Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SAYI: /05 FÝYATI: DÜNYADA NÝÇÝN YAÞIYORUZ, NASIL YAÞAMALIYIZ? Dr. Refet Kayserilioðlu TÝBET YOGA Güngör Özyiðit BENÝM CÝCÝ SÝLAHIM ve ÝKÝNCÝ KÖRFEZ SAVAÞI Nelda Bayraktar MUSÝKÝ - SES VE RENK ÝLE TEDAVÝ Yavuz Yektay

2 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Mayýs 2003 Sayý: 413 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu Yazý Ýþleri Müdürü: Güngör Özyiðit Yayýn Kurulu: Güngör Özyiðit Nelda Bayraktar Özenç Kayserilioðlu Hale Ürkmezgil Haberleþme Sorumlusu: Kazým Erdemoðlu Okur - Abone Ýliþkileri: Kazým Erdemoðlu Yönetim Yeri: Aydede Caddesi Kývýlcým Apt. No.4/ Taksim, ÝSTANBUL Yazýþma Adresi: SEVGÝ DÜNYASI P.K.471-Beyoðlu, ÝSTANBUL Mizampaj ve Teknik Danýþman: Hale Ürkmezgil Dizgi: Özenç Dizgi Baský: Anka Basým Fiyatý: TL. Yýllýk Abone: Yurt Dýþý: TL. Sevgili Dostlar Dr. Refet Kayserilioðlu... 1 Dünyada Niçin Yaþýyoruz, Nasýl Yaþamalýyýz? Dr. Refet Kayserilioðlu... 2 Tibet Yoga Güngör Özyiðit... 9 Benim Cici Silahým ve Ýkinci Körfez Savaþý Nelda Bayraktar Sorularla Ruhsal Olaylar Özenç Kayserilioðlu Musiki - Ses ve Renk ile Tedavi Yavuz Yektay Kendime Mektuplar Nelda Bayraktar Ýnternetten Ýki Yaþam Arasýnda Çev: Arýn Ýnan...26 Gönüldeki Mübarek Mühür Nadide Kýlýç Iþýðýn Hazinesi Çeviren: Nelda Bayraktar...33 Çocuklarla El Ele Nadide Kýlýç Esinler Olgay Göksel Ana ile Kuþ Öykü Yýkýcý Yakýnlýk, Yapýcý Ayrýlýk Zehra Ýskender Þükürle Yaþamayý Bilmek Ali Rýza Tanaltay Garip Ama Gerçek... 47

3 Sevgili Dostlar Sevgi Dünyasý 1 "Bir olunuz, birleþiniz. Birleþmekte size faydalar var. Kavga etmekle ne elde edersiniz? Elde etmek istediðiniz þeyleri size bilgi vermez mi? Kavga edenler zarar görür... Dost olanlar, bir olanlar iyi yaþar. Yalnýz baþýnýza yaþamak mý hoþunuza gidiyor? Eksikli olursunuz. Her þeyi size bilgi verecek. Öðreniniz, çalýþýnýz..." sözlerine uygun mu yaþýyor dünyamýz? Geçmiþten bugüne kavga azaldý mý, arttý mý? Bizce azalmadý, arttý ve gittikçe daha da artacaðý görülüyor. Çünkü zihinler deðiþmedi, gönüller deðiþmedi; doðru, yanlýþ ve faydalý, zararlý kavramlarý deðiþmedi. Çünkü insanlar, kardeþ olduklarýný, birbirlerini sevmek zorunda olduklarýný, dostluðun düþmanlýktan daha yararlý olduðunu henüz idrak edemediler. Aslýnda kavgada, kazanan da kaybeden de zarardadýr. Dostlarla çevrili olan bir kiþinin mutluluðu ölçüye sýðmaz. Herkesle kavgalý olan kiþi ise, herkesin düþmanlýðýný çektiði için yalnýzdýr ve mutsuzdur. Her an kendisine bir kötülüðün geleceði korkusu içindedir. Ýþte bu basit, ama bu temel gerçekler, pek çok kiþi tarafýndan bilinmediði için, dünyada kavga bitmiyor, aksine artýyor. Bu yalýn ve temel gerçekleri sürekli tekrar ederek ve her yolla dile getirerek zihinlere ve gönüllere iyice benimsetmek zorundayýz. Ancak bu gerçekler çoðunluk tarafýndan benimsenince barýþ,dostluk, huzur ve mutluluk tüm dünyaya yayýlacaktýr. Gerçek dostluklar ve sevgiler insanlarý, ikiyüzlülük ve kandýrmaca olmadan iyilik etmeye, affetmeye, destek olmaya sevk eder. Böyle gerçek dostluklar, dünyayý kurtaracak sihirli anahtarlardýr, ancak sihirli anahtarý kullanacak insanlar, öncelikle her þeyi Sevgisinden Varedenin,Yaratanýn varlýðýna inanýrlar ve baðlanýrlar. O'nun dileðinin, insanlarýn birliðe ulaþmasý olduðunu bilirler. Kötülüðün de, iyiliðin de er geç yapana döndüðü gerçeðini de görürler. Yaratana gönülden inanan, O'nun dileðinin birliðe ulaþmak olduðunu bilen, iyiliðin de, kötülüðün de dönücü olduðunu bir çok örneklerle gören insan, artýk kötülük yapamaz, düþman olamaz. Ýyilik etmenin, sevmenin, herkesle dost olmanýn, herkese saygý duyup hizmet etmenin gerçek bir ibadet olduðunu görür. Çünkü insan Yaratan'ýn kutsal bir eseridir. O'nun eserine, saygý duyan, O'na saygý duymuþ olur. O'nun eserine, kuluna hizmet eden, O'na hizmet eder. Öyleyse, bundan büyük ibadet olur mu? Bu söylediðimiz bilgiler doðru deðil mi? Düþünün, akýl ve mantýðýnýzla karar verin. Eðer doðru buluyorsanýz, hemen bir uçtan uygulamaya, bilmeyenlere de öðretmeye baþlayýn. Fakat öðretmeye çalýþýrken sabýr bastonunuzu elinizden hiç býrakmayýn. Kimseye kýzmadan, kimseyi kýnamadan, kimseye hor bakmadan...ve diðer elinizde de sevginin beyaz gülleri olarak çýkýn yola... En Derin Sevgilerimle Dr. REFET KAYSERÝLÝOÐLU

4 2 Sevgi Dünyasý Dünyada Niçin Yaþýyoruz, Nasýl Yaþamalýyýz? Dr. Refet Kayserilioðlu Dünya insan için bir yetiþme ve eðitilme okuludur. Bu okulda yükselen, gönlünü arýtan, insanlarla birliðe ulaþan, insan üstü safhalara geçebilir.

5 Sevgi Dünyasý 3 GENEL GÖRÜNTÜ Dünya hayatýnýn maksadý ve gayesi bilinirse ve dünya yaþamý insanlara sevdirilirse, hayat daha zevkli ve daha verimli geçmeye baþlar. Ama görüyoruz ki dünyada yaþayanlarýn pek çoðu niçin yaþadýðýný bilmiyor, nasýl yaþamasý gerektiðinin ise hiç farkýnda deðildir. Dinlerden elde edilen bilgiler, asýrlarýn tecrübeleriyle biriken görüþler ve bilgiler yaþamýn gayesi hakkýnda bazý ipuçlarý veriyor. Fakat insanlar bunlar üzerinde kuþbakýþý düþünmediði için yaþamýn gayesini göremiyor ve bulamýyor. Ben birçok kiþiye "Niçin yaþýyorsunuz dünyada?" diye sordum. Çoðunluk bu konuyu hiç düþünmemiþ; bazýsý: "Yaþýyoruz iþte" diyor. Bazýsý da o esnada düþünerek, dinlerden edindikleri bilgileri de hatýrlayarak þunlarý söylüyorlar: "Ahirete hazýrlanmak için" "Allaha ibadet için" "Dünyada imtihan oluyoruz" Böyle söyleyenlere þu sorularý sorunca cevap alamýyordum: "Ahirete niçin hazýrlanýyorsun? Allah'a neye ibadet ediyorsun? O'nun senin ibadetine ihtiyacý mý var? Dünyada niçin imtihan oluyorsun? Çünkü imtihan bir dersi öðrenip öðrenmediðini anlamak için yapýlýr. Ýnsana hangi dersler verilmiþ ki, onun imtihaný yapýlsýn?" Bu sorular ise genellikle cevapsýz kalýyor. Bir insanýn bir okula giderken bir gayesi ve bir maksadý vardýr. Mesela ilkokula giden bir çocuðun öncelikle okumayý ve yazmayý öðrenme gayesi vardýr. Sonra ilkokulu bitirerek daha yüksek okullara gitme maksadý olacaktýr. Çocuða ailesi ilkokula ne maksatlarla gideceðini öðretmemiþse çocuk okulu gereksiz bir yük gibi, anatasýnýn zoruyla çektiði bir belâ gibi görecektir. Ve isteyerek çalýþmayacak, isteyerek öðrenmeyecek, zorla, tehditle bir þeyleri öðrense de okulu ve okumayý hiç sevemeyecektir. Halbuki ailesi çocuða, okulda okumayý, yazmayý öðrenerek üstün ve deðerli bir çocuk olacaðýný ballandýra, ballandýra anlatsalar, çocukta bir heves uyanacaktýr. Okumayý Dünyaya gelirken yanýmýzda nasýl yaþamamýz gerektiðini gösteren bir prospektüs, bir tarifname veya bir yaþam kýlavuzu yok... söktükçe övgüler ve beðeniler alsa, "Aferin, sen cahillikten kurtuluyorsun artýk, okur yazar oluyorsun artýk, deðerli oluyorsun artýk" dense çocuktaki okuma ve öðrenme isteði daha da artacaktýr. Öðrendikçe de, ailesi içinde, okulda arkadaþlarý ve öðretmenleri yanýnda deðerinin arttýðýný gördükçe de, okumaya ve öðrenmeye bütün varlýðýyla sarýlacaktýr. Öyle sarýlan çocuðun baþarýlarý artacak, kazandýðý yüksek notlar ve çevresinin takdirleri de artacak öylece okuma, öðrenme istek ve hevesi süreklilik kazanacaktýr. Dünyaya, görünüþe göre kendi isteðimizle gelmiyoruz. Ama dünyada bir süre yaþayýnca da dünyadan gitmek istemiyoruz. Nerede, hangi ülkede, hangi ailede, hangi renkte, hangi dinde geleceðimiz de bizim elimizde deðil. Nereye gönderilirsek oraya gidiyoruz. Dünyaya gelirken yanýmýzda nasýl yaþamamýz gerektiðini gösteren bir

6 4 Sevgi Dünyasý prospektüs, bir tarifname veya bir yaþam kýlavuzu da yok. Öyleyse insan yolunu el yordamýyla mý buluyor? Deneme, yanýlma ve doðruyu bulma yoluyla mý hedefe varýyor insan? Hayýr böyle deðil. Ýnsana ilk dönemlerden itibaren, her devrin insanýnýn seviyesine uygun olarak, yol gösterici bilgiler verilmiþtir. Deðiþmeyen, ayný, ana esaslardan gelen bu bilgiler, insanlarýn geliþmiþlik durumlarýna uygun olarak gittikçe geliþerek, kapsamý (þümûlü) artarak, çoðalarak, çeþitlenerek gelmektedirler. Her devirdeki insanlar o bilgilere ve bildirilere inanarak, onlarý hayatlarýnda uygulayýp doðru ve yararlý olduðunu anlayarak, ruhlarýna iyice benimsetmiþler ve kendilerinden beklenilen yükselmeyi saðlamýþlardýr. O halde her devirde insanlara yaþam kýlavuzu verilmiþtir. Hatta o doðru yaþamý uygulayarak örnek olan, gülyüzlüler ve haberciler de gelmiþtir. Ama zamanla insanlar, o bilgileri bozmuþlar, o örnek kiþileri ya unutmuþlar, ya da putlaþtýrmýþlardýr. Öyle bir an gelmiþ ki, insanlar bir yandan maddi yönden geliþirken, manevi yönden bozulmuþlar, þaþýrmýþlar, eski gelen bilgiler de yetmez olmuþ, sýkýntý ve kötülük artmýþtýr. O zaman yeni, daha geniþ bilgiler gelmiþtir. Eski bozulaný düzeltmiþ, bozulmayaný tasdik etmiþ, doðrulamýþ, insanlara yeni bir hýz vermiþtir. YAÞAMIN GAYESÝ Bir insanýn doðduðu andan ölünceye kadar geçen yaþamýný þöyle yukardan incelersek, bu bize yaþamýn gayesi hakkýnda bir bilgi verebilir. Doðan çocuk önce yaþama savaþý veriyor. Memeye, mamaya saldýrýyor. Altý pis olunca, karný acýkýnca, uykusu gelince, hasta olunca, oda havasýz kalýnca aðlýyor, bunlarýn düzelmesini istiyor. Bunlar düzelince, yaþamýný garantide hissedince de etrafý ile ilgilenmeye baþlýyor. Her þeye dikkatle bakýyor, anlamaya, tanýmaya çalýþýyor. Konuþmaya baþlayýnca da "Bu ne, bu ne?" diye sorarak öðrenmeye çalýþýyor. Daha büyüdükçe de, çocuðun meraký ve öðrenme ihtiyacý artýyor. "Bu neden böyle, niçin öyle olmuþ?" sorularý geliyor. Çocuklarýnýn sorularýný cevapsýz býrakmayan bilgili anatalar, onlara bildiklerini, çocuklarýn anlayacaðý dilde anlatmaya, öðretmeye çalýþýyorlar. Böyle yetiþen çocuklar, süratle yükseliyorlar ve yaþamýn ana gayesini yakalýyorlar. "Sus, senin aklýn ermez, böyle saçma þeyleri sorma!.." diye çocuklarýný susturan ve onlarýn sorularýnýn cevaplarýný kendileri de bilmeyen anatalar çocuklarýn geliþmesine, doðruyu yakalamalarýna

7 Sevgi Dünyasý 5 katkýda bulunamýyorlar. Çocuk okuldan, çevreden, aileden, yayýn organlarýndan (Kitap, dergi, gazete, radyo, TV. v.s.) sürekli bir þeyler öðrenerek geliþiyor. Ýnsan iliþkilerindeki tecrübeleri, doðrularý, yanýlmalarý, Dünyada niçin yaþadýðýný bulanlar, bilenler, öðrenenler ve bu gerçekleri gönüllerine benimsetenler, dünyadan en kazançlý þekilde ayrýlýrlar. aldanmalarý, kazanmalarý, üzülmeleri, gözyaþlarý ona pek çok deneysel bilgi de kazandýrýyor. Deneylerle doðruluðu kanýtlanmýþ (ispatlanmýþ) bu bilgiler, onun ruhunca, daha kolay benimsenecektir. Ýnsan büyüdükçe, hem bilgi, görgü ve tecrübesi artýyor, hem de önceleri çok önemli gördüðü bazý þeylerin, gözyaþý döktüðü þeylerin zamanla o kadar önemli olmadýðýný anlýyor. Yaþý ilerledikçe en önemli þeylerin baþýnda, sevmenin, sevilmenin, bilmenin, öðrenmenin, iyilik ve hizmet etmenin geldiðini anlýyor. Ýleri yaþlara gelince de dostlarýn, insanýn en kýymetli hazinesi olduðunu anlýyor. Hele Allah'ý tanýmanýn, O'na güvenmenin en büyük güvence olduðunu görüyor. Bir insanýn doðduðundan ölünceye kadar olan yaþam serüveni, insana niçin yaþadýðýný gösteriyor. Ama elbette bu gerçeði görebilmek için, düþünmek, incelemek, analiz ve sentez yapmak gerekiyor. Zaten bunlar bilimin gerçekleri bulma metotlarý deðil mi? Olaylara, dünya hayatýna, araþtýrarak, düþünerek, anlam çýkararak bakabilenler, yaþamýn gerçek gayesini yakalayabilirler. Dünyada niçin yaþadýðýný bulanlar, bilenler, öðrenenler ve bu gerçekleri gönüllerine benimsetenler, dünyadan en kazançlý þekilde ayrýlýrlar. ÜÇ BÜYÜK HEDEF "Siz gerçeklerin tadýný tatmak, iyiliklerin ipliðini bükmek için varolansýnýz. Ýki büklüm olduðunuz halde topunuz parlak bir incisiniz. Siz dünyanýzý aydýnlatan Sultaný arayýn..." cümleleri dünyada niçin varolduðumuzu, niçin yaþamakta olduðumuzu kýsa ve öz olarak açýklýyor. Ýnsan gerçeklerin tadýný tatmak ve iyiliklerin ipliðini bükmek için varolandýr. Yani insan gerçekleri öðrendikçe, bilgi ve tecrübelerini artýrýp, onlarý aklýna ve ruhuna benimsettikçe yükseliyor ve mutlu oluyor. Sonra en büyük bilgiye el uzatýyor, Yarataný bilmeye, tanýmaya, dünyayý aydýnlatan O Sultaný gönlünde bulmaya baþlýyor. O'nu, O'nun kullarýný ve O'nun var ettiði her þeyi seviyor. Kendini onlara sevdirmeye çalýþýyor. Ýyilik yaptýkça, hizmet ettikçe, karþýlýksýz sevdikçe, insan hem seviliyor, hem gerçek ve hayýrlý bir insan olduðunu idrak ederek mutlu oluyor. Dünyayý Yaratan, orayý insanlar için ve tüm canlýlar için rahatça yaþanabilir bir ortam olarak düzenleyen Yüce Rabbimiz, elbette belli maksatlarla insaný dünyaya göndermiþtir. Çünkü O her yaptýðýný ve yarattýðýný bilgi ile,

8 6 Sevgi Dünyasý düzenle ve belli maksatlarla var etmiþtir. O'nun rasgele, tesadüfi bir iþi yoktur. O abes iþ yapmaz, þüphesiz. O'nun hükmü þaþmaz. Ýnsanýn dünyada yaþamasýnýn da büyük üç maksadý veya hedefi vardýr. Dünya, insan için bir yetiþme ve eðitilme okuludur. Bu okulda insan yükselecek, olgunlaþacak, gönlünü arýtacak ve birliðe ulaþacaktýr. Ýþte üç hedef bunlardýr: 1) Yükselmek, olgunlaþmak 2) Arýnmak 3) Birliðe ulaþmak. Bunlarý açýklamadan önce, dünya yaþamýnýn bu hedefleri gerçekleþtirmeye yönelik geçirilmesi gerektiðini belirtmemiz gerekir. Çünkü dünya insanlar için, bu üç gayeyi gerçekleþtirmesini saðlayacak bir okuldur. Dünya okulu bitirilmeden insan üstü diyeceðimiz safhalara geçilemez. Dünya okulunu bitiren, burada öðrenilecek bütün dersleri, aklýna ve gönlüne benimseten, onlarý her adýmda uygulayan insan, insan üstü safhaya geçmeye hak kazanmýþ, dünya okulundan mezun olmaya hazýr olan kimsedir. O, olgun, hoþgörülü, herkese sevgi dolu, dürüst, hizmete ve iyiliðe hazýr bir insandýr artýk. Kendinden önce baþkalarýný düþünür, tüm canlýlara, tüm varlýklara ve Yaratanýna karþý sevgi ve saygý doludur. O, herkesin sevdiði, saydýðý, bilgisinden, tecrübelerinden ve öðütlerinden yararlandýðý hayýrlý bir insandýr. Onun tekrar dünyaya gelmesine gerek yoktur. Dünya okulunu bitiremeyen kimse ise, eksiðini tamamlamak için tekrar dünyaya gelmek zorundadýr. Ama tekrar dünyaya gelebilmek de pek kolay bir iþ deðildir. Kendisine uygun bir yer bulununcaya kadar, ya da önceki hayatýndaki hatalarýný idrak edinceye kadar çok uzun süre sýra bekleyebilir ve çok azap çekebilir. Onun için her insanýn hayatýnýn kýymetini bilmesi, hayatýný çok iyi deðerlendirmesi gerekir. Ýnsan dünya okulunu bitirmeden daha üst alemlere geçemeyeceðine göre, dünyaya geliþ, insan için çok büyük bir lütuf, çok deðerli bir imkândýr. Onu boþa harcamasý, azaplarýn büyüðünü getirir. Hele hayatlarýný baþkalarýnýn zararýna, kötülük yolunda harcayanlarýn cehennemi çok büyüktür. Onlar zarar verdiklerinin de vebalini ve yükünü taþýmýþ olurlar. Ýþte dünyada, kötülüklerden arýnmak, iyiliklerle, bilgiyle ve sevgiyle donanarak yükselmek ve tüm insanlarla gönül birliðine varacak bir olgunluða ulaþabilmek için yaþýyoruz. Bu gayeyi, bu hedefi gerçekleþtirebilmek, sürekli ve düzenli bir çabayý gerektirir. O çabayý gösterebilmek için de hayatý ciddiye almak, dünyada rasgele yaþanmadýðýný bilmek, dünya yolculuðunun hesabýnýn sorulacaðýný hiç unutmamak lâzýmdýr. Dünya hayatý bir bakýma insan için bir imtihandýr (sýnavdýr). Ýstenilen arýnmayý, yükselmeyi, olgunlaþmayý ve birliðe ulaþmayý baþarýp baþaramadýðýnýn imtihaný yapýlýr. Karne ise geldiðimiz yere tekrar gidince alýnýr. Çünkü ölümle gittiðimiz yer, dünyaya doðmadan önce geldiðimiz yerdir. DÜNYADA NASIL YAÞAMALIYIZ? Ýnsanýn dünyadan en büyük yararý saðlayacak bir hayat sürmesi en akýllýca davranýþ olur. Dünyadan en büyük yararý, ancak Doðru Yaþam Bilgilerini öðrenip, benimseyip, uygulayarak saðlayabilir bir insan. Nedir o Doðru Yaþam Bilgileri?

9 Sevgi Dünyasý 7 Bunlarý þöyle sýralayabiliriz: 1- Ýnsanlarý, tüm canlýlarý ve tüm âlemleri yaratan, en büyük bilgi ve en büyük sevgi olan, Yaratanýmýzý tanýmamýz, sevmemiz, saymamýz, O'nun buyruklarýna uymamýz lâzýmdýr öncelikle. O, insaný sevgisinden varedendir ve lütfedip insana geliþmeye açýk bir akýl da verendir. Aklý geliþtirecek bilgileri de her yerde insanýn yararlanmasý için hazýr edendir. Ýnsanýn saðlýk içinde yaþayabilmesi, ufak bir çabayla yükselmesini saðlayacak bütün vasýtalarý da (araçlarý) etrafýnda hazýr edendir. Suyu, topraðý, havayý, elektriði, yedi rengi, yedi sesi ve zamaný insanýn hizmetine sunandýr. Güneþi tükenmez bir güç kaynaðý olarak karþýmýza koyandýr. 2- Dünyada yükselmek, Yaratanýn buyurduðu tarzda iyi olmakla, iyilik etmekle, doðru olmakla, dürüst davranmakla, herkesin hakkýna saygý göstermekle olur. Yani hem kimsenin hakkýna tecavüz etmeyeceðiz, hem de gönül rýzasýyla kendi haklarýmýzdan fedakarlýk edeceðiz, iyilik yapacaðýz. Sonra düzenle, planlý olarak çalýþacaðýz. Hayatýmýzý kazanmak için çalýþacaðýz, bilgimizi artýrmak için çalýþacaðýz, insan kardeþlerimize hizmet için çalýþacaðýz. Doðduðumuz andan ölünceye kadar sürekli olarak bilgilerimizi ve tecrübelerimizi artýracaðýz. Edindiðimiz bilgi ve tecrübelerle bir yandan aklýmýzý geliþtirecek, bir yandan da onlarý ruhumuza benimseterek uygulamaya geçeceðiz. Ve seveceðiz, önce bizleri Sevgisinden Vareden'i, bize her þeyi Veren'i seveceðiz. Sonra ayný özden yaratýldýðýmýz tüm insan kardeþlerimizi seveceðiz. Sonra Yaratanýmýzýn, Büyük Sevgilimizin varettiði her þeyi seveceðiz, onlarla gönül birliðine varmaya çalýþacaðýz. Aynen þu cümlelerle formüle edildiði gibi: "Yükselmenin merdiveni beþ basamaklýdýr, Ýyilik, Doðruluk, Çalýþmak, Bilgi ve Sevmektir. En üst basamak da, en kuvvetli basamak; sevmek. Seviniz, dost olunuz." 3- Yapýlmamasý gereken þeyleri de yapmamak lâzýmdýr. Öfke, kin, haksýzlýk, yalan, gýybet (arkadan çekiþtirmek), kýskançlýk, bencillik, gurur. Bunlardan kurtulmak için insanýn sürekli düþüncelerini kontrol etmesi, kimseyi düþman gibi görmemesi, nefsini terbiye için nefis denetlemesi yapmasý gerekir. Bunlardan kurtulmak iþte gönlü arýtmaktýr, Gönül arýtýlmazsa yükselme ve olgunlaþma tam olamaz. Gönlün arýtýlmasý yükselmenin beþ esasýný benimseyip uygulamaya çalýþýrken daha kolay olur. 4- Tüm insanlarýn Yaratanýn Sevgisinden var edilmiþ, özleri ayný

10 8 Sevgi Dünyasý kardeþler olduðunu idrak ederek onlara sevgi göstermeye, hizmet ve iyilik etmeye çalýþacaðýz. Ýnsana anlayýþ göstereceðiz, sabýr göstereceðiz, hoþ görülü olacaðýz ve affetmeyi hileceðiz. Bu tarz düþünce ve davranýþlar hem yükselmemizi (tekâmülümüzü) hýzlandýrýr, hem gönlümüzü arýtmamýzý hýzlandýrýr, hem de yaþamýn üçüncü büyük gayesi olan insanlarla birliðe ulaþmamýzý çabuklaþtýrýr. 5- Dünya tekâmülünde bizi kötüye, kötülüklere çeken kuvvetlerle, iyiye, iyiliklere çeken kuvvetler arasýnda sürekli bir mücadele, bir savaþ vardýr. Kötülüklere çeken, aklýmýza gizli vesveseyi veren iblis ve kötü kiþilerdir. Ýyiliklere çeken de aklýmýza iyilikleri ilham eden yücelmiþ varlýklar ve dünyadaki iyi insanlardýr. Dinlerin kullandýðý tabirle iyiye çeken melekle, kötüye çeken þeytan arasýnda tercih yapmak, insanýn aklýna, tecrübelerine býrakýlmýþtýr. Ýnsan hata yaparak, yanýlarak, hatanýn ve yanlýþýn acýsýný çekerek, doðrunun ve iyinin mutluluðunu tadarak bilgi ve tecrübe sahibi olmakta ve öylece yükselmektedir. 6- Ýnsan tecrübelerinin sonuçlarýný ve edindiði bilgileri aklýna benimseterek aklýný geliþtirmekte, geliþen aklýndaki yeni bilgileri etraflý düþünerek, araþtýrarak, doðruluðuna inanmakta ve onlarý ruhuna benimsetmektedir. Ruh benimsediði yeni bilgilere uygun davranarak daha üstün tecrübelere giriþmekte, yeni elde ettiði bilgiler aklýný daha da geliþtirmektedir. Böylece tekâmül (Yükselme) Ruh - Tecrübe - Akýl - Ruh zinciriyle, biri diðerinin sebebi ve sonucu olarak sürekli artmaktadýr. Yani tecrübeyi yapan ruhtur, bilgiyi kazanan ve bilgiyle geliþen akýldýr, ruhu terbiye eden de akýldýr. Bu gerçeðin bilinmesi insaný çok hýzlandýrýr. 7- Ýnsanýn inancýný sürekli geliþmeye açýk tutmasý da dünya hayatýnda çok önemlidir. Yani inanmanýn Uyanýk Ýnanç olmasý lâzýmdýr. Donuk, kalýplaþmýþ inançlar, kiþiyi ilerletmeyen, belli bir tekâmül kademesine baðlayan, tutucu bir etki gösteriyor. Yükselmek için elbette doðru esaslara inanmak, bütün varlýðýyla onlara baðlanmak gerekir. Bir bilginin, bir doðrunun veya bir esasýn inanç olabilmesi için, gönlün ona sevgiyle ve bütün varlýðýyla baðlanmasý gerekir. Ama bilgiler sürekli geliþtiði için, deðiþmeyen ana esaslarýn dýþýndaki bilgilerdeki geliþmeleri, insanýn göz önünde tutarak inancýnda küçük rötuþlar yapmayý ihmal etmemesi gerekir. Elbette deðiþmeyen ana esaslara inanmada öyle rötuþlar söz konusu olamaz. Yaratanýn varlýðý, Eriþilmez oluþu, Birin Biri oluþu, her þeyi Sevgisinden Var ettiði, insanýn sürekli tekâmül ettiði, O'na doðru yükselmekte devam ettiði gibi esaslar, deðiþmeyen ana esaslardýr. Ýþte bunlar, yükselmemizi, olgunlaþmamýzý ve gönlümüzü arýtmamýzý saðlayan doðru yaþam bilgilerinden baþlýcalarýdýr. Ýnsan arýndýkça ve yükseldikçe diðer insanlarla birliðe daha kolayca varýr.

11 Sevgi Dünyasý 9 Gençlik, Dinçlik Ve Canlýlýk Ýksiri TÝBET YOGA Psikolog Güngör Özyiðit "Tibet'in Gençlik Pýnarý"nýn yazarý Peter Kelder, bir ikindi vakti parkta oturmuþ gazete okurken, yetmiþine merdiven dayamýþ yaþlý bir dede gelir yanýna oturur. Saçlarý, kýrlaþýp dökülmüþ, omuzlarý çökmüþ, yürürken bastona dayanan bu adam emekli Ýngiliz albayý Bradford'dur. Bir süre sonra yazar, emekli albayla büyüleyici bir sohbete dalar. Çok renkli ve serüvenli bir hayat geçirmiþ olan albay, Hindistan'da bulunduðu bir dönem Gençlik Pýnarý'nýn sýrrýna sahip bir grup Lama ya da Tibet'li rahibin, insanlardan çok uzak ve yalýtýlmýþ bir bölgede yaþadýklarýný duyduðunu söyler. Daha da fazlasý gidip onlarý bulmak ve bu sýrra ermek istediðini sözlerine ekler. Ve de gider. Birkaç yýl sonra yazar Kelder'e, Albay Bradford'un kendisiyle görüþmek istediði bildirildiðinde, kapýda yaþlý bir dede ile deðil; genç, dinç ve enerjik bir insanla karþýlaþýr. Önce tanýmakta zorlanýr; sonra daha dikkatli bakýnca, yüz hatlarýndan yaþlý dostu Albay olduðunu anlar. Albay yaþlýlýðý geçmiþe gömmüþ, gençliði Hindistan'dan alýp beraberinde getirmiþtir. Albay, yazar dostuna ve diðer insanlara "Gençlik Pýnarý"ný yani Tibet Yoga'sýný öðretmeye baþlar. Ve varlýðý ile de bunun örneðini verir. Bir kesesinde seminere katýlanlara kendisinin kaç yaþýnda gösterdiðini bir kaðýda yazmalarý söyler. Çoðu Albayýn kýrklý yaþlarda gösterdiðini yazarlar. Albay ise bu komplimanlarýna teþekkür ederek, önündeki doðum gününde yetmiþ üç yaþýna basacaðýný bildirir. "Gençlik Pýnarý"ný bulmak için ta uzaklara, Hindistan'a gitmeye gerek

12 10 Sevgi Dünyasý yok. Çünkü gençlik iksiri, hepimizin içinde gizli. Bu giz'i açýða çýkaracak, bize kendi gücümüzü kullanmayý öðretecek insanlar da çok þükür aramýzda yaþýyor. Ýþte Tibet Yoga eðitmeni ve Zen Shiatsu uzmaný Yaþar Konyalý bunlardan biri. Kendisinden iki aydýr Tibet Yoga eðitimi alýyorum. Ve her seansta, bir buçuk saat hareket ettikten sonra bedenimde büyük bir dinlenme, rahatlýk ve esneklik olduðunu hayretle gözlemliyorum. Tüm insanlarýn bu uygulamalara bir an önce baþlamalarýný önererek yaþam ustasý Yaþar Usta'ya soruyorum: -Yaþar usta, Tibet Yoga'yla i n s a n bedeninde bu mucize diyebileceðimiz deðiþim nasýl gerçekleþiyor? -Tibet Yogasý, Tibet'li Lamalarýn sabah-akþam düzenli olarak yaptýklarý beþ temel uygulamadan oluþuyor. Bu hareketlerin özelliði yedi hormonal salgý bezini yönlendiren yedi enerji merkezinin döngü hýzýný artýrmak ve hepsini eþit devinim hýzýna kavuþturmaktýr. Bu yedi enerji merkezi kana hormon salgýlayan salgý bezlerinin her biri ile birebir iliþki içindedir. Ve bu bezlerin hormon üretimini uyarýr. Bedenin iþlevlerini düzenleyen bu hormonlarýn arasýnda yaþlanma süreciyle ilgili hormonlar da vardýr. -Hintlilerin tekerlek anlamýna gelen "çakra" dedikleri bu enerji anaforlarý ya da organlarý hangi salgý bezleri üzerinde etkili? -En alttaki, kök çakra denilen enerji merkezi üretken bezlerin üzerinde etkide bulunuyor. Ýkinci enerji merkezi mide bölgesindeki pankreas üzerinde. Üçüncü merkez solar plexus bölgesinde, adrenalin bezi üzerinde. Dördüncü göðüste timüs bezi üzerinde etkili. Beþinci merkez gýrtlaktaki tiroid bezini uyarýr. Altýncýsý, beynin arka tarafýnda epifiz bezi ile ilgili. Yedinci enerji merkezi ise beynin ön tarafýnda bulunan hipofiz bezinin üzerinde etkilidir. -Gençlik ve yaþlýlýk bu enerji organlarýnýn, yani çakralarýnýn dönüþ hýzýna baðlý oluyor galiba? -Evet. Saðlýklý bir bedende bu enerji merkezlerinin her biri büyük bir hýzla döner. Ancak bu enerji merkezlerinden biri ya da birkaçý yavaþlamaya baþlarsa, yaþamsal enerjinin akýþý engellenir. Böylece yaþlanma ve saðlýk sorunlarý baþlar. Saðlýklý bir insanda hýzla dönen bu enerji merkezleri derinin altýndan üstüne doðru hýzla uzanýr. Þunu altýný çizerek söylüyorum ki, yeniden gençlik, canlýlýk ve saðlýk kazanmanýn en kestirme yolu, bu enerji merkezlerinin normal dönüþ hýzlarýna ulaþtýrýlmalarýdýr. -Tibet Yogasý bunun yolunu mu gösteriyor?

13 Sevgi Dünyasý 11 -Elbette. Bunu baþarmak için kullanýlan beþ basit uygulama vardýr. En iyi sonuçlarý elde etmek için 5 egzersizin de sýrasý ile, seri halde uygulanmasý gerekir. Bu beþ çalýþma aslýnda sýradan bir egzersiz deðildir. Tam konsantrasyona dayalý, içe yönelik olarak ve doðru solunumla birlikte yapýlýrsa yarar saðlanýr. -Nefesler nasýl olmalý? -Nefesler göbek ve karýn bölgesinden alýnýp verilmeli. Beden hareketlerinin açýlýþýnda nefes alýnmalý, kapanýþlarýnda verilmeli. -Tibet Yoga ne sürede öðrenilebilir? -Hafta üç saatten bir ayda, yani 12 saatte öðrenilebilir ve evde de rahatça uygulanabilir. -Yaþar usta, sizin bir hüneriniz de, saðlýða yönelik bir Uzakdoðu masaj yöntemi olan Zen Shiatsu. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? -Zen Þhiatsu (Þintsu)nun saðlýða katkýsý yanýnda bir baþka yararý da ellerimizin duyarlýlýðýný ve becerisini artýrmasýdýr. Zen Þiatsu bugün Japonya'da Saðlýk Bakanlýðýnýn onayýyla bir iyiletim (tedavi) dalý olarak kabul edilmiþtir. (0) yaþ grubundan en yaþlýya kadar herkese uygulanabilir. Þiatsu, parmak uçlarý ve avuçiçi ile bedenin duyarlý noktalarýna basýnç yapýlarak uygulanan bir masaj biçimidir. Þiatsu Batý týbbý ile Doðu týbbýnýn bir sentezidir. -Akupunktur noktalarý üzerinde masaj olan aküpresör'den farký nedir? -Zen Þiatsu noktalardan çok, meridyenlerin bütününü ele alýr. Bilindiði üzere, enerjinin beden üzerinde akýþ yollarýna enerji meridyenleri diyoruz. Ýþte Zen-Þiatsu iç ve dýþ meridyenler üzerinde çalýþýr. O nedenle Zen ekolu Þiatsu uygulayan kiþiden büyük özveri ister. Uygulama arttýkça, hasta sayýsý çeþitlendikçe, tecrübeyle birlikte Þiatsu'da ustalýk kazanýlýr. Yani hasta sizi usta yapar. -Þiatsu'da da esas bedenin kendi gücünü harekete geçirmektir, deðil mi? -Evet, Þiatsu, söylediðimiz gibi, bedenin kendi iyileþme gücünü canlandýrýp harekete geçirerek, kalýcý yararlar saðlayan, akupunktur temel ilkelerine baðlý Japon usulü doðal bir masaj uygulama yöntemidir. -Hangi tür hastalýklarda Zen-Þiatsu uygulanýr? -Hareket ettirici organ rahatsýzlýklarýnda, iskelet sistemi ve eklem problemlerinde, aðrýlarda iç organlarýn iþlev bozukluklarýnda, kadýn

14 12 Sevgi Dünyasý hastalýklarýnda, psikosomatik rahatsýzlýklarda ve çocuklarýn geliþim bozukluklarýnda Zen-Þiatsu çok etkili ve yararlýdýr. Ayrýca estetik yönden de fazla kilolardan kurtulmayý saðlayarak bedene güzel bir görünüm kazandýrýr. Tene tazelik, yüze canlýlýk ve güzellik verir. -Zen Þiatsu hastalýklarý neye baðlýyor ve iyileþmeyi nasýl saðlýyor? -Hastalýklar enerji meridyenlerindeki akýþýn yer yer týkanmalarýndan ortaya çýkýyor. Yani enerji balansýnýn bozulmasý çeþitli hastalýklar olarak kendini gösteriyor. Zen Þiatsu ile enerji balansýný normale döndürdüðünüzde, beden kendi kendini iyileþtiriyor. -Bizim tasavvuf kültürümüzde de bu sýrlara iliþkin iþaretler var mý? -Var tabii. Derine indiðimizde Doðu'nun bilgeleri ile bizim evliyalarýmýz ayný telden çalýyor, ayný dili konuþuyorlar. Japon bilgeleri insanda enerji musluðu olduðunu ileri sürüyorlar. Pir Sultan Abdal da þöyle diyor: Coþma deli gönül coþma Coþup da bendini Üç yüz altmýþ altý çeþme Ser(baþ) çeþmenin gözü benim Yunus Emre'nin kucaðýna hasta bir çocuk verirler. Çocuk iyi olur. "Ne yaptýn?" diye sorarlar Yunus'a. "Sevip, okþadým" der. Hasan Dede Eþref Rumi, bedendeki 14 enerji meridyenini kastederek þunlarý þiire döker: Erlik midir eri yormak Uzak yerden haber sormak Cennetteki on dört ýrmak Coþkun akan sel bizdedir Daha sonralarý Eþref Rumi'nin "Arý biziz bal bizdedir" dediði gibi, gerçek bizde ama biz neredeyiz, doðru adreste miyiz?! NOT: Zen Þiatsu ve Tibet Yoga'sýnda doðru adrese ulaþmak isteyenler için: Yaþar Konyalý Zen Shiatsu uzmaný ve Tibet Yoga eðitmeni Cep tel: Tel: (0216) Kalamýþ Fener Cad. Bedri Rahmi Eyüpoðlu Sok. Derya Apt. No3/3 Kalamýþ - Kadýköy

15 Sevgi Dünyasý 13 BENÝM CÝCÝ SÝLAHIM ve ÝKÝNCÝ KÖRFEZ SAVAÞI Nelda Bayraktar "Ýnsanlarý silâhlar deðil, insanlar öldürür." Fýrat'ýn ve Dicle'nin suyu kan akar. Anadolu'daki kaynaðý "Ben seni böyle mi doðurdum" diye diye baðýrýr... Oysa ki Anadolu'nun baðrýndan kopup kâh nazlý nazlý kâh çaðýldayarak, zenginleþerek inerlerdi Basra Körfezine doðru. Ývintileri ve sýðlýklarý aþarak, bazen düz bir ovada bazen de dar boðazlarý geçerek, zaman zaman da ufak göllerde demlenerek ayný denize dökülecekleri aný özlerlerdi... Þimdi Fýrat'ýn ve Dicle'nin suyu kan akýyor. Kan aðýr geliyor. Kokusu dört bir yana savruluyor. Onlar aslýnda kan aðlýyor. Nerede canlý yeþil Mezopotamya, nerede çölün sessizliði, kimsenin iþine yaramaz sanýlan yabani otlarýn özgürlüðü ve çiftleþen oriksler? Artýk metropollerden gelen þehir güvercinleri var. Hem de eðitilmiþ. Ölmek üzere eðitilmiþ. Kimyasal silah kullanýmýnda en önce kurban olarak kendilerini onlarýn gerçek sahipleri sananlarý kurtarmak için. Ya çatýlarda yuva yapan diðer kuþlar? Topraðýn altýndaki bir göz odacýklarýnda yaþayan yýlanlar? Her bomba yeryüzü ile temas ettiðinde o an evinden barkýndan olan canlýlar? Nerede o masmavi gökyüzü? Tertemiz havayý içine çeken ciðerler? Hepsi insanýn insana ettiði zulümle titriyorlar... Toprak artýk üzerinde rahatça dolaþýlan yer deðil... Bir tek kara gözlü çocuklar her þeye raðmen gülümsüyor. Karanlýk dehlizdeki ümit ýþýðýmýz onlar. Gönülleri yorgunluðun eþiðinden henüz adým atmýþ çocuklar... Ama bombardýman sonrasý bazýlarý yok

16 14 Sevgi Dünyasý oluyor, bazýlarý sýðýndýklarý tek yer olan ana baba kucaðýnda aðlýyorlar. Bazýlarýnýn aðlamaya bile mecali yok. Sessizce bakýyorlar insanýn taa derinine. En derinimize bir mesaj býrakýyorlar. Çünkü onu alabilmek için ve gereðini yerine getirebilmek için çok derinlere dalmasý lâzým insanýn. Bu yunuslarýn yüzgeçlerindeki kameralarla suyun derinliklerinde mayýn taramasý yapmasý gibi bir þey. Mayýnlar her an patlayabilir. Aman dikkat!. Bir baba çaresizce aðlýyor. Gözlerine ve dudaklarýna çaresiz kalmýþ bir çocuðun azalarý konmuþ gibi. Ama o ailesinin babasý... Karýsý ve çocuklarýnýn sorumluluðunu üstüne almýþ bir büyük çocuk o... Sýðýnacak dalý olmayan, yüreði yorgun yetiþkin bir çocuk... Besbelli ki ABD'nin akýllý denilen bombalarý da aklýný kaybetmiþ. Öyle bir etmiþ ki bazen cinnet geçirircesine hedefini þaþýrývermiþ. Neden Irak? Ambargonun yol açtýðý fakirlik ve dolayýsýyla kötü beslenmeden dolayý her yýl 300 bin bebeðin öldüðü Irak ABD'yi kitle imha silahlarý konusunda ikna edemediði için mi oldu tüm bunlar? Yoksa bu savaþ George Bush'un ülkesinin caddelerinde terörizmin yol açtýðý ambulans seslerini duymak istememesinden mi doðdu? Savaþtan önce petrolün varili 15 Dolardý. Þimdi bu savaþla birlikte 42 Dolara yükseldi. Arap ülkelerinde çýkan petrolün yarýsý devlete diðer yarýsý da petrol yataklarýný idare eden ve çoðu Amerikan olan uluslararasý þirketlere aittir. Ýliþkileri eskisi gibi olmayan Suudi Arabistan'a alternatif olabilecek bir baþka ülke ise Ortadoðu'daki Irak'týr. Bu nedenle burada kurulabilecek paravan bir hükümet Amerikan rüyasýný devam ettirmeye de aday olacaktýr. Savaþ baþladýðýndan beri 11 Eylül de hezimete uðramýþ olan Wall Street Borsasý da hareketlenmeye baþladý. Savaþ sanayii ve bunlarý destekleyen yan sanayilerin kaðýtlarý tavan yapmaya baþladý. Bankalarýn dört yýllýk getirilerini iki haftada elde ettiler. Bazýlarý þimdiden ellerini ovuþtururken diðer bazý devletler de savaþýn hemen ardýndan yýkýlan Irak'ý yeniden inþa etmenin keyfini þimdiden yaþýyor gibiler. Ya yýkýk gönülleri kimler tamir edebilecek? Aðlayaný kimler susturacak, aç olaný kim doyuracak? Her gün fakir ülkelerde doðan güneþle birlikte 35 bin çocuk ölüyor. Güneþ doðarken, umudun güneþi sönüyor. Halbuki Dünya nüfusunun beþte biri zenginlik pastasýnýn yüzde 90'ýný yiyor. Yediklerinin içinde kan var, gözyaþý var, kin var, nefret var ama onlar doymak bilmiyorlar. Savaþlardan en fazla çocuklarýn etkilendiðini belirtiyor uzmanlar. En fazla kâbuslarý onlar görüyor. Savaþ görmüþ çocuklar üzerinde yapýlan araþtýrmalarda bunlarýn %97'sinin bombardýmanlarý gördüðü, %20'sinin korkulu rüyalar görmekte olduðu, %55'nin keskin niþancýlarýn hedefleri olduðu, %66'sýnýn ise ölümle burun buruna geldiði tespit edilmiþ. Önlerinde umudun ýþýðý, geleceðin neþesi ve heyecaný olmasý gereken tazecik yürekler ölümü bizzat izlemiþler, cesetler görmüþler, iþkence ve dayaklara tanýklýk etmiþler. Bunlarýn %20'si kardeþlerini, %30'u ana ve babalarýný

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:514

Detaylı

SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU

SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU HAZÝRAN 2013 Sayý: 534 Fiyat: 7 TL SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU ÝNSAN SEVGÝSÝ ve MUTLULUÐUN YOLLARI ÝÇGÜDÜ MUCÝZESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 45 Sayý: 534 Haziran 2013 Onur Baþkaný: Dr.

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) FARKINDALIK YARATMAK ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:510 Haziran 2011 Etrafýmýzdaki Aydýnlýk...

Detaylı

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE NÝSAN 2015 Sayý: 556 Fiyat: 7 TL ÞEKLE BAÐLI DÝNDARLIK ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE ÝNSAN RUHU ÝFÞA EDÝLÝYOR ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 47 Sayý: 556 Nisan 2015 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL O, ANLAMA SIÐMAZ; ANLAM O NDA VARDIR KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 523 Temmuz 2012 Onur Baþkaný:

Detaylı

D e n e d i m Pýnar Türen

D e n e d i m Pýnar Türen Denedim Pýnar Türen www.altkitap.com Denedim Pýnar Türen "Denedim"i, Hayalet Gemi ile yaptýðým 10 yýllýk sefer sýrasýnda uðranan limanlardaki yazýlarýmdan oluþturdum. Toplam 68 seferden sadece 20 yazýyý

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel anlatý www.altkitap.com anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel altkitap - anlatý 6 Konumlandýrmalar Ahmet Önel Kasým 2002 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým:

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M.

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M. Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Eðitim, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi ISSN: 1307-3966 Yýl: 3 Sayý: 12 Nisan-Eylül 2008-3 Aylýk Dergi Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

kültür / sanat / edebiyat

kültür / sanat / edebiyat AYIÞIÐI VII SANAT KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým tux ajans tuxajans@gmail.com

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı