Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SAYI: /05 FÝYATI: DÜNYADA NÝÇÝN YAÞIYORUZ, NASIL YAÞAMALIYIZ? Dr. Refet Kayserilioðlu TÝBET YOGA Güngör Özyiðit BENÝM CÝCÝ SÝLAHIM ve ÝKÝNCÝ KÖRFEZ SAVAÞI Nelda Bayraktar MUSÝKÝ - SES VE RENK ÝLE TEDAVÝ Yavuz Yektay

2 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Mayýs 2003 Sayý: 413 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu Yazý Ýþleri Müdürü: Güngör Özyiðit Yayýn Kurulu: Güngör Özyiðit Nelda Bayraktar Özenç Kayserilioðlu Hale Ürkmezgil Haberleþme Sorumlusu: Kazým Erdemoðlu Okur - Abone Ýliþkileri: Kazým Erdemoðlu Yönetim Yeri: Aydede Caddesi Kývýlcým Apt. No.4/ Taksim, ÝSTANBUL Yazýþma Adresi: SEVGÝ DÜNYASI P.K.471-Beyoðlu, ÝSTANBUL Mizampaj ve Teknik Danýþman: Hale Ürkmezgil Dizgi: Özenç Dizgi Baský: Anka Basým Fiyatý: TL. Yýllýk Abone: Yurt Dýþý: TL. Sevgili Dostlar Dr. Refet Kayserilioðlu... 1 Dünyada Niçin Yaþýyoruz, Nasýl Yaþamalýyýz? Dr. Refet Kayserilioðlu... 2 Tibet Yoga Güngör Özyiðit... 9 Benim Cici Silahým ve Ýkinci Körfez Savaþý Nelda Bayraktar Sorularla Ruhsal Olaylar Özenç Kayserilioðlu Musiki - Ses ve Renk ile Tedavi Yavuz Yektay Kendime Mektuplar Nelda Bayraktar Ýnternetten Ýki Yaþam Arasýnda Çev: Arýn Ýnan...26 Gönüldeki Mübarek Mühür Nadide Kýlýç Iþýðýn Hazinesi Çeviren: Nelda Bayraktar...33 Çocuklarla El Ele Nadide Kýlýç Esinler Olgay Göksel Ana ile Kuþ Öykü Yýkýcý Yakýnlýk, Yapýcý Ayrýlýk Zehra Ýskender Þükürle Yaþamayý Bilmek Ali Rýza Tanaltay Garip Ama Gerçek... 47

3 Sevgili Dostlar Sevgi Dünyasý 1 "Bir olunuz, birleþiniz. Birleþmekte size faydalar var. Kavga etmekle ne elde edersiniz? Elde etmek istediðiniz þeyleri size bilgi vermez mi? Kavga edenler zarar görür... Dost olanlar, bir olanlar iyi yaþar. Yalnýz baþýnýza yaþamak mý hoþunuza gidiyor? Eksikli olursunuz. Her þeyi size bilgi verecek. Öðreniniz, çalýþýnýz..." sözlerine uygun mu yaþýyor dünyamýz? Geçmiþten bugüne kavga azaldý mý, arttý mý? Bizce azalmadý, arttý ve gittikçe daha da artacaðý görülüyor. Çünkü zihinler deðiþmedi, gönüller deðiþmedi; doðru, yanlýþ ve faydalý, zararlý kavramlarý deðiþmedi. Çünkü insanlar, kardeþ olduklarýný, birbirlerini sevmek zorunda olduklarýný, dostluðun düþmanlýktan daha yararlý olduðunu henüz idrak edemediler. Aslýnda kavgada, kazanan da kaybeden de zarardadýr. Dostlarla çevrili olan bir kiþinin mutluluðu ölçüye sýðmaz. Herkesle kavgalý olan kiþi ise, herkesin düþmanlýðýný çektiði için yalnýzdýr ve mutsuzdur. Her an kendisine bir kötülüðün geleceði korkusu içindedir. Ýþte bu basit, ama bu temel gerçekler, pek çok kiþi tarafýndan bilinmediði için, dünyada kavga bitmiyor, aksine artýyor. Bu yalýn ve temel gerçekleri sürekli tekrar ederek ve her yolla dile getirerek zihinlere ve gönüllere iyice benimsetmek zorundayýz. Ancak bu gerçekler çoðunluk tarafýndan benimsenince barýþ,dostluk, huzur ve mutluluk tüm dünyaya yayýlacaktýr. Gerçek dostluklar ve sevgiler insanlarý, ikiyüzlülük ve kandýrmaca olmadan iyilik etmeye, affetmeye, destek olmaya sevk eder. Böyle gerçek dostluklar, dünyayý kurtaracak sihirli anahtarlardýr, ancak sihirli anahtarý kullanacak insanlar, öncelikle her þeyi Sevgisinden Varedenin,Yaratanýn varlýðýna inanýrlar ve baðlanýrlar. O'nun dileðinin, insanlarýn birliðe ulaþmasý olduðunu bilirler. Kötülüðün de, iyiliðin de er geç yapana döndüðü gerçeðini de görürler. Yaratana gönülden inanan, O'nun dileðinin birliðe ulaþmak olduðunu bilen, iyiliðin de, kötülüðün de dönücü olduðunu bir çok örneklerle gören insan, artýk kötülük yapamaz, düþman olamaz. Ýyilik etmenin, sevmenin, herkesle dost olmanýn, herkese saygý duyup hizmet etmenin gerçek bir ibadet olduðunu görür. Çünkü insan Yaratan'ýn kutsal bir eseridir. O'nun eserine, saygý duyan, O'na saygý duymuþ olur. O'nun eserine, kuluna hizmet eden, O'na hizmet eder. Öyleyse, bundan büyük ibadet olur mu? Bu söylediðimiz bilgiler doðru deðil mi? Düþünün, akýl ve mantýðýnýzla karar verin. Eðer doðru buluyorsanýz, hemen bir uçtan uygulamaya, bilmeyenlere de öðretmeye baþlayýn. Fakat öðretmeye çalýþýrken sabýr bastonunuzu elinizden hiç býrakmayýn. Kimseye kýzmadan, kimseyi kýnamadan, kimseye hor bakmadan...ve diðer elinizde de sevginin beyaz gülleri olarak çýkýn yola... En Derin Sevgilerimle Dr. REFET KAYSERÝLÝOÐLU

4 2 Sevgi Dünyasý Dünyada Niçin Yaþýyoruz, Nasýl Yaþamalýyýz? Dr. Refet Kayserilioðlu Dünya insan için bir yetiþme ve eðitilme okuludur. Bu okulda yükselen, gönlünü arýtan, insanlarla birliðe ulaþan, insan üstü safhalara geçebilir.

5 Sevgi Dünyasý 3 GENEL GÖRÜNTÜ Dünya hayatýnýn maksadý ve gayesi bilinirse ve dünya yaþamý insanlara sevdirilirse, hayat daha zevkli ve daha verimli geçmeye baþlar. Ama görüyoruz ki dünyada yaþayanlarýn pek çoðu niçin yaþadýðýný bilmiyor, nasýl yaþamasý gerektiðinin ise hiç farkýnda deðildir. Dinlerden elde edilen bilgiler, asýrlarýn tecrübeleriyle biriken görüþler ve bilgiler yaþamýn gayesi hakkýnda bazý ipuçlarý veriyor. Fakat insanlar bunlar üzerinde kuþbakýþý düþünmediði için yaþamýn gayesini göremiyor ve bulamýyor. Ben birçok kiþiye "Niçin yaþýyorsunuz dünyada?" diye sordum. Çoðunluk bu konuyu hiç düþünmemiþ; bazýsý: "Yaþýyoruz iþte" diyor. Bazýsý da o esnada düþünerek, dinlerden edindikleri bilgileri de hatýrlayarak þunlarý söylüyorlar: "Ahirete hazýrlanmak için" "Allaha ibadet için" "Dünyada imtihan oluyoruz" Böyle söyleyenlere þu sorularý sorunca cevap alamýyordum: "Ahirete niçin hazýrlanýyorsun? Allah'a neye ibadet ediyorsun? O'nun senin ibadetine ihtiyacý mý var? Dünyada niçin imtihan oluyorsun? Çünkü imtihan bir dersi öðrenip öðrenmediðini anlamak için yapýlýr. Ýnsana hangi dersler verilmiþ ki, onun imtihaný yapýlsýn?" Bu sorular ise genellikle cevapsýz kalýyor. Bir insanýn bir okula giderken bir gayesi ve bir maksadý vardýr. Mesela ilkokula giden bir çocuðun öncelikle okumayý ve yazmayý öðrenme gayesi vardýr. Sonra ilkokulu bitirerek daha yüksek okullara gitme maksadý olacaktýr. Çocuða ailesi ilkokula ne maksatlarla gideceðini öðretmemiþse çocuk okulu gereksiz bir yük gibi, anatasýnýn zoruyla çektiði bir belâ gibi görecektir. Ve isteyerek çalýþmayacak, isteyerek öðrenmeyecek, zorla, tehditle bir þeyleri öðrense de okulu ve okumayý hiç sevemeyecektir. Halbuki ailesi çocuða, okulda okumayý, yazmayý öðrenerek üstün ve deðerli bir çocuk olacaðýný ballandýra, ballandýra anlatsalar, çocukta bir heves uyanacaktýr. Okumayý Dünyaya gelirken yanýmýzda nasýl yaþamamýz gerektiðini gösteren bir prospektüs, bir tarifname veya bir yaþam kýlavuzu yok... söktükçe övgüler ve beðeniler alsa, "Aferin, sen cahillikten kurtuluyorsun artýk, okur yazar oluyorsun artýk, deðerli oluyorsun artýk" dense çocuktaki okuma ve öðrenme isteði daha da artacaktýr. Öðrendikçe de, ailesi içinde, okulda arkadaþlarý ve öðretmenleri yanýnda deðerinin arttýðýný gördükçe de, okumaya ve öðrenmeye bütün varlýðýyla sarýlacaktýr. Öyle sarýlan çocuðun baþarýlarý artacak, kazandýðý yüksek notlar ve çevresinin takdirleri de artacak öylece okuma, öðrenme istek ve hevesi süreklilik kazanacaktýr. Dünyaya, görünüþe göre kendi isteðimizle gelmiyoruz. Ama dünyada bir süre yaþayýnca da dünyadan gitmek istemiyoruz. Nerede, hangi ülkede, hangi ailede, hangi renkte, hangi dinde geleceðimiz de bizim elimizde deðil. Nereye gönderilirsek oraya gidiyoruz. Dünyaya gelirken yanýmýzda nasýl yaþamamýz gerektiðini gösteren bir

6 4 Sevgi Dünyasý prospektüs, bir tarifname veya bir yaþam kýlavuzu da yok. Öyleyse insan yolunu el yordamýyla mý buluyor? Deneme, yanýlma ve doðruyu bulma yoluyla mý hedefe varýyor insan? Hayýr böyle deðil. Ýnsana ilk dönemlerden itibaren, her devrin insanýnýn seviyesine uygun olarak, yol gösterici bilgiler verilmiþtir. Deðiþmeyen, ayný, ana esaslardan gelen bu bilgiler, insanlarýn geliþmiþlik durumlarýna uygun olarak gittikçe geliþerek, kapsamý (þümûlü) artarak, çoðalarak, çeþitlenerek gelmektedirler. Her devirdeki insanlar o bilgilere ve bildirilere inanarak, onlarý hayatlarýnda uygulayýp doðru ve yararlý olduðunu anlayarak, ruhlarýna iyice benimsetmiþler ve kendilerinden beklenilen yükselmeyi saðlamýþlardýr. O halde her devirde insanlara yaþam kýlavuzu verilmiþtir. Hatta o doðru yaþamý uygulayarak örnek olan, gülyüzlüler ve haberciler de gelmiþtir. Ama zamanla insanlar, o bilgileri bozmuþlar, o örnek kiþileri ya unutmuþlar, ya da putlaþtýrmýþlardýr. Öyle bir an gelmiþ ki, insanlar bir yandan maddi yönden geliþirken, manevi yönden bozulmuþlar, þaþýrmýþlar, eski gelen bilgiler de yetmez olmuþ, sýkýntý ve kötülük artmýþtýr. O zaman yeni, daha geniþ bilgiler gelmiþtir. Eski bozulaný düzeltmiþ, bozulmayaný tasdik etmiþ, doðrulamýþ, insanlara yeni bir hýz vermiþtir. YAÞAMIN GAYESÝ Bir insanýn doðduðu andan ölünceye kadar geçen yaþamýný þöyle yukardan incelersek, bu bize yaþamýn gayesi hakkýnda bir bilgi verebilir. Doðan çocuk önce yaþama savaþý veriyor. Memeye, mamaya saldýrýyor. Altý pis olunca, karný acýkýnca, uykusu gelince, hasta olunca, oda havasýz kalýnca aðlýyor, bunlarýn düzelmesini istiyor. Bunlar düzelince, yaþamýný garantide hissedince de etrafý ile ilgilenmeye baþlýyor. Her þeye dikkatle bakýyor, anlamaya, tanýmaya çalýþýyor. Konuþmaya baþlayýnca da "Bu ne, bu ne?" diye sorarak öðrenmeye çalýþýyor. Daha büyüdükçe de, çocuðun meraký ve öðrenme ihtiyacý artýyor. "Bu neden böyle, niçin öyle olmuþ?" sorularý geliyor. Çocuklarýnýn sorularýný cevapsýz býrakmayan bilgili anatalar, onlara bildiklerini, çocuklarýn anlayacaðý dilde anlatmaya, öðretmeye çalýþýyorlar. Böyle yetiþen çocuklar, süratle yükseliyorlar ve yaþamýn ana gayesini yakalýyorlar. "Sus, senin aklýn ermez, böyle saçma þeyleri sorma!.." diye çocuklarýný susturan ve onlarýn sorularýnýn cevaplarýný kendileri de bilmeyen anatalar çocuklarýn geliþmesine, doðruyu yakalamalarýna

7 Sevgi Dünyasý 5 katkýda bulunamýyorlar. Çocuk okuldan, çevreden, aileden, yayýn organlarýndan (Kitap, dergi, gazete, radyo, TV. v.s.) sürekli bir þeyler öðrenerek geliþiyor. Ýnsan iliþkilerindeki tecrübeleri, doðrularý, yanýlmalarý, Dünyada niçin yaþadýðýný bulanlar, bilenler, öðrenenler ve bu gerçekleri gönüllerine benimsetenler, dünyadan en kazançlý þekilde ayrýlýrlar. aldanmalarý, kazanmalarý, üzülmeleri, gözyaþlarý ona pek çok deneysel bilgi de kazandýrýyor. Deneylerle doðruluðu kanýtlanmýþ (ispatlanmýþ) bu bilgiler, onun ruhunca, daha kolay benimsenecektir. Ýnsan büyüdükçe, hem bilgi, görgü ve tecrübesi artýyor, hem de önceleri çok önemli gördüðü bazý þeylerin, gözyaþý döktüðü þeylerin zamanla o kadar önemli olmadýðýný anlýyor. Yaþý ilerledikçe en önemli þeylerin baþýnda, sevmenin, sevilmenin, bilmenin, öðrenmenin, iyilik ve hizmet etmenin geldiðini anlýyor. Ýleri yaþlara gelince de dostlarýn, insanýn en kýymetli hazinesi olduðunu anlýyor. Hele Allah'ý tanýmanýn, O'na güvenmenin en büyük güvence olduðunu görüyor. Bir insanýn doðduðundan ölünceye kadar olan yaþam serüveni, insana niçin yaþadýðýný gösteriyor. Ama elbette bu gerçeði görebilmek için, düþünmek, incelemek, analiz ve sentez yapmak gerekiyor. Zaten bunlar bilimin gerçekleri bulma metotlarý deðil mi? Olaylara, dünya hayatýna, araþtýrarak, düþünerek, anlam çýkararak bakabilenler, yaþamýn gerçek gayesini yakalayabilirler. Dünyada niçin yaþadýðýný bulanlar, bilenler, öðrenenler ve bu gerçekleri gönüllerine benimsetenler, dünyadan en kazançlý þekilde ayrýlýrlar. ÜÇ BÜYÜK HEDEF "Siz gerçeklerin tadýný tatmak, iyiliklerin ipliðini bükmek için varolansýnýz. Ýki büklüm olduðunuz halde topunuz parlak bir incisiniz. Siz dünyanýzý aydýnlatan Sultaný arayýn..." cümleleri dünyada niçin varolduðumuzu, niçin yaþamakta olduðumuzu kýsa ve öz olarak açýklýyor. Ýnsan gerçeklerin tadýný tatmak ve iyiliklerin ipliðini bükmek için varolandýr. Yani insan gerçekleri öðrendikçe, bilgi ve tecrübelerini artýrýp, onlarý aklýna ve ruhuna benimsettikçe yükseliyor ve mutlu oluyor. Sonra en büyük bilgiye el uzatýyor, Yarataný bilmeye, tanýmaya, dünyayý aydýnlatan O Sultaný gönlünde bulmaya baþlýyor. O'nu, O'nun kullarýný ve O'nun var ettiði her þeyi seviyor. Kendini onlara sevdirmeye çalýþýyor. Ýyilik yaptýkça, hizmet ettikçe, karþýlýksýz sevdikçe, insan hem seviliyor, hem gerçek ve hayýrlý bir insan olduðunu idrak ederek mutlu oluyor. Dünyayý Yaratan, orayý insanlar için ve tüm canlýlar için rahatça yaþanabilir bir ortam olarak düzenleyen Yüce Rabbimiz, elbette belli maksatlarla insaný dünyaya göndermiþtir. Çünkü O her yaptýðýný ve yarattýðýný bilgi ile,

8 6 Sevgi Dünyasý düzenle ve belli maksatlarla var etmiþtir. O'nun rasgele, tesadüfi bir iþi yoktur. O abes iþ yapmaz, þüphesiz. O'nun hükmü þaþmaz. Ýnsanýn dünyada yaþamasýnýn da büyük üç maksadý veya hedefi vardýr. Dünya, insan için bir yetiþme ve eðitilme okuludur. Bu okulda insan yükselecek, olgunlaþacak, gönlünü arýtacak ve birliðe ulaþacaktýr. Ýþte üç hedef bunlardýr: 1) Yükselmek, olgunlaþmak 2) Arýnmak 3) Birliðe ulaþmak. Bunlarý açýklamadan önce, dünya yaþamýnýn bu hedefleri gerçekleþtirmeye yönelik geçirilmesi gerektiðini belirtmemiz gerekir. Çünkü dünya insanlar için, bu üç gayeyi gerçekleþtirmesini saðlayacak bir okuldur. Dünya okulu bitirilmeden insan üstü diyeceðimiz safhalara geçilemez. Dünya okulunu bitiren, burada öðrenilecek bütün dersleri, aklýna ve gönlüne benimseten, onlarý her adýmda uygulayan insan, insan üstü safhaya geçmeye hak kazanmýþ, dünya okulundan mezun olmaya hazýr olan kimsedir. O, olgun, hoþgörülü, herkese sevgi dolu, dürüst, hizmete ve iyiliðe hazýr bir insandýr artýk. Kendinden önce baþkalarýný düþünür, tüm canlýlara, tüm varlýklara ve Yaratanýna karþý sevgi ve saygý doludur. O, herkesin sevdiði, saydýðý, bilgisinden, tecrübelerinden ve öðütlerinden yararlandýðý hayýrlý bir insandýr. Onun tekrar dünyaya gelmesine gerek yoktur. Dünya okulunu bitiremeyen kimse ise, eksiðini tamamlamak için tekrar dünyaya gelmek zorundadýr. Ama tekrar dünyaya gelebilmek de pek kolay bir iþ deðildir. Kendisine uygun bir yer bulununcaya kadar, ya da önceki hayatýndaki hatalarýný idrak edinceye kadar çok uzun süre sýra bekleyebilir ve çok azap çekebilir. Onun için her insanýn hayatýnýn kýymetini bilmesi, hayatýný çok iyi deðerlendirmesi gerekir. Ýnsan dünya okulunu bitirmeden daha üst alemlere geçemeyeceðine göre, dünyaya geliþ, insan için çok büyük bir lütuf, çok deðerli bir imkândýr. Onu boþa harcamasý, azaplarýn büyüðünü getirir. Hele hayatlarýný baþkalarýnýn zararýna, kötülük yolunda harcayanlarýn cehennemi çok büyüktür. Onlar zarar verdiklerinin de vebalini ve yükünü taþýmýþ olurlar. Ýþte dünyada, kötülüklerden arýnmak, iyiliklerle, bilgiyle ve sevgiyle donanarak yükselmek ve tüm insanlarla gönül birliðine varacak bir olgunluða ulaþabilmek için yaþýyoruz. Bu gayeyi, bu hedefi gerçekleþtirebilmek, sürekli ve düzenli bir çabayý gerektirir. O çabayý gösterebilmek için de hayatý ciddiye almak, dünyada rasgele yaþanmadýðýný bilmek, dünya yolculuðunun hesabýnýn sorulacaðýný hiç unutmamak lâzýmdýr. Dünya hayatý bir bakýma insan için bir imtihandýr (sýnavdýr). Ýstenilen arýnmayý, yükselmeyi, olgunlaþmayý ve birliðe ulaþmayý baþarýp baþaramadýðýnýn imtihaný yapýlýr. Karne ise geldiðimiz yere tekrar gidince alýnýr. Çünkü ölümle gittiðimiz yer, dünyaya doðmadan önce geldiðimiz yerdir. DÜNYADA NASIL YAÞAMALIYIZ? Ýnsanýn dünyadan en büyük yararý saðlayacak bir hayat sürmesi en akýllýca davranýþ olur. Dünyadan en büyük yararý, ancak Doðru Yaþam Bilgilerini öðrenip, benimseyip, uygulayarak saðlayabilir bir insan. Nedir o Doðru Yaþam Bilgileri?

9 Sevgi Dünyasý 7 Bunlarý þöyle sýralayabiliriz: 1- Ýnsanlarý, tüm canlýlarý ve tüm âlemleri yaratan, en büyük bilgi ve en büyük sevgi olan, Yaratanýmýzý tanýmamýz, sevmemiz, saymamýz, O'nun buyruklarýna uymamýz lâzýmdýr öncelikle. O, insaný sevgisinden varedendir ve lütfedip insana geliþmeye açýk bir akýl da verendir. Aklý geliþtirecek bilgileri de her yerde insanýn yararlanmasý için hazýr edendir. Ýnsanýn saðlýk içinde yaþayabilmesi, ufak bir çabayla yükselmesini saðlayacak bütün vasýtalarý da (araçlarý) etrafýnda hazýr edendir. Suyu, topraðý, havayý, elektriði, yedi rengi, yedi sesi ve zamaný insanýn hizmetine sunandýr. Güneþi tükenmez bir güç kaynaðý olarak karþýmýza koyandýr. 2- Dünyada yükselmek, Yaratanýn buyurduðu tarzda iyi olmakla, iyilik etmekle, doðru olmakla, dürüst davranmakla, herkesin hakkýna saygý göstermekle olur. Yani hem kimsenin hakkýna tecavüz etmeyeceðiz, hem de gönül rýzasýyla kendi haklarýmýzdan fedakarlýk edeceðiz, iyilik yapacaðýz. Sonra düzenle, planlý olarak çalýþacaðýz. Hayatýmýzý kazanmak için çalýþacaðýz, bilgimizi artýrmak için çalýþacaðýz, insan kardeþlerimize hizmet için çalýþacaðýz. Doðduðumuz andan ölünceye kadar sürekli olarak bilgilerimizi ve tecrübelerimizi artýracaðýz. Edindiðimiz bilgi ve tecrübelerle bir yandan aklýmýzý geliþtirecek, bir yandan da onlarý ruhumuza benimseterek uygulamaya geçeceðiz. Ve seveceðiz, önce bizleri Sevgisinden Vareden'i, bize her þeyi Veren'i seveceðiz. Sonra ayný özden yaratýldýðýmýz tüm insan kardeþlerimizi seveceðiz. Sonra Yaratanýmýzýn, Büyük Sevgilimizin varettiði her þeyi seveceðiz, onlarla gönül birliðine varmaya çalýþacaðýz. Aynen þu cümlelerle formüle edildiði gibi: "Yükselmenin merdiveni beþ basamaklýdýr, Ýyilik, Doðruluk, Çalýþmak, Bilgi ve Sevmektir. En üst basamak da, en kuvvetli basamak; sevmek. Seviniz, dost olunuz." 3- Yapýlmamasý gereken þeyleri de yapmamak lâzýmdýr. Öfke, kin, haksýzlýk, yalan, gýybet (arkadan çekiþtirmek), kýskançlýk, bencillik, gurur. Bunlardan kurtulmak için insanýn sürekli düþüncelerini kontrol etmesi, kimseyi düþman gibi görmemesi, nefsini terbiye için nefis denetlemesi yapmasý gerekir. Bunlardan kurtulmak iþte gönlü arýtmaktýr, Gönül arýtýlmazsa yükselme ve olgunlaþma tam olamaz. Gönlün arýtýlmasý yükselmenin beþ esasýný benimseyip uygulamaya çalýþýrken daha kolay olur. 4- Tüm insanlarýn Yaratanýn Sevgisinden var edilmiþ, özleri ayný

10 8 Sevgi Dünyasý kardeþler olduðunu idrak ederek onlara sevgi göstermeye, hizmet ve iyilik etmeye çalýþacaðýz. Ýnsana anlayýþ göstereceðiz, sabýr göstereceðiz, hoþ görülü olacaðýz ve affetmeyi hileceðiz. Bu tarz düþünce ve davranýþlar hem yükselmemizi (tekâmülümüzü) hýzlandýrýr, hem gönlümüzü arýtmamýzý hýzlandýrýr, hem de yaþamýn üçüncü büyük gayesi olan insanlarla birliðe ulaþmamýzý çabuklaþtýrýr. 5- Dünya tekâmülünde bizi kötüye, kötülüklere çeken kuvvetlerle, iyiye, iyiliklere çeken kuvvetler arasýnda sürekli bir mücadele, bir savaþ vardýr. Kötülüklere çeken, aklýmýza gizli vesveseyi veren iblis ve kötü kiþilerdir. Ýyiliklere çeken de aklýmýza iyilikleri ilham eden yücelmiþ varlýklar ve dünyadaki iyi insanlardýr. Dinlerin kullandýðý tabirle iyiye çeken melekle, kötüye çeken þeytan arasýnda tercih yapmak, insanýn aklýna, tecrübelerine býrakýlmýþtýr. Ýnsan hata yaparak, yanýlarak, hatanýn ve yanlýþýn acýsýný çekerek, doðrunun ve iyinin mutluluðunu tadarak bilgi ve tecrübe sahibi olmakta ve öylece yükselmektedir. 6- Ýnsan tecrübelerinin sonuçlarýný ve edindiði bilgileri aklýna benimseterek aklýný geliþtirmekte, geliþen aklýndaki yeni bilgileri etraflý düþünerek, araþtýrarak, doðruluðuna inanmakta ve onlarý ruhuna benimsetmektedir. Ruh benimsediði yeni bilgilere uygun davranarak daha üstün tecrübelere giriþmekte, yeni elde ettiði bilgiler aklýný daha da geliþtirmektedir. Böylece tekâmül (Yükselme) Ruh - Tecrübe - Akýl - Ruh zinciriyle, biri diðerinin sebebi ve sonucu olarak sürekli artmaktadýr. Yani tecrübeyi yapan ruhtur, bilgiyi kazanan ve bilgiyle geliþen akýldýr, ruhu terbiye eden de akýldýr. Bu gerçeðin bilinmesi insaný çok hýzlandýrýr. 7- Ýnsanýn inancýný sürekli geliþmeye açýk tutmasý da dünya hayatýnda çok önemlidir. Yani inanmanýn Uyanýk Ýnanç olmasý lâzýmdýr. Donuk, kalýplaþmýþ inançlar, kiþiyi ilerletmeyen, belli bir tekâmül kademesine baðlayan, tutucu bir etki gösteriyor. Yükselmek için elbette doðru esaslara inanmak, bütün varlýðýyla onlara baðlanmak gerekir. Bir bilginin, bir doðrunun veya bir esasýn inanç olabilmesi için, gönlün ona sevgiyle ve bütün varlýðýyla baðlanmasý gerekir. Ama bilgiler sürekli geliþtiði için, deðiþmeyen ana esaslarýn dýþýndaki bilgilerdeki geliþmeleri, insanýn göz önünde tutarak inancýnda küçük rötuþlar yapmayý ihmal etmemesi gerekir. Elbette deðiþmeyen ana esaslara inanmada öyle rötuþlar söz konusu olamaz. Yaratanýn varlýðý, Eriþilmez oluþu, Birin Biri oluþu, her þeyi Sevgisinden Var ettiði, insanýn sürekli tekâmül ettiði, O'na doðru yükselmekte devam ettiði gibi esaslar, deðiþmeyen ana esaslardýr. Ýþte bunlar, yükselmemizi, olgunlaþmamýzý ve gönlümüzü arýtmamýzý saðlayan doðru yaþam bilgilerinden baþlýcalarýdýr. Ýnsan arýndýkça ve yükseldikçe diðer insanlarla birliðe daha kolayca varýr.

11 Sevgi Dünyasý 9 Gençlik, Dinçlik Ve Canlýlýk Ýksiri TÝBET YOGA Psikolog Güngör Özyiðit "Tibet'in Gençlik Pýnarý"nýn yazarý Peter Kelder, bir ikindi vakti parkta oturmuþ gazete okurken, yetmiþine merdiven dayamýþ yaþlý bir dede gelir yanýna oturur. Saçlarý, kýrlaþýp dökülmüþ, omuzlarý çökmüþ, yürürken bastona dayanan bu adam emekli Ýngiliz albayý Bradford'dur. Bir süre sonra yazar, emekli albayla büyüleyici bir sohbete dalar. Çok renkli ve serüvenli bir hayat geçirmiþ olan albay, Hindistan'da bulunduðu bir dönem Gençlik Pýnarý'nýn sýrrýna sahip bir grup Lama ya da Tibet'li rahibin, insanlardan çok uzak ve yalýtýlmýþ bir bölgede yaþadýklarýný duyduðunu söyler. Daha da fazlasý gidip onlarý bulmak ve bu sýrra ermek istediðini sözlerine ekler. Ve de gider. Birkaç yýl sonra yazar Kelder'e, Albay Bradford'un kendisiyle görüþmek istediði bildirildiðinde, kapýda yaþlý bir dede ile deðil; genç, dinç ve enerjik bir insanla karþýlaþýr. Önce tanýmakta zorlanýr; sonra daha dikkatli bakýnca, yüz hatlarýndan yaþlý dostu Albay olduðunu anlar. Albay yaþlýlýðý geçmiþe gömmüþ, gençliði Hindistan'dan alýp beraberinde getirmiþtir. Albay, yazar dostuna ve diðer insanlara "Gençlik Pýnarý"ný yani Tibet Yoga'sýný öðretmeye baþlar. Ve varlýðý ile de bunun örneðini verir. Bir kesesinde seminere katýlanlara kendisinin kaç yaþýnda gösterdiðini bir kaðýda yazmalarý söyler. Çoðu Albayýn kýrklý yaþlarda gösterdiðini yazarlar. Albay ise bu komplimanlarýna teþekkür ederek, önündeki doðum gününde yetmiþ üç yaþýna basacaðýný bildirir. "Gençlik Pýnarý"ný bulmak için ta uzaklara, Hindistan'a gitmeye gerek

12 10 Sevgi Dünyasý yok. Çünkü gençlik iksiri, hepimizin içinde gizli. Bu giz'i açýða çýkaracak, bize kendi gücümüzü kullanmayý öðretecek insanlar da çok þükür aramýzda yaþýyor. Ýþte Tibet Yoga eðitmeni ve Zen Shiatsu uzmaný Yaþar Konyalý bunlardan biri. Kendisinden iki aydýr Tibet Yoga eðitimi alýyorum. Ve her seansta, bir buçuk saat hareket ettikten sonra bedenimde büyük bir dinlenme, rahatlýk ve esneklik olduðunu hayretle gözlemliyorum. Tüm insanlarýn bu uygulamalara bir an önce baþlamalarýný önererek yaþam ustasý Yaþar Usta'ya soruyorum: -Yaþar usta, Tibet Yoga'yla i n s a n bedeninde bu mucize diyebileceðimiz deðiþim nasýl gerçekleþiyor? -Tibet Yogasý, Tibet'li Lamalarýn sabah-akþam düzenli olarak yaptýklarý beþ temel uygulamadan oluþuyor. Bu hareketlerin özelliði yedi hormonal salgý bezini yönlendiren yedi enerji merkezinin döngü hýzýný artýrmak ve hepsini eþit devinim hýzýna kavuþturmaktýr. Bu yedi enerji merkezi kana hormon salgýlayan salgý bezlerinin her biri ile birebir iliþki içindedir. Ve bu bezlerin hormon üretimini uyarýr. Bedenin iþlevlerini düzenleyen bu hormonlarýn arasýnda yaþlanma süreciyle ilgili hormonlar da vardýr. -Hintlilerin tekerlek anlamýna gelen "çakra" dedikleri bu enerji anaforlarý ya da organlarý hangi salgý bezleri üzerinde etkili? -En alttaki, kök çakra denilen enerji merkezi üretken bezlerin üzerinde etkide bulunuyor. Ýkinci enerji merkezi mide bölgesindeki pankreas üzerinde. Üçüncü merkez solar plexus bölgesinde, adrenalin bezi üzerinde. Dördüncü göðüste timüs bezi üzerinde etkili. Beþinci merkez gýrtlaktaki tiroid bezini uyarýr. Altýncýsý, beynin arka tarafýnda epifiz bezi ile ilgili. Yedinci enerji merkezi ise beynin ön tarafýnda bulunan hipofiz bezinin üzerinde etkilidir. -Gençlik ve yaþlýlýk bu enerji organlarýnýn, yani çakralarýnýn dönüþ hýzýna baðlý oluyor galiba? -Evet. Saðlýklý bir bedende bu enerji merkezlerinin her biri büyük bir hýzla döner. Ancak bu enerji merkezlerinden biri ya da birkaçý yavaþlamaya baþlarsa, yaþamsal enerjinin akýþý engellenir. Böylece yaþlanma ve saðlýk sorunlarý baþlar. Saðlýklý bir insanda hýzla dönen bu enerji merkezleri derinin altýndan üstüne doðru hýzla uzanýr. Þunu altýný çizerek söylüyorum ki, yeniden gençlik, canlýlýk ve saðlýk kazanmanýn en kestirme yolu, bu enerji merkezlerinin normal dönüþ hýzlarýna ulaþtýrýlmalarýdýr. -Tibet Yogasý bunun yolunu mu gösteriyor?

13 Sevgi Dünyasý 11 -Elbette. Bunu baþarmak için kullanýlan beþ basit uygulama vardýr. En iyi sonuçlarý elde etmek için 5 egzersizin de sýrasý ile, seri halde uygulanmasý gerekir. Bu beþ çalýþma aslýnda sýradan bir egzersiz deðildir. Tam konsantrasyona dayalý, içe yönelik olarak ve doðru solunumla birlikte yapýlýrsa yarar saðlanýr. -Nefesler nasýl olmalý? -Nefesler göbek ve karýn bölgesinden alýnýp verilmeli. Beden hareketlerinin açýlýþýnda nefes alýnmalý, kapanýþlarýnda verilmeli. -Tibet Yoga ne sürede öðrenilebilir? -Hafta üç saatten bir ayda, yani 12 saatte öðrenilebilir ve evde de rahatça uygulanabilir. -Yaþar usta, sizin bir hüneriniz de, saðlýða yönelik bir Uzakdoðu masaj yöntemi olan Zen Shiatsu. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? -Zen Þhiatsu (Þintsu)nun saðlýða katkýsý yanýnda bir baþka yararý da ellerimizin duyarlýlýðýný ve becerisini artýrmasýdýr. Zen Þiatsu bugün Japonya'da Saðlýk Bakanlýðýnýn onayýyla bir iyiletim (tedavi) dalý olarak kabul edilmiþtir. (0) yaþ grubundan en yaþlýya kadar herkese uygulanabilir. Þiatsu, parmak uçlarý ve avuçiçi ile bedenin duyarlý noktalarýna basýnç yapýlarak uygulanan bir masaj biçimidir. Þiatsu Batý týbbý ile Doðu týbbýnýn bir sentezidir. -Akupunktur noktalarý üzerinde masaj olan aküpresör'den farký nedir? -Zen Þiatsu noktalardan çok, meridyenlerin bütününü ele alýr. Bilindiði üzere, enerjinin beden üzerinde akýþ yollarýna enerji meridyenleri diyoruz. Ýþte Zen-Þiatsu iç ve dýþ meridyenler üzerinde çalýþýr. O nedenle Zen ekolu Þiatsu uygulayan kiþiden büyük özveri ister. Uygulama arttýkça, hasta sayýsý çeþitlendikçe, tecrübeyle birlikte Þiatsu'da ustalýk kazanýlýr. Yani hasta sizi usta yapar. -Þiatsu'da da esas bedenin kendi gücünü harekete geçirmektir, deðil mi? -Evet, Þiatsu, söylediðimiz gibi, bedenin kendi iyileþme gücünü canlandýrýp harekete geçirerek, kalýcý yararlar saðlayan, akupunktur temel ilkelerine baðlý Japon usulü doðal bir masaj uygulama yöntemidir. -Hangi tür hastalýklarda Zen-Þiatsu uygulanýr? -Hareket ettirici organ rahatsýzlýklarýnda, iskelet sistemi ve eklem problemlerinde, aðrýlarda iç organlarýn iþlev bozukluklarýnda, kadýn

14 12 Sevgi Dünyasý hastalýklarýnda, psikosomatik rahatsýzlýklarda ve çocuklarýn geliþim bozukluklarýnda Zen-Þiatsu çok etkili ve yararlýdýr. Ayrýca estetik yönden de fazla kilolardan kurtulmayý saðlayarak bedene güzel bir görünüm kazandýrýr. Tene tazelik, yüze canlýlýk ve güzellik verir. -Zen Þiatsu hastalýklarý neye baðlýyor ve iyileþmeyi nasýl saðlýyor? -Hastalýklar enerji meridyenlerindeki akýþýn yer yer týkanmalarýndan ortaya çýkýyor. Yani enerji balansýnýn bozulmasý çeþitli hastalýklar olarak kendini gösteriyor. Zen Þiatsu ile enerji balansýný normale döndürdüðünüzde, beden kendi kendini iyileþtiriyor. -Bizim tasavvuf kültürümüzde de bu sýrlara iliþkin iþaretler var mý? -Var tabii. Derine indiðimizde Doðu'nun bilgeleri ile bizim evliyalarýmýz ayný telden çalýyor, ayný dili konuþuyorlar. Japon bilgeleri insanda enerji musluðu olduðunu ileri sürüyorlar. Pir Sultan Abdal da þöyle diyor: Coþma deli gönül coþma Coþup da bendini Üç yüz altmýþ altý çeþme Ser(baþ) çeþmenin gözü benim Yunus Emre'nin kucaðýna hasta bir çocuk verirler. Çocuk iyi olur. "Ne yaptýn?" diye sorarlar Yunus'a. "Sevip, okþadým" der. Hasan Dede Eþref Rumi, bedendeki 14 enerji meridyenini kastederek þunlarý þiire döker: Erlik midir eri yormak Uzak yerden haber sormak Cennetteki on dört ýrmak Coþkun akan sel bizdedir Daha sonralarý Eþref Rumi'nin "Arý biziz bal bizdedir" dediði gibi, gerçek bizde ama biz neredeyiz, doðru adreste miyiz?! NOT: Zen Þiatsu ve Tibet Yoga'sýnda doðru adrese ulaþmak isteyenler için: Yaþar Konyalý Zen Shiatsu uzmaný ve Tibet Yoga eðitmeni Cep tel: Tel: (0216) Kalamýþ Fener Cad. Bedri Rahmi Eyüpoðlu Sok. Derya Apt. No3/3 Kalamýþ - Kadýköy

15 Sevgi Dünyasý 13 BENÝM CÝCÝ SÝLAHIM ve ÝKÝNCÝ KÖRFEZ SAVAÞI Nelda Bayraktar "Ýnsanlarý silâhlar deðil, insanlar öldürür." Fýrat'ýn ve Dicle'nin suyu kan akar. Anadolu'daki kaynaðý "Ben seni böyle mi doðurdum" diye diye baðýrýr... Oysa ki Anadolu'nun baðrýndan kopup kâh nazlý nazlý kâh çaðýldayarak, zenginleþerek inerlerdi Basra Körfezine doðru. Ývintileri ve sýðlýklarý aþarak, bazen düz bir ovada bazen de dar boðazlarý geçerek, zaman zaman da ufak göllerde demlenerek ayný denize dökülecekleri aný özlerlerdi... Þimdi Fýrat'ýn ve Dicle'nin suyu kan akýyor. Kan aðýr geliyor. Kokusu dört bir yana savruluyor. Onlar aslýnda kan aðlýyor. Nerede canlý yeþil Mezopotamya, nerede çölün sessizliði, kimsenin iþine yaramaz sanýlan yabani otlarýn özgürlüðü ve çiftleþen oriksler? Artýk metropollerden gelen þehir güvercinleri var. Hem de eðitilmiþ. Ölmek üzere eðitilmiþ. Kimyasal silah kullanýmýnda en önce kurban olarak kendilerini onlarýn gerçek sahipleri sananlarý kurtarmak için. Ya çatýlarda yuva yapan diðer kuþlar? Topraðýn altýndaki bir göz odacýklarýnda yaþayan yýlanlar? Her bomba yeryüzü ile temas ettiðinde o an evinden barkýndan olan canlýlar? Nerede o masmavi gökyüzü? Tertemiz havayý içine çeken ciðerler? Hepsi insanýn insana ettiði zulümle titriyorlar... Toprak artýk üzerinde rahatça dolaþýlan yer deðil... Bir tek kara gözlü çocuklar her þeye raðmen gülümsüyor. Karanlýk dehlizdeki ümit ýþýðýmýz onlar. Gönülleri yorgunluðun eþiðinden henüz adým atmýþ çocuklar... Ama bombardýman sonrasý bazýlarý yok

16 14 Sevgi Dünyasý oluyor, bazýlarý sýðýndýklarý tek yer olan ana baba kucaðýnda aðlýyorlar. Bazýlarýnýn aðlamaya bile mecali yok. Sessizce bakýyorlar insanýn taa derinine. En derinimize bir mesaj býrakýyorlar. Çünkü onu alabilmek için ve gereðini yerine getirebilmek için çok derinlere dalmasý lâzým insanýn. Bu yunuslarýn yüzgeçlerindeki kameralarla suyun derinliklerinde mayýn taramasý yapmasý gibi bir þey. Mayýnlar her an patlayabilir. Aman dikkat!. Bir baba çaresizce aðlýyor. Gözlerine ve dudaklarýna çaresiz kalmýþ bir çocuðun azalarý konmuþ gibi. Ama o ailesinin babasý... Karýsý ve çocuklarýnýn sorumluluðunu üstüne almýþ bir büyük çocuk o... Sýðýnacak dalý olmayan, yüreði yorgun yetiþkin bir çocuk... Besbelli ki ABD'nin akýllý denilen bombalarý da aklýný kaybetmiþ. Öyle bir etmiþ ki bazen cinnet geçirircesine hedefini þaþýrývermiþ. Neden Irak? Ambargonun yol açtýðý fakirlik ve dolayýsýyla kötü beslenmeden dolayý her yýl 300 bin bebeðin öldüðü Irak ABD'yi kitle imha silahlarý konusunda ikna edemediði için mi oldu tüm bunlar? Yoksa bu savaþ George Bush'un ülkesinin caddelerinde terörizmin yol açtýðý ambulans seslerini duymak istememesinden mi doðdu? Savaþtan önce petrolün varili 15 Dolardý. Þimdi bu savaþla birlikte 42 Dolara yükseldi. Arap ülkelerinde çýkan petrolün yarýsý devlete diðer yarýsý da petrol yataklarýný idare eden ve çoðu Amerikan olan uluslararasý þirketlere aittir. Ýliþkileri eskisi gibi olmayan Suudi Arabistan'a alternatif olabilecek bir baþka ülke ise Ortadoðu'daki Irak'týr. Bu nedenle burada kurulabilecek paravan bir hükümet Amerikan rüyasýný devam ettirmeye de aday olacaktýr. Savaþ baþladýðýndan beri 11 Eylül de hezimete uðramýþ olan Wall Street Borsasý da hareketlenmeye baþladý. Savaþ sanayii ve bunlarý destekleyen yan sanayilerin kaðýtlarý tavan yapmaya baþladý. Bankalarýn dört yýllýk getirilerini iki haftada elde ettiler. Bazýlarý þimdiden ellerini ovuþtururken diðer bazý devletler de savaþýn hemen ardýndan yýkýlan Irak'ý yeniden inþa etmenin keyfini þimdiden yaþýyor gibiler. Ya yýkýk gönülleri kimler tamir edebilecek? Aðlayaný kimler susturacak, aç olaný kim doyuracak? Her gün fakir ülkelerde doðan güneþle birlikte 35 bin çocuk ölüyor. Güneþ doðarken, umudun güneþi sönüyor. Halbuki Dünya nüfusunun beþte biri zenginlik pastasýnýn yüzde 90'ýný yiyor. Yediklerinin içinde kan var, gözyaþý var, kin var, nefret var ama onlar doymak bilmiyorlar. Savaþlardan en fazla çocuklarýn etkilendiðini belirtiyor uzmanlar. En fazla kâbuslarý onlar görüyor. Savaþ görmüþ çocuklar üzerinde yapýlan araþtýrmalarda bunlarýn %97'sinin bombardýmanlarý gördüðü, %20'sinin korkulu rüyalar görmekte olduðu, %55'nin keskin niþancýlarýn hedefleri olduðu, %66'sýnýn ise ölümle burun buruna geldiði tespit edilmiþ. Önlerinde umudun ýþýðý, geleceðin neþesi ve heyecaný olmasý gereken tazecik yürekler ölümü bizzat izlemiþler, cesetler görmüþler, iþkence ve dayaklara tanýklýk etmiþler. Bunlarýn %20'si kardeþlerini, %30'u ana ve babalarýný

17 Sevgi Dünyasý 15 %60'ý ise yakýnlarýný kaybetmiþler.(*) Korku ve çaresizliðin peþlerini býrakmadýðý yetiþkin bireyler haline geldiklerinde ise bastýrdýklarý travmalarýnýn yeniden hortladýðýný görmüþler. ABD körfeze asker yýðarken kendi halký savaþ karþýtý gösteriler yapýyor. Silahlarýný kendilerini ve ailelerini korumak için bir güvence sayan ve bu güvenceleri Amerikan yasalarýnca da garanti edilen, yýlda silahla ilintili 11 bin suç iþleyerek Japonya, Ýngiltere ve Kanada'nýn önüne geçen bir ulus belki de yavaþ yavaþ gerçekleri görmeye baþlýyor. 11 Eylül'den sonra çekilen "Benim Cici Silahým" (Bowling for Colombine) belki de bu nedenle ilgi görüyor. Kimsenin rahatýnýn kaçmadýðý, üzerinde rahatça dolaþtýklarý topraklarýnýn üzerinde, dünyadan habersiz yaþarken omurgalarýna saplanan kurþunlarla hayatlarý kararan genç Colombine Lisesi öðrencilerinin o kurþunlarý üreten silah sanayi ile davalarý halâ devam ediyor. Film, evdeki þiddetten baþlayarak son 50 yýldaki Amerikan askeri müdahalelerinin tarihçesini aktarýyor. Bu tarihçe içinde Columbine katliamýyla ayný gün, yani 20 nisan 1999 da ABD'nin gerçekleþtirdiði en büyük Kosova bombardýmaný da var. Uzmanlar, insanlarýn rahatlarý yerinde iken neden bu denli þiddet yanlýsý olduklarýný araþtýrýyorlar. Temelinde insanýn insandan korkmasýnýn, ýrkçýlýðýn, üstün gelme duygusunun, kendince kötü gördüðünü cezalandýrma güdüsünün yattýðýný belirtiyorlar. Sonuçta insanlarý silahlar deðil, insanlar öldürüyor ama silah sanayi ve yasalar da bunu körüklüyor. Savaþlara insanlýk penceresinden baktýðýmýzda taraf tutmak da bir baþka savaþ sebebi sayýlýyor. Belki de insanlýðýn bilincini yükselterek yeni bir barýþ bilinci oluþturmak dünyamýz için en iyisi olacaktýr. Tekâmül ettikçe bilinci açýlan insanoðlu dileriz ki kabuk deðiþtirir gibi yeni bir formasyon kazanýr ve geçmiþini piþmanlýkla anar. (*) Birleþmiþ Milletler Raportörlerine göre

18 16 Sevgi Dünyasý SORULARLA Derleyen: Özenç Kayserilioðlu Posthipnotik Telkin Nedir? Süjeye (hipnoz içindeki kiþi) hipnoz sýrasýnda verilen, ama hipnozdan sonra yerine getirilmesi istenen telkindir. Hipnoz sonrasý telkini anlamýna gelir. Eðer süje, hipnoz içinde kendisine verilen bu telkini kabul etmiþse, hipnozdan sonra en ince ayrýntýlarýna kadar eksiksiz uygular. Örn. "Hipnozdan sonra çok neþeli olacaksýn, sürekli kahkahalar atacaksýn. Hayat sana çok kolay ve hafif gelecek." þeklinde telkin verilir. Süje o gün çok düþünceli veya çok kederli bile olsa, eðer hipnoz içinde bu üzüntülerinin etkisinden sýyrýlýp rahatladýðýnda, verilen bu telkini onaylamýþsa, hipnoz sonrasýnda mutlaka öyle olur. Hipnozdan çýktýktan sonra kendini kuþ gibi hafif hisseder, hiç sebep yokken gülmeye baþlar. Baþkalarýnýn ona katýlýp katýlmamalarý önemli deðildir. O hipnoz içinde verdiði, kabul ettiði kararý uygulamaktadýr.

19 Sevgi Dünyasý 17 Bu konuda yapýlmýþ sayýsýz deneyler vardýr. Bir keresinde hipnotizör doktor, süjeye þu telkini yapmýþtý: "Uyandýktan tam üç gün sonra, nerede olursan ol, saat tam 15.00'de bana telefon edeceksin. Bu üç gün içinde bunu yapacaðýný unutacaksýn." Doktor, ayný zamanda yanýndaki arkadaþýna ondan gizli, böyle bir telkin verdiðini, o gün onun ne yapacaðýný izlemesini söylemiþti. Üçüncü gün geldiðinde delikanlý arkadaþlarý ile birlikte þehirden uzak bir yerde deniz kýyýsýna gitmiþti. Hep birlikte denize girmiþler, eðlencelerine devam ederlerken, saat 15.00'e doðru, içinde bir huzursuzluk baþlamýþtý. Arkadaþlarý ne olduðunu sorduklarýnda o, "Doktor beye telefon etmek istiyorum" demiþti. Onlar "Neden telefon edeceksin, sebep ne?" dediklerinde "Bir sebep yok, sadece aramak istiyorum" cevabýný vermiþti. Durumu bilen arkadaþý "Onu sebepsiz yere neden rahatsýz edeceksin? Ayrýca buradan telefon etmek çok zor" demiþti. O da bunlarý düþündüðü, yapmak istediði þeyin yersiz olduðunu bildiði halde, saat tam 15.00'te "Benim mutlaka Doktor beye telefon etmem gerek" diyerek fýrlamýþ, bir yerden bir telefon bulup, onu aramýþtý. Doktoru kendisini niçin aradýðýný sorduðunda "Ýçimden aramak geldi, nasýlsýnýz, iyi misiniz?" demiþti. Bir keresinde de, bir hipnoz gösterisi sýrasýnda, bir hanýmdan uyandýktan tam beþ dakika sonra, bir baþka hanýmýn çantasýný almasý istenmiþti. O "Neden alayým?" diye sordu. Operatör "Ben istiyorum, bana lâzým, rica ediyorum, beni kýrmak ister misiniz?" dedi. Hanýmýn operatöre olan sevgisi ve saygýsý, diðer hanýma olan çekingenliðine üstün gelmiþti ki, bunu yapmayý kabul etti. Hipnozdan çýktý, mahmurluðunu kýsa sürede üstünden attý, sahneden indi. Yerine henüz oturmuþtu ki, birden gözlerini diðer hanýma dikti. Ýzleyiciler operatörün uyarýsýna uygun olarak onunla ilgilenmiyorlarmýþ gibi görünüyorlardý. Hipnozdan uyanan haným yavaþ yavaþ, diðer hanýmýn yanýna yaklaþmaya baþladý. Onun yanýnda oturanlardan yer rica etti, yanýna oturdu ve "Bana çantaný verir misin? dedi. Öteki vermek istemedi, kýsa bir süre aralarýnda sözlü mücadele oldu. Çantayý isteyen, utancýndan gittikçe kýzarmaya ve telaþlanmaya baþlamýþtý, ama vazgeçmiyordu. Sonunda "Senden bir þey istedik, bir türlü vermiyorsun." diyerek çantayý sahibinin elinden zorla çekti aldý. Salondakiler artýk sabredemeyip kahkahalarýný koyuverdiler. Sonra süjeye durum açýklandý ve rahatlatýldý. Bu nasýl olmaktadýr? Ýnsan hipnotizörün elinde, onun bütün isteklerini bilse de bilmese de, istese de istemese de yerine getiren bir robot mudur? Ýnsan, bir baþkasýnýn her dediðini yapacak kadar zayýf ve aciz midir? Hipnoz yapan kiþinin elinde nasýl bir güç var ki, normal hayatta yapmayacaðý bir þeyi hipnoz içinde yaptýrmaya ikna edebiliyor kiþiyi? O zaman filmlerde gördüðümüz hipnozla iþletilen cinayetlere de inanmak mý gerekir? Bütün bunlar haklý olarak akla gelebilecek sorular. Bu sorulara bazýlarý "Hayýr" demekte, bazýlarý da "Evet" demektedirler.

20 18 Sevgi Dünyasý "Hayýr" diyenler, süjenin üst benliðine ters düþecek telkinleri kesinlikle kabul etmediðini, yapmadýðýný, çok ýsrar edilirse kendiliðinden hipnozdan çýkacaðýný, deneyleri ile tespit ettiklerini belirtmektedirler. Örn. Bir hanýma, derin hipnoz içinde gittiði bir bahçeden kendisine güzel bir çiçek koparmasýný rica eden operatör, onu bir türlü ikna edememiþti. Sonunda o çiçeði koparmasýný kesin bir dille emretti. Çok sevdiði bu insanýn ricasýný kýrmanýn verdiði rahatsýzlýkla ve asla yapmak istemediði bir þeyin ýsrarý karþýsýnda haným hipnozdan birden çýktý. Ona sonra sordular "Neden bu kadar tepki gösterdin, yapýlmasý zor, kötü bir þey deðildi ki, diye. Haným mahcup bir tarzda "Ben çiçekleri çok severim. Onlarýn koparýlarak yok edilmesine dayanamam. Koparanlara da çok kýzarým. Hayatta çiçek koparmamýþýmdýr." diye cevap verdi. Ayný þekilde bir baþka hanýma, bir deney sýrasýnda soyunmasý söylendiðinde kesin olarak kabul etmemiþ, ýsrarlar karþýsýnda hipnozdan kendiliðinden uyanmýþtý. "Evet" diyenler, kiþinin normal þartlarda kabul edemeyeceði bir þey, eðer hipnoz içinde ikna edilirse, yapacaðý þeyi aklileþtirmesi (rasyonalizasyon) saðlanýrsa, mutlaka yaptýrýlýr iddiasýndadýrlar. Çünkü onlara göre aklileþtirilemeyecek hiçbir fikir yoktur. Örn. Hipnoz içindeki bir kiþiye, birisinin çok kötü, adi, dolandýrýcý ve iki yüzlü olduðu onu inandýrýcý bir þekilde anlatýlsa, onun öldürülmesi ile birçok kiþinin kötülüklerden kurtulacaðý söylense ve bunu kendisinin yapmasý halinde büyük bir iyilik yapacaðýna ikna edilse, onun, o birisinin canýna kastedebileceðini deneylerle doðrulamýþ olduklarýný söylemektedirler. Bu durumda akla gelen sorulara "Evet" diyenler mi haklý, "Hayýr" diyenler mi haklý? Biz her iki tarafýn da haklý olduðunu söylüyoruz. Ama bunun faturasýnýn yalnýzca Hipnoz'a çýkarýlmasýnýn kolaycýlýk olduðunu, haksýzlýk olduðunu söylüyoruz. Ýnsanýn telkin mahlûku olduðu, insan psikolojisi ile ilgilenen herkesin kolayca öðrendiði, bildiði bir þeydir. Sadece hipnoz içinde deðil, günlük hayatýn hemen her anýnda, baþkalarýndan gelen fikirler, telkinler altýnda kalýyoruz. Eðer üzerinde durup düþünmeden doðru ve güzel diye kabul edersek veya bir de ben uygulayayým dersek, hayatýmýzý altüst eden tehlikelerle karþý karþýya kalýrýz. Neden insanlar filmlere özen ip intihar ediyorlar, birbirlerini öldürüyorlar? Neden kadýnlar deliler gibi diyet yapýp hastalýklara uðruyorlar? Neden zayýflayacaðým, güzelleþeceðim zannederek, birçoklarý çirkinleþiyor ve saðlýksýzlaþýyor? "Yaþam budur iþte" sloganý ile, hayatý toz pembe gösteren bol sahneleri olan kýsa filmlerle insanlarýn senelerdir beynini yýkayan bir içeceðin, aslýnda alýþkanlýk yaptýðý, vücudun demir ihtiyacýný karþýlamasýna engel olduðu hiç düþünülüyor mu? Aklýmýza gelen, bize baþkalarýndan ve baþka yerlerden söylenen her þeyi önce düþünüp, kendi akýl ve mantýk terazilerimizde tartmamýz, ölçmemiz

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Kasým 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Sonunda Þunu bildim ki Rabbim Hem de ne biçim! Seninle her þeyim Sensiz koca bir hiçim! Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Kasým 2004 Sayý:

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram Ozan Doðulu Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Sen Çaðýr Yeter Alýþmak çok zor inan Sebebim düþün bir an Yakýþmaz bize haram Ayrýlmak kayýp zaman Biz neyin kavgasýný ezberledik

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Mayýs 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Mayýs 2004 Sayý: 425 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SAYI: 112944 2003/06 FÝYATI: 2.500.000 YANLIÞ GELENEKLER VE GÖRENEKLER Dr. Refet Kayserilioðlu ÇÝÇEK SÝLAHI YENECEK SEVGÝ NEFRETÝ SÝLECEK Güngör Özyiðit Nadide Kýlýç MUSÝKÝ - SES VE RENK ÝLE TEDAVÝ Yavuz

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Atasözü SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Halk tarafýndan bilinip kullanýlan, tecrübelerle ortaya çýkan, söyleneni belli olmayan, kalýplaþmýþ biçimleri bulunan kýsa ve özlü sözlere atasözü denir. Aþaðýda bazý

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

12-2004 Fiyatý 3.000.000 TL- 3.00 YTL Hz. Musa, Hz. Ýsa, Hz. Muhammed... Üçü de ayný þeyi istemiþti: Kavgalarýmýzý kesmemizi, Cenneti dünyaya indirmemizi... Onlar mý gerçekçi deðildi, biz mi baþaramýyoruz?..

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

OCAK 2012 Sayý: 517 Fiyat: 7 TL YA HÝÇ PEYGAMBER GELMESEYDÝ?!.. BÝRLÝÐE GÝDEN YOL, SEVGÝDEN GEÇER KANAL ÇALIÞMASI ÝLE ALINAN BÝLGÝLERÝN GÜVENÝLÝRLÝÐÝ

OCAK 2012 Sayý: 517 Fiyat: 7 TL YA HÝÇ PEYGAMBER GELMESEYDÝ?!.. BÝRLÝÐE GÝDEN YOL, SEVGÝDEN GEÇER KANAL ÇALIÞMASI ÝLE ALINAN BÝLGÝLERÝN GÜVENÝLÝRLÝÐÝ OCAK 2012 Sayý: 517 Fiyat: 7 TL YA HÝÇ PEYGAMBER GELMESEYDÝ?!.. BÝRLÝÐE GÝDEN YOL, SEVGÝDEN GEÇER KANAL ÇALIÞMASI ÝLE ALINAN BÝLGÝLERÝN GÜVENÝLÝRLÝÐÝ ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin.

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin. Bu kitapçığı, büyük olasılıkla kısa bir süre önce sevdiklerinizden biri size cinsel kimliği ile biyolojik/bedensel cinsiyetinin örtüşmediğini, uyuşmadığını açıkladığı için okumaktasınız. Bu kitapçığı edindiğiniz

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

NÝSAN 2012 Sayý: 520 Fiyat: 7 TL. Dua ve Þükür GERÇEÐÝN GÖZ KAMAÞTIRAN IÞIÐI BÝLGÝNÝN YENÝDEN AYARLANMASIARLANMASI

NÝSAN 2012 Sayý: 520 Fiyat: 7 TL. Dua ve Þükür GERÇEÐÝN GÖZ KAMAÞTIRAN IÞIÐI BÝLGÝNÝN YENÝDEN AYARLANMASIARLANMASI NÝSAN 2012 Sayý: 520 Fiyat: 7 TL Dua ve Þükür GERÇEÐÝN GÖZ KAMAÞTIRAN IÞIÐI BÝLGÝNÝN YENÝDEN AYARLANMASIARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Dua ve Þükür... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 BÖLÜM 3 : FARKLILIKLARIMIZLA ÖZELÝZ... 13 BÖLÜM 4 : ÝNSAN DEÐERLÝDÝR... 14 BÖLÜM 5 : ÝNSANÝ DEÐERLERÝ

Detaylı