TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri. Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri. Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile"

Transkript

1 TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri 2008

2 OBO. Profesyonellerin tercihi. OBO, profesyonellerin neye ihtiyaç duydu unu bilir: Elektrik tesisatı ile ilgili tüm alanlarda mükemmel çözümler sunar. Hızlı, karmaflık olmayan montajlar için kullanıcı dostu, uygulanması kolay ürünler. Bunu sa lamak için, çok kapsamlı, genifl bir e itim programı ve yetkin OBO Ça rı Merkezi aracılı ıyla, uygulama alanında destek ve sorunlara çözüm önerileri. OBO, müflterilerin direk hatla eriflebilece i bir marka. Sistemler Kalite Ak m iletmek, veriyi aktarmak, enerjiyi kontrol etmek farkl ürün çeflidiyle OBO, elektrik tesisat alan nda, profesyonel bir data a ve elektronik alt yap için kullan c dostu ve uygulamas kolay komple çözümler sunmaktad r. Ve OBO nun yüksek ka liteli ürünle rini kullananlar bir fleyi çok iyi bilirler: Bir ürün di erine uyumludur. Bir tarafta çok çeflitlilik, di er tarafta karfl l kl ba lant lar hesaba katarak çok boyutlu düflünce. Bunlar, sistemler kuran, sistemler üreten bizim gibi bir üretici için gündelik, ola an kavramlar. Tüm elektrik tesisat alanlar na yönelik eksiksiz, komple bir program Yedi farkl ürün kategorisi alt nda in üzerinde ürün Sürekli ürün yenilefltirme ve gelifltirme Kendi tasar m m z ve kendi üretimimiz Profesyoneller kaliteye ihtiyaç duyarlar. OBO markas, afla da gösterilen konularda da bütün ürünleriyle ve hizmetleriyle emrinizdedir: DIN EN ISO 900:2000 e uygun kalite güvence sertifikaland rmas Test edilmifl ve onaylanm fl malzeme ve üretim kalitesi Say s z ulusal ve uluslararas kalite belgesi ve test verileri: GS ve VDE iflatretleri, UL onaylar Ulusal ve uluslaras standart kurulufllar yla faal iflbirli i Ambalaj ve sevkiyat alanlar nda mükemmel lojistik çözümler Bu katalogtaki tüm ürünler CE standartlar na uygundur. Bu husus, ilgili ürün sisteminin ayr lmaz parçalar olan vida ve somun gibi standart parçalar için de aynen geçerlidir.

3 Darbe gerilimlerine ve yıldırımlara karflı yetkin bir koruma, oldukça hassas bir konudur. Bu katalog ile size bu karmaflık konu hakkında detaylı bilgiler vermek, darbe gerilimlerinden ve yıldırımlardan güvenli korunma için kılavuzluk etmek istiyoruz. Size do rudan uygulamaya dayanan tipik örnekler ve en önemli teorik bilgileri sunmak istiyoruz. Di er taraftan sizi davet ediyoruz: Gelin, bu konuyla ilgili çok kapsamlı seminerlerimize katılın ve size sundu umuz bu hizmetlerden faydalanın. Güncel seminer aktivitelerimizle ilgili takvim bilgilerini OBO Ça rı Hattı ve Internet adresinden edinebilirsiniz. OBO TBS Ekibi Yak n n zday z Destek& Hizmet OBO BETTERMANN, 50 den fazla ülkede distribütör firmalar, bölgesel flubeler ve temsilcilikler arac l yla faaliyet göstermektedir. Tüm destek birimleri, OBO nun müflterilerine daha yak n olabilmesi ve daha iyi hizmet götürebilmesi için çaba harcamaktad r: OBO Bettermann Ltd. Sti. Merkez Mahallesi, Ayazma Mevkii Havacilar Caddesi No: 3/ 3400 Alemdag / Ümraniye / Istanbul Avusturya 0/ sviçre 04/ Dünya çap nda OBO nun uzman çal flanlar, öneri ve uygulamalar yla her zaman yan n zdad r: Duruma özel sorun çözümleri, uygulama öneriler ve OBO e itim merkezlerindeki ve flu - bele rdeki seminer çal flmalar için. Telefon ile siparifl al m Faks ile siparifl al m E-Posta ile siparifl al m Internet TBS

4 OBO Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemlerine Genel Bak fl OBO Bettermann, 80 y l aflk n bir süredir y ld r mlara karfl etkin koruma sa layan yap parçalar üretmektedir. Bafllang çta belli tesisat malzemelerinden ibaret olan ürünler, y llar geçtikte standarda uygun y ld r mdan korunma parçalar ndan oluflan komple bir ürün program haline geldi. Elektri in konutla rda, bür olarda ve tic ari iflletmelerde yayg n bir flekilde kullan lmaya baflla nmas yla birlikte dahili y ld r mdan korunma sistemlerine olan talep de artm flt r. OBO h zl tepki verir: Daha 70 li y llar n sonu itiba riyle elektrikli cihazlar n emniyet alt na al nmas n sa layan Afl r Gerilim Koruma Sistemleri, ürün program nda boy göstermeye bafllam flt r. OBO, günümüzde afla da s ralanan alanlar için komple ürün program lar sunmaktad r: Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Potansiyel Dengeleme Sistemleri Y ld r mdan Korunma Sistemleri Topraklama Sistemleri TBS

5 çindekiler Temel Bilgiler Y ld r mdan ve Afl r Gerilimden Korunma Sistemleri 4 Enerji Tekni i için Afl r Gerilim Korumas Temel Bilgiler 6 Seçme K lavuzu 20 Ürünler 26 Telekomünikasyon Tekni i için Afl r Gerilim Korumas, Veri Tekni i, MSR Tekni i, TV, Video, Uydu ve Radyo Temel Bilgiler 02 Seçme K lavuzu ve Arabirimler 08 Ürünler 6 Koruma ve K v lc m Aral klar Temel Bilgiler 40 Ürünler 42 Ölçüm ve Kontrol Sistemleri Ürünler 48 Temel Bilgiler Bina D fl Y ld r mdan Korunma 52 Potansiyel Dengeleme Sistemleri Temel Bilgiler 64 Ürünler 66 Y ld r ml k ve Deflarj Düzene i Sistemleri Temel Bilgiler 78 Ürünler 86 Topraklama Sistemleri Temel Bilgiler 228 Ürünler Bilgiler Afl r gerilimden korunman n ABC si 248 Standartlar ve Yönetmelikler 250 Onay flaretleri, Piktogramlar, Malzemeler 252 Alfabetik, Nümerik ndeks ve Tip ndeksi 258 ndirimli Gruplar 278 Sat fl ve Teslimat Koflullar 279

6 Küçük bir sebep, büyük bir etki: Afl r gerilim nedeniyle meydana gelen hasarlar. fl veya özel yaflant m zda gittikçe artan ölçüde elektrikli ve elektronik cihazlara ba ml hale geldi imiz bir gerçek. fly erlerini veya hastane, itfaiye gibi kamu hizm eti veren kurumlar saran veri a lar, çoktan olmazsa olmaz hale gelen eflza manl veri de ifl-tokuflu için adeta hayat veren damarlar gibidir. Has sas veri lerin söz konusu oldu u bankac l k veya med - ya alan nda faal iyet gösteren kuru - lufllarda ise veri aktar m yo llar n n güvenli bir flekilde ifllemesi büyük önem tafl maktad r. Bu sistem ler için söz konusu tehditler sadece do rudan y ld r m darbeleri ile s n rl de ildir. Günümüzdeki elek - tronik destek sist emleri de git tikçe artan bir flekilde, uzaktal arda mey - dana gelen y ld r m deflarjlar ndan ve flebekedeki açma-kapama ifllem - lerinden kaynaklanan afl r gerilimler nedeniyle önemli ölçüde hasarlar görmektedir. Yine f rt nal haval arda da çok büyük miktarlarda enerji aç a ç kmaktad r. Ani gerilim yükselmeleri, bir bina içersin deki elektrik ileten her türlü ba lant ya etki edebi - lmekte ve oldukça büyük zararlara neden olabilmektedir. Tarihi Worpswede belediye binasına yıldırım düşmesi olayı. Meydana gelen zarar: Takr.,7 Mil.. Doğrudan yıldırım düşmesi sonucu bir konutta meydana gelen yangın Afl r gerilim nedeniyle meydana ge - len hasarlar n gündelik yaflan t m z aç s ndan ne gibi sonuçlar vard r? Birincil olarak gözlemlenen durum, elektrikli cihazlar n hasar görmesidir. Özel yaflant m zda, böyle bir hasara u rama olas l bulunan bafll ca cihazlar flunlard r: Televizyon/Video cihaz Telefon tesisat Bilgisayar, müzik sistemi Mutfak aletleri Güvenlik Alarm Sistemleri Yang n Alarm Sistemleri Bu cihazlar n devre d fl kalmas, genelde yüksek maliyetlere neden olmaktad r. Peki afla da s ralanan cihazlar devre d fl kald nda/dolayl hasarlar meydana geldi inde ne olacak: Bilgisayar (Veri kayb ) Kalorifer/s cak su tesisat Asansör, garaj kap s ve panjur motoru Yang n / h rs zl k alarm sisteminin devreye girmesi veya tahrip olmas (Yanl fl alarm n neden oldu u maliyet)? Özellikle büro binalar nda belki de»ya - flamsal öneme«sahip bir konu, çünkü: Firman zdaki ifller, Bir firmadaki ifller, ana bilgisayar veya sunucu olmadan sorunsuz bir flekilde yürütülmeye devam edilebilir mi? Tüm önemli veriler zaman nda yedeklendi mi? Gittikçe büyüyen hasar miktarlar Sigorta firmalar n n güncel istatistiklerine ve tahminlerine göre: Ele ktronik yard mc lara olan ba ml l n gittik - çe art fl gösterm esi nedeniyle, dolayl hasarlar ve devre d fl kalman n neden oldu u maliyetler hariç olmak üzere afl r gerilime ba l olarak meydana gelen hasar oldukça ciddi boyutlara ulaflm fl durumdad r. Bu nedenle, herhangi bir hasar durumunda sigorta görevlilerinin gittikçe artan bir flekilde afl r gerilime karfl bir koruma tertibat n n bulunup bulunmad n kontrol etmeleri ve hatta bunlar n bulunmas n flart koflmalar pek flafl rt c de ildir. Koruyucu önlemlere iliflkin bilgiler örn. 200 say l VDS yönetmeli inden edinilebilir. 4 TBS

7 Elektronik ekipmanlar n sigortalanmas konusunda faaliyet gösteren bir sigorta flirketinin kay tlar na geçmifl, hasar meydana gelen olaylar Hasar meydana gelmifl takr olay n analizi: Su %5,2 Yangın %4,9 hmalkarlık %22,7 Hırsızlık %7 Afl r gerilimler %3,7 Di er %26,8 Fırtına %0,8 Aflırı gerilim nedeniyle hasar görmüfl bir PC devre kartı Gerçek bir olaya temel alan bir hesap örne i: May s 2004: Bir f rt nada, bir deponun çat bölümüne isabet eden bir y ld r m düflmesi s ras nda 67 ayr y ld r m deflarj kaydedilmifltir. Oldukça yak n bir çevrede ( km) bir büro binas bulunmaktad r. Y ld r m ak mlar, veri hatlar n n ve ak m besleme hatlar n n sa lad ba lant arac l yla büro bin as na ulaflm flt r. Bilanço: 25 adet PC tahrip olmufltur 2500,- sunucu k smen tahrip olmufltur 8.000,- Telefon tesisat (Onar m) 400,- 4 adet telefon/faks cihaz 600,- Verileri tekrar oluflturma maliyeti 4000,- Hasar ara toplam ,- 2 gün boyunca telefon arac l yla ulafl lamamak?? Üretimin 2 gün boyunca durmas?? 5 y ll k garantiye sahip bir OBO afl r gerilimden korunma konseptinin yaklafl k maaliyeti 5000,- TBS 5

8 Afl r gerilim nas l oluflur? Darbe gerilimleri: Alçak geril im flebek elerindeki en büyük pikler, y ld r m deflarjlar nedeniyle meydana gelmektedir. Bina d fl y ld r mdan korunma sistemine veya alçak gerilim hava h att na do rudan isa bet eden bir y ld r m darbe sindeki y ld r m afl r geriliminin enerji içeri i çok yüksektir ve bir bina içi y ld r mdan ve afl r geriliminden korunma sistemi bulun - mamas halinde ba l bulunan tüketicilerin genel olarak komple devre d fl kalmas na ve izol asyonun hasar görmesine neden olmaktad r. Di er taraftan, bin a tesisat nda, en erji veya veri kab lolar n n besle me hatlar nda oluflan ger ilim pikleri, no minal iflletme gerilimin in bir kaç kat na kadar ulaflabilmektedir. Di er taraftan, y ld r m deflarjlar kadar gerilim piklerine neden olmasa da, y ld r m defl- Bir binaya do rudan y ld r m düflmesi Bina d fl y ld r mdan korunma tertibat na veya y ld r m ak m n tafl ma kabiliyetine sahip olacak flekilde toprak - lanm fl olan çat üstü donan mlara (örn. çat anteni) do rudan bir y ld r m düfltü ünde, y ld r m enerjisi güvenli olarak toprak potansiyeline iletilmektedir. Ancak yaln zca y ld r mdan korunma tertibat ile iflin üstesinden henüz gelinmifl de ildir: Topraklama tertibat n n empedans nedeniyle binan n tüm topraklama sistemi yüksek bir potansiyel art fl ile karfl karfl yad r. Bu potans iyel art fl n n etkis iyle, y ld r m ak mlar binan n topraklama tesisat na ve ak m besleme hatla r ve veri hat lar üze rinden bitiflik topraklama tesisat lar na (Kom flu bina lar, alç ak ge rilim tra nsfo rmatörleri) da lm aktad r. Tehdit eden de er: 200 ka e kadar (0/350) Bir alçak gerilim hava hatt na do rudan y ld r m düflmesi Bir alçak gerilim hava hatt na veya veri ha tt na do rundan bir y ld r m düfltü ünde, kuplaj nedeniyle yüksek y ld r m ak mlar n n bitiflikteki bir binaya akmas mümkündür. Özellikle alçak gerilim hava hatt n n sonunda bulunan bina lardaki elektrik sistemlerinin afl r geri lime maruz kalma tehlikesi çok yüks ektir. Tehdit eden de er: 00 ka e kadar (0/350) 6 TBS

9 arjlar ndan çok daha s k oluflan anahtarlama gerilimleri de sistemin an ndan devreden ç kmas na neden olabilmektedir. Genel itiba riyle ana - htarlama afl r gerilimleri, iflletme gerili minin iki-üç kat na ulafla bilirken, y ld r m afl r gerilimleri anma gerilimin 20 kat na kadar ulaflabil mekte ve yüksek miktarda enerjiyi tafl yabilmektedir. Düflük seviyedeki darbe gerilimleri, ilgili cihaz n elektronik parçalar n y pratmakte ve zaman geçtikçe cihaz n hasar görmesine neden olmaktad r; bu nedenle ekipmanlar n devre d fl kalmas, genellikle gecikmeli olarak zaman içersinde söz konusu olmaktad r. Tam ola - rak nedenine veya y ld r m deflarj n n isabet etti i yere ba l olarak çeflitli koruyucu önlemlere ihtiyaç duyu - lmaktad r: Alçak gerilim sistemlerinde anahtarlama gerilimleri Anahtarlama gerilimleri, açma ve kapama ifllemleri, indüktif ve kapazitif yüklerin anahtarlanmas ve k sa devre ak mlar n n ke silmesi nedeniyle olufl maktad r. Özel - likle üretim maki nelerinin, ayd nlatma sistem lerinin veya transform atörlerin kapat lmas, dolayl olarak bu sistemlerle ba lant l elektrikli cihazlar n hasar görmesine neden olabilir. Tehdit eden de er: Birkaç ka (8/20) Yak n veya uzak bir yere y ld r m düflmesi nedeniyle oluflan yüksek ak mlar n ba lafl mlar 2 km ye kadar Halihaz rda y ld r mdan ve afl r gerilimden korunma tertibatlar kurulu olsa bile: Yak n bir yere y ld r m düfltü ünde, kablo sistemlerinde yüksek gerilim piklerine neden olan yüksek manyetik alanlar oluflabilmektedir. Y ld r m n düfltü ü noktan n çevresindeki 2 km lik yar çap içinde, indüktif veya galvanik kuplaj nedeniyle hasarlar n oluflmas mümkündür. Tehdit eden de er: Birkaç ka (8/20) TBS 7

10 Y ld r mdan korunma bölgeleri sayesinde afl r gerilimi kademeli olarak düflürme Uluslararas IEC (VDE Bölüm 4) standard nda tan mlanan Y ld r mdan Korunma Bölgesi Konsepti, bu konudaki en akla yatk n ve etkili konsept olarak öne ç kmaktad r. Bu konseptin ana fikri, afl r gerilimin, uç cihazlara ulaflmadan ve bunlara zarar vermeden önce kademe kademe olarak tehlike oluflturmayacak bir seviyeye indirgenmesine dayanmaktad r. Bu amaç do rultusunda, bir binan n tüm enerji a y ld r mdan korunma bölgelerine (LPZ = Lightning Pro tec - tion Zone) ayr lmaktad r. Bölgeler ars ndaki her bir geçifl noktas na, potan siyel deng elemesi için, ihtiyaç duyulan talep s n f na uygun olarak kademelendirilmifl bir y ld r m ak m durdurucusu düzene i kurulmaktad r. Birçok avantaja sahip bir konsept Bu konseptin en ön emli avantajlar : Yo un enerji içeren ve tehlikeli y ld r m ak mlar n n do rudan iletim hatlar n n bina girifl nokta - lar nda deflarj edilmesi sayesinde di er iletim hatlar na olan ba la - fl mlar n minimize ba lafl m. Manyetik alanlar nedeniyle mey - da na gelebilecek parazietleri önleme. Yeni, tadilat yap lan ve restore edilen yap lar için ekonomik olarak ve iyi birflekilde planlanabilir, özel bir koruma konsepti. LPZ 0A LPZ LPZ 0B LPZ 2 LPZ 3 8 TBS

11 OBO afl r gerilimden korunma cihazlar, DIN EN standard na uygun olarak Tip, Tip 2 ve Tip 3 (önceden B, C ve D) olmak üzere üç farkl tip s n f na ayr lm flt r. Söz konusu bu stand artlarda, anma gerilimleri 00 0 V a kadar ve anm a frekanslar 50 ile 6 0 Hz aras nda olan alternatif ak m flebekelerinde kullan lan afl r gerilimden korunma deflarj düzeneklerinee yönelik yap - sal direktifler, talepler ve testler belir - len mifltir. Bu tarz bir s n fland r ma, kullan m yeri, koruma seviyesi ve ak m dayan m gibi unsurlar temel al na rak de iflik ihtiyaçlara göre deflarj düzene i seçilmesine olanak tan maktad r. Geçerli IEC, EN ve VDE kontrol standartlar yla ba lant l olarak cihazlar n s n fland rmas ile ilgili genel bilgileri bu sayfada yer alan tabloda bulabilirsiniz. Bu tabloda ayn zamanda enerji besleme a lar na hangi fonksiyona sahip hangi OBO afl r gerilimden koruma cihaz n n kurulmas gerekti i belirtilmektedir. LPZ 0 A LPZ 0 B Bölgeler aras geçifl LPZ 0 B LPZ LPZ Binan n d fl ndaki korumas z alan. Do rudan y ld r m etkisi alt nda, elektromanyetik parazit darbelerine, LEMP e karfl herhangi bir ekranlama bulunmaz (Lightning Electromagnetic Pulse). Bina d fl y ld r mdan korunma tertibat taraf ndan korunan alan. LEMP e karfl herhangi bir ekranlama yoktur. Do rudan veya yak n bir yere y ld r m düflmesi durumunda, VDE standard na uygun y ld r mdan korunma potansiyel dengelemesi için koruma tertibat. Cihazlar: Tip (Class I, Talep s n f B), ör n. MC 50-B VDE lgili standarda göre maks. koruma seviyesi: 4 KV Ör n. ana da t m flebekesine/bina girifline kurulum Sayfa 27 dan itibaren Bina içi alan. Düflük düzeyde k smi y ld r m enerjileri mümkündür. Bölgeler aras geçifl LPZ LPZ 2 Uzakta meydana gelen y ld r m darbelerinden veya anahtarlama ifllemlerinden kayn aklanan ve besleme flebekesi üzerinden aktar lan afl r gerilimlerde, DIN VDE standard na uygun afl r gerilimden korunmak için koruma tesisat. Cihazlar: Tip 2 (Class II, Talep s n f C), ör n. V 20-C lgili standarda göre maks. koruma seviyesi: 2,5 KV Ör n. elektrik da t m flebekesine, alt da t m flebekesine kurulum Sayfa 62 dan itibaren LPZ 2 Bina içi alan. Düflük afl r gerilimler mümkündür. Elektrik prizlerine tak l veya flebekeye ba l olarak çal flan yeri de ifltirilebilen tüketici cihazlar n afl r gerilime karfl korunmas na uygun koruma tertibat Bölgeler aras geçifl LPZ 2 LPZ 3 Cihazlar: Tip 3 (Class III, Talep s n f D), örn. FineController FC-D lgili standarda göre maks. koruma seviyesi:,5 KV Ör n. uç cihaza montaj Sayfa 80 LPZ 3 Bina içi alanlar (bir tüketicinin metal d fl gövdesi de olabilir). LEMP veya afl r gerilim nedeniyle parazit impulslar mevcut de ildir. TBS 9

12 Bilgilenmekte fayda var. Y ld r mdan ve afl r gerilimden korunma cihazlar için yaz l m destekli planlama ve seçim k lavuzu. Komple afl r gerilim ve elektromanyetik uyumluluk (EMU) konseptlerini planlamaya yarayan OBO ÜSS Construct yaz l m n n 3.0 versiyonu, en yeni ve güncel teknolojiler, standartlar ve TBS ürünleri ile ilgili tüm bilgileri içermektedir. OBO ÜSS Construct, binalardaki EMU konu - suyla ilgilenenlerin gözard etmemesi gereken bir yaz l md r. Seminerler: Profesyonel bilgiler sayesinde at l mlar gerçeklefltirmek. Sizleri en güncel geliflmeler, trendler, standartlar ve yasal düzenlemeler hak k nda bilgi sahibi yapmak ve reka - bet ortam ndaki pozisy onunuzu desteklemek ve güçle ndirmek en bü - yük hedefimizdir. Teorik bilgiler kuflkusuz çok önemlidir, ancak e i tim seminerlermizde ön planda olan düflünce, bilimsel verileri gündelik hayat m zda kullanabilec imiz olgulara dönüfltürmektir. Bu nedenle seminerlermizin ard ndan hemen Work shop lar düzenlenmektedir, böy lelikle ö renilen bilgiler, gündelik hayatta kullan labilir verilere dönüflebilmektedir. Seminer Konular Bina D fl Y ld r mdan Korunma Enerji tekni inde afl r gerilim korumas letiflim ve veri teknolojilerinde afl r gerilim korumas Güncel sem iner aktivitelerimizle ilgili takvim bilgilerini internet adresi üzerinden edinebilirsiniz OBO SEMINARE Internet Ürünlerimizle ilgili güncel, tamamlay c bilgileri, dosya in dirme bölü - mü nü, ih ale metinlerini, uzmanlar taraf ndan k aleme al nm fl olan ma - ka leleri adresi alt nda bulabilirsiniz. 0 TBS

13 »BET«- Y ld r mdan Korunma ve EMU Teknoloji Merkezi Ulrich L. Bettermann tar af ndan Al - man ya n n Menden flehrinde kurulmufl olan Y ld r mdan Korunma ve EMU Teknoloji Merkezi (BET), 995 y l nd an beridir yo un bir flek ilde bina d fl y ld r mdan korunma siste mleri yap parçalar n n, topraklama materyal le - rinin, potansiyel dengel emesi için kullan lan parçalar n gelifltirilmesi konusunda çal flmalar yürütm ekte, y ld r m ak m ve afl r gerilim deflarj düzeneklerini testlere tabi tutmaktad r. Bu ba ms z test kurumunda, söz konusu koruma sistemleri, gerçek kullan m koflullar alt nda çok ayr nt l bir flekilde test edilmektedir. BET in sundu u hizmetler aras nda, y ld r m darbe ak m ile yap lan testler, y ld r mdan ko runma sist emlerine ait yap parçalar n n ve y ld r mdan korunma yap lar n n test edilmesi, afl r gerilim koruma cih azlar na yönelik çok çeflitli seri testler vb. çal flma lar yer almaktad r. Elektro - manyetik uyum luluk testleri, kon - troller ve eksper tizler veya bilirk ifli raporlar n n oluflturulmas ve ayn flekilde kurs ve seminer çal flmalar da BET in görev alan dahilindeki faaliyetlerdir. Afl r gerilimden korunma, oldukça kompleks bir konudur. Sizleri, bu konuda sahip oldu umuz Know-how ve deneyimlerden yararlanmaya davet ediyoruz. Sizleri özel olarak bu konularla ilgili olarak yaz l veya dijital formdaki bilgilendirici materyaller arac l yla, uzmanl k bilgileri fl nda ayr nt l bir flekilde bilgilendiriyoruz. Di er taraftan, e itim ve konferans merkezimizde sizlere y ld r mdan korunma konular nda, sürekli olarak uygulamaya yönelik seminerler sunuyoruz. BET te bir yer rezerve edebilmemiz için lütfen bizimle irtibata geçiniz! BET hizmetleri: Y ld r mdan korunma incelemleri ve y ld r m denemeleri DIN EN standard na uygun olarak y ld r mdan korunma yap parçala r - n n test edilmesi DIN EN standard na uygun ola - rak k v lc m aral klar nda testler ya p l mas 200 ka e kadar olan 8/20 ve 0/350 dal - ga formlar n n darbe ak m kontrolleri 20 kv a kadar olan,2/50 dalga formlar n n, ayn flekilde 5 kv a kadar olan 0/700 ve 0/000 dalga formlar n n darbe ak m kontrolleri Y ld r mdan korunma yap parçalar n n IEC ; ISO 7253, ISO 9227 ve EN ISO 6988 standartlar uyar nca an eskime bak m ndan kontrol edilmesi TBS

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Koruma ve K v lc m Aral klar

Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Koruma ve K v lc m Aral klar OBO koruma ve kıvılcım aralıkları, iflletim uyarınca birbirine ba lı bulunmaması gereken sistem parçalarını birbirinden galvanik olarak ayırmaya ve köprülemeye yaramaktadır. Galvanik ayırma, ör n. korozyon

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 1. htisas Fuarlar n n Pazarlama fllevi...8 2. Bilgi letiflimi ve htisas Fuarlar...9 3. Rekabet ve htisas Fuarlar...11 HT SAS FUARLARINA KATILIMIN

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

T CAR B LG SERV SLER Ç N YAYIN ÖZET

T CAR B LG SERV SLER Ç N YAYIN ÖZET stanbul, 2013 II Bafllang ç T CAR B LG SERV SLER Ç N YAYIN ÖZET ULUSLARARASI T CARET MERKEZ UNCTAD/WTO DÜNYA F KR MÜLK YET ÖRGÜTÜ Orjinali: Secrets of Intellectual Property: A guide for small and medium-sized

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı