TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri. Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri. Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile"

Transkript

1 TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri 2008

2 OBO. Profesyonellerin tercihi. OBO, profesyonellerin neye ihtiyaç duydu unu bilir: Elektrik tesisatı ile ilgili tüm alanlarda mükemmel çözümler sunar. Hızlı, karmaflık olmayan montajlar için kullanıcı dostu, uygulanması kolay ürünler. Bunu sa lamak için, çok kapsamlı, genifl bir e itim programı ve yetkin OBO Ça rı Merkezi aracılı ıyla, uygulama alanında destek ve sorunlara çözüm önerileri. OBO, müflterilerin direk hatla eriflebilece i bir marka. Sistemler Kalite Ak m iletmek, veriyi aktarmak, enerjiyi kontrol etmek farkl ürün çeflidiyle OBO, elektrik tesisat alan nda, profesyonel bir data a ve elektronik alt yap için kullan c dostu ve uygulamas kolay komple çözümler sunmaktad r. Ve OBO nun yüksek ka liteli ürünle rini kullananlar bir fleyi çok iyi bilirler: Bir ürün di erine uyumludur. Bir tarafta çok çeflitlilik, di er tarafta karfl l kl ba lant lar hesaba katarak çok boyutlu düflünce. Bunlar, sistemler kuran, sistemler üreten bizim gibi bir üretici için gündelik, ola an kavramlar. Tüm elektrik tesisat alanlar na yönelik eksiksiz, komple bir program Yedi farkl ürün kategorisi alt nda in üzerinde ürün Sürekli ürün yenilefltirme ve gelifltirme Kendi tasar m m z ve kendi üretimimiz Profesyoneller kaliteye ihtiyaç duyarlar. OBO markas, afla da gösterilen konularda da bütün ürünleriyle ve hizmetleriyle emrinizdedir: DIN EN ISO 900:2000 e uygun kalite güvence sertifikaland rmas Test edilmifl ve onaylanm fl malzeme ve üretim kalitesi Say s z ulusal ve uluslararas kalite belgesi ve test verileri: GS ve VDE iflatretleri, UL onaylar Ulusal ve uluslaras standart kurulufllar yla faal iflbirli i Ambalaj ve sevkiyat alanlar nda mükemmel lojistik çözümler Bu katalogtaki tüm ürünler CE standartlar na uygundur. Bu husus, ilgili ürün sisteminin ayr lmaz parçalar olan vida ve somun gibi standart parçalar için de aynen geçerlidir.

3 Darbe gerilimlerine ve yıldırımlara karflı yetkin bir koruma, oldukça hassas bir konudur. Bu katalog ile size bu karmaflık konu hakkında detaylı bilgiler vermek, darbe gerilimlerinden ve yıldırımlardan güvenli korunma için kılavuzluk etmek istiyoruz. Size do rudan uygulamaya dayanan tipik örnekler ve en önemli teorik bilgileri sunmak istiyoruz. Di er taraftan sizi davet ediyoruz: Gelin, bu konuyla ilgili çok kapsamlı seminerlerimize katılın ve size sundu umuz bu hizmetlerden faydalanın. Güncel seminer aktivitelerimizle ilgili takvim bilgilerini OBO Ça rı Hattı ve Internet adresinden edinebilirsiniz. OBO TBS Ekibi Yak n n zday z Destek& Hizmet OBO BETTERMANN, 50 den fazla ülkede distribütör firmalar, bölgesel flubeler ve temsilcilikler arac l yla faaliyet göstermektedir. Tüm destek birimleri, OBO nun müflterilerine daha yak n olabilmesi ve daha iyi hizmet götürebilmesi için çaba harcamaktad r: OBO Bettermann Ltd. Sti. Merkez Mahallesi, Ayazma Mevkii Havacilar Caddesi No: 3/ 3400 Alemdag / Ümraniye / Istanbul Avusturya 0/ sviçre 04/ Dünya çap nda OBO nun uzman çal flanlar, öneri ve uygulamalar yla her zaman yan n zdad r: Duruma özel sorun çözümleri, uygulama öneriler ve OBO e itim merkezlerindeki ve flu - bele rdeki seminer çal flmalar için. Telefon ile siparifl al m Faks ile siparifl al m E-Posta ile siparifl al m Internet TBS

4 OBO Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemlerine Genel Bak fl OBO Bettermann, 80 y l aflk n bir süredir y ld r mlara karfl etkin koruma sa layan yap parçalar üretmektedir. Bafllang çta belli tesisat malzemelerinden ibaret olan ürünler, y llar geçtikte standarda uygun y ld r mdan korunma parçalar ndan oluflan komple bir ürün program haline geldi. Elektri in konutla rda, bür olarda ve tic ari iflletmelerde yayg n bir flekilde kullan lmaya baflla nmas yla birlikte dahili y ld r mdan korunma sistemlerine olan talep de artm flt r. OBO h zl tepki verir: Daha 70 li y llar n sonu itiba riyle elektrikli cihazlar n emniyet alt na al nmas n sa layan Afl r Gerilim Koruma Sistemleri, ürün program nda boy göstermeye bafllam flt r. OBO, günümüzde afla da s ralanan alanlar için komple ürün program lar sunmaktad r: Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Potansiyel Dengeleme Sistemleri Y ld r mdan Korunma Sistemleri Topraklama Sistemleri TBS

5 çindekiler Temel Bilgiler Y ld r mdan ve Afl r Gerilimden Korunma Sistemleri 4 Enerji Tekni i için Afl r Gerilim Korumas Temel Bilgiler 6 Seçme K lavuzu 20 Ürünler 26 Telekomünikasyon Tekni i için Afl r Gerilim Korumas, Veri Tekni i, MSR Tekni i, TV, Video, Uydu ve Radyo Temel Bilgiler 02 Seçme K lavuzu ve Arabirimler 08 Ürünler 6 Koruma ve K v lc m Aral klar Temel Bilgiler 40 Ürünler 42 Ölçüm ve Kontrol Sistemleri Ürünler 48 Temel Bilgiler Bina D fl Y ld r mdan Korunma 52 Potansiyel Dengeleme Sistemleri Temel Bilgiler 64 Ürünler 66 Y ld r ml k ve Deflarj Düzene i Sistemleri Temel Bilgiler 78 Ürünler 86 Topraklama Sistemleri Temel Bilgiler 228 Ürünler Bilgiler Afl r gerilimden korunman n ABC si 248 Standartlar ve Yönetmelikler 250 Onay flaretleri, Piktogramlar, Malzemeler 252 Alfabetik, Nümerik ndeks ve Tip ndeksi 258 ndirimli Gruplar 278 Sat fl ve Teslimat Koflullar 279

6 Küçük bir sebep, büyük bir etki: Afl r gerilim nedeniyle meydana gelen hasarlar. fl veya özel yaflant m zda gittikçe artan ölçüde elektrikli ve elektronik cihazlara ba ml hale geldi imiz bir gerçek. fly erlerini veya hastane, itfaiye gibi kamu hizm eti veren kurumlar saran veri a lar, çoktan olmazsa olmaz hale gelen eflza manl veri de ifl-tokuflu için adeta hayat veren damarlar gibidir. Has sas veri lerin söz konusu oldu u bankac l k veya med - ya alan nda faal iyet gösteren kuru - lufllarda ise veri aktar m yo llar n n güvenli bir flekilde ifllemesi büyük önem tafl maktad r. Bu sistem ler için söz konusu tehditler sadece do rudan y ld r m darbeleri ile s n rl de ildir. Günümüzdeki elek - tronik destek sist emleri de git tikçe artan bir flekilde, uzaktal arda mey - dana gelen y ld r m deflarjlar ndan ve flebekedeki açma-kapama ifllem - lerinden kaynaklanan afl r gerilimler nedeniyle önemli ölçüde hasarlar görmektedir. Yine f rt nal haval arda da çok büyük miktarlarda enerji aç a ç kmaktad r. Ani gerilim yükselmeleri, bir bina içersin deki elektrik ileten her türlü ba lant ya etki edebi - lmekte ve oldukça büyük zararlara neden olabilmektedir. Tarihi Worpswede belediye binasına yıldırım düşmesi olayı. Meydana gelen zarar: Takr.,7 Mil.. Doğrudan yıldırım düşmesi sonucu bir konutta meydana gelen yangın Afl r gerilim nedeniyle meydana ge - len hasarlar n gündelik yaflan t m z aç s ndan ne gibi sonuçlar vard r? Birincil olarak gözlemlenen durum, elektrikli cihazlar n hasar görmesidir. Özel yaflant m zda, böyle bir hasara u rama olas l bulunan bafll ca cihazlar flunlard r: Televizyon/Video cihaz Telefon tesisat Bilgisayar, müzik sistemi Mutfak aletleri Güvenlik Alarm Sistemleri Yang n Alarm Sistemleri Bu cihazlar n devre d fl kalmas, genelde yüksek maliyetlere neden olmaktad r. Peki afla da s ralanan cihazlar devre d fl kald nda/dolayl hasarlar meydana geldi inde ne olacak: Bilgisayar (Veri kayb ) Kalorifer/s cak su tesisat Asansör, garaj kap s ve panjur motoru Yang n / h rs zl k alarm sisteminin devreye girmesi veya tahrip olmas (Yanl fl alarm n neden oldu u maliyet)? Özellikle büro binalar nda belki de»ya - flamsal öneme«sahip bir konu, çünkü: Firman zdaki ifller, Bir firmadaki ifller, ana bilgisayar veya sunucu olmadan sorunsuz bir flekilde yürütülmeye devam edilebilir mi? Tüm önemli veriler zaman nda yedeklendi mi? Gittikçe büyüyen hasar miktarlar Sigorta firmalar n n güncel istatistiklerine ve tahminlerine göre: Ele ktronik yard mc lara olan ba ml l n gittik - çe art fl gösterm esi nedeniyle, dolayl hasarlar ve devre d fl kalman n neden oldu u maliyetler hariç olmak üzere afl r gerilime ba l olarak meydana gelen hasar oldukça ciddi boyutlara ulaflm fl durumdad r. Bu nedenle, herhangi bir hasar durumunda sigorta görevlilerinin gittikçe artan bir flekilde afl r gerilime karfl bir koruma tertibat n n bulunup bulunmad n kontrol etmeleri ve hatta bunlar n bulunmas n flart koflmalar pek flafl rt c de ildir. Koruyucu önlemlere iliflkin bilgiler örn. 200 say l VDS yönetmeli inden edinilebilir. 4 TBS

7 Elektronik ekipmanlar n sigortalanmas konusunda faaliyet gösteren bir sigorta flirketinin kay tlar na geçmifl, hasar meydana gelen olaylar Hasar meydana gelmifl takr olay n analizi: Su %5,2 Yangın %4,9 hmalkarlık %22,7 Hırsızlık %7 Afl r gerilimler %3,7 Di er %26,8 Fırtına %0,8 Aflırı gerilim nedeniyle hasar görmüfl bir PC devre kartı Gerçek bir olaya temel alan bir hesap örne i: May s 2004: Bir f rt nada, bir deponun çat bölümüne isabet eden bir y ld r m düflmesi s ras nda 67 ayr y ld r m deflarj kaydedilmifltir. Oldukça yak n bir çevrede ( km) bir büro binas bulunmaktad r. Y ld r m ak mlar, veri hatlar n n ve ak m besleme hatlar n n sa lad ba lant arac l yla büro bin as na ulaflm flt r. Bilanço: 25 adet PC tahrip olmufltur 2500,- sunucu k smen tahrip olmufltur 8.000,- Telefon tesisat (Onar m) 400,- 4 adet telefon/faks cihaz 600,- Verileri tekrar oluflturma maliyeti 4000,- Hasar ara toplam ,- 2 gün boyunca telefon arac l yla ulafl lamamak?? Üretimin 2 gün boyunca durmas?? 5 y ll k garantiye sahip bir OBO afl r gerilimden korunma konseptinin yaklafl k maaliyeti 5000,- TBS 5

8 Afl r gerilim nas l oluflur? Darbe gerilimleri: Alçak geril im flebek elerindeki en büyük pikler, y ld r m deflarjlar nedeniyle meydana gelmektedir. Bina d fl y ld r mdan korunma sistemine veya alçak gerilim hava h att na do rudan isa bet eden bir y ld r m darbe sindeki y ld r m afl r geriliminin enerji içeri i çok yüksektir ve bir bina içi y ld r mdan ve afl r geriliminden korunma sistemi bulun - mamas halinde ba l bulunan tüketicilerin genel olarak komple devre d fl kalmas na ve izol asyonun hasar görmesine neden olmaktad r. Di er taraftan, bin a tesisat nda, en erji veya veri kab lolar n n besle me hatlar nda oluflan ger ilim pikleri, no minal iflletme gerilimin in bir kaç kat na kadar ulaflabilmektedir. Di er taraftan, y ld r m deflarjlar kadar gerilim piklerine neden olmasa da, y ld r m defl- Bir binaya do rudan y ld r m düflmesi Bina d fl y ld r mdan korunma tertibat na veya y ld r m ak m n tafl ma kabiliyetine sahip olacak flekilde toprak - lanm fl olan çat üstü donan mlara (örn. çat anteni) do rudan bir y ld r m düfltü ünde, y ld r m enerjisi güvenli olarak toprak potansiyeline iletilmektedir. Ancak yaln zca y ld r mdan korunma tertibat ile iflin üstesinden henüz gelinmifl de ildir: Topraklama tertibat n n empedans nedeniyle binan n tüm topraklama sistemi yüksek bir potansiyel art fl ile karfl karfl yad r. Bu potans iyel art fl n n etkis iyle, y ld r m ak mlar binan n topraklama tesisat na ve ak m besleme hatla r ve veri hat lar üze rinden bitiflik topraklama tesisat lar na (Kom flu bina lar, alç ak ge rilim tra nsfo rmatörleri) da lm aktad r. Tehdit eden de er: 200 ka e kadar (0/350) Bir alçak gerilim hava hatt na do rudan y ld r m düflmesi Bir alçak gerilim hava hatt na veya veri ha tt na do rundan bir y ld r m düfltü ünde, kuplaj nedeniyle yüksek y ld r m ak mlar n n bitiflikteki bir binaya akmas mümkündür. Özellikle alçak gerilim hava hatt n n sonunda bulunan bina lardaki elektrik sistemlerinin afl r geri lime maruz kalma tehlikesi çok yüks ektir. Tehdit eden de er: 00 ka e kadar (0/350) 6 TBS

9 arjlar ndan çok daha s k oluflan anahtarlama gerilimleri de sistemin an ndan devreden ç kmas na neden olabilmektedir. Genel itiba riyle ana - htarlama afl r gerilimleri, iflletme gerili minin iki-üç kat na ulafla bilirken, y ld r m afl r gerilimleri anma gerilimin 20 kat na kadar ulaflabil mekte ve yüksek miktarda enerjiyi tafl yabilmektedir. Düflük seviyedeki darbe gerilimleri, ilgili cihaz n elektronik parçalar n y pratmakte ve zaman geçtikçe cihaz n hasar görmesine neden olmaktad r; bu nedenle ekipmanlar n devre d fl kalmas, genellikle gecikmeli olarak zaman içersinde söz konusu olmaktad r. Tam ola - rak nedenine veya y ld r m deflarj n n isabet etti i yere ba l olarak çeflitli koruyucu önlemlere ihtiyaç duyu - lmaktad r: Alçak gerilim sistemlerinde anahtarlama gerilimleri Anahtarlama gerilimleri, açma ve kapama ifllemleri, indüktif ve kapazitif yüklerin anahtarlanmas ve k sa devre ak mlar n n ke silmesi nedeniyle olufl maktad r. Özel - likle üretim maki nelerinin, ayd nlatma sistem lerinin veya transform atörlerin kapat lmas, dolayl olarak bu sistemlerle ba lant l elektrikli cihazlar n hasar görmesine neden olabilir. Tehdit eden de er: Birkaç ka (8/20) Yak n veya uzak bir yere y ld r m düflmesi nedeniyle oluflan yüksek ak mlar n ba lafl mlar 2 km ye kadar Halihaz rda y ld r mdan ve afl r gerilimden korunma tertibatlar kurulu olsa bile: Yak n bir yere y ld r m düfltü ünde, kablo sistemlerinde yüksek gerilim piklerine neden olan yüksek manyetik alanlar oluflabilmektedir. Y ld r m n düfltü ü noktan n çevresindeki 2 km lik yar çap içinde, indüktif veya galvanik kuplaj nedeniyle hasarlar n oluflmas mümkündür. Tehdit eden de er: Birkaç ka (8/20) TBS 7

10 Y ld r mdan korunma bölgeleri sayesinde afl r gerilimi kademeli olarak düflürme Uluslararas IEC (VDE Bölüm 4) standard nda tan mlanan Y ld r mdan Korunma Bölgesi Konsepti, bu konudaki en akla yatk n ve etkili konsept olarak öne ç kmaktad r. Bu konseptin ana fikri, afl r gerilimin, uç cihazlara ulaflmadan ve bunlara zarar vermeden önce kademe kademe olarak tehlike oluflturmayacak bir seviyeye indirgenmesine dayanmaktad r. Bu amaç do rultusunda, bir binan n tüm enerji a y ld r mdan korunma bölgelerine (LPZ = Lightning Pro tec - tion Zone) ayr lmaktad r. Bölgeler ars ndaki her bir geçifl noktas na, potan siyel deng elemesi için, ihtiyaç duyulan talep s n f na uygun olarak kademelendirilmifl bir y ld r m ak m durdurucusu düzene i kurulmaktad r. Birçok avantaja sahip bir konsept Bu konseptin en ön emli avantajlar : Yo un enerji içeren ve tehlikeli y ld r m ak mlar n n do rudan iletim hatlar n n bina girifl nokta - lar nda deflarj edilmesi sayesinde di er iletim hatlar na olan ba la - fl mlar n minimize ba lafl m. Manyetik alanlar nedeniyle mey - da na gelebilecek parazietleri önleme. Yeni, tadilat yap lan ve restore edilen yap lar için ekonomik olarak ve iyi birflekilde planlanabilir, özel bir koruma konsepti. LPZ 0A LPZ LPZ 0B LPZ 2 LPZ 3 8 TBS

11 OBO afl r gerilimden korunma cihazlar, DIN EN standard na uygun olarak Tip, Tip 2 ve Tip 3 (önceden B, C ve D) olmak üzere üç farkl tip s n f na ayr lm flt r. Söz konusu bu stand artlarda, anma gerilimleri 00 0 V a kadar ve anm a frekanslar 50 ile 6 0 Hz aras nda olan alternatif ak m flebekelerinde kullan lan afl r gerilimden korunma deflarj düzeneklerinee yönelik yap - sal direktifler, talepler ve testler belir - len mifltir. Bu tarz bir s n fland r ma, kullan m yeri, koruma seviyesi ve ak m dayan m gibi unsurlar temel al na rak de iflik ihtiyaçlara göre deflarj düzene i seçilmesine olanak tan maktad r. Geçerli IEC, EN ve VDE kontrol standartlar yla ba lant l olarak cihazlar n s n fland rmas ile ilgili genel bilgileri bu sayfada yer alan tabloda bulabilirsiniz. Bu tabloda ayn zamanda enerji besleme a lar na hangi fonksiyona sahip hangi OBO afl r gerilimden koruma cihaz n n kurulmas gerekti i belirtilmektedir. LPZ 0 A LPZ 0 B Bölgeler aras geçifl LPZ 0 B LPZ LPZ Binan n d fl ndaki korumas z alan. Do rudan y ld r m etkisi alt nda, elektromanyetik parazit darbelerine, LEMP e karfl herhangi bir ekranlama bulunmaz (Lightning Electromagnetic Pulse). Bina d fl y ld r mdan korunma tertibat taraf ndan korunan alan. LEMP e karfl herhangi bir ekranlama yoktur. Do rudan veya yak n bir yere y ld r m düflmesi durumunda, VDE standard na uygun y ld r mdan korunma potansiyel dengelemesi için koruma tertibat. Cihazlar: Tip (Class I, Talep s n f B), ör n. MC 50-B VDE lgili standarda göre maks. koruma seviyesi: 4 KV Ör n. ana da t m flebekesine/bina girifline kurulum Sayfa 27 dan itibaren Bina içi alan. Düflük düzeyde k smi y ld r m enerjileri mümkündür. Bölgeler aras geçifl LPZ LPZ 2 Uzakta meydana gelen y ld r m darbelerinden veya anahtarlama ifllemlerinden kayn aklanan ve besleme flebekesi üzerinden aktar lan afl r gerilimlerde, DIN VDE standard na uygun afl r gerilimden korunmak için koruma tesisat. Cihazlar: Tip 2 (Class II, Talep s n f C), ör n. V 20-C lgili standarda göre maks. koruma seviyesi: 2,5 KV Ör n. elektrik da t m flebekesine, alt da t m flebekesine kurulum Sayfa 62 dan itibaren LPZ 2 Bina içi alan. Düflük afl r gerilimler mümkündür. Elektrik prizlerine tak l veya flebekeye ba l olarak çal flan yeri de ifltirilebilen tüketici cihazlar n afl r gerilime karfl korunmas na uygun koruma tertibat Bölgeler aras geçifl LPZ 2 LPZ 3 Cihazlar: Tip 3 (Class III, Talep s n f D), örn. FineController FC-D lgili standarda göre maks. koruma seviyesi:,5 KV Ör n. uç cihaza montaj Sayfa 80 LPZ 3 Bina içi alanlar (bir tüketicinin metal d fl gövdesi de olabilir). LEMP veya afl r gerilim nedeniyle parazit impulslar mevcut de ildir. TBS 9

12 Bilgilenmekte fayda var. Y ld r mdan ve afl r gerilimden korunma cihazlar için yaz l m destekli planlama ve seçim k lavuzu. Komple afl r gerilim ve elektromanyetik uyumluluk (EMU) konseptlerini planlamaya yarayan OBO ÜSS Construct yaz l m n n 3.0 versiyonu, en yeni ve güncel teknolojiler, standartlar ve TBS ürünleri ile ilgili tüm bilgileri içermektedir. OBO ÜSS Construct, binalardaki EMU konu - suyla ilgilenenlerin gözard etmemesi gereken bir yaz l md r. Seminerler: Profesyonel bilgiler sayesinde at l mlar gerçeklefltirmek. Sizleri en güncel geliflmeler, trendler, standartlar ve yasal düzenlemeler hak k nda bilgi sahibi yapmak ve reka - bet ortam ndaki pozisy onunuzu desteklemek ve güçle ndirmek en bü - yük hedefimizdir. Teorik bilgiler kuflkusuz çok önemlidir, ancak e i tim seminerlermizde ön planda olan düflünce, bilimsel verileri gündelik hayat m zda kullanabilec imiz olgulara dönüfltürmektir. Bu nedenle seminerlermizin ard ndan hemen Work shop lar düzenlenmektedir, böy lelikle ö renilen bilgiler, gündelik hayatta kullan labilir verilere dönüflebilmektedir. Seminer Konular Bina D fl Y ld r mdan Korunma Enerji tekni inde afl r gerilim korumas letiflim ve veri teknolojilerinde afl r gerilim korumas Güncel sem iner aktivitelerimizle ilgili takvim bilgilerini internet adresi üzerinden edinebilirsiniz OBO SEMINARE Internet Ürünlerimizle ilgili güncel, tamamlay c bilgileri, dosya in dirme bölü - mü nü, ih ale metinlerini, uzmanlar taraf ndan k aleme al nm fl olan ma - ka leleri adresi alt nda bulabilirsiniz. 0 TBS

13 »BET«- Y ld r mdan Korunma ve EMU Teknoloji Merkezi Ulrich L. Bettermann tar af ndan Al - man ya n n Menden flehrinde kurulmufl olan Y ld r mdan Korunma ve EMU Teknoloji Merkezi (BET), 995 y l nd an beridir yo un bir flek ilde bina d fl y ld r mdan korunma siste mleri yap parçalar n n, topraklama materyal le - rinin, potansiyel dengel emesi için kullan lan parçalar n gelifltirilmesi konusunda çal flmalar yürütm ekte, y ld r m ak m ve afl r gerilim deflarj düzeneklerini testlere tabi tutmaktad r. Bu ba ms z test kurumunda, söz konusu koruma sistemleri, gerçek kullan m koflullar alt nda çok ayr nt l bir flekilde test edilmektedir. BET in sundu u hizmetler aras nda, y ld r m darbe ak m ile yap lan testler, y ld r mdan ko runma sist emlerine ait yap parçalar n n ve y ld r mdan korunma yap lar n n test edilmesi, afl r gerilim koruma cih azlar na yönelik çok çeflitli seri testler vb. çal flma lar yer almaktad r. Elektro - manyetik uyum luluk testleri, kon - troller ve eksper tizler veya bilirk ifli raporlar n n oluflturulmas ve ayn flekilde kurs ve seminer çal flmalar da BET in görev alan dahilindeki faaliyetlerdir. Afl r gerilimden korunma, oldukça kompleks bir konudur. Sizleri, bu konuda sahip oldu umuz Know-how ve deneyimlerden yararlanmaya davet ediyoruz. Sizleri özel olarak bu konularla ilgili olarak yaz l veya dijital formdaki bilgilendirici materyaller arac l yla, uzmanl k bilgileri fl nda ayr nt l bir flekilde bilgilendiriyoruz. Di er taraftan, e itim ve konferans merkezimizde sizlere y ld r mdan korunma konular nda, sürekli olarak uygulamaya yönelik seminerler sunuyoruz. BET te bir yer rezerve edebilmemiz için lütfen bizimle irtibata geçiniz! BET hizmetleri: Y ld r mdan korunma incelemleri ve y ld r m denemeleri DIN EN standard na uygun olarak y ld r mdan korunma yap parçala r - n n test edilmesi DIN EN standard na uygun ola - rak k v lc m aral klar nda testler ya p l mas 200 ka e kadar olan 8/20 ve 0/350 dal - ga formlar n n darbe ak m kontrolleri 20 kv a kadar olan,2/50 dalga formlar n n, ayn flekilde 5 kv a kadar olan 0/700 ve 0/000 dalga formlar n n darbe ak m kontrolleri Y ld r mdan korunma yap parçalar n n IEC ; ISO 7253, ISO 9227 ve EN ISO 6988 standartlar uyar nca an eskime bak m ndan kontrol edilmesi TBS

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Koruma ve K v lc m Aral klar

Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Koruma ve K v lc m Aral klar OBO koruma ve kıvılcım aralıkları, iflletim uyarınca birbirine ba lı bulunmaması gereken sistem parçalarını birbirinden galvanik olarak ayırmaya ve köprülemeye yaramaktadır. Galvanik ayırma, ör n. korozyon

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Ölçüm ve Kontrol Sistemleri

Ölçüm ve Kontrol Sistemleri OBO ölçüm ve test sistemleri ile varistör deflarj düzeneklerinin devreye girme gerilimleri ve yıldırım akımı kıvılcım aralı ının izolasyonu kolayca ölçülebilmektedir. Pille çalıflan ISOLAB sayesinde bir

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

TBS Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri

TBS Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri TBS Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri TBS 4 ALT ÜRÜN GRUBUNA AYRILMAKTADIR 1 TBS 2 Alçak Gerilim Parafudr Sistemleri(Surge Arrester Systems) Paralel Pazar Stratejisi Eşpotansiyel Sistem Ürünleri

Detaylı

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin SKF kalitesinin paras n ödedi inizde, SKF kalitesine sahip olman z gerekir. SKF rulmanlarınızı veya di er SKF ürünlerini

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Tesislerde Akustik Boyutland rma Yeni VDI 2081 in Uygulamalar

Tesislerde Akustik Boyutland rma Yeni VDI 2081 in Uygulamalar Tesisat Mühendisli i Dergisi Say : 92, s. 17-22, 2006 Tesislerde Akustik Boyutland rma Yeni VDI 2081 in Uygulamalar Prof. Dr. Karl-Josef Albers * Bu makale, Alman So utma ve klimlendirme Tekni i Derne

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR PROTODUR ve PROTOTHEN X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR ALÇAK GER L M KABLOLARI YE 3 MV (N2XCY) 0,/1 kv TS IEC 21 (VDE 02) YE

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

OBO Yangından Korunma Sistemleri ile Güvenli Elektrik Tesisatları

OBO Yangından Korunma Sistemleri ile Güvenli Elektrik Tesisatları OBO Yangından Korunma ile Güvenli Elektrik Tesisatları Yangına karşı pasif mücadelede, uluslararası yetkinliğimizden faydalanın BSS Yangından Korunma Moskova 27.000 yangın olayı 400 can kaybı Londra 55.000

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR PROTODUR ve PROTOTHEN X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR H05VU / H07VU / H07VR (NYA) TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 02813) H05VK / H07VK

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V. 1.ÖLÜM MTMT K Derginin bu say s nda Kümeler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı