ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR"

Transkript

1 Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini onayladý Büyükanýt Yargý Önüne! Gündem ve Politika syf. 2-9 Unakýtan aklandý! Ne Yapmýþtý ki? Büyükanýt Yargý Önüne! Sözde vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden Bu isyan ateþi sizi de yakar! Newroz kutlamalarý Hükümet iþçi-emekçi saðlýðýný ipotek altýna alýyor Politika syf Patronlar daha ne istiyor? Okullardaki þiddet can almaya devam ediyor! Sýnýf mücadelesi syf Fabrikalardan iþçi mektuplarý Enternasyonal syf Fransa: Sýnýf mücadelesi sandýktan sokaða indi! ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR 1

2 ÝLAN TAHTASI 2 GÜNDEMDEN... Unakýtan Aklandý! Ne Yapmýþtý ki? AKP iktidara kitleleri yanýltan bir sloganla, yolsuzluklarýn üzerine gideceðiz diyerek geldi. Ýktidar olduklarý üç yýllýk sürece baktýðýmýzda evet kendilerinden olmayanlarýn ve güçlerinin yettiði kiþilerin üzerine baþlangýçta gittiler. Örnek olarak Cem Uzan verilebilir. Türkiye de sadece Cem Uzan lar mý yolsuzluk yaptý? Cem Uzan ýn baþýna gelenlere de tabiî ki üzülmüyoruz. AKP ye destek veren halk bu durumu da kanýksamýþ görünüyor: her iktidara gelen cukkasýný doldurur, hep diðerleri doldurdu, birazda Tayyip doldursun diyorlar. Ýyi güzelde kasalarýný doldurduklarý bu paralar, emekçilerden vergi, harç, þu bu diyerek türlü yalan ve bahanelerle gasp ettikleri paralar deðil mi? Yolsuzluklarýn üzerine gideceðini söyleyen hükümetin kendisi yolsuzluklarýn içinde boðulmaktadýr. Bu nedenle milletvekili dokunulmazlýðýný kaldýramýyorlar. Bir yandan da nazlanarak servetlerini açýklýyorlar. AKP meclisteki çoðunluðunu kullanarak, memleketi soyup soðana çevirmelerini önleyen her türlü yasa deðiþikliðini yapýyor. Ayný kendinden önceki burjuva hükümetler gibi. Ama öylesine sömürücüler ki ne kadar götürseler yetmiyor. Bu nedenle örneðin nerden buldun yasasý iptal ediliyor. Sebep, sermaye korkar kaçarmýþ! Bahaneye bak. Evet meclis çoðunluðunu kullanan AKP vergi aflarý çýkarýyor, patronlarýn vergilerini düþürüyor, yaðmaya, soyguna, sömürüye devam ediyor. AKP hükümeti hep dinden imandan bahsediyor. Oysa birçok AKP li bakan ve milletvekili yolsuzlukla suçlanýyor. Ve içlerinde en fazla yolsuzlukla suçlanan da Maliye Bakaný Kemal Unakýtan. Hükümet bindiði dalý kesecek deðil ya tabii ki bu duruma sessiz kalarak yolsuzluklarý onaylýyor. En baþta gelen de hükümetin özelleþtirmelerle kamu mallarýný özel sermayeye yok pahasýna hibe etmesi. En büyük yolsuzluk da budur. Unakýtan ýn Maceralarý Unakýtan, Edirne li bir bakkalýn oðlu. Nakþibendî tarikatýyla iliþkileri var. Bir dönem SEKA fabrikasýnýn genel müdürlüðünü yapmýþ. Üç çocuðu var. Çocuklarý art arda þirketler kuruyorlar. Aile fertleri birer birer devlet memurluðu görevlerinden ayrýldý. En zengin 100 Ýslamcý patrondan biri. Unakýtan ýn yolsuzluklarý yeni deðil. 4 Aðustos 2003 te, tavuklarýna yedirmek amacýyla dört bin ton mýsýr ithal etti. Dört gün sonra vergi yüzde 20 den yüzde 70 e çekildi. Oðul Unakýtan 366 milyar TL avantaj elde etti. Buna benzer daha ne vurgunlar. Kemal Unakýtan ýn marifetlerini, yani yolsuzluklarýný yazan Kemal Abi adlý bir kitap dahi çýktý. Maliye Bakaný Kemal Unakýtan ýn yolsuzluklarý çoðalýnca bu durum CHP için meclis koltuklarýnda muhalefet yapmak için fýrsat oldu. CHP, Unakýtan hakkýnda gensoru önergesi verdi. Unakýtan ayrýca, Galataport ihalesi ve mal bildirimi, banka hesaplarý konularýnda görevi kötüye kullandýðý, ihaleye fesat EÐÝTÝM SEN karýþtýrdýðý, ticari sýr ve bankacýlýk sýrrý kurallarýný ihlal ettiði gerekçesiyle yapýlan gensoru oylamasýnda AKP li milletvekillerinin oylarýyla aklanabildi. KAPATIL- Meclisteki 342 ret oyu, tencere dibin kara, benimki seneden kara misali. Ayrýca bu oylar tersine olsaydý, yani Unakýtan aklanmasaydý ne olacaktý? Bizce sonuç yine deðiþmeyecekti. AMAZ Çünkü bugüne kadar hükümete gelen tüm partililerin bir veya iki bakaný hükümet adýna büyük yolsuzluklar yaparak kasalarýný doldururlar. Demirel hükümeti döneminde Ulaþtýrma Bakanlýðý yapan Yaþar Topçu, ANAP tan Enerji Bakaný Ersümer, MHP de Koray Aydýn, þimdi de Unakýtan. Bunlarýn yoktur birbirlerinden farký. Parti isimleri farklý olsa da hepsi de ayný amacý güderler. Bizlere bunlardan farklý bir parti gerek. Nergis Çayýr

3 Yasalar Karþýsýnda Herkes Eþit mi? Öyleyse Büyükanýt Yargý Önüne! Diyarbakýr da baþlayan olaylar çevre illere yayýldý ve devam ediyor. Gösteriler bir kitlesel seferberlik niteliði kazanmýþ durumda. Çok sayýda ölü ve yaralý var. Ölenlerin büyük çoðunluðu henüz çocuk. Binlerce gösterici gözaltýna alýndý ve yüzlercesi de tutuklandý. Türkiye iþçi sýnýfý, görev baþýna: Kürt halkýný yalnýz býrakma! Þimdi neden böyle oldu diye soruluyor! Bu sorunun cevabýný bulmak için uzaða gitmeye gerek yok. Hatýrlayalým: Þemdinli de güpegündüz, onlarca tanýðýn gözleri önünde ellerini, kollarýný sallayarak askerler kitapevine bomba attý. Bombayý atan askerler halk tarafýndan yakalandý. Arabalarýndan çuval dolusu silah, bomba ve suikast listesi çýktý. Buna raðmen bu bombacý askerlerden birine Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Büyükanýt kefil oldu. Van savcýsý olayla ilgili bir iddianame hazýrladý, kendisi suçlu ilan edildi; hakkýnda soruþturma açýldý. Ýstihbaratýn baþý, hýrsýz evde dedi, görevinden alýndý. Ölenler, bombalananlar, failleri yakalayanlar, iddianame hazýrlayanlar, suçun adresini gösterenler hedef tahtasý oldu. Þemdinli halkýnýn öteden beri terörist olduðunu söyleyen MÝT ciler bir yanda, hesap soracaðýz diyen Genelkurmay Baþkanlýðý diðer tarafta. Ve hemen hesap sorulmaya da baþlandý. Muþ kýrsalýnda 14 HPG gerillasý öldürüldü. Cenazelerin Diyarbakýr, Adana ve Siirt te topraða verildiði sýrada polis cenazelere saldýrdý. Gerillalarýn kimyasal silahlarýn kullanýldýðý bir operasyonla öldürüldüðü bilgisi halkýn öfkesini arttýrmýþ durumdaydý. Buna raðmen özellikle Diyarbakýr da 28 Mart tarihinde kaldýrýlan 4 gerillanýn cenazesinde ki binlerce kiþiye saldýrýlmasý gerilen sinirleri zembereðinden boþalttý. Bu da yetmedi, gösteriler sýrasýnda çocuklar öldürüldü. Olaylar sýrasýnda kitleye yönelik hedef gözeterek ateþ edildiðine dair bir çok tanýklýk da basýna yansýdý. Ve halkýn seferberliði Diyarbakýr dan baþlayarak Batman, Siirt, Hakkari, Van, Þýrnak, Mardin gibi birçok ile yayýldý. TSK nýn muhtýra verdiði hükümet yediði tokadýn etkisiyle þahin kesildi. Baþbakan Erdoðan ýn ilk açýklamasý anne babalara çocuklarýnýza sahip çýkýn, yarýn çok geç olabilir þeklinde oldu. Bu açýklamanýn anlamý çocuklar dahil devletin önüne çýkaný ezeceðidir. Nitekim baþbakan çocuklarýn katledilmesine onay vererek dediðini yapmakta. Kürt halkýna karþý iþlenen bu cinayetler kabul edilemez. Türkiye iþçi sýnýfý ve tüm ezilen, sömürülen kesimler bu cinayetler karþýsýnda Kürt halkýnýn yanýnda yer almalýdýr. Askerden hükümete muhtýra Evet, Þemdinli de patlayan bomba deðil ama bu bombalama olayýyla ilgili hazýrlanan iddianame Türkiye siyasetinde gerçek anlamda bir bomba etkisi yaptý. Rejimin tüm güçleri arasýnda tam anlamýyla bir meydan savaþý baþladý. Ýþin ucu Türk Silahlý Kuvvetleri nin (TSK), AKP hükümetine bir muhtýra vermesine kadar vardý. Cumhurbaþkaný, yargý, CHP baþta olmak üzere burjuva siyasi partileri, birçok baþka kesim ve özellikle medya desteðini arkasýna alan TSK, adeta hükümeti köþeye sýkýþtýrýp, sindirdi. Hükümet karþý karþýya kaldýðý bu baskýya fazla direnemedi ve askeri otorite karþýsýnda geri adým attý. Genelkurmay Baþkanlýðý: Yapýlan detaylý inceleme ve ulaþýlan sonuçlar ýþýðýnda, Genelkurmay Baþkanlýðý na intikal ettirilen dosyalar kapsamýnda ( ) soruþturma açýlmasýna gerek olmadýðýna karar verilmiþtir. diyerek Büyükanýt hakkýnda soruþturma açýlmasýna izin vermedi. Bununla yetinmeyen Genelkurmay Baþkanlýðý hükümete yönelik hamlesini: Türk Silahlý Kuvvetleri kendisine karþý düzenlenen bu giriþimlerin tümüyle farkýndadýr ve yasal yollardan sonuna kadar da takipçisi olacaktýr. sözleriyle yapýp, muhtýrasýný verdi. Böylece sadece Þemdinli soruþturmasýnýn açýða çýkarýlmasý ve sorumlularýn baðlantýlarýyla birlikte hesap vermesinin önü kesilmiþ olmuyor; ayný zamanda merkezinde askerin yer aldýðý ya da alacaðý tüm olaylar konusunda TSK bir dokunulmazlýk duvarý oluþturuyor. Yasalar karþýsýnda herkes eþit mi? Öyleyse Büyükanýt yargý önüne! Baþbakan Erdoðan her konuþmasýnda yasalar karþýsýnda herkesin eþit olduðunu, bu konuda ayrým olamayacaðýný söylüyor. Bu burjuva yalanlarý ilk kez duymuyoruz. Daha önce Susurluk ve þimdi Þemdinli olaylarý devlet adýna hareket edenlerin her türlü suçu iþleme hakkýna sahip olduklarýný gösteriyor. Þemdinli nin tüm asker-sivil sorumlularý yargýlansýn ve cezalandýrýlsýn. Þemdinli nin ardýndaki tüm suç ve güç örgütleri devletle baðlantýlý ya da deðil açýða çýkarýlsýn ve tasfiye edilsin. Baþta Kürt halký olmak üzere tüm ezilen ve sömürülen kesimler üzerindeki baský ve þiddet uygulamalarýna son verilsin. Bu taleplerin yerine getirilmesi için, kalýcý ve onurlu bir barýþ ortamýnýn saðlanmasý için, sömürüsüz, baskýsýz ve kimsenin bir baþkasýna boyun eðmek zorunda olmadýðý bir düzen için iþçi sýnýfýnýn, emekçilerin, Kürt halkýnýn ve tüm ezilen sömürülen kesimlerin birleþik mücadelesi saðlayalým. GÜNDEM 3 GÜNDEM

4 4 Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve Þimdi Yeniden Þemdinli bombalamasý yerel bir olay deðildir. Bombalamayý gerçekleþtirenlerin hem niyetleri, hem baðlantýlarý, hem de olayýn Türkiye siyasetine etkileri göz önüne alýndýðýnda bu durum görülmektedir. Bombalama olayý gerçekleþtiði andan Van Savcýsý Ferhat Sarýkaya nýn hazýrladýðý iddianameye kadar geçen süreç boyunca ve sonrasý geliþmeler de bunu doðrulamýþtýr. Þemdinli olayýnýn Susurluk a kadar izlerini sürmek mümkündür. Diðer yandan suçüstü yakalanan iki astsubay ve PKK itirafçýsý dýþýnda Kara Kuvvetleri Komutaný Yaþar Büyükanýt ýn adýnýn da iddianamede adýnýn geçiyor olmasý olayýn boyutlarýnýn bir ifadesi olarak kabul edilmelidir. Hýrsýz evin içinde olursa herkes girer Nitekim TSK, bombalama olayý sonucu hazýrlanan iddianameyi kendisine yönelik bir komplo ve saldýrý olarak kabul etti ve iþin ucu TSK nýn hükümete muhtýra vermesine kadar vardý. Muhtýra ilk olarak; iddianameyi hazýrlayan savcý hakkýnda soruþturma açýlmasýna, Emniyet Ýstihbarat Baþkaný nýn görevinden alýnmasýna yol açtý. Tüm kamuoyu askerin ne kadar dokunulmaz olduðunu bir kez daha gördü. Hatýrlanacaðý üzere iddianameyi hazýrlayan savcý hakkýnda önce inceleme, peþinden soruþturma açtýran hükümet diðer taraftan da en çok güvendiði bürokratlarýndan olan ve üç dönem boyunca Emniyet Ýstihbarat Baþkanlýðý görevi verdiði Sabri Uzun u da görevinden almak zorunda kaldý. Sabri Uzun, TBMM Þemdinli Komisyonu nda kendisine; Termal kamera hareketleriyle izlenen bir yerde o kadar bomba þehre nasýl girdi? sorusunu, Kilit bozulmuþ efendim... Bölgeden eroin de geçiyor. Türk polisi Avrupa da yakalananýn yüzde 30 unu yakalýyor. Hýrsýz evin içinde olursa herkes girer... diye cevaplamýþtý. Yine Sabri Uzun un baþbakana ilettiði söylenen bir bilgi notunda; Þemdinli olayý ile ortaya çýkan devlet içindeki illegal yapýlanmanýn izleri iyi takip edilirse Yaþar Büyükanýt ile Jandarma Genel Komutaný Fevzi Türkeri ye kadar uzandýðý görülecektir ifadesinin yer aldýðý basýna yansýdý. Ýddianamenin iddiasý: bombanýn adresi PKK deðil jandarma! Süreci tekrar hatýrlayalým: Van Cumhuriyet Savcýsý Ferhat Sarýkaya, Þemdinli de 9 Kasým 2005 tarihinde Umut Kitapevi nin bombalanmasý olayýyla ilgili olarak bir iddianame hazýrladý. Savcý 100 sayfalýk iddianamesinde bombalama olayýnda suçüstü yakalanan ve halen tutuklu bulunan Astsubay Baþçavuþ Ali Kaya, Astsubay Baþçavuþ Özcan Ýldeniz ve PKK itirafçýsý Veysel Ateþ hakkýnda: Devletin birliðini ve ülke bütünlüðünü bozmaya yönelik eylemde bulunmak, adam öldürmek ve adam öldürmeye teþebbüs etmek, suç iþlemek için anlaþmak iddiasýyla dava açýlmasý ve bu çerçevede cezalandýrýlmalarýný talep etti. Ayný iddianamede Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt hakkýnda da suç duyurusunda bulundu ve soruþturma açýlabilmesi için iddianameyi Genelkurmay Baþkanlýðý na gönderdi. Baykal: Orduya darbe giriþimi CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal ýn, AKP hükümetini orduya darbe giriþimi nde bulunmakla itham etmesine yol açacak kadar önemli olan bu iddianamenin son 20 yýlý aþkýn süredir devam eden ve büyük ölçüde bu sürecin sonucunda oluþan JÝT, JÝTEM, özel tim, koruculuk, itirafçýlýk gibi sistemlerin oluþtuðu bir kovana hasbelkader çomak soktuðu gerçeðini gösteriyor. Nitekim savcý, Þemdinli nin, lokal bir olay olmadýðýný, merkezde planlanan, uygulamaya sokulan, emir-komuta zinciriyle yukarýdan aþaðýya doðru inen bir olay olduðunu belirtiyor. Yani: Þemdinli olayý, bürokratik elitlerin demokratik siyaseti, özgürlükleri bastýrarak, kendi iktidar alanlarýný geniþletme planýdýr. diyor. Burada bahsedilen elit lerin asker aðýrlýklý bürokratik kesimler olduðu yorumlarý aðýr basmakta. Bu çerçevede Avrupa Birliði süreciyle en azýlý demokrat kesilen medya baþta olmak üzere bütün bir devletlü kesimlerin, Van savcýsýnýn Büyükanýt a iddianamesinde yer vermesinin bir suç olduðuna kanaat getirmesi ve dolayýsýyla da savcýyý suçlu ilan etmesi ayrý bir önem ve anlam kazanýyor. Merkezci, devletli statükonun muhafaza edilmesinin taraftarý bir hayli fazla görünüyor. AKP hükümetinin tetikçisi olmaktan, Büyükanýt ýn genelkurmay baþkaný olmasýný engellemeye kadar çeþitli senaryolar içinde yer almakla suçlanan savcýya söylenen en komik söz ise sen kendi iþine bak denmesi. Bu iþin sonuna kadar takipçisiyiz diyen baþbakan nerede? Oysa bombalama olayý sonrasý ilk yapýlan açýklamalarda durum farklýydý; örneðin olaydan iki gün sonra, 11 Kasým da baþbakan: nereden gelirse gelsin, kim tarafýndan yapýlmýþ olursa olsun, kim yapmýþsa bunun bedelini ödeyecektir. Bizden kimse bir kayýrmacýlýk, bir korumacýlýk, yürütme olarak beklemesin, yargý üzerine düþeni en ideal bir þekilde yapacaktýr demiþ ve, Biz bu iþin sonuna kadar takipçisiyiz. iddiasýnda bulunmuþtu. Evet yargý üzerine düþeni en ideal þekilde yapmak için bir iddianame hazýrladý ama iddianameyi hazýrlayanýn kendisi suçlu duruma düþtü ve þimdi savcý sanýk sandalyesine oturma tehdidi altýnda. Ayný gün Dýþiþleri Bakaný Abdullah GÜL ün beyanatý ise; bu konu eskiden olduðu gibi kapalý ve karanlýkta kalmayacak. Kimsenin tereddüdü olmasýn, ne olursa olsun açýða çýkarýlacak, Türkiye artýk eski Türkiye deðil, bunu herkes bilsin þeklinde olmuþtu. Öyleyse þimdi sormanýn

5 tam zamaný artýk eskisi gibi olmayan nedir? Yapýlan bütün bu açýklamalara raðmen hükümet, asker duvarýna toslamýþtýr. Ve ilk toslamada yelkenlerini suya indirmiþtir. Görevlerini yapmaya çaðýrdýðý savcýlarýný ise aslanlarýn önüne terk etmekte bir an bile tereddüt etmemiþtir. Hükümet tükürdüðünü yalamýþtýr. Hükümet askerin ayaklarý altýnda kalmýþtýr. Yaþananlarýn anlamý budur. Tam da bu noktada Ýçiþleri Bakaný Abdulkadir AKSU nun olaylarýn sonrasýnda; Ülkemizin ilerlemesini istemeyenler, provokasyonlarla bizi birbirimize düþürmeye çalýþýyor. Saðduyulu, soðukkanlý olalým, tahriklere kapýlmayalým þeklinde açýklamasýný nasýl yorumlamalýyýz? Olaylarýn ardýndan bir iddianame hazýrlandý ve iddianameye göre olaylarýn failleri ve baðlantýlarý 100 sayfalýk bir raporla savcý tarafýndan belirlendi. Bu durumda, ülkenin ilerlemesini istemeyen, bizi birbirimize düþürmeye çalýþanlar kim oluyor? Sözde vatandaþ tan bu yana Sözde vatandaþ ifadesini ilk kez Genelkurmay Baþkaný Özkök söyledi Newroz kutlamalarý sonrasý Mersin de çocuklarýn oluþturduðu bir topluluk içinden iki Kürt çocuk, Türk bayraðýný yerde sürümüþ, medya bu görüntüleri vatan elden gidiyor çýðýrtkanlýðýyla ekranlara taþýmýþ ve bunun üzerine Genelkurmay Baþkanlýðý, sabrýmýzý taþýrmayýn þeklinde bir açýklama yapmýþtý. Peþinden Türkiye nin dört bir yanýnda linç giriþimleri, Kürtlere ve devrimcilere saldýrýlar peþ peþe gelmiþti. Bu açýklamanýn taþýdýðý tehdit tonu ve içerdiði ayrýmcýlýk siyasi rejimin hem Kürt halkýna hem de baþta iþçi sýnýfý olmak üzere tüm ezilen ve sömürülen kesimlere yönelik izlediði politikanýn bir yansýmadýr. Öyleyse bir kez daha soralým; Gerilimi artýran, çatýþma atmosferini yaratan, kin ve düþmanlýðý sahneye sokanlar ve bu durumdan rant elde etmeyi umanlar kim? TBMM Þemdinli Araþtýrma Komisyonu na bilgi veren Milli Ýstihbarat Teþkilatý nýn (MÝT) daire baþkaný düzeyinde uzmanlarý; Hakkâri, Yüksekova ve Þemdinli nin tarihi boyunca bir isyan ve suç merkezi olduðunu söylüyor. MÝT uzmanlarýna göre; Örgüt 84 te burada faaliyete geçmeden önce, öncelikle tüm aþiretleri tahlil etmiþtir. Uygun bir taban vardý. Belki adý PKK falan deðildi ama, KDP ve KYB den kaynaklanan, yani Kürtçülük bilincinin oluþturulduðu bir potansiyel. Bu demek deðildir ki Þemdinli halký budur, ama bir örgütün ihtiyaç duyabileceði kadar desteði bulmasý yeterlidir. Çocuklar öldürülüyor MÝT uzmanlarýnýn kastettiði Þemdinli baþta olmak üzere bölge halkýnýn teröre meyilli olduðu. Bu sözlerden 25 yýlý aþkýn süredir olaðanüstü koþullar altýnda yönetilen bu bölgelerde asker-polisin bu bakýþ açýsýyla çalýþtýðý sonucunu çýkarabiliriz. Nitekim Muþ kýrsalýnda öldürülen 14 HPG gerillasýndan 4 ünün Diyarbakýr daki cenazeleri sýrasýnda baþlayan olaylar hem Diyarbakýr da il geneline yayýldý, hem de bölgenin diðer illerine de yayýlmaya baþladý. Büyük oranda çocuklarýn ve gençlerin de içinde bulunduðu kitleye yönelik hedef gözeterek ateþ edildiðine dair bir çok tanýklýk þimdiden basýna yansýmýþ durumda. Nitekim çok sayýda Kürt gösterici hayatýný kaybetti ve yaralandý. Oysa göstericiler görüntülere de yansýdýðý üzere sadece taþ kullanmakta. Olaylarý sürekli çarpýtan, provokatif yayýn yapan, olaylarýn gerçek nedenlerinin üzerini örten medya ise ateþe benzin dökmekle meþgul. Daha önce Roj TV nin Þemdinli olaylarýný naklen yayýnladýðý haberlerini veren medya, son olaylar sýrasýnda da ROJ TV nin kepenk kapatma talimatý verdiðini duyurdu. Bizzat Emniyet Ýstihbarat Daire Baþkaný bu haberleri yalanladý. Tekrar soralým: gerilimi artýran, çatýþma atmosferi yaratan, kin ve düþmanlýðý sahneye sokan kim? Borsa düþse ne olur? Büyükanýt ýn Þemdinli iddianamesinde adýnýn geçmesi üzerine TSK nýn tavrýnýn sert olacaðýna dair medyada bir beklenti oluþmuþtu. Nitekim açýklamalar gayet de sert oldu. Asker, hükümete muhtýra verdi. Buna raðmen verilen cevaptan memnun kalmayan bir çok kiþi oldu. Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Hilmi Özkök ün, Baþbakan Tayyip Erdoðan ile görüþmesinde, TSK ya sahip çýkýn, kendimizi savunmak zorunda kaldýðýmýzda herkes bundan zarar görür. Kendimizi savunursak borsa bile düþer sözleri basýna yansýdý. Borsa düþse ne olur? Þimdi borsa yüksek. Resmi rakamlara göre aç sayýsý 1 milyon, yoksul sayýsý 18 milyon. Ýþsizlik oraný yine resmi rakamlara göre yüzde 11,3. Ýþsiz sayýsý 2,3 milyon. Milyonlarca iþçi emekçi sosyal güvenlikten mahrum bir þekilde yaþamaya çalýþýyor. Çalýþan milyonlarca iþçi asgari ücrete talim ediyor. Borsa yüksek olduðunda iþçi sýnýfý ve emekçilerin hayatý böyle oluyorsa bunun anlamý zenginler kazandýkça emekçilerin daha da yoksullaþtýðýdýr. Öyleyse borsanýn düþmesi iþçinin, emekçinin, Kürt halkýnýn deðil patronlarýn kaygýlanacaðý bir durumdur. Bu durumda Genelkurmay Baþkaný nýn sözlerinin muhatabý iþçi ve emekçiler deðil patronlardýr. Nitekim bu sözler patronlara verilmiþ bir mesajdýr. Ýþçi sýnýfý ve Kürt halký, birlikte ve örgütlü Evet TSK, hükümete muhtýra vermiþtir. Hükümet geri adým atmýþ ve tükürdüklerini yalamýþtýr. Hükümet hamle üstünlüðünü kaybetmiþ ve AB süreciyle görece elde ettiði posizyonunu kaybetmiþtir. Önümüzdeki süreç boyunca bu sürecin etkilerini hep birlikte yaþayacaðýz. Ama bu sürecin sonuçlarýný her durumda en olumsuz þekilde ve en fazla oranda kayýplarla yaþayacak, payýna en fazla baský ve þiddet düþecek olan iþçi sýnýfý, emekçiler ve Kürt halký olacaktýr. Diyarbakýr da yeniden alevlenen devlet güdümlü saldýrýlar, baský ve þiddet uygulamalarý bunun ilk habercisidir. Çeþitli bölgelerde, üniversitelerde benzer saldýrýlar baþlamýþtýr. MHP, BBP gibi faþist odaklar, ve kimi milliyet/ulusalcý kesimler hazýr kýta beklemeye baþlamýþtýr. Ýþçi sýnýfý, emekçiler, Kürt halký ve ezilen, sömürülen tüm kesimler hak ve özgürlükleri için fabrikalarda, üniversitelerde, mahallelerde birlikte ve örgütlü olmak durumundadýr. Arif Benol 5

6 Bu Ýsyan Ateþi Sizi de Yakar Tüm Ortadoðu halklarý için Newroz un tarihsel bir önemi ve misyonu vardýr. Newroz özellikle tarihinde ve günümüzde her türlü baský ve zulme uðrayan, ezilmeye ve sömürülmeye mahkum býrakýlan Kürt halký için anlamlý bir gündür. Newroz zalim hükümdar Dehaka karþý, devrimci Kawa önderliðindeki halklarýn isyan ateþidir. Ýþte Newroz un bu tarihsel öneminden dolayý sömürücü yöneticiler tarafýndan ciddi bir tehdit unsuru olarak görülmekte, gösterilmektedir. Türkiye devleti her yýl haftalar öncesinden Newroz sendromu na girmektedir. Baþta medya eliyle olmak üzere, gerilim propagandasý yürütülmektedir. Devlet terörüne meþruiyet kazandýracak toplumsal, psikolojik atmosfer adým adým örülmektedir. Bu iþin baþýný da her zamanki gibi baþta generaller, hükümet ve ýrkçý þovenist odaklar çekmektedir Newroz kutlamalarý esnasýnda Mersin de örgütlenen bayrak provokasyonu ile linç saldýrýlarýnýn ve vahþet saldýrýlarýnýn önü açýlmýþtý. Bu olay egemen güçlerin Newroz karþýsýndaki korkularýný açýða vurmakta. Bu yýlda gelenek bozulmadý. Þemdinli de suçüstü yakalanan devletin bu yýlda boþ durmadýðý, provokasyon ve terör mantýðýndan vazgeçmediði ortaya çýktý. Ayrýca Newroz kutlamalarýnda devlet; sarý, kýrmýzý, yeþil renklerin kullanýlmasýný ve Newroz un w sini bölücü harf ilan etti, kullanýlmasýný yasakladý. Ama bu yasakçý mantýðýn herhangi bir caydýrýcý rolünün olmadýðý 2006 Newroz kutlamalarýnda kendini göstermiþtir. Newroz Bir Mücadeleyi Anlatýr Devlet, Newroz için uzun yýllar uyguladýðý yasakçý mantýktan bir sonuç alamayýnca, bir taktik gereði Newroz kutlamalarýný siyasi özünden koparmaya karar verdi. Devlet, Newroz u, baharýn baþlangýcý olarak göstererek, kendilerinin de Newroz u kutladýklarýný söyleyerek, göstermelik kutlamalarla ezilen halklarýn etki alanýndan çýkarýp sýradanlaþtýrmak istemekte. Týpký dünya emekçi kadýnlar günü nü dünya kadýnlar günü olarak lanse ederek içeriðini boþaltmak istediði gibi. Ama görüldüðü gibi devlet bu uygulamalarda da baþarýlý olamýyor. Yine Newroz da alanlarý milyonlarca ezilen ve sömürülen Kürt halký dolduruyor, isyan ateþini yükseltiyor. Newroz bir mücadele günüdür. Newroz ýrkçýlýða, þovenizme karþý halklarýn kardeþliðinin simgesidir. Newroz un içini boþaltmaya, yasaklamaya çalýþan devlet bilmeli, korkunun ecele faydasý yok Newroz un isyan ateþi bir gün sizi de yakar! Uður Yýlmaz 6

7 Newroz Kutlamalarý 2006 Newroz kutlamalarý baþta Diyarbakýr olmak üzere büyük bir coþkuyla kutlandý. Kutlamalarýn startý Þemdinli de DTP eþ baþkanlarý Aysel Tuðluk ve Ahmet Türk tarafýndan Newroz Ateþi yakýlarak 18 Mart ta baþlatýldý. 19 Mart pazar günü ise Ýstanbul Kazlý Çeþme de Newroz için ayrýlan meydanda gerçekleþtirildi. Ýstanbul da ki Newroz kutlamalarýna 150 bin civarýnda bir kitle katýldý. Geçen yýla göre daha organize bir kutlama gerçekleþtirildi. Giriþte insanlar tek tek aranarak alana alýndý. Polis abartýlý bir dikkatle insanlarýn sabrýný zorlayarak arama yaptý. Katýlým geçen yýla göre daha fazlaydý. Alanýn bir bölümünde seyyar tuvaletler kurulmuþtu. Geçen yýllarda bu sorun insanlarý çok zor durumda býrakýyordu. Newroz kutlamalarýnda meydaný dolduranlarýn kimi Türk, kimi Kürt, kimi Alevi, kimi Sünni idi. Anne ve babalar, iþçi ve emekçiler, öðrenciler ve daha nicesi vardý ve bir ortak noktalarý vardý: Newroz coþkusu. Talepler biraz kýsýr kaldý ve daha çok Öcalan a kitlendi. Mitinge çok sayýda siyasi parti, grup ve çok sayýda sendikacý katýldý. Bizce Newroz larda iþçilerin talepleriyle Kürt Halký nýn siyasi ve demokratik talepleri ayný alanda Kürt ve Türk iþçileri tarafýndan birlikte dile getirilirse Newroz ateþi daha da gür yanacaktýr. güvence, ji bo aþiti ji bo azadi ji bo demokrasi edi bese (barýþ için özgürlük için demokrasi için artýk yeter) pankartlarý asýldý. Ýçiþleri bakanlýðýnýn bayrak yasaðýna raðmen halk alana DTP bayraklarý ve sarý, kýrmýzý ve yeþil renkli flamalarla girdi. Sabah saatlerinde arama noktalarýnda yaþanan gerginliðin ardýndan arama noktalarý kaldýrýldý. Alanda yapýlan konuþmalarda Diyarbakýr Belediye Baþkaný Osman Baydemir, halkýn Newroz unu kutlayarak konuþmasýna baþladý. Kýrmýzý çizgilerin artýk aþýlmasý gerektiðini belirten Baydemir, artýk çatýþma ve savaþ istemediklerini dile getirdi ve barýþ olsun, kardeþlik olsun, Kürtler onurlu bir barýþla kendi etnik kimlikleriyle yaþama katýlsýn dedi. Alkýþlar ve sloganlar eþliðinde kürsüye gelen DTP eþ baþkaný Ahmet Türk Newroz un barýþ ve farklý kültürlerin bir arada yaþama günü olduðunu vurguladý. Kardeþçe yaþamak istediklerini belirten Türk; ama özgür, ama baþý dik silahlarýn susmasý için aydýn- larýn devreye girmesi gerektiðini belirtti ve: barýþýn ve savaþýn bedeli var. Savaþýn bedeli kan ve gözyaþýdýr. Biz kan ve gözyaþý istemiyoruz dedi ve konuþmasýný 2006 yýlýnýn barýþ ve kardeþlik yýlý olmasýný dileyerek bitirdi. Newroz, Van, Dersim, Gaziantep, Malatya, Adana, Þirnak, Mardin, Hakkari, Mersin ve Ýzmir de kýsaca ülkenin dört bir yanýnda coþkuyla kutlandý. Provakatif haberlerle halký alanlardan uzaklaþtýracaklarýný sanan sistemin bekçilerinin unuttuðu bir þey vardý: Kürtler artýk eski Kürtler deðil. Artýk karþýlarýnda daha örgütlü bir halk var ve bu halk tarihine, kültürüne, kimliðine sahip çýkýyor, çýmaya da devam edecek Newroz u Türkiye de böyle geçti Newroz unda da emekçilerin ve Kürt halkýnýn el ele, Newroz alanlarýnda tek yumruk halinde olmasý en büyük hedef olmalýdýr. Baþta Kürt halkýnýn kendi kaderini tayin hakký olmak üzere her tür siyasi ve demokratik talepleriyle iþçi sýnýfýnýn ve tüm emekçi kesimlerin talepleri birleþmelidir. Newroz u azadi. Newroz aþýti. Newroz brati. Newroz özgürlük, barýþ ve kardeþliktir... Jiyan Diyarbakýr da Newroz Diyarbakýr günler öncesinden yaratýlmaya çalýþýlan gerginlik ortamýna raðmen Newroz u büyük bir coþku ile kutladý. Güneþin ilk ýþýklarýyla birlikte sarý, kýrmýzý ve yeþil renklerle sokaklara akan yüz binlerce kiþi Kürt sorununa demokratik çözüm istedi. Sabah saat 6 dan itibaren alana akýn eden halk Newroz u zýlgýtlar ve halaylar eþliðinde kutladý. Diyarbakýr da da Kürt halký barýþ, demokrasi ve Öcalan a özgürlük taleplerini dile getirdi. Miting alanýnýn dört bir tarafýnda toplumsal barýþ için genel af, barýþ için hala bir þans var, kimliðim ve kültürüm için anayasal 7

8 Hükümet Ýþçi ve Emekçilerin Saðlýðýný Ýpotek Altýna Alýyor AKP hükümeti, IMF nin talimatlarýyla Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýsýný (GSSYT) þubat ayýnda yasallaþtýrmayý planlýyordu. Ama hükümet böyle genel ve kapsamlý bir yasayý hayata geçirmekten çekindiði için, sendika konfederasyonlarýný kapalý kapýlar ardýnda ikna etmeyi hedefledi. Tasarý mart ayýnda meclis komisyonlarýnda görüþülmeye baþlandý. Genel Saðlýk Sigortasý neyi hedefliyor? Sermaye sýnýfý adýna, 1990 lý yýllardan sonra ilk defa bir partinin meclis çoðunluðunu elinde bulundurmasý, sermayenin planladýðý saldýrýlarý hayata geçirmesi için bulunmaz bir fýrsat saðladý. Sermaye bu fýrsatý, iþçi sýnýfýnýn tüm kazanýlmýþ haklarýna yönelik topyekün bir saldýrý çerçevesinde ve planlý bir þekilde hayata geçiriyor. Gün geçmesin ki yeni bir saldýrý yasasýyla karþýlaþmayalým. Tabii ki hükümet, sermaye için hayata geçirmek istediði saldýrýlarý, iþçilere, emekçilere ve yoksul kitlelere reform adý altýnda, boyalý basýnýn da yardýmýyla yutturmaya çalýþýyor. Ýþte özellikle IMF ve sermayenin bir an önce yasallaþmasýný istediði (GSSYT) bunlardan birisi. Ayrýca hükümet bu tasarýyý þirin göstermek için, tüm nüfusun genel saðlýk hizmetlerinden yararlanacaðýnýn propagandasýný yapmakta. Hükümetin kitlelerin bilincini bulandýrmak için tasarýyý cilalayarak sunmasý aslýnda kitleleri aldatma amacýna yönelik. Çünkü tasarýnýn içerliði görüldüðünde tüm nüfusun saðlýk hizmetlerinde ne þekilde ve nasýl yararlanacaðý görülecektir. AKP hükümeti, bu tasarýyla saðlýk hizmetlerini gelecekte özel hastanelere devretmek istiyor. Saðlýðý paralý hale getirerek sermaye çevrelerinin kârlarýna kâr katmanýn olanaklarýný yaratýyor, bunun için çalýþýyor. SSK, Emekli Sandýðý ve Bað-Kur un Saðlýk Bakanlýðý na devri sürecinde hükümetin yapmýþ olduðu propaganda bugünden farklý deðildi. Oysa hükümetin propagandasýna inanýp özel hastanelerde tedavi görmek için müracaat eden SSK lýlar, özel hastane farký adý altýnda ceplerinden para ödemek zorunda kaldý. Hastanelerde býçak parasýna savaþ açan hükümet, iþ özel hastanelere gelince saðlýk hizmetine muhtaç olan hastalarý, sigortalý olsa bile, para ödemeye mecbur ediyor. Tabii ki bu soyguna yasal olanaklarý AKP Hükümeti sunmaktadýr. Hatta baþbakan bile özel hastanelerin kazlarý bulduk, tüyleri yolalým havasýna girdiklerini söyleyip, böyle yapmaktansa sürümden kazanmalarýný tavsiye etti. Ýþte bu yaþananlar eðer önümüzdeki günlerde bu yasa tasarýsý yasallaþýr ise tüm iþçi ve emekçilerin baþýna gelecek felaket budur. Bugün gündem de olan GSSYT da ayný amaçlar hedefleniyor. Hükümet eðitimde olduðu gibi saðlýkta da her þeyin piyasalaþmasýný istiyor. Yani iþçi ve emekçilere paran varsa saðlýk hizmetlerinden yaralanabilirsin, yeterli paran yoksa ölebilirsin seçeneðini sunuyor. Hükümetin saðlýk sistemindeki deðiþikliði aslýnda hastalarýn müþteri gibi görülmesini içermektedir.. Önce mezarda emeklilikti, þimdi ahrette 1980 askeri darbesinden sonra sermayenin çýkarlarýný temsil etmek için iktidara gelen hükümetler, sürekli olarak saðlýk ve sosyal güvenliðin devlet bütçesinde kara delik veya kambur olduðu propagandasý yaptý. Bu temelde hükümetler tarafýndan küçük küçük düzenlemeler yapýldý. Emeklilik yaþý için (5 bin prim günü) kadýnlarda 20, erkeklerde 25 yýlýný çalýþarak dolduranlar emekli olabiliyorlardý yýlýnda Ecevit hükümeti, Sosyal Güvenlik Yasasý olarak iþçi ve emekçilerin önüne getirdi. Bu yasaya karþý temmuz ayýnda iþçi, emekçi ve yoksullardan oluþan 400 bin kiþilik bir kitleyle Ankara da hükümet uyarýldý. Sýkýntýlý günler geçiren hükümetin yardýmýna 17 Aðustos depremi yetiþti. Bir hafta içinde gece gündüz demeden mesai yapan milletvekilleri yasayý yasallaþtýrdýlar. Ýþçi sýnýfýnýn gözünde bu yasa, mezarda emeklilik yasasýdýr. Bu yasayla yaþ sýnýrý emekli olacak kadýnlarda 58 e, erkeklerde 60 a yükseltildi. Þimdi de ayný sermayeye hizmet eden bir baþka parti, bir baþka yasayla, emeklilik yaþýný ve saðlýk hizmetlerini düzenlemeye (bozmaya) çalýþýyor. GSSYT de meclis komisyonunda, emeklilik prim gün sayýsý kademeli olarak arttýrýlmasý kabul edildi. Böylece 2007 yýlýnda SSK lý olan birinin prim gününe her yýl artý 100 gün eklenecek. Yani bu kiþinin 7100 prim gün ödemesi gerekecek yýlýnda SSK lý olan ise 7200 gün prim ödeyecek ve bu durum her yýl Umut Bebek (1 haftalýk, yeni doðan) Dünyaya gözlerini Ocak 2006 da Türkiye de açtý. 60 yaþýna gelip emekli olmaya hazýrlandýðýnda emeklilik yaþý 67 ye çýkmýþ olacak yýlýna kadar çalýþmasý gerekecek Dünyanýn en uzun yaþayan insanlarý Japon akranlarýndan bile geç emekli olacak. Nurgül Dökmetaþ (25 yaþ, sigortasýz iþçi) Ülkemizde beþ milyon kiþi gibi kayýt dýþý sektörde sigortasýz olarak çalýþýyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigorta Yasa Tasarýsý yasalaþýrsa primleri ödenmediði için ne emeklilik, ne de saðlýk hakký olacak.

9 gün ilave ile devam edecek yýlýnda iþe baþlayan bir kiþi 9 bin prim gününü doldurmasý gerekecek. Hükümetin, 2003 yýlýnda çýkarmýþ olduðu Yeni Ýþ Yasasý ndaki, esnek ve kuralsýz çalýþmayý göz önünde bulundurursak, bir iþçinin þimdi 7 bin ve 2036 yýlýnda ise 9 bin gün prim ödemesi ne kadar inandýrýcý olabilir? Emekli aylýk maaþ oranlarýný düþürerek, emekli yaþý kademeli olarak 65 yaþa çýkacak. Ýþçilere ve emekçilere bunu reva gören baþbakan ve milletvekilleri bilindiði gibi iki yýlý doldurduklarýnda emekli oluyorlar. Hatta baþbakanýn þubat ayýndan geçerli olacak emekli maaþ tutarý 2 bin 133 YTL (2 milyar 133 milyon lira.) Baþbakanlýktan 7 bin 720 YTL. (7 milyar 720 milyon lira) maaþ alan baþbakanýn aylýk kazancý böylece 10 bin YTL (10 milyar lira) olabilecek. Bu da 26 asgari ücretli iþçinin bir aylýk kazancýna denk gelmektedir. AKP hükümetine oy veren iþçi ve emekçiler yaþanan saldýrýlar karþýsýnda AKP nin de kendi çýkarlarýný temsil etmediðini görüyorlar. Ama bugün halen hükümetin yapmýþ olduðu propagandanýn etkisinde kalan iþçiler, emekçiler ve yoksul kitleler olabilir. Ama tasarýnýn yasallaþmasýndan kýsa bir süre sonra kitleler, AKP hükümetinin saðlýk hakkýný tamamen paralý hale getirdiðini görecektir. Çünkü AKP hükümeti sermayeyi elinde bulunduranlarýn hükümetidir. AKP hükümeti, genel olarak nüfusun tümü saðlýk hizmetlerinden yararlanacak yalanýný söylese de aslý öyle deðil. Tasarýda genel saðlýk sigortasý kapsamýnda kesilecek olan belirlenmiþ saðlýk hizmetlerini kapsamaktadýr. Yani herkes ödediði prim kadar saðlýk hizmeti alacak. Bunun bir diðer anlamý ise tedavi süresi uzun, maliyeti yüksek olan hastalýklar (kalp, kanser, beyin v.b.) Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnýn dýþýnda tutulacak. Buna nasýl genel saðlýk sigortasý denebilir? Þahin Yýldýrým Hüseyin Kaya (23 yaþ, iþsiz) Türkiye nüfusunun %19 2 si gibi iþsiz. Ýþsizlik sigortasýndan yararlanamadýðý için GSS (Genel Saðlýk Sigortasý) primini devlet ödemeyecek. Kendisi de ödeyemediði için adý genel olan saðlýk sigortasýnýn kapsamýna giremeyecek. Sendikalarýn Tutumu Hükümetin bu kapsamlý saldýrýyý ertelemesinin nedeni sendikalarý bu süreç içinde ikna etmekti. Emek Platformu nu (EP) oluþturan konfederasyonlarýn baþýna çöreklenmiþ bürokratlar hükümetle uzlaþma adý altýnda iþçi ve emekçileri oyalamaya çalýþmakta. Bürokratlarda bu kapsamlý saldýrý karþýsýnda ciddi bir eylem programý çýkarmak yerine sermayenin deðirmenine su taþýmaktadýr. EP ye baðlý Ýstanbul Sendika Þubeleri ve Meslek odalarýnýn oluþturduðu platform ve bu platformun GSS ekseninde düzenlediði belli etkinlikler ve eylemlikler oldu. Aslýnda bu eylemlikler sendikalarda etkisi olan siyasi parti, grup ve çevreler, platform altýnda birleþmiþ görünseler bile ayrý ayrý etkinliklerde bulundular. Bu ayrýþma platform içinde belli çatlaklara neden oldu. Son olarak hükümetin tasarýda geri adým atmayacaðýný anlayan sendikalar, ülke genelinde Mart tarihleri arasýnda referandum yapacaklarýný açýkladýlar. Sendikacýlarýn bu gibi sonuç almayacak eylemliklerde bulunmalarýnýn nedeni dostlar alýþ veriþte görsün. Oysa Fransa da kýsa adý CPE olan yeni iþ yasasý patronlara, 26 yaþýn altýndaki çalýþanlar için ilk iki yýllarýnda hiçbir neden göstermeden iþten çýkarma yetkisi verdi. Ve bir anda 1,5 milyon kiþi sokaklara döküldü. Ülkenin dört bir yanýnda iþçiler, emekçiler, öðrenciler hayatý durdurdu. Sadece iki ülke arasýndaki bu fark bile sendikalarýn Türkiye de sömürü çarkýnýn dönmesi için patronlar ve hükümetle nasýl bir iþbirliði içinde olduðunu göstermeye yeter. Kuþkusuz ne Fransa da, ne dünyanýn baþka bir ülkesinde ne de Türkiye de iþçi sýnýfý ve emekçiler kendi kaderlerini sendika aðalarýna terk etme lüksüne sahip deðildir. Ýþçi ve emekçiler ancak mücadele ederek kazanabilir. Ve ancak mücadele eden sendikalar emek örgütüdür. Sonuç olarak, baþbakan parasýz saðlýk hakký ný savunan saðlýk çalýþanlarýný komünist kalýntýlar olarak nitelendiriyor. En azýndan sermayenin sözcüsü olan baþbakan bile parasýz saðlýðýn komünist bir düþünce olduðunu söylemek zorunda kaldý. Evet, bizim savunduðumuz düzende her þey insanlarýn ihtiyaçlarýna göre planlanacaktýr. Saðlýk, eðitim, ulaþým vb en insani gereksinimler ücretsiz olacaktýr. Çünkü bizim savunduðumuz düzende kâr hýrsý diye bir hýrs olmayacaktýr. Ama bugünkü düzende baþbakan saðlýðý en temel ihtiyaç olmaktan çýkarýp, alýnýp satýlan bir mal haline getirmek için çalýþýyor. Bu tasarýnýn geri alýnmasý ancak iþçi ve emekçilerin topyekûn kararlý bir mücadelesiyle olabilir. Çünkü bu saldýrý sadece bugün yaþayanlarý deðil, gelecek nesillerin saðlýðýný da ipotek altýna almayý hedefleyen bir yasadýr. Bizlerin sendikalarýn baþýna çöreklenmiþ bürokratlarýn harekete geçmesini beklemesi hayal olur. Onlarý ancak iþçi ve emekçilerin tabanda yaratacaklarý örgütlülükler harekete geçirebilir. Ama iþçi ve emekçiler gelecekleri ve haklarý konusunda sendika bürokratlarýna güvenemez. Ýþçi ve emekçiler kendi sorunlarýnýn sahibi olmalý, kendi mücadelelerini bürokratlarý da aþarak yerine getirmelidir. 9

10 Patronlar Daha Ne Ýstiyor? 10 Hükümet, ekonomik göstergelerin iyi olduðunu açýklýyor. Enflasyon düþüyor, faizler düþüyor... Buna bir de ücretlerin düþtüðünü eklemek lazým. Yükselmeye devam eden þeyler de var. Mesela kira, mesela her tür gýda, temizlik maddesi vs... Yani hükümet ekonomi iyiye gidiyor diyor. Halka, ha düzeldiniz düzeleceksiniz diyor. Emekçi halkta iyileþmeyi sabýrla bekliyor. Ekonomik geliþmelerden memnun olmayan milyonlarca emekçinin dýþýnda birileri daha var: patronlar. Ýþçileri köle gibi çalýþtýran patronlar da bir türlü memnun olamýyorlar. Ürünler pahalanýyor, güzel. Ücretlere zam yok, güzel. Hatta ücretler düþüyor, güzel. Ýþ yasasý köle gibi çalýþmamýzý saðlýyor, güzel. Mesai ücretleri ödenmiyor, güzel. Sigortasýz çalýþma yaygýn, güzel. Mezarda emeklilik geçti, güzel. Hükümet bunca güzellik yapýyor, patronlar yine mutlu deðil, yine aç!!! Vah, vah... Onlara da acýyalým. Hatta bir maaþýmýzý da onlara hibe edelim! Nasýlsa aç yaþamaya alýþtýk. Her gün bir gazetede patronun biri feryat ediyor: Kazanamýyoruz. Nasýl yani? Bunca sömürünün ardýndan nasýl kazanamýyorsunuz? Kimi kandýrýyorsunuz. Yasalar, yardýmlar, baðýþlar patronlara yetmedi ki bir bir isteklerini iletmek için hükümete çýkýyorlar. Batýyoruz, destekleyin diyorlar. Önce tekstil patronlarý çýktý hükümete. Bu ziyaretin ardýndan Sultan Tayyip Hazretleri emir buyurdu ve tekstilde yüzde 10 luk bir KDV indirimi yapýldý. Gerçi bu da ürünlere yansýmadý, çünkü patronlar hemen fiyatlara zam yaptýlar. Yani kârlarýna KDV indirimiyle biraz daha kâr kattýlar. Hükümet, iþçilerin yüzde beþlik zam isteðine ekonomi çöker, hükümet batar, IMF kýzar diye karþý çýkarken, patronlar emir buyurduðunda tüm engelleri kaldýrýp, hükümetin tüm olanaklarýný hizmetlerine sunuyor. Tekstil patronlarýnýn ardýndan deri patronlarý ve diðer iþverenler Tayyip efendinin karþýna çýkmaya baþladýlar. Hepsine ne isterseniz yapacaðýz dedi Tayyip. Ancak tekstil patronlarýnýn yüzde on indirim yetmez, bize daha fazla yardým et demesi Tayyip i ve danýþmanlarýný sinirlendirdi. Çok ileri gittiniz, bakýn halk aç. Siz çok þey istiyorsunuz diyerek onlara da kýzdý. Hatta dillerine de acý biber sürdü. Biz de bu komediye inandýk! Elbette Tayyip in kýzgýnlýðý bir oyundan ibaret. Sadece halkýn tepkisini çekmemek için böyle konuþuyor. Zaten patronlar ne istiyorsa yapýyor. Öyle ki asgari ücretliler birçok patrondan daha fazla bu rezil devlete vergi ödüyorlar. O vergiler de bu aç patronlara karþýlýksýz kredi olarak hibe ediliyor. Tayyip patronlar için ne gerekirse yaptý, yapmaya devam edecek. Peki ya biz iþçi, köylü tüm emekçiler için ne yaptý? Sadece yoksulluðumuzu biraz daha arttýrdý. Bu hükümet de diðer hükümetler gibi bir bur- juva hükümettir. Bu yüzden de patronlara hizmet etmekte ve iþçilerin daha fazla sömürülmesini kolaylaþtýrmaktadýr. Peki patronlar ne istiyor? Patronlar, öncelikle baþta kýdem tazminatý olmak üzere iþçilerin kazanýlmýþ haklarýnýn kaldýrýlmasýný; sigorta primlerinde patronun ödediði prim payýnýn kaldýrýlmasýný; ödemedikleri vergilerin affa uðramasýný; yeni vergilerin düþürülmesini; elektrik, su, doðalgaz fiyatlarýnýn patronlar için indirilmesini istiyorlar. Yapmazsanýz milyonlarca iþçiyi kapýya koyarýz diye de tehdit ediyorlar. Gerçek þu ki patronlarýn yakýnmalarý yalandýr. Patronlar biz emekçileri sömürerek kârlarýna kâr katýyorlar. Onlar her gün zenginleþirken bizler her gün fakirleþiyoruz. Hükümet, tekstil iþverenlerine deðil tekstil iþçilerine destek olmalý. Ücretlilerden alýnan vergiler kaldýrýlmalý. Vergi sadece patronlardan alýnmalý. Çalýþanlarýn sigorta primlerinin tamamý patronlar tarafýndan ödenmeli. Bizler haklarýmýz uðruna mücadele etmediðimiz sürece patronlar haklarýmýzý gasp etmeye devam edecekler. Yavuz hýrsýz ev sahibinden baskýn çýkar misali her gün battýklarýný ya da zarar ettiklerini söyleyecekler. Ancak biz emekçilerin bu yalanlara karnýmýz tok. Bu yüzden de bu patron sistemine karþý birleþmemiz, örgütlenmemiz ve mücadele etmemiz gerekiyor. Fuat Karan

11 Okullardaki Þiddet Can Almaya Devam Ediyor... Son dönemlerde okullardaki þiddet medyada çok fazla yer alýyor. Þiddet mi çoðaldý, yoksa medya mý yeni görmeye baþladý? Fakat bu haberlerin arasýnda çok rahatsýzlýk verici olaylar da var. Bazý medya kuruluþlarý öðrenci olaylarýný adeta magazinleþtiriyor. Bu olaylarda birçok öðrenci yaralandý, bazýlarý ise hayatýný kaybetti. Neden þiddet uyguluyorlar?... Bugünlerde hemen her gün gazetede okullarda þiddet konularý göze çarpmakta. Okul önlerinde býçaklar satýlmaya baþladý. Birçok öðrencinin cebinde býçak, çaký ve benzeri yaralayýcý aletler var. Çeteleþmeyi, mafyalaþmayý marifet sana öðrenciler televizyonlarda yayýnlanan mafya dizilerini kendilerine örnek alýyorlar. Þiddet ilköðretim okullarýna kadar uzandý. Arkadaþýný býçaklayan 11 yaþýndaki öðrenci, Onun canýnýn bu kadar çok yanacaðýný düþünemedim diyerek çocuklarýn þiddet olayýnýn çok da farkýnda olmadýklarýný ortaya koyuyor. Ýnternet kafelerde ve evdeki kiþisel bilgisayarlarýnda savaþ ve kavga oyunlarý içeren oyunlar da þiddeti içselleþtiriyorlar. Çünkü bu oyunlarda ne kadar çok insan öldürürseniz o kadar çok paranýz ve arabanýz oluyor. Ýstediðiniz silahý kullanýp, istediðiniz arabalarý çalabiliyorsunuz ve bu da çocuklara cazip geliyor. Televizyonlarda yayýnlanan filmlerin, programlarýn çocuklarýn seyredebileceði ve seyredemeyeceði filmler olarak ayrýlmasý ve televizyonlarda altyazýyla yaþ sýnýrýnýn konulmasý gerekiyor. Þiddet içeren programlar da çocuklarýn izleyebileceði saatlerde yayýnlanýyor. Ýstanbul Milli Eðitim Müdürü nün öngördüðü çözüm ise öðrenci velilerinin öðrencilerin ceplerini ve üstlerini aramalarý yönünde. Böyle bir çözüm olabilir mi? Bu þekilde ailelere ajanlýk öneriliyor. Milli Eðitim müdürü ailelere çocuklarýna güvenmemeyi söylüyor. Aslýnda ailelerin yapmasý gereken þey onlarý dinlemek, sorunlarýna çözüm aramak, onlara güvenmek, þiddetten uzak tutmaya çalýþmak, þiddetten uzak tutmaya çalýþýrken kendilerinin þiddet kullanmamalarý, þiddetten uzak durmalarý, sorunlarý diyalogla çözmeye çalýþmalarýdýr. Çünkü þiddet ailede baþlýyor. Evde aileye karþý þiddet, okulda öðrenciye karþý þiddet, sokakta polis þiddeti, her yerde þiddet gören gençler sorunlarýný þiddetle çözmeye çalýþýyorlar. Bu sorun polisiye tedbirlerle çözülecek bir sorun deðil. Toplumsal bir þiddet ve hoþgörüsüzlük içerisindeyiz. Sadece gençlerimiz deðil toplum olarak her sinirlendiðimizde, her kýzdýðýmýzda þiddete baþvuruyoruz. Bunlarýn sebepleri var elbette. Sebepsiz hiçbir þeyin olmayacaðý gibi... Ýþyerinde patrona kýzýyoruz ona bir þey diyemiyoruz hýrsýmýzý evde çocuklarýmýzdan, eþimizden alýyoruz. Trafikte araç kullanýyoruz, trafik týkanýyor birbirimize kýzýyoruz. Otobüslere biniyoruz otobüsler týklým týklým. Üst üste yolculuk yapýyoruz, daha çok otobüs isteyeceðimize birbirimizle kavga ediyoruz. Okula gidiyoruz eðitim almak için, okullar eðitim yerine ticarethaneye dönüþtürülmüþ. Gençlerin gelecek kaygýlarý var. Okusalar bir meslek sahibi olup iþ bulamýyorlar. Umutlarý yok. Kahve ve kafe köþelerinde zaman öldürüyorlar. Baþbakan, Medya bu olaylarý abartýyor, sanki ülkede okullar kan gölüne dönmüþ diyor. Ne tesadüftür baþbakan bu sözleri söylediði gün Ýstanbul ilçesi Sultanbeyli Aydost Anadolu Lisesi nde bir öðrenci, arkadaþýnýn boðazýný keserek öldürdü. Son üç ayda yedi öðrenci þiddet olaylarýnda öldü ve çok sayýda öðrenci de yaralandý. Bu olaylarý örtbas etmek çözüm getirmez. Olaylarýn gerçek nedenlerinin açýða çýkarýlmasý gerekir. Kapitalist sömürü düzeni ise hep gerçeklerin üzerini örtmeye çalýþýr. Çünkü þiddeti yaratan ve yaþatan; insanlarý kadýn-erkek, çocuk-gençyaþlý demeden umutsuzluða, güvensizliðe düþüren eþit ve adil olmayan bu kapitalist sömürü düzeninin bizzat kendisidir. Baþbakanýn açýklamalarý da bunun en son ve en açýk örneðidir. Deniz Naz 11

12 12 Tekstil Patron, Sendika Ýþbirliðine Karþý, Ýþçilerin Birliði Patron ve sendika sözleþme sürecinde bir araya geldiklerinde iþçileri nasýl ikna edebileceklerinin hesabýný yapýyorlardý. Çözüm olarak patron iþçilerle bir toplantý yapmak istedi. Sendika vasýtasýyla iþçilere haber ulaþtý. Temsilciler bu konuyu iþçilere ilettiler. Mesaiye kalmayan iþçilerle birlikte bu konu tartýþýldý. Toplantýya 20 kadar iþçi geldi. Temsilci sendikacýlarýn haberi olmasýn dedi. Bizleri bir kafede topladý. Bu konuda ne yapmak gerektiði üzerine tartýþmalar yaþandý. Hepimiz sýrayla söz aldýk. Bazý arkadaþlar ilk baþta çýkýp patronu dinleyelim dediler. Bir arkadaþ da çýkýp patrona tavrýmýzý gösterelim dedi. Bir iki arkadaþ da çýkýp patronu alkýþlayarak protesto edelim dedi. Sonuç olarak farklý sesler çýkýyordu. Bunun üzerine bir arkadaþýmýz temsilcilere sizce ne yapmak lazým? diye sordu. Temsilciler de burasý onun iþyeri, istediklerini yapabilir. Biz ona yapamazsýnýz diyemeyiz dedi. Bu toplantýda nasýl bir karar çýkarsa biz bunu uygularýz., bütün bunlara kafa yorduðumuzda bunlarý patron ve sendikacýlarýn birlikte planladýklarý anlaþýlýyordu. En son yapýlan toplantýda iþçiler hep bir aðýzdan taslaðýn arkasýnda olduklarýný kararlý bir þekilde dile getirdiler. Bu tavrý gören sendikacýlar ve patron bu kez deðiþik bir yol izlemek istedi. Bu amaçla toplantý tertiplemeyi hedefliyorlardý. Bizler patronun ne yapmak istediðinin bilincindeydik. Kesinlikle patronla toplantý yapmama fikrindeydik. Sonuç olarak da patron toplantý yapmak için belli oyunlar oynadýysa da biz bu oyuna gelmeyerek tavrýmýzý ve kararlýlýðýmýzý gösterdik. Ýþyerindeki farklý siyasi çevreden bir iþçi iþçilerin almýþ olduðu patronla toplantý yapmama kararýna karþý çýkarak patronun karþýsýnda konuþmamýz lazým dedi. Bütün iþçiler bu arkadaþa tepki gösterdiler. Alýnan bir karar olduðunu hatýrlattýlar. Yalnýz olduðunu hissettiðinde de bu fikrinden vazgeçti. Bu iþçi avukatla yapýlan toplantýda da avukatýn iþçileri tehdit etmesini onaylayan bir konuþma yaptý. Bu iþçinin uzun zamandýr sürdürdüðü bu tutum iþçiler arasýnda tepkiye neden oldu. Bu iþçi kendisini sendikaya yakýn göstermeye çalýþarak bir beklenti içerisine girmiþ durumda. Kendisini iþçilerden uzaklaþtýran ve sendikaya yakýnlaþtýran bu tutum yanlýþtýr. Sonuç olarak bizler birlik olduðumuz sürece patron ve sendika bürokratlarý istedikleri gibi bu iþyerinde at koþturamayacaklardýr. Bu bizim örgütlü oluþumuzdan kaynaklanmaktadýr. Bu örgütlülüðü çevre fabrikalara da yaymalýyýz. Grev Kapýda Ýþyerinde toplusözleþmede herhangi bir geliþme yok. Çünkü patron hiçbir teklifimize yanaþmýyor. Geçen hafta yapýlan eylemden sonra patron iþçilerden gelecek tepkiden korktuðu için makineleri, kumaþlarý taþýmaya baþladý. Bu fabrikada tedirginlik yarattý. Temsilciler iþçileri acilen toplantýya çaðýrdýlar. Toplantýya çok sayýda iþçi katýldý. Sorunlar konuþuldu. Ve o gün bir karar alýndý. Bu karar üretimi durdurmaktý. Ertesi gün karar aynen uygulandý. Bu eylemde yine kararlý olduðumuzu patrona gösterdik. Cuma günü sendikada yapýlan toplantýya avukat ve sendikacýlar geldi. Sendikacý ve avukat iþyerinde yaptýðýmýz eylemleri eleþtirerek moralimizi bozmaya çalýþtýlar. Ýlk konuþmaya baþladýðýnda iþçilere göz daðý veren avukat sizler bu gibi eylemler yaparak yasadýþý davranýyorsunuz ben sizleri bu þekilde savunamayacaðým dedi. Sendikacý da ayný þeyleri söyledi. Daha sonra temsilcileri yanýna alan sendikacý ve avukat iþçileri suçlamaya baþladýlar. Ýþçiler þaþkýn bir þekilde toplantýyý terk ettiler. Bu moral bozukluðuna raðmen iþçiler kararýndan geri adým atmadý ve taslaðýn arkasýndayýz dediler. Toplusözleþme süresinin bitimine bir hafta kaldý. Muhtemelen bir anlaþma olmayacak, grev kapýda. Yaþasýn Örgütlü Mücadelemiz Ýki buçuk aydýr iþyerinde toplusözleþme görüþmeleri devam ediyor. Þimdilik olumlu bir sonuç çýkmadý da son görüþme olacak. Bundan sonraki süreç, arabulucu sürecidir. Bize dayatýlan yüzde 4 lük zammý kabul etmedik. Bunun üzerine patron maaþlarý, avanslarý çeþitli bahanelerle iþleterek geciktirmeye baþladý. Ayýn 20 sinde ödenmesi gereken avans halen ödenmedi. Belirsizlik devam ediyor. Geçen ayda maaþlar gecikmeli ve ikiye bölünerek ödendi. Bundan dolayý patrona karþý tepkiler artýyor. Bizim örgütlü davranmamýzdan rahatsýz olan patron, ücretleri vermeyerek bizleri sindirmeye ve cezalandýrmaya çalýþýyor. Bizler sözleþme sürecindeki birliðimizi devam ettirdiðimiz sürece patronun bu saldýrýsýna da yanýt vereceðiz. Sonuç olarak bu iþyerinde bizler birlikte harekete ettiðimiz için patron kolaylýkla bizlere istediðini yaptýramýyor. Bunun içinde rahatsýz o- luyor. Bizler bu birliði ve beraberliði diðer iþyerlerine yayabilirsek o zaman patronlar rahat hareket edemeyecekler. Bunun için iþçilerin birliði ve örgütlülüðü önemlidir. Yaþasýn iþçilerin örgütlü mücadelesi. Þeflere Dikkat Ýþyerinde þefler patrona yaranmak için her yola baþvuruyorlar. Ýþçilerin yanýna gelince iþçilerin yanýndaymýþ gibi davranýyorlar. Patronun yanýna gidince de iþçileri patrona þu çalýþýyor, bu çalýþmýyor diyerek yalakalýk yapýyorlar. Bizler bu gibi þeflere karþý uyanýk ve dikkatli olmalýyýz.

13 Ne Sorun Ararsan Var Çalýþtýðým iþyerinde 80 kiþi çalýþýyor. Ýþler yetiþmediði zaman dýþardan taþeron olarak günlük 30 YTL ye iþçi getiriyorlar. Sigortasýz çalýþýyoruz. Geçen ay zam ayýydý. Kanunlara göre haftalýk çalýþma saati 45 saat iken biz bazen saate kadar çalýþýyoruz. Üç aydýr ücretlerimiz içerde hiçbir açýklama yapýlmýyor. Mesai ücretleri ödenmiyor. Biz sorduðumuzda ise bir þeyler söyleyip geçiþtiriyorlar. Müdür ise iþin çýkmadýðýndan yakýnýyor. Haftada 60 saat çalýþýyoruz, mesailerde cabasý, bir iþçi bu saatler içerisinde bir dakika bile boþ kalmýyor. Ýþ çok, çalýþma saati uzun, sigorta yok, mesai parasý yok, ücretler ödenmiyor. Patron örgütsüz ve birlik olmadýðýmýzdan yararlanarak bizleri köle niyetine kullanýyor. Oysa örgütlü ve birlik olmuþ olsaydýk, patron yeni evlenen oðluna villa alamayacak, bizde hakkýmýzý alabilecektik. Daha fazla, sömürülmemek, ezilmemek, baský altýnda kalmamak için iþçilerin birleþmesi þarttýr. Kreþ Yasal Hakkýmýzdýr Çalýþtýðým fabrikada 500 e yakýn kadýn iþçi çalýþýyor. Kadýn iþçilerin genel sorunu çocuklarýnýn bakýmý. Bakacak kimselerinin olmamasý bazen kadýn iþçilerin iþten ayrýlmasýna neden oluyor. Bu sorun beraberinde geçim sýkýntýsýný da arttýrýyor. Bakýcý bulup aldýklarý ücretlerinin yarýsýný veriyorlar. Bebeklerin en çok hastalanmalarýnýn nedeni anne sütünden mahrum kalmalarýdýr. Fabrikada bir söylenti dolaþtý kreþ için imza toplanacak diye. Evet diyenlerin sayýsý yüzü geçti. Ýdare öðrendiðinde tepki gösterdi. Buna kimlerin öncülük ettiðini öðrenmeye çalýþtýlar. Þefler kesinlikle imza atmayýn diye iþçilere baský yaptýlar. Evet yasal olarak böyle bir hakkýmýzýn olmasýna raðmen patronlar buna izin vermiyorlar. Bu yasal hakkýmýzý bile ancak örgütlü mücadeleyle kazanabiliriz. Metal Ýþçilerin Derdi Büyük Derbi 22 Mart ta Galatasaray- Fenerbahçe arasýndaki Türkiye Kupasý eleme maçý vardý. Bu maç için büyük derbi deniliyordu. Maç bir hafta öncesinde fabrikadaki iþçiler arasýnda konuþulmaya baþlandý. Konuþmalarda genel skor tahminlerinde bulundular ve bazen iþi iddialaþmaya kadar götürdüler. Maç günü iþ dönüþü serviste bir iþçi yanýnda oturan arkadaþýna maçý nerede izleyeceksin? diye sordu. O da 3 YTL ye kahvede izleyeceðim dedi. Bunun üzerine bir arkadaþýmýz bir maçý izlemek için 3 YTL vermeye deðer mi? Ýzlemesen de olur diye bir çýkýþ yaptý. Diðer arkadaþýmýz da bu maç kaçar mý? Bu maç için 3 YTL deðil 30 YTL bile veririm. Ben maç izlerken bütün sýkýntýlarýmdan uzaklaþýyorum, stres atýyorum dedi. Maça olan ilgi bu boyuta varmýþ durumda. Tabiî ki bu ilgi kendiliðinden oluþmuyor. Maçtan haftalar önce yorumlar baþlýyor. Bütün spor programlarý bu maçtan bahsediyor, yorumcular arasýnda ateþli tartýþmalar oluyor, gazeteler hep bu maçtan bahsediyor. Futbol çok büyük bir rant kapýsýdýr. Buradan rant saðlayanlar kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyorlar. Bu kampanyalarla futbol toplumsal bir sorunmuþ gibi gösterilerek, toplumsal sorunlarýn üstünü örtmeye çalýþýyorlar. Ýþçilerin sýnýf bilincini bulandýrmaya çalýþýyorlar. Sýnýf bilinci olmayan iþçilerin üzerinde muazzam baþarý saðlayabiliyorlar. Biz iþçi sýnýfý olarak kapitalistlerin bu gibi uygulamalarýna karþý uyanýk olmalýyýz. Futbol maçý izleyerek sýkýntýlarýmýzdan kurtulamayýz. Sýkýntýlardan uzak mutlu bir yaþam sürmek istiyorsak, bu sýkýntýlarýn nedeni olan sömürücü düzeni yok etmeliyiz. Eski Yeni Ýþçi Ayrýmýna Son Patron yoðun sipariþlerinden dolayý iþçi alýmý yaptý. Hatta form dolduran iþçileri arayýp çaðýrdýlar. Ýþçiler iki aylýk deneme süresi içinde yoðun olan sipariþleri bitirdikten sonra on iþçiyi iþten çýkarttý. Ýþçiler seslerini çýkarmasýn diye 15 günlük ihbar tazminatlarý verildi. Çalýþan iþçilerde sýranýn bizlere geleceði düþüncesiyle tedirginlik içindeler. Ayrýca iþyerinde eski iþçiler ile yeni iþçiler arasýnda iletiþim kopukluðu var. Çünkü patron yeni giren iþçilere eski iþçilerden daha fazla ücret vererek iþçileri bölmeye çalýþýyor. Bundan rahatsýzlýk duyan eski iþçiler yeni iþçileri yadýrgýyorlar. Aslýnda bu yeni iþçilerin suçu deðil. Bu patronun iþçileri bölmek için izlediði bir politikadýr. Bizler eski yeni ayrýmýna son vermez isek patronun ekmeðine yað süreriz. Ýþten atýlmalarda da patron keyfi davranmaya devam eder. Patronlar esnek çalýþmadan dolayý, iþleri olduðu zaman iþçileri çaðýrýp çalýþtýrýyor. Ýþi azaldýðý zaman ise keyfi bir þekilde iþçilere kapýyý gösteriyor. Bu davranýþý da yeni iþ yasasýna dayanarak yapýyor. iþçiler arasýnda ayrým yapmadan, bugünün yeni olan iþçileri yarýnýn eski iþçileri olacaðýndan dolayý bir an önce bu ayrýmdan vazgeçmeliyiz. Esas bizleri iþsiz býrakan yeni iþçiler deðil, patrondur. Bizler patrona karþý bilinçli bir þekilde örgütlenmeliyiz. O zaman patron bu kadar keyfi davranamaz. 13

14 14 Otomotiv Sektöründe Patron Para Kazanmýyormuþ! Merhaba. Otomotiv sektöründe çalýþan bir iþçiyim. Ýþyerimizde araba tamiri ve bakýmý yapýlýyor. 50 kiþi civarýnda çalýþýyoruz. Ýþyerimizde sigorta var ama ücretler çok düþük. Bizimle ayný iþi yapan fakat baþka þirketlerde çalýþan iþçiler YTL civarýnda ücret alýrken bizde en fazla maaþ alan YTL civarýnda. Ben ise asgari ücret alýyorum. Ýþyerimizde sendika yok. Daha önce sendikalaþma giriþiminde bulunulmuþ fakat iþveren farkýna varmýþ ve sendikayý getirmeye çalýþanlarý iþten çýkartmýþ. Ýþimiz çok yorucu. Ara sýra iþ kazalarý da oluyor. O yüzden iþveren özel sigorta da yaptýrdý. Ýþyerinde iþçiler arasýnda birlik yok. Ýþçiler adeta birbirinin gözünü oymak için fýrsat kolluyor. Sýnýf bilinci yerleþmemiþ durumda ve iþyerinde sað- sol ayrýmý var. MHP kökenliler ve sol görüþlü iþçiler bir araya gelip kendi sorunlarýný çözme çabasý gösteremiyorlar. Daha önceleri erzak veriyorlardý, kaldýrdýlar. Yemekler çok kötü. Evli olup, çoluk çocuðu olan arkadaþlar geçinmekte çok zorluk çekiyorlar. Senede 2 hafta iznimiz var. Bizim servisi aslýnda para kazanmak için açmamýþlar, öyle diyorlar. Sürekli zarar ettiklerini söylüyorlar. Ýþveren çok zengin. Kendi araçlarýný tamir ediyor. Dýþarýya servis pek yok. Ýþyerinde her altý ayda bir sayým oluyor ve her sayým esnasýnda da yine zarar ettik deyip duruyorlar. 2 yýldýr bu firmada çalýþýyorum. 2 yýldýr zarar ettiðini söyleyen bu firma sanýrým biz iþçileri aptal zannediyor. Zarar eden iþveren 50 tane iþçiye maaþ ödeyebilir mi? Ýþyerinde iþçiler arasýndaki diyalogu geliþtirmek gerekiyor onun için çabalar sarf ediyoruz. Siyasal düþüncelerimizi bir yana býrakýp sýnýf bilinciyle hareket ederek sorunlarýmýzý çözmek, sendikalaþma çabasýný yeniden baþlatmak gerekiyor. Bunlar için ise karþýlýklý güven ve birlik gerekli bu birlikteliði saðlama çabasýndayýz. Üç Hafta Açlýða Mahkûm Edildik Çalýþtýðým firma metal iþkolunda yaklaþýk 60 kiþi çalýþýyor. Kablo üretiliyor. Robot makinelerin sayýsý fazla olduðu için iþçi sayýsý az. Ürettiðimiz mallarýn sayýsýný robot baþýndakiler bile hesaplayamýyor. Patron son beþ yýl içerisinde yeni fabrika kurdu ve 3 trilyon tutarýnda yeni makineler getirdi. Fabrika yeni inþa edildi. Ama patron yýllarca iþçileri sömürerek bu hale geldi. Sýkýntý yaþadýklarý dönemlerde, yalanlara baþvuruyorlar. Hammadde sorunu yaþanýyor bahanesiyle iþçilerin çoðunluðunu ücretsiz izne çýkartýlar ve bir hafta dediler. Ama hammadde üç hafta gelmedi, dolayýsýyla üç haftalýk izne çýkarýlmýþ olduk. Yani üç hafta açlýðý mahkûm edilmiþ olduk. Sözde gelmeyen hammaddenin sebebi fazla stoklar olabilir. Zaten ücretlerimiz düþük bir de hammadde yok gerekçesiyle üç hafta açlýða maruz býrakýlýyoruz. Patron keyfi davranýyor. Fabrikada birlik olsaydýk patron bizi bu kadar sömüremeyecek ve üç hafta gibi uzun bir zaman aç býrakamayacaktý. Ýzinler ücretli olmalý. Birlik ve beraberliði tüm fabrikalara yayabilirsek hiçbir patron hiçbir iþçiyi sömüremez. Hizmet-Kargo Filler ve Çimen Zam döneminde yönetim birbirine girdi. Farklý þirketlerin birleþmesinden oluþan bir yönetim biçimi var. Bizim çalýþtýðýmýz þirket üç kardeþin (patron) olduðu bir birleþendir. Bunlar yeri geldiðinde bizlere ayrý olduklarý görüntüsü vermeye çalýþýyorlar, ama son olay hiç de öyle olmadýðýný kanýtlýyor. Kendi aralarýndaki uyuþmazlýktan kaynaklanan bir nedenden dolayý bizim patron ayrýlýp kendine yeni bir firma kurmaya karar verdi. Bize hiçbir þey sorulmuyor, danýþýlmýyor. Yani bizim ne olacaðýmýz belli deðil. Bizde toplantý talep ettik. Patron bize yönetimle anlaþamadýk, biz ayrýlýyoruz, sizin haklarýnýz ve çalýþmalarýmýz aynen devam edecek dedi. Bir arkadaþýmýz þaþkýnlýðýný belirterek patronun iþten çýkmasýný yeni görüyorum dedi. Daha sonra, yani 2 hafta sonra duyduk ki patronlar anlaþmýþlar, ayrýlmýyorlar. Her þey yolundaymýþ. Biz iþçiler þaþkýnlýk içindeydik. Çünkü patronlarýn sorunlarý direk bizlere yansýdý. Zam zamanýna denk geldiði için ocak zammýný almamýz gerekiyordu, alamadýk. Sorduðumuzda da yönetim sorunlarý çözümlensin zamlara bakýlacakmýþ. Yani aynen Filler ve Çimen ler filmindeki gibi. Filler (patronlar) tepiniyor, biz çimenler (iþçiler) eziliyoruz. Bizler birlik olup örgütlenmezsek haklarýmýza karþý çok oyunlar oynanacak ve biz yokmuþuz gibi davranacaklar. Haklarýmýzý almamýzýn tek yolu örgütlenmekten geçiyor.

15 Gençlik ve iþçiler geçici çalýþmaya ve sömürüye karþý birleþin: CPE ve CNE yürürlükten kaldýrýlýncaya kadar genel greve! UÝB-DE FRANSA SEKSÝYONU GSI NIN 3 NO LU DEKLERASYONU 29 Mayýs 2005 ten 18 Mart 2006 ya: sýnýf mücadelesi sandýktan sokaða indi! Gençliðin ve emekçilerin 20 yýlý aþkýn bir süreden beri devam eden yoksulluða ve güvencesiz çalýþmaya, sosyal haklardaki gerilemelere karþý öfkesi, bütün ülkede patlamak üzere. Sýnýf mücadelesi keskin bir dönemece girdi. Bu öfke, çalýþma hakkýný tasfiye eden ve geçici ve güvencesiz çalýþmayý yaygýnlaþtýran CPE (Ýlk Ýþ Sözleþmesi) ve CNE (Yeni Ýþ Sözleþmesi) yasalarý biçiminde somutlaþmakta. 20 yýlý aþkýn bir süreden beri kapitalist Avrupa da sosyal kazanýmlarýn yok edilmesine karþý, 29 Mayýs ta iþçilerin ve halkýn AB anayasasýný reddettiði baþkaldýrýsý sandýktaydý; bugünkü baþkaldýrýþ ise sokakta somutlaþýyor. Bir milyon öðrenci ve emekçi 7 Martta sokaktaydý; 16 Mart Perþembe günü 500 binden fazla liseli öðrenci sokaktaydý; kitle 18 Martta emekçilerle birleþti ve tüm ülkede 1,5 milyon kiþiyi kortejinde topladý. CPE karþýtý seferberlikler, hiçbir þeyin karþýsýnda duramayacaðý gerçek bir dipten gelen dalga etkisi yarattý. Ve özellikle acýmasýz polis baskýsý, tüm gençliðe demokrasinin gerçek yüzünü gösterdi: gençlik kendi kaderini ellerine almak istediðinde ona saldýran devletin þiddeti. Okullarýn tatil olmasý engeline raðmen, fakülteler birbiri ardýna boykota baþladý. Rennes-II gibi bazý okullar 6 haftadan fazla dayandýlar. Gösteri ve yürüyüþler her yerde kitleselleþmiþ durumda. Talep ve sloganlarýn açýklýðý ( CPE geri çekilsin! CPE/CNE ve Fýrsat Eþitliði Yasasý yürürlükten kaldýrýlsýn! ) gençliðin ve emekçilerin sonuna kadar birlik içerisinde gideceklerini de anlatýyordu. Sendika bürokrasisinin kortejleri bölme isteðine raðmen (iki ayrý güne bölünmeyi savunarak), ortak çýkarlarýn savunulmasýna çalýþanlarýn ve öðrencilerin, bugünün emekçileri ile yarýnýn emekçilerinin arasýnda birlik oluþtu. Öðrenciler, emekçiler: herkes güvencesiz, hep birlikte mücadeleye! gösterilerde yaygýnlaþan taleplerin baþýnda gelmekte. Genç çýraklýk+diploma indirimi+stajlar+cpe+cne: yaþam boyu güvencesiz emek Gençlik ve emekçiler, kazanýlmýþ haklarýný korumak ve yaþam boyu sürecek güvencesiz çalýþma koþullarýna HAYIR demek için ayaða kalktýlar. Bir avuç sermayedarýn yararýna, toplumun büyük çoðunluðunu yoksulluða iten kapitalist toplumun gereksiz israfýnýn faturasýný ödemeyi reddediyorlar. Kýrýk dökük okul sýralarýnda geçen 14 yýlýn ardýndan, öðrencilerin, bir yüzyýl geriye itilerek fabrikada bedava çýrak haline getirilmesi; çýkýþsýz staj; ücretsiz çalýþma veya düþük ücret, nedensiz ve kýdemsiz iþten kovulma genelleþiyor (çalýþanýn CPE uyarýnca 2 yýl boyunca güvencesiz çalýþmasý, utanmazca iþe uyum saðlama gerekçesiyle kutsanýyor): tüm bu güvencesiz çalýþma politikalarý, burjuvazinin tüm araçlarýyla emek maliyetini düþürerek kâr oranlarýný arttýrmasý amacýna yönelik. Emekçilerin güvenceli bir sözleþme, insani bir ücreti, uygun iþ koþullarýna yönelik her sosyal kazanýmý, patron kârlarýnýn önündeki engellerdir. CNE ve CPE ile birlikte iþ yasasýndaki haklarýn geriye alýnmasý, iþçi ve gençlik karþýtý politikalarýn kilit n o k t a s ý n ý oluþturmaktadýr. Gençler için iþ güvencesini 26 yaþ sonrasýna býrakan CNE ve CPE, ve bu yasalarla birlikte gündeme getirilen sefil staj koþullarý, güvencesizliði yaþam boyu kýlacak olan giriþimlerdir. Eðitim düzeyinin hiçbir önemi kalmamaktadýr, zira getirilen reform önlemleri güvencesizliði meslek sahiplerine de yaygýnlaþtýrmaktadýr. Diplomalarýn ulusal ölçekteki geçerliliði yok edilerek, toplu sözleþme ve iþ yasalarýnda elde edilmiþ haklar ortadan kaldýrýlmaktadýr.. Emek piyasasýna iþ gücünü satan bir genç için artýk iþ güvencesi kalmayacak, diploma iþe yaramaz bir kaðýt parçasýna dönüþecektir. Devamý 16. sayfada 15

16 Baþtarafý 15 sayfada Þimdi ve yasa yürürlükten kaldýrýlana deðin, genel greve! Seferberliklerin yaygýnlýðý ve belirleyiciliði sendikal bürokrasi ve sol partiler içerisinde paniðe yol açtý. 29 Mayýs ta sýnýfýn oy sandýðýndaki yanýtýyla sarsýlan düzen bugün þaþkýna dönmüþ durumda. Sýnýf mücadelesinin rüzgarýna hazýrlýksýz yakalanmýþ durumdalar: evet bu kez gençlik ve emekçiler oy sandýðýndan da memnun deðiller! Mevcut aygýtlarý çatlatan kitle hareketinden korkan sendika yönetimleri, mücadeleyi engellemek ve De Villein e kaçýþ noktasý yaratmak için tüm olanaklarý kullanmaya yöneliyorlar. 18 Mart taki gösterilerin ertesi gününde, kitleler mücadeleyi sonuna deðin sürdürmek istemesine karþýn genel grevi 48 saat ertelemek gibi umutsuz bir son çabaya giriþerek kitle mücadelesini durdurmaya yöneldiler, farklý grev günleri saptayarak kitleleri bölmeye çalýþtýlar. Hükümeti kolayca devirebilecek güçteki seferberliðin baskýsý altýndaki sendika bürokrasisi gençlerin ve emekçi iktidarýnýn düþmanlarýna, Chirac ve onun hükümetine alarm zillerinin çalmakta olduðu uyarýsýnda bulunmakta. Sol partiler, sokaðýn gücünden ürkerken, Villepin i ve can çekiþen kurumlarý korumak için çözümler aramaya giriþiyorlar. Komünist Marie-Georges Buffet için, Villepin in gözden kaçýrdýðý þey uzlaþmanýn erdemi dir: oysa, yeni iþ yasasýndaki deðiþiklikleri hemen dayatmak yerine gençlerle ve iþçi sýnýfýyla pazarlýða giriþmeliymiþ! Sosyalist Holland a göre ise, CPE 2007 yýlýna ertelenmeliymiþ! Burjuvazi ve temsilcileri için, sükuneti saðlamak, 2007 ye hazýrlýk yapmak ve durgunluk içerisinde ayný politikalarý sürdürmek baþarýdýr. Onlarýn anlamadýklarý þey, gençliðin ve emekçilerin bu yasalarý tümüyle reddettikleridir. Ne var ki, seferberliklerin de gösterdiði gibi gençler ve emekçiler sýnýf çýkarlarýný sonuna kadar korumak için özgüçleriyle mücadele etmeye kararlýdýrlar. Bugün, emekçilerin elde etmiþ olduklarý toplumsal kazanýmlarý koruyabilmenin, bu doðrultuda zaferi kazanabilmenin yolu, derhal fýrsat eþitliði yasasý ve CNE yürürlükten kaldýrýlana deðin sürecek genel grevi örgütlemektir! Tek bir güç halinde bu yasaya vurmak için mücadeleler birleþtirilmeli ve Paris te ulusal bir gösteri düzenlenmelidir. GENÇLÝK, EMEKÇÝLER: FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ YASASI VE CNE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILANA DEÐÝN GENEL GREVE! PARÝS TE BÝRLEÞÝK BÝR GÖSTERÝ DÜZENLENSÝN! ÝÞ VE TOPLU SÖZLEÞME YASALARINI SAVUNALIM! CHIRAC, VILLEPÝN ÝSTÝFA! EMEKÇÝLER ÝÇÝN, EMEKÇÝLER TARAFINDAN YÖNETÝLEN BÝR EMEKÇÝ HÜKÜMETÝ! 20 Mart 2006, Paris Groupe Socialist Internationalist (Enternasyonalist Sosyalist Grup) UÝB-DE Fransa seksiyonu 16

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 23 Ocak 2006 http://iscicephesi.org asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Gündem ve Politika syf. 2-6 Düþünce

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 20 Ekim 2005 http://iscicephesi.org bozamayacaklar iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Ýlan Tahtasý, Gündem

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Gündem ve Politika syf. 3-4/16-17 Emek Hareketi syf. 5-10 AB nin yalanlarýna deðil, sýnýfýnýn gücüne inan Cezaevleri burjuva düzenin aynasý Ukrayna

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 22 Aralýk 2005 http://iscicephesi.org Baský ve þiddet rejimi Þemdinli de Gündem ve Politika syf. 2-6 Kapitalist

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz!

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz! Temmuz 2012 Sayý:2 Merhaba Bu bülten biz tekstil iþçilerinin EZÝLÝYORUZ, TALEPLERÝMÝZÝ NEDEN DAHA GÜR SESLE HAYKIRAMIYORUZ? diyerek çýkarmaya karar verdikleri bir yayýndýr. Ýþçi kardeþlerimiz; biz günün

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 28 Haziran 2006 http://iscicephesi.org Laik-faþist kampýn anti-demokratik komplolarýna, Kürt halký üzerindeki katliam

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı