ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR"

Transkript

1 Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini onayladý Büyükanýt Yargý Önüne! Gündem ve Politika syf. 2-9 Unakýtan aklandý! Ne Yapmýþtý ki? Büyükanýt Yargý Önüne! Sözde vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden Bu isyan ateþi sizi de yakar! Newroz kutlamalarý Hükümet iþçi-emekçi saðlýðýný ipotek altýna alýyor Politika syf Patronlar daha ne istiyor? Okullardaki þiddet can almaya devam ediyor! Sýnýf mücadelesi syf Fabrikalardan iþçi mektuplarý Enternasyonal syf Fransa: Sýnýf mücadelesi sandýktan sokaða indi! ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR 1

2 ÝLAN TAHTASI 2 GÜNDEMDEN... Unakýtan Aklandý! Ne Yapmýþtý ki? AKP iktidara kitleleri yanýltan bir sloganla, yolsuzluklarýn üzerine gideceðiz diyerek geldi. Ýktidar olduklarý üç yýllýk sürece baktýðýmýzda evet kendilerinden olmayanlarýn ve güçlerinin yettiði kiþilerin üzerine baþlangýçta gittiler. Örnek olarak Cem Uzan verilebilir. Türkiye de sadece Cem Uzan lar mý yolsuzluk yaptý? Cem Uzan ýn baþýna gelenlere de tabiî ki üzülmüyoruz. AKP ye destek veren halk bu durumu da kanýksamýþ görünüyor: her iktidara gelen cukkasýný doldurur, hep diðerleri doldurdu, birazda Tayyip doldursun diyorlar. Ýyi güzelde kasalarýný doldurduklarý bu paralar, emekçilerden vergi, harç, þu bu diyerek türlü yalan ve bahanelerle gasp ettikleri paralar deðil mi? Yolsuzluklarýn üzerine gideceðini söyleyen hükümetin kendisi yolsuzluklarýn içinde boðulmaktadýr. Bu nedenle milletvekili dokunulmazlýðýný kaldýramýyorlar. Bir yandan da nazlanarak servetlerini açýklýyorlar. AKP meclisteki çoðunluðunu kullanarak, memleketi soyup soðana çevirmelerini önleyen her türlü yasa deðiþikliðini yapýyor. Ayný kendinden önceki burjuva hükümetler gibi. Ama öylesine sömürücüler ki ne kadar götürseler yetmiyor. Bu nedenle örneðin nerden buldun yasasý iptal ediliyor. Sebep, sermaye korkar kaçarmýþ! Bahaneye bak. Evet meclis çoðunluðunu kullanan AKP vergi aflarý çýkarýyor, patronlarýn vergilerini düþürüyor, yaðmaya, soyguna, sömürüye devam ediyor. AKP hükümeti hep dinden imandan bahsediyor. Oysa birçok AKP li bakan ve milletvekili yolsuzlukla suçlanýyor. Ve içlerinde en fazla yolsuzlukla suçlanan da Maliye Bakaný Kemal Unakýtan. Hükümet bindiði dalý kesecek deðil ya tabii ki bu duruma sessiz kalarak yolsuzluklarý onaylýyor. En baþta gelen de hükümetin özelleþtirmelerle kamu mallarýný özel sermayeye yok pahasýna hibe etmesi. En büyük yolsuzluk da budur. Unakýtan ýn Maceralarý Unakýtan, Edirne li bir bakkalýn oðlu. Nakþibendî tarikatýyla iliþkileri var. Bir dönem SEKA fabrikasýnýn genel müdürlüðünü yapmýþ. Üç çocuðu var. Çocuklarý art arda þirketler kuruyorlar. Aile fertleri birer birer devlet memurluðu görevlerinden ayrýldý. En zengin 100 Ýslamcý patrondan biri. Unakýtan ýn yolsuzluklarý yeni deðil. 4 Aðustos 2003 te, tavuklarýna yedirmek amacýyla dört bin ton mýsýr ithal etti. Dört gün sonra vergi yüzde 20 den yüzde 70 e çekildi. Oðul Unakýtan 366 milyar TL avantaj elde etti. Buna benzer daha ne vurgunlar. Kemal Unakýtan ýn marifetlerini, yani yolsuzluklarýný yazan Kemal Abi adlý bir kitap dahi çýktý. Maliye Bakaný Kemal Unakýtan ýn yolsuzluklarý çoðalýnca bu durum CHP için meclis koltuklarýnda muhalefet yapmak için fýrsat oldu. CHP, Unakýtan hakkýnda gensoru önergesi verdi. Unakýtan ayrýca, Galataport ihalesi ve mal bildirimi, banka hesaplarý konularýnda görevi kötüye kullandýðý, ihaleye fesat EÐÝTÝM SEN karýþtýrdýðý, ticari sýr ve bankacýlýk sýrrý kurallarýný ihlal ettiði gerekçesiyle yapýlan gensoru oylamasýnda AKP li milletvekillerinin oylarýyla aklanabildi. KAPATIL- Meclisteki 342 ret oyu, tencere dibin kara, benimki seneden kara misali. Ayrýca bu oylar tersine olsaydý, yani Unakýtan aklanmasaydý ne olacaktý? Bizce sonuç yine deðiþmeyecekti. AMAZ Çünkü bugüne kadar hükümete gelen tüm partililerin bir veya iki bakaný hükümet adýna büyük yolsuzluklar yaparak kasalarýný doldururlar. Demirel hükümeti döneminde Ulaþtýrma Bakanlýðý yapan Yaþar Topçu, ANAP tan Enerji Bakaný Ersümer, MHP de Koray Aydýn, þimdi de Unakýtan. Bunlarýn yoktur birbirlerinden farký. Parti isimleri farklý olsa da hepsi de ayný amacý güderler. Bizlere bunlardan farklý bir parti gerek. Nergis Çayýr

3 Yasalar Karþýsýnda Herkes Eþit mi? Öyleyse Büyükanýt Yargý Önüne! Diyarbakýr da baþlayan olaylar çevre illere yayýldý ve devam ediyor. Gösteriler bir kitlesel seferberlik niteliði kazanmýþ durumda. Çok sayýda ölü ve yaralý var. Ölenlerin büyük çoðunluðu henüz çocuk. Binlerce gösterici gözaltýna alýndý ve yüzlercesi de tutuklandý. Türkiye iþçi sýnýfý, görev baþýna: Kürt halkýný yalnýz býrakma! Þimdi neden böyle oldu diye soruluyor! Bu sorunun cevabýný bulmak için uzaða gitmeye gerek yok. Hatýrlayalým: Þemdinli de güpegündüz, onlarca tanýðýn gözleri önünde ellerini, kollarýný sallayarak askerler kitapevine bomba attý. Bombayý atan askerler halk tarafýndan yakalandý. Arabalarýndan çuval dolusu silah, bomba ve suikast listesi çýktý. Buna raðmen bu bombacý askerlerden birine Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Büyükanýt kefil oldu. Van savcýsý olayla ilgili bir iddianame hazýrladý, kendisi suçlu ilan edildi; hakkýnda soruþturma açýldý. Ýstihbaratýn baþý, hýrsýz evde dedi, görevinden alýndý. Ölenler, bombalananlar, failleri yakalayanlar, iddianame hazýrlayanlar, suçun adresini gösterenler hedef tahtasý oldu. Þemdinli halkýnýn öteden beri terörist olduðunu söyleyen MÝT ciler bir yanda, hesap soracaðýz diyen Genelkurmay Baþkanlýðý diðer tarafta. Ve hemen hesap sorulmaya da baþlandý. Muþ kýrsalýnda 14 HPG gerillasý öldürüldü. Cenazelerin Diyarbakýr, Adana ve Siirt te topraða verildiði sýrada polis cenazelere saldýrdý. Gerillalarýn kimyasal silahlarýn kullanýldýðý bir operasyonla öldürüldüðü bilgisi halkýn öfkesini arttýrmýþ durumdaydý. Buna raðmen özellikle Diyarbakýr da 28 Mart tarihinde kaldýrýlan 4 gerillanýn cenazesinde ki binlerce kiþiye saldýrýlmasý gerilen sinirleri zembereðinden boþalttý. Bu da yetmedi, gösteriler sýrasýnda çocuklar öldürüldü. Olaylar sýrasýnda kitleye yönelik hedef gözeterek ateþ edildiðine dair bir çok tanýklýk da basýna yansýdý. Ve halkýn seferberliði Diyarbakýr dan baþlayarak Batman, Siirt, Hakkari, Van, Þýrnak, Mardin gibi birçok ile yayýldý. TSK nýn muhtýra verdiði hükümet yediði tokadýn etkisiyle þahin kesildi. Baþbakan Erdoðan ýn ilk açýklamasý anne babalara çocuklarýnýza sahip çýkýn, yarýn çok geç olabilir þeklinde oldu. Bu açýklamanýn anlamý çocuklar dahil devletin önüne çýkaný ezeceðidir. Nitekim baþbakan çocuklarýn katledilmesine onay vererek dediðini yapmakta. Kürt halkýna karþý iþlenen bu cinayetler kabul edilemez. Türkiye iþçi sýnýfý ve tüm ezilen, sömürülen kesimler bu cinayetler karþýsýnda Kürt halkýnýn yanýnda yer almalýdýr. Askerden hükümete muhtýra Evet, Þemdinli de patlayan bomba deðil ama bu bombalama olayýyla ilgili hazýrlanan iddianame Türkiye siyasetinde gerçek anlamda bir bomba etkisi yaptý. Rejimin tüm güçleri arasýnda tam anlamýyla bir meydan savaþý baþladý. Ýþin ucu Türk Silahlý Kuvvetleri nin (TSK), AKP hükümetine bir muhtýra vermesine kadar vardý. Cumhurbaþkaný, yargý, CHP baþta olmak üzere burjuva siyasi partileri, birçok baþka kesim ve özellikle medya desteðini arkasýna alan TSK, adeta hükümeti köþeye sýkýþtýrýp, sindirdi. Hükümet karþý karþýya kaldýðý bu baskýya fazla direnemedi ve askeri otorite karþýsýnda geri adým attý. Genelkurmay Baþkanlýðý: Yapýlan detaylý inceleme ve ulaþýlan sonuçlar ýþýðýnda, Genelkurmay Baþkanlýðý na intikal ettirilen dosyalar kapsamýnda ( ) soruþturma açýlmasýna gerek olmadýðýna karar verilmiþtir. diyerek Büyükanýt hakkýnda soruþturma açýlmasýna izin vermedi. Bununla yetinmeyen Genelkurmay Baþkanlýðý hükümete yönelik hamlesini: Türk Silahlý Kuvvetleri kendisine karþý düzenlenen bu giriþimlerin tümüyle farkýndadýr ve yasal yollardan sonuna kadar da takipçisi olacaktýr. sözleriyle yapýp, muhtýrasýný verdi. Böylece sadece Þemdinli soruþturmasýnýn açýða çýkarýlmasý ve sorumlularýn baðlantýlarýyla birlikte hesap vermesinin önü kesilmiþ olmuyor; ayný zamanda merkezinde askerin yer aldýðý ya da alacaðý tüm olaylar konusunda TSK bir dokunulmazlýk duvarý oluþturuyor. Yasalar karþýsýnda herkes eþit mi? Öyleyse Büyükanýt yargý önüne! Baþbakan Erdoðan her konuþmasýnda yasalar karþýsýnda herkesin eþit olduðunu, bu konuda ayrým olamayacaðýný söylüyor. Bu burjuva yalanlarý ilk kez duymuyoruz. Daha önce Susurluk ve þimdi Þemdinli olaylarý devlet adýna hareket edenlerin her türlü suçu iþleme hakkýna sahip olduklarýný gösteriyor. Þemdinli nin tüm asker-sivil sorumlularý yargýlansýn ve cezalandýrýlsýn. Þemdinli nin ardýndaki tüm suç ve güç örgütleri devletle baðlantýlý ya da deðil açýða çýkarýlsýn ve tasfiye edilsin. Baþta Kürt halký olmak üzere tüm ezilen ve sömürülen kesimler üzerindeki baský ve þiddet uygulamalarýna son verilsin. Bu taleplerin yerine getirilmesi için, kalýcý ve onurlu bir barýþ ortamýnýn saðlanmasý için, sömürüsüz, baskýsýz ve kimsenin bir baþkasýna boyun eðmek zorunda olmadýðý bir düzen için iþçi sýnýfýnýn, emekçilerin, Kürt halkýnýn ve tüm ezilen sömürülen kesimlerin birleþik mücadelesi saðlayalým. GÜNDEM 3 GÜNDEM

4 4 Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve Þimdi Yeniden Þemdinli bombalamasý yerel bir olay deðildir. Bombalamayý gerçekleþtirenlerin hem niyetleri, hem baðlantýlarý, hem de olayýn Türkiye siyasetine etkileri göz önüne alýndýðýnda bu durum görülmektedir. Bombalama olayý gerçekleþtiði andan Van Savcýsý Ferhat Sarýkaya nýn hazýrladýðý iddianameye kadar geçen süreç boyunca ve sonrasý geliþmeler de bunu doðrulamýþtýr. Þemdinli olayýnýn Susurluk a kadar izlerini sürmek mümkündür. Diðer yandan suçüstü yakalanan iki astsubay ve PKK itirafçýsý dýþýnda Kara Kuvvetleri Komutaný Yaþar Büyükanýt ýn adýnýn da iddianamede adýnýn geçiyor olmasý olayýn boyutlarýnýn bir ifadesi olarak kabul edilmelidir. Hýrsýz evin içinde olursa herkes girer Nitekim TSK, bombalama olayý sonucu hazýrlanan iddianameyi kendisine yönelik bir komplo ve saldýrý olarak kabul etti ve iþin ucu TSK nýn hükümete muhtýra vermesine kadar vardý. Muhtýra ilk olarak; iddianameyi hazýrlayan savcý hakkýnda soruþturma açýlmasýna, Emniyet Ýstihbarat Baþkaný nýn görevinden alýnmasýna yol açtý. Tüm kamuoyu askerin ne kadar dokunulmaz olduðunu bir kez daha gördü. Hatýrlanacaðý üzere iddianameyi hazýrlayan savcý hakkýnda önce inceleme, peþinden soruþturma açtýran hükümet diðer taraftan da en çok güvendiði bürokratlarýndan olan ve üç dönem boyunca Emniyet Ýstihbarat Baþkanlýðý görevi verdiði Sabri Uzun u da görevinden almak zorunda kaldý. Sabri Uzun, TBMM Þemdinli Komisyonu nda kendisine; Termal kamera hareketleriyle izlenen bir yerde o kadar bomba þehre nasýl girdi? sorusunu, Kilit bozulmuþ efendim... Bölgeden eroin de geçiyor. Türk polisi Avrupa da yakalananýn yüzde 30 unu yakalýyor. Hýrsýz evin içinde olursa herkes girer... diye cevaplamýþtý. Yine Sabri Uzun un baþbakana ilettiði söylenen bir bilgi notunda; Þemdinli olayý ile ortaya çýkan devlet içindeki illegal yapýlanmanýn izleri iyi takip edilirse Yaþar Büyükanýt ile Jandarma Genel Komutaný Fevzi Türkeri ye kadar uzandýðý görülecektir ifadesinin yer aldýðý basýna yansýdý. Ýddianamenin iddiasý: bombanýn adresi PKK deðil jandarma! Süreci tekrar hatýrlayalým: Van Cumhuriyet Savcýsý Ferhat Sarýkaya, Þemdinli de 9 Kasým 2005 tarihinde Umut Kitapevi nin bombalanmasý olayýyla ilgili olarak bir iddianame hazýrladý. Savcý 100 sayfalýk iddianamesinde bombalama olayýnda suçüstü yakalanan ve halen tutuklu bulunan Astsubay Baþçavuþ Ali Kaya, Astsubay Baþçavuþ Özcan Ýldeniz ve PKK itirafçýsý Veysel Ateþ hakkýnda: Devletin birliðini ve ülke bütünlüðünü bozmaya yönelik eylemde bulunmak, adam öldürmek ve adam öldürmeye teþebbüs etmek, suç iþlemek için anlaþmak iddiasýyla dava açýlmasý ve bu çerçevede cezalandýrýlmalarýný talep etti. Ayný iddianamede Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt hakkýnda da suç duyurusunda bulundu ve soruþturma açýlabilmesi için iddianameyi Genelkurmay Baþkanlýðý na gönderdi. Baykal: Orduya darbe giriþimi CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal ýn, AKP hükümetini orduya darbe giriþimi nde bulunmakla itham etmesine yol açacak kadar önemli olan bu iddianamenin son 20 yýlý aþkýn süredir devam eden ve büyük ölçüde bu sürecin sonucunda oluþan JÝT, JÝTEM, özel tim, koruculuk, itirafçýlýk gibi sistemlerin oluþtuðu bir kovana hasbelkader çomak soktuðu gerçeðini gösteriyor. Nitekim savcý, Þemdinli nin, lokal bir olay olmadýðýný, merkezde planlanan, uygulamaya sokulan, emir-komuta zinciriyle yukarýdan aþaðýya doðru inen bir olay olduðunu belirtiyor. Yani: Þemdinli olayý, bürokratik elitlerin demokratik siyaseti, özgürlükleri bastýrarak, kendi iktidar alanlarýný geniþletme planýdýr. diyor. Burada bahsedilen elit lerin asker aðýrlýklý bürokratik kesimler olduðu yorumlarý aðýr basmakta. Bu çerçevede Avrupa Birliði süreciyle en azýlý demokrat kesilen medya baþta olmak üzere bütün bir devletlü kesimlerin, Van savcýsýnýn Büyükanýt a iddianamesinde yer vermesinin bir suç olduðuna kanaat getirmesi ve dolayýsýyla da savcýyý suçlu ilan etmesi ayrý bir önem ve anlam kazanýyor. Merkezci, devletli statükonun muhafaza edilmesinin taraftarý bir hayli fazla görünüyor. AKP hükümetinin tetikçisi olmaktan, Büyükanýt ýn genelkurmay baþkaný olmasýný engellemeye kadar çeþitli senaryolar içinde yer almakla suçlanan savcýya söylenen en komik söz ise sen kendi iþine bak denmesi. Bu iþin sonuna kadar takipçisiyiz diyen baþbakan nerede? Oysa bombalama olayý sonrasý ilk yapýlan açýklamalarda durum farklýydý; örneðin olaydan iki gün sonra, 11 Kasým da baþbakan: nereden gelirse gelsin, kim tarafýndan yapýlmýþ olursa olsun, kim yapmýþsa bunun bedelini ödeyecektir. Bizden kimse bir kayýrmacýlýk, bir korumacýlýk, yürütme olarak beklemesin, yargý üzerine düþeni en ideal bir þekilde yapacaktýr demiþ ve, Biz bu iþin sonuna kadar takipçisiyiz. iddiasýnda bulunmuþtu. Evet yargý üzerine düþeni en ideal þekilde yapmak için bir iddianame hazýrladý ama iddianameyi hazýrlayanýn kendisi suçlu duruma düþtü ve þimdi savcý sanýk sandalyesine oturma tehdidi altýnda. Ayný gün Dýþiþleri Bakaný Abdullah GÜL ün beyanatý ise; bu konu eskiden olduðu gibi kapalý ve karanlýkta kalmayacak. Kimsenin tereddüdü olmasýn, ne olursa olsun açýða çýkarýlacak, Türkiye artýk eski Türkiye deðil, bunu herkes bilsin þeklinde olmuþtu. Öyleyse þimdi sormanýn

5 tam zamaný artýk eskisi gibi olmayan nedir? Yapýlan bütün bu açýklamalara raðmen hükümet, asker duvarýna toslamýþtýr. Ve ilk toslamada yelkenlerini suya indirmiþtir. Görevlerini yapmaya çaðýrdýðý savcýlarýný ise aslanlarýn önüne terk etmekte bir an bile tereddüt etmemiþtir. Hükümet tükürdüðünü yalamýþtýr. Hükümet askerin ayaklarý altýnda kalmýþtýr. Yaþananlarýn anlamý budur. Tam da bu noktada Ýçiþleri Bakaný Abdulkadir AKSU nun olaylarýn sonrasýnda; Ülkemizin ilerlemesini istemeyenler, provokasyonlarla bizi birbirimize düþürmeye çalýþýyor. Saðduyulu, soðukkanlý olalým, tahriklere kapýlmayalým þeklinde açýklamasýný nasýl yorumlamalýyýz? Olaylarýn ardýndan bir iddianame hazýrlandý ve iddianameye göre olaylarýn failleri ve baðlantýlarý 100 sayfalýk bir raporla savcý tarafýndan belirlendi. Bu durumda, ülkenin ilerlemesini istemeyen, bizi birbirimize düþürmeye çalýþanlar kim oluyor? Sözde vatandaþ tan bu yana Sözde vatandaþ ifadesini ilk kez Genelkurmay Baþkaný Özkök söyledi Newroz kutlamalarý sonrasý Mersin de çocuklarýn oluþturduðu bir topluluk içinden iki Kürt çocuk, Türk bayraðýný yerde sürümüþ, medya bu görüntüleri vatan elden gidiyor çýðýrtkanlýðýyla ekranlara taþýmýþ ve bunun üzerine Genelkurmay Baþkanlýðý, sabrýmýzý taþýrmayýn þeklinde bir açýklama yapmýþtý. Peþinden Türkiye nin dört bir yanýnda linç giriþimleri, Kürtlere ve devrimcilere saldýrýlar peþ peþe gelmiþti. Bu açýklamanýn taþýdýðý tehdit tonu ve içerdiði ayrýmcýlýk siyasi rejimin hem Kürt halkýna hem de baþta iþçi sýnýfý olmak üzere tüm ezilen ve sömürülen kesimlere yönelik izlediði politikanýn bir yansýmadýr. Öyleyse bir kez daha soralým; Gerilimi artýran, çatýþma atmosferini yaratan, kin ve düþmanlýðý sahneye sokanlar ve bu durumdan rant elde etmeyi umanlar kim? TBMM Þemdinli Araþtýrma Komisyonu na bilgi veren Milli Ýstihbarat Teþkilatý nýn (MÝT) daire baþkaný düzeyinde uzmanlarý; Hakkâri, Yüksekova ve Þemdinli nin tarihi boyunca bir isyan ve suç merkezi olduðunu söylüyor. MÝT uzmanlarýna göre; Örgüt 84 te burada faaliyete geçmeden önce, öncelikle tüm aþiretleri tahlil etmiþtir. Uygun bir taban vardý. Belki adý PKK falan deðildi ama, KDP ve KYB den kaynaklanan, yani Kürtçülük bilincinin oluþturulduðu bir potansiyel. Bu demek deðildir ki Þemdinli halký budur, ama bir örgütün ihtiyaç duyabileceði kadar desteði bulmasý yeterlidir. Çocuklar öldürülüyor MÝT uzmanlarýnýn kastettiði Þemdinli baþta olmak üzere bölge halkýnýn teröre meyilli olduðu. Bu sözlerden 25 yýlý aþkýn süredir olaðanüstü koþullar altýnda yönetilen bu bölgelerde asker-polisin bu bakýþ açýsýyla çalýþtýðý sonucunu çýkarabiliriz. Nitekim Muþ kýrsalýnda öldürülen 14 HPG gerillasýndan 4 ünün Diyarbakýr daki cenazeleri sýrasýnda baþlayan olaylar hem Diyarbakýr da il geneline yayýldý, hem de bölgenin diðer illerine de yayýlmaya baþladý. Büyük oranda çocuklarýn ve gençlerin de içinde bulunduðu kitleye yönelik hedef gözeterek ateþ edildiðine dair bir çok tanýklýk þimdiden basýna yansýmýþ durumda. Nitekim çok sayýda Kürt gösterici hayatýný kaybetti ve yaralandý. Oysa göstericiler görüntülere de yansýdýðý üzere sadece taþ kullanmakta. Olaylarý sürekli çarpýtan, provokatif yayýn yapan, olaylarýn gerçek nedenlerinin üzerini örten medya ise ateþe benzin dökmekle meþgul. Daha önce Roj TV nin Þemdinli olaylarýný naklen yayýnladýðý haberlerini veren medya, son olaylar sýrasýnda da ROJ TV nin kepenk kapatma talimatý verdiðini duyurdu. Bizzat Emniyet Ýstihbarat Daire Baþkaný bu haberleri yalanladý. Tekrar soralým: gerilimi artýran, çatýþma atmosferi yaratan, kin ve düþmanlýðý sahneye sokan kim? Borsa düþse ne olur? Büyükanýt ýn Þemdinli iddianamesinde adýnýn geçmesi üzerine TSK nýn tavrýnýn sert olacaðýna dair medyada bir beklenti oluþmuþtu. Nitekim açýklamalar gayet de sert oldu. Asker, hükümete muhtýra verdi. Buna raðmen verilen cevaptan memnun kalmayan bir çok kiþi oldu. Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Hilmi Özkök ün, Baþbakan Tayyip Erdoðan ile görüþmesinde, TSK ya sahip çýkýn, kendimizi savunmak zorunda kaldýðýmýzda herkes bundan zarar görür. Kendimizi savunursak borsa bile düþer sözleri basýna yansýdý. Borsa düþse ne olur? Þimdi borsa yüksek. Resmi rakamlara göre aç sayýsý 1 milyon, yoksul sayýsý 18 milyon. Ýþsizlik oraný yine resmi rakamlara göre yüzde 11,3. Ýþsiz sayýsý 2,3 milyon. Milyonlarca iþçi emekçi sosyal güvenlikten mahrum bir þekilde yaþamaya çalýþýyor. Çalýþan milyonlarca iþçi asgari ücrete talim ediyor. Borsa yüksek olduðunda iþçi sýnýfý ve emekçilerin hayatý böyle oluyorsa bunun anlamý zenginler kazandýkça emekçilerin daha da yoksullaþtýðýdýr. Öyleyse borsanýn düþmesi iþçinin, emekçinin, Kürt halkýnýn deðil patronlarýn kaygýlanacaðý bir durumdur. Bu durumda Genelkurmay Baþkaný nýn sözlerinin muhatabý iþçi ve emekçiler deðil patronlardýr. Nitekim bu sözler patronlara verilmiþ bir mesajdýr. Ýþçi sýnýfý ve Kürt halký, birlikte ve örgütlü Evet TSK, hükümete muhtýra vermiþtir. Hükümet geri adým atmýþ ve tükürdüklerini yalamýþtýr. Hükümet hamle üstünlüðünü kaybetmiþ ve AB süreciyle görece elde ettiði posizyonunu kaybetmiþtir. Önümüzdeki süreç boyunca bu sürecin etkilerini hep birlikte yaþayacaðýz. Ama bu sürecin sonuçlarýný her durumda en olumsuz þekilde ve en fazla oranda kayýplarla yaþayacak, payýna en fazla baský ve þiddet düþecek olan iþçi sýnýfý, emekçiler ve Kürt halký olacaktýr. Diyarbakýr da yeniden alevlenen devlet güdümlü saldýrýlar, baský ve þiddet uygulamalarý bunun ilk habercisidir. Çeþitli bölgelerde, üniversitelerde benzer saldýrýlar baþlamýþtýr. MHP, BBP gibi faþist odaklar, ve kimi milliyet/ulusalcý kesimler hazýr kýta beklemeye baþlamýþtýr. Ýþçi sýnýfý, emekçiler, Kürt halký ve ezilen, sömürülen tüm kesimler hak ve özgürlükleri için fabrikalarda, üniversitelerde, mahallelerde birlikte ve örgütlü olmak durumundadýr. Arif Benol 5

6 Bu Ýsyan Ateþi Sizi de Yakar Tüm Ortadoðu halklarý için Newroz un tarihsel bir önemi ve misyonu vardýr. Newroz özellikle tarihinde ve günümüzde her türlü baský ve zulme uðrayan, ezilmeye ve sömürülmeye mahkum býrakýlan Kürt halký için anlamlý bir gündür. Newroz zalim hükümdar Dehaka karþý, devrimci Kawa önderliðindeki halklarýn isyan ateþidir. Ýþte Newroz un bu tarihsel öneminden dolayý sömürücü yöneticiler tarafýndan ciddi bir tehdit unsuru olarak görülmekte, gösterilmektedir. Türkiye devleti her yýl haftalar öncesinden Newroz sendromu na girmektedir. Baþta medya eliyle olmak üzere, gerilim propagandasý yürütülmektedir. Devlet terörüne meþruiyet kazandýracak toplumsal, psikolojik atmosfer adým adým örülmektedir. Bu iþin baþýný da her zamanki gibi baþta generaller, hükümet ve ýrkçý þovenist odaklar çekmektedir Newroz kutlamalarý esnasýnda Mersin de örgütlenen bayrak provokasyonu ile linç saldýrýlarýnýn ve vahþet saldýrýlarýnýn önü açýlmýþtý. Bu olay egemen güçlerin Newroz karþýsýndaki korkularýný açýða vurmakta. Bu yýlda gelenek bozulmadý. Þemdinli de suçüstü yakalanan devletin bu yýlda boþ durmadýðý, provokasyon ve terör mantýðýndan vazgeçmediði ortaya çýktý. Ayrýca Newroz kutlamalarýnda devlet; sarý, kýrmýzý, yeþil renklerin kullanýlmasýný ve Newroz un w sini bölücü harf ilan etti, kullanýlmasýný yasakladý. Ama bu yasakçý mantýðýn herhangi bir caydýrýcý rolünün olmadýðý 2006 Newroz kutlamalarýnda kendini göstermiþtir. Newroz Bir Mücadeleyi Anlatýr Devlet, Newroz için uzun yýllar uyguladýðý yasakçý mantýktan bir sonuç alamayýnca, bir taktik gereði Newroz kutlamalarýný siyasi özünden koparmaya karar verdi. Devlet, Newroz u, baharýn baþlangýcý olarak göstererek, kendilerinin de Newroz u kutladýklarýný söyleyerek, göstermelik kutlamalarla ezilen halklarýn etki alanýndan çýkarýp sýradanlaþtýrmak istemekte. Týpký dünya emekçi kadýnlar günü nü dünya kadýnlar günü olarak lanse ederek içeriðini boþaltmak istediði gibi. Ama görüldüðü gibi devlet bu uygulamalarda da baþarýlý olamýyor. Yine Newroz da alanlarý milyonlarca ezilen ve sömürülen Kürt halký dolduruyor, isyan ateþini yükseltiyor. Newroz bir mücadele günüdür. Newroz ýrkçýlýða, þovenizme karþý halklarýn kardeþliðinin simgesidir. Newroz un içini boþaltmaya, yasaklamaya çalýþan devlet bilmeli, korkunun ecele faydasý yok Newroz un isyan ateþi bir gün sizi de yakar! Uður Yýlmaz 6

7 Newroz Kutlamalarý 2006 Newroz kutlamalarý baþta Diyarbakýr olmak üzere büyük bir coþkuyla kutlandý. Kutlamalarýn startý Þemdinli de DTP eþ baþkanlarý Aysel Tuðluk ve Ahmet Türk tarafýndan Newroz Ateþi yakýlarak 18 Mart ta baþlatýldý. 19 Mart pazar günü ise Ýstanbul Kazlý Çeþme de Newroz için ayrýlan meydanda gerçekleþtirildi. Ýstanbul da ki Newroz kutlamalarýna 150 bin civarýnda bir kitle katýldý. Geçen yýla göre daha organize bir kutlama gerçekleþtirildi. Giriþte insanlar tek tek aranarak alana alýndý. Polis abartýlý bir dikkatle insanlarýn sabrýný zorlayarak arama yaptý. Katýlým geçen yýla göre daha fazlaydý. Alanýn bir bölümünde seyyar tuvaletler kurulmuþtu. Geçen yýllarda bu sorun insanlarý çok zor durumda býrakýyordu. Newroz kutlamalarýnda meydaný dolduranlarýn kimi Türk, kimi Kürt, kimi Alevi, kimi Sünni idi. Anne ve babalar, iþçi ve emekçiler, öðrenciler ve daha nicesi vardý ve bir ortak noktalarý vardý: Newroz coþkusu. Talepler biraz kýsýr kaldý ve daha çok Öcalan a kitlendi. Mitinge çok sayýda siyasi parti, grup ve çok sayýda sendikacý katýldý. Bizce Newroz larda iþçilerin talepleriyle Kürt Halký nýn siyasi ve demokratik talepleri ayný alanda Kürt ve Türk iþçileri tarafýndan birlikte dile getirilirse Newroz ateþi daha da gür yanacaktýr. güvence, ji bo aþiti ji bo azadi ji bo demokrasi edi bese (barýþ için özgürlük için demokrasi için artýk yeter) pankartlarý asýldý. Ýçiþleri bakanlýðýnýn bayrak yasaðýna raðmen halk alana DTP bayraklarý ve sarý, kýrmýzý ve yeþil renkli flamalarla girdi. Sabah saatlerinde arama noktalarýnda yaþanan gerginliðin ardýndan arama noktalarý kaldýrýldý. Alanda yapýlan konuþmalarda Diyarbakýr Belediye Baþkaný Osman Baydemir, halkýn Newroz unu kutlayarak konuþmasýna baþladý. Kýrmýzý çizgilerin artýk aþýlmasý gerektiðini belirten Baydemir, artýk çatýþma ve savaþ istemediklerini dile getirdi ve barýþ olsun, kardeþlik olsun, Kürtler onurlu bir barýþla kendi etnik kimlikleriyle yaþama katýlsýn dedi. Alkýþlar ve sloganlar eþliðinde kürsüye gelen DTP eþ baþkaný Ahmet Türk Newroz un barýþ ve farklý kültürlerin bir arada yaþama günü olduðunu vurguladý. Kardeþçe yaþamak istediklerini belirten Türk; ama özgür, ama baþý dik silahlarýn susmasý için aydýn- larýn devreye girmesi gerektiðini belirtti ve: barýþýn ve savaþýn bedeli var. Savaþýn bedeli kan ve gözyaþýdýr. Biz kan ve gözyaþý istemiyoruz dedi ve konuþmasýný 2006 yýlýnýn barýþ ve kardeþlik yýlý olmasýný dileyerek bitirdi. Newroz, Van, Dersim, Gaziantep, Malatya, Adana, Þirnak, Mardin, Hakkari, Mersin ve Ýzmir de kýsaca ülkenin dört bir yanýnda coþkuyla kutlandý. Provakatif haberlerle halký alanlardan uzaklaþtýracaklarýný sanan sistemin bekçilerinin unuttuðu bir þey vardý: Kürtler artýk eski Kürtler deðil. Artýk karþýlarýnda daha örgütlü bir halk var ve bu halk tarihine, kültürüne, kimliðine sahip çýkýyor, çýmaya da devam edecek Newroz u Türkiye de böyle geçti Newroz unda da emekçilerin ve Kürt halkýnýn el ele, Newroz alanlarýnda tek yumruk halinde olmasý en büyük hedef olmalýdýr. Baþta Kürt halkýnýn kendi kaderini tayin hakký olmak üzere her tür siyasi ve demokratik talepleriyle iþçi sýnýfýnýn ve tüm emekçi kesimlerin talepleri birleþmelidir. Newroz u azadi. Newroz aþýti. Newroz brati. Newroz özgürlük, barýþ ve kardeþliktir... Jiyan Diyarbakýr da Newroz Diyarbakýr günler öncesinden yaratýlmaya çalýþýlan gerginlik ortamýna raðmen Newroz u büyük bir coþku ile kutladý. Güneþin ilk ýþýklarýyla birlikte sarý, kýrmýzý ve yeþil renklerle sokaklara akan yüz binlerce kiþi Kürt sorununa demokratik çözüm istedi. Sabah saat 6 dan itibaren alana akýn eden halk Newroz u zýlgýtlar ve halaylar eþliðinde kutladý. Diyarbakýr da da Kürt halký barýþ, demokrasi ve Öcalan a özgürlük taleplerini dile getirdi. Miting alanýnýn dört bir tarafýnda toplumsal barýþ için genel af, barýþ için hala bir þans var, kimliðim ve kültürüm için anayasal 7

8 Hükümet Ýþçi ve Emekçilerin Saðlýðýný Ýpotek Altýna Alýyor AKP hükümeti, IMF nin talimatlarýyla Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýsýný (GSSYT) þubat ayýnda yasallaþtýrmayý planlýyordu. Ama hükümet böyle genel ve kapsamlý bir yasayý hayata geçirmekten çekindiði için, sendika konfederasyonlarýný kapalý kapýlar ardýnda ikna etmeyi hedefledi. Tasarý mart ayýnda meclis komisyonlarýnda görüþülmeye baþlandý. Genel Saðlýk Sigortasý neyi hedefliyor? Sermaye sýnýfý adýna, 1990 lý yýllardan sonra ilk defa bir partinin meclis çoðunluðunu elinde bulundurmasý, sermayenin planladýðý saldýrýlarý hayata geçirmesi için bulunmaz bir fýrsat saðladý. Sermaye bu fýrsatý, iþçi sýnýfýnýn tüm kazanýlmýþ haklarýna yönelik topyekün bir saldýrý çerçevesinde ve planlý bir þekilde hayata geçiriyor. Gün geçmesin ki yeni bir saldýrý yasasýyla karþýlaþmayalým. Tabii ki hükümet, sermaye için hayata geçirmek istediði saldýrýlarý, iþçilere, emekçilere ve yoksul kitlelere reform adý altýnda, boyalý basýnýn da yardýmýyla yutturmaya çalýþýyor. Ýþte özellikle IMF ve sermayenin bir an önce yasallaþmasýný istediði (GSSYT) bunlardan birisi. Ayrýca hükümet bu tasarýyý þirin göstermek için, tüm nüfusun genel saðlýk hizmetlerinden yararlanacaðýnýn propagandasýný yapmakta. Hükümetin kitlelerin bilincini bulandýrmak için tasarýyý cilalayarak sunmasý aslýnda kitleleri aldatma amacýna yönelik. Çünkü tasarýnýn içerliði görüldüðünde tüm nüfusun saðlýk hizmetlerinde ne þekilde ve nasýl yararlanacaðý görülecektir. AKP hükümeti, bu tasarýyla saðlýk hizmetlerini gelecekte özel hastanelere devretmek istiyor. Saðlýðý paralý hale getirerek sermaye çevrelerinin kârlarýna kâr katmanýn olanaklarýný yaratýyor, bunun için çalýþýyor. SSK, Emekli Sandýðý ve Bað-Kur un Saðlýk Bakanlýðý na devri sürecinde hükümetin yapmýþ olduðu propaganda bugünden farklý deðildi. Oysa hükümetin propagandasýna inanýp özel hastanelerde tedavi görmek için müracaat eden SSK lýlar, özel hastane farký adý altýnda ceplerinden para ödemek zorunda kaldý. Hastanelerde býçak parasýna savaþ açan hükümet, iþ özel hastanelere gelince saðlýk hizmetine muhtaç olan hastalarý, sigortalý olsa bile, para ödemeye mecbur ediyor. Tabii ki bu soyguna yasal olanaklarý AKP Hükümeti sunmaktadýr. Hatta baþbakan bile özel hastanelerin kazlarý bulduk, tüyleri yolalým havasýna girdiklerini söyleyip, böyle yapmaktansa sürümden kazanmalarýný tavsiye etti. Ýþte bu yaþananlar eðer önümüzdeki günlerde bu yasa tasarýsý yasallaþýr ise tüm iþçi ve emekçilerin baþýna gelecek felaket budur. Bugün gündem de olan GSSYT da ayný amaçlar hedefleniyor. Hükümet eðitimde olduðu gibi saðlýkta da her þeyin piyasalaþmasýný istiyor. Yani iþçi ve emekçilere paran varsa saðlýk hizmetlerinden yaralanabilirsin, yeterli paran yoksa ölebilirsin seçeneðini sunuyor. Hükümetin saðlýk sistemindeki deðiþikliði aslýnda hastalarýn müþteri gibi görülmesini içermektedir.. Önce mezarda emeklilikti, þimdi ahrette 1980 askeri darbesinden sonra sermayenin çýkarlarýný temsil etmek için iktidara gelen hükümetler, sürekli olarak saðlýk ve sosyal güvenliðin devlet bütçesinde kara delik veya kambur olduðu propagandasý yaptý. Bu temelde hükümetler tarafýndan küçük küçük düzenlemeler yapýldý. Emeklilik yaþý için (5 bin prim günü) kadýnlarda 20, erkeklerde 25 yýlýný çalýþarak dolduranlar emekli olabiliyorlardý yýlýnda Ecevit hükümeti, Sosyal Güvenlik Yasasý olarak iþçi ve emekçilerin önüne getirdi. Bu yasaya karþý temmuz ayýnda iþçi, emekçi ve yoksullardan oluþan 400 bin kiþilik bir kitleyle Ankara da hükümet uyarýldý. Sýkýntýlý günler geçiren hükümetin yardýmýna 17 Aðustos depremi yetiþti. Bir hafta içinde gece gündüz demeden mesai yapan milletvekilleri yasayý yasallaþtýrdýlar. Ýþçi sýnýfýnýn gözünde bu yasa, mezarda emeklilik yasasýdýr. Bu yasayla yaþ sýnýrý emekli olacak kadýnlarda 58 e, erkeklerde 60 a yükseltildi. Þimdi de ayný sermayeye hizmet eden bir baþka parti, bir baþka yasayla, emeklilik yaþýný ve saðlýk hizmetlerini düzenlemeye (bozmaya) çalýþýyor. GSSYT de meclis komisyonunda, emeklilik prim gün sayýsý kademeli olarak arttýrýlmasý kabul edildi. Böylece 2007 yýlýnda SSK lý olan birinin prim gününe her yýl artý 100 gün eklenecek. Yani bu kiþinin 7100 prim gün ödemesi gerekecek yýlýnda SSK lý olan ise 7200 gün prim ödeyecek ve bu durum her yýl Umut Bebek (1 haftalýk, yeni doðan) Dünyaya gözlerini Ocak 2006 da Türkiye de açtý. 60 yaþýna gelip emekli olmaya hazýrlandýðýnda emeklilik yaþý 67 ye çýkmýþ olacak yýlýna kadar çalýþmasý gerekecek Dünyanýn en uzun yaþayan insanlarý Japon akranlarýndan bile geç emekli olacak. Nurgül Dökmetaþ (25 yaþ, sigortasýz iþçi) Ülkemizde beþ milyon kiþi gibi kayýt dýþý sektörde sigortasýz olarak çalýþýyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigorta Yasa Tasarýsý yasalaþýrsa primleri ödenmediði için ne emeklilik, ne de saðlýk hakký olacak.

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi?

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi? Yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanar Tolga Þirin Bolivarcý devrimin kalbindeki iki olasýlýk Mike Gonzales Morales için ki kere çok yaþa Immanuel Wallerstein sayfa: 10-11 Rýfat Solmaz 1956 Macar Devrimi

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK Süpergüç yeniliyor sayfa: 6-7 ANTÝKAPÝTALÝST sosyalist iþçi nin ekidir Yeni bir dünyanýn ayak sesleri Küresel ýsýnma Dünyanýn solundaki kýta sosyalist iþçi ile birlikte isteyin sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Yeter artýk çocuklar ölmesin

Yeter artýk çocuklar ölmesin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 378 16 Ekim 2009 2 YTL Ceylan Önkol 14 yaþýndaydý Yeter artýk çocuklar ölmesin YENÝ SOL AVRUPA KUTUPLAÞMA SOL OYLARI

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 327 13 Haziran 2008 2 YTL Anayasa Mahkemesi rejimine HAYIR 5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar alarak savunduðunu

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun

Detaylı

Saðlýk hakkýmýz alýnýyor. sayfa: 8. Sayý 250. 10 Mart 2006 1 YTL

Saðlýk hakkýmýz alýnýyor. sayfa: 8. Sayý 250. 10 Mart 2006 1 YTL Saðlýk hakkýmýz alýnýyor sayfa: 8 Lindsey German Hitler de yahudilerin karikatürlerini çizdirmiþti sayfa: 10 sosyalist isci www.sosyalistisci.org Sayý 250 10 Mart 2006 1 YTL SAVAÞSIZ BÝR DÜNYA ÝÇÝN 18

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı