ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR"

Transkript

1 Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini onayladý Büyükanýt Yargý Önüne! Gündem ve Politika syf. 2-9 Unakýtan aklandý! Ne Yapmýþtý ki? Büyükanýt Yargý Önüne! Sözde vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden Bu isyan ateþi sizi de yakar! Newroz kutlamalarý Hükümet iþçi-emekçi saðlýðýný ipotek altýna alýyor Politika syf Patronlar daha ne istiyor? Okullardaki þiddet can almaya devam ediyor! Sýnýf mücadelesi syf Fabrikalardan iþçi mektuplarý Enternasyonal syf Fransa: Sýnýf mücadelesi sandýktan sokaða indi! ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR 1

2 ÝLAN TAHTASI 2 GÜNDEMDEN... Unakýtan Aklandý! Ne Yapmýþtý ki? AKP iktidara kitleleri yanýltan bir sloganla, yolsuzluklarýn üzerine gideceðiz diyerek geldi. Ýktidar olduklarý üç yýllýk sürece baktýðýmýzda evet kendilerinden olmayanlarýn ve güçlerinin yettiði kiþilerin üzerine baþlangýçta gittiler. Örnek olarak Cem Uzan verilebilir. Türkiye de sadece Cem Uzan lar mý yolsuzluk yaptý? Cem Uzan ýn baþýna gelenlere de tabiî ki üzülmüyoruz. AKP ye destek veren halk bu durumu da kanýksamýþ görünüyor: her iktidara gelen cukkasýný doldurur, hep diðerleri doldurdu, birazda Tayyip doldursun diyorlar. Ýyi güzelde kasalarýný doldurduklarý bu paralar, emekçilerden vergi, harç, þu bu diyerek türlü yalan ve bahanelerle gasp ettikleri paralar deðil mi? Yolsuzluklarýn üzerine gideceðini söyleyen hükümetin kendisi yolsuzluklarýn içinde boðulmaktadýr. Bu nedenle milletvekili dokunulmazlýðýný kaldýramýyorlar. Bir yandan da nazlanarak servetlerini açýklýyorlar. AKP meclisteki çoðunluðunu kullanarak, memleketi soyup soðana çevirmelerini önleyen her türlü yasa deðiþikliðini yapýyor. Ayný kendinden önceki burjuva hükümetler gibi. Ama öylesine sömürücüler ki ne kadar götürseler yetmiyor. Bu nedenle örneðin nerden buldun yasasý iptal ediliyor. Sebep, sermaye korkar kaçarmýþ! Bahaneye bak. Evet meclis çoðunluðunu kullanan AKP vergi aflarý çýkarýyor, patronlarýn vergilerini düþürüyor, yaðmaya, soyguna, sömürüye devam ediyor. AKP hükümeti hep dinden imandan bahsediyor. Oysa birçok AKP li bakan ve milletvekili yolsuzlukla suçlanýyor. Ve içlerinde en fazla yolsuzlukla suçlanan da Maliye Bakaný Kemal Unakýtan. Hükümet bindiði dalý kesecek deðil ya tabii ki bu duruma sessiz kalarak yolsuzluklarý onaylýyor. En baþta gelen de hükümetin özelleþtirmelerle kamu mallarýný özel sermayeye yok pahasýna hibe etmesi. En büyük yolsuzluk da budur. Unakýtan ýn Maceralarý Unakýtan, Edirne li bir bakkalýn oðlu. Nakþibendî tarikatýyla iliþkileri var. Bir dönem SEKA fabrikasýnýn genel müdürlüðünü yapmýþ. Üç çocuðu var. Çocuklarý art arda þirketler kuruyorlar. Aile fertleri birer birer devlet memurluðu görevlerinden ayrýldý. En zengin 100 Ýslamcý patrondan biri. Unakýtan ýn yolsuzluklarý yeni deðil. 4 Aðustos 2003 te, tavuklarýna yedirmek amacýyla dört bin ton mýsýr ithal etti. Dört gün sonra vergi yüzde 20 den yüzde 70 e çekildi. Oðul Unakýtan 366 milyar TL avantaj elde etti. Buna benzer daha ne vurgunlar. Kemal Unakýtan ýn marifetlerini, yani yolsuzluklarýný yazan Kemal Abi adlý bir kitap dahi çýktý. Maliye Bakaný Kemal Unakýtan ýn yolsuzluklarý çoðalýnca bu durum CHP için meclis koltuklarýnda muhalefet yapmak için fýrsat oldu. CHP, Unakýtan hakkýnda gensoru önergesi verdi. Unakýtan ayrýca, Galataport ihalesi ve mal bildirimi, banka hesaplarý konularýnda görevi kötüye kullandýðý, ihaleye fesat EÐÝTÝM SEN karýþtýrdýðý, ticari sýr ve bankacýlýk sýrrý kurallarýný ihlal ettiði gerekçesiyle yapýlan gensoru oylamasýnda AKP li milletvekillerinin oylarýyla aklanabildi. KAPATIL- Meclisteki 342 ret oyu, tencere dibin kara, benimki seneden kara misali. Ayrýca bu oylar tersine olsaydý, yani Unakýtan aklanmasaydý ne olacaktý? Bizce sonuç yine deðiþmeyecekti. AMAZ Çünkü bugüne kadar hükümete gelen tüm partililerin bir veya iki bakaný hükümet adýna büyük yolsuzluklar yaparak kasalarýný doldururlar. Demirel hükümeti döneminde Ulaþtýrma Bakanlýðý yapan Yaþar Topçu, ANAP tan Enerji Bakaný Ersümer, MHP de Koray Aydýn, þimdi de Unakýtan. Bunlarýn yoktur birbirlerinden farký. Parti isimleri farklý olsa da hepsi de ayný amacý güderler. Bizlere bunlardan farklý bir parti gerek. Nergis Çayýr

3 Yasalar Karþýsýnda Herkes Eþit mi? Öyleyse Büyükanýt Yargý Önüne! Diyarbakýr da baþlayan olaylar çevre illere yayýldý ve devam ediyor. Gösteriler bir kitlesel seferberlik niteliði kazanmýþ durumda. Çok sayýda ölü ve yaralý var. Ölenlerin büyük çoðunluðu henüz çocuk. Binlerce gösterici gözaltýna alýndý ve yüzlercesi de tutuklandý. Türkiye iþçi sýnýfý, görev baþýna: Kürt halkýný yalnýz býrakma! Þimdi neden böyle oldu diye soruluyor! Bu sorunun cevabýný bulmak için uzaða gitmeye gerek yok. Hatýrlayalým: Þemdinli de güpegündüz, onlarca tanýðýn gözleri önünde ellerini, kollarýný sallayarak askerler kitapevine bomba attý. Bombayý atan askerler halk tarafýndan yakalandý. Arabalarýndan çuval dolusu silah, bomba ve suikast listesi çýktý. Buna raðmen bu bombacý askerlerden birine Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Büyükanýt kefil oldu. Van savcýsý olayla ilgili bir iddianame hazýrladý, kendisi suçlu ilan edildi; hakkýnda soruþturma açýldý. Ýstihbaratýn baþý, hýrsýz evde dedi, görevinden alýndý. Ölenler, bombalananlar, failleri yakalayanlar, iddianame hazýrlayanlar, suçun adresini gösterenler hedef tahtasý oldu. Þemdinli halkýnýn öteden beri terörist olduðunu söyleyen MÝT ciler bir yanda, hesap soracaðýz diyen Genelkurmay Baþkanlýðý diðer tarafta. Ve hemen hesap sorulmaya da baþlandý. Muþ kýrsalýnda 14 HPG gerillasý öldürüldü. Cenazelerin Diyarbakýr, Adana ve Siirt te topraða verildiði sýrada polis cenazelere saldýrdý. Gerillalarýn kimyasal silahlarýn kullanýldýðý bir operasyonla öldürüldüðü bilgisi halkýn öfkesini arttýrmýþ durumdaydý. Buna raðmen özellikle Diyarbakýr da 28 Mart tarihinde kaldýrýlan 4 gerillanýn cenazesinde ki binlerce kiþiye saldýrýlmasý gerilen sinirleri zembereðinden boþalttý. Bu da yetmedi, gösteriler sýrasýnda çocuklar öldürüldü. Olaylar sýrasýnda kitleye yönelik hedef gözeterek ateþ edildiðine dair bir çok tanýklýk da basýna yansýdý. Ve halkýn seferberliði Diyarbakýr dan baþlayarak Batman, Siirt, Hakkari, Van, Þýrnak, Mardin gibi birçok ile yayýldý. TSK nýn muhtýra verdiði hükümet yediði tokadýn etkisiyle þahin kesildi. Baþbakan Erdoðan ýn ilk açýklamasý anne babalara çocuklarýnýza sahip çýkýn, yarýn çok geç olabilir þeklinde oldu. Bu açýklamanýn anlamý çocuklar dahil devletin önüne çýkaný ezeceðidir. Nitekim baþbakan çocuklarýn katledilmesine onay vererek dediðini yapmakta. Kürt halkýna karþý iþlenen bu cinayetler kabul edilemez. Türkiye iþçi sýnýfý ve tüm ezilen, sömürülen kesimler bu cinayetler karþýsýnda Kürt halkýnýn yanýnda yer almalýdýr. Askerden hükümete muhtýra Evet, Þemdinli de patlayan bomba deðil ama bu bombalama olayýyla ilgili hazýrlanan iddianame Türkiye siyasetinde gerçek anlamda bir bomba etkisi yaptý. Rejimin tüm güçleri arasýnda tam anlamýyla bir meydan savaþý baþladý. Ýþin ucu Türk Silahlý Kuvvetleri nin (TSK), AKP hükümetine bir muhtýra vermesine kadar vardý. Cumhurbaþkaný, yargý, CHP baþta olmak üzere burjuva siyasi partileri, birçok baþka kesim ve özellikle medya desteðini arkasýna alan TSK, adeta hükümeti köþeye sýkýþtýrýp, sindirdi. Hükümet karþý karþýya kaldýðý bu baskýya fazla direnemedi ve askeri otorite karþýsýnda geri adým attý. Genelkurmay Baþkanlýðý: Yapýlan detaylý inceleme ve ulaþýlan sonuçlar ýþýðýnda, Genelkurmay Baþkanlýðý na intikal ettirilen dosyalar kapsamýnda ( ) soruþturma açýlmasýna gerek olmadýðýna karar verilmiþtir. diyerek Büyükanýt hakkýnda soruþturma açýlmasýna izin vermedi. Bununla yetinmeyen Genelkurmay Baþkanlýðý hükümete yönelik hamlesini: Türk Silahlý Kuvvetleri kendisine karþý düzenlenen bu giriþimlerin tümüyle farkýndadýr ve yasal yollardan sonuna kadar da takipçisi olacaktýr. sözleriyle yapýp, muhtýrasýný verdi. Böylece sadece Þemdinli soruþturmasýnýn açýða çýkarýlmasý ve sorumlularýn baðlantýlarýyla birlikte hesap vermesinin önü kesilmiþ olmuyor; ayný zamanda merkezinde askerin yer aldýðý ya da alacaðý tüm olaylar konusunda TSK bir dokunulmazlýk duvarý oluþturuyor. Yasalar karþýsýnda herkes eþit mi? Öyleyse Büyükanýt yargý önüne! Baþbakan Erdoðan her konuþmasýnda yasalar karþýsýnda herkesin eþit olduðunu, bu konuda ayrým olamayacaðýný söylüyor. Bu burjuva yalanlarý ilk kez duymuyoruz. Daha önce Susurluk ve þimdi Þemdinli olaylarý devlet adýna hareket edenlerin her türlü suçu iþleme hakkýna sahip olduklarýný gösteriyor. Þemdinli nin tüm asker-sivil sorumlularý yargýlansýn ve cezalandýrýlsýn. Þemdinli nin ardýndaki tüm suç ve güç örgütleri devletle baðlantýlý ya da deðil açýða çýkarýlsýn ve tasfiye edilsin. Baþta Kürt halký olmak üzere tüm ezilen ve sömürülen kesimler üzerindeki baský ve þiddet uygulamalarýna son verilsin. Bu taleplerin yerine getirilmesi için, kalýcý ve onurlu bir barýþ ortamýnýn saðlanmasý için, sömürüsüz, baskýsýz ve kimsenin bir baþkasýna boyun eðmek zorunda olmadýðý bir düzen için iþçi sýnýfýnýn, emekçilerin, Kürt halkýnýn ve tüm ezilen sömürülen kesimlerin birleþik mücadelesi saðlayalým. GÜNDEM 3 GÜNDEM

4 4 Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve Þimdi Yeniden Þemdinli bombalamasý yerel bir olay deðildir. Bombalamayý gerçekleþtirenlerin hem niyetleri, hem baðlantýlarý, hem de olayýn Türkiye siyasetine etkileri göz önüne alýndýðýnda bu durum görülmektedir. Bombalama olayý gerçekleþtiði andan Van Savcýsý Ferhat Sarýkaya nýn hazýrladýðý iddianameye kadar geçen süreç boyunca ve sonrasý geliþmeler de bunu doðrulamýþtýr. Þemdinli olayýnýn Susurluk a kadar izlerini sürmek mümkündür. Diðer yandan suçüstü yakalanan iki astsubay ve PKK itirafçýsý dýþýnda Kara Kuvvetleri Komutaný Yaþar Büyükanýt ýn adýnýn da iddianamede adýnýn geçiyor olmasý olayýn boyutlarýnýn bir ifadesi olarak kabul edilmelidir. Hýrsýz evin içinde olursa herkes girer Nitekim TSK, bombalama olayý sonucu hazýrlanan iddianameyi kendisine yönelik bir komplo ve saldýrý olarak kabul etti ve iþin ucu TSK nýn hükümete muhtýra vermesine kadar vardý. Muhtýra ilk olarak; iddianameyi hazýrlayan savcý hakkýnda soruþturma açýlmasýna, Emniyet Ýstihbarat Baþkaný nýn görevinden alýnmasýna yol açtý. Tüm kamuoyu askerin ne kadar dokunulmaz olduðunu bir kez daha gördü. Hatýrlanacaðý üzere iddianameyi hazýrlayan savcý hakkýnda önce inceleme, peþinden soruþturma açtýran hükümet diðer taraftan da en çok güvendiði bürokratlarýndan olan ve üç dönem boyunca Emniyet Ýstihbarat Baþkanlýðý görevi verdiði Sabri Uzun u da görevinden almak zorunda kaldý. Sabri Uzun, TBMM Þemdinli Komisyonu nda kendisine; Termal kamera hareketleriyle izlenen bir yerde o kadar bomba þehre nasýl girdi? sorusunu, Kilit bozulmuþ efendim... Bölgeden eroin de geçiyor. Türk polisi Avrupa da yakalananýn yüzde 30 unu yakalýyor. Hýrsýz evin içinde olursa herkes girer... diye cevaplamýþtý. Yine Sabri Uzun un baþbakana ilettiði söylenen bir bilgi notunda; Þemdinli olayý ile ortaya çýkan devlet içindeki illegal yapýlanmanýn izleri iyi takip edilirse Yaþar Büyükanýt ile Jandarma Genel Komutaný Fevzi Türkeri ye kadar uzandýðý görülecektir ifadesinin yer aldýðý basýna yansýdý. Ýddianamenin iddiasý: bombanýn adresi PKK deðil jandarma! Süreci tekrar hatýrlayalým: Van Cumhuriyet Savcýsý Ferhat Sarýkaya, Þemdinli de 9 Kasým 2005 tarihinde Umut Kitapevi nin bombalanmasý olayýyla ilgili olarak bir iddianame hazýrladý. Savcý 100 sayfalýk iddianamesinde bombalama olayýnda suçüstü yakalanan ve halen tutuklu bulunan Astsubay Baþçavuþ Ali Kaya, Astsubay Baþçavuþ Özcan Ýldeniz ve PKK itirafçýsý Veysel Ateþ hakkýnda: Devletin birliðini ve ülke bütünlüðünü bozmaya yönelik eylemde bulunmak, adam öldürmek ve adam öldürmeye teþebbüs etmek, suç iþlemek için anlaþmak iddiasýyla dava açýlmasý ve bu çerçevede cezalandýrýlmalarýný talep etti. Ayný iddianamede Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt hakkýnda da suç duyurusunda bulundu ve soruþturma açýlabilmesi için iddianameyi Genelkurmay Baþkanlýðý na gönderdi. Baykal: Orduya darbe giriþimi CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal ýn, AKP hükümetini orduya darbe giriþimi nde bulunmakla itham etmesine yol açacak kadar önemli olan bu iddianamenin son 20 yýlý aþkýn süredir devam eden ve büyük ölçüde bu sürecin sonucunda oluþan JÝT, JÝTEM, özel tim, koruculuk, itirafçýlýk gibi sistemlerin oluþtuðu bir kovana hasbelkader çomak soktuðu gerçeðini gösteriyor. Nitekim savcý, Þemdinli nin, lokal bir olay olmadýðýný, merkezde planlanan, uygulamaya sokulan, emir-komuta zinciriyle yukarýdan aþaðýya doðru inen bir olay olduðunu belirtiyor. Yani: Þemdinli olayý, bürokratik elitlerin demokratik siyaseti, özgürlükleri bastýrarak, kendi iktidar alanlarýný geniþletme planýdýr. diyor. Burada bahsedilen elit lerin asker aðýrlýklý bürokratik kesimler olduðu yorumlarý aðýr basmakta. Bu çerçevede Avrupa Birliði süreciyle en azýlý demokrat kesilen medya baþta olmak üzere bütün bir devletlü kesimlerin, Van savcýsýnýn Büyükanýt a iddianamesinde yer vermesinin bir suç olduðuna kanaat getirmesi ve dolayýsýyla da savcýyý suçlu ilan etmesi ayrý bir önem ve anlam kazanýyor. Merkezci, devletli statükonun muhafaza edilmesinin taraftarý bir hayli fazla görünüyor. AKP hükümetinin tetikçisi olmaktan, Büyükanýt ýn genelkurmay baþkaný olmasýný engellemeye kadar çeþitli senaryolar içinde yer almakla suçlanan savcýya söylenen en komik söz ise sen kendi iþine bak denmesi. Bu iþin sonuna kadar takipçisiyiz diyen baþbakan nerede? Oysa bombalama olayý sonrasý ilk yapýlan açýklamalarda durum farklýydý; örneðin olaydan iki gün sonra, 11 Kasým da baþbakan: nereden gelirse gelsin, kim tarafýndan yapýlmýþ olursa olsun, kim yapmýþsa bunun bedelini ödeyecektir. Bizden kimse bir kayýrmacýlýk, bir korumacýlýk, yürütme olarak beklemesin, yargý üzerine düþeni en ideal bir þekilde yapacaktýr demiþ ve, Biz bu iþin sonuna kadar takipçisiyiz. iddiasýnda bulunmuþtu. Evet yargý üzerine düþeni en ideal þekilde yapmak için bir iddianame hazýrladý ama iddianameyi hazýrlayanýn kendisi suçlu duruma düþtü ve þimdi savcý sanýk sandalyesine oturma tehdidi altýnda. Ayný gün Dýþiþleri Bakaný Abdullah GÜL ün beyanatý ise; bu konu eskiden olduðu gibi kapalý ve karanlýkta kalmayacak. Kimsenin tereddüdü olmasýn, ne olursa olsun açýða çýkarýlacak, Türkiye artýk eski Türkiye deðil, bunu herkes bilsin þeklinde olmuþtu. Öyleyse þimdi sormanýn

5 tam zamaný artýk eskisi gibi olmayan nedir? Yapýlan bütün bu açýklamalara raðmen hükümet, asker duvarýna toslamýþtýr. Ve ilk toslamada yelkenlerini suya indirmiþtir. Görevlerini yapmaya çaðýrdýðý savcýlarýný ise aslanlarýn önüne terk etmekte bir an bile tereddüt etmemiþtir. Hükümet tükürdüðünü yalamýþtýr. Hükümet askerin ayaklarý altýnda kalmýþtýr. Yaþananlarýn anlamý budur. Tam da bu noktada Ýçiþleri Bakaný Abdulkadir AKSU nun olaylarýn sonrasýnda; Ülkemizin ilerlemesini istemeyenler, provokasyonlarla bizi birbirimize düþürmeye çalýþýyor. Saðduyulu, soðukkanlý olalým, tahriklere kapýlmayalým þeklinde açýklamasýný nasýl yorumlamalýyýz? Olaylarýn ardýndan bir iddianame hazýrlandý ve iddianameye göre olaylarýn failleri ve baðlantýlarý 100 sayfalýk bir raporla savcý tarafýndan belirlendi. Bu durumda, ülkenin ilerlemesini istemeyen, bizi birbirimize düþürmeye çalýþanlar kim oluyor? Sözde vatandaþ tan bu yana Sözde vatandaþ ifadesini ilk kez Genelkurmay Baþkaný Özkök söyledi Newroz kutlamalarý sonrasý Mersin de çocuklarýn oluþturduðu bir topluluk içinden iki Kürt çocuk, Türk bayraðýný yerde sürümüþ, medya bu görüntüleri vatan elden gidiyor çýðýrtkanlýðýyla ekranlara taþýmýþ ve bunun üzerine Genelkurmay Baþkanlýðý, sabrýmýzý taþýrmayýn þeklinde bir açýklama yapmýþtý. Peþinden Türkiye nin dört bir yanýnda linç giriþimleri, Kürtlere ve devrimcilere saldýrýlar peþ peþe gelmiþti. Bu açýklamanýn taþýdýðý tehdit tonu ve içerdiði ayrýmcýlýk siyasi rejimin hem Kürt halkýna hem de baþta iþçi sýnýfý olmak üzere tüm ezilen ve sömürülen kesimlere yönelik izlediði politikanýn bir yansýmadýr. Öyleyse bir kez daha soralým; Gerilimi artýran, çatýþma atmosferini yaratan, kin ve düþmanlýðý sahneye sokanlar ve bu durumdan rant elde etmeyi umanlar kim? TBMM Þemdinli Araþtýrma Komisyonu na bilgi veren Milli Ýstihbarat Teþkilatý nýn (MÝT) daire baþkaný düzeyinde uzmanlarý; Hakkâri, Yüksekova ve Þemdinli nin tarihi boyunca bir isyan ve suç merkezi olduðunu söylüyor. MÝT uzmanlarýna göre; Örgüt 84 te burada faaliyete geçmeden önce, öncelikle tüm aþiretleri tahlil etmiþtir. Uygun bir taban vardý. Belki adý PKK falan deðildi ama, KDP ve KYB den kaynaklanan, yani Kürtçülük bilincinin oluþturulduðu bir potansiyel. Bu demek deðildir ki Þemdinli halký budur, ama bir örgütün ihtiyaç duyabileceði kadar desteði bulmasý yeterlidir. Çocuklar öldürülüyor MÝT uzmanlarýnýn kastettiði Þemdinli baþta olmak üzere bölge halkýnýn teröre meyilli olduðu. Bu sözlerden 25 yýlý aþkýn süredir olaðanüstü koþullar altýnda yönetilen bu bölgelerde asker-polisin bu bakýþ açýsýyla çalýþtýðý sonucunu çýkarabiliriz. Nitekim Muþ kýrsalýnda öldürülen 14 HPG gerillasýndan 4 ünün Diyarbakýr daki cenazeleri sýrasýnda baþlayan olaylar hem Diyarbakýr da il geneline yayýldý, hem de bölgenin diðer illerine de yayýlmaya baþladý. Büyük oranda çocuklarýn ve gençlerin de içinde bulunduðu kitleye yönelik hedef gözeterek ateþ edildiðine dair bir çok tanýklýk þimdiden basýna yansýmýþ durumda. Nitekim çok sayýda Kürt gösterici hayatýný kaybetti ve yaralandý. Oysa göstericiler görüntülere de yansýdýðý üzere sadece taþ kullanmakta. Olaylarý sürekli çarpýtan, provokatif yayýn yapan, olaylarýn gerçek nedenlerinin üzerini örten medya ise ateþe benzin dökmekle meþgul. Daha önce Roj TV nin Þemdinli olaylarýný naklen yayýnladýðý haberlerini veren medya, son olaylar sýrasýnda da ROJ TV nin kepenk kapatma talimatý verdiðini duyurdu. Bizzat Emniyet Ýstihbarat Daire Baþkaný bu haberleri yalanladý. Tekrar soralým: gerilimi artýran, çatýþma atmosferi yaratan, kin ve düþmanlýðý sahneye sokan kim? Borsa düþse ne olur? Büyükanýt ýn Þemdinli iddianamesinde adýnýn geçmesi üzerine TSK nýn tavrýnýn sert olacaðýna dair medyada bir beklenti oluþmuþtu. Nitekim açýklamalar gayet de sert oldu. Asker, hükümete muhtýra verdi. Buna raðmen verilen cevaptan memnun kalmayan bir çok kiþi oldu. Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Hilmi Özkök ün, Baþbakan Tayyip Erdoðan ile görüþmesinde, TSK ya sahip çýkýn, kendimizi savunmak zorunda kaldýðýmýzda herkes bundan zarar görür. Kendimizi savunursak borsa bile düþer sözleri basýna yansýdý. Borsa düþse ne olur? Þimdi borsa yüksek. Resmi rakamlara göre aç sayýsý 1 milyon, yoksul sayýsý 18 milyon. Ýþsizlik oraný yine resmi rakamlara göre yüzde 11,3. Ýþsiz sayýsý 2,3 milyon. Milyonlarca iþçi emekçi sosyal güvenlikten mahrum bir þekilde yaþamaya çalýþýyor. Çalýþan milyonlarca iþçi asgari ücrete talim ediyor. Borsa yüksek olduðunda iþçi sýnýfý ve emekçilerin hayatý böyle oluyorsa bunun anlamý zenginler kazandýkça emekçilerin daha da yoksullaþtýðýdýr. Öyleyse borsanýn düþmesi iþçinin, emekçinin, Kürt halkýnýn deðil patronlarýn kaygýlanacaðý bir durumdur. Bu durumda Genelkurmay Baþkaný nýn sözlerinin muhatabý iþçi ve emekçiler deðil patronlardýr. Nitekim bu sözler patronlara verilmiþ bir mesajdýr. Ýþçi sýnýfý ve Kürt halký, birlikte ve örgütlü Evet TSK, hükümete muhtýra vermiþtir. Hükümet geri adým atmýþ ve tükürdüklerini yalamýþtýr. Hükümet hamle üstünlüðünü kaybetmiþ ve AB süreciyle görece elde ettiði posizyonunu kaybetmiþtir. Önümüzdeki süreç boyunca bu sürecin etkilerini hep birlikte yaþayacaðýz. Ama bu sürecin sonuçlarýný her durumda en olumsuz þekilde ve en fazla oranda kayýplarla yaþayacak, payýna en fazla baský ve þiddet düþecek olan iþçi sýnýfý, emekçiler ve Kürt halký olacaktýr. Diyarbakýr da yeniden alevlenen devlet güdümlü saldýrýlar, baský ve þiddet uygulamalarý bunun ilk habercisidir. Çeþitli bölgelerde, üniversitelerde benzer saldýrýlar baþlamýþtýr. MHP, BBP gibi faþist odaklar, ve kimi milliyet/ulusalcý kesimler hazýr kýta beklemeye baþlamýþtýr. Ýþçi sýnýfý, emekçiler, Kürt halký ve ezilen, sömürülen tüm kesimler hak ve özgürlükleri için fabrikalarda, üniversitelerde, mahallelerde birlikte ve örgütlü olmak durumundadýr. Arif Benol 5

6 Bu Ýsyan Ateþi Sizi de Yakar Tüm Ortadoðu halklarý için Newroz un tarihsel bir önemi ve misyonu vardýr. Newroz özellikle tarihinde ve günümüzde her türlü baský ve zulme uðrayan, ezilmeye ve sömürülmeye mahkum býrakýlan Kürt halký için anlamlý bir gündür. Newroz zalim hükümdar Dehaka karþý, devrimci Kawa önderliðindeki halklarýn isyan ateþidir. Ýþte Newroz un bu tarihsel öneminden dolayý sömürücü yöneticiler tarafýndan ciddi bir tehdit unsuru olarak görülmekte, gösterilmektedir. Türkiye devleti her yýl haftalar öncesinden Newroz sendromu na girmektedir. Baþta medya eliyle olmak üzere, gerilim propagandasý yürütülmektedir. Devlet terörüne meþruiyet kazandýracak toplumsal, psikolojik atmosfer adým adým örülmektedir. Bu iþin baþýný da her zamanki gibi baþta generaller, hükümet ve ýrkçý þovenist odaklar çekmektedir Newroz kutlamalarý esnasýnda Mersin de örgütlenen bayrak provokasyonu ile linç saldýrýlarýnýn ve vahþet saldýrýlarýnýn önü açýlmýþtý. Bu olay egemen güçlerin Newroz karþýsýndaki korkularýný açýða vurmakta. Bu yýlda gelenek bozulmadý. Þemdinli de suçüstü yakalanan devletin bu yýlda boþ durmadýðý, provokasyon ve terör mantýðýndan vazgeçmediði ortaya çýktý. Ayrýca Newroz kutlamalarýnda devlet; sarý, kýrmýzý, yeþil renklerin kullanýlmasýný ve Newroz un w sini bölücü harf ilan etti, kullanýlmasýný yasakladý. Ama bu yasakçý mantýðýn herhangi bir caydýrýcý rolünün olmadýðý 2006 Newroz kutlamalarýnda kendini göstermiþtir. Newroz Bir Mücadeleyi Anlatýr Devlet, Newroz için uzun yýllar uyguladýðý yasakçý mantýktan bir sonuç alamayýnca, bir taktik gereði Newroz kutlamalarýný siyasi özünden koparmaya karar verdi. Devlet, Newroz u, baharýn baþlangýcý olarak göstererek, kendilerinin de Newroz u kutladýklarýný söyleyerek, göstermelik kutlamalarla ezilen halklarýn etki alanýndan çýkarýp sýradanlaþtýrmak istemekte. Týpký dünya emekçi kadýnlar günü nü dünya kadýnlar günü olarak lanse ederek içeriðini boþaltmak istediði gibi. Ama görüldüðü gibi devlet bu uygulamalarda da baþarýlý olamýyor. Yine Newroz da alanlarý milyonlarca ezilen ve sömürülen Kürt halký dolduruyor, isyan ateþini yükseltiyor. Newroz bir mücadele günüdür. Newroz ýrkçýlýða, þovenizme karþý halklarýn kardeþliðinin simgesidir. Newroz un içini boþaltmaya, yasaklamaya çalýþan devlet bilmeli, korkunun ecele faydasý yok Newroz un isyan ateþi bir gün sizi de yakar! Uður Yýlmaz 6

7 Newroz Kutlamalarý 2006 Newroz kutlamalarý baþta Diyarbakýr olmak üzere büyük bir coþkuyla kutlandý. Kutlamalarýn startý Þemdinli de DTP eþ baþkanlarý Aysel Tuðluk ve Ahmet Türk tarafýndan Newroz Ateþi yakýlarak 18 Mart ta baþlatýldý. 19 Mart pazar günü ise Ýstanbul Kazlý Çeþme de Newroz için ayrýlan meydanda gerçekleþtirildi. Ýstanbul da ki Newroz kutlamalarýna 150 bin civarýnda bir kitle katýldý. Geçen yýla göre daha organize bir kutlama gerçekleþtirildi. Giriþte insanlar tek tek aranarak alana alýndý. Polis abartýlý bir dikkatle insanlarýn sabrýný zorlayarak arama yaptý. Katýlým geçen yýla göre daha fazlaydý. Alanýn bir bölümünde seyyar tuvaletler kurulmuþtu. Geçen yýllarda bu sorun insanlarý çok zor durumda býrakýyordu. Newroz kutlamalarýnda meydaný dolduranlarýn kimi Türk, kimi Kürt, kimi Alevi, kimi Sünni idi. Anne ve babalar, iþçi ve emekçiler, öðrenciler ve daha nicesi vardý ve bir ortak noktalarý vardý: Newroz coþkusu. Talepler biraz kýsýr kaldý ve daha çok Öcalan a kitlendi. Mitinge çok sayýda siyasi parti, grup ve çok sayýda sendikacý katýldý. Bizce Newroz larda iþçilerin talepleriyle Kürt Halký nýn siyasi ve demokratik talepleri ayný alanda Kürt ve Türk iþçileri tarafýndan birlikte dile getirilirse Newroz ateþi daha da gür yanacaktýr. güvence, ji bo aþiti ji bo azadi ji bo demokrasi edi bese (barýþ için özgürlük için demokrasi için artýk yeter) pankartlarý asýldý. Ýçiþleri bakanlýðýnýn bayrak yasaðýna raðmen halk alana DTP bayraklarý ve sarý, kýrmýzý ve yeþil renkli flamalarla girdi. Sabah saatlerinde arama noktalarýnda yaþanan gerginliðin ardýndan arama noktalarý kaldýrýldý. Alanda yapýlan konuþmalarda Diyarbakýr Belediye Baþkaný Osman Baydemir, halkýn Newroz unu kutlayarak konuþmasýna baþladý. Kýrmýzý çizgilerin artýk aþýlmasý gerektiðini belirten Baydemir, artýk çatýþma ve savaþ istemediklerini dile getirdi ve barýþ olsun, kardeþlik olsun, Kürtler onurlu bir barýþla kendi etnik kimlikleriyle yaþama katýlsýn dedi. Alkýþlar ve sloganlar eþliðinde kürsüye gelen DTP eþ baþkaný Ahmet Türk Newroz un barýþ ve farklý kültürlerin bir arada yaþama günü olduðunu vurguladý. Kardeþçe yaþamak istediklerini belirten Türk; ama özgür, ama baþý dik silahlarýn susmasý için aydýn- larýn devreye girmesi gerektiðini belirtti ve: barýþýn ve savaþýn bedeli var. Savaþýn bedeli kan ve gözyaþýdýr. Biz kan ve gözyaþý istemiyoruz dedi ve konuþmasýný 2006 yýlýnýn barýþ ve kardeþlik yýlý olmasýný dileyerek bitirdi. Newroz, Van, Dersim, Gaziantep, Malatya, Adana, Þirnak, Mardin, Hakkari, Mersin ve Ýzmir de kýsaca ülkenin dört bir yanýnda coþkuyla kutlandý. Provakatif haberlerle halký alanlardan uzaklaþtýracaklarýný sanan sistemin bekçilerinin unuttuðu bir þey vardý: Kürtler artýk eski Kürtler deðil. Artýk karþýlarýnda daha örgütlü bir halk var ve bu halk tarihine, kültürüne, kimliðine sahip çýkýyor, çýmaya da devam edecek Newroz u Türkiye de böyle geçti Newroz unda da emekçilerin ve Kürt halkýnýn el ele, Newroz alanlarýnda tek yumruk halinde olmasý en büyük hedef olmalýdýr. Baþta Kürt halkýnýn kendi kaderini tayin hakký olmak üzere her tür siyasi ve demokratik talepleriyle iþçi sýnýfýnýn ve tüm emekçi kesimlerin talepleri birleþmelidir. Newroz u azadi. Newroz aþýti. Newroz brati. Newroz özgürlük, barýþ ve kardeþliktir... Jiyan Diyarbakýr da Newroz Diyarbakýr günler öncesinden yaratýlmaya çalýþýlan gerginlik ortamýna raðmen Newroz u büyük bir coþku ile kutladý. Güneþin ilk ýþýklarýyla birlikte sarý, kýrmýzý ve yeþil renklerle sokaklara akan yüz binlerce kiþi Kürt sorununa demokratik çözüm istedi. Sabah saat 6 dan itibaren alana akýn eden halk Newroz u zýlgýtlar ve halaylar eþliðinde kutladý. Diyarbakýr da da Kürt halký barýþ, demokrasi ve Öcalan a özgürlük taleplerini dile getirdi. Miting alanýnýn dört bir tarafýnda toplumsal barýþ için genel af, barýþ için hala bir þans var, kimliðim ve kültürüm için anayasal 7

8 Hükümet Ýþçi ve Emekçilerin Saðlýðýný Ýpotek Altýna Alýyor AKP hükümeti, IMF nin talimatlarýyla Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýsýný (GSSYT) þubat ayýnda yasallaþtýrmayý planlýyordu. Ama hükümet böyle genel ve kapsamlý bir yasayý hayata geçirmekten çekindiði için, sendika konfederasyonlarýný kapalý kapýlar ardýnda ikna etmeyi hedefledi. Tasarý mart ayýnda meclis komisyonlarýnda görüþülmeye baþlandý. Genel Saðlýk Sigortasý neyi hedefliyor? Sermaye sýnýfý adýna, 1990 lý yýllardan sonra ilk defa bir partinin meclis çoðunluðunu elinde bulundurmasý, sermayenin planladýðý saldýrýlarý hayata geçirmesi için bulunmaz bir fýrsat saðladý. Sermaye bu fýrsatý, iþçi sýnýfýnýn tüm kazanýlmýþ haklarýna yönelik topyekün bir saldýrý çerçevesinde ve planlý bir þekilde hayata geçiriyor. Gün geçmesin ki yeni bir saldýrý yasasýyla karþýlaþmayalým. Tabii ki hükümet, sermaye için hayata geçirmek istediði saldýrýlarý, iþçilere, emekçilere ve yoksul kitlelere reform adý altýnda, boyalý basýnýn da yardýmýyla yutturmaya çalýþýyor. Ýþte özellikle IMF ve sermayenin bir an önce yasallaþmasýný istediði (GSSYT) bunlardan birisi. Ayrýca hükümet bu tasarýyý þirin göstermek için, tüm nüfusun genel saðlýk hizmetlerinden yararlanacaðýnýn propagandasýný yapmakta. Hükümetin kitlelerin bilincini bulandýrmak için tasarýyý cilalayarak sunmasý aslýnda kitleleri aldatma amacýna yönelik. Çünkü tasarýnýn içerliði görüldüðünde tüm nüfusun saðlýk hizmetlerinde ne þekilde ve nasýl yararlanacaðý görülecektir. AKP hükümeti, bu tasarýyla saðlýk hizmetlerini gelecekte özel hastanelere devretmek istiyor. Saðlýðý paralý hale getirerek sermaye çevrelerinin kârlarýna kâr katmanýn olanaklarýný yaratýyor, bunun için çalýþýyor. SSK, Emekli Sandýðý ve Bað-Kur un Saðlýk Bakanlýðý na devri sürecinde hükümetin yapmýþ olduðu propaganda bugünden farklý deðildi. Oysa hükümetin propagandasýna inanýp özel hastanelerde tedavi görmek için müracaat eden SSK lýlar, özel hastane farký adý altýnda ceplerinden para ödemek zorunda kaldý. Hastanelerde býçak parasýna savaþ açan hükümet, iþ özel hastanelere gelince saðlýk hizmetine muhtaç olan hastalarý, sigortalý olsa bile, para ödemeye mecbur ediyor. Tabii ki bu soyguna yasal olanaklarý AKP Hükümeti sunmaktadýr. Hatta baþbakan bile özel hastanelerin kazlarý bulduk, tüyleri yolalým havasýna girdiklerini söyleyip, böyle yapmaktansa sürümden kazanmalarýný tavsiye etti. Ýþte bu yaþananlar eðer önümüzdeki günlerde bu yasa tasarýsý yasallaþýr ise tüm iþçi ve emekçilerin baþýna gelecek felaket budur. Bugün gündem de olan GSSYT da ayný amaçlar hedefleniyor. Hükümet eðitimde olduðu gibi saðlýkta da her þeyin piyasalaþmasýný istiyor. Yani iþçi ve emekçilere paran varsa saðlýk hizmetlerinden yaralanabilirsin, yeterli paran yoksa ölebilirsin seçeneðini sunuyor. Hükümetin saðlýk sistemindeki deðiþikliði aslýnda hastalarýn müþteri gibi görülmesini içermektedir.. Önce mezarda emeklilikti, þimdi ahrette 1980 askeri darbesinden sonra sermayenin çýkarlarýný temsil etmek için iktidara gelen hükümetler, sürekli olarak saðlýk ve sosyal güvenliðin devlet bütçesinde kara delik veya kambur olduðu propagandasý yaptý. Bu temelde hükümetler tarafýndan küçük küçük düzenlemeler yapýldý. Emeklilik yaþý için (5 bin prim günü) kadýnlarda 20, erkeklerde 25 yýlýný çalýþarak dolduranlar emekli olabiliyorlardý yýlýnda Ecevit hükümeti, Sosyal Güvenlik Yasasý olarak iþçi ve emekçilerin önüne getirdi. Bu yasaya karþý temmuz ayýnda iþçi, emekçi ve yoksullardan oluþan 400 bin kiþilik bir kitleyle Ankara da hükümet uyarýldý. Sýkýntýlý günler geçiren hükümetin yardýmýna 17 Aðustos depremi yetiþti. Bir hafta içinde gece gündüz demeden mesai yapan milletvekilleri yasayý yasallaþtýrdýlar. Ýþçi sýnýfýnýn gözünde bu yasa, mezarda emeklilik yasasýdýr. Bu yasayla yaþ sýnýrý emekli olacak kadýnlarda 58 e, erkeklerde 60 a yükseltildi. Þimdi de ayný sermayeye hizmet eden bir baþka parti, bir baþka yasayla, emeklilik yaþýný ve saðlýk hizmetlerini düzenlemeye (bozmaya) çalýþýyor. GSSYT de meclis komisyonunda, emeklilik prim gün sayýsý kademeli olarak arttýrýlmasý kabul edildi. Böylece 2007 yýlýnda SSK lý olan birinin prim gününe her yýl artý 100 gün eklenecek. Yani bu kiþinin 7100 prim gün ödemesi gerekecek yýlýnda SSK lý olan ise 7200 gün prim ödeyecek ve bu durum her yýl Umut Bebek (1 haftalýk, yeni doðan) Dünyaya gözlerini Ocak 2006 da Türkiye de açtý. 60 yaþýna gelip emekli olmaya hazýrlandýðýnda emeklilik yaþý 67 ye çýkmýþ olacak yýlýna kadar çalýþmasý gerekecek Dünyanýn en uzun yaþayan insanlarý Japon akranlarýndan bile geç emekli olacak. Nurgül Dökmetaþ (25 yaþ, sigortasýz iþçi) Ülkemizde beþ milyon kiþi gibi kayýt dýþý sektörde sigortasýz olarak çalýþýyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigorta Yasa Tasarýsý yasalaþýrsa primleri ödenmediði için ne emeklilik, ne de saðlýk hakký olacak.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 23 Ocak 2006 http://iscicephesi.org asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Gündem ve Politika syf. 2-6 Düþünce

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Gündem ve Politika syf. 3-4/16-17 Emek Hareketi syf. 5-10 AB nin yalanlarýna deðil, sýnýfýnýn gücüne inan Cezaevleri burjuva düzenin aynasý Ukrayna

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 22 Aralýk 2005 http://iscicephesi.org Baský ve þiddet rejimi Þemdinli de Gündem ve Politika syf. 2-6 Kapitalist

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 20 Ekim 2005 http://iscicephesi.org bozamayacaklar iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Ýlan Tahtasý, Gündem

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 28 Haziran 2006 http://iscicephesi.org Laik-faþist kampýn anti-demokratik komplolarýna, Kürt halký üzerindeki katliam

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk.

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Mısır, Şubat 2011 YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Her sayýmýzda bir ayaklanmaya tanýklýk ettik. Ortadoðu ülkelerinde baþlayan, yükselerek ve yayýlarak

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz!

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz! Temmuz 2012 Sayý:2 Merhaba Bu bülten biz tekstil iþçilerinin EZÝLÝYORUZ, TALEPLERÝMÝZÝ NEDEN DAHA GÜR SESLE HAYKIRAMIYORUZ? diyerek çýkarmaya karar verdikleri bir yayýndýr. Ýþçi kardeþlerimiz; biz günün

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞÇÝ SAÐLIÐI PANELÝ 23 Mayýs 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Paneli ISBN

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

AYLIK GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 17 EYLÜL 2010 Komünist Manifesto yu ezbere bilen bir oportünist Referandum sürecinde solun Evet veya Hayýr kamplarýna karýþan kesimleri kendi pozisyonlarýný

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan emekçiler olsun

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan emekçiler olsun Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 21 Kasým 2005 http://iscicephesi.org AB ALDATMACASINA SON! 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı