Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda"

Transkript

1 Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 23 Ocak asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Gündem ve Politika syf. 2-6 Düþünce özgürlüðü yargý kýskacýnda Hükümetten patronlara kýyak Emperyalistler planlarýna müttefik arýyor Alt-üst kimlik sorunu deðil, sýnýf sorunu Devlet suçüstü yakalandý, ama suçlu yine halk Sýnýf Mücadelesi syf bitti, saldýrýlar sürüyor Sosyal güvenlik tasfiye ediliyor Kayýt dýþý ekonomi büyüyor Emek güncesi Fabrikalardan iþçi mektuplarý Sýnýf mücadelesi syf. 7 Ekmek yoksa, barýþ da yok Dünya syf Irak: 15 Aralýk seçimleri ve direniþ ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR 1

2 ÝLAN TAHTASI GÜNDEMDEN... Düþünce ve ifade özgürlüðü yargý kýskacýnda Orhan Pamuk Ýsviçre de yayýnlanan Das Magasin dergisine 6 Þubat 2005 tarihinde verdiði demeçle, Türkiye de 30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni öldürüldü, kimse söylemiyor bari ben söyleyeyim sözleri nedeniyle TCK nin 301. maddesi gereði Türklüðü alenen aþaðýlamak suçundan 3 yýl hapis istemiyle yargýlanmaya baþladý. Oysa ki hükümet yeni TCK için, bu yeni TCK bir hukuk reformudur, biz özgürlükleri geniþleten bir yasa çýkarýyoruz iddiasýnda bulunmuþtu. Ama yapýlan eski TCK nin çaðdýþý maddelerinin aðýrlaþtýrýlarak yeni TCK ya taþýnmasý. Mahkeme öncesi bir gazeteye demeç veren Orhan Pamuk, paþalarýný, polisini ve evliyalarýný yaþarken her fýrsatta þereflendiren ama yazarlarýný ancak mahkemelerde ve hapishanelerde yýllarca süründürdükten sonra ve cenaze namazlarýný kýlmadan önce hatýrlayan bu ülkede yaþadýðým için bu davanýn açýlmasýna çok þaþýrdýðýmý da söyleyemem. Devlet hapsimi istediðine göre en sonunda gerçek bir Türk yazarý olmayý baþardýðýmý anlýyorum. Bazý gazeteler nefret kampanyasý açtý, bazý köþe yazarlarý artýk susturulmam gerektiðini dile getirdi, aþýrý milliyetçi gruplar meydanlarda beni lanetleyen toplantýlar, yürüyüþler düzenledi. Kitaplarým ve fotoðraflarým yakýldý. Bir milletin þerefini asýl lekeleyecek þeyin tarihteki karanlýk noktalarýn konuþulmasý deðil, konuþulmamasý olduðuna inandýðým için düþüncelerimi açýkladým dedi. Orhan Pamuk 16 Aralýk 2005 tarihinde Þiþli 2. Asliye Ceza Mahkemesi nde hakim karþýsýna çýktý. Ancak mahkeme dosyanýn adalet bakanlýðýna gönderildiðini ve bakanlýktan beklenen yanýtýn gelmemesi nedeniyle yargýlamayý 7 Þubat 2006 ya erteledi. Milliyetçiler ise vatandaþ hassasiyeti kýlýfý altýnda ýrkçý faþist eylemlerine devam ediyor. Adliye giriþi ve çýkýþýnda Orhan Pamuk aracýna taþlý sopalý ve yumurtalý saldýrýda bulunan, vatan haini, satýlmýþ aydýnlar sloganlarý atan ve kendini müdahil avukat olarak tanýtan milliyetçiler yine sahnedeydi. Devletin çeþitli kurumlarý tarafýndan destek ve teþvik gören, sokaklara salýnan, iþçileri, emekçileri, Kürtleri ve devrimcileri infaz eylemleriyle sindirmeye çalýþan; parti binalarý, iþyerleri, resim sergisi demeden baskýnlar düzenleyen ve bütün bunlarý alenen polisin ve jandarmanýn gözlerinin önünde yaptýklarý halde haklarýnda hiçbir soruþturma yapýlmadýðý gibi duyarlý vatandaþ sýfatýyla ödüllendirilen faþistler, bu gibi olaylarý bir sýçrama tahtasý olarak kullanmaya çalýþmakta ve kendilerine belli bir taban yaratma gayesindeler. Sonuçlara katlanabilirsen ülkede ifade özgürlüðü var Mersin de yaþanan bayrak olayý sonrasýnda Genel Kurmay Baþkanlýðý tarafýndan açýklanan sözde vatandaþ nitelemesini emekli bir general de Orhan pamuk için kullandý. Türkiye de 30 bin Kürdü EÐÝTÝM SEN katletmek yasal ama 30 bin Kürdün katledildiðini söylemek suç. Bu düzende Orhan Pamuk gibi sol liberal görüþlere sahip bir aydýn bile, düþüncelerinden KAPATILdolayý yargýlanýyor ve hatta linç saldýrýlarýnýn hedefi haline gelebiliyorsa gerisini siz düþünün. Nitekim 60 yazar, çizer, gazeteci 301. maddeden dolayý yargýlanmakta. Burjuva medya da iþine gelmeyenleri hemen vatan haini ilan edebiliyor. AMAZ Bu ülkede fikrinizi açýkladýðýnýzdan dolayý yargýlanmayý, linç saldýrýlarýna uðramayý, vatan haini ve sözde vatandaþ ilan edilmeyi, hatta aðýr hapis cezalarýna ve gözaltýnda iþkencelerde faili meçhullere eklenmeyi göze alýyorsanýz tabi ki fikrinizi açýklamakla serbestsiniz. Buyurun size kapitalist barbar düzenin fikir özgürlüðü anlayýþý. 2 Uður Yýlmaz

3 Asgari ücret gene yoksulluk sýnýrýnýn altýnda Patronlara kýyak, iþçilere sömürü ve sefalet AKP hükümeti iþçi-emekçi düþmaný bir hükümet. Ýcraatlarýyla bunu her gün yeniden kanýtlýyor. Son olarak 1 Ocak 2006 dan geçerli olacak þekilde Kurumlar Vergisi ni yüzde 30 dan 20 ye ve Gelir Vergisi ni de yüzde 40 dan 35 e düþürdü. Doðal olarak TÜSÝAD ve TOBB gibi patron örgütleri bu kararý takdir ve teþekkürle karþýladý. Kurumlar Vergisi Yasasý çerçevesinde istisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle alýnmayacak vergi tutarý 5 milyar 393 milyon YTL ve Gelir Vergisi tutarý da 2 milyar 533 milyon YTL olacak. Yaklaþýk 7,9 milyar YTL lik bu kýyak kime yapýlýyor? Tabii ki patronlara. Üstelik en büyük patronlara çünkü 2004 yýlýnda kurumlar vergisinin yüzde 80 i, bin holding tarafýndan ödenmiþ. Ayný durum Gelir Vergisi indirimi için de geçerli. Çünkü Gelir Vergisi ne baðlý 1 milyon 780 bin mükellef bulunuyor ama 2004 yýlýnda bu tür verginin yüzde 60 ý da üç bin þirket/kiþiden toplanmýþ. Sermayenin hükümeti AKP patronlarýn hizmetindedir. Patronlarýn rekabet gücünü arttýrmak adýna her türlü teþviki veren hükümet sýra iþçilere daha fazla sömürü ve baskýyý uygun görüyor. AKP hükümeti bu nedenle patronlardan almadýðý 7,9 milyar YTL yi üstelik fazlasýyla iþçi ve emekçilerden alma niyetinde. Nitekim 2006 yýlý bütçesine göre Katma Deðer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarý yüzde 20 oranýnda arttýrýlýyor. KDV, ÖTV vs ile dolaylý vergilerin, toplam vergilerin yüzde 70 ini oluþturduðunu ve bu dolaylý vergilerin yüzde 70 lik bölümünün nüfusun yüzde 80 ini oluþturan iþçi ve emekçilerden tarafýndan ödendiðini düþünürsek AKP hükümetinin patronlara yaptýðý kýyaðý ve kapitalist sömürü mekanizmasý içinde iþçi sýnýfýna ve emekçi halka yönelik saldýrýsýný daha da açýk þekilde görebiliriz. Hükümet ise bu saldýrýsýný kayýt-dýþý ekonomiyi önlemek, kayýt-içi ekonomiyi büyütmek amacýyla yaptýðý yalanýný söylüyor. Maliye Bakaný ise yaþ tahtaya basmayacaklarýný, çalýþanlarýn vergi indiriminden olumlu yönde etkileneceðini her zamanki edepsiz söylemiyle ifade etmekten çekinmiyor. Köpeksiz köyde deðneksiz dolaþan Unakýtan ve hempalarýna kuþkusuz nihai cevap sýnýf mücadelesi içinde verilecektir. Þimdilik bu baylara Türkiye gelirlerinin yüzde 80 ini cebine indiren birkaç bin holding patronunun toplam verginin minnacýk bir kýsmýný verdiðini ve yeni vergi indirimiyle birlikte bunun daha da azaldýðýný kör gözlerin bile gördüðünü söylemekle yetinelim. GELÝR Ýdaresi Baþkanvekili Osman Arýoðlu, Vergi kaçýrmak ayýptýr demiþ. Bunu iþçi ve emekçilerden daha iyi kim bilebilir? Bütün hayatý vergi kutsaldýr! þartlanmasý altýnda geçen, kazandýðý üç beþ kuruþun dahi bir kýsmý vergi adý altýnda gasp edilen iþçi ve emekçiler, buna raðmen patronlarýn aðlamalarýný, hükümetin tehditlerini, bir bütün olarak kapitalist devletin sömürüsünü yaþamak durumunda kalýyor. Asgari ücretin açlýk sýnýrýnýn yarýsýna denk geldiði bir koþulda patronlar hala bölgesel asgari ücretten bahsediyor, asgari ücretin düþürülmesini istiyor yýlýnda yeni asgari ücret 380 milyon olarak belirlendi. Asgari Tespit Komisyonu nun yaptýðý açýklamaya göre asgari ücrete yüzde 5 zam yapýlmýþ. Ayrýca yüzde 3,5 da refah payý eklenmiþ ve oran 8,7 ye ulaþmýþ. Bir yanda SSK ya olan borcu trilyonlarla ifade edilen patronlar, diðer yanda asgari ücretle bile olsa iþ bulduðunda kendini þanslý sayan milyonlarca iþçi ve emekçi. Sigortalý bir iþ, iþçi ve emekçilerin büyük çoðunluðunun sahip olmadýðý bir ayrýcalýk. Sendikalý bir iþte çalýþmak ise neredeyse piyangodan ikramiye kazanmak gibi bir þey. En iyimser öngörülerde bile her beþ altý kiþiden birinin iþsiz olduðu bir ülkede patronlar hâlâ yeterince kazanamadýklarýný iddia ediyor ve hükümet iþçi sýnýfýna ve emekçilere yönelik karþý devrimci neoliberal ekonomik saldýrýsýný yoðunlaþtýrýyor. Patronlar gerçekten kazanmýyor mu? Örneðin Baþbakan ile TÜSÝAD baþkaný sýfatýyla dostlar alýþveriþte görsün þeklinde sözüm ona tartýþan Koç Holding patronu Mustafa Koç u ele alalým. Demokrasi elçisi kývamýnda sanýrsýnýz bütün hayatý demokrasi için, adalet için geçmiþ bu büyük patron, Recep Tayyip Erdoðan ý ve AKP hükümetini uyardý. Niye? Çünkü patronlar AKP yi hizada tutmak istiyor. Ama henüz bu sorunun cevabý için tartýþmalar bitmeden küslük bitti, sorun çözüldü. Herhalde DÝSK baþkaný Süleyman Çelebi nin gerekirse Koç için yürürüz! açýklamasý hükümeti korkutmadý. Neden açýk, çünkü Koç da diðer büyük patronlar gibi AKP hükümeti döneminde kârlarýna kâr kattý: Koç Holding 2002 de 46,3 trilyon TL, 2003 de 382,1 trilyon TL, 2004 de 277 milyon dolar ve 2005 yýlýnýn ilk 9 ayýnda 323 milyon dolar (432 milyon YTL) net kâr etmiþ. Patron bindiði dalý keser mi? Üstelik iþçi sýnýfý ve emekçiler tarihinin en büyük saldýrýlarýndan biriyle karþý karþýya iken DÝSK baþkaný Çelebi, Koç a destek vermek için iþçileri sokaklara dökme tehdidinde bulunmuþ. Bir patron daha baþka ne ister? Koç ve patronlar kazanýrken sürekli kaybeden iþçi ve emekçiler için bir iþçi sendikasýndan beklenecek en asgari tutumu bile almaktan aciz olan Süleyman Çelebi ve benzeri iþbirlikçi, uzlaþmacý sendika bürokrasilerinden baðýmsýz sýnýf mücadeleci bir yöneliþ gerekiyor. Birleþik ve örgütlü bir mücadele örülemediði sürece saldýrýlar 2006 yýlýnda da artarak devam edecek. GÜNDEM 3 GÜNDEM

4 CIA nin Ankara ziyareti Emperyalistler kanlý planlarýna müttefik arýyor 4 Ankara, 2005 in son günlerinde yoðun bir uluslararasý diplomasi trafiðine sahne oldu. Önce Amerika Birleþik Devletleri iç güvenlik örgütü FBI Baþkaný Robert Mueller ve ardýndan Merkezi Haber Alma Örgütü CIA Baþkaný Porter Goss Ankara ya peþ peþe ve içeriði sýr gibi saklanan iki ayrý ziyaret gerçekleþtirdiler. 22 üst düzey CIA ajanýnýn da hazýr bulunduðu görüþmelerde Türk tarafýný MÝT müsteþarý Emre Taner ve Genelkurmay Ýstihbarat Baþkaný Korgeneral Arslan Güner temsil ettiler. CIA Baþkaný Goss istihbarat yetkilileriyle temaslarýnýn ardýndan önce Emniyet Genel Müdürlüðü Ýstihbarat Daire Baþkaný ile görüþtü ve ardýndan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile bir araya geldi. Dahasý Ankara da bu yoðun diplomasi yaþanýrken Genelkurmay Ýkinci Baþkaný Yaþar Büyükanýt da bir dizi gizli görüþme yapmak üzere ABD baþkentinin yolunu tutmaktaydý. Kamuoyundan sýr gibi saklanan bu görüþmelerin merkezinde, Ortadoðu da bataða saplanmýþ durumdaki, ABD ile Türkiye arasýnda, Irak iþgalinin ardýndan oluþan bir dizi sorunun giderilmesi olduðu gün gibi ortada. Görünen o ki, emperyalistler, Türkiye yi Irak taki ve tüm Ortadoðu daki iþgalciliðin içerisine daha aktif bir biçimde çekebilmeye yani, Türkiye yi yeniden Stratejik Ortak konumuna getirmeye odaklanmýþ durumda. Bu doðrultuda Kürt Sorunu kartýnýn da temel pazarlýk unsurlarýndan biri olarak kullanýlmakta olduðu anlaþýlýyor. Bu geliþmelerin yoðunlaþtýðý yeni yýlýn ilk günlerinde Ýsrail de yayýmlanan Jerusalem Post gazetesinin ortaya attýðý bir iddia, CIA nin Ankara çýkartmasý ile ilgili daha ilginç bir boyutu gündeme getirdi. Zira gazete 2006 yýlýnda ABD nin Ýran a düzenlenmesi muhtemel bir saldýrý için, Türk hükümetinden hem politik destek hem de üslerin kullandýrýlmasý talebinde bulunduðunu, ayrýca konuya iliþkin olarak Suudi Arabistan, Pakistan ve Ürdün gibi ülkelerinde bilgilendirildiðini açýklamaktaydý. Arka plandaki gerçekler Þurasý çok açýk ki, ABD hükümeti Irak ta kontrolü saðlamak için daha fazla sayýda asker gönderebilecek durumda deðil. Öte yandan Irak ta geliþen direniþ karþýsýnda askeri bir yenilgiyi ve bunun politik sonuçlarýný kabullenerek Irak tan çekilmeyi de göze alamýyor. Ýþte bu koþullar Bush hükümetini, mevcut emperyalist stratejiyi sürdürebilmek ve geniþletebilmek için deðiþik taktikler izlemeye zorluyor. Bu taktiklerin baþýnda bir yandan askeri iþgal yöntemini bölge çapýnda geniþletme imkanlarýný aramak, diðer yandan ise Avrupalý emperyalist müttefiklerle iþbirlikleri geliþtirmek ve BM gibi araçlarý seferber ederek -terörizme karþý mücadele, demokratikleþme ihtiyacý vb söylemler üzerinden- Ýran ve Suriye yi basýnç altýna almak ve bu ülkelere yönelik muhtemel bir saldýrýnýn alt yapýsýný hazýrlamak geliyor. ABD emperyalizminin, Ýran ýn nükleer programýna yeniden baþlayacaðýný ilan etmesiyle birlikte Ýran üzerinde uygulamaya baþladýðý basýnç, Irak ýn iþgal edilmesinden önceki söylemle büyük paralellik taþýyor. Ne var ki tam da bu noktada emperyalizmin sýnýrlýlýklarý ortaya çýkmaya baþlýyor. Zira Irak ta hýzla geliþen direniþ hareketi emperyalizmin hýzýný kesmiþ durumda. Her ne kadar Ýran ýn yeniden denetim altýna alýnmasý emperyalist projenin önemli bir halkasýný oluþturuyorsa da, Irak ta askeri ve politik bir sýkýþma söz konusuyken yeni bir iþgal hareketine giriþmek ve bunun için daha fazla asker ve mühimmat sevkýyatýný göze almak, emperyalizmin mevcut kapasitesini zorluyor. Ýþte bu çeliþkili durum, Washington yönetimini bir yandan BM kanallarýný kullanmaya, diðer yandan da AB deki müttefiklerinin ve Türkiye nin politik ve lojistik desteðine mahkum ediyor. Emperyalizm Irak iþgalinin ardýndan uzun bir zamandýr hazýrlýklarýný sürdürdüðü Ýran ve Suriye ye yönelik saldýrý planlarýnda son aþamaya gelmiþ durumda. Ortadoðu yu tümüyle kan gölüne çevirecek yeni bir saldýrý giriþiminin önünde þimdi tek engel, her geçen gün büyümekte olan Irak direniþ hareketi ve bölge halklarýnýn ve iþçi sýnýfýnýn, emperyalizme karþý giderek büyüyen nefreti. Ýþbirlikçi Türk hükümetinin ABD ile yapmýþ olduðu tüm gizli anlaþmalar açýklanmalý! Emperyalizmin Türkiye deki üsleri kapatýlmalý! Emperyalizmin yeni saldýrýlarýna ne bir asker ne bir kuruþ! Emperyalizm Ortadoðu dan dýþarý! Murat Yakýn

5 Alt-üst kimlik sorunu deðil, sýnýfsal sorun Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn ilk defa gittiði Diyarbakýr da yaptýðý konuþmasýnda, Kürt sorunu vardýr demesi ile baþlayan tartýþmalar, devletin suçüstü yakalandýðý Þemdinli olaylarýndan sonraki ziyaretinde yaptýðý konuþmalarla devam etti. Erdoðan, Türk Türk üm, Kürt Kürt üm, Laz Laz ým, Çerkez Çerkez im diyebilecek, hepimizin üst kimliði Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlýðýdýr dedi. Bu açýklamalardan sonra alt kimlik, üst kimlik tartýþmalarý yapýldý. Baþta CHP ve MHP olmak üzere milliyetçi devletçi kesimler bu tartýþmalar üzerinden siyaset yapmak ve kitleleri saflaþtýrmaya giriþtiler. Zaten iþçi ve emekçilerin sorunlarýyla ilgilenmeyen (böyle bir beklentimizde yok) burjuva partilerinin ve basýnýn, baþbakanýn son söylemlerine karþý çýkmalarýnýn altýnda yatan neden ise, ülkenin bölünmesine neden olacak paranoyasý. Baþbakana tepki gösterenler, aslýnda Kürt halkýna hatta Kürt kelimesine dahi tahammül edemeyen bir zihniyetin temsilcileri. Baþbakanýn, Kürt sorunu vardýr demesinin ardýndan hükümetin bu sorunu çözeceði beklentisi içinde olmak saflýk olur. Çünkü 2002 yýlýnda Rusya gezisinde, Türkiye de Kürt sorunu yoktur diyen baþbakan bugün Kürt sorunu vardýr derken (soruna ulusal bir anlam yüklemiyor) kültürel ve ekonomik çerçeveyle sýnýrlamakta. Aslýnda baþbakanýn izlediði bu siyasetin diðer burjuva siyasetçilerinden farký sadece þekilsel. Çünkü baþbakan alt-üst kimlikleri vurguladýktan sonra konuþmasýnýn devamýnda, tek vatan, tek millet, tek devlet diyerek asýl tutumunu belli etmekte. Deðiþen ne? Bugün ABD-AB emperyalizmi Ortadoðu ve Irak ta kendi projelerini gerçekleþtirmek için, Türk devletinin bir an önce (MÝT müsteþarýnýn bu göreve gelmeden önce Ýmralý da Öcalan la görüþmesi ve ardýndan ayný müsteþarýn Aralýk 2005 de ayný konu üzerine Barzani ile görüþmesi) Kürt sorununa yaklaþýmýný deðiþtirmesini istemekte. Deniz Baykal, Baþbakan Þemdinli de baþka söylüyor, Ankara da baþka söylüyor diyerek eleþtiriyor. Tencere dibin kara seninki benden kara, ne tesadüftür ki Þemdinli halký da baþbakana ayný þeyi söylüyor. Burjuva siyasetçileri çýkarlarý neredeyse ona göre þerbet veriyorlar. Öcalan ýn yaklaþýmý Bu noktada Kürt hareketi önderliði oluþturduðu Kürt programýnda çözümü þöyle tarif etmekte: a) Devlet, baðýmsýzlýk, federasyon ve özerklik istemiyoruz. b) Üniter devleti ve sýnýrlarýný tanýyor ve çözümü bu çerçevede görüyoruz. Sýnýrlarýn dokunulmazlýðý temel kabulümüzdür. c) Kürt sorununun çözümü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlýðý üst kimlik altýnda bir alt kimlik olarak tanýnmasýndan geçer. Ayrýca Öcalan, TC sýnýrlarý içinde, Kürtlerin bir alt kimlik olarak görülmesi ve bu baðlamda kimi kültürel haklarýn tanýnmasýnýn çözümün esasýný oluþturduðunu vurguluyor. Kýsaca Öcalan. biz Türkiyeliliði ve TC vatandaþlýðýný üst kimlik olarak kabul ediyoruz. Devlet Kürtleri bir alt kimlik olarak görmeli ve bir politika oluþturulmalýdýr diyerek burjuva siyasetçilerine yol göstermeyi de ihmal etmiyor. Öcalan, Kürt halkýný bu programla kurtarmayý deðil aksine burjuvazinin kucaðýna itmekte. Kýsacasý Kürt hareketinin önderliði, sorunu ulusal mücadeleden çýkarýp, burjuvazinin vereceði bazý demokratik-kültürel haklarla, pazarlýklarla siyaset yapmaya hazýr olduðunu açýklamakta. Hatta basýn da Öcalan ýn alt kimlik, üst kimlik tartýþmalarýnda Erdoðan la ayný görüþte olduðunu açýklandý. AKP hükümeti soruna nasýl yaklaþýyor? Öncelikle hükümet, Türklüðü ve Türk ulusu olgusunu üst kimlik olarak görmediðini açýklýyor. Ýkinci olarak, hükümet vatandaþlýk ve Müslümanlýðý üst kimlik olarak görüyor. Yani baþbakanýn belli sorunlarýn çözümü için ulemaya danýþmalý demesinin nedeni bu. Din çimentodur gibi söylemleri kullanan baþbakan kendi tabanýna mesaj vermekte. Baþbakan üst kimliðe biçtiði rolün Müslümanlýk olduðunu söyleyerek sorunlarýn bu yolla çözüleceðini ileri sürmekte. Sonuç olarak, bizler yaþadýðýmýz kapitalist düzen içinde sorunlarý sýnýfsal olarak deðerlendirmek zorundayýz. Yoksa izleyeceðimiz siyasetin bugün Öcalan nýn geldiði noktaya, yani mücadeleyi düzen içine hapseden, reformist ve uzlaþmacý burjuva bir siyaset noktasýna gelmesi sürpriz olmaz. Çünkü burjuvazi ezilen ve sömürülen tüm kesimleri bölparçala-yönet siyasetini uygulayarak bir birine düþürmüþ, kýrdýrmýþ, bölmüþtür. Burjuvazinin kendi sömürü düzenini bugüne kadar getirmesinin nedeni budur. Dolayýsýyla burjuvazi, bizlerin önüne böyle bir sorunu getirerek bunlarý tartýþmamýzý istemekte. Bizler burjuvazinin istediði gibi tartýþmak yerine, bizleri sömüren ve ezen burjuva sýnýfa karþý mücadele etmeliyiz. Nasýl ki paranýn vataný ve dini yoksa bu patronlar içinde geçerli. Burjuvazinin alt kimlik, üst kimlik çözümü, ne de Kürt önderliðin çözümü (aslýnda ikisi de ayný) Kürt halkýnýn kurtuluþunu gerçekleþtirebilir. Kürt halkýnýn kurtuluþu alt-üst kimlikte deðil, iþçi sýnýfýnýn sýnýfsal mücadelesinden geçer. Þahin Yýldýrým 5

6 6 Devlet suçüstü yakalandý, ama yine Kürt halký hedef Hatýrlanacaðý üzere 2005 yýlýnýn son aylarýnda Kürt illerinde baskýlar arttý, saldýrýlar sýklaþtý. Sadece Hakkari- Þemdinli ve Yüksekova da 1 Temmuz 2005 tarihinden Umut Kitapevi nin bombalandýðý 9 Kasým a kadar geçen 4 aya yakýn sürede 16 patlama gerçekleþti. Bu patlamalar sonucunda birçok kiþi öldü, yaralandý, büyük maddi zararlar meydana geldi. Bu saldýrýlarýn artmasý bölge halkýný tedirgin ediyordu. 9 Kasým 2005 tarihinde Þemdinli de bir bombalý saldýrý daha oldu. Diðerlerinden farklý olarak bu kez eylemi yapanlar Þemdinli halký tarafýndan suçüstü yakalandý. Saldýrýyý gerçekleþtirenlerden ikisi subay, biri de itirafçý çýktý. Devlet suçüstü yakalanmýþ oldu. Olay sýrasýnda Ýki subay arabada beklerken, itirafçý Veysel Ateþ arabadan inerek bir poþet içerisindeki bombayý kitabevine atmýþ, kitapevi sahibinin bombanýn farkýna varmasý sonucunda hem bombayý atan hem de arabadakiler halk tarafýndan yakalanmýþtý. Kimlikleri teþhir olan itirafçý Veysel Ateþ ve diðer subaylarý polis halkýn elinden kaçýrdý. JÝT (Jandarma Ýstihbarat Timi) mensubu olan zanlýlarýn aracýnda çok sayýda silah, bomba yapýmýnda kullanýlan malzeme, çeþitli isinmlerin olduðu bir harita (infaz haritasý) ortaya çýkmasý olayýn boyutunu gözler önüne serdi. Olay yerinde bulunan CHP Hakkari Milletvekili Esat Canan, eylemden JÝTEM in sorumlu olduðunu ve ayrýca araçtan devlete ait silah ve dokümanlarýn da çýktýðýný söyledi. 9 Kasým tarihinde olayýn sýcaklýðý içinde gerçekleþen protesto gösterisinde halkýn üzerine ateþ açýldý ve 1 kiþi öldü. 15 Kasým da Yüksekova da gösteriler oldu ve 3 kiþi öldü, 16 kiþi yaralandý. 16 Kasým da Yüksekova olaylarýný protesto gösterilerinde 20 kiþi yaralandý. 17 Kasým da öldürülen 3 kiþinin cenazesine 40 bin kiþi katýldý, cenazelerin üzerinden F16 lar alçak uçuþ yaparak halký taciz etti. Bölge halký tüm tahrik ve saldýrýlara raðmen soðukkanlýlýðýný yitirmedi. Bu sayede hayat yeniden normale dönmeye baþladý. 21 Kasým günü Baþbakan bölgeye gitti. 5 kiþinin öldürüldüðü, 100 kiþinin yaralandýðý olaylarýn sýcaklýðý devam etmesine raðmen baþbakan baþsaðlýðý bile dilemedi, sadece kýrmýz çizgilerden, birlikbütünlükten bahsetmekle yetindi. Buna karþýlýk halkýn Baþbakan þaþýrma, bizi daða taþýrma sloganlarý ön plana çýktý. Devlete göre halk zanlý En baþýndan itibaren bombacýlar asker-polis gücü tarafýndan korundu. Þemdinli de bombalamayý gerçekleþtiren itirafçý, subaylar, halka ateþ eden uzman çavuþ dahil hepsi hemen koruma altýna alýndý. Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt, yakalanan astsubay Ali Kaya için, benim emrimde çalýþtý, böyle bir suç iþlemiþ olamaz diyerek savundu. Fakat olayýn çok açýk olmasý, içlerinde milletvekili dahil çok sayýda görgü tanýðýnýn olmasý nedeniyle ilk günlerde korunan ve haklarýnda yasal iþlem yapýlmayan Baþçavuþ Ali Kaya ile Astsubay Özcan Ýldeniz 28 Kasým da yani olaydan 19 gün sonra tutuklandý. Ama silahlý kuvvetler tarafýndan bu kiþiler için avukat tutulmasý ve yine bu avukatýn askeri helikopterle bölgede ulaþýmýnýn saðlanmasý olayýn sonrasý için yeterince fikir veriyor. Jandarma Ýstihbarat Dairesi (JÝT) baþkaný Tuðgeneral Mehmet Çörten in bizzat Meclis Þemdinli Araþtýrma Komisyonu baþkaný ile þahsen görüþmesi ve görüþme sýrasýnda zanlýlarýn görevli olduklarýný söylemesi ve orada bulunmalarýný tesadüf olarak sunmasý. Buna mukabil baþta bombalanan kitapevinin sahibi olmak üzere bölge halkýný baþtan suçlu ilan etmesi de bu olayýn ayný Susurluk gibi ne kadar çözüme kavuþacaðýna iliþkin önemli ipuçlarý veriyor. MÝT de JÝT gibi bölgede son 4 ay içinde gerçekleþen bütün patlamalarýn sorumlusu olarak PKK yi gösterdi ve kitapevinin bombalanmasýnýn arkasýnda yatan asýl sebebin aslýnda PKK ve iþbirlikçisi Kürt halkýnýn Fransa da ki göçmen olaylarýna benzer bir halk isyaný hazýrlýðýnda olmakla açýkladý. Sonuç olarak itirafçý-asker iþbirliði ile gerçekleþen bombalama olayýnýn ardýndan peþ peþe kara kuvvetleri komutaný, baþbakan, JÝT, MÝT ve benzeri kiþi ve kurumlarýn yaptýðý açýklamalar fotoðrafýn netleþmesine imkan verdi. Kaymakam ve valinin deðiþtirilmesi ise bu kiþilerin bir ihmali görüldüðü için deðil devletin yýpranan yüzünü tazelemek amacýyla yapýldý. Bombalamanýn üzerinden 2,5 aya yakýn bir zaman geçti, olay aydýnlýða kavuþmadýðý gibi kamuoyu ilgisi hükümetin olaylarý sahiplenici ve uzlaþmacý tutumu

7 nedeniyle ve medya marifeti desteðinde þimdiden sönümlenmeye baþladý. Her yerde protesto Siirt, Ankara, Antakya, Mersin, Ýzmir, Ýstanbul ve Türkiye nin baþka birçok ilinde protesto gösterileri gerçekleþti. Þemdinli halký ile dayanýþma ve olaylarýn açýða çýkarýlmasý baðlamýnda çok sayýda inisiyatif, birlik, giriþim, platform oluþturuldu. Bu çerçevede çeþitli etkinlikler yapýldý. Bu eylemlilik ve etkinlikler halen devam ediyor. Diðer yandan etkinlik ve eylemler özellikle batý bölgelerinde kitleselleþemedi. Özellikle iþçi-emekçi kitlelerin katýlýmý genellikle sýnýrlý oldu. Bunda devletin izlediði politika kadar sýnýf mücadelesinin yoðun bir saldýrý altýnda bulunuyor olmasý, daðýnýklýk ve örgütsüzlük ve mevcut önderliklerin iþbirlikçi-uzlaþmacý tutumlarý da etkileyici oldu. Bu olaylar karþýsýnda iþçi sýnýfý ve Kürt halký baþta olmak üzere tüm emekçi kitlelerin inançlý ve kararlý bir tutum almasý ve mücadeleci bir çizgide ýsrar etmesi gerekiyor. Þemdinli olaylarý Susurluk un devamýdýr. Bu bir devlet politikasýdýr. Bu eylemi yapanlarýn yargýlanmasý kadar yýllardýr bu tür eylemleri yaptýran, baþta Genelkurmay Baþkaný olmak üzere tüm subaylar, göz yuman ve destekleyen hükümet temsilcileri yargýlanmalýdýr. Faili meçhul cinayetler ve gizli operasyonlar açýklanmalýdýr. MÝT/JÝT/JÝTEM/Kontrgerilla laðvedilmelidir. Jiyan Ekmek yoksa, barýþ da yok! Geçmiþ yýllarda iki defa zam yapýlan asgari ücrete þimdi yýlda bir defa zam yapýlýyor. Ocak 2006 da geçerli olacak asgari ücret belirlendi. Kimler mi belirledi? On beþ kiþilik komisyon. Bunlarýn içinde kimler yok ki; iþveren örgütleri, hükümet yetkilileri, iþçileri temsilen de Türk- Ýþ sendikasýndan bir kiþi. Komisyon demokratik katýlýmdan uzak. Sonuç ortada: 350 YTL olan asgari ücret 30 YTL lik bir artýþla 380 YTL oldu. Bozdur bozdur harca! Komisyonda iþçi temsilcisi göstermelik olarak ret oyu kullandý. Ama çoðunluk kararýyla asgari ücret belirlendi. Türk-Ýþ sendikasý bu toplantýlara katýlarak bu komisyona meþruiyet kazandýrmakta. SSK ya kayýtlý 6 milyon 181 bin sigortalýnýn yüzde 43,6 sýna denk gelen 2 milyon 696 bin kiþi asgari ücret ile çalýþýyor. Yani yaklaþýk asgari ücret alan 2,5 milyon iþçi var. Asgari ücret zammý dolaylý olarak özel sektörü de etkiliyor. Düþük zam yapan özel sektör patronlarý düþük zamma devleti gerekçe olarak gösterip, biz devletten zengin miyiz? diyerek zamlarý düþük tutuyorlar. Bu nasýl bir Büyüme? Hükümet ekonomik olarak büyüdüðünü söylüyor. Bu büyüme yeni iþ alanlarý açamýyorsa, ücretler yükselmiyorsa bu büyüme iþçiler ve emekçiler için deðil demektir. Kýsacasý sermaye büyüyor, kârlarý katlanýyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TUÝK) iþsizlik oranýný yüzde 9,7 olarak açýkladý. Bunlar resmi rakamlar, bir de resmi olmayan rakamlar var ve resmi rakamlarýn çok üstünde. TÝSK (Türkiye Ýþverenler Sendikasý Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Temsilci si Ali Nafiz Konuk ise hedef enflasyonun da üzerinde bir artýþý içeren asgari ücreti sosyal barýþýn tesisi için hedeflerinden FEDAKÂRLIK yaparak kabul ettiklerini açýklýyor. Bir gerekçe de (yalan da), asgari ücretin yüksek belirlenmesinin kaçak iþçi çalýþtýrmayý teþvik edeceðini, bununda çalýþanlarýn aleyhine bir durum yaratacaðý.. Kaçak iþçiyi en çok büyük patronlar taþeron, fason altýnda uyguluyor; suçlular ortada. Ýþverenlerin bu açýklamalarý tehdit içeriyor. Patronlar eðer asgari ücreti yükseltirseniz daha fazla kaçak iþçi çalýþtýrýrým diyorlar. Böylece patronlarýn kayýt dýþý iþçi çalýþtýrmasýnýn faturasýný da iþçiler ödemek zorunda kalýyor. Yýllardýr bu ülkede fedakârlýðý hep iþçiler, emekçiler yaptý. Ýþveren örgütleri bir de çýkýp fedakârlýktan bahsediyorlar. AKP hükümetinin son olarak patronlarýn Kurumlar Vergisi ndeki yüzde 10 luk indiriminin devlete maliyeti 5.4 milyar YTL (5 4 Katrilyon TL) Bu tutarla 250 bin kiþiye iþ saðlanabilirdi. Hükümet sermayenin çýkarlarý doðrultusunda yasalar çýkartarak patronlarýn elini kolunu rahatlatýyor yýlýnda bu þekilde 163 yasa çýktý. Bir asgari ücretli iþçinin ücretinden 150,54 YTL vergi kesiliyor. Hem de ücret iþçinin eline geçmeden vergiye gidiyor. Patronlarýn vergi borçlarý hükümetler tarafýndan her seferinde affa uðramakta. SSK Primi YTL, Ýþsizlik Fonu 5.31, Gelir Vergisi YTL, Damga Vergisi 3.19YTL olmak üzere toplam YTL Türk-Ýþ: iþçiler Allah a emanet Asgari ücretin açýklanmasýndan sonra iþçi sendikalarýnýn tutumuna bakalým. Türk-Ýþ ten yapýlan açýklama da asgari ücretin yoksulluk sýnýrýnýn çok altýnda olduðu belirtilerek þunlar söylendi: asgari ücretle bu ülkede geçinebilmek son derece zor. Asgari ücretle çalýþanlarýn Allah yardýmcýsý olsun. Türk-Ýþ sendikasý iþçileri Allah a havale etti, varýn gerisini siz düþünün. DÝSK sendikasý Baþkaný Süleyman Çelebi nin açýklamalarý ise iþçi sendikalarýna yakýþmayacak cinstendi. Sermayenin üyelerinden Koç için gerekirse alanlara çýkacaðýný söyleyen Çelebi, sefalet ücreti için boþ laftan baþka bir þey söylemedi. Bizce asgari ücret tespit edilirken bir çalýþanýn tek baþýna ihtiyaçlarý deðil, dört kiþilik bir ailenin ihtiyaçlarý göz önündü bulundurulmalý. Komisyon iþçi temsilcilerinin eþit katýlýmýyla ve demokratik bir ortamda ve açýk bir þekilde yapýlmalý. Asgari ücret insanca yaþayacak bir seviyeye çýkarýlmalý ve asgari ücretten vergi alýnmamalý. Nergis Çayýr 7

8 2005 bitti, saldýrýlar sürüyor Bir yýl daha geride kaldý. Küçük bir azýnlýk lüks alýþveriþ merkezlerinin kaslarýnda kuyruklar þampanya patlattý, tabak kýrdý. Yeni yýlda da kazanacaðýný bilerek keyfince eðlendi. Büyük h ya zengin olma hayaliyle girdi. Bir de grev çadýrýnda yeni yýla girenler vardý ya zengin deðiþmediðini gördüler. Hatta yeni yýla düþük asgari ücretle, yeni vergilerle baþladýlar. 8 Aslýnda 2005 yýlýna da böyle umutlarla girmiþti insanlar. Peki emekçiler için olumlu bir deðiþme oldu mu? Hayýr! Aksine emekçilerin yaþam koþullarý hergün daha aðýrlaþtý. Ýþsizlik, yoksulluk, sömürü arttý. Ýtiraz eden iþten atýldý, dövüldü, hapse atýldý. Ýþsizlik artmaya devam etti 2005 te iþsizlik yaygýnlaþmaya devam etti. Ýþsizliðin yaygýnlaþmasý genel iþçi ücretlerinin düþmesine, sosyal haklarýn gaspýna neden oldu. Patronlar, iþsizliði kemerlerimizi daha fazla sýkmak için bir bahane olarak kullandýlar. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TUÝK) 2005 in son günlerinde iþsizlik oranýný yüzde 9,7 olarak açýkladý. Ancak bu istatistiðn içerisinde geçici iþlerde çalýþanlarý, eksik istihdam, mevsimlik çalýþanlar yok. Bunlarla birlikte iþsiz oranýn yüzde 19,2 ye çýkýyor. Yani 5 milyon 154 bin kiþi. Yine TUÝK in araþtýrmasýna göre, 1 milyon 686 bin kiþi iþ bulmaktan ümidini kesmiþ durumda. Dünya Bankasý nýn mali yýllarýna iliþkin Ülke Destek Stratejisiyle ilgili ilerleme raporunda Türkiye nin Gayri Safi Milli Hasýla sýnýn (GSMH) reform larla (saldýrý!), emekli ücretlerindeki ve asgari ücretteki düþüþle ve sübvansiyonlarýn azalmasýyla gerçekleþtiðini açýkladý. Ancak iþçizlik azalmadý. Yoksulluk azalmadý. Kýsacasý bizler yoksullaþýrken, zenginler daha fazla zengin oldular. Yani bizden çalmaya devam ettiler. Dünya Bankasý hükümeti uyardý; seçimler yaklaþýyor, aman iþsizliði önlemek için popülist politikalar uygulama! Aman asgari ücreti yükseltme! Yoksa reformlarý engellersin. Kýsacasý hükümetler patronlarýn isteklerini yerine getirmeye devam edecekler yani 2006 da da iþsizlik, sefalet artmaya devam edecek. Asgari ücret Hükümet, 2006 yýlý asgari ücreti, 380,46 ytl. olarak belirledi. Bu sefalet ücretinden 74 YTL 34 Ykr SSK primi, 5YTL 31 Ykr iþsizlik sigortasý fonu, 67 YTL 70 Ykr gelir vergisi, 3YTL 19 Ykr damga vergisi olmak üzere 150 YTL 54 Ykr kesinti yapýlacak. Hükümetin emekçilere önerdiði zamla yaþamak mucizeler kalmýþ durumda. Türk- Ýþ in yaptýrdýðý açlýk ve yoksulluk sýnýrý araþtýrmasýna göre Aralýk 2005 itibari ile açlýk sýnýrý 543 YTL, yoksuluk sýnýrý YTL..ye yükseldi. Sadece saðlýklý ve dengeli beslenebilmek için yapýlmasý gereken gýda harcamasý 542,95 ytl. Peki önerilen asgari Bunlarý biliyor muydunuz? * Hükümetin lüks tüketim ürünlerinden alýnan Katma Deðer Vergisi (KDV) oranlarýndaki çarpýklýða bakacak olursak elmas ve yakut, pýrlanta gibi kýymetli taþlardan hiçbir oranda KDV alýnmazken kefen bezinden yüzde 18 KDV alýnýyor. Ayrýca okul çantasý ve beslenme çantasýndan yüzde 18 KDV alýnýrken, zenginlerin sofrasýndan eksik olmayan havyarýn KDV sinin yüzde 18 olduðundan haberiniz var mýydý? * Son 10 yýlýn borç raporu Ankara Ticaret Odasý (ATO) tarafýndan açýklandý. Türkiye son 10 yýlda iç ve dýþ borç anapara ve faizi olmak üzere toplam 1 trilyon dolar ödedi, buna raðmen Türkiye nin hala 332 milyar dolar borcu var. * Her yýl dünyanýn en zenginlerini açýklayan Forbes dergisi bu yýl ise 400 zenginin gelirlerinin dünyaya bedel olduðunu açýkladý. Dergi özellikle zenginliklerinin kaynaðýný özelleþtirmeler olduðunu vurguluyor. * Türkiye de milli gelire göre ise nüfusun en fakir yüzde 29 unun günlük geliri 3,850, en zengin yüzde 20 sinin ise 25,750 Maliye Bakanlýðý Muhasebat Genel Müdürlüðü nün açýkladýðý 2005 ocak, þubat, mart ayý bütçe ücret ne 380 YTL.. Yani, son bir yýlda asgari ücret 30 YTL, yoksulluk sýnýrý 88 YTL arttý. Kýsacasý hükümet bizleri 2005 de sefalete mahkum etti, 2006 da da etmeye devam edecek. Özelleþtirmeler Yaygýnlaþtý 2005 yýlýnda hükümet, kamuya ait iþletmeri yangýndan mal kaçýrýrcasýna sattý. Özelleþtirmeler, Türkiye burjuvaszisinin bir politikasýdýr. Özal dan bu yana tüm hükümetler özelleþtirmeleri programýna koymaktadýr. Ancak hiçbir hükümet bu kadar pervasýz olmamýþtý. Maliye bakaný Kemal Unakýtan ýn Babalar gibi satarým sözü hükümetin tavrýnýn net bir ifadesidir yýlýnda Türk Telekom, Erdemir, Tüpraþ, Seydiþehir Aluminyum, Seka gibi büyük ve karlý iþletmeler satýlarak sermayenin hizmetine sunuldu. SEKA fabrikasý iþçilerinin Ýzmit teki direniþi yaygýnlaþamadý ve özelleþtirme karþýtý mücadele güçsüz kaldý. Son olarak Mersin Liman iþçileri limaný iþgal ettiler. Ancak sendika bürokratlarý özelleþtirmeyi baþtan kabul ettikleri için iþçilere destek vermediler. Özelleþtirme iþçi sýýfýna dönük kapsamlý bir saldýrýdýr. Özelleþtirmeler sonucunda sonuçlarýnda yapýlan hesaplamalara göre milletvekillerine maaþ, saðlýk ve sosyal güvenlik için yapýlan harcamalar geçen yýlýn ilk üç aylýk dönemine göre yüzde 9.4 artarak 17 milyon 124 bin YTL (17 trilyon lira) ya ulaþtý. Milletvekillerine bir aylýk bütçe maliyeti ise 10,4 milyar lira iken asgari ücretle çalýþan iþçilere reva görülen bir aylýk net ücret 380 milyon lira. * BM tarafýndan yayýnlanan rapora göre, Afrika kýtasýnda ekonomide büyüme saðlanmasýna raðmen kýtada iþsizlik korkunç boyutlara ulaþtý. Raporda her on Afrikalýdan birinin iþsiz durumda olduðu yazýlýyor. Afrika da 350 milyondan fazla insan, uluslararasý yoksulluk sýnýrý ola altýnda parayla yaþark ilerine göre bu 65 sent düþüyor. Ayrýca kýtada sý yardýmlar sayesinde kiþi açlýktan þimdilik * Türkiye Ýstatistik K yýlý Ekim ayý itibarý i sayýsýný belirledi. Kuru rine göre toplam 2,5 m yüzde 10 dan fazlasý ile üniversite me oluþturuyor meslek ve mezunlarý 281 ini gen zunlarý ise 360 bini fakülteler, örgencilere plomasýmý veriyor? * ILO (Uluslarara Örgütü) ve Dünya Sað

9 oluþturdu. Etiler de, Nþantaþý nda, Baðdat caddesinde alk çoðunluðu ise evinde milli piyango biletine baktý olma hayali ile girenler yýlýn ilk sabahýnda da hiçbir þeyin binlerce iþçi iþsiz kaldý. Çalýþmaya devam edenler sendikasýzlaþtýrýldý, ücretler düþtü, sosyal haklar týrpanlandý. Þimdiye dek özelleþtirilen kuruluþlarda çalýþanlarýn ez az yarýya yakýnýnýn iþini kaybetmiþ olmasý bu gerçeði göstermektedir. Özelleþtirilen çimento fabrikalarýnda çalýþan 5400 iþçiden 3028 i iþten atýlmýþtýr, bu çalýþanlarýn yüzde 56 sýna denk gelmektedir. Et Balýk Kurumu nda çalýþanlarýn yüzde 80 i iþinden atýlmýþtýr, 867 iþçiden 691 i kapý önüne konmuþtur. HAVAÞ ta 2256 iþçinin 559 u, çalýþanlarýn yüzde 25 i iþten atýlmýþtýr. Petrol Ofisi nde iþçilerin yüzde 73 ü, yani çalýþan 3800 iþçiden 2780 i ve SEK de çalýþanlarýn yüzde 64 ü, yani çalýþan 1400 iþçinin 900 ü özelleþtirme sonucu iþten atýlmýþtýr. Özelleþtirilen bu iþyerlerinde sendikalaþma oraný yüzde 90 lardan yüzde 36 lara gerilemiþ ve ücretler düþmüþtür. Bu rakamlarýnda gösterdiði üzere özelleþtirmeler yeni-liberal saldýrýlarda temel bir öneme sahiptir döneminde Türk-Ýþ e baðlý 9 sendikadan, -POAÞ, PETLAS, Keban, TZDK, çimento fabrikalarý, Sümerbank ve liman iþletmeleri baþta olmak üzereözelleþtirme sonucu 3 bin 104 iþçi iþten atýlmýþtýr. En çok iþçi atýlan kuruluþlarýn n 1 dolarýn en BM verin altýna da uluslarara- 12,5 milyon kurtuldu. rumu 2005 le iþsizlerin mun verileilyon iþsizin 78 bin kiþi vzunlarýný teknik lise el lise meaþtý. Acaba iþsizlik diý Çalýþma lýk Örgütünün raporuna göre her yýl 2 milyon kiþi (patronlarýn iþ güvenliði almadýðý için) iþ kazalarýnda hayatýný kaybediyor. Son 10 yýlda ise Türkiye de iþ kazlarýnda hayatýný kaybedenlerin sayýsý 10 bini aþýyor. Patronlar iþçilerin kanlarý üzerinden zenginleþiyorlar. Siz hiç iþ kazasýnda ölen patron duydunuzmu? * Bu ne çýldýrtan denge! En zengin 400 ABD liyi sýralayan Forbes dergisine göre Microsoft un sahibi Bill Gates hala ABD nin en zengin adamý Gates in 63 milyar dolar olarak tahmin edilen serveti 25 milyonluk nüfuslu Peru nun GSMH dan daha fazla. baþýnda ORÜS, Sümerbank ve çimento fabrikalarý bulunmaktadýr. Ayný dönemde SEKA dan 832 iþçi atýlmýþtýr. (ÝÞÇÝ CEPHESÝ, Arif Benol, Aralýk 2005) 2006 da özelleþtirmeler devam edecek. TEKEL in halen özelleþtrilmeyen fabrikalarý, Petkim, TEDAÞ, THY satýlacak. Devlet hastanelrinin ve okullarýn da satýlmasý gündemde. Yeni Ýþ Yasasý Yasalaþtý 2005 da emekçilere dönük saldýrýlarýn somut bir ifadesi yeni iþ yasasý olmuþtur. Yeni iþ yasasý ile esnek çalýþmanýn önü açýlmýþ, çalýþanlar patronlarýn neredeyse kölesi haline getirilmiþtir. Sendikalaþmak neredeyse imkansýz hale gelmiþ, grev etkisiz bir araç haline getirilmiþtir da burjuvazi saldýrýlarýna devam edecek. Kötü çalýþma koþullarýyla iþçileri daha da yoksullaþtýrmayý, patronlarý daha da zenginleþtirmeyi hedefliyorlar. Hükümet kýdem tazminatýný da kaldýrarak patronlarýn isteklerini yerine getirmeyi hedefliyor. Kamu Personel Yasa Taslaðý yeni yýlýn ilk saldýrýkanunu olacak. Bu yasayla kamu çalýþanlarýnýn toplu sözleþme yapmasý engellenecek, maaþ dondurma ve ay sonuna * Dünyanýn en zengin 200 kiþisinin sahip olduklarý toplam servet yeryüzündeki en yoksul 2,5 milyar insanýn toplam gelirinden fazla. Bu 200 zenginin 112 si ABD li dünyanýn en zengin 3 kiþinin (ABD) servetinin toplamý en yoksul 48 ülkenin gayri safi yurtiçi hâsýlatýndan yüksek. * Dünyada her yýl açlýk yüzünden 38 milyon insan ölmekte 800 milyon insan ise kronik yetersiz beslenmeye baðlý hastalýklarla savaþmakta. * BM insani geliþme raporuna göre dünyadaki açlýða ve temel saðlýk sorunlarýný asgari düzeyde çözebilmek için gerekli olan 13 milyar dolar. atma gibi uygulamalar gelecek, sürgünleri yaygýnlaþacak. Emekçiye Dayak, Patrona Kýyak 2005 te iþçilere dönük saldýrýlar devam etti. Hükümet emekçilerin en ufak hak arama mücadelesine bile þidetle karþýlýk verdi. Polis ve jandarma mitinglere saldýrdý, basýn açýklamalarýnda yerlerde sürükledi, grev çadýrlarýný yýktý. Eðitim-Sen için kapatma davasý açýldý. Haklarý için Ankara ya yürüyen eðitim emekçilerini panzerlerle ezmeye kalkan hükümet, patronlarýn istediði yaslarý birbir meclisten geçirdi. Patronlarýn yaptýðý hak ihlalerini görmezden geldi. Sendikalaþtýklarý için iþten atýlan Serna iþçileri gözaltýna alýndý, tartaklandý. Sigortasýz iþçi çalýþtýran, çocuk iþçi çalýþtýran, ücret vermeyen vb. patronlarý ise görmezden geldi. Kürt halkýnýn en temel hak talebine burjuva devlet kurþunla cevap verdi. Uður Kaymaz ýn katledilmesi, Hakkari ve Þemdinli de devletin patlattýðý bombalar, Newroz kutlamalarýnýn ardýndan baþlayan faþist saldýrýlar, TAYAD lýlara dönük linç giriþimleri, Uður Kaymaz davasýný izlemeye gidenlerin linç edilmeye giriþilmesi akla gelen en çarpýcý örnekler. Susurluk un ardýndan ikinci kez burjuva devletin maskesi Þemdinli de düþtü ve katliamcý yüzü ortaya çýktý. Kontragerillenýn saldýrýsý Þemdinli halký tarafýndan ortaya çýkarýldý yý Mücadele Yýlý Yapalým 2005 iþçi ve emekçiler için iþsizlik, yoksulluk, sefaletin arttýðý; baskýlarýn yaygýnlaþtýðý bir yýl oldu. Yeni yýlda da saldýrýlar devam edecek. Saldýrýlarý durdurmanýn yolu biz emekçilerin örgütlenmesinden, birleþmesinden ve mücadele etmesinden geçiyor yý hak gasplarýnýn deðil, mücadelenin arttýðý bir yýl yapmak için örgütlenelim. Fuat Karan 9

10 10 Sosyal güvenliðin tasfiyesinin yeni adý: Tek çatý dönemi Sermaye sosyal güvenlik alanýnda kapsamlý bir saldýrý yürütüyor. Hükümet bundan bir süre önce, 30 Kasým da, Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý kanunlarýnýn taslak metinlerini meclise göndermiþti. Sözü edilen yasalar da diðer yasalar gibi sosyal güvenlik alanýnda bir dizi temel hakkýn gaspýný hedefliyor. Bilindiði gibi belli tepkiler nedeniyle hükümet bu yasa tasarýlarýnýn mecliste görüþülmesinden son anda vazgeçti. Taslaklar Ocak 2006 ayýnda görüþülüp yasalaþtýrýlmak üzere askýya alýndý. Emeklilik ve Genel Saðlýk Sigortasý nýn da Þubat 2006 ortasýna kadar yasallaþacaðý bekleniyor. Hükümet bu yasa tasarýlarýn üzerinde daha geniþ bir toplumsal mutabakat aranacaðýný açýkladý. Kuþkusuz hükümet bununla yasalarýn içeriðini deðiþtirmeyi deðil, sendika bürokratlarýný bu saldýrýya ortak etmeyi hedefliyor. Sosyal haklarýn budanmasýný öngören yasa tasarýlarýný askýya alan hükümet, geçtiðimiz günlerde baþka bir adým atarak, SSK, Bað- Kur ve Emekli Sandýðý nýn kaldýrýlmasýný, onlarýn yerine Sosyal Güvenlik Kurumu oluþturulmasýný öngören bir yasa taslaðýný meclise gönderdi. Bu yasa taslaðýnýn meclise gönderilmesi, ÝMF nin gözden geçirme görüþmelerini onaylamasý için ön þartlardan biriydi. Ve tam da, ÝMF yönetimi gözden geçirmelerle ilgili toplantýsýný yapmadan hemen önce meclise sevk edildi. Böylece AKP hükümeti ÝMF nin bir isteðini daha yerine getirmiþ oldu. IMF de bunun üzerine Türkiye ye 1,6 milyar dolar tutarýndaki kredi dilimini serbest býraktý. ÝMF nin sosyal güvenlik alanýndaki saldýrý politikasý birbirinden koparýlamayacak nitelikteki ana parçalarý oluþturuyor. Böylece hükümetin, saldýrýlarý hayata geçirme kararlýlýðýný koruduðunu, bazý taslaklarý toplumsal mutabakat bahanesiyle askýya almasýnýn ise zaman kazanmaya dönük bir aldatma manevrasý olduðunu görüyoruz. Tasarý yasalaþýrsa üç kurum tarihe karýþacak Tasarý yasalaþýrsa SSK, Bað-Kur, Emekli Sandýðý tarihe karýþacak. Yerine Sosyal Güvenlik Kurumu oluþturulacak. Kurum bünyesinde ayrýca Sosyal Sigortalar, Genel Saðlýk Sigortasý, Primsiz Ödemeler ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlükleri kurulacak. Tasarý bunlarýn yanýnda üç kuruma ait bütün varlýklarýn ve buralarda çalýþan personelin yeni kuruma devredileceðini de hükme baðlýyor. Oluþturulmasý planlanan kurum Sosyal Güvenlik Yüksek Danýþma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Baþkanlýk olmak üzere 3 idari organ tarafýndan yönetilecek. Devlet kurumlarýndan temsilcilerin yaný sýra, sendika ve meslek örgütü temsilcilerini de kapsayan Sosyal Güvenlik Yüksek Danýþma Kurulu yýlda bir kez toplanacak. Yasa gerekçesinde bu yapýlanma sayesinde çalýþanlarýn kurum yönetiminde söz sahibi olduðu savunuluyor. Bu söz hakkýnýn göstermelik bir þey olduðunu bizler biliyoruz. Zaten meclise gönderilen yasanýn gerekçesinde de bu açýk açýk dile getiriliyor. Yasanýn gerekçesinde, halen askýda tutulan Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu Tasarýsý nýn hayata geçirilebilmesi için kurumsal yapýdaki daðýnýklýðýn giderilmesi ve yönetimde etkinliðin saðlanmasý gerektiði belirtiliyor. Hükümet askýda tutulan kanunun içeriðinin deðiþmeyeceðinden o denli emin ki, mevcut kurumsal yapýyý þimdiden askýdaki yasa hükümlerine uygun bir biçimde düzenlemek için harekete geçiyor. Üç sosyal güvenlik kurumunu kaldýrýp yerine Sosyal Güvenlik Kurumu adý altýnda tek bir yapýlanma oluþturuyor. Hükümetin Genel Saðlýk Sigortasý yla ilgili olarak hazýrladýðý tasarýdan bir örnek verebiliriz. Bu taslaðýn 8. maddesi ikinci fýkrasýnda sigortalýya saðlanacak saðlýk hizmetleri genel olarak sayýldýktan sonra, fýkranýn sonuna þöyle bir cümle ekleniyor: kurumca belirlenen, saðlýk yardýmý olarak saðlanýr. Bunun anlamý þu: maddede sayýlan saðlýk hizmetlerinin tümü deðil, maddede sayýlan saðlýk hizmetlerinden ancak kurumun uygun gördükleri saðlýk hizmeti olarak sunulacak. Örneðin kurum, koruyucu saðlýk hizmetleri sigorta kapsamýna dahil deðildir derse, bu hizmetlerden prim ödeyen sigortalý yararlanamayacak. Bunun adýna da Genel Saðlýk Sigortasý diyeceksiniz! Yeni tasarýda SSK, Emekli Sandýðý ve Bað-Kur tarafýndan yapýlan ilaç ve tedavi harcamalarýna önemli kýsýtlamalar getiriliyor. Tasarýya göre bir reçetede 4 den fazla ilaç yazýlamayacak. Eðer tedavi uzun sürerse 7. günden sonra yeniden reçete yazýlmasý gerekecek. Pek çok ilacý pratisyen hekimler deðil uzman hekimler yazacak. Hatta bazý ilaçlarý uzman hekimlerin yazmasý da yetmeyecek, Saðlýk Kurulu nun onayý gerekecek. 25 Aralýk 2005 tarihli Hürriyet gazetesinde Yalçýn Bayer, Hastalarý ÝMF ye Yollayýn baþlýklý yazýsýnda hükümetin hazýrladýðý tasarýnýn çarpýklýklarýna deðiniyor ve bir yandan aile hekimliði sistemi getirerek hastalarýn birinci basamakta tedavi edilmesini planlýyorsunuz, öte yandan da birinci basamakta tedavi verecek pratisyen hekimlerin elindeki tedavi olanaklarýný kýsýtlýyorsunuz? Bu adamlar sadece sevkle görevli trafik memurlarý mý olacaklar? sorusunu isabetli bir þekilde dile getiriyor. Hükümet, ÝMF ye verilen niyet mektubunda en geç Ocak 2006 ayý sonuna kadar meclisten geçirileceði belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumu na neden ihtiyaç duyulduðunu, þu gerekçelerle sýralýyor: Sosyal güvenlik alanýnda faaliyet gösteren çok sayýda kurumun bulunmasý, bu kurumlar kapsamýnda bulunan kiþilerin hak ve yükümlülüklerinin farklýlaþtýðý bir sosyal güvenlik

11 sistemi yaratmaktadýr. Bu daðýnýk yapý eþgüdüm saðlanmasýný önlemekte, diðer taraftan, mevzuatýn karmaþýk olmasý, aþýrý bürokratik iþlemler, bilgi iþlem alt yapýsýnýn yetersiz olmasý ve personele iliþkin sorunlar, sosyal güvenlik kurumlarýnýn etkin çalýþmasýna engel olmaktadýr. Yani hükümetin öne sürdüðü gerekçe, sosyal güvenlik sisteminden yararlananlarýn arasýndaki eþitsizliklerin önüne geçmek, hak ve yükümlülükler anlamýnda eþitliði saðlamak. Fakat sosyal güvenlik reformu kapsamýnda yapýlmak istenen diðer yasal düzenlemelerle birlikte düþünüldüðünde, ÝMF nin ve hükümetin derdinin sigortalýlarýn daha iyi hizmet almasý olmadýðý anlaþýlýyor. Nitekim yasada yeni yapýlanmanýn ve bunun yarattýðý avantajlarýn (hizmetlerin tek elden yürütülmesi, bilgi otomasyonu vb.) çalýþanlarýn sistemden daha çabuk ve daha fazla yararlanmasýný saðlayacak biçimde düzenlenmediði, baþta saðlýk giderleri olmak üzere harcamalarýn azaltýlmasýnýn temel kaygý olarak öne çýktýðý görülüyor. Bu da ÝMF nin ve hükümetin asýl derdinin devlet bütçesinden sosyal güvenlik sistemine aktarýlan miktarý aþaðý çekmek, sistemin yükünün daha büyük kýsmýný çalýþanlarýn sýrtýna yüklemek istiyorlar. Amaç, patronlara kýyak Ayrýca burada da bir baþka aldatmaca da þu: Normalde sosyal güvelik sisteminin finansman yükünün aðýrlýklý bir bölümünün sermaye devleti tarafýndan karþýlanmasý gerekir. Devlet bu alana harcayacaðý kaynaklarý sermaye sahiplerinden prim ya da vergi olarak toplamalýdýr. Ancak son zamanlarda hayata geçirilen uygulamalardan da anlaþýlacaðý gibi, hükümet sermayenin sýrtýndaki prim ve vergi yükünü arttýrmamakta tersine azaltmakta. Son olarak Kurumlar Vergisi yüzde 30 dan yüzde 20 ye indirildi. Hükümet yetkilileri, iþverenlere baþka vergi kolaylýklarý saðlamak için de hazýrlýklar yapmakta. O halde devlet patronlarýn vergi ve prim yükünü aðýrlaþtýrmýyorsa sosyal güvenlik sistemine nasýl kaynak aktaracak? Yapýlacak olan þu; devlet þimdiye kadar sosyal güvenlik sisteminin finansman açýðýný kapatmak için zorunlu olarak bazý transferler yapýyordu. Bu transferler artýk yapýlmayacak ya da ancak çok zorunlu durumlarda, çok cüzi miktarlarda söz konusu olacak. Bunun yerine devlet, eskiden vermek zorunda kaldýðý paranýn çok daha azýný devlet katkýsý olarak sosyal güvenlik sistemine aktaracak. Bu para ise arttýrýlan prim yüküyle, vergi ve zamlar yoluyla iþçi ve emekçilerden toplanacak. Görüldüðü gibi devlet bir kez daha kepçeyle alýp kaþýkla vermenin, bunu da bir lütuf olarak sunmanýn hesaplarý içinde. Sonuç olarak, sermayenin sosyal güvenlik alanýndaki saldýrýsý bir bütün. Bu saldýrýlarýn kimileri önemli, kimileri önemsiz görülemez. Sermayenin saldýrýlarý bütünlüklü ise bu saldýrýlara karþý koyuþ da o kadar bütünlüklü olmalýdýr. Þahin Yýldýrým Kayýt dýþý ekonomi büyüyor Kayýt dýþý ekonomi ülkede hat safalara ulaþmýþ durumda. Yapýlan bir araþtýrmaya göre Türkiye de kayýt dýþý çalýþan sektör yüzde 50 lere dayanýyor. Kayýt dýþý bazý sektörlerde öylesine yoðun ki neredeyse kayýtsýz çalýþma ya da eksik beyanda bulunma olaðan bir durum. Örnek olarak þu sektörleri gösterebiliriz :Ýmalatçýlar, Ýnþaatçýlar, Özel Okullar, Dershaneler, Sürücü kurslarý, Avukatlar, Turizm iþletmeleri, Yayýn kuruluþlarý (korsan yayýncýlar), Akaryakýt istasyonlarý, Doktorlar, Servis Taþýyýcýlarý, Gayrimenkul alým-satým yapanlar, Tarým ürünü üreten ve iþleyenler, Taksiler ve halk otobüsleri bin YTL fiyat deðeri biçilen taksiler asgari ücretlinin verdiði kadar bile vergi deðil... Doktorlarýn vergilerini aylýða böldüðünüzde bir vizite ücretinden daha az... Hisse senetlerinden, devlet tahvillerinden neredeyse vergi alýnmýyor gibi. Maliye Bakanlýðý yýlý eðitim sonu, denetim sonuçlarýný açýkladý. Buna göre 94 bin mükellef izlendi. 27 milyar YTL matrah incelendi Milyar YTL matrah incelenirken 19 milyar YTL fark saptandý. Gelir vergisinde 1.2 Milyar YTL matrah incelendi. 600 Milyon YTL fark bulundu. 2004' ün tamamýnda 2.4 Milyar matraha karþýlýk 6.5 Milyarlýk matrahýn gizlendiði belirlendi. Kurumlar vergisinde 4.8 Milyar YTL matrah incelendi, 2.5 Milyar YTL fark bulundu yýlýnda 2.9 Milyar YTL matrah incelendi, 4.3 Milyar YTL matrah fark bulundu. KDV de 13.7 milyar YTL matraha karþýn 2.5 Milyar YTL eksik bildirim belirlendi de 15.2 Milyar YTL lik matraha karþýn 4.1 Milyar YTL fark tespit edildi. Devlet iç borçlanma senetlerinin gelirlerinin de 78 Milyon YTL si gizlendi. Bu yýl kaydý bulunmayan 35 bin mükellef kayda alýndý. Otogazda 3200 mükellef nezdinde 65 Milyon YTL matrah farký bulundu. Çalýþanlarýn vergi iadesi incelemelerinde 294 bin sahte, 43 milyon geçersiz fatura saptandý. Haksýz alýnan vergi iadesi tutarý 25 milyon YTL olarak belirlendi. Kredi kartý bilgileriyle yapýlan denetimler sonrasýnda 140 Milyon YTL fark bulundu. 60 Milyon YTL vergi ve ceza alýndý. Liste böyle uzayýp gidiyor, hükümet kurumlar vergisini yüzde 30 dan yüzde 20 ye indirirken asgari ücretlilerden ise çok yüksek vergi alýnýyor. Bu hükümetin kimlerin hükümeti olduðunu anlayabilmek açýsýndan bundan baþka bir kanýta gerek var mý? Bu hükümet zenginlerin hükümetidir. Ekonomiyi toz pembe gösterenler asgari ücrete %8,7 zam yapanlar ve bu zammýn da iyi bir zam olduðunu iddia edenler bizleri ölümü gösterip, sýtmaya razý olma durumuna getirdiler. Kayýtdýþý ekonomi yoðun sömürünün diðer adýdýr. Jiyan 11

12 Emek Güncesi 12 Cevahir Deri iþçileri patronun sendikayý kabul etmemesi ve taþeron çalýþtýrmakta ýsrar etmesi üzerine 24 Kasým da direniþe baþlamýþlardý. Deri-Ýþ üyesi iþçiler 24 Kasým dan bu yana direniþte olan Cevahir deri iþçilerine dayanýþma amacýyla iki saatlik iþ býraktýlar. Bine yakýn iþçi ziyarete giderek destek eyleminde bulundu. Jandarma ziyarete gelenleri tartaklayarak birkaç iþçiyi gözaltýna aldý. Deri-Ýþ Tuzla Þube Baþkaný patronlarýn ve jandarmanýn baskýsý devam ederse Tuzla Organize Sanayi Bölgesi nde iþçilerin iþ býrakacaklarýný bildirdi. Türk Hava Yollarý nda yer hizmetleri için yapýlan ihaleyi Euroserve firmasý kazanmasýna raðmen ihale yeniden yapýlarak, HAVAÞ ve Çelebi firmalarýna verildi. Böylece THY nin amacýnýn sendikasýzlaþtýrma olduðu ortaya çýktý. Çalýþan 400 yüz iþçi 1 Ocak 2006 dan itibaren iþsiz kalacak. Yasadýþý ihaleye tepki duyan ve THY nin yönetiminin amacýnýn sendikal örgütlenmeyi daðýtmak olduðunu belirten iþçiler AKP il binasýnýn önünde eylem yaptý. Serna-Seral iþçilerinin grevi 109. günü geride býraktý. Ýþçiler dayanýþmayý yükseltmek için 17 Aralýk ta kitlesel grev çadýrýnýn önünde aileler ve ziyaretçilerin katýlýmýyla bir etkinlik düzenledi. Patron ve polisin tüm baskýlarýna raðmen Serna-Seral iþçisi direnmeye devam ediyor. TÜPRAÞ ýn devri ile ilgili belirsizlik sürüyor. TÜPRAÞ hisselerinin Ofer ailesine satýþýna iliþkin mahkeme görülürken Petrol-Ýþ Sendikasý na üye TÜPRAÞ çalýþanlarý Türkiye genelinde, 2 saat süreyle iþbaþý yapmadý. Ýþler devir iþlemlerine karþý eylemlerine devam edeceklerini açýkladýlar. Bursa nýn Gemlik yakýnlarýndaki Gemlik Liman ve Depolama Ýþletmeleri ve AÞ de (Gemport) iþten çýkartýlan 10 iþçi açtýklarý iþe iade davasýný kazandýklarý halde, iþe geri alýnmadýlar. Ýþçilere yapýlan uygulama yasal deðildir. Ýþçiler mahkemeyi kazandýklarý halde patron keyfi davranarak iþçileri iþe geri almadý. Patron iþe almadýðý iþçilere ceza olarak 4 ay ile 8 ay ücret ödemeyi göze alarak mahkemenin aldýðý karara uymuyor. Bu cezanýn patronlara hiçbir caydýrýcý yönü yok. Sendika bürokratlarýnýn çok güvendiði Ýþ Güvence Yasasý nýn ne hizmet etmiþ olduðu ortaya çýktý. Ýran ýn baþkenti Tahran da belediye otobüs þoförlerinin bir bölümü ücret artýþý ve gözaltýna alýnan arkadaþlarýnýn serbest býrakýlmasý (kýþkýrtýcýlýk yaptýðý gerekçesiyle gözaltýna alýnmýþlardý) için greve gitti. Yaklaþýk bin kadar þoförün sefere çýkmamasý üzerine baþkentte ulaþým önemli ölçüde aksadý. New York taki 33 bin 700 toplu taþýma iþçisinin baðlý olduðu Ulaþým Ýdaresi nin (MTA) önerdiði son teklifi de reddetmesinin ardýndan uzlaþma için tanýdýklarý ek süre de bitince grev baþladý. Grevle birlikte New York ta her gün ulaþým için yeraltý treni ve otobüsleri kullanan 7,5 milyon kiþi etkilendi. Bundan önce toplu taþýma grevi 1980 yýlýnda yapýlmýþ ve 11 gün sürmüþtü. 25 yýl aradan sonra ilk büyük grev yaþanýyor. Ayrýca Londra metro çalýþanlarý yýlbaþý günü haftalýk 35 saatlik çalýþmayý kabul etmedikleri için greve girdi. Danone in Lüleburgaz daki süt ürünleri üretim tesisinde çalýþan 16 iþçi Tek Gýda-Ýþ e üye olduklarý için iþten çýkarýldý. Ýþçiler fabrikanýn önünde eylem yaptýlar. Eylemde konuþan Trakya Þube Baþkaný Danone de 2 yýldýr örgütlendiklerini ve iþyerinde 240 üyesi olduðunu tam yüzde 51 oranýný saðladýklarý sýrada patronun 16 iþçiyi iþten çýkararak iþçilerin anayasal haklarýný engellediðini açýkladý. 17 Aralýk da DÝSK, KESK, TMMOB, TTB ve kitle örgütleri Ankara da, Demokratik Türkiye Halk için Bütçe mitingi düzenledi. Mitinge 20 bin iþçi ve emekçi katýldý. Ýþçiler 2006 bütçesine hayýr dediler. Yürüyüþ boyunca çetelere deðil halk için bütçe; Susurluk, Þemdinli iþte çete devleti; iyi çocuk ne yapar? Þemdinli yi bombalar; delikanlý Aðar bizi de kurtar! sloganlarýyla yürüdüler. Miting olaysýz bitti. Miting dönüþündeki trafik kazasýnda iki emekçi öldü, 27 kiþi de yaralandý. Miting özellikle burjuvazinin iþçi sýnýfýna saldýrýlarýnýn her gün katmerleþtiði bir dönemde, sendikalarýn merkezi düzeyde örgütledikleri halde katýlým beklenenin altýnda oldu. Elbette mitinge katýlýmýn düþüklüðünün büyük nedeni sendika bürokratlarýn izlemiþ olduklarý çaðdaþ ve uzlaþmacý sendikal anlayýþýn iþçilerin moralini bozmasý. Sendikalarýn örgütlü bulunduklarý iþyerlerinde sendikacýlar býrakýn mitinge katýlým çaðrýsý yapmayý iþçileri bilgilendirmediler bile. Ayrýca DÝSK birçok ilde araç bile kaldýrmadý. Ýþçileri eyleme hazýrlamayan bu bürokratlar neden eylem takvimleri belirliyorlar ki? Bürokratlar genellikle tabanda oluþan iþçi ve emekçilerin tepkilerinden çekindiklerinden dolayý, mücadelede sonuç alacak eylemleri örgütlemek yerine iþçilerin ve emekçilerin birikmiþ öfkesini belli bir zaman dilimine yayarak pasifize ediyorlar. Böylece iþçi ve emekçilerin morallerinin bozulmasýný ve umutlarýnýn kýrýlmasýný, sonuç getirmeyen eylemler olarak algýlanmasýný saðlamayý hedefliyorlar. Sendika bürokratlarý bizler eylem yapýyoruz, kimse gelmiyor diyerek kendilerini iþçiler karþýsýnda meþrulaþtýrma gayretindeler. Sonuç olarak, burjuvazinin saldýrýlarýnýn artýðý, sendika bürokratlarýnýn da patronlarýn sað kol gibi çalýþtýðý bir dönemde, tabiî ki iþçi ve emekçilerin üzerindeki yük ve sorumluluk daha da artmakta. Eðer patronlarýn saldýrýlarýna bürokratlarýn oyalamalarýna izin vermemek için patronlardan ve de sendika bürokratlarýndan baðýmsýz bir mücadeleyi örmemiz zorunluluk olarak önümüzde duran acil bir görevdir. Oya Þen

13 Patronun oyunlarýný bozalým Patron bundan iki hafta önce temsilcileri çaðýrýp mesailer hakkýnda bir takým düzenleme ve kararlar aldýklarýný iletmiþ. Patron temsilcilere bundan sonra hafta içi mesaiye kalýnmayacaðýný, hafta sonu bir cumartesi kalýnacaðýný, bir cumartesi kalýnmayacaðý teklifinde bulunmuþ. Bunun üzerine temsilciler de bizlere sormadan kendi inisiyatiflerini kullanýp olur demiþler. Alýnan bu karar kulaktan kulaða tüm fabrikaya yayýldý. Ýþçiler tarafýndan olumlu bulundu. O hafta çalýþmadýk, bir sonraki hafta çalýþtýk. Doðal olarak daha sonraki hafta çalýþmayacaðýmýzý biliyorduk. Hepimiz kendimizi ona göre ayarlamýþtýk. Cuma günü çay paydosundan sonra cumartesi çalýþacaðýmýz söylentisi yayýldý. Bunun üzerine temsilciler patronla görüþmeye gittiler. Patron temsilcilere, iþler acele, mesaiye gelmek zorundayýz demiþ. Temsilciler de patrona, bu öneriyi siz getirdiniz, þimdi de uymuyorsunuz, böyle keyfi davranamazsýnýz, biz mesaiye gelmeyeceðiz deyip toplantýdan çýkmýþlar. Bu kararý hep birlikte bantlara yaydýk ve kýsa zamanda bütün fabrikada yayýldý. Bunun üzerine patron bant þeflerini toplayýp herkesi yarýn mesaiye getireceksiniz talimatý verdi. Bant þefleri ellerine liste alýp bantlarý dolaþmaya baþladýlar. Ýlk dolaþmada kimse imza atmayýnca, patron ustalarý tekrar toplantýya çaðýrdý. Tekrar ustalar ikinci ataða kalktýlar. Bu sefer baský sonucu bazý arkadaþlar imza attýlar. Benim çalýþtýðým bantta 18 kiþi çalýþýyor, 4 kiþi imza attý, 6 tane bant var. Toplam 38 kiþi imza atmýþ oldu. Bazý arkadaþlarda gelip gelmeme konusunda kararsýzlardý. Bir arkadaþ bir toplantý kararý alýnýrsa iyi olur dedi. Temsilciye, olaðanüstü bir toplantý kararý alýrsak iyi olur dedik. Paydosta bütün arkadaþlara toplantý olacaðýný duyurduk. Ani geliþen bu olay hakkýnda bir fikir yürütmek gerekiyordu. Biraz düþündüðümüzde hiç de ani olmadýðýný, tamamen planlý bir þekilde yapýldýðýný tahmin ettik. Pekiyi ne oldu da patronun ilk kararý deðiþti. Bir hafta sonra iþlerimiz acele herkes gelecek dendi. Hiçbir patron haftalýk plan yapmaz. Patronlar aylýk hatta yýllýk plan yapýyorlar. Pekiyi buradaki mantýk neydi? Patron hazýrladýðý A.B.C planlarýný ve politikalarýný uygulamaya devam ediyor ve de devam edecek. Patronun burada yapmak istediði politika mesaiye gelenleri ve gelmeyenleri karþý karþýya getirmek ve nitekim öyle oldu. Yaptýðýmýz toplantýya yaklaþýk 80 kiþi katýldý. Katýlanlarýn büyük çoðunluðu imza atanlara tepki gösterdi. Bunun üzerine tartýþmalar oldu. Bilinçli iþçiler olarak patronun bu tür oyunlarýný bozmak için iþçilere bunun bir tuzak, bir oyun olduðunu, böl- parçala- yönet mantýðýný içerdiðini anlatmamýz gerekli. Not: Sözleþmenin yasal süreci devam ediyor. Çoðunluk tespiti yapýlýp bakanlýktan yetki belgesi alýndý. Bakanlýktan patrona 6 iþ günü içinde itiraz edip etmeyeceðine dair talimat gönderildi. Patron herhangi bir itirazda bulunmadý. Bunun üzerine patron ve sendika görüþmelere baþlayacak. Bir tekstil iþçisi Bize þükredin diyorlar Asgari ücretin açýklanmasýndan sonra iþyerinde bu konu konuþuldu. Bizler açlýk sýnýrýnýn altýndaki bir ücretle yaþamaya mahkûm ediliyoruz. Bölüm þefine zammýn ne kadar olacaðýný sorduk. O da dýþarýda bir yýðýn iþsiz var, halimize þükredelim, paramýzý zamanýnda alýyoruz, yemeðimiz, sigortamýz, servisimiz var. Ben bile iþsizlikten çok korkuyorum, iþime daha çok sarýlýyorum, zammýn ne kadar olacaðý bize henüz söylenmedi daha bir ay var dedi. Bazý arkadaþlar bunun sonu nereye varacak 50 milyon zam mý olur? Bizleri iþsizlik var diye korkutuyorlar. Ama bu zamla da çalýþýlmaz dediler AKP ye oy veren bazý iþçiler, bir daha Tayyip e oy vermem, her þey kötüye gidiyor, geçinemiyoruz dedi. Bir baþka iþçi, AB ye girince düzelir, Avrupa ülkelerinde iþçi haklarý var. AKP enflasyonu da düþürdü dedi. Bir iþçide enflasyon düþtü diyorlar. Ama ben ayda bir pazara gidiyorum, fiyatlar ucuzlamýyor, bizlere yansýmýyor bu düþüþ dedi. Bu olanlara bakýp düþünmeliyiz. Ýþçiler olarak ne yapabiliriz? Yaþadýklarýmýz bugün yarýn hepimizi vuracaktýr. Neden korkuyoruz? Korkutuluyoruz? Ýþsizlikten ama bu bizi ne zamana kadar durduracak. Hükümetin patronlarýn bu pervazsýz saldýrýlarýna gün gelecek dur diyeceðiz. Bugünden çalýþtýðýmýz fabrikalarda örgütlenmeliyiz. Öðrendiðimiz fikirleri iþçilere anlatmalýyýz daha iyi hayat koþullarýnda yaþamak için hak ettiðimiz çalýþma koþullarýnda ve ücretleri almak için örgütlenmeliyiz, mücadele etmeliyiz. Bir tekstil iþçisi Ýþlerin durumuna göre Ýzin Havalarýn soðumasýyla birlikte, iþçilerde hastalýklar artmaya baþladý. Fabrikanýn doktoruna gittiðimizde Hipokrat yeminini unutarak yüzümüze bakýp ilaç yazýyor; çok hasta olsak da izin vermek istemiyor. Bunun nedeni, hem patrondan çekiniyor hem de yaranmak istiyor. Çalýþamayacak durumda olan arkadaþýmýza izin verdiðinde eðer arkadaþýmýzýn iþi acilse þef doktoru arayýp niye izin verdin diyor ve arkadaþýmýzý eve göndermiyor. Bu sorun küçük 13

14 14 sorunmuþ gibi görünebilir ama biliyorum ki küçükte olsa sorunlarýmýza öðütlenerek sahip çýkmamýz gerekli. Bizler sorunumuza ne kadar sahip çýkarsak patron karþýsýnda o kadar güçlü oluruz. Bir tekstil iþçisi Nihayet görebildik Fabrikanýn bir doktoru olduðunu duymuþtum, ama iþe baþladýðýmdan 5 ay sonra görebildim. Fabrika 1. sýnýf aðýr sanayi, bazen haftada 3-4 kaza oluyor. Ama buna raðmen fabrikada doktor olmadýðý için, kaza geçiren iþçiye ilk müdahale yapýlmadan apar topar hastaneye kaldýrýyorlar. Bu nasýl bir saçmalýktýr ki nerdeyse her gün kaza olan bir fabrikada doktor 6 ayda bir geliyor. Doktorun yaptýðý tek iþ, tansiyon ölçmek, kalp atýþlarýný dinlemek ve þikâyeti olup olmadýðýný sormak. Þikâyetimizi söylediðimizde tamam ben bunlarý dosyalarýnýza iþleyeceðim diyor. Herhangi bir tedavi, çözüm ve yönlendirme yok. Geçen hafta bir iþçi aðýr çalýþma þartlarýndan dolayý kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldýrýldý, birkaç tedaviden sonra kendine geldi ve tekrar iþbaþý yaptý. Bu iþçi þans eseri kurtuldu. Çünkü kalp krizi gibi ciddi bir vakada, acil bir saðlýk iþlemi yapýlmasý gerekli. Ama fabrikada ne doktor ne de herhangi bir saðlýk personeli var. Ýþçilerin büyük bir bölümü doktor geldiðinde de muayene olmak istemiyorlar. Çünkü iþçilerin görüþü 6 ayda bir gelen doktordan ne hayýr gelir, biz her gün burada can pazarý yaþýyoruz, doktor sadece tansiyon ölçüyor, onu ben evde de yaparým, doktorun yanýna çýkmaya gerek yok diyorlar. Patron doktora ödeyeceði paradan kaçmak için 365 günlük mesai gününü 2 güne sýðdýrmaya çalýyor. Bütün çalýþan iþçilerin hayatýný tehlikeye atýyor. Ýþçiler olarak biz bu saçma uygulamaya son verilmesi ve doktorun mesaiyi saatleri içersinde fabrikada olmasý için mücadele etmeliyiz. Bu bizim en doðal hakkýmýz. Bir metal iþçisi Giriþi rahat çýkýþý zor Bütün iþyerlerinde olduðu gibi bizim iþyerinde de haksýzlýk-hýrsýzlýk var. Çalýþtýðým iþyeri yaklaþýk 100 kiþinin çalýþtýðý bir kargo firmasý. Nakliye ve taþýma iþi olarak iki bölümden oluþuyor. Benim çalýþtýðým bölümde 30 iþçi çalýþýyor. Sabahlarý iþbaþý yaptýðýmýzda bize giriþ kâðýdý imzalatýyorlar. Bu kâðýt bizim iþe devam ettiðimizi gösteriyor. Ama bu kâðýtta sadece giriþ saatimizi yazabiliyoruz. Çýkýþ saatimiz ise belli deðil, çýkýþ bölümünü boþ býrakmamýzý söylüyorlar. Ama çalýþtýrýrken de geç saatlere kadar çalýþtýrýyorlar. Bu durumu itiraz ettiðimizde beðenmeyen çýkar gider diyorlar. Bu noktadan baþlayarak bir örgütlenme baþlatabilirsek bu ve benzeri haksýzlýklarý durdurabiliriz. Bir kargo iþçisi Birlikten güç doðar Küçük bir atölyede çalýþýyorum. Genel olarak 350 YTL ücret alýyoruz. Temizlik iþçileri 250 YTL alýyorlar. Utandýklarý için ücretlerini kimseye söyleyemiyorlar. Yaklaþýk 2 yýldýr zamsýz çalýþýyoruz in üç ayýný da sigortasýz çalýþtýk. Yeni iþ yasasýnda iþçileri izne çýkardýðýný söyleyerek sigortalarý dondurabiliyor patronlar. Patron her defasýnda bizden fedakarlýk istiyor. Bizlerde arkadaþlarla toplanarak artýk yeter dedik. Fedakarlýk sýrasý patronda diyerek Pazartesi günü toplu bir þekilde patronun karþýsýnda çýktýk. Her arkadaþ sorunlarýndan bahsetti. Patronda iþçilerin birlik ve kararlýlýðý nedeniyle ocak ayýndan baþlamak üzere bir düzenleme yapacaðý sözünü verdi. Bu düzenlemenin ne olacaðýný, zam yapý yapmayacaðýný bilmiyoruz. Ay sonunda ne olduðunu öðreneceðiz. Ýsteklerimiz gerçekleþmezse toplu þekilde çalýþmama kararý aldýk. Sonuçlarýný göreceðiz. Küçük bir atölyede birlik oluþturmak çok zor. Ama býçak kemiðe dayandýðýnda pekala birlik olabildik. Bu hepimize moral oldu. Bir tekstil iþçisi Serna / Seral grevine destek kampanyasý Kötü çalýþma koþullarýna karþý örgütlenen Serna iþçileri, bu örgütlenme sonucunda sendikalaþmayý baþardýlar. Ancak toplu sözleþme aþamasýnda, patronun uzlaþmaz bir tavýrla düþük zam dayatmasý sonucunda 16 Eylül de greve çýktýlar. Grev yaklaþýk 109 gündür, baskýlara, polisin saldýrýlarýna, soðuða, parasýzlýða raðmen inatla sürüyor. Fabrika ve atölyelerden gelen iþçi arkadaþlarýmýzla Serna iþçilerini ziyaret ettik. Ziyaretin ardýndan Serna iþçilerinin mücadelesini destekleme sözü vererek fabrikadan ayrýldýk. Bunu dergimize de taþýdýk. Öncelikle grevci iþçilere erzak yardýmý yapma karar verdik. Tüm yoldaþlar kendi iþyerlerinde, mahallerinde, okullarýnda Serna iþçilerinin grevini duyurdular. Grevci iþçileri desteklemeye çaðýrdýlar. Kýsa zaman içerisinde örgütlenen kampanya sonucunda toplanan paralarla erzak alýndý. Bunlara baðýþlanan erzaklar da eklendi ve kampanyaya katýlan tüm dostlarýn adýna erzaklar grevci Serna iþçilerine teslim edildi. Grevci iþçiler, farklý iþyerlerinden sýnýf kardeþlerinin desteðini memnuniyetle karþýladýlar. Serna patronu henüz geri adým atmýþ deðil. Fason olarak üretim yaptýrmaya devam ediyor. Serna iþçileri ise patrona geri adým attýrmak ve daha da önemlisi iþçi sýnfýna örnek bir mücadele deneyimi býrakmak için inatla mücadeleye devam ediyorlar. Serna fabrikasý küçük bir fabrika olmasýna raðmen, mücadelenin kendini aþan muhtevasýyla örnek bir grevdir. Bu grevle dayanýþmak, mücadelesini desteklemek gerekiyor. Serna grevinin baþarýlý olmasý, diðer iþyerlerine de mücadelenin yayýlmasýna baðlý. Sermayenin saldýrýlarýna karþý örgütlenelim. Ýþçi Cephesi

15 IRAK TA DÝRENÝÞ SÜRÜYOR 15 Aralýk seçimleri, direniþ ve Saddam ýn yargýlanmasý ABD, Büyük Ortadoðu Projesi ni gerçekleþtirmek için bölgede var olan zengin enerji kaynaklarýný denetim altýna almak ve bölgedeki jeopolitik gücünü daha da artýrmak için bölge haritasýný yeniden düzenlemek uygulamalarýna devam ediyor. Afganistan ve hemen akabinde Irak ýn iþgaliyle birlikte baþlattýðý Ortadoðu daki ülkelerin sahip olduðu baðýmsýzlýklarýný kaybetmelerini saðlama yönündeki politikalarýný her geçen gün yeni kýlýflar uydurarak devam ettiriyor. Bir süredir enerjisinin büyük bölümünü Irak ta kurulacak güvenilir bir kukla hükümet yaratmaya harcýyor. Bu nedenle hazýrladýðý anayasayý kabul ettirerek uygulatacaðý bir parlamentoyu kurmak için 15 Aralýk ta genel seçimleri düzenledi. Demokrasi aldatmacasý Irak Seçim Komisyonu, 25 Ekim 2005 te gerçekleþtirdiði referandumun sonucunda Irak ýn yeni anayasasýnýn -hile ile- kabul edilmesinin ardýndan 15 Aralýk ta planlandýðý gibi genel seçimi gerçekleþtirdi. 1 yýl önce, Ocak 2005 te gerçekleþtirilen seçimlerde, Irak halkýnýn yarýsýndan fazlasý (özellikle Sünniler) seçimleri boykot etmiþti. 15 Aralýk seçimleri öncesi hazýrlýk sürecinde geçen seçimleri boykot eden büyük Sünni önderlikleri bu seçimlere oy çaðrýlarý yaptý. Seçilecek olan yeni parlamentoda aðýrlýk yaratacaklarýný düþünen sünni gruplar, çoðunlukla seçimlere katýldý ve kendi partilerine oy verdi. Ancak daha ilk hafta pek çok hile yapýldýðý resmi olmayan seçim sonuçlarýndan anlaþýldý. Ülke nüfusunun yüzde 40'ýna sahip olan Sünnilerin seçimlere katýlýmlarýnýn çok yoðun olsa da meclisteki sandalyelerinin çok az olacaðý þimdiden belli. Demokrasi aldatmacasý Sünnileri hayal kýrýklýðýna uðrattý. Irak hemen her gün sünniler tarafýndan yapýlan seçim boykotlarýna sahne oluyor. Sünniler seçimlerin yeniden yapýlmasýný istiyor. Fakat var olan geçici kukla hükümet buna izin vermeyecek, izin verse bile sonuçlarýn farklý olmayacaðý bir gerçeklik. Geçtiðimiz ekim ayýnda yapýlan referandumda da ayný türden hileler yapýlmamýþ mýydý? Sonuçlar ABD lehine Irak ta 15 Aralýk ta yapýlan ilk anayasal milletvekili seçiminin resmi olmayan sonuçlarý, Þii partilerin önde gittiklerini, bu durumda oluþacak parlamentonun Þii aðýrlýklý olmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu gösteriyor. 275 sandalyeli meclisin 230 üyesi 18 vilayetten gelen oylara göre belirlenecek. Geri kalan 45 sandalye de partilerin Irak genelinde topladýklarý oy oranlarýna göre aralarýnda paylaþtýrýlacak. Önemli bazý merkezlerde elde edilen kýsmi sonuçlara göre, 59 milletvekili çýkaran baþkent Baðdat ta yüzde 58 oranýnda oy toplayan Þii Birleþik Irak Ýttifaký önde gidiyor. Sünni Irak Uzlaþma Cephesi yüzde 18.9 la ikinci, Laik Irak Ulusal Listesi de yüzde 13.8 oy oranýyla 3. sýrada yer alýyor. Kuzey Irak taki Musul kentinde (19 milletvekili), Sünni Irak Uzlaþma Cephesi yüzde 36.8 le birinci. Yüzde 19 oy alan Kürdistan Koalisyonu ikinci, Irak Ulusal Cephesi de yüzde 11 le üçüncü durumda. 9 milletvekili çýkaran Kerkük te ise yüzde 51.8 lik oy oranýyla Kürdistan Koalisyonu en fazla oyu aldý. Oylarýn yüzde 11.6 sý da Türkmen Cephesi ne gitti. Meclise 8 milletvekili gönderecek olan Þii kenti Necef te, Birleþik Irak Ýttifaký oylarýn yüzde 82 si gibi ezici çoðunluða ulaþtý. Bu durumda yapýlan seçimlerin muhalif kadroyu etkisiz kýlacak bir konumda hapsedeceði, parlamentonun yeni Irak Anayasasý ný onaylamada ve hükümlerini yürürlüðe koymada herhangi bir zorluk çýkarmayacaðý kesinlik kazanýyor. Seçim sonuçlarý ABD nin ekmeðine yað sürmekten baþka bir iþe yaramadýðý ortaya çýkýyor. Baðýmsýzlýk, uyduruk seçimlerle deðil direniþin birlik gücüyle kazanýlabilir gerçekliði apaçýk ortada! ABD, halklarý birbirine düþman etme planýna devam ediyor ABD nin bu politik manevralarýnýn tümü kendi egemenliðini saðlayamadýðý bir süreçte iç savaþ yaratarak ülkeyi parçalamak ve direniþin önünü týkamak. Bölme politikalarýnýn en büyük ayaðýný ise Þii- Sünni çatýþmasýný körükleyerek ülkeyi iç savaþa sürüklemek oluþturuyor. Geçtiðimiz dönemde Þii liderlerin öldürülmesiyle baþlayan ve Þii sivillerin kitlesel ölümüne yol açan cami gibi yerlere yapýlan saldýrýlarla devam eden süreç tam da buna hizmet ediyor. Çünkü bu saldýrýlarý üstlenen bir direniþ gücünden söz etmek mümkün deðil. Sünnilerin çoðunlukta olduðu direniþ güçlerine geçtiði- 15

16 (15. sayfadan devam) 16 mýz yýl katýlan Þii güçlerin aralarýndaki dayanýþmayý bozmaya çalýþýyor. Petrol pazarlýðý Ülkede, Þii-Sünni gerginliði yaþanýrken, diðer yanda ABD ile pazarlýða giren, bugün iþbirlikçisi durumundaki Talabani ve Barzani ekibinin federalizm talepleri politik çatýþmalarý körüklüyor ve birleþik Irak ýn önünü týkýyor. Kürdistan ýn zengin petrol yataklarýndan pay alacaðý umuduyla iþgali destekleyen ekip, baðýmsýzlýklarýnýn böylesi bir politikayla kazanýlamayacaðýnýn farkýnda deðil. Çünkü ABD bir yandan Kürdistan a federalizm ve sonrasýnda baðýmsýzlýk umutlarý verirken, diðer yandan Þii ve Sünni önderliklere Irak ýn bütünlüðünü koruyacaðýna dair sözler veriyor. Kürt ulusunun baðýmsýzlýðý Irak taki iþgale deðil; ancak direniþe vereceði destekle mümkündür! Saddam suç ortaklarý tarafýndan yargýlanýyor Ülkede seçimler yaþanýrken, ABD dünya ve Irak gözünde kendini aklama giriþimine Saddam Hüseyin in kendi kurduðu kukla hükümet tarafýndan yargýlanmasýyla saðlamaya çalýþýyor. Sanýðýn hükmü belli: Ýdam! Peki ya Saddam ýn yaptýðý bir çok kýyýmýn suç ortaðý ve hatta yönlendiricisi olan ABD? Saddam Hüseyin in Baðdat ta, 1982 yýlýnda Duceyl köyünde 150 insanýn katledilmesine iliþkin 19 adet suçlamayla, ABD tarafýndan kurulmuþ olan Irak Yüksek Ceza Mahkemesi nin (IYCM) ve Irak ýn kukla hükümeti tarafýndan yargýlanmaya baþlandý. Saddam Hüseyin in ve onun Baas Partisi iktidarýnýn ABD tarafýndan yönlendirilmiþ ya da onaylanmýþ diðer suçlar yerine, Duceyl kýyýmý özellikle seçilmiþtir. ABD ile ortak gerçekleþtirdiði suçlar arasýnda, 1979 yýlýnda Irak Komünist Partisi üyelerinin katledilmesi, 1980 yýlýnda ABD destekli Irak ýn Ýran ý iþgal etmesine zemin hazýrlayacak biçimde binlerce Þii nin öldürülmesi, tarihleri arasýnda Ýran-Irak savaþýnda emperyalist güçler tarafýndan saðlanmýþ olan kimyasal silahlarýn Ýranlý asker ve sivillere karþý kullanýlmasý, Kürt halkýna karþý soykýrým uygulamalarý ve 1991 Körfez Savaþý nýn ardýndan on binlerce Þii ve Kürdün katledilmesi gibi suçlardan yargýlanmýyor. Çok açýk ki ABD Saddam ý bir an önce öldürerek kendi suçlarýný örtbas etmeye çalýþýyor. Saddam Hüseyin in avukatý olan Halil El Duleymi nin savunmasýnýn ABD nin baþýný çektiði 2003 iþgaline ve bu þekilde mahkemenin meþruluðunu ret edeceði düþünülüyor. El Duleymi davanýn düþmesi için bir önerge hazýrlayacak. Duruþma Ocak ayýna ertelendi. Direniþ ancak iþgale karþý birlikte savaþan bir Irak ile kazanabilir Tüm bunlar ýþýðýnda ortaya direniþin geleceði ve Irak ýn kaderi ile ilgili þu sonuçlar çýkýyor: -Yapýlan seçimlerin amacý; ABD nin kendi çýkarlarý doðrultusunda hazýrladýðý Yeni Irak Anayasasý nýn, yeni kurulacak parlamentodan onaylanarak yürürlüðe koyacak bir kukla hükümeti yaratmak. Ülkede demokrasinin inþa edilebilmesi için parlamentonun tüm halklardan oluþmasý gerektiði þiarý bir aldatmacadan baþka bir þey deðildir. Bu durumda Sünnilerin seçimlere çoðunluk olarak katýlmasý, yalnýzca Sünni bloðun parçalanmasýna hizmet etmektedir. Bugün maalesef bu tuzaða düþülmüþ ve birlik yolunda geri adým atýlmýþtýr. Bundan sonra seçim sonuçlarýný kabul etmeyerek, parlamentodan geri çekilmek yapýlacak en doðru þey olmalýdýr. Aksi taktirde, iþgalin ilk gününden beri güçlenerek devam eden direniþ, kendi askerlerince kýrýlmaya uðratýlacaktýr. -Ülkenin baðýmsýzlýðý ABD entrikalarýna býrakýlmamalý, bir an önce ülke halkýnýn Irak Iraklýlarýndýr politikasýný benimsemesi þarttýr. Bu doðrultuda hazýrlanan anayasa kesinlikle onaylanmamalýdýr. -Kürt ulusu mevcut iþbirliðinden derhal vazgeçmeli, direniþin saflarýna katýlmalýdýr. Yaþasýn Irak Halklarýnýn Direniþi! Yaþasýn Birleþik, Baðýmsýz Irak! Öykü Tanýr

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 19 Eylül 2005 http://iscicephesi.org ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM Ýlan Tahtasý, Gündem ve Politika syf. 2-7 Kentsel

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Gündem ve Politika syf. 3-4/16-17 Emek Hareketi syf. 5-10 AB nin yalanlarýna deðil, sýnýfýnýn gücüne inan Cezaevleri burjuva düzenin aynasý Ukrayna

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 22 Aralýk 2005 http://iscicephesi.org Baský ve þiddet rejimi Þemdinli de Gündem ve Politika syf. 2-6 Kapitalist

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:16 Mayýs 2005 http://iscicephesi.org iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný emperyalizm yenilgiye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz.

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz. Nisan 2006 SSK Özel Devr(ed)ilen SSK Bir gasp hikayesi SSK saðlýk kurumlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý na devredilmesi, AKP Hükümeti nin Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn en önemli ayaklarýndan birini oluþturuyordu.

Detaylı

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan 2008-97 Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan Ýstanbul,20.11.2008 Sirküler Sirküler Numarasý: Elit 2008-97 Malullük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan emekçiler olsun

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan emekçiler olsun Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 21 Kasým 2005 http://iscicephesi.org AB ALDATMACASINA SON! 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 20 Ekim 2005 http://iscicephesi.org bozamayacaklar iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Ýlan Tahtasý, Gündem

Detaylı

DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB'DEN ORTAK EYLEM

DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB'DEN ORTAK EYLEM DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB'DEN ORTAK EYLEM Onaylayan Administrator Friday, 04 February 2011 HSGG Orijinali için týklayýn DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB TORBA YASAYA KARÞI 81 ÝLDEN YÜRÜYÜÞ BAÞLATACAK, 3 ÞUBAT TA

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı