Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için"

Transkript

1 Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Gündem ve Politika syf. 3-4/16-17 Emek Hareketi syf AB nin yalanlarýna deðil, sýnýfýnýn gücüne inan Cezaevleri burjuva düzenin aynasý Ukrayna gerçeði Þiddet syf. 2 Oyuncu olmak mý, seyirci kalmak mý? Toplum nereye gidiyor? Lenin syf Ýþçi sýnýfýnýn mücadelesine adanmýþ bir ömür Saðlýk hizmetleri paralý hale geliyor SSK ilaç fabrikasý satýlmak isteniyor Hükümet sefalet ücretini açýkladý Ýþsizlik ve hayat pahalýlýðý artýyor Emek hareketinden Fabrikalardan syf Colin s iþçileri ve fabrikalardan ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR 1

2 ÞÝDDET Futbol - Þiddet Oyuncu Olmak mý, Seyirci Kalmak mý? 21 Kasým 2004 de 16 yaþýndaki Cihat Aktaþ Ýnönü Stadyumu nun kapalý tribününde bir Beþiktaþ taraftarýnca öldürüldü. Olay, büyük yanký uyandýrdý. Herkes yazdý, çizdi. Suçlunun adý futbol terörü ydü. Neydi bu futbol terörü? Nereden gelmiþti kapalýya? Nasýl girmiþ, kim almýþtý içeriye? Bugünkü biçimiyle oynanan futbolun anavataný Çin dir diyebiliriz, çünkü Çinlilerin ts u kü adlý oyunu günümüz futboluna þaþýrtýcý derecede benzerlikler göstermektedir. Futbolu dünyaya yayan,türkiye de de ilk futbol kulübünü kuranlar Ýngilizlerdir. Basit ve masrafsýz bir oyun olan futbol, çok çabuk benimsendi ve ayný hýzla pek çok taraftar ve oyuncu kazandý. Mahallelerde, boþ arsalarda, her türlü zeminde rahatça oynandý. Çocuklarýn ve iþçilerin tek eðlencesi oldu. Ýngiltere de üniversite ve kolejlerde oynanýrken, artýk Latin Amerika nýn yoksul mahallelerinde insanlarýn dünyasýna girivermiþtir. Buenos Aires sahalarýnda futbol kendine yeni bir tarz buluyor ve Brezilya topraklarýna mal oluyordu. Demiryolu atölyelerinde, limanlardaki tersanelerde organize edilmiþ ilk halk kulüpleri de ortaya çýktý. Futbol, kapitalizmin geliþimiyle ortaya çýkmýþtýr. (Ýngilizlerin futbolu dünyaya yaymasý bir tesadüf deðildir!) Kapitalist sistemde üreten, çalýþan, emek verenler proleterlerdir. Futbol, özünde iþbölümü, dayanýþma, hedefe ulaþma, coþku ve tutkuyu barýndýrýr. Takým oyunudur, kolektivizme dayanýr; ama futbolun dünyada yayýlmasý, iþçi sýnýfýný baský ve kontrol altýna almak için yapýlmýþ bir tuzaktýr. Futbol, günümüzde kapitalist eðlence endüstrisinin merkezindedir. Hatta kendisi bir endüstri haline gelmiþtir. Emperyalist tekellerin ve mafyanýn hegemonyasý altýndaki kulüplerin çaðdaþ futbol oynamaktan çok uzakta olduklarýný, taraftarlarýn ve futbolcularýn sýrtýndan paralarýna para kattýklarýný hatýrlatmaya gerek yok. Sistemin kokuþmuþluðu sanata ve bilime de en az futbola bulaþtýðý kadar bulaþmýþtýr. Medyanýn rolünü unutmamak gerekir. Kitle iletiþim araçlarý, kitleleri, futbol maçlarý aracýlýðý ile de etkilemeyi baþarýr. Spor yazarlarý köþelerinden taraftarlarý birbirine düþürür, takýma, oyunculara etmediði lafý býrakmaz. Taraftarlarý kýþkýrtýr, tribünlerde koltuklar havalarda uçmakta, oyun alaný savaþ alanýna dönmektedir. Þiddet hala en gözde haberdir. Yeþil sahalardaki þiddetin sorumlusu futbol mudur gerçekten? Ken Loach un son filmi Afili Delikanlý nýn kahramaný henüz onyedisindedir; ama onsekize girdiði sabah bir cinayet iþler Þiddetin ortaya çýkýþýyla, sömürünün ortaya çýkýþý ayný tarihlere rastlar. Sömürü ve aþaðýlanmaya uðramak, içinde öfke ve patlamalara neden olan, bunu kendi sýnýfýndan, yanýbaþýndakine yansýtan ve bu sayede kontrol altýnda tutulan insan, kendine yapýlan haksýzlýklarý bilmek ve sorumlularýndan hesap sormak zorundadýr. Ezgi Tan 2 Kadýn - Þiddet Toplum Nereye Gidiyor? Ýþsizlik ve yoksulluðun artmasýyla birlikte toplumda tahrifatlar oluþuyor. Cinayet, hýrsýzlýk, taciz vb. suçlar iþleniyor. Böylesi olaylarý eskiden medya aracýlýðýyla duyuyor, öðreniyorduk. Bu olaylar artýk çok yakýnýmýzda. Her gün, her yerde yaþanýyor. Toplum bu haliyle barbarlýða doðru mu gidiyor? Yaþanan bu olumsuzluklardan en çok kadýnlar etkileniyor. Yýlbaþý gecesi binlerce insanýn içinde turist kadýnlara onlarca erkek tacizde bulundu. Son olarak da çalýþtýðý hastaneye ulaþmaya çalýþan bir hemþireye, otobüsten indikten sonra býçak zoruyla Okmeydaný parkýnda tecavüz edilmeye çalýþýldý. Hemþire yarým saat süren mücadelesiyle birçok yerinden yaralanma pahasýna ancak tecavüzden kurtulabildi. Günümüzde bunlara benzer bir çok olay yaþanýyor. Bu olaylar artýk çok uzaðýmýzda deðil. Her an, her yerde bizler de bu olaylarý yaþayabiliriz. Kapitalist sistem devam ettiði sürece bu olaylar artarak ve vahþice devam edecektir. Bunlarý söylemek için alim olmaya gerek yok. Her insan görüyor ve yaþýyor. Bu olaylarý izlerken kahrediyoruz, kýzýyoruz ama bunlarla kalýyoruz. Bu olaylarýn yaþanmamasý için barbar kapitalist sistemin tüm kurumlarýyla yýkýlmasý gerekiyor. ( ) Nergis Çayýr

3 3 GÜNDEM AB nin Yalanlarýna Deðil, Sýnýfýnýn Gücüne Güven Türkiye iþçi sýnýfý ve yoksul emekçi kitleler güncel anlamda nasýl bir tehlikeyle karþý karþýya? Giderek yoðunlaþan saldýrýlar karþýsýnda iþçi sýnýfýný yarýn neler bekliyor? Bu sorulara bütünlüklü cevaplar verebilmek gerekiyor. Çünkü iþçi sýnýfýnýn bugünkü mücadele hattýný örebilmek ve sýnýf mücadelesinin acil ve temel gereklilikleri doðrultusunda mücadeleyi örgütleyebilmek için bu sorulara verilecek cevaplar hayati öneme sahip. Demokratik gericilik ve emperyalist saldýrganlýk Kuþkusuz iþçi sýnýfýna yönelik saldýrýlarýn güler yüzlü! yeni adresi AB. Yeni-liberal saldýrganlýðýn emperyalist odaklarýndan biri olan AB nin, iþçi sýnýfýna bir kurtuluþ reçetesi olarak sunulmasý söz konusu. Devrimci sosyalist bir alternatif yokluðunda bu reçetenin belirli bir karþýlýk bulduðuysa bir gerçeklik. ABD emperyalizminin Bush yönetimindeki askeri istila yöneliminin aksine AB li hemcinsleri, iþçi sýnýfýna ve dünyanýn emekçi yoksul halklarýna havuç vermeyi bugünlerde daha uygun buluyor. AB emperyalizminin demokratik gericilik olarak adlandýrdýðýmýz bu politikasý iþçi sýnýfýnýn ve yoksul emekçi halklarýn kurban edileceði mezbahadaki býçaklarý kendisinin bileylemesi anlamýna geliyor. DEHAP Genel Baþkaný Tuncer Bakýrhan ýn, 17 Aralýk barýþýn tarihi olsun açýklamasý maalesef bu durumu iyi anlatan örneklerden biri olarak kayýtlara geçmiþ durumda. Talabani-Barzani önderliðinin ABD emperyalizminin istilasýna endekslenmiþ Kuzey Irak ta bir Kürt devleti beklentileriyse baþka bir örnek olarak anýlmaya ihtiyaç duyuyor. ABD emperyalizminin kendi elleriyle yaptýðýný, AB emperyalizmi kurbanýna bizzat kendi elleriyle yaptýrýyor. Kuþkusuz bu durum emperyalist istilacýnýn bugün Irak ta yaptýðý gibi seçim þarlatanlýklarýný kullanmasýný, Allavi gibi iþbirlikçi katil kuklalar kullanmasýný da engellemiyor. Emperyalizmin akýttýðý kaný gözlerden uzak tutmayý becermesi, iþçi ve emekçilerin kanýnýn akýtýlmadýðý anlamýna gelmiyor. Emperyalist odaklarýn kimi koþullarda, kimi farklý yöntemlere sahip olmasý emperyalist olduklarý gerçeðini deðiþtirmiyor. Bu koþullarda saðlý-sollu tekmili birden tutacak bir emperyalist kuyruk arayanlara ya da kuyruklarýný baþkalarýna tutturmak sevdasýyla büyük Türkiye hayalinin peþinde olanlara ne demeli? Bizce sadece iki yol var: ya iþçi sýnýfý ve yoksul emekçi halklardan yanasýn ya da öbür taraftan. Renginin, soyunun milliyetçi, islamcý, liberal, ulusalcý, bürokrat, sendikacý olmasý iþçi sýnýfýnýn aleyhine doðrudan ve/ veya dolaylý þekilde emperyalist-kapitalist sisteme hizmet etme gerçeðini deðiþtirmez. AB ekseninde yeniden kümelenen siyaset 6 Ekim Ýlerleme Raporu ile coþan AB yanlýlarý, Brüksel de 17 Aralýk Zirvesi nden çýkan kararla birlikte Türkiye için kurtuluþ sürecinin baþladýðýný ilan ettiler. AB ile 3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik müzakerelerine baþlama kararýnýn alýnmýþ olmasý ise 17 Aralýk ýn en büyük kazanýmý olarak sunuldu. Bütün bunlar öncelikle ve özellikle Türkiye burjuvazisinin AKP hükümetiyle yakaladýðý görece istikrar ve dönemsel olarak saðlanan yönetimsel meþruiyet üzerine kuruldu. AKP nin önce 3 Kasým 2002 genel seçimlerinden, ardýndan da 28 Mart 2004 yerel seçimlerinden açýk ara önde çýkmasý Türkiye burjuvazinin emperyalist-kapitalist sistemle tam bütünleþme projesinin gerçekleþtirilmesi için gerekli siyasi istikrarý büyük oranda saðlamýþtý. Peþinden sendikal bürokrasinin emperyalist AB projesiyle bütünleþmesi, ÖDP gibi kimi sol siyasi oluþumlarýn politik projelerini AB yi pozitif bir geliþme olarak kabul edip yeniden tanýmlamalarý, DEHAP ve PKK-KADEK dolayýmý ile Kürt hareketinin taleplerinin AB projesinin Kopenhag siyasi kriterlerinin bir parçasýna indirgenmesi, Ýslami hareket in AKP aracýlýðýyla sistem içinde yeniden kümelendirilmesi söz konusu oldu. Böylece Türkiye burjuvazisi son 25 yýldýr emperyalist-kapitalist sistemle tam bütünleþmesinin önündeki engellere; sol harekete, Kürt hareketine ve Ýslami harekete büyük ölçüde nüfuz ederek bizzat kendi projesinin destekçisi haline getirip, yedekleyerek aþma baþarýsýný gösterdi. Sömürü Gerçek, Vaatler Sahte AB nin geçici sihri daðýlýp sömürünün gerçek, vaatlerinse karþýlýksýz olduðu ortaya çýktýkça beklenti içindeki emekçi kitleler kandýrýldýklarýný anlayacak. Ama bugün iþsizlik, yoksulluk ve baský altýnda yýllar boyu acý çeken kitleler burjuvazinin ve iþbirlikçilerinin yalanlarýna inanmak konusundaki inançlarýný henüz yitirmiþ deðil. AB nin, iþçi sýnýfý ve emekçi kitlelerin deðil, burjuvazinin gündemi olduðunu düþünen ve bu nedenle önceliði aslýnda her biri AB sömürü projesinin birer yapýsal uzantýsý olan- yeni iþ yasasýna, sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesine, özelleþtirmelere vb vermek gerektiðini söyleyenler bir bakýma emperyalist-kapitalist saldýrýnýn kaynak ve nedenlerine bütünlüklü bakabilmenin olanaklarýný reddediyorlar. Kuþkusuz esnekleþtirmeye, sosyal güvenliðin tasfiye edilmesine, özelleþtirmelere, taþeronlaþtýrmaya, sendikasýzlaþtýrmaya karþý her düzeyde mücadele þart ama bugünkü saldýrýnýn nereden geldiðini göz ardý etmeksizin. TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Sabancý 17 Aralýk Zirvesi ne kadar doðru adýmlar attýklarýný (siz bu adýmlarý iþçi sýnýfýna saldýrýlar olarak okuyun) ama 3

4 GÜNDEM 4 Ekim 2005 tam üyelik müzakereleri ve sonrasý için adýmlarýn (yani saldýrýlarýn) daha güçlü olmasý gerektiðini belirtiyor. Sabancý rehavete kapýlmak, yeniden popülist yönelimler içine girmek yok diyor ve ekliyor, önümüzdeki 10 yýlda AB ye uyum sürecine sahip çýkýlmasý gerekiyor Saldýrýnýn sahipleri saldýrýyý adýyla anýyor, görüp görmemek bize kalmýþ durumda. AB: Kurtuluþ mu, daha fazla sömürü mü? Emperyalist-kapitalist sisteme karþý olduklarýný söyleyenler nedense onun kurumlarýndan biri olan AB konusunda tereddüde düþüyor. Söz konusu olanýn emperyalist-kapitalist bir kurum ve onun projesi olduðunu unutup AB nin iyilikleri, kötülükleri çetelesi yapmak gibi son derece yanlýþ bir yol izliyorlar. ÝMF ye, DB ye, NAFTA ya emperyalistkapitalist birer kurum/birlik olduklarý için karþý çýkarken ayný netliði AB konusunda kaybediyorlar. Bu bir yanýyla solun -özellikle sonrasýnda sürüklendiði ideolojik-politik karmaþanýn ve küreselleþme propagandasýnýn yarattýðý bir tahribatken diðer yanýyla da emperyalist-kapitalist ideolojinin baþarýsý olarak gerçekleþiyor. Enternasyonalist devrimci önderlik boþluðu tüm aðýrlýðýyla kendini hissettiriyor. Ýçinde bulunduðumuz dönem bu yanýyla, sýnýf mücadelesi mi, sol liberalliksivil toplumculuk mu? ekseninde bir savrulmalar ve arayýþlar dönemidir. Kimileri emperyalist-kapitalist kurumlarý karýþtýrsa da gerçek sahipleri olan patronlar karýþtýrmýyor. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Baþkaný Dr. Ömer Bolat, Türkiye nin AB iliþkilerini onaylarken hedefi daha da geniþletiyor. MÜSÝAD baþkaný kendi perspektifinden hareketle, Türkiye yumurtalarýnýn hepsini ayný sepete koymamalý diyerek Türkiye nin Avrasya ülkeleri ile Rusya ile Ýslam ülkeleri ile stratejik iliþkilerini güçlendirmesi gerektiðini ifade ediyor. Bolat a göre Türkiye yaþanan krizlerden sonra IMF ile çok ciddi programlarýn yürütmesi sayesinde yoðun bakýmdan çýkmayý becermiþ. Bolat 2 yýl daha ÝMF ile devam edilmesinden sonra artýk Türkiye nin kendi politik yoluna devam edebileceðini ekliyor. 2 yýla daha ihtiyaç var çünkü öncelikle ÝMF ye olan 20 milyar dolarlýk borcun ödenebilirliðinin saðlanmasý gerekiyor. Türkiye nin halen net borç ödeme aþamasýna gelemediðini hatýrlatmakta yarar var. Nitekim Devlet Bakaný Babacan, ÝMF Türkiye Masasý Þefi Rýza Moghadam ile görüþmesi sonrasýnda orta vadeli yeni bir ekonomik program üzerindeki çalýþmalarýn baþlatýldýðýný ifade ederek, bu çalýþmalarýn ilk ürünü olan Katýlým Öncesi Ekonomik Programý, Avrupa Birliði ne teslim ettik açýklamasýný yapýyor. Yeni stand-by anlaþmasýnýn anlamý Türkiye nin ÝMF ye olan borçlarýný hangi takvim içinde, hangi borç yüzdeleriyle, kaç dilimde ödeyeceðini belirlemek üzerine kurulu ve tabi yeni borçlarýn belirlenmesini de içeriyor. ÝMF ile AB eþgüdüm içinde çalýþýyor ama kimi sol unsurlar kendi inandýklarýný doðru sanmakta ýsrar etmeye devam ediyor. Bakan Babacan 2004 yýlýnda özelleþtirme konusunda önemli adýmlar attýklarýný ve sürecin THY nin halka arzýyla baþlatýlan hamlenin, önümüzdeki dönemde baþta Tüpraþ, Telekom ve Tekel olmak üzere özelleþtirme programýnda yer alan tüm kuruluþlarýn süratle ve etkin bir þekilde özelleþtirilmesi ile devam edeceðini söylüyor. Babacan dan iþçiler için deðil ama patronlar için güzel bir de haber var, döneminde toplam 15 milyar dolar düzeyinde doðrudan yabancý sermayenin Türkiye ye gelmesini bekliyoruz. Bunlar AB nin nimetleri Sosyal güvenlik sistemini tek bir çatý altýnda toplayacaklarýný açýklayan Babacan, amaçlarýnýn herkesi kapsayacak genel saðlýk sistemi yaratmak olduðunu açýklýyor. Nasýl olacaðýný ise þöyle özetliyor; her yýl bütçeden yapýlan büyük çaplý transferlerle þu anda GSMH nin yüzde 4.5 u oranýnda desteklenmekte olan sosyal güvenlik sistemini yeniden yapýlandýrarak uzun vadede emeklilik sistemine olan bütçe desteðini GSMH nin yüzde 1 i seviyelerine düþürülmesini hedefliyoruz. Bu açýklamanýn iþçilere deðil patronlara yönelik olduðunu söylemeye gerek bile yok. Onlarýn Ahlaký, Bizim Ahlakýmýz! Burjuva kurumlarýmýzdan TOBB un Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ise sihirli formülü bulduðunu ilan ediyor: giriþimci orta sýnýf. Hisarcýklýoðlu, orta sýnýf ahlaký ve görgüsü nün henüz tam yerleþmediðini üzülerek söylüyor ama müjdeyi de veriyor, Ama orta sýnýfýn güçlenmesi, orta sýnýf ahlakýný ve sanat zevkini de geliþtiriyor. Sanat galerilerinin artýþý dikkatinizi çekiyor mu? Tarihi kültür mirasýmýza eskisinden daha fazla sahip çýkmýyor muyuz? Ve orta sýnýf ahlaký, görgüsü ve sanat sevki konusunda Rusya yý örnek veriyor: Kredi kartý kullananlarýn sayýsý 5 milyondan 25 milyona, cep telefonu sayýsý 1.5 milyondan 40 milyona çýkmýþ. Tabi kendi ahlakýný da eklemeden edemiyor: Rusya ya 8 milyar dolar daha fazla mal ve hizmet satmamýz gerekiyor Troçki yi anarak, onlarýn ahlaký ve bizim ahlakýmýz arasýndaki daðlarca farký bir kez daha belirtmek, iþçi sýnýfý ve emekçilerin daha yoðun sömürüsü anlamýna gelen AB ve benzeri emperyalist-kapitalist projelerden uzak durmak ve iþçi sýnýfý ve emekçi yoksul kitleler için kurtuluþun ancak sýnýf mücadelesinde olduðunu bir kez daha hatýrlamak bugün her zamankinden daha büyük bir önem ve anlam taþýyor. AB nin yalanlarýna deðil, sýnýfýnýn gücüne güven Ýþçi Cephesi

5 Saðlýk Hizmetleri Paralý Hale Geliyor AKP hükümeti sermayenin istediði yeni-liberal reformlarý (saldýrý paketlerini) birer birer meclisten geçiriyor. Bu saldýrýlarýn en önemlilerinden biri özelleþtirmeler. Hükümet, önce bilinçli olarak, hatta yolsuzluklarla içini boþaltarak, kamu kuruluþlarýnýn zarar ettiðini kamuoyuna duyuruyor. Ardýndan da satýþýna zemin hazýrlýyor. Örneðin bilinçli olarak üretim yaptýrmadýðý Sümerbank Bakýrköy fabrikasýnda iþçilerin üretmeden para aldýðý ve devleti zarar ettirdiði yalanýný yaymýþ ve baþta Vatan gazetesi olmak üzere birçok patron gazetesi de bunu haber yapmýþ, ardýndan Sümerbank a dönük yoðun bir saldýrý baþlamýþ ve fabrika satýlmýþtý. Ayný süreç þimdi SSK için iþliyor. Hükümet, önce SSK nýn zarar ettiðini ve çalýþanlara iyi hizmet veremediðini öne sürdü. Kitlesel bir muhalefeti engellemek için, özelleþtirmeye emekçileri hazýrlamaya baþladý. Ardýndan satýþ hazýrlýklarý ile ilgili yasal düzenlemeleri yapmaya baþladý. IMF ile imzalanan borç anlaþmasýnýn ve AB den tarih alýnmasýnýn ardýndan da SSK yý Saðlýk Bakanlýðý na devrederek gelecekteki satýþýna ve saðlýk kurumlarýnýn özel sektöre devrine hýz verdi. Aralýk 2004 ün son günlerinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, tüm sosyal kuruluþlarýný tek bir çatý altýnda toplamayý hedefleyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kanun taslaðý ile saðlýk sigortasý taslaðýný kamuoyuna açýkladý. Bu taslak Meclisten geçerse, saðlýk hizmetlerine yüzde 50 oranýnda katýlmak zorunlu hale gelecek. Yani, maaþlarýmýzdan prim kestikleri yetmezmiþ gibi, bir de tedavi masraflarýnýn yarýsýný ödemek zorunda kalacaðýz. Bu kanun neler getirecek: Sigortalý TC vatandaþlarýna yönelik saðlýk harcamalarý saðlýk yardýmlarý olarak adlandýrýlacak. Bu maddede devlet, çalýþanlardan kestiði primleri unutuyor, bu hastanelerin ve kurumlarýn çalýþanlarýn primleri ile, vergileri ile kurulduðunu unutuyor ve sanki emekçilere sadaka verir gibi saðlýk yardýmý adýný veriyor. Doðal afetler ve savaþ halinde, saðlýk yardýmlarý kurallarýnda herhangi bir deðiþiklik yapýlmayacak. Yani, bir doðal felaket durumunda tedavi olmak için bile devlete yüzde 50 oranýnda para ödemek zorunda kalacaðýz. Aðýz ve diþ muayenesi, laboratuar tetkik ve tahlilleri, cerrahi müdahaleler sadece 18 yaþýna kadar saðlýk yardýmý kapsamýnda olacak. Diþ tedavisinin ne kadar pahalý olduðu ortada. Bu haktan sadece 18 yaþýna kadar yararlanabilme, milyonlarca kiþiyi özel muayenehanelere büyük paralar ödemeye zorlamak anlamýna geliyor. Hekim tarafýndan görülen lüzum üzerine sigortalý yanýnda kalacak refakatçiye ait yatak ve yemek giderleri, hasta 18 yaþýndan büyük ise karþýlanmayacak. Yani, kaza ile hastaneye düþersek soyup soðana çevrileceðiz. Hekim ve diþ hekimi muayenesi, ayakta tedavide verilen ilaçlar, ayakta tedavideki ortez, protez, iyileþtirme araçgereç bedelleri için sigortalýdan katýlým payý alýnacak. Sigortalýdan gereksiz kullanýmý caydýrma ve benzeri kriterler dikkate alýnarak, yüzde 0 ile 50 arasýnda deðiþen oranlarda katýlým payý talep edilecek. Sigortalý, sevk zinciri açýsýndan ilk önce aile hekimine baþvuracak. Aksi takdirde saðlýk yardýmýndan yararlanmayacak. Hastanede çektiðimiz kuyruk ve iþkence yetmezmiþ gibi bir de sözde aile hekiminden onaylý sevk alarak hastaneye çýkabileceðiz. SGK, yüzde 5 ini sigortalýdan alýnmak üzere her sigortalý için yüzde 12,5 oranýnda prim tahsilatý yapacak. Katýlým payýmýz yetmezmiþ gibi maaþlarýmýzdan yüksek prim kesintileri yapýlmaya devam edilecek. Eðer sigortalý, hekim veya diþ hekimince verilen önerilere uymamasý yüzünden tedavi süresini uzatýrsa, malul kalýrsa veya malullük derecesini arttýrýrsa oluþacak ek masraflardan yüzde 50 sini cebinden ödemek zorunda kalacak Sözün kýsasý, hükümet, bu kanun taslaðý ile saðlýk hizmetlerini paralý hale getiriyor. Böylece özelleþtirmeye de bir ön hazýrlýk yapýyor. Bu tasarýyý ve SSK nýn özelleþtirilmesini engellemek zorundayýz. Emekçiler, hükümete geri adým attýrabilecek güce sahipler. Eðer üretimden gelen gücümüzü kullanabilir ve saldýrýlara karþý kitlesel bir seferberliði gerçekleþtirebilirsek bu yasayý geri çektirebiliriz. Bu yasayý ve tüm saldýrýlarý geri püskürtebilmenin yolu genel grevden geçiyor. Bu zor bir görev ama imkansýz deðil... Derya Deniz HAREKETÝ 5 EMEK

6 EMEK HAREKETÝ 6 Ýstanbul Þiþli Bomonti de pek bilinmeyen, küçük ama çok önemli bir fabrika var: SSK Ýlaç fabrikasý. Bu fabrikada yaklaþýk 20 çeþit ilaç üretiliyor. Üretilen 20 çeþit ilaç piyasa ortalamasýndan yüzde 159 daha ucuz. Üstelik düþük teknoloji ile üretim yapýldýðý halde. SSK fabrikasýnda ucuza üretilen ilaçlar, piyasada belli ilaçlarda dengeleme getiriyor. SSK, Türkiye nin yarýsýna saðlýk hizmeti sunuyor ve saðlýk hizmetlerinin en önemli bölümünü ilaç tüketimi oluþturuyor. Hükümet SSK yý özelleþtirdiðinde SSK eczaneleri kapatýlacak, Sosyal Güvenlik Kurumu ndan yararlananlar ilaçlarýný özel eczanelerden alacak. Doðal olarak SSK ilaç fabrikasýnýn piyasada rekabet þansý kalmayacak. Çünkü serbest piyasada eczacýlar ve depocular var ve imalatçý fiyatlarýna yüzde payý ilave edilerek fiyat yapýlýyor. Pahalý ilaçlar, kâr paylarýnýn yüksek olmasýný saðlýyor. Eczacýlar ve depocular bu nedenle ucuz ilaçlarý tercih etmiyorlar. SSK ilaç fabrikasýnýn ucuza ürettiði ilaçlarý satmak ilaç üreticilerinin ve satýcýlarýnýn iþine gelmiyor bu yüzden ilaç sektörünün patronlarý ve her dönemin hükümetleri SSK ilaç fabrikasýný kapatmak için çaba harcýyorlar. SSK Ýlaç fabrikasýnýn üretilen 2 ilacýn piyasadaki eþdeðerleri ile arasýndaki maliyet ve fiyat farklarýna bir göz atalým: SSK Ýlaç Fabrikasý Satýlmak Ýsteniyor Seskaljin TB, üretici firma SSK, satýþ fiyatý TL, adet birim fiyatý TL. Novalgin TB, üretici firma Aventis Pharma satýþ fiyatý TL, adet birim fiyatý TL. SSK ya göre pahalýlýk oraný yüzde 101. Vitabeks kapsül, üretici firma SSK, satýþ fiyatý TL, adet birim fiyatý TL. Benexol 50 TB, üretici firma Roche, satýþ fiyatý TL, adet birim fiyatý TL, SSK ya göre pahalýlýk oraný yüzde 459. Bugün istense ilaçlar çok ucuza üretilebilir ve halka daðýtýlabilir. Ama patronlar ve onlarýn hükümetleri sadece sermayenin daha da büyümesiyle ilgileniyorlar. Halkýn saðlýðý umurlarýnda bile deðil. Planlý bir ekonomide halkýn saðlýðý para konusu olmayacaktýr. Ýþçi sýnýfý iktidarý bunu saðlayacak kâr için deðil, tüm toplumun yararý için üretim olacaktýr. Örneðin, yaþadýðý tüm zorluklara, ambargoya raðmen Küba, planlý bir ekonomide tüm ilaçlarý düþük maliyetle üretmekte ve halkýna daðýtmaktadýr. Bugün SSK adým adým özelleþtiriliyor. Þiþli Bomonti de kurulu SSK ilaç fabrikasý þimdilik üretimine devam ediyor. Ancak özelleþtirmelere karþý bir mücadele olmazsa, yarýný olmayacak... Derya Deniz

7 Hükümet Sefalet Ücretini Açýkladý AKP hükümeti 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olacak olan sefalet ücretini açýkladý. 16 yaþýndan büyük iþçiler için net 350 milyon TL, 16 yaþýndan küçük iþçiler için ise net 297 milyon TL olarak belirlendi. Böylece bir yýl geçerli olacak olan asgari ücrete yüzde 10 zam yapýldý. Bu, iþçilerin her geçen gün daha da yoksullaþtýðýnýn göstergesidir. Asgari ücretin açýklandýðý gün gecikmeden taksi ve dolmuþlara yüzde zam yapýldý. Temel gýda maddelerine, akaryakýta, elektriðe, suya, telefona zaten aylýk zamlar uygulanýyor. Asgari ücretle geçinen iþçi asgari ücrete yapýlan zammý almadan, ÝETT otobüslerine ve minibüslere yüzde 10 zam yapýldý. Hükümet kaþýkla verdiðini, kepçeyle geri alýyor. Ne hükümet ne de patronlar, sendikalarýn açýklamýþ olduðu açlýk sýnýrýnýn 513 milyon TL., yoksulluk sýnýrýnýn da 1 milyar 562 milyon TL. olduðunu dikkate almadýlar. Hükümet patronlarýn çýkarlarýný gözeterek asgari ücretle çalýþanlara ölme, aç kal seçeneðini sunuyor. Patronlar, tek baþýna iktidara gelen AKP hükümeti vasýtasýyla, iþçilerin kazanýlmýþ haklarýna yönelik saldýrýlarýna her geçen gün daha da pervasýzca devam ediyorlar. Asgari ücret tespit komisyonunda patronlarýn ilk talebi, hükümetin asgari ücrette kendi paylarýna düþen SSK primlerini ve vergileri düþürmesiydi. Buna karþýlýk, iþçiler adýna toplantýlara katýlan Türk-Ýþ konfederasyonu, asgari ücretten vergilerin (brüt 65 milyon) muaf tutulmasýný istedi. Çünkü asgari ücretli bir iþçi zaten açlýk sýnýrýnýn altýnda bir ücretle yaþamaya çalýþýyorken bir de vergi veriyor. Türkiye Ýþverenler Sendikasý Konfederasyonu (TÝSK), yapýlan toplantýlarda iþletmelere yük getirir diyerek zammýn milyon lirayý geçmemesini istiyordu. Ýstediði de oldu. Patronlarýn istekleri sadece zamla sýnýrlý deðil. Ayrýca hükümetin aldýðý karar doðrultusunda, Ocak-Haziran döneminde asgari ücret ile prim esas kazanç alt sýnýrý arasýndaki farký hazine karþýlayacak. Böylece patronlar 804 trilyon lira katký saðlamýþ oldu. 1 Temmuz 2005 ten itibaren de SSK prim esas kazanç alt sýnýrý asgari ücrete eþitledi. Patronlar bu düzenlemeyle 738 trilyon lira kazanmýþ olacaklar. Söz konusu iki ayrý düzenleme sonucunda hükümet patronlara 1 katrilyon 542 trilyon lira katký yaptý. Hükümet, babasýnýn parasýymýþ gibi hazinedeki kaynaðý patronlara peþkeþ çekebiliyor. Oysa bu para iþçi ve emekçilerin eline geçmeden kesilen vergilerle oluþmaktadýr. Bununla da yetinmeyen AKP hükümeti; en yüksek gelir vergisi oranýný yüzde 45 ten yüzde 40 a indirmeyi, memlekete ve halkýn yararýna bir eylem olarak savunmaktadýr. Böylece AKP hükümeti vergiyi tabana yayacak imiþ. Sanki vergi vermeyenler tabandaki emekçilermiþ gibi... Hatýrlanacaðý üzere, AKP hükümetinin ilk icraatlarýndan biri vergi barýþý adý altýnda patronlarýn vergi borçlarýný affetmekti. Buna raðmen patronlarýn yüzde 60 ý vergi borçlarýný ödemediler. Hükümet, açýkça vergiyi, zenginden deðil, emekçilerden, yoksul halktan almak istiyoruz diyor. Ýþçi ve emekçiler, dayatýlan düþük ücret, iþsizlik, yoksulluk ve hayat pahalýlýðý yetmezmiþ gibi, bir de yeni vergi düzenlemeleriyle karþý karþýya kalacaklar. Hükümet bir yandan patronlarýn vergi borçlarýný affederken, iþçi ve emekçilere yeni vergiler yüklemek istiyor. Patronlara kolaylýk saðlamakta sýnýr tanýmayan hükümet, asgari ücrete yapýlan zammýn ülkedeki ekonomik dengelere baðlý olduðunu açýkladý. Hükümetin bankalarý hortumlayanlarý bir kereliðine affa hazýrlanmasý, SSK prim borçlarýný ödemeyen patronlara dokunmamasý, kâr yaptýðý halde özelleþtirmelerle fabrikalarýn, SSK nýn vb... patronlara peþkeþ çekilmesi ülke ekonomisinin dengelerini bozmuyor da, iþçilere verilen yüzde 10 zam mý dengeleri bozuyor? Bu nasýl bir dengedir? Evet, bu sýnýfsal bir dengedir. Patronlar ve hükümet bir taraf, iþçi ve emekçiler bir taraftýr. Hükümet, bütün kararlarý burjuva sýnýfý için almakta ve uygulamaktadýr. Buna karþý iþçilerin örgütü sendikalarýn baþýna çöreklenmiþ sendika bürokratlarý ne yapýyorlar? Her yýl olduðu gibi bu yýl da, önerilen zam oranýnýn düþük olduðunu söylemekten baþka bir iþ yapmadýklarý ortada. Geçen temmuz ayýnda asgari ücrete yapýlan yüzde 5 zammý içlerine sindiremeyen Türk-Ýþ li sendikacýlar, tepki olarak toplantýdan ayrýlmýþlar. Ne marifet! Bugün ise belirlenen yüzde 10 zamma muhalefet þerhi koyduklarýný söyleyerek emekçilerin haklarýný savunmuþ gibi görünmeye çalýþýyorlar. Sendikacýlar bu tutumlarýyla, yaklaþýk 4 milyon asgari ücretli iþçi ve emekçinin koþullarýyla ne kadar ilgilendiklerini gösteriyorlar! Oysa bugün açýklanan asgari ücret sadece asgari ücretle çalýþaný deðil, bütün çalýþanlarý etkiliyor. Yýllýk olarak belirlenen asgari ücrete yapýlan zammý bahane edecek olan patronlar, biz devletten zengin miyiz? diyerek Ocak ayý zammýný düþük tutmaya çalýþacaklar. Sonuç olarak, bugün patronlarýn ve onlarýn sözcüsü olan hükümetlerin, iþçi ve emekçilere yönelik saldýrýlarýnýn dozajýný artýrmalarýnýn nedeni iþçi sýnýfýnýn daðýnýk ve örgütsüz oluþudur. Bizler insanca yaþamaya yetecek bir asgari ücret talep ediyoruz. Bu talep için çalýþtýðýmýz iþyerlerinden baþlayarak tüm ülkeye yayýlan bir örgütlenme yaratmalýyýz! ( ) Þahin Yýldýrým EMEK HAREKETÝ 7

8 EMEK HAREKETÝ 8 Ýþsizlik ve Hayat Pahalýlýðý Katmerlenerek Artýyor AKP, hükümete geldiðinde kitlelerden ülkeyi düze çýkarmak için zaman istemiþti. Bu zamaný iþçilere, emekçilere ve yoksul kitlelere yoðun bir þekilde kemer sýkma kararlarýný uygulamakla geçiriyor. AKP nin izlediði iþçi düþmaný siyaset, ona oy veren iþçi ve emekçiler tarafýndan fark edilmiþtir. Çünkü AKP hükümeti de diðer burjuva hükümetler gibi, patronlarýn çýkarlarýný ben daha iyi temsil ederim yarýþý içindedir. Özellikle büyük burjuvazi AB ye üyelikle birlikte, Avrupa pazarýna açýlma hevesi içindedir. Hükümet de bu uðurda, sermaye için canýný diþine takarak, diðer Avrupalý sermaye temsilcileriyle - hükümetlerle- pazarlýklar yapýyor. Hükümetin bugüne kadar yaptýðý icraatlara baktýðýmýzda, kimin hükümeti olduðunu anlamak o kadar da zor olmayacaktýr. Herkese Bir Konut Yalaný! AKP hükümetinin iþsize iþ, evsize ev, kimseyi maðdur etmeyeceðiz yalanlarý her gün daha da ayyuka çýkýyor. Hükümetin son aldatmacasý da yoksul kitlelerin bundan sonra ev sahibi olabileceði umudunu yaymak. Ama ev vermek için iþçi ve emekçilere bankadan kredi çek diyorlar. Böylece emekçileri borçlandýrarak yýllarca düzene esir etmeyi istiyorlar. Ayný zamanda bankalar kredi vermek için de belli koþullar arýyorlar. Örneðin, ev sahibi olmak isteyenlerden peþin 15 milyar lira isteniyor. Asgari ücretli bir iþçiye bu krediyi kim verir ve bu evi nasýl alabilir? Hangi iþçide 15 milyar lira var? Bu size mantýklý geliyor mu? AB Yalanlarý Ülkede gündem, sadece AB ymiþ gibi televizyon kanallarý buna yönelik tartýþma programlarý düzenliyorlar. Türkiye AB ye girer mi, girmez mi? Bu tartýþmalarý bir tarafa býrakacak olursak, hükümet ülkede yaþanan iþsizliði, yoksulluðu, hayat pahalýlýðýný, kapkaç olaylarýný çözmek için çalýþmak yerine, kitlelere çözüm olarak yoðun bir þekilde AB propagandasý yapýyor. Devlet Ýstatistik Enstitüsü nün açýkladýðý 2004 yýlý 3. dönem Hane Halký Ýþgücü Ýstatistikleri, hem hükümetin hem de boyalý basýnýn bugüne kadar çizdiði pembe tablonun ne kadar içler acýsý olduðunu ortaya koydu. Hükümete göre ekonomi çok iyi, büyüme var. Enflasyon tek haneli rakama düþmüþ. Yeni Türk Lirasý ile birlikte para deðerlenecekmiþ! Yoksa fiyatlarý yuvarlama adý altýnda gizli zam mý yapýlacak? Hükümetin Binbir Yalanlarý Bitmiyor! Anketin açýklanmasýndan sonra, boyalý basýnýn kalemþorlarý hemen anketin sonuçlarýný deðerlendiren yazýlar yazmaya baþladýlar. Bu sonuçlarý iki kategoride ele alýyorlar. Birincisi, her gün artan iþsizliði gizlemek için yýllýk nüfus artýþýný bahane olarak gösteriyorlar. Bu köþe yazarlarýna patronlar boþuna milyon dolarlarla maaþ vermiyorlar. Çünkü bu yazarlarýn görevi, var olan gerçeklikleri olabildiðince sulandýrmak. Sulandýramýyorsan insanlarýn anlayamayacaðý bir dilde ve karma karýþýk rakamlarla çarpýtmaktýr. Bugün ülkenin ilk gündem maddesinin iþsizlik olduðunu

9 burjuvazi de gizlemiyor. Hükümet ve boyalý basýn iþsizliðin artýþ nedenlerini ortaya koymak yerine ki -iþlerine gelmez- nedenlerini gizleyip iþsizliðin 3 aylýk dönemdeki artýþýný nüfusun artýþýyla açýklamayý yeðliyorlar. Bu, var olan sorunu çarpýtmaktýr, kitleleri yanýltmaktýr. Yoksulluðun ve iþsizliðin artmasýnýn sonuçlarýný kapkaç, hýrsýzlýk gibi olaylarýnýn artmasýyla da görebiliriz. Ama en büyük hýrsýz patronlardýr. Çünkü yüzyýllardýr iþçi ve emekçileri sömürerek alýn terlerine el koymaktadýrlar. Bundan büyük hýrsýzlýk olur mu? Tüm bu olumsuzluklarý yaratan bu düzenin kendisidir. Bu düzen yýkýlmadýkça bu sorunlarýn hiçbiri ortadan kalkamaz. Çünkü sorunlarýn kaynaðý bataklýktýr, yani kapitalizmdir. Ýkincisi ekonomide büyüme var, büyüme iþsizliðe çare olmuyor diyorlar. Neden olmuyor? Evet, ekonomide bir büyümeden söz edebiliriz. Ama bu büyüme patronlarýn kârlarýndaki bir büyümedir. Eðer büyüme iþsizliðe çözüm olmuyorsa, yeni iþ alanlarý açýlmamýþ demektir. Peki, büyüme nasýl olabilir? Çok basit, patronlar az iþçiyle çok iþ yaptýrýyorlar ve iþçileri uzun saatler boyunca baský yoluyla çalýþtýrarak bu büyümeyi gerçekleþtirebiliyorlar. Bu anketin bir baþka önemli sonucu da þudur. 70 milyon nüfusu olan ülkenin 22 milyonu bir iþte çalýþýyor. Ücret ve yevmiye alarak çalýþanlarýn sayýsý 11 milyon civarýnda. Ya geriye kalan nüfusun diðer yarýsý nasýl ve hangi koþullarda yaþamýný sürdürüyor? Her akþam evine düzenli bir ekmek parasýyla dönenlerin sayýsýnýn da milyondan ibaret olduðunu açýklýyorlar. Bu daha vahim deðil mi? Son üç ay içinde 120 bin kiþi daha iþsizler ordusuna katýlmýþ. AKP, hükümete geldiði dönemde, 3 yýllýk ekonomik programýyla 1,7 milyon kiþiye iþ bulmayý planladýðýný açýklamýþtý. Ama her geçen gün iþsizlik, yoksulluk ve hayat pahalýlýðý artmaktadýr. Hükümet, ülkenin bu gerçekliðine raðmen kitlelere AB ye üyelikle aldatmaya yönelik pembe tablolar çiziyor. Ama bu gidiþatýn artýk pembe tablolarla açýklanabilir bir yaný kalmamýþtýr. Ýþsizliði AKP ya da AB deðil, iþçi sýnýfýnýn mücadelesi çözer! Sonuç olarak, iþsizler ordusu, kapitalist üretim anarþisinin doðal bir sonucudur ve patronlar bu durumu çalýþan iþçiler üzerinde, bir tehdit unsuru olarak bilinçli olarak kullanmaktadýrlar. Dolayýsýyla bugün veya yarýn hangi burjuva hükümet, biz iþsizliði çözeriz derse yalan söyler. Çünkü iþsizliði çözmek kapitalist sisteme karþý gelmektir. Dolayýsýyla bugün ki yaþadýðýmýz bu hayat, yoksul kitlelerin kaderi deðildir. Örneðin bu düzende bile çalýþanlarý ücretleri ayný kalmak koþuluyla dört vardiya çalýþma ve çalýþma saatlerinin düþürülmesi talebi etrafýnda örgütleyebiliriz. Böylece iþsizlere de iþ olanaklarý yaratýlmýþ olur. Evet, bu talep hayali bir talep deðildir. Bizler, bugün bu toplumu kendi çýkarlarý için barbarlýða iten sermaye düzenine karþýyýz. Bütün güzellikleri yaratan iþçi sýnýfý olmasýna raðmen, en kötü koþullarda yaþayan yine iþçi sýnýfýnýn üyeleridir. Bizler yaþanýlýr bir toplumu yaratabiliriz. Ve toplumdaki bütün zenginlikleri eþit paylaþabiliriz. Planlý bir ekonomiyle bugün yaþadýðýmýz iþsizliði, yoksulluðu ve hayat pahalýlýðýný çözebiliriz. Bunlar ne hayaldir, ne de imkânsýz. Yeter ki iþçi sýnýfý, örgütlü bir mücadeleyle üretimden gelen gücünü kullanarak bu düzene karþý gelebilsin. Bu da ancak devrimci bir iþçi partisi önderliðinde gerçekleþebilir. Yeter ki iþçiler, emekçiler ve yoksul kitleler bunu istesin ve bunun için örgütlenip mücadele etsin. ( ) Þahin Yýldýrým EMEK HAREKETÝ 9

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 23 Ocak 2006 http://iscicephesi.org asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Gündem ve Politika syf. 2-6 Düþünce

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 22 Aralýk 2005 http://iscicephesi.org Baský ve þiddet rejimi Þemdinli de Gündem ve Politika syf. 2-6 Kapitalist

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz!

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz! Temmuz 2012 Sayý:2 Merhaba Bu bülten biz tekstil iþçilerinin EZÝLÝYORUZ, TALEPLERÝMÝZÝ NEDEN DAHA GÜR SESLE HAYKIRAMIYORUZ? diyerek çýkarmaya karar verdikleri bir yayýndýr. Ýþçi kardeþlerimiz; biz günün

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan emekçiler olsun

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan emekçiler olsun Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 21 Kasým 2005 http://iscicephesi.org AB ALDATMACASINA SON! 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:16 Mayýs 2005 http://iscicephesi.org iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný emperyalizm yenilgiye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz.

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz. Nisan 2006 SSK Özel Devr(ed)ilen SSK Bir gasp hikayesi SSK saðlýk kurumlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý na devredilmesi, AKP Hükümeti nin Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn en önemli ayaklarýndan birini oluþturuyordu.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

Sýnýf bilinçli, öncü iþçiler bir adým öne!

Sýnýf bilinçli, öncü iþçiler bir adým öne! Ýþçi Bülteni Özel Sayýsý: 26 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Þubat 2006 Fiyatý 25 Ykr Birliðimizi saðlamak, mücadelemizi ortaklaþtýrmak için... Sýnýf bilinçli, öncü

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFI 2012 YILINA DA KAVGAYLA GÝRDÝ. Meclise Yürümek Ýsteyen Emekçilere Polis Saldýrdý Kamu emekçileri

ÝÞÇÝ SINIFI 2012 YILINA DA KAVGAYLA GÝRDÝ. Meclise Yürümek Ýsteyen Emekçilere Polis Saldýrdý Kamu emekçileri www.emegindunyasi.info Aylık İşçi Gazetesi / Fiyatı 1 TL 13 Mart 1982 de 12 Eylül Askeri faþist diktatörlüðü tarafýndan Ýzmir Buca zindanýnda asýlarak idam edilen iþçi sýnýfýnýn üç önderi Ýzmir de yapýlacak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 19 Eylül 2005 http://iscicephesi.org ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM Ýlan Tahtasý, Gündem ve Politika syf. 2-7 Kentsel

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 17 Haziran: 2005 http://iscicephesi.org Emek hareketinden, Gündem ve Politika syf. 2-5 Avrupa Birliði ve Demokrasi

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 18 Temmuz / Aðustos 2005 http://iscicephesi.org MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor Çare, iþçi sýnýfý ve emekçi

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 28 Haziran 2006 http://iscicephesi.org Laik-faþist kampýn anti-demokratik komplolarýna, Kürt halký üzerindeki katliam

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 20 Ekim 2005 http://iscicephesi.org bozamayacaklar iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Ýlan Tahtasý, Gündem

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Satýþ Maliyet analizi Müþteri iliþkileri Teklif hazýrlama Stok Tedarikçiler Teklif alma Satýn alma Stok takibi Ýmalat Ýþ emirleri Tezgah yükleme Tezgah yükü Ýþlerin takibi Planlama Ýþ akýþ planý Ýþ eylem

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu?

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu? AB hayali tepemizde geziyor - sayfa: 3 Türkiye Avrupa Birliði kapanýnda - sayfa:6 sosyalist isci SAYI: 225 8 Ekim 2004 1.000.000 TL. YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK Mehmet Aðar yargýlanmalý sayfa:

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

kamu amu emekçileri mekçileri bülteni

kamu amu emekçileri mekçileri bülteni KURTULUÞ YOK TEK BAÞINA YA HEP BERABER YA HÝÇBÝRÝMÝZ! ülteni kamu amu emekçileri mekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Mayýs 2006 * Sayý 14 * Fiyatý 0.5 YTL Haklarýmýzý, geleceðimizi ve onurumuzu

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞÇÝ SAÐLIÐI PANELÝ 23 Mayýs 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Paneli ISBN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin edi bese!... Mehmet Ezer... 10 yaşında. 25 Mart günü Silvan da BDP mitingine polisin saldırısı sonucu başından gaz bombası ile vuruldu... Mehmet ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar 14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar Ali E. Bilgin 2007 sonu ve 2008 baharý uzun zamandýr sessizliðe gömülmüþ iþçi sýnýfýnýn yeniden hareketlendiði bir dönemi ifade eder. Ýþçi sýnýfý, 1995 den bu yana

Detaylı