Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için"

Transkript

1 Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Gündem ve Politika syf. 3-4/16-17 Emek Hareketi syf AB nin yalanlarýna deðil, sýnýfýnýn gücüne inan Cezaevleri burjuva düzenin aynasý Ukrayna gerçeði Þiddet syf. 2 Oyuncu olmak mý, seyirci kalmak mý? Toplum nereye gidiyor? Lenin syf Ýþçi sýnýfýnýn mücadelesine adanmýþ bir ömür Saðlýk hizmetleri paralý hale geliyor SSK ilaç fabrikasý satýlmak isteniyor Hükümet sefalet ücretini açýkladý Ýþsizlik ve hayat pahalýlýðý artýyor Emek hareketinden Fabrikalardan syf Colin s iþçileri ve fabrikalardan ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR 1

2 ÞÝDDET Futbol - Þiddet Oyuncu Olmak mý, Seyirci Kalmak mý? 21 Kasým 2004 de 16 yaþýndaki Cihat Aktaþ Ýnönü Stadyumu nun kapalý tribününde bir Beþiktaþ taraftarýnca öldürüldü. Olay, büyük yanký uyandýrdý. Herkes yazdý, çizdi. Suçlunun adý futbol terörü ydü. Neydi bu futbol terörü? Nereden gelmiþti kapalýya? Nasýl girmiþ, kim almýþtý içeriye? Bugünkü biçimiyle oynanan futbolun anavataný Çin dir diyebiliriz, çünkü Çinlilerin ts u kü adlý oyunu günümüz futboluna þaþýrtýcý derecede benzerlikler göstermektedir. Futbolu dünyaya yayan,türkiye de de ilk futbol kulübünü kuranlar Ýngilizlerdir. Basit ve masrafsýz bir oyun olan futbol, çok çabuk benimsendi ve ayný hýzla pek çok taraftar ve oyuncu kazandý. Mahallelerde, boþ arsalarda, her türlü zeminde rahatça oynandý. Çocuklarýn ve iþçilerin tek eðlencesi oldu. Ýngiltere de üniversite ve kolejlerde oynanýrken, artýk Latin Amerika nýn yoksul mahallelerinde insanlarýn dünyasýna girivermiþtir. Buenos Aires sahalarýnda futbol kendine yeni bir tarz buluyor ve Brezilya topraklarýna mal oluyordu. Demiryolu atölyelerinde, limanlardaki tersanelerde organize edilmiþ ilk halk kulüpleri de ortaya çýktý. Futbol, kapitalizmin geliþimiyle ortaya çýkmýþtýr. (Ýngilizlerin futbolu dünyaya yaymasý bir tesadüf deðildir!) Kapitalist sistemde üreten, çalýþan, emek verenler proleterlerdir. Futbol, özünde iþbölümü, dayanýþma, hedefe ulaþma, coþku ve tutkuyu barýndýrýr. Takým oyunudur, kolektivizme dayanýr; ama futbolun dünyada yayýlmasý, iþçi sýnýfýný baský ve kontrol altýna almak için yapýlmýþ bir tuzaktýr. Futbol, günümüzde kapitalist eðlence endüstrisinin merkezindedir. Hatta kendisi bir endüstri haline gelmiþtir. Emperyalist tekellerin ve mafyanýn hegemonyasý altýndaki kulüplerin çaðdaþ futbol oynamaktan çok uzakta olduklarýný, taraftarlarýn ve futbolcularýn sýrtýndan paralarýna para kattýklarýný hatýrlatmaya gerek yok. Sistemin kokuþmuþluðu sanata ve bilime de en az futbola bulaþtýðý kadar bulaþmýþtýr. Medyanýn rolünü unutmamak gerekir. Kitle iletiþim araçlarý, kitleleri, futbol maçlarý aracýlýðý ile de etkilemeyi baþarýr. Spor yazarlarý köþelerinden taraftarlarý birbirine düþürür, takýma, oyunculara etmediði lafý býrakmaz. Taraftarlarý kýþkýrtýr, tribünlerde koltuklar havalarda uçmakta, oyun alaný savaþ alanýna dönmektedir. Þiddet hala en gözde haberdir. Yeþil sahalardaki þiddetin sorumlusu futbol mudur gerçekten? Ken Loach un son filmi Afili Delikanlý nýn kahramaný henüz onyedisindedir; ama onsekize girdiði sabah bir cinayet iþler Þiddetin ortaya çýkýþýyla, sömürünün ortaya çýkýþý ayný tarihlere rastlar. Sömürü ve aþaðýlanmaya uðramak, içinde öfke ve patlamalara neden olan, bunu kendi sýnýfýndan, yanýbaþýndakine yansýtan ve bu sayede kontrol altýnda tutulan insan, kendine yapýlan haksýzlýklarý bilmek ve sorumlularýndan hesap sormak zorundadýr. Ezgi Tan 2 Kadýn - Þiddet Toplum Nereye Gidiyor? Ýþsizlik ve yoksulluðun artmasýyla birlikte toplumda tahrifatlar oluþuyor. Cinayet, hýrsýzlýk, taciz vb. suçlar iþleniyor. Böylesi olaylarý eskiden medya aracýlýðýyla duyuyor, öðreniyorduk. Bu olaylar artýk çok yakýnýmýzda. Her gün, her yerde yaþanýyor. Toplum bu haliyle barbarlýða doðru mu gidiyor? Yaþanan bu olumsuzluklardan en çok kadýnlar etkileniyor. Yýlbaþý gecesi binlerce insanýn içinde turist kadýnlara onlarca erkek tacizde bulundu. Son olarak da çalýþtýðý hastaneye ulaþmaya çalýþan bir hemþireye, otobüsten indikten sonra býçak zoruyla Okmeydaný parkýnda tecavüz edilmeye çalýþýldý. Hemþire yarým saat süren mücadelesiyle birçok yerinden yaralanma pahasýna ancak tecavüzden kurtulabildi. Günümüzde bunlara benzer bir çok olay yaþanýyor. Bu olaylar artýk çok uzaðýmýzda deðil. Her an, her yerde bizler de bu olaylarý yaþayabiliriz. Kapitalist sistem devam ettiði sürece bu olaylar artarak ve vahþice devam edecektir. Bunlarý söylemek için alim olmaya gerek yok. Her insan görüyor ve yaþýyor. Bu olaylarý izlerken kahrediyoruz, kýzýyoruz ama bunlarla kalýyoruz. Bu olaylarýn yaþanmamasý için barbar kapitalist sistemin tüm kurumlarýyla yýkýlmasý gerekiyor. ( ) Nergis Çayýr

3 3 GÜNDEM AB nin Yalanlarýna Deðil, Sýnýfýnýn Gücüne Güven Türkiye iþçi sýnýfý ve yoksul emekçi kitleler güncel anlamda nasýl bir tehlikeyle karþý karþýya? Giderek yoðunlaþan saldýrýlar karþýsýnda iþçi sýnýfýný yarýn neler bekliyor? Bu sorulara bütünlüklü cevaplar verebilmek gerekiyor. Çünkü iþçi sýnýfýnýn bugünkü mücadele hattýný örebilmek ve sýnýf mücadelesinin acil ve temel gereklilikleri doðrultusunda mücadeleyi örgütleyebilmek için bu sorulara verilecek cevaplar hayati öneme sahip. Demokratik gericilik ve emperyalist saldýrganlýk Kuþkusuz iþçi sýnýfýna yönelik saldýrýlarýn güler yüzlü! yeni adresi AB. Yeni-liberal saldýrganlýðýn emperyalist odaklarýndan biri olan AB nin, iþçi sýnýfýna bir kurtuluþ reçetesi olarak sunulmasý söz konusu. Devrimci sosyalist bir alternatif yokluðunda bu reçetenin belirli bir karþýlýk bulduðuysa bir gerçeklik. ABD emperyalizminin Bush yönetimindeki askeri istila yöneliminin aksine AB li hemcinsleri, iþçi sýnýfýna ve dünyanýn emekçi yoksul halklarýna havuç vermeyi bugünlerde daha uygun buluyor. AB emperyalizminin demokratik gericilik olarak adlandýrdýðýmýz bu politikasý iþçi sýnýfýnýn ve yoksul emekçi halklarýn kurban edileceði mezbahadaki býçaklarý kendisinin bileylemesi anlamýna geliyor. DEHAP Genel Baþkaný Tuncer Bakýrhan ýn, 17 Aralýk barýþýn tarihi olsun açýklamasý maalesef bu durumu iyi anlatan örneklerden biri olarak kayýtlara geçmiþ durumda. Talabani-Barzani önderliðinin ABD emperyalizminin istilasýna endekslenmiþ Kuzey Irak ta bir Kürt devleti beklentileriyse baþka bir örnek olarak anýlmaya ihtiyaç duyuyor. ABD emperyalizminin kendi elleriyle yaptýðýný, AB emperyalizmi kurbanýna bizzat kendi elleriyle yaptýrýyor. Kuþkusuz bu durum emperyalist istilacýnýn bugün Irak ta yaptýðý gibi seçim þarlatanlýklarýný kullanmasýný, Allavi gibi iþbirlikçi katil kuklalar kullanmasýný da engellemiyor. Emperyalizmin akýttýðý kaný gözlerden uzak tutmayý becermesi, iþçi ve emekçilerin kanýnýn akýtýlmadýðý anlamýna gelmiyor. Emperyalist odaklarýn kimi koþullarda, kimi farklý yöntemlere sahip olmasý emperyalist olduklarý gerçeðini deðiþtirmiyor. Bu koþullarda saðlý-sollu tekmili birden tutacak bir emperyalist kuyruk arayanlara ya da kuyruklarýný baþkalarýna tutturmak sevdasýyla büyük Türkiye hayalinin peþinde olanlara ne demeli? Bizce sadece iki yol var: ya iþçi sýnýfý ve yoksul emekçi halklardan yanasýn ya da öbür taraftan. Renginin, soyunun milliyetçi, islamcý, liberal, ulusalcý, bürokrat, sendikacý olmasý iþçi sýnýfýnýn aleyhine doðrudan ve/ veya dolaylý þekilde emperyalist-kapitalist sisteme hizmet etme gerçeðini deðiþtirmez. AB ekseninde yeniden kümelenen siyaset 6 Ekim Ýlerleme Raporu ile coþan AB yanlýlarý, Brüksel de 17 Aralýk Zirvesi nden çýkan kararla birlikte Türkiye için kurtuluþ sürecinin baþladýðýný ilan ettiler. AB ile 3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik müzakerelerine baþlama kararýnýn alýnmýþ olmasý ise 17 Aralýk ýn en büyük kazanýmý olarak sunuldu. Bütün bunlar öncelikle ve özellikle Türkiye burjuvazisinin AKP hükümetiyle yakaladýðý görece istikrar ve dönemsel olarak saðlanan yönetimsel meþruiyet üzerine kuruldu. AKP nin önce 3 Kasým 2002 genel seçimlerinden, ardýndan da 28 Mart 2004 yerel seçimlerinden açýk ara önde çýkmasý Türkiye burjuvazinin emperyalist-kapitalist sistemle tam bütünleþme projesinin gerçekleþtirilmesi için gerekli siyasi istikrarý büyük oranda saðlamýþtý. Peþinden sendikal bürokrasinin emperyalist AB projesiyle bütünleþmesi, ÖDP gibi kimi sol siyasi oluþumlarýn politik projelerini AB yi pozitif bir geliþme olarak kabul edip yeniden tanýmlamalarý, DEHAP ve PKK-KADEK dolayýmý ile Kürt hareketinin taleplerinin AB projesinin Kopenhag siyasi kriterlerinin bir parçasýna indirgenmesi, Ýslami hareket in AKP aracýlýðýyla sistem içinde yeniden kümelendirilmesi söz konusu oldu. Böylece Türkiye burjuvazisi son 25 yýldýr emperyalist-kapitalist sistemle tam bütünleþmesinin önündeki engellere; sol harekete, Kürt hareketine ve Ýslami harekete büyük ölçüde nüfuz ederek bizzat kendi projesinin destekçisi haline getirip, yedekleyerek aþma baþarýsýný gösterdi. Sömürü Gerçek, Vaatler Sahte AB nin geçici sihri daðýlýp sömürünün gerçek, vaatlerinse karþýlýksýz olduðu ortaya çýktýkça beklenti içindeki emekçi kitleler kandýrýldýklarýný anlayacak. Ama bugün iþsizlik, yoksulluk ve baský altýnda yýllar boyu acý çeken kitleler burjuvazinin ve iþbirlikçilerinin yalanlarýna inanmak konusundaki inançlarýný henüz yitirmiþ deðil. AB nin, iþçi sýnýfý ve emekçi kitlelerin deðil, burjuvazinin gündemi olduðunu düþünen ve bu nedenle önceliði aslýnda her biri AB sömürü projesinin birer yapýsal uzantýsý olan- yeni iþ yasasýna, sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesine, özelleþtirmelere vb vermek gerektiðini söyleyenler bir bakýma emperyalist-kapitalist saldýrýnýn kaynak ve nedenlerine bütünlüklü bakabilmenin olanaklarýný reddediyorlar. Kuþkusuz esnekleþtirmeye, sosyal güvenliðin tasfiye edilmesine, özelleþtirmelere, taþeronlaþtýrmaya, sendikasýzlaþtýrmaya karþý her düzeyde mücadele þart ama bugünkü saldýrýnýn nereden geldiðini göz ardý etmeksizin. TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Sabancý 17 Aralýk Zirvesi ne kadar doðru adýmlar attýklarýný (siz bu adýmlarý iþçi sýnýfýna saldýrýlar olarak okuyun) ama 3

4 GÜNDEM 4 Ekim 2005 tam üyelik müzakereleri ve sonrasý için adýmlarýn (yani saldýrýlarýn) daha güçlü olmasý gerektiðini belirtiyor. Sabancý rehavete kapýlmak, yeniden popülist yönelimler içine girmek yok diyor ve ekliyor, önümüzdeki 10 yýlda AB ye uyum sürecine sahip çýkýlmasý gerekiyor Saldýrýnýn sahipleri saldýrýyý adýyla anýyor, görüp görmemek bize kalmýþ durumda. AB: Kurtuluþ mu, daha fazla sömürü mü? Emperyalist-kapitalist sisteme karþý olduklarýný söyleyenler nedense onun kurumlarýndan biri olan AB konusunda tereddüde düþüyor. Söz konusu olanýn emperyalist-kapitalist bir kurum ve onun projesi olduðunu unutup AB nin iyilikleri, kötülükleri çetelesi yapmak gibi son derece yanlýþ bir yol izliyorlar. ÝMF ye, DB ye, NAFTA ya emperyalistkapitalist birer kurum/birlik olduklarý için karþý çýkarken ayný netliði AB konusunda kaybediyorlar. Bu bir yanýyla solun -özellikle sonrasýnda sürüklendiði ideolojik-politik karmaþanýn ve küreselleþme propagandasýnýn yarattýðý bir tahribatken diðer yanýyla da emperyalist-kapitalist ideolojinin baþarýsý olarak gerçekleþiyor. Enternasyonalist devrimci önderlik boþluðu tüm aðýrlýðýyla kendini hissettiriyor. Ýçinde bulunduðumuz dönem bu yanýyla, sýnýf mücadelesi mi, sol liberalliksivil toplumculuk mu? ekseninde bir savrulmalar ve arayýþlar dönemidir. Kimileri emperyalist-kapitalist kurumlarý karýþtýrsa da gerçek sahipleri olan patronlar karýþtýrmýyor. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Baþkaný Dr. Ömer Bolat, Türkiye nin AB iliþkilerini onaylarken hedefi daha da geniþletiyor. MÜSÝAD baþkaný kendi perspektifinden hareketle, Türkiye yumurtalarýnýn hepsini ayný sepete koymamalý diyerek Türkiye nin Avrasya ülkeleri ile Rusya ile Ýslam ülkeleri ile stratejik iliþkilerini güçlendirmesi gerektiðini ifade ediyor. Bolat a göre Türkiye yaþanan krizlerden sonra IMF ile çok ciddi programlarýn yürütmesi sayesinde yoðun bakýmdan çýkmayý becermiþ. Bolat 2 yýl daha ÝMF ile devam edilmesinden sonra artýk Türkiye nin kendi politik yoluna devam edebileceðini ekliyor. 2 yýla daha ihtiyaç var çünkü öncelikle ÝMF ye olan 20 milyar dolarlýk borcun ödenebilirliðinin saðlanmasý gerekiyor. Türkiye nin halen net borç ödeme aþamasýna gelemediðini hatýrlatmakta yarar var. Nitekim Devlet Bakaný Babacan, ÝMF Türkiye Masasý Þefi Rýza Moghadam ile görüþmesi sonrasýnda orta vadeli yeni bir ekonomik program üzerindeki çalýþmalarýn baþlatýldýðýný ifade ederek, bu çalýþmalarýn ilk ürünü olan Katýlým Öncesi Ekonomik Programý, Avrupa Birliði ne teslim ettik açýklamasýný yapýyor. Yeni stand-by anlaþmasýnýn anlamý Türkiye nin ÝMF ye olan borçlarýný hangi takvim içinde, hangi borç yüzdeleriyle, kaç dilimde ödeyeceðini belirlemek üzerine kurulu ve tabi yeni borçlarýn belirlenmesini de içeriyor. ÝMF ile AB eþgüdüm içinde çalýþýyor ama kimi sol unsurlar kendi inandýklarýný doðru sanmakta ýsrar etmeye devam ediyor. Bakan Babacan 2004 yýlýnda özelleþtirme konusunda önemli adýmlar attýklarýný ve sürecin THY nin halka arzýyla baþlatýlan hamlenin, önümüzdeki dönemde baþta Tüpraþ, Telekom ve Tekel olmak üzere özelleþtirme programýnda yer alan tüm kuruluþlarýn süratle ve etkin bir þekilde özelleþtirilmesi ile devam edeceðini söylüyor. Babacan dan iþçiler için deðil ama patronlar için güzel bir de haber var, döneminde toplam 15 milyar dolar düzeyinde doðrudan yabancý sermayenin Türkiye ye gelmesini bekliyoruz. Bunlar AB nin nimetleri Sosyal güvenlik sistemini tek bir çatý altýnda toplayacaklarýný açýklayan Babacan, amaçlarýnýn herkesi kapsayacak genel saðlýk sistemi yaratmak olduðunu açýklýyor. Nasýl olacaðýný ise þöyle özetliyor; her yýl bütçeden yapýlan büyük çaplý transferlerle þu anda GSMH nin yüzde 4.5 u oranýnda desteklenmekte olan sosyal güvenlik sistemini yeniden yapýlandýrarak uzun vadede emeklilik sistemine olan bütçe desteðini GSMH nin yüzde 1 i seviyelerine düþürülmesini hedefliyoruz. Bu açýklamanýn iþçilere deðil patronlara yönelik olduðunu söylemeye gerek bile yok. Onlarýn Ahlaký, Bizim Ahlakýmýz! Burjuva kurumlarýmýzdan TOBB un Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ise sihirli formülü bulduðunu ilan ediyor: giriþimci orta sýnýf. Hisarcýklýoðlu, orta sýnýf ahlaký ve görgüsü nün henüz tam yerleþmediðini üzülerek söylüyor ama müjdeyi de veriyor, Ama orta sýnýfýn güçlenmesi, orta sýnýf ahlakýný ve sanat zevkini de geliþtiriyor. Sanat galerilerinin artýþý dikkatinizi çekiyor mu? Tarihi kültür mirasýmýza eskisinden daha fazla sahip çýkmýyor muyuz? Ve orta sýnýf ahlaký, görgüsü ve sanat sevki konusunda Rusya yý örnek veriyor: Kredi kartý kullananlarýn sayýsý 5 milyondan 25 milyona, cep telefonu sayýsý 1.5 milyondan 40 milyona çýkmýþ. Tabi kendi ahlakýný da eklemeden edemiyor: Rusya ya 8 milyar dolar daha fazla mal ve hizmet satmamýz gerekiyor Troçki yi anarak, onlarýn ahlaký ve bizim ahlakýmýz arasýndaki daðlarca farký bir kez daha belirtmek, iþçi sýnýfý ve emekçilerin daha yoðun sömürüsü anlamýna gelen AB ve benzeri emperyalist-kapitalist projelerden uzak durmak ve iþçi sýnýfý ve emekçi yoksul kitleler için kurtuluþun ancak sýnýf mücadelesinde olduðunu bir kez daha hatýrlamak bugün her zamankinden daha büyük bir önem ve anlam taþýyor. AB nin yalanlarýna deðil, sýnýfýnýn gücüne güven Ýþçi Cephesi

5 Saðlýk Hizmetleri Paralý Hale Geliyor AKP hükümeti sermayenin istediði yeni-liberal reformlarý (saldýrý paketlerini) birer birer meclisten geçiriyor. Bu saldýrýlarýn en önemlilerinden biri özelleþtirmeler. Hükümet, önce bilinçli olarak, hatta yolsuzluklarla içini boþaltarak, kamu kuruluþlarýnýn zarar ettiðini kamuoyuna duyuruyor. Ardýndan da satýþýna zemin hazýrlýyor. Örneðin bilinçli olarak üretim yaptýrmadýðý Sümerbank Bakýrköy fabrikasýnda iþçilerin üretmeden para aldýðý ve devleti zarar ettirdiði yalanýný yaymýþ ve baþta Vatan gazetesi olmak üzere birçok patron gazetesi de bunu haber yapmýþ, ardýndan Sümerbank a dönük yoðun bir saldýrý baþlamýþ ve fabrika satýlmýþtý. Ayný süreç þimdi SSK için iþliyor. Hükümet, önce SSK nýn zarar ettiðini ve çalýþanlara iyi hizmet veremediðini öne sürdü. Kitlesel bir muhalefeti engellemek için, özelleþtirmeye emekçileri hazýrlamaya baþladý. Ardýndan satýþ hazýrlýklarý ile ilgili yasal düzenlemeleri yapmaya baþladý. IMF ile imzalanan borç anlaþmasýnýn ve AB den tarih alýnmasýnýn ardýndan da SSK yý Saðlýk Bakanlýðý na devrederek gelecekteki satýþýna ve saðlýk kurumlarýnýn özel sektöre devrine hýz verdi. Aralýk 2004 ün son günlerinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, tüm sosyal kuruluþlarýný tek bir çatý altýnda toplamayý hedefleyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kanun taslaðý ile saðlýk sigortasý taslaðýný kamuoyuna açýkladý. Bu taslak Meclisten geçerse, saðlýk hizmetlerine yüzde 50 oranýnda katýlmak zorunlu hale gelecek. Yani, maaþlarýmýzdan prim kestikleri yetmezmiþ gibi, bir de tedavi masraflarýnýn yarýsýný ödemek zorunda kalacaðýz. Bu kanun neler getirecek: Sigortalý TC vatandaþlarýna yönelik saðlýk harcamalarý saðlýk yardýmlarý olarak adlandýrýlacak. Bu maddede devlet, çalýþanlardan kestiði primleri unutuyor, bu hastanelerin ve kurumlarýn çalýþanlarýn primleri ile, vergileri ile kurulduðunu unutuyor ve sanki emekçilere sadaka verir gibi saðlýk yardýmý adýný veriyor. Doðal afetler ve savaþ halinde, saðlýk yardýmlarý kurallarýnda herhangi bir deðiþiklik yapýlmayacak. Yani, bir doðal felaket durumunda tedavi olmak için bile devlete yüzde 50 oranýnda para ödemek zorunda kalacaðýz. Aðýz ve diþ muayenesi, laboratuar tetkik ve tahlilleri, cerrahi müdahaleler sadece 18 yaþýna kadar saðlýk yardýmý kapsamýnda olacak. Diþ tedavisinin ne kadar pahalý olduðu ortada. Bu haktan sadece 18 yaþýna kadar yararlanabilme, milyonlarca kiþiyi özel muayenehanelere büyük paralar ödemeye zorlamak anlamýna geliyor. Hekim tarafýndan görülen lüzum üzerine sigortalý yanýnda kalacak refakatçiye ait yatak ve yemek giderleri, hasta 18 yaþýndan büyük ise karþýlanmayacak. Yani, kaza ile hastaneye düþersek soyup soðana çevrileceðiz. Hekim ve diþ hekimi muayenesi, ayakta tedavide verilen ilaçlar, ayakta tedavideki ortez, protez, iyileþtirme araçgereç bedelleri için sigortalýdan katýlým payý alýnacak. Sigortalýdan gereksiz kullanýmý caydýrma ve benzeri kriterler dikkate alýnarak, yüzde 0 ile 50 arasýnda deðiþen oranlarda katýlým payý talep edilecek. Sigortalý, sevk zinciri açýsýndan ilk önce aile hekimine baþvuracak. Aksi takdirde saðlýk yardýmýndan yararlanmayacak. Hastanede çektiðimiz kuyruk ve iþkence yetmezmiþ gibi bir de sözde aile hekiminden onaylý sevk alarak hastaneye çýkabileceðiz. SGK, yüzde 5 ini sigortalýdan alýnmak üzere her sigortalý için yüzde 12,5 oranýnda prim tahsilatý yapacak. Katýlým payýmýz yetmezmiþ gibi maaþlarýmýzdan yüksek prim kesintileri yapýlmaya devam edilecek. Eðer sigortalý, hekim veya diþ hekimince verilen önerilere uymamasý yüzünden tedavi süresini uzatýrsa, malul kalýrsa veya malullük derecesini arttýrýrsa oluþacak ek masraflardan yüzde 50 sini cebinden ödemek zorunda kalacak Sözün kýsasý, hükümet, bu kanun taslaðý ile saðlýk hizmetlerini paralý hale getiriyor. Böylece özelleþtirmeye de bir ön hazýrlýk yapýyor. Bu tasarýyý ve SSK nýn özelleþtirilmesini engellemek zorundayýz. Emekçiler, hükümete geri adým attýrabilecek güce sahipler. Eðer üretimden gelen gücümüzü kullanabilir ve saldýrýlara karþý kitlesel bir seferberliði gerçekleþtirebilirsek bu yasayý geri çektirebiliriz. Bu yasayý ve tüm saldýrýlarý geri püskürtebilmenin yolu genel grevden geçiyor. Bu zor bir görev ama imkansýz deðil... Derya Deniz HAREKETÝ 5 EMEK

6 EMEK HAREKETÝ 6 Ýstanbul Þiþli Bomonti de pek bilinmeyen, küçük ama çok önemli bir fabrika var: SSK Ýlaç fabrikasý. Bu fabrikada yaklaþýk 20 çeþit ilaç üretiliyor. Üretilen 20 çeþit ilaç piyasa ortalamasýndan yüzde 159 daha ucuz. Üstelik düþük teknoloji ile üretim yapýldýðý halde. SSK fabrikasýnda ucuza üretilen ilaçlar, piyasada belli ilaçlarda dengeleme getiriyor. SSK, Türkiye nin yarýsýna saðlýk hizmeti sunuyor ve saðlýk hizmetlerinin en önemli bölümünü ilaç tüketimi oluþturuyor. Hükümet SSK yý özelleþtirdiðinde SSK eczaneleri kapatýlacak, Sosyal Güvenlik Kurumu ndan yararlananlar ilaçlarýný özel eczanelerden alacak. Doðal olarak SSK ilaç fabrikasýnýn piyasada rekabet þansý kalmayacak. Çünkü serbest piyasada eczacýlar ve depocular var ve imalatçý fiyatlarýna yüzde payý ilave edilerek fiyat yapýlýyor. Pahalý ilaçlar, kâr paylarýnýn yüksek olmasýný saðlýyor. Eczacýlar ve depocular bu nedenle ucuz ilaçlarý tercih etmiyorlar. SSK ilaç fabrikasýnýn ucuza ürettiði ilaçlarý satmak ilaç üreticilerinin ve satýcýlarýnýn iþine gelmiyor bu yüzden ilaç sektörünün patronlarý ve her dönemin hükümetleri SSK ilaç fabrikasýný kapatmak için çaba harcýyorlar. SSK Ýlaç fabrikasýnýn üretilen 2 ilacýn piyasadaki eþdeðerleri ile arasýndaki maliyet ve fiyat farklarýna bir göz atalým: SSK Ýlaç Fabrikasý Satýlmak Ýsteniyor Seskaljin TB, üretici firma SSK, satýþ fiyatý TL, adet birim fiyatý TL. Novalgin TB, üretici firma Aventis Pharma satýþ fiyatý TL, adet birim fiyatý TL. SSK ya göre pahalýlýk oraný yüzde 101. Vitabeks kapsül, üretici firma SSK, satýþ fiyatý TL, adet birim fiyatý TL. Benexol 50 TB, üretici firma Roche, satýþ fiyatý TL, adet birim fiyatý TL, SSK ya göre pahalýlýk oraný yüzde 459. Bugün istense ilaçlar çok ucuza üretilebilir ve halka daðýtýlabilir. Ama patronlar ve onlarýn hükümetleri sadece sermayenin daha da büyümesiyle ilgileniyorlar. Halkýn saðlýðý umurlarýnda bile deðil. Planlý bir ekonomide halkýn saðlýðý para konusu olmayacaktýr. Ýþçi sýnýfý iktidarý bunu saðlayacak kâr için deðil, tüm toplumun yararý için üretim olacaktýr. Örneðin, yaþadýðý tüm zorluklara, ambargoya raðmen Küba, planlý bir ekonomide tüm ilaçlarý düþük maliyetle üretmekte ve halkýna daðýtmaktadýr. Bugün SSK adým adým özelleþtiriliyor. Þiþli Bomonti de kurulu SSK ilaç fabrikasý þimdilik üretimine devam ediyor. Ancak özelleþtirmelere karþý bir mücadele olmazsa, yarýný olmayacak... Derya Deniz

7 Hükümet Sefalet Ücretini Açýkladý AKP hükümeti 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olacak olan sefalet ücretini açýkladý. 16 yaþýndan büyük iþçiler için net 350 milyon TL, 16 yaþýndan küçük iþçiler için ise net 297 milyon TL olarak belirlendi. Böylece bir yýl geçerli olacak olan asgari ücrete yüzde 10 zam yapýldý. Bu, iþçilerin her geçen gün daha da yoksullaþtýðýnýn göstergesidir. Asgari ücretin açýklandýðý gün gecikmeden taksi ve dolmuþlara yüzde zam yapýldý. Temel gýda maddelerine, akaryakýta, elektriðe, suya, telefona zaten aylýk zamlar uygulanýyor. Asgari ücretle geçinen iþçi asgari ücrete yapýlan zammý almadan, ÝETT otobüslerine ve minibüslere yüzde 10 zam yapýldý. Hükümet kaþýkla verdiðini, kepçeyle geri alýyor. Ne hükümet ne de patronlar, sendikalarýn açýklamýþ olduðu açlýk sýnýrýnýn 513 milyon TL., yoksulluk sýnýrýnýn da 1 milyar 562 milyon TL. olduðunu dikkate almadýlar. Hükümet patronlarýn çýkarlarýný gözeterek asgari ücretle çalýþanlara ölme, aç kal seçeneðini sunuyor. Patronlar, tek baþýna iktidara gelen AKP hükümeti vasýtasýyla, iþçilerin kazanýlmýþ haklarýna yönelik saldýrýlarýna her geçen gün daha da pervasýzca devam ediyorlar. Asgari ücret tespit komisyonunda patronlarýn ilk talebi, hükümetin asgari ücrette kendi paylarýna düþen SSK primlerini ve vergileri düþürmesiydi. Buna karþýlýk, iþçiler adýna toplantýlara katýlan Türk-Ýþ konfederasyonu, asgari ücretten vergilerin (brüt 65 milyon) muaf tutulmasýný istedi. Çünkü asgari ücretli bir iþçi zaten açlýk sýnýrýnýn altýnda bir ücretle yaþamaya çalýþýyorken bir de vergi veriyor. Türkiye Ýþverenler Sendikasý Konfederasyonu (TÝSK), yapýlan toplantýlarda iþletmelere yük getirir diyerek zammýn milyon lirayý geçmemesini istiyordu. Ýstediði de oldu. Patronlarýn istekleri sadece zamla sýnýrlý deðil. Ayrýca hükümetin aldýðý karar doðrultusunda, Ocak-Haziran döneminde asgari ücret ile prim esas kazanç alt sýnýrý arasýndaki farký hazine karþýlayacak. Böylece patronlar 804 trilyon lira katký saðlamýþ oldu. 1 Temmuz 2005 ten itibaren de SSK prim esas kazanç alt sýnýrý asgari ücrete eþitledi. Patronlar bu düzenlemeyle 738 trilyon lira kazanmýþ olacaklar. Söz konusu iki ayrý düzenleme sonucunda hükümet patronlara 1 katrilyon 542 trilyon lira katký yaptý. Hükümet, babasýnýn parasýymýþ gibi hazinedeki kaynaðý patronlara peþkeþ çekebiliyor. Oysa bu para iþçi ve emekçilerin eline geçmeden kesilen vergilerle oluþmaktadýr. Bununla da yetinmeyen AKP hükümeti; en yüksek gelir vergisi oranýný yüzde 45 ten yüzde 40 a indirmeyi, memlekete ve halkýn yararýna bir eylem olarak savunmaktadýr. Böylece AKP hükümeti vergiyi tabana yayacak imiþ. Sanki vergi vermeyenler tabandaki emekçilermiþ gibi... Hatýrlanacaðý üzere, AKP hükümetinin ilk icraatlarýndan biri vergi barýþý adý altýnda patronlarýn vergi borçlarýný affetmekti. Buna raðmen patronlarýn yüzde 60 ý vergi borçlarýný ödemediler. Hükümet, açýkça vergiyi, zenginden deðil, emekçilerden, yoksul halktan almak istiyoruz diyor. Ýþçi ve emekçiler, dayatýlan düþük ücret, iþsizlik, yoksulluk ve hayat pahalýlýðý yetmezmiþ gibi, bir de yeni vergi düzenlemeleriyle karþý karþýya kalacaklar. Hükümet bir yandan patronlarýn vergi borçlarýný affederken, iþçi ve emekçilere yeni vergiler yüklemek istiyor. Patronlara kolaylýk saðlamakta sýnýr tanýmayan hükümet, asgari ücrete yapýlan zammýn ülkedeki ekonomik dengelere baðlý olduðunu açýkladý. Hükümetin bankalarý hortumlayanlarý bir kereliðine affa hazýrlanmasý, SSK prim borçlarýný ödemeyen patronlara dokunmamasý, kâr yaptýðý halde özelleþtirmelerle fabrikalarýn, SSK nýn vb... patronlara peþkeþ çekilmesi ülke ekonomisinin dengelerini bozmuyor da, iþçilere verilen yüzde 10 zam mý dengeleri bozuyor? Bu nasýl bir dengedir? Evet, bu sýnýfsal bir dengedir. Patronlar ve hükümet bir taraf, iþçi ve emekçiler bir taraftýr. Hükümet, bütün kararlarý burjuva sýnýfý için almakta ve uygulamaktadýr. Buna karþý iþçilerin örgütü sendikalarýn baþýna çöreklenmiþ sendika bürokratlarý ne yapýyorlar? Her yýl olduðu gibi bu yýl da, önerilen zam oranýnýn düþük olduðunu söylemekten baþka bir iþ yapmadýklarý ortada. Geçen temmuz ayýnda asgari ücrete yapýlan yüzde 5 zammý içlerine sindiremeyen Türk-Ýþ li sendikacýlar, tepki olarak toplantýdan ayrýlmýþlar. Ne marifet! Bugün ise belirlenen yüzde 10 zamma muhalefet þerhi koyduklarýný söyleyerek emekçilerin haklarýný savunmuþ gibi görünmeye çalýþýyorlar. Sendikacýlar bu tutumlarýyla, yaklaþýk 4 milyon asgari ücretli iþçi ve emekçinin koþullarýyla ne kadar ilgilendiklerini gösteriyorlar! Oysa bugün açýklanan asgari ücret sadece asgari ücretle çalýþaný deðil, bütün çalýþanlarý etkiliyor. Yýllýk olarak belirlenen asgari ücrete yapýlan zammý bahane edecek olan patronlar, biz devletten zengin miyiz? diyerek Ocak ayý zammýný düþük tutmaya çalýþacaklar. Sonuç olarak, bugün patronlarýn ve onlarýn sözcüsü olan hükümetlerin, iþçi ve emekçilere yönelik saldýrýlarýnýn dozajýný artýrmalarýnýn nedeni iþçi sýnýfýnýn daðýnýk ve örgütsüz oluþudur. Bizler insanca yaþamaya yetecek bir asgari ücret talep ediyoruz. Bu talep için çalýþtýðýmýz iþyerlerinden baþlayarak tüm ülkeye yayýlan bir örgütlenme yaratmalýyýz! ( ) Þahin Yýldýrým EMEK HAREKETÝ 7

8 EMEK HAREKETÝ 8 Ýþsizlik ve Hayat Pahalýlýðý Katmerlenerek Artýyor AKP, hükümete geldiðinde kitlelerden ülkeyi düze çýkarmak için zaman istemiþti. Bu zamaný iþçilere, emekçilere ve yoksul kitlelere yoðun bir þekilde kemer sýkma kararlarýný uygulamakla geçiriyor. AKP nin izlediði iþçi düþmaný siyaset, ona oy veren iþçi ve emekçiler tarafýndan fark edilmiþtir. Çünkü AKP hükümeti de diðer burjuva hükümetler gibi, patronlarýn çýkarlarýný ben daha iyi temsil ederim yarýþý içindedir. Özellikle büyük burjuvazi AB ye üyelikle birlikte, Avrupa pazarýna açýlma hevesi içindedir. Hükümet de bu uðurda, sermaye için canýný diþine takarak, diðer Avrupalý sermaye temsilcileriyle - hükümetlerle- pazarlýklar yapýyor. Hükümetin bugüne kadar yaptýðý icraatlara baktýðýmýzda, kimin hükümeti olduðunu anlamak o kadar da zor olmayacaktýr. Herkese Bir Konut Yalaný! AKP hükümetinin iþsize iþ, evsize ev, kimseyi maðdur etmeyeceðiz yalanlarý her gün daha da ayyuka çýkýyor. Hükümetin son aldatmacasý da yoksul kitlelerin bundan sonra ev sahibi olabileceði umudunu yaymak. Ama ev vermek için iþçi ve emekçilere bankadan kredi çek diyorlar. Böylece emekçileri borçlandýrarak yýllarca düzene esir etmeyi istiyorlar. Ayný zamanda bankalar kredi vermek için de belli koþullar arýyorlar. Örneðin, ev sahibi olmak isteyenlerden peþin 15 milyar lira isteniyor. Asgari ücretli bir iþçiye bu krediyi kim verir ve bu evi nasýl alabilir? Hangi iþçide 15 milyar lira var? Bu size mantýklý geliyor mu? AB Yalanlarý Ülkede gündem, sadece AB ymiþ gibi televizyon kanallarý buna yönelik tartýþma programlarý düzenliyorlar. Türkiye AB ye girer mi, girmez mi? Bu tartýþmalarý bir tarafa býrakacak olursak, hükümet ülkede yaþanan iþsizliði, yoksulluðu, hayat pahalýlýðýný, kapkaç olaylarýný çözmek için çalýþmak yerine, kitlelere çözüm olarak yoðun bir þekilde AB propagandasý yapýyor. Devlet Ýstatistik Enstitüsü nün açýkladýðý 2004 yýlý 3. dönem Hane Halký Ýþgücü Ýstatistikleri, hem hükümetin hem de boyalý basýnýn bugüne kadar çizdiði pembe tablonun ne kadar içler acýsý olduðunu ortaya koydu. Hükümete göre ekonomi çok iyi, büyüme var. Enflasyon tek haneli rakama düþmüþ. Yeni Türk Lirasý ile birlikte para deðerlenecekmiþ! Yoksa fiyatlarý yuvarlama adý altýnda gizli zam mý yapýlacak? Hükümetin Binbir Yalanlarý Bitmiyor! Anketin açýklanmasýndan sonra, boyalý basýnýn kalemþorlarý hemen anketin sonuçlarýný deðerlendiren yazýlar yazmaya baþladýlar. Bu sonuçlarý iki kategoride ele alýyorlar. Birincisi, her gün artan iþsizliði gizlemek için yýllýk nüfus artýþýný bahane olarak gösteriyorlar. Bu köþe yazarlarýna patronlar boþuna milyon dolarlarla maaþ vermiyorlar. Çünkü bu yazarlarýn görevi, var olan gerçeklikleri olabildiðince sulandýrmak. Sulandýramýyorsan insanlarýn anlayamayacaðý bir dilde ve karma karýþýk rakamlarla çarpýtmaktýr. Bugün ülkenin ilk gündem maddesinin iþsizlik olduðunu

9 burjuvazi de gizlemiyor. Hükümet ve boyalý basýn iþsizliðin artýþ nedenlerini ortaya koymak yerine ki -iþlerine gelmez- nedenlerini gizleyip iþsizliðin 3 aylýk dönemdeki artýþýný nüfusun artýþýyla açýklamayý yeðliyorlar. Bu, var olan sorunu çarpýtmaktýr, kitleleri yanýltmaktýr. Yoksulluðun ve iþsizliðin artmasýnýn sonuçlarýný kapkaç, hýrsýzlýk gibi olaylarýnýn artmasýyla da görebiliriz. Ama en büyük hýrsýz patronlardýr. Çünkü yüzyýllardýr iþçi ve emekçileri sömürerek alýn terlerine el koymaktadýrlar. Bundan büyük hýrsýzlýk olur mu? Tüm bu olumsuzluklarý yaratan bu düzenin kendisidir. Bu düzen yýkýlmadýkça bu sorunlarýn hiçbiri ortadan kalkamaz. Çünkü sorunlarýn kaynaðý bataklýktýr, yani kapitalizmdir. Ýkincisi ekonomide büyüme var, büyüme iþsizliðe çare olmuyor diyorlar. Neden olmuyor? Evet, ekonomide bir büyümeden söz edebiliriz. Ama bu büyüme patronlarýn kârlarýndaki bir büyümedir. Eðer büyüme iþsizliðe çözüm olmuyorsa, yeni iþ alanlarý açýlmamýþ demektir. Peki, büyüme nasýl olabilir? Çok basit, patronlar az iþçiyle çok iþ yaptýrýyorlar ve iþçileri uzun saatler boyunca baský yoluyla çalýþtýrarak bu büyümeyi gerçekleþtirebiliyorlar. Bu anketin bir baþka önemli sonucu da þudur. 70 milyon nüfusu olan ülkenin 22 milyonu bir iþte çalýþýyor. Ücret ve yevmiye alarak çalýþanlarýn sayýsý 11 milyon civarýnda. Ya geriye kalan nüfusun diðer yarýsý nasýl ve hangi koþullarda yaþamýný sürdürüyor? Her akþam evine düzenli bir ekmek parasýyla dönenlerin sayýsýnýn da milyondan ibaret olduðunu açýklýyorlar. Bu daha vahim deðil mi? Son üç ay içinde 120 bin kiþi daha iþsizler ordusuna katýlmýþ. AKP, hükümete geldiði dönemde, 3 yýllýk ekonomik programýyla 1,7 milyon kiþiye iþ bulmayý planladýðýný açýklamýþtý. Ama her geçen gün iþsizlik, yoksulluk ve hayat pahalýlýðý artmaktadýr. Hükümet, ülkenin bu gerçekliðine raðmen kitlelere AB ye üyelikle aldatmaya yönelik pembe tablolar çiziyor. Ama bu gidiþatýn artýk pembe tablolarla açýklanabilir bir yaný kalmamýþtýr. Ýþsizliði AKP ya da AB deðil, iþçi sýnýfýnýn mücadelesi çözer! Sonuç olarak, iþsizler ordusu, kapitalist üretim anarþisinin doðal bir sonucudur ve patronlar bu durumu çalýþan iþçiler üzerinde, bir tehdit unsuru olarak bilinçli olarak kullanmaktadýrlar. Dolayýsýyla bugün veya yarýn hangi burjuva hükümet, biz iþsizliði çözeriz derse yalan söyler. Çünkü iþsizliði çözmek kapitalist sisteme karþý gelmektir. Dolayýsýyla bugün ki yaþadýðýmýz bu hayat, yoksul kitlelerin kaderi deðildir. Örneðin bu düzende bile çalýþanlarý ücretleri ayný kalmak koþuluyla dört vardiya çalýþma ve çalýþma saatlerinin düþürülmesi talebi etrafýnda örgütleyebiliriz. Böylece iþsizlere de iþ olanaklarý yaratýlmýþ olur. Evet, bu talep hayali bir talep deðildir. Bizler, bugün bu toplumu kendi çýkarlarý için barbarlýða iten sermaye düzenine karþýyýz. Bütün güzellikleri yaratan iþçi sýnýfý olmasýna raðmen, en kötü koþullarda yaþayan yine iþçi sýnýfýnýn üyeleridir. Bizler yaþanýlýr bir toplumu yaratabiliriz. Ve toplumdaki bütün zenginlikleri eþit paylaþabiliriz. Planlý bir ekonomiyle bugün yaþadýðýmýz iþsizliði, yoksulluðu ve hayat pahalýlýðýný çözebiliriz. Bunlar ne hayaldir, ne de imkânsýz. Yeter ki iþçi sýnýfý, örgütlü bir mücadeleyle üretimden gelen gücünü kullanarak bu düzene karþý gelebilsin. Bu da ancak devrimci bir iþçi partisi önderliðinde gerçekleþebilir. Yeter ki iþçiler, emekçiler ve yoksul kitleler bunu istesin ve bunun için örgütlenip mücadele etsin. ( ) Þahin Yýldýrým EMEK HAREKETÝ 9

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz.

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz. Nisan 2006 SSK Özel Devr(ed)ilen SSK Bir gasp hikayesi SSK saðlýk kurumlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý na devredilmesi, AKP Hükümeti nin Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn en önemli ayaklarýndan birini oluþturuyordu.

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE ARTIK YETER SAYI: 306 28 Aralýk 2007 1 YTL YENÝ ÇIKTI Silahlar sussun barýþ konuþsun Geçtiðimiz aylarýn yoðun milliyetçi histerisinin

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor sosyalist iþçi nin ekidir Ne oldu bu sosyalist ülkelere? sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 264 2 Aralýk 2006 1.50 YTL Her 3 kiþiden biri yoksul 1 milyon kiþi açlýk sýnýrýnýn altýnda YOKSULLUÐA

Detaylı

OY YOK. sosyalist isci. Nükleer yasa çöplüðe. Bir ilk adým YENÝ SAYI ÇIKTI. Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor

OY YOK. sosyalist isci. Nükleer yasa çöplüðe. Bir ilk adým YENÝ SAYI ÇIKTI. Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 283 19 Mayýs 2007 1 YTL Yeniliberallere, darbecilere, milliyetçilere OY YOK YENÝ SAYI ÇIKTI Nükleer yasa çöplüðe Meclis son hýzla

Detaylı

ÇÝN PAZARINDA REKABET

ÇÝN PAZARINDA REKABET SAVAÞ KARÞITLARI YÝNE SOKAKLARDA 19 MART TA KADIKÖY ÞENLENÝYOR sosyalist isci SAYI: 232 4 Mart 2005 1 YTL / 1 milyon TL EVET BÝZ ABD YÝ SEVMÝYORUZ Türkiye halký, kim ne derse desin ABD yi sevmiyor. Türkiye

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi?

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi? Yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanar Tolga Þirin Bolivarcý devrimin kalbindeki iki olasýlýk Mike Gonzales Morales için ki kere çok yaþa Immanuel Wallerstein sayfa: 10-11 Rýfat Solmaz 1956 Macar Devrimi

Detaylı

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü dýþarýdan göz... 1 Haziran 2009 Sayý: 165...Sanatýn birçok alaný týp konularýndan beslendi, beslenmeye de devam ediyor. Özellikle sinemacýlar bazý rahatsýzlýklarý konu alarak hem güzel filmler çekiyorlar,

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı