ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU"

Transkript

1 TÜRK TORAKS DERNE AKC ER VE PLEVRA MAL GN TELER ÇALISMA GRUBU ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU DUYURU Kurumsal flbirli i le International Association for the Study of Lung Cancer

2 ORGANIZASYON SEMPOZYUM ORGAN ZASYON KOM TES GENEL ORGAN ZASYON KOM TES Sempozyum Baflkan Tuncay Göksel Bilimsel Komite Baflkan Muzaffer Metintafl Genel Sekreter Deniz Yalman Mali Sekreter Adnan Y lmaz D fl liflkiler Sorumlusu Hasan F. Bat rel Sosyal liflkiler Sorumlusu Mustafa Erman Türk Toraks Derne i Genel Baflkan Eyüp Sabri Uçan Türk Toraks Derne i Genel Sekreteri Ça lar Çuhadaro lu Türk Toraks Derne i Bilimsel Komite Baflkan Toros Selçuk SEMPOZYUM ORGAN ZASYONU Baflkan Tuncay Göksel Türk Toraks Derne i Akci er ve Plevra Maligniteleri Çal flma Grubu Baflkan Ege Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal Bornova / zmir Tel.: Faks: E-posta: Bilimsel Komite Baflkan Muzaffer Metintafl Türk Toraks Derne i Baflkan Yard mc s Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal Eskiflehir Tel.: / Faks: E-posta: Sekreter Deniz Yalman Ege Üniversitesi T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal Bornova / zmir Tel.: Faks: E-posta: D fl liflkiler Sorumlusu Hasan F. Bat rel Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal Altunizade / stanbul Tel.: Faks: E-posta: Türk Toraks Derne i Merkez Yönetim Kurulu Baflkan Eyüp Sabri Uçan Birinci Baflkan Yard mc s Haluk Türktafl kinci Baflkan Yard mc s Muzaffer Metintafl Genel Sekreter Ça lar Çuhadaro lu Mali Sekreter Sema Canbakan Bilimsel Komite Baflkan Toros Selçuk Okul Baflkan Tevfik Özlü D fl liflkiler Sorumlusu Arzu Yorganc o lu Bülten ve nternet Sorumlusu Güngör Çamsar Baflkan Eyüp Sabri Uçan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Gö üs Hastalıkları Anabilim Dalı nciraltı / zmir Tel.-Faks: E-posta: Genel Sekreter Ça lar Çuhadaro lu stanbul Üniversitesi stanbul Tıp Fakültesi Gö üs Hastalıkları Anabilim Dal stanbul Tel.: Faks: E-posta: TÜRK TORAKS DERNE GENEL MERKEZ Turan Günefl Bulvar No: 175/19 Oran / Ankara Tel.: Faks: E-posta: ORGAN ZASYON SEKRETERYASI Figür Kongre Organizasyon Servisleri Ayazmaderesi Cad. Karadut Sk. No: Dikilitafl / stanbul Tel.: Faks: E-posta:

3 De erli Meslektafllar m z, Türk Toraks Derne i nin 15.y l nda, Akci er ve Plevra Maligniteleri Çal flma Grubu olarak Kas m 2007 tarihlerinde stanbul Polat Renaissance Otelinde gerçekleflecek Uluslararas Akci er ve Plevra Kanserleri Sempozyumu nda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk ve onur duyaca z. European Respiratory Society ve International Association for the Study of Lung Cancer derneklerinin kurumsal deste i ile düzenlenen bu sempozyumda, akci er ve plevra kanserleri sorunu evrensel ve ulusal boyutlarda irdelenecektir. Hastal klar n s kl ve toplumsal yükü, önlenebilirlikleri, seçilebilecek tan ve tedavi olanaklar n n maliyet-etkinlik de erlendirmeleri, erken tan yöntemleri, ileri evre ve lokal ileri evre hastalarda güncel tedavi seçenekleri ayr nt l olarak sunulacak ve tart fl lacakt r. Toplam 22 oturumda, konusunda uzman 18 i yurt d fl ndan olmak üzere 58 bilim insan n n kat l m ile oldukça verimli ve yararl bir bilim ortam n n yaflanaca n düflünüyoruz. Medeniyetlerin kesiflme merkezi olan, hoflgörü flehri stanbul un bu çok önemli toplant ya ev sahipli i yapmas heyecan m z daha da artt rmaktad r. Dünyan n en güzel flehirlerinden biri olan stanbul da bilimi, tarihi, kültürü sizlerle birlikte paylaflmay umut ediyoruz. Sevgi ve sayg lar m zla, Doç. Dr. Tuncay Göksel Sempozyum Baflkan Prof. Dr Muzaffer Metintafl Sempozyum Bilimsel Komite Baflkan Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan Türk Toraks Derne i Genel Baflkan

4 SEMPOZYUM BILIMSEL KOMITESI Atilla Akkoçlu Fad l Akyol Sedat Alt n Levent Elbeyli Allen R. Gibbs Metin Görgüner Meral Gülhan Semih Halezero lu Felix Herth Gunnar Hillerdal Rudolph M. Huber James R. Jett Celal Karl kaya Hedy L. Kindler Nil Molinas Mandel Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Türk Akci er Kanseri Derne i Baflkan Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal, Ankara, Türkiye TTD Akci er ve Plevra Maligniteleri Çal flma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Yedikule Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul, Türkiye TTD Gö üs Cerrahisi Çal flma Grubu Baflkan Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, Gaziantep, Türkiye Llandough Hastanesi Histopatoloji Bölümü, Cardiff, ngiltere TTD Akci er ve Plevra Maligniteleri Çal flma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Erzurum, Türkiye Atatürk Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, Ankara, Türkiye Avrupa Gö üs Cerrahisi Derne i Baflkan Süreyyapafla Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul, Türkiye (ERS) Avrupa Solunum Derne i, Giriflimsel Bronkoskopi Çal flma Grubu, Alt Grup Baflkan, Almanya Heidelberg Üniversitesi Toraks Klinik, Gö üs Hastal klar ve Yo un Bak m Bölümü, Heidelberg, Almanya Karolinska Üniversitesi Hastanesi Gö üs Hastal klar Bölümü, Stockholm, sveç (ERS) Avrupa Solunum Derne i, Akci er Kanserleri Çal flma Grubu Baflkan Münih Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Bölümü, Münih, Almanya Journal of Thoracic Oncology Editörü, Mayo Klinik, Gö üs Hastal klar ve Yo un Bak m Bölümü, Rochester, ABD TTD Tütün ve Sa l k Çal flma Grubu Baflkan Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Edirne, Türkiye (IMIG) Uluslararas Mezotelyoma Uzmanlar Grubu Baflkan, Chicago Üniversitesi Kanser Araflt rma Merkezi, Hematoloji/Onkoloji Bölümü, Chicago, ABD stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Martin F. Muers Robert Pirker Nagahiro Saijo smail Savafl (ERS) Avrupa Solunum Derne i, Genel Sekreter, Leeds Genel Hastanesi, Solunum Bölümü, Leeds, ngiltere (IASLC) Uluslararas Akci er Kanserleri Çal flma Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Viyana T p Üniversitesi, ç Hastal klar Bölümü, Viyana, Avusturya (IASLC) Uluslararas Akci er Kanserleri Çal flma Derne i Gelecek Baflkan, Ulusal Kanser Merkezi Hastanesi, Akci er Kanseri Bölümü, Tokyo, Japonya TTD Akci er ve Plevra Maligniteleri Çal flma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Giorgio V. Scagliotti (IASLC) Uluslararas Akci er Kanserleri Çal flma Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Torino Üniversitesi, S. Luigi Hastanesi, Klinik ve Biyolojik Bilimler - Akci er Kanseri Bölümü, Torino, talya Rolf A. Stahel Andrew T. Turrisi Mustafa Ünlü Ufuk Y lmaz Ahmet S. Yurdakul Handan Zeren (IASLC) Uluslararas Akci er Kanserleri Çal flma Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Zürih Üniversite Hastanesi, ç Hastal klar Bölümü, Kanser Klini i, Zürih, sviçre Lung Cancer Dergisi Editörü (IASLC) Uluslararas Akci er Kanserleri Çal flma Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Wayne Eyalet Üniversitesi, Karmanos Kanser Merkezi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Detroit, ABD Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Nükleer T p Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Dr. Suat Seren Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, zmir, Türkiye TTD Akci er ve Plevra Maligniteleri Çal flma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Ankara, Türkiye TTD Patoloji Çal flma Grubu Baflkan Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal, Adana, Türkiye

5 KONUSMACI VE OTURUM BASKANLARI Atilla Akkoçlu Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Fad l Akyol Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Sedat Alt n Yedikule Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul, Türkiye Macit Ar yürek Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Hasan F. Bat rel Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Ayten Kay Cang r Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Yolonda L. Colson Harvard T p Fakültesi, Brigham and Women s Hastanesi, Gö üs Cerrahisi Bölümü, Boston, ABD R za Çetingöz Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal, zmir, Türkiye Ralf Eberhardt Heidelberg Üniversitesi Toraks Klinik, Gö üs Hastal klar ve Yo un Bak m Bölümü, Heidelberg, Almanya Levent Elbeyli Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, Gaziantep, Türkiye Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Onkoloji Enstitüsü, Ankara, Türkiye Cengiz Gebitekin Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Bursa, Türkiye Allen R. Gibbs Llandough Hastanesi Histopatoloji Bölümü, Cardiff, ngiltere Peter Goldstraw Royal Brompton Hastanesi, Gö üs Cerrahisi Bölümü, Londra, ngiltere Erdem Göker Ege Üniversitesi T p Fakültesi T bbi Onkoloji Bilim Dal, zmir, Türkiye Tuncay Göksel Ege Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Metin Görgüner Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Erzurum, Türkiye Meral Gülhan Atatürk Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, Ankara, Türkiye Adem Güngör Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Atilla Gürses Yedikule Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul, Türkiye Semih Halezero lu Süreyyapafla Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul, Türkiye Claudia I. Henschke Cornell Üniversitesi Weill T p Fakültesi, Radyoloji Bölümü, New York, ABD Gunnar Hillerdal Karolinska Üniversitesi Hastanesi Gö üs Hastal klar Bölümü, Stockholm, sveç Rudolf M. Huber Münih Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Bölümü Münih, Almanya James R. Jett Mayo Klinik, Gö üs Hastal klar ve Yo un Bak m Bölümü, Rochester, ABD Nurettin Karao lano lu Atatürk Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, Ankara Celal Karl kaya Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Edirne, Türkiye Hedy L. Kindler Chicago Üniversitesi Kanser Araflt rma Merkezi, Hematoloji/Onkoloji Bölünü, Chicago, ABD Ali Kocabafl Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Adana, Türkiye Nil Molinas Mandel stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Jan Van Meerbeck Ghent Üniversite Hastanesi, Akci er Kanseri Bölümü, Ghent, Belçika Selma Metintafl Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l Anabilim Dal, Eskiflehir, Türkiye Muzaffer Metintafl Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Eskiflehir, Türkiye Martin F. Muers Leeds Genel Hastanesi Solunum Bölümü, Leeds, ngiltere Nezih Özdemir Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Rag p Özkan Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal, Eskiflehir, Türkiye Robert Pirker Viyana T p Üniversitesi, ç Hastal klar Bölümü, Viyana, Avusturya Riccardo Puntoni Ulusal Kanser Araflt rma Enstitüsü, Cenova, talya Nagahiro Saijo Ulusal Kanser Merkezi Hastanesi, Akci er Kanseri Bölümü, Tokyo, Japonya smail Savafl Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Giorgio V. Scagliotti Torino Üniversitesi, S. Luigi Hastanesi, Klinik ve Biyolojik Bilimler - Akci er Kanseri Bölümü, Torino, talya Toros Selçuk Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Can Sevinç Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Rolf A. Stahel Zürih Üniversite Hastanesi ç Hastal klar Bölümü, Kanser Klini i, Zürih, sviçre Scott J. Swanson Mount Sinai T p Merkezi, Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, Gö üs Cerrahisi Bölümü, New York, ABD Alper Toker stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Meltem Tor Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Zonguldak, Türkiye Murat Tuncer Sa l k Bakanl Kanserle Savafl Daire Baflkan, Ankara, Türkiye Serdar Turhal Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dal, stanbul, Türkiye Andrew T. Turrisi Wayne Eyalet Üniversitesi, Karmanos Kanser Merkezi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Detroit, ABD Eyüp Sabri Uçan Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Mustafa Ünlü Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Nükleer T p Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Deniz Yalman Ege Üniversitesi T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal, zmir, Türkiye Adnan Y lmaz Süreyyapafla Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul, Türkiye Ufuk Yılmaz Dr. Suat Seren Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, zmir, Türkiye Dilek Y lmazbayhan stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Mustafa Yüksel Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Handan Zeren Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal, Adana, Türkiye

6 PROGRAM 15 Kas m Aç l fl Töreni Salon Panel 1: Akci er kanseri epidemiyolojisi Salon 1 Baflkanlar: Eyüp Sabri Uçan - Martin F. Muers Tan mlay c epidemiyoloji Moleküler epidemiyoloji Türkiye de akci er kanseri epidemiyolojisi Selma Metintafl Riccardo Puntoni Tuncay Göksel Kahve Aras Workshop 1: Torasik onkolojide giriflimsel bronkoskopi Salon 1 Baflkanlar: Ralf Eberhardt - Toros Selçuk Endobronfliyal lazer, kriyoterapi, elektrokoter Endobronfliyal akci er kanserinde stent yerlefltirme Brakiterapi Navigasyon Ralf Eberhardt Sedat Alt n Deniz Yalman Can Sevinç Konferans 1: Akci er kanseri cerrahisindeki geliflmeler ve Salon 2 torakoskopinin sonuçlara etkisi Ö le Yeme i Baflkanlar: Alper Toker - Semih Halezero lu Konuflmac : Scott J. Swanson Karfl t görüfl 1: Erken evre asemptomatik KHDAK l Salon 1 olgularda rutin metastaz araflt rmas yap lmal d r Baflkanlar: Adnan Y lmaz - James R. Jett Evet Hay r Muzaffer Metintafl Claudia I. Henschke Kahve Aras Konferans 2: Tedaviye yan t ve sonuçlar Salon 2 tahminde moleküler belirteçler Baflkanlar: Riccardo Puntoni - Atilla Akkoçlu Konuflmac : Nagahiro Saijo Workshop 2: Akci er kanseri evrelemesi Salon 1 Baflkanlar: Andrew T. Turrisi- Ayten Kay Cang r Evrelemede revizyon önerileri Peter Goldstraw Radyolojik de erlendirmede karar verme Macit Ar yürek Yeni teknolojik yöntemler invaziv evreleme tekniklerinin yerini alacak m? Toros Selçuk Konferans 3: Histopatolojik tan da yeni yöntemler Salon 2 Baflkanlar: Handan Zeren - Dilek Y lmazbayhan Konuflmac : Allen R. Gibbs

7 PROGRAM 16 Kas m Yuvarlak Masa 1: Akci er kanserinde tarama Salon 1 Baflkanlar: Claudia I. Henscke - Ufuk Y lmaz Akci er kanseri taramas nda son durum / 2007 Claudia I. Henschke Düflük doz helikal BT ile tarama James R. Jett Soliter ve multipl nodül Macit Ar yürek Tarama yöntemleriyle tan konmufl akci er kanserinde cerrahinin sonuçlar Scott J. Swanson Konferans 4: KHAK Yetim b rak lm fl bir hastal k tedavisi Salon 2 Baflkanlar: smail Savafl - Nagahiro Saijo Konuflmac : Mustafa Erman Kahve Aras Workshop 3: Antikanser tedavinin etkinli i nas l de erlendirilir? Salon 1 Baflkanlar: Rolf A. Stahel - Serdar Turhal Yan t oranlar Tuncay Göksel Sa kal m Giorgio V. Scagliotti Yaflam kalitesi Rudolf M. Huber Yuvarlak Masa 2: Mediastinal de erlendirme Salon 2 Baflkanlar: Sedat Alt n - Peter Goldstraw Mediastinoskopi Levent Elbeyli PET-BT Mustafa Ünlü EBUS k lavuzlu unda A Ralf Eberhardt VATS ve intraoperatif de erlendirme Mustafa Yüksel Ö le Yeme i Panel 2: Rezeke edilebilir KHDAK da optimal adjuvan tedavi Salon 1 Baflkanlar: Fad l Akyol - Jan Van Meerbeck Adjuvan kemoterapi: State of the art Giorgio V. Scagliotti Belirleyici faktörler Robert Pirker Radyoterapi Andrew T. Turrisi Karfl t görüfl 2: Evre I akci er kanserinde VATS Salon 2 lobektomi seçilecek operasyon olmal d r Baflkanlar: Nurettin Karao lano lu - Yolonda L. Colson Evet Scott J.Swanson Hay r Adem Güngör Kahve Aras Panel 3: Lokal ileri KHDAK da multimodel tedaviler Salon 1 Baflkanlar: Nil Monilas Mandel - Giorgio V. Scagliotti Ard fl k veya eflzamanl kemoradyoterapi Rudolf M. Huber Evre IIIB de konsolidasyon kemoterapisi Jan Van Meerbeck Cerrahinin zamanlamas - Adjuvan tedavi öncesi mi sonras m Cengiz Gebitekin Konferans 5: Malign plevral effüzyon tedavisine güncel yaklafl m Salon 2 Baflkanlar: Meltem Tor - Muzaffer Metintafl Konuflmac : Gunnar Hillerdal

8 PROGRAM 17 Kas m Güncel Konu 1: Akci er kanseri tedavisinde tart flmal konular Salon 1 Baflkanlar: Andrew T. Turrisi - Mustafa Erman Kahve Aras Akci er kanserinin biyolojisi Kemoterapi ve biyolojik tedaviye yan t belirlemede etnik farkl l klar Hedefe yönelik tedaviler Rolf A. Stahel Nagahiro Saijo Jan Van Meerbeck Konferans 6: Kad n ve akci er kanseri Salon 2 Baflkanlar: Meral Gülhan - Ayten Kay Cang r Konuflmac : Yolonda L. Colson Panel 4: Malign plevral mezotelyoman n Salon 1 tan ve tedavisindeki geliflmeler Baflkanlar: Muzaffer Metintafl - Hedy L. Kindler Görüntüleme yöntemleri Moleküler histopatoloji ve genomik Kemoterapi: State of the art Multimodel tedavi Rag p Özkan Riccardo Puntoni Hedy L. Kindler Hasan F. Bat rel Güncel Konu 2: Özel durumlarda cerrahi rezeksiyon Salon 2 Baflkanlar: Scott J. Swanson - Atilla Gürses Yafll hastalarda cerrahi rezeksiyon S n rl akci er fonksiyonu olan hastalarda cerrahi KHAK da cerrahi Ö le Yeme i Yolonda L. Colson Semih Halezero lu Nezih Özdemir Yuvarlak Masa 3: Akci er kanserinin önlenmesi Salon 1 ve tütün kullan m na s n rlamalar Baflkanlar: Martin F. Muers - Murat Tuncer Kahve Aras Avrupa Birli i nin politikas Türkiye de biz neredeyiz? Sivil toplum kurulufllar n n katk s Sa l k Bakanl n n rolü - Daha s k müdahalelere do ru Martin Muers Celal Karl kaya Ali Kocabafl Murat Tuncer Workshop 4: Akci er kanserinde palyatif bak m Salon 2 Baflkanlar: Atilla Akkoçlu - Andrew T. Turrisi Dispne tedavisi A r kontrolu Anemi Kemoterapi s ras nda destekleyici önlemler Metin Görgüner Adnan Y lmaz Robert Pirker Rolf A. Stahel Yuvarlak Masa 4: leri evre KHDAK da tedavinin gözden geçirilmesi Salon 1 Baflkanlar: Rudolf M. Huber - R za Çetingöz Birinci hat kemoterapi kinci hat kemoterapi En iyi destek bak m James R. Jett Erdem Göker Martin F. Muers Kapan fl Töreni Salon 1

9 SEMPOZYUM BILGILERI Destekleyen Uluslararas Dernekler European Respiratory Society International Association for the Study of Lung Cancer Sempozyum Dili Türkçe- ngilizce (Simultane çeviri yap lacakt r.) Sempozyum Format Toplant türleri: Panel, yuvarlak masa, workshop, karfl t görüfl, konferans, güncel konu Sempozyumun Misyonu ve Amac Türk Toraks Derne i (TTD) 1932 üyesi, 15 flubesi ve 16 çal flma grubu ile Türkiye nin en aktif uzmanl k derneklerinden birisi olup, ulusal ve uluslararas düzeyde akci er sa l n gelifltirme ve koruma konusunda belirleyici çal flmalar yapmakta, küresel düzeyde gelifltirdi i ifl birlikleriyle de uluslararas standartlar n belirlenmesi ve gelifltirilmesine katk lar sa lamaktad r. TTD nin Akci er ve Plevra Maligniteleri Çal flma Grubu (APMÇG) 548 üyesi ile derne in en aktif çal flma gruplar ndan biridir. Çal flma grubumuz bünyesinde yer alan gö üs cerrahlar, radyasyon onkologlar, medikal onkologlar, radyologlar, patologlar ve nükleer t p uzmanlar ile multidisipliner çal flma anlay fl n günlük prati e geçirmeyi ilke edinmifltir. En önemli hedefimiz akci er ve plevra maligniteleri ile mücadelede üyelerimizin bilgi ve becerilerini artt rmak ve evrensel bilime katk da bulunmakt r. APMÇG gerçeklefltirdi i çok merkezli bir retrospektif çal flma ve yürütmekte oldu u bir prospektif epidemiyolojik çal flma ile Türkiye nin akci er kanseri haritas n çizmeye çal flmaktad r Kas m 2007 de stanbul da düzenlenmesine karar verilen bu kapsaml sempozyumla da akci er kanserinin evrensel bir perspektifde ulusal ve bölgesel boyutunun masaya yat r lmas amaçlanmaktad r. Sempozyum European Respiratory Society ve International Association for the Study of Lung Cancer in kurumsal iflbirli i ile uluslararas düzeyde yap lacakt r. Ulusal ve bölgesel akci er sa l çal flmalar n n en önemlilerinden birinde buluflmak dile iyle. Sempozyumun Hedefleri Akci er ve plevra kanserleri konusunda kat l mc lar n bilgilerini güncellemek Konunun ulusal ve uluslararas boyutunu masaya yat rmak Disiplinler aras iletiflimi pekifltirmek Uluslararas iflbirli i olanaklar n gelifltirmek Sempozyumun Hedef Grubu Uzman ve asistanlar - Gö üs Hastal klar - Gö üs Cerrahisi - Radyasyon Onkolojisi - Medikal Onkoloji - Radyoloji - Patoloji - Nükleer T p Sempozyumun Ortak Paydas 2007 nin Akci er Kanseri konusundaki en önemli etkinliklerinden biri. Akci er ve plevra kanserleri konusunda Türkiye deki en genifl ve motive hekim kitlesinin bir araya gelip, üst düzeyde bilgi paylafl m n gerçeklefltirmesi Ulusal ve uluslararas hekim, araflt rmac ve endüstri hedef gruplar için iletiflim olana sa lanmas

10 KAYIT ve KONAKLAMA BILGILERI Sempozyum Kay t Ücretleri 1 Ekim 2007 ve Öncesi 1 Ekim 2007 Sonras Uzman / Asistan Refakatçi / Firma Yetkilisi 75.-Euro 75.-Euro 100.-Euro 100.-Euro Sempozyum kay t ücretlerini lütfen Türk Toraks Derne i T. fl Bankas Gazi T p fiubesi 5377 (EURO) hesab na yat r n z. Sempozyum kay tlar n n yap lmas için; kay t formunun, ücretin ödendi ine dair banka dekontu ile birlikte ya da form üzerinde yer alan kredi kart bilgilerinin doldurularak Figür Kongre Organizasyon Servisleri ne gönderilmesi gerekmektedir. Sempozyum için günlük kay t uygulanmayacakt r. ndirimli fiyatlar n geçerli olabilmesi için tüm sempozyum kay t ifllemlerinin 1 Ekim 2007 tarihinden önce tamamlanmas gerekmektedir. Figür Kongre Organizasyonlar na yap lacak iptal talebi yaz l olarak bildirilmelidir. 1 Ekim 2007 tarihinden sonra yap lacak iptallerde iade yap lamaz. Sempozyum aktivite alanlar na giriflte yaka kart kontrolü yap lacak olup, kay t ücretlerine, çanta, yaka kart, final program, kat l m sertifikas, Kas m 2007 tarihleri aras nda 6 kahve ikram, 3 ö le yeme i dahildir. Sempozyum Konaklama Ücretleri 1 Ekim 2007 tarihine kadar konaklama fiyatlar * Kas m 2007 Sempozyum Paket Konaklama (3 Gece) Otel Ad Polat Renaissance Oteli Tek Kiflilik Oda 486.-Euro ki Kiflilik Oda 525.-Euro * 1 Ekim 2007 tarihinden sonra konaklama fiyatlar na %10 eklenecektir. Belirtilen konaklama ücretlerine %18 KDV dahil de ildir. Sempozyum konaklama ücretlerini lütfen Figür Kongre Organizasyon Servisleri nin Garanti Bankas Valikona fiubesi ( stanbul) Toraks numaral (EURO) hesab na yat r n z. Otel rezervasyonlar n n yap lmas için otel kay t formunun, ücretin ödendi ine dair banka dekontu ya da yukar daki doldurulmufl kredi kart bilgilerinin kay t formu ile birlikte Figür Kongre Organizasyon Servisleri ne gönderilmesi gerekmektedir. Kredi kart ile yap lan ödemelerde, güvenli iniz için kredi kart n z n ön ve arka yüzünün fotokopisinin (kart n z n imzalanm fl olmas gerekmektedir) kay t formu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Rezervasyonlar n z n kesin teyidi için Sempozyum Organizasyon Sekreteryas taraf ndan konfirme edilmesi gerekmektedir. Figür Kongre Organizasyonlar na yap lacak iptal talebi yaz l olarak bildirilmelidir. 1 Ekim 2007 tarihinden sonra yap lacak iptallerde iade yap lamaz. Organizasyon Sekreteryas F GÜR Kongre Organizasyon Servisleri Ayazama Caddesi Karadut Sokak No: 7 Dikilitafl, 34394, STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) e-posta:

11 GENEL BILGILER stanbul "Orada, Tanrı ve insan, do a ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer yarattılar ki, görülme e de er." Bir koluyla Asya ya, di eriyle Avrupa ya uzanarak iki kıtayı da kucaklayan kenti Lamartine böyle tanımlıyor. Eski Dünyanın merkezinde yer alan stanbul tarihi abideleri ve flahane do a manzaraları ile ünlü, önemli bir megapolistir. Asya ile Avrupa Kıtaları'nın dar bir deniz geçidi "Bo aziçi" ile ayrıldı yerde, iki kıta üzerinde kurulu tek flehirdir yılı aflan bir tarihe sahip olan stanbul, deniz ve karaların kucaklaflt bu stratejik bölgede kuruluflunu takiben önemli bir ticaret merkezi olmufltur. Tarihi stanbul flehri, üç tarafını Marmara Denizi, Bo aziçi ve Haliç'in sardı bir yarımada üzerinde yer alır. Burası üç dünya imparatorlu una, Roma, Bizans ve Osmanlı Türkleri'ne baflkent olmufl, 1600 yılı aflan bir süre boyunca 120 den fazla imparator ve sultan hüküm sürmüfltür. Dünyada bu özelli e sahip tek flehirdir. Altı minaresiyle stanbul un sembolü haline gelen, dekorasyonunda kullanılan mavi çiniler nedeni ile "Mavi Cami" diye anılan Sultanahmet Cami karfl sında mparator Justinien zamanında kilise olarak infla edilmifl olan, ünlü Ayasofya Müzesi yer alır. Bir baflka tepeden bu iki muhteflem abideyi seyreden Süleymaniye Cami ise Osmanlı mimarlık sanatının zirvesidir. Kanuni Sultan Süleyman ın iste i üzerine Mimar Sinan tarafından infla edilmifltir. Marmara ya ve Bo az a hakim bir tepe üzerinde, 400 yıl boyunca Osmanlı sultanlarına konutluk ve siyasi merkezlik etmifl olan Topkapı Sarayı yer alır. Ayasofya ile Sultanahmet Cami arasında araba yarıfllarının yapıldı Bizans Devrinin ünlü Hipodromu ve Hipodromun orta yerinde, bu dönemden kalma üç dikilitafl bulunur. Yerebatan Sarayı Bizans döneminde yapılmıfl en önemli su sarnıçlarından biridir. En güzel Bizans devri eserlerinden biri sayılan Kariye Müzesi mozaik ve fresklerle süslü orijinal dekorunu muhafaza etmektedir. Kapalıçarfl labirentvari yapısıyla geçmiflin hülyalı günlerinin izlerini tafl makta ısrar ederken bir yandan da modern dünyanın yepyeni ürünlerini gözler önüne serer. Eflsiz tarihi, kültürel geçmifli ve sayısız cazibesine ilave olarak modern otelleri, dünya mutfa na sahip lokantalar, gece kulüpleri, kabareleri, tarihi çarfl lar ve dükkanlar stanbul u konferans ve kongreler için dört dörtlük bir mekan yapmaktadır. Polat Renaissance Oteli Maksimum konfor anlayıfl na göre düzenlenen Polat Renaissance'ın toplam 416 odasında, genifl ve konforlu yatakları, uydu kanallarını izleyebilece iniz TV, radyo kanalları, tercihinize göre kablolu veya kablosuz hızlı internet ba lantısı, tüm dünya ile do rudan telefon ba lantısı, direkt faks hattı, özel iste e göre ayarlanabilir havalandırma sistemi, minibar, saç kurutma makinesi, televizyon iletiflim sistemi ile hesap kontrolü ve hesap kapatma; oda servisi, uyandırma, mesaj alıp verme gibi imkanları tek tuflla çözmenizi sa layan Delighted To Serve sistemi konuklarımızın her odada karfl laflaca minimum standartlard r. Befl yıldızlı lezzet kalitesini Türk ve Dünya mutfaklarından farklı lezzetler ile sunan Polat Renaissance sizler için mükemmel lezzetler yaratmaktad r.

12 TÜRK TORAKS DERNEGI Türk Toraks Derne i Gö üs Hastal klar Uzmanlar n n, kâr amac gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanl k derne idir. Derne in amaçlar uzmanl k alan nda mezuniyet sonras e itimi iyilefltirmek, sürekli mesleki geliflimi sa lamak, araflt rmalar desteklemek, hasta bak m standartlar n yükseltmek, ulusal politikalar oluflturarak solunum hastal klar nda en etkin koruma, tan ve tedaviyi sa lamak, böylece ulusal akci er sa l n gelifltirmektir y l nda Gö üs Hastal klar uzmanlar ve solunum hastal klar alan nda çal flan di er uzmanl k dallar ndaki hekimler taraf ndan kurulan Türk Toraks Derne i Türkiye nin de iflik co rafi bölgelerinde 15 flubesi ve 1932 üyesi ile solunum hastal klar alan nda Türkiye nin en büyük uzmanl k örgütüdür. Türk Toraks Derne i nin kurulufl amaçlar n gerçeklefltirmek ve üyeleri aras nda bilgi al flveriflini sa lamak amac yla de iflik alanlarda 16 ayr bilimsel çal flma grubu kurulmufltur. Çal flma Gruplar e itim çal flmalar n planlamakta, çok merkezli çal flmalar yürütmekte, tan ve tedavi standartlar gelifltirmekte ve kendi alanlar nda ulusal politikalar oluflturulmas na katk da bulunmaktad r. Türk Toraks Derne i, solunum hastal klar alan nda en kaliteli hasta bak m hizmetlerinin (koruma, tan ve tedavi) verilmesi için çaba göstermektedir. Türk Toraks Derne i nin düzenli olarak yay mlanan 6 farkl yay n organ bulunmaktad r. Bunlar Toraks Bülteni, Toraks Dergisi, Turkish Respiratory Journal, Toraks Kitaplar ve Türk Toraks Derne i E itim Kitaplar Serisi dir. Ayr ca bu y l European Respiratory Journal n Türkçe bas m da yay nlanmaya bafllam flt r. Türk Toraks Derne i, bilimsel ve e itsel aktivitelerinin d fl nda ulusal akci er sa l n gelifltirme konusunu da temel hedefleri aras nda saymaktad r. Bu amaçla, ülkemizdeki akci er sa l ile ilgili sorunlar belirlemek için çal flmalar yapmakta ve sorunlar n çözümü için de Tan -Tedavi Rehberleri yay mlamakta ve Ulusal Kontrol Programlar oluflturmaktad r. Türk Toraks Derne i, Dünya KOAH, Tüberküloz ve Ast m Günleri ile 31 May s Sigaras z Bir Dünya Gününü, kamuoyu ve sa l k çal flanlar n bilgilendirmede önemli günler olarak de erlendirmektedir. Dernek akci er sa l ile ilgili sorunlar m z n hem nedenleri hem de çözümlerinin giderek bölgesel, hatta küresel bir boyut kazand n n bilincindedir. O nedenle, bölgemizde ve dünyada bulunan solunum hastal klar alan ndaki di er örgütlerle yak n ifl birli i kurmak, küresel akci er sa l n gelifltirmek amac yla onlarla birlikte çal flmak konusunda büyük çaba harcamaktad r. Bu ba lamda Türk Toraks Derne i uluslararas alanda çok önemli iflbirlikleri içine girmifl ve yeni oluflumlarda yerini alm flt r. Bunlar; bölge ülkeleri ile birlikte oluflturulan FEMTOS, dünyadaki bir çok sivil toplum kuruluflu ve DSÖ ile birlikte oluflturulan GARD d r. Türk Toraks Derne i geçti imiz aylarda FERS (Forum of European Respiratory Societies) üyesi olmufltur.

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld...

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... 4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne i taraf ndan düzenlenen 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi 4-8 Haziran

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel final program ve bildiri özetleri www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu TRK Travma ve Resüsitasyon Kursu Travma ve Resüsitasyon Kursu Bu kitap, Merck Sharp Dohme laçlar Ltd. fiti. taraf ndan, Türk t bb na bir katk olarak sa lanm flt r. Bu kitab n içindekiler tamamen yazarlar

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

2010 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

2010 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Akbank olarak, geçen y l Türkiye de mevduat bankalar aras nda bir ilke imza atarak sizlere sundu umuz Sürdürülebilirlik Raporu nun ikincisini yay nl yor olmaktan büyük

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com

: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com letiflim Bask : Tel (232) 463 66 25 (pbx) Faks (232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr : 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta:

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı