ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU"

Transkript

1 TÜRK TORAKS DERNE AKC ER VE PLEVRA MAL GN TELER ÇALISMA GRUBU ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU DUYURU Kurumsal flbirli i le International Association for the Study of Lung Cancer

2 ORGANIZASYON SEMPOZYUM ORGAN ZASYON KOM TES GENEL ORGAN ZASYON KOM TES Sempozyum Baflkan Tuncay Göksel Bilimsel Komite Baflkan Muzaffer Metintafl Genel Sekreter Deniz Yalman Mali Sekreter Adnan Y lmaz D fl liflkiler Sorumlusu Hasan F. Bat rel Sosyal liflkiler Sorumlusu Mustafa Erman Türk Toraks Derne i Genel Baflkan Eyüp Sabri Uçan Türk Toraks Derne i Genel Sekreteri Ça lar Çuhadaro lu Türk Toraks Derne i Bilimsel Komite Baflkan Toros Selçuk SEMPOZYUM ORGAN ZASYONU Baflkan Tuncay Göksel Türk Toraks Derne i Akci er ve Plevra Maligniteleri Çal flma Grubu Baflkan Ege Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal Bornova / zmir Tel.: Faks: E-posta: Bilimsel Komite Baflkan Muzaffer Metintafl Türk Toraks Derne i Baflkan Yard mc s Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal Eskiflehir Tel.: / Faks: E-posta: Sekreter Deniz Yalman Ege Üniversitesi T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal Bornova / zmir Tel.: Faks: E-posta: D fl liflkiler Sorumlusu Hasan F. Bat rel Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal Altunizade / stanbul Tel.: Faks: E-posta: Türk Toraks Derne i Merkez Yönetim Kurulu Baflkan Eyüp Sabri Uçan Birinci Baflkan Yard mc s Haluk Türktafl kinci Baflkan Yard mc s Muzaffer Metintafl Genel Sekreter Ça lar Çuhadaro lu Mali Sekreter Sema Canbakan Bilimsel Komite Baflkan Toros Selçuk Okul Baflkan Tevfik Özlü D fl liflkiler Sorumlusu Arzu Yorganc o lu Bülten ve nternet Sorumlusu Güngör Çamsar Baflkan Eyüp Sabri Uçan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Gö üs Hastalıkları Anabilim Dalı nciraltı / zmir Tel.-Faks: E-posta: Genel Sekreter Ça lar Çuhadaro lu stanbul Üniversitesi stanbul Tıp Fakültesi Gö üs Hastalıkları Anabilim Dal stanbul Tel.: Faks: E-posta: TÜRK TORAKS DERNE GENEL MERKEZ Turan Günefl Bulvar No: 175/19 Oran / Ankara Tel.: Faks: E-posta: ORGAN ZASYON SEKRETERYASI Figür Kongre Organizasyon Servisleri Ayazmaderesi Cad. Karadut Sk. No: Dikilitafl / stanbul Tel.: Faks: E-posta:

3 De erli Meslektafllar m z, Türk Toraks Derne i nin 15.y l nda, Akci er ve Plevra Maligniteleri Çal flma Grubu olarak Kas m 2007 tarihlerinde stanbul Polat Renaissance Otelinde gerçekleflecek Uluslararas Akci er ve Plevra Kanserleri Sempozyumu nda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk ve onur duyaca z. European Respiratory Society ve International Association for the Study of Lung Cancer derneklerinin kurumsal deste i ile düzenlenen bu sempozyumda, akci er ve plevra kanserleri sorunu evrensel ve ulusal boyutlarda irdelenecektir. Hastal klar n s kl ve toplumsal yükü, önlenebilirlikleri, seçilebilecek tan ve tedavi olanaklar n n maliyet-etkinlik de erlendirmeleri, erken tan yöntemleri, ileri evre ve lokal ileri evre hastalarda güncel tedavi seçenekleri ayr nt l olarak sunulacak ve tart fl lacakt r. Toplam 22 oturumda, konusunda uzman 18 i yurt d fl ndan olmak üzere 58 bilim insan n n kat l m ile oldukça verimli ve yararl bir bilim ortam n n yaflanaca n düflünüyoruz. Medeniyetlerin kesiflme merkezi olan, hoflgörü flehri stanbul un bu çok önemli toplant ya ev sahipli i yapmas heyecan m z daha da artt rmaktad r. Dünyan n en güzel flehirlerinden biri olan stanbul da bilimi, tarihi, kültürü sizlerle birlikte paylaflmay umut ediyoruz. Sevgi ve sayg lar m zla, Doç. Dr. Tuncay Göksel Sempozyum Baflkan Prof. Dr Muzaffer Metintafl Sempozyum Bilimsel Komite Baflkan Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan Türk Toraks Derne i Genel Baflkan

4 SEMPOZYUM BILIMSEL KOMITESI Atilla Akkoçlu Fad l Akyol Sedat Alt n Levent Elbeyli Allen R. Gibbs Metin Görgüner Meral Gülhan Semih Halezero lu Felix Herth Gunnar Hillerdal Rudolph M. Huber James R. Jett Celal Karl kaya Hedy L. Kindler Nil Molinas Mandel Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Türk Akci er Kanseri Derne i Baflkan Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal, Ankara, Türkiye TTD Akci er ve Plevra Maligniteleri Çal flma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Yedikule Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul, Türkiye TTD Gö üs Cerrahisi Çal flma Grubu Baflkan Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, Gaziantep, Türkiye Llandough Hastanesi Histopatoloji Bölümü, Cardiff, ngiltere TTD Akci er ve Plevra Maligniteleri Çal flma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Erzurum, Türkiye Atatürk Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, Ankara, Türkiye Avrupa Gö üs Cerrahisi Derne i Baflkan Süreyyapafla Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul, Türkiye (ERS) Avrupa Solunum Derne i, Giriflimsel Bronkoskopi Çal flma Grubu, Alt Grup Baflkan, Almanya Heidelberg Üniversitesi Toraks Klinik, Gö üs Hastal klar ve Yo un Bak m Bölümü, Heidelberg, Almanya Karolinska Üniversitesi Hastanesi Gö üs Hastal klar Bölümü, Stockholm, sveç (ERS) Avrupa Solunum Derne i, Akci er Kanserleri Çal flma Grubu Baflkan Münih Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Bölümü, Münih, Almanya Journal of Thoracic Oncology Editörü, Mayo Klinik, Gö üs Hastal klar ve Yo un Bak m Bölümü, Rochester, ABD TTD Tütün ve Sa l k Çal flma Grubu Baflkan Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Edirne, Türkiye (IMIG) Uluslararas Mezotelyoma Uzmanlar Grubu Baflkan, Chicago Üniversitesi Kanser Araflt rma Merkezi, Hematoloji/Onkoloji Bölümü, Chicago, ABD stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Martin F. Muers Robert Pirker Nagahiro Saijo smail Savafl (ERS) Avrupa Solunum Derne i, Genel Sekreter, Leeds Genel Hastanesi, Solunum Bölümü, Leeds, ngiltere (IASLC) Uluslararas Akci er Kanserleri Çal flma Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Viyana T p Üniversitesi, ç Hastal klar Bölümü, Viyana, Avusturya (IASLC) Uluslararas Akci er Kanserleri Çal flma Derne i Gelecek Baflkan, Ulusal Kanser Merkezi Hastanesi, Akci er Kanseri Bölümü, Tokyo, Japonya TTD Akci er ve Plevra Maligniteleri Çal flma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Giorgio V. Scagliotti (IASLC) Uluslararas Akci er Kanserleri Çal flma Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Torino Üniversitesi, S. Luigi Hastanesi, Klinik ve Biyolojik Bilimler - Akci er Kanseri Bölümü, Torino, talya Rolf A. Stahel Andrew T. Turrisi Mustafa Ünlü Ufuk Y lmaz Ahmet S. Yurdakul Handan Zeren (IASLC) Uluslararas Akci er Kanserleri Çal flma Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Zürih Üniversite Hastanesi, ç Hastal klar Bölümü, Kanser Klini i, Zürih, sviçre Lung Cancer Dergisi Editörü (IASLC) Uluslararas Akci er Kanserleri Çal flma Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Wayne Eyalet Üniversitesi, Karmanos Kanser Merkezi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Detroit, ABD Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Nükleer T p Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Dr. Suat Seren Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, zmir, Türkiye TTD Akci er ve Plevra Maligniteleri Çal flma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Ankara, Türkiye TTD Patoloji Çal flma Grubu Baflkan Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal, Adana, Türkiye

5 KONUSMACI VE OTURUM BASKANLARI Atilla Akkoçlu Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Fad l Akyol Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Sedat Alt n Yedikule Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul, Türkiye Macit Ar yürek Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Hasan F. Bat rel Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Ayten Kay Cang r Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Yolonda L. Colson Harvard T p Fakültesi, Brigham and Women s Hastanesi, Gö üs Cerrahisi Bölümü, Boston, ABD R za Çetingöz Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal, zmir, Türkiye Ralf Eberhardt Heidelberg Üniversitesi Toraks Klinik, Gö üs Hastal klar ve Yo un Bak m Bölümü, Heidelberg, Almanya Levent Elbeyli Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, Gaziantep, Türkiye Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Onkoloji Enstitüsü, Ankara, Türkiye Cengiz Gebitekin Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Bursa, Türkiye Allen R. Gibbs Llandough Hastanesi Histopatoloji Bölümü, Cardiff, ngiltere Peter Goldstraw Royal Brompton Hastanesi, Gö üs Cerrahisi Bölümü, Londra, ngiltere Erdem Göker Ege Üniversitesi T p Fakültesi T bbi Onkoloji Bilim Dal, zmir, Türkiye Tuncay Göksel Ege Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Metin Görgüner Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Erzurum, Türkiye Meral Gülhan Atatürk Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, Ankara, Türkiye Adem Güngör Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Atilla Gürses Yedikule Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul, Türkiye Semih Halezero lu Süreyyapafla Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul, Türkiye Claudia I. Henschke Cornell Üniversitesi Weill T p Fakültesi, Radyoloji Bölümü, New York, ABD Gunnar Hillerdal Karolinska Üniversitesi Hastanesi Gö üs Hastal klar Bölümü, Stockholm, sveç Rudolf M. Huber Münih Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Bölümü Münih, Almanya James R. Jett Mayo Klinik, Gö üs Hastal klar ve Yo un Bak m Bölümü, Rochester, ABD Nurettin Karao lano lu Atatürk Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, Ankara Celal Karl kaya Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Edirne, Türkiye Hedy L. Kindler Chicago Üniversitesi Kanser Araflt rma Merkezi, Hematoloji/Onkoloji Bölünü, Chicago, ABD Ali Kocabafl Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Adana, Türkiye Nil Molinas Mandel stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Jan Van Meerbeck Ghent Üniversite Hastanesi, Akci er Kanseri Bölümü, Ghent, Belçika Selma Metintafl Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l Anabilim Dal, Eskiflehir, Türkiye Muzaffer Metintafl Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Eskiflehir, Türkiye Martin F. Muers Leeds Genel Hastanesi Solunum Bölümü, Leeds, ngiltere Nezih Özdemir Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Rag p Özkan Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal, Eskiflehir, Türkiye Robert Pirker Viyana T p Üniversitesi, ç Hastal klar Bölümü, Viyana, Avusturya Riccardo Puntoni Ulusal Kanser Araflt rma Enstitüsü, Cenova, talya Nagahiro Saijo Ulusal Kanser Merkezi Hastanesi, Akci er Kanseri Bölümü, Tokyo, Japonya smail Savafl Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Giorgio V. Scagliotti Torino Üniversitesi, S. Luigi Hastanesi, Klinik ve Biyolojik Bilimler - Akci er Kanseri Bölümü, Torino, talya Toros Selçuk Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Can Sevinç Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Rolf A. Stahel Zürih Üniversite Hastanesi ç Hastal klar Bölümü, Kanser Klini i, Zürih, sviçre Scott J. Swanson Mount Sinai T p Merkezi, Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, Gö üs Cerrahisi Bölümü, New York, ABD Alper Toker stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Meltem Tor Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Zonguldak, Türkiye Murat Tuncer Sa l k Bakanl Kanserle Savafl Daire Baflkan, Ankara, Türkiye Serdar Turhal Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dal, stanbul, Türkiye Andrew T. Turrisi Wayne Eyalet Üniversitesi, Karmanos Kanser Merkezi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Detroit, ABD Eyüp Sabri Uçan Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Mustafa Ünlü Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Nükleer T p Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Deniz Yalman Ege Üniversitesi T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal, zmir, Türkiye Adnan Y lmaz Süreyyapafla Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul, Türkiye Ufuk Yılmaz Dr. Suat Seren Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi, zmir, Türkiye Dilek Y lmazbayhan stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Mustafa Yüksel Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Handan Zeren Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal, Adana, Türkiye

6 PROGRAM 15 Kas m Aç l fl Töreni Salon Panel 1: Akci er kanseri epidemiyolojisi Salon 1 Baflkanlar: Eyüp Sabri Uçan - Martin F. Muers Tan mlay c epidemiyoloji Moleküler epidemiyoloji Türkiye de akci er kanseri epidemiyolojisi Selma Metintafl Riccardo Puntoni Tuncay Göksel Kahve Aras Workshop 1: Torasik onkolojide giriflimsel bronkoskopi Salon 1 Baflkanlar: Ralf Eberhardt - Toros Selçuk Endobronfliyal lazer, kriyoterapi, elektrokoter Endobronfliyal akci er kanserinde stent yerlefltirme Brakiterapi Navigasyon Ralf Eberhardt Sedat Alt n Deniz Yalman Can Sevinç Konferans 1: Akci er kanseri cerrahisindeki geliflmeler ve Salon 2 torakoskopinin sonuçlara etkisi Ö le Yeme i Baflkanlar: Alper Toker - Semih Halezero lu Konuflmac : Scott J. Swanson Karfl t görüfl 1: Erken evre asemptomatik KHDAK l Salon 1 olgularda rutin metastaz araflt rmas yap lmal d r Baflkanlar: Adnan Y lmaz - James R. Jett Evet Hay r Muzaffer Metintafl Claudia I. Henschke Kahve Aras Konferans 2: Tedaviye yan t ve sonuçlar Salon 2 tahminde moleküler belirteçler Baflkanlar: Riccardo Puntoni - Atilla Akkoçlu Konuflmac : Nagahiro Saijo Workshop 2: Akci er kanseri evrelemesi Salon 1 Baflkanlar: Andrew T. Turrisi- Ayten Kay Cang r Evrelemede revizyon önerileri Peter Goldstraw Radyolojik de erlendirmede karar verme Macit Ar yürek Yeni teknolojik yöntemler invaziv evreleme tekniklerinin yerini alacak m? Toros Selçuk Konferans 3: Histopatolojik tan da yeni yöntemler Salon 2 Baflkanlar: Handan Zeren - Dilek Y lmazbayhan Konuflmac : Allen R. Gibbs

7 PROGRAM 16 Kas m Yuvarlak Masa 1: Akci er kanserinde tarama Salon 1 Baflkanlar: Claudia I. Henscke - Ufuk Y lmaz Akci er kanseri taramas nda son durum / 2007 Claudia I. Henschke Düflük doz helikal BT ile tarama James R. Jett Soliter ve multipl nodül Macit Ar yürek Tarama yöntemleriyle tan konmufl akci er kanserinde cerrahinin sonuçlar Scott J. Swanson Konferans 4: KHAK Yetim b rak lm fl bir hastal k tedavisi Salon 2 Baflkanlar: smail Savafl - Nagahiro Saijo Konuflmac : Mustafa Erman Kahve Aras Workshop 3: Antikanser tedavinin etkinli i nas l de erlendirilir? Salon 1 Baflkanlar: Rolf A. Stahel - Serdar Turhal Yan t oranlar Tuncay Göksel Sa kal m Giorgio V. Scagliotti Yaflam kalitesi Rudolf M. Huber Yuvarlak Masa 2: Mediastinal de erlendirme Salon 2 Baflkanlar: Sedat Alt n - Peter Goldstraw Mediastinoskopi Levent Elbeyli PET-BT Mustafa Ünlü EBUS k lavuzlu unda A Ralf Eberhardt VATS ve intraoperatif de erlendirme Mustafa Yüksel Ö le Yeme i Panel 2: Rezeke edilebilir KHDAK da optimal adjuvan tedavi Salon 1 Baflkanlar: Fad l Akyol - Jan Van Meerbeck Adjuvan kemoterapi: State of the art Giorgio V. Scagliotti Belirleyici faktörler Robert Pirker Radyoterapi Andrew T. Turrisi Karfl t görüfl 2: Evre I akci er kanserinde VATS Salon 2 lobektomi seçilecek operasyon olmal d r Baflkanlar: Nurettin Karao lano lu - Yolonda L. Colson Evet Scott J.Swanson Hay r Adem Güngör Kahve Aras Panel 3: Lokal ileri KHDAK da multimodel tedaviler Salon 1 Baflkanlar: Nil Monilas Mandel - Giorgio V. Scagliotti Ard fl k veya eflzamanl kemoradyoterapi Rudolf M. Huber Evre IIIB de konsolidasyon kemoterapisi Jan Van Meerbeck Cerrahinin zamanlamas - Adjuvan tedavi öncesi mi sonras m Cengiz Gebitekin Konferans 5: Malign plevral effüzyon tedavisine güncel yaklafl m Salon 2 Baflkanlar: Meltem Tor - Muzaffer Metintafl Konuflmac : Gunnar Hillerdal

8 PROGRAM 17 Kas m Güncel Konu 1: Akci er kanseri tedavisinde tart flmal konular Salon 1 Baflkanlar: Andrew T. Turrisi - Mustafa Erman Kahve Aras Akci er kanserinin biyolojisi Kemoterapi ve biyolojik tedaviye yan t belirlemede etnik farkl l klar Hedefe yönelik tedaviler Rolf A. Stahel Nagahiro Saijo Jan Van Meerbeck Konferans 6: Kad n ve akci er kanseri Salon 2 Baflkanlar: Meral Gülhan - Ayten Kay Cang r Konuflmac : Yolonda L. Colson Panel 4: Malign plevral mezotelyoman n Salon 1 tan ve tedavisindeki geliflmeler Baflkanlar: Muzaffer Metintafl - Hedy L. Kindler Görüntüleme yöntemleri Moleküler histopatoloji ve genomik Kemoterapi: State of the art Multimodel tedavi Rag p Özkan Riccardo Puntoni Hedy L. Kindler Hasan F. Bat rel Güncel Konu 2: Özel durumlarda cerrahi rezeksiyon Salon 2 Baflkanlar: Scott J. Swanson - Atilla Gürses Yafll hastalarda cerrahi rezeksiyon S n rl akci er fonksiyonu olan hastalarda cerrahi KHAK da cerrahi Ö le Yeme i Yolonda L. Colson Semih Halezero lu Nezih Özdemir Yuvarlak Masa 3: Akci er kanserinin önlenmesi Salon 1 ve tütün kullan m na s n rlamalar Baflkanlar: Martin F. Muers - Murat Tuncer Kahve Aras Avrupa Birli i nin politikas Türkiye de biz neredeyiz? Sivil toplum kurulufllar n n katk s Sa l k Bakanl n n rolü - Daha s k müdahalelere do ru Martin Muers Celal Karl kaya Ali Kocabafl Murat Tuncer Workshop 4: Akci er kanserinde palyatif bak m Salon 2 Baflkanlar: Atilla Akkoçlu - Andrew T. Turrisi Dispne tedavisi A r kontrolu Anemi Kemoterapi s ras nda destekleyici önlemler Metin Görgüner Adnan Y lmaz Robert Pirker Rolf A. Stahel Yuvarlak Masa 4: leri evre KHDAK da tedavinin gözden geçirilmesi Salon 1 Baflkanlar: Rudolf M. Huber - R za Çetingöz Birinci hat kemoterapi kinci hat kemoterapi En iyi destek bak m James R. Jett Erdem Göker Martin F. Muers Kapan fl Töreni Salon 1

9 SEMPOZYUM BILGILERI Destekleyen Uluslararas Dernekler European Respiratory Society International Association for the Study of Lung Cancer Sempozyum Dili Türkçe- ngilizce (Simultane çeviri yap lacakt r.) Sempozyum Format Toplant türleri: Panel, yuvarlak masa, workshop, karfl t görüfl, konferans, güncel konu Sempozyumun Misyonu ve Amac Türk Toraks Derne i (TTD) 1932 üyesi, 15 flubesi ve 16 çal flma grubu ile Türkiye nin en aktif uzmanl k derneklerinden birisi olup, ulusal ve uluslararas düzeyde akci er sa l n gelifltirme ve koruma konusunda belirleyici çal flmalar yapmakta, küresel düzeyde gelifltirdi i ifl birlikleriyle de uluslararas standartlar n belirlenmesi ve gelifltirilmesine katk lar sa lamaktad r. TTD nin Akci er ve Plevra Maligniteleri Çal flma Grubu (APMÇG) 548 üyesi ile derne in en aktif çal flma gruplar ndan biridir. Çal flma grubumuz bünyesinde yer alan gö üs cerrahlar, radyasyon onkologlar, medikal onkologlar, radyologlar, patologlar ve nükleer t p uzmanlar ile multidisipliner çal flma anlay fl n günlük prati e geçirmeyi ilke edinmifltir. En önemli hedefimiz akci er ve plevra maligniteleri ile mücadelede üyelerimizin bilgi ve becerilerini artt rmak ve evrensel bilime katk da bulunmakt r. APMÇG gerçeklefltirdi i çok merkezli bir retrospektif çal flma ve yürütmekte oldu u bir prospektif epidemiyolojik çal flma ile Türkiye nin akci er kanseri haritas n çizmeye çal flmaktad r Kas m 2007 de stanbul da düzenlenmesine karar verilen bu kapsaml sempozyumla da akci er kanserinin evrensel bir perspektifde ulusal ve bölgesel boyutunun masaya yat r lmas amaçlanmaktad r. Sempozyum European Respiratory Society ve International Association for the Study of Lung Cancer in kurumsal iflbirli i ile uluslararas düzeyde yap lacakt r. Ulusal ve bölgesel akci er sa l çal flmalar n n en önemlilerinden birinde buluflmak dile iyle. Sempozyumun Hedefleri Akci er ve plevra kanserleri konusunda kat l mc lar n bilgilerini güncellemek Konunun ulusal ve uluslararas boyutunu masaya yat rmak Disiplinler aras iletiflimi pekifltirmek Uluslararas iflbirli i olanaklar n gelifltirmek Sempozyumun Hedef Grubu Uzman ve asistanlar - Gö üs Hastal klar - Gö üs Cerrahisi - Radyasyon Onkolojisi - Medikal Onkoloji - Radyoloji - Patoloji - Nükleer T p Sempozyumun Ortak Paydas 2007 nin Akci er Kanseri konusundaki en önemli etkinliklerinden biri. Akci er ve plevra kanserleri konusunda Türkiye deki en genifl ve motive hekim kitlesinin bir araya gelip, üst düzeyde bilgi paylafl m n gerçeklefltirmesi Ulusal ve uluslararas hekim, araflt rmac ve endüstri hedef gruplar için iletiflim olana sa lanmas

10 KAYIT ve KONAKLAMA BILGILERI Sempozyum Kay t Ücretleri 1 Ekim 2007 ve Öncesi 1 Ekim 2007 Sonras Uzman / Asistan Refakatçi / Firma Yetkilisi 75.-Euro 75.-Euro 100.-Euro 100.-Euro Sempozyum kay t ücretlerini lütfen Türk Toraks Derne i T. fl Bankas Gazi T p fiubesi 5377 (EURO) hesab na yat r n z. Sempozyum kay tlar n n yap lmas için; kay t formunun, ücretin ödendi ine dair banka dekontu ile birlikte ya da form üzerinde yer alan kredi kart bilgilerinin doldurularak Figür Kongre Organizasyon Servisleri ne gönderilmesi gerekmektedir. Sempozyum için günlük kay t uygulanmayacakt r. ndirimli fiyatlar n geçerli olabilmesi için tüm sempozyum kay t ifllemlerinin 1 Ekim 2007 tarihinden önce tamamlanmas gerekmektedir. Figür Kongre Organizasyonlar na yap lacak iptal talebi yaz l olarak bildirilmelidir. 1 Ekim 2007 tarihinden sonra yap lacak iptallerde iade yap lamaz. Sempozyum aktivite alanlar na giriflte yaka kart kontrolü yap lacak olup, kay t ücretlerine, çanta, yaka kart, final program, kat l m sertifikas, Kas m 2007 tarihleri aras nda 6 kahve ikram, 3 ö le yeme i dahildir. Sempozyum Konaklama Ücretleri 1 Ekim 2007 tarihine kadar konaklama fiyatlar * Kas m 2007 Sempozyum Paket Konaklama (3 Gece) Otel Ad Polat Renaissance Oteli Tek Kiflilik Oda 486.-Euro ki Kiflilik Oda 525.-Euro * 1 Ekim 2007 tarihinden sonra konaklama fiyatlar na %10 eklenecektir. Belirtilen konaklama ücretlerine %18 KDV dahil de ildir. Sempozyum konaklama ücretlerini lütfen Figür Kongre Organizasyon Servisleri nin Garanti Bankas Valikona fiubesi ( stanbul) Toraks numaral (EURO) hesab na yat r n z. Otel rezervasyonlar n n yap lmas için otel kay t formunun, ücretin ödendi ine dair banka dekontu ya da yukar daki doldurulmufl kredi kart bilgilerinin kay t formu ile birlikte Figür Kongre Organizasyon Servisleri ne gönderilmesi gerekmektedir. Kredi kart ile yap lan ödemelerde, güvenli iniz için kredi kart n z n ön ve arka yüzünün fotokopisinin (kart n z n imzalanm fl olmas gerekmektedir) kay t formu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Rezervasyonlar n z n kesin teyidi için Sempozyum Organizasyon Sekreteryas taraf ndan konfirme edilmesi gerekmektedir. Figür Kongre Organizasyonlar na yap lacak iptal talebi yaz l olarak bildirilmelidir. 1 Ekim 2007 tarihinden sonra yap lacak iptallerde iade yap lamaz. Organizasyon Sekreteryas F GÜR Kongre Organizasyon Servisleri Ayazama Caddesi Karadut Sokak No: 7 Dikilitafl, 34394, STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) e-posta:

11 GENEL BILGILER stanbul "Orada, Tanrı ve insan, do a ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer yarattılar ki, görülme e de er." Bir koluyla Asya ya, di eriyle Avrupa ya uzanarak iki kıtayı da kucaklayan kenti Lamartine böyle tanımlıyor. Eski Dünyanın merkezinde yer alan stanbul tarihi abideleri ve flahane do a manzaraları ile ünlü, önemli bir megapolistir. Asya ile Avrupa Kıtaları'nın dar bir deniz geçidi "Bo aziçi" ile ayrıldı yerde, iki kıta üzerinde kurulu tek flehirdir yılı aflan bir tarihe sahip olan stanbul, deniz ve karaların kucaklaflt bu stratejik bölgede kuruluflunu takiben önemli bir ticaret merkezi olmufltur. Tarihi stanbul flehri, üç tarafını Marmara Denizi, Bo aziçi ve Haliç'in sardı bir yarımada üzerinde yer alır. Burası üç dünya imparatorlu una, Roma, Bizans ve Osmanlı Türkleri'ne baflkent olmufl, 1600 yılı aflan bir süre boyunca 120 den fazla imparator ve sultan hüküm sürmüfltür. Dünyada bu özelli e sahip tek flehirdir. Altı minaresiyle stanbul un sembolü haline gelen, dekorasyonunda kullanılan mavi çiniler nedeni ile "Mavi Cami" diye anılan Sultanahmet Cami karfl sında mparator Justinien zamanında kilise olarak infla edilmifl olan, ünlü Ayasofya Müzesi yer alır. Bir baflka tepeden bu iki muhteflem abideyi seyreden Süleymaniye Cami ise Osmanlı mimarlık sanatının zirvesidir. Kanuni Sultan Süleyman ın iste i üzerine Mimar Sinan tarafından infla edilmifltir. Marmara ya ve Bo az a hakim bir tepe üzerinde, 400 yıl boyunca Osmanlı sultanlarına konutluk ve siyasi merkezlik etmifl olan Topkapı Sarayı yer alır. Ayasofya ile Sultanahmet Cami arasında araba yarıfllarının yapıldı Bizans Devrinin ünlü Hipodromu ve Hipodromun orta yerinde, bu dönemden kalma üç dikilitafl bulunur. Yerebatan Sarayı Bizans döneminde yapılmıfl en önemli su sarnıçlarından biridir. En güzel Bizans devri eserlerinden biri sayılan Kariye Müzesi mozaik ve fresklerle süslü orijinal dekorunu muhafaza etmektedir. Kapalıçarfl labirentvari yapısıyla geçmiflin hülyalı günlerinin izlerini tafl makta ısrar ederken bir yandan da modern dünyanın yepyeni ürünlerini gözler önüne serer. Eflsiz tarihi, kültürel geçmifli ve sayısız cazibesine ilave olarak modern otelleri, dünya mutfa na sahip lokantalar, gece kulüpleri, kabareleri, tarihi çarfl lar ve dükkanlar stanbul u konferans ve kongreler için dört dörtlük bir mekan yapmaktadır. Polat Renaissance Oteli Maksimum konfor anlayıfl na göre düzenlenen Polat Renaissance'ın toplam 416 odasında, genifl ve konforlu yatakları, uydu kanallarını izleyebilece iniz TV, radyo kanalları, tercihinize göre kablolu veya kablosuz hızlı internet ba lantısı, tüm dünya ile do rudan telefon ba lantısı, direkt faks hattı, özel iste e göre ayarlanabilir havalandırma sistemi, minibar, saç kurutma makinesi, televizyon iletiflim sistemi ile hesap kontrolü ve hesap kapatma; oda servisi, uyandırma, mesaj alıp verme gibi imkanları tek tuflla çözmenizi sa layan Delighted To Serve sistemi konuklarımızın her odada karfl laflaca minimum standartlard r. Befl yıldızlı lezzet kalitesini Türk ve Dünya mutfaklarından farklı lezzetler ile sunan Polat Renaissance sizler için mükemmel lezzetler yaratmaktad r.

12 TÜRK TORAKS DERNEGI Türk Toraks Derne i Gö üs Hastal klar Uzmanlar n n, kâr amac gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanl k derne idir. Derne in amaçlar uzmanl k alan nda mezuniyet sonras e itimi iyilefltirmek, sürekli mesleki geliflimi sa lamak, araflt rmalar desteklemek, hasta bak m standartlar n yükseltmek, ulusal politikalar oluflturarak solunum hastal klar nda en etkin koruma, tan ve tedaviyi sa lamak, böylece ulusal akci er sa l n gelifltirmektir y l nda Gö üs Hastal klar uzmanlar ve solunum hastal klar alan nda çal flan di er uzmanl k dallar ndaki hekimler taraf ndan kurulan Türk Toraks Derne i Türkiye nin de iflik co rafi bölgelerinde 15 flubesi ve 1932 üyesi ile solunum hastal klar alan nda Türkiye nin en büyük uzmanl k örgütüdür. Türk Toraks Derne i nin kurulufl amaçlar n gerçeklefltirmek ve üyeleri aras nda bilgi al flveriflini sa lamak amac yla de iflik alanlarda 16 ayr bilimsel çal flma grubu kurulmufltur. Çal flma Gruplar e itim çal flmalar n planlamakta, çok merkezli çal flmalar yürütmekte, tan ve tedavi standartlar gelifltirmekte ve kendi alanlar nda ulusal politikalar oluflturulmas na katk da bulunmaktad r. Türk Toraks Derne i, solunum hastal klar alan nda en kaliteli hasta bak m hizmetlerinin (koruma, tan ve tedavi) verilmesi için çaba göstermektedir. Türk Toraks Derne i nin düzenli olarak yay mlanan 6 farkl yay n organ bulunmaktad r. Bunlar Toraks Bülteni, Toraks Dergisi, Turkish Respiratory Journal, Toraks Kitaplar ve Türk Toraks Derne i E itim Kitaplar Serisi dir. Ayr ca bu y l European Respiratory Journal n Türkçe bas m da yay nlanmaya bafllam flt r. Türk Toraks Derne i, bilimsel ve e itsel aktivitelerinin d fl nda ulusal akci er sa l n gelifltirme konusunu da temel hedefleri aras nda saymaktad r. Bu amaçla, ülkemizdeki akci er sa l ile ilgili sorunlar belirlemek için çal flmalar yapmakta ve sorunlar n çözümü için de Tan -Tedavi Rehberleri yay mlamakta ve Ulusal Kontrol Programlar oluflturmaktad r. Türk Toraks Derne i, Dünya KOAH, Tüberküloz ve Ast m Günleri ile 31 May s Sigaras z Bir Dünya Gününü, kamuoyu ve sa l k çal flanlar n bilgilendirmede önemli günler olarak de erlendirmektedir. Dernek akci er sa l ile ilgili sorunlar m z n hem nedenleri hem de çözümlerinin giderek bölgesel, hatta küresel bir boyut kazand n n bilincindedir. O nedenle, bölgemizde ve dünyada bulunan solunum hastal klar alan ndaki di er örgütlerle yak n ifl birli i kurmak, küresel akci er sa l n gelifltirmek amac yla onlarla birlikte çal flmak konusunda büyük çaba harcamaktad r. Bu ba lamda Türk Toraks Derne i uluslararas alanda çok önemli iflbirlikleri içine girmifl ve yeni oluflumlarda yerini alm flt r. Bunlar; bölge ülkeleri ile birlikte oluflturulan FEMTOS, dünyadaki bir çok sivil toplum kuruluflu ve DSÖ ile birlikte oluflturulan GARD d r. Türk Toraks Derne i geçti imiz aylarda FERS (Forum of European Respiratory Societies) üyesi olmufltur.

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

1. ULUSAL GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYUMU

1. ULUSAL GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYUMU 1. ULUSAL GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYUMU 9-11 Aralık 2011 Marriott Asia Otel İstanbul DAVET MEKTUBU De erli Meslektafllar m z, Sizleri, Türkiye Solunum Araflt rmalar Derne i, Giriflimsel Pulmonoloji

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP NTRATORAS K TÜMÖRLER 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN GAZİANTEP Hotel De erli Meslektafllar m, Akci er Kanserleri Derne i olarak Anadolumuzun güzide flehirlerinde bilimsel toplant lar düzenlemek

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 İNHALASYON TEDAVİLERİNDE TEMEL PRENSİPLER VE KLİNİK UYGULAMALAR Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 www.solunum.org.tr/isamcourse2013 GENEL BİLGİLER Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce. Eş zamanlı

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Davet. De erli meslektafllar m z,

Davet. De erli meslektafllar m z, Davet De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylafl m n art rmaya yönelik

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 www.pratisyenhekimlikdernegi.org - www.toraks.org.tr B R NC BASAMAKTA AKC ER SA LI I SEMPOZYUMU Türk Toraks Derne i - Pratisyen Hekimlik Derne i

Detaylı

Sayın Meslektaşlarımız,

Sayın Meslektaşlarımız, Sayın Meslektaşlarımız, 2006 yılında kurulan üniversitemizin onkoloji alanında multidisipliner yaklaşımları güçlendirmek için Group Florence Nightingale ile işbirliği içinde başlattığı yıllık bilimsel

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Editör Abdullah İrfan Taştepe Temmuz 2014 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-12-9 Eser Editör : Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı : Abdullah

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

Do u Karadeniz SOLUNUM UŞMASI. 30 Haziran 3 Temmuz 2011 Ayder, Rize

Do u Karadeniz SOLUNUM UŞMASI. 30 Haziran 3 Temmuz 2011 Ayder, Rize Do u Karadeniz SOLUNUM BULUŞMASI UŞMASI 30 Haziran 3 Temmuz 2011 Ayder, Rize ORGANİZASYON ve KURULLAR TOPLANTI KOORD NATÖRLER Dr. Mecit Süerdem Dr. Muzaffer Metintafl DÜZENLEME KOM TES Dr. Sedat Alt n

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 Dedeman Otel stanbul / Türkiye www.urolithiasis2011.org De erli meslektafllar m, Sizleri 2009 y l nda gerçeklefltirmeye bafllayarak üriner

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

MEME ve TİROİD HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3 EKİM 2015

MEME ve TİROİD HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3 EKİM 2015 Değerli Meslektaşlarımız, Bu yıl Türk Cerrahi Derneği'nin Bölgesel Cerrahi Toplantısı'nın Edirne'de yapılacak olmasını sizlere bildirmekten gurur duymaktayız. Trakya Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim

Detaylı

24 25 KASIM 2007 SWISSOTEL / ANKARA

24 25 KASIM 2007 SWISSOTEL / ANKARA 24 25 KASIM 2007 SWISSOTEL / ANKARA Önsöz De erli Meslektafllar m, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i nin katkıları ile düzenlenen ve geleneksel olarak dört yıldır Ankara da yapılan, hipofiz

Detaylı

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir.

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir. DUYURU Değerli Meslektaşlarımız, Tüm dünya ile beraber ülkemizdeki PET-BT cihazlarında ve moleküler görüntüleme yapılan hasta sayısında da çok hızlı bir artış meydana gelmiştir. Son 2 yıl içinde PET-BT

Detaylı

DE ERL MESLEKTAfiIMIZ. Prof. Dr. Raflit Tükel XIII. TUEK Düzenleme Kurulu Baflkan. Prof. Dr. A. Özdemir Aktan stanbul Tabip Odas Baflkan

DE ERL MESLEKTAfiIMIZ. Prof. Dr. Raflit Tükel XIII. TUEK Düzenleme Kurulu Baflkan. Prof. Dr. A. Özdemir Aktan stanbul Tabip Odas Baflkan DE ERL MESLEKTAfiIMIZ lk kez 24 fiubat 1994 tarihinde gerçeklefltirilen T pta Uzmanl k E itimi Kurultay lar n n onüçüncüsü, TTB-Uzmanl k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu taraf ndan, stanbul Tabip Odas n n ev

Detaylı

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya 23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya www.koyunkecisagligisempozyumu2013.org De erli Meslektafllar m, De erli Kat l mc lar Beslenmemizde hayvansal proteinlerden et ve süt çok önemli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara DUYURU Değerli Meslektaşlarımız olarak 3 Ekim 2015 de Ankara Rixos Otel de bir gün sürecek bir toplantı düzenliyoruz. Daha önceki yıllarda da düzenlediğimiz benzer toplantılara hem Radyoloji camiasından,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

1. fl Sa l ve Meslek Hastal klar Sempozyumu

1. fl Sa l ve Meslek Hastal klar Sempozyumu De erli Meslektafllar m z, Uzmanl k alan m z n en köklü derne i olan Türkiye Solunum Araflt rmalar Derne i (TÜSAD), ülkemizin önemli sa l k sorunlar ndan birisi olan fl Sa l ve Meslek Hastal klar alan

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU Endoüroloji Derne i nin Akademik Katk lar yla 28 Mart - 01 Nisan 2011 Veteriner Fakültesi Avc lar, stanbul Teorik e itim Kuru laboratuvar Islak laboratuvar Canl cerrahi / stanbul T p Fakültesi Pratik en

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Sempozyumu. II.Adolesan Sa l. 13-14 Ekim 2010. Barbaros Point Otel stanbul (ADSAD) Düzenleyen: Adolesan Sa l Derne i

Sempozyumu. II.Adolesan Sa l. 13-14 Ekim 2010. Barbaros Point Otel stanbul (ADSAD) Düzenleyen: Adolesan Sa l Derne i 13-14 Ekim 2010 Barbaros Point Otel stanbul Düzenleyen: (ADSAD) Adolesan Sa l Derne i Türk Pediatri Kurumu Derne i nin deste iyle De erli Meslektafllar m, II. Adolesan Sa l 13-14 Ekim 2010 tarihleri aras

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

TÜRK KARD YOLOJ DERNE. Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu. 1. Duyuru

TÜRK KARD YOLOJ DERNE. Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu. 1. Duyuru TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu 1. Duyuru TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji Derne

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Toplantımızın geniş katılımlı sempozyumlar arasında yer alacağı düşüncesi bizi daha çok heyecanlandırmakta ve sorumluluğumuzu arttırmaktadır.

Toplantımızın geniş katılımlı sempozyumlar arasında yer alacağı düşüncesi bizi daha çok heyecanlandırmakta ve sorumluluğumuzu arttırmaktadır. 2. DUYURU DAVET Değerli Meslektaşlarımız, 1. Uludağ Çocuk Cerrahisi Kış Sempozyumu nun 13-15 Mart 2016 tarihleri arasında Karinna Otel Uludağ da düzenleneceğini duyurmak ve sizleri sempozyumumuza davet

Detaylı

KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU

KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU Toraks ve Akciğer Maligniteleri 7-8 ARALIK 2012 Congresium International Convention & Exhibition Centre, ANKARA KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU Toraks ve Akciğer Maligniteleri

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Önemli Semtler Bo az: Haliç:

Önemli Semtler Bo az:  Haliç: İstanbul "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer yarattılar ki, görülmeğe değer." Bir koluyla Asya'ya, diğeriyle Avrupa'ya uzanarak iki kıtayı da kucaklayan

Detaylı

CERRAHPAfiA CERRAH TOPLANTILARI

CERRAHPAfiA CERRAH TOPLANTILARI 100. + Yıl Cerrahpafla Cerrahi 1909 CERRAHPAfiA CERRAH TOPLANTILARI OLGULAR EfiL NDE MEME HASTALIKLARINA GÜNCEL YAKLAfiIM 10 Nisan 2012 stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü ONKOLOJİ 2013 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 9. KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU 29-30 Kasım 2013 Crowne Plaza Ankara www.onkoloji2013.org Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s WOW Convention Center Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 Tel : 0212 221 17 30 / 38 Fax : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr "Yeni biny lda do an her çocu un, önlenebilece

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 235-239 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15 DAVET DAVET Değerli Meslektaşımız, Sizi, 09 10 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara da yapacağımız 9. Hipofiz Sempozyumu na bekliyoruz. Katılımınız ve katkınız, Türkiye de hipofiz hastalıklarının tanısı ve tedavisi

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

10.10-10.30.1.1 Tedavi edici bronkoskopi II: Akciğer kanserlerinde endoskopik tedavi

10.10-10.30.1.1 Tedavi edici bronkoskopi II: Akciğer kanserlerinde endoskopik tedavi ENDOSKOPİK GÖĞÜS CERRAHİSİ SEMPOZYUMU 11-12 HAZİRAN 2010, SİVAS Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Kasım Doğan Sempozyum Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Ekber Şahin

Detaylı

Sevgili Febril Nötropeni dostları,

Sevgili Febril Nötropeni dostları, Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 10. Febril Nötropeni Simpozyumu 17 19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Swiss Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecektir.

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Davet. Değerli meslektaşlarımız,

Davet. Değerli meslektaşlarımız, Davet Değerli meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 Öncelikle 10. UROK kongresinde bana bu fırsatı

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri Multidisipliner Onkoloji Derneği (MDO) tarafından 2-4 Ekim 2015 tarihleri arasında Radisson Blu Otel Şişli de gerçekleştirilecek olan 1. Multidisipliner Onkoloji

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Doç.Dr.Salih MOLLAHALİLOĞLU* Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi * S.B. Geleneksel ve

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU Kıymetli Meslektaşlarımız, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu olarak, sizleri 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde Hilton Bodrum Türkbükü Otel de gerçekleştireceğimiz sonbahar

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı