KEMAL PA AZÂDE SA D BEY VE SEF R VE EHBENDERLER ADLI ESER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KEMAL PA AZÂDE SA D BEY VE SEF R VE EHBENDERLER ADLI ESER"

Transkript

1 TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:134 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:134 KEMALPAAZÂDESADBEYVE SEFRVEEHBENDERLER ADLIESER AhmetDÖNMEZ ABSTRACT KemalPaazâdeSaidBey,wholivedatthelastperiodofOttomanEmpire,isoneofthewellroundedintellec tualswhoisknownforhislegalprofessionandjournalistidentity.hepublishedmanybooksandarticles. OneofhisworksiscalledSefîrveehbenderler.Thiswork,whichisnotknownbyscientificenviromentsthat muchdespitebeingoneoftheprincipalbookswhicharewrittenaboutdiplomacyinottomantime,issub jectedadetailedreviewwithinthisarticle.thebookiswritteninottomanlanguageanditisnotpossibleto bereachedexceptforafewlibraries.byconsideringthis,theworkisgivenasawholeinthearticle,asatrans lationfromarabicletterstolatinones.thevalueinscientificliteratureofthisbookwhichiswrittenabout ambassadorsandconsulshasbeenattemptedtobeputforwardwiththereviewsmadewithinthisarticle. Apartfromthis,KemalPaazâdeSaidBey,whoisanOttomanintellectualnotknownwelltoday,hasbeen triedtobeintroducedbygivinginformationabouthisworksandhislife. KeyWords Diplomacy,Ambassador,Embassy,Consul,KemalPaazâdeSaidBey KEMALPAAZÂDESADBEYANDHISWORK SEFRVEEHBENDERLER ÖZET KemalPaazâdeSaidBey,Osmanl nnsondönemindeyaam,gazetecivehukukçukimliiyleöneçkanaydnlardan dr.birçokkitapvemakaleyaynlamtr.onuneserlerindenbirisidesefîrveehbenderler dir.osmanl dadiplomasiyle ilgiliyazlmözgünkitaplarnilklerindenolmasnaramen,ilmîçevrelerdepekdetannmayaneser,buçalmaçerçeve sindeayrntlolarakincelemeyetâbitutulmutur.kitaposmanlcadrvebirkaçkütüphanednda,kitabaulalmas mümkündeildir.budurumgözönündebulundurularak,eser,arapharflerindenlatinharflerinetammetinçeviri hâlindemakaleiçindesunulmutur.elçivekonsoloslarlailgiliyazlmbukitabnilmîliteratüriçindekideeri,çalma dâhilindeyaplankritiklerleortayakonulmayaçallmtr.ayrcagünümüzdeyeterincebilinmeyenbirosmanlaydn olarakkemalpaazâdesaidbey,yaamveyaptlarylailgilibilgilerverilerektantlmayaçallmtr. AnahtarKelimeler Diplomasi,Sefîr,Sefâret,ehbender,KemalPaazâdeSaidBey Ar. Gör., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öretim Eleman.

2 2 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 Giri Elçilikkurumu,günümüzdeuluslararasilikilersistemininenönemliunsur lararasndayeralr.devletlerindpolitikalarnngerçekletirilmesininbirarac olarakdiplomasi,odevletindierülkelereatadelçilervekonsoloslararacly layürütülür. Elçilik sisteminin bugünkü eklini almas, çok uzun bir süreç içinde gerçek lemitir.özelliklexiii.vexiv.yüzyllardatalyanehirdevletlerindeortayaç kan ve hzla Avrupa devletlerinde yaygnlaan dâimî elçilik sistemi ile birlikte, diplomasi bir ilim/sanat, diplomatlk profesyonel bir meslek nitelii kazanmaya balamtr ViyanaKongresi,bahsedilenbusüreçiçindeönemlibirdönüm noktasntekileder.viyanakongresi nde,ogünekadarbellibir disiplin içinde olmayan ve uyumlu bir kurallar sistemi bulunmayan elçilik ve konsolosluklar, büyükavrupadevletlerininkatlmylabirsistemiçineoturtulmutur 2.) OsmanlDevleti ninbusüreçiçindekirolünebakldnda,özelliklexvii.ve XVIII.yüzyllardaedilgenkonumdabulunduugörülür.Budurumundaetkisiyle Bat tipi diplomasi uygulamas Osmanl da çok geç benimsenmitir. Öyle ki ilk dâimîosmanlelçisi1793ylndagönderilmi 3,HâriciyeNezâreti1836 dakurul mutur.ancak1839 datanzimatdönemi ninbalamasylabirliktemodernleme çalmalarnaarlkverildikçe,dilerisistemihzlareformizeedilerekosmanl elçilikvekonsolosluklaravrupabakentlerindegiderekyaygnlamtr. OsmanlHâriciye sininbatsistemiylebugeçentegrasyonuylabalantlola rak,ilmîliteratürümüzdedpolitikavediplomasikonularndaözgünçalmala rnortayaçknngeciktiigörülmektedir.tabiikibu,diplomasiileilgilihiçça lma yaplmad anlamna da gelmez. Özellikle Osmanl elçilerinin elçilikleri esnasndakideneyimleriniiçerensefâretnâmelerdikkatedeerekildeyaynimkân bulmutur.ancakbudurum,sefâretnâmelerindiplomasiylebalantsndandaha çok,bilgikaynaklarnnsnrlolduubirdönemdeavrupaveonunyaamtarz nadairayrntlarailgiylealakâldr.bunundndadiplomasikonusunda,neya zkki,yayabancyazarlardanolduugibiçevirileryaplm 4 yadabukonu,siya 1 Ayrntl bilgi için bkz. Vlademir Potyemkin-S.Bakruin-A.Efimov, Uluslararas likiler Tarihi, (Çev. Atilla Tokatl), stanbul 1977, s.177; Ayrca bkz. Harold Nicolson, Diplomatie, Switzerland, A. Francke AG. Verlag Bern, 1947, s ylnda, Aix-La Chapelle Protokolü ile Viyana Kongresi nde alnan kararlarda baz düzenlemeler yaplmtr. Mehmet pirli, Elçi, A, C.XI, TDV Yaynlar, stanbul 1995, s Osmanl elçilikleriyle ilgili ayrntl bilgi için bkz. Ercüment Kuran, Avrupa da Osmanl kamet Elçiliklerinin Kuruluu ve lk Elçilerin Siyasî Faaliyetleri , Ankara, Türk Kültürü Aratrma Enstitüsü Yaynlar, 1988; Ahmet Dönmez, Kar- lkl Diplomasiye Geçi Sürecinde Osmanl Daimî Elçiliklerinin Avrupa da Yeniden Tesisi , Fahir Armaolu Armaan, Ed. Ersin Embel, TTK Yaynlar, Ankara 2008, s Osmanl konsolosluklaryla ilgili bkz. Mahmut Akpnar, Osmanl Devleti nde ehbenderlik Müessesi, (yaynlanmam yüksek lisans tezi), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, Hüseyin Agâh n Sefir ve ehbenderler Hukuk ve Vezaifi adl eseri buna bir örnektir. Elçiler ve konsoloslar hakknda geni ekilde bilgi verilmesine ramen, eser Avrupal bir yazardan çeviridir. Hüseyin Agâh, Sefir ve ehbenderler Hukuk ve Vezaifi, stanbul Diplomasi ile ilgili yaynlanm dier bir eser, Salih Münir Paa nn Diplomasi ald kitabdr. Said Bey ve Hüseyin Agâh n eserleriyle ile karlatrldnda 1910 yl gibi geç bir tarihte yaynlanm olmakla birlikte oldukça geni kapsamldr. Eserin ilk cildi 311 sayfadan oluur ve ayrntl olarak diplomasi konusuna tahsis edilmitir. kinci cildindeyse bal bana konu olarak Almanya y almtr. Anladmz kadaryla Münir Paa, dier büyük Avrupa devletlerini de ciltler hâlinde eserine ekleyerek geni bir kaynak kitap oluturmay planlam; fakat gerçekletirerememitir. Salih Münir Paa, Diplomasi, Tevsi Tabâ it Matbaas, stanbul, 1328.

3 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 3 setle ilgili eserin ufak bir bölümü içinde skp kalmtr. Hatta muhtemelen bu tarihselalkanlnetkisiyle,osmanldiplomasitarihi,elçiliklerivekonsolosluk larylailgiliaratrmalargünümüzdebileoldukçayetersizdüzeydebulunmakta dr 5. BütünbuçizdiimizolumsuztabloyaramenXIX.yüzylnsonlarnagelindi indediplomasiveonunilkeveamaçlarylailgilisnrldaolsaözgünçalmala rnortayaçktgörülür.bununilkörneklerindenbirisefîrveehbenderlerisimli eserdir.kelimeanlamolaraksefîrelçiye,ehbenderisekonsolosakarlkgelir.yani bueser,elçivekonsoloslarladahadorusuelçi/elçilikvekonsolos/konsoloslukla rntanm,yaps,hakvegörevleriyleilgilidir. Buçalmadaesasolarak,SefîrveehbenderleradleserveeserinyazarKemal PaazâdeSaidBeyincelenecektir.Böylece,hemilimçevrelerindepekbilinmeyen birkitabnveyazarnntantlmas,hemdekitabniçeriiveönemiyleilgilideer lendirmeyaplmasamaçlanmaktadr. ÖncelikleSaidBeyveonunyaamhakkndabilgiverilmesi,çokdabilinme yenbuosmanlaydnnngündemegetirilmesiaçsndanyararlolacaktr. I.KemalPaazâdeSaidBeyve Sefîrveehbenderler AdlKitabnDeer lendirmesi A.HayatveEserleri KemalpaazâdeSaidBey,mehurgazeteciveediptir.Es kimaarifnâzralikemalpaa nnoludur.yitahsilgör mü, Franszca, Almanca, Arapça ve Farsça dillerini ören mitir. SaidBey,çeitlialanlardaçalmalaryapm,çoksayda eserortayakoymutur.ancakbunlariçindeözelliklegazete cikimliiyleöneçkmaktadr.uzunsürecmaliahvalbal altnda TarîkveVakitGazeteleri ndesiyasîmakaleler ve ede biyatadairçeitliyazlarkalemealmtr 6.Gazeteciliinyansrauzunsüreçeitli resmîgörevlerdebulunmutur.hâriciyyematbuatkalemi ndekâtipolarakbalad memurluk vazifesinde zamanla ilerleyerek, uray Devlet Bidayet Mahkemesi Bakanlnakadaryükselmitir.AyrcabirsüreHukukMektebihocalyapmtr 7. SaidBey,fikirlerinisöylemektençekinmeyenbirkiiliesahipti.Bufikirlerini eletirelbirdilleyaynladmakaleveiirlerleifadeetmitir.bunedenledosttan çokdümankazanmtr.onunbaarlbirgazeteciolmasvemesleindenyüksek gelireldeetmesinindourduukskançlkdabudümanlklararttranbiretken 5 Bu konuda ayrntl bilgi için bkz. Mehmet Alaaddin Yalçnkaya, Kuruluundan Tanzimat a Osmanl Diplomasi Tarihi Literatürü, Türkiye Aratrmalar Literatür Dergisi, Cilt I, No.1, Say 2, Bilim ve Sanat Vakf Türkiye Aratrmalar Merkezi, stanbul, brahim Alâettin Gövsa, Türk Mehurlar Ansiklopedisi, Yedigün Neriyat, stanbul 1946, s.339; Bursal Mehmed Tahir Efendi, Osmanl Müellifleri, C. I-II-III, Ankara, 2000, s Mehmed Zeki Pakaln, Sicil-i Osmanî Zeyli, C. XVI, (Yay. Haz. Serdar Sakin), TTK Yaynlar, Ankara, 2008, s

4 4 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 olmutur.halidziyauaklgilhatralarnyazdkrkyladlkitabndabudu rumuöyledilegetirmektedir: OzamânSaidBey inbirmakalesiiçinbirtanesaraltnyazücretialnabütün BabâliCaddesi,matbuatâlemindevarlmashayaledilebilecekolanmertebelerinenyükse i olmaküzere hayran olarak veiçin için hatta arasratakntakn kskançlkduyarak bakard...vakasaidbeybutüryazlariçinesizbirmüni(kâtip)idi. 8 ÖzellikleNamkKemalveAhmetMithadEfendiveAbdülhakHamid legir diiserttartmalarmehurdur.buçekimelerokadarilerigitmitirkibirkere sindemuallimnaciileilgiligirdikleribirtartmannardndana.mithadefendi tarafndanyoldadarpedilmivebuolaykarakolakadargitmitir 9.Bütünbuçe kimeler ve o dönemde II. Abdülhamid e çeitli konularda yazd jurnaller yü zünden,saidbey indümanlargiderekartmtr.sonundabatasadrazamolmak üzere önemli devlet adamlarnca aleyhinde verilen bir mazbata nedeniyle, 1899 ylndaii.abdülhamidtarafndanyemen esürgünedilmitir 10.Buradabulundu uyaklak10senezarfndaçokbüyükskntlaryaamtr.hiçkimseylegörü mesine izin verilmedi gibi, tüm maddî imkânlarndan da mahrum braklmtr. Hattadefalarcataleptebulunmasnaramenbu10senezarfndabirkerebileban yoyapmasnaizinverilmemitir 11. Busürgünhayat,II. Adülhamid in 1908 detahtan indirilmesiylesonaermi vesaidbeyaffedilerekstanbul adönmütür.bundansonraonuruiadeedilerek uray Devlet Tanzimat Dairesi Bakanl na getirilmitir. Bu görevi bir süre sür dürmü,yahaddinidoldurmassonucu1912 deemekliedilmitir. SaidBey,1921ylndastanbul davefatetmitir.kabrisüleymaniye de,babas AliKemalPaa nnyanndadr. SaidBeyçokyönlüveüretkenbirkiiydi.Gazetemakaleleridndakiçal malarunlardr:fezâiliahlâkiye,garâibiâdatahvâm,galatattercüme,dârül Kütüb, Teebbüsât Cürmiye, Mehâkim, Hukuku Düvel, Tehîri zmihlâl, Usûlü Mes uliyetivükelâ,vazâifiadliyeiettbba,usûlimaîetinsan,hukukusiyâsiyei Osmaniye.HukukuSiyâsiyeiOsmaniyeadlkitabbirsüreMektubiHukuk taoku tulmutur. Ayrca tamamlayamad Kamusu Said adnda FranszcaTürkçe bir lügativardr. BirçokiiridemevcutolanSaidBey,özTürkçetaraftaryd.Budurumonun udizelerindenaçkçaanlalmaktadr: ArapçaisteyenUrban agitsin, Acemceisteyenran agitsin FrengilerFrengistan agitsin, 8 Halid Ziya Uaklgil, Krtk Yl, C. II, nklâp ve Aka Kitabevleri, stanbul, 1969, s nal n belirttiine göre, bu mesele mahkemeye gidecekken, birçok kiinin araya girmesi ile Said Bey ve Ahmet Mithad Efendi bartrlmtr.. Mahmut Kemal nal, Bütün Eserleri Son Asr Türk airleri, C.III, Dergah Yaynlar, stanbul, 1988, s Ayrca bkz. Pakaln, age, s.45; Uaklgil, age., s Pakaln, age., s Pakaln, age., s.39.

5 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 5 KibizTürk üz,bizetürkîgerektir 12. B. Sefirveehbenderler AdlKitabnDeerlendirmesi KemalPaazâdeSaidBey insefîrveehbenderleradleseri,içeriiveyaynlan d tarihgözönünde tutulduunda, diplomasiile ilgili Osmanl dayaplm öz günçalmalarnilklerindendir. Kitap,ikianabölümdenmeydanagelmitir.Birincibölüm,elçivekonsolosla rnhakvevazifelerininaçklamasnaayrlmtr.devletlerarasilikiler,diploma sininbirsiyasîilimdalolarakortayaçk,diplomatlarveözellikleri,elçigönde rilme nedenleri ve elçilerin snflandrlmas hakknda genel bilgiler verilmitir. Daha sonra dâimî ve geçici elçiler tanmlanm ve bunlarn belirleyici özellikleri açklanmtr.böylebirayrmagidilmiolmasdikkatçekicidir.çünkübueserle yakndönemdeyaynlananhüseyinagâh nsefîrveehbenderlerhukukvevezaifi adlçevirieserindebilebuekildetanmlaycbiraçklamayayaplmamtr. SaidBey,dâimîelçiyigeçicielçidenayranbelirleyicinoktay,elçininatanma süresiyle ilikilendirmektedir. Buna göre bir elçinin dâimî elçi olarak kabul edil mesiiçinbilâmüddetatanmasgerekmektedir.geçicielçiiseniân,hediyeverilme sivemerâsimtebrikigibiilerlegönderilirvedevletininilerinebulunduuülke de müdahale edemez. Bu ancak özel yetkiyle ve nadir durumlarda olabilir. Ko nuylailgilidierçalmalardabile,ikielçiliktipihakkndakesinbirayrmagidile cekekildeayrntverilmediidüünülürse,budurumeserindeeriniarttrmak tadr.ayrcabubölümiçindegeçicielçiyeyaplacakmerâsimkonusunadeinil mekte ve geçici bir elçiye fevkalâde büyükelçi ünvân tamadkça, dâimî elçilere uygulanan merâsimin yaplmayaca bilgisi verilmektedir. Bunun yan sra bir devlettarafndandierinegönderilengizlimemurvekomiserismiverilenkiilerise elçilerdenayrlmaktadr.osmanldevleti ninavrupa yagönderdiielçilerleilgili yaplan çalmalarda, elçilerin geçicidâimî nitelikleri ortaya çkarlrken bu tip bilgilerbüyükönemtamaktadr. Yinebubölümiçindebirelçininbulunduudevletteneleryapmasgerektii konusu,özellikledevletininonurveerefinikorumak,haklarnkorumaknoktas navurguyaplarakdetaylcaaçklanmaktadr.ayrcahâricezmemleketolarakisim lendirilen ve elçilerin sahip olduu haklarn bütününü ifade eden kavram izah edilmektedir. Elçilerin dokunulmazl, elçilik binasnn elçinin bal bulunduu devletin topraklarndan saylmas ve müdahale edilememesi, vergi muafiyeti, yargilanmalar konusundaki ayrntlar bu çerçevede açklanmaktadr. Bir elçinin itimatnâmesiniteslimederekgörevebalamas,göreviniicraetmesivegerektiin degörevininsonaermesininhangiekillerdegerçekleeceigösterilmektedir. Bunagöre,birelçi,temsilcisibulunduudevletten,kendisinegörevininsonaerdi inedairyazgelmesihâlinde,budurumubulunduudevletindileribakanl 12 Gövsa, age., s.339.

6 6 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 na bildirmelidir. Bu tebli, elçilik görevinin resmî olarak nihayete ermesi için yeterlidir.görevisonaerenbirelçi,bulunduuülkedenayrlmadanönce,diplo masigeleneininbirgereiolarakvedaziyaretindebulunmaldr.saidbey indik katçektiidierbirhusus,herdevletinelçigöndermekvegöndermemekkonu sundaserbestolmasdr.bununyansradabirdevlet,kendisinetayinedilenelçi yi kabul edip etmemekte serbesttir. Elçi olarak tayin edilen kiiyi reddetme ve yerinebirbakasnngönderilmesiniistemekbirdevletinhakkdr. Elçilerleilgiliverilentümbubilgiler,Avrupa dageçerliolandiplomasiuygu lamalarn açklamaktadr. Bu veriler sayesinde, günümüz aratrmaclar, o dö nemdegeçerliolandiplomasiuygulamalarhakknda bazönemli bilgilereula makvebunlaruangeçerliolanuygulamalarlakarlatrmaimkânbulmakta dr. XIX. yüzyl elçilik sistemi ve elçileriyle ilgili hazrlanan çalmalarda, doru deerlendirme yaplmas için o günün kural ve koullarnn bilinmesi hayatî bir önemtamaktadr.budurumesere,günümüzçalmalariçinbirkaynaknitelii kazandrmaktadr.ayrcakitapiçindeelçilerinhakvevazifelerianlatlrkençeitli Avrupagazetevekitaplarndanbukonudayakntarihliörneklerverilmesieserin içeriinizenginletirilmektevekaynakolmaniteliiniarttrmaktadr. Said Bey, elçilerleilgiliaktardayrntlardansonrakonsoloslar (ehbender ler) hakknda da ayn yöntemi izleyerek; konsolosluun tanm, çeitleri, ortaya çk, yaygnlamas, hak ve vazifeleri hakknda genel bilgileri vermektedir. Ar dndanyenidenelçilerinsnflandrlmaskonusunageridönmekte,küçükelçi,orta elçi,büyükelçiler ve bunlarnfarklarn belirleyenözellikleri,ünvanlaraçklamak tadr.papa nnelçilerininstatüveisimleridierlerindenayrlmaktavebukonuda ayrntya girmektedir. Bölümün son ksmnda, daha çok devletlerin birbirleriyle olan ilikileri, bunlarn gerçekleme ekilleri, karakteristik özellikleri hakknda bilgileryeralmaktadr. Eserinikincibölümde,yazarnkonuileilgilidüünceleri,Avrupadiplomasisi vediplomatlarndanörneklerverilerekaçklanmaktadr.bölüm,tamamylaavru paveosmanldevletadamlarvediplomatlarnnbandangeçenilginçolaylarn, birazdanüktelibirdilleifadeediliindenibarettir.ayrcaaradabazbeyitlerve rilmitir.budurum,eseriniçeriinizenginletirmektedir. Bubölümündedikkatçekenönemlibirhusus,verilenanekdotlarneserinya zl tarihine çok yakn olmalardr. Bu yazarn gazeteci kimliinden ve yabanc dilbilgisindenilerigelmektedir.bahiskonusuyaplanolaylarnçoununuanda unutulupgitmi,odönemingazeteyapraklararasndakalmeylerolduudü ünüldüünde,buralardaverilenbilgilerinkaynakniteliitadsöylenebilir. Sefîrveehbenderleradlkitapbirbütünolarakdeerlendirildiindeunlarsöy leyebilirki, içeriindeki elçivekonsoloslara dairbilgiler,eserinbasm tarihigöz önünde tutulduunda, yeterli seviyede bulunmaktadr. Bilhassa birinci bölüm; elçiler,konsoloslarveelçiliksistemibakmndanverilenayrntlbilgileraçsndan zengindir.ancakkitabngiriksmnda da belirtildii gibi,konuyla ilgilenenleri

7 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 7 yeterincetatminedebilecek,okuyucularnaklndakisorulargenibirekildece vaplayabilecekbirniteliiyoktur.özellikleosmanldiplomasisi,elçivekonsolos lar hakknda yeterli düzeyde bilgi verilmemi olmas, bizi bu tespiti yapmaya itmektedir.bukonulardadahafazlaayrntyagirilmiolsa,kitabndeeriartarve kitapgünümüzaratrmaclariçinçokdahadeerlibirkaynakniteliitayabilir di. DierbirproblemSaidBey in,eserindekibilgilerihangikaynaklardaneldeet tiini açklamamasdr. Ayrca Avrupal diplomatlara dair verdii anekdotlar nerelerden ald belirsizdir. Bu durum, kitabn içeriine belli ölçüde temkinli yaklalmasn gerektirmektedir. Ancak Said Bey in, çok sayda dil bilen ve çok okuyan birisi olarak, yabanc eserlerden elde ettii bilgileri yazlarna yanstt ortadadr.ahmetrasim inifadelerinegöre,saidbeyodönemde;siyaset,hukuk, diplomasi gibi konularda yazdklaryla öretici bir vasfa sahipti ve siyasî diplomatikstlahatkullanylatürkgazeteciliindebirsiyasîdilinoluturulma sndabüyükbiretkiyapmt 13.Bubilgiler,SaidBey insiyaset,hukukvediploma sikonularnahâkimbirkiiolduunugöstermesiaçsndanönemlidir. Netice olarak unu söyleyebiliriz ki Said Bey bu kitabyla, diplomasi konu sundakiyaynaçn tespitederekvedieraratrmaclaraörnekbiryolaçarak önemli bir hizmet yapmtr. Bütün eksikliklerine ramen Sefîr ve ehbenderler, yaynlandtarihdegözönünealndnda,kymetlibireserdir.zatensaidbey debahsedileneksikliklerinfarkndadrki,eserinintakdimksmndaokuyucular, elçiler ve konsoloslar konusunda bilgilerini kendileriyle paylamaya çarmakta vebuyazlaryazarlarnnimzalarylayaynlamasözüvermektedir. BuaçdanSaidBey inkitabn,içerikbakmndannispetenzayf;fakatyolaçc ve yaynland tarih itibariyle özgün bir çalma olarak deerlendirmek hatal olmayacaktr. II.SefirveehbenderlerAdlKitabnMetinÇevirisi A.KitabnGenelÖzellikleri Said Bey in Sefîr ve ehbenderler isimli kitab 88 sayfadan olumaktadr. Said Beyeserinirisale 14 olaraktanmlamaktadr.elimizdekinüsha birinci basmdr ve TürkTarihKurumuKütüphanesi nde311157kaytnumarasylabulunmaktadr.1890 (Hicri 1307) ylnda Ebuziya Matbaas nda baslmtr. Eserin dili, zamânna göre sadedirveakcbirüsluplayazlmtr.kitap,arapharfleriileyazlmtrvemat budur 15. B.KitabnMetinÇevirisi 13 nal, age., 1626; Pakaln, age., s Bir ilme dair yazlm küçük kitap. 15 Said Bey eserinde, parantez içinde çeitli açklamalarda bulunmutur. Bunlar, metin çevirisinde aynen korunarak verilecektir.

8 8 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 SEFRLERVEEHBENDERLER fâdeibtidâiye [3] Zabtvekaydeylediimba zma lûmâtvefkrâthâvîolmaküzeresefîrlerve ehbenderler hakknda vaktiyle yazm olduum bir risâleyi ba z malu mât ve fkrâtcedîdeilâvesiylekâbilinerdereceyegetirdiimdenitenerediyorum. Taraf erefi hazreti pâdiâhîden [4] hemîe nâ il olduum inâyeti seniyye, hdemâtme mûriyethâricindehâlîbulduumevkâtböyleâsârasarfilehüsni ist imâl etmekliimi iktizâ ettiinden neri asâr vezâ ifi ubûdiyyet ve ükür güzârndanaddeylerim. Zuhûredennicehukûkdüvelkitâblarmzdasefîrveehbenderlermebâhisi, mebâhisisâ irearasnakarpcâlibidikkathâldegösterilmitir. Umûmenmemâlikimütemeddinedesefâretveehbenderhânelercemüttehiz vemer ikavâ idimücmelenirâ e [5] edenbiresernekadarhatââlûddahiolsaie yararzannederim. Gâyetlemuhtasarvemüfîdsûretteirâ eikavâ ideylediinden,risâleninzabt kavâ idi âsân olaca gibi ksm sânî ittihâz klnan fkrât dahi câlibi haz ve istifâdeeylerdir. Fakat gerek kavâ id ve gerek fkrât için böyle birkaç risâle tertibine muktezî sermâye mevcûdolup, bimennihîteâlâ ibû risâlehakknda ber vechi me mûlü rabetiâmmegörüldüühâldebuyoldabirkaçrisâledahaçkarlr. [6] Kavâ idvefkrâtyolundamalu mâtirsâledenzevâtbulunurisegönderecek lerieylerimzâlaryladercedilir. Geleneldenbuidieyledimithâfvebeyân Göremehlima ârifedesetrinoksân Saîd. [7] MebhasEvvel HukûkveVezâ if Hey etidüveliyyeazâsndanbulunanhükûmâthâliinfirâddakalamaypge rekmenâfi imütekâbillerininesbâbhusûlünüteshîlvegerekumûrvemesâlihi vâk alarnn hüsni cereyânn te mîn zmnnda yekdieriyle mu âmelâta giriip münâsebâtpeydaetmeyemecbûrdurlar. Lâzimeihâlolarakakvâmnyekdieriylemu âmelâtvemünâsebâtagirimek mecbûriyetiesâskavmiyetintakrîriyleberabermeydanagelmitir. Yeniçkmata bîrâttanolmaküzere(diplomasi) [8] ta bîriyleyâdolunanbirilim mevcûd olup, ilmi mezbûra (ilmi münâsebâti düveliyye) demekliimiz münâsibtir. Lâykyla vâkf mu âmelât ve münâsebât düveliyye olan erbâb iktidâra vasf olarak diplomat denildii gibi, mesâlihi hâriciyyei düveli temîte vâsta olanzevâtasfatme mûriyetolarakdiplomatderler.

9 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 9 Yeni çkma olduunu beyân eylediim (diplomasi) ta bîrinin Avrupa ricâli devletince isti mâli karni sâbk evâhirinde ta ammüm eylemeye balamsa da mevzû i lehi olan diplomasi ilminin vücûdu nev i beerin milel ve akvâma münkasemolmaszamânkadarkadîmdir. Ya nîmilelvedüvelinharbilânetmekveyasulhveyaittîfâkveyasâ irbirey teklîf eylemek için yekdierine sefîr veya münâdî irsâl etmeleri en kadîm âdâttandr. OnbeinciasrdaAvrupa daulûmvema ârifinyenidenintiârabalamasve barutunicâdylaamerika nn [9] kefigibihâlâtfevkalâdezuhûragelmesidiplo matlnrevâcnabâ isolmutur. Bir diplomat ilmi hukûk düvele ve Avrupa devletlerinin kavânini esasiyesiyle usûli idârelerine ve târihi umûmiye ve birkaç elsineye her hâlde vâkfolmaklâzmdr.peklâzmeylerdenbiridediplomasiilmindemütemâyiz vemütehirzevâtnâsârikalemiyeleriyletercümeihâllerinibilmektir. Terifât süferâ usûlünce (büyükelçiler) snf evvel (orta elçiler) snf sânî (mukîmelçiler)snfsâlis(maslahatgüzârlar)snfrâbi addolunur. Sâniveyasâlisderecedebulunansefîrlerilemaslahatgüzârlarnyekdierinden farklarolmaypusûlitakaddümütensîkiçinböyletertîbisunûfedilmitir. Cihânda arzûy tasaddur ve takaddüm ile da vay teferrüd ve tahakkümi ahvâlitabî iyyedenidiinebinâ enhükûmetlermeyânndadahiotürlüda vâlar ihdâsna tasaddî edenler [10] zuhûr etmi ve bu yüzden beyne ddüvel birçok mükilât tekevvün eylemitir. Sükalâ ve cühelânn âsâr olan o makûle esbâba mebni devletler beyninde tecvîzi nizâ ve husûmeti hilâf akl ve hikmet idii anlaldndan, terifât düveliyye ba z kavâ ide rabt olunup o yoldaki münâza âtnmehmâemkenönüalnmtr. Cereyânmünâsebâtavâstaolmaküzerelâzmgeleniktidârhâ izveusûli dâ iresinde i timâdnâmeyi hâmil olarak bir devlet tarafndan dier devletin nezdinebilâmüddetimu ayyeneirsâlolunanzâta(dâ imîelçi)tlâkedilir. Çokdef avukû bulduuvecihlebirniânveyahediyeileveyahudicrây merâsimitebrîkgibibirme mûriyetle i zâm olunan zâta (muvakkat elçi) ta bîr olunur. Hükümdârlartarafndanicrâymerâsimeme mûrolanöylemuvakkatelçiler umûrdevletemüdâhaleedemeyip [11] devletleritarafndankendilerineoyoldabir iktidârveme zûniyetverilmesipeknâdirdir. Cânibi devletten böyle iktidâr ve me zûniyet verilir ise (icrâ merâsim me mûriyeti)sfatbi ttabi sâktolur. Çokdef adevletlerdierbirdevletinnezdinehafîbirme mûrveyakomiser gibiadamlargönderirlerisedeböylekimselersüferâdanaddolunmazlar. Hükümdârlarn timsali zâtiyeleri büyükelçilerin vekâlet ve me mûriyetleri sefîrolduklarmemleketinbizzâthükümdârnezdinedir.

10 10 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 Husûsât düveliyyeden bir husûsun tesviyesine me mûr murahhaslar veya icrây merâsimi tebrîk ve emsâli mevâdd için ta yin klnan muvakkat sefîrler veyabakame mûrlarfevkalâdebüyükelçiünvânnahâ izolmadkçaonlarhak kndasüferâydâ imîyeyemahsûsmerâsimicrâ [12] olunmakve(hâricezmemle ket)imtiyâzonlaradahiverilmekiktizâ eylemez. Dâ imîelçilerdenma dûdolmayanöyleme mûrinidüveliyyehakkndaibrâz hürmetveri âyetâdettir. Hüsni muhafazai münâsebât ve mesâfât emeli âmâl düveliyyeden olmak üzeremuktezîolmasylabuhürmetveri âyetlâzmzarûriyedendir. Hayrhâhâne nesâyih, bi ttabi müstesnâ olmak üzere sefîrler, nezdinde bu lunduklar devletin hukûk istiklâline dokunacak hâl ve kâlden ve umûr dâhiliyyesine müdâhaleden içtinâb etmelidir. Devlet ve kavminin hukûk ve nâmusuarbirsûrettehükûmetimahalliyetarafndanihlâledildiinigörenbir sefîr, münâsebâtn kat ile memleketine avdet etmek üzere pasaportunu taleb edebilir. Zât ve zemâna göre süferâca bu yolda bir tedbiri hatarnâk, devleti metbû alarnnta lîmâtylaittihâzolunmakveyahudmeselefevkalâdeveyaemri muhâbere mükil bir [13] hâlde bulunduu takdîrde ihtiyâr edilmek lâzm gelir. Resmen hükümdârn huzûruna çkp veda etmek, me mûriyeti hitâm bulan her sefîriçinâdetisedehdmetisefâretinhitâmbulmasibûresmivedâ nîfâsna muallâkdeildir.(hâricezmemlekethakk)nâmylamehûrolanbirhak,pekçok imtiyâzâtveteminâtnesasdr. Devletlerin istiklâli kâ idesince her müstakil devlet hudûd mülkiyesi dâhi linde hukûk hâkimiyetini isti mâl ettii gibi, emri i tibârî olarak hâricdeki sefârethânesidahikendimülküaddolunduundan,oradakisefîrikendimemleke tinde mukîm hükmünde bi l istiklâl hareket eder. Zâtnca sefîr, her türlü ta arruzdanâzâdeolmazvedevletininisterlütûf,isterkahrmütezamminolsun, nezdindebulunduudevleteettirmekistediiteblîgatbîpervâicrâedemezisebi hakknîfâyvazifedenâcizaddolunmaklâzmgelir. [14] Rzây sefîr hâsl olmakszn me mûrîni mahalliyeden hiç birinin bir sefârethâneyeduhûlücâ izdeildir. Zîrâ süferânn hürriyeti ahsiyeleriyle emniyeti zâtiyyelerinin muhâfazas maksadbusûretlehâslolabileceiderkârdr. Sefîrinma iyyetme mûrlarylahademesivergidenma füvvolmakiktizâ edip gerçibunlarntekâlifisâ ireden dahima füvvtutulmalarmuvâfkihtirâmise dema füvviyetivergiyehasredilebilir. öylekisûretimahsûsadabiryolunveyabirköprününücretimürûriyesi süferâdandahialnabilip,süferâbundandolayitikâedemezler. Devletlerbuyoldaeyleriçinnizamâtdâhiliyyeleriahkâmncahareketedip fakatbeyne ddüvelbirhürmetimahsûsakabilindenolarakekseriyaöyleücretve resimlerindahialnmasmu taddr.

11 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 11 [15] Zâtlarna münhasr eyây sefîrler mu âyene ettirmeksizin gümrüklerden geçirebilirlerisedebuvesileilegümrüklernizâmâtnari âyettenkendileriniâzâde tutamazlar. Rüsûm mevzû ay vermeksizin bir tâcire veya baka bir kimseye mu âveneten gümrükten mâl geçirmek isteyen sefîr, imtiyâzn sûisti mâl etmi demek olacandan, emeli is âf olunmasa müteki olamaz. Zîrâ bir sefîrin eyâsylaberabertüccârmâlbulunduutebeyyünedincegümrükme mûrueyâ ymu âyenevetüccârmâlndangümrükresmitalepeylemeklesefîrinimtiyâzn ihlâle tasaddi etmi olmaz. Jurnallerde mütâlaa olunduuna göre 1889 senesi Austosu ndaberlin demukîmngilteresefîrinineyâsmeyânndabirkuyumcu yamüte allikmücevherâtbulunduuhafiyyentahkîkolunmalaeyâ,dâhiliyye Nezâreti nin emriyle açlm ve mücevherâtn gümrük resmi ceza nakdisiyle beraber vâstai nakli eyâ olan adamdan tahsil edilip sefîr dahi bu sûisti mâli icrâya cesâret eden [16] hademesini derhal tard ettiini Almanya Hâriciyye Nezâreti nebildirmitir. Sefîrsandklarndatüccârmalndanveduhûlümemnû eyâdanbireyol madnresmenbeyâneyleriseartkbusözdeemniyetolunmakveeyânnmu ayenesinden vazgeçilmek lâzmdr. u yoldaki me füvviyât bir tâkm isti mâlâta vesile olduundan, Almanya da bu husûsa dâ ir ba z kavâ id vaz olunmu ve kavâ idimezbûrenintevsî imutasavverbulunmutur. Sâhibiakarolansefîrvesâ irme mûrîn,sefâretintahttemellükvetasarrufla rnda bulunan akara müte allik da vâlar akarn bulunduu memleketin mehâkiminderü yetolunmakumûrzarûriyedendir. Zâtata allukedensâ irde âviiçinsefîrlervesefâretme mûrlarhâ iziimtiyâz olup mehâkimi mahalliye onlara müte allik da vâlar rü yet edemedikleri gibi, hatta bunlardansahibiakarolanlarnakarlarna müte allik [17] da vâlarhakknda dahimehâkimimahalliyedensâdrolani lâmlarzâtlarnata allukedemeyipyal nzakarlarhakkndacâriolmaklâzmgelir. Rzâysefîristihsâlolunmaksznbirmücrim,hattaahâliimahalliyedenbile olsa,derûnsefârethânedeahzvegiriftolunmakcâ izdeildir. Zîrâ (hâric ez memleket) imtiyâz sefîrlerin ve sefârethâne me mûrlarnn zâtlarnamünhasrolmaypsefârethâneleredahiâmildir. Jurnallerde krâ at olunduuna göre 1888 senesi evâhirinde Paris teki Avus turyasefârethânesininbahçesinefirâredenvecebrenhetkirzcürmündendolay ta kîb olunmakta bulunan bir Franszn arkasndan jandarma neferâtndan dört neferbi dduhûlmücrimiahzvegiriftettiklerindendolayazîmbirmünâza ay düveliyye tahaddüs etmi ve dokuz on gün [18] iddetli muhâberât vukû undan sonrafransahükûmetitarafndanavusturyahükûmetinetarziyeverilmitir. Sefâretemensûbolanlardanbirmücrim,mahalle zâbtastarafndansokakta tutulupsefâreteteslîmedildiihâldehukûkdüvelihlâlolunmuaddedilmez.

12 12 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 âyânkaydvuku âttanolarakparis tebirfi ilikatldendolayngilizsefîri sefâretadamlarndanbirinihükûmetimahalliyeyeteslîmetmitir. Sûreti mahsûsada sefîre teslîmi mecbûriyeti ma neviyyesi istilzâm eden madde,mücrimolankimseninsefâretçeyerlilerdenolarakistihdâmolunanadam lardanbulunmasmaddesiolarak,böylebirhâldesefîr,mücriminmensûbolduu hükûmeteteslîmindenimtinâ ederisehukûkdüvelcemugayiriânvehaysiyet birharekettebulunmuolur. Zâbtai idâre ve adliye me mûrlar tarafndan yolda [19] süferânn arabalar durdurulupmu âyeneolunmakcâ izolamaz. Tâ ifei sefâ in ve memâliki ecnebîyyede bulunan kuvvei berriyye ve bahriyyekumandanlardahi(hâricezmemleket)imtiyâznhâ izdirler. (Realyo)ileondördüncüLuizamânndapâyitahtlardadâ imîsefârethâneler bulundurmakusûlüta mîmedilmivemasûniyetvehâricezmemlekethusûsât hakkndaolvakitittihâzolunanbirtâkmkavâ idavrupacacârîolanmu âmelât hazrayaesasolmutur. Zîrâozamânlarakadarsefâretlermuvakkatme mûriyetlerolupzâtsüferâ, dâ imâ masûn bulunmusa da dâ imî sefârethâneler bulunmamaktan nâi sefârethâne hakknda iktizâ eden masûniyet ve hâric ez memleket gibi usûle çendanehemmiyetverilmemitir. Journaldudroitinternatioonalprivéya nî(hukûkhusûsiyeidüveljurnali) nâmylabirmüddettenberi [20] nerolunmaktaolanbirgazetebubâbdapekmü kemmel malu mât târihiyye vermekte olduundan evveliyât mu âmelât mebsûteyedâ iretrâflmalu mâtalmakisteyenlerinmezkûrgazeteninbirkoleksi yonunu edinmeleri tavsiye olunur. Süferânn beyinlerinde cereyân eden münâsebât husûsiyeleri devletlerinin münâsebât dâ imelerinin misâli zîrûhu mesâbesine girerek düveli muhtelife tarafndan bir pâyitahtta bulunan (he yeti süferâ)birme mûrînidüveliyyesnftekilederler. ehbenderlernasbdahiasrmzdacâriihukûkdüvelicâbncasefâretusûlü srasndakabûlvetasdîkolunmutur. Son senelerde ehbenderhânelerin adedi sefârethânelerin adedinden ziyâde tekessüretmivedahaetmeyemüsta iddbulunmutur. Zarûretiticâriyedennâirûb meskûnunhemenhercânibinemünteirolan ehbenderhâneler,akvâmn [21] hüsniâmîzevei tilâfnteshîlvema îetvemen fa atmüterekelerinitahkîmetmilerdir. Dorudan doruya devletlerin vekîlleri olan diplomatlar gibi ehbenderler mensûbolduklardevletlerevekâletetmezler. Zâhirdeehbenderlerdahisüferâgibidevletinbirermurahhasresmîsihük mündeiselerdehakîkatteehbenderlerinvezâ ifime mûrelerimukîmolduklar memlekette bulunan vatandalarnn menâfi ni himâyeden ve vatandalarnn vatanlarndanâ ilolduklarhfzhukûkabulunduklarmemâliktedahimazhari yetleriesbâbnistihsâldenibârettir.

DEVLET İ ALİYYE İ OSMÂNİYE DE KARANTİNA YANİ USÛL İ TAHAFFUZUN TÂRİHÇESİ *

DEVLET İ ALİYYE İ OSMÂNİYE DE KARANTİNA YANİ USÛL İ TAHAFFUZUN TÂRİHÇESİ * DEVLET İ ALİYYE İ OSMÂNİYE DE KARANTİNA YANİ USÛL İ TAHAFFUZUN TÂRİHÇESİ * Çeviri: Uzm. Abdullah Köşe Devlet i Aliyye i Osmâniyye nezdinde karantina yani emrâz ı sâriye ve müstevliyeye karşı tahaffuz usûlünün

Detaylı

Londra Sefiri Mehmed Emin Paa nın Felemenk (Hollanda) zlenimleri The Netherlands Impressions of Mehmed Emin Pasha the Sultans Ambassador to London

Londra Sefiri Mehmed Emin Paa nın Felemenk (Hollanda) zlenimleri The Netherlands Impressions of Mehmed Emin Pasha the Sultans Ambassador to London Londra Sefiri Mehmed Emin Paa nın Felemenk (Hollanda) zlenimleri The Netherlands Impressions of Mehmed Emin Pasha the Sultans Ambassador to London Bayram NAZIR* Özet Mehmed Emin Paa, 25 Eylül 1848 yılında

Detaylı

OSMANLI MPARATORLUUNDA ISKAT-I CENN (ÇOCUK DÜÜRME) THE ABORTION (ISKAT-I CENIN) IN THE OTTOMAN EMPIRE

OSMANLI MPARATORLUUNDA ISKAT-I CENN (ÇOCUK DÜÜRME) THE ABORTION (ISKAT-I CENIN) IN THE OTTOMAN EMPIRE OSMANLI MPARATORLUUNDA ISKAT-I CENN (ÇOCUK DÜÜRME) THE ABORTION (ISKAT-I CENIN) IN THE OTTOMAN EMPIRE Ar. Gör. Fatma MEK * Doç. Dr. Haldun EROLU * Ar. Gör. Güven DNÇ * Özet Osmanlı mparatorluu nda aile

Detaylı

J. von HAMMER DEVLET TARH OSMANLI (1066 1086) ( 1656 1676 CLT : Tercüme, haiye ve notlar : MEHMET ATÂ. <» 4 o^» ju»~j> A> STANBUL 1947 MLL ETM BASIMEV

J. von HAMMER DEVLET TARH OSMANLI (1066 1086) ( 1656 1676 CLT : Tercüme, haiye ve notlar : MEHMET ATÂ. <» 4 o^» ju»~j> A> STANBUL 1947 MLL ETM BASIMEV ^1 ) ) J. von HAMMER OSMANLI DEVLET TARH (1066 1086) ( 1656 1676 CLT : XI Tercüme, haiye ve notlar : MEHMET ATÂ A> -. b STANBUL 1947 MLL ETM BASIMEV V.ii Millî Eitim Bakanl Yaym Müdürlüünün

Detaylı

!SLAM HUKUKUNUN OSMANLI DEVLET!NDE TATB!K!: "ER!YE MAHKEMELER! VE "ER!YE S!C!LLER!

!SLAM HUKUKUNUN OSMANLI DEVLET!NDE TATB!K!: ER!YE MAHKEMELER! VE ER!YE S!C!LLER! İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.14, 2009, s. 13-48.!SLAM HUKUKUNUN OSMANLI DEVLET!NDE TATB!K!: "ER!YE MAHKEMELER! VE "ER!YE S!C!LLER! Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ* The Application of Islamic Law in

Detaylı

- 32 - Bu manada muhtelif tanımları bulunan gazeteye verilen anlamlar arasında en yaygını

- 32 - Bu manada muhtelif tanımları bulunan gazeteye verilen anlamlar arasında en yaygını Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TANZÎMAT SONRASI

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ-AMERİKAN İLİŞKİLERİ

OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ-AMERİKAN İLİŞKİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 85 OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ-AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1839-1895) I A N K A R A 2 0 0 7 Proje Yöneticisi Doç. Dr.

Detaylı

OSMANLI EĞİTİMİNDE MODERNLEŞME

OSMANLI EĞİTİMİNDE MODERNLEŞME T. C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 134 ARŞİV BELGELERİNE GÖRE OSMANLI EĞİTİMİNDE MODERNLEŞME İSTANBUL 2014 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Uğur ÜNAL

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DA HALKLA

Detaylı

Yakup KAYA Görkem Ozan ÖZALP**

Yakup KAYA Görkem Ozan ÖZALP** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DEVLET

Detaylı

OSMANLI DA BORSA: DERSAADET TAHVİLÂT BORSASI NDAN ESHÂM VE TAHVİLÂT BORSASI NA YENİ DÜZENLEME GİRİŞİMLERİ

OSMANLI DA BORSA: DERSAADET TAHVİLÂT BORSASI NDAN ESHÂM VE TAHVİLÂT BORSASI NA YENİ DÜZENLEME GİRİŞİMLERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 185-208, ELAZIĞ-2009 OSMANLI DA BORSA: DERSAADET TAHVİLÂT BORSASI NDAN ESHÂM VE TAHVİLÂT

Detaylı

T.C. FIRAT ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI H LAL- AHMER TE K LATININ KURULU U VE TE K LATLANMASI YÜKSEK L SANS TEZ

T.C. FIRAT ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI H LAL- AHMER TE K LATININ KURULU U VE TE K LATLANMASI YÜKSEK L SANS TEZ T.C. FIRAT ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI H LAL- AHMER TE K LATININ KURULU U VE TE K LATLANMASI YÜKSEK L SANS TEZ DANI MANI Doç. Dr. Erdal AÇIKSES HAZIRLAYAN Mehmet POLAT ELAZI

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ-RUS İLİŞKİLERİ III

OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ-RUS İLİŞKİLERİ III T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 80 OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ-RUS İLİŞKİLERİ (1907-1921) III A N K A R A 2 0 0 6 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf

Detaylı

Zehra ARSLAN. Anahtar Kelimeler: cemiyet, Meclis-i Mebusan, müzakere, madde, tasarı, kanun, merutiyet, oylama

Zehra ARSLAN. Anahtar Kelimeler: cemiyet, Meclis-i Mebusan, müzakere, madde, tasarı, kanun, merutiyet, oylama Austos 1909 Tarihli Cemiyetler Kanunu Üzerinde Meclis-i Mebusan da Yapılan Müzakereler ve Cemiyetlerin Yapılanmasında ttihat ve Terakki Örnei The Negotiations Conducted on The Community Law Dated August

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI Numan ARAS YÜKSEK L SANS

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE ANTAKYA VE İSKENDERUN NUSAYRÎLERİ (19. YÜZYIL)

OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE ANTAKYA VE İSKENDERUN NUSAYRÎLERİ (19. YÜZYIL) OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE ANTAKYA VE İSKENDERUN NUSAYRÎLERİ (19. YÜZYIL) OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE ANTAKYA VE İSKENDERUN NUSAYRÎLERİ (19. YÜZYIL) Selahattin TOZLU 1 ÖZET Bu çalışmada Antakya ve İskenderun

Detaylı

BAYRAM Yavuz, Türk Edebiyatının Đlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz, Hece, S:104-105, Ankara 2005, s.484-500.

BAYRAM Yavuz, Türk Edebiyatının Đlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz, Hece, S:104-105, Ankara 2005, s.484-500. BAYRAM Yavuz, Türk Edebiyatının Đlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz, Hece, S:104-105, Ankara 2005, s.484-500. TÜRK EDEBĐYATININ ĐLK ÇOCUK DERGĐSĐ: MÜMEYYĐZ (1869-1870) * Yavuz BAYRAM ** Tanzimat döneminde Avrupa

Detaylı

MÜTERCİM HALÎMÎ EFENDİ 1 NİN NOTLARI ÇERÇEVESİNDE SULTAN ABDÜLAZİZ İN AVRUPA SEYAHATİ VE SONUÇLARI (21 Haziran 1867 7 Ağustos 1867) 2.

MÜTERCİM HALÎMÎ EFENDİ 1 NİN NOTLARI ÇERÇEVESİNDE SULTAN ABDÜLAZİZ İN AVRUPA SEYAHATİ VE SONUÇLARI (21 Haziran 1867 7 Ağustos 1867) 2. TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2012, Sayı: 7 Sayfa: 165 188 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2012, Issue: 7

Detaylı

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Gül Akyılmaz* Özet Şark Meselesi kapsamında 19. Yüzyılın ikinci yarısında Batılı

Detaylı

REHBER-İ MÜVERRİHÎN : MÜKEMMEL VE MUNTAZAM TÂRİH-İ OSMÂNÎ NASIL YAZILIR?

REHBER-İ MÜVERRİHÎN : MÜKEMMEL VE MUNTAZAM TÂRİH-İ OSMÂNÎ NASIL YAZILIR? İstem, Yıl:1, Sayı:1, 2003, s.203-223 REHBER-İ MÜVERRİHÎN : MÜKEMMEL VE MUNTAZAM TÂRİH-İ OSMÂNÎ NASIL YAZILIR? Ahmed SÂİB Yayına Hazırlayan: Arş.Gör. Ali ERTUĞRUL Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Detaylı

Tarihe Düşülen Notlar 1

Tarihe Düşülen Notlar 1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Tarihe Düşülen Notlar 1 Yasama Yılı Açılışlarında Cumhurbaşkanlarının Konuşmaları 1 (1 Mart 1924-14 Aralık 1987) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Tarihe Düşülen Notlar 1 Yasama

Detaylı

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR, UNVAN, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET BÖLÜM : I ANA HÜKÜMLER Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte olan kanunlar ve bu

Detaylı

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI 1. C LT 1953-1984

BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI 1. C LT 1953-1984 BAfiKANLARIN GENEL KURUL KONUfiMALARI 1. C LT 1953-1984 Nart Bozkurt 1 Ç NDEK LER Baflkanlar n Genel Kurul Konuflmalar 1. Cilt...................1-337 Üzeyir Avunduk.............................................19-66

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

1-Babıali Tercüme Odası ndaki Faaliyetleri ve Eserleri

1-Babıali Tercüme Odası ndaki Faaliyetleri ve Eserleri BĐR OSMANLI-ERMENĐ AYDIN ve BÜROKRATI: SAHAK ABRO (1825-1900) Giriş Sezai BALCI Osmanlı Devleti nin son döneminde yaşayan Osmanlı-Ermeni entelektüellerinden biri olan Sahak Abro hakkında iki ansiklopedi

Detaylı

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * Amerika Birleik Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilikilerin balangıç tarihi 19. asırın ilk

Detaylı

GİRİT AYAKLANMASI (1866-1869) NIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ULUSLAR ARASI BİR SORUN HALİNE GELİŞİNDE YUNANİSTAN IN ROLÜ*

GİRİT AYAKLANMASI (1866-1869) NIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ULUSLAR ARASI BİR SORUN HALİNE GELİŞİNDE YUNANİSTAN IN ROLÜ* GİRİT AYAKLANMASI (1866-1869) NIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ULUSLAR ARASI BİR SORUN HALİNE GELİŞİNDE YUNANİSTAN IN ROLÜ* Mithat AYDIN** Özet: Osmanlı ve İngiliz belgelerine dayanılarak hazırlanılan bu çalışmada,

Detaylı

HARRAN U.. Nhrou~İT~~İ. .ıl' L.a... u.a..a. ou.a. ilahiyat FAKÜLTESi DERGISI III. HARRAN ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi VAKFI YAYlNLARI NO: 4

HARRAN U.. Nhrou~İT~~İ. .ıl' L.a... u.a..a. ou.a. ilahiyat FAKÜLTESi DERGISI III. HARRAN ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi VAKFI YAYlNLARI NO: 4 HARRAN U.. Nhrou~İT~~İ.ıl' L.a.... u.a..a. ou.a. ilahiyat FAKÜLTESi DERGISI III HARRAN ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi VAKFI YAYlNLARI NO: 4 Sahibi Harran Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Adına Dekan

Detaylı