KEMAL PA AZÂDE SA D BEY VE SEF R VE EHBENDERLER ADLI ESER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KEMAL PA AZÂDE SA D BEY VE SEF R VE EHBENDERLER ADLI ESER"

Transkript

1 TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:134 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:134 KEMALPAAZÂDESADBEYVE SEFRVEEHBENDERLER ADLIESER AhmetDÖNMEZ ABSTRACT KemalPaazâdeSaidBey,wholivedatthelastperiodofOttomanEmpire,isoneofthewellroundedintellec tualswhoisknownforhislegalprofessionandjournalistidentity.hepublishedmanybooksandarticles. OneofhisworksiscalledSefîrveehbenderler.Thiswork,whichisnotknownbyscientificenviromentsthat muchdespitebeingoneoftheprincipalbookswhicharewrittenaboutdiplomacyinottomantime,issub jectedadetailedreviewwithinthisarticle.thebookiswritteninottomanlanguageanditisnotpossibleto bereachedexceptforafewlibraries.byconsideringthis,theworkisgivenasawholeinthearticle,asatrans lationfromarabicletterstolatinones.thevalueinscientificliteratureofthisbookwhichiswrittenabout ambassadorsandconsulshasbeenattemptedtobeputforwardwiththereviewsmadewithinthisarticle. Apartfromthis,KemalPaazâdeSaidBey,whoisanOttomanintellectualnotknownwelltoday,hasbeen triedtobeintroducedbygivinginformationabouthisworksandhislife. KeyWords Diplomacy,Ambassador,Embassy,Consul,KemalPaazâdeSaidBey KEMALPAAZÂDESADBEYANDHISWORK SEFRVEEHBENDERLER ÖZET KemalPaazâdeSaidBey,Osmanl nnsondönemindeyaam,gazetecivehukukçukimliiyleöneçkanaydnlardan dr.birçokkitapvemakaleyaynlamtr.onuneserlerindenbirisidesefîrveehbenderler dir.osmanl dadiplomasiyle ilgiliyazlmözgünkitaplarnilklerindenolmasnaramen,ilmîçevrelerdepekdetannmayaneser,buçalmaçerçeve sindeayrntlolarakincelemeyetâbitutulmutur.kitaposmanlcadrvebirkaçkütüphanednda,kitabaulalmas mümkündeildir.budurumgözönündebulundurularak,eser,arapharflerindenlatinharflerinetammetinçeviri hâlindemakaleiçindesunulmutur.elçivekonsoloslarlailgiliyazlmbukitabnilmîliteratüriçindekideeri,çalma dâhilindeyaplankritiklerleortayakonulmayaçallmtr.ayrcagünümüzdeyeterincebilinmeyenbirosmanlaydn olarakkemalpaazâdesaidbey,yaamveyaptlarylailgilibilgilerverilerektantlmayaçallmtr. AnahtarKelimeler Diplomasi,Sefîr,Sefâret,ehbender,KemalPaazâdeSaidBey Ar. Gör., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öretim Eleman.

2 2 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 Giri Elçilikkurumu,günümüzdeuluslararasilikilersistemininenönemliunsur lararasndayeralr.devletlerindpolitikalarnngerçekletirilmesininbirarac olarakdiplomasi,odevletindierülkelereatadelçilervekonsoloslararacly layürütülür. Elçilik sisteminin bugünkü eklini almas, çok uzun bir süreç içinde gerçek lemitir.özelliklexiii.vexiv.yüzyllardatalyanehirdevletlerindeortayaç kan ve hzla Avrupa devletlerinde yaygnlaan dâimî elçilik sistemi ile birlikte, diplomasi bir ilim/sanat, diplomatlk profesyonel bir meslek nitelii kazanmaya balamtr ViyanaKongresi,bahsedilenbusüreçiçindeönemlibirdönüm noktasntekileder.viyanakongresi nde,ogünekadarbellibir disiplin içinde olmayan ve uyumlu bir kurallar sistemi bulunmayan elçilik ve konsolosluklar, büyükavrupadevletlerininkatlmylabirsistemiçineoturtulmutur 2.) OsmanlDevleti ninbusüreçiçindekirolünebakldnda,özelliklexvii.ve XVIII.yüzyllardaedilgenkonumdabulunduugörülür.Budurumundaetkisiyle Bat tipi diplomasi uygulamas Osmanl da çok geç benimsenmitir. Öyle ki ilk dâimîosmanlelçisi1793ylndagönderilmi 3,HâriciyeNezâreti1836 dakurul mutur.ancak1839 datanzimatdönemi ninbalamasylabirliktemodernleme çalmalarnaarlkverildikçe,dilerisistemihzlareformizeedilerekosmanl elçilikvekonsolosluklaravrupabakentlerindegiderekyaygnlamtr. OsmanlHâriciye sininbatsistemiylebugeçentegrasyonuylabalantlola rak,ilmîliteratürümüzdedpolitikavediplomasikonularndaözgünçalmala rnortayaçknngeciktiigörülmektedir.tabiikibu,diplomasiileilgilihiçça lma yaplmad anlamna da gelmez. Özellikle Osmanl elçilerinin elçilikleri esnasndakideneyimleriniiçerensefâretnâmelerdikkatedeerekildeyaynimkân bulmutur.ancakbudurum,sefâretnâmelerindiplomasiylebalantsndandaha çok,bilgikaynaklarnnsnrlolduubirdönemdeavrupaveonunyaamtarz nadairayrntlarailgiylealakâldr.bunundndadiplomasikonusunda,neya zkki,yayabancyazarlardanolduugibiçevirileryaplm 4 yadabukonu,siya 1 Ayrntl bilgi için bkz. Vlademir Potyemkin-S.Bakruin-A.Efimov, Uluslararas likiler Tarihi, (Çev. Atilla Tokatl), stanbul 1977, s.177; Ayrca bkz. Harold Nicolson, Diplomatie, Switzerland, A. Francke AG. Verlag Bern, 1947, s ylnda, Aix-La Chapelle Protokolü ile Viyana Kongresi nde alnan kararlarda baz düzenlemeler yaplmtr. Mehmet pirli, Elçi, A, C.XI, TDV Yaynlar, stanbul 1995, s Osmanl elçilikleriyle ilgili ayrntl bilgi için bkz. Ercüment Kuran, Avrupa da Osmanl kamet Elçiliklerinin Kuruluu ve lk Elçilerin Siyasî Faaliyetleri , Ankara, Türk Kültürü Aratrma Enstitüsü Yaynlar, 1988; Ahmet Dönmez, Kar- lkl Diplomasiye Geçi Sürecinde Osmanl Daimî Elçiliklerinin Avrupa da Yeniden Tesisi , Fahir Armaolu Armaan, Ed. Ersin Embel, TTK Yaynlar, Ankara 2008, s Osmanl konsolosluklaryla ilgili bkz. Mahmut Akpnar, Osmanl Devleti nde ehbenderlik Müessesi, (yaynlanmam yüksek lisans tezi), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, Hüseyin Agâh n Sefir ve ehbenderler Hukuk ve Vezaifi adl eseri buna bir örnektir. Elçiler ve konsoloslar hakknda geni ekilde bilgi verilmesine ramen, eser Avrupal bir yazardan çeviridir. Hüseyin Agâh, Sefir ve ehbenderler Hukuk ve Vezaifi, stanbul Diplomasi ile ilgili yaynlanm dier bir eser, Salih Münir Paa nn Diplomasi ald kitabdr. Said Bey ve Hüseyin Agâh n eserleriyle ile karlatrldnda 1910 yl gibi geç bir tarihte yaynlanm olmakla birlikte oldukça geni kapsamldr. Eserin ilk cildi 311 sayfadan oluur ve ayrntl olarak diplomasi konusuna tahsis edilmitir. kinci cildindeyse bal bana konu olarak Almanya y almtr. Anladmz kadaryla Münir Paa, dier büyük Avrupa devletlerini de ciltler hâlinde eserine ekleyerek geni bir kaynak kitap oluturmay planlam; fakat gerçekletirerememitir. Salih Münir Paa, Diplomasi, Tevsi Tabâ it Matbaas, stanbul, 1328.

3 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 3 setle ilgili eserin ufak bir bölümü içinde skp kalmtr. Hatta muhtemelen bu tarihselalkanlnetkisiyle,osmanldiplomasitarihi,elçiliklerivekonsolosluk larylailgiliaratrmalargünümüzdebileoldukçayetersizdüzeydebulunmakta dr 5. BütünbuçizdiimizolumsuztabloyaramenXIX.yüzylnsonlarnagelindi indediplomasiveonunilkeveamaçlarylailgilisnrldaolsaözgünçalmala rnortayaçktgörülür.bununilkörneklerindenbirisefîrveehbenderlerisimli eserdir.kelimeanlamolaraksefîrelçiye,ehbenderisekonsolosakarlkgelir.yani bueser,elçivekonsoloslarladahadorusuelçi/elçilikvekonsolos/konsoloslukla rntanm,yaps,hakvegörevleriyleilgilidir. Buçalmadaesasolarak,SefîrveehbenderleradleserveeserinyazarKemal PaazâdeSaidBeyincelenecektir.Böylece,hemilimçevrelerindepekbilinmeyen birkitabnveyazarnntantlmas,hemdekitabniçeriiveönemiyleilgilideer lendirmeyaplmasamaçlanmaktadr. ÖncelikleSaidBeyveonunyaamhakkndabilgiverilmesi,çokdabilinme yenbuosmanlaydnnngündemegetirilmesiaçsndanyararlolacaktr. I.KemalPaazâdeSaidBeyve Sefîrveehbenderler AdlKitabnDeer lendirmesi A.HayatveEserleri KemalpaazâdeSaidBey,mehurgazeteciveediptir.Es kimaarifnâzralikemalpaa nnoludur.yitahsilgör mü, Franszca, Almanca, Arapça ve Farsça dillerini ören mitir. SaidBey,çeitlialanlardaçalmalaryapm,çoksayda eserortayakoymutur.ancakbunlariçindeözelliklegazete cikimliiyleöneçkmaktadr.uzunsürecmaliahvalbal altnda TarîkveVakitGazeteleri ndesiyasîmakaleler ve ede biyatadairçeitliyazlarkalemealmtr 6.Gazeteciliinyansrauzunsüreçeitli resmîgörevlerdebulunmutur.hâriciyyematbuatkalemi ndekâtipolarakbalad memurluk vazifesinde zamanla ilerleyerek, uray Devlet Bidayet Mahkemesi Bakanlnakadaryükselmitir.AyrcabirsüreHukukMektebihocalyapmtr 7. SaidBey,fikirlerinisöylemektençekinmeyenbirkiiliesahipti.Bufikirlerini eletirelbirdilleyaynladmakaleveiirlerleifadeetmitir.bunedenledosttan çokdümankazanmtr.onunbaarlbirgazeteciolmasvemesleindenyüksek gelireldeetmesinindourduukskançlkdabudümanlklararttranbiretken 5 Bu konuda ayrntl bilgi için bkz. Mehmet Alaaddin Yalçnkaya, Kuruluundan Tanzimat a Osmanl Diplomasi Tarihi Literatürü, Türkiye Aratrmalar Literatür Dergisi, Cilt I, No.1, Say 2, Bilim ve Sanat Vakf Türkiye Aratrmalar Merkezi, stanbul, brahim Alâettin Gövsa, Türk Mehurlar Ansiklopedisi, Yedigün Neriyat, stanbul 1946, s.339; Bursal Mehmed Tahir Efendi, Osmanl Müellifleri, C. I-II-III, Ankara, 2000, s Mehmed Zeki Pakaln, Sicil-i Osmanî Zeyli, C. XVI, (Yay. Haz. Serdar Sakin), TTK Yaynlar, Ankara, 2008, s

4 4 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 olmutur.halidziyauaklgilhatralarnyazdkrkyladlkitabndabudu rumuöyledilegetirmektedir: OzamânSaidBey inbirmakalesiiçinbirtanesaraltnyazücretialnabütün BabâliCaddesi,matbuatâlemindevarlmashayaledilebilecekolanmertebelerinenyükse i olmaküzere hayran olarak veiçin için hatta arasratakntakn kskançlkduyarak bakard...vakasaidbeybutüryazlariçinesizbirmüni(kâtip)idi. 8 ÖzellikleNamkKemalveAhmetMithadEfendiveAbdülhakHamid legir diiserttartmalarmehurdur.buçekimelerokadarilerigitmitirkibirkere sindemuallimnaciileilgiligirdikleribirtartmannardndana.mithadefendi tarafndanyoldadarpedilmivebuolaykarakolakadargitmitir 9.Bütünbuçe kimeler ve o dönemde II. Abdülhamid e çeitli konularda yazd jurnaller yü zünden,saidbey indümanlargiderekartmtr.sonundabatasadrazamolmak üzere önemli devlet adamlarnca aleyhinde verilen bir mazbata nedeniyle, 1899 ylndaii.abdülhamidtarafndanyemen esürgünedilmitir 10.Buradabulundu uyaklak10senezarfndaçokbüyükskntlaryaamtr.hiçkimseylegörü mesine izin verilmedi gibi, tüm maddî imkânlarndan da mahrum braklmtr. Hattadefalarcataleptebulunmasnaramenbu10senezarfndabirkerebileban yoyapmasnaizinverilmemitir 11. Busürgünhayat,II. Adülhamid in 1908 detahtan indirilmesiylesonaermi vesaidbeyaffedilerekstanbul adönmütür.bundansonraonuruiadeedilerek uray Devlet Tanzimat Dairesi Bakanl na getirilmitir. Bu görevi bir süre sür dürmü,yahaddinidoldurmassonucu1912 deemekliedilmitir. SaidBey,1921ylndastanbul davefatetmitir.kabrisüleymaniye de,babas AliKemalPaa nnyanndadr. SaidBeyçokyönlüveüretkenbirkiiydi.Gazetemakaleleridndakiçal malarunlardr:fezâiliahlâkiye,garâibiâdatahvâm,galatattercüme,dârül Kütüb, Teebbüsât Cürmiye, Mehâkim, Hukuku Düvel, Tehîri zmihlâl, Usûlü Mes uliyetivükelâ,vazâifiadliyeiettbba,usûlimaîetinsan,hukukusiyâsiyei Osmaniye.HukukuSiyâsiyeiOsmaniyeadlkitabbirsüreMektubiHukuk taoku tulmutur. Ayrca tamamlayamad Kamusu Said adnda FranszcaTürkçe bir lügativardr. BirçokiiridemevcutolanSaidBey,özTürkçetaraftaryd.Budurumonun udizelerindenaçkçaanlalmaktadr: ArapçaisteyenUrban agitsin, Acemceisteyenran agitsin FrengilerFrengistan agitsin, 8 Halid Ziya Uaklgil, Krtk Yl, C. II, nklâp ve Aka Kitabevleri, stanbul, 1969, s nal n belirttiine göre, bu mesele mahkemeye gidecekken, birçok kiinin araya girmesi ile Said Bey ve Ahmet Mithad Efendi bartrlmtr.. Mahmut Kemal nal, Bütün Eserleri Son Asr Türk airleri, C.III, Dergah Yaynlar, stanbul, 1988, s Ayrca bkz. Pakaln, age, s.45; Uaklgil, age., s Pakaln, age., s Pakaln, age., s.39.

5 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 5 KibizTürk üz,bizetürkîgerektir 12. B. Sefirveehbenderler AdlKitabnDeerlendirmesi KemalPaazâdeSaidBey insefîrveehbenderleradleseri,içeriiveyaynlan d tarihgözönünde tutulduunda, diplomasiile ilgili Osmanl dayaplm öz günçalmalarnilklerindendir. Kitap,ikianabölümdenmeydanagelmitir.Birincibölüm,elçivekonsolosla rnhakvevazifelerininaçklamasnaayrlmtr.devletlerarasilikiler,diploma sininbirsiyasîilimdalolarakortayaçk,diplomatlarveözellikleri,elçigönde rilme nedenleri ve elçilerin snflandrlmas hakknda genel bilgiler verilmitir. Daha sonra dâimî ve geçici elçiler tanmlanm ve bunlarn belirleyici özellikleri açklanmtr.böylebirayrmagidilmiolmasdikkatçekicidir.çünkübueserle yakndönemdeyaynlananhüseyinagâh nsefîrveehbenderlerhukukvevezaifi adlçevirieserindebilebuekildetanmlaycbiraçklamayayaplmamtr. SaidBey,dâimîelçiyigeçicielçidenayranbelirleyicinoktay,elçininatanma süresiyle ilikilendirmektedir. Buna göre bir elçinin dâimî elçi olarak kabul edil mesiiçinbilâmüddetatanmasgerekmektedir.geçicielçiiseniân,hediyeverilme sivemerâsimtebrikigibiilerlegönderilirvedevletininilerinebulunduuülke de müdahale edemez. Bu ancak özel yetkiyle ve nadir durumlarda olabilir. Ko nuylailgilidierçalmalardabile,ikielçiliktipihakkndakesinbirayrmagidile cekekildeayrntverilmediidüünülürse,budurumeserindeeriniarttrmak tadr.ayrcabubölümiçindegeçicielçiyeyaplacakmerâsimkonusunadeinil mekte ve geçici bir elçiye fevkalâde büyükelçi ünvân tamadkça, dâimî elçilere uygulanan merâsimin yaplmayaca bilgisi verilmektedir. Bunun yan sra bir devlettarafndandierinegönderilengizlimemurvekomiserismiverilenkiilerise elçilerdenayrlmaktadr.osmanldevleti ninavrupa yagönderdiielçilerleilgili yaplan çalmalarda, elçilerin geçicidâimî nitelikleri ortaya çkarlrken bu tip bilgilerbüyükönemtamaktadr. Yinebubölümiçindebirelçininbulunduudevletteneleryapmasgerektii konusu,özellikledevletininonurveerefinikorumak,haklarnkorumaknoktas navurguyaplarakdetaylcaaçklanmaktadr.ayrcahâricezmemleketolarakisim lendirilen ve elçilerin sahip olduu haklarn bütününü ifade eden kavram izah edilmektedir. Elçilerin dokunulmazl, elçilik binasnn elçinin bal bulunduu devletin topraklarndan saylmas ve müdahale edilememesi, vergi muafiyeti, yargilanmalar konusundaki ayrntlar bu çerçevede açklanmaktadr. Bir elçinin itimatnâmesiniteslimederekgörevebalamas,göreviniicraetmesivegerektiin degörevininsonaermesininhangiekillerdegerçekleeceigösterilmektedir. Bunagöre,birelçi,temsilcisibulunduudevletten,kendisinegörevininsonaerdi inedairyazgelmesihâlinde,budurumubulunduudevletindileribakanl 12 Gövsa, age., s.339.

6 6 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 na bildirmelidir. Bu tebli, elçilik görevinin resmî olarak nihayete ermesi için yeterlidir.görevisonaerenbirelçi,bulunduuülkedenayrlmadanönce,diplo masigeleneininbirgereiolarakvedaziyaretindebulunmaldr.saidbey indik katçektiidierbirhusus,herdevletinelçigöndermekvegöndermemekkonu sundaserbestolmasdr.bununyansradabirdevlet,kendisinetayinedilenelçi yi kabul edip etmemekte serbesttir. Elçi olarak tayin edilen kiiyi reddetme ve yerinebirbakasnngönderilmesiniistemekbirdevletinhakkdr. Elçilerleilgiliverilentümbubilgiler,Avrupa dageçerliolandiplomasiuygu lamalarn açklamaktadr. Bu veriler sayesinde, günümüz aratrmaclar, o dö nemdegeçerliolandiplomasiuygulamalarhakknda bazönemli bilgilereula makvebunlaruangeçerliolanuygulamalarlakarlatrmaimkânbulmakta dr. XIX. yüzyl elçilik sistemi ve elçileriyle ilgili hazrlanan çalmalarda, doru deerlendirme yaplmas için o günün kural ve koullarnn bilinmesi hayatî bir önemtamaktadr.budurumesere,günümüzçalmalariçinbirkaynaknitelii kazandrmaktadr.ayrcakitapiçindeelçilerinhakvevazifelerianlatlrkençeitli Avrupagazetevekitaplarndanbukonudayakntarihliörneklerverilmesieserin içeriinizenginletirilmektevekaynakolmaniteliiniarttrmaktadr. Said Bey, elçilerleilgiliaktardayrntlardansonrakonsoloslar (ehbender ler) hakknda da ayn yöntemi izleyerek; konsolosluun tanm, çeitleri, ortaya çk, yaygnlamas, hak ve vazifeleri hakknda genel bilgileri vermektedir. Ar dndanyenidenelçilerinsnflandrlmaskonusunageridönmekte,küçükelçi,orta elçi,büyükelçiler ve bunlarnfarklarn belirleyenözellikleri,ünvanlaraçklamak tadr.papa nnelçilerininstatüveisimleridierlerindenayrlmaktavebukonuda ayrntya girmektedir. Bölümün son ksmnda, daha çok devletlerin birbirleriyle olan ilikileri, bunlarn gerçekleme ekilleri, karakteristik özellikleri hakknda bilgileryeralmaktadr. Eserinikincibölümde,yazarnkonuileilgilidüünceleri,Avrupadiplomasisi vediplomatlarndanörneklerverilerekaçklanmaktadr.bölüm,tamamylaavru paveosmanldevletadamlarvediplomatlarnnbandangeçenilginçolaylarn, birazdanüktelibirdilleifadeediliindenibarettir.ayrcaaradabazbeyitlerve rilmitir.budurum,eseriniçeriinizenginletirmektedir. Bubölümündedikkatçekenönemlibirhusus,verilenanekdotlarneserinya zl tarihine çok yakn olmalardr. Bu yazarn gazeteci kimliinden ve yabanc dilbilgisindenilerigelmektedir.bahiskonusuyaplanolaylarnçoununuanda unutulupgitmi,odönemingazeteyapraklararasndakalmeylerolduudü ünüldüünde,buralardaverilenbilgilerinkaynakniteliitadsöylenebilir. Sefîrveehbenderleradlkitapbirbütünolarakdeerlendirildiindeunlarsöy leyebilirki, içeriindeki elçivekonsoloslara dairbilgiler,eserinbasm tarihigöz önünde tutulduunda, yeterli seviyede bulunmaktadr. Bilhassa birinci bölüm; elçiler,konsoloslarveelçiliksistemibakmndanverilenayrntlbilgileraçsndan zengindir.ancakkitabngiriksmnda da belirtildii gibi,konuyla ilgilenenleri

7 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 7 yeterincetatminedebilecek,okuyucularnaklndakisorulargenibirekildece vaplayabilecekbirniteliiyoktur.özellikleosmanldiplomasisi,elçivekonsolos lar hakknda yeterli düzeyde bilgi verilmemi olmas, bizi bu tespiti yapmaya itmektedir.bukonulardadahafazlaayrntyagirilmiolsa,kitabndeeriartarve kitapgünümüzaratrmaclariçinçokdahadeerlibirkaynakniteliitayabilir di. DierbirproblemSaidBey in,eserindekibilgilerihangikaynaklardaneldeet tiini açklamamasdr. Ayrca Avrupal diplomatlara dair verdii anekdotlar nerelerden ald belirsizdir. Bu durum, kitabn içeriine belli ölçüde temkinli yaklalmasn gerektirmektedir. Ancak Said Bey in, çok sayda dil bilen ve çok okuyan birisi olarak, yabanc eserlerden elde ettii bilgileri yazlarna yanstt ortadadr.ahmetrasim inifadelerinegöre,saidbeyodönemde;siyaset,hukuk, diplomasi gibi konularda yazdklaryla öretici bir vasfa sahipti ve siyasî diplomatikstlahatkullanylatürkgazeteciliindebirsiyasîdilinoluturulma sndabüyükbiretkiyapmt 13.Bubilgiler,SaidBey insiyaset,hukukvediploma sikonularnahâkimbirkiiolduunugöstermesiaçsndanönemlidir. Netice olarak unu söyleyebiliriz ki Said Bey bu kitabyla, diplomasi konu sundakiyaynaçn tespitederekvedieraratrmaclaraörnekbiryolaçarak önemli bir hizmet yapmtr. Bütün eksikliklerine ramen Sefîr ve ehbenderler, yaynlandtarihdegözönünealndnda,kymetlibireserdir.zatensaidbey debahsedileneksikliklerinfarkndadrki,eserinintakdimksmndaokuyucular, elçiler ve konsoloslar konusunda bilgilerini kendileriyle paylamaya çarmakta vebuyazlaryazarlarnnimzalarylayaynlamasözüvermektedir. BuaçdanSaidBey inkitabn,içerikbakmndannispetenzayf;fakatyolaçc ve yaynland tarih itibariyle özgün bir çalma olarak deerlendirmek hatal olmayacaktr. II.SefirveehbenderlerAdlKitabnMetinÇevirisi A.KitabnGenelÖzellikleri Said Bey in Sefîr ve ehbenderler isimli kitab 88 sayfadan olumaktadr. Said Beyeserinirisale 14 olaraktanmlamaktadr.elimizdekinüsha birinci basmdr ve TürkTarihKurumuKütüphanesi nde311157kaytnumarasylabulunmaktadr.1890 (Hicri 1307) ylnda Ebuziya Matbaas nda baslmtr. Eserin dili, zamânna göre sadedirveakcbirüsluplayazlmtr.kitap,arapharfleriileyazlmtrvemat budur 15. B.KitabnMetinÇevirisi 13 nal, age., 1626; Pakaln, age., s Bir ilme dair yazlm küçük kitap. 15 Said Bey eserinde, parantez içinde çeitli açklamalarda bulunmutur. Bunlar, metin çevirisinde aynen korunarak verilecektir.

8 8 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 SEFRLERVEEHBENDERLER fâdeibtidâiye [3] Zabtvekaydeylediimba zma lûmâtvefkrâthâvîolmaküzeresefîrlerve ehbenderler hakknda vaktiyle yazm olduum bir risâleyi ba z malu mât ve fkrâtcedîdeilâvesiylekâbilinerdereceyegetirdiimdenitenerediyorum. Taraf erefi hazreti pâdiâhîden [4] hemîe nâ il olduum inâyeti seniyye, hdemâtme mûriyethâricindehâlîbulduumevkâtböyleâsârasarfilehüsni ist imâl etmekliimi iktizâ ettiinden neri asâr vezâ ifi ubûdiyyet ve ükür güzârndanaddeylerim. Zuhûredennicehukûkdüvelkitâblarmzdasefîrveehbenderlermebâhisi, mebâhisisâ irearasnakarpcâlibidikkathâldegösterilmitir. Umûmenmemâlikimütemeddinedesefâretveehbenderhânelercemüttehiz vemer ikavâ idimücmelenirâ e [5] edenbiresernekadarhatââlûddahiolsaie yararzannederim. Gâyetlemuhtasarvemüfîdsûretteirâ eikavâ ideylediinden,risâleninzabt kavâ idi âsân olaca gibi ksm sânî ittihâz klnan fkrât dahi câlibi haz ve istifâdeeylerdir. Fakat gerek kavâ id ve gerek fkrât için böyle birkaç risâle tertibine muktezî sermâye mevcûdolup, bimennihîteâlâ ibû risâlehakknda ber vechi me mûlü rabetiâmmegörüldüühâldebuyoldabirkaçrisâledahaçkarlr. [6] Kavâ idvefkrâtyolundamalu mâtirsâledenzevâtbulunurisegönderecek lerieylerimzâlaryladercedilir. Geleneldenbuidieyledimithâfvebeyân Göremehlima ârifedesetrinoksân Saîd. [7] MebhasEvvel HukûkveVezâ if Hey etidüveliyyeazâsndanbulunanhükûmâthâliinfirâddakalamaypge rekmenâfi imütekâbillerininesbâbhusûlünüteshîlvegerekumûrvemesâlihi vâk alarnn hüsni cereyânn te mîn zmnnda yekdieriyle mu âmelâta giriip münâsebâtpeydaetmeyemecbûrdurlar. Lâzimeihâlolarakakvâmnyekdieriylemu âmelâtvemünâsebâtagirimek mecbûriyetiesâskavmiyetintakrîriyleberabermeydanagelmitir. Yeniçkmata bîrâttanolmaküzere(diplomasi) [8] ta bîriyleyâdolunanbirilim mevcûd olup, ilmi mezbûra (ilmi münâsebâti düveliyye) demekliimiz münâsibtir. Lâykyla vâkf mu âmelât ve münâsebât düveliyye olan erbâb iktidâra vasf olarak diplomat denildii gibi, mesâlihi hâriciyyei düveli temîte vâsta olanzevâtasfatme mûriyetolarakdiplomatderler.

9 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 9 Yeni çkma olduunu beyân eylediim (diplomasi) ta bîrinin Avrupa ricâli devletince isti mâli karni sâbk evâhirinde ta ammüm eylemeye balamsa da mevzû i lehi olan diplomasi ilminin vücûdu nev i beerin milel ve akvâma münkasemolmaszamânkadarkadîmdir. Ya nîmilelvedüvelinharbilânetmekveyasulhveyaittîfâkveyasâ irbirey teklîf eylemek için yekdierine sefîr veya münâdî irsâl etmeleri en kadîm âdâttandr. OnbeinciasrdaAvrupa daulûmvema ârifinyenidenintiârabalamasve barutunicâdylaamerika nn [9] kefigibihâlâtfevkalâdezuhûragelmesidiplo matlnrevâcnabâ isolmutur. Bir diplomat ilmi hukûk düvele ve Avrupa devletlerinin kavânini esasiyesiyle usûli idârelerine ve târihi umûmiye ve birkaç elsineye her hâlde vâkfolmaklâzmdr.peklâzmeylerdenbiridediplomasiilmindemütemâyiz vemütehirzevâtnâsârikalemiyeleriyletercümeihâllerinibilmektir. Terifât süferâ usûlünce (büyükelçiler) snf evvel (orta elçiler) snf sânî (mukîmelçiler)snfsâlis(maslahatgüzârlar)snfrâbi addolunur. Sâniveyasâlisderecedebulunansefîrlerilemaslahatgüzârlarnyekdierinden farklarolmaypusûlitakaddümütensîkiçinböyletertîbisunûfedilmitir. Cihânda arzûy tasaddur ve takaddüm ile da vay teferrüd ve tahakkümi ahvâlitabî iyyedenidiinebinâ enhükûmetlermeyânndadahiotürlüda vâlar ihdâsna tasaddî edenler [10] zuhûr etmi ve bu yüzden beyne ddüvel birçok mükilât tekevvün eylemitir. Sükalâ ve cühelânn âsâr olan o makûle esbâba mebni devletler beyninde tecvîzi nizâ ve husûmeti hilâf akl ve hikmet idii anlaldndan, terifât düveliyye ba z kavâ ide rabt olunup o yoldaki münâza âtnmehmâemkenönüalnmtr. Cereyânmünâsebâtavâstaolmaküzerelâzmgeleniktidârhâ izveusûli dâ iresinde i timâdnâmeyi hâmil olarak bir devlet tarafndan dier devletin nezdinebilâmüddetimu ayyeneirsâlolunanzâta(dâ imîelçi)tlâkedilir. Çokdef avukû bulduuvecihlebirniânveyahediyeileveyahudicrây merâsimitebrîkgibibirme mûriyetle i zâm olunan zâta (muvakkat elçi) ta bîr olunur. Hükümdârlartarafndanicrâymerâsimeme mûrolanöylemuvakkatelçiler umûrdevletemüdâhaleedemeyip [11] devletleritarafndankendilerineoyoldabir iktidârveme zûniyetverilmesipeknâdirdir. Cânibi devletten böyle iktidâr ve me zûniyet verilir ise (icrâ merâsim me mûriyeti)sfatbi ttabi sâktolur. Çokdef adevletlerdierbirdevletinnezdinehafîbirme mûrveyakomiser gibiadamlargönderirlerisedeböylekimselersüferâdanaddolunmazlar. Hükümdârlarn timsali zâtiyeleri büyükelçilerin vekâlet ve me mûriyetleri sefîrolduklarmemleketinbizzâthükümdârnezdinedir.

10 10 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 Husûsât düveliyyeden bir husûsun tesviyesine me mûr murahhaslar veya icrây merâsimi tebrîk ve emsâli mevâdd için ta yin klnan muvakkat sefîrler veyabakame mûrlarfevkalâdebüyükelçiünvânnahâ izolmadkçaonlarhak kndasüferâydâ imîyeyemahsûsmerâsimicrâ [12] olunmakve(hâricezmemle ket)imtiyâzonlaradahiverilmekiktizâ eylemez. Dâ imîelçilerdenma dûdolmayanöyleme mûrinidüveliyyehakkndaibrâz hürmetveri âyetâdettir. Hüsni muhafazai münâsebât ve mesâfât emeli âmâl düveliyyeden olmak üzeremuktezîolmasylabuhürmetveri âyetlâzmzarûriyedendir. Hayrhâhâne nesâyih, bi ttabi müstesnâ olmak üzere sefîrler, nezdinde bu lunduklar devletin hukûk istiklâline dokunacak hâl ve kâlden ve umûr dâhiliyyesine müdâhaleden içtinâb etmelidir. Devlet ve kavminin hukûk ve nâmusuarbirsûrettehükûmetimahalliyetarafndanihlâledildiinigörenbir sefîr, münâsebâtn kat ile memleketine avdet etmek üzere pasaportunu taleb edebilir. Zât ve zemâna göre süferâca bu yolda bir tedbiri hatarnâk, devleti metbû alarnnta lîmâtylaittihâzolunmakveyahudmeselefevkalâdeveyaemri muhâbere mükil bir [13] hâlde bulunduu takdîrde ihtiyâr edilmek lâzm gelir. Resmen hükümdârn huzûruna çkp veda etmek, me mûriyeti hitâm bulan her sefîriçinâdetisedehdmetisefâretinhitâmbulmasibûresmivedâ nîfâsna muallâkdeildir.(hâricezmemlekethakk)nâmylamehûrolanbirhak,pekçok imtiyâzâtveteminâtnesasdr. Devletlerin istiklâli kâ idesince her müstakil devlet hudûd mülkiyesi dâhi linde hukûk hâkimiyetini isti mâl ettii gibi, emri i tibârî olarak hâricdeki sefârethânesidahikendimülküaddolunduundan,oradakisefîrikendimemleke tinde mukîm hükmünde bi l istiklâl hareket eder. Zâtnca sefîr, her türlü ta arruzdanâzâdeolmazvedevletininisterlütûf,isterkahrmütezamminolsun, nezdindebulunduudevleteettirmekistediiteblîgatbîpervâicrâedemezisebi hakknîfâyvazifedenâcizaddolunmaklâzmgelir. [14] Rzây sefîr hâsl olmakszn me mûrîni mahalliyeden hiç birinin bir sefârethâneyeduhûlücâ izdeildir. Zîrâ süferânn hürriyeti ahsiyeleriyle emniyeti zâtiyyelerinin muhâfazas maksadbusûretlehâslolabileceiderkârdr. Sefîrinma iyyetme mûrlarylahademesivergidenma füvvolmakiktizâ edip gerçibunlarntekâlifisâ ireden dahima füvvtutulmalarmuvâfkihtirâmise dema füvviyetivergiyehasredilebilir. öylekisûretimahsûsadabiryolunveyabirköprününücretimürûriyesi süferâdandahialnabilip,süferâbundandolayitikâedemezler. Devletlerbuyoldaeyleriçinnizamâtdâhiliyyeleriahkâmncahareketedip fakatbeyne ddüvelbirhürmetimahsûsakabilindenolarakekseriyaöyleücretve resimlerindahialnmasmu taddr.

11 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 11 [15] Zâtlarna münhasr eyây sefîrler mu âyene ettirmeksizin gümrüklerden geçirebilirlerisedebuvesileilegümrüklernizâmâtnari âyettenkendileriniâzâde tutamazlar. Rüsûm mevzû ay vermeksizin bir tâcire veya baka bir kimseye mu âveneten gümrükten mâl geçirmek isteyen sefîr, imtiyâzn sûisti mâl etmi demek olacandan, emeli is âf olunmasa müteki olamaz. Zîrâ bir sefîrin eyâsylaberabertüccârmâlbulunduutebeyyünedincegümrükme mûrueyâ ymu âyenevetüccârmâlndangümrükresmitalepeylemeklesefîrinimtiyâzn ihlâle tasaddi etmi olmaz. Jurnallerde mütâlaa olunduuna göre 1889 senesi Austosu ndaberlin demukîmngilteresefîrinineyâsmeyânndabirkuyumcu yamüte allikmücevherâtbulunduuhafiyyentahkîkolunmalaeyâ,dâhiliyye Nezâreti nin emriyle açlm ve mücevherâtn gümrük resmi ceza nakdisiyle beraber vâstai nakli eyâ olan adamdan tahsil edilip sefîr dahi bu sûisti mâli icrâya cesâret eden [16] hademesini derhal tard ettiini Almanya Hâriciyye Nezâreti nebildirmitir. Sefîrsandklarndatüccârmalndanveduhûlümemnû eyâdanbireyol madnresmenbeyâneyleriseartkbusözdeemniyetolunmakveeyânnmu ayenesinden vazgeçilmek lâzmdr. u yoldaki me füvviyât bir tâkm isti mâlâta vesile olduundan, Almanya da bu husûsa dâ ir ba z kavâ id vaz olunmu ve kavâ idimezbûrenintevsî imutasavverbulunmutur. Sâhibiakarolansefîrvesâ irme mûrîn,sefâretintahttemellükvetasarrufla rnda bulunan akara müte allik da vâlar akarn bulunduu memleketin mehâkiminderü yetolunmakumûrzarûriyedendir. Zâtata allukedensâ irde âviiçinsefîrlervesefâretme mûrlarhâ iziimtiyâz olup mehâkimi mahalliye onlara müte allik da vâlar rü yet edemedikleri gibi, hatta bunlardansahibiakarolanlarnakarlarna müte allik [17] da vâlarhakknda dahimehâkimimahalliyedensâdrolani lâmlarzâtlarnata allukedemeyipyal nzakarlarhakkndacâriolmaklâzmgelir. Rzâysefîristihsâlolunmaksznbirmücrim,hattaahâliimahalliyedenbile olsa,derûnsefârethânedeahzvegiriftolunmakcâ izdeildir. Zîrâ (hâric ez memleket) imtiyâz sefîrlerin ve sefârethâne me mûrlarnn zâtlarnamünhasrolmaypsefârethâneleredahiâmildir. Jurnallerde krâ at olunduuna göre 1888 senesi evâhirinde Paris teki Avus turyasefârethânesininbahçesinefirâredenvecebrenhetkirzcürmündendolay ta kîb olunmakta bulunan bir Franszn arkasndan jandarma neferâtndan dört neferbi dduhûlmücrimiahzvegiriftettiklerindendolayazîmbirmünâza ay düveliyye tahaddüs etmi ve dokuz on gün [18] iddetli muhâberât vukû undan sonrafransahükûmetitarafndanavusturyahükûmetinetarziyeverilmitir. Sefâretemensûbolanlardanbirmücrim,mahalle zâbtastarafndansokakta tutulupsefâreteteslîmedildiihâldehukûkdüvelihlâlolunmuaddedilmez.

12 12 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 âyânkaydvuku âttanolarakparis tebirfi ilikatldendolayngilizsefîri sefâretadamlarndanbirinihükûmetimahalliyeyeteslîmetmitir. Sûreti mahsûsada sefîre teslîmi mecbûriyeti ma neviyyesi istilzâm eden madde,mücrimolankimseninsefâretçeyerlilerdenolarakistihdâmolunanadam lardanbulunmasmaddesiolarak,böylebirhâldesefîr,mücriminmensûbolduu hükûmeteteslîmindenimtinâ ederisehukûkdüvelcemugayiriânvehaysiyet birharekettebulunmuolur. Zâbtai idâre ve adliye me mûrlar tarafndan yolda [19] süferânn arabalar durdurulupmu âyeneolunmakcâ izolamaz. Tâ ifei sefâ in ve memâliki ecnebîyyede bulunan kuvvei berriyye ve bahriyyekumandanlardahi(hâricezmemleket)imtiyâznhâ izdirler. (Realyo)ileondördüncüLuizamânndapâyitahtlardadâ imîsefârethâneler bulundurmakusûlüta mîmedilmivemasûniyetvehâricezmemlekethusûsât hakkndaolvakitittihâzolunanbirtâkmkavâ idavrupacacârîolanmu âmelât hazrayaesasolmutur. Zîrâozamânlarakadarsefâretlermuvakkatme mûriyetlerolupzâtsüferâ, dâ imâ masûn bulunmusa da dâ imî sefârethâneler bulunmamaktan nâi sefârethâne hakknda iktizâ eden masûniyet ve hâric ez memleket gibi usûle çendanehemmiyetverilmemitir. Journaldudroitinternatioonalprivéya nî(hukûkhusûsiyeidüveljurnali) nâmylabirmüddettenberi [20] nerolunmaktaolanbirgazetebubâbdapekmü kemmel malu mât târihiyye vermekte olduundan evveliyât mu âmelât mebsûteyedâ iretrâflmalu mâtalmakisteyenlerinmezkûrgazeteninbirkoleksi yonunu edinmeleri tavsiye olunur. Süferânn beyinlerinde cereyân eden münâsebât husûsiyeleri devletlerinin münâsebât dâ imelerinin misâli zîrûhu mesâbesine girerek düveli muhtelife tarafndan bir pâyitahtta bulunan (he yeti süferâ)birme mûrînidüveliyyesnftekilederler. ehbenderlernasbdahiasrmzdacâriihukûkdüvelicâbncasefâretusûlü srasndakabûlvetasdîkolunmutur. Son senelerde ehbenderhânelerin adedi sefârethânelerin adedinden ziyâde tekessüretmivedahaetmeyemüsta iddbulunmutur. Zarûretiticâriyedennâirûb meskûnunhemenhercânibinemünteirolan ehbenderhâneler,akvâmn [21] hüsniâmîzevei tilâfnteshîlvema îetvemen fa atmüterekelerinitahkîmetmilerdir. Dorudan doruya devletlerin vekîlleri olan diplomatlar gibi ehbenderler mensûbolduklardevletlerevekâletetmezler. Zâhirdeehbenderlerdahisüferâgibidevletinbirermurahhasresmîsihük mündeiselerdehakîkatteehbenderlerinvezâ ifime mûrelerimukîmolduklar memlekette bulunan vatandalarnn menâfi ni himâyeden ve vatandalarnn vatanlarndanâ ilolduklarhfzhukûkabulunduklarmemâliktedahimazhari yetleriesbâbnistihsâldenibârettir.

13 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 13 Umûmen tâcirlerin akvâm ecnebîyye ile peydâ edegeldikleri münâsebât câriyeye menâfi ve ihtiyâcât ticâriye sebebi müstakil olduundan, ehbenderhâneler bidâyeti hudûslerinden beri birer ticârethâne sfâtn hâ iz ol mutur. Ziyâretveyamüddetikalîlevemedîdeiçinikâmet [22] maksadylanâs,imdi memâlikiecnebiyeyesevkedenvesîleler;tahsîliilimveedebvekesbihünerve ma rifetveyatenezzühveyamüsâheretgibiesbâbmuhtelifeolarakevâ ildeol duu vecihle yalnz ticâret maddesi olmadndan, ehbenderhânelerin ticârethânehâlineihtisaslarazalmtr. (JournalduPalais)nâmmecmu aimehûredemütâla aolunduunagörebir adam devleti metbû asnn ruhsat olsun olmasn devleti metbû asna ta alluk etmeyen bir mesele için bir devleti ecnebîyye tarafndan dier bir devleti ecnebîyye nezdine ister sefâret ister ehbenderlik sfatn hâ iz olarak murahhas gönderilseoadamntâbi iyetiasliyesinekat âhalelgelmeyipdevletlerinkavânîn i mahsûsasnda devletin izni olmakszn hdmeti ecnebîyeye gidenlerin hakk tâbi iyyetten sâkt addolunmalar lâzm geleceine dâ ir olan ahkâm bu hâle kâbilitatbikdeildir. Seyyâhlar, ecânib ile bi ttabi münâsebâti rûzmerreye [23] giritiklerinden ve icâb hâlinde himâyeye muhtâc olduklarndan, tâcir olsun olmasn her seyyâh hakkndalâzmeimu âvenetinîsârhusûsuehbenderlereâ idvazîfedir. ehbenderlikme mûriyetlerievâ ildefahrîolarakhementüccârsnfnamün hasrgibiolupmu teberântüccârdanfahrîehbenderlernasbedilirleridi. Sonramesâlihicârîyenintezadsebebiyleehbenderlerinumûrme mûreleri tekessürettikçe,çünkütâcirlervazifeiresmiyelerininbi ttabi ikinciderecedenîfâ edegeldiklerinden o me mûriyetler için tüccâr dan fahrî adam nasb gayri kâfi göründü. Zarûretveyabakagünekaydvemecbûriyetsebebiyleme mûriyetineikdâm vedevâmedenme mûrlargibitüccâr,mesâlihikesirerü yetineicbârmümkün olduundan,onlarabedelmuvazzafme mûrlarta yînilâzmgeldi. Tarafhükûmettenmensûbolarakpâyitahtlarda [24] veticâretikesîrolanmem leketlerdemuvazzafehbenderlerbulundurulupehbenderhâneilerionlaragör dürülmeyebalad. Zuhûrât âlem tenevvü ve tekessür ettikçe ve münâsebât memâlik ve büldânrehîniizdiyâtoldukçaehbenderhânelerindahitekessüretmesitabî îdir. Uzlet ve infirâd üzere kalmak düveli hâzrai mütemeddinece mümkün ve câ iz olmayp hukûk düvelin galebât müslihânesinin biri de her memlekette ecânibinhâlvemevki lerinihaylita diletmitir. Gayetle nefîsi âsardan olarak (Ségur) nâm zâtn: (Tableau historique et politique)ya nî(levhaitemââitârîhîvesiyasî)ünvânleserindebeyânolunduu üzere fezayi vâsii arz, cümlemize bah olunmu bir matbah ni am ve bir mecmaihuzûzolduundan,kürreiarzvatanumûmîittihâzolunarakveecnebî

14 14 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 nâmyla yekdiere husûmet izhâr olunmak [25] ka idesinden vazgeçilerek mütemedden terakkiyâta çallmak kâ idesindeki ma fûliyet günden güne tezâhürvetebeyyüneyliyor. Kavânîni mevzû ai düveli baka devletler tanmak öyle dursun (Dictionnaire des chancelleries) ya nî (kançlaryalar kâmûsu) nâm eserde beyân olunduuüzere Herdevletimütemeddineninkuvveiumûmiyesidierdüveli mütemeddinenin kavânîni infâz için lede l hâce istihdâm olunmak ve hâric ez memleket hakk bir vatanda bir tâkm ecnebî memleketler vücûda getirmeyip ecnebîlereheryerivatanetmekiçinhüsniisti mâledilmekusûlününyevmenfe yevmentevsî vetahkîmineçallr.. Seyr ve hareket veya ikâmet eden sefine tâ ifesinden veyahud ecnebî topra nda bulunan bir frkai askeriyye ve me mûresi hilâfnda bir hâl ve harekette bulunankimseninmuhâkemesimensûbolduuhükûmeteâ idtir. erâ iti tebdîl ve iktisâb tâbi iyyet her devletin [26] kavânîni dâhiliyyesiyle ta yinolunupkâ idetenherkestâbi iyyetiasliyesiniterkvetebdîliledierbirdev letintâbi iyyetiniiktisâbeylemektemuhayyerdir. Sûretiumûmiyede olarak tebdîli tâbi iyyetinkâffei düveltarafndankabûl olunan esbâb ve vesâ ili evvela bir memleketin ya ahden veya bey veya sûreti dier ile bir devletten dier devlete geçmesi sânîyen bir kadnn teb ai ecnebîyyedenbiriyletezevvücetmesisâlisenbirkimseninterkivatanvebirmem leketi ecnebîyyeye nakli mesken ile o memleketin mensûb olduu devletin tâ bi iyyetinitalebveiktisâbeylemesihusûsâtndanibârettir. Zevâbitiumûmiyebumerkezdeisedeba zdüvelkenditeb asndanbilâruh satdierbirdevletinhdmetimülkiyeveyaaskeriyyesinedâhilolanlaratebdili tâbi iyyetetminazarylabaktklargibi,ba zdüveldahiteb asndanbirkadnile tezevvücedenerkekleridekenditeb asndanaddeyler. [27] Dorudan doruya bir memleketin tâbi olduu devletin ülkesinden bi l ifraz âhar bir devletin ülkesine ilhâk olunmasndan gayr ahvâlde tebdîli tâ bi iyyetmaddesibirfi iliihtiyârîolduundan,rzasolmaksznhiçbirkimsenin tâbi iyyetiasliyesindenihrâccâ izdeildir. Zuhûratharbiyeivesâ iredendolaybirkt aarazidierbirdevletinarazi sineilhâkolunduutakdîrdedahioradakiahâlimutlakatebdilitâbi iyyeteicbâr olunamayptâbi iyyetiasliyesinimuhafazaetmekarzusundabulunanlaraarâzii metrûkedenhicretetmekiçinbirmehlimünâsibitâolunmakbeyne ddüvelâdet olmutur. Umûmen tebdîli tâbi iyyet esbâbnn bâlâda beyân olunan enva ndan bey ne ddüvelenziyâdebadiiniza olanvebinâen aleyhenmühimibulunannev i avdetetmemekfikriveniyetiylebirmemlekettendiermemleketenaklimekân ile vukû bulan tebdîli tâbi iyyet maddesidir. Gayetleçok [28] mübâhasâta sebep olanbunev itebdîlitâbi iyyeteelsineisâ iredebirerismimahsûsverilmisede bizdebubâbdabirismimahsûstakarrüredilmemitir.

15 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 15 Fransz lisannda buna (Naturalisation) ta bîr olunmakta olup lisanmzda (tevattun)ve(yerlileme)gibibirisimvaz olunmakiktizâ eder. Kat âyerlilerdenfarklarolmamaküzerefransa da,fransatâbi iyyetiniiktisâb edenecnebîler,yerlilerinhâ izolduklarkâffeihukûkanâ ilolurlar. Kâffeihdemâtdevletevehattameclisimeb ûsânveayânazalnaintihâb venasbolunmakhukûkunubileihrâzederler. Gerekavâmvegereklordlarkamaralarazalnaintihâbvenasbolunmakve sâ ir ba z hukûk belediyeye mazhar olmak ngiltere de, ngiltere tâbi iyyetini ihrâz eden ecnebîler için öteden beri memnû idiyse de imdi [29] o memnû iyyet kalkp aslen ngilizlerle sonradan ngiltere tâbi iyyetine girenler arasnda fark kalmamtr. Sûreti mahsûsada olarak sefîrlerin ve adamlarnn ahsî vergi i tâsndan ma füvv tutulmalar bâlâdabeyân olunduuüzerehertarafçakabûlolunmusa da akar vergisinden ma füvviyetleri pek çok mü elliflerin itirâzâtn da vet edip ciheti nazariyece akar vergisinden ma füvviyetleri hakknda hakikaten esbâb ma kûleyoktur. Zarûrî olarak (sefîr sfatyla ikâmet ettikleri hâne) ünvân delil gösterilip sefîrlerin ikâmetlerine mahsûs sefârethâne, te âmülün galebesi âsârndan olmak üzereakarvergisindenma füvvtutulur, Dorudandoruyaahsîvergii tâsndanveakarvergisindensüferânnistis nas gibi gümrük resmi i tâsndan dahi ma füvviyetleri bâlâda ifâde klnmakla beraber bu bâbda suveri islâhiye düünüldüü beyân [30] olunmu olup, suveri islâhiyeden olarak sefîrlerin mahalli me mûriyetlerine vusûllerinde orada ikâmetleriiçinkendilerinenelâzmisehâricdengetirmeküzerebirmehlvemese lâ üç dört ay müddet verilmek o müddetin mürûrundan sonra gümrük resmi i tâsnamecbûriyetleriolmaksûretiba zmemâliktekarârgîrolmutur. Zuhûr edecek ihtiyâca göre gümrük resmi verilmeksizin imrâr ettirilecek eyânn gümrük resmi bedeli olarak her sefârethâne için senevî bir kredito açl mak,ya nîbirmeblata yînedilmeksûretidahiba zmemâliktemüttehazolup bumeblanyekûnundanziyâdeolanrüsûmunte diyesiiktizâ edeceiderkârdr. Umûmen devletlerce ecânibe kar akçe husûsunda semîhâne hareket olun makmu tadolmaklabufazlannistîfâsiçinsrârolunmashiçbirdevlettarafn dan [31] vâkî olunmayp bu bâbda ba z ikâyât vukû u açktan aça sûisti mâlât tahakkuketmesindennâidir. Gazetelerde mütâla a olunduuna göre ba z hükûmât gümrük mu âfiyyeti maddesinibütünbütünortadankaldrmakvesefîrlerinegümrükresmimukâbili olarakdef atenveyasenevîbirmeblavermeksûretiniterci veihtiyâretmilerdir. Fransa daziynet,atvearabalarveihtiâmhademesiüzerinevaz olunanver giyedâ irneredilenkanûnunonyedincimaddesinde Fransa nndostveyamüt tefikiolanakvâmnbüyüksefîrlerivemaslahatgüzârlarnekadarmüddetikâmet ederlerseetsinleribûrüsûmdanmüstesnâdrlar. denilmitir.

16 16 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 Kâ idei istisna akar vergisi için sefârethâne hâricinde ikâmet eden sefâret kâtiblerinedahiâmilolupfransa dabununhilâfndahareketetmekisteyenba z me mûrînimâliyezuhûretmesiyleumûrhâriciyyenezâreti ndenmüzekkerei umûmiyetasdîrolunmu [32] vebu bâbdaki te âmül ve âdetinhüküm vekuvveti mu âhedâtnhükmvekuvvetiderecesindeidiigösterilmitir. Kâffei eshâb href ve sanâyi in i tâsyla mükellef olduklar patent rüsûmu gibirüsûmunhrefvesanâyi ileitigâledensefîrlerevesefîrkâtiblerineümûlü lâzm gelecei bedîhî iken onlardan bile süferâ ve kütebây ecnebîyye mazhar mu âfiyâtolunurlar. Gerek Fransa da ve gerek Fransa kavânîn ve nizâmâtna tevfiki kavânîn ve nizamâtedenmemâliktekapvepencererüsûmunâmylaebniyeninkapvepen cerelerinden resm alnmakta olup sefârethâneler ve süferâ kâtiblerinin mahalli ikâmetleriburüsûmdandahimüstesnâdr. Lihâzasefârethâneveyabirsefâretkâtibinekââneolmaküzerehânesinikira yaverenbiradamnmâdâmkimüste cirindenbedelialmascâ izdeildir.pence re ve kap rüsûmu olarak zimmetinde olan matlûbât hükûmet hat ve tenzîl olunmakiktizâ eder. [33] (MauriceBlock)nâmmüellifimehûreserinefisiolan(Dictionnairedela Politique)ya nî(kâmûsusiyâsiyât)nâmkitâbtasüferâyecnebîyyeyehermem leketteverilenimtiyâzâtekseritahammülfersâolduuinsâfenbeyânedilmitir. Neyedâ irolursaolsun,ikiecnebîninkendisefâretveyakonsoloshânelerinde resmenakdettiklerimukâvele,mükâvelâtresmiyedenma dûdolupmehâkimi mahalliyeöyleukûdamübteniolanmatlûbâtiçinverdiklerii lâmlara(icrâimu vakkat)hükmünüdercederlerise,kâ idetenhareketetmiolurlar. Vukû ât garîbei mehûreden olarak Venedik te bulunan Yunan konsolosu hastalanm olan hademesini hükûmetin hastahânei umûmiyesine i zam ile meccânenmüdâvâtolunmaktalebindebulunmuvetalebininaslsais afettirmi tir. Zevâbiti umûmiyeden olduu üzere hdmeti [34] sefâret bir niânei emniyet olduundan, ne nâm ile olursa olsun hâ izi sefâret bulunanlar esâsen müsâvii kadr ve i tibârda bulunmak iktizâ eder ise de, bâlâda imâ klnd üzere mukteziyâtdâ iyyeitakaddümolarakbubâbdafarklarihdâsolunmutur. Taraf düvelden gönderilen sefîrlere verilen sfat ve ünvânlarn muhtelif ol masvetefrîktemükilâtgörülmesicihetiyle1815seneimiladiyesindeakdolunan ViyanaKongresivesonra1818seneimiladiyesindemün akidolan(ekslaapol) encümenidüveliyyesibubâbdabirtâkmkararvermitir. ZâhiribirihtirâmdanibâretolmaküzerePapa nngönderdiilégatsvenonce denilen sefîrlerin umûm süferâya tekaddüm etmeleri mukarrerât mezbûre icâbâtndandr. Umûmen(légats)ve(nonce)beynindekifark [35] (légats)nbehemehâlkardinal liksfatnihrâzetmiolmasarttr.

17 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 17 Gururveazameteshâbndanolmak(nonce)ve(légats)lariçinsfâtmahsûsa olarak,bunlarsüferâsalonlarndapatriklikazametisatarlar. Fevkalâdeortaelçidenilenikincisnfsüfârayatekaddümetmekvefakaton lardanaddolunmaküzerepapann(enternonce)ünvanlsefîrleridahivardr. Kongrenin on birinci protokolü hükmünce hakîkaten hâ izi vekâlet olmak, ya nî hükümdârn vekîli bulunmak (légats) ve (nonce) ile büyükelçilere mahsûstur. Kâffei süferânn yekdiere takaddümleri sunûf i tibâriyle olup gönderen hükümdârlarnhükümdârlarolduklardevletlermertebeievketvesatvetçene kadarmütefâvitoluriseolsunsefîrlerisnfsüferâyagöreyekdieretakaddüm ederler. [36] Göndermekhakkhâ izolmayanzâtveyahe yetsefîrkabûledemeyip,sefîr kabûletmekhakksefîrgöndermekhakknhâ izolanlaramünhasrdr. Lâkin süferâ irsal ve kabûlü bir iktidârdan ibâret olup vazife olmadndan, birhükümdârhangisnftanoluriseolsunbirsefîrkabûletmeyemuvâfakatiçin artlarvaz edebilir. Mizâcna efkârna etvârna politikasna aslvenesline,velhâslbirhâline nazaran zâtndan honut olamayacan anlad ve ale ltlâk istemedii adam hdmetisefâretlekabûletmemektemuhtardr. Nice ahvâli garîbesi dillerde destan olan spanya kral (Katolik Ferdinand) Almanya imparatoru (Mâkosmiyân) tarafndan kendisine gönderilen bir sefîri MukaddemâoadamistemediiniAlmanya [37] imparatoruna söylemi olmak cihetiyle spanyahudûdundatevkîfettiripalmanya yai âdeeyledi. Vukû ât mümâseleye mahal kalmamak için sefîr nasbndan evvel istimzâc olunmak âdet olup, hatta ba zen birkaç zâtn ismini hâvî defter irsâliyle hakk intihâb,devletimürselünileyhâyaterkedilir. Hercihetlebeynlerindeemniyetikâmilemevcûdolanikihükümdârdanbiri mu ayyenbirzâtnsefâretlekendinezdinegönderilmesinidierhükümdârai âr eder. Lâzmeiihtirâmlarvetarafeynbeynindekiemniyetvei timâdneseri kymeddârolarakbuiltimâsahemendâ imamuvafakatolunur. Dorudandoruyakendilerinehaysiyetvemertebeleribirderecedeolandev letlerin sefîrlerinden en kademelisi kim ise onun sefîri süferây sâ ir eye hakk takaddümüvardr. Zuhûredenhaysiyetmeselelerinemu âhedâtveya [38] mer iolanmu âmelâtile birçâreitesviyebulunmasnahimmetolunur. Umûmenbumeselelerikat iyyenfaslvetesviyeetmekiçinbâlâdazikrolunan (EksLâapol)Kongresindegösterilenmesâ i,ba zdüvelinâdâtvemübâhâtaolan meylverabetlerindendolaysemeresizkald.

18 18 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 Gayetle umûr mu tenâbahâdan addolunmakta olan bayrak selamlamak husûsunu ba z düvel mu âhedât mahsûsa veya mu âmelât mer iye ile ta yîn etmilerdir. Franszdiplomatlarnnvaz ediphertarafakabûlettirdikleribirkâ idehük müncehükümdârlarbeynindekarâbetvemüsâheretbulunmasmüstahakolduk larmertebevehaysiyetçekat âsebebita dilâtcüz iyyevekülliyeolamaz. Kongrenin 1815 senesi Martnn 19 u târihli protokolünde Hükümdâr hânedânlarbeynindekarâbetvemüsâheretbulunmasdiplomasime mûrlariçin fazlabirmevki vermez. denilmitir. [39] Kezalik iki devlet beyninde ittifâk siyasî bulunmas dahi devletin süferâsnnyekdierevesüferâisâ ireyekarmevki lerinihiçdeitirmez. Gerek hükûmeti tâbi ler ve gerek himâye tahtnda bulunan hükûmetler ve gerek bir ictimâ aksâmndan olan he yetler devleti metbû a ve hâmiyelerinin hakktasaddurlarntasdîkmecbûriyetindedirler.mamafihittihâtlarmahlûtolan hükûmetlerin devleti merkeziye ile olan münâsebetlerinde tasaddur keyfiyeti devletimerkeziyeyeâ iddir. Muvâzenei düveliyye, devletlerin hiçbir gûnâ tadilat görmeksizin ile lebed dâ imkalmalarnicabetmez. Nev ü nemâ ve inhitât nüfûz ve evket devletlerce dâ imiyyü l vukû mevâddanoluphukûkdüvel,hâdisâttaolantagayyürkuvvetibi ttabi kabûlve tasdikeder. (Vusta) nâmyla yadolunan kurûn, milel ve akvâmn birçok emâretlere münkasemolduubirzamânidi. Hele o vaktin Almanyas ile talyas için bu hâl [40] pekmusîbbireyolarak ticâretinimdikiehemmiyetindenârivehissiyâtkavmiyeyeza aftârîolduuve ihtiyacât umûmiye ve siyâsîyenin mahdûd bulunduu ve bir gûnâ tehlikei hâriciyyenin bu küçük emâretleri tehdît etmedii müddetçe kâbili tahammül hâllerdenidi. Lâzmeiasrvezamânolarakbugünkügündebuhusûsâtncümlesitebeddül edipküçükhükûmetlerinpekçoutârumâroldu. Yerlerine kavmiyeti vâhideyi hâvi büyük büyük devletler gelerek, binâen aleyh eskiden olduu gibi adm banda süferâya rast gelinmeye bedel sefîrlerinadedigündengüneeksiliyor. Zuhûrmükülâtamebnîikidevletarasndamuvakkatenta dilimünâsebât olunmasvetarafeyndenbirininmülkündeneticesineolacahenüzma lûmol mayanbirhâssevehastalksebebiylemüddetimedidebakamemlekettekalnp mahalli me mûriyetine gelinememesi ve sâ ir mevâni i [41] zâtiyyeden nâi îfây vazîfeninta azzürügibiahvâldebirsefîrinme mûriyetinidûçârekvekemanve i timâdnâmesininhükmümütebihünfîholabilir. Umûmen dâ imî bir sefîrin me mûriyeti devletinden avdet emri ald anda kendisince hitâm bulmu olarak, sefîrin avdeti hakkndaki nâmenin tahrîrâtn

19 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 19 nezdindebulunduudevleteteblîedildiiandai timâdnâmeninhükmümünfe siholur. Gazetelerdemütâla aolunduunagörelondra dabulunanamerikasefîrinin avdeti hakkndaki tahrîrât ngiltere Umûr Hâriciyyesi Nezâreti ne 1887 senesi kanûnsânisininsekizincigünüakamteblîolunduuhâldedokuzuncugünü Pazar olmak mülâbesesiyle bir davette ngiltere Umûr Hâriciyye Nâzr sefîri müârünileyheba zîfâdâtmahremânedebulunmuolduundanamerikadev letibihakknprotestoetmitir.fransa nnbirikiseneakdemalmanya dabulunan [42] birsefîridahiavdetiemraldnnertesigünübirictimâ isüferâdabulunmu olmaktandolaymes ûltutulmutur. Konsoloslar, ya nî ehbenderler hakknda bâlâda beyân olunduu üzere her memlekettecârîba zkavâ id iumûmiyemevcûdisedememâlikiosmâniye de bulunanteb aiecnebîyyeyeuhûdatîkailei tâolunanbirtâkmimtiyâzâtnneti cesi olmak üzere bizdeki konsoloslarn memâliki sâ iredeki ehbenderlerin imtiyâzâtndanziyâdeimtiyâzlarvardr. Kâffeiimtiyâzâtnehemmikonsoloslarnhâkimsfatnhâ izolmalarveos fata vatandalar beyninde tekevvün eden de âviyi rü yete me mûr bulunmalar maddesidir. Gerek zâtlarna ve gerek ma iyyetlerindeki tercümanlara uhûd atîka hük münce verilen imtiyâzlar bizim memâlikte konsoloshâneleri kâffei memâliki mütemeddinedeki konsoloshânelerin gayr bir hâle vaz etmi ve ez cümle 1086 senei [43] hicriyesinde ngiltere Devleti ne verilen ahidnâmede ngiltere elçileri tâcirleri himâye olunmak için memâliki mahrûsede nasb ve ta yîn eyledikleri konsolosuaslahapisolunmaypveevlerimühürlenmeyipkendileriniaramayalar veref olunmayavehernema kûleda vâlarolurisesüddeisa adettearzolunup ngiltereelçilericevâbnvereler. fkrasmündericbulunmutur. Lâkin konsoloslarn bir da vâlar zuhûr ettikde mehâkimi Osmâniye ye tâbi olmalarvebinâen aleyhbirkonsolosbircürümdendolaymaznûnaleyholduu takdîrde tahkîkât evvelîye ve istintâkiyye iinin â id olduu me mûrîni adliye tarafndanicrâolunupyalnzmuhâkemenindersaâdetmahâkiminehavâleolun maslâzmgelir. Me âli fkra bu merkezde olduu hâlde 1084 târihinde Fransa devletine i tâ olunan ahidnâmede münderic u Françelularn konsoloslaryla da vâs [44] olanlarn husûsu Âsitânei saadetimde istimâ oluna fkrasyla dahi mü eyyeddir. NeiseuhâldeDevletiOsmâniyememâlikindebulunankonsoloslarteb ai Osmâniyeilebirda vâlarolduuhâldehâricezmemleketimtiyâzndantamamen müstefid olamayp yalnz bu husûsca bizdeki konsoloslarn mevki i ma neviyyeleri Prusya memâlikinde bulunan konsoloslarn mevki lerinden dûn olduuanlalyor.

20 20 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 Verilenimtiyâzâtahdiyemeyânnda: Elçilerhdmetlerindeolantercüman lar olageldii üzere harâcdan ve kassabiyeden ve sâ ir tekâlifi örfiyeden mu âf olalar. Elçileri hdmetinde olan tercümanlarn Françelulara inâyet olunan mu âfiyyetonlarnhakkndadahimukarrerola. fkrasndamündericimtiyâzlar dahihayliareylerolduumuhtâcîzâhdeildir. Helebirtâkmkonsoloslartarafndanmücerredteb aecnebîyyeninhâ izol duklar mu âfiyyâta nâ il edilmek maksadyla teb a i [45] Osmâniye den birçok ehâs tercüman ta yîn olunmak ve tercüman ünvânyla kendilerine â id mu âfiyyâtvevârislerinedahiintikâlettirilmekgibibirtâkmsûist imâlnâkâbili tahammülhalegelmitir. Lâzmeimaslahatolarakbusuisti mâlâtnönünüalmakiçinmu ahharanbir nizâmnâmeneredilmitir. YinengiltereDevleti neverilenahidnâmede ngilteretercümanlarndanbiri (mürd)olduktangiltere dengelmiisemetrukâtnelçileriveyakonsoloslarkabz edipbucânibteolupvârisivarisevârisineverilipyoksabeytü lmâlclarkabzeyle yeler. fkrasdahimünderictir. Umûmen konsolosluun târihi ihdâs pek eski olup ticâret ve seyâhate â id mesâlihintesviyesiiçinötedenberitalyavespanya damahsûshâkimlernasb olunuridi. (Guvi) nâm Kudüs Kral miladn bin yüz [46] doksan senesinde sirkat katl hyânet kalbzenlik adam kaçrmakmaddelerimüstesnâolmaküzere Marsilya tüccârnamülkündekendileriileecânibarasndatahaddüsedenmünâza âtfasla me mûrkonsoloslarta yînetmeyeme zûniyetvermiidi. OnüçüncüasrdaAvrupadevletlerindenbirtâkmkonsolosnasbedebilmek hakkn yekdierine vermeye balamakla bu usûl ve âdet on altnc asrda umûmenmer ioldu. Kâffeimemâlikimütemeddinedekonsoloslar(generalkonsolosu)ve(birinci veikincisnfkonsolosu)i tibârylaüçsnfamünkasemdir. Gerekbizdevegerekmemâlikimütemeddineisâ irede(generalkonsoloslar) mukîm olduklar havzai memlekette bulunan konsoloslara, dâ irei ta lîmâtlar dâhilindeolaraknezâretveonlaridâreederler.lâkinkonsoloslukvezâ ifibuüç snfkonsolosamünhasrolmayp(konsolosvekîlleri) [47] ve(konsolosmülâzmla r)ünvânlme mûrlardahiovezâ ifiîfâeylerler. Mükâvelât muharrirlerinin vazîfelerini memâliki ecnebîyyede konsoloslar veyavekîlleriîfâedipkendivatandalarnamüte alliksicillâttutarlar. Niceahvâldekonsoloslarveyavekîllerivatandalararasndaveyavatanda laryla bulunduklar memleket ahâlisi beyninde mütehaddis da valar için hâkim nasbolunurlar. Vatanlarnnya nîmetbû larolandevletmemâlikinindâ ireime mûriyetleri dâhilindebulunanlimanlardakisefâ initicâriyesihakkndazâbtahukûkunuicrâ ilemükelleftirler.

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES. BRNC BÖLÜM Yoklama leri. KISIM I Yoklamanın Çeitleri

TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES. BRNC BÖLÜM Yoklama leri. KISIM I Yoklamanın Çeitleri Kanun No:4/800 Neri Tarihi:9/6/1953 TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES BRNC BÖLÜM Yoklama leri KISIM I Yoklamanın Çeitleri Madde 1- Emekli, adi malul, vazife malullüü, dul ve yetim aylıı ve

Detaylı

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:7182 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:7182 ABDÜLEZELPAA NINHAYATIVEEHÂDET

Detaylı

SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI

SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI BAKİ SARISAKAL SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZ VE KONSOLOSHANE ÇALIŞANLARININ KAÇIRILMASI OLAYI Selanik Konsolosluğumuza her türlü hukuk düveli kavanine muhalif olarak Fransız

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından, Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 24.04.2014 Sayı: 2014/094 Ref: 4/094

SĐRKÜLER Đstanbul, 24.04.2014 Sayı: 2014/094 Ref: 4/094 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.04.2014 Sayı: 2014/094 Ref: 4/094 Konu: GAYRĐMENKULLERĐN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGĐSEL YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı nca gayrimenkullerin elden çıkarılmasının

Detaylı

DAN MEND NÂME YE GÖRE EM R GAZ N N FAAL YETLER * Sefer SOLMAZ **

DAN MEND NÂME YE GÖRE EM R GAZ N N FAAL YETLER * Sefer SOLMAZ ** TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:199209 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:199209 DANMENDNÂME YEGÖREEMRGAZ

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine birinci ve dördüncü

Detaylı

KAP TÜLASYONLAR KALDIRILDIKTAN SONRA OSMANLI DEVLE T NDEK ECAN B N DURUMU (R.1333 / M.1917 SENES ECAN B STAT ST KLER )

KAP TÜLASYONLAR KALDIRILDIKTAN SONRA OSMANLI DEVLE T NDEK ECAN B N DURUMU (R.1333 / M.1917 SENES ECAN B STAT ST KLER ) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:151171 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:151171 KAPTÜLASYONLARKALDIRILDIKTANSONRAOSMANLIDEVLE

Detaylı

7. HAFTA KLASĐK DÖNEMDE OSMANLI DĐPLOMASĐSĐNĐN ANA HATLARI

7. HAFTA KLASĐK DÖNEMDE OSMANLI DĐPLOMASĐSĐNĐN ANA HATLARI 7. HAFTA KLASĐK DÖNEMDE OSMANLI DĐPLOMASĐSĐNĐN ANA HATLARI ÖNERĐLEN OKUMALAR: - Savaş, Ali Đbrahim, Genel Hatlarıyla Osmanlı Diplomasisi, Osmanlı Ansiklopedisi, s. 643-658. -Turan, Namık Sinan, Osmanlı

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2008 senesinde elde edilen konut ve işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılmış olan gelir unsurlarından gayrimenkul

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı Osmanlı Devleti nin en kritik devrinde otuz üç sene hükümdarlık yapmış İkinci Abdülhamid Han için ağır ithamlarda bulunanların sayısı gittikçe azalmakla beraber, yapılan iftiralar ve hakaretlerin kötü

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

İçindekiler KIYMETLİ EVRAK. Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR :

İçindekiler KIYMETLİ EVRAK. Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR : İçindekiler D Ö R D Ü N C Ü K İ T A P KIYMETLİ EVRAK Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR : Sahife 301. Şekil serbestisi prensipi 1 :i02. Vazıı kanunca istenilen şekil 1 303. Akitte mahfuz kalan şekil 2 304. Fikir

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 . / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Organize San. Bölg. 3. Cad. No:4 Y.Dudullu- Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 Ortaklığın

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM DOĞAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

KONU : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 455

KONU : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 455 SİRKÜLER TARİH : 26.06.2015 SAYI : 2015 / 06 / 8 KONU : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 455 ÖZETİ : Tebliğde; VUK nın 5 nci maddesi uyarınca 2015 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Haziran 2007 tarihli Yetmişdördüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

!  #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' -  ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

Girişimcilere Öneriler 155 İŞ YAŞAMINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNSAL GELİŞMELER VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ GİRİŞ Halis KALMIŞ Y apılan mevzuat değişiklikleri, ortaya çıkan uygulamalar ve finansal araçlarda yaşanan

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgâhı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgâhının bulunduğu;

b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgâhı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgâhının bulunduğu; MADDE METNİ : MADDE 6 : TEKLİF MAHALLÎ Madde 6-Veraset ve İntikal Vergisi : a) Veraset tarikiyle vâki intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının,

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

BAHREYN ADALARI MESELESİ. RUMBEYOĞLU FAHREDDİN / MEHMED NABİ Aktaran: Ünal TAŞKIN

BAHREYN ADALARI MESELESİ. RUMBEYOĞLU FAHREDDİN / MEHMED NABİ Aktaran: Ünal TAŞKIN Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2014 March 2014 Yıl 7, Sayı XVII, ss. 1005-1013. Year 7, Issue XVII, pp. 1005-1013. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh487 BAHREYN ADALARI

Detaylı

Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz.

Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz. Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz. 1 Giriş Fatura, Türk Hukuk mevzuatında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) md. 23 ve 66 hükümleri ile Vergi Usul Kanunu nun

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

Hüseyin Odabaş. (2007). "İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair". Osmanlıca Metinler: Matbaacılık,

Hüseyin Odabaş. (2007). İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair. Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair * Eslâf-ı salâtin-i izam hazeratıyla sâ ir ashâb-ı hayrat taraflarından inşâlarına himmet buyrulan dersa âdet ve bilâd-ı

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 69)

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 69) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 69) MADDE 1-9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/7/2016 tarihli ve

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI I Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Prof. Dr. Cemal ŞANLI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Doç. Dr. Emre ESEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TÜRK MİLLETLERARASI

Detaylı

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34 İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 4 EKİM DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri.76..67,34.77.8.78,4 3,34 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 733.33.4,99 84..99,7 9,6 Gelir

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

Sirküler Rapor / YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI

Sirküler Rapor / YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI Sirküler Rapor 24.09.2014/170-1 2014 YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI ÖZET : 440 Sıra No lu VUK Genel Tebliğinde; VUK nın 5 nci maddesi uyarınca 2014 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha

Detaylı

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (k) FIKRASININ, 10., 11., 15., 22., 23. ve 25. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 36., 37., 38. ve 39. MADDELERİNİN TEK MADDE OLARAK

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ KASIM E K O D GELİR TÜRÜ KASIM 4 KASIM DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri.48.87.96,7 8.4.87.83, 3, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 8.44.6,3 93.83.9,,7

Detaylı

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET PETROL OFĐSĐ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2009 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/10

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/10 05.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/10 İŞVERENLERİN ŞAHSINA AİT OLUP ÇALIŞANLARA KULLANDIRILAN MESKENLER İÇİN GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI KAPSAMINDA BEYAN GEREKİR

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010

Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010 Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010 Konu: Maliye Bakanlığı, taşınmaz (gayrimenkul) satışında katma değer vergisi uygulaması ile ilgili açıklamalar yaptı. Özet: 23 Haziran 2010 tarihinde Gelir İdaresi

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 BAKİ SARISAKAL SEYAHAT PROGRAMI Padişahımızın Seyahat Programı: Padişahımızın gerek Selanik teki ikamet ve gerek Kosova, Piriştina ve Manastır a seyahatlerinde

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez.

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. S İ R K Ü L E R R A P O R FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. SİRKÜLER TARİHİ : 27 / 01 / 2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2 S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2! " # $%&'( )*!! " #$!" ## $ %& &'()& & * + (,( %! # -.&%( & $/(%&& % 0 1 / # %(# 2 1 / (' 3'!! # % ##%.&% - ## (( '( 4% / (%&& % & 5'(67 8 / ('#3 ( 3'! (-.&% ## (( &&&! /

Detaylı

Duyuru : 2012/42 28.11.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/42 28.11.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/42 28.11.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) KONU : KULLANILMASI VE TASDİKİ ZORUNLU TİCARİ DEFTERLER VE KANUNA AYKIRILIK HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR Bilindiği üzere 6102 sayılı yeni

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 51 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 51 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 51 İstanbul,30.09.2016 KONU : 29.09.2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete de ; Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) ve Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı