TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)"

Transkript

1 TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa: THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page: TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME( ) brahimnc Özet Cumhuriyetdönemitarmsalyapsn,Osmanl dankalanmirasbelirlemitir.tarmbudönemdetürkiye ekonomisininanasektörüydü.uzunsürensavalarnedeniyleülkedeemektoprakdengesidahadabozul mutu.emekktüretimfaktörüdurumundayd.tarmarazileriniilemekiçinkullanlançekimhayvan saysdayetersizdi.lenemeyenmilyonlarcadönümarazibulunmasnaramen,tarmsalüretiminyetersizli indendolaybudayvegdamaddeleriithaledilmekteydi.üretimiartrmanntekyolununtarmdamakine lemeolduudüünülüyordu yllararasndatarmürünlerifiyatlarnnnispiolarakyüksekdü zeydeseyretmesimakinelemeiçinelveriliortamyaratmtr.budönemdehükümetlertarmnmakinele mesineyönelikbüyükteviklerdebulunmulardr.cumhuriyet inilkyllarndahzlbalayanmakineleme hareketiçokksaömürlüolmu,1929dünyaekonomikkriziylesonbulmutur. AnahtarKelimeler Tarm,Traktör,Pulluk,Toprak,Üretim AGRICUKTURALMECHANIZATIONINTURKEY( ) Summary TheagriculturalstructureoftheRepublicanperiodisestablishedbytheinheritanceofOttomanEmpire. AgriculturewasthemainsectorfortheeconomyofTurkeyinthisera.Duetothelonglastingwars,the balancebetweenlaborandlandwasdeteriorated.thelaborwasconsideredasmeagreproductionfactor.the numberofanimalsusedforploughingthelandswasinadequite.despitethefactthattherewerethousandsof acresoflandwhichwasnotfarmed,wheatandcomestibleswereimportedduetotheinsufficiencyin agriculturalproduction.itwasclearthattheonlywaytoincreaseproductionwasthroughmechanization. Betweentheyears ,thecostsoftheagriculturalproductswererelativelyraised,whichthencreated theoccasionformechanisation.inthisperiod,thegovernmentsencouragedthemechanizationofagriculture. ThemechanizationmovementwhichhadbegunandrisenrapidlyinthefirstyearsofRepubliclastedfora shortperiodoftimeanditendedwiththeworldeconomicdepressionin1929. KeyWords Agriculture,Tractor,Plough,Land,Production Dr., Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öretim Eleman.

2 120 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 Giri Tarmdamakinelemeelâletleri,hayvansalçekimlivemekanikgüçlümeka nizasyondanoluanbirbütünolup,güçkaynaklarnsrasyla;insan,hayvanve motor gücü oluturur. Mekanizasyonunun bu üç aamas bir çok ülkede, hatta ayniletmedeyanyanabulunabilmektedir.tarmsalmakinelemeninsonaama sçoukezmotorizasyonolarakdatanmlanmaktadr.bunagöremotorizasyon, tarmdamotorluaraçkullanmveyatarmsalüretimdemekanikgücüninsanve hayvangücününyerinialmasdr.tarmsalmakinekavramiçine,traktörvetrak törlerleçekilenâletvemakineler,biçerdöergibikendindenhareketlimakineler, sabit motorlar, hayvanla çekilen veya iletilen gelimi ziraat âletleri, bakm ve mücadeleilerindekullanlanziraîâletvearaçlargirmektedir.tarmdamekani zasyonununenönemlisembolütraktördür. Makineleme,igücüvetopranveriminiiyiletirmekte,üretimdeartsa lamakta ve tarmsal yapy deitirmektedir (Tekeliolu, 1983: 2224; Türkiye de Ziraî Makinalama, 1954: 2). Tarmsal mekanizasyon, bir ülkede emektoprak dengesine, iletme ölçeine, iletme biçimine ve sanayinin gelimilik düzeyine görefarkllkgösterir. BuçalmadaönceincelenendönemdeTürkiye detoprakmülkiyetdalm, iletme büyüklükleri ve iletme biçimlerinin tarmsal makineleme üzerindeki etkileri ele alnacaktr. Daha sonra, uzun süren savayllarnda kesintiye urasa da,türkiyetarmndamakinelemebirbirinebalaamalardanoluanbirsüreç olduundancumhuriyetöncesimekanizasyonçalmalarhakkndabilgiverile cektir.sonolarakcumhuriyetdönemindebirincimakinelemeadverilendönem irdelenecektir. 20. yüzyl balarnda Türkiye de nüfusun %7580 ini köylerde yamaktayd. Köyde yaayanlarn yaklak %68 i geçimlerini tarmdan salamaktayd (Türki ye de Toplumsal ve Ekonomik Gelimenin 50 Yl, 1973: 85; Aruoba, 1982: 79). Tarmsalüretimmilligelirinyarsnayaknnoluturuyordu(BulutayTezelvd., 1974:Tablo8.6.c) 1920 lerin Türkiye sinde tarmsal yap büyük ölçüde Osmanl döneminden devralnan miras tarafndan belirlenmitir. Cumhuriyet dönemine intikal eden tarmsalyapveüretimilikilerineküçükköylüiletmelerininyansratoprakta yüksek toplulama düzeyi ve pazar ekonomisinin gelimilii açsndan farkl nitelikte bölgelerin varl damgasn vurmaktayd (Silier, 1981: 10) yllarndayaplantarmsaymlar,osmanldönemindenmiraskalantoprakda lmnadairgenelbilgilersunmaktadr. Anadolu için oluturulan istatistikler köylerde yaayan bir milyon ailenin %87 sininilenentopraklarnancak%35 inesahipolduunu,%8 ininisehiçtop ra olmadn göstermektedir. Buna karlk ayn istatistikler, ailelerin %1 inin topraklarn%35 ineve%4 ününtopraklarn%26 snasahipolduuçarpcgerçe

3 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 121 iniortayakoymaktadr(türkiye detoplumsalveekonomikgelimenin50yl, 1973:24).YineaynyllardayaplanbiraratrmayagöreAkdenizveGüneydou Anadoluhariçdierbölgelerintamamnda50dekardanküçüktopraasahipi letmeorannn%70ila%85arasndaolduuanlalmaktadr.çanadoluvedou Anadolu da ise 10 dekardan küçük iletmeler 50 dekardan küçük iletmelerin yarsnayaknnoluturancüceiletmelerdi(türkiye detoplumsalveekonomik Gelimenin50Yl,1973:2830).Builetmelerinpazarlailikileriyoktuveöztüke tim için üretim yapmaktaydlar. letmelerin çok küçük, üretim tekniinin geri oluuveçetiniklimkoullardikkatealndndabucüceiletmelerinasgarige çimlik üretimi bile salamaktan uzak olduu anlalmaktadr (smail Hüsrev, 1934:193). TürkiyeTarmndaletmeBiçimlerininMakinelemeÜzerindekiEtkileri 1920 liyllardatürkiyeköyekonomisindebalcadörtçeitmülkiyetveilet mebiçimibulunmaktayd.bunlarderebeylik,toprakaal,kapitalistiletmeler veyabanciçikullanmayanküçükmülklerdi(tezel,1994:335).bufarklsosyalve ekonomikyap,türkiyetarmnnmakinelemesiniveteknikgeliiminidebirbi rindenfarklkoullarabalhalegetiriyordu. Dou ve Güneydou Anadolu bölgelerinin mülkiyet biçimi olan derebeylik sistemindetopraklarüzerindeyarcolanmarabalarçalmaktayd(pamuk,1994: 202). Bu sistemde topraklarn sahibi olan beyin topraklar üzerindeki ekonomik faaliyetlerdenbeklentisiailesininvebeslemekzorundaolduukimseleringeçim lerinikarlamak,güçveotoritesiniartrmayayönelikolarakservetinibüyütmek idi.küçükparçalarhalindemarabalarcailetilen,pazarlailikisiçokzayfolanbu iletmeler,karnartrmakvesermayesinibüyütmekzihniyetindenuzakdahaçok öztüketimeyöneliküretimkalbnasahipolduundanüretimaraçlarngelitirme mecburiyetiduymuyorlard.karasapanlaüretilenürünebilepazarbulamayanbir yöredeüretimmiktarnbüyükölçüdeartrantraktörünkullanmpekmümkün görünmüyordu.ayrca,butopraklariçingenibirmarabakitlesininsefaletdere cesindeucuzkolkuvvetikarsndapahalyamalolanmodernmakinelerinkulla nlmasnnrasyonelolmayacaaçktr. BatveOrtaAnadolu dagörülentoprakaaliçindeayndurumsözkonu suydu. Topraklarn ortakçlk ve yarclkla ileten toprak aalar, bu yöntemin çokucuzverisksizolmasnedeniylepahalveriskliolanmoderntarmaraçlarna para harcamay çkarlar için uygun bulmuyorlard (smail Hüsrev, 1934: 194). Genellikleehirvekasabalardaoturarakçounluklatarmürünleriticaretiyleu raanbüyüktopraksahipleri,yalnzhasatzamanalacaürünüvebunungetire ceikazancdüünmekte,bukazancnbirksmn,tarmyöntemlerininvearaçla rnniyiletirilmesiyolundaharcamayayanamamaktaidi.butopraksahiplerinin çou,köylütarafndanödenemeyenborçlarsayesindebüyükarazisahibiolmu lard.köydeyaratlandeerler,rant,tefecifaizi,aractüccarkarolarakehirve

4 122 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 kasabaya akmakta ve tekrar köylüye büyük faizlerle borç olarak verilmekteydi (Dinler,1996:12;Tezel,1994:366).Köylününyarattartbusuretlenemalan drmak dururken, modern tarm makinelerine harcamak toprak sahibi için akla yatkn gibi görünmüyordu. Küçük iletme sahibi köylülerin bir çou borçlarn ödeyemeyincetarlalarn,bavebahçeleriniborçparaverenlereveyaaractüccara devretmekzorundakalyordu.bunlarnbirksmmülksüzkalncayabakayerle reiaramayagitmekteveyakenditopraklarndaortakçolarakçalmaktaydlar. KyEge,ÇukurovaveTrakyagibitopraklarverimliveulamimkânlarna sahippazariçinüretimyapanbüyükveortaölçekliiletmelerinolduuyörelerde tarmdamakineleme19.yüzylnsonçeyreindenitibarenbalamtr.bukonu daöncülüütürkiye debüyükarazilersatnalanavrupalçiftliksahipleriyap mtr(pamuk,1994:115).dahasonrabunlardanetkilenengayrimüslimvemüs lümanolanbüyükveortaölçekliiletmesahipleridemodernmakineveâletler alpiletmelerindefaaliyetesokmulardr. Küçük toprak mülkiyetine gelince, bunlarn modern tarm âletleri alp kul lanmaimkânlarniletmehacmi,yetitirdikleriürüntürüvefiyatlarbelirlemek teydi.enyaygnolarakgörülencüceiletmelerinçouisebirçiftçekihayvanve karasabanalmayadahigüçyetirememekteidi(smailhüsrev,1934:195). Cumhuriyet inkuruluunakadartürkiyetarmndamakinelemeçaba lar 19.yüzylsonlarndaTürkiye detarmsalmakinelemeninilkgörüldüüyer ler,ihracatayöneliküretimyapanbüyükiletmelerinbulunduubölgelerolmu tur. Tarmn tümüyle Avrupa kapitalizmine açld yörelerde igücü ktlnn makinelemeye yol açmas doald. Bu tarihlerde Türkiye de topraa nispetle emekktbirfaktöridi(toprak,1988:32).batanadolu dabüyüktopraklarsatn alarakiletmeyebalayanngilizlertürkiye detarmsalmekanizasyonunöncülü ünüyapmlardr.batanadolu nunardndançukurovadahahzlbirbiçimde tarmdakapitalistilikileringelitiiüretimmerkeziolmutur.adanaveçevresi ksasüredeihracatayönelikpamuküretimisayesindeülkeninençoktarmmaki ne ve âletlerine sahip yöresi haline gelmitir (Pamuk, 1994: 117; Kurmu, 1977: 130).TürkveErmenilereaitçokgeniçiftliklerinbulunduuÇukurova da,ame rikan ve Alman irketleri her yl ortalama 28 buharl harman makinesi, buharl pulluk, bir çok biçer balar ve tohum ekme makinesi sattklarn belirtmilerdir (Kurmu,1977:130). Köylününmülküolanveyaortakçlkvekiraclkyoluiletasarrufettiklerii letmelerinküçükolmas,karasabanagöreçokpahalolandemirpulluunkulla nmnengellemekteydi.hayvanlaçekilenpulluklarancakortabüyüklükteilet mesahiplerisatnalabiliyordu.tarmmakineveâletleriimaledenavrupalfir malar ürünlerini pazarlamak için Türkiye deki demir yollarn etkin bir biçimde

5 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 123 kullanmlardr.thaledilenmoderntarmaraçlardahaçokdemiryollarnacivar olanyörelerdeyaygnlamaeilimigöstermitir(keresteciolu,1934:198). Geleneklerevebabadangörmeusullerebalolanköylüleryenitarmteknik vearaçlarnakaröncelerisoukbakmlardr.bunedenletarmmakineleripa zarlayan firmalar ürünlerini satabilmek için tantm faaliyetlerine girimilerdir. ngiltere Ticaret Dairesi Türkiye ye tarm araçlar satmak için balatlm olan kampanyayakatlan ngiliz irketlerini uyararak, Türkiye de resimli kataloglarn çokieyaramadnaslönemliolaneyintopraksahiplerininaraçlarçalrken görmeleri olduunu bildirmitir. Söz konusu kampanyann pratik gösterilerle uzunsüresürdürülmesininyansra,1910ylndairketler,özelolarakkiraladk larbirtrenlezmir dençivril ekadarheristasyondadurarak,özeldavetlitoprak sahiplerineçeitlitarmmakinevearaçlarnnçalmalarylailgiligösterileryap mlardr. Pazarpayngeniletmekiçinsatlarnkrediyleyapanngilizfirmalar,ayn zamandaküçükonarmilerinideücretsizyapyorlard.tarmmakinelerisatn da baar gösteren firmalar arasnda bir AvusturyaMacaristan irketi de bulun maktayd.buirket,kredilisatveufaktefekonarmlarkarlkszyapmasnn yansra,sahibiolduubirörnekçiftliktetantmgösterileridüzenliyorvemüte rilere makinelerin hangi ilerde nasl kullanlaca hakknda geni bilgiler sal yordu(kurmu,1977:131).almanfirmalardatürkiye detarmmakinelerisat makiçinbüyükçabalarharcyordu.çanadolu nunalmanyaiçinbirtahlambar halinegetirilebilmesidüüncesiyleanadoludemiryoluirketiortabüyüklükteki iletmelere,almanya dantarmsalmakinevearaçlarithaliiçinkredidatyordu (Pamuk,1994:119).Yabancfirmalarntarmmakineleripazarlamakonusundaki buyounçabalarcumhuriyetdönemindededevametmitir(keresteciou,1934: 199). Türkiye deöküzvesabanlayaplantarmdan,modernziraatâletvemakinele riyleyaplantarmageçiinilkizleri1875 lerekadargitmektedir.edirneveaydn vilayetlerindemüslümanolmayanosmanllaraaitbüyükçiftliklerdefranszlarn Bajak ve Braban tipi pulluklar kullanlmaya balanmt. Ayrca, Balkesir ve Adana yagelentatarveçerkezgöçmenleriatlaçekilenpullukkullanmnbera berlerindebuyöreleregetirmilerdi.busayedetürkköylüsüpulluunfaydalarn örenmeye balamtr. Trakya topraklarnda 46 çift öküzle çekilen aaçtan ya plmpullukilekarasabanarasndabirçeitsabankullanlmtr.bu,türkçiftçi sininhristiyançiftçilerdengördüklerifranszpulluklarnnkababirtaklidiydi. Köylü kullanmakta olduu âletlere benzeyen modern araçlar benimsemeye dahayatknd.demirpulluklardançekinentürkköylüsü,kendisinintamiredebi leceiaaçokvekollupulluklartercihetmitir.bunitelikleresahipbirçiftöküzle çekilebilenamerikanyapmolivervesiragözpulluklarçokrabetgörmütür. Çanakkale, zmir, Aydn, Manisa, Uak, Afyon ile Konya vilayetlerinde karasa bandanazfarklolanbupulluklaraçiftçininsnpalmasokvekollarnnaaç

6 124 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 tangövde,uçdemirivekulaklarnnotarihlerdestanbulvezmir dedökümden yaplyorolmasyd.bupulluklara,türkçiftçisininelindekibirçiftzayföküztara fndankolaylklaçekilebilmesi,dökümolanyedekparçalarnnköybakkallarnda bilesatlmasgibiavantajlarnedeniylebüyükilgiduyulmutur(faik,1934a:236). Hafif demir pulluklar 1902 de zmir ve 1908 ylnda Akehir de üretilmeye ba lanmt(tekelivelkin,1988:82).1911ylndamerkezikonya daolanalmanlarn kurduubirtarmâletlerisatirketiçiftçiyegösterdiikolaylklarsayesindeiki üçylgibiksabirsüredeyeniaraçlarnyaygnlamasnayardmcolmutur(faik, 1934a:236). Pulluun girdii bu yllarda saban olduu gibi kalmam, pulluun kullanmagiriininetkisiyledeiiklieuramvegelimitir(gökgöl,1935:216). Bu dönemde demiryollarnn ulaamad, tarmsal üretimin ticarilemedii Anadolu nungenibirbölümücumhuriyetinkuruluunakadarpulluktanmah rumkalm,ortaçaâletiolankarasabandanbakacabiraraçlatanmamtr(pa muk, 1994: 208). I. Dünya Sava öncesi Türkiye snrlar içinde faaliyet halinde olanpullukadedi17500kadard.hayvangücüyleçekilendemirtrmkvebenzeri modernâletsaysise500 üamamaktaidi(faik,1934a:237). Lokomobillerleçekilenbuharlpulluklarilkkez1885ylndaAdanaveSilif ke dekullanmagirmitir.buçiftmakineleri48100beygirkuvvetinde,arlklar da1624tonarasndayd.birlokomobilgündeortalama60ila100dönümkadar çiftsürmektevebuiiçin11.5tonkömürharcamaktaidi.kültivatörilegünde dönüm pamuk ekebilen lokomobiller ile 1913 ylnda Adana da pamuk ekimiiçinhazrlananarazimiktar200000dönümüamt.tarmdabumakine lerinkullanmsayesinde1902 de40000balyaolançukurova dakipamuküretimi 1913 de160000balyayaçkmtr(faik,1934a:241).i.dünyasavannbalad yllarda Türkiye nin snrlar içinde 35 tek 25 çift buharl pulluk bulunmaktayd (Tekelilkin,1988:83). Hasatiinihzlandrdveemektasarrufusaladiçin20.yüzylbalarnda Türk tarmnda en çok kullanlan makinelerden biri orak makinesiydi (Gökgöl, 1935: 252). Türkiye de ilk orak makinesi Silivri ve Çorlu arasndaki çiftliklerde kullanlmtr.aydn,trakya,bursa,balkesir,konyaveadana dabulunanorak makinelerininsaysi.dünyasavaarifesinde11000 eulamt(faik,1935b:268). Tarmgelimiülkelerdekiçiftçilerin%80 iorakmakinesiyerinebiçerbalarkul landklarhalde,bumakinelerinkompleksvetürkiye dekiçekihayvanlariçinbir hayliarolmasndandolay(gökgöl,1935:252)ayntarihlerdesaylar500 üa mamaktayd. Harmanmakineleriolanbatöz,ülkeyeilkolarakTrakya dakibirtürkçiftçisi tarafndan 1879 da getirilmiti (Faik, 1935b: 267). Ürünün ta ve toprakla temas etmedentemizbirbiçimdehasatedilmesinisalayanpatözlerpahalolmasnede niyle ancak az sayda büyük iletme sahipleri tarafndan satn alnabilmekteydi (Gökgöl, 1935: 257) de gelindiinde Türkiye snrlar içinde batöz says 367 ye çkmtr. Bunlarndahaçok Trakya, Ege ve Adana da younlatanla

7 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 125 lmaktadr(tekelilkin,1988:83).tarmateknolojikgelimeler,kapitalisttarmsal iletmelerin daha çok üretmelerini salamtr. Bu gelimeler sonucu 19. yüzyl sonlarnda dünya buday fiyatlar hzla düerken, Almanya buday ihracatçs olmaktançkarakbudayithalatçsbirülkedurumunagelmitir.anadoludemir yolununalmansermayesitarafndanyapmnnaynyllardabalamolmasbir rastlantdeildir.ancak,tarmsaltarmsaltekniklerinilkelniteliiile,küçükköy lülüün sürekli borçluluu ve yoksulluu dikkate alndnda, demiryolunun tad buday hacminin sürekli artmas ve ç Anadolu nun ksa zamanda Al manyaiçinbirtahlambarnadönümesibeklenemezdi.bunedenlerleanadolu Demiryolu irketi orta büyüklükteki iletmelere tohum, toprak slah, Alman ya danziraîaraçithaliiçinkredidatarakvebüyüksulamaprojeleribalatarak, 20.yüzylnbalarndabölgetarmylailgilenmeyebalad(Pamuk,1994:119).I. DünyaSavayllarndabazAlmanfirmalarAdanaveKonya dabüyükçiftlikler kurarakmodernmakineveekipmanlarlaüretimyapmlardr.yineayndönem deözellikleordununbeslenmeihtiyacnkarlamakiçinhükümetçeyurtdndan getirilenmakinelerlegeniçaptatarmsalüretimgerçekletirilmekistenmi,ancak ksabirsüresonrabuprojeterkedilerekithaledilenmakineveâletlerçürümeye terkedilmitir(keresteciolu,1934:198).uzunyllardevamedeni.dünyasava vekurtulusavadönemlerindehenüzyaygnlaamayanmakinelemehareketi duraklamhattagerilemitir. Cumhuriyet Dönemi Türkiye sinde Tarmsal Makine ve Âletlerin Moder nizasyonu Tarmdakullanlanüretimtekniklerivearaçlariletoprakkullanmarasnda yaknbirbalantvardr.geriteknolojiveüretimaraçlarilenentoprakmiktarn snrlandrmaktadr(aruoba,1982:79). BubalkaltndaTürkiye de yllararasndagerçekletirilmeyeçal lanvetarmdabirincimakinelemehareketiadverilen,çiftçininmodernaraçlar ladonatlmasçabalarelealnacaktr lerde Türk köylüsünün %20 si üretim araçlarndan yoksun bulunmak tayd.butarihteüretimaraçlarnasahipolanaileleriçindahiailebanaancakbir karasabandümekteydi.1927ylndaülkedetoplam çiftçiailesinekar lk karasabanve210000pullukvard(statistikyll ,1933: ).Ksaca,MilliMücadeleyllarndaTürktarmgeribirtekniktemeleda yanmaktayd.tarmkesimindeüretimveverimçokdüüktü.budurumincele nendönemsonrasndadauzunyllarbirsorunolarakdevametmitir(öz,1960: 21). Türk Tarmnda teknoloji deiimi ve üretim araçlarnn modernizasyonuna etkiedenikitemelfaktörihtiyaçtalepvehükümetpolitikalarolmutur(aruoba, 1988:200).KurtuluSavannbitimindeTürkiye deziraîmakinelemekonusunda ciddibiristekdomutu.bununülkeiçindenkaynaklananzorlaycveülked

8 126 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 kaynakltevikediciolmaküzereikinedenivard.türkiye ninnüfusundauzun sürensavayllarndabüyükdüülerolmutur.kurtulusavaöncesi olanülkenüfusu,1923 dezmirktisatkongresindebelirtilentahminirakamlara göre nüfus 10 milyon civarna inmi, 1927 ylnda ancak e çkmtr (Türkiye de Toplumsal ve Ekonomik Gelimenin 50 Yl, 1973: 28, 60; statistik Yll ,1933:64;Keyder,1993:33).ÖtedenberiAnadolu datopraanis petleemekktfaktördurumundayd.sekizylaralkszdevamedeni.dünyave KurtuluSavalaremekktlndahadaartrmt(SözenveArl,1981:55).Az bir slah çalmas ile tarm yapmaya elverili olabilecek milyonlarca hektar bo arazibulunmaktayd.1927 detürkiye de hektarolanekiliarazimiktar 1950 deyaklak hektaraçkmtr(türkiye detoplumsalveekonomik Gelimenin50Yl,1973:86;ZiraatstatistikleriÖzeti :3).FAO nun(bir lemi Milletler Gda ve Tarm Örgütü) hazrlad Türkiye Raporu nda Türki ye detarmarazilerisnr hektarolarakhesaplanmtr(faotürkiye Raporu,1963:15).OysaTürkiyeoyllardayurtdndanbudayveunithalet mekteidi.tarmaelveriliarazilerinbirçousermayeveemekktlndandolay ekilemiyordu.bunedenleemeinetkinliiniartracaktarmmakineveâletlerinin ülkede yaygnlatrlmas tarmsal üretimin artrlmasnn tek yolu olarak görül mekteydi li yllarda makinelemeyi tevik eden ikinci nedene gelince; I. DünyaSavateknolojininilerlemesinisalamvebuyüzdenAvrupaveAmeri kalsanayicilersavaiçindegelitirdiklerikapasitelerinisavasonrasndakullan makistemilerdir(tekelivd.,1988:83).buyüzdensanayilemiülkelerdekitarm makineveâletleriüretenfirmalartürkiye dekitemsilciliklerivastasylaetkinbir satkampanyasnabalamlardr.büyükkentlerdemakinedepolaroluturarak satlarnartrmaya çalmlar ve ülkeçapnda makine kullanmnn yaygnla masnakatkdabulunmulardr(keresteciolu,1934:199). Cumhuriyetin ilk yllarnda makinelemeyi tevik politikasnda dört önemli uygulamagözeçarpmaktadr.bunlar:1genelolarakaskerlikmuafiyeti,2maki nelerdekullanlanakaryaktvekimyasalgirdileregümrükmuafiyetiuygulanma s, 3 Devlet mal traktörlerinin büyük çiftçilere elverili artlarla kiralanmas, 4 Tarmsal üretimin vazgeçilmezleri olan makine ve ekipmanlarn çiftçiler tarafn dansatnalnabilmesiiçinziraatbankas nnucuzkredivermesi(silier,1981:18; Keyder,1993:35;Atasaun,1943:17).Ekimalanlarnngeniletilmesiveüretimin artrlmasnayönelikmakinelemeyitevikiçin1924ylndakabuledilenbirka nunlaaskerlikmuafiyetigetirilmitir.bukanunagöreaskerliktenmuafolanlar: Traktörvemotorluaraçsahibivebunlarkullanançiftçileriçinikimakinist veilenenher250dekariçinbirkii, Tarmâletvemakinelerinitamiredecekbellisaydakiteknikeleman(Silier, 1981:1819). Budönemdebiryandandevlet,numuneçiftlikleri,tarmokullarveistasyon larnda yeni âlet ve makineler kullanlarak örnek olmaya çalmtr. Türk tar

9 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 127 mnda makineleme konusunda örnek ve tevik edici bir kurum olarak Ata türk ün kurduu çiftlikleri de burada belirtmek gerekmektedir. Atatürk ün kur duu çiftliklerde modern tarm makine ve âletleriyle tarm yaplarak çiftçilere örnekolunmayaçallmtr.atatürkbizzattraktörkullanarakbukonudaönder likyapmtr.atatürkormançiftlii ndekipullukfabrikasndaimaledilenpul luklarmuhacirleredatlmtr.1937 debufabrikadabebinpulluküretilmi,bir ylsonrasiçinonbinadetpulluksipariialnmtr(atatürkçiftlikleri,1939:75; Aydeniz,1981:122).Öteyandantarmmakinelerisatnalmakvekullanmakiste yençiftçileregümrükmuafiyetlerivebazkolaylklarsalamtr.ziraatvekâleti araclileithaledilenmakineler,ziraatbankaskredileriyleçiftçiyetaksitlesa tlmtr. ktisatvekilimahmutesatbozkurt undaifadeettiigibimemlekettebirçok çiftçitopraolduuhaldesermayemalna,yanitopransürecekhayvanaveya traktöre,pullukvediertarmsalekipmanlara,sahipolmadiçingereklitarmsal faaliyetleri yürütememekteydi (TBMM Zabt Ceridesi, Devre: I, C: 26:110). Ata türk ün ifade ettii gibi, ülke topraklarnn tarma kazandrlmas ve köylünün refahnn artrlabilmesi için tarmda makinelemeye ihtiyaç vard. Atatürk bu konudasöyledemektedir: Bendeçiftçiolduumdanbiliyorum.Elemeigüçtür. Birleinizbirliktemakinealnz.Senedeyüzdönümekeceinizeonmisliyüzmisli fazlaekersiniz (Atatürk ünsöylevvedemeçleriii,1952:209;akman,1981:45). Yukardadabelirtildiigibi,ülketarmnngelimesiiçinöncelikleçiftçininbu sermayemalihtiyacnnkarlanmasgerekmekteydi.türkiye yedahaçoksayda traktör ve ziraî âletin ithal edilebilmesi için bir Amerikan firmas olan Chester grubuilebiranlamayaplm,âletveedavatziraîyeirketikurulmaskararla trlmtr(tbmmzabtceridesi,devre:i,c:28:148).ancakbuanlamaameri kan irketinin dalmas yüzünden yürürlüe girmemitir (Bilmez, 2000: 265; Tezel, 1994: 418) ylnda çkan 752 sayl yasayla, traktör, motorlu pulluk, biçerdöver,kamyonvekamyonetsahiplerinetarmdaharcadklarakaryaktiçin mevâddmüteilerüsumutazminat ödenmesikabuledilmitir(resmigazete 25ubat1926).Bukanungereincetarmsalfaaliyetlerdeharcananakaryakttan alnan vergi iade edilmitir ylnda Ziraat Vekâleti Bütçesi ancak 3 milyon 722binliraiken,makinekullanançiftçiyedevlet devresinde6milyon 652binliratazminatödemitir. Öteyandan,Devlettarmdamakinelemeyitevikamacyla,makineyikulla nacakvetamiredecekpersoneliyetitirmekiçintarmvemakinistokullaraçm tr(avcolu,1969:229).yinemakinelemeyiyaygnlatrmakiçin,cumhuriyetin kuruluundanhemensonraziraatbankas70traktöralmvebunlarn40tanesini çiftçilere datm; 30 adedini de kendisi iletmeye koymutur (Cumhuriyet, 5 Haziran1924) yllarnda486 sdevletmalolmaküzere501traktörün bulunduubelirtilmektedir(silier,1981:20).budönemaynzamandatarmürün lerifiyatlarnnnispetenelveriliolduuyllard.tütün,fndk,yapagibiürün

10 128 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 lerinihraçfiyatlarnda%100 ünüstünde,pamukta%50civarndabirartolmu tur(bulutayvd.,1974:7080).fiyatlardagörülenbuart,tarmdamakinelemeyi tevik eden önemli bir faktör idi. O yllarda Türkiye de bulunan traktör says hakkndabirbirindenfarklrakamlarverilmektedir.devletplanlamatekilatnn yaptbirçalmayagöreülkede yllararasndatoplamtraktörsays 220 den1000 eçkmtr(kalknantürkiye(rakamlarla ),1968:44).bir baka tahmine göre 1928 deki traktör says 1500 (Cumhuriyet, 13 Nisan 1928), ktisatvekiliakirbeyin10haziran1930 datbmm deyaptaçklamayagöre ise1844idi(tbmmzabtceridesi,devre:3,c:20,1930:175). Birinci Ziraat Kongresi ne tarmda makineleme ile ilgili olarak sunulan bir raporagöre,türkiye deziraatmakinelerininmiktar,dalmvekullanmtarm salnüfusunyounbulunduuyerlerdeveulamimkânlarnndahaelveriliol duudemiryolunacivarmntkalardadieryerlerenispetledahaileridurumday d. Tarmsal üretimin artmas için ziraî makine ve âletlere olan ihtiyaç çiftçinin iktisadi durumuna, mahsulüne yönelik piyasa talebine ve elde ettii gelire göre farklderecelerdetatminedilmekteydi.aynraporagöreçiftçininziraatmakinele rineilgisiyoundu.builgihükümetinveuzmanmeslekadamlarnnyardmlary la artmaktayd. Çiftçi ihtiyac olan makineyi ya dorudan doruya firmalardan veya hükümetin ziraat âletleri stokundan temin etmekteydi. Ziraat makine ve âletleriihtiyacnn%80 inidemirpullukiletohumtemizlememakineleri,sulama ya mahsus pompalar ve traktörler oluturmaktayd (Esat AhmetReat Rakm, 1931:1314). 1928ylndaTürkiye yietkileyenkuraklktansonra752saylkanundadei iklik yaplma ihtiyac duyulmutur. 13 Haziran 1929 da yürürlüe giren 1527 saylkanuntarmürünlerinintanmasndakullanlankamyonvekamyonetya ktlarn, yaktn miktarnn denetlenmesindeki güçlüün yol açt suiistimaller nedeniylevergimuafiyetidndabraklmtr.ancakyineaynkanundorudan tarmsalüretimdekullanlanakaryaktmuafiyetsnrngeniletmitir.bukanunla köydndayaayantopraksahipleriyletarmmakinelerinikiralayarakkullanan larn söz konusu muafiyetlerden yararlanmalar salanmtr (Resmi Gazete, 13 Haziran1929). Bunalm yllar içinde tarmsal ürün fiyatlarnn hzla dümesi, petrol yakan traktörlerle tarm yaplmasn ekonomik olmaktan çkarmt. Genellikle büyük çiftçiolantraktörsahipleri,ucuzasaladklarbenzinipiyasayaintikalettirmeyi, tarmda kullanmaktan daha karl bulmaktaydlar (Cumhuriyet, 15 Nisan 1928). Ayrca tarm makineleri yakt için salanan vergi muafiyetinin hazineye yllk maliyeti2milyonlirayayaklamt(cumhuriyet,15nisan1928).maliskntve ödemelerdengesiaçklarnnarttyllardabumuafiyetleribiravuçbüyükarazi sahibiiçinsürdürmeksosyalveekonomikaçdanhükümetiçinanlamnyitirmiti (Cumhuriyet,3Mays1929;Tezel,1994:418).

11 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 129 Bu yüzden hükümet, yeni önlemler almak zorunda kalmtr. Hükümet, 10 Haziran 1930 da TBMM den geçen 1710 sayl Ziraat Makinelerinde Kullanlan MevâddMütaileHakkndaki752ve1527SaylKanunlaraMüzeyyelKanun ile tarm makinelerinde kullanlan petrol ve benzin üzerindeki muafiyeti kaldr mtr.yasa,petrolileçalantraktörkullananlarn,artkbunlarkullanmayacakla r için, traktörlerinin tazmin edileceini de hükme balamt (Resmi Gazete, 19 Haziran1930).BudurumdakitraktörsaysktisatVekiliakirBeyin10Haziran 1930 datbmm deverdiibilgiyegöre1844idi(tbmmzabtceridesi,devre:3,c: 20,1930:175).Tanzimatkapsamnatraktörvebiçerdöverlerinyansra,traktörle rintamamlaycskabuledilenpulluk,diskpulluk,tulumbaveçayrmakineside girmekteydi. Verilecektazminatlarsözkonusumakineveâletlerinsatnaldeerikadar idi.ancak,yenimakinefiyatlaresasalnacakvesatnaltarihinegöreheryliçin %10 indirim yaplacakt. Kanun tazminat nakden ödemeyi hükme balamtr (ResmiGazete,19Haziran1930).Hükümettarmmakineleriiçintoplam3.5mil yonliratazminatödemitir(gökgöl,1935:221).benzinleçalantraktörleregöre çokazyaktharcayanaryayakantraktörlerlekömürleçalangazojenlitrak törlerbukanunlatevikedilmitir(resmigazete,19haziran1930).yaplande neylerde mazot ve ar yala çalan traktörlerin benzinli traktörlerin harcad yaktnancak1/3 ünüyaktanlalmtr(ziraatâletleriencümenraporu,1931: 1347). Ancak Hükümet, çiftçinin ar yala çalan yeni traktörler almasndan çok tarlalarnsürmekiçinatkullanmasnistiyordu.buyüzden1710saylkanunla, traktörçaltrançiftçilerdenbeylsüreyleatlaziraattaahhütedenlereverilecek tazminatmiktar%10artrlmtr(resmigazete,19haziran1930). Hükümetintarmdamekanikgücedayalmakinelemektenuzaklamapoliti kas etkisini göstermi ve traktör says 1933 de 1382 ye gerilemitir (Tekeli vd., 1988:85).Bugerileyiteyaktfiyatlarkonusundaizlenenpolitikakadaretkiliolan birdierfaktör,türkiye nintarmdamakinelemeiçingereklimakinistleriyetiti rememesivebakmaltyapsnkuramamasyüzündenülkedebirmakinemezar ldomuolmasdr(smailhüsrev,1934:44) yllararasndayaanan birincimakinelemehareketidenilenbutarmdamakinelemeçabasböyleceson bulmutur. Türkiye tarmnda makineleme çabalarnn devam ettirilemeyiinin en önemli nedenlerinden biri Dünya Ekonomik Buhranyla younlaan döviz skntsidi.öteyandanogününtraktörlerinintekniközellikleritürkiye detop ran nitelii ile badamamaktayd lerde traktör kullananlar bu araçlar çekimhayvanlariletakviyeetmegereiduymulardr.butarihlerdetraktörtek nolojisi yeterince gelimemiti. Engebesiz düz arazilerde yol alabilmekteydi. Çe kimgücütalk,serttopraklarayetmemekteydi.bunlarailaveolarak,türkiye de küçük üreticiliin yaygn oluu traktör gibi yüksek maliyetli üretim girdisinin kullanmncaydrcbiretkiyapmtr(toprak,1988:3334).

12 130 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 Hükümet1930tarihindenitibaren,yukardadabelirtildiigibi,traktörsahip leriniatkullanmayatevikedicitedbirleralmayabalamtr.1914ylnda olanatsaysndauzunsürensavayllarndabüyükdüülerolmutu(osmanl DönemiTarmstatistikleri,1997:20).Buteviksayesinde1929 de454500olanat says, 1934 ylnda e, 1937 de ise e çkmtr (statistik Yll , 1933: 218; statistik Yll , 1941: 316). Çiftçinin traktör ve öküzyerineatikameetmesindedevletinbukonudauyguladpolitikannbü yüketkisiolmutur.atnbirçifthayvanolaraköküzdendahaavantajlolduu çiftçiyeanlatlmayaçallmtr.atöküzenispetledahahzligörmektedir.çift çi,öküzleikigündesürdüüaraziyiatilebirgündesürebilmektedir.buyüzden ekim ve hasat dönemlerinde ürünün daha az zarar görmesi ve atl topraklarn üretimesokulabilmesiiçinatntercihirasyonelbirseçimdi.butercihatatürk ün demeçlerindede Herhaldeenküçükbirçiftçiailesibirçifthayvanasahipkln maldr,bundaidealolanöküzdeil,beygir(at)olmaldr sözleriyleyeralmakta dr(atatürk ünsöylevvedemeçlerii,1945:379;tekelilkin,1988:86).yalnzca 1930 luyllariçindeil,1950 densonradaküçükçiftçiiçinatntavsiyeedildiive köylünün atla çekilen âlet ve vastalarla donatlmaya çalld görülmektedir (TBMMZabtCeridesi,1952:Devre:IX,C:12/2:1127). 1927ZiraatSaymnagöre,Türkiye debulunanbütüntarmmakineleri15711 olarak tespit edilmitir. Bu tarm makinesi tanm içine traktör, çayr makinesi, trmk,mibzer,biçerbalar,harmanmakinesivetriyörlergirmektedir(1927tarm Saym,1970:110).1927 dekitarmmakinelerisays1914ylsaylarylakarlat rldnda%30düzeyindebirartolduugörülmektedir(tekelivd.,1988:84). 1927TarmsaymnagöreTürkiye de karasabanakarlkancakbu nunaltdabirikadar,210000adethayvanlaçekilenpullukvard.ülkeninheryö resindepullukmevcudununkarasabananispetiayndeildi.batanadolu da karasabanakar65000pulluk,Trakya,stanbul,KocaeliveBursa da karasabanakar60000pullukbulunuyordu.bunagörebatanadolu dapulluk karasabanoranyaklak1/3,trakya,stanbul,kocaelivebursa da1/2 denbiraz fazla idi. Orta ve Güney Anadolu da ise bu oran 1/1015 e, Dou Anadolu da 1/30 avekaradenizbölgesindeise1/40 akadarinmekteydi(gökgöl,1935:215). Türkiye de karasabann yannda demir pulluun en fazla kullanld, dört bindenyukarpulluuolanillertablo1 degösterilmektedir.

13 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 131 Tablo1 Dörtbininüzerindepulluasahipolanillervepulluksaylar lad Pulluksays lad Pulluksays Konya Eskiehir 6536 Bursa Denizli 6528 zmir Aydn 6494 Afyon Tekirda 6257 Manisa Çanakkale 6003 Kocaeli stanbul 5379 Edirne Ankara 4798 Balkesir 8956 Kütahya 4413 Krklareli 7516 Isparta 4087 Kaynaklar:(statistikYll1930,1930:163;smailHüsrev,1934:43) Cumhuriyet döneminin bu ilk makineleme hareketinde balca üç özellik dikkat çekmektedir. lk olarak makineleme hareketi, Osmanl Devleti nin son dönemlerinde,pazariçinüretiminyaygnlatbölgelerdesnrlsaydakiillerde görülmütür(esatahmetvereatrakm,1931:1316).tarmdamakinelemeha reketininikinciözelliitoplamtraktörithaliiçindeamerikanyapmtraktörlerin çounluktaoluudur.makinelemeileilgiliüçüncüözellikisebusüreçtedevletin yansraözelyabancirketlerindeönemliroloynamasdr.ancakyabancirket lerinmüterikitlesiortaveküçükiletmesahibiköylüleridi(silier,1981:21). Tarmda makinelemenin dönüm noktas 1929 ylnda younlaan Dünya ekonomikbunalmolmutur.butarihtenitibarentarmdamakinelemehareketi ninhzkaybettiivebirkaçylsonradaneredeysedurmanoktasnageldiitarm makinelerivearaçlarithalatrakamlarngösterentablo2 denanlalmaktadr. Tablo2 thaledilentarmmakinevearaçlar(traktörhariç) Yllar Kilo Yllar Kilo Kaynak:(smailHüsrev,1934:43) 1930 lu yllarda tarmda atn özendirilmesiyle birlikte, atla çekilen pulluk ve âletlerin ülke çapnda yaygnlamasna çallmtr. Bu amaçla, 2 Haziran 1930 tarihve1681saylkanunlaktisatvekâleti nepullukveziraatâletleritedarikiiçin ZiraatBankasnda liralkbirsermayetesisineyetkiverilmitir.Butarih lerdeülkenindeiikyerlerindepullukvebasittarmmakineleriyapabilenima

14 132 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 lathanelerinsaysçoalmtr.1930ylndaaçlanziraatsergisine99yerlipulluk imalathanesi katlmtr. Bu imalathaneler ülke ihtiyac için pulluk imal edebilecekbirkapasiteyeulamlardr.yerliüretimiyabancrekabetindenkoru makiçin2255numaralgümrüktarifekanunuileithalpulluklarnkentaline10lira gümrükvergisikonulmutur(gökgöl,1935:217). Ayrcayerlipulluküretiminitevikiçin26Mart1931tarihinde1797saylPul lukkanunukabuledilmitir.bukanunagöreyllksatmiktarasgari250adet olanvemamulatnn fennivasflarderecesikafigörülen yerlipullukimalatha nelerineprimverilecekti.herylbumaksatlaktisatvekâletibütçesinekafimik tardatahsisatkonulacakt.yllksatmiktarlar2000adedinüzerindeolanima lathanelereherpullukiçinsatfiyatnn%15 ikadarprimödenecekti.yllksat miktar pullukarasndaolanimalathanelereisepullukbanasatfiyat nn %12.5 u prim olarak verilecekti. Prim alan müesseselerde imal edilen ziraat âletlerindenmuamelevergisialnmayacakt.bunlarailaveolarakistenilenözellik lere sahip yerli pulluklarlabirlikte dier ziraat âletleri imalathanelerinde imalat slah ve geniletmek amacyla yaplacak harcamalar için imalathane sahiplerine faizsiz10000lirayakadarborçvermeyektisatvekâletiyetkiliklnmtr.ayrca, pullukkanunununuygulamatarihindenitibarenktisatvekâleti ninvevekâlete bal bütün müesseseler ve genel bütçeye bal sair resmi müesseseler, hususi idarelerle belediyeler satn alacaklar pulluk, tohum temizleme makinesi ve sair bilumum ziraat âletlerini yerli firmalardan tedarik edeceklerdi (Resmi Gazete, 2 Nisan1931). Sözüedilenbuteviklerinksasüredeetkisigörülmü,ülkedekipullukmikta r ihtiyac karlamaktan uzak olsa da, önemli ölçüde artmtr de olan pulluk says (smail Hüsrev, 1934: 42) 1936 ylnda e yükselmitir (statistikyll ,1941:286). Çiftçininmodernâletlerledonatlmaskonusundapullukdndadierziraat âletlerinindeülkeçapndayaygnlatrlmayaçalldanlalmaktadr.üretim artndabüyüketkisiolantohumlarnmekanikekildetemizlenmesiniteminiçin TarmBakanl65000liralk912adetkalburmakinesialmvebirksmnuzun vadelerleödemekartylaçiftçileredatmtr.bakanlkbumakineleringerika lanlarntohumtemizlemetekilathizmetinevererekköylününtohumunutemiz lemeye çalmtr yllarnda temizlenen tohum miktar tonu amtr(gökgöl,1935:258).hububattohumlarnarlkvehacimyönüylesnf landranvetemizleyenselektörmakinelerininyaygnlamasiçintarmbakanl nnçalmalarolmutur.bakanlkbumakinelerden1930 luylardaçeitliillere 185adetdatmtr(ZiraatÂletveMakineleriRaporu,1939:88).1933tarihinde traktör,pullukvekarasabandndakidiertarmmakineveâletleriunlard;54 000adetherçeittrmk,2770tohumekmemakinesi,4668orakmakinesi,2235 biçerbalar,728harmanmakinesive2947adettnazvekalburmakinesi(statis tikyll ,1941:287).

15 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE ylndadüzenlenenBirinciZiraatKongresinesunulanziraatâletlerien cümenraporu,otarihlerdetürkiye deköylününmodernmakineveâletlerledo natlabilmesiiçinyaplmasgerekenleriuekildeözetlemektedir: Traktör ve tarmda kullanlan motorlu araçlarn mümkün olduu ölçüde ucuzveyerliyaktkullanmas, Resmivehususiziraatmakinistiyetitirenmüesseselerinhimayeveteviki ilekurslaraçlmas, BuharlpulluklarnsarfedecekleriyerlimadenkömürlerininDevletnakilva stalarylaindirimlitarifeilenakledilmesi, Ziraatkooperatifleritekiliileköylününmüterekentraktör,harmanmaki nesivetohumtemizlememakinelerinialmalarnnsalanmas, Tarmmakineveâletlerisatanacentelerinsatfiyatlarnnkontrolüveyedek parçabulundurmalarnnmecburiyetaltnaalnmas, Yerliziraatâletlerininithalmallarakarhimayeverekabetekarmuhafaza s için benzeri olan yabanc ziraat âletlerine konulmu olan koruyucu muafiyet kanununkaldrlmasveyerliüretimihimayeedertarzdatedbirleralnmas, ÜrettikleriziraatâletlerininbelirlenenözellikleresahipolduuktisatVekâle ti nce tasdik edilen yerli imalathane ve müesseselere mükafat verilmesi (Ziraat ÂletleriEncümenRaporu,1931:1349). Özetleyerekvermeyeçaltmzziraatâletleriencümenraporundadabelir tildiigibi1930 luyllardatürktarmülkeiçindeüretilmesiplanlanantarmma kine ve âletleriyle donatlmaya çallmtr. Bu uygulama, o tarihlerde Devletin içinde bulunduu mali skntlar ve ödemeler dengesi açklarnn neden olduu dövizktldikkatealndndarasyonelbirtedbirolarakgörülmektedir. Sonuç ncelenendönemde,türkiye deçiftçininmodernmakinelerledonatlmasiçin verilen teviklerden, daha çok büyük iletme sahipleri yararlanmtr. Özellikle traktörgibimotorlutarmaraçlarnnsaysnartrmakiçindevletin,teviklerve muafiyetleradaltndamilyonlarcalirafedakarlktabulunduuçiftçisaysikibini pekamamtr.1923 tebalayantraktöradediniartrmatemelinedayananmaki nelemeprogram1929tarihindedünyaekonomikkriziilesonbulmutur.çok ksaömürlüolanmakinelemehareketininbaarszlklasonaermesiilerikiyllar içinçiftçiüzerindecesaretkrcbiretkiyaratmtr.bubaarszlkçiftçiyiyirmiyl makinelemektenuzaktutmutur.1920 lerinsonlarndaülkedeyaklak çiftçiailesinekarlksadece karasabanve210000pullukbulunuyordu. Her bir köylü ailesine 0.67 karasaban isabet etmekteydi. Bu, ortaça tarm âleti olan karasabana dahi sahip olmayan yüz binlerce çiftçi ailesi olduu anlamna gelmektedir.ncelenendönemdeizlenentarmâletlerinimodernletirmepolitika sndanneyazkkinüfusun%75 inioluturanbuçiftçiaileleripekyararlanama mtr.1930 dabalatlantürkköylüsününatileçekilenmodernpullukveâletler le donatm program Türkiye tarmnn yapsna uygun rasyonel bir uygulama

16 134 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 olmutur.cumhuriyetinkurulduuyllardanitibarenyerlipullukvetarmâletleri üretimihimayevetevikedilerekköylününpullukvebasitâletlerleteçhizikonu sunda,traktörlemeyedenkyounbirçabaharcansaveçekimhayvanolanatla rnslahedilereknitelikvenicelikleriartrlsaidi,türktarmdahahzlilerleme imkânnasahipolabilirdi.

17 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 135 KAYNAKLAR Akman,Arif, AtatürkveTarmsalÖretim,AtatürkveTarm,TarmveOrmanBakanlYayn lar,ankara,1981,ss Aruoba, Çelik, Cumhuriyetin Kurulu Yllarnda Türkiyenin Tarmsal Yaps ve Tarma Yönelik Politikalar,AtatürkDönemiEkonomiPolitikasveTürkiyeninEkonomikGelimesiSemi neri,ankaraüniversitesisiyasalbilgilerfakültesiyaynlar,ankara1982,ss.7987 Aruoba, Çelik, Tarmda Teknolojinin Deimesinin Gelir Dalmna Etkisi, Türkiye de Tarmsal Yaplar( ),Der:evketPamukZaferToprak,YurtYaynlar,stanbul1988,ss Atasaun, Y. Saim, Türkiye de Ziraî Borçlanma ve Ziraî Kredi Politikas, Ziraat Bankas Yaynlar, stanbul,1943. Atatürk ün Söylev ve Demeçleri I, TBMM Meclisinde ve CHP Kurultaylarnda ( , Türk nklaptarihienstitüsüyaynlar,stanbul,1945. Atatürk ünsöylevvedemeçleriii( ,türktarihkurumubasmevi,ankara,1952. Avcolu,Doan,Türkiye nindüzeni(dün,bugün,yarn),bilgiyaynevi,stanbul1969. Aydeniz,Akgün, AtatürkveTarmdaVerimlilik,AtatürkveTarm,TarmveOrmanBakanl Yaynlar,Ankara,1981,ss Bulatay,TuncerTezel,YahyaS.Yldrm,Nuri,TürkiyeMilliGeliri( ),AnkaraÜniversi tesisiyasalbilgilerfakültesiyaynlar,ankara1974. CumhuriyetGazetesi,3Mays1929. DevletstatistikEnstitüsü,1927TarmSaymlar,Ankara1970. DevletstatistikEnstitüsü,Türkiye detoplumsalveekonomikgelimenin50yl,ankara1973. DevletstatistikEnstitüsü,ZiraîstatistikÖzetleri ,Ankara1963. Dinler,Zeynel,TarmEkonomisi,EkinKitabevi,Bursa1996. Esat AhmetReat Rakm, Memleketimizde Ziraat Âlet ve Makinalar, 1931 Birinci Ziraat KongresihtisasRaporlar,C:I,MilliktisatveTasarrufCemiyetiYaynlar,stanbul1931,ss Faik, ZiraatMakineciliininTarihçesiII,ZiraatGazetesi,Say:9,Austos1934,ss Faik, ZiraatMakineciliininTarihçesi,ZiraatGazetesi,Say:8,Austos1934,ss Gökgöl,Mirza,TürkiyeBudaylar,C:I,T.C.ZiraatVekâletiYaynlar,stanbul1935. smail Hüsrev, Türkiye Köy ktisadiyat, Matbaaclk ve Neriyat Türk Anonim irketi, stanbul statistikumummüdürlüü,statistikyll1930,c:3,ankara1930. statistikumummüdürlüü,statistikyll ,c:6,ankara1933. statistikumummüdürlüü,statistikyll ,c:12,ankara1941. Kerecteciolu,eydaZiya, BizdeZiraatÂletleriMeselesi,Dönüm,Say:28,Kasm1934,ss Keyder,Çalar,DünyaEkonomisiçindeTürkiye( ),TarihVakfYurtYaynlar,stanbul, Kurmu,Orhan,EmperyalizminTürkiye yegirii,bilimyaynlar,stanbul1977. MecitMamumi, ZiraataÂlet,1931BirinciZiraatKongresihtisasRaporlar,C:I,Milliktisatve TasarrufCemiyetiYaynlar,stanbul1931,ss OsmanlDönemiTarmstatistikleri1909,1913ve1914,3.Cilt,Hazl:TevfikGüran,Devletstatistik EnstitüsüYay.,Ankara,1997. Öz,.Hakk,TürkiyeveZiraatMakinalarmalat,.T.Ü.MakinaFakültesiZiraatMakinalarMua yenevearatrmamerkeziyaynlar,stanbul,1960. Pamuk,evket,OsmanlEkonomisindeBamllkveBüyüme( ),TarihVakfYurtYaynla r,stanbul1994. ResmiGazete,3Haziran1929.

18 136 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 Silier,Oya,Türkiye detarmsalyaplarngeliimi( ),boaziçiüniversitesidaribilimler FakültesiYaynlar,stanbul1981. Sözen,NurArl,Mustafa, Atatürk,UlusalEkonomiveTarm,AtatürkveTarm,TarmveOr manbakanlyaynlar,ankara,1981,ss T.C.ZiraatVekâleti,BirinciKöyveZiraatKalknmaKongresiRaporlar,Ankara1939. TBMMZabtCeridesi,Devre:3,C:20,1930:175. Tekeli,lhanlkin,Selim, DevletçilikDönemiTarmPolitikalar(ModernlemeÇabalar),Türkiye de TarmsalYaplar( ),Der:evketPamukZaferToprak,YurtYaynlar,stanbul1988, ss Tekeliolu, Yavuz, Türkiye de Tarmsal Mekanizasyonunun Temel Sorunu: Traktör, Türkiye Zirai DonatmKurumuYaynlar,Ankara1983. Tezel,YahyaS.,CumhuriyetDönemiktisadiTarihi( ),TarihVakfYurtYaynlar,stanbul Toprak,Zafer, TürkiyeTarmveYapsalGelimeler ,Türkiye detarmsalyaplar( ),Der:evketPamukZaferToprak,YurtYaynlar,stanbul1988,ss Türkiye deziraîmakinalama,ankaraüniversitesisiyasalbilgilerfakültesiyay.,ankara,1954. ZiraatÂletleriEncümenRaporlar,1931BirinciZiraatKongresihtisasRaporlar,C:I,Milliktisatve TasarrufCemiyetiYaynlar,stanbul1931,ss

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

TARIM MAKİNELERİ SEKÖR NOTU

TARIM MAKİNELERİ SEKÖR NOTU TARIM MAKİNELERİ SEKÖR NOTU Tarım alet ve makineleri sektörü, imalat sektörünün yatırım malları üreten bir alt sektörüdür. Tarımsal mekanizasyon araçları olarak da adlandırılan bu ürünler tarımsal üretimde

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI 2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 26 yıldan bu yana sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayisinin içinde bulunduğu

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

XV-XVI. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLET NDE HUBUBAT VE BAKLYAT ÜRETM VE UMUM DAILIMLARI

XV-XVI. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLET NDE HUBUBAT VE BAKLYAT ÜRETM VE UMUM DAILIMLARI XV-XVI. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLET NDE HUBUBAT VE BAKLYAT ÜRETM VE UMUM DAILIMLARI Özet / Abstract Durmu Volkan KARABOA Maliyesi tarm ekonomisi üzerine kurulu olan Osmanl Devleti nin tarm alanlarnda kuru

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:7182 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:7182 ABDÜLEZELPAA NINHAYATIVEEHÂDET

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES POLONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Polonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Do

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ Türkiye İstatistik Kurumu 31/10/ tarihinde yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. yılı ayında; İhracat geçen yılın aynı ayına göre % artarak milyon dolar,

Detaylı

DAN MEND NÂME YE GÖRE EM R GAZ N N FAAL YETLER * Sefer SOLMAZ **

DAN MEND NÂME YE GÖRE EM R GAZ N N FAAL YETLER * Sefer SOLMAZ ** TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:199209 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:199209 DANMENDNÂME YEGÖREEMRGAZ

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları

2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları Arçelik A.Ş. 2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 2009, 1. Çeyrek... Tüm bölgelerde devam eden talep daralması Önemli bölgelerde artan pazar payı Tüketici elektroniğinde devam eden karlılık artışı Hızlı bir

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE Doç.Dr. smail AYDOU * ÖZET Gelimi dünya ülkelerinde faiz oranlarnn düük seviyelere inmesi küresel ekonomide likidite bolluuna neden olmutur. Artan likiditenin yükselen

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER ÖZET Dr. dris Özkul * Dr. Yaar Sar ** Türkiye nin tarmsal

Detaylı

ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü ü ç ü ş ü Ö Ö Ç ç ş ü ü ü ü ü ü ş ş ü ş Ç

ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü ü ç ü ş ü Ö Ö Ç ç ş ü ü ü ü ü ü ş ş ü ş Ç Ğ ü İ İ ş Ö Ö ü ç ş ü ü ç ç ü ü ü ç ç ş ç ş ü ü ç ş ü ü ç ç ü ü Ö ç Ğ ç ü ş ş ş ş ü ü ş ü ü ü ç Ö Ç ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*)

Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*) 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*) Türkiye ve SSCB aras(ndaki

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

Küresel E ilimler ve Tarm

Küresel E ilimler ve Tarm Küresel E ilimler ve Tarm smail U URAL Yeni Asr TV Programcs ve Yeni Asr Gazetesi Yazar Prof Dr.Ünal Evcim Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarm Makineleri Bölümü Ö)retim Görevlisi Uygar U+AR Türk Traktör

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEM Z 9.450.000,-TÜRK L RASI NAK T KARILANMAK SURET YLE 37.800.000,-TÜRK L RASINDAN 47.250.000,-TÜRK

Detaylı

Kamu idare ve kuruluları tarafından iletilen genel insan ve hayvan salıını korumak ve tedavi amacıyla iletilen hastane, klinik, dispanser muafiyetleri

Kamu idare ve kuruluları tarafından iletilen genel insan ve hayvan salıını korumak ve tedavi amacıyla iletilen hastane, klinik, dispanser muafiyetleri VERG HARCAMALARI LSTES (*) KANUN ADI VE NUMARASI MADDE NO MADDE AÇIKLAMASI Madde 4/1-b Kamu idare ve kuruluları tarafından iletilen genel insan ve hayvan salıını korumak ve tedavi amacıyla iletilen hastane,

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI Tarm,ParkveBahçelerdenSorumluDaireBakanl TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI YELALANBAKIMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Yeilalanlarnbakmveonarmnnyaplmasnsalamak,bakmalanlarylailgili

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 31.12.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

OSMANLI MPARATORLU U DÖNEM NDE B R DERS ARAÇ ve GEREÇLER LOJ ST K MERKEZ : MAAR F KÜTÜPHANES (1872 1895) Bahri ATA *

OSMANLI MPARATORLU U DÖNEM NDE B R DERS ARAÇ ve GEREÇLER LOJ ST K MERKEZ : MAAR F KÜTÜPHANES (1872 1895) Bahri ATA * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:1 Sayfa:2736 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Number:1 Page:2736 OSMANLIMPARATORLUUDÖNEMNDEBRDERSARAÇve

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

ÝKÝ TÜRKÝYE. Ekonomi demek, her _ey demektir. M.K. Atatürk

ÝKÝ TÜRKÝYE. Ekonomi demek, her _ey demektir. M.K. Atatürk ÝKÝ TÜRKÝYE Onaylayan Cihan Dura Perþembe, 10 Ocak 2008 Son Güncelleme Cuma, 11 Ocak 2008 Prof. Dr. Cihan Dura Ekonomi demek, her _ey demektir. M.K. Atatürk Biz hep tek bir Türkiye olduunu dü_ünerek Türkiye,

Detaylı

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN)

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yay&m Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayl Resmi Gazete

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Ü Ğ Ğ ŞŞ ş Ğ ö Ğ ç ö ö ş ş ş ö ö ç ö ş Ç Ğ Ğ ç ş Ğ ş ç ö ş ç ş ş ö ö ş ö ş Ü ş ş ş ç ç Ü ş ş ö ş ş ö ş ş ş ö ç ş ö ş ş ö ş ş ç Ş ş ö ş ş ö ö Ç ç Ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ş ş ç ş ş ş ş ç

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER

19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir Türkiye ÖZET: 19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER Cihan Özgün 1 Tarih boyunca Aydn ve çevresi zmir in hinterlandndaki

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

YIL: 1 SAYI: 2 EK M 2009

YIL: 1 SAYI: 2 EK M 2009 I THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH YIL:1 SAYI:2 EKM2009 YEAR:1 ISSUE:2 OCTOBER2009 II THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKYE DE ENERJ TARIMI ENERGY AGRICULTURE (ENAGRI) IN THE WORLD AND IN TURKEY

DÜNYADA VE TÜRKYE DE ENERJ TARIMI ENERGY AGRICULTURE (ENAGRI) IN THE WORLD AND IN TURKEY DÜNYADA VE TÜRKYE DE ENERJ TARIMI Özet Doç. Dr. Müslüme Narin 1 Dünya ekonomisindeki hzl büyüme, enerji talebinde de çok büyük artlara yol açmtr. Ancak mevcut petrol, kömür ve do al gaz gibi fosil yakt

Detaylı

BÖLÜM : ULAŞTIRMA MODELİNİN TANIMI VE MAHİYETİ I. DOĞRUSAL PROGRAMLAMANIN ÖZEL BİR HALİ OLARAK ULAŞTIRMA MODELİ

BÖLÜM : ULAŞTIRMA MODELİNİN TANIMI VE MAHİYETİ I. DOĞRUSAL PROGRAMLAMANIN ÖZEL BİR HALİ OLARAK ULAŞTIRMA MODELİ İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ KSM: ULAŞTRMA MODELİ ULAŞTRMA MODELİNİN TANM VE MAHİYETİ. DOĞRUSAL PROGRAMLAMANN ÖZEL BİR HALİ OLARAK ULAŞTRMA MODELİ 9. ULAŞTRMA MODELİNİN TARİHÇESİ 13. ULAŞTRMA MODELİNDE

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü letmevetiraklerdensorumludairebakanl DAÝRE BAÞKANLIÐI DARLERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Malalm Tüm belediye birimlerinde kullanlmakta olan telsizlerin bakmonarmlarn,kodlamalarnyapmak. Elektriködemeleri

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı