Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Her Sorunun Bir Çözümü Vardýr Veteriner Hekim Murat HARMAN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi editörden Mesleðimize ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý'na büyük emekleri geçen baþkanýmýz Dr. Nuri ÇAÐIÞ'ýn saðlýk nedenleriyle görevinden ayrýlmasýnýn ardýndan sayýn Ümit DUMAN AVHO Yönetim Kurulu Baþkaný olarak görevine baþladý. Sayýn Dr. Nuri ÇAÐIÞ'a AVHO Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar mesleðimize ve odamýza vermiþ olduðu emek ve katkýlar için teþekkür ediyoruz. Þuan ki yönetim kurulumuz oldukça genç, dinamik, enerjik ve oldukça heyecanlý bir kadroya sahip. Kadromuzun genç oluþundan hiçbir meslektaþýmýzýn endiþe etmemesini, aksine yapacaklarýmýzý dikkatle izlemelerini ve yanýmýzda olmalarýný rica ediyoruz. AVHO Yönetim Kurulu olarak siz deðerli meslektaþlarýmýza en iyi hizmeti verebilmek, mesleðimizin sorunlarýna en iyi þekilde eðilebilmek ve çözümler üretebilmek adýna mücadele ve çalýþmalarýmýza heyecanlý ve yoðun bir þekilde baþladýk. AVHO bildiðiniz gibi Ankara, Çankýrý ve Kýrýkkale illerini kapsayan bir oda. Bu oda hepimizin deðerli meslektaþlarým. Siz deðerli Veteriner Hekimlerin mesleðimizin sorunlarýna çözüm getirilmesi adýna AVHO'dan beklentilerinizin olduðunu çok iyi bilmekte ve bu bilinçle yolumuza yeniden yapýlanarak devam etmekteyiz. Sizlerden ricamýz karþýlaþtýðýnýz zorluk ve problemleri bizlerle açýk bir þekilde paylaþmanýz. Sadece yaþadýðýnýz zorluklar deðil, yaþadýðýnýz bu zorluklarýn çözümü adýna öneri ve görüþlerinizi de bekliyoruz. Akýl akýldan üstündür. Paylaþýmcý olmanýzý sizlerden rica ediyoruz ki mesleðimizi daha ivedi bir þekilde yükseltip yüceltelim, sorunlarýmýzý tespit edip çözümler üretebilelim. Bir mail, bir mektup, bir telefon yada odamýza gelip bizlerin konuðu olup bizlerle konuþarak olumlu yada olumsuz tüm görüþ ve fikirlerinizi bekliyoruz. Mesleðimiz bir çok ülkede hak ettiði yerde. Ýnsanlar Veteriner Hekimlerin ne yaptýðý ve ne yapmasý gerektiði konusunda bilinçli. Ne yazýk ki ülkemizde böyle deðil. Yerimizde oturmakla, sorunlarýmýz görmezden gelerek, nemelazýmcýlýkla hiçbir yere gelemez, hiçbir þey elde edemeyiz. Birlikten kuvvet doðar unutmayalým. Ülkemizde de mesleðimizi hak ettiði yere getirebilmek, sorunlarýmýzý çözmek, saygýnlýðýmýzý arttýrmak adýna bir ve beraber hareket etmemiz gerekmektedir. Her sorunun çözümü vardýr deðerli meslektaþlarým, yeter ki biz olalým, yeter ki taþýn altýna hepimiz elimizi sokalým, yeter ki birlikte tek vücut olarak mücadele edelim. Tüm Meslektaþlarýma Sonsuz Sevgi ve Saygýlarýmla Bültenimizde yayýnlanmasýný istediðiniz yazýlarýnýzý ve güncel iletiþim bilgilerinizi web adresine mail ile gönderebilir ya da nolu telefondan bizimle iletiþime geçebilirsiniz. ANKARA BÖLGESÝ VETERÝNER BÜLTENÝ T.V.H.B. ANKARA BÖLGESÝ V E T E RÝNER Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Adýna Sahibi Ümit DUMAN Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yasemin SAATÇÝ Editör Murat HARMAN Yayýn Ýdare Merkezi Saðlýk 1 Sokak 36/3 Yeniþehir/ANKARA Tel: Faks: e-posta: Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Tüm haklarý saklýdýr. Kaynak gösterilerek alýntý yapýlabilir. YÖNETÝM KURULU Ümit DUMAN Baþkan Yasemin SAATÇÝ Genel Sekreter Murat HARMAN Sayman Dilruba COÞKUN Serbest Üye Fatih Bilge ÖCAL Serbest Üye ISSN Yayýn Türü: Yerel, Süreli Grafik Tasarým Gürkan AKBAÞ Baský Elma Teknik Basým Matbaacýlýk Çatal Sokak 11/A Maltepe Ankara Tel: Faks: Basým Yeri ve Tarihi Ankara, 21 Eylül 2009 Basým hatalarýndan dolayý odamýz sorumlu deðildir. Dergide yayýmlanan yazýlardan yasal olarak tümüyle yazarlarý sorumludur. 2 Aðustos 2009

3 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Yeni Baþkandan Sesleniþ Prof. Dr. K. Zafer KARAER ile söyleþi Akredite Veteriner Hekim Kursu Klon Buzaðý Efe Her Sorunun Bir Çözümü Vardýr Yeni Baþkandan Sesleniþ Hayvanlarýmýz Ýçin Tehlikeli Olabilecek Gýdalar Kedilerde Böbrek Hastalýklarý Microsporum Canis Ýnfeksiyonu Prof. Dr. K. Zafer KARAER ile Söyleþi VIII Ulusal Veteriner Ýç Hastalýklarý Kongresi Kedi Týrmalama Hastalýðý Çankaya Belediyesi ni Ziyaret Beypazarý Gezisi AVHOT Türkiye Beþincisi Mezuniyet Töreni Veteriner Hekimler Derneðini Ziyaret Akredite Veteriner Hekim Kursu Domuz Gribinde Son Durum Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Kök Hücrelerle Fare Üretildi Lösemi Virüsü En Eski Beyin Fosili Mavi Gýda Boyasý Klon Buzaðý Efe Avrupa nýn Et Kapýsýný Piþmiþ Tavukla Açtýk 5 iz Kediler içindekiler Aðustos

4 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Deðerli Meslektaþlarým, AVHO Deðerli Meslektaþlarým, 10 Aðustos 2009 tarihi itibariyle 42.Dönem Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Baþkanlýðý'na seçilmiþ bulunmaktayým. Sayýn Dr. Nuri ÇAÐIÞ 'a bugüne kadar oda hizmetlerinde vermiþ olduðu katkýlar nedeniyle kendisine teþekkür ederim. Odamýzýn þu andaki Yönetim Kadrosu GENÇ, ENERJÝK, HEYECANLI mesleðini seven, mücadele gücü yüksek deðerli meslektaþlarýmýzdan kurulmuþtur. Bugüne kadar geçmiþ yönetimlerde görev almýþ bütün Oda Baþkanlarýmýza ve Yönetim Kurulu Üyelerine vermiþ olduklarý hizmetler için minnetlerimi sunar, bundan sonraki çalýþmalarýmýzda bizlerle her zaman olduðu gibi yine birlikte olmalarýný ve kendilerinden gelecek her türlü önerileri de saygýyla bekleyeceðimi de belirtmek isterim. Göreve geldiðim andan itibaren bana destek verip tebriklerini sunan diðer illerdeki veteriner hekim odalarýndaki yönetim kurulu üyelerine ve meslektaþlarýmýza da saygýlarýmý sunar kendilerinin bize vermiþ olduklarý destek için teþekkür ederim. Yönetim kurulumuzla sizlere en iyi hizmeti verebilmek ve mesleðimizi ileriye taþýmak için gerekli çalýþmalara yoðun bir þekilde baþlamýþ bulunuyoruz. Mesleki sorunlarýmýzýn bilincindeyiz ve bu sorunlarýmýzý Ülkemizin baþkenti olan Ankara da ki bir meslek odamýz olarak, diðer illerdeki meslektaþlarýmýzýn da genel mesleki sorunlarýmýzla ilgili çözüm olarak, bizden destek beklentilerinin de olduðunun farkýndayýz ve bu sorumluluðumuzla Sizlerin Deðerli Katkýlarýnýzla sorunlarýmýzý çözüme kavuþturmak için var gücümüzle çalýþýp, mesleðimizi tekrar eski parlak günlerinden çok daha iyi konumlara getireceðimize AVHO YÖNETÝMÝ olarak yürekten inanýyoruz. Odamýz mesleki bir sivil toplum kuruluþu olup, mesleðimizdeki sorunlarýmýzý çözmekteki baþarýmýzýn anahtarýnýn Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarýna baðlý, laik, yasalara uyan, hakkaniyet ve eþitlik ölçüsünde büyük gayret ve azimle çalýþan, Siyasetten Uzak, birleþtirici,açýk, þeffaf bir yönetim anlayýþýyla sadece mesleki politikalarýn peþinde koþan bir yapýda olacak olup mesleki alanda kurslar, seminerler, paneller, konferanslar da düzenleyerek meslektaþlarýmýzýn kendilerini en iyi þekilde geliþtirmelerini saðlamak üzere yönetim kurulundaki arkadaþlarýmla birlikte sizlere en iyi mesleki hizmeti verebilmek için göreve gelmiþ bulunuyoruz. Saygýlarýmla. Ümit DUMAN Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný 4 Aðustos 2009

5 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ HAYVANLARIMIZ ÝÇÝN TEHLÝKELÝ OLABÝLECEK GIDALAR Prof. Dr. Ayhan FÝLAZÝ Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi AVOKADO (Persea americana) Avokado'nun yenilmesiyle memeli hayvanlar ve kanatlýlarda miyokard nekrozu ve laktasyon periyodundaki hayvanlarda steril mastitis oluþabileceði rapor edilmektedir. Sýðýr, keçi, at, fare, tavþan, kobay, rat, koyun, muhabbet kuþu, kanarya, sultan papaðaný, deve kuþu, tavuk, hindi ve balýklarýn avokadodan etkilenebileceði, bunlar arasýnda en duyarlý olanlarýnýn kafes kuþlarý, en dirençli olanlarýnýn ise tavuk ve hindiler olduðu ortaya konulmuþtur. Günümüze kadar literatürlere yansýyan tek zehirlenme vakasý Amerika Birleþik Devletlerinde yaþanmýþtýr. Burada avokado yiyen 2 köpekte sekonder olarak miyokard nekrozu görülmüþtür. Bunun dýþýnda doðal olarak oluþan baþka bir vaka bildirilmemiþtir. Hayvanlardaki zehirlenmelerin, avokado'nun meyve, yaprak, kök ve tohumlarýnýn yenilmesiyle oluþabileceði ve en zehirli kýsmýnýn yapraklarý olduðu belirtilmektedir. Ayrýca avokadonun Guatemala'da yetiþen çeþidinin diðer çeþitlerden daha zehirli olduðu ortaya konulmuþtur. Yapýlan deneysel çalýþmalarda; avokado'nun zehirli bileþiði olan persin'den mg/kg dozda alan laktasyondaki farelerin mastitise yakalandýðý, >100 mg/kg'lýk dozun ise miyokard nekrozuna neden olabileceði kaydedilmiþtir. Keçiler 20 g yaprak/kg yediklerinde aðýr mastitis geliþirken, 30 g yaprak/kg yediklerinde kalp hasarý oluþmaktadýr. Koyunlar 25 g/kg avokado yapraðýný 5 gün boyunca yediklerinde akut kalp hasarý, 5.5 g/kg yapraðý 21 gün boyunca veya 2.5 g/kg yapraðý 32 gün boyunca yediklerinde kronik kalp yetmezliði oluþmaktadýr. Muhabbet kuþlarýnýn, avokado meyvesinden 1 g yediklerinde ajitasyon ve ileri derecede gerilim oluþtuðu, püre edilmiþ avokado meyvesinden 8.7 g yediklerinde ise 48 saat içinde öldükleri bildirilmiþtir. Avokado, laktasyondaki hayvanlarýn meme bezi epitelinde nekroza ve kanamalara, kanatlý ve memelilerde ise miyokard nekrozuna neden olmaktadýr. Avokadoya maruz kalan laktasyon periyodundaki memelilerde 24 saat içerisinde mastitis oluþmakta, bunun yanýnda süt verimlerinde %75 oranýnda azalma görülmektedir. Etkilenen meme bezleri katý, þiþ ve bol suludur, kesik süt üretirler. Düþük miktarda avokadoya maruz kalan laktasyondaki hayvanlarda, laktasyon durumu miyokard hasarýna karþý bir derece koruma saðlar. Laktasyonda olmayan hayvanlarda veya yüksek dozlarda avokadoya maruz kalan hayvanlarda, avokadonun alýnmasýný takiben saat içinde miyokard yetmezliði geliþebilir ve letarji, solunum yetmezliði, derialtý ödem, siyanoz, öksürük, eksersiz intoleransý ve ölüm þekillenebilir. Atlarda baþ, dil ve göðüs bölgesinde ödem görülebilir. Kanatlýlarda letarji, solunum yetmezliði, iþtahsýzlýk, boyun ve pektoral bölge ödemi ve ölüm geliþebilir. Avokadoya maruz kalan hayvanlarda patolojik olarak meme bezleri ödemli ve kýzarmýþtýr, bol sulu bozuk bir süt üretirler. Kalp yetmezlikli hayvanlarda akciðer ve karaciðer genellikle deri altý ödeme baðlý olarak konjesyonludur. Karýn boþluðu, perikard kesesi ve göðüs boþluðunda sývý toplanmasý görülebilir. Kalp solgun hatlar içerebilir. Meme bezlerinde görülebilecek histopatolojik lezyonlar, interstitial ödem ve hemorajiyle birlikte salgý epitelinin nekrozu ve dejenerasyon'dur. Avokado zehirlenmesinin tanýsý anamnez ve klinik belirtilere dayanýr. Tanýyý doðrulamak için yararlanýlabilecek kolay özel testler yoktur. Ayýrýcý tanýda mastitis (örneðin infeksiyöz) ve iyonofor zehirlenmesi, porsuk aðacý zehirlenmesi, vitamin E/selenyum eksikliði, gossipol, kalp glikozidi zehirlenmesi (örneðin oleander), kardiyomiyopati ve infeksiyöz miyokardit gibi öteki miyokard bozukluklarýný bu zehirlenmeden ayýrmak gerekir. Tedavide, mastitisli hayvanlarda steroid yapýda olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAID) ve analjezikler yararlý olabilir. Konjestif kalp yetmezliði geliþen hayvanlarda buna iliþkin tedavi (örneðin diüretikler, antiaritmik ilaçlar ile) yararlý olsa bile ekonomik yönden oldukça pahalý olabileceði bildirilmektedir. DOMATES (Solanum lycopersicum) Domates bitkisinin yaprak, çiçek veya olgunlaþmamýþ meyvelerinin yenmesi ile insan ve hayvanlarda istenmeyen klinik durumlarla karþýlaþýlabileceði bildirilmiþtir. Domates Hayvanlar Ýçin Tehlikeli Gýdalar Aðustos

6 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni bitkisinde bulunan gliko-alkaloitler dehidrotomatin ve tomatin, patates bitkisindeki solanine benzer. Bitki olgunlaþýrken özellikle meyve kýsmýnda bulunan bu maddeler de metabolize olur; örneðin tomatin içeriði çiçekli dönemde 4825 µg/g, baþlar yeþil haldeyken µg/g ve baþlar kýrmýzýlaþtýktan (olgunlaþtýktan) sonra belirlenemeyecek bir düzeye düþer. Bunun için olgun domatesler hayvanlar için pek tehlikeli olmaz. Zehirlenme durumlarýnda plazma kolinesteraz enziminin geri dönüþümlü bir þekilde engellenmesi sonucunda mide-baðýrsak bozukluklarý, kalp ritiminde bozulmalar ve merkezi sinir sistemi bozukluklarý (örneðin ataksi, kas zayýflýðý, tremorlar ve duyarlýlýk) gibi klinik belirtiler geliþebilir. Glikoalkaloitler sindirim kanalýndan zayýf þekilde emildiklerinden sistemik belirtiler daha zor geliþir. Bütün zehirlenme durumlarýnda klinik belirtilerin þiddeti alýnan miktara baðlýdýr. Tedavi genellikle belirtilere yönelik olarak yapýlýr. EKMEK HAMURU Ýçine maya katýlmýþ ekmek hamurunun yenilmesi, tür ayrýmý olmaksýzýn bütün hayvanlarda mide þiþkinliði, metabolik asidoz ve Merkezi Sinir Sistemi (MSS) depresyonunun görülmesine neden olur. Her türden hayvan duyarlý olmasýna raðmen köpekler ayrým yapmadan yeme huylarý nedeniyle en yaygýn olarak zehirlenen hayvan türüdür. Midenin sýcak ve nemli ortamý hamurun içindeki mayanýn çoðalmasý için etkili bir inkübatör olarak görev yapar. Hamur kitlesinin aþýrý artmasý midenin þiþmesine neden olur. Bu da mide geniþlemesi/volvulusu durumunda görülenlere benzer þekilde mide duvarýndaki damarlarýn sýkýþmasýna neden olur. Maya fermentasyon ürünleri etil alkol (etanol) içerirler; etil alkolün kana geçmesi sarhoþluk ve metabolik asidoz oluþmasýna yol açar. Erken klinik bulgular kusma, karýn þiþkinliði ve depresyondur. Etanol zehirlenmesi geliþirken hayvanlarda ataksi ve dengesizlik vardýr. Sonuçta aðýr MSS depresyonu, halsizlik, koma, hipotermi ve duyarlýlýk görülebilir. Ölüm genellikle alkolün etkisiyle görülebilir, ama bazen midenin aþýrý þiþmesi nedeniyle de oluþabilir. Taný anamnez ve klinik belirtilere bakýlarak yapýlabilir. Kan etanol düzeyleri ekmek mayasý ile zehirlenme durumlarýnda sürekli olarak yüksektir. Ayýrýcý tanýda mide dilatasyonu, yabancý cisim týkanmasý, etilen glikol zehirlenmesi ve öteki MSS depresanlarýnýn (benzodiazepinler gibi) alýnmasý durumlarý göz önüne alýnmalýdýr. Tedavide belirti göstermeyen ama zehiri alan hayvanlar hemen kusturulmalýdýr (Ekmek mayasýnýn gluten içermesi nedeniyle kusma zor olabilir). Kusturmanýn baþarýsýz olduðu hayvanlarda mide yýkamasý denenebilir. Mideye giren soðuk su maya fermentasyonunu yavaþlatabilir ve mayanýn geri alýnmasýný saðlar. Bazý durumlarda maya kitlesinin cerrahi olarak uzaklaþtýrýlmasý gerekebilir. Alkol zehirlenmesi belirtisi gösteren hayvanlar stabilize edilmeli ve mayayý uzaklaþtýrma çabalarýndan önce hayat kurtarýcý giriþimler yapýlmalýdýr. Alkol zehirlenmesi asit/baz anormalliklerini düzelterek, gerekirse kalp aritmilerini yöneterek ve normal vücut ýsýsýný saðlayarak tedavi edilebilir. Alkolün atýlmasýný artýrmak için sývý diüresisinin saðlanmasý bazý durumlarda yararlý olabilir. Alkol zehirlenmesiyle aðýr komaya giren köpekleri uyarmak için yohimbin (0.1 mg/kg, Damar içi)kullanýlabilir. KABUKLU YEMÝÞ (Fýndýk ve benzeri) Kabuklu yemiþlerin köpekler tarafýndan yenilmesi ile öldürücü olmayan kusma, ataksi, zayýflýk, hipertermi ve depresyon görülebileceði rapor edilmektedir. Köpekler bu türden belirtileri gösteren tek tür olarak bildirilmiþtir. Zehirlenmenin mekanizmasý tam olarak bilinmemektedir. Amerika Birleþik Devletleri Hayvan Zehir ve Kontrol Merkezine 1987'den 2001'e kadar kabuklu yemiþ zehirlenmesi nedeniyle baþvuran 48 köpekten elde edilen verilere göre 2.4 g/kg'dan 62.4 g/kg'a kadar deðiþen miktarlarda (ortalama 11.7 g/kg) kabuklu yemiþ yedikten sonra zehirlenme belirtilerinin görüldüðü bildirilmiþtir. Deneysel olarak yapýlan bir çalýþmada köpeklere 20 g/kg miktarýnda fýndýk verilmesini takiben 12 saat içinde zayýflýk, depresyon, kusma, ataksi, tremorlar ve/veya hipertermi geliþtiði, tremorlarýn sekonder olarak kas zayýflýðýna neden olduðu, fýndýklarýn kusmuk ve dýþkýda ayýrt edilebildiði, serum trigliseritleri, lipazlar ve alkalin fosfatazlarýnda hafif geçici artýþlar oluþtuðu, bütün belirtilerin ise saat içinde normale döndüðü bildirilmiþtir. Taný anamnez ve klinik belirtilere dayanýr. Ayýrýcý tanýda etilen glikol zehirlenmesi, hipotansif ilaçlarýn yutulmasý ve infeksiyöz hastalýklar (örneðin viral enteritis) deðerlendirilmelidir. Belirti göstermeyen ama 1-2 g/kg'dan daha fazla fýndýk alan köpekler için kusturma baþlatýlmalýdýr; aktif kömür büyük miktarda alýmlar için yararlý olabilir. Þans eseri bir çok belirti gösteren köpekler herhangi özel bir tedaviye gerek kalmadan iyileþebilir. Aðýr olarak etkilenmiþ hayvanlara sývý, analjezik veya antipiretikler gibi destek tedaviler yapýlabilir. KURU ÜZÜM/YAÞ ÜZÜM (Vitis spp) Amerika Birleþik Devletleri Hayvan Zehir ve Kontrol Merkezine 1999 ile 2001 yýllarý arasýnda oldukça fazla miktarda üzüm yiyen 10 köpekte akut mide-baðýrsak ve böbrek bozukluðu görüldüðünün bildirilmesi üzerine üzümün zehirliliðine iliþkin araþtýrmalar yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr. Üzüm yenilmesi bazý köpeklerde anurik böbrek yetmezliðinin geliþmesine neden olur. Vakalar daha çok köpeklerde görüldüðünden, bununla ilgili bilgiler bu türden elde edilen bulgulara göre verilmektedir; ancak þimdiye kadar yalnýzca bir vakada bir bardak organik kuru üzümü yiyen bir kedide renal yetmezlik geliþtiði rapor edilmiþtir. Bazý köpeklerin neden üzüm yediklerinde herhangi bir belirti göstermedikleri, 6 Aðustos 2009

7 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ ancak ötekilerin böbrek yetmezliði gösterdikleri bilinmemektedir. Durum deneysel olarak yeniden tekrarlanmamaktadýr. Metabolik enzimler veya genetik yapýdaki farklýlýktan dolayý bazý köpeklerin ötekilerden daha duyarlý olup olmadýklarý belli deðildir. Zehirlenme yalnýzca belli bir grup köpeði etkileyebilmektedir ama ýrk, yaþ veya cinsiyet arasýnda henüz bir iliþki kurulamamýþtýr. Üzümle zehirlenmenin mekanizmasý henüz bilinmemektedir. Etkilenen köpeklerde, üzüm yedikten sonra saat içinde azotemi ile birlikte anurik böbrek yetmezliði geliþebildiði rapor edilmiþtir. Köpeklerde böbrek hasarýna neden olabilen üzümün miktarýnýn yaklaþýk 32 g/kg, kuru üzümün ise ayný miktarýnýn g/kg olabileceði bildirilmiþtir. Etkilenen köpeklerde üzümlerin alýnmasýný takiben 6-12 saat içinde kusma ve diyare geliþir. Öteki belirtiler letarji, iþtahsýzlýk, karýn aðrýsý, zayýflýk, dehidrasyon, polidipsi, tremor ve oliguridir. Anurik böbrek yetmezliði geliþtiðinde bir çok köpek ya ölür veya ötanazi edilmek zorunda kalýrlar. Serum glikoz, karaciðer enzimleri, pankreas anzimleri, serum kalsiyum veya serum fosfor düzeylerinde geçici yükselmeler dikkati çeker. Taný anamnez ve klinik belirtilere dayanýr. Ayýrýcý tanýda böbrek yetmezliðine neden olan öteki nedenler (örneðin etilen glikol, kolekalsiferol) deðerlendirilmelidir.üzüm zehirlenmesinin tedavisinde kusabilecek hayvanlarda acilen kusturmaya baþvurulmalýdýr. Kusturma %3 hidrojen peroksitle (2 ml/kg; 45 ml'den fazla verilmemelidir) baþlatýlmalý; ardýndan aktif kömür verilmelidir. Büyük miktar alýmlarda veya kusma ve/veya diyarenin kendiliðinden 12 saat içinde baþladýðý durumlarda 48 saat içinde hýzlý sývý diüresis önerilir. Sývý uygulanmasý sýrasýnda böbrek fonksiyonu ve sývý dengesi izlenmelidir. Oligurik köpekler için idrar üretimi dopamin (0.5-3 µg/kg/dak, IV) ve/veya furosemid (2 mg/kg IV) ile uyarýlmalýdýr. Anurik köpekler peritoneal diyaliz veya hemodiyaliz saðlanamazsa yaþamlarýný sürdüremezler ve daha sonra bile prognoz devam eder. Üzüm zehirlenmesinde anahtar korunmadýr. Hasta sahiplerine bu meyvenin hayatý tehdit eden klinik sorunlara neden olduðunu ve evcil hayvanlarýna hiçbir surette yedirmemelerini mutlaka söyleyiniz. SOÐAN (Allium cepa) VE SARIMSAK (Allium sativum) Soðan ve sarýmsak ayný aileden iki bitkidir ve ayný yolla hayvanlarý etkiledikleri rapor edilmiþtir. Özellikle alkilsistein sulfoksit gibi çok çeþitli organik sulfoksitleri içeren soðan ve sarýmsaðýn bütün tipleri klinik sorunlara yol açarlar. Bitki ezildiðinde veya herhangi bir þekilde hasara uðradýðýnda organik sülfoksitler, oldukça kompleks sülfür içeren organik bileþiklere dönüþürler. Bu bileþiklerin çoðunluðu veya metabolitleri, bitkilerin kokusu, tadý ve farmakolojik etkilerinden sorumludurlar. Organik sülfür bileþikleri mide-baðýrsak kanalýndan kolayca emilirler ve oldukça reaktif oksidanlara metabolize olurlar. Piþirme veya bitkinin bozulmasý bunlarýn potansiyel zehirliliklerini azaltmaz. Günümüze kadar soðan zehirlenmesine at, koyun, keçi, sýðýr, cennet papaðaný, kedi ve köpek gibi pek çok hayvanda rastlanmýþtýr. Köpek ve kediler soðan zehirlenmesine oldukça duyarlýlýk gösterirler. Allium türlerinde bulunan organik sülfür bileþiklerinin temel toksikolojik mekanizmasý oksidatif hemolizdir. Eritrositlerdeki oksidan maddelerin konsantrasyonu, antioksidan metabolik yolaklarýn kapasitesini aþtýðýnda oksidatif hemoliz oluþur. Köpeklerin eritrositlerindeki katalazýn antioksidan etkinliði düþüktür. Kedilerdeki normal hemoglobin ise oksidatif hasara diðer hayvan türlerindeki hemoglobinden 2-3 kez daha duyarlýdýr. Bu nedenle kediler Allium zehirlenmesine köpeklerden daha duyarlýdýr. Kedilerde 5 g/kg, köpeklerde g/kg kadar soðan yenilmesi klinik yönden önemli hematolojik deðiþikliklere neden olabilmektedir. Genel olarak bir hayvanýn bir defada kendi vücut aðýrlýðýnýn %0.5'inden daha fazla miktarda soðan yemesinin zehirlenmeyle sonuçlandýðý kaydedilmiþtir. Allium spp zehirlenmesi Heinz cisimli anemiye, methemoglobinemiye, agglutinasyona ve hemoglobinuriye neden olur. Anemiye ilave olarak küçük hayvanlarda iþtahsýzlýk, kusma ve diyare gibi mide baðýrsak belirtilerine rastanabileceði kaydedilmiþtir. Ýþtahsýzlýk, genellikle hemolizden bir gün önce oluþur. Tedavide mide baðýrsak ile ilgili belirtiler düzeltilmeli ve hastanýn hematokrit düzeyi yakýndan izlenmelidir. Heinz cisimciklerinin varlýðý belirlemek için kan frotileri yapýlmalýdýr. KAYNAKLAR 1. Veterinary Merck Manual (2009): Food Hazards. cfile=htm/bc/toc_ htm, (Eriþim: ) 2. Barceloux, DG (2009): Potatoes, tomatoes, and solanine toxicity (Solanum tuberosum L., Solanum lycopersicum L.). Disease-a-Month, 55 (6): Porterpan, B. (2005): Raisins and grapes: Potentially lethal treats for dogs.http://veterinarymedicine.dvm360.com/vetmed/article/article Detail.jsp?id=160622, Eriþim: Hansen, SR (2002): Macadamia nut toxicosis in dogs. Eriþim: Cope, RB (2005): Toxicology Brief: Allium species poisoning in dogs and cats. Brief-iAlliumi-species-poisoning-indog/ArticleStandard/Article/detail/174478, Eriþim: Wallis, ME (2005). Potentially toxic garden plants. Eriþim: Aðustos

8 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Kedilerde Böbrek Hastalýklarý Persian ve Persian Melezleri Gibi Kedi Irklarýnda Böbrek Sorunlarýnýn Þekillenmesinin Genetik ve Klinik Yönü Veteriner Hekim Dilruba COÞKUN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi Kedilerde Böbrek Hastalýklarý Genlerin zihinsel ve fiziksel özellikleri önemli oranla etkilediði bilinmektedir. Kalýtým genler tarafýndan denetlenmekte ve kongenital bir defekt, genetik bir bozukluk sonucu oluþabilmektedir. Safkan kedi ýrklarýnda genetik hastalýklar daha sýk gözlenmektedir. Örneðin, böbrek hastalýklarý genlerin de etkisiyle bazý ýrklarda daha fazla görülebilir. Ýran (Persian) kedilerinin yüzde kýrktan fazlasýnda kalýtsal olarak Polikistik böbrek hastalýðý ( PKD ) þekillendiði bildirilmektedir. Keza persian melezleri gibi kedi ýrklarý da böbrek hastalýklarýna daha yatkýndýrlar. Kalýtsak kaynaklý önemli böbrek sorunlarý hakkýnda kýsa bilgiler aþaðýda sunulmaktadýr. 1- Akut Böbrek Yetmezliði: Bu ciddi sorun, genellikle, kalp yetmezliði, þok, enfeksiyon ya da ilerlemiþ tümör olgularý gibi sistemik hastalýklar benzeri üriner sistem hastalýklarýndan kaynaklanýr. Örneðin, etilen glikol-antifiriz gibi belirli zehirler ani böbrek yetmezliðine neden olur. Akut böbrek yetmezliðinde þok aniden geliþtiðinden, polidipsi ve poliüri görülmez. Kanda üre miktarý yükselmiþtir. Olgu-1: Persian ýrký kedide kanda üre miktarý yükselmiþtir (Akut Böbrek Yetmezliði) Belirtiler: Kusma (kanlý olabilir), dehidratasyon, stomatitis (sýklýkla yutma güçlüðü ile birlikte), durgunluk, sancý belirtileri ve koma en karakteristik semptomlardýr. Tedavi: Sorunun nedeni zehir ise, bu risk faktörünün (nefrotoksik ajanlar vb.)alýnmasý engellenmelidir. Rehidrasyon amacýyla sývý-elektrolit tedavisi yapýlmalýdýr.ayrýca fosfattan fakir bir diyet hazýrlanmalýdýr. Kusma, gastroenteritis gibi belirtiler semptomatik tedavi ile giderilebilir. 2- Kronik Böbrek Yetmezliði: Bu hastalýk, yavaþ ve latent geliþen ve genellikle yaþlý kedileri etkileyen, bir sorundur. Sebepleri arasýnda, kalýtsal ve kongenital hastalýklar, polikistik böbrek hastalýðý, üriner çýkýþta týkanma, idiyopatik nedenler vb. önde gelmektedir. Belirtiler: Poliüri, polidipsi, kondüsyonun düþmesi ve kilo kaybý; ileri aþamalarda üremi, kusma, aðýz kokusu, aðýzda yara ve ülserler, anemi,dehidratasyon; son aþamada ise kan kusmak, koma ve ölüm gelir. Olgu-2: Persian melezi kedide kanda üre miktarý artmýþtýr (Kronik Böbrek Yetmezliði) Tedavi: Kaybolan böbrek dokusu yenilenmez, dolayýsýyla kalan böbrek üstündeki yük minimum düzeyde tutulmalýdýr. Kedilere iyi kaliteli, düþük protein ve yüksek karbonhidrat içerikli bir diyet uygulanmasý gerekir.diyeti Omega-6 doymamýþ yað asitleriyle desteklemenin böbreðe zarar verdiði görülürken, Omega-3 desteðinin böbrekleri koruduðu ve olasýlýkla kan basýncýný düþürdüðü gözlenmektedir. 3- Alt Üriner Sistem Hastalýklarý: Kedi alt-üriner sistem hastalýðý ( FLUTD ) vesica ürinaria ve idrar yollarýný etkileyen bir hastalýk birleþimidir. Her yýl kedi nüfusunun yüzde birinin FLUTD 'un bir türüne yakalandýðý bildirilmektedir. Bazý hayvanlarda aðrýlý hatta ölümcül sorunlar yaratýrken, çoðunlukla obstürktif olmayan FLUTD olgularý görülmektedir. FLUTD her kedide obstrüktif olmayan sistite neden olabilirken, daha ciddi obstrüktif FLUTD kýsýrlaþtýrýlmýþ, ancak yeterli egzersiz yapmayan, kilo fazlasý olan erkek kedilerde görülmektedir. a) Obstrüktif olmayan FLUTD: Kedilerin yaklaþýk yüzde altmýþbeþinde,vesica ürinaria'nýn iç duvarýnda deðiþikliðe yol açan idiyopatik sistit þekillenmiþtir.vesica ürinaria' nýn mukozasý sinir iletimiyle (hipogastrik sinir, pelvik sinir, pudental sinir), idrardaki zehirli 8 Aðustos 2009

9 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ maddeler ( kristaller gibi ) arasýndaki etkileþim vesica ürinaria' nýn enflamasyonuna ya da poliüri ve dizüriye yol açar. Çoðu durumda kendiliðinden beþ gün içinde geçer ama bazýlarý tamamen týkanmaya kadar geliþim gösterir. Dizüri (Aðrýlý ya da zor idara çýkma): Ikýnma, uzun süre çömeldiði halde idrar çýkartamama, idrar çýkartma öncesi devamlý eþelenme, sýzlanmak, tuvalet kumunu sýk sýk ziyaret etmek, idrarýn kanlý ve tortulu olmasý, penis ve vulvanýn daha sýk yalanmasý gibi belirtileriyle tanýnýr. b) Obstrüktif FLUTD: Vesica ürinaria'daki kum (kristaller) ya da taþlar (ürolitler) üriner sistem obstrüksiyonlarýnýn yaklaþýk yüzde onunu oluþturur. Kedilerin yüzde altmýþýnda, enfekte olmuþ vesica ürinaria duvarýndan sýzan maddeler idrar yollarýnda birikerek bir týkaç oluþturur. Ayrýca üriner kristaller de üretilmiþse, bu týkaçta birikir ve tam bir obstrüksiyona yol açar. Ýdrarda kristal bulunmasý daha önce bir hastalýk geçmiþi yoksa pek önemli deðildir.ayný biçimde, idrarda kristal olmamasý vesica ürinaria'da taþ olmadýðý anlamýna gelmez. Tedavi: Önemli olan altta yatan nedeni yok etmektir. Kedilerin diyet deðiþimi ve yeni ev hayvanlarýnýn geliþi gibi çeþitli gerginlik unsurlarýnýn yapýlan araþtýrmalarda idiyopatik sistitle baðlantýlý olduðu bulunmuþtur. Bu gibi durumlarda antidepresan ilaçlarýn yararý olabilir. Enfeksiyon az rastlanan bir neden olduðundan, antibiyotikler de nadiren iþe yarar. Sancýyý gidermek amacýyla spazmolitik ilaçlar da kullanýlmaktadýr. Üriner sistem obstrüksiyonu ola kedilerde aðrý belirtileri bulunur.ikýnma bazen konstipasyonla karýþtýrýlabilir ve dýþkýlamak için ýkýndýklarý sanýlýr. Ýdrar PH'sý diyetle ayarlanýr ve dikkatle izlenmelidir. Bu kontrollar ev koþullarýnda PH çubuklarýyla günlük olarak yapýlabilir.vesica ürinaria mukozasýný korumak önemlidir.bu korunma teori olarak diyete N-asetil glükosamin GAG eklenerek saðlanabilir.her durumda su alýmýný arttýrmak gerekir.kuru mama yiyen kedilerde yaþ mamaya geçilmesi önemli bir önlemdir. FLUTD taþlarýnýn türleri: Struvit (Tripel fosfat kristalleri) en yaygýn görülen taþ türüdür ve taþlarýn yaklaþýk yüzde ellisini oluþurur. Bazý reçeteli özel diyetler ufak struvit ürolitlerini eritebilir (tripel fosfat kristallerinin idrar PH 'sý alkalidir, diyet seçiminde önemlidir.). Persian kedi ýrklarýnda böbrek hastalýklarý bu kristallerden dolayý gözlenmektedir. Kalsiyum oksalat kristalleri ürolitlerin yaklaþýk yüzde kýrkýný oluþturur.diyet yoluyla eritilemezler. (idrar PH 'sý deðiþkendir) ve idrar yollarýndan geçmek için fazla büyük iseler operasyonla alýnmalarý gerekir.yapýlan incelemeler sonucunda, kalsiyum oksalat kristallerinin daha çok persian kedi ýrklarýnda sýk rastlandýðý tespit edilmiþtir,ayrýca genetik unsurun kalsiyum oksalat kristallerinin ürolit oluþum riskini arttýrýcý etkisi olduðu bildirilmektedir. Alt üriner sistem hastalýðýnda taþ sorunu bulunan kediler için özel üretilmiþ diyetler bulunmaktadýr. Tedavi açýsýndan su alýmý da önemlidir. Sonuç olarak kedilerde böbrek hastalýklarýný önlemek için; *Yetiþkin kedilerin ve özellikle genetik olarak böbrek hastalýðýna yatkýn kedi ýrklarýnýn böbrek fonksiyonlarýný kontrol etmek, rutin kan ve idrar testlerin yaptýrmak önemlidir. *Kedilerin her üç ayda bir tartýlýp kontrolü yapýlmalýdýr (225g'lýk kilo kaybý bile önemli olabilmektedir). *Ýran(Persian)gibi kedi ýrklarýnýn ve melezlerinin PKD açýsýndan ultrasonla kontrol edilmeleri gereklidir. *Diþ eti hastalýlarýný önlemek önemlidir, çünkü bu hastalýk kan yoluyla böbreklere hasara neden olan bakteri yayýlmasýna neden olabilir. *Erkek kedilerin en az dokuz aylýk olana kadar kýsýrlaþtýrýlmamasý gerekir. *Kediler için çanaklarýnda yeterli miktarda içilecek su bulundurulmalýdýr. *Kedilerde sadece kuru mamaya dayanan diyetler sorun yaratabilir. Referanslar: * Doreen M. Houston, Andrew E.P. Moore, Michael G. Favrin, ve Brent Hoff, (2003), Feline urethral plugs and bladder uroliths: A review of 5484 submissions , The Canadian Veterinary Journal, 44(12), * Fogle B., Kedi Sahibinin El Kitabý, Ýstanbul: Alfa Basým Yayým Daðýtým, * Gündüz A.Ü., Gündüz M.C. Akyüz M., Arun S., Mahsunlar H., (2006), Ýran melezi bir kedide kistik böbrek olgusu., III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliði Kongresi Bilidiri Özetleri Kitabý, Mayýs, Bursa, 214 * Kaymaz Akdogan A., Ý.Ü. Veteriner Fak. Dahiliye Ders Notlarý, IV. Bölüm: Üriner Sistem Olgu-3: Persian ýrký kedide idrar mikroskobik incelemesinde tripel fosfat kristalleri gözlenmiþtir. * Taylor D., (2004), Kedi Bakýmý, Ýnkýlap Kitabevi, 253 Aðustos

T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Veteriner Hekimler Ailesi Veteriner Hekim Murat HARMAN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi mharman@avho.org.tr editörden Deðerli Meslektaþlarým,

Detaylı

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur içindekiler Kilo Vermenin Sigara Cildinizi 4 Püf Noktalarý ve Zehirliyor Akupunktur ve Erken Yaþlandýrýyor Okul Çantalarý 6 9 20 Omurga Eðriliðini Tetikliyor Akupunkturun kalori yaktýrýcý, yaðlarý eritici

Detaylı

Yazarlar. Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü. Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest)

Yazarlar. Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü. Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest) SÝGARA BAÐIMLILIÐI VE TEDAVÝSÝ Yazarlar Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest) Doç. Dr. Atilla Soykan A.Ü.T.F. Psikiyatri Anabilim Dalý Konsiltasyon

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2007 Cilt 5 Sayý 3 Bölgelendirme (Zoning) ve Bölümlendirme

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2008 Cilt 6 Sayý 1 Tavuklarda Mikoplazma Ýnfeksiyonlarýnda

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik

2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik Ýmtiyaz Sahibi Dr. Gültekin Süleymanlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Selçuk Koçlar ANTALYA TABÝP ODASI YAYIN ORGANI HEKÝM GÜNCESÝ Yayýn Kurulu Dr. Nevzat Akyar Dr. Nevval Bayýr Çelik Dr. Þükrü Bayraktar Dr.

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞÇÝ SAÐLIÐI PANELÝ 23 Mayýs 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Paneli ISBN

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

Ekmek israfýna hayýr

Ekmek israfýna hayýr Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam. Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara

Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam. Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara Copyright Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam Bu kitabýn tüm haklarý Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu

Detaylı

KÜNYE 01 DERGÝ Sayý 1 Mayýs 2007 Ücretsizdir Sahibi Sabancý Üniversitesi Yayýn Sorumlu Müdürü Elif Gülez Yayýn Koordinatörü Demet Oðuz Danýþma Kurulu Hasan Bülent Kahraman Gülayþe Koçak Defne Üçer Nesrin

Detaylı

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Baþ Editör Muhittin Görmüþ Editörler Kubilay Uysal Fatma Aksever Yayýn Kurulu Mustafa Kuþcu, Fuzuli Yaðmurlu, Muhittin Görmüþ,

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý.

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý. dýþarýdan göz... 1 Ocak 2009 Sayý:158 Sabah yürüyüþü gibi Keklik Pýnarý ndan Kýzýlay a doðru yürüyordum. Yokuþ aþaðý. Gazý biten o- tomobil nasýl durur, öyle duruverdim. Birden. Kalbimde duyumsadým. Yavaþla

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

Sayý 4 Nisan 2001. Kapak Fotoðrafý: Doðubeyazýt, Kasým 2000 Dr. Serdar Kula Gazi Ü. Týp Fak. Çocuk Sað. ve Hast. AD Ankara ISSN 1300-0853

Sayý 4 Nisan 2001. Kapak Fotoðrafý: Doðubeyazýt, Kasým 2000 Dr. Serdar Kula Gazi Ü. Týp Fak. Çocuk Sað. ve Hast. AD Ankara ISSN 1300-0853 Sürekli Týp Eðitimi Dergisi Bu Sayýda Cilt 10 Sayý 4 Nisan 2001 EDÝTÖRLER Dr. Orhan Odabaþý YAYIN KURULU Prof. Dr. Ufuk Beyazova Dyt. Þeniz Ilgaz Dr. Serdar Kula Dr. Mehmet Özen Dr. Fatih Sarýöz Dr. Murat

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı