Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC"

Transkript

1 Programlanabilir Lojik Kontrolörler MELSEC PLC Ailesi Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir.

2 MITSUBISHI ELECTRIC Doðru Seçim MITSUBISHI ELECTRIC dünya çapýnda 106 iþtiraki ve 63 üretim tesisiyle faaliyet göstermektedir den fazla çalýþaný deðiþik alanlarda elektronik ürünler üretmekte ve pazarlamaktadýr: Yarý iletkenlerden ev elektroniði ürünlerine, PC lerden mobil telefonlara, klima cihazlarýndan asansörlere, renkli stadyum skorbordlarýndan uydu teknolojisine kadar geniþ bir ürün yelpazesi sunmaktadýr. ÝÇERÝK MELSEC SPS 2-3 ALPHA 4-5 MELSEC FX1S 6-7 MELSEC FX1N 8-9 MELSEC FX2N MELSEC FX2NC MELSECAnSH/QnAS MELSEC QnA/Q4AR MELSEC Sistem Q Haberleþme Aðlarý MELSOFT MMI Sizin için buradayýz MITSUBISHI ELECTRIC Endüstriyel otomasyon dünya öncüsü MITSUBISHI ELECTRIC en modern otomasyon teknolojisi ile dünya çapýnda teknik ilerlemelere ve ticari baþarýlara imza atmaktadýr. Halen dünyanýn dört bir yanýnda zorlu endüstri koþullarýnda çalýþmakta olan 6 milyonun üzerindeki PLC Sistemi, her geçen gün MITSUBISHI ELECTRIC ürünlerinin kalitesini ispatlamaktadýr. Tecrübemiz ve konumuza hakimiyetimiz bizi PLC Sistemlerinde dünyanýn en büyüklerinden biri, küçük PLC alanýnda ise en büyüðü yapmýþtýr. Asya da endüstriyel otomasyon alanýnda rakipsiz birinciyiz. Müþteriler ve kullanýcýlar tecrübemizden faydalanmaktadýr. MITSUBISHI ELECTRIC gerek basit makinelerin gerekse kompleks tesislerin otomasyonunda tüm dünyada aranýlan bir çözüm ortaðýdýr. Yüksek kalite PLC Sistemlerimiz düþük arýza oranlarýyla ve kaliteleriyle pazarýn önde gelen ürünleridir. Bütün uluslararasý kalite kriterlerini fazlasýyla saðladýklarý sertifikalarla belgelenmiþtir. PLC sistemlerimiz yýllar içinde iyice olgunlaþan teknolojileriyle kullanýcý için güvenli bir yatýrýmdýr. Hýzlý teslimat Ürünlerimiz, yaygýn üretim noktalarýmýz ve yan kuruluþlarýmýz sayesinde Avrupa da bile çabucak elde edilebilir. Düsseldorf / Ratingen deki merkezimiz pazarýn deðiþen ihtiyaçlarýna hýzlý yanýt verebilecek donanýma sahiptir. Etkili lojistik sistemimiz sayesinde, ürünleriniz distribütörlerimiz aracýlýðýyla size ulaþtýrýlýr. Uluslararasý servis Uluslararasý servis, tecrübeli servis elemanlarýmýz tüm dünyada danýþma, planlama, projelendirme, kurulum ve eðitim hizmetleri vermekte otomasyon problemlerinizde size yardýmcý olmaktadýr. Hizmetlerimizde kriterimiz bürokratik engelleri aþýp müþterilerimize zamanýnda teknik destek saðlamaktýr. Teknik sorunlarýnýz için, merkezdeki servis bölümümüze her an danýþabilirsiniz. kompleks uygulamalarýnýzda mühendislerden ve teknikerlerden oluþan, konusuna hakim bir ekip yanýnýzda olacaktýr. Çünkü servisin bizim için anlamý Bize ihtiyacýnýz olduðunda yanýnýzda olmaktýr. Internet sayfalarýmýzdan dilediðiniz an bize ulaþabilirsiniz: adresinden güncel bilgilere ve uygulama örneklerine eriþebilirsiniz. Sonuç olarak günün 24 saati yanýnýzdayýz. Toplam kalite yönetimi Kalite konusundaki çabalarýmýz sadece ürünlerimiz ve servisle sýnýrlý deðildir, ayný zamanda çevre duyarlýlýðý ve çalýþanlarýmýzý da içermektedir. Ulaþtýðýmýz yüksek standart Köln deki TÜV-CERT tarafýndan ISO9000 ile onaylanmýþtýr. Ayrýca tüm ürünlerimiz CE normlarýna uygundur. MELSEC PLC Dünyasý Otomasyon alanýnda uygulamalar sürekli olarak daha karmaþýk oluyor. Bu yüzden tek elden çýkan otomasyon konseptleri özellikle talep ediliyor. MITSUBISHI ELECTRIC ürünlerinin en modern teknolojiye sahip olmalarý ve kolay kullanýlabilir olmalarý, onlarý en zorlu uygulamalar için bile ideal bir seçim haline getiriyor.

3 Programlanabilir Lojik Kontrolörler MITSUBISHI ELECTRIC, MELSEC PLC Sistemleri ile geniþ kapsamlý ve þeffaf bir ürün programý sunmaktadýr. Bütün ürünler bir operatör paneli ile birlikte kullanýlabilir. MELSECNET ve açýk haberleþme aðlarý ile hýzlý ve güvenli haberleþme saðlanarak, çok seviyeli haberleþme mimarisi kurulabilir. Tip ALPHA/ALPHA XL MELSEC FX1S/FX1N MELSEC FX2N/FX2NC MELSEC AnSH/QnAS MELSEC QnA/Q4AR MELSEC System Q Þebeke Beslemesi AC V, DC 24 V AC V, DC V AC , DC24V/DC24V AC , DC 24 V AC , DC 24 V AC , DC 24 V Giriþ / / Çýkýþ / / Dijital Çýkýþ Röle, Transistor Röle, Transistor Röle, Transistor Röle, Transistor, Triyak Röle, Transistor, Triyak Röle, Transistor, Triyak Tarama süresi / komut Programa baðlý 0,55 µs 0,08 µs 0,25 0,33 µs 0,075 0,2 µs 0,034 0,2 µs PLC Program kapasitesi 200 Fonksiyon bloðu 2 k Adým/ 8 k Adým 8 16 k Adým 8 60 k Adým k Adým k Adým MELSEC PLC Sistemleri günümüzde endüstrinin tüm taleplerini karþýlayabilirler ve arýza oranlarýnýn düþüklüðüyle size yatýrým güvencesi vermektedirler. Halen eski MELSEC PLC sistemleri ile çalýþan müþterilerimizin memnuniyeti bu sözleri onaylamaktadýr. MITSUBISHI ELECTRIC 1981 de Avrupa da ilk ve tek kompakt tip PLC yi üretmiþtir: MELSEC serisi. Her þey bir arada sloganýyla üretilen bu PLC sürekli geliþtirilmiþ ve yenilenmiþtir. Günümüzde pazara sürülen kompakt tip PLC lerin öncüsü olmuþtur. MITSUBISHI ELECTRIC bir yýl sonra ilk modüler PLC yi Avrupa piyasasýna sürmüþtür. Konsept bugüne kadar korunmuþ, bir teknik olgunluk ve güvenilirlik garantisi olan MELSEC Sistem Q ile zirveye ulaþmýþtýr. MITSUBISHI ELECTRIC bütün sitemlerinin devamlýlýðýna özen göstermektedir. Bu yaklaþým tüm endüstriyel otomasyon ürünlerimizde görülür. Operatör panelleri ve SCADA yazýlýmlarý gibi standart ürünler bütün MELSEC PLC lerle haberleþebilirler. Bu özellik bütün otomasyon uygulamalarýnýn gerçekleþtirilmesinde kolaylýklar saðlamaktadýr.

4 ALPHA Ailesi Esnek çözümler ALPHA Ailesi ürünleri bugüne kadar kullanýlan birçok deðiþik ürünün yerini tek baþýna alarak ekonomik çözüm olanaklarý sunar. Mevcut ALPHA Ailesi ürünleri þunlardýr: ALPHA 6: 4 giriþ / 2 çýkýþ ALPHA 10: 6 giriþ / 4 çýkýþ ALPHA 20: 12 giriþ / 8 çýkýþ ALPHA XL 14: 8 giriþ / 6 çýkýþ ALPHA XL 24: 15 giriþ / 9 çýkýþ ALPHA Ailesi özellikle aþaðýdaki uygulamalar için uygundur: Seralar ve tarým makineleri Pompa kontrolü Kapý ve kepenk kontrolü Özel taþýt üretimi Kalorifer, klima ve havalandýrma Aydýnlatma tekniði Alarm ve güvenlik sistemleri Taþýma sistemleri Açýk ortam uygulamalarý ALPHA Ailesi Basit uygulamalar için dahiyane çözümler ALPHA ailesi ile küçük kontrolörlerin performansý yeniden tanýmlanmýþtýr. Mükemmel özellikleriyle ALPHA serisi, küçük kontrolörler sýnýfýnda öncüdür. Bina otomasyonu, makine ve cihaz imalatý için kullanýmý uygundur. Pratik operatör paneli ALPHA Ailesi bir LCD göstergeye ve 8 fonksiyon tuþuna sahiptir. Fonksiyon tuþlarý yardýmýyla cihaz kendi üzerinden programlanabilir, mesajlar ve proses verileri girilebilir veya deðiþtirilebilir. Buna ek olarak HMI fonksiyonuna ve arkadan aydýnlatmaya sahiptir. Entegre analog giriþler 24 V DC modellerinde maksimum 8 dijital giriþ, ayný zamanda analog olarak da kullanýlabilir. (0 10V DC) Çok sayýda komut ALPHA ailesi programlama komutlarý, otomasyon tekniði günlük taleplerini karþýlayacak biçimde geliþtirilmiþtir. Analog iþlemlere yarayan komutlar, bool iþlemleri, Set / Reset, akým darbe anahtarý, zaman 4

5 Programlanabilir Küçük Kontrolörler fonksiyonlarý, sayýcýlar, (ALPHA XL modellerinde aritmetik iþlemler, PWM vs.) hemen her uygulama için programlanabilme olanaðý saðlar. Kolay takvim ve saat fonksiyonlarý ALPHA ailesi standart donanýmlarýndan biri de, otomatik yaz / kýþ saati dönüþümlü entegre gerçek zaman saatidir. Geniþletilmiþ haberleþme olanaklarý ALPHA XL modellerinde ikinci bir baðlantý noktasý yardýmýyla (GSM) - modem hattý üzerinden uzaktan bakým olanaðý ve SMS, ve Fax (mesajlar, alarmlar, proses verileri) göndermek mümkündür. Ayrýca ALPHA ailesi ürünleri ASI-haberleþme aðýna da baðlanabilir. Giriþ/Çýkýþ Bölgesi 6 20 G/C ALPHA, G/C ALPHA XL Hafýza / Fonksiyon bloklarý 64 FB ALPHA, 200 FB ALPHA XL Analog iþlemler Max. 8 giriþ Çözünürlük 8 bit ALPHA, 9 bit ALPHA XL Gerçek zaman saati þalt sayýsý 350 ALPHA, ALPHA XL ALPHA Haberleþmesi 1 x RS232C Modem vasýtasýyla uzaktan bakým ALPHA XL Haberleþmesi 2 x RS232C (GSM) modem vasýtasýyla uzaktan bakým / SMS gönderebilme özelliði PC baðlantýsý protokolü Haberleþme tekniði AS-Interface Besleme AC V, DC 24 V Ölçüler / mm (E xbxd) 71,2/124,6 x 90 x 52/55 ALPHA XL serisinin 4 ana modülünden her biri, 4 farklý geniþleme ünitesinden biri kullanýlarak 28 giriþ çýkýþa kadar geniþletilebilir. Ýkisi entegre 1KHz sayýcýdan 4 dört dijital 24 V DC giriþ 4 dijital 240 V AC / DC giriþ 4 röle çýkýþý 4 transistor çýkýþý 2 analog çýkýþa sahip bir ünite geliþtirilme aþamasýnda ALPHA ailesinin diðer üstün özellikleri: 200 fonksiyon bloðu kapasiteli program hafýzasý 6 dilde programlama (D, GB, F, I, E, S) ALPHA XL dýþ ortamlarda -25 C ye kadar çalýþmaktadýr. ALPHA ailesi çokça ön bilgi gerektirmeyen, kullanýmý basit, grafik programlama ara yüzüne sahip AL-PCS-WIN yazýlýmý ile programlanabilir. Yazýlým programlamanýn dýþýnda Simülasyon ve monitörleme özellikleri de içerir. 5

6 MELSEC FX1S 10 Giriþ / Çýkýþ la komple programlama MELSEC FX1S Ekonomik PLC MELSEC FX1S Serisi PLC lerin özellikleri: 10/14/20/30/34 Giriþ / Çýkýþ Transistor veya Röle Çýkýþlarý Orijinal boyutlar Son yýllarda PLC boyutlarýný küçültme konusunda önemli aþamalar kaydedildi. Boyutlar küçülürken performanslar da arttý. MITSUBISHI ELECTRIC, FX1S Serisi ile geleceðin PLC- Jenerasyonunu sunuyor. Bir Stand-alone cihazý olarak FX1S Giriþ / Çýkýþ, 2 k Adým program belleði, bakým gerektirmeyen EEPROM ve gerçek zaman saati sunuyor. FX1S selefi FX0S e göre daha fazla fonksiyon, daha yüksek performans, geniþletilmiþ hafýza kapasitesi ve haberleþme aðlarý için daha kullanýþlý bir yapý sunuyor. Tarama süresi 0,55 µs/komut Geliþtirilmiþ hýzlý sayýcý giriþleri Hafýza kasetleri yardýmýyla programlarý kolayca deðiþtirilebilme Yeni karþýlaþtýrma ve pozisyonlama komutlarý MELSEC FX1S Serisi PLC ler donanýmlarýnýn getirdiði avantajlar nedeniyle özellikle aþaðýdaki alanlar için uygundur: Aðaç iþleme Paketleme Özel makine imalatý Taþýma sistemleri Taþýt endüstrisi Çevre tekniði 6

7 Programlanabilir Lojik Kontrolörler Hýzlý ve amaca yönelik reaksiyonlar için 6 Interrupt programý giriþi Geleceðin PLC Jenerasyonu MELSEC FX1S Serisi PLC lere standart olarak aþaðýdaki donanýmlar entegre edilmiþtir: RS422 seri programlama portu Ýki analog potansiyometre Opsiyonel modüller için baðlantý noktasý Entegre operatör paneli Standart donanýmýn dýþýnda opsiyon olarak aþaðýdaki iþlemlere olanak saðlayan bir operatör paneli entegre edilebilir: Word yada bit deðiþkenlerini durumunu / deðerini takip edebilme Herhangi bir deðiþkenin durumunu / deðerini deðiþtirebilme Gerçek zaman saatini görüntüleyebilme Arka plan ýþýklandýrmasý Giriþ / Çýkýþ Bölgesi 10/34 Giriþ / Çýkýþ Hafýza 2000 Adým Tarama süresi 0,55 µs/komut Pozisyonlama 6 Hýzlý Sayýcý (max. 60 khz) 2 Puls çýkýþý (100 khz) Haberleþme tekniði Ethernet MELSEC FX Peer to Peer (PPN) Besleme AC V, DC 24 V Ölçüler / mm (E xbxd) 60/75/100 x 90 x 75/49 FX1S ve FX1N serisi PC lerin opsiyonel baðlantý noktasý adaptörleri: (GSM)-Modemler, yazýcýlar ve Barcode okuyucularý için RS232 adaptörü. Operatör panelleri için RS422 adaptörü. Multidrop, peer to peer ve 8 istasyona kadar haberleþme aðlarý için RS485 adaptörü. 8adetanalog potansiyometre baðlantýsý yapýlabilecek adaptörler. 4 dijital giriþ, 2 dijital çýkýþ, 2 analog giriþ ve 1 analog çýkýþ baðlantýsý yapýlabilecek adaptörler. Yeni FX1S ve FX1N serisi PLC ler aþaðýdaki MELSERVO örneðinde olduðu gibi kumanda ve tahrik uygulamalarýna olanak verir. 7

8 MELSEC FX1N Geleceðin konusu: Pozisyon kontrolü MELSEC FX1N kapsamlý kullaným alaný ve geniþletilebilirlik MELSEC FX1N serisi PLC lerin özellikleri: 14/24/40 veya 60 Giriþ / Çýkýþ 8 48 Giriþ / Çýkýþ geniþleme üniteleri Analog deðer ölçümü, ýsý ölçümü ve haberleþme için özel modüller. Haberleþme aðlarýnda kullanýlabilir ve yüksek bir performansa sahiptir. Mevcut FX0N ve FX2N dijital geniþleme modülleri ve özel modülleri FX1N serisi PLC lerde de kullanýlabilir V DC arasýnda deðiþen besleme gerilimi ile FX1N PLC ler taþýtlarda da kullanýlabilir. Uyumluluk harcamalarý azaltýyor Mevcut FX0S / FX0N uygulamalarý klemens baðlantýlarý ve programlama MELSEC FX1N serisi PLC ler özellikle aþaðýdaki alanlar için uygundur: Aðaç iþleme Tartý sistemleri Döner kapýlar, kapý kontrolü Taþýt endüstrisi Arýtma tesisleri Seralarýn klimalarý Fýrýnlarda Tekstil makinelerinde 8

9 Programlanabilir Lojik Kontrolörler açýsýndan FX1S ve FX1N ile uyumludur ve bu sayede revizyon iþlemlerini kolaylaþtýrýr. Yeni geliþtirilen 2 kancalý DIN kýzaklarý adaptörü sayesinde kolaylýkla sökülüp takýlabiliyor. Modem üzerinden program deðiþiklikleri ve arýza analizi yapmak da mümkündür. En küçük FX1S tipi PLC den en büyük FX2N tipi PLC ye kadar haberleþme aðlarýnda kullaným mümkündür. Pozisyonlamada gelecek var Yeni FX1S / FX1N serisi kontrol ve tahrik uygulamalarýný kendi içinde birleþtirebiliyor. Yeni pozisyonlama komutlarý, maksimum 60 khz lik sinyalleri algýlayabilen dijital giriþleri,100 KHz e kadar dijital sinyal çýkýþlarý, hýzlanma ve yavaþlama rampalarý tanýmlayabilme özelliði birbirinden baðýmsýz iki step yada servo motoru kumanda etme olanaðý veriyor. Maksimum iki eksenli basit pozisyonlama uygulamalarý için özel modüllere yada pozisyonlama birimlerine ihtiyaç duyulmuyor. Giriþ / Çýkýþ Bölgesi Giriþ / Çýkýþ Hafýza Adým Tarama zamaný 0,55 µs/ Komut Pozisyonlama 6 High-Speed Sayýcý (max. 60 khz) 2 Puls çýkýþý (100 khz) 2 ext. High-Speed Sayýcý (50 khz) 2 Pozisyonlama modülü Analog iþlemler Max. 16 giriþ / çýkýþ Çözünürlük 8,12 ve 16 bit Haberleþme tekniði Ethernet Profibus/DP CC-Link CANopen DeviceNet AS-Interface MELSEC I/O-Link MELSEC FX Peer to Peer (PPN) Besleme AC V, DC V Ölçüler / mm (E xbxd) 90/130/175 x 90 x 75 Yeni FX1N halefi FX0N ile uyumludur. Aþaðýdaki geniþleme modülleri FX1N serisi PLC ler ile kullanýlabilir (GSM) modem, yazýcý veya Barcode okuyucu için RS232 MMI Sistemleri için RS422 Peer to Peer ya da Multidrop haberleþme aðlarý için RS485 Haberleþme modülleri FX0N-232ADP ve FX0N-485ADP FX0N ve FX2N serisi PLC lerin tüm geniþleme modülleri Opsiyon olarak 8 analog deðer için potansiyometre Ayrýca 4 dijital giriþli, 2 dijital çýkýþlý, 2 analog giriþli ve 1 analog çýkýþlý adaptörlerde mevcuttur. Deðiþik haberleþme aðlarýna master veya slave olarak baðlanabilir. 9

10 MELSEC FX2N Küçük, þaþkýnlýk yaratacak ölçüde güçlü performans MELSEC FX2N serisi küçük boyutlarda maksimum performans MELSEC FX2N serisinde aþaðýdaki modüller mevcuttur: 16/32/48/64/80 ve 128 giriþ çýkýþa sahip ana modüller giriþ çýkýþa sahip geniþleme modülleri. Analog iþlemler, sýcaklýk ölçmek ve haberleþme için özel modüller. Kompakt yapýda güçlü performans MELSEC FX2N büyük PLC sistemlerinin performansýný küçük PLC sistemleri dünyasýna taþýyor. FX1N PLC lerin bütün özelliklerini büyük PLC sistemleri ile birleþtirir. 0,08 µs/komut tarama hýzý ile 256 giriþ / çýkýþlý PLC sistemleri içinde en hýzlýlarýndan biridir ve bazý modülleri büyük PLC sistemlerini gölgede býrakýr. MELSEC FX2N serisi PLC ler özellikle aþaðýdaki alanlarda kullanýlabilir: Boya tesisleri Fýrýnlar Taþýt endüstrisi Özel makineler Paketleme makineleri Su ve çevre tekniði Tekstil makineleri Gemi donaným Montaj hatlarý Taþýma sistemleri 10

11 Programlanabilir Lojik Kontrolörler Her durumda performans MELSEC FX1N tasarýmý FX2N ile geliþtirilmiþ ve iyileþtirilmiþtir. 60kHz i algýlayabilen sayýcýlar entegre edilmiþtir. Pil korumalý hafýza 8000 adým program saklayabilir ve bu hafýza adýma kadar geniþletilebilir. Geniþletilmiþ komut ve deðiþken tanýmlama olanaðýyla basit ve sorunsuz programlama mümkündür. Otomatik ayarlanabilen PID-Kontrol fonksiyonu, kayan noktalý sayýlarla iþlem yapabilme, açý fonksiyonlarý ve gerçek zaman saati MELSEC FX2N serisi PLC lerde standarttýr. Esnek kullaným RS422 programlama baðlantý noktasý dýþýnda birçok opsiyonel baðlantý noktasý kullanýmý mümkündür. RS232/ RS422 yada RS485 baðlantý noktalarý monte edilebilir. Geniþletilebilir RS232 baðlantý noktalarý yazýcý yada Barcode okuyucu gibi cihazlarla veri alýþveriþini mümkün kýlar. Opsiyonel bir RS485 baðlantý noktasý sayesinde Peer to Peer haberleþme aðýný maksimum 8 FX serisi PLC için oluþturmak mümkündür. FX2N master olarak çalýþýr. FX1S/1N, FX2N yada FX2NC PLC ler Slave olarak MELSEC Haberleþme Aðlarý Açýk Haberleþme Aðlarý baðlanabilir. Uzak giriþ çýkýþ istasyonlarý AS-Interface yada I/O Link haberleþme aðýna baðlanabilir. Hiyerarþik kontrol sistemleri için, Profibus /DP yada Device-Net kullanýlabilir. Giriþ / Çýkýþ Bölgesi giriþ / çýkýþ Hafýza Adým Tarama süresi 0,08 µs/komut Analog iþlemler Maksimum 64 giriþ / çýkýþ Çözünürlük 8, 12 ve 16 bit Pozisyonlama 4 High-Speed Sayýcý (60 khz) 2 Puls çýkýþý (20 khz) 8 ext. High-Speed Sayýcý (50 khz) 8 Pozisyonlama modülü Haberleþme tekniði Ethernet Profibus/DP CC-Link CANopen DeviceNet AS-Interface MELSEC I/O-Link MELSEC FX Peer to Peer (PPN) Besleme AC V, DC 24 V Ölçüler / mm (E xbxd) x 90 x 87 Bütün ana ünitelerde kullanýlabilen seri baðlantý noktalarý adaptörleri kolaylýkla monte edilebilir. 11

12 MELSEC FX2NC Esneklik ve hýzlý montaj MELSEC FX2NC Ýleri teknoloji ve ultrakompakt MELSEC FX2NC serisinde aþaðýdaki modüller mevcuttur: 16/32/64 ve 96 giriþ çýkýþa sahip ana modüller. 16 ve 32 giriþ çýkýþa sahip geniþleme modülleri. FX - Ailesinin tüm özel modülleri kullanýlabilir. Yeni FX2NC serisi FX2N serisinin sahip olduðu kompakt yapýyý ideal hale getirilmiþtir ve özellikle kontrolör için çok küçük bir alanýn mevcut olduðu uygulamalarda tercih nedenidir. FX2NC serisi teknik olarak FX2N serisinin sahip olduðu tüm özelliklere sahiptir ve FX2N ana modülünün %27 si kadar yer kaplar. Olaðanüstü performans FX2NC serisi teknik donanýmýyla kendisinden daha büyük birçok kontrolörü gölgede býrakýr. Maksimum 60 khz lik sinyalleri algýlayabilen entegre hýzlý sayýcý donanýmý, 20 khz lik puls çýkýþlarý gibi pozisyonlama fonksiyonlarý içerir. Autotuning fonksiyonuna sahip PID kontrolörü, kayan noktalý sayý iþlemleri özelliði, açý fonksiyonlarý, opsiyonel gerçek zaman saati, 152 komut ve maksimum 16kB lýk hafýzasýyla yüksek performans sunar. MELSEC FX2NC serisi PLC ler özellikle aþaðýdaki alanlarda kullanýlabilir: Pompa istasyonlarý, su ve çevre tekniði. Taþýma sistemleri Bina otomasyonu Paketleme ve özel makineler Taþýma bantlarý ve yiyecek endüstrisi Yýkama tesisleri Aðaç ve metal iþleme endüstrisi 12

13 Programlanabilir Lojik Kontrolörler Yüksek Esneklik 16, 32, 64, 96 giriþ çýkýþlý ana modüllerin tümü 24 V DC beslemeye sahiptir ve 16 yada 32 giriþ çýkýþlý geniþleme üniteleriyle 256 giriþ çýkýþa kadar geniþletilebilir. FX ailesinin tüm dijital geniþleme ve özel fonksiyon (pozisyonlama, haberleþme vb.) modülleri FX2NC serisinde kullanýlabilir. Giriþ çýkýþ noktalarýnýn baðlantýlarý vidalý klemens veya yaylý klemens ile gerçekleþtirilebilir. Uluslararasý haberleþme FX2NC serisinin haberleþme aðlarýna baðlantýsý FX2N serisi haberleþme modülleri üzerinden gerçekleþir. Entegre RS422 baðlantý noktasý dýþýnda RS232 ve RS485 seri baðlantý noktalarý ve bir SMS modülü de mükemmel haberleþme seçenekleri sunar. FX2NC serisini GX-IEC-Developer (IEC 1131 e göre) yada GX-Developer (Ladder, komut listesi, Step Ladder) yazýlýmlarý ile programlamak mümkündür. Standart konnektor baðlantý modeli piyasada mevcut hazýr kablolama sistemlerine uyumludur. Giriþ modülleri 3 sýralýdýr ve ayrýlabilir klemens grubuna sahiptir. Çýkýþ modülleri 6 A enversör röle çýkýþý veya 2Aoptokopler çýkýþý olabilir. Bütün G/Ç modülleri vida veya yaylý klemens grubu ile sevk edilebilir. Kablolama iþlemi hazýr kablo sayesinde kolaylýkla ve hatasýz yapýlabilir. Giriþ / Çýkýþ Bölgesi giriþ / çýkýþ Hafýza Max Adým Tarama süresi 0,08 µs/komut Analog iþlemler Maksimum 32 giriþ / çýkýþ Çözünürlük 8, 12 ve 16 Bit Pozisyonlama 4 High-Speed Sayýcý (60 khz) 2 Puls çýkýþý (20 khz) 8 ext. High-Speed Sayýcý (50 khz) 8 Pozisyonlama modülü Haberleþme tekniði Ethernet Profibus/DP CC-Link CANopen DeviceNet AS-Interface MELSEC I/O-Link MELSEC FX Peer to Peer (PPN) Besleme DC 24 V Ölçüler / mm (E xbxd) x 90 x 87 FX serisi modülleri ile esnek geniþleme 13

14 MELSEC AnSH/QnAS ile haberleþme aðlarýnda yüksek hýz MELSEC AnSH/QnAS Kompakt yapý yüksek performans MELSEC AnSH/QnAS serisi PLC lerde aþaðýdaki modüller kullanýlabilir: Dijital Giriþ / Çýkýþ modülleri Analog Giriþ / Çýkýþ modülleri Interrupt, sýcaklýk ölçüm, sýcaklýk kontrol, pozisyonlama, seri haberleþme ve haberleþme aðý modülleri Modüler AnSH/QnAS serisi PLC ler ile farklý kontrol uygulamalarý için özel çözümler üretilebilir. Bunun için titizlikle derecelendirilmiþ CPU lar ve 60 farklý modül seçeneði mevcuttur. Bununla birlikte AnSH/QnAS serisi PLC ler panoda çok az yer iþgal eder. 160 giriþ/çýkýþ panoda 32,5 x13 cm yer kaplar. Bu durum çok ekonomik otomasyon çözümlerini garanti eder. Birçok haberleþme seçeneði AnSH/QnAS serisi PLC lerin haberleþme aðlarýndaki performansý da üst düzeydedir. Mitsubishi haberleþme aðlarý MELSECNET/ B ve MELSECNET/10 da kullanýlabilecekleri gibi Profibus, Ethernet, DeviceNet yada CC-Link haberleþme aðlarýnda da kullanýlabilirler. AnSH/QnAS serisi PLC ler çok geniþ bir kullaným alanýna sahip evrensel PLC lerdir. MELSEC AnSH/QnAS serisi PLC ler özellikle aþaðýdaki alanlarda kullanýlabilir: Su ve çevre tekniði Plastik tekniði Yýkama tesisleri Tartý sistemleri Tekstil, paketleme, fýrýn ve takým tezgahlarý Þiþe doldurma tesisleri Kaðýt endüstrisi Sigara üretimi Motor montajý Gemi otomasyonu 14

15 Programlanabilir Lojik Kontrolörler Esnek hafýza geniþletme olanaðý QnAS PLC ler çok yüksek tarama hýzlarý ile kompleks otomasyon sorunlarý için ideal çözümler sunarlar adým PLC programý oluþturabilme olanaðý ve 2 MB RAM geniþleme PCMCIA kartý ile örneðin geniþ kapsamlý reçeteler için kullaným avantajý saðlarlar. Performans çeþitliliði Karmaþýk pozisyonlama uygulamalarý için 32 eksen lineer ve dairesel interpolasyon ile hareket ettirilebilir. S-formundaki hýzlanma ve yavaþlama rampalarý makineleri korur. AnSH serisi PLC ler ile 96 servo motor ekseni kumanda edilebilir. Bu her anlamda esnekliðin bir göstergesidir. Haberleþme performansý Yüksek hýza sahip QnAS modül taþýyýcý üniteleri, haberleþme modüllerine kontrol bölümü ile að arasýnda çok hýzlý veri transferi olanaðý saðlar. 50 kb büyüklüðündeki bir reçete, 1 saniyeden daha kýsa bir sürede Ethernet ile bilgisayardan kontrol bölümüne aktarýlýr. Ayný anda PLC taramasý da devam eder. Gemi otomasyonu ve offshore alanýnda da kullaným mümkündür veri saklayýcý ve özel röle diyagnostik için kullanýlabilir. Dijital Giriþ / Çýkýþ Bölgesi 1024 merkezi, 8192 uzak Analog Giriþ / Çýkýþ Bölgesi 256, max.14 Bit çözünürlük Hafýza 60 k Adým dosya veri saklayýcý Tarama süresi Bit: min. 0,25 / 0,075 µs Word: min. 9,0 / 0,25 µs Pozisyonlama Max. 96 Adým motoru Max. 32 Servo motor Max. 64 Hýzlý sayýcý Haberleþme tekniði Tüm haberleþme aðlarýný destekler. Besleme AC V, DC 24 V Ölçüler / mm (E xbxd) x 130 x 94/ dan fazla farklý tipte modül kullanýlabilir. 15

16 MELSEC QnA/Q4AR Redundant CPU ile proses kontrolü MELSEC QnA / Q4AR Redundant CPU ile proses sürekliliði MELSEC QnA / Q4AR serisinde aþaðýdaki modüller kullanýlabilir: Dijital Giriþ / Çýkýþ modülleri Analog Giriþ / Çýkýþ modülleri Interrupt, sýcaklýk ölçümü, sýcaklýk ayarý, Pozisyonlama, seri haberleþme ve haberleþme aðý modüleri uygulama için ideal çözümler üretilebilir. Örneðin sýcaklýk kontrolü, lineer veya dairesel interpolasyon, hýzlý sayýcý, haberleþme olanaklarý vb. Otomatik Taný QnA/Q4AR serisinde taný için kullanýlabilecek 2048 özel röle ve veri saklayýcý mevcuttur. Burada sistemin tüm bilgileri kayýt edilir k Adým program hafýzasýna sahip, 0,075 0,2 µs tarama süresi ile çalýþan 5 CPU mevcuttur. Sistem talepler doðrultusunda geliþtirilebilir: 8 taþýyýcýda maksimum 64 Slot deðiþik konfigürasyonlar oluþturma olanaðý saðlar. Sayýsýz özel modül sayesinde her Redundant kontrol tekniði Kontrol sisteminin bozulmasý durumunda korunmasý gereken prosesler için Q4AR gerekli güvenliði saðlar. MELSEC QnA/Q4AR serisi özellikle aþaðýdaki alanlarda kullanýlabilir: Gemi donanýmý ve havaalaný lojistiði Atýk gaz temizleme ve petrokimya tesisleri Elektrik santrallerinde, türbinlerde ve pres kontrolünde Otomobil endüstrisinde uygulama alanlarý: Motor montajý ve son montaj 16

17 Programlanabilir Lojik Kontrolörler Normal çalýþmada aktif olan CPU da program çalýþýrken Stand-by CPU da sadece proses verileri kopyalanýr. Herhangi bir nedenle aktif CPU devre dýþý kalýrsa Stand-by CPU anýnda devreye girer. Proses çalýþýrken bakým Prosesin akýþýný engellemeden ana taþýyýcýda bakým yapýlabilir. Aktif olmayan CPU nun modülleri deðiþtirilebilir. Hangi CPU nun aktif olacaðýný kullanýcý bir anahtar yardýmýyla belirleyebilir. ile kontrol edilebilir. Master CPU nun devre dýþý kalmasý durumunda Stand-by CPU devreye girer ve uzak giriþ / çýkýþ istasyonlarýnýn kontrollerini üstlenir. Otomatik program eþitleme Master CPU ve Stand-by CPU da yüklü programlar birbirinin ayný olmalýdýr. Master CPU da online program deðiþikliði yapýlýrsa, Stand-by CPU da otomatik program eþitleme iþlemi gerçekleþir. Aktif CPU Adým 0 Son adým Adým 0 Son adým Adým 0 Arýza Stand-By-CPU Proses þemasý kaydedilir Proses þemasý kaydedilir Adým 0 Son adým Redundant CPU ile haberleþme tekniði Uzak Giriþ / Çýkýþ modülleri 10 / 20 MBaud hýzýna sahip redundant MELSECNET /10 Dijital Giriþ / Çýkýþ Bölgesi 4096 merkezi, 8192 uzak Analog Giriþ Çýkýþ Bölgesi 1024, max. 14 Bit çözünürlük Hafýza 124 k Adým dosya veri saklayýcý Tarama süresi Bit:min. 0,075 µs Word:min. 0,25 µs Pozisyonlama Max. 192 Adým motoru Max. 128 Servo motor Max. 128 Hýzlý sayýcý Haberleþme tekniði Tüm haberleþme aðlarýný destekler. Besleme AC V, DC 24 V Ölçüler / mm (E xbxd) x 250 x 121 Redundant CPU sayesinde Q4AR proses kontrolünde yüksek güvenlik saðlar. Stand-by CPU otomatik olarak yada kullanýcý vasýtasýyla devreye sokulur. Redundant CPU her türlü sisteme uygulanabilir. PCMCIA kartlarý programlarýn harici çalýþtýrýlmasýný ve kolaylýkla deðiþtirilebilmesini saðlarlar. 17

18 MELSEC Sistem Q PC-Motion-IT- PLC Sistemi MELSEC System Q Otomasyon platformu MELSEC Sistem Q için aþaðýdaki modüller mevcuttur: Dijital giriþ / çýkýþ modülleri Analog giriþ / çýkýþ modülleri Interrupt, Sýcaklýk ölçüm, sýcaklýk ayarlama, pozisyonlama, seri haberleþme ve haberleþme aðý modülleri PLC, PC yada Motion kontrol CPU larý. Çoklu iþlemci tekniði ile geleceðin teknolojisi Endüstrinin sürekli artan talepleri, yeni teknolojilere ve haberleþme formlarýna uyum zorunluluðu mevcut PLC sistemlerinin sýnýrlarýný zorlamaktadýr. Bu gerçeðin farkýnda olan Mitsubishi, çoklu iþlemci sistemi geliþtirmiþtir: MELSEC Sistem Q! Sistem baþýna 4 farklý CPU kullanýmý ile Kumanda, Motion Kontrol, PC ve Haberleþme uygulamalarýndaki toplam sistem performansý önemli ölçüde artýrýlmýþtýr. Hýzlý, esnek, kolay bakým Benzeri olmayan MELSEC Sistem Q olaðandýþý özellikleriyle geleceðin kontrol platformunu sunmaktadýr. Tüm program tarama süreleri 0, ms arasýnda 0,5 ms lik adýmlarla ayarlanabilir CPU içinde hata tanýsý konabilir ve hata tarihçesi oluþturabilir. 32 MB a kadar hafýza geniþletebilir. Uzaktan taný koyabilir ve programlanabilir. (Modem/Internet/Intranet) MELSEC Sistem Q özellikle aþaðýdaki alanlarda kullanýlabilir: Paketleme Tekstil makineleri Boya ve kaynak hatlarý Otomasyon gereksinimi yüksek endüstri alanlarý Proses entegrasyonu Yarý iletken tekniði / IT 18

19 Programlanabilir Lojik Kontrolör Bütün CPU lar entegre Flash-ROM ile donatýlmýþtýr Analog ve özel modüllerin kolaylýkla konfigüre edilmesini ve test edilmesini saðlayan yazýlým araçlarý mevcuttur. IEC /EN normlarýyla uyumlu yazýlýmlar veya C++ yada Visual Basic ile programlanabilir. PC-CPU modülü için Software PLC mevcuttur. MELSEC Sistem Q kompakt yapýsý sayesinde panoda çok az yer kaplar. CPU larýn çeþitliliði, ne kadar karmaþýk olursa olsun her uygulama için ideal bir çözüm bulunmasýný saðlar. Konfigürasyon hiçbir sistem öðesi deðiþtirilmeden her projeye uyumlu hale getirilebilir. Her yönüyle gelecek için garantili bir yatýrýmdýr. Dijital / Giriþ / Çýkýþ Bölgesi Q00J 256 lokal, 2048 toplam Q00/ lokal, 2048 toplam Q02-25H 4096 lokal, 8192 toplam Analog Giriþ / Çýkýþ Bölgesi Çözünürlük 16 Bit (15 Bit + Ýþaret) Dönüþtürme süresi 80 µs / Kanal Ölçme hassasiyeti %+/- 0,1 Tüm skala ve çevre sýcaklýðý kompanzasyonu Tekli CPU Kullanýmý Modülleri Q00JCPU8KAdýmProgram Q00CPU8KAdýmProgram Q01CPU 14 K Adým Program Çoklu CPU Kullanýmý Modüleri Q02CPU 28 K Adým Program Q02HCPU 28 K Adým Program Q06HCPU 60 K Adým Program Q12HCPU 124 K Adým Program Q25HCPU 252 K Adým Program Bilgisayar - CPU Tipleri 64/128 RAM Bellek 32MB 1GB Silikon Sabit Disk 2x5GBUltra DMA Sabit Disk Ýþletim Sistemleri Windows NT4.0/NTe/2000 Prof. Tarama Süresi 200 ns/komut (Q00JCPU) 160 ns/komut (Q00CPU) 100 ns/komut (Q01CPU) 79 ns/komut (Q02CPU) 34 ns/komut (H-Tipi) Pozisyonlama 1/2/4 eksen Pozisyonlama modülü Motion Her bir Motion CPU için 8 veya 32 eksen Motion-CPU-Tipleri Q172 CPU 8 Eksen Q173 CPU 32 Eksen Haberleþme Tekniði Tüm haberleþme aðlarýný destekler. Besleme AC V, DC 24 V Ölçüler / mm (E xbxd) x 98 x 98 MELSEC Sistem Q serisinde aþaðýdaki modüller kullanýlabilir: Çeþitli PLC CPU larý Motion-Kontrol CPU larý Bilgisayar CPU modülü Dijital Giriþ Çýkýþ modülleri Analog Giriþ Çýkýþ modülleri Ethernet, MELSEC- NET 10/H, seri haberleþme, Profibus/DP, CC-Link, DeviceNet, ve AS-I için haberleþme modülleri Interrupt, sýcaklýk ölçümü, sýcaklýk ayarý, pozisyonlama ve hýzlý sayýcý için modüller. 19

20 MELSEC Sistem Q PC-Motion-IT- PLC Sistemi MELSEC Sistem Q Yüksek performanslý sistem Birçok PLC sistemi ve bunlarýn haberleþme aðlarýna baðlantýsýndan tasarruf ediniz: Birçok farklý uygulama MELSEC Sistem Q serisinin çoklu iþlemci tekniði ile kolaylýkla tek sistemde kontrol edilebilir 4 CPU ile çoklu iþlemci tekniði MELSEC Sistem Q nun en önemli artýsýdýr. Böylece MITSUBISHI endüstriyel otomasyon için bir kez daha yeni kriterler oluþturuyor. Motion kontrolün evrensel kullanýmý MELSEC Sistem Q nun bir baþka benzersiz yaný kontrol ve tahrik uygulamalarýnýn tamamýyla entegre edilmiþ olmasýdýr. PLC CPU, Motion Kontrol CPU ve PC CPU ayný taþýyýcýya monte edilebilir. Maksimum 32 ekseni kontrol edebilen Motion CPU lar mevcuttur. Her sisteme maksimum 4 PLC CPU, 1 PC CPU veya 3 Motion Kontrol CPU takýlabilir. Bu ayný anda 96 eksenin kontrol edilebileceði anlamýna gelir. PC CPU ile tümüyle açýk mimari MELSEC Sistem Q, PC CPU opsiyonu ile yeni olanaklar yaratýr. Windows dünyasýný PLC tekniði ile ayný platformda birleþtirme olanaðý MELSEC Sistem Q serisini gelecek için çok önemli bir yatýrým haline getirir. Online deðiþiklik fonksiyonu Çalýþan tesislerde online program deðiþikliði yapabilme olanaðý zaman kazandýrýr. Yeni geliþtirilmiþ programlama baðlantý noktalarý ve yeni iþletim sistemi çabuk ve 20

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Makine kontrolünde yeni strateji

Makine kontrolünde yeni strateji Makine kontrolünde yeni strateji CJ1-SERİSİ akıllı, sorunsuz ve bölümlere ayrılabilir Advanced Industrial Automation Makina üretim endüstrisinde rekabet edebilmek için, esnek, verimli ve hızlı olmalısınız.

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Eğitim Programı 2010. PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnverteri Motion Control /// Servo Motor ///

Eğitim Programı 2010. PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnverteri Motion Control /// Servo Motor /// Eğitim Programı 2010 PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnrteri Motion Control /// Servo Motor /// MITSUBISHI ELECTRIC - GTS 2010 YILI PLANLI EĞİTİM TAKVİMİ TARİH SÜRE EĞİTİM YERİ FİYATI 20-21 Nisan 2010

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

Eğitim Programı 2011. PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnverteri Motion Control /// Servo Motor ///

Eğitim Programı 2011. PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnverteri Motion Control /// Servo Motor /// Eğitim Programı 2011 PLC /// HMI /// Network /// Frekans İnverteri Motion Control /// Servo Motor /// TARİH SÜRE EĞİTİM YERİ FİYATI 12 Ocak 2011 1 Gün Frekans İnverteri 25-26 Ocak 2011 2 Gün Melsec F Serisi

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Montaj ve Taşıma-tümü tek bir kaynaktan Üretim esnasında montaj ve taşıma uygulamalarında kullanılabilirliği yüksek, düşük maliyetli tümleşik çözümler

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E CD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS100E CD Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci Motor, sürücü ve enkoder aynı gövdede, kapalı çevrim çalıșma (Servo-Lite) Entegre redüktör ve fren seçeneği Kompakttasarım I/O arayüzü veya çeșitli fieldbus lar üzerinden kontrol ÜcretsizFCTyazılımıyla

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Konveyör Teknolojisinde Çözümler Üretim lojistikle buluşuyor: otomasyon günümüzde yüksek bölmeli antrepo veya ambarların en üst rafına kadar uzanıyor

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

Advanced Industrial Automation. Basit servo çözümlerine mantıksal adım SMARTSTEP. kullanımı kolay, son derece dinamik

Advanced Industrial Automation. Basit servo çözümlerine mantıksal adım SMARTSTEP. kullanımı kolay, son derece dinamik Advanced Industrial Automation Basit servo çözümlerine mantıksal adım SMARTSTEP kullanımı kolay, son derece dinamik Omron un SmartStep i, hareket kontrol işleminin bir parçası olan noktadan noktaya (PTP)

Detaylı

PowerCEMS100. Online teknik sayfa

PowerCEMS100. Online teknik sayfa Online teknik sayfa A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip PowerCEMS100 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

IP Kamera Ýzleme ve Yönetim Sistemleri High Definition IP Tabanlý Güvenlik Çözümleri ! Tüm ZAVIO ürünlerde cep telefonundan izleme desteði F210A IP Kamera F312A Wireless, IR IP Kamera 4mm, F2.0 lens, 0,5

Detaylı

Online teknik sayfa MEAC300 SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MEAC300 SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MEAC300 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MEAC300 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Haberleşme Üniteleri Endüstriyel ve Ticari. CU- B 1/B 2/B 4 R S 2 3 2 R S 4 8 5 M o d ü l l e r

Haberleşme Üniteleri Endüstriyel ve Ticari. CU- B 1/B 2/B 4 R S 2 3 2 R S 4 8 5 M o d ü l l e r Haberleşme Üniteleri Endüstriyel ve Ticari CU- B 1/B 2/B 4 R S 2 3 2 R S 4 8 5 M o d ü l l e r Teknik Özellikler Çalışma Şartları Standart IEC61393 / DIN 43864 Anma Gerilim 24 V Max. Gerilim 27 V Akım

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Rüzgar Çiftlikleri için Çözümler Enerji endüstrisinde değişim rüzgarları esiyor. Bugün ve gelecekteki başarı için yüksek kullanılabilirlik yönetilebilen

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

RedoMayer Makina ve Otomasyon

RedoMayer Makina ve Otomasyon RedoMayer Makina ve Otomasyon >Robotik Sistemler >PLC ve modülleri >Operatör Panelleri >Servo Motor ve Sürücüleri >Redüktörler >Encoderler www.redomayer.com RedoMayer Makina ve Otomasyon, 20 yılı aşan

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Gıda ve Şişeleme Endüstrisi için Çözümler Şişeleme ve likit paketleme ile gıda tesislerinde otomasyon teknolojisi ve network haberleşmesine yüksek

Detaylı

Tasarım aşamasından parçanın son haline En hızlı kontrol ünitesi

Tasarım aşamasından parçanın son haline En hızlı kontrol ünitesi Singlemax Tasarım aşamasından parçanın son haline En hızlı kontrol ünitesi Gelişmiş Kontrol Ünitesi: HURCO torna tezgahlarının odak noktası, etkili WinMax yazılımı ile entegre edilmiş HURCO Kontrol Ünitesi

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

CP1L. K o m p a k t m a k i n e k o n t r o l ö r ü. » G e l i şm i ş h a re ke t i şl e v s e l l i ği. » Y ü k s e k i ş l e m e h ı z ı

CP1L. K o m p a k t m a k i n e k o n t r o l ö r ü. » G e l i şm i ş h a re ke t i şl e v s e l l i ği. » Y ü k s e k i ş l e m e h ı z ı CP1L K o m p a k t m a k i n e k o n t r o l ö r ü» Y ü k s e k i ş l e m e h ı z ı» G e l i şm i ş h a re ke t i şl e v s e l l i ği» Ko l a y b a ğl a n t ı v e h a b e r l e ş m e Büyük düşünün...küçük

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip MCS100E HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132989 MSI 430-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler Temel

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134315 MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI Online teknik sayfa A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Unidrive M200. Distribütörler için mükemmel sürücü

Unidrive M200. Distribütörler için mükemmel sürücü Unidrive M200 Distribütörler için mükemmel sürücü Control Techniques hareket kontrolü teknolojisinde küresel bir lider Control Techniques, endüstriyel uygulamalara yönelik hareket kontrolü teknolojisi

Detaylı

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri Huawei Network Energy, Powering the Future Huawei UPS Çözümleri İçindekiler Huawei UPS Tasarım Konsepti UPS2000-G Serisi UPS5000-E Serisi UPS5000-A Serisi (30-120kVA) UPS5000-A Serisi (160-800kVA) NetEco

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 DUSTHUNTER SB30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip DUSTHUNTER SB30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50131900 CML720i-R05-480.A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21330360_1014* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

KONTROL CIHAZLARI VE SSR LER

KONTROL CIHAZLARI VE SSR LER Scakl k alg lama prosesinden s yükü anahtarlamaya. KONTROL CIHAZLARI VE SSR LER Omron un mükemmel ortakl ğ Omron dünyanın en büyük sıcaklık kontrol cihazı üreticisidir. Rakipsiz bir ürün yelpazesine sahiptir

Detaylı

AKSESUAR ÇÖZÜMLERÝ TWISTED PAIR KABLO ÝLE AKILLI ÇÖZÜMLER TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS Twisted Pair Kablo Üzerinden VGA-DATA Ýletim Sistemleri BLW-485-D16C BLW-485-D8C 1 Giriþ 16 Çýkýþ 1U-RS-485 Data

Detaylı

Ölçme ve Kontrol Çözümleri

Ölçme ve Kontrol Çözümleri Ölçme ve Kontrol Çözümleri Zelio RTC forumtr.schneider-electric.com Zelio RTC Renk değiştiren ekran Yüksek çözünürlüklü ekranı ve renk değiştirme özelliği sayesinde uzaktan görünürlük. PV < SV PV = SV

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC410 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC410 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC410 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC410 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100FT SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100FT SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100FT A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip MCS100FT Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

Dolum miktarı optimizasyonu

Dolum miktarı optimizasyonu RS232C Otomatik Kontrol Terazileri %100 kontrol ve veri toplama BAYKON,25 yıllık deneyime sahip mühendislik alt yapısı ile, Otomatik Kontrol Terazileri ve dinamik tartım çözümleri konusunda sağlıklı çözümler

Detaylı

Omron Sysmac ailesi ile gerçek makina otomasyonu. Nurcan Konak, Mayıs 2012

Omron Sysmac ailesi ile gerçek makina otomasyonu. Nurcan Konak, Mayıs 2012 Omron Sysmac ailesi ile gerçek makina otomasyonu Nurcan Konak, Mayıs 2012 İçerik Omron Hakkında Sysmac Platfotmuna Genel Bakış Gerçek Bir Uygulama Mercek Altında Omron Şirketleri Endüstriyel Otomasyon

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B Baskı 09/2005 11456787 / TR Düzeltme SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC620 GÖRÜŞ MESAFESI ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa VISIC620 GÖRÜŞ MESAFESI ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa VISIC620 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC620 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Online teknik sayfa DUSTHUNTER T200 TRANSMISYON-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa DUSTHUNTER T200 TRANSMISYON-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa DUSTHUNTER T200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip DUSTHUNTER T200 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri

Detaylı

ELA KABLOLU SEVÝYE ÞALTERÝ 1 ELA. ELA 100 ELA 200 ELA 305s ELA 400 ELA 500 ELA 600 ELA 600/GSM

ELA KABLOLU SEVÝYE ÞALTERÝ 1 ELA. ELA 100 ELA 200 ELA 305s ELA 400 ELA 500 ELA 600 ELA 600/GSM Kablolu seviye þalterleri endüstriyel tesisler ve konutlarda ; tank, depo, atýk su tesisi gibi yerlerde seviye kontrolünü saðlamak için kullanýlýr. Mekanik tasarýmý ile partiküllü ortamlarda sorunsuz çalýþmakta

Detaylı

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý BDT Yazýlým tarafýndan hazýrlanan Solid Edge Türkiye Teknik Destek sitesi üzerinde yayýnlanan HD kalitedeki Türkçe

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı