Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC"

Transkript

1 Programlanabilir Lojik Kontrolörler MELSEC PLC Ailesi Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir.

2 MITSUBISHI ELECTRIC Doðru Seçim MITSUBISHI ELECTRIC dünya çapýnda 106 iþtiraki ve 63 üretim tesisiyle faaliyet göstermektedir den fazla çalýþaný deðiþik alanlarda elektronik ürünler üretmekte ve pazarlamaktadýr: Yarý iletkenlerden ev elektroniði ürünlerine, PC lerden mobil telefonlara, klima cihazlarýndan asansörlere, renkli stadyum skorbordlarýndan uydu teknolojisine kadar geniþ bir ürün yelpazesi sunmaktadýr. ÝÇERÝK MELSEC SPS 2-3 ALPHA 4-5 MELSEC FX1S 6-7 MELSEC FX1N 8-9 MELSEC FX2N MELSEC FX2NC MELSECAnSH/QnAS MELSEC QnA/Q4AR MELSEC Sistem Q Haberleþme Aðlarý MELSOFT MMI Sizin için buradayýz MITSUBISHI ELECTRIC Endüstriyel otomasyon dünya öncüsü MITSUBISHI ELECTRIC en modern otomasyon teknolojisi ile dünya çapýnda teknik ilerlemelere ve ticari baþarýlara imza atmaktadýr. Halen dünyanýn dört bir yanýnda zorlu endüstri koþullarýnda çalýþmakta olan 6 milyonun üzerindeki PLC Sistemi, her geçen gün MITSUBISHI ELECTRIC ürünlerinin kalitesini ispatlamaktadýr. Tecrübemiz ve konumuza hakimiyetimiz bizi PLC Sistemlerinde dünyanýn en büyüklerinden biri, küçük PLC alanýnda ise en büyüðü yapmýþtýr. Asya da endüstriyel otomasyon alanýnda rakipsiz birinciyiz. Müþteriler ve kullanýcýlar tecrübemizden faydalanmaktadýr. MITSUBISHI ELECTRIC gerek basit makinelerin gerekse kompleks tesislerin otomasyonunda tüm dünyada aranýlan bir çözüm ortaðýdýr. Yüksek kalite PLC Sistemlerimiz düþük arýza oranlarýyla ve kaliteleriyle pazarýn önde gelen ürünleridir. Bütün uluslararasý kalite kriterlerini fazlasýyla saðladýklarý sertifikalarla belgelenmiþtir. PLC sistemlerimiz yýllar içinde iyice olgunlaþan teknolojileriyle kullanýcý için güvenli bir yatýrýmdýr. Hýzlý teslimat Ürünlerimiz, yaygýn üretim noktalarýmýz ve yan kuruluþlarýmýz sayesinde Avrupa da bile çabucak elde edilebilir. Düsseldorf / Ratingen deki merkezimiz pazarýn deðiþen ihtiyaçlarýna hýzlý yanýt verebilecek donanýma sahiptir. Etkili lojistik sistemimiz sayesinde, ürünleriniz distribütörlerimiz aracýlýðýyla size ulaþtýrýlýr. Uluslararasý servis Uluslararasý servis, tecrübeli servis elemanlarýmýz tüm dünyada danýþma, planlama, projelendirme, kurulum ve eðitim hizmetleri vermekte otomasyon problemlerinizde size yardýmcý olmaktadýr. Hizmetlerimizde kriterimiz bürokratik engelleri aþýp müþterilerimize zamanýnda teknik destek saðlamaktýr. Teknik sorunlarýnýz için, merkezdeki servis bölümümüze her an danýþabilirsiniz. kompleks uygulamalarýnýzda mühendislerden ve teknikerlerden oluþan, konusuna hakim bir ekip yanýnýzda olacaktýr. Çünkü servisin bizim için anlamý Bize ihtiyacýnýz olduðunda yanýnýzda olmaktýr. Internet sayfalarýmýzdan dilediðiniz an bize ulaþabilirsiniz: adresinden güncel bilgilere ve uygulama örneklerine eriþebilirsiniz. Sonuç olarak günün 24 saati yanýnýzdayýz. Toplam kalite yönetimi Kalite konusundaki çabalarýmýz sadece ürünlerimiz ve servisle sýnýrlý deðildir, ayný zamanda çevre duyarlýlýðý ve çalýþanlarýmýzý da içermektedir. Ulaþtýðýmýz yüksek standart Köln deki TÜV-CERT tarafýndan ISO9000 ile onaylanmýþtýr. Ayrýca tüm ürünlerimiz CE normlarýna uygundur. MELSEC PLC Dünyasý Otomasyon alanýnda uygulamalar sürekli olarak daha karmaþýk oluyor. Bu yüzden tek elden çýkan otomasyon konseptleri özellikle talep ediliyor. MITSUBISHI ELECTRIC ürünlerinin en modern teknolojiye sahip olmalarý ve kolay kullanýlabilir olmalarý, onlarý en zorlu uygulamalar için bile ideal bir seçim haline getiriyor.

3 Programlanabilir Lojik Kontrolörler MITSUBISHI ELECTRIC, MELSEC PLC Sistemleri ile geniþ kapsamlý ve þeffaf bir ürün programý sunmaktadýr. Bütün ürünler bir operatör paneli ile birlikte kullanýlabilir. MELSECNET ve açýk haberleþme aðlarý ile hýzlý ve güvenli haberleþme saðlanarak, çok seviyeli haberleþme mimarisi kurulabilir. Tip ALPHA/ALPHA XL MELSEC FX1S/FX1N MELSEC FX2N/FX2NC MELSEC AnSH/QnAS MELSEC QnA/Q4AR MELSEC System Q Þebeke Beslemesi AC V, DC 24 V AC V, DC V AC , DC24V/DC24V AC , DC 24 V AC , DC 24 V AC , DC 24 V Giriþ / / Çýkýþ / / Dijital Çýkýþ Röle, Transistor Röle, Transistor Röle, Transistor Röle, Transistor, Triyak Röle, Transistor, Triyak Röle, Transistor, Triyak Tarama süresi / komut Programa baðlý 0,55 µs 0,08 µs 0,25 0,33 µs 0,075 0,2 µs 0,034 0,2 µs PLC Program kapasitesi 200 Fonksiyon bloðu 2 k Adým/ 8 k Adým 8 16 k Adým 8 60 k Adým k Adým k Adým MELSEC PLC Sistemleri günümüzde endüstrinin tüm taleplerini karþýlayabilirler ve arýza oranlarýnýn düþüklüðüyle size yatýrým güvencesi vermektedirler. Halen eski MELSEC PLC sistemleri ile çalýþan müþterilerimizin memnuniyeti bu sözleri onaylamaktadýr. MITSUBISHI ELECTRIC 1981 de Avrupa da ilk ve tek kompakt tip PLC yi üretmiþtir: MELSEC serisi. Her þey bir arada sloganýyla üretilen bu PLC sürekli geliþtirilmiþ ve yenilenmiþtir. Günümüzde pazara sürülen kompakt tip PLC lerin öncüsü olmuþtur. MITSUBISHI ELECTRIC bir yýl sonra ilk modüler PLC yi Avrupa piyasasýna sürmüþtür. Konsept bugüne kadar korunmuþ, bir teknik olgunluk ve güvenilirlik garantisi olan MELSEC Sistem Q ile zirveye ulaþmýþtýr. MITSUBISHI ELECTRIC bütün sitemlerinin devamlýlýðýna özen göstermektedir. Bu yaklaþým tüm endüstriyel otomasyon ürünlerimizde görülür. Operatör panelleri ve SCADA yazýlýmlarý gibi standart ürünler bütün MELSEC PLC lerle haberleþebilirler. Bu özellik bütün otomasyon uygulamalarýnýn gerçekleþtirilmesinde kolaylýklar saðlamaktadýr.

4 ALPHA Ailesi Esnek çözümler ALPHA Ailesi ürünleri bugüne kadar kullanýlan birçok deðiþik ürünün yerini tek baþýna alarak ekonomik çözüm olanaklarý sunar. Mevcut ALPHA Ailesi ürünleri þunlardýr: ALPHA 6: 4 giriþ / 2 çýkýþ ALPHA 10: 6 giriþ / 4 çýkýþ ALPHA 20: 12 giriþ / 8 çýkýþ ALPHA XL 14: 8 giriþ / 6 çýkýþ ALPHA XL 24: 15 giriþ / 9 çýkýþ ALPHA Ailesi özellikle aþaðýdaki uygulamalar için uygundur: Seralar ve tarým makineleri Pompa kontrolü Kapý ve kepenk kontrolü Özel taþýt üretimi Kalorifer, klima ve havalandýrma Aydýnlatma tekniði Alarm ve güvenlik sistemleri Taþýma sistemleri Açýk ortam uygulamalarý ALPHA Ailesi Basit uygulamalar için dahiyane çözümler ALPHA ailesi ile küçük kontrolörlerin performansý yeniden tanýmlanmýþtýr. Mükemmel özellikleriyle ALPHA serisi, küçük kontrolörler sýnýfýnda öncüdür. Bina otomasyonu, makine ve cihaz imalatý için kullanýmý uygundur. Pratik operatör paneli ALPHA Ailesi bir LCD göstergeye ve 8 fonksiyon tuþuna sahiptir. Fonksiyon tuþlarý yardýmýyla cihaz kendi üzerinden programlanabilir, mesajlar ve proses verileri girilebilir veya deðiþtirilebilir. Buna ek olarak HMI fonksiyonuna ve arkadan aydýnlatmaya sahiptir. Entegre analog giriþler 24 V DC modellerinde maksimum 8 dijital giriþ, ayný zamanda analog olarak da kullanýlabilir. (0 10V DC) Çok sayýda komut ALPHA ailesi programlama komutlarý, otomasyon tekniði günlük taleplerini karþýlayacak biçimde geliþtirilmiþtir. Analog iþlemlere yarayan komutlar, bool iþlemleri, Set / Reset, akým darbe anahtarý, zaman 4

5 Programlanabilir Küçük Kontrolörler fonksiyonlarý, sayýcýlar, (ALPHA XL modellerinde aritmetik iþlemler, PWM vs.) hemen her uygulama için programlanabilme olanaðý saðlar. Kolay takvim ve saat fonksiyonlarý ALPHA ailesi standart donanýmlarýndan biri de, otomatik yaz / kýþ saati dönüþümlü entegre gerçek zaman saatidir. Geniþletilmiþ haberleþme olanaklarý ALPHA XL modellerinde ikinci bir baðlantý noktasý yardýmýyla (GSM) - modem hattý üzerinden uzaktan bakým olanaðý ve SMS, ve Fax (mesajlar, alarmlar, proses verileri) göndermek mümkündür. Ayrýca ALPHA ailesi ürünleri ASI-haberleþme aðýna da baðlanabilir. Giriþ/Çýkýþ Bölgesi 6 20 G/C ALPHA, G/C ALPHA XL Hafýza / Fonksiyon bloklarý 64 FB ALPHA, 200 FB ALPHA XL Analog iþlemler Max. 8 giriþ Çözünürlük 8 bit ALPHA, 9 bit ALPHA XL Gerçek zaman saati þalt sayýsý 350 ALPHA, ALPHA XL ALPHA Haberleþmesi 1 x RS232C Modem vasýtasýyla uzaktan bakým ALPHA XL Haberleþmesi 2 x RS232C (GSM) modem vasýtasýyla uzaktan bakým / SMS gönderebilme özelliði PC baðlantýsý protokolü Haberleþme tekniði AS-Interface Besleme AC V, DC 24 V Ölçüler / mm (E xbxd) 71,2/124,6 x 90 x 52/55 ALPHA XL serisinin 4 ana modülünden her biri, 4 farklý geniþleme ünitesinden biri kullanýlarak 28 giriþ çýkýþa kadar geniþletilebilir. Ýkisi entegre 1KHz sayýcýdan 4 dört dijital 24 V DC giriþ 4 dijital 240 V AC / DC giriþ 4 röle çýkýþý 4 transistor çýkýþý 2 analog çýkýþa sahip bir ünite geliþtirilme aþamasýnda ALPHA ailesinin diðer üstün özellikleri: 200 fonksiyon bloðu kapasiteli program hafýzasý 6 dilde programlama (D, GB, F, I, E, S) ALPHA XL dýþ ortamlarda -25 C ye kadar çalýþmaktadýr. ALPHA ailesi çokça ön bilgi gerektirmeyen, kullanýmý basit, grafik programlama ara yüzüne sahip AL-PCS-WIN yazýlýmý ile programlanabilir. Yazýlým programlamanýn dýþýnda Simülasyon ve monitörleme özellikleri de içerir. 5

6 MELSEC FX1S 10 Giriþ / Çýkýþ la komple programlama MELSEC FX1S Ekonomik PLC MELSEC FX1S Serisi PLC lerin özellikleri: 10/14/20/30/34 Giriþ / Çýkýþ Transistor veya Röle Çýkýþlarý Orijinal boyutlar Son yýllarda PLC boyutlarýný küçültme konusunda önemli aþamalar kaydedildi. Boyutlar küçülürken performanslar da arttý. MITSUBISHI ELECTRIC, FX1S Serisi ile geleceðin PLC- Jenerasyonunu sunuyor. Bir Stand-alone cihazý olarak FX1S Giriþ / Çýkýþ, 2 k Adým program belleði, bakým gerektirmeyen EEPROM ve gerçek zaman saati sunuyor. FX1S selefi FX0S e göre daha fazla fonksiyon, daha yüksek performans, geniþletilmiþ hafýza kapasitesi ve haberleþme aðlarý için daha kullanýþlý bir yapý sunuyor. Tarama süresi 0,55 µs/komut Geliþtirilmiþ hýzlý sayýcý giriþleri Hafýza kasetleri yardýmýyla programlarý kolayca deðiþtirilebilme Yeni karþýlaþtýrma ve pozisyonlama komutlarý MELSEC FX1S Serisi PLC ler donanýmlarýnýn getirdiði avantajlar nedeniyle özellikle aþaðýdaki alanlar için uygundur: Aðaç iþleme Paketleme Özel makine imalatý Taþýma sistemleri Taþýt endüstrisi Çevre tekniði 6

7 Programlanabilir Lojik Kontrolörler Hýzlý ve amaca yönelik reaksiyonlar için 6 Interrupt programý giriþi Geleceðin PLC Jenerasyonu MELSEC FX1S Serisi PLC lere standart olarak aþaðýdaki donanýmlar entegre edilmiþtir: RS422 seri programlama portu Ýki analog potansiyometre Opsiyonel modüller için baðlantý noktasý Entegre operatör paneli Standart donanýmýn dýþýnda opsiyon olarak aþaðýdaki iþlemlere olanak saðlayan bir operatör paneli entegre edilebilir: Word yada bit deðiþkenlerini durumunu / deðerini takip edebilme Herhangi bir deðiþkenin durumunu / deðerini deðiþtirebilme Gerçek zaman saatini görüntüleyebilme Arka plan ýþýklandýrmasý Giriþ / Çýkýþ Bölgesi 10/34 Giriþ / Çýkýþ Hafýza 2000 Adým Tarama süresi 0,55 µs/komut Pozisyonlama 6 Hýzlý Sayýcý (max. 60 khz) 2 Puls çýkýþý (100 khz) Haberleþme tekniði Ethernet MELSEC FX Peer to Peer (PPN) Besleme AC V, DC 24 V Ölçüler / mm (E xbxd) 60/75/100 x 90 x 75/49 FX1S ve FX1N serisi PC lerin opsiyonel baðlantý noktasý adaptörleri: (GSM)-Modemler, yazýcýlar ve Barcode okuyucularý için RS232 adaptörü. Operatör panelleri için RS422 adaptörü. Multidrop, peer to peer ve 8 istasyona kadar haberleþme aðlarý için RS485 adaptörü. 8adetanalog potansiyometre baðlantýsý yapýlabilecek adaptörler. 4 dijital giriþ, 2 dijital çýkýþ, 2 analog giriþ ve 1 analog çýkýþ baðlantýsý yapýlabilecek adaptörler. Yeni FX1S ve FX1N serisi PLC ler aþaðýdaki MELSERVO örneðinde olduðu gibi kumanda ve tahrik uygulamalarýna olanak verir. 7

8 MELSEC FX1N Geleceðin konusu: Pozisyon kontrolü MELSEC FX1N kapsamlý kullaným alaný ve geniþletilebilirlik MELSEC FX1N serisi PLC lerin özellikleri: 14/24/40 veya 60 Giriþ / Çýkýþ 8 48 Giriþ / Çýkýþ geniþleme üniteleri Analog deðer ölçümü, ýsý ölçümü ve haberleþme için özel modüller. Haberleþme aðlarýnda kullanýlabilir ve yüksek bir performansa sahiptir. Mevcut FX0N ve FX2N dijital geniþleme modülleri ve özel modülleri FX1N serisi PLC lerde de kullanýlabilir V DC arasýnda deðiþen besleme gerilimi ile FX1N PLC ler taþýtlarda da kullanýlabilir. Uyumluluk harcamalarý azaltýyor Mevcut FX0S / FX0N uygulamalarý klemens baðlantýlarý ve programlama MELSEC FX1N serisi PLC ler özellikle aþaðýdaki alanlar için uygundur: Aðaç iþleme Tartý sistemleri Döner kapýlar, kapý kontrolü Taþýt endüstrisi Arýtma tesisleri Seralarýn klimalarý Fýrýnlarda Tekstil makinelerinde 8

9 Programlanabilir Lojik Kontrolörler açýsýndan FX1S ve FX1N ile uyumludur ve bu sayede revizyon iþlemlerini kolaylaþtýrýr. Yeni geliþtirilen 2 kancalý DIN kýzaklarý adaptörü sayesinde kolaylýkla sökülüp takýlabiliyor. Modem üzerinden program deðiþiklikleri ve arýza analizi yapmak da mümkündür. En küçük FX1S tipi PLC den en büyük FX2N tipi PLC ye kadar haberleþme aðlarýnda kullaným mümkündür. Pozisyonlamada gelecek var Yeni FX1S / FX1N serisi kontrol ve tahrik uygulamalarýný kendi içinde birleþtirebiliyor. Yeni pozisyonlama komutlarý, maksimum 60 khz lik sinyalleri algýlayabilen dijital giriþleri,100 KHz e kadar dijital sinyal çýkýþlarý, hýzlanma ve yavaþlama rampalarý tanýmlayabilme özelliði birbirinden baðýmsýz iki step yada servo motoru kumanda etme olanaðý veriyor. Maksimum iki eksenli basit pozisyonlama uygulamalarý için özel modüllere yada pozisyonlama birimlerine ihtiyaç duyulmuyor. Giriþ / Çýkýþ Bölgesi Giriþ / Çýkýþ Hafýza Adým Tarama zamaný 0,55 µs/ Komut Pozisyonlama 6 High-Speed Sayýcý (max. 60 khz) 2 Puls çýkýþý (100 khz) 2 ext. High-Speed Sayýcý (50 khz) 2 Pozisyonlama modülü Analog iþlemler Max. 16 giriþ / çýkýþ Çözünürlük 8,12 ve 16 bit Haberleþme tekniði Ethernet Profibus/DP CC-Link CANopen DeviceNet AS-Interface MELSEC I/O-Link MELSEC FX Peer to Peer (PPN) Besleme AC V, DC V Ölçüler / mm (E xbxd) 90/130/175 x 90 x 75 Yeni FX1N halefi FX0N ile uyumludur. Aþaðýdaki geniþleme modülleri FX1N serisi PLC ler ile kullanýlabilir (GSM) modem, yazýcý veya Barcode okuyucu için RS232 MMI Sistemleri için RS422 Peer to Peer ya da Multidrop haberleþme aðlarý için RS485 Haberleþme modülleri FX0N-232ADP ve FX0N-485ADP FX0N ve FX2N serisi PLC lerin tüm geniþleme modülleri Opsiyon olarak 8 analog deðer için potansiyometre Ayrýca 4 dijital giriþli, 2 dijital çýkýþlý, 2 analog giriþli ve 1 analog çýkýþlý adaptörlerde mevcuttur. Deðiþik haberleþme aðlarýna master veya slave olarak baðlanabilir. 9

10 MELSEC FX2N Küçük, þaþkýnlýk yaratacak ölçüde güçlü performans MELSEC FX2N serisi küçük boyutlarda maksimum performans MELSEC FX2N serisinde aþaðýdaki modüller mevcuttur: 16/32/48/64/80 ve 128 giriþ çýkýþa sahip ana modüller giriþ çýkýþa sahip geniþleme modülleri. Analog iþlemler, sýcaklýk ölçmek ve haberleþme için özel modüller. Kompakt yapýda güçlü performans MELSEC FX2N büyük PLC sistemlerinin performansýný küçük PLC sistemleri dünyasýna taþýyor. FX1N PLC lerin bütün özelliklerini büyük PLC sistemleri ile birleþtirir. 0,08 µs/komut tarama hýzý ile 256 giriþ / çýkýþlý PLC sistemleri içinde en hýzlýlarýndan biridir ve bazý modülleri büyük PLC sistemlerini gölgede býrakýr. MELSEC FX2N serisi PLC ler özellikle aþaðýdaki alanlarda kullanýlabilir: Boya tesisleri Fýrýnlar Taþýt endüstrisi Özel makineler Paketleme makineleri Su ve çevre tekniði Tekstil makineleri Gemi donaným Montaj hatlarý Taþýma sistemleri 10

11 Programlanabilir Lojik Kontrolörler Her durumda performans MELSEC FX1N tasarýmý FX2N ile geliþtirilmiþ ve iyileþtirilmiþtir. 60kHz i algýlayabilen sayýcýlar entegre edilmiþtir. Pil korumalý hafýza 8000 adým program saklayabilir ve bu hafýza adýma kadar geniþletilebilir. Geniþletilmiþ komut ve deðiþken tanýmlama olanaðýyla basit ve sorunsuz programlama mümkündür. Otomatik ayarlanabilen PID-Kontrol fonksiyonu, kayan noktalý sayýlarla iþlem yapabilme, açý fonksiyonlarý ve gerçek zaman saati MELSEC FX2N serisi PLC lerde standarttýr. Esnek kullaným RS422 programlama baðlantý noktasý dýþýnda birçok opsiyonel baðlantý noktasý kullanýmý mümkündür. RS232/ RS422 yada RS485 baðlantý noktalarý monte edilebilir. Geniþletilebilir RS232 baðlantý noktalarý yazýcý yada Barcode okuyucu gibi cihazlarla veri alýþveriþini mümkün kýlar. Opsiyonel bir RS485 baðlantý noktasý sayesinde Peer to Peer haberleþme aðýný maksimum 8 FX serisi PLC için oluþturmak mümkündür. FX2N master olarak çalýþýr. FX1S/1N, FX2N yada FX2NC PLC ler Slave olarak MELSEC Haberleþme Aðlarý Açýk Haberleþme Aðlarý baðlanabilir. Uzak giriþ çýkýþ istasyonlarý AS-Interface yada I/O Link haberleþme aðýna baðlanabilir. Hiyerarþik kontrol sistemleri için, Profibus /DP yada Device-Net kullanýlabilir. Giriþ / Çýkýþ Bölgesi giriþ / çýkýþ Hafýza Adým Tarama süresi 0,08 µs/komut Analog iþlemler Maksimum 64 giriþ / çýkýþ Çözünürlük 8, 12 ve 16 bit Pozisyonlama 4 High-Speed Sayýcý (60 khz) 2 Puls çýkýþý (20 khz) 8 ext. High-Speed Sayýcý (50 khz) 8 Pozisyonlama modülü Haberleþme tekniði Ethernet Profibus/DP CC-Link CANopen DeviceNet AS-Interface MELSEC I/O-Link MELSEC FX Peer to Peer (PPN) Besleme AC V, DC 24 V Ölçüler / mm (E xbxd) x 90 x 87 Bütün ana ünitelerde kullanýlabilen seri baðlantý noktalarý adaptörleri kolaylýkla monte edilebilir. 11

12 MELSEC FX2NC Esneklik ve hýzlý montaj MELSEC FX2NC Ýleri teknoloji ve ultrakompakt MELSEC FX2NC serisinde aþaðýdaki modüller mevcuttur: 16/32/64 ve 96 giriþ çýkýþa sahip ana modüller. 16 ve 32 giriþ çýkýþa sahip geniþleme modülleri. FX - Ailesinin tüm özel modülleri kullanýlabilir. Yeni FX2NC serisi FX2N serisinin sahip olduðu kompakt yapýyý ideal hale getirilmiþtir ve özellikle kontrolör için çok küçük bir alanýn mevcut olduðu uygulamalarda tercih nedenidir. FX2NC serisi teknik olarak FX2N serisinin sahip olduðu tüm özelliklere sahiptir ve FX2N ana modülünün %27 si kadar yer kaplar. Olaðanüstü performans FX2NC serisi teknik donanýmýyla kendisinden daha büyük birçok kontrolörü gölgede býrakýr. Maksimum 60 khz lik sinyalleri algýlayabilen entegre hýzlý sayýcý donanýmý, 20 khz lik puls çýkýþlarý gibi pozisyonlama fonksiyonlarý içerir. Autotuning fonksiyonuna sahip PID kontrolörü, kayan noktalý sayý iþlemleri özelliði, açý fonksiyonlarý, opsiyonel gerçek zaman saati, 152 komut ve maksimum 16kB lýk hafýzasýyla yüksek performans sunar. MELSEC FX2NC serisi PLC ler özellikle aþaðýdaki alanlarda kullanýlabilir: Pompa istasyonlarý, su ve çevre tekniði. Taþýma sistemleri Bina otomasyonu Paketleme ve özel makineler Taþýma bantlarý ve yiyecek endüstrisi Yýkama tesisleri Aðaç ve metal iþleme endüstrisi 12

13 Programlanabilir Lojik Kontrolörler Yüksek Esneklik 16, 32, 64, 96 giriþ çýkýþlý ana modüllerin tümü 24 V DC beslemeye sahiptir ve 16 yada 32 giriþ çýkýþlý geniþleme üniteleriyle 256 giriþ çýkýþa kadar geniþletilebilir. FX ailesinin tüm dijital geniþleme ve özel fonksiyon (pozisyonlama, haberleþme vb.) modülleri FX2NC serisinde kullanýlabilir. Giriþ çýkýþ noktalarýnýn baðlantýlarý vidalý klemens veya yaylý klemens ile gerçekleþtirilebilir. Uluslararasý haberleþme FX2NC serisinin haberleþme aðlarýna baðlantýsý FX2N serisi haberleþme modülleri üzerinden gerçekleþir. Entegre RS422 baðlantý noktasý dýþýnda RS232 ve RS485 seri baðlantý noktalarý ve bir SMS modülü de mükemmel haberleþme seçenekleri sunar. FX2NC serisini GX-IEC-Developer (IEC 1131 e göre) yada GX-Developer (Ladder, komut listesi, Step Ladder) yazýlýmlarý ile programlamak mümkündür. Standart konnektor baðlantý modeli piyasada mevcut hazýr kablolama sistemlerine uyumludur. Giriþ modülleri 3 sýralýdýr ve ayrýlabilir klemens grubuna sahiptir. Çýkýþ modülleri 6 A enversör röle çýkýþý veya 2Aoptokopler çýkýþý olabilir. Bütün G/Ç modülleri vida veya yaylý klemens grubu ile sevk edilebilir. Kablolama iþlemi hazýr kablo sayesinde kolaylýkla ve hatasýz yapýlabilir. Giriþ / Çýkýþ Bölgesi giriþ / çýkýþ Hafýza Max Adým Tarama süresi 0,08 µs/komut Analog iþlemler Maksimum 32 giriþ / çýkýþ Çözünürlük 8, 12 ve 16 Bit Pozisyonlama 4 High-Speed Sayýcý (60 khz) 2 Puls çýkýþý (20 khz) 8 ext. High-Speed Sayýcý (50 khz) 8 Pozisyonlama modülü Haberleþme tekniði Ethernet Profibus/DP CC-Link CANopen DeviceNet AS-Interface MELSEC I/O-Link MELSEC FX Peer to Peer (PPN) Besleme DC 24 V Ölçüler / mm (E xbxd) x 90 x 87 FX serisi modülleri ile esnek geniþleme 13

14 MELSEC AnSH/QnAS ile haberleþme aðlarýnda yüksek hýz MELSEC AnSH/QnAS Kompakt yapý yüksek performans MELSEC AnSH/QnAS serisi PLC lerde aþaðýdaki modüller kullanýlabilir: Dijital Giriþ / Çýkýþ modülleri Analog Giriþ / Çýkýþ modülleri Interrupt, sýcaklýk ölçüm, sýcaklýk kontrol, pozisyonlama, seri haberleþme ve haberleþme aðý modülleri Modüler AnSH/QnAS serisi PLC ler ile farklý kontrol uygulamalarý için özel çözümler üretilebilir. Bunun için titizlikle derecelendirilmiþ CPU lar ve 60 farklý modül seçeneði mevcuttur. Bununla birlikte AnSH/QnAS serisi PLC ler panoda çok az yer iþgal eder. 160 giriþ/çýkýþ panoda 32,5 x13 cm yer kaplar. Bu durum çok ekonomik otomasyon çözümlerini garanti eder. Birçok haberleþme seçeneði AnSH/QnAS serisi PLC lerin haberleþme aðlarýndaki performansý da üst düzeydedir. Mitsubishi haberleþme aðlarý MELSECNET/ B ve MELSECNET/10 da kullanýlabilecekleri gibi Profibus, Ethernet, DeviceNet yada CC-Link haberleþme aðlarýnda da kullanýlabilirler. AnSH/QnAS serisi PLC ler çok geniþ bir kullaným alanýna sahip evrensel PLC lerdir. MELSEC AnSH/QnAS serisi PLC ler özellikle aþaðýdaki alanlarda kullanýlabilir: Su ve çevre tekniði Plastik tekniði Yýkama tesisleri Tartý sistemleri Tekstil, paketleme, fýrýn ve takým tezgahlarý Þiþe doldurma tesisleri Kaðýt endüstrisi Sigara üretimi Motor montajý Gemi otomasyonu 14

15 Programlanabilir Lojik Kontrolörler Esnek hafýza geniþletme olanaðý QnAS PLC ler çok yüksek tarama hýzlarý ile kompleks otomasyon sorunlarý için ideal çözümler sunarlar adým PLC programý oluþturabilme olanaðý ve 2 MB RAM geniþleme PCMCIA kartý ile örneðin geniþ kapsamlý reçeteler için kullaným avantajý saðlarlar. Performans çeþitliliði Karmaþýk pozisyonlama uygulamalarý için 32 eksen lineer ve dairesel interpolasyon ile hareket ettirilebilir. S-formundaki hýzlanma ve yavaþlama rampalarý makineleri korur. AnSH serisi PLC ler ile 96 servo motor ekseni kumanda edilebilir. Bu her anlamda esnekliðin bir göstergesidir. Haberleþme performansý Yüksek hýza sahip QnAS modül taþýyýcý üniteleri, haberleþme modüllerine kontrol bölümü ile að arasýnda çok hýzlý veri transferi olanaðý saðlar. 50 kb büyüklüðündeki bir reçete, 1 saniyeden daha kýsa bir sürede Ethernet ile bilgisayardan kontrol bölümüne aktarýlýr. Ayný anda PLC taramasý da devam eder. Gemi otomasyonu ve offshore alanýnda da kullaným mümkündür veri saklayýcý ve özel röle diyagnostik için kullanýlabilir. Dijital Giriþ / Çýkýþ Bölgesi 1024 merkezi, 8192 uzak Analog Giriþ / Çýkýþ Bölgesi 256, max.14 Bit çözünürlük Hafýza 60 k Adým dosya veri saklayýcý Tarama süresi Bit: min. 0,25 / 0,075 µs Word: min. 9,0 / 0,25 µs Pozisyonlama Max. 96 Adým motoru Max. 32 Servo motor Max. 64 Hýzlý sayýcý Haberleþme tekniði Tüm haberleþme aðlarýný destekler. Besleme AC V, DC 24 V Ölçüler / mm (E xbxd) x 130 x 94/ dan fazla farklý tipte modül kullanýlabilir. 15

16 MELSEC QnA/Q4AR Redundant CPU ile proses kontrolü MELSEC QnA / Q4AR Redundant CPU ile proses sürekliliði MELSEC QnA / Q4AR serisinde aþaðýdaki modüller kullanýlabilir: Dijital Giriþ / Çýkýþ modülleri Analog Giriþ / Çýkýþ modülleri Interrupt, sýcaklýk ölçümü, sýcaklýk ayarý, Pozisyonlama, seri haberleþme ve haberleþme aðý modüleri uygulama için ideal çözümler üretilebilir. Örneðin sýcaklýk kontrolü, lineer veya dairesel interpolasyon, hýzlý sayýcý, haberleþme olanaklarý vb. Otomatik Taný QnA/Q4AR serisinde taný için kullanýlabilecek 2048 özel röle ve veri saklayýcý mevcuttur. Burada sistemin tüm bilgileri kayýt edilir k Adým program hafýzasýna sahip, 0,075 0,2 µs tarama süresi ile çalýþan 5 CPU mevcuttur. Sistem talepler doðrultusunda geliþtirilebilir: 8 taþýyýcýda maksimum 64 Slot deðiþik konfigürasyonlar oluþturma olanaðý saðlar. Sayýsýz özel modül sayesinde her Redundant kontrol tekniði Kontrol sisteminin bozulmasý durumunda korunmasý gereken prosesler için Q4AR gerekli güvenliði saðlar. MELSEC QnA/Q4AR serisi özellikle aþaðýdaki alanlarda kullanýlabilir: Gemi donanýmý ve havaalaný lojistiði Atýk gaz temizleme ve petrokimya tesisleri Elektrik santrallerinde, türbinlerde ve pres kontrolünde Otomobil endüstrisinde uygulama alanlarý: Motor montajý ve son montaj 16

17 Programlanabilir Lojik Kontrolörler Normal çalýþmada aktif olan CPU da program çalýþýrken Stand-by CPU da sadece proses verileri kopyalanýr. Herhangi bir nedenle aktif CPU devre dýþý kalýrsa Stand-by CPU anýnda devreye girer. Proses çalýþýrken bakým Prosesin akýþýný engellemeden ana taþýyýcýda bakým yapýlabilir. Aktif olmayan CPU nun modülleri deðiþtirilebilir. Hangi CPU nun aktif olacaðýný kullanýcý bir anahtar yardýmýyla belirleyebilir. ile kontrol edilebilir. Master CPU nun devre dýþý kalmasý durumunda Stand-by CPU devreye girer ve uzak giriþ / çýkýþ istasyonlarýnýn kontrollerini üstlenir. Otomatik program eþitleme Master CPU ve Stand-by CPU da yüklü programlar birbirinin ayný olmalýdýr. Master CPU da online program deðiþikliði yapýlýrsa, Stand-by CPU da otomatik program eþitleme iþlemi gerçekleþir. Aktif CPU Adým 0 Son adým Adým 0 Son adým Adým 0 Arýza Stand-By-CPU Proses þemasý kaydedilir Proses þemasý kaydedilir Adým 0 Son adým Redundant CPU ile haberleþme tekniði Uzak Giriþ / Çýkýþ modülleri 10 / 20 MBaud hýzýna sahip redundant MELSECNET /10 Dijital Giriþ / Çýkýþ Bölgesi 4096 merkezi, 8192 uzak Analog Giriþ Çýkýþ Bölgesi 1024, max. 14 Bit çözünürlük Hafýza 124 k Adým dosya veri saklayýcý Tarama süresi Bit:min. 0,075 µs Word:min. 0,25 µs Pozisyonlama Max. 192 Adým motoru Max. 128 Servo motor Max. 128 Hýzlý sayýcý Haberleþme tekniði Tüm haberleþme aðlarýný destekler. Besleme AC V, DC 24 V Ölçüler / mm (E xbxd) x 250 x 121 Redundant CPU sayesinde Q4AR proses kontrolünde yüksek güvenlik saðlar. Stand-by CPU otomatik olarak yada kullanýcý vasýtasýyla devreye sokulur. Redundant CPU her türlü sisteme uygulanabilir. PCMCIA kartlarý programlarýn harici çalýþtýrýlmasýný ve kolaylýkla deðiþtirilebilmesini saðlarlar. 17

18 MELSEC Sistem Q PC-Motion-IT- PLC Sistemi MELSEC System Q Otomasyon platformu MELSEC Sistem Q için aþaðýdaki modüller mevcuttur: Dijital giriþ / çýkýþ modülleri Analog giriþ / çýkýþ modülleri Interrupt, Sýcaklýk ölçüm, sýcaklýk ayarlama, pozisyonlama, seri haberleþme ve haberleþme aðý modülleri PLC, PC yada Motion kontrol CPU larý. Çoklu iþlemci tekniði ile geleceðin teknolojisi Endüstrinin sürekli artan talepleri, yeni teknolojilere ve haberleþme formlarýna uyum zorunluluðu mevcut PLC sistemlerinin sýnýrlarýný zorlamaktadýr. Bu gerçeðin farkýnda olan Mitsubishi, çoklu iþlemci sistemi geliþtirmiþtir: MELSEC Sistem Q! Sistem baþýna 4 farklý CPU kullanýmý ile Kumanda, Motion Kontrol, PC ve Haberleþme uygulamalarýndaki toplam sistem performansý önemli ölçüde artýrýlmýþtýr. Hýzlý, esnek, kolay bakým Benzeri olmayan MELSEC Sistem Q olaðandýþý özellikleriyle geleceðin kontrol platformunu sunmaktadýr. Tüm program tarama süreleri 0, ms arasýnda 0,5 ms lik adýmlarla ayarlanabilir CPU içinde hata tanýsý konabilir ve hata tarihçesi oluþturabilir. 32 MB a kadar hafýza geniþletebilir. Uzaktan taný koyabilir ve programlanabilir. (Modem/Internet/Intranet) MELSEC Sistem Q özellikle aþaðýdaki alanlarda kullanýlabilir: Paketleme Tekstil makineleri Boya ve kaynak hatlarý Otomasyon gereksinimi yüksek endüstri alanlarý Proses entegrasyonu Yarý iletken tekniði / IT 18

19 Programlanabilir Lojik Kontrolör Bütün CPU lar entegre Flash-ROM ile donatýlmýþtýr Analog ve özel modüllerin kolaylýkla konfigüre edilmesini ve test edilmesini saðlayan yazýlým araçlarý mevcuttur. IEC /EN normlarýyla uyumlu yazýlýmlar veya C++ yada Visual Basic ile programlanabilir. PC-CPU modülü için Software PLC mevcuttur. MELSEC Sistem Q kompakt yapýsý sayesinde panoda çok az yer kaplar. CPU larýn çeþitliliði, ne kadar karmaþýk olursa olsun her uygulama için ideal bir çözüm bulunmasýný saðlar. Konfigürasyon hiçbir sistem öðesi deðiþtirilmeden her projeye uyumlu hale getirilebilir. Her yönüyle gelecek için garantili bir yatýrýmdýr. Dijital / Giriþ / Çýkýþ Bölgesi Q00J 256 lokal, 2048 toplam Q00/ lokal, 2048 toplam Q02-25H 4096 lokal, 8192 toplam Analog Giriþ / Çýkýþ Bölgesi Çözünürlük 16 Bit (15 Bit + Ýþaret) Dönüþtürme süresi 80 µs / Kanal Ölçme hassasiyeti %+/- 0,1 Tüm skala ve çevre sýcaklýðý kompanzasyonu Tekli CPU Kullanýmý Modülleri Q00JCPU8KAdýmProgram Q00CPU8KAdýmProgram Q01CPU 14 K Adým Program Çoklu CPU Kullanýmý Modüleri Q02CPU 28 K Adým Program Q02HCPU 28 K Adým Program Q06HCPU 60 K Adým Program Q12HCPU 124 K Adým Program Q25HCPU 252 K Adým Program Bilgisayar - CPU Tipleri 64/128 RAM Bellek 32MB 1GB Silikon Sabit Disk 2x5GBUltra DMA Sabit Disk Ýþletim Sistemleri Windows NT4.0/NTe/2000 Prof. Tarama Süresi 200 ns/komut (Q00JCPU) 160 ns/komut (Q00CPU) 100 ns/komut (Q01CPU) 79 ns/komut (Q02CPU) 34 ns/komut (H-Tipi) Pozisyonlama 1/2/4 eksen Pozisyonlama modülü Motion Her bir Motion CPU için 8 veya 32 eksen Motion-CPU-Tipleri Q172 CPU 8 Eksen Q173 CPU 32 Eksen Haberleþme Tekniði Tüm haberleþme aðlarýný destekler. Besleme AC V, DC 24 V Ölçüler / mm (E xbxd) x 98 x 98 MELSEC Sistem Q serisinde aþaðýdaki modüller kullanýlabilir: Çeþitli PLC CPU larý Motion-Kontrol CPU larý Bilgisayar CPU modülü Dijital Giriþ Çýkýþ modülleri Analog Giriþ Çýkýþ modülleri Ethernet, MELSEC- NET 10/H, seri haberleþme, Profibus/DP, CC-Link, DeviceNet, ve AS-I için haberleþme modülleri Interrupt, sýcaklýk ölçümü, sýcaklýk ayarý, pozisyonlama ve hýzlý sayýcý için modüller. 19

20 MELSEC Sistem Q PC-Motion-IT- PLC Sistemi MELSEC Sistem Q Yüksek performanslý sistem Birçok PLC sistemi ve bunlarýn haberleþme aðlarýna baðlantýsýndan tasarruf ediniz: Birçok farklý uygulama MELSEC Sistem Q serisinin çoklu iþlemci tekniði ile kolaylýkla tek sistemde kontrol edilebilir 4 CPU ile çoklu iþlemci tekniði MELSEC Sistem Q nun en önemli artýsýdýr. Böylece MITSUBISHI endüstriyel otomasyon için bir kez daha yeni kriterler oluþturuyor. Motion kontrolün evrensel kullanýmý MELSEC Sistem Q nun bir baþka benzersiz yaný kontrol ve tahrik uygulamalarýnýn tamamýyla entegre edilmiþ olmasýdýr. PLC CPU, Motion Kontrol CPU ve PC CPU ayný taþýyýcýya monte edilebilir. Maksimum 32 ekseni kontrol edebilen Motion CPU lar mevcuttur. Her sisteme maksimum 4 PLC CPU, 1 PC CPU veya 3 Motion Kontrol CPU takýlabilir. Bu ayný anda 96 eksenin kontrol edilebileceði anlamýna gelir. PC CPU ile tümüyle açýk mimari MELSEC Sistem Q, PC CPU opsiyonu ile yeni olanaklar yaratýr. Windows dünyasýný PLC tekniði ile ayný platformda birleþtirme olanaðý MELSEC Sistem Q serisini gelecek için çok önemli bir yatýrým haline getirir. Online deðiþiklik fonksiyonu Çalýþan tesislerde online program deðiþikliði yapabilme olanaðý zaman kazandýrýr. Yeni geliþtirilmiþ programlama baðlantý noktalarý ve yeni iþletim sistemi çabuk ve 20

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE

Detaylı

www.siemens.com.tr/hipath

www.siemens.com.tr/hipath HiPath 3000 - küçük ve orta ölçekli iþletmeler için profesyonel haberleþme sistemleri www.siemens.com.tr/hipath Müþteri iliþkileri, iþletmenizin baþarýsýný belirleyen temel unsurlardan biridir. Müþterileriniz

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı