Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013"

Transkript

1 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TÜRKİYE DE GIDA İMALATI YAPAN FİRMALARIN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Selahattn YAVUZ Yd.Doç.D., Ezncan Ünvestes İktsad ve İda Blle Fakültes/İşletme Bölümü E-mal: Öznu İŞÇİ Yd.Doç.D., Muğla Sıtkı Koçman Ünvestes Fen Fakültes/İstatstk Bölümü ÖZET: Ve Zaflama Analz, benze gdle kullanaak çıktı yada çıktıla otaya koymakla soumlu kaa noktalaının göecel etknlklen değelendmek çn kullanılan ve doğusal pogamlama tabanlı b yöntemd. Bu çalışmada, öncelkle Ve Zaflama Analz ve analzde en yaygın kullanılan CCR, BCC ve Toplamsal Yöntemle tanıtılmıştı. Daha sona, Ve Zaflama Analz kullanılaak Tükye de son üç yılda da lk 5 büyük fma aasına gen ve gıda sektöünde faalyet gösteen 25 fmanın 29, 2 ve 2 yıllaına at göel etknlkle ölçülmüştü. Modellen çözümünde Ve Zaflama Analznn özel yazılımlaından olan DEA Solve (Data Envelopment Analyss Solve) yazılımı kullanılmıştı. Yapılan çalışma sonucunda otalama etknlk yüzdes %77 bulunmuştu. 2 yılına at vele çn; CCR modelne göe fma etkn bulunuken, BCC modelne göe 2 fma etkn olaak bulunmuştu. Ayıca etkn bulunmayan fmalaın etkn olablmele çn efeans kümele bulunmuş olup, etkn olunması çn hedefle bellenmşt. Anahta Kelmele: Ve Zaflama Analz, Etknlk, Pefomans, Gıda Sektöü MEASUREMENT WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS OF EFFICIENCY OF THE COMPANIES MAKING INDUSTRIAL FOOD PRODUCTION 57 ABSTRACT: Data Envelopment Analyss s a method based on lnea pogammng and used to evaluate the elatve effectveness of decson unts whch ae esponsble fo settng the nputs o outputs by usng smla outputs. In ths study, at fst the data envelopment analyss and CCR, BCC and addtve methods most wdely used n the data envelopment analyss, wee ntoduced. Then, usng Data Envelopment Analyss the elatve effcency belongng to 29, 2 and 2 yeas of 25 fms whch anked among the top 5 lagest companes opeatng n the food secto n Tukey n the last thee yeas, wee measued. To solve models DEA Solve (Data Envelopment Analyss Solve) softwae whch s used wth specal softwae of Data Envelopment Analyss was used. As a esult of the study, the pecentage of the aveage actvty was found as 77%. Fo the data of the yea 2, companes wee found to be effectve accodng to the model of the CCR whle 2 companes wee found to be effectve accodng to the model of BCC. In addton, a set of efeence sets was found to effectve the fms whch wee not effectve. Also, effcents wee detemned fo those fms. Key Wods: Data Envelopment Analyss, Effcency, Pefomance, Food Secto GİRİŞ İşletmelen pefomanslaının belleneblmes geek şletme yönetm geekse yatıımcıla açısından önemld. Ancak, tek b ktele şletmelen pefomanslaının ölçülmes mümkün değld. İşletmelen faklı zaman peyotlaını ve faklı yönetm düzeyle çeen, dolayısıyla gd çıktı kombnasyonlaı faklı olan göev ve hedefle vadı. Kısa vadede kâlılığı çok y olan b şletme uzun dönemde yanlış pazalama poltkalaı nedenyle kötü b pefomans segleyeblmekted. Yatıımlaın gets ya da satışlaın gets gb fnansal oanla, şletmenn fnansal pefomanslaını y yansıtsala da, şketn genel pefomansını göstemede yetesz kalmaktadıla. Öte yandan, şletmenn tüm pefomansını göstedğ vasayılan gd ve çıktıla kümesn ağılıklandıaak bleştmek ve

2 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 şletmenn tüm pefomansını otaya koyma çabalaının da en büyük eksğ, velen ağılıklaın sübjektf olablmesd (Ulucan, 2:86). Oganzasyonlaın çoğunda bçok gd (pesonel sayısı, ücetle, çalışma saatle, eklâm bütçes gb) kullanılı. Benze bçmde çıktı ölçüle de (kâlılık, paza payı, büyüme hızı gb) faklıdı. Yönetcle çn, bçok gd ve çıktının aynı anda değelendlmesyle hang bmlen etknlğnn düşük olduğunu tespt etmek oldukça güçtü. Bu noktada Ve Zaflama Analz (VZA), yönetclee göel etknlkle bellemede öneml b yadımcı aaç sunmaktadı (Ouç, 28:). Ayıca VZA, göece etkn olmayan kaa veme bmlenn etknlklenn yleştlmes çn nele yapılması geektğ noktasında yönetclee ve kaa veclee yol gösteen b yöntemd (Özden, 28:69). 58 Ve Zaflama Analz, bden çok ve faklı ölçeklele ölçülmüş ya da faklı ölçü bmlene sahp gd ve çıktılaın kaşılaştıma yapmayı zolaştıdığı duumlada, kaa bmlenn göel pefomansını ölçmey amaçlayan doğusal pogamlama tabanlı b teknkt (Kaacae, 998 : ). Bçok gd ve çıktının gözlendğ ve gözlenen bu gd ve çıktılaın tek b toplam gd ve çıktıya dönüştüülemeyeceğ duumlada üetm etknlğn ölçmek çn kullanılan Ve Zaflama Analz, en sık kullanılan paametesz yöntemleden bsd. Faell'n (957) pefomans etknlğn bellemedek teok yaklaşımına dayanan Ve Zaflama Analz, Chanes ve dğele (978) taafından gelştlmş doğusal pogamlama tabanlı b yaklaşımdı. Geçen yılla çesnde faklı VZA modelle ve geçek hayat uygulamalaı yaygın olaak gelştlmşt (Ulucan, 2:87). Başlangıçta daha çok ka amacı gütmeyen oganzasyonla kaşılaştıılmalı vemllklen ölçmek çn kullanılan VZA, daha sonalaı ka amaçlı üetm ve hzmet sektöle çn de yaygın olaak kullanılmaya başlanmıştı. VZA yöntem, lk yayınlandığı 978 yılından tbaen, aynı anda bden çok gd-çıktılaın b aada değelendeblmes, gd ve çıktıla aasında analtk b fonksyon geektmemes, doğusal pogamlama yadımıyla modelleneek çözüleblmes ve kolay youmlanması nedenyle aaştımacıla taafından yoğun b lg gömüştü (Bcan, 2:33). Dünyada Ve Zaflama Analznn özellkle hastane, banka ve eğtm kuumlaına çokça uygulandığı göülmekted. Son zamanlada bu yöntem kâ amaçlı üetm ve hzmet sektölende şletmele aası kaşılaştımalı teknk vemllğn ölçülmesnde en sık kullanılan yöntemleden b halne gelmşt. Bu çalışmada Ve Zaflama Analz, Tükye de gıda sektöünde faalyet gösteen en büyük 25 fmanın 29, 2 ve 2 yıllaına at göel etknlkle dkkate alınaak yapılmıştı. Çalışmada 3 gd ve 3 çıktı le VZA yapılmıştı. Gdle; öz kaynak, aktf toplam ve çalışan değşkenled. Çıktıla se; net satış, kâ, hacat değşkenled. Modellen çözümünde Ve Zaflama Analz nn özel yazılımlaından olan DEA Solve (Data Envelopment Analyss Solve) yazılımı kullanılmıştı. VERI ZARFLAMA ANALIZI VE KARAR VERME B kaa vec çn bden çok kaa noktası vasa, bu kaa noktalaının etknlklen tahmnlemek ve kaaını bu etknlkle ölçüsünde şekllendmek önem taşı. Geçekten de kaa noktalaının etknlk sınaması kaa vec açısından önemld ve kaa vec dğelene nazaan daha az etkn olan kaa noktalaının etknlklenn attıılmasını sağlayacak senayolaın kaaın bütününün etknlğn nasıl değşteceğn blmek ste ( Bu noktada Ve Zaflama Analz, benze gdle kullanaak çıktı ya da çıktıla otaya koymakla soumlu kaa noktalaının göecel etknlklen değelendmek çn kullanılan ve doğusal pogamlama tabanlı b yöntem olaak tanımlanabl (Coşkun, 29:27). Ve Zaflama Analzn benze amaçlı dğe yöntemleden ayıan temel özellk, çok sayıda gd ve çıktının olduğu duumlada değelendme yapılablmesn sağlamasıdı. Analz sonucunda, he kaa noktasının etknlk değe, etkn olmayan kaa noktalaının hang gd/çıktı oanlaında etknlklenn nasıl attıılableceğ (senayola) ve efeans olaak kullanılablecek kaa noktalaına lşkn blgle elde edleblmekted (Yılmaz ve Kaakadıla, 2:57). Ve Zaflama Analz, göece etkn olmayan kaa veme bmlenn etknlklenn yleştlmes çn nele yapılması geektğ noktasında yönetclee ve kaa veclee yol gösteen b yöntemd. Bu yöntemn özellkle aşağıdak gb sıalanabl (Özden, 28:69):

3 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 Çok sayıda gd ve çıktı değşken kullanmak mümkündü. Doğusal fom dışında, gd ve çıktıla aasında b fonksyonel lşk kumak geekmemekted. Gd ve çıktı değşkenle çn çok faklı ölçü bmle aynı anda kullanılablmekted (ağılık, adet, paasal veya oansal büyüklük gb). Detemnstk b yöntem olması nedenyle assal hataya ye velmedğnden, veleden kaynaklanan hatala (ölçmeden ve ve toplamadan) ayıklanamazsa ve analzde olması geeken değşkenle analz dışı bıakılısa, KVB len göece etknlkle yanlış hesaplanabl. VZA da etknlkle; en y uç değelee göe hesaplandıklaından, bu uç değeleden etklenle. Bu nedenle VZA le hesaplanan etknlk sonuçlaı mutlak olaak değl, göecellk çeçevesnde değelendlmeld. VZA paametk olmayan b yöntem olduğundan, sonuçlaın statstksel olaak test edlmes zodu. VZA, statk b analzd, zamanın tek b duak noktasındak vele kullanaak analz yapa. Zaman çnde etknlğn nasıl gelştğn ncelemek çn, zaman boyutunu da çeen Malmqust toplam faktö vemllğ ndeks le blkte kullanılabl. VZA da gd ve çıktı değşken sayısı olabldğnce az olmalı ve KVB len üetm süecn, doğu olaak veeblmeld. Çünkü çok fazla gd ve çıktı değşken kullanılması, göece etkn ve etkn olmayan KVB len ayıştıılmasını güçleşt. Genelde VZA da az sayıda gd ve çok sayıda çıktı değşken olması tech edlmekted. Ve Zaflama Analznde temel etknlk ölçütü, çıktılaın ağılıklı toplamlaının gdlen ağılıklı toplamlaına bölümüdü. Dğe b deyşle hehang b kaa noktasının etknlk ölçütü (j. kaa noktası), () fomülündek gb tanımlanabl. u y + u2 y un yn v x + v x v x 2 2 m m () 59 () fomülünde j. kaa noktası çn n adet çıktı ve m adet gd vadı. Buada, u n n. çıktının ağılığını, çıktının mktaını, v m m. gdnn ağılığını ve x m m. gdnn mktaını göstemekted. y n n. Ve Zaflama Analznde kullanılan yöntemle, gd ya da çıktı odaklı olaak çözülebl. Buada gd odaklılık, çıktı mktalaının sabt tutulaak gd mktalaında meydana gelecek değşmlen ncelenmes, çıktı odaklılık se gd mktalaının sabt tutulaak çıktı mktalaında meydana gelecek değşmlen ncelenmes olaak tanımlanmıştı. () fomülünden de göüleceğ gb Ve Zaflama Analz b kesl pogamlama süecn çemekted. Ancak kesl pogamlamanın çözümü güçtü. Bu nedenle kesl pogamlama set, () fomülünün paydasının e eşt olacağı ana vasayımı le doğusal pogamlama setne dönüştüülebl ve çözülebl ( Gd Ve Çıktı Faktölenn Seçm B üetm sstemnde gdle b süeçten sona çıktılaa dönüşü. Çıktıla kaa bmlenn şlemlenn sonucu olaak oluştuulan kazançla olaak tanımlanıken, gdle kaa bmlenn yaalandığı kaynakla veya kaa bmlenn pefomansını etkleyen duumladı (Kecek, 2:79). Gd ve çıktılaın üetm süecne nedensel olaak bağlı ve süec en y şeklde temsl edecek b bleşm olaak seçlmes geek. Etknlk değelendlmesnn sağlıklı b bçmde geçekleşeblmes çn en y temsl eden anlamlı gd ve çıktıla bellenebl (Güçlü, 999:3). Seçlecek olan gd ve çıktı kümes aşağıdak özellkle çemeld; Tüm kaa noktalaı çn otak faktöle olmalıdı.

4 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 İncelenmek stenen tüm faalyet sevyele ve pefomans ölçütlen kapsamalıdı. Ölçülebl, fzksel ve ekonomk kaynaklaın tümünü çemeld. Ve Zaflama Analznde gd sayısı le çıktı sayısının çapımı kada boyut oluşu ve en az boyut sayısı kada da etkn kaa bm olacaktı. Gd ve çıktı sayısı attıkça ayıt edclk özellğ azalı. Aşağıdak fomülde kaa noktası sayısı tanımlanmıştı. En az kaa bm sayısı 2 x Gd Sayısı x Çıktı Sayısı Bu b genel kual olmakla beabe, gd ve çıktıla aasında b koelasyonun da mevcut olmasının geekllğ unutulmamalıdı. Gd ve çıktılada ndeks sayılaının ve nomal ölçümlenn b aada analz edlmes hataya yol aça. Oanla yene oanlanmamış ham vele kullanılısa hata yapma olasılığı azalı. Ve Zaflama Analznde dkkat edlmes geeken b dğe nokta se, gdlen atmasının etknlkte azalışa, çıktılaın atmasının etknlkte atışa neden olmasıdı ( VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMLERİ Ve Zaflama Analz modelle ölçeğe goe sabt veya değşken getl olmak üzee k guba ayılıla. Bu modele yönelmlene göe gd yönelml modelle, çıktı yönelml modelle ve yönelmsz modelle olmak üzee 3 guba ayılıla (Kecek, 2:64). 6 Ve Zaflama Analznde temel olaak üç yöntem kullanılmaktadı. Bu yöntemle; CCR (Chanes-Coope-Rhodes) Yöntem BCC (Banke-Chaenes-Coope) Yöntem Toplamsal Yöntemd. Bu yöntemlen tümünde, gd ya da çıktı odaklılık dkkate alınmak şatıyla kesl pogamlama-doğusal pogamlama dönüşümü kullanılabl ( CCR (Chanes-Coope-Rhodes) Yöntem Chanes, Coope ve Rhodes (978) taafından gelstlen lk ve temel VZA modeld. Bu model, ölçege göe sabt get vasayımı altında kaa bmlenn toplam etknlk skolaını hesaplamaktadı (Behdoğlu ve Özcan, 29:35). CCR yöntem ölçeğe göe sabt get vasayımına dayanı. Eğe j. kaa bmnn etknlğ h j se amaç, bu değen maksmzasyonu olmalıdı. Bu duumda amaç fonksyonu gd odaklılık vasayımı altında (2) fomülündek gb fade edlebl (Taım, 2). Enbh n j m u v x y (2)

5 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 6 Kısıtla se (3) fomülündek gb göstelebl. m n v u x v y u (3) Yukaıda da değnldğ gb kesl pogamlama setnn çözümü doğusal pogamlamaya göe güçtü. (2) ve (3) fomülle doğusal pogamlama mantığı le fade edldğnde (4) ve (5) fomülle elde edlebl. n j y u Enbh (4) m v x (5), n m v u x v y u (4) ve (5) fomülle gd odaklılık duumu çn düzenlenmşt. Eğe çıktı odaklılık duumu çn CCR yöntem kullanılacaksa bu duumda doğusal pogamlama model (6) ve (7) fomüllendek gb olacaktı ( m j x v Enkg (6) n u y (7), + n m v u x v y u İste gd odaklı ste çıktı odaklı düşünülsün, b kaa vec kaa noktalaının etknlklene CRR yöntemyle kaa vemek styosa yukaıda tanımlanan model bütün kaa noktalaı çn uygulamalıdı. Kuulan model he b kaa noktası çn çözüldüğünde he b kaa noktası çn toplam etknlk ölçütle elde edlecekt. Bu ölçütle eşt

6 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 olması kaa noktalaı çn etknlğ, den küçük olmalaı se kaa noktalaının ( etknszlğn göste BCC (Banke-Chaenes-Coope) Yöntem CCR modelle ölçeğe göe sabt get vasayımı altında kaa bmlenn toplam etknlğn bellemek çn kullanılı. Banke-Chanes-Coope taafından önelen BCC modelle se ölçeğe göe değşen get altında etknlk skounu ölçmekted (Bcan, 2:336). Gdye yönelk BCC model, gdlen oansal azalması boyunca, sını doğultusunda maksmum haeket, çıktıya yönelk BCC modelle se çıktılaın oansal atıımı le sını doğultusunda maksmum haeket amaçlamaktadı (Behdoğlu ve Özcan, 29:36). BCC modeln kullanaak tüm kaa bmle çn ölçeğe göe get tp de bellenebl. BCC sınıı he zaman CCR sınıının altında ye alı. Bu yüzden CCR etknlk skou, BCC etknlk skoundan küçük veya ona eşt olacaktı. BCC modelnn CCR modelnden tek fakı, ölçeğe göe değşken get vasayımı altında he b kaa bm çn çözülecek doğusal pogam sonucu elde edlecek λ (etkn olmayan b kaa noktası çn etkn olası gd çıktı bleşm oluştumak çn geeken blgy sağlayan değe) değelenn toplamının e eşt olmasıdı. BCC yöntemnn model (8) fomülünde velmşt ( 62 Amaç fonksyonu, Kısıtla, EnkΘ k N j y j λ y Θ N k j x jk k N k j λ j x λ j jk (8) Toplamsal Yöntem Bu model Chanes, Coope, Golany, Sefod ve Stutz taafından 985 yılında gelştlmş olup, gd ve/veya çıktıya yönlendlmeden sonuç üetmekted. Toplamsal model, ölçeğe göe değşken get koşuluna tab olan b modeld. Ölçeğe göe değşken get vasayımı le kaa bmlence oluştuulan muhtemel çözüm alanı dış bükey b yapı oluştumaktadı. Bu model konk zaf oluştuan ölçeğe göe sabt get duumuna göe daha sıkı b dış bükeylk zafı oluştuaak ve noktalaını daha sıkı saa (Bakıcı, 26:42). Toplamsal modeln pmal ve dual fomlaı (9) ve () nolu fadelede veldğ gb göstelebl (Kecek, 2:64).

7 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 Toplamsal Pmal Model Max z es Xλ + s Yλ + s eλ λ, s +, s x y + Kıısıtlayı ıla + es : + (9) Toplamsal Dual Model Mnw vx Kıısıtlayı ıla : vx uy + u e v, u e eλ u sebest uy + u () CCR ve BCC modelle gdye ve çıktıya odaklı olaak değelendmekted. Eğe b model, bu k çeşt + odaklanmayı da beabe değelendyosa toplamsal modeld. Buada asıl amaç, gd fazlası ( s ) ve çıktı eksklğn ( s ) eş zamanlı olaak ele alıp etknlk sınıı üzende etknsz kaa bmne en uzaktak noktaya ulaşmaya çalışmaktı. Etknszlk se (-etknlk) le bulunu. Bu model sonucunda b etknlk skou değe elde edlmez. Kaa bmlenn etkn olup olmadıklaı aylak değşken değelene bakılaak bellen. Eğe he k aylak değşkenn değe de sıfı se o kaa bm bu modele göe etkn olacaktı ( UYGULAMA Bu çalışma, Fotune Tükye degs taafından he yıl açıklanan lk 5 büyük fma aasına gen ve gıda sektöünde faalyet gösteen 25 fmayı kapsamaktadı. Bu 25 fmanın bazısı endüstyel gıda malatı yapan bazısı se endüstyel olmayan gıda malatı yapan fmaladı. Fmala Tablo- de göüldüğü gb den 25 e kada velen sayılala numaalandıılmıştı. Fmalaa velen bu numaalaın hehang b sayısal ve öncelk değe yoktu. 63 Tablo-: Son Üç Yılda İlk 5 Fma Aasına Gen 25 Gıda Fması Fma Fma Adı Fma Fma Adı No No Anadolu Efes Bacılık Ve Malt Sanay A.Ş. 4 Tyak Ago Gıda Sanay Ve Tcaet A.Ş. 2 Coca-Cola İçecek A.Ş. 5 Sütaş Süt Üünle A.Ş. 3 Unleve Sanay Ve Tcaet Tük A.Ş. 6 Abalıoğlu Yem-Soya Ve Tekstl Sanay A.Ş. 4 Ülke Bsküv Sanay Tc. A.Ş. 7 Kesknoğlu Tavukçuluk Ve Damızlık İşletmele Sanay Tcaet A.Ş. 5 Et Pazalama San. A.Ş. 8 Eplç Entege Tavukçuluk Üetm Pazalama Ve Tcaet Ltd. Şt. 6 Kent Gıda Maddele Sanay Ve Tcaet A.Ş. 9 Beyp Beypazaı Taımsal Üetm Pazalama Sanay Ve Tcaet A.Ş 7 Şölen Çkolata Gıda San. Ve Tc. A.Ş. 2 Şeke Plç Ve Yem Sanay Tcaet A.Ş. 8 Küçükbay Yağ Ve Detejan San. A.Ş. 2 Beşle Makana Un, İmk Gıda Sanay Ve Tcaet A.Ş. 9 Tük Tubog Ba Ve Malt Sanay A.Ş. 22 Aytaç Gıda Pazalama Sanay Ve Tcaet A.Ş. Edne Yağ San. Ve Tc. A.Ş. 23 Aynes Gıda Sanay Ve Tcaet A.Ş. S.S. Mamaa Zeytn Taım Satış Koopeatfle Blğ 24 Kılıç Denz Üünle Üetm İhacat İthalat Ve Tcaet A.Ş. 2 Göknu Gıda Maddele İthalat İhacat Sanay Ve Tcaet A.Ş. 25 Ma Tüketm Maddele İhacat İthalat Sanay Ve Tcaet A.Ş. 3 Banvt Bandıma Vtamnl Yem Sanay A.Ş. Kaynak:

8 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 Ve Zaflama Analz, fmalaın 29, 2 ve 2 yıllaına at göel etknlkle dkkate alınaak yapılmıştı. Çalışmada 3 gd ve 3 çıktı le VZA yapılmıştı. Gdle; öz kaynak, aktf toplam ve çalışan saysısı değşkenled. Çıktıla se; net satış, kâ, hacat değşkenled. Fmalaın 29, 2 ve 2 yıllaındak gdye yönelk CCR modelne göe etknlk değele Tablo-2 de velmşt. Tablo-2: Fmalaın 29, 2 ve 2 yıllaındak Gdye yönelk CCR modelne göe etknlk değele 64 Fma No Tablo-2 de CCR modelne göe fmala ncelendğnde 3 ve 4 numaalı fmala 3 yılda da etkn bulunmuştu. Ve, 2, 6, 7, 9,, 7, 2, 23, 24 nolu fmala 3 yılda da etkn olamamıştı. 4, 5, 8,, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 2, 22, 25 nolu fmala se en az b yılda etkn bulunmuştu. Bu üç yıl çn otalama etknlk yüzdes % 74 olaak bulunmuştu. Fmalaın 29, 2 ve 2 yıllaındak gdye yönelk BCC modelne göe etknlk değele Tablo-3 de velmşt.

9 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 Tablo-3: Fmalaın 29, 2 ve 2 yıllaındak Gdye yönelk BCC modelne göe etknlk değele Fma No Tablo-3 de BCC modelne göe fmala ncelendğnde, 3, 5, 2, 4, 5 ve 2 numaalı fmala 3 yılda da etkn bulunmuştu. Ve 2, 6, 7, 9,, 23, 24 nolu fmala 3 yılda da etkn olamamıştı. 4, 8,, 3, 6, 7, 8, 9, 2, 22, 25 nolu fmala se en az b yılda etkn bulunmuştu. Bu üç yıl çn otalama etknlk yüzdes % 8 olaak bulunmuştu. Gıda Sektöünde 2 Yılı Gıda sektöünde faalyet gösteen 25 fmanın 2 yılına at vele göz önüne alınaak, fmalaın etknlkle VZA yöntem le ölçülmüş ve etkn olmayan fmalaa etkn olablmele çn bell hedefle önelmşt. Fmalaın 2 yılı çn sonuç etknlk değe ve ölçek özellğ Tablo-4 de velmşt.

10 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 Tablo-4: Fmalaın 2 Yılı İçn Sonuç Etknlk Değele ve Ölçek Özellğ 66 Fmala Toplam Etknlk Değele (CCR) Teknk Etknlk Değele (BCC) Ölçek Etknlk Değele (CCR/ BCC) BCC Ölçek Özellğ Atan Azalan 3... Sabt 4... Sabt 5... Sabt Atan Atan 8... Sabt Atan... Sabt Atan 2... Sabt Azalan 4... Sabt 5... Sabt Atan Atan Azalan Atan 2... Sabt Azalan Atan Atan Atan Sabt Tablo- 4 de göüldüğü gb CCR sonucu etkn olan fmala, BCC sonucuna göe de etkn bulunmuştu. 3, 4, 5, 8,, 2, 4, 5, 2 ve 25 nolu fmalaın ölçeğe göe sabt get özellğ göstedğ bulunmuş ve çıktı mktalaı, gd mktalaındak atış le aynı oanda atmıştı. 2, 3, 8 ve 2 nolu fmala ölçeğe göe azalan get özellğ göstemşt. Bu fmalaın gdle aynı oanda attııldığında çıktılaındak atış oanı daha az olmuştu., 6, 7, 9,, 6, 7, 9, 22, 23 ve 24 nolu fmala se ölçeğe göe atan get özellğ göstemşt. Bu fmalada se gdle aynı oanda attııldığında çıktı sevyelendek atışın gd sevyelendek atış oanından fazla olmaktadı. Refeans Kümele CCR ve BCC modelle sonucunda, etkn olmayan fmalaın etkn hale geleblmele çn fmalaın yönetclene öneleblecek hedeflen tespt edlmes çn bellenen efeans kümele ve bunlaa at yoğunluk değele (λ) sıasıyla Tablo-5 ve Tablo-6 de velmşt. Etkn olmayan fmalada b olan 2 nolu fma ncelendğnde, CCR model sonucu etknlk değenn,554 olduğu göülü. Bu fmanın efeans kümesn 4, ve 4 nolu fmala oluştumaktadı. Bu fmalaın yoğunluk değele sıasıyla λ 4.427, λ 6.36, λ 4.93 d. 2 nolu fmanın etkn olablmes çn geekl gd ve çıktı hedefle aşağıdak gb hesaplanabl.

11 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 X 2 (X a ; X b ; X c ) {(972569; ; 728) x (53628; ; 93) x ( ; ; 853) x.93} {( ; ; 54)} Y 2 (Y a ; Y b ; Y c ) {( ; ; ) x ( ; ; 22272) x ( ; 9576; ) x.93} {( ; ; )} Aynı şlemle BCC model sonuçlaı çn de geçekleştsek; 2 nolu fma fmanın BCC model etknlk değe.92 olaak bulunmuştu. Bu fmanın efeans kümesn, 3, 4 ve 4 nolu fmala oluştumaktadı. Bu fmalaın yoğunluk değele sıasıyla λ.378, λ 3.426, λ 4.32, λ 4.62 d. 2 nolu fmanın etkn olablmes çn geekl gd ve çıktı hedefle aşağıdak gb hesaplanabl. X 2 (X a ; X b ; X c ) {(32688; 64279; 557) x ( ; ; 865) x (972569; ; 728) x.32 + ( ; ; 853) x.62} {( ; ; 7662)} Y 2 (Y a ; Y b ; Y c ) {(476266; 8392; ) x ( ; ; ) x ( ; ; ) x.32 + ( ; 9576; ) x.62} {( ; ; )} Analz sonuçlaına bakıldığında, 2 nolu fma çn CCR modelne göe; fma öz kaynağını 6796 TL den TL ye, aktf toplamını TL den TL ye, çalışan sayısını 9244 den 54 e ndmeld. Ayıca net satışını TL den TL ye, kaını TL den TL ye, hacatını se TL den TL ye ndmeld. BCC modelne göe se; fma öz kaynağını 6796 TL den TL ye, aktf toplamını TL den TL ye, çalışan sayısını 9244 den 7662 ye ndmeld. Ayıca net satışını TL den TL ye, kaını TL den TL ye ndmes geekken, hacatını se TL den TL ye çıkamalıdı. CCR model sonucu efeans kümele ve yoğunluk değele Tablo-5 de velmşt. 67

12 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 Tablo-5: CCR Model Sonucu Refeans Kümele Ve Yoğunluk Değele 68 Etknlk Refeans Fma Değe Fma λ Fma λ Fma λ Fma λ BCC model sonucu efeans kümele ve yoğunluk değele Tablo-6 da velmşt.

13 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 Tablo-6: BCC Model Sonucu Refeans Kümele ve Yoğunluk Değele Etknlk Değe Refeans Fma λ Fma λ Fma λ Fma λ Fma λ Fm a

14 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 Tablo-7 de etkn olmayan fmaladan önek k fma çn CCR modelyle elde edlen hedef değele velmşt. Tablo-7: Etkn Olmayan Fmaladan Önek İk Fma İçn CCR Modelyle Elde Edlen Hedef Değele Fma Faktöle Geçekleşen Hedef İyleştme (%) 3 Gdle Öz kaynak (TL) Aktf Toplam (TL) Çalışan Sayısı Net Satış (TL) Çıktıla Ka (TL) İhacat (TL) Gdle Öz kaynak (TL) Aktf Toplam (TL) Çalışan Sayısı Net Satış (TL) Çıktıla Ka (TL) İhacat (TL) Tablo-7 dek sonuçlaa bakıldığında, 3 nolu fma çn CCR modelne göe; öz kaynağın TL den TL ye, aktf toplamın TL den TL ye, çalışan sayısı 3238 den 772 ye düşüülmeld. İhacatın se TL den TL ye attıılmalıdı. 22 nolu fma çn CCR modelne göe; öz kaynağın TL den TL ye, aktf toplamın TL den TL ye ve çalışan sayısının da 657 den 23 e düşüülmeld. Ayıca, kâın 539 TL den TL ye, hacatın da TL den TL ye çıkatılmalıdı. Etkn olmayan fmaladan önek k fma çn BCC modelyle elde edlen hedef değele Tablo-8 de velmşt.

15 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 Tablo-8: Etkn Olmayan Fmaladan Önek İk Fma İçn BCC Modelyle Elde Edlen Hedef Değele Fma Faktöle Geçekleşen Hedef İyleştme (%) 3 Gdle Öz kaynak (TL) Aktf Toplam (TL) Çalışan Sayısı Net Satış (TL) Çıktıla Ka (TL) İhacat (TL) Öz kaynak (TL) Gdle Aktf Toplam (TL) Çalışan Sayısı Net Satış (TL) Çıktıla Ka (TL) İhacat (TL) Tablo-8 dek sonuçlaa bakıldığında, 3 nolu fma çn BCC modelne göe; öz kaynağın TL den TL ye, aktf toplamın TL den ve TL ye ve çalışan sayısının da 3238 den 67 ye düşüülmeld. Kaın 339 TL den TL ye ve hacatın TL den TL ye attıılmalıdı. 22 nolu fma çn BCC modelne göe; öz kaynağın TL den TL ye, aktf toplamın TL den TL ye ve çalışan sayısının da 657 den 25 e düşüülmeld. Ayıca kaın 539 TL den 5853 TL ye ve hacatın TL den TL ye attıılmalıdı. Dğe etkn olmayan fmala çn de hesaplamala aynı şeklde bulunabl. SONUÇ Bu çalışmada Ve Zaflama Analz, Tükye de gıda sektöünde süekl faalyet gösteen en büyük 25 fmanın 29, 2 ve 2 yıllaına at göel etknlkle dkkate alınaak yapılmıştı. Çalışmada 3 gd ve 3 çıktı le VZA yapılmıştı. Gdle; öz kaynak, aktf toplam ve çalışan değşkenled. Çıktıla se; net satış, kâ ve hacat değşkenled. Fmalaın 29, 2 ve 2 yıllaına at gdye yönelk CCR ve BCC modelne göe etknlkle bulunmuştu. Bu üç yıla goe etknlk otalamalaına da bakılmıştı. 2 yılında etkn olmayan fmalaın pefomanslaının yleştlmes çn yapması geeken hedefle bellenmşt. Bu hedefle hesaplamak çn VZA nın özel yazılımlaından olan DEA Solve (Data Envelopment Analyss Solve) paket pogamı kullanılmıştı. Fmalaın değelendlmesnde gdye yönelk olaak VZA modellenden CCR ve BCC modelle kullanılmıştı. Analzde öncelkle 3 yıl çn etknlkle bellenmşt. Gdye yönelk CCR modelne göe 3 ve 4 nolu fmala he üç yılda da etkn bulunuken, gdye yönelk BCC modelne göe, 3, 5, 2, 4, 5 ve 2 nolu fmala etkn

16 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 bulunmuştu. Ayıca bu üç yıl çn CCR modelne goe otalama etknlk %74 bulunuken, BCC modelne goe %8 bulunmuştu. Fmalaın bu yılladak etknlklenn faklılıklaı bulunmuş ve buna sebep olan duumla youmlanmıştı. Daha sona bu üç yıldak sonuçladan 2 yılı çn b öngöü oluştuulmuştu. Bu öngöü ışığında analzlee başlanmıştı. 2 yılında CCR modelne göe fma etkn bulunuken, BCC modelne göe 2 fma etkn bulunmuştu. Etkn bulunmayan fmala çn efeans kümele bulunmuş ve buna göe fmalaın etkn olablmes çn hedefle hesaplanmıştı. Refeans kümele ışığında CCR ve BCC modellene goe etkn olmayan k önek fma çn hedefle bellenmşt. Genel olaak etkn olmayan fmalaa bakıldığında bu duumun; öz kaynak, aktf toplam ve çalışan sayısındak dengeszlkten kaynaklandığı söylenebl. Hesaplamala yapıldığında fmalaın bu 3 gd değele, olması geekenden fazla olduğu bulunmuştu. Çıktı değele se olması geekenden daha düşük bulunmuştu. Modellen sonuçlaı youmlanıken sonuçlaın göel etknlk değelene göe yapılmıştı. Hehang b fmanın % etkn olması sadece bellenmş olan gd ve çıktıla göz önüne alınaak dğe fmalaa göe % etkn olduğunu fade etmekted. Gd ve çıktıla değştldğnde faklı sonuçlaın alınableceğ unutulmamalıdı. KAYNAKÇA BAKIRCI, F. (26). Üetmde Etknlk ve Vemllk Ölçümü Ve Zaflama Analz Teo ve Uygulama, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul. 72 BEHDİOGLU, S. ve ÖZCAN, G. (29). Ve Zaflama Analz ve Bankacılık Sektöünde B Uygulama, Süleyman Demel Ünvestes İktsad ve İda Blmle Fakültes Degs, C.4, S.3 s BİRCAN, H. (2). Ve Zaflama İle Svas İl Mekez Sağlık Ocaklaının Etknlğnn Ölçülmes, Cumhuyet Ünvestes, İktsad ve İda Blmle Degs, Clt 2, Sayı, Svas. COŞKUN, Y. S. ve BALATAN, Z. (29). Küesel Mal Kzn Bankacılık Sektöüne Etkle Ve Tük Bankacılık Sektöünün Ve Zaflama Analz İle Blançoya Dayalı Mal Etknlk Analz, Ege Ünvestes İktsad Ve İda Blmle Fakültes İşletme Bölümü 2. İktsat Öğencle Konges, İzm. GÜÇLÜ, A. (999). Tük Slahlı Kuvvetle Hastanelende Teknk Vemllk Ölçümü: Ve Zaflama Analz Uygulaması, Yayınlanmamış Doktoa Tez, Gülhane Aske Tıp Akadems Sağlık Blmle Ensttüsü, Ankaa. Kaacae, Ş. (998). Antalya Yöesndek 4 ve 5 Yıldızlı Otellede Toplam Etknlk Ölçümü: B Ve Zaflama Analz Uygulaması., Yüksek Lsans Tez, Hacettepe Ünvestes, Sosyal Blmle Ensttüsü, Hazan, Ankaa. KECEK, G. (2). Ve Zaflama Analz Teo ve Uygulama Öneğ, Syasal Ktabev, Ankaa. ORUÇ, K. O. (28). VZA le Bulanık Otamda Etknlk Ölçümle ve Ünvestelede B Uygulama, Süleyman Demel Ünvestes Sosyal Blmle Ensttüsü, Doktoa Tez, Ispata. ÖZDEN, Ü. H. (28). Ve zaflama analz (VZA) le Tükye dek vakıf ünvestelenn etknlğnn ölçülmes, İstanbul Ünvestes İşletme Fakültes Degs, Clt:37, Sayı:2, s.67-85, İstanbul. TARIM, A. (2). Ve Zaflama Analz, Matematksel Pogamlama Tabanlı Göel Etknlk Ölçüm Yaklaşımı, Sayıştay Yayın İşle Müdülüğü, Aaştıma/İnceleme/Çev Dzs:5, Ankaa. ULUCAN, A. (2). İSO 5 şketlenn etknlklenn ölçülmesnde ve zaflama analz yaklaşımı: faklı gd çıktı bleşenle ve ölçeğe göe get yaklaşımlaı le değelendmele, Ankaa Ünvestes Syasal Blgle Fakültes Degs, s.86-22, Ankaa.

17 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 YILMAZ, K. N. ve KARAKADILAR, İ. S. (2). Tük Otomobl Pazaında Yel Üetm ve İthal Aaçlaın Vemllklenn Ve Zaflama Analz İle Değelendlmes Mamaa Ünvestes İktsad ve İda Blmle Fakültes Degs, Clt:XXVIII, Sayı I, s , İstanbul. Eşm: achve.html, Eşm: Eşm: Eşm: Eşm: Eşm:

18 74 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması The PDF veson of an unedted manuscpt has been pee evewed and accepted fo publcaton. Based upon the publcaton ules of the jounal, the manuscpt has been fomatted, but not fnalzed yet. Befoe fnal publcaton,

Detaylı

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI Ecyes Ünvestes Fen Blmle Ensttüsü Degs 5 (-) - (9) http://fbe.ecyes.edu.t/ ISSN -54 SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan ÖRNEK 00 mm çapında, 00 mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 900 d/dk hızla dönmekte kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu 0.00 mm alaak AE 0, 0, 0 40 yağlaı güç kayıplaını hesaplayınız.

Detaylı

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S Hüseyn Selçuk KILIÇ M. Bülent DURMU O LU Muat BASKAK Mamaa Ünestes stanbul

Detaylı

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI A.Teciyanlı*, O.Uçak*, T.Kılınç*, R.Çına, İ.Özkan *TÜBİTAK-UZAY ODTÜ/ANKARA, BURULAŞ, Nilüfe/BURSA alpe.teciyanli@uzay.tubitak.gov.t

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYAN DEİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİLER ENSTİTÜSÜ İŞLETE ANABİLİ DALI VERİ ZARFLAA ANALİZİ İLE BULANIK ORTADA ETKİNLİK ÖLÇÜLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAA DOKTORA TEZİ KENAN OĞUZHAN ORUÇ Tez

Detaylı

1. Düğüm noktası ve eleman tabloları hazırlanır.

1. Düğüm noktası ve eleman tabloları hazırlanır. Yapı tatğ - Mats Ye Değştme Yöntemne Gş / Doç DBlgeDOAN Öne : Şelde göülen sstem Mats Deplasman Yöntem le, velen dış yüle çn çözülmüş ve ç uvvetle hesaplanmıştı x Nm N N N/m z N/m m m EI Nm,EA 7 N Düğüm

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları wwwsascleog İsasçle Degs 009-8 İsasçle Degs Fa oaıı aslaı değşe olması duumuda am haya ve döem sgoalaı sa Saıcı Haceee Üveses Fe Faüles İsas Bölümü eelago@haceeeedu Cea dem Haceee Üveses Fe Faüles üeya

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

TEST - 1 ÜRETEÇLER. ε 3 =6V. ε 2. ε i=3a. ε 3 =12V. ε 2 =36V. ε ε. Devrenin eflde er direnci = = 6Ω olur. Devrenin eflde er direnci

TEST - 1 ÜRETEÇLER. ε 3 =6V. ε 2. ε i=3a. ε 3 =12V. ε 2 =36V. ε ε. Devrenin eflde er direnci = = 6Ω olur. Devrenin eflde er direnci ÜETEÇE TEST - 1 1. 3 10Ω 3. =5 2 15Ω = 1 1 =36 2 =12 1 = 2 = 3 =6 3 = Devenn eflde e denc efl = 6 3 1 = 10Ω Devenn eflde e denc efl = 3 1 1 1 = / 36 12 6 30 = = = = 5 / 6 6 na koldan geçen ak m, / 25 25

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa. ÖZET...xi. ABSTRACT...xii

İÇİNDEKİLER Sayfa. ÖZET...xi. ABSTRACT...xii İÇİNDİL Safa Sİ LİSSİ...v SALA LİSSİ...v ŞİL LİSSİ...v ÇİZL LİSSİ... ÖNSÖZ... ÖZ... ABSAC.... İİŞ..... enel ususla...... aalel ekanzmala...... Se ekanzmala.... Sewa lafom ekanzması..... Sewa lafom ekanzmalaının

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

DENGELEME 1.) Kütle dengelemesi (Rotor) 2.) Periyodik çevrimli makinaların dengelenmesi (Krank-Biyel) 3.) Güç dengelenmesi (Volan)

DENGELEME 1.) Kütle dengelemesi (Rotor) 2.) Periyodik çevrimli makinaların dengelenmesi (Krank-Biyel) 3.) Güç dengelenmesi (Volan) Doç. D. Rahi GÜÇÜ, Makine Dinaiği Des Notlaı DENGEEME. Kütle engeleesi (Roto. Peiyoik çevili akinalaın engelenesi (Kank-iyel 3. Güç engelenesi (Volan. Kütle Dengelenesi : Makine ühenisliğine bütün nen

Detaylı

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ * D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergs Clt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:1-14 TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ Serdar KILIÇKAPLAN Gaye KARPAT ÖZET Sgorta sektörü tamamıyla güven sstemne dayalı br oluşumdur.

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 9 Mat TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun testlein tamamının

Detaylı

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR ÇAĞRILI KONUŞMALAR Ç1 Manyetik Soğutma ve Devasa Manyetokalorik Etki Yalçın Elerman Fizik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Beşevler, Ankara Modern toplumların temel bağımlılıklarından

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

ü Ş ç Ş üç ü ö ü ö ö ü ö ç ü Ö ö ü ü ö ö üç ü ö ç ç ç ç ç Ö ü üç ü ö ç Ç ö ç ç ç Ş ö ç ö ü ö ç ç Ç Ç ç ç ç üç ü ö Ç ç ü ö ü ç ü ö ü ö ü ç ü ç Ğ Ğ ö ü ç ü ö Ş ç ö ü ü ü ü üö ü ü ü ö ö ü ü ç ö ö ö ç ç ü

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Ü ü «öü ü ö ü ö ü ü Ü ü ö ü ü Ü ü ö ü ü ü ü Ü ü ö ü ü Ü ü ü üü ö ü ü ü ö ö ö Ş ö ö Ş ö ö Ş Ş ü Ç Ç ö ö ü ü ö Ş ü ö Ç ü ü ö ü ü ü ü Ç ö ö ü ü ö ü ö Ş ö ü üü Ü ü ö ü ü Ö Ö Ü ü ü ü ü ö ü Ç ü ö ü ü ü Ü ü ö

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 DOI NO: 10.5578/eas.26489 ÖZ Veysel KULA 3,Tuğrul KANDEMİR 4, Ender BAYKUT 5

Detaylı

Ü Ğ Ğ ŞŞ ş Ğ ö Ğ ç ö ö ş ş ş ö ö ç ö ş Ç Ğ Ğ ç ş Ğ ş ç ö ş ç ş ş ö ö ş ö ş Ü ş ş ş ç ç Ü ş ş ö ş ş ö ş ş ş ö ç ş ö ş ş ö ş ş ç Ş ş ö ş ş ö ö Ç ç Ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ş ş ç ş ş ş ş ç

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Fedinand P. Bee E. Russell Johnston, J. Des Notu: Hayi ACAR İstanbul Teknik Üniveistesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acah@itu.edu.t Web: http://atlas.cc.itu.edu.t/~acah

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

ZAMAN-UZAYDA SONLU FARKLAR YÖNTEMİN DEZAVANTAJLARI İÇİN GEOMETRİK OPTİK YÖNTEMLERİN KULLANIMI

ZAMAN-UZAYDA SONLU FARKLAR YÖNTEMİN DEZAVANTAJLARI İÇİN GEOMETRİK OPTİK YÖNTEMLERİN KULLANIMI Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. De. Jounal of he Fauly of Engneeng and Aheue of Gaz Unvesy Cl 29, No 1, 121-129, 214 Vol 29, No 1, 121-129, 214 ZAMAN-UZAYDA SONLU FARKLAR YÖNTEMİN DEZAVANTAJLARI İÇİN GEOMETRİK

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Türkiye deki İllerin Etkinliklerinin Sosyo-Ekonomik Temel Göstergelerle Veri Zarflama Analizi Kullanarak İncelenmesi

Türkiye deki İllerin Etkinliklerinin Sosyo-Ekonomik Temel Göstergelerle Veri Zarflama Analizi Kullanarak İncelenmesi Türkiye deki İllerin Etkinliklerinin Sosyo-Ekonomik Temel Göstergelerle Veri Zarflama Analizi Kullanarak İncelenmesi Eda Çakmak a, H. Hasan Örkcü b* a Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Temiz Üretim Projeleri

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Temiz Üretim Projeleri Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Temiz Üretim Projeleri SAHİBİ ADI BÜTÇESİ SÜRESİ BİTİŞ 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Arkopa Ahşap Panel Sanayi Ltd. Şti Arkopa Atık Değerlendirme Projesi

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q PROBLEM SET I - 4 11 KASIM 009 Sou 1 (Besanko ve Baeutigam, s. 56 (00)): Aşa¼g daki gibi bi üetim fonksiyonu veilsin: = 50 p ML + M + L a - Bu üetim fonksiyonunun ölçe¼ge göe getiisini bulunuz. He iki

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 26 27 MAYIS BURSA TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Özgür Palaz, Eksen Mühendislik opalaz@ex-en.com.tr Burak Erdal,

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

YAZILIM TABANLI ELD UYGULAMALARI, SORUNLAR VE. aselsan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kuruluşudur. TASNİF DIŞI

YAZILIM TABANLI ELD UYGULAMALARI, SORUNLAR VE. aselsan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kuruluşudur. TASNİF DIŞI YAZILIM TABANLI TELSİZ SİSTEMİ ELD UYGULAMALARI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1 İÇERİK 1. Yazılım Tabanlı Telsiz Sistemi 2. Lojistik Destek Sözleşmeleri 3. ELD Uygulamalarındaki Sorunlar 4. Yazılım Tabanlı

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 37-41

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Veri Zarflama Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması. Data Envelopment Analysis and its Application in Turkish Banking Sector

Veri Zarflama Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması. Data Envelopment Analysis and its Application in Turkish Banking Sector Fe Bililei Degisi, 23(3) (2011) 95 110. Maaa Üivesitesi Vei Zaflaa Aalizi ve Tük Bakacılık Sektöüde Uygulaası Hüseyi BUDAK Tükiye Vakıfla Bakası T.A.O Geel Müdülük Ataütk Bulvaı No:207 Kavaklıdee 06683-Çakaya,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ö Ğ Ş ç Ğ Ğ ö ö ç ö Ö ç ö Ş ö ö Ç Ö ç ö ç Ğ Ğ Ş Ğ Ş ö ö Ş ç ö ç Ş ö ö ö ç ç Ö ö Ö ö ö ç Ş ö Ç Ş ç ö ö ö ö Ç Ğ ç ç» ç ç» Ğ» ÖĞ Ş ÜŞÜ Ü Ü Ş ö ö ö ö ç ö ç ç ö ç ç Ş Ç ö ö ö «Ğ Ö Ç Ç ç ö ç Ç Ç Ş Ö Ü Ö ç ç

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

İŞLEM BASAMAKLARI, KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR ve ÇÖZÜM YOLLARI

İŞLEM BASAMAKLARI, KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR ve ÇÖZÜM YOLLARI İŞLEM BASAMAKLARI, KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR ve ÇÖZÜM YOLLARI Yapılacak işlemleri 4 basamak halinde inceleyelim. 1. (Bilgi aktarımı) İdarenin yapması gereken bilgi güncelleme işlemleri 2. (Bilgi aktarımı)

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri Mete Tırman Konu Başlıkları Bilişim Teknolojileri ve Taşımacılık Global rekabette Demiryollarının Konumu Rekabet ve Bilişim Teknolojileri Bilişim ve Demiryollarındaki

Detaylı

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2 SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI Gökhan YAZICI 1,.Fedun ÇILI 2 Öz: Bu çalışmada, sıvı deposuna gelen yanal depem kuvvetlen azaltmak amacıyla ssmk yalıtım teknğ kullanılmıştı.

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası RİSK ANALİZİ VE MODELLEME İşletme Doktorası Programı Bölüm - 1 Portföy Teorisi Bağlamında Risk Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar 1 F23 F1 Risk Kavramı ve Riskin Ölçülmesi Risk istenmeyen bir olayın olma

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite: Müşteri tatminidir: Ürün veya hizmetin iyi olup olmadığı

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Ğ ü ü ç ş ş ğ ğ ğ ğ Ö ü ğ ş ğ ü ş Ç ş ş Ç ş ü ü ü ğ ç ç ş ü ş ş Ç ş ü ü ü ü ğ ş ş ü ü ş ş ş ü ü ğ ü üğü ş ç ü ü Ç ç ğ ü ü üğü ğ ü ç ş ş ş ş ğ ç ü ü ü ş ş ş Ç ş Ç ğ Ç ğ Ç Ç ü ş ş ü Öğ ü ş ş ğ ç Ç Ç ş Ç

Detaylı