ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk."

Transkript

1 ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, Ekim ve Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 6 Eylül 2005'te bir basýn açýklamasý yaparak, mýsýr alým fiyatlarýna tepki gösterdi. Ayrýca Þubemiz, Ziraat Odalarý, ziraatla ilgili tüm örgütler ve çiftçilerin geniþ katýlýmýyla 9 Eylül 2005'te konuyla ilgili bir basýn toplantýsý düzenlendi. Bunun ardýndan 16 Eylül 2005'te Ceyhan Ziraat Odasý Baþkanlýðý tarafýndan geniþ katýlýmlý bir miting gerçekleþtirildi. CHP'li milletvekilleri, çiftçi örgütleri, ziraat odalarý, ticaret odasý ve borsasý ile esnaf odalarýnýn destek verdiði mitingde, Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT da yer aldý. Mitingde, hükümeti ve tarýmda uygulanan fiyatlarý protesto eden çiftçiler, 500 traktör üzerine "satýlýktýr" yazdýlar. Ayrýca, mýsýr ve pamuðu tabut içine koyarak, temsili cenaze namazý kýldýlar. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, Sabah Gazetesi Yazarý Fatih ALTAYLI'nýn 17 Eylül 2005 tarihli yazýsýna bir basýn açýklamasý yaparak tepki gösterdi. Ayrýca, Çukurova'da tarým ve pamuk üretimi ile ilgili de basýn açýklamalarý yapýldý. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 21 Eylül ve 27 Ekim 2005 tarihlerinde NTV MSNBC'nin yayýnýna, 3 Ekim 2005'te de ART TV'de yayýnlanan "Tarým Dünyasý" programýna, 9 Kasým 2005'te de TRT-2 Yurttan Haberler Programý'na katýldý. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. Þubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri, ÇÜ Ziraat Fakültesi'nde 8 Kasým 2005 tarihinde gerçekleþtirilen, "Ziraat Mühendisleri Odasý'nýn Meslek Açýsýndan Ýþlev ve Önemi, Genç Ziraat Mühendislerinin Çukurova Bölgesinde Kamu Dýþýnda Ýstihdam Olanaklarý" konulu konferansa konuþmacý olarak katýldýlar. Genel Merkezimiz tarafýndan 25 Kasým 2005'te Ankara'da düzenlenen I. Öðrenci Kurultayý'na Þubemiz II. Baþkaný Doç. Dr. Haydar ÞENGÜL, Ç.Ü. Ziraat ve Su Ürünleri Fakültelerinden 8 öðrenci ile birlikte katýldý. Adana Þubemizin 16. Olaðan Genel Kurulu, 10 Aralýk 2005'te Seyhan Oteli'nde gerçekleþti. Genel Kurula Adana Valisi Cahit KIRAÇ, Adana Milletvekilleri, CHP Muðla Milletvekili ve ODA'mýz Önceki Dönem Baþkaný Prof. Dr. Gürol ERGÝN, Osmaniye Milletvekili Necati UZDÝL, Büyükþehir Belediye Baþkaný Aytaç DURAK, DYP Tarým Komisyonu Baþkaný Cevher CEVHERÝ, siyasi partiler, TMMOB'a baðlý odalar ve tarýmla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile üyelerimiz katýldý. ODA'mýz Lokali'nde 11 Aralýk 2005'te yapýlan seçimlere tek liste ile girilirken, yeni Yönetim Kurulu, Baþkan Ayhan BARUT, II. Baþkan Doç. Dr. Haydar ÞENGÜL, Sayman Saim ÝNCE, Yazman Selma KIRANÇEÞME, Üyeler Sedat SOYKAN, Berkemal TUNCER ve Ramazan KARAKOÇ'tan oluþtu. Þubemiz, 23 Aralýk 2005'te CHP Muðla Milletvekili ve ODA'mýz Önceki Dönem Baþkaný Prof. Dr. Gürol ERGÝN ile CHP Adana Milletvekili Kemal SAÐ'a "Ülkemizde ve Bölgemizde Narenciye Sorunlarý ve Çözüm Önerileri" hakkýnda bir rapor sundu. Þubemizde Aralýk 2005 tarihlerinde Doç Dr. Haydar ÞENGÜL ve Zir. Yük. Müh. Ramazan KARAKOÇ tarafýndan "Bilirkiþilik Eðitimi" verildi. 26

2 ANTALYA Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 2 Eylül 2005'te Ýhracatçýlar Birliði'nde yapýlan Tarým Platformu toplantýsýna katýlarak, Antalya'nýn tarým gündemi ile ilgili ODA görüþlerimizi dile getirdi. Tarým Danýþmanlarý ile 6 Eylül 2005'te Þubemizde bir toplantý yapýlarak, sorunlar ve çözüm yollarý tartýþýldý. Toplantýda ortaya çýkan sonuçlar, Muðla'da yapýlan Danýþma Kurulu'na taþýndý. Antalya'da bulunan tarým ilaç firmalarýnýn temsilcileri ile 14 Eylül 2005'te bir toplantý yapýlarak, Þubemiz tarafýndan bastýrýlmasý planlanan "Örtüaltý Sebze Yetiþtiriciliði ve Narenciyede Kullanýlan Ruhsatlý Ýlaçlar Kitapçýðý" ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulunuldu. 27 Eylül ve 17 Ekim 2005 tarihlerinde gerçekleþtirilen "Gýda Güvenliði Eylem Kurulu" toplantýsýna, ODA'mýzý temsilen Hakan ÖZTÜRK ve Dr. Adnan ÖZÇELÝK katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdiler. Þubemiz tarafýndan 29 Eylül 2005 tarihinde, "Tarýmsal Araþtýrma Merkezi Yasa Tasarýsý'nýn Türk Tarýmýna Olumsuz Etkileri" baþlýklý bir basýn açýklamasý yapýldý. Açýklamada, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca hazýrlanan tasarýnýn bu haliyle yasalaþmasý halinde Antalya'daki araþtýrma enstitülerinin kapatýlacaðý ve bu kurumlara ait arazilerin siyasi rant uðruna peþkeþ çekileceði dile getirilerek, enstitülere sahip çýkýlmasý istendi. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 7 Ekim 2005'te Ýl Genel Meclisi'nde oluþturulacak Ýmar Danýþma Kurulu toplantýsýna katýldý. Toplantýda Danýþma Kurulu'nun prensipleri belirlendi. TMMOB tarafýndan 8 Ekim 2005'te Ankara'da düzenlenen mitinge, Þubemiz 45 kiþi ile katýldý. Þubemizce "1000 Köye 1000 Tarým Gönüllüsü" projesi ile ilgili basýn açýklamasý yapýlarak, sorunlar dile getirildi ve Tarým Gönüllülerinin Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca istihdam edilmesi istendi. 13, 21 ve 27 Ekim 2005 tarihlerinde yapýlan Eþgüdüm Kurulu toplantýlarýnda ODA'mýzý Kurul Üyesi Prof. Dr. Nihat ÖZEN ile Þube Baþkanýmýz temsil etti. Dokuma alaný ve 100. Yýl Spor Kompleksine yapýlacak stadyum ve ticari alanýn deðerlendirildiði toplantýlarýn sonunda diðer odalarla ortak bir basýn açýklamasý yapýldý. Growtech Tarým Fuarý'ný destekleyen meslek odalarý ve resmi kurumlarla, 8 Kasým 2005'te bir basýn toplantýsý yapýldý. Toplantýda, ODA'mýzýn fuardan beklentileri ve fuarda gerçekleþtirileceði etkinlikler anlatýldý. Kent Konseyi'nin 11 Kasým 2005'te gerçekleþtirdiði toplantýda ODA'mýzý Saymanýmýz Dr. Adnan ÖZÇELÝK temsil ederek, Antalya'nýn içme suyunun çözümüne yönelik olarak yapýlmasý planlanan sempozyum ile ilgili ODA görüþlerimizi açýkladý. Þubemizin Genel Kurulu'nda yapýlan seçimler sonucu, yeni Yönetim Kurulu, Baþkan Vahap TUNCER, II. Baþkan Ali KAYNAK, Yazman M. Kubilay ÖNAL, Sayman Durmuþ HASDEMÝR, Üyeler Kemal PARLAYÜKSEL, Ertekin CAN ve Adnan ÖZÇELÝK olarak belirlendi. 27

3 AYDIN Þubemizin 5. Olaðan Genel Kurulu Aralýk 2005 tarihlerinde Ziraat Odasý Toplantý Salonu'nda yapýldý. Genel Kurula, Aydýn'daki meslek örgütlerinin yönetici ve üyeleri, tarýmsal kamu kuruluþu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve üyelerimiz katýldý. Genel kurulda, ilimizin ve Türkiye tarýmýnýn sorunlarý ile deðiþik alanlarda çalýþan üyelerimizin sorunlarý yerel basýn aracýlýðýyla kamuoyuna yansýtýldý. 11 Aralýk 2005'te yapýlan seçimler sonucu, görev daðýlýmý þöyle gerçekleþti: "Galip ORHAN (Baþkan), Dr. Doðan AKAR (2. Baþkan), Zeki OYMAK (Yazman), Hüseyin DEVECÝ (Sayman), Yrd. Doç. Dr. Atakan KOÇ, Zülfikar ÝSTEK ve Hacer YAÐDERELÝ (Üye)." Þubemiz tarafýndan ve Aralýk 2005 tarihlerinde Ziraat Odasý Toplantý Salonu'nda, HACCP ve ISO 9001: 2000 Eðitim Semineri düzenlendi. Ziraat Fakültesi son sýnýf öðrencilerinin de ilgi gösterdiði seminer sonucunda, 36 kursiyere HACCP ve ISO 9001:2000 Eðitim Sertifikalarý verildi. TMMOB Bilirkiþi Yönetmeliði gereði olarak, 2006 Kamulaþtýrma Bilirkiþilerinin Eðitimi, 14 Aralýk 2005'te gerçekleþtirildi. BALIKESÝR ÇANAKKALE Ankara'da 8 Ekim ve 17 Kasým 2005 t a r i h l e r i n d e d ü z e n l e n e n m i t i n g l e r ö n c e s i n d e, TMMOB ÝKK S e k r e t e r i olarak Þube Baþkanýmýz Naci BÝLGÝÇ tarafýndan ilimizde basýn açýklamalarý ve toplantýlar yapýldý. TMMOB'un 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yaptýðý mitinge 50 kiþilik bir grupla katýldýk. Þube Baþkanýmýz Naci BÝLGÝÇ, 9 Ekim 2005'te Ankara'da yapýlan TMMOB ÝKK Sekreterleri toplantýsýna katýldý. Ankara'da 9 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen Bilgisayar eðitimi kursunda da, Þubemizden 2 kiþi yer aldý. Þubemiz, TMMOB'un 8 Ekim 2005'te Ankara'da düzenlediði miting ile Genel Merkezimizin Kasým 2005 tarihinde g e r ç e k l e þ t i r d i ð i Bilirkiþi Eðitimi seminerine katýldý. Þubemizin Genel Kurulu, Aralýk 2005 tarihlerinde yapýldý. Seçimler sonucu yeni Yönetim Kurulu, Baþkan Hicri NALBANT, II. Baþkan Musa UZUN, Yazman Þener GÖRSEL, Sayman Ý.Bingöl ERSÝN ve Üye Savaþ KORKMAZ'dan oluþtu. On Sekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 131 öðrenci, toplu olarak Þubemize gelerek ODA'mýza kaydýný yaptýrdý. Þubemiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý ve 10 Kasým Atatürk'ü Anma törenlerine katýldý. Þube Baþkanýmýz Naci BÝLGÝÇ ve Saymanýmýz, Genel Merkezimiz tarafýndan Kasým 2005 tarihlerinde Ankara'da yapýlan Bilirkiþi Eðitimi seminerine katýldý. Þube Yönetim Kurulu seçimlerimiz, Aralýk 2005 tarihlerinde yapýldý. Þubemizde Aralýk 2005 tarihleri arasýnda Bilirkiþilerin Eðitimi gerçekleþtirildi. 28

4 Bursa Fuar Merkezi'nde 28 Eylül-2 Ekim 2005 tarihleri arasýnda düzenlenen "Tarým ve Hayvancýlýk" Fuarý'na katýldýk. BURSA Ankara'da 8 Ekim 2005'te düzenlenen TMMOB Mitingine Þubemiz adýna Ýlhan DEMÝRÖZ, Orhan SARIBAL, Ali Yavuz KAYA, Sönmez ERBÝL, Murat ALKAN, Ruhi ALTUN, Nihal ALTINTAÞ, Ahmet CAN- DAN, Arzu ÇUBUKÇU ve Ayþe AKBAÞ katýldý. Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ tarafýndan, Bin Köye Bin Tarýmcý Projesi, Dünya Gýda Günü ve Dünya Çiftçi Kadýnlar Günü ile ilgili basýn açýklamalarý yapýldý. Þube Baþkanýmýz DEMÝRÖZ, 19 Ekim 2005'te AS TV'de "Gýda Güvenliði" konulu "Açýkça Ekonomi" programýna, 21 Aralýk 2005'te de Olay TV'de "Satýr Arasý" programýna katýlarak Avrupa Birliði ve Türkiye tarýmý konusundaki görüþlerini aktardý. Þubemizin 8. Olaðan Genel Kurulu, 3-4 Aralýk 2005 tarihlerinde yapýldý. Seçimleri Ýlhan DEMÝRÖZ baþkanlýðýndaki "Çaðdaþ Tarýmcýlar" Grubu kazandý. Yapýlan ilk toplantýda Þube Baþkanlýðýna Ýlhan DEMÝRÖZ, II. Baþkanlýða Dr. Salim ERBAÞ, Yazmanlýða Savaþ YENÝGÜN, Saymanlýða Orhan SARI-BAL seçildiler. Ali Yavuz KAYA, Dr. Erkan YASLIOÐLU ve Lütfü AKBAÞ da Þube Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldýlar. Atatürkçü Düþünce Derneði Bursa Þubesi tarafýndan 18 Aralýk 2005'te düzenlenen "Gürsu'dan Bursa'ya, Bursa'dan Türkiye'ye Tarým Sorunlarý" konulu panele, Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ katýlarak, ODA'mýz görüþlerini sundu. DENÝZLÝ Ankara'da 8 Ekim 2005'te düzenlenen TMMOB Mitingi öncesinde Þubemiz tarafýndan basýn açýklamalarý yapýldý. TMMOB Mitingine Denizli Þube olarak 16 üyemizle birlikte katýldýk. TMMOB'un 9 Ekim 2005'te yapýlan Danýþma Kurulu'na katýldýk. Þubemiz, 15 Ekim 2005'te Dünya Gýda Günü ile ilgili olarak Gýda, Kimya ve Çevre Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcilikleri ile ortak bir basýn açýklamasý yaptý. Ayrýca stant açýlarak 4 bin broþür daðýtýldý. TMMOB Haftasý kapsamýnda 17 Ekim 2005'te bir basýn açýklamasý yapýldý Ekim 2005 tarihleri arasýnda düzenlenen Cumhuriyet Bayramý Satranç Turnuvasý'na 250 kiþi katýldý. Ayrýca TMMOB Denizli Lokali'nde açýlan Yayýnlar Sergisi'nde tüm birimler kendi yayýnlarý ile yer aldý. Hafta etkinlikleri doðrultusunda 17 Ekim 2005'te Doç. Dr. Aziz KONUKMAN tarafýndan "Türkiye Ekonomisi Nereye?" konulu bir konferans verildi. TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ'in, 19 Ekim 2005'te verdiði "AB ve GATS'ýn Meslek Alanlarýmýza Etkileri" konulu konferans da büyük ilgi gördü. Þubemizden iki üye, Kasým 2005 tarihleri arasýnda Genel Merkezimizde düzenlenen Bilirkiþi Eðitimi seminerine katýldý. Þubemizin VI. Olaðan Genel Kurulu'nu yoðun katýlým ile Aralýk 2005 tarihlerinde gerçekleþtirdik. Genel Kurul sonucunda Þube Yönetim Kurulumuz, Baþkan Ýbrahim GÜR, II: Baþkan Banu DOÐRU, Yazman Gül DUMLUPINAR, Sayman Süleyman ÖZTÜRK ve Üye Yaþar ÖZDEMÝR þeklinde oluþtu. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR ve Yönetim Kurulu, 23 Aralýk 2005'te Tarým Ýl Müdürü, Kontrol Þube Müdürü ve Denizli Ziraat Odasý Baþkaný'ný ziyaret ederek, görüþ alýþveriþinde bulundu. Þubemizin düzenlediði Bilirkiþi Eðitimi Aralýk 2005 tarihlerinde 31 kiþinin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. "1000 Köye 1000 Tarým G ö n ü l l ü s ü " P r o j e s i ç e r ç e v e s i n d e görev alan m e s l e k - t a þ l a r ý m ý z l a, Þubemizde 8 Ekim 2005 tarihinde bir toplantý yapýlarak, sorunlar ve çözüm önerileri hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Toplantýda, yaþanan sorunlar hakkýnda bir rapor hazýrlanarak, Ýl Valiliði'ne sunulmasý kararlaþtýrýldý. Þube Baþkanýmýz Lezgin YALÇIN ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, 16 Ekim 2005'te Üst Kurul Delegeleri, Denetmenler ve zirai ilaç bayilerinde ve diðer alanlarda sorumlu yönetici olarak görev alan meslektaþlarýmýzla bir toplantý yaparak, sorunlar ve çözüm önerilerini tartýþtý. Kamulaþtýrma Bilirkiþilerine yönelik olarak 18 Aralýk 2005'te Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet DEMÝREL ve Üyemiz Ali CÝHANTÝMUR tarafýndan eðitim semineri verildi. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile iþbirliði içinde Ziraat fakültesinde okuyan beþ öðrenci seçilerek, Genel Merkezimiz tarafýndan 25 Kasým 2005'te Ankara'da düzenlenen I. Ö ð r e n c i Kurultayý'na katýlým saðlandý. DÝYARBAKIR 29

5 ESKÝÞEHÝR Þube Baþkanýmýz Yusuf KIZILDAÐ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 23 Eylül 2005'te Tarým Danýþmanlarý ile bir toplantý düzenlediler. Toplantýda, projenin son yýlýnda hizmetlerin sürmesinin saðlanmasý yönünde giriþimlerde bulunulduðuna iliþkin görüþler dile getirilirken, Þubemizin bilgilendirme toplantýlarýna da devam edeceði kaydedildi. TMMOB'un 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da, "Demokratik Türkiye, Ýnsanca Yaþam" sloganýyla düzenlediði mitinge katýlým saðladýk. Þubemiz 2. Baþkaný Sabiha ÜSTÜN, 17 Kasým 2005'te Ziraat Fakültesi 3. ve 4. sýnýf öðrencilerine, ODA faaliyetleri hakkýnda bir brifing verdi. Toplantýda, ZMO Öðrenci Kulübü kurulmasý giriþimlerine katký verileceði de belirtildi. Þubemiz tarafýndan 7 Aralýk 2005'te "Biodizel ve Uygulama Olanaklarý" konulu bir panel düzenlendi. Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Engin KINACI'nýn yönettiði panele, konuþmacý olarak Uludað Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Tarým Alet ve Makineleri Programý Öðretim Görevlisi Yahya ULUSOY, KWS Türk Tarým Þirketi ARGE Müdürü Dr. Veli GÝRGÝN ve ODC Genel Müdür Yardýmcýsý Ahmet ÜNLÜ katýldý. TMMOB, EBTO, ESMMMO ve SES'in 11 Aralýk 2005'te düzenlediði "Sosyal Politikalarýn Dönüþümü ve Saðlýk" konulu sempozyuma katýlým saðladýk. ERZURUM Þube Baþkanýmýz Dr. Müdahir ÖZGÜL, 22 Ekim 2005'te "Kuþ Gribi", "1000 Köye 1000 Tarým Gönüllüsü" ve "AB Müzakere Çerçeve Belgesinde Tarým Kriterleri" konularýnda yerel basýna yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Þube Baþkanýmýz, 26 Ekim 2005 tarihinde katýldýðý Üniversite Radyo yayýnýnda da ayný konularý gündeme getirdi. Katý atýk projesi ile ilgili olarak 3 Kasým 2005'te yapýlan toplantýya Þube Baþkanýmýz katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdi. Genel Merkezimiz tarafýndan Kasým 2005 tarihlerinde düzenlenen Bilirkiþi Eðitimi seminerine, Þube Baþkanýmýz Dr. Müdahir ÖZGÜL ve Sayman Selahattin AKIN katýldý. Þube Baþkanýmýz Müdahir ÖZGÜL, Genel Merkezimiz tarafýndan 25 Kasým 2005 tarihinde Ankara'da gerçekleþtirilen I. Öðrenci Kurultayý'na Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 5 öðrenciyle birlikte katýldý. Erzurum Valiliði'nce düzenlenen Daphan Sulamasý Sorunlarý ile ilgili toplantýya, 9 Aralýk 2005 tarihinde Þube Baþkanýmýz ÖZGÜL katýlarak, ODA görüþlerimizi aktardý. GAZÝANTEP Antepfýstýðý Araþtýrma Enstitüsünce 8-11 Kasým 2005'te düzenlenen "Antepfýstýðý Yetiþtiriciliði" kursuna, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Kurban NEDRET ve Ahmet Faruk DEMÝR katýldý. Þanlýurfa'da Kasým 2005 tarihlerinde gerçekleþtirilen "Toprak Reformu 2005" Kongresi'ne katýlým saðladýk. Genel Merkezimizde Kasým 2005 tarihlerinde düzenlenen Bilirkiþi Eðitim Semineri'ne Þube Baþkanýmýz Karaca BOZGEYÝK ve Kurban NEDRET katýldý. Þubemizde 3-4 Aralýk 2005 tarihlerinde Kamulaþtýrmada Bilirkiþilik Eðitim Semineri düzenlendi. Seminer, Þube Baþkanýmýz Karaca BOZGEYÝK ve Kurban NEDRET tarafýndan verildi. Gaziantep Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yapýlmasý düþünülen Okyanus Parký Projesi'ne karþý basýn açýklamasý yaptýk. Ayrýca Þube Baþkanýmýz ve TMMOB ÝKK Sekreteri olan Karaca BOZGEYÝK, 10 Aralýk 2005'te meslek odalarý, sendikalar ve partilerin katýlýmý ile Yüzüncü Yýl Atatürk Kültür Parkýný Koruma Platformu adýna bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Þubemizde Aralýk 2005'te gerçekleþtirilen Genel Kurul ile belirlenen Kenan SEÇKÝN Baþkanlýðýndaki yeni Yönetim Kurulu, Gaziantep'teki kamu kuruluþlarý, odalar, dernekler ve özel sektör kuruluþlarýna nezaket ziyaretinde bulundu. Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Kurban NEDRET ile Tarým Danýþmaný Ýnci BOZDOÐAN, 15 Aralýk 2005'te çiftçilere tarýmsal konulara iliþkin bir seminer verdi. Þubemizde 16 Aralýk 2005'te devir teslim töreni yapýlarak, Kenan SEÇKÝN Þube Baþkanlýðý'ný Karaca BOZGEYÝK'ten devraldý. Karaca BOZGEYÝK'e þimdiye kadar yapmýþ olduðu özverili çalýþmalarý nedeniyle yeni yönetim tarafýndan Teþekkür Plaketi verildi. 30

6 ÝSTANBUL Atina'da 6-9 Nisan 2006'da yapýlacak olan Avrupa Sosyal Forumu hazýrlýk toplantýlarý kapsamýnda Eylül 2005 tarihleri arasýnda düzenlenen III. Hazýrlýk Toplantýsýna katýlarak, "Çevre: Ýklim deðiþiklikleri, sürdürülebilir geliþme" çalýþtayýnda görüþlerimizi aktardýk. Ankara'da 8 Ekim 2005'te düzenlenen TMMOB Mitingine üyelerimizle birlikte katýlým saðladýk. Ayrýca KESK, TMMOB, DÝSK ve TTB'nin 17 Aralýk 2005'te Ankara'da düzenlediði "Demokratik Türkiye, Halk Ýçin Bütçe" mitingine üyelerimizle beraber katýldýk. GDO'ya Hayýr Platformu'nca 12 Ekim 2005'te düzenlenen "Ekolojik Yaþam Söyleþileri" kapsamýnda, Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, "Türkiye'de ve Dünyada Ekolojik Tarýmda Günümüzde Gelinen Nokta"; 2. Baþkanýmýz Yýldýrým DERYA da, "Ekolojik Tarýmda Kullanýlan Preparatlar" konulu sunum yaptýlar. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, TMMOB Makina Mühendisleri Odasý tarafýndan Ekim 2005'te gerçekleþtirilen "Trakya'da Sanayileþme ve Çevre Sempozyumu"na katýlarak, "Türkiye Tarýmýna Yön Veren Unsurlar IMF, DB, DTÖ, AB" konulu bir bildiri sundu. Temel Haklar Konfederasyonu tarafýndan 23 Ekim 2005 tarihlerinde düzenlenen, "Temel Haklar ve Özgürlükler Kurultayý"na katýlan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, "Tarýmýn ve Köylülüðün Durumu, Cargill" konulu bir sunum yaptý. Meslek alanýmýzý doðrudan ilgilendiren yasa tasarýsý, teklifi ve yönetmelikler konusunda bilgi alýþveriþinde bulunmak üzere, 28 Ekim 2005'te Tarým Ýl Müdürü Ahmet KAVAK ve Tarým Ýl Müdür Yardýmcýlarý Ahmet SULAOÐLU ve Sertaç YILDIRIM ile görüþtük. Þube Yönetim Kurulumuz üyelerimiz ile birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý ve 10 Kasým Atatürk'ü Anma Törenleri kapsamýnda, Kadýköy Ýskele Meydaný'ndaki Atatürk heykeline çelenk býraktý. SOS Çevre Derneði Bilim Kurulu'nun 30 Ekim 2005 tarihli toplantýsýna katýlarak, çevre ve Ýstanbul'da son dönemde yapýlmaya çalýþýlan kule, port, yeþil alan tahribatý ve köprü konularýnda görüþlerimizi belirttik. Ýstanbul Ticaret Odasý tarafýndan 22 Kasým 2005 tarihinde düzenlenen "Gýda ve Gýda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile Ýþyeri Sorumluluklarý" konulu seminere, TMMOB Gýda Mühendisleri Odasý Baþkaný Petek ATAMAN, Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'ndan Dr. Nilay DEMÝR, Tarým Ýl Müdür Yardýmcýsý Sertaç YILDIRIM, UHS Direktörü Mesut ÜZÜM ve HACCP eðitmeni Tülay DEMÝR katýldý. Türkiye MAÝ ve Küreselleþme Karþýtý Çalýþma Grubu'nun 30 Kasým 2005 tarihli toplantýsýna katýldýk. Toplantýda, içinde yer aldýðýmýz ve uzun süredir çeþitli nedenlerle çalýþmalarýna ara verilen grubun tekrar aktif hale getirilmesi kararlaþtýrýldý. Ýstanbul Çevre Konseyi tarafýndan 3 Aralýk 2005'te Göztepe Parký önünde, parkýn betonlaþtýrýlmasýnýn önlenmesi amacýyla yapýlan basýn açýklamasýna, Yönetim Kurulu düzeyinde katýlým saðladýk. Yeþil alan bilinci taþýmayan, betonlaþma taraftarý gruplarýn üç kez provokasyonuna maruz kalan etkinlik, nitelikli, çevreye duyarlý, yeþil alan savunucusu sað duyulu kiþilerin kararlýlýðýyla baþarýyla gerçekleþtirildi. Ayný gün öðleden sonra, ABD ve Avustralya'nýn sera gazlarýnýn azaltýlmasýný amaçlayan Kyoto Protokolü'nü imzalamasýný saðlamak amacýyla dünyanýn pek çok ülkesinde eþanlý olarak gerçekleþtirilen, Küresel Isýnmaya Karþý Küresel Eylem Günü Mitingi'ne üyelerimizle birlikte TMMOB pankartý altýnda katýldýk. 23 Kasým 2005'te Saðlýklý Gýda Platformu'na katýldýk. Platform, 6 Aralýk 2005'te basýn toplantýsý ile tanýtýldý. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Saðlýklý Gýda Platformu'nca 10 Aralýk 2005'te düzenlenen "Çiftlikten Sofraya Saðlýklý Gýda Zirvesi"ne de katýlarak, "Avrupa Birliði Sürecinde Gýda Denetimi ve Tüketimi" baþlýklý panelde ODA'mýz görüþlerini sundu. Tarým Ýl Müdürü Ahmet KAVAK'ýn yönettiði panelde ayrýca VEFADER Baþkaný Erhan BAÐ, Tüketiciler Birliði Baþkaný Bülent DENÝZ, Veteriner Gýda Hijyenistleri Derneði Baþkaný Can DEMÝR ve Mutfak Derneði Baþkaný Ramazan BÝNGÖL konuþmacý olarak yer aldý. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'nca 8 Aralýk 2005'te gerçekleþtirilen "Ýstanbul'un Geleceði" konulu toplantýya katýlarak, tarým topraklarý ve su havzalarý konusunda görüþlerimizi sunduk. Su Ürünleri Mühendisleri Derneði Baþkaný Doç. Dr. Meriç ALBAY, Baþkan Yardýmcýsý Mehmet ÖZGEN ve muhasip üye Erkan ARAS, 14 Aralýk 2005 tarihinde Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Ziyaret kapsamýnda Su Ürünleri Mühendislerinin meslek odasý açabilmeleri ve örgütlülükleri konularýnda bilgi alýþ veriþinde bulunuldu. 19 Aralýk 2005'te "Koruma Kültürünü Korumak" konulu çalýþtaya katýldýk. ATALIK, 20 Aralýk 2005'te düzenlenen, "Avrupa Birliði Uyum Sürecinde Gýda Sektörü ve Mevzuatlarý" konulu panelde bir konuþma yaptý. Tarým Ýl Müdürü Ahmet KAVAK ve TMMOB Gýda Mühendisleri Ýstanbul Þube Baþkaný Ali Haydar SÜSLÜ'nün de konuþmacý olarak yer aldýðý paneli, ÝTÜ Gýda Mühendisliði 31

7 ÝSTANBUL Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Dilek BOYACIOÐLU yönetti. Köy Merkezli Tarýmsal Üretime Destek Projesi çerçevesinde Ýstanbul'da görev yapan tarým danýþmanlarýna yönelik 21 Aralýk 2005 tarihinde Tarým Ýl Müdürlüðü'nde düzenlenen eðitim çalýþmasýnda, Þube Yazman Üyemiz Muharrem AKSOY, "Su ürünleri Mevzuatý" konusunda bilgi verdi. RADYO VE TV: Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, SKY TÜRK TV'de 5 Eylül 2005'te canlý olarak yayýnlanan "Ýnteraktif Haber" konuk olarak, "zirai mücadele ilaçlarý ve kullanýmlarý" konusunda açýklamalarda bulundu. ATALIK, 12 Ekim 2005'te YÖN FM'in canlý yayýnýna katýlarak, "Kuþ Gribi"ne iliþkin ODA görüþümüzü aktardý. Avrasya TV'de 17 Ekim 2005'te yayýnlanan "Tarým Dünyasý" programýna, Tekirdað Ziraat Odasý Baþkaný Þerif BAYKUT ile birlikte canlý yayýn konuðu olan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, "Trakya'da tarýmýn sorunlarý ve çözüm önerileri" konularýnda açýklamalar yaptý. ATALIK, Radyo Barýþ'ýn 24 Ekim ve 14 Kasým 2005 tarihli yayýnlarýna katýlarak, ODA görüþlerimizi sundu. Ulusal Kanal TV'de 17 Kasým 2005'te canlý yayýnlanan "Fikir Meydaný" programýna Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þube Baþkaný Mehmet Ali CAN- DAÞ ile birlikte konuk olan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, "Toprak Reformu" konusunda ODA görüþümüzü aktardý. ATALIK'ýn zirai mücadele ilaçlarý ile ilgili açýklamasý 1 Aralýk 2005'te TV 8 Ana Haber Bülteni'nde yayýnlandý. CNN Türk TV'de 6 Aralýk 2005 günü yayýnlanan "Tarým" programýna katýlan ATALIK, AB ile ülkemiz tarým sektörü arasýndaki farklar konusunda ODA görüþümüzü belirtti. ATALIK, Kanal Türk TV'de 14 Aralýk 2005 günü yayýnlanan "Ekonomi Gündemi" programýna canlý yayýn konuðu olarak, "Genetiði deðiþtirilmiþ organizmalarla ilgili dünyada son geliþmeler" konusunda bilgiler sundu. ÝZMÝR Þubemiz tarafýndan düzenlenen "Kýrsal Kalkýnmada Ziraat Mühendisliðinin Rolü" konulu Uluslararasý Yuvarlak Masa Toplantýsý, Eylül 2005 tarihlerinde Selçuk-Þirince Köyü'nde gerçekleþtirildi. Çok sayýda yerli ve yabancý uzmanýn konuk olduðu toplantýda, kýrdan kente göç, kýrda geçim sýkýntýsý, kýrsal alanlarýn desteklenmesi, yenilenebilir enerji kullanýmý ve AB Ortak Tarým Politikasý'nýn da içinde bulunduðu konular tartýþýldý. TMMOB'un 8 Ekim 2005'te Ankara'da yaptýðý miting öncesinde TMMOB ÝKK olarak bir basýn toplantýsý düzenledik. Mitinge, 2 otobüslük kalabalýk bir meslektaþ ve öðrenci üye topluluðu ile katýldýk. Þube Baþkanýmýz, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin 11 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen Mezuniyet Töreni'nde, mesleðimizin geleceði ve meslektaþlarýmýzýn aidiyet duygusunu yükseltmeye yönelik bir konuþma yaptý. Küresel ýsýnmaya karþý Ýzmir'de oluþturulan Küresel Isýnma Ýzmir Çalýþma Grubu ilk toplantýsýný, 12 Ekim 2005 tarihinde yaptý. Toplantýlar, Þube Binamýzda her hafta düzenli olarak devam etti. Küresel Isýnma Çalýþma Grubu'nda Þubemizi temsil eden Yazman Üyemiz Vezan KARABULUT, ayný zamanda Küresel Isýnma Ýzmir Grubunun Sekreterliðini de yürütüyor. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, 16 Ekim 2005'te düzenlenen Milli Tarým Kurultayý'nda "Tarým ve Özelleþtirme" konulu bir sunum yaptý. SINDIR, Kurultay'ýn kapanýþ oturumunda da, ülkemiz tarýmýnýn genel sorunlarý ve çözüm önerileri konularýnda ODA'mýz görüþlerini aktardý. Þube Baþkanýmýz, 21 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen "3 Ekim Sonrasýnda Mühendislik Mimarlýk Hizmetleri" konulu etkinlikte, "AB Müzakere Sürecinde Türk Tarýmý" konulu bir sunum yaptý. SINDIR, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 27 Ekim 2005'te bir açýk hava toplantýsý yaparak, Öðrenci Temsilciliði'nin sorunlarýný ve önerilerini dinledi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin 7 Kasým 2005 tarihli Mezuniyet Töreni'ne katýlan SINDIR, baþarý bazý öðrencilere diplomalarýný verdi. 32

8 Þube Baþkanýmýz, 8 Kasým 2005'te Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin daveti üzerine Ýzmir BÞB Nazým Ýmar Planýnda Tarým Alanlarýnýn durumu konusunda görüþ almak üzere toplantýya katýldý. Toplantý sonucunda Þubemizin katkýlarý konusunda bir çalýþma yapýlacaðý bildirildi. Þubemiz, Kasým 2005 tarihlerinde Kimya Mühendisleri Odasý'nca düzenlenen "Zeytinyaðý ve Prina Yaðý" sempozyumuna katýldý. E.Ü. Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda 11 Kasým 2005'te "Gýdanýn Geleceði" konulu film gösterimi yapýldý. Genel Merkezimiz tarafýndan 25 Kasým 2005'te Ankara'da düzenlenen I. Öðrenci Kurultayý'na Þube Baþkanýmýz Kamil Okyay SINDIR, Ege Üniversitesi Ziraat ve Su Ürünleri Fakülteleri'nden öðretim üyesi ve öðrencilerle birlikte katýldý. Þubemizin Kalite Dünyasý kuruluþu ile iþbirliði yaparak düzenlediði, HACCP ve EUREPGAP kurslarý büyük ilgi gördü. Ýzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesinde, 25 Kasým 2005 tarihinde Necati CUMALI'nýn yazdýðý "Derya Gülü" isimli oyunu 100 dostumuzla birlikte izledik. Ege Bölgesi Sanayi Odasý'nýn (EBSO) 2005 yýlý içerisinde ayda bir yapýlan, "Akreditasyon Laboratuvarlarý Çalýþma Komisyonu" toplantýlarýna Yönetim Kurulu Yazman üyemiz Z.Vezan KARA- BULUT; "Gýda Güvenliði Çalýþma Komisyonu" toplantýlarýna da Yönetim Kurulu Yedek üyemiz Serpil KURUOÐLU katýldý. TMMOB ÝKK Sekreterliði'nin önerisinin TMMOB Yönetim Kurulu'nca kabul edilmesiyle, 7 Aralýk 2005 tarihi itibariyle TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterya görevi Þubemize verildi ve Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, TMMOB Ýzmir Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterliði görevine getirildi. RADYO VE TV: Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, 5 Eylül 2005'te TRT-1 Radyosu'nun canlý yayýnýna konuk olarak, "Tarým Alanlarýnýn Tarým Dýþý Amaçla Kullanýmý ve Bunun Yarattýðý Sorunlar" konusunda ODA görüþlerimizi sundu. DIÞ TEMASLAR: Þube Baþkanýmýz Eylül 2005 tarihleri arasýnda, Üniversite görevi ile ilgili olarak ders vermek üzere kendi imkanlarýyla gittiði Saray-Bosna / Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nde, ODA'mýzýn verdiði yetkiyle Güneydoðu Avrupa Ziraat Mühendisleri Birliði Yönetim Kurulu toplantýsýna da katýldý. SINDIR, Eylül 2005 tarihleri arasýnda Budapeþte'de düzenlenen "Ziraat Mühendisliði Eðitim-Öðretiminde Avrupa Yüksek Öðrenim Uyumu" konulu toplantýda, ülkemizdeki Ziraat Mühendisliði eðitimi hakkýnda bilgi aktardý. Toplantýda 25 AB üyesi ülkenin temsilcileri, kendi ülkeleri hakkýnda bilgi verdi. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, 3-9 Ekim 2005 tarihleri arasýnda kendi imkanlarýyla gittiði Brauschweig-Almanya'da "Türkiye Tarýmýnda Geliþmeler" konulu bir sunum yaparak, ODA'mýz ile ilgili konularda görüþ alýþveriþinde bulundu. KAYSERÝ Þubemizin düzenlediði etkinlik kapsamýnda, ABD OHÝO State Üniversitesi'nden Öðretim Üyesi Prof. Dr. Erdal ÖZKAN, 14 Ekim 2005 tarihinde "Bitkisel Üretimde Zirai Ýlaç (PESTÝSÝT) Kalýntýlarý" konulu bir konferans verdi. Tarým Sigortalarý Vakfý Genel Müdürü Tanfer DÝNLER'in. 12 Kasým 2005'te Kayseri Büyükþehir Belediyesi Meclis Salonu'nda verdiði, "Tarým Sigortalarý Yasasý ve Uygulamalarý" konulu konferans da büyük ilgi gördü. KONYA Konya Þubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Yüksek Mühendisi Nezih ÞÝÞMAN, Ziraat Fakültesi ö ð r e n c i l e r i n e " Z i r a a t M ü h e n d i s l i ð i M e s l e ð i n i n Durumu, Özel Sektörde Hangi Niteliklerdeki Ziraat Mühendislerinin Ýstihdam Edildiði ve Deðiþen Koþullarda Ziraat Mühendisleri Ýçin Kariyer ve Giriþimcilik" konularýnda seminer verdi. Þubemizin 5. Dönem Olaðan Genel Kurulu, Aralýk 2005 tarihinde yapýldý. Yapýlan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu þöyle belirlendi: "Hasan Hüseyin MOTUK (Baþkan), Özkan TAÞPINAR (II. Baþkan), Celal YILDIZ (Yazman), Nezih ÞÝÞMAN (Sayman), Gülseren ATICI Ömer Faruk ÜNALDI ve Hakan ÇALIÞKAN (Üye)." 33

9 MANÝSA Þubemiz 40. Dönem Olaðan Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu seçimi, Aralýk 2005 tarihinde yapýldý. Seçim sonucunda Þube Baþkanlýðýna Engin KURT, Ýkinci Baþkanlýða Ali IÞIK, Yazman Üyeliðe Yýlmaz USTA, Sayman Üyeliðe Fatih DÖNMEZ ve Þube Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erdem KUTLAR, Mustafa ÖNCÜ ve Osman KALPAK getirildi. TMMOB mevzuatý ve Ziraat Mühendisleri Odasý Kamu Bilirkiþi Yönetmeliði gereði Þubemizce, Aralýk 2005 tarihleri arasýnda Bilirkiþi Eðitim Semineri düzenlendi. Eðitim semineri sonucunda 37 katýlýmcýyla Bilirkiþi Sertifikasý verildi. RÝZE Rize'de görevli olan Tarým Danýþmanlarý ile 19 Ekim 2005'te bir toplantý yapýlarak, gerçekleþtirilen çalýþmalar, sorunlar ve çözüm önerileri deðerlendirildi. ODA'mýza yeni üye olan meslektaþlarýmýzla tanýþmak ve düþüncelerinden yararlanmak amacýyla 12 Kasým 2005'te bir toplantý gerçekleþtirildi. MERSÝN TMMOB tarafýndan 8 Ekim 2005'te Ankara'da düzenlenen mitinge 30 kiþi ile katýldýk. Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ tarafýndan, "1000 Köye 1000 Tarým Danýþmaný" ve "Kuþ Gribi" konularýyla ilgili basýn açýklamalarý yapýldý. Köy Hizmetleri Ýl Müdürlüðünde görevli meslektaþlarýmýzýn sorunlarýna yönelik olarak 31 Ekim 2005'te Þubemizde bir toplantý yapýldý. Toplantýya, Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ, Yönetim Kurulu üyeleri ve Ziraat Mühendisi meslektaþlarýmýz katýldý. Genel Merkezimiz tarafýndan Kasým 2005'te Ankara'da düzenlenen Bilirkiþi Eðitimi Semineri'ne Þubemizden Sabit ALTINTAÞ ve Ali YAR- PUZLU katýldý. Þube Baþkanýmýz ATEÞ, 22 Kasým 2005'te Kanal 33 TV'de yayýnlanan "Mersin'in Nabzý" Programýna katýlarak, Tarýmýn Sorunlarý ile ilgili ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. ATEÞ, TRT Radyosu'nda 24 Aralýk 2005'te canlý olarak yayýnlanan programa da katýlarak, ODA görüþlerimizi sundu. Þubemizde 3-4 Aralýk 2005 tarihlerinde, Sabit ALTINTAÞ ve Ali YARPUZLU'nun eðitmenliðinde, Bilirkiþi Semineri düzenlendi. Seminere katýlan 18 kiþi eðitimi baþarýyla tamamladý. Þubemizin 40. Olaðan Genel Kurulu, Aralýk 2005 tarihlerinde yapýlarak, 7 kiþilik yeni Yönetim Kurulu ve 22 kiþilik Ankara delegasyonu belirlendi. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri, Ýþ Yeri Temsilcileri, Denetçiler, eski Ýl Temsilcileri ve Þube Yönetim Kurulu Baþkanlarýnýn da katýlýmýyla, 27 Aralýk 2005'te gerçekleþtirilen Danýþma Kurulu Toplantýsý'nda, lokal iþletme yöntemi ve zirai ilaç bayileri konusunda görüþ alýþveriþi yapýldý. Þubemiz Olaðan Kongresi, Aralýk 2005 tarihlerinde gerçekleþtirildi. Seçimler sonucu, yeni Yönetim Kurulu þu þekilde belirlendi: "Muhammet PERTEK (Baþkan), Fatih ATASEVER (II. Baþkan), Kubilay TÜRKYILMAZ (Sayman), Cahit GÜLBAY (Yazman), Ýlhami ALBAYRAK (Üye)." Þube Baþkanýmýz Muammet PERTEK ve Yönetim Kurulu, 21 Aralýk 2005 tarihinde Rize Tarým Ýl Müdürü'nü, 23 Aralýk 2005'te de Rize Valisi Enver SALÝHOÐLU'nu ziyaret ederek, yeni dönemde yapýlacak çalýþmalarla ilgili görüþ alýþveriþi yaptý. Þubemiz, Vali SALÝHOÐLU'na Tarým Danýþmanlarýnýn sorunlarýný içeren bir dosya da sundu. Þubemiz, 23 Aralýk 2005'te Rize Ziraat Odasý ve Çay Ýþletmeleri Genel Müdürü Ekrem YÜCE'yi de ziyaret etti. Çay Ýþletmeleri Genel Müdürü Ekrem YÜCE de, 30 Aralýk 2005'te Þubemizi ziyaret ederek, çalýþmalarýmýz hakkýnda bilgi aldý. ÞANLIURFA Ý.K.K. tarafýndan yapýlan toplantýlara Þube Baþkanýmýz Atilla YAZAR katýlarak, ilimizin deðiþik sorunlarý ile ilgili saptamalarda bulunuldu. Þubemiz tarafýndan güncel konulara iliþkin basýn açýklamalarý yapýlarak, ODA görüþlerimiz duyuruldu. Ýl düzeyinde sivil toplum örgütlerinden oluþan demokrasi platformu çalýþmalarýna katký sunuldu. Þanlýurfa'da Kasým 2005 tarihlerinde gerçekleþtirilen "Toprak Reformu 2005" Kongresi'ne Þube Yönetimi ve üyeler olarak katýlým saðladýk. Genel Merkezimiz tarafýndan 25 Kasým 2005 tarihinde Ankara'da yapýlan I. Öðrenci Kurultayý'na Þubemizi temsilen Muhammed Remzi KARACA, Ziraat Fakültesi öðretim üyesi ve öðrencileriyle birlikte katýldý. 34

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ *

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * 30 Amaç Madde 1 - Bu Yönerge'nin amacý, meslek alanlarýnýn kamu yararý ve meslek uygulama etiði doðrultusunda

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2007 SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim, Sayýn Meclis Üyelerim, Görev süremizin dördüncü yýlýný tamamlarken, gönül huzuru içinde Kütahya'mýzýn çehresini

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

ÇALIÞMA RAPORU 2005-2006 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin

Detaylı

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim Sayýn Meclis Üyelerim Görev süremizin üçüncü yýlý faaliyetlerini bir sayfada özetleyeceðimiz bu faaliyet

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

ANTALYA. Eşgüdüm Kurulu tarafından ülkemizde meydana gelen terör olaylarını protesto etmek amacıyla 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasına

ANTALYA. Eşgüdüm Kurulu tarafından ülkemizde meydana gelen terör olaylarını protesto etmek amacıyla 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasına ADANA Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıp 11.10.2007 gün ve 26670 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve

Detaylı

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı

Belediye. Meclisi bugün. Belediye. Meclisi, bugün saat 10.00'da. Belediye. Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE

Belediye. Meclisi bugün. Belediye. Meclisi, bugün saat 10.00'da. Belediye. Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE 10 okula trafik eðitim parký Trafik ve Karayollarý Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Ýlkokulu nda düzenlenen törende konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2011 yýlýnda Akkent Þehit Þükrü Özyol

Detaylı

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim (Ç.HAK:313) 317 proje ile dördüncüyüz 14 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýsmail Daðdelen Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı