ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk."

Transkript

1 ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, Ekim ve Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 6 Eylül 2005'te bir basýn açýklamasý yaparak, mýsýr alým fiyatlarýna tepki gösterdi. Ayrýca Þubemiz, Ziraat Odalarý, ziraatla ilgili tüm örgütler ve çiftçilerin geniþ katýlýmýyla 9 Eylül 2005'te konuyla ilgili bir basýn toplantýsý düzenlendi. Bunun ardýndan 16 Eylül 2005'te Ceyhan Ziraat Odasý Baþkanlýðý tarafýndan geniþ katýlýmlý bir miting gerçekleþtirildi. CHP'li milletvekilleri, çiftçi örgütleri, ziraat odalarý, ticaret odasý ve borsasý ile esnaf odalarýnýn destek verdiði mitingde, Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT da yer aldý. Mitingde, hükümeti ve tarýmda uygulanan fiyatlarý protesto eden çiftçiler, 500 traktör üzerine "satýlýktýr" yazdýlar. Ayrýca, mýsýr ve pamuðu tabut içine koyarak, temsili cenaze namazý kýldýlar. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, Sabah Gazetesi Yazarý Fatih ALTAYLI'nýn 17 Eylül 2005 tarihli yazýsýna bir basýn açýklamasý yaparak tepki gösterdi. Ayrýca, Çukurova'da tarým ve pamuk üretimi ile ilgili de basýn açýklamalarý yapýldý. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 21 Eylül ve 27 Ekim 2005 tarihlerinde NTV MSNBC'nin yayýnýna, 3 Ekim 2005'te de ART TV'de yayýnlanan "Tarým Dünyasý" programýna, 9 Kasým 2005'te de TRT-2 Yurttan Haberler Programý'na katýldý. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. Þubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri, ÇÜ Ziraat Fakültesi'nde 8 Kasým 2005 tarihinde gerçekleþtirilen, "Ziraat Mühendisleri Odasý'nýn Meslek Açýsýndan Ýþlev ve Önemi, Genç Ziraat Mühendislerinin Çukurova Bölgesinde Kamu Dýþýnda Ýstihdam Olanaklarý" konulu konferansa konuþmacý olarak katýldýlar. Genel Merkezimiz tarafýndan 25 Kasým 2005'te Ankara'da düzenlenen I. Öðrenci Kurultayý'na Þubemiz II. Baþkaný Doç. Dr. Haydar ÞENGÜL, Ç.Ü. Ziraat ve Su Ürünleri Fakültelerinden 8 öðrenci ile birlikte katýldý. Adana Þubemizin 16. Olaðan Genel Kurulu, 10 Aralýk 2005'te Seyhan Oteli'nde gerçekleþti. Genel Kurula Adana Valisi Cahit KIRAÇ, Adana Milletvekilleri, CHP Muðla Milletvekili ve ODA'mýz Önceki Dönem Baþkaný Prof. Dr. Gürol ERGÝN, Osmaniye Milletvekili Necati UZDÝL, Büyükþehir Belediye Baþkaný Aytaç DURAK, DYP Tarým Komisyonu Baþkaný Cevher CEVHERÝ, siyasi partiler, TMMOB'a baðlý odalar ve tarýmla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile üyelerimiz katýldý. ODA'mýz Lokali'nde 11 Aralýk 2005'te yapýlan seçimlere tek liste ile girilirken, yeni Yönetim Kurulu, Baþkan Ayhan BARUT, II. Baþkan Doç. Dr. Haydar ÞENGÜL, Sayman Saim ÝNCE, Yazman Selma KIRANÇEÞME, Üyeler Sedat SOYKAN, Berkemal TUNCER ve Ramazan KARAKOÇ'tan oluþtu. Þubemiz, 23 Aralýk 2005'te CHP Muðla Milletvekili ve ODA'mýz Önceki Dönem Baþkaný Prof. Dr. Gürol ERGÝN ile CHP Adana Milletvekili Kemal SAÐ'a "Ülkemizde ve Bölgemizde Narenciye Sorunlarý ve Çözüm Önerileri" hakkýnda bir rapor sundu. Þubemizde Aralýk 2005 tarihlerinde Doç Dr. Haydar ÞENGÜL ve Zir. Yük. Müh. Ramazan KARAKOÇ tarafýndan "Bilirkiþilik Eðitimi" verildi. 26

2 ANTALYA Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 2 Eylül 2005'te Ýhracatçýlar Birliði'nde yapýlan Tarým Platformu toplantýsýna katýlarak, Antalya'nýn tarým gündemi ile ilgili ODA görüþlerimizi dile getirdi. Tarým Danýþmanlarý ile 6 Eylül 2005'te Þubemizde bir toplantý yapýlarak, sorunlar ve çözüm yollarý tartýþýldý. Toplantýda ortaya çýkan sonuçlar, Muðla'da yapýlan Danýþma Kurulu'na taþýndý. Antalya'da bulunan tarým ilaç firmalarýnýn temsilcileri ile 14 Eylül 2005'te bir toplantý yapýlarak, Þubemiz tarafýndan bastýrýlmasý planlanan "Örtüaltý Sebze Yetiþtiriciliði ve Narenciyede Kullanýlan Ruhsatlý Ýlaçlar Kitapçýðý" ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulunuldu. 27 Eylül ve 17 Ekim 2005 tarihlerinde gerçekleþtirilen "Gýda Güvenliði Eylem Kurulu" toplantýsýna, ODA'mýzý temsilen Hakan ÖZTÜRK ve Dr. Adnan ÖZÇELÝK katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdiler. Þubemiz tarafýndan 29 Eylül 2005 tarihinde, "Tarýmsal Araþtýrma Merkezi Yasa Tasarýsý'nýn Türk Tarýmýna Olumsuz Etkileri" baþlýklý bir basýn açýklamasý yapýldý. Açýklamada, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca hazýrlanan tasarýnýn bu haliyle yasalaþmasý halinde Antalya'daki araþtýrma enstitülerinin kapatýlacaðý ve bu kurumlara ait arazilerin siyasi rant uðruna peþkeþ çekileceði dile getirilerek, enstitülere sahip çýkýlmasý istendi. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 7 Ekim 2005'te Ýl Genel Meclisi'nde oluþturulacak Ýmar Danýþma Kurulu toplantýsýna katýldý. Toplantýda Danýþma Kurulu'nun prensipleri belirlendi. TMMOB tarafýndan 8 Ekim 2005'te Ankara'da düzenlenen mitinge, Þubemiz 45 kiþi ile katýldý. Þubemizce "1000 Köye 1000 Tarým Gönüllüsü" projesi ile ilgili basýn açýklamasý yapýlarak, sorunlar dile getirildi ve Tarým Gönüllülerinin Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca istihdam edilmesi istendi. 13, 21 ve 27 Ekim 2005 tarihlerinde yapýlan Eþgüdüm Kurulu toplantýlarýnda ODA'mýzý Kurul Üyesi Prof. Dr. Nihat ÖZEN ile Þube Baþkanýmýz temsil etti. Dokuma alaný ve 100. Yýl Spor Kompleksine yapýlacak stadyum ve ticari alanýn deðerlendirildiði toplantýlarýn sonunda diðer odalarla ortak bir basýn açýklamasý yapýldý. Growtech Tarým Fuarý'ný destekleyen meslek odalarý ve resmi kurumlarla, 8 Kasým 2005'te bir basýn toplantýsý yapýldý. Toplantýda, ODA'mýzýn fuardan beklentileri ve fuarda gerçekleþtirileceði etkinlikler anlatýldý. Kent Konseyi'nin 11 Kasým 2005'te gerçekleþtirdiði toplantýda ODA'mýzý Saymanýmýz Dr. Adnan ÖZÇELÝK temsil ederek, Antalya'nýn içme suyunun çözümüne yönelik olarak yapýlmasý planlanan sempozyum ile ilgili ODA görüþlerimizi açýkladý. Þubemizin Genel Kurulu'nda yapýlan seçimler sonucu, yeni Yönetim Kurulu, Baþkan Vahap TUNCER, II. Baþkan Ali KAYNAK, Yazman M. Kubilay ÖNAL, Sayman Durmuþ HASDEMÝR, Üyeler Kemal PARLAYÜKSEL, Ertekin CAN ve Adnan ÖZÇELÝK olarak belirlendi. 27

3 AYDIN Þubemizin 5. Olaðan Genel Kurulu Aralýk 2005 tarihlerinde Ziraat Odasý Toplantý Salonu'nda yapýldý. Genel Kurula, Aydýn'daki meslek örgütlerinin yönetici ve üyeleri, tarýmsal kamu kuruluþu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve üyelerimiz katýldý. Genel kurulda, ilimizin ve Türkiye tarýmýnýn sorunlarý ile deðiþik alanlarda çalýþan üyelerimizin sorunlarý yerel basýn aracýlýðýyla kamuoyuna yansýtýldý. 11 Aralýk 2005'te yapýlan seçimler sonucu, görev daðýlýmý þöyle gerçekleþti: "Galip ORHAN (Baþkan), Dr. Doðan AKAR (2. Baþkan), Zeki OYMAK (Yazman), Hüseyin DEVECÝ (Sayman), Yrd. Doç. Dr. Atakan KOÇ, Zülfikar ÝSTEK ve Hacer YAÐDERELÝ (Üye)." Þubemiz tarafýndan ve Aralýk 2005 tarihlerinde Ziraat Odasý Toplantý Salonu'nda, HACCP ve ISO 9001: 2000 Eðitim Semineri düzenlendi. Ziraat Fakültesi son sýnýf öðrencilerinin de ilgi gösterdiði seminer sonucunda, 36 kursiyere HACCP ve ISO 9001:2000 Eðitim Sertifikalarý verildi. TMMOB Bilirkiþi Yönetmeliði gereði olarak, 2006 Kamulaþtýrma Bilirkiþilerinin Eðitimi, 14 Aralýk 2005'te gerçekleþtirildi. BALIKESÝR ÇANAKKALE Ankara'da 8 Ekim ve 17 Kasým 2005 t a r i h l e r i n d e d ü z e n l e n e n m i t i n g l e r ö n c e s i n d e, TMMOB ÝKK S e k r e t e r i olarak Þube Baþkanýmýz Naci BÝLGÝÇ tarafýndan ilimizde basýn açýklamalarý ve toplantýlar yapýldý. TMMOB'un 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yaptýðý mitinge 50 kiþilik bir grupla katýldýk. Þube Baþkanýmýz Naci BÝLGÝÇ, 9 Ekim 2005'te Ankara'da yapýlan TMMOB ÝKK Sekreterleri toplantýsýna katýldý. Ankara'da 9 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen Bilgisayar eðitimi kursunda da, Þubemizden 2 kiþi yer aldý. Þubemiz, TMMOB'un 8 Ekim 2005'te Ankara'da düzenlediði miting ile Genel Merkezimizin Kasým 2005 tarihinde g e r ç e k l e þ t i r d i ð i Bilirkiþi Eðitimi seminerine katýldý. Þubemizin Genel Kurulu, Aralýk 2005 tarihlerinde yapýldý. Seçimler sonucu yeni Yönetim Kurulu, Baþkan Hicri NALBANT, II. Baþkan Musa UZUN, Yazman Þener GÖRSEL, Sayman Ý.Bingöl ERSÝN ve Üye Savaþ KORKMAZ'dan oluþtu. On Sekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 131 öðrenci, toplu olarak Þubemize gelerek ODA'mýza kaydýný yaptýrdý. Þubemiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý ve 10 Kasým Atatürk'ü Anma törenlerine katýldý. Þube Baþkanýmýz Naci BÝLGÝÇ ve Saymanýmýz, Genel Merkezimiz tarafýndan Kasým 2005 tarihlerinde Ankara'da yapýlan Bilirkiþi Eðitimi seminerine katýldý. Þube Yönetim Kurulu seçimlerimiz, Aralýk 2005 tarihlerinde yapýldý. Þubemizde Aralýk 2005 tarihleri arasýnda Bilirkiþilerin Eðitimi gerçekleþtirildi. 28

4 Bursa Fuar Merkezi'nde 28 Eylül-2 Ekim 2005 tarihleri arasýnda düzenlenen "Tarým ve Hayvancýlýk" Fuarý'na katýldýk. BURSA Ankara'da 8 Ekim 2005'te düzenlenen TMMOB Mitingine Þubemiz adýna Ýlhan DEMÝRÖZ, Orhan SARIBAL, Ali Yavuz KAYA, Sönmez ERBÝL, Murat ALKAN, Ruhi ALTUN, Nihal ALTINTAÞ, Ahmet CAN- DAN, Arzu ÇUBUKÇU ve Ayþe AKBAÞ katýldý. Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ tarafýndan, Bin Köye Bin Tarýmcý Projesi, Dünya Gýda Günü ve Dünya Çiftçi Kadýnlar Günü ile ilgili basýn açýklamalarý yapýldý. Þube Baþkanýmýz DEMÝRÖZ, 19 Ekim 2005'te AS TV'de "Gýda Güvenliði" konulu "Açýkça Ekonomi" programýna, 21 Aralýk 2005'te de Olay TV'de "Satýr Arasý" programýna katýlarak Avrupa Birliði ve Türkiye tarýmý konusundaki görüþlerini aktardý. Þubemizin 8. Olaðan Genel Kurulu, 3-4 Aralýk 2005 tarihlerinde yapýldý. Seçimleri Ýlhan DEMÝRÖZ baþkanlýðýndaki "Çaðdaþ Tarýmcýlar" Grubu kazandý. Yapýlan ilk toplantýda Þube Baþkanlýðýna Ýlhan DEMÝRÖZ, II. Baþkanlýða Dr. Salim ERBAÞ, Yazmanlýða Savaþ YENÝGÜN, Saymanlýða Orhan SARI-BAL seçildiler. Ali Yavuz KAYA, Dr. Erkan YASLIOÐLU ve Lütfü AKBAÞ da Þube Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldýlar. Atatürkçü Düþünce Derneði Bursa Þubesi tarafýndan 18 Aralýk 2005'te düzenlenen "Gürsu'dan Bursa'ya, Bursa'dan Türkiye'ye Tarým Sorunlarý" konulu panele, Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ katýlarak, ODA'mýz görüþlerini sundu. DENÝZLÝ Ankara'da 8 Ekim 2005'te düzenlenen TMMOB Mitingi öncesinde Þubemiz tarafýndan basýn açýklamalarý yapýldý. TMMOB Mitingine Denizli Þube olarak 16 üyemizle birlikte katýldýk. TMMOB'un 9 Ekim 2005'te yapýlan Danýþma Kurulu'na katýldýk. Þubemiz, 15 Ekim 2005'te Dünya Gýda Günü ile ilgili olarak Gýda, Kimya ve Çevre Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcilikleri ile ortak bir basýn açýklamasý yaptý. Ayrýca stant açýlarak 4 bin broþür daðýtýldý. TMMOB Haftasý kapsamýnda 17 Ekim 2005'te bir basýn açýklamasý yapýldý Ekim 2005 tarihleri arasýnda düzenlenen Cumhuriyet Bayramý Satranç Turnuvasý'na 250 kiþi katýldý. Ayrýca TMMOB Denizli Lokali'nde açýlan Yayýnlar Sergisi'nde tüm birimler kendi yayýnlarý ile yer aldý. Hafta etkinlikleri doðrultusunda 17 Ekim 2005'te Doç. Dr. Aziz KONUKMAN tarafýndan "Türkiye Ekonomisi Nereye?" konulu bir konferans verildi. TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ'in, 19 Ekim 2005'te verdiði "AB ve GATS'ýn Meslek Alanlarýmýza Etkileri" konulu konferans da büyük ilgi gördü. Þubemizden iki üye, Kasým 2005 tarihleri arasýnda Genel Merkezimizde düzenlenen Bilirkiþi Eðitimi seminerine katýldý. Þubemizin VI. Olaðan Genel Kurulu'nu yoðun katýlým ile Aralýk 2005 tarihlerinde gerçekleþtirdik. Genel Kurul sonucunda Þube Yönetim Kurulumuz, Baþkan Ýbrahim GÜR, II: Baþkan Banu DOÐRU, Yazman Gül DUMLUPINAR, Sayman Süleyman ÖZTÜRK ve Üye Yaþar ÖZDEMÝR þeklinde oluþtu. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR ve Yönetim Kurulu, 23 Aralýk 2005'te Tarým Ýl Müdürü, Kontrol Þube Müdürü ve Denizli Ziraat Odasý Baþkaný'ný ziyaret ederek, görüþ alýþveriþinde bulundu. Þubemizin düzenlediði Bilirkiþi Eðitimi Aralýk 2005 tarihlerinde 31 kiþinin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. "1000 Köye 1000 Tarým G ö n ü l l ü s ü " P r o j e s i ç e r ç e v e s i n d e görev alan m e s l e k - t a þ l a r ý m ý z l a, Þubemizde 8 Ekim 2005 tarihinde bir toplantý yapýlarak, sorunlar ve çözüm önerileri hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Toplantýda, yaþanan sorunlar hakkýnda bir rapor hazýrlanarak, Ýl Valiliði'ne sunulmasý kararlaþtýrýldý. Þube Baþkanýmýz Lezgin YALÇIN ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, 16 Ekim 2005'te Üst Kurul Delegeleri, Denetmenler ve zirai ilaç bayilerinde ve diðer alanlarda sorumlu yönetici olarak görev alan meslektaþlarýmýzla bir toplantý yaparak, sorunlar ve çözüm önerilerini tartýþtý. Kamulaþtýrma Bilirkiþilerine yönelik olarak 18 Aralýk 2005'te Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet DEMÝREL ve Üyemiz Ali CÝHANTÝMUR tarafýndan eðitim semineri verildi. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile iþbirliði içinde Ziraat fakültesinde okuyan beþ öðrenci seçilerek, Genel Merkezimiz tarafýndan 25 Kasým 2005'te Ankara'da düzenlenen I. Ö ð r e n c i Kurultayý'na katýlým saðlandý. DÝYARBAKIR 29

5 ESKÝÞEHÝR Þube Baþkanýmýz Yusuf KIZILDAÐ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 23 Eylül 2005'te Tarým Danýþmanlarý ile bir toplantý düzenlediler. Toplantýda, projenin son yýlýnda hizmetlerin sürmesinin saðlanmasý yönünde giriþimlerde bulunulduðuna iliþkin görüþler dile getirilirken, Þubemizin bilgilendirme toplantýlarýna da devam edeceði kaydedildi. TMMOB'un 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da, "Demokratik Türkiye, Ýnsanca Yaþam" sloganýyla düzenlediði mitinge katýlým saðladýk. Þubemiz 2. Baþkaný Sabiha ÜSTÜN, 17 Kasým 2005'te Ziraat Fakültesi 3. ve 4. sýnýf öðrencilerine, ODA faaliyetleri hakkýnda bir brifing verdi. Toplantýda, ZMO Öðrenci Kulübü kurulmasý giriþimlerine katký verileceði de belirtildi. Þubemiz tarafýndan 7 Aralýk 2005'te "Biodizel ve Uygulama Olanaklarý" konulu bir panel düzenlendi. Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Engin KINACI'nýn yönettiði panele, konuþmacý olarak Uludað Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Tarým Alet ve Makineleri Programý Öðretim Görevlisi Yahya ULUSOY, KWS Türk Tarým Þirketi ARGE Müdürü Dr. Veli GÝRGÝN ve ODC Genel Müdür Yardýmcýsý Ahmet ÜNLÜ katýldý. TMMOB, EBTO, ESMMMO ve SES'in 11 Aralýk 2005'te düzenlediði "Sosyal Politikalarýn Dönüþümü ve Saðlýk" konulu sempozyuma katýlým saðladýk. ERZURUM Þube Baþkanýmýz Dr. Müdahir ÖZGÜL, 22 Ekim 2005'te "Kuþ Gribi", "1000 Köye 1000 Tarým Gönüllüsü" ve "AB Müzakere Çerçeve Belgesinde Tarým Kriterleri" konularýnda yerel basýna yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Þube Baþkanýmýz, 26 Ekim 2005 tarihinde katýldýðý Üniversite Radyo yayýnýnda da ayný konularý gündeme getirdi. Katý atýk projesi ile ilgili olarak 3 Kasým 2005'te yapýlan toplantýya Þube Baþkanýmýz katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdi. Genel Merkezimiz tarafýndan Kasým 2005 tarihlerinde düzenlenen Bilirkiþi Eðitimi seminerine, Þube Baþkanýmýz Dr. Müdahir ÖZGÜL ve Sayman Selahattin AKIN katýldý. Þube Baþkanýmýz Müdahir ÖZGÜL, Genel Merkezimiz tarafýndan 25 Kasým 2005 tarihinde Ankara'da gerçekleþtirilen I. Öðrenci Kurultayý'na Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 5 öðrenciyle birlikte katýldý. Erzurum Valiliði'nce düzenlenen Daphan Sulamasý Sorunlarý ile ilgili toplantýya, 9 Aralýk 2005 tarihinde Þube Baþkanýmýz ÖZGÜL katýlarak, ODA görüþlerimizi aktardý. GAZÝANTEP Antepfýstýðý Araþtýrma Enstitüsünce 8-11 Kasým 2005'te düzenlenen "Antepfýstýðý Yetiþtiriciliði" kursuna, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Kurban NEDRET ve Ahmet Faruk DEMÝR katýldý. Þanlýurfa'da Kasým 2005 tarihlerinde gerçekleþtirilen "Toprak Reformu 2005" Kongresi'ne katýlým saðladýk. Genel Merkezimizde Kasým 2005 tarihlerinde düzenlenen Bilirkiþi Eðitim Semineri'ne Þube Baþkanýmýz Karaca BOZGEYÝK ve Kurban NEDRET katýldý. Þubemizde 3-4 Aralýk 2005 tarihlerinde Kamulaþtýrmada Bilirkiþilik Eðitim Semineri düzenlendi. Seminer, Þube Baþkanýmýz Karaca BOZGEYÝK ve Kurban NEDRET tarafýndan verildi. Gaziantep Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yapýlmasý düþünülen Okyanus Parký Projesi'ne karþý basýn açýklamasý yaptýk. Ayrýca Þube Baþkanýmýz ve TMMOB ÝKK Sekreteri olan Karaca BOZGEYÝK, 10 Aralýk 2005'te meslek odalarý, sendikalar ve partilerin katýlýmý ile Yüzüncü Yýl Atatürk Kültür Parkýný Koruma Platformu adýna bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Þubemizde Aralýk 2005'te gerçekleþtirilen Genel Kurul ile belirlenen Kenan SEÇKÝN Baþkanlýðýndaki yeni Yönetim Kurulu, Gaziantep'teki kamu kuruluþlarý, odalar, dernekler ve özel sektör kuruluþlarýna nezaket ziyaretinde bulundu. Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Kurban NEDRET ile Tarým Danýþmaný Ýnci BOZDOÐAN, 15 Aralýk 2005'te çiftçilere tarýmsal konulara iliþkin bir seminer verdi. Þubemizde 16 Aralýk 2005'te devir teslim töreni yapýlarak, Kenan SEÇKÝN Þube Baþkanlýðý'ný Karaca BOZGEYÝK'ten devraldý. Karaca BOZGEYÝK'e þimdiye kadar yapmýþ olduðu özverili çalýþmalarý nedeniyle yeni yönetim tarafýndan Teþekkür Plaketi verildi. 30

6 ÝSTANBUL Atina'da 6-9 Nisan 2006'da yapýlacak olan Avrupa Sosyal Forumu hazýrlýk toplantýlarý kapsamýnda Eylül 2005 tarihleri arasýnda düzenlenen III. Hazýrlýk Toplantýsýna katýlarak, "Çevre: Ýklim deðiþiklikleri, sürdürülebilir geliþme" çalýþtayýnda görüþlerimizi aktardýk. Ankara'da 8 Ekim 2005'te düzenlenen TMMOB Mitingine üyelerimizle birlikte katýlým saðladýk. Ayrýca KESK, TMMOB, DÝSK ve TTB'nin 17 Aralýk 2005'te Ankara'da düzenlediði "Demokratik Türkiye, Halk Ýçin Bütçe" mitingine üyelerimizle beraber katýldýk. GDO'ya Hayýr Platformu'nca 12 Ekim 2005'te düzenlenen "Ekolojik Yaþam Söyleþileri" kapsamýnda, Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, "Türkiye'de ve Dünyada Ekolojik Tarýmda Günümüzde Gelinen Nokta"; 2. Baþkanýmýz Yýldýrým DERYA da, "Ekolojik Tarýmda Kullanýlan Preparatlar" konulu sunum yaptýlar. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, TMMOB Makina Mühendisleri Odasý tarafýndan Ekim 2005'te gerçekleþtirilen "Trakya'da Sanayileþme ve Çevre Sempozyumu"na katýlarak, "Türkiye Tarýmýna Yön Veren Unsurlar IMF, DB, DTÖ, AB" konulu bir bildiri sundu. Temel Haklar Konfederasyonu tarafýndan 23 Ekim 2005 tarihlerinde düzenlenen, "Temel Haklar ve Özgürlükler Kurultayý"na katýlan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, "Tarýmýn ve Köylülüðün Durumu, Cargill" konulu bir sunum yaptý. Meslek alanýmýzý doðrudan ilgilendiren yasa tasarýsý, teklifi ve yönetmelikler konusunda bilgi alýþveriþinde bulunmak üzere, 28 Ekim 2005'te Tarým Ýl Müdürü Ahmet KAVAK ve Tarým Ýl Müdür Yardýmcýlarý Ahmet SULAOÐLU ve Sertaç YILDIRIM ile görüþtük. Þube Yönetim Kurulumuz üyelerimiz ile birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý ve 10 Kasým Atatürk'ü Anma Törenleri kapsamýnda, Kadýköy Ýskele Meydaný'ndaki Atatürk heykeline çelenk býraktý. SOS Çevre Derneði Bilim Kurulu'nun 30 Ekim 2005 tarihli toplantýsýna katýlarak, çevre ve Ýstanbul'da son dönemde yapýlmaya çalýþýlan kule, port, yeþil alan tahribatý ve köprü konularýnda görüþlerimizi belirttik. Ýstanbul Ticaret Odasý tarafýndan 22 Kasým 2005 tarihinde düzenlenen "Gýda ve Gýda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile Ýþyeri Sorumluluklarý" konulu seminere, TMMOB Gýda Mühendisleri Odasý Baþkaný Petek ATAMAN, Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'ndan Dr. Nilay DEMÝR, Tarým Ýl Müdür Yardýmcýsý Sertaç YILDIRIM, UHS Direktörü Mesut ÜZÜM ve HACCP eðitmeni Tülay DEMÝR katýldý. Türkiye MAÝ ve Küreselleþme Karþýtý Çalýþma Grubu'nun 30 Kasým 2005 tarihli toplantýsýna katýldýk. Toplantýda, içinde yer aldýðýmýz ve uzun süredir çeþitli nedenlerle çalýþmalarýna ara verilen grubun tekrar aktif hale getirilmesi kararlaþtýrýldý. Ýstanbul Çevre Konseyi tarafýndan 3 Aralýk 2005'te Göztepe Parký önünde, parkýn betonlaþtýrýlmasýnýn önlenmesi amacýyla yapýlan basýn açýklamasýna, Yönetim Kurulu düzeyinde katýlým saðladýk. Yeþil alan bilinci taþýmayan, betonlaþma taraftarý gruplarýn üç kez provokasyonuna maruz kalan etkinlik, nitelikli, çevreye duyarlý, yeþil alan savunucusu sað duyulu kiþilerin kararlýlýðýyla baþarýyla gerçekleþtirildi. Ayný gün öðleden sonra, ABD ve Avustralya'nýn sera gazlarýnýn azaltýlmasýný amaçlayan Kyoto Protokolü'nü imzalamasýný saðlamak amacýyla dünyanýn pek çok ülkesinde eþanlý olarak gerçekleþtirilen, Küresel Isýnmaya Karþý Küresel Eylem Günü Mitingi'ne üyelerimizle birlikte TMMOB pankartý altýnda katýldýk. 23 Kasým 2005'te Saðlýklý Gýda Platformu'na katýldýk. Platform, 6 Aralýk 2005'te basýn toplantýsý ile tanýtýldý. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Saðlýklý Gýda Platformu'nca 10 Aralýk 2005'te düzenlenen "Çiftlikten Sofraya Saðlýklý Gýda Zirvesi"ne de katýlarak, "Avrupa Birliði Sürecinde Gýda Denetimi ve Tüketimi" baþlýklý panelde ODA'mýz görüþlerini sundu. Tarým Ýl Müdürü Ahmet KAVAK'ýn yönettiði panelde ayrýca VEFADER Baþkaný Erhan BAÐ, Tüketiciler Birliði Baþkaný Bülent DENÝZ, Veteriner Gýda Hijyenistleri Derneði Baþkaný Can DEMÝR ve Mutfak Derneði Baþkaný Ramazan BÝNGÖL konuþmacý olarak yer aldý. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'nca 8 Aralýk 2005'te gerçekleþtirilen "Ýstanbul'un Geleceði" konulu toplantýya katýlarak, tarým topraklarý ve su havzalarý konusunda görüþlerimizi sunduk. Su Ürünleri Mühendisleri Derneði Baþkaný Doç. Dr. Meriç ALBAY, Baþkan Yardýmcýsý Mehmet ÖZGEN ve muhasip üye Erkan ARAS, 14 Aralýk 2005 tarihinde Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Ziyaret kapsamýnda Su Ürünleri Mühendislerinin meslek odasý açabilmeleri ve örgütlülükleri konularýnda bilgi alýþ veriþinde bulunuldu. 19 Aralýk 2005'te "Koruma Kültürünü Korumak" konulu çalýþtaya katýldýk. ATALIK, 20 Aralýk 2005'te düzenlenen, "Avrupa Birliði Uyum Sürecinde Gýda Sektörü ve Mevzuatlarý" konulu panelde bir konuþma yaptý. Tarým Ýl Müdürü Ahmet KAVAK ve TMMOB Gýda Mühendisleri Ýstanbul Þube Baþkaný Ali Haydar SÜSLÜ'nün de konuþmacý olarak yer aldýðý paneli, ÝTÜ Gýda Mühendisliði 31

7 ÝSTANBUL Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Dilek BOYACIOÐLU yönetti. Köy Merkezli Tarýmsal Üretime Destek Projesi çerçevesinde Ýstanbul'da görev yapan tarým danýþmanlarýna yönelik 21 Aralýk 2005 tarihinde Tarým Ýl Müdürlüðü'nde düzenlenen eðitim çalýþmasýnda, Þube Yazman Üyemiz Muharrem AKSOY, "Su ürünleri Mevzuatý" konusunda bilgi verdi. RADYO VE TV: Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, SKY TÜRK TV'de 5 Eylül 2005'te canlý olarak yayýnlanan "Ýnteraktif Haber" konuk olarak, "zirai mücadele ilaçlarý ve kullanýmlarý" konusunda açýklamalarda bulundu. ATALIK, 12 Ekim 2005'te YÖN FM'in canlý yayýnýna katýlarak, "Kuþ Gribi"ne iliþkin ODA görüþümüzü aktardý. Avrasya TV'de 17 Ekim 2005'te yayýnlanan "Tarým Dünyasý" programýna, Tekirdað Ziraat Odasý Baþkaný Þerif BAYKUT ile birlikte canlý yayýn konuðu olan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, "Trakya'da tarýmýn sorunlarý ve çözüm önerileri" konularýnda açýklamalar yaptý. ATALIK, Radyo Barýþ'ýn 24 Ekim ve 14 Kasým 2005 tarihli yayýnlarýna katýlarak, ODA görüþlerimizi sundu. Ulusal Kanal TV'de 17 Kasým 2005'te canlý yayýnlanan "Fikir Meydaný" programýna Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þube Baþkaný Mehmet Ali CAN- DAÞ ile birlikte konuk olan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, "Toprak Reformu" konusunda ODA görüþümüzü aktardý. ATALIK'ýn zirai mücadele ilaçlarý ile ilgili açýklamasý 1 Aralýk 2005'te TV 8 Ana Haber Bülteni'nde yayýnlandý. CNN Türk TV'de 6 Aralýk 2005 günü yayýnlanan "Tarým" programýna katýlan ATALIK, AB ile ülkemiz tarým sektörü arasýndaki farklar konusunda ODA görüþümüzü belirtti. ATALIK, Kanal Türk TV'de 14 Aralýk 2005 günü yayýnlanan "Ekonomi Gündemi" programýna canlý yayýn konuðu olarak, "Genetiði deðiþtirilmiþ organizmalarla ilgili dünyada son geliþmeler" konusunda bilgiler sundu. ÝZMÝR Þubemiz tarafýndan düzenlenen "Kýrsal Kalkýnmada Ziraat Mühendisliðinin Rolü" konulu Uluslararasý Yuvarlak Masa Toplantýsý, Eylül 2005 tarihlerinde Selçuk-Þirince Köyü'nde gerçekleþtirildi. Çok sayýda yerli ve yabancý uzmanýn konuk olduðu toplantýda, kýrdan kente göç, kýrda geçim sýkýntýsý, kýrsal alanlarýn desteklenmesi, yenilenebilir enerji kullanýmý ve AB Ortak Tarým Politikasý'nýn da içinde bulunduðu konular tartýþýldý. TMMOB'un 8 Ekim 2005'te Ankara'da yaptýðý miting öncesinde TMMOB ÝKK olarak bir basýn toplantýsý düzenledik. Mitinge, 2 otobüslük kalabalýk bir meslektaþ ve öðrenci üye topluluðu ile katýldýk. Þube Baþkanýmýz, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin 11 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen Mezuniyet Töreni'nde, mesleðimizin geleceði ve meslektaþlarýmýzýn aidiyet duygusunu yükseltmeye yönelik bir konuþma yaptý. Küresel ýsýnmaya karþý Ýzmir'de oluþturulan Küresel Isýnma Ýzmir Çalýþma Grubu ilk toplantýsýný, 12 Ekim 2005 tarihinde yaptý. Toplantýlar, Þube Binamýzda her hafta düzenli olarak devam etti. Küresel Isýnma Çalýþma Grubu'nda Þubemizi temsil eden Yazman Üyemiz Vezan KARABULUT, ayný zamanda Küresel Isýnma Ýzmir Grubunun Sekreterliðini de yürütüyor. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, 16 Ekim 2005'te düzenlenen Milli Tarým Kurultayý'nda "Tarým ve Özelleþtirme" konulu bir sunum yaptý. SINDIR, Kurultay'ýn kapanýþ oturumunda da, ülkemiz tarýmýnýn genel sorunlarý ve çözüm önerileri konularýnda ODA'mýz görüþlerini aktardý. Þube Baþkanýmýz, 21 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen "3 Ekim Sonrasýnda Mühendislik Mimarlýk Hizmetleri" konulu etkinlikte, "AB Müzakere Sürecinde Türk Tarýmý" konulu bir sunum yaptý. SINDIR, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 27 Ekim 2005'te bir açýk hava toplantýsý yaparak, Öðrenci Temsilciliði'nin sorunlarýný ve önerilerini dinledi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin 7 Kasým 2005 tarihli Mezuniyet Töreni'ne katýlan SINDIR, baþarý bazý öðrencilere diplomalarýný verdi. 32

8 Þube Baþkanýmýz, 8 Kasým 2005'te Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin daveti üzerine Ýzmir BÞB Nazým Ýmar Planýnda Tarým Alanlarýnýn durumu konusunda görüþ almak üzere toplantýya katýldý. Toplantý sonucunda Þubemizin katkýlarý konusunda bir çalýþma yapýlacaðý bildirildi. Þubemiz, Kasým 2005 tarihlerinde Kimya Mühendisleri Odasý'nca düzenlenen "Zeytinyaðý ve Prina Yaðý" sempozyumuna katýldý. E.Ü. Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda 11 Kasým 2005'te "Gýdanýn Geleceði" konulu film gösterimi yapýldý. Genel Merkezimiz tarafýndan 25 Kasým 2005'te Ankara'da düzenlenen I. Öðrenci Kurultayý'na Þube Baþkanýmýz Kamil Okyay SINDIR, Ege Üniversitesi Ziraat ve Su Ürünleri Fakülteleri'nden öðretim üyesi ve öðrencilerle birlikte katýldý. Þubemizin Kalite Dünyasý kuruluþu ile iþbirliði yaparak düzenlediði, HACCP ve EUREPGAP kurslarý büyük ilgi gördü. Ýzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesinde, 25 Kasým 2005 tarihinde Necati CUMALI'nýn yazdýðý "Derya Gülü" isimli oyunu 100 dostumuzla birlikte izledik. Ege Bölgesi Sanayi Odasý'nýn (EBSO) 2005 yýlý içerisinde ayda bir yapýlan, "Akreditasyon Laboratuvarlarý Çalýþma Komisyonu" toplantýlarýna Yönetim Kurulu Yazman üyemiz Z.Vezan KARA- BULUT; "Gýda Güvenliði Çalýþma Komisyonu" toplantýlarýna da Yönetim Kurulu Yedek üyemiz Serpil KURUOÐLU katýldý. TMMOB ÝKK Sekreterliði'nin önerisinin TMMOB Yönetim Kurulu'nca kabul edilmesiyle, 7 Aralýk 2005 tarihi itibariyle TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterya görevi Þubemize verildi ve Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, TMMOB Ýzmir Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterliði görevine getirildi. RADYO VE TV: Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, 5 Eylül 2005'te TRT-1 Radyosu'nun canlý yayýnýna konuk olarak, "Tarým Alanlarýnýn Tarým Dýþý Amaçla Kullanýmý ve Bunun Yarattýðý Sorunlar" konusunda ODA görüþlerimizi sundu. DIÞ TEMASLAR: Þube Baþkanýmýz Eylül 2005 tarihleri arasýnda, Üniversite görevi ile ilgili olarak ders vermek üzere kendi imkanlarýyla gittiði Saray-Bosna / Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nde, ODA'mýzýn verdiði yetkiyle Güneydoðu Avrupa Ziraat Mühendisleri Birliði Yönetim Kurulu toplantýsýna da katýldý. SINDIR, Eylül 2005 tarihleri arasýnda Budapeþte'de düzenlenen "Ziraat Mühendisliði Eðitim-Öðretiminde Avrupa Yüksek Öðrenim Uyumu" konulu toplantýda, ülkemizdeki Ziraat Mühendisliði eðitimi hakkýnda bilgi aktardý. Toplantýda 25 AB üyesi ülkenin temsilcileri, kendi ülkeleri hakkýnda bilgi verdi. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, 3-9 Ekim 2005 tarihleri arasýnda kendi imkanlarýyla gittiði Brauschweig-Almanya'da "Türkiye Tarýmýnda Geliþmeler" konulu bir sunum yaparak, ODA'mýz ile ilgili konularda görüþ alýþveriþinde bulundu. KAYSERÝ Þubemizin düzenlediði etkinlik kapsamýnda, ABD OHÝO State Üniversitesi'nden Öðretim Üyesi Prof. Dr. Erdal ÖZKAN, 14 Ekim 2005 tarihinde "Bitkisel Üretimde Zirai Ýlaç (PESTÝSÝT) Kalýntýlarý" konulu bir konferans verdi. Tarým Sigortalarý Vakfý Genel Müdürü Tanfer DÝNLER'in. 12 Kasým 2005'te Kayseri Büyükþehir Belediyesi Meclis Salonu'nda verdiði, "Tarým Sigortalarý Yasasý ve Uygulamalarý" konulu konferans da büyük ilgi gördü. KONYA Konya Þubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Yüksek Mühendisi Nezih ÞÝÞMAN, Ziraat Fakültesi ö ð r e n c i l e r i n e " Z i r a a t M ü h e n d i s l i ð i M e s l e ð i n i n Durumu, Özel Sektörde Hangi Niteliklerdeki Ziraat Mühendislerinin Ýstihdam Edildiði ve Deðiþen Koþullarda Ziraat Mühendisleri Ýçin Kariyer ve Giriþimcilik" konularýnda seminer verdi. Þubemizin 5. Dönem Olaðan Genel Kurulu, Aralýk 2005 tarihinde yapýldý. Yapýlan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu þöyle belirlendi: "Hasan Hüseyin MOTUK (Baþkan), Özkan TAÞPINAR (II. Baþkan), Celal YILDIZ (Yazman), Nezih ÞÝÞMAN (Sayman), Gülseren ATICI Ömer Faruk ÜNALDI ve Hakan ÇALIÞKAN (Üye)." 33

9 MANÝSA Þubemiz 40. Dönem Olaðan Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu seçimi, Aralýk 2005 tarihinde yapýldý. Seçim sonucunda Þube Baþkanlýðýna Engin KURT, Ýkinci Baþkanlýða Ali IÞIK, Yazman Üyeliðe Yýlmaz USTA, Sayman Üyeliðe Fatih DÖNMEZ ve Þube Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erdem KUTLAR, Mustafa ÖNCÜ ve Osman KALPAK getirildi. TMMOB mevzuatý ve Ziraat Mühendisleri Odasý Kamu Bilirkiþi Yönetmeliði gereði Þubemizce, Aralýk 2005 tarihleri arasýnda Bilirkiþi Eðitim Semineri düzenlendi. Eðitim semineri sonucunda 37 katýlýmcýyla Bilirkiþi Sertifikasý verildi. RÝZE Rize'de görevli olan Tarým Danýþmanlarý ile 19 Ekim 2005'te bir toplantý yapýlarak, gerçekleþtirilen çalýþmalar, sorunlar ve çözüm önerileri deðerlendirildi. ODA'mýza yeni üye olan meslektaþlarýmýzla tanýþmak ve düþüncelerinden yararlanmak amacýyla 12 Kasým 2005'te bir toplantý gerçekleþtirildi. MERSÝN TMMOB tarafýndan 8 Ekim 2005'te Ankara'da düzenlenen mitinge 30 kiþi ile katýldýk. Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ tarafýndan, "1000 Köye 1000 Tarým Danýþmaný" ve "Kuþ Gribi" konularýyla ilgili basýn açýklamalarý yapýldý. Köy Hizmetleri Ýl Müdürlüðünde görevli meslektaþlarýmýzýn sorunlarýna yönelik olarak 31 Ekim 2005'te Þubemizde bir toplantý yapýldý. Toplantýya, Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ, Yönetim Kurulu üyeleri ve Ziraat Mühendisi meslektaþlarýmýz katýldý. Genel Merkezimiz tarafýndan Kasým 2005'te Ankara'da düzenlenen Bilirkiþi Eðitimi Semineri'ne Þubemizden Sabit ALTINTAÞ ve Ali YAR- PUZLU katýldý. Þube Baþkanýmýz ATEÞ, 22 Kasým 2005'te Kanal 33 TV'de yayýnlanan "Mersin'in Nabzý" Programýna katýlarak, Tarýmýn Sorunlarý ile ilgili ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. ATEÞ, TRT Radyosu'nda 24 Aralýk 2005'te canlý olarak yayýnlanan programa da katýlarak, ODA görüþlerimizi sundu. Þubemizde 3-4 Aralýk 2005 tarihlerinde, Sabit ALTINTAÞ ve Ali YARPUZLU'nun eðitmenliðinde, Bilirkiþi Semineri düzenlendi. Seminere katýlan 18 kiþi eðitimi baþarýyla tamamladý. Þubemizin 40. Olaðan Genel Kurulu, Aralýk 2005 tarihlerinde yapýlarak, 7 kiþilik yeni Yönetim Kurulu ve 22 kiþilik Ankara delegasyonu belirlendi. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri, Ýþ Yeri Temsilcileri, Denetçiler, eski Ýl Temsilcileri ve Þube Yönetim Kurulu Baþkanlarýnýn da katýlýmýyla, 27 Aralýk 2005'te gerçekleþtirilen Danýþma Kurulu Toplantýsý'nda, lokal iþletme yöntemi ve zirai ilaç bayileri konusunda görüþ alýþveriþi yapýldý. Þubemiz Olaðan Kongresi, Aralýk 2005 tarihlerinde gerçekleþtirildi. Seçimler sonucu, yeni Yönetim Kurulu þu þekilde belirlendi: "Muhammet PERTEK (Baþkan), Fatih ATASEVER (II. Baþkan), Kubilay TÜRKYILMAZ (Sayman), Cahit GÜLBAY (Yazman), Ýlhami ALBAYRAK (Üye)." Þube Baþkanýmýz Muammet PERTEK ve Yönetim Kurulu, 21 Aralýk 2005 tarihinde Rize Tarým Ýl Müdürü'nü, 23 Aralýk 2005'te de Rize Valisi Enver SALÝHOÐLU'nu ziyaret ederek, yeni dönemde yapýlacak çalýþmalarla ilgili görüþ alýþveriþi yaptý. Þubemiz, Vali SALÝHOÐLU'na Tarým Danýþmanlarýnýn sorunlarýný içeren bir dosya da sundu. Þubemiz, 23 Aralýk 2005'te Rize Ziraat Odasý ve Çay Ýþletmeleri Genel Müdürü Ekrem YÜCE'yi de ziyaret etti. Çay Ýþletmeleri Genel Müdürü Ekrem YÜCE de, 30 Aralýk 2005'te Þubemizi ziyaret ederek, çalýþmalarýmýz hakkýnda bilgi aldý. ÞANLIURFA Ý.K.K. tarafýndan yapýlan toplantýlara Þube Baþkanýmýz Atilla YAZAR katýlarak, ilimizin deðiþik sorunlarý ile ilgili saptamalarda bulunuldu. Þubemiz tarafýndan güncel konulara iliþkin basýn açýklamalarý yapýlarak, ODA görüþlerimiz duyuruldu. Ýl düzeyinde sivil toplum örgütlerinden oluþan demokrasi platformu çalýþmalarýna katký sunuldu. Þanlýurfa'da Kasým 2005 tarihlerinde gerçekleþtirilen "Toprak Reformu 2005" Kongresi'ne Þube Yönetimi ve üyeler olarak katýlým saðladýk. Genel Merkezimiz tarafýndan 25 Kasým 2005 tarihinde Ankara'da yapýlan I. Öðrenci Kurultayý'na Þubemizi temsilen Muhammed Remzi KARACA, Ziraat Fakültesi öðretim üyesi ve öðrencileriyle birlikte katýldý. 34

10 SAMSUN Sorunlarý" hakkýnda ODA görüþlerimizi sundu. Þubemiz tarafýndan Ekim ayýnda Van 100. Yýl Üniversitesi Rektörü, ODA'mýz Üyesi Prof. Dr. Yücel AÞKIN ve Tarým Danýþmanlarý ile ilgili basýn açýklamalarý yapýldý. Ankara'da 8 Ekim ve 17 Aralýk 2005 tarihlerinde düzenlenen mitinglere Þubemizce katýlým saðlandý. TARGEV ile ortaklaþa Kasým 2005 tarihleri arasýnda 3 günlük HACCP Eðitimi düzenlenerek, eðitime katýlan 35 meslektaþýmýza sertifika verildi. Þube Baþkanýmýz Ünal IÞIKER, 28 Kasým 2005'te ART TV'nin yayýnýna katýlarak, Karadeniz Bölgesi'nde tarým ve sorunlarýný anlattý. Programa eski TZOB Baþkaný Faruk YÜCEL de katýldý. Samsun Valiliði ve Büyükþehir Belediyesi'nin ortaklaþa 6 Aralýk 2005'te düzenlediði "Tarým Sektörü Stratejisi" toplantýsýna, Þube Baþkanýmýz Ünal IÞIK- ER katýlarak, "Karadeniz Bölgesi'ndeki Tarým ve Þubemiz 6. Olaðan Genel Kurulu'nu Aralýk 2005 tarihlerinde yaparak, yeni Yönetim Kurulu'nu belirledi. Yeni Yönetim Kurulu'nda görev daðýlýmý þöyle gerçekleþti: "Þube Baþkaný Prof. Dr. Zeki ACAR, II. Baþkan Ali Fuat AKER, Yazman Üye Ayþe ERTÜRK, Sayman Üye Muharrem SÖKMEN, Üyeler Hanife SAÐLAM, Nilüfer AKDEMÝR ve Turgut EREL. Þubemizde, Aralýk 2005 tarihleri arasýnda Ercan YANOÐLU ve Kenan ATAGÜN tarafýndan Bilirkiþi Eðitim Semineri verildi. HATAY Þubemizde, Kasým 2005 tarihlerinde düzenlenen 3 günlük HACCP Eðitimi sonucunda, 26 katýlýmcýya törenle sertifikalarý verildi. Þubemiz tarafýndan 3 Aralýk 2005 tarihinde gerçekleþtirilen Bilirkiþi Eðitimi'ne de 74 kiþi katýldý. MUÐLA Þubemizin Olaðan Genel Kurulu, Aralýk 2005 tarihlerinde yapýldý yýlý Kamulaþtýrma Bilirkiþilerini saptamak amacýyla 24 Aralýk 2005 tarihinde Þubemizde bir kurs düzenlendi. Eðitime katýlanlara törenle sertifika verildi. ÖZGÜNDÜZ ve üyemiz Necmettin KÖÞKEROÐLU yer aldý. Genel Merkezimizin 25 Kasým 2005'te Ankara'da düzenlediði I. Öðrenci Kurultayý'nda, Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Temel GENÇTAN Düzenleme Kurulu Üyesi olarak görev aldý. Þubemiz Kurultay'a Tekirdað Ziraat Fakültesi'nden 1 araþtýrma görevlisi ve 5 öðrenci ile katýldý. Þubemizde 7-9 Aralýk 2005 tarihlerinde 3 gün süreli "Bilirkiþi Meslek Ýçi Eðitim Semineri" düzenlendi. Yönetim Kurulu Üyemiz Cafer ÖZGÜNDÜZ ve üyemiz Necmettin KÖÞKEROÐLU'nun eðitim verdiði seminere, yaklaþýk 20 üyemiz katýldý. MUÐLA TEKÝRDAÐ TMMOB tarafýndan 8 Ekim 2005'te Ankara'da yapýlan mitingde, Þubemiz Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte 11 kiþi olarak yer aldý. Genel Merkezimiz tarafýndan 9 Ekim 2005'te düzenlenen e-zmo Eðitim Kursuna Þubemiz büro çalýþaný ve bir üyemiz katýldý. Ankara'da Kasým 2005 tarihlerinde yapýlan Bilirkiþi Eðitimi Semineri'nde de, Yönetim Kurulu Üyemiz Cafer VAN TEKÝRDAÐ Þube Yönetim Kurulumuz, Van ve ilçelerinde sorumlu yönetici olarak görev yapan Þubemiz üyesi meslektaþlarýmýzla bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Aralýk ayý içerisinde Þubemiz Olaðan Genel Kurulu yapýlarak, yeni Yönetim Kurulu ve delegasyon seçimleri gerçekleþtirildi. VAN 35

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik.

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan Syriana filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 14 Þubat 2006'da Kanal Türk TV'de Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarým Dosyasý" Programý'na katýlarak, bölgemizde tarýmýn sorunlarýna yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. Adana tarýmýnýn

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 ÝKÝ YÖNETMELÝÐÝMÝZ DAHA RESMÝ GAZETE DE YAYIMLANDI. 37-39.Sayfalar MESLEÐÝMÝZLE ÝLGÝLÝ HAK GASPINA YOL

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 53 17 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Þehir Plancýlarý Ve Ýþsizlik Kurultayý Ankara Yerel Kurultayý'na katýlým gerçekleþtirildi. 24 Eylül 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Toplantý

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ NÝSAN-AÐUSTOS 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 76-77 ANA YÖNETMELÝÐÝMÝZ RESMÝ GAZETE DE YAYINLANDI... TARIM ALET VE MAKÝNELERÝ PROJELENDÝRME YETKÝ BELGESÝ

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR-YEREL SÜRELÝ YAYIN SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

SEMPOZYUM - KONFERANS K

SEMPOZYUM - KONFERANS K GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2005 "EKONOMÝ GÜNDEMÝ" KONFERANSI / 22 Ekim 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda, Ekonomist ve Kanaltürk TV Yorumcusu Selim SOMÇAÐ, 22 Ekim 2005'te ODA'mýzda "Ekonomi

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005 ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET 30 Haziran 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu üyelerimiz Hamdi ARPA, Selda ÜNAL, Burhan HARMANKAÞI, Mehtap ERCAN ve Dr. Kadriye KALINBACAK ile Genel

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO'dan haberler Ankara'da 2. Deprem toplantýsý... Ankara Valiliði tarafýndan Ankara'nýn depremselliði konusunda geniþ katýlýmlý ikinci toplantý düzenlendi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel'in Baþkanlýðýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006) 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Þubat 2006) 17-18 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

I-"BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI" KONFERANSI SERDAR TURGUT

I-BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI KONFERANSI SERDAR TURGUT BAHAR KONFERANSLK ONFERANSLARIARI Her yýl düzenlediðimiz "Bahar Konferanslarý" bu yýl 3 ayrý konu baþlýðýnda, tarým sektörü yanýnda diðer sektörleri de yakýndan ilgilendiren ve gündemde olan baþlýklarý

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI 20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7)

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7) içindekiler 2 9 11 17 22 25 33 36 Sunuþ Tarým Alaný Ýþgaline Af (Toprak Dosyasý I) TÝGEM de Erozyon... (Toprak Dosyasý 2) TÝGEM Dalaman (Toprak Dosyasý 3) TÝGEM Yalova (Toprak Dosyasý 4) Altýn Topraklar

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 64 1 Temmuz 2010 : Ankara Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi jeoloji mühendiliði bölümü mezuniyet törenine Dündar Çaðlan ve Özcan Dumanlýlar katýlmýþtýr. 2 Temmuz 2010 : 2 Temmuz

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Haydar Şahin Merkez Deniz Öztürk Merkez Refik Akın Ankara Şube Mustafa Karaman Antalya Şube Süleyman

Detaylı

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU 05 Nisan 2014tarihindeGenel Merkezde düzenlenen, Başkanlar kurulu toplantısına Şube Başkanımız Gül Yüzüncü Yılmaz katıldı. ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 17

Detaylı

Ýstanbul Tabip Odasý ndan Celal Mestcioðlu da konuþmasýnda iþyerlerinde üretim aþamasýnda bulunan herkesin ortak kavramlarda buluþmasý gerektiðini, her gün iþyerlerinde çeþitli iþ kazalarýna rastlandýðýný

Detaylı

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK 1 MAYIS - 30 AÐUSTOS 2006 SAYI : 80 AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK REKTÖR BÜYÜKBURÇ VE ZÝRAAT FAKÜLTESÝ DEKANLARI ÝLE BÝRLÝKTE TARIM BAKANI'NI ZÝYARET ETTÝK e-zmo EÐÝTÝMÝ

Detaylı

TARIMSAL ÖÐRETÝMÝN BAÞLANGICININ 160 INCI YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ

TARIMSAL ÖÐRETÝMÝN BAÞLANGICININ 160 INCI YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ TARIMSAL ÖÐRETÝMÝN BAÞLANGICININ 160 INCI YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ ODA'mýzýn Tarýmsal Öðretimin Baþlangýcýnýn 160. Yýldönümü Kutlamalarý kapsamýnda düzenlediði "2000'li Yýlarda Tarým Sektörü Sempozyumu",

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 7 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 99 7. Temsilciliklerimizden Batman İl Temsilciliği 27 Ocak 2012 tarihinde Batman Telekom İl Müdürlüğünde SMM li üyelerin katılımıyla projelerde Cat-6 Kablo kullanımına ilişkin yapılan

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

29.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ Ekim 2014 Fırat Üniversitesi, Elazığ

29.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ Ekim 2014 Fırat Üniversitesi, Elazığ 29.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 24-25 Ekim 2014 Fırat Üniversitesi, Elazığ Mühendislik Dekanları Konseyi Mühendislik dekanları arasında deneyimlerin paylaşıldığı, iyi uygulamaların tartışıldığı, güçlü

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007

YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007 YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007 SEMİNER * Fakültemiz Dekanlık Toplantı Salonunda 5 Eylül 2007 tarihinde Aberdeen Üniversitesi (İskoçya) öğretim elemanı Stan Matthews, Seed Vigoor and Crop Performance konulu

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz.

MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz. BAÞSAÐLIÐI Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi SET Group Holding A.Þ. Genel Müdürü ve Murahhas Azasý Sayýn Adnan Ýðnebekçili nin muhterem annesi FATMA ÝÐNEBEKÇÝLÝ 05 Mart 2001 tarihinde vefat etmiþ, ayný gün

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI MÝMARLAR ODASI ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR 16 CUMHURBAÞKANI'NDAN CARGILL YASASI'NA VETO 18 TOPRAK TALANI SÜRÜYOR 20 CARGILL'Ý KURTARMA CEPHESÝ

Detaylı