YEN TEKNOLOJ LER VE ÇALIfiMA HAYATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEN TEKNOLOJ LER VE ÇALIfiMA HAYATI"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2926 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1883 YEN TEKNOLOJ LER VE ÇALIfiMA HAYATI Yazarlar Prof.Dr. Hüsnü ERKAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. fiuayyip ÇALIfi (Ünite 4, 6) Doç.Dr. Aflk n KESER (Ünite 5, 7) Doç.Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER (Ünite 8) Yrd.Doç.Dr. Fuat MAN (Ünite 2) Editör Doç.Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc s Ö r.gör.dr. Zekiye Rende Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil Yaz m Dan flmanlar Emine Koyuncu Funda Gürbüz Gözde Metin Grafikerler Ayflegül Dibek Gülflah Karabulut Hilal Küçükda aflan Aysun fiavl Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Yeni Teknolojiler ve Çal flma Hayat ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... viii Yeni letiflim ve Biliflim Teknolojilerinin Ortaya Ç k fl... 2 G R fi... 3 TEKNOLOJ, B LG VE TOPLUMSAL DÖNÜfiÜMLER... 4 LK LET fi M VE B L fi M TEKNOLOJ LER : MATBAA, GAZETE, DERG, TELGRAF VE TELEFON... 7 LK KUfiAK LET fi M VE B L fi M TEKNOLOJ LER YEN AÇILIMLAR: RADYO VE TELEV ZYON LK ELEKTRON K B LG SAYARLARDAN 1980 LERE: SAYISAL (D J TAL) DEVR M K fi SEL B LG SAYARLARDAN A LARA VE KÜRESEL SAYISAL (D J TAL) MEDYAYA HER YERDE OLAB LEN B LG SAYARLARDAN GELECE N B LG SAYARLARINA E-DÖNÜfiÜM E- fi VE E-T CARET E-DEVLET VE POST-BÜROKRAS Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Üretim Teknolojilerinin Bilgisayarlaflmas ve Sonuçlar G R fi MEKATRON K Tarihsel Geliflim Mekatroni in Anlam Farkl Mühendislik Alanlar n n Mekatronikteki Yeri Kullan m Alanlar Mekatronik Uygulamalar n n Kullan m n Gerekli K lan Nedenler CAD / CAM FMS (Flexible Manufacturing Systems - Esnek malat Sistemleri) Teknolojinin Üretim Sürecine Etkisi Esnekli in Sosyo Politik Arka Plan Esnek malat Sistemi (E S) Nedir? ESNEK UZMANLAfiMA VE YALIN ÜRET M Esnek Uzmanlaflma ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Yal n Üretim Tam Zaman nda Üretim (Just In Time) Toplam Kalite Kontrol MADALYONUN TERS NE BAKMAK Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE Bilgi Toplumunun Do uflu ve Anlam G R fi B LG TOPLUMUNUN DO UfiU B LG VE B LG TOPLUMUNUN TANIMI B L fi M A LARINDA B LG N N YARATILMASI B LG TOPLUMUNA GEÇ fi: KUANTUM TEMELL DÜfiÜNCE PARAD GMALARINA KAYIfiTIR B LG TOPLUMU A ÖRGÜTLENMES NE DAYALI TOPLUMSAL YAPILANMADIR A ÖRGÜTLENMES N B L fi M TEKNOLOJ LER VE B LG OTOYOLLARI fiek LLEND R R B LG TOPLUMUNUN YAPILANIfiI Düflünce Sisteminde Yap lanma ve Etkin nsan Bilgi Ekonomisinin Yap lan fl Sosyal A lar n Sinerjik Yap lan fl Kat l mc Demokrasinin Yap lan fl Küresel A larda Kültürel Yap lanma Toplumsal Bütündeki Yap lanman n Birlikteli i B LG TOPLUMUNA GEÇ fi SÜREC N N BUNALIMLARI: YEN K ML K ARAYIfiI Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiflin Üretim ve stihdama Etkileri G R fi TEKNOLOJ K fis ZL K ST HDAMDA DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE TEKNOLOJ ÜCRETLER, VER ML L K VE ÇALIfiMA SÜRELER, fi YAfiAM DENGES

5 çindekiler v EMEK P YASASININ BÖLÜMLENMES Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yeni Teknolojilerin Çal flma Hayat na Etkileri G R fi H ZMETLER SEKTÖRÜNÜN YÜKSEL fi TEKNOLOJ KAVRAMI B LG fiç S De iflen flyeri Organizasyonu TELE ÇALIfiMA Evde Çal flma Uydu Büro Komflu Büro Mobil Çal flma ÇA RI MERKEZLER stihdam Boyutuyla Ça r Merkezleri DUYGUSAL EMEK Duygusal Eme in Tan m Duygusal Emek Yaklafl mlar Ashforth ve Humphrey Yaklafl m Morris ve Feldman Yaklafl m Grandey Yaklafl m Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yeni Teknolojiler ve Çal flanlar n Örgütlenmesinin Yeni Boyutu G R fi NG LTERE N N MAK NE KIRICILARI LUDDIZM VE MAK NE KIRICILI I YEN -LUDD ZM KOLEKT F EYLEM VE KOLEKT V ZM ÜN TE 6. ÜN TE

6 vi çindekiler Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Okuma Parças Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 8. ÜN TE Yeni Teknolojiler ve Çal flma Hayat n n Gelece i G R fi ÇALIfiMA HAYATINDA DE fi M YEN TEKNOLOJ LER N ST HDAMA ETK LER Yeni Teknolojilerin fl Yaratma Etkisi Yeni Teknolojilerin fl Yok Etme Etkisi ESNEKL K Esnek Çal flma Esneklik Türleri Say sal Esneklik Fonksiyonel Esneklik Zamana Göre Esneklik Ücret Esnekli i Esnek Çal flma fiekilleri K smi Süreli Çal flma (Part-Time Çal flma) fl Paylafl m S k flt r lm fl fl Haftas Ça r Üzerine Çal flma Tele Çal flma Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yeni Teknolojiler ve Türkiye de Biliflim letiflim Teknolojileri Uygulamalar G R fi B L fi M LET fi M TEKNOLOJ LER VE TÜRK YE Biliflim letiflim Teknolojilerinin Türkiye ye Girifli e-dönüflüm Türkiye (e-dtr) Projesi Türkiye nin Avrupa Birli i (AB) Bilgi Toplumu Politikalar na Uyumu

7 çindekiler vii Türkiye de Biliflim letiflim Teknolojileri Uygulamalar Elektronik Ticaret (e-ticaret) Elektronik Devlet (e-devlet) Elektronik Pazaryerleri (e-pazaryerleri) Elektronik mza (e- mza) TÜRK YE DE B L fi M LET fi M TEKNOLOJ LER VE ÇALIfiMA HAYATI Kad nlar ve Biliflim letiflim Teknolojileri Çocuk ve Gençler le Biliflim letiflim Teknolojileri Yafll lar ve Biliflim letiflim Teknolojileri Engelliler ve Biliflim letiflim Teknolojileri Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar

8 viii Önsöz Önsöz Milyonlarca y ld r teknoloji insan n do ayla mücadele etmesinde ve hayatta kalmas nda önemli bir faktör olmufltur. Günümüzde; genel olarak teknoloji, özel olarak da bilgi ve iletiflim teknolojilerinin kullan m yaflam n her alan n etkilemektedir. Teknoloji insan n refah düzeyini art ran özellikleriyle önemini korumaya devam ederken çal flma yaflam nda da önemli rol oynamaktad r. Teknolojik geliflmenin büyüme ve kalk nmada rol oynayan temel güçlerden biri oldu u de iflmeyen bir gerçektir. Son y llardaki teknolojik geliflmeler tüm dünyada insanlar n yaflam düzeylerindeki art fl n temel kayna d r. Bir ülkenin ayn anda hem yüksek ücretlere hem istihdam art fl na ve beraberinde de yüksek bir refah düzeyine ulaflabilmesi teknoloji alan ndaki baflar s na ve ilerlemesine ba l olmaktad r. Daha fazla iflgücü, sermaye ve hammadde kullan larak da üretim art - fl sa lanabilse de teknolojinin geliflmesi üretim maliyetlerini düflürerek mevcut üretimin rasyonalizasyonunu sa lamaktad r. Teknoloji; verimlilik üzerindeki pozitif yönlü katk lar ile ülkelerin büyüme oranlar n etkilemekte ve bu da sermaye hareketlili i, iflgücü rekabeti ve mal piyasalar ndaki rekabetin art fl ile sonuçlanmaktad r. Bu geliflmeler tar m toplumundan sanayi toplumuna ve ça m z n bilgi toplumuna geçifli de beraberinde getirmifltir. Yeni teknolojilerin ve özellikle biliflim iletiflim teknolojilerinin çal flma koflullar üzerindeki etkilerinden bahsedildi inde ilk akla gelen esnek çal flma biçimleri olmaktad r. Farkl sektörlerdeki teknoloji kullan m ve özellikle de biliflim iletiflim teknolojilerinin kullan m na dayal farkl l klar, sanal iflyerleri, bilgisayarl kontrol süreçleri ve iflin bilgisayarlaflmas ndan kaynaklanan de ifliklikler co rafi s n rlar ve mesafeleri ortadan kald rarak yeni teknolojiler ile yeni bir çal flma ortam yaratmaktad r. Bilgi ça ile artan e-ifl ve e-ticaret uygulamalar sayesinde sat n alma, stok kontrolü, lojistik, iletiflim, destek hizmetleri, on-line e itim gibi alanlar ortaya ç kmaktad r. Biliflim iletiflim teknolojilerinde yaflanan h zl geliflmeler çal flanlar n sahip olmas gereken beceriler üzerinde de de iflikliklere neden olmaktad r. Günümüzde teknolojideki geliflmelerle birlikte yarat c l k ve yenilikçilik yönü geliflmifl, iflgücü piyasas bilgisine hâkim çal flanlar, bilgi iflçileri daha önemli hale gelmektedir. Küreselleflen iflgücü piyasas nda bilgi iflçisi ile ilgili geliflmeler ve çal flma koflullar n n de iflmesi emek örgütlenmesi alan ndaki küresel sorunlar da beraberinde getirmifltir. Sendikal hareket önemli bir toplumsal kurum olma özelli ini kaybetmek üzeredir. Bilginin, yarat c l n ve giriflimcili in bir arada bulundu u günümüz bilgi toplumlar nda geliflmeler bütün ülkelerde ayn derecede etkili olamamaktad r. Biliflim iletiflim teknolojileri ve internet erifliminde; sahip olanlar ile olmayanlar, kullan c olanlar ile olmayanlar gibi önemli bir kutuplaflmadan söz edilmektedir. Bu kutuplaflma say sal bölünme kavram çerçevesinde tart fl lmaktad r. Dünya genelinde yaflanan farkl geliflmeler, say sal bölünme ve eflitsizli in en ucunda yer alanlar bak m ndan önemli bir eflitsizlik anlam na gelmektedir.

9 Önsöz ix Bu kitapta günümüzün yeni teknolojileri olan biliflim iletiflim teknolojileri ekseninde çal flma yaflam nda yaflanan dönüflümler ele al nmaktad r. flin ve iflyerinin de iflmesi, esnek çal flma biçimleri, çal flanlar n örgütlenmesinin yeni boyutlar ele al nmakta ve yaflanan dönüflüme uyum sa lama noktas nda oluflturulan politikalar, ortaya ç kan yeni kavramlar çerçevesinde ele al nmaktad r. Baflta kitab n yazarlar olmak üzere kitab n haz rlanmas nda eme i geçen herkese teflekkür eder, kitab n ö renciler ve konu ile ilgilenen tüm okuyuculara yararl olmas n dilerim. Editör Doç.Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER

10 1YEN TEKNOLOJ LER VE ÇALIfiMA HAYATI Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Günümüz bilgi ça ve bilgi toplumunun do ufluna neden olan, bilimsel ve teknolojik paradigma alg s nda yaflanan köklü dönüflüm ve kaymay aç klayabilecek, lk letiflim ve Biliflim Teknolojileri olan matbaa, gazete, dergi, telgraf ve telefonun teknolojik yenilikler olarak ortaya ç k fl ile bunlar n toplumsal yaflama etki ve yans malar n aç klayabilecek, lk kuflak letiflim ve Biliflim Teknolojilerinde yeni aç l m olan radyo ve televizyonun ortaya ç k fl n ve toplumsal etkilerini analiz edebilecek, lk elektronik bilgisayar n ortaya ç k fl ve evrimini özetleyebilecek, Kiflisel bilgisayardan küresel internet a lar na geçiflin tarihsel evrimini ve yaratt toplumsal de iflimi aç klayabilecek, Bilgisayarlar n gelecekte ne yönde geliflmekte oldu unu tart flabilecek ve Bilgisayar ve internet a lar n n yaratt e-dönüflüm ile e-devlet ve e-ticaretin durumunu aç klayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar letiflim ve Biliflim Teknolojileri Bilimsel Paradigma Birinci ve kinci Bilimsel Devrim Teknolojik Paradigma Say sal (Dijital) Devrim Say sal (Dijital) Bilgisayar nternet www E-Dönüflüm Bulut Bilgisayar Moleküler Bilgisayar Kuantum Bilgisayar çindekiler Yeni Teknolojiler ve Çal flma Hayat Yeni letiflim ve Biliflim Teknolojilerinin Ortaya Ç k fl G R fi TEKNOLOJ, B LG VE TOPLUMSAL DÖNÜfiÜMLER LK LET fi M VE B L fi M TEKNOLOJ LER : MATBAA, GAZETE, DERG, TELGRAF VE TELEFON LK KUfiAK LET fi M VE B L fi M TEKNOLOJ LER YENI AÇILIMLAR: RADYO VE TELEVIZYON LK ELEKTRON K B LG SAYARLARDAN 1980 LERE: SAYISAL (D J TAL) DEVR M K fi SEL B LG SAYARLARDAN A LARA VE KÜRESEL SAYISAL (D J TAL) MEDYAYA HER YERDE OLAB LEN B LG SAYARLARDAN GELECE N B LG SAYARLARINA E-DÖNÜfiÜM E- fi VE E-T CARET E-DEVLET VE POST-BÜROKRAS

11 Yeni letiflim ve Biliflim Teknolojilerinin Ortaya Ç k fl G R fi Günümüz bilgi ça ve bilgi uygarl n n ortaya ç k fl n ve bu yeni toplumsal yap lanmalar öncelikli ve a rl kl olarak iletiflim ve biliflim teknolojileri (ICT) tetiklemifl bulunuyor. Geçmiflte sanayi toplumu için gözlenen örgütlenifl, iflleyifl, sosyal iliflkiler, üretim, piyasa, pazarlama, tüketim iliflkileri ile politik süreçlerin yap lan fl ve iflleyiflleri, bugün köklü dönüflümler geçirerek yeniden flekillenmekte ve yap lanmaktad r. Böylesi köklü bir dönüflüm, toplumsal örgütlenme ve yap - lanma kal plar n n yeniden flekillenmesinde etkili olan temel unsur, teknolojik paradigmadaki kayma ile ilgilidir. Sanayi Devrimiyle yap lanan sanayi toplumunun örgütlenme ve yap lanma kal plar, mekanik paradigmaya dayal olarak gerçekleflmiflti. Bilgi toplumu ve bilgi ça ise iletiflim ve biliflim teknolojilerinin yani iletiflim ve biliflim teknolojileri paradigmas n n flekillendirdi i toplumsal kal p ve yap lanmalar devreye sokuyor. Böylece sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçifl, toplumsal bütünün merkezî ve temel unsuru olan teknolojik paradigmadaki kayma ile devreye girmifl bulunuyor. Zira iletiflim ve biliflim teknolojileri paradigmas toplumsal yap lanmalara yeni bir örgütlenme ba lam ve taban sunmufl bulunuyor. etiflim ve biliflim teknolojileri paradigmas n n getirdi i örgütsel yap lanma modeli, a sistemi olarak flekillendi. Sanayi toplumunun makine modeline dayal mekanik paradigmas, örgütlenme modeli olarak noktasal, tekil ve kapal bir sistem getirmiflti. Bu yüzden ekonomi biliminde homo-economicus varsay m ile tüketici ve üretici birimler, tektip olduklar gibi bu birimlerin iç ve d fl iliflki ve ba lant lar yoktu. Ayr ca birbirinden farkl ve de iflken davran fl seçenekleri gündeme gelemezdi. Ancak, standart, de iflmez, önceden hesaplanabilir, tekdüze karar ve davran fl kal plar üretebilirlerdi. Buna karfl n iletiflim ve biliflim teknolojileri paradigmas yla noktadan a a kay fl, a n bir sistem yap lanmas olgusunu gündeme tafl r. A bir sistem olarak iç ve d fl iliflkileri ile sistem içinde ve sistem d fl nda geçerli olan çoklu ve karmafl k etkileflimle, sürekli dinamik de iflken ve farkl laflan bir örgütlenme ve iflleyifl yap lan fl gösterir. Bu özellikleri ile iletiflim ve biliflim teknolojileri paradigmas, iletiflim ve biliflim a lar olarak yap lanan sistem ve süreçlere dayal dinamik iflleyifl modeli sergiler. letiflim ve biliflim a lar n n, hem donan m, hem iflleyifl olarak toplumsal ve ekonomik alanlarda yeni bir örgütlenme biçimi olarak devreye girmesi, sanayi toplumundan sonra bilgi toplumu olarak yeni bir toplumsal örgütlenme yap s ile top- letiflim ve biliflim teknolojileri: (Information and Communication Tachnologies) ICT k saltmas n n ngilizce aç l m dilimize Enformasyon ve letiflim Teknolojileri olarak tercüme edilmesi gerekirken, günlük kullan mda bunu karfl layan kavram olarak letiflim ve Biliflim bazen Bilgi ve letiflim kavramlar daha yayg n bir kullan ma sahip oldu u için ve ICT k saltmas da dünya çap ndaki yayg n kullan m nedeniyle, küçük farkl l lara ra men eflde er veya ayn içeri i karfl lad düflüncesi ile kullan lmaktad r.

12 4 Yeni Teknolojiler ve Çal flma Hayat letiflim ve biliflim teknolojileri paradigmas, iletiflim ve biliflim a lar olarak yap lanan sistem ve süreçlere dayal dinamik iflleyifl modeli sergiler. nsan, di er canl lardan farkl olarak do aya bilinçli bir biçimde müdahale etmektedir. lumsal sistemleri ve bu sistemler içinde yeni süreçleri devreye sokmufl bulunuyor. Ayr ca iletiflim ve biliflim teknolojileri paradigmas yeni bir toplum yap lanmas ile birlikte yeni bir ça ve uygarl n kap s n aralayarak peflinden sürüklüyor. Ancak iletiflim ve biliflim teknolojileri paradigmas, gökten düflen cennet meyvesi veya bofllukta oluflan bir olgu de ildir. Aksine insanl k ve uygarl n geliflim ve evrim süreci içinde üretti i olgular olup bu ba lamda insanl k yeni bir uygarl k aflamas - na ulaflm fl bulunuyor. Böylece, insan akl n n ürünü ve insan yap s örgütlenmeler ile toplumsal evrimin yaratt belli süreç ve aflamalardan geçerek insanl k bugünkü bilgi toplumu ve bilgi ça aflamas na gelmifl bulunuyor. De inilen olgular fl nda bu ünitede a rl kl olarak iletiflim ve biliflim teknolojileri paradigmas ve içeri ini oluflturan unsurlar n evrim sürecinin k sa bir özeti sunuluyor. Ancak bu evrim sürecine geçmeden önce, iletiflim ve biliflim teknolojilerinin oluflumunu belirleyen unsurlara ve onlarla olan etkileflim iliflkilerine aç kl k kazand rmak gerekiyor. Bu ba lamda teknolojik paradigman n flekillenmesini netlefltirebilmek için teknolojinin, bilgi ve bilimsel paradigma ile ba lant lar na aç kl k getirmek gerekir. TEKNOLOJ, B LG VE TOPLUMSAL DÖNÜfiÜMLER lkel insan, di er canl lar gibi do an n bir parças d r. Bu nedenle bafllang çta do a ile bütünleflik bir yaflam sürmüfltür. Ancak di er canl lardan ayr olarak insan n akl n kullanma, düflünme ve bilinçli davranma yetene ine sahip olmas, içinde yaflad do aya bilinçli müdahale etmesine yol açt. Kendi varl n koruyabilmek için sürüngenlerin dahi alt beyninde kodlanm fl olarak var olan, sald rmak ya da kaçman n ötesinde insan, düflünce üreterek do aya müdahale etme yetene ini gelifltirdi. flte insan n, do a ve evrenle iliflkisinde, ona egemen olabilme yönünde, yeni düflünce sistemleri içinde gelifltirdi i yeni müdahale yöntem ve biçimleri teknolojiyi do urdu. lkel insan n do aya egemen olma u rafl n n bafllang c nda, iki önemli geliflme yatar. nsan n homo-erectus olarak iki aya üstünde yürümesi ile el ve parmaklar n do aya müdahale yönünde kullanmas onu do ada farkl k ld - gibi ayn zamanda onun zihinsel evrimini tetikledi. nsan n, do a nimetlerini toplamas, avlamas ve yemesi, elin ve parmaklar n kullan m ile gerçekleflti. Bu nedenle insan n, zorunlu ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla sistematik olarak kulland ilk araç, eli ve parmaklar d r. nsanda üst beynin, yani neo-korteksin evrimini tetikleyen de bu olgudur. Daha sonra, konuflma ve dilin geliflimi ile insanlar aras bilgi paylafl m ve bu bilgi paylafl m üzerine insan n yeniden düflünme ve iflbirli i yetene i olmas, insan do a karfl s nda giderek daha güçlü k larken di er hayvanlardan ayr flmas n sa lad. Baflka bir deyimle insan n, el ve beyin faaliyetlerinin interaktif etkileflimi ve birlikte evrimi yoluyla gerçeklefltirdi i sentez sayesinde do a üzerinde egemenlik kurma u rafl nda baflar kazand. nsan-do a iliflkisinde, do aya müdahale düflüncede bafllar ve el yard m ile uygulama flans bulur. Zamanla elin uzant s olan sopa veya sivriltilmifl tafl, alet ve edevat olarak gündeme gelen araçlar, insan zihninde olan düflüncenin do aya uygulan fl ile gerçekleflir. Bu flekilde insan n do aya müdahale için üretti i yeme, içme, toplama ve avlama ile ilgili ilk düflünceler el ve elin uzant s aletlerle gerçekleflmifltir. Bu nedenle ilk teknolojiler el ile ba lant l olarak ilkel toplum yap s - n n flekilleniflini yönlendirdi. Bir baflka deyimle insanl n do aya müdahale etme ve ona egemen olma yönünde kulland ilk temel teknolojik paradigma, ilk-el teknoloji olarak adland r ld (Erkan, 2004: ve 2012: Ünite 1-2).

13 1. Ünite - Yeni letiflim ve Biliflim Teknolojilerinin Ortaya Ç k fl nsanlar n uzun evrim süreci içinde do aya iliflkin olarak kazand bilgi birikimi, düflünce biçimi ve deneyimi, elin uzant s olan yeni alet ve edevatlar n gelifltirilmesine yol açt. Bu alet ve edevat, yaflanan bilgi birikiminin fl nda ve onun yans mas olarak, do adan al nan malzemenin içerik ve genel niteli ini de ifltirmeden flekil verilmesi biçiminde örne in a aç parças sabana dönüfltürülerek gerçeklefltirildi. Ancak bu flekillendirme, zihinde oluflan, ekip biçme, topra iflleme veya hayvanlar ehlilefltirme fleklindeki düflünce ve bilgi birikim kal plar biçiminde yeni konseptlere dönüflerek gerçekleflti. Böylece düflüncenin ve bilginin do aya aktar m, elin do rudan kullan m yerine daha karmafl k ve dolambaçl aletler üzerinden gerçekleflti. Bu yeni teknolojik paradigma, tar m toplumlar n n oluflmas n yaflama geçirdi. Tar m toplumlar nda kullan lan bilgi birikimi, hemen hemen hiç de- iflmeden bin y llar boyu kuflaktan kufla a aktar ld için bu teknolojik paradigma, geleneksel teknolojik paradigma olarak adland r l r oldu. Tar m toplumlar nda gerçekleflen bilgi birikimlerinin yaflama aktar m, toplumsal yap lanman n ekonomik, sosyal, politik ve kültürel sistemlerinde yeni yap lanmalara yol açt. Örne in; evdeki geçimlik üretim, büyük aile yap lanmas, yerleflim birimlerinin oluflmas, kent devletleri, krall k sistemi ve geleneksel kültür de erlerinin oluflumu gündeme geldi. lkel ve geleneksel teknolojilerin geçerli oldu u dönemlerde insanlar n do a ile iliflkisi, do an n pratik gözlemlenmesine dayan r ve onunla yaflad karfl l kl etkileflim iliflkisinde bu iliflkiye odaklanm fl beyinlerin edindi i k s tl da olsa bilgi birikimi ile gerçekleflen bulufl ve ilerlemeler bu pratik teknolojik paradigmalar n evrimleflmesini sa lar. Zira teknoloji; bir yandan bilgi ve insan zihninde yerleflik olarak di er yandan bu birikmifl bilgi donan m fleklinde alet ve edevata yans yarak onlarda içerilmifl olarak flekillenir. Bu anlamda teknoloji, belli amaçlar için do aya uygulanabilir olan organize bilginin birikmifl durumudur. Ayr ca teknolojinin birikmifl bilgi ve donan m olarak somutlaflmas, yeni bilgi üretimi ve kullan m için ön koflul, altyap veya ortam oluflturur. nsan zihni, bu altyap üzerinden, onu kullanarak ve ona sürekli yeni bilgi birikimlerini ekleyerek sürekli teknoloji havuzunu büyütür. K sacas birikmifl bilgi olan teknoloji, do aya müdahale yönünde kendini sürekli yenileyen uygulamalard r. Bu anlamda teknoloji, insanla ilgili; insan n bilgi birikiminden kaynaklanan do aya yönelik uygulamalard r. Bilginin donan msal birikimi olan teknoloji bu yüzden sürekli birikir ve evrimleflir. Bu evrim sürecindeki köklü s çramalar, teknolojik paradigmal kaymalard r. Bu yüzden, teknolojik paradigmal kaymalar, do a ile insan zihni aras ndaki etkileflim yöntemindeki köklü de iflimlerdir. lk iki teknolojik paradigma olan ilkel teknolojiler ile geleneksel teknolojik paradigma, do an n gözlenmesine dayal bilgi birikimiyle flekillenmiflken daha sonra meydana gelen mekanik teknolojik paradigma, do an n sadece gözlenmesiyle de il; bunun yan nda insan akl n n bir üst düzeyde kullan m olan bilimsel yöntemlerin do an n iflleyiflini ve aç klanmas n yaparak gelifltirdi i bilimsel paradigmaya dayan r. lk bilimsel paradigma, Newton un hareketin üç yasas, yani mekanik yasalar olarak gündeme geldi. Bilimsel paradigma, do a ve yaflam kaosundan bir parça alarak bunun iflleyiflini aç klayan etkileflimi, neden-sonuç iliflkisi ve mant ksal tutarl l k içinde formüle eder. Dolay s yla do adaki iflleyifl, zihindeki mant ksal iliflkilerle belli bir soyutlama düzeyinde, evren kaosundan al nm fl bir parça olarak aç klan r. Örne in a açtan düflen elman n yer çekimi nedeniyle düflmesi ak l yoluyla ortaya konur. Ancak insanl k yaflam nda insan akl n n, do an n iflleyiflini aç klamak için kullan m uzun bir evrim süreci sonucunda geliflmifl bulunuyor. Zira do- nsanl n do aya müdahale etme ve ona egemen olma yönünde kulland ilk temel teknolojik paradigma, ilkel teknoloji olarak adland r l r. Teknoloji, belli amaçlar için do aya uygulanabilir olan organize bilginin birikmifl durumudur. 5 Paradigmal kaymalar, do a ile insan zihni aras ndaki etkileflim yöntemindeki köklü de iflimlerdir.

14 6 Yeni Teknolojiler ve Çal flma Hayat Mekanik paradigma görünen do an n ç plak gözle irdelenip ak fl ve iflleyifl kurallar n n aç a ç kar lmas na odaklanm fl iken kuantum paradigmas, görünmez do an n iflleyifl yasalar n aç a ç karm flt r. a ve evrenin aç klamas nda akl n sistematik kullan m ilk kez Miletli ve yonyal do a filozoflar nda, mitolojik düflünceden akli düflünceye, yani Mitos dan Logos a geçiflle gerçekleflti. Ancak daha do ufltan günahkâr olan insan akl n n kötüye ve günaha iflledi i fleklindeki Hristiyanl k düflüncesi, bu kez Logos tan Teos a yönelmiflse de Rönesans, insan akl n n iyiyi ve güzeli yaratmaya muktedir oldu u düflüncesiyle, lk Ça n geometri düflüncesini, Rönesans n mimarl k ve heykelt rafll kta yaratt yeniden do ufl ile kan tlad. nsan akl n n yeniden keflfi, akla sahip insan n de erini öne ç kararak hümanizmay ; arkas ndan reformasyon, Ayd nlanma Ça ve pozitivizmi getirme sürecinde ve bu süreçlerin oluflumunu sa layan bilgi birikimi içinde Newtongil yasalar ilk bilimsel paradigma olarak do mufl bulunuyor. Newtongil bilimsel paradigma, ilk bilimsel devrimle do an n gözlenmesine dayal geleneksel teknolojik paradigma yerine, do an n iflleyiflinin bilimsel aç klamas na dayal, yeni bir bilimsel teknolojik paradigma yaratt. Zira Newton yasalar do an n bir makine modeline benzer biçimde iflledi i alg ve düflüncesine dayanarak mekanik teknolojiler üretmeye hizmet etti. Söz konusu ilk bilimsel ve teknolojik paradigmalardaki geliflmeler, insanl ve uygarl tar m toplumundan sanayi toplumuna dönüfltürdü. Bu süreçte tar msal geçimlik ve geleneksel üretim, kitlevi s nai üretim ile piyasa ekonomisine; tar m toplumunun krall klar parlamenter demokrasi fleklinde yeni bir politik sisteme; feodal toprak lordu ve köle iliflkisi fleklindeki geleneksel sosyal yap, kapitalist burjuvazi ve iflçi s n f fleklindeki sosyal yap lanmaya ve nihayet geleneksel toplumun ba ml l k ve itaate dayal davran fl kal plar yla flekillenen kültürel yap lar, ba ms z, bireysel ve özgür davran fl kal plar yla yeni bir kültür ortam na dönüfltü. Sanayi uygarl nda gerçekleflen bilgi birikimi içinde özellikle 1890 larda termodinamikte mekanik yasalar n geçersiz oldu unun gözlenmesi, 1905 te Einstein n izafiyet teorisi ve parçac k fizi indeki yeni bilgi birikimi, ikinci bilimsel devrim olan kuantum paradigmas n yaratt. Mekanik paradigma görünen do an n ç plak gözle irdelenip ak fl ve iflleyifl kurallar n n aç a ç kar lmas na odaklanm fl iken kuantum paradigmas, atom alt ndaki parçac klara ve bunlar aras ndaki etkileflim ile bunlar n yaratt manyetik ortama odaklanarak görünmez do an n iflleyifl yasalar n aç a ç karm flt r. Kuantum düflüncesi ile atom alt ndaki iliflkilerin bir sistem ve bütün oluflturmas, ayr ca oradaki iflleyiflin sürekli ve dinamik olmas, bilimde sistem ve süreç düflüncesini öne ç kard. Atom alt ndaki çoklu, karmafl k ve dinamik iflleyifl; mekani in, statik, do rusal ve standart iflleyifl alg lar m z ve düflünce sistemlerimizi de ifltirmifl bulunuyor. kinci bilimsel devrim olan kuantum paradigmas ndan kaynaklanan düflünsel ve zihinsel bilgi birikimi, yeni teknolojik uyarlamalar ve yeni teknolojik paradigma olarak önce iletiflim ve biliflim teknolojilerini gündeme tafl d. letiflim ve biliflim teknolojileri do a ve evrendeki iflleyiflin, sistem ve süreç mant içinde çoklu ve karmafl k etkileflim iliflkileri olarak do adaki parçac k etkileflimi ile bunun yan nda canl lardaki DNA ve sinir a lar içinde gerçekleflen iletiflim ve etkileflimi, a etkileflim sistemleri ve bu sistemler içindeki ak fl ve iflleyifl iliflkileri olarak gündeme getirir. nsan genom haritas n n ç kar lmas canl sistemlerin etkileflim ve iflleyifline aç kl k getirdi. Di er yandan atom alt parçac klarla oynayarak ya da onlar n bileflimini de ifltirerek yeni maddeler yaratmak, nanoteknolojiler olarak insanl n gündemine girmifl bulunuyor. K sacas bilimsel paradigma olarak Newtongil bilimsel düflüncenin mekanik teknolojik paradigmay tetikledi i gibi kuantum bilimsel devrimi; iletiflim ve biliflim teknolojileri, DNA ve nanoteknolojik devrimleri tetikle-

15 1. Ünite - Yeni letiflim ve Biliflim Teknolojilerinin Ortaya Ç k fl mifl bulunuyor. Bu teknolojilerin hepsinin ortak yönü çoklu etkileflim sistemleri olarak kendine özgü yap lan fl ve oluflumudur. flte bu yeni bilimsel paradigman n yaratt yeni do a ve evren alg s içinde oluflan bilimsel bilgi birikimi yeni teknolojik paradigma olarak yeni toplumsal yap lanmay bilgi toplumunun flekillenme sürecine tafl nm fl bulunuyor. Bugünkü yeni yap lanmada, sermaye birikimine dayal kapitalist piyasa ekonomisi yerine, sürekli bilgi birikimine dayal yenilikçi bilgi ekonomisi; bireysel ve kiflisel iliflkilere dayal sosyal yap lanma yerine, ekip çal flmas ve sosyal a lar fleklindeki aç k toplumun sosyal yap lanmas ; mutlakç ve bireyci kültürel de erler yerine, esnek ve göreceli, ço ulcu kozmopolit kültür; bireysel ve toplumsal makroideolojilere dayal politik yap lanma yerine, yerele inmifl grupsal kat l mlara dayal kat l mc demokrasi öne ç km fl bulunuyor. Toplumsal yap lanmalar, bir yandan bilim, bilgi, teknoloji, toplumsal bütünün parçalar aras ndaki iliflkilerin kendi evrim ve do al seleksiyonuyla flekillenerek kendili inden oluflmufl yap lar di er yandan insan akl n n ürünü olan tasarlanm fl yap lanmalar n (reform gayretlerinin) birlikte yaratt süreçler olarak ortaya ç karlar. Bu ikili dinami in karfl l kl ve interaktif etkileflim iliflkisi, toplumsal yap lanmalar n canl organizmalarda yafland gibi süreç içinde kendi kendini yenileyici, üretici ve yap land r c özellikler gösterirler. flte bu anlamda, bilimsel paradigmalar yeni teknolojik paradigmalar tetiklerken yeni teknolojik paradigmalar n yaratt ortam ve iklim içinde toplumsal bütün kendi içyap s ve bütünü oluflturan unsurlar yla birlikte yeniden yap lan r ve flekillenir. Nas l ki geçmiflte tar m toplumu, sanayi toplumuna dönüflmüfl ise bugün de sanayi toplumu bilgi toplumuna, kendini yeniden flekillendirerek dönüflüyor. Bilgi toplumunun dönüflüm ve yeniden yap lanmas, sanayi toplumunun noktasal ve tekilci bak fl yerine kuantum düflüncesinin çoklu ve interaktif etkilefliminin a sistemi yap lanmas ve iflleyifli, kendini iletiflim ve biliflim teknolojilerinin yap lan fl ve iflleyiflinde bize yans tm fl bulunuyor (Erkan, 2011: Ünite 2). 7 nsan genom haritas n n ç kar lmas canl sistemlerin etkileflim ve iflleyifline aç kl k getirdi. Nas l ki geçmiflte tar m toplumu sanayi toplumuna dönüflmüfl ise, bugün de sanayi toplumu bilgi toplumuna, kendini yeniden flekillendirerek dönüflüyor. LK LET fi M VE B L fi M TEKNOLOJ LER : MATBAA, GAZETE, DERG, TELGRAF VE TELEFON Matbaa devrimi, Orta Ça ile modern ça ay ran en temel geliflme ve dönüm noktas d r (Kovarik, 2011: 13-18). Matbaa, insanl k tarihinde kitlesel iletiflimi sa layan ilk araç olsa da yaz n n bulunmas ndan bile daha önceki dönemlerde insanlar sözlü kültür arac l yla iletiflim kuruyordu. Zira iletiflim, insan toplulu unun en temel unsurlar ndan birisidir. Bu nedenle, bilgi ve iletiflimin zaman içinde geliflerek artmas, evrilmesi ve matbaa gibi devrimsel süreçleri do urmas ile iletiflim ve biliflim teknolojileri günümüzdeki düzeyine ulaflt. Bu süreçler; dinî, siyasi, ekonomik, kültürel ve hukuksal çok say da yap sal de iflim ve dönüflüm uygulamalar yla birlikte gerçekleflti. Yeni iletiflim ve biliflim teknolojilerine aç kl k kazand rmada matbaa, do ru bir ç k fl noktas d r. Gutenberg ile bafllayan modern bas m ça na gelene kadar matbaa teknolojisinin gelifliminde; damga dönemi, blok dönemi ve hareketli harf dönemi olmak üzere üç dönem söz konusudur. lk dönem olan damga dönemi, yaz n n icad n takip eden süreçte sert cisimler (tafl ve çeflitli metaller) kullan larak kil, hayvan derisi, parflömen ve ahflap üzerine ifllenen yaz larla yap lan bask lara rastlan ld süreçtir. Asur baflkenti Ninova da II. Sargon a (MÖ ) ait oyulduktan sonra piflirilmifl tu lalardan oluflan kitapl a rastlanm flt r. Bu damga tekni-

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2395 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1392 YEN LET fi M TEKNOLOJ LER Yazarlar Ö r.gör.dr. Dilek ALTUNAY (Ünite 1) Ö r.gör. M.Recep OKUR (Ünite 2) Ö r.gör. Serap U UR

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

KLAS K SOSYOLOJ TAR H

KLAS K SOSYOLOJ TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2284 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1281 KLAS K SOSYOLOJ TAR H Yazarlar Dr. Temmuz GÖNÇ-fiAVRAN (Ünite 1, 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Fatime GÜNEfi (Ünite 3, 4, 5, 8) Doç.Dr.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

KAMERA TEKN NE G R fi

KAMERA TEKN NE G R fi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2157 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1185 KAMERA TEKN NE G R fi Yazarlar Prof.Dr. Levend KILIÇ (Ünite 6) Doç. Nedim GÜRSES (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Hakan U URLU (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr. T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M Yazar Güven BORÇA Editör Prof.Dr. Ferruh UZTU ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Prof.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Hasan ÇALIfiKAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas

Detaylı

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3039 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1989 GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET Yazarlar Prof.Dr. Birol AKGÜN (Ünite 1, 2) Mustafa Cüneyt ÖZfiAH N (Ünite 1) Segah TEK N

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I Yazarlar Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 1-3) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU (Ünite 4) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2374 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1371 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I Yazarlar Erhan ULA (Ünite 1-4) Nergis COfiKUNER BATI (Ünite 5) Haluk fianli (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Dç.Dr.

Detaylı

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2605 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1573 filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1) Prof.Dr. Mahmut ARSLAN (Ünite 2) Prof.Dr. Sabahat

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı