Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1"

Transkript

1 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1

2 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 2

3 Deniz Ticareti Hukukundaki Değişikliklerin Reform Niteliği Taşıması 6102 s. Türk Ticaret Kanunu beşinci kitabı ile deniz ticareti alanında reform niteliğindeki değişiklikler kabul edilmiştir. Bu hükümler yeni dönemde Türk denizcilik sektörünün hukuki alt yapısını oluşturacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki, denizci bir ülke olan Türkiye nin bu reformu oldukça geç kabul ettiği bir gerçektir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 3

4 1800 lerin İkinci Yarısına Dayanan Deniz Ticareti Hukukunun Güncellenmesi ve Uluslararası Deniz Hukuku İle Uyumlaştırılması İhtiyacı 01/01/1957 den itibaren uygulama alanı bulan ve Prof. Dr. Ernst Hirş tarafından hazırlanan 6762 s. Türk Ticaret Kanunu nun dördüncü kitabı (m ) Deniz Ticareti ne ayrılmıştır. Bu hükümlerin kaynağını 10/05/1897 yılında kabul edilen ve 01/01/1900 yılında yürürlüğe giren Alman Ticaret Kanunu (Handelsgesetzbuch) oluşturmaktadır. Alman Ticaret Kanunu nda yer alan deniz ticaretine ilişkin hükümlerin büyük bir çoğunluğu da 1861 tarihli Alman Genel Ticaret Kanunnamesi ne (Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch) dayanmaktadır. Dolayısıyla 6762 s. Türk Ticaret Kanunu nun omurgasını 19. yüzyıl ikinci yarısında hakim olan deniz ticareti öğretisi ve mahkeme kararları teşkil etmektedir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 4

5 1800 lerin İkinci Yarısına Dayanan Deniz Ticareti Hukukunun Güncellenmesi ve Uluslararası Deniz Hukuku İle Uyumlaştırılması İhtiyacı [2] 6762 s. Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden önce, Türkiye deniz ticareti alanında bir çok uluslararası sözleşmeye taraf olmuş (örn. Konişmentolu Taşımalara Dair 1924 Brüksel Sözleşmesi, Çatmaya İlişkin 1910 Sözleşmesi gibi ) ve bunlar ile beraber, daha sonra kabul edilen 6762 s. Türk Ticaret Kanunu bağlayıcılık kazanmıştır. Söz konusu sözleşmeler aynı zamanda Almanya tarafından kaynak Alman Ticaret Kanunu aktarılmış ve bu haliyle Türk iç hukukuna da iktibas edilmiştir. Ancak Almanya nın sözleşmelere koyduğu çekinceler sebebiyle, uluslararası sözleşmeler ile Alman Ticaret Kanunu na aktarılan hükümler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Kaynak olarak Alman Ticaret Kanunu nun seçilmesi sebebiyle de, uluslararası sözleşmeler ile Türk Ticaret Kanunu arasında uyumsuzluk meydana gelmiştir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 5

6 yttk nın Beşinci Kitabı Denizcilik Sektörünün İhtiyaçlarının Karşılanabilmesi ve Uluslararası Hukuk İle Uyum Sağlanabilmesi İçin Hazırlanmış ve Kanunlaşmıştır s. Kanun a kadar deniz ticareti alanında Türk Ticaret Kanunu içinde veya müstakil bir kanunlaştırma çalışması olarak, kapsamlı bir değişikliğe gidilmesi ihtiyacının bulunduğu şüphesizdir. Günümüz için 6762 s. Türk Ticaret Kanunu nun deniz ticareti ilişkilerini tam ve yeterli olarak, uluslararası piyasayla uyumlu bir biçimde yönetmesi mümkün değildir. Yeni Türk Ticaret Kanunu nun beşinci kitabı bu ihtiyacın giderilmesi için kaleme alınmış ve kanun koyucu tarafından kabul edilmiştir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 6

7 Deniz Ticareti Kitabında Yapılan Değişikliklerin Sınıflandırılması Yeni Türk Ticaret Kanunu nda yer alan değişiklikleri üç grupta ele almak mümkündür: 1. TTK da mevcut bazı kavram, kurum ve bunlara ilişkin hükümler revize edilmiştir. 2. Yeni ihtiyaçları karşılamak için modern kavram, kurum ve hükümler deniz ticareti kitabına eklenmiştir. 3. Uygulama alanı bulmayan bazı hükümler de kanundan tamamen çıkarılmıştır. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 7

8 TTK Hükümlerinin Revizyonu Mevcut kavram ve kurumlarda revizyon yapılırken öncelikle bazı noktalarda eleştiri konusu olan sistematik sorunların giderilmeye çalışıldığı görülmektedir. Sistematik bakımından yapılan değişikliklerin yanında, Türk özel hukukunun yapı taşı sayılan Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ve bu kanunlara hakim olan kuramlar ile deniz ticareti arasında uyum sağlanması amaçlanmıştır. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 8

9 Uluslararası Sözleşmelerle Tam Uyum Sağlama İlkesine Dayanan Deniz Ticareti Reformu Deniz ticareti alanındaki reform niteliğinde bulunan değişikliklerde temel amaç uluslararası sözleşmelerle uyum sağlanmasıdır. Uluslararası sözleşmeler ile Türk Ticaret Kanunu arasında tam uyum sağlanması ilke olarak kabul edilmiştir. İlgili hükümler incelendiğinde tam uyum ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalındığı görülmektedir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 9

10 Eşya Taşıma Hukuku Deniz eşya taşıma hukukunda Türkiye nin taraf olduğu 1924 Lahey Kuralları nı değiştiren, 1968 Visby Kuralları ve 1979 Londra Protokolü yapılan (kısaca Lahey/Visby Kuralları) değişikliklerde esas alınmıştır. Ayrıca bu kaynak sözleşme metinlerinin tamamlayıcısı olarak (geniş bir uygulama alanına sahip olmasa da) 1978 Hamburg Kuralları seçilmiştir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 10

11 Yolcu Taşıma Hukuku Yolcu taşımaları hakkında ise 01/11/2002 tarihli (1974 tarihli Atina Sözleşmesi nde önemli değişiklikler yapan) Yolcuların ve Bagajların Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Atina Sözleşmesi (kısaca 2002 Atina Sözleşmesi) hükümleri Türk Ticaret Kanunu na yansıtılmıştır. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 11

12 Gemi Alacaklısı Hakları Gemi alacakları konusunda ise, 06/05/1993 tarihli Gemiler Üzerindeki İmtiyazlar ve İpotekler Hakkında Uluslararası Sözleşme hükümleri yttk ya alınmıştır. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 12

13 Gemilerin İhtiyati Haczi Uygulama açısından büyük önem taşıyan gemilerin ihtiyati haczi konusundaki düzenlemelerin kaynağını ise, 1999 tarihli Gemilerin İhtiyati Haczi Hakkında Uluslararası Sözleşme oluşturmaktadır. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 13

14 Donatanın Sorumluluğunun Sınırlandırılması Donatanın sorumluluğunun sınırlandırılması konusunda ise, yeni bir uluslararası sözleşme Kanun da yer almamaktadır. Çünkü uluslararası alanda geniş bir uygulama alanı bulan 1976 tarihli Deniz Alacaklılarına Karşı Sorumluluğun Sınırlandırılması Hakkında Uluslararası Sözleşme ve bunu tadil eden 1996 Protokolü (kısa Londra Sınırlı Sorumluluk Sözleşmesi), 1992 tarihli Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşme ve Petrol Kirliliğinden Doğan Zararının Tazmini İçin Uluslararası Fonun Kurulması İle İlgili Uluslararası Sözleşme (kısaca Fon Sözleşmesi) Türkiye açısından yürürlüktedir (Uygulama Kanunu m. 37). Yeni Türk Ticaret Kanunu nda sadece bu hükümlerin uygulanmasını sağlayacak atıf hükümlerine yer verilmiş ve ayrıca bu sözleşmelerin verdiği yetkiler çerçevesinde, bazı sözleşme hükümlerin de değişiklik yapılmıştır. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 14

15 Kurtarma Kurtarma konusunda ise uluslararası alanda geniş bir uygulama alanı bulan 28/04/1989 tarihli Denizde Kurtarma Hakkında Uluslararası Sözleşme (kısaca 1989 Londra Kurtarma Sözleşmesi) hükümleri esas alınmıştır (m ). Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 15

16 Müşterek Avarya Müşterek Avarya konusunda ise, ayrı bir uluslararası sözleşme metni bulunmadığı için bu alandaki ihtiyacı karşılayan York- Anvers kuralları yeni Türk Ticaret Kanunu tarafından da kaynak olarak görülmüştür. Fakat 6762 s. Türk Ticaret Kanunu nun aksine, yeni Kanun en yeni tarihli York-Anvers kurallarını kanunlaştırma yerine, bu konuda genel ve soyut bir kural koymayı uygun görmüştür. Yeni Türk Ticaret Kanunu nun maddesi uyarınca, müşterek avarya garamesi taraflarca başka bir husus kararlaştırılmış olmadıkça, Milletlerarası Denizcilik Komitesi tarafından hazırlanan ve Türkçe çevirisi yapılarak yayımlanan en son tarihli York-Anvers kuralını tabidir. Böylece en son tarihli York-Anvers kuralları usulüne uygun olarak Türkçeye çevrilip ilan edilmek suretiyle (yeni TTK m. 1273/2) müşterek avarya konusunda Türk hukuku için kaynak kurallar haline gelecektir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 16

17 Çatma Çatma konusunda ise, Türkiye nin taraf olduğu 23/09/1910 tarihli Denizde Çatmalara İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme (kısaca 1910 Çatma Sözleşmesi) yürürlükte bulunmaktadır. Bu sözleşme hükümleri aynı zamanda Alman Ticaret Kanunu üzerinden 6762 s. Türk Ticaret Kanunu na geçmiştir. Alman Kanun Koyucusu nun sözleşmeyi iç hukuk alırken meydana getirdiği değişiklikler, Türk Ticaret Kanunu na da dolaylı olarak yansımıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uluslararası sözleşmelerle tam uyum çerçevesinde, 6762 s. Türk Ticaret Kanunu döneminde ortaya çıkan çatma konusundaki söz konusu uyumsuzluklar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır (m ). Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 17

18 Deniz Ticareti Reformunun Uluslararası Sözleşmelere Dayanmayan Hükümleri Uluslararası sözleşmelerin kaynaklığının dışında, 6762 s. Türk Ticaret Kanunu nda yer almayan bazı kavram ve kurumlara yeni Türk Ticaret Kanunu nda yer verilmiştir. Örneğin sistematik olarak deniz ticareti sözleşmeleri ele alınırken, gemi kira sözleşmesi ve zaman çarteri sözleşmesi müstakil bir sözleşme tipi olarak pozitif temele oturtulmuştur (m ). Uygulamada önem taşıyan bu sözleşme tiplerinin pozitif olarak düzenlenmesi son derece yerindedir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 18

19 Uygulama Kabiliyeti ve Anlamı Bulunmayan Hükümlerden Vazgeçilmesi Yukarıda belirttiğimiz gibi, yapılan değişikliklerin üçüncü grubunu ise eskimiş ve uygulama alanı bulmayan bazı hükümlerin kanundan tamamen çıkarılması oluşturmaktadır. Örneğin deniz ödüncüne ve (1940 ların INCOTERMS kataloğundan alınmış) SIF/FOB teslim şekillerine ilişkin hükümlere (6762 s. TTK m vd.) yeni Türk Ticaret Kanunu nda yer verilmemiştir. Teslim şekilleri konusunda, uluslararası satımlarda yaygın olarak kullanılan güncel INCOTERMS lere taraflar aralarındaki sözleşmelerde atıfta bulunarak bunların uygulanmasını sağlayabilir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 19

20 Deniz Sigortaları Bütün bunların yanında denizcilik sektörü açısından büyük öneme sahip deniz sigortaları da yeni Türk Ticaret Kanunu nda özel olarak düzenlenmemiştir s. Türk Ticaret Kanunu nun altıncı kitabı sigorta hukukuna ayrılırken, kara ve deniz sigortaları arasında ayrım yapılmış ve deniz sigortaları Kanun un 1339 vd. maddelerinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Uygulamada deniz sigortaları için yeknesak kabul gören genel şartların kullanılması (enstitü klozları gibi) sebebiyle, bu alanda özel bir kanunlaştırma yapılmasından vazgeçilmiştir. Bu hususta da taraf iradelerine önem verilmiştir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 20

21 B. Bazı Hükümlerin Özel Değerlendirilmesi Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 21

22 Geminin Tanımında Deniz yerine, Su Kavramının (m. 931) Esas Alınmasının Doğurduğu Sorunlar 6762 s. Türk Ticaret Kanunu gemiyi açıklarken, denizde hareket etme unsurunu ararken, yeni Türk Ticaret Kanunu m. 931/1 de deniz yerine, su terimi kullanılmıştır. Yapılan değişikliğin gerekçesine bakıldığında, iç sularda (örn. Van Gölü) yapılacak taşıma faaliyetleri hakkında da, Kanun un uygulanması sağlanmış olacaktır. Ancak yeni 935. maddeye göre, aksini öngören kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Kanun un deniz ticaretiyle ilgili hükümleri sadece ticaret gemileri hakkında uygulanır. Deniz ticaretine ayrılan diğer hükümlerde, bazı kurumların ve dolayısıyla hükümlerin uygulanması deniz unsuruna bağlı bulunmaktadır. Örneğin navlun sözleşmesi denizde eşya taşıma unsuruna bağlanmaktadır (m. 1138). Yine suda değil, denizde yolcu taşıma sözleşmesinden bahsedilmektedir. Aynı şekilde müşterek avaryada da deniz sergüzeşti esas alınmıştır (m. 1272). Diğer taraftan kurtarma faaliyeti tanımlanırken su aracından (m. 1298) ve denize elverişlilik tanımlanırken yolculuğun yapılacağı su dan (m. 932) söz edilmektedir. Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, iç suda kullanılan gemiler sebebiyle ortaya çıkan hukuki ilişkilere hangi kuralların uygulanması gerektiğinin şu an için açık değildir; bu konu yoruma muhtaçtır. Ayrıaca bkz. Donatan Tanımı m ve Donatma İştiraki Tanımı m Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 22

23 Her Türlü Geminin Taşınır Eşya Niteliğine Özel Vurgu Yapılması (m. 936) Gemi türü ne olursa olsun taşınır eşyadır. Zaten bir taşıma aracının taşınır olmadığını düşünmek mümkün değildir. Ancak İİK m. 23 uyarınca gemi siciline kayıtlı gemilerin icra hukuku hükümlerinin uygulanmasında taşınmaz gibi değerlendirilmeleri, uygulamada bu tür gemilerin taşınmaz niteliğine sahip olduğu gibi yanlış bir kanaate ulaşmasına sebep vermiştir. m. 936 da her türlü duraksamayı gidermek adına, her türlü geminin bu Kanunun ve diğer kanunların uygulanmasında taşınır eşya olduğu hüküm altına alınmıştır. m. 937 de ise, gemiler hakkında kıyasen uygulanacak taşınmazlara ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca Uygulama Kanunu m. 41 ile İİK m. 23, 26, 28, 29 ve 136 da gerekli değişiklikler yapılmış ve İİK na 31/a, 144/a ve 153/a maddeleri eklenmiştir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 23

24 Gemi Siciline Kayıtlı Gemiler Üzerindeki Mülkiyet Hakkının Devrinin Resmi Şekil Şartına ve Zilyetliğin Devrine Bağlanması (m. 1001) 6762 s. TTK m. 868 e göre sicile kayıtlı gemiler üzerindeki mülkiyet hakkının devri için tarafların anlaşmaları yeterlidir; zilyetliğin devrine dahi ihtiyaç yoktur. Buna karşılık m e göre, mülkiyetin devri konusunda yapılacak sözleşmenin yazılı ve tarafların imzasının noter onaylı olması yahut bu sözleşmenin gemi sicil müdürlüğü önünde yapılması gerekmektedir. Ayrıca mülkiyetin devri için zilyetliğin devri de zorunlu görülmüştür. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 24

25 Gemi İpoteği nde Alacağın Muaccel Olmasından Önce Alacaklı Lehine İhtiyati Haciz İmkanının Getirilmesi (m. 1030/2, a) m. 1030/2, b. (a) uyarınca alacak hakkı muaccel olmadan önce ipoteğin sağladığı teminat tehlikeye girerse, alacaklının talebi üzerine geminin ihtiyati haczine olanak tanınmıştır s. TTK da bu yönde açık bir hüküm (ettk m. 909/2) bulunmadığı için uygulamada tehlike altında bulunan alacaklıların başvuracağı geçici hukuki koruma yolu bulunmuyordu. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 25

26 Londra Sınırlı Sorumluluk Sözleşmesi m. 1062/2 ve 1328 in açık atfıyla donatanın sorumluluğunun sınırlanması konusunda Türkiye nin taraf olduğu 1996 Protokolü ile tadil edilmiş (Bkz. 2010/162 s. 05/02/2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı [RG, 13/03/2010, 27520]) 1976 Londra Sözleşmesi (kısaca 1996/LS) hükümleri m hükümleriyle birlikte uygulanacaktır. Bu Sözleşmede yer alan ve oldukça geniş kapsamlı düzenlenen deniz alacaklılarından (m. 2) ötürü gemi maliki sözleşmede yer alan sorumluluk sınırlarından faydalanabilir. Bu sözleşmelerin izin verdiği alanlarda yttk m da tamamlayıcı hükümlere ve ayrıca değişikliklere yer verilmiştir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 26

27 LS ye Göre Sınırlı Sorumluluk Sisteminin Benimsediği İlke: Sınırlı Şahsi Sorumluluk 6102 s. TTK ile birlikte donatanın sınırlı ayni sorumluluk sistemi tamamen kaldırılmıştır. Artık mahkemelerin gemi, navlun ve bunların surrogatlarından oluşan deniz serveti ile sınırlı sorumluluk sistemini uygulaması mümkün değildir. Alacaklılar kural olarak donatanın her türlü malvarlığı değerinden alacaklarına tahsil etme imkanı vardır. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 27

28 Sorumluluğun Sınırlandırılması Hakkının Hukuki Niteliği ve Kullanılması (I) TTK m. 1062/2: Donatanın, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin milletlerarası sözleşmelerden doğan sorumluluğunu sınırlandırma hakkı saklıdır. TTK m. 1328/1: Deniz alacaklarından doğan sorumluluk (...) 19/11/1979 tarihli Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Milletlerarası Sözleşme ile bu Sözleşmeyi değiştiren 2/5/1996 tarihli Protokol veya onun yerine geçmek üzere hazırlanarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilen milletlerarası sözleşmelere göre sınırlanabilir. Londra Söz. m. 1/1: Aşağıda açıklanan anlamda gemi malikleri ile yardımda bulunanlar, 2 inci maddede yazılı alacaklara karşı mesuliyetlerini işbu sözleşme hükümleri uyarınca sınırlayabilir. Ayrıca bkz. m. 15/c. 1. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 28

29 Sorumluluğun Sınırlandırılması Hakkının Hukuki Niteliği ve Kullanılması (II) ettk sisteminden farklı olarak, donatanın sorumluluğunun sınırlanabilmesi için bu hakkın donatan tarafından kullanılması gerekir. Bu hak kullanılmadığı sürece, mahkemenin Londra Sözleşmesi hükümlerine göre donatanın sorumluluğunu sınırlaması mümkün değildir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 29

30 Londra Sözleşmesi Hükümlerine Göre Fon Kurulmadığı Sürece, Donatan Deniz Alacaklılarına Karşı Bütün Malvarlığıyla, Ancak Belirli Bir Miktar İle Sorumludur. Donatan sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkını kullandığında, sorumluluğu kural olarak Londra Sözleşmesi nde belirtilen miktar ile sınırlanır. Bu sistemde, donatanın sınırlı şahsi sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla deniz alacaklıları gemi başta olmak üzere, donatanın deniz ve kara servetine müracaat edebilir. Ancak usulüne uygun olarak Fon Kurulmuşsa, fon alacaklıları donatanın diğer malvarlığı değerleri üzerinde haklarını kullanamaz (Londra Söz. m. 13). Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 30

31 Fon Kurulmasında Görevli ve Yetkili Mahkeme m (1) 1976 ve 1992 tarihli sözleşmeler uyarınca fon kurulması konusunda görevli mahkeme, deniz ticareti işlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, bu mahkemenin bulunmadığı yerlerde bu işle görevlendirilmiş asliye ticaret mahkemesi, o da yoksa, fonun miktarına bakılmaksızın, bu işle görevlendirilmiş asliye hukuk mahkemesidir. (2) 1976 ve 1992 tarihli sözleşmeler uyarınca fon kurulması konusunda, bir Türk Gemi Siciline kayıtlı olan gemilerde, o gemi sicilinin gözetimi altında tutulduğu mahkeme, sicile kayıtlı olmayan Türk gemilerinde malikin yerleşim yeri mahkemesi, yabancı gemilerde ise, deniz ticareti işlerine bakmakla görevli İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi yetkilidir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 31

32 Londra Sınırlı Sorumluluk Sözleşmesi Nitelikli Ağır Kusura Bağlı Olarak Sınırlı Sorumluluk İmkanının Kaybı Deniz alacağını doğuran zarar, kast veya zarar verme bilinci ile işlenmiş pervasız bir davranıştan kaynaklanmış ise bu Sözleşme de yer alan sınırlı sorumluluk sisteminden faydalanılamaz (LS m. 4). Bu hükmün uygulanması açısından m de özel hükümlere yer verilmiştir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 32

33 Londra Sınırlı Sorumluluk Sözleşmesi Diğer Deniz Alacaklarının Tabi Olduğu (Genel) Sınırlar 1976 LS m. 6 nin 1996 Protokolü ile tadil edilen şekline göre: Ölüm ve yaralanmadan kaynaklanan deniz alacakları hakkında 2000 tonu geçmeyen bir gemi için 2 milyon ÖÇH lik sınır kabul edilmiştir. Bu tonu aşan gemiler için kademeli olarak sınır yükseltilmektedir. Diğer zararlardan kaynaklanan deniz alacaları için ise 2000 tonu geçmeyen bir gemi için 1 milyon ÖÇH lik sınır kabul edilmiştir. Bu deniz alacakları için de yukarıda olduğu gibi geminin tonuna bağlı olarak sınır kademeli olarak yükseltilmektedir. m ye göre 300 tonilatodan küçük gemiler için Londra Sınırlı Sorumluluk Sözleşmesi m. 6/I, b. (b) de yer alan sınır ÖÇH olacaktır. Diğer hallerde bu gemiler için sözleşmede yer alan sorumluluk sınırları uygulanır. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 33

34 Taşıyanın Eşyanın Geç Tesliminden Doğan Sorumluluğunun Özel Olarak Düzenlenmesi (m. 1178/2) 6762 s. TTK da taşıyanın eşyanın geç tesliminden doğan sorumluluğu özel olarak düzenlenmemiştir ve bu konuda Borçlar Kanunu nun genel hükümleri uygulama alanı bulmaktadır. yttk da ise geç teslimden doğan sorumluluk navlun sözleşmesinde taşıyanın sorumluluğunu düzenleyen m in kapsamına alınmıştır. Ayrıca m. 1178/4 de taşıma süresi konusunda yedek hukuk kuralı getirilmiştir. Ayrıca bkz. Bildirimde bulunmamanın sonucu m. 1185/5 ve Tazminat Sınırı m. 1186/6 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 34

35 Zıya Karinesi (m. 1178/5) Eşyanın zayi olmasına dayanarak tazminat isteminde bulunabilecek kişi, dördüncü fıkra uyarınca teslim süresinin dolmasından itibaren aralıksız altmış gün içinde teslim olunmayan eşyayı zayi olmuş sayabilir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 35

36 Taşıyanın Eşyanın Zıya veya Hasarından Kaynaklanan Sorumluluğunun Üst Sınırı (m. 1186/1) Eşyanın uğradığı veya eşyaya ilişkin her türlü zıya veya hasar nedeniyle taşıyan, her hâlde, hangi sınır daha yüksek ise o sınırın uygulanması kaydıyla, koli veya ünite başına 666,67 Özel Çekme Hakkına veya zıyaa ya da hasara uğrayan eşyanın gayri safî ağırlığının her bir kilogramı için 2 Özel Çekme Hakkını karşılayan tutarı aşan zarar için sorumlu olmaz. Eşyanın cinsi ve değeri, yüklemeden önce yükleten tarafından bildirilmiş ve denizde taşıma senedine (konişmento veya deniz yik senedi) yazılmış ise yukarıdaki sınır uygulanmaz. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 36

37 Taşıyanın Geç Tesliminden Kaynaklanan Sorumluluğunun Üst Sınırı (m. 1186/6) Taşıyanın eşyanın geç teslim edilmesinden doğan sorumluluğu, geç teslim edilen eşya için kararlaştırılan navlun miktarının 2,5 katı ile sınırlıdır. Bu miktar navlun sözleşmesinin tamamı için kararlaştırılan navlun miktarını aşamaz. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 37

38 Nitelikli Ağır Kusura Bağlı Olarak Sınırlı Sorumluluktan Kurtulma İmkanının Kaybı (m. 1187) Zararın doğumuna neden olan olay kast veya zarar verme bilinciyle işlenmiş pervasız bir davranıştan kaynaklanmış ise, taşıyan maddede yer alan sınırlı sorumluluk imkanından yararlanamaz. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 38

39 Hak Düşürücü Süre (m. 1188, 1189) Eşyanın zıyaı veya hasarı ile geç tesliminden dolayı taşıyana karşı her türlü tazminat istem hakkı, bir yıl içinde yargı yoluna başvurulmadığı takdirde düşer. Gerekçede de belirtildiği gibi bu hüküm uygulanırken, Yargıtay ın 6762 s. TTK m için getirdiği (özellikle icra takibinin de mahkemeye başvuru ifadesi kapsamında yer aldığı konusundaki) içtihatlar aynen geçerli olacaktır. Bu hükmün muhafazası mevcut Yargıtay uygulamasını değiştirme amacı gütmemektedir. Uygulamada hak düşürücü süresinin kötüniyetli olarak alacaklıyı oyalayan davranışlar ile doldurulmasına tepki olarak aşağıdaki hüküm kabul edilmiştir: Tazminat isteminin muhatabı, zarar göreni dava açma süresini kaçırması sonucunu doğuracak şekilde oyalarsa, hak düşürücü sürenin geçmiş olduğu itirazından yararlanamaz (m. 1189/1). Bu durumda süre, zarar görenin bu durumu öğrendiği tarihte işlemeye başlar (m. 1189/2). Ayrıca bkz. 1238/4 son cümle. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 39

40 Eşya Zararlarından Kaynaklanan Sözleşme Dışı Talep Haklarında, Taşıyanın (1) Sorumluluktan Kurtulması Halleri ile (2) Sorumluluk Sınırlarına İlişkin Hükümlerin Uygulanması (m. 1190). Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 40

41 Taşıyanın Adamlarının Eşya Zararlarından Kaynaklanan Sözleşme Dışı Talep Haklarında, Taşıyanın (1) Sorumluluktan Kurtulması Halleri ile (2) Sorumluluk Sınırlarına İlişkin Hükümlerinden Faydalanabilmesi (m. 1190/2). Taşıyanın adamının yukarıdaki imkandan yararlanabilmesi için görev veya yetkisi sınırları içinde hareket ettiğini ispat etmesi gerekir. Buna göre taşıyanın adamı, zarara neden olan eylemin, görevi veya yetkisi vesilesiyle yapıldığını ispatlamalıdır. Ancak taşıyanın adamının nitelikli ağır kusurunun bulunması, kendisinin sorumluluk sınırlarından yararlanmasına engel olur. Taşıyan ile onun adamına yöneltilecek tazminat miktarlarının toplamı taşıyanın sınırlı sorumluluğunu (m. 1186) aşamaz (m. 1190/3). Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 41

42 Fiili Taşıyanın Sorumluluğu Fiilî taşıyan, taşıyandan farklı bir kişi olup, bir geminin maliki, kiracısı veya işleteni olarak, taşımanın tamamını veya bir kısmını fiilen gerçekleştiren kişidir. 1191/2 «Bu Kanunun taşıyanın sorumluluğuna ilişkin olan tüm hükümleri, fiilî taşıyanın bizzat gerçekleştirdiği taşımadan sorumluluğu hakkında da geçerlidir». 1191/4 «Taşıyanın ve fiilî taşıyanın, aynı zarardan sorumlu oldukları takdirde ve ölçüde sorumlulukları müteselsildir». Ayrıca bkz. m. 1179/2 ve 1185/6 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 42

43 Eşyaya İlişkin Konişmento Kayıtlarının İyiniyetli Hamillere Karşı Mutlak Karine Teşkil Etmesi (Yazılı Beyan Sorumluluğu) (m. 1239/3, c. 2) Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 43

44 Yükletenin Garantisi Karşılığında Temiz Konişmento Verilmesi Konusundaki Anlaşmanın Üçüncü Kişileri (Gönderilen Dahil) Aldatma Amacı Taşımaması Durumunda Geçerli Sayılması (m. 1241/3) Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 44

45 Gemi Alacakları Listesinin Yeniden Düzenlenmesi (m. 1320) m de yer alan gemi alacağı listesi 1993 Cenevre Sözleşmesi ne uygun olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile gemi alacağı listesi modern deniz ticareti hukuku alanındaki gelişmelere uygun olarak ve ayrıca sınırlı ayni sorumluluk sisteminin de terk edilmesi sebebiyle, 6762 s. TTK m de yer alan listeye göre oldukça dar kapsamlı tutulmuştur s. TTK m uyarınca neredeyse geminin işletilmesiyle ilgili her türlü alacak hakkı gemi alacağı niteliğinde görülmüştür. Gemi alacağı listesinin bu denli geniş hazırlanması, gerçekten klasik anlamda gemi alacağı sayılması gereken alacakların sahip olduğu imtiyazların önemini azaltmıştır. m ile ise gemi alacağı listesi amaca ve modern gelişmelere uygun olarak yeniden kaleme alınmıştır. Özellikle; gemide taşınan eşya, konteynerler ve yolcuların eşyalarına gelecek olan zıya veya hasarlar artık gemi alacaklısı hakkı ile korunmamaktadır (1320/1/e). Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 45

46 CEBRİ İCRAYA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER (m ) m de yer alan sekizinci kısım hükümleri ile deniz takip hukukunun temel esasları düzenlenmiştir. Bu kısımda gemilerin ihtiyati haczi, gemi rehninin paraya çevrilmesi ve gemilerin cebri icra işlemlerine ne şekilde konu olacağı (gemilerin haczi, satışı vb.) hakkında özel hükümler sevk edilmiştir. Dolayısıyla deniz hukukunun bir alt dalı olan deniz takip hukuku açısından bu kısım hükümleri özel hüküm niteliğinde olacak ve öncelikli olarak uygulanacaktır. Bu kısımda hüküm bulunmayan hallerde ise genel icra hukuku hükümleri (İİK) uygulama alanı bulacaktır (m. 1351). Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 46

47 UYGULANACAK HUKUK m KURAL : Bir geminin ihtiyaten veya icraen haczi, cebrî icra yoluyla satışı ve mülkiyetin intikali de dâhil olmak üzere bu satışın sonuçları ve cebrî icraya ilişkin diğer bütün işlem ve tasarruflar, geminin bu işlem ve tasarrufların yapıldığı sırada bulunduğu ülkenin hukukuna tabidir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 47

48 Gemilerin İhtiyati Haczi (m ) yttk ile gemilerin konu olacağı her türlü geçici hukuki koruma kararı için m da düzenlenen gemilerin ihtiyati haczi kurumuna müracaat edilecektir. Burada yer alan gemilerin ihtiyati haczi kurumu alacak hakları yanından ayni haklar içinde (m. 1353/3) başvurulacak yegane geçici hukuki koruma yoludur. Gemiler üzerinde ihtiyati haciz dışında başka bir geçici koruma kararı alınamaz. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 48

49 İhtiyati Hacze Konu Talep Hakkı: Deniz Alacağı (m. 1352) Gemilerin ihtiyati haczi yoluyla takibi temin edilecek alacaklar m de sınırlı sayıda olarak belirtilmiştir. Deniz alacağı olarak anılan bu talep haklarının dışında kalan şahsi veya ayni talep hakları için gemilerin ihtiyati haczi (veya başka bir geçici hukuki koruma yoluna başvurulması) mümkün değildir (m 1353). Şunu da belirtmek gerekir ki, deniz alacağı listesinde yer alan talep hakları gemilerin ihtiyati haczi konusunda oldukça geniş bir uygulama alanı sağlamaktadır. Bu hükümde deniz ticareti hukuku kaynaklı talep hakları ile bunların dışında kalanlar arasında denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu haklı bir sınır çizilmiştir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 49

50 İHTİYATİ HACİZDE YETKİLİ MAHKEME (I) Bu konuya ilişki düzenleme 1354 vd. maddelerinde yapılmıştır. Türk Bayraklı gemiler hakkında ihtiyati haciz kararı sadece, geminin demir attığı, şamandıraya veya tonoza bağlandığı, yanaştığı veya kızağa alındığı yer mahkemesi ya da aşağıda gösterilen mahkemeler tarafından verilebilir: a) Bir Türk Gemi Siciline kayıtlı gemilerde, sicil yeri mahkemesi. b) Sicile kayıtlı olmayan gemilerde malikin yerleşim yeri mahkemesi. c) 941 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca tutulan özel sicile kayıtlı gemilerde kiracının yerleşim yeri mahkemesi. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 50

51 İHTİYATİ HACİZDE YETKİLİ MAHKEME (II) Türkiye de yabancı bayraklı gemiler hakkında ihtiyati haciz kararı, sadece, geminin demir attığı, şamandıraya veya tonoza bağlandığı, yanaştığı ya da kızağa alındığı yer mahkemesi tarafından verilir (m. 1355). Bu madde Türk karasularından zararsız geçiş hakkını ve Türk boğazlarından uğraksız geçiş hakkını kullanan gemilerin zorunlu sebeplerle Türk Karasularında demirlediği durumlarda uygulanmaz. Örneğin boğazdan geçiş için sıra beklediği esnada gemi demir atmış olsa bile bu hüküm uygulama imkanı bulmaz. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 51

52 İhtiyati Haciz Sebebi (m. 1353/4, 5) Deniz alacağının muaccel olması ihtiyati haciz kararının alınması için yeterlidir (m. 1353/4). Muaccel olmayan deniz alacakları için ancak İİK m. 257/2 de yer alan sebeplerin varlığı halinde ihtiyati haciz talep edilebilir. Sonuç olarak ihtiyati haciz sebepleri konusunda m de yer alan kurallar İİK ile uyumlu kılınmıştır. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 52

53 Kural Olarak ÖÇH MAKTU TEMİNAT ALINMASI m uyarınca alacaklının ihtiyati haciz kararı talep edebilmesi için ÖÇH maktu teminat göstermesi zorunludur. Ayrıca daha sonra bu teminat miktarı kararı veren mahkeme tarafından yükseltilebilir veya azaltılabilir (m. 1363/2). Ancak ihtiyati haciz talebinde bulunurken alacaklının mahkemenin kararına bağlı olmaksızın ÖÇH lik teminat vermesi gerekir. Diğer yandan gemi adamlarının talep hakları (m. 1320/ 1, b. a) açısından teminat yatırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca m. 1363/3 ün açıklığı karşısından bu deniz alacakları için İİK m. 259 uyarınca da teminat talep edilemez. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 53

54 Yetki Sözleşmesi ya da Tahkim Kaydı İhtiyati Haciz Kararı Vermeye Yetkili Olan Mahkemenin (m ) Yetkisini Kaldırmaz (m. 1356) m da yetki konusunda büyük önem taşıyan bir kurala yer verilmiştir. Buna göre taraflar arasında geçerli bir yetki veya tahkim anlaşması bulunsa veya esas hakkında yabancı bir hukuk yetkili olsa da (lex causae) l, m ve 1355 uyarınca ihtiyati haciz konusunda yetkili bulunan mahkemeler bir deniz alacağı için ihtiyati haciz kararı vermeye yetkilidir. Dolayısıyla borçlu taraf yetki veya tahkim sözleşmesine dayanarak ya da esas hakkında yabancı bir hukukun uygulanacağını gerekçe göstererek ihtiyati hacze itiraz edemez; mahkeme bu hallerin varlığını gerekçe göstererek ihtiyati haciz kararı vermekten kaçınamaz. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 54

55 İhtiyati Haciz Kararı Veren Mahkemenin Esas Hakkındaki Yetkisi (m. 1359) İhtiyati haciz hakkında karar vermeye yetkili olan Türk mahkemeleri taraflar arasında yetki ve tahkim sözleşmesi bulunmadığı sürece, ihtiyati haczi tamamlamak üzere esas hakkında açılacak dava da yetkilidir. Aynı esas ihtiyati haczi uygulayan icra dairesi açısından da geçerlidir. Tamamlayıcı merasimde takip yapılması durumunda, kararı uygulayan icra dairesinin de deniz alacağının takibi bakımından yetkilidir. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 55

56 İhtiyati Hacizde İİK dan Farklı Olarak İnfazı İsteme Süresi Üç İş Günüdür İİK m. 261/1, «Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur. Aksi halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar.» TTK m. 1364/1 «Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki veya geminin bulunduğu yerdeki icra dairesinden kararın infazını istemek zorundadır. Aksi hâlde, ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar.» Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 56

57 İİK m. 264/1 ve 2 deki 7 günlük süre TTK m ile 1 ay olarak düzenlenmiştir. TTK m «İcra ve İflas Kanununun 264 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen süreler, gemilerin ihtiyati haczinde bir ay olarak uygulanır.» İİK m. 264/1 «Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı; haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ya takip talebinde (Haciz veya iflas) bulunmaya veya dava açmaya mecburdur. 2/İcra takibinde, borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemeye veya mahkemede dava açmaya mecburdur. İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması talebini reddederse alacaklının kararın tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dava açması lazımdır.» Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 57

58 TTK m (1) Gemi üzerinde, kanun veya sözleşme uyarınca doğan veya mahkemece tesciline karar verilen bütün rehin ve hapis hakları, teminat altına alınan alacaktan ayrı ve bağımsız olarak yargılama veya icra konusu yapılamaz. (2) Birinci fıkrada belirtilen rehin ve hapis haklarının, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip konusu yapılabilmeleri için, hem alacağın hem de rehin veya hapis hakkının, ilam veya ilam niteliğindeki belgelerde veya gemi sicil müdürlüğünde düzenlenmiş gemi ipoteği sözleşmesinde tespit edilmiş olması şarttır. Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 58

59 TTK m TTK m «Gemi üzerinde kanuni bir rehin hakkına sahip olan alacaklılar, haciz yolu ile veya kambiyo senetleri hakkındaki özel usullere göre takip yapabilirler; bu takdirde kanuni rehin hakkından feragat etmiş olurlar.» Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 59

60 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 60

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

INCOTERMS 2010. ICC Yayın No. 715. Abdurrahman Özalp

INCOTERMS 2010. ICC Yayın No. 715. Abdurrahman Özalp INCOTERMS 2010 ICC Yayın No. 715 Abdurrahman Özalp INCOTERMS 2010 nin yapısı TÜM TAŞIMA TÜRLERİNİ KAPSAYAN KURALLAR 2 farklı sınıfta 11 kural dan DENİZ VE İÇSU TAŞIMALARINA ÖZGÜ KURALLAR EXW FCA CPT CIP

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık halinde

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 4 -

Deniz Ticareti Hukuku - 4 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 4 -. 21-22/10/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri BLK - 1/18 E) Bağlama Kütüğü ( BLK ) 1. Amaç ve Yasal

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Dış Ticaretin Tanımı Bir ülkenin belli bir dönemde diğer ülkeler ile gerçekleştirdiği mal ve hizmet alım

Detaylı

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI...1 II. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...2 Birinci

Detaylı

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL TA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL sefik@utided.org 1 TA TEMEL BİLGİLER Neler Öğreneceğiz Temel kavramlar Temel tanımlamalar En çok yapılan yanlışlar İhmal edilenler sefik@utided.org 2 TEKLİF >< FİYAT Teklif

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık

Detaylı

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Incoterms 2010 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ICC Milletlerarası Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkan Yardımcısı Incoterms Uzmanlar Grubu

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) TEMEL BİLGİLER Gözden Geçirilmiş On İkinci Baskı İçindekiler On İkinci Baskıya Önsöz...

Detaylı

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu İÇİNDEKİLER

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 6 -

Deniz Ticareti Hukuku - 6 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 6 -. 17-18/11/2014 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Kaynakça - 1 4. Gemi Üzerinde Mülkiyet ve Diğer (Sınırlı)

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten Dr. Cüneyt SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 İHRACAT REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 (1) Bkz. İhracat Planı Hazırlama Süreci dokümanı. Ayrıca; İhracatçılar, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 7.BÖLÜM DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ Dış ticarete taraf olan firmalar farklı ülkelerde, bazen de ayrı kıtalarda yerleşik bulunmakta olup, çoğunlukla birbirlerini tanımamaktadırlar. Dış ticaret sürecinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. Konu 11 II. Tarihi Gelişim 12 m. Deniz Hukukunda Uluslararası BirMk 13 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 1. Türkiye'de Denizciliğin Geliştirilmesi

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS)

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) (Yürürlük: 1 Ocak 2011) ICC 27 Eylül 2010'da Incoterms 2010 revizyonunu yayınladı. Söz konusu revizyon, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek. INCOTERMS

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS)

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) (Yürürlük: 1 Ocak 2011) ICC 27 Eylül 2010'da Incoterms 2010 revizyonunu yayınladı. Söz konusu revizyon, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek. INCOTERMS

Detaylı

DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379)

DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379) Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların 2907 DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379) The Renunciation from the

Detaylı

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr.

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr. ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ Dr. Adnan DEYNEKLĐ * I- ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐM HAKKINDA GENEL BĐLGĐ

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 -

Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 -. 16-17 / 2 / 2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş (2/30) Beşinci Bölüm DENİZ TİCARETİ

Detaylı

Uluslararası Satış Yönetimi Her hamlede değişen strateji

Uluslararası Satış Yönetimi Her hamlede değişen strateji Uluslararası Satış Yönetimi Her hamlede değişen strateji Tarihin ilk uluslararası ticareti Asurlular vs Kültepe (kanesh) İpek Yolu Uluslararası Ticaret Stratejik İş Modelleri Referans fiyat uygulaması

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT)

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT) A) Ticari ĠĢletmede Teslim / Ex Works (EXW) B) TaĢıyıcıya Teslim / Free CARRIER (FCA) C) Gemi Doğrultusunda Teslim / Free Alongside Ship (FAS) D) Gemi Bordasında Teslim / Free on Board (FOB) E) Mal Bedeli

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Dış Ticaret Teslim ve Ödeme Şekilleri Eğitimi. 12 Aralık 2015. Eğitmen: Nihayet Durukanoğlu

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Dış Ticaret Teslim ve Ödeme Şekilleri Eğitimi. 12 Aralık 2015. Eğitmen: Nihayet Durukanoğlu KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Dış Ticaret Teslim ve Ödeme Şekilleri Eğitimi 12 Aralık 2015 Eğitmen: Nihayet Durukanoğlu Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcılar; Dış Ticarette Teslim ve Ödeme

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

GEMİ ALACAKLISI HAKLARINA VE GEMİ İPOTEKLERİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞME, 1993

GEMİ ALACAKLISI HAKLARINA VE GEMİ İPOTEKLERİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞME, 1993 GEMİ ALACAKLISI HAKLARINA VE GEMİ İPOTEKLERİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞME, 1993 İşbu Milletlerarası Sözleşme ye Taraf Devletler, Gemi finansmanına ilişkin koşulların geliştirilmesi ve millî deniz

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TESLİM ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Güncellenmiş On Üçüncü Baskı Giriş Türkiye

Detaylı

ODEN LOJİSTİK A.Ş. INCOTERMS

ODEN LOJİSTİK A.Ş. INCOTERMS ODEN LOJİSTİK A.Ş. INCOTERMS EXW ( Ex Works ): Ex works Kelimesinin kısaltılması olarak kullanılan EXW, tüm masraf ve risklerin alıcıya ait olduğunu bildiren uluslararası ticaret terimidir. Bu teslim şeklinde

Detaylı

GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞME, 1999

GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞME, 1999 GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞME, 1999 İşbu Sözleşme ye Taraf Devletler, Dünya deniz ticaretinin uyumlu ve düzenli geliştirilmesini sağlama gerekliliğine kanaat getirerek, Gemilerin

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı Denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde

Detaylı

ALİ KARTAŞ Dış Ticaret Uzman Eğitimcisi Gümrük Müşaviri, Bilirkişi. 04.07.2012 www.dtem.net

ALİ KARTAŞ Dış Ticaret Uzman Eğitimcisi Gümrük Müşaviri, Bilirkişi. 04.07.2012 www.dtem.net ALİ KARTAŞ Dış Ticaret Uzman Eğitimcisi Gümrük Müşaviri, Bilirkişi 1 İN CO TERMS 2010 International Commercial Terms (Trade terms) 2 DIŞ TİCARET MEVZUATI İç Mevzuat İhracat İthalat Serbest Bölge Dir Hir

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) TEMEL BİLGİLER Gözden Geçirilmiş Onuncu Baskı v ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ Ticaret Kanunu

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I Giriş Türkiye de Denizcilik Yönetimi ve Türk Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

Hanger 20 40. Flatrack 40

Hanger 20 40. Flatrack 40 STANDART KONTEYNER ÖLÇÜLERİ Dry Van 20' 40' 40' HC 45' HC Hanger 20 40 Ventilated 20 ÖZEL KONTEYNER ÖLÇÜLERİ Open-Top 20 40 40 High Cube Flatrack 40 Palletwide 40' 40' HC 45' HC SOĞUTMALI KONTEYNER ÖLÇÜLERİ

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv BİBLİYOGR AFYA... xvii 1. GİRİŞ...1 2. TARİHİ GELİŞİM...3 I. İlk Çağlar...3 II. Ortaçağ Dönemi...4

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. RAMAZAN DURGUT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI

YRD. DOÇ. DR. RAMAZAN DURGUT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI YRD. DOÇ. DR. RAMAZAN DURGUT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI GİRİŞ Anayasada yer alan seyahat etme özgürlüğü (m. 23) çerçevesinde kişiler, iş veya tatil gibi değişik

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Madde No Maddenin 6103 sayılı Yasa ile düzenlenmiş hali 6335 sayılı Yasa ile Yapılan Düzenleme Maddenin 6335 sayılı ile Yasa ile Değişik Son Hali 12 C) MERKEZLERİ

Detaylı

Ekipman Tedarik ve Gözetim Sözleşmeleri (EPS) veya Ekipman Tedarik, Gözetim ve İşletmeye Alma (EPSC) Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus

Ekipman Tedarik ve Gözetim Sözleşmeleri (EPS) veya Ekipman Tedarik, Gözetim ve İşletmeye Alma (EPSC) Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus Ekipman Tedarik ve Gözetim Sözleşmeleri (EPS) veya Ekipman Tedarik, Gözetim ve İşletmeye Alma (EPSC) Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus Değer Boden & Dr. Mehmet Erdem & Şeyma Olğun Meşrutiyet

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 7 Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 1756 (2014/4) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi : a) 18.06.2002 tarih 2002/7 sayılı Genelge,. b) 18..03.2013 tarih 23294678.010.07/45-2223 sayılı Genel Duyuru. 01.01.2002

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu, Yasası 4872 sayılı, numaralı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Bölümü ve Konunun adı BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi I Topluluk Mülkiyeti 17 18 İKİNCİ BÖLÜM Müşterek Mülkiyet

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2 -. 23-24/9/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş - 1 I. Konu Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Sayı : [02] /556/ /01/2013

Sayı : [02] /556/ /01/2013 T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 49453461-045.02[02]-504-2013/556/2392 29/01/2013 Konu : Yakalanan araçların teslimi... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 1 / 5 İlgi : 04/01/2013 tarihli

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı Uluslararası Ticari Süreçler ve Uygulaması Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Hakan TUNAHAN

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı Uluslararası Ticari Süreçler ve Uygulaması Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Hakan TUNAHAN Giriş DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ - INCOTERMS Dış ticarette; mallar bir ülkeden diğer bir ülkeye gönderilmekte, gönderme yeri ile varma yeri arasında belli bir mesafe bulunmakta, satılan malın, satıcının

Detaylı

1- Haksız rekabet davalarında zamanaşımı bir yıl üç yıl haksız rekabet, cezayı gerektiren bir eylemden kaynaklanıyorsa

1- Haksız rekabet davalarında zamanaşımı bir yıl üç yıl haksız rekabet, cezayı gerektiren bir eylemden kaynaklanıyorsa 1- Haksız rekabet davalarında zamanaşımı Bu konuda yürürlükteki 6762 sayılı TTK. ile yeni 6102 sayılı Yasa hükümleri aynı olup, yürürlükteki Yasa nın 62.maddesine (yeni Yasa nın 60.maddesine) göre, 58

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER)

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER) DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER) I. Merkezi İstanbul da bulunan Ağustos Denizcilik Ltd. Şti.,Hamburg Gemi Sicili ne kayıtlı bir yolcu gemisini satın

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne 05 Kasım 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne Konu: Konut Finansman Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

TTK TASARISI NIN DENİZ TİCARETİ BAŞLIKLI BEŞİNCİ KİTABI İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRMELER

TTK TASARISI NIN DENİZ TİCARETİ BAŞLIKLI BEŞİNCİ KİTABI İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRMELER İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:5 Sayı:10 Güz 2006/2 s.123-145 TTK TASARISI NIN DENİZ TİCARETİ BAŞLIKLI BEŞİNCİ KİTABI İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRMELER S. Didem

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 3 -. 7-8/10/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri İnceleme Düzeni 7-8 Ekim: Uygulama Alanı; Bayrak; Zilyetlik;

Detaylı