T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 307, 308 Fax : (0312) E-Posta : VOLUME: 52 NUMBER: 2003/2 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National 256, 307, 308 Fax : (90) (312) M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. III Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V.

4 INTRODUCTION The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 I N T RO D U C T I O N BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...74 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT B NALAR VII

8 700 SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Ankara Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi SB 121 Sivas 1984 SA 23 A Adam Sanat Ç stanbul Ça dafl E itim SA 36 Ankara Anadolu Sanat SA 19 Eskiflehir Ça dafl Türk Dili SA 3 Ankara Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 1988 SA 67 Dergisi Eskiflehir D 2002 SA 19 Dirim ANKEM Dergisi stanbul stanbul 1956 SA SA 101 Diyanet Arredamento Mimarl k Ankara stanbul 1969 SC SB 5 Ata Dergisi Konya E 1993 SA 6 E itim Yönetimi Atlas Ankara stanbul 1995 SA SB 328 Ekonomik Forum 2003 Ankara 1994 SB 206 B Epilepsi Bahçe stanbul stanbul 1998 SB SA 148 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Balkan Physics Letters Enstitüsü Dergisi stanbul Kayseri 1996 SA SA 97 Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar Evrensel Kültür stanbul stanbul 1992 SB SA 5 Beklenen Mahalli dareler Ankara F 1991 SB 48 Felsefe Dünyas Bilig stanbul Ankara 1992 SA SB 43 Finans Dünyas Bilim ve Teknik 423 / Ek Say : Kanserle stanbul Savafl.2003, SB 473 Ankara 1968 SA 27 G Bilim ve Ütopya Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri stanbul Dergisi SC 203 Ankara Birikim SA 7 stanbul G da , SB 50 Ankara Bitki Koruma Bülteni SB 110 Ankara G da Teknolojisi SA 71 stanbul Bo aziçi Journal SB 38 stanbul 1979 SA 12 H Hasad , 213/ Eki: Hayvanc l k- C Cogito Ankara stanbul 1985 SB SA 12 IX

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Medical Network Klinik Bilimler & Doktor Hayvanc l k Araflt rma Dergisi Konya Ankara 1992 SB SB 248 Mesleki E itim Dergisi Ankara 2000 SA 34 ktisat Dergisi Metal Makina stanbul stanbul 1965 SA SB 70 ktisat flletme ve Finans Metalurji Ankara Ankara 1986 SA SB 159 nsan Haklar Y ll 2002 Mimar.ist Ankara stanbul 1982 SA SB 68 slâmî Araflt rmalar Mimarl k Ankara Ankara 1986 SB SB 71 TÜ Dergisi/d: Mühendislik Mimarl k Dekorasyon stanbul stanbul 2002 SA SB 296 Mülkiye J Ankara Journal of Pharmacy of Istanbul 1966 SB 16 University stanbul N 1966 SA 1 National Geographic Türkiye stanbul K 2001 SB 195 Kar nca New Perspectives on Turkey Ankara stanbul 1963 SB SA 68 Köprü Nüsha stanbul Ankara 1977 SA SA 6 Kulak Burun Bo az htisas Dergisi stanbul O 1993 SB 132 Orman Mühendisli i Ankara L 1962 SB 212 Lalahan Hayvanc l k Araflt rma Enstitüsü Orman ve Av Dergisi Ankara Ankara 1959 SA SB 245 Lalahan Hayvanc l k Araflt rma Enstitüsü P Dergisi Pazarlama Dünyas Ankara stanbul 1959 SA SB 12 Lepra Mecmuas Popüler Tarih Ankara stanbul 1970 SA SB 298 Praksis Ankara M 2001 SA 22 Mali Hukuk Ankara Q 1986 SA 7 Quintessence Marmara Medical Journal stanbul 1989 SB 166 Medical Network Kardiyoloji stanbul 2003 SB 267 R Ankara Rekabet Dergisi SB 432 Ankara 2000 SA 10 X

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Ankara S 1980 SA 107 Sanat ve Hayat Turkish Journal of Biology Ankara Ankara 2002 SB SA 105 Say fltay Dergisi Turkish Journal of Cancer Ankara Ankara 1991 SA SA 128 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Enstitüsü Dergisi , Cemiyeti Mecmuas Konya stanbul 1992 SA SA 78 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türk Dili 607/Özel Say : TDK'nin 70. Dergisi Y l.2002, Konya Ankara 1991 SA SA 60 Sendrom 2 / Ek: Derin Ven Türk Dili Dergisi Trombozu.2003, , 2/ Ek: Spor ve stanbul T p SA 20 stanbul Türk Dünyas Araflt rmalar SB 92 stanbul Sigorta Dünyas , SA 26 stanbul Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi SB 15 stanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SA 47 Mu la Türk Kardiyoloji Seminerleri SB 246 Ankara Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi SB 198 Ankara Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi SA 18 stanbul Spor Bilimleri Dergisi SA 36 Ankara Türk Oftalmoloji Gazetesi SA 5 stanbul Stratejik Analiz SA 110 Ankara Türk Yurdu SB 177 Ankara Su Ürünleri Dergisi , , SB Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik zmir Dergisi SA 58 Ankara Süleyman Demirel Üniversitesi E irdir Su 1991 SB 279 Ürünleri Fakültesi Dergisi Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi Isparta SB 278 Ankara 1988 SB 289 Türkiye Klinikleri T p Bilimleri Dergisi T Tar m ve Mühendislik Ankara Ankara 1982 SB SA 52 Türkiye Noterler Birli i Hukuk Dergisi Tarih Araflt rmalar Dergisi Ankara Ankara 1958 SA SB 381 Tarih ve Toplum Türktar m stanbul Ankara 1984 SB SB 74 Tekstil &Teknik stanbul 1985 SB 42 Toplum ve Hekim V stanbul Varl k 1145 / Kitap Eki , 1978 SA TOTB D Dergisi stanbul Ankara 1964 SB SB 406 Vergi Dünyas Turkish Journal of Agriculture & Forestry stanbul 1982 SA 23 XI

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Vergi Sorunlar Dergisi stanbul 1978 SA 44 Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog stanbul 1985 SA 5 Verimlilik Dergisi Ankara 1967 SB 319 Y Yang n ve Güvenlik stanbul 1995 SB 219 Yap stanbul 1973 SA 152 Yerel Yönetim ve Denetim Ankara 1996 SA 58 Yom Sanat Konya 2002 SB 354 Yüzey fllemler stanbul 1998 SB 2 Yüzüncü Y l Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Van 1995 SA 29 XII

13 000 GENEL KONULAR Demir, Kamile. Türkiye'deki Resmi ve Özel Lise Ö retmenlerinin zlenim Yönetimi. E itim Yönetimi 9(33) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 (1) Akdeniz, Halil. Co rafi Bilgi Sistemlerinin Kamu Yönetiminin Yeniden Yap lanma Sürecinde Sa layabilece i Olanaklar Üzerine... Mülkiye 27(238) , ss SB , 910 Ay k, Y. Ziya - Abdullah Karaman. Karar Almada Bilgi Teknolojilerinin Rolü: Palandöken Kayak Merkezi'nde Bir Uygulama. Verimlilik Dergisi (1) 2003, ss SB , (2) Büyükaslan, Ali. Edebiyat Araflt rmalar nda nternet. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (8) 2002, ss SA (3) Çak r, Abdurrahman. Bilgi Yolu. Diyanet (146) , ss SC Gürer, H. Vedat. Hukukçu Gözüyle Say sal mza, Say sal Kimlik, Say sal Evrak ve Say sal Sözleflme. Türkiye Noterler Birli i Hukuk Dergisi (117) , ss SB , 000 Köksal, Ahmet Turan. Mimarlar n Web Mekânlar. Mimar.ist 3(7) 2003, ss SB , 000 Öner, Adalet - Füsun Ülengin. Atama Problemi çin Yeni Bir Çözüm Yaklafl m. TÜ Dergisi/d: Mühendislik 2(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Pehlivan, Osman - Hakk Demirci. Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin On Line Sunumu. Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi 5(17) , ss SA , (6) Site Tasar m nda fl Süreçleri. Ekonomik Forum 10, , ss SB Uzuno lu, M. Vecih. Türkiye'de Arap 000 (4) Dili Alan nda Yap lan Yüksek Lisans Daflk ran, Levent. Uydu Anteniniz ve Doktora Tezleri ( ) nternet'i Çekiyor mu? Bilim ve Nüsha 3(8) 2003, ss. Türkçe Teknik 36(423) , 49. s. ve ng. özet SA SA ,

14 010 B BL YOGRAFYA 050 (1) Almaz, Hasan. Do u Dilleri Dergisi. Ifl n, Ekrem. Selçuklu Tarihi çin Seçme Kaynakça. Cogito (29) 2001, ss SA , (1) Koptafl, Rober. Ermeni Harfleriyle Türkçe. Tarih ve Toplum 39(230) , ss SB Nüsha 3(8) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Gürsel, Yücel. Mimarl k Dergisi: 40. Kap Aç l rken Sözlü Kültür - Yaz l Kültür - Dijital Kültür. Mimarl k 40(309) , ss SB , 300 Kut, Turgut. Bellibafll Kaynaklarda Ermeni Aflu lar (Âfl klar ) Tarih ve Toplum 39(230) , ss SB , 010 Onaran, Mustafa fierif. Memet Fuat' n Edebiyat Dergileri. Varl k 70(1145) , ss SB , 050 Sak, zzet. fiehdî Osman Efendi'nin Hâdim Kütüphânesi'ne Vakfetti i Kitaplar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2003, ss. ng. özet SA , 010, KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) "Biz Bir Dünyay z" Dr. brahim Bodur Seramik Müzesi Koleksiyonu. Yap (255) , ss. ng. özet SA (1) Erflahin, Seyfettin. Vak f Düflüncesini Do uran Temel Yörük, Do an. Selçuk Üniversitesi Dinamikler Üzerine. slâmî Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Araflt rmalar 16(2) 2003, s. Selçuk Üniversitesi ss. Türkçe ve ng. özet. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2003, ss SB SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 40' ndan Sonra: 1963'den 2003'e Mimarl k 40 Yafl nda. Mimarl k 40(309) , ss SA SB , , Solak, brahim. 16. Yüzy lda Marafl Kazâs Vak flar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (8) 2002, ss. Türkçe ve ng. özet.

15 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Gözayd n, Nevzat. Türkçenin Gazete Köflelerinde Elli Y ll k Görüntüsü Üzerine... Türk Dili 84(607/Özel Say : TDK'nin 70. Y l ) , ss SA SB , , 110 Dünyas (38) , ss. ng. özet SA Timur, Taner. Yaflar Kemal, Bilkent, Evrensellik... Evrensel Kültür (134) , ss. 090 ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER 110 (3) Vural, Mehmet. Hilmi Ziya Ülken 090 (1) Acehan, Abdullah. Tavflanl Zeytino lu Kütüphanesi'ndeki El Yazmas Eserler. Türk Dünyas Araflt rmalar (142) , ss SA Ontolojisinde Aflk n Varl k Problemi. slâmî Araflt rmalar 16(2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 120 (1) Can, Nevzat. Nietzsche'de Hakikat ve 100 (1) Eyubo lu, smet Zeki. Felsefe Çak llar. Ça dafl Türk Dili 15(180) , ss SA METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Perspektivizm. Felsefe Dünyas (38) , ss. ng. özet SA (2) Çetin, Halis. nsan ve Siyaset: "Siyasal nsan" n Yol Hikayesi. Felsefe Dünyas (38) , ss. ng. özet SA (1) Grünberg, David. Fiziksel Varl k 120 Alan n n Ontolojisi. Felsefe Dünyas (38) , ss. ng. özet. 120 (3) 1992 SA 7 Ertürk, Ramazan. Gadamer'in Felsefî (2) Kovanl kaya, Aliye. Leibniz ve Mctaggart' n Cevherin Birli i Sorununa Yaklafl mlar. Felsefe 3 Hermeneuti inde 'Ön Yarg ' Kavram ve Düflündürdükleri. Felsefe Dünyas (38) , ss. ng. özet SA 7 120

16 120 (4) 130 (3) Reçber, Mehmet Sait. Plantinga, Karakaya, Bilgi ve Do ru fllevselcilik. Felsefe Dünyas (38) , ss. ng. özet SA SA (5) 130 (4) Urhan, Veli. Kant' n Bilgi Kuram ve Sentetik Önermeler. Felsefe Dünyas (38) , ss. ng. özet SA (6) Waquet, Françoise. Bir Kitap Okudum ve Hayat m De iflti: Klasik Dönemde Bilginlerin Yaflamlar ve Entelektüel Dönüflüm. Frans zcadan çeviren: fiule Demirkol, Cogito (29) 2001, ss SA , Talip. Martin Heidegger Felsefesinde Ölüm Problemi. Felsefe Dünyas (38) , ss. Özgür, Bahad r. Görünmez Elin Sihirli De ne i. Evrensel Kültür (134) , ss SB PS KOLOJ Alpan, Gülgün Bangir. S n f çi letiflimde Kendini Gerçeklefltirme, Empati ve Sinerji. Mesleki E itim Dergisi 3(5) , Türkçe ve ng. özet SA (1) 120 (7) Ar, Ramazan - Zarife fiahin Seçer. Yalç n, fiahabettin. Descartes ve Farkl Ana Baba Tutumlar n n Çocuklar n Psikososyal Temelli Problem Çözme Becerilerine Etkisinin Özne Olarak Benlik. Felsefe Dünyas (38) , ss. ng. özet SA NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 130 (1) Çelenk, Sevilay. Popüler Bilicilik Biçimleri: Belirsiz Bir Gelecekten puçlar. Evrensel Kültür (134) , ss. ss. ncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB SA (2) Bahad r, Abdülkerim. Ergenlik Dönemi Kiflilik Gelifliminde Temel Kavramlar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (8) 2002, ss. Alm. özet. 130 (2) 150 (3) Çubukçu, Ayd n. Gelece im Kimin Cemal, Mustafa. Dayan flma, Elinde? Evrensel Kültür (134) Dertleflme, Kaynatma. Atlas (119) , ss , ss SB SB

17 150 (4) 150 (8) Ç plak, Ersun. "Ödeflmiyorum Seninle Sevgili Yaflam, Uzlaflm yorum da" Yom Sanat (10) , ss SB (5) Damar, Serhat. Bahisten Kumara. Bilim ve Ütopya (104) , ss SC , 300 Türküm, Sibe. Stresle Baflaç kma Biçimi, yimserlik, Biliflsel Çarp tma Düzeyleri ve Psikolojik Yard m Almaya liflkin Tutumlar Aras ndaki liflkiler: Üniversite Ö rencileri Üzerinde Bir Araflt rma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1(2) 2001, ss. Türkçe ve ng. özet SA MANTIK Deniz, M. Engin. Üniversite Ö rencilerinin Karar Verme Stratejilerinin ncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (8) 2002, ss. ng. özet SA , (6) Goldman, Ronald. Düflünme ve Dine Tatbiki. Çeviren: Süleyman Akyürek, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (11) 2001, ss SA Kabaday, Abdülkadir. Bebe in, Duyumotor, Dil ve Zihinsel Gelifliminde Çevre ve Yetiflkinin Rolü ve Önemi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (8) 2002, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) Özdemir, Metin - Sevgi Bayram - Serpil Piri. fians Oyunlar n Oynama Davran fllar n Belirleyen Bireysel Farkl l klar; Bir Araflt rman n Bulgular. Bilim ve Ütopya (104) , ss SC (1) Çapak, brahim. Gazali'ye Göre Öncüllerin Yap s. Felsefe Dünyas (38) , ss. ng. özet SA ET K (AHLAK FELSEFES ) Demir, Gonca lbeyi. Akademisyen- Sanatç ve Etik. Anadolu Sanat (12) , ss SA 3 700, 170 Demir, Recep. Belediye Yönetimi ve Ahlak. Yerel Yönetim ve Denetim 8(2) , ss SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Cihan, Ahmet Kamil. fiihabeddin Sühreverdî'nin Eserleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (11) 2001, ss. Türkçe özet SA

18 180 (2) ss. ng. ve Türkçe özet. Fazl o lu, hsan. Selçuklular Döneminde Anadolu'da Felsefe ve 1992 SA 42 Bilim (Bir Girifl) Cogito (29) 2001, 210, ss SA , (3) Kelley, Donald. nsana Dönüfl: Bat Tarihinde De iflim ve Ayd nlanmalar. Cogito (29) 2001, ss SA (4) Tafltan, Abdulvahap. Nasreddin Tûsi: Hayat, Eserleri, Din ve Toplum Görüflü. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (11) 2001, ss. Türkçe özet SA , MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Y lmaz, Levent. Eskiler ile Modernler Kavgas ve "Yenilik" Sorunu. Frans zcadan çeviren: Aykut Derman, Cogito (29) 2001, ss SA D N 210 DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 290 (2) 210 (1) Tekin, Mustafa. "Tanr " Kavram ve Toplumsal zdüflümü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2003, HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Michel, S. J. Thomas. "Hem Bediüzzaman, Hem de Papa Kuvvete De il, Hakka Dayanmak Gerekti ini Söylüyorlar." [Söylefli] Konuflanlar: Selin Sönmez, Hakan Yalman, Köprü (81) 2003, ss SA , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Bokser-Liwerant, Judit. Küreselleflme ve Kollektif Kimlikler. Çeviren: hsan Çapc o lu, slâmî Araflt rmalar 16(2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 290 Ero lu, Nazmi. Eski Yunan Medeniyeti, Do u ve Bat. Köprü (81) 2003, ss SA , 297, (1) Gömeç, Saadettin. Eski Türk nanc Üzerine Bir Özet. Tarih Araflt rmalar Dergisi 21(33) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Güleryüz, Naim. Viyana Türk Yahudi Cemaati ve Sinagogu. Tarih ve Toplum 39(230) , ss SB

19 Özdemir, Ali hsan. Kur'ân' n Kayna Sümer'de mi? slâmî Araflt rmalar 16(2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. 16(2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB SB (5) 297, 290 Ayd nl, Yaflar. smail Hakk Tümer, Gürhan. Mitoloji ve Mimarl k. Mimar.ist 3(7) 2003, ss SB SB , Tümer, Gürhan. Tevrat ve Mimarl k. Arredamento Mimarl k (155) , ss SB 5 720, slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Bursevî'nin Felsefe Tasavvuru. slâmî Araflt rmalar 16(2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (6) Ayranc, lhami. "Bat da Peygamber Muhammed (S.A.S.) maj. Diyanet (146) , ss SC (7) 297 (1) Bâkiler, A. Tûba. Kâbeyi Yaflamak Aral, Hasan. Kur'an' n Ifl nda Bir Solukta. Diyanet (146) , Sorumluluk Duygusu ve Davran fl ss. Bilinci. Diyanet (146) , 1969 SC ss SC (8) 297 (2) Baklî, Rûzbihân. Mistisizm ve ran Atay, Hüseyin. Kur'an- Kerim'de Tasavvufu'nda Evliyâl k Retori i [Kitap lmî Araflt rma Metodu. Çeviren: Tan tma] Tan tan: Tayfun Atay, Sabri Erdem, slâmî Araflt rmalar Nüsha 3(8) 2003, ss. 16(2) 2003, ss Türkçe ve Türkçe ve ng. özet. ng. özet SA SB (3) Ayd ner, Furkan. "Medeniyet-i Sefahat" ve "Medeniyet-i Fazilet"in Mukayesesi. Köprü (81) 2003, ss. Çap, Sabri. slâm'da Sa l k ve Sa l k Kurumlar. Diyanet (146) , ss SC 6 360, SA 32 Çiftçi, B. Sait - Hüseyin Kara. 297, 300 Medeniyet E itimle Kurulur. Köprü (81) 2003, ss. 297 (4) 1977 SA 32 Ayd nl, Osman. Kaderî Anlay fl n lk 300, 297 Tezahürleri. slâmî Araflt rmalar 7

20 297 (9) (11) 2001, ss. Türkçe özet. Ecer, Ahmet Vehbi. Ahmed Yesevi Dervifli Ahi Evren ve Kayseri'de Ahilik SA 97 Erciyes Üniversitesi Sosyal 297 Bilimler Enstitüsü Dergisi (11) 2001, ss. Türkçe özet SA Ero lu, Nazmi. Eski Yunan Medeniyeti, Do u ve Bat. Köprü (81) 2003, ss. 297 (14) Güzel, Abdurrahim. Kelam ve Tasavvuf Aç s ndan Tevhid. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (11) 2001, ss. Türkçe özet SA SA 32 Hatemi, Hüseyin. Medeniyet. Köprü 300, 297, 290 (81) 2003, 5-7. ss SA , (10) Erflahin, Seyfettin. Vak f Düflüncesini Do uran Temel Dinamikler Üzerine. slâmî Araflt rmalar 16(2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (11) Esen, Hüseyin. slam Hukukunda Cezalar n Keffâret Olmas. slâmî Araflt rmalar 16(2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB SC (15) slâm Hukuku Literatüründe F kh n Genel Kurallar na Dair lk Risale (Kerhî'nin (Ö.340) "el-usûl" Adl Risâlesinin Çeviri ve De erlendirmesi) Haz rlayan: Ali Pekcan, slâmî Araflt rmalar 16(2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB (16) Karagöz, smail. Fert ve Toplumun Güven ve Huzuru çin. Diyanet (146) , ss. 297 (12) 297 (17) Görener, brahim. letiflim Unsurlar Kaz c, Ziya. slam Medeniyeti. Aç s ndan Vahiy-K raat liflkisi. Köprü (81) 2003, ss. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (11) 1977 SA , ss. Türkçe özet. 297, SA 97 Keskin, Mustafa. Türkçeci Bir Bilge 297 Önder fieyh brahim Tennûrî. Erciyes Üniversitesi Sosyal 297 (13) Bilimler Enstitüsü Dergisi (11) Güven, fiahin. Kur'âniyyûn Ekolü 2001, ss. Türkçe özet. -Temsilcileri, Tefsirleri ve Tefsirdeki Yöntemi- Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SA , 297, 920

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı