T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 307, 308 Fax : (0312) E-Posta : VOLUME: 52 NUMBER: 2003/5 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National 256, 307, 308 Fax : (90) (312) M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. III Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V.

4 INTRODUCTION The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 I N T RO D U C T I O N BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...62 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL VII

8 670 MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT LAT NCE EDEB YAT KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Sivas Ankara 1984 SA SB 121 Ç A Ça dafl E itim Adam Sanat Ankara stanbul 1976 SA SA 36 Ça dafl Türk Dili Adli T p Bülteni , Ankara stanbul 1988 SA SB 309 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dergisi D Dermatopatoloji Dergisi Ankara Ankara 1956 SB SB 333 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi D fl Ticaret Dergisi Dergisi Ankara Ankara 1996 SA SA 104 Diyanet Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Ankara Mecmuas SC 6 Ankara Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 1956 SA 105 Enstitüsü Dergisi Arredamento Mimarl k zmir stanbul 1999 SA SB 5 Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi E Erzurum E SA 18 stanbul Atatürk Yolu SB 160 Ankara Ege Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Dergisi 1988 SA , , Atlas zmir stanbul 1999 SB SB 328 Ege T p Dergisi Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi zmir SA 95 Ankara Ege Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi 1992 SA 13 Dergisi zmir 1978 SA 13 B E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi Balkan Physics Letters stanbul Ankara 1996 SA SA 32 Beklenen Mahalli dareler E itim Yönetimi Ankara Ankara 1991 SB SA 54 Belleten Ekonomik Forum 2003 Ankara stanbul 1956 SA SB 206 Bilim ve Teknik , 426/Ek: Robotik Ankara 1968 SA SB 96 Bilim ve Ütopya stanbul 1995 SC 203 Birikim stanbul 1975 SB 50 Evrensel Kültür stanbul C Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat 1993 SB 473 Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi IX F F rat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Elaz 1987 SB 3 Finans Dünyas stanbul Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N stanbul Ankara 1965 SA SB 50 KBB Postas G stanbul Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 1993 SB Köprü Kastamonu stanbul 2002 SA SA 32 Gaziosmanpafla Üniversitesi Ziraat Kulak Burun Bo az htisas Dergisi Fakültesi Dergisi stanbul Tokat 1993 SB SA 102 G da M stanbul Maden Tetkik ve Arama Dergisi SB 392 Ankara G da Teknolojisi SB 334 stanbul Marmara Medical Journal SB 38 stanbul 1989 SB 166 Medical Bulletin of stanbul Medical Faculty H Haseki T p Bülteni stanbul 1965 SA 112 Hazine Dergisi Ankara 1996 SA 27 Hürriyet Gösteri stanbul 1981 SB SA 34 Metalurji stanbul ktisat Dergisi SB 159 stanbul Mimar ve Mühendis SA 47 stanbul ktisat flletme ve Finans SB 122 Ankara Mimarl k Dekorasyon SA 57 stanbul MKB Dergisi SB 296 stanbul 1997 SA 17 stanbul 1968 SA 138 Medical Network Oftalmoloji Dergisi Ankara 1994 SB 284 Mesleki E itim Dergisi Ankara nönü Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi N National Geographic Türkiye 1/Özel Say : Malatya 100 Foto raf Türkiye Yolculu u SB slâm Araflt rmalar Dergisi stanbul stanbul 2001 SB SB 278 slâmiyât , O Ankara Ondokuz May s Üniversitesi E itim 1998 SA 17 Fakültesi Dergisi Samsun J 1988 SA 57 Jeoloji Mühendisli i Dergisi Ondokuz May s Üniversitesi lâhiyat Ankara Fakültesi Dergisi SB 19 Samsun Jeopolitik SA 67 stanbul Ondokuz May s Üniversitesi T p Dergisi 2002 SB Journal of Economic and Social Research Samsun SA 22 stanbul 1999 SA 25 P Peryön K Kar nca stanbul 2002 SB 226 X

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Popüler Tarih 33/Özel Say : 550. Y l.2003 stanbul stanbul 1972 SA SB 298 Türk Biyokimya Dergisi Ankara R 1977 SA 7 Rekabet Dergisi Türk Dili.2002, Ankara Ankara 2002 SA SA 60 Türk Dünyas Araflt rmalar stanbul S 1980 SA 26 Savunma Bilimleri Dergisi Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi Ankara Ankara 2002 SA SB 78 Say fltay Dergisi Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Ankara SA 34 Ankara SEKA Ka tç l k Dergisi SA 165 zmit Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi SB 358 stanbul Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1977 SA 47 Dergisi Türk Oftalmoloji Gazetesi , Konya stanbul 1991 SA SA 110 Sigorta Dünyas , Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik stanbul Cerrahi Dergisi SB 15 Ankara Spor Bilimleri Dergisi SB 117 Ankara Türk Psikoloji Bülteni SA 5 Ankara Standard SB 645 Ankara Türk Veteriner Hekimli i Dergisi SB 194 Ankara Stratejik Analiz SB 162 Ankara Türk Yurdu SB 177 Ankara Süleyman Demirel Üniversitesi Fen 1960 SB 27 Bilimleri Enstitüsü Dergisi Türk-Koop Ekin Isparta Ankara 2000 SB SB 27 Türkiye Herboloji Dergisi T Adana Tarih ve Toplum SA 35 stanbul 1984 SB 53 Tekstil & Teknik Türkiye Noterler Birli i Hukuk Dergisi Ankara stanbul 1973 SB SB 42 Türkiye'de Sanat , The Turkish Journal of Pediatrics Ankara 1958 SA 61 The Turkish Yearbook of International Relations stanbul 1992 SB 6 V Vergi Dünyas Ankara stanbul 1995 SA SA 23 Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi Vergi Sorunlar Dergisi , 176/Özel Ek: Vergi K lavuzu stanbul Ankara 1980 SA SA 44 Turkish Journal of Cancer Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Ankara stanbul 1969 SA SA 5 Turkish Respiratory Journal Viral Hepatit Dergisi Ankara Ankara 2002 SB SB 252 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derne i Dergisi XI

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N X XXI Ankara 2000 SB 216 Y Yap stanbul 1973 SA 152 Yap Dünyas Ankara 1996 SB 341 Yerbilimleri Dergisi stanbul 1992 SB 2 Yerel Yönetim ve Denetim Ankara 1996 SA 58 XII

13 Özbilgin, zzet Gökhan. Bilgi 000 GENEL KONULAR Teknolojileri Denetimi ve Uluslararas Standartlar. Say fltay Dergisi (49) , ss. 000 (1) 1991 SA 34 Bilgisayar Dünyas ndan. SEKA 650, 000 Ka tç l k Dergisi (75) 2003, ss SB Coflkun, Mustafa. Yolcu Bilgilendirme ve Ulafl m Yönetim Sistemi (Yol-Bil) Mimar ve Mühendis (32) 2003, ss SB , (2) Erden, Abdülkadir. Robot Teknolojisi ve Yapay Zekâ. Bilim ve Teknik 36(426/Ek: Robotik-1) , 4-8. ss SA , 620 Gökk r, Bilal. Son Dönem Siyasi Geliflmelerin Akademik Yans malar, Oryantalizm ve Akademik Özgürlük Daniel Pipes' n 'Campus Watch' Sitesi ve Konuya Dair Bir Denemesi. slâmiyât 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Karaçal, Ramazan. Alan Turing ve Yapay Zekâ. Bilim ve Ütopya (107) , ss SC (4) K rm z, M. Tu rul. Bilgi Nas l Bulafl r? Yap (258) , ss. ng. özet SA SB 6 700, Sanal Dünyada Ulafl m. Mimar ve Mühendis (32) 2003, ss SB , 000 Sözeri, Bar fl - Mehmet Settar Koçak. Türkiye'deki Süper Lig Futbol Kulüplerinin Bir Pazarlama Arac Olarak nternet Kullan mlar. Spor Bilimleri Dergisi 14(3) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA 5 790, B BL YOGRAFYA 010 (1) Aytepe, O uz. Çanakkale Savafl s. Atatürk Yolu 7(25-26) , ss SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Dayanç, Muharrem. Hisar Dergisinin, Kurucusunun (Mehmet Ç narl ) A z ndan Serüveni. Türk Dili 84() , ss SA , 810 Türkiye'de Sanat Dergisi Ç karmak. Haz rlayan: Nilgün Yüksel, Türkiye'de Sanat (51) , ss.

14 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Balc o lu, Mahir. Sabanc Müzesi Üzerine [Söylefli] Konuflan: Melishan Devrim, Türkiye'de Sanat (52) , ss SB 6 060, HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 110 (1) Kal n, brahim. Mulla Sadra's Realist Ontology of the Intelligibles and Theory of Knowledge. slâm Araflt rmalar Dergisi (7) 2002, ss. ng. ve Türkçe özet SB EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) 070 (1) Ayd n, Hasan. Gazzali ve David Demiryürek, Mehmet. K br s Türk Hume'da Nedensellik Kuram. Bas n ve Türkiye Hükümetleri Ondokuz May s Üniversitesi (Osmanl Dönemi) ( ) lâhiyat Fakültesi Dergisi (16) Atatürk Yolu 7(25-26) , 2003, ss. Türkçe ve ng ss. Türkçe ve ng. özet. özet SA SA , (2) 070 (2) Da, Mehmet. Sanal ve Gerçek Oral, Haluk. Naci Sadullah. Üzerine Düflünceler. Ondokuz May s Hürriyet Gösteri (248) , Üniversitesi lâhiyat Fakültesi ss. Dergisi (16) 2003, ss SB 57 Türkçe ve ng. özet. 070, SA , FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Ateflo lu, Güçlü. Türkiye'de Felsefe E itimi III. Türkiye Felsefe Ö rencileri Kongresi. Evrensel Kültür (137) , ss SB , METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Gürsel, Nedim. Yolculuk Üzerine. E (50) , 45. s SB , BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Morin, Edgar. [Postmodernizm Kavram Üzerine Söylefli] Konuflan: Oktay Taftal ; Almancadan çeviren: Nafer Ermifl, E (50) , ss SB PS KOLOJ Asl türk, Ersin. Ölümün Yaflama, Bar fla ve Psikolojiye Mesaj. Türk 2

15 Psikoloji Bülteni 9(28-29) , ss SB , (1) Ba l, Melike Türkân. Televizyona Karfl Anababa Arac l : K s tlay c Arac l n Biçimleri. E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 36(1-2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Bayar, Perican. Spor Yapan ve Yapmayan Bayanlar n Kiflilik Özelliklerinin Karfl laflt r lmas. Spor Bilimleri Dergisi 14(3) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA 5 150, SB (3) 300, 150 Bilgi fllemenin Emosyonel Kontrolünde Nöral Sistemler. Özetleyerek çeviren: Yeflim Türköz, Türk Psikoloji Bülteni 9(28-29) , ss SB Dan flmanl k Mesle indeki Uzmanlar çin Acil Bir Görev: Bar fl Kültürü Oluflturmak. Özetleyerek çeviren: fiengül Bahad r, Türk Psikoloji Bülteni 9(28-29) , ss SB , SB James, William. lk Bar fl Psikolo u. Çeviren: Ali Dönmez, Türk Psikoloji Bülteni 9(28-29) , ss SB , (4) Öncü, Türkân. Torrance Yarat c Düflünme Testleri-fiekil Testi Arac l yla Yafllar Aras ndaki Çocuklar n Yarat c l k Düzeylerinin Yafl ve Cinsiyete Göre Karfl laflt r lmas. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dergisi 43(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB Öngel, Tülin. Bar fl Uzak De il! Türk Psikoloji Bülteni 9(28-29) , ss. 150 (5) Özer, Zuhal. Üniversite S nav na Do ru... S nav Kayg s yla Baflederken. Bilim ve Teknik 36(426) , ss SA (6) Solmufl, Tar k. Romantik Ba lanma: liflkisel De iflkenler ve liflki Süreci. Türk Psikoloji Bülteni 9(28-29) , ss. Irak, Doruk Uysal. Örgütlerde S k Eleman De iflimi ve flten Ayr lma Tarih Olarak Sosyal Psikoloji. Görüflmelerinin Önemi. Türk Çevirenler: Ebru Akman, Sertan Psikoloji Bülteni 9(28-29) Bozkurt, Türk Psikoloji Bülteni , ss. 9(28-29) , ss SB SB , , 150 3

16 Toplumsal Cinsiyet Bak fl Aç l Bar fl Psikolojisi. Özetleyerek çeviren: Zehra Dökmen, Türk Psikoloji Bülteni 9(28-29) , ss SB , (3) Tarhan, Nevzat. Bar fl Ahlâk. Köprü (82) 2003, ss SA (7) Türk Psikologlar Derne i Etik Türk Psikologlar Derne i Etik Yönetmeli i Tasla. Türk Psikoloji Yönetmeli i Tasla. Türk Psikoloji Bülteni 9(28-29) , Bülteni 9(28-29) , ss ss SB SB , , (8) 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Yurtd fl ndan Dönen Türk Ö rencilerin Uyum Düzeyleri ve Benlik Alg lar. E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 36(1-2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA ET K (AHLAK FELSEFES ) 180 (1) Ça r c, Mustafa. Mâverdî'de Siyaset Ahlak. slâmiyât 6(1) , ss. Türkçe özet SA (2) 170 (1) Korkut, fienol. Fârâbî'de Siyaset ve Akkoyun, Necip. Bilimsel Ahlak. slâmiyât 6(1) , Araflt rmada Etik Sorunlar. Savunma ss. Türkçe özet. Bilimleri Dergisi 2(1) , 1998 SA ss. Türkçe özet. 180, SA , (3) 170 (2) Sar b y k, Mustafa. Siyasetnâmeler Çaha, Ömer. Modern Dünyada Siyasi Ba lam nda Siyaset-Ahlak liflkisi. Etik. slâmiyât 6(1) , slâmiyât 6(1) , ss. Türkçe özet ss. Türkçe özet SA SA Saruç, Naci Tolga. Vergi Eti inin Vergi Kaç rma Üzerindeki Etkisi: Deney ve Anket Yöntemiyle Yap lan Bir Araflt rma. Vergi Sorunlar Dergisi (176) , ss. Türkçe özet SA , 170, (4) Toktafl, Fatih. bn Rufld'ün Siyaset Ahlak. slâmiyât 6(1) , ss. Türkçe özet SA

17 190 MODERN BATI FELSEFES 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 190 (1) 290 (1) Bekiryaz c, Eyüp. Tanzimat'tan Adam, Hüdaverdi. slam, Bar fl ve Cumhuriyete Osmanl 'da Felsefe Spor. Köprü (82) 2003, ss. Üzerine Bir De erlendirme. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi 1977 SA 32 Dergisi (19) 2003, ss. 290 Türkçe ve ng. özet SA 18 Cofltu, Yakup. Homojenlik ve 190 Heterojenlik Aras nda Küreselleflme- Din liflkisi. slâmiyât 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 200 D N 1998 SA DO AL (DO AYA 300, 290 DAYANAN) D NB L M 290 (2) 210 (1) Aslan, Adnan. Analitik Pozitif Ateizmin Bir Elefltirisi: Michael Martin. slâm Araflt rmalar Dergisi (7) 2002, ss. ng. özet SB (2) Mohapatra, A. R. Tanr 'n n Varl. Çeviren: Metin Yasa, Ondokuz May s Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (16) 2003, ss SA HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Fettaho lu, Selahattin. Konfüçyüs ve Ö retisi. Ondokuz May s Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (16) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Gayr- Resmî lk Dinleraras Diyalog. slâmiyât 6(2) , ss SA , (4) Gürkan, Salime Leylâ. Yahudilik'te htidâ Meselesi. slâm Araflt rmalar Dergisi (7) 2002, ss. ng. özet SB (1) Benlisoy, Stefo. stanbul'a Göçmüfl Ürgüplü Ortodokslar n Kurdu u Bir Cemiyet "Areti" Maarifperveran Cemiyeti. Tarih ve Toplum 39(233) , ss SB slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Ad güzel, Mehmet. Kur'ân Ö retim Metotlar ve Ö reticilik Vas flar. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (19) 2003, 5

18 ss. Türkçe ve ng. özet. Dergisi (16) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (2) 297 (7) Âlim, Siyâset ve Ahlâk. slâmiyât 6(1) , ss SA (3) Alpya l, Recep. Kur'an Yorumlar ndaki Meflrutiyet Krizi Karfl s nda Ebû Zeyd ve Câbirî 'Metnin K yameti' (Apocalypse of the Text) Üzerine Bir Deneme. slâmiyât 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Azimli, Mehmet. Hz. Ömer'in Müslüman Olufluyla lgili Rivayete Farkl Bir Yaklafl m. slâmiyât 6(1) , ss. Türkçe özet SA SA , SA (4) Altuntafl, Halil. Kur'an ve Hikmet Peygamberi. Diyanet (149) , ss SC Arslan, Abdurrahman. slâm, Ortado u, Anglosaksonlar. Birikim (169) , ss SB , (5) Ay, Mahmut. Mutezilecilikten Arta Kalan Mutezile. slâmiyât 6(1) , ss. Türkçe özet SA (6) Ayar, Ali R za - Hüseyin Günefl. Hz. Peygamber'in, Savafl Öncesinde, Zafer Sonras Elde Edilecek Ganimetlere Dikkat Çekmesi. Ondokuz May s Üniversitesi lâhiyat Fakültesi (8) Balc, srafil. Diplomat ve Devlet Adam Yönüyle Hz. Ömer. Ondokuz May s Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (16) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (9) Can, Y lmaz. Sevgili Peygamberimizin Mescidi ve Evi. Diyanet (149) , ss SC (10) Carullah, Musa. Akademik slam Üniversitesi. Çeviren: Recai Do an, slâmiyât 6(1) , ss SA , (11) Cihangir, Feyzullah. Hz. Peygamberin Bir Bar fl Prati i: Hudeybiye. Köprü (82) 2003, ss SA Da, Mehmet. Sanal ve Gerçek Üzerine Düflünceler. Ondokuz May s Üniversitesi lâhiyat Fakültesi

19 Dergisi (16) 2003, ss. slâmiyât 6(2) , Türkçe ve ng. özet ss SA SA , , (12) Gayr- Resmî lk Dinleraras Diyalog. Dalg n, Nihat. De iflim Stratejisi slâmiyât 6(2) , ss. Aç s ndan Hukuk ve slam Hukuku. Ondokuz May s Üniversitesi 1998 SA 17 lâhiyat Fakültesi Dergisi (16) 290, , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (18) 1991 SA 67 Güler, lhami. Tarihin En Büyük 297 Siyasal Öznesi Olarak Tanr ve Ahlak. slâmiyât 6(1) , ss. 297 (13) Dalg n, Nihat. Zekat Hükümleri. Türkçe özet SA 17 Ondokuz May s Üniversitesi 297 lâhiyat Fakültesi Dergisi (16) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (19) 1991 SA 67 Gündüz, fiinasi. Hz. Peygamber 297 Mitolojik Bir Kahraman De il Hayat n 297 (14) çinden Bir fiahsiyettir. Diyanet (149) , 7-8. ss. De er, Mebrure. Sadrazam Ferhat Pafla'n n Vasiyyet-Name'si. Türk Dünyas Araflt rmalar (144) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (15) Erflahin, Seyfettin. Atatürk'ün Hz. Muhammed Tasavvuru. Diyanet (149) , ss SC (16) Erul, Bünyamin. Yaflar Nuri Öztürk'ün Kendi Dilinden Hazreti Muhammed. slâmiyât 6(2) , ss SA (17) Gasp ral, smâ'îl. Avrupa Medeniyetine Bir Nazar- Muvâzene. Haz rlayan: Abdulmecit slamo lu, SC Karaman, Fikret. Fransa slam Konseyi Üzerine Bir nceleme. Ondokuz May s Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (16) 2003, ss SA , (20) Karl a, Bekir. slam' n Evrensel Bar fla Katk lar. Köprü (82) 2003, ss SA (21) Kaya, M. Ali. slam'da Cihad. Köprü (82) 2003, ss SA

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı