T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 307, 308 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 53 NUMBER: 2004/4 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /256, 307, 308 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V. III

4 PREFACE The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, pmeslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 I N T R O D U C T I O N BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 Ç NDEK LER 000 GENEL KONULAR GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Karfl laflt rmal din slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L HELEN K D LLER KLAS K YUNANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...74 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER VII

8 Ç NDEK LER 640 EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI LAT NCE EDEB YAT D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL KUZEY AMER KA TAR H VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N SB 460 Ankara Belleten SB 121 Ankara 1956 SA 267 A Bilig Adalya Ankara stanbul 1996 SB SB 324 Bilim ve Teknik , 437/Eki: Yapay Adam Sanat Organlar.2004 stanbul Ankara 1985 SA SA 27 Adli Psikiyatri Dergisi Bilim ve Ütopya Ankara stanbul 2004 SB SC 203 Adnan Menderes Üniversitesi T p Bilimname Fakültesi Dergisi Kayseri Ayd n 2004 SA SB 380 Birikim Akademik Gastroenteroloji Dergisi stanbul Ankara 1975 SB SB 394 Anadolu Sanat C Eskiflehir Co rafi Bilimler Dergisi SA 3 Ankara Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 2004 SB 321 Dergisi Eskiflehir Ç 2002 SA 19 Ça dafl Cerrahi Dergisi Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi stanbul Dergisi SB 19 Ankara Ça dafl E itim SB 582 Ankara Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1976 SA 19 Dergisi Ça dafl Türk Dili Ankara Ankara 1961 SA SA 67 Arredamento Mimarl k stanbul 1989 SB 5 D Ast m Allerji mmünoloji , 2/Eki: De erler E itimi Dergisi Ulusal Allerji ve Klinik mmünoloji stanbul Kongresi SA 4 Ankara D fl Ticaret Dergisi SB 269 Ankara Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi 1996 SA 15 Dergisi Dicle T p Dergisi Erzurum Diyarbak r 1983 SA SA 91 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dirim Dergisi stanbul Erzurum 1956 SA SA 22 Diyanet Atlas Ankara stanbul 1969 SC SB 328 Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi zmir B 1984 SA 207 Balkan Physics Letters Dünya G da Dergisi stanbul stanbul 1996 SA SB 392 Beklenen Mahalli dareler Dergisi Ankara E 1991 SB 48 E Belgelerle Türk Tarihi Dergisi stanbul stanbul 1999 SB 160 IX

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N E itim ve Bilim Ankara 1976 SA 56 GEME'den Bak fl E itim Yönetimi Ankara Ankara 1997 SB SA 54 letiflim: Araflt rmalar Ekonomik Forum 2004 Ankara Ankara 2003 SA SB 206 nfeksiyon Dergisi Ekonomik Yaklafl m zmir Ankara 1988 SA SA 6 stanbul Epilepsi stanbul stanbul 2000 SB SB 224 stanbul Üniversitesi Difl Hekimli i Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi Enstitüsü Dergisi stanbul Kayseri 1968 SA SA 97 Evrensel Kültür stanbul J 1992 SB 96 Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries Ankara F 1982 SB 152 Finans Dünyas stanbul 1993 SB 473 K Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Ankara stanbul 1992 SA SA 5 Kayg Fizyoterapi Rehabilitasyon Bursa Ankara 2001 SA SA 76 Köprü stanbul 1977 SA 32 G Kriz Dergisi Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Ankara Dergisi SB 267 Ankara 1996 SA 7 Gazi Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi L Dergisi Lâyiha Ankara stanbul 1984 SA SA 7 G da Ankara M 1976 SB 110 Mathematical & Computational G da Teknolojisi Applications stanbul Manisa 1999 SB SB 43 Gümrük Dergisi Medical Network Kardiyoloji stanbul Ankara 1992 SA SB 432 Medical Network Klinik Bilimler & Doktor H Hacettepe Diflhekimli i Fakültesi Dergisi Ankara SB 248 Ankara Mercek SA 42 stanbul Hasad SB 223 stanbul Metalurji SB 66 Ankara Hürriyet Gösteri SB 159 stanbul Mimar.ist SB 57 stanbul 2001 SB 68 X

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Mimarl k Ankara Ankara 1992 SA SB 71 Standard Mimarl k Dekorasyon Ankara stanbul 1962 SB SB 296 Stratejik Analiz N National Geographic Türkiye stanbul Ankara 2001 SB 177 T 2001 SB 195 Tekstil & Teknik stanbul 1985 SB 12 O Ophthalmology Toksikoloji Dergisi stanbul Ankara 2003 SB SB 40 Orman ve Av Toplum ve Bilim Ankara stanbul 1962 SB SA 42 Toplum ve Hekim stanbul P 1978 SA 41 Pazarlama Dünyas Toplumsal Tarih stanbul stanbul 1987 SB SB 96 Pediatrik Cerrahi Dergisi Turkish Journal of Agriculture and stanbul Forestry SB 14 Ankara Peryön SA 107 stanbul Turkish Journal of Chemistry SB 226 Ankara Popüler Tarih SA 23 stanbul Turkish Journal of Engineering & 2000 SB 29 Q Quintessence stanbul 2003 SB 267 R Reasürör stanbul 1991 SB 378 Retina-Vitreus Ankara 2004 SB 6 Environmental Sciences Ankara 1986 SB 240 Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences Ankara 2004 SB 271 Turkish Journal of Zoology (Türk Zooloji Dergisi) Ankara 1990 SA 66 Türk Dili Ankara 1963 SA 60 Türk Dili ve Edebiyat Dergisi S zmir Sanat Tarihi Dergisi 13/ SA 13 zmir Türk Dünyas Araflt rmalar SA 15 stanbul Araflt rmalar Sendrom 2/Eki: Spor ve T p Dergisi.2004, 1980 SA , 4/Eki.2004 Türk Geriatri Dergisi stanbul Ankara 1989 SB SB 132 Sigorta Dünyas Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi stanbul stanbul 1960 SB SA 47 Solunum Türk Kardiyoloji Seminerleri stanbul Ankara 2000 SB SB 198 Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi Türk Ortodonti Dergisi Ankara Ankara 1998 SA SB 161 Spor Bilimleri Dergisi Türk Psikiyatri Dergisi XI

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Ankara Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi 1/Özel 1990 SB 15 say : Serebrovasküler Hastal klar.2004 Türk Veteriner Hekimli i Dergisi Ankara Ankara 2003 SB SA 162 Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi Türk Yurdu /Özel say : Cinsel fllev Ankara 1960 SB 27 Bozukluklar.2004 Ankara Türkiye Fiziksel T p ve Rehabilitasyon 2003 SB 594 Dergisi Türkiye Klinikleri T p Bilimleri Dergisi stanbul SB 35 Ankara Türkiye Günlü ü SB 47 Ankara Türkiye Klinikleri Üroloji Dergisi SB 149 Ankara Türkiye Klinikleri Allerji-Ast m Dergisi 2004 SB Türkiye T p Dergisi Dahili T p Bilimleri Ankara SB 443 Ankara Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi SB 302 Ankara Türklük Araflt rmalar Dergisi SB 205 stanbul Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1984 SA Türktar m Ankara Ankara 1992 SB SB 74 Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi U Ankara Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi 2003 SB Türkiye Klinikleri Fiziksel T p ve Bursa Rehabilitasyon SA 63 Ankara Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2003 SB Türkiye Klinikleri Gö üs Hastal klar stanbul Dergisi 1/Özel say : Pnömoniler SB 57 Ankara Uluslararas liflkiler SB 42 Ankara Türkiye Klinikleri Hematoloji 1/Özel say : 2004 SA 24 Hemotolojik Onkoloji.2004 Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Ankara Yorumlar SB 293 Ankara Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 1992 SB 160 Dergisi Ankara 1991 SB 279 V Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Van T p Dergisi Van Ankara 1995 SB SB 460 Varl k , Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi /Eki: Kalp Yetersizli i.2004, 2/Özel stanbul say : Akut Koroner Sendromlar SB 152 Ankara Vergi Dünyas SB 289 stanbul 1159/Kitap Eki- Türkiye Klinikleri KBB Dergisi 1/Özel say : Bafl ve Boyun Bölgesi Rekonstrüksiyonlar.2004, 11/Özel say : Bafl ve Boyun Bölgesi Rekonstrüksiyonlar SA 23 Vergi Sorunlar Dergisi , 187/Eki: Kurumlar Vergisi Rehberi.2004 stanbul 1978 SA 44 Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Ankara 2003 SB 453 stanbul Türkiye Klinikleri Mikrobiyoloji SA 5 Enfeksiyon Dergisi Viral Hepatit Dergisi Ankara stanbul 2003 SB SB 525 XII

13 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N X XXI Ankara 2000 SB 216 Y Yang n ve Güvenlik stanbul 1995 SB 219 Yap stanbul 1973 SA 152 Yerel Yönetim ve Denetim Ankara 1996 SA 58 Yo un Bak m Dergisi , Ankara 2002 SB 253 Yom Sanat Konya 2002 SB 345 Yüzey fllemler stanbul 1998 SB 2 Yüzüncü Y l Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Van 1995 SA 29 XIII

14 000 GENEL KONULAR Karacao lu, Emre. Gelece in Sanat Akdemir, Tekin - Ersan Öz. Elektronik Devlet ve Vergi Yönetimi. Vergi Sorunlar Dergisi (187) , ss SA , (1) Çelikbafl, Metin. Kara Kuvvetleri Komutanl Subay n n Gelecekteki Bilgisayar Bilimleri E itim htiyac. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 14(1) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 Çeliky lmaz, Sertaç - Can Orhun. Sanal Ortamdaki Noter [Söylefli] Konuflan: Funda Demirci, Finans Dünyas (172) , ss SB , (2) D fl Ticarette Bilgiye H zl ve Kolay Ulaflman n Önemi, lgili Web Siteleri ve Haber Tart flma Platformlar. GEME'den Bak fl 8(26) , ss SB , 380 Bilgisayar n Tufllar nda. Hürriyet Gösteri (258) , ss SB , 000 Shy, Christopher. Teknoloji Bafll bafl na Bir Sanat [Söylefli] Konuflan: Onurhan Karaa açl, Hürriyet Gösteri (258) , ss SB , 000 Yaman, Erkan - Havva Yaman - M. Bar fl Horzum. Ö retim Elemanlar n n nternet Kullan m nda Etik lkelere Uyma Düzeyleri. De erler E itimi Dergisi 2(6) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 370, GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Kaymakcan, Recep - Bilal Ünsal. lâhiyat Fakülteleri Dergilerinde Yay mlanan Din E itimi Konulu Makaleler Üzerine Bir De erlendirme. De erler E itimi Dergisi 2(6) , ss. Türkçe ve ng. özet. 000 (3) 2003 SA 4 H zl, Hurflit. Programlama Dilleri ve 297, 370, 050 Programlamaya Bafllang ç Dilleri Olarak Pascal ve C Üzerine Bir nceleme. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 14(1) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA Karaa açl, Onurhan. Ekrandan Kâ da Geçifl. Hürriyet Gösteri (258) , ss SB , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Aral, Cihat. "Göçebe Bir Kültür Oluflturulmaya Çal fl l yor" [Söylefli] Evrensel Kültür (148) , ss SB , 350

15 060 (2) 070 (4) Silier, Orhan. Müzeler ve Toplumun Ça n, htiyaçlar. Toplumsal Tarih (124) , 4-5. ss SB Vark vanç, Burhan. Zum Fragment Einer Bekrönungaus dem Museum von Side. Adalya (7) 2004, ss. Türkçe özet SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Sabahattin. Y ld z Dergisi. Türk Dili ve Edebiyat Araflt rmalar Dergisi (11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Çak r, Hamza. Türkçe Bas nda lk "Marka" Rekabeti. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(16) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) 070 (6) Akat, Asaf Savafl. "Toplum ve Durgun, H. Harika Nüfusçu. Bilim'in lk Say s Yay nland nda..." Muktebes Dergisi. Türk Dili ve [Söylefli] Konuflan: Tan l Bora, Edebiyat Araflt rmalar Dergisi Toplum ve Bilim (100) 2004, (11) , ss. Türkçe ve ss. ng. özet SA 42 ng. özet SA , 300, , 810 Ba c, R za. II. Meflrutiyet Devrinde Baha Tevfik'in Ç kard Bir Dergi: 070 (7) Felsefe Mecmuas. Türk Dili ve Erdo an, rfan. Televizyonda Edebiyat Araflt rmalar Dergisi Popüler Yar flma: Modern (11) , ss. Türkçe ve ng. Gladyatörlerin Kans z Ölümü. Bilim özet. ve Ütopya (118) , ss SA , 956.1, SC , (2) Bek, Mine Gencel. Türkiye'de Televizyon Habercili i ve 070 (8) Tabloidleflme. letiflim: Gökçek, Faz l. B çakç zade smail Araflt rmalar 2(1) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (3) 070, 810, 920 Belge, Murat. "Toplumsal Bilim", Siyaset ve Akademya. Toplum ve Bilim (100) 2004, ss. ng. özet SA , 300, 320 Hakk 'n n Hayat ve Eserleri. Türk Dili ve Edebiyat Araflt rmalar Dergisi (11) , ss. Türkçe ve ng. özet. 070 (9) slamo lu, Huricihan. Ba ms z Düflüncenin Üretilme Alan Olarak Toplum ve Bilim Dergisi. Toplum ve 2

16 Bilim (100) 2004, ng. özet SA , 320, 300 ss. 070 (10) Kaçmaz, fierife Kamer. Orhan Rahmi Gökçe'nin Hayat ve Romanlar. Türk Dili ve Edebiyat Araflt rmalar Dergisi (11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Köker, Eser - Beybin Kejanl o lu Seçim Kampanyalar nda Ulusal Bas n. letiflim: Araflt rmalar 2(1) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 320 Odabafl, Arda. Yar flmalar' Anlamak çin Temel Bir Çerçeve: Kültürel Emperyalizm. Bilim ve Ütopya (118) , ss SC , 070, (12) Önder, zzettin. Hakem ve Jüri Sistemlerinde Aleniyet. Toplum ve Bilim (100) 2004, ss. ng. özet SA , 340, SB , 297 Taflp nar, Zerrin. Popüler Kültür- Medya ve Kad n liflkisine Bir Bak fl. Bilim ve Ütopya (118) , ss SC , (13) Tunç, Asl. Medyaya So ukkanl Bakmak. Varl k 71(1159) , ss SB , 320 Türkiye Profesyonel 1. Süper Futbol Ligi Tak mlar n n Günlük Gazeteler ile Spor Gazatelerinde Yer Alma S kl klar. Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 070 (14) Ünal, Ertan. Hasan Fehmi'yi Köprü'de Vurdular. Popüler Tarih 4(44) , ss SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Hocao lu, Durmufl. Felsefe ve Hikmet Üzerine. Türkiye Günlü ü (76) 2004, ss. Ramonet, Ignacio. Beflinci Kuvvet. Çevirenler: Yasemin G. nceo lu, 100 (2) Nurdan Ak ner, Utku Uraz Ayd n, Veysal, Çetin. Felsefe Üzerine. Varl k 71(1159) , 3-7. ss. Kayg (3) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA ,

17 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) 1988 SA 67 Çüçen, A. Kadir. Heidegger's 120 Understanding of Being. Kayg (3) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Örs, Yaman. Felsefeciler Ne Üretir? Ça dafl Türk Dili 17(194) , ss. 120 (6) Sa lam, Nuri. "Bak fl Aç s " Üzerine Çeflitlemeler. Varl k 71(1159) , ss SB , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (7) 120 (1) Adugit, Yavuz. nanç ile Ak l liflkisi Ac s ndan Anselmus. Kayg (3) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. Tunç, Cihat. nsana Özgü Bilgi Elde Etme Yollar veya Bilginin Kayna Problemi. Bilimname (4) 2004, ss SA SA NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 120 (2) F r nc, Türkan. Özgürlük Kavram ve Problem Olarak Özgürlük. Kayg (3) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA (1) Ak n, Haydar. Ortaça 'da Yaflanan Ç lg nl k Avrupa'da Cad Av Ça. Toplumsal Tarih (124) , ss SB (3) slam, Ayflenur Külahl o lu. Esir fiehrin Mahpusu'ndan Hareketle "Dar Yer" de nsan. Bilig (29) 2004, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB , (2) Büyük Bilgin ve Baflar s z Hükümdar... Ulu Bey'in Kehaneti. Popüler Tarih 4(44) , ss SB , 520, (4) Keskin, Ferda. S n rlara Dönüfl: Sokal Meselesi. Toplum ve Bilim (100) 2004, ss. ng. özet SA , 300, BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Barthes, Roland. Sartre' n Felsefesinin Unutulmufl ya da hmal Edilmifl Olmas na Üzülüyorum [Söylefli] Frans zcadan çeviren:

18 Mehmet Rifat, E 6(61) , ss SB Erdem, Haluk. "Sefiller" Roman nda Ontolojik Temellere Dayanan Felsefi Antropoloji. Bilim ve Ütopya (118) , ss SC , (2) fianl,. Okan. dealizm-realizm Tart flmas. Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 12(41) 2004, ss SB , PS KOLOJ Altuntafl, Halil. Ticari Hayatta Güven. Diyanet (160) , ss SC 6 297, 330, (1) Aslan, Nebile. Gençlerde Gelecek Alg s ve Güven Duygusu. Diyanet (160) , ss SC SB , 300, , 720, 150 Büyükcoflkun, Seyhan. Biz de Çocuktuk. Diyanet (160) , ss SC 6 300, 150 Ceyhan, Aydo an Aykut. Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Program na Devam Eden Ö retmen Adaylar n n Umutsuzluk Düzeylerinin ncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4(1) 2004, ss. Tükçe ve ng. özet SA , , Ceyhan, Esra. Bilgisayar Kayg Düzeyleri Farkl Ö retmen Adaylar n n Stresle Bafla Ç kma Davran fllar. E itim ve Bilim 29(132) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Do an, smail. Neden ntihar Ediyorlar? Eksik Olan Nedir? Diyanet (160) , ss SC 6 150, (3) Gökler, Bahar. Hiperaktivite ve Dikkat Eksikli i [Söylefli] Konuflan: Feyziye Özberk, Bilim ve Ütopya (118) , ss SC , Gür, fiengül Öymen - Halil brahim Düzenli. lkö retim Okullar n n Tasar m nda Yer Seçimi Kararlar ve Dersliklerin Yönlenmesi ile lgili Öneriler lkö retim Okullar nda "Bofl Zaman" Kavram. Mimar.ist 4(11) 2004, ss. ng. özet. Haran, Seda. Ergenlerde Geliflimsel Kriz Üzerine Bir Klinik Örnek. Kriz Dergisi 12(1) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Kirman, M. Ali. Beyin Y kama Teorileri. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 45(1) 2004, ss. ng. özet SB 582

19 150 (4) 160 MANTIK Koç, rem. Çal flma Ortam ndaki Stresin Hayata Yans malar. Diyanet (160) , ss SC SA (5) 160 Konuk, Emre - Sami Gülgöz - Nurdan Çeflmecio lu. Psikometrik Testler [Toplant ] Peryön (11) , ss SB , 650 Niflanc, Ensar. Asabiyet ve Ahlak Aras ndaki liflki Kontekstinde Türk Toplumuna Elefltirel Bir Yaklafl m Denemesi. Köprü (86) 2004, ss SA , (6) Özbu day, fiükrü. Bireysel ve Sosyal Bir Erdem Olarak Güven. Diyanet (160) , 4-6. ss SC 6 150, (7) Öztürk, Güler. Aflk n Fizyolojisi. Bilim ve Teknik 37(437) , ss SA Tarhan, Nevzat. Sosyal Tabakalar n Uzlaflmas Ba lam nda ki Ahlak Ö retisinin Mukayesesi. Köprü (86) 2004, ss. 180 (1) 1977 SA , (8) Türk Ortodontislerinin Tükenmifllik Seviyesine Etki Eden Faktörler. Türk Ortodonti Dergisi 17(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (1) Do an, Aysel. liflki fadeleri Olarak Bilimsel Önermeler. Kayg (3) 2004, ss. 160 (2) Kutlusoy, Zekiye. Türkiye'deki Mant k E itimi, Sorunlar ve Öneriler. Kayg (3) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) Arpagufl, Hatice Kelpetin. K ssan n Ahlâkî Fonksiyonu K ssadan Hisse... Diyanet (160) , ss SC 6 300, 170 Kepenekçi, Yasemin Karaman. S n f Ö retmenlerine Göre Hoflgörü. E itim Yönetimi 10(38) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Ayd nl, Yaflar. Farabi'nin Bilgi Anlay fl na Genel Bir Bak fl. Bilimname (4) 2004, ss SA (2) Ba c, R za. II. Meflrutiyet Devrinde Baha Tevfik'in Ç kard Bir Dergi: Felsefe Mecmuas. Türk Dili ve

20 Edebiyat Araflt rmalar Dergisi (11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 956.1, SA (3) Cihan, Ahmet Kamil. Farabi'nin Siyâset Felsefesinde Türk Devlet Anlay fl n n zleri. Bilimname (4) 2004, ss SA , 320, (1) Pazarkaya, Yüksel. Ça dafll n Düflünürü Kant An l yor. Adam Sanat (219) , ss. 190 (2) fiahin, Naim. Hegel Felsefesinde Kötülük Problemi. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 45(1) 2004, ss. ng. özet SB (4) 190 Erdo an, smail. Platon'un deleri'ne Baz slam Düflünürlerince Yap lan At f ve De erlendirmeler. Bilimname (4) 2004, ss SA SB (5) 190 Gürler, Binnur. Klasik Gelenek II: Ortaça n Eskiça Yorumu ya da Bellekte Kalan An lar. Anadolu Sanat (15) 2004, ss SA 3 180, (6) Shigemitsu, Mie. Modern Japonya'da Konfüçyen Felsefî De erler. De erler E itimi Dergisi 2(6) , ss. Türkçe ve ng. özet SA MODERN BATI FELSEFES K z ltepe, Eylem. Nietzsche'nin Tarih Anlay fl na Genel Bir Bak fl. Kayg (3) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Türkdo an, H. brahim. Nietzsche, Stirner'in "Plagiyatörü" mü? Varl k 71(1159/Kitap Eki-143) , ss. 200 D N 200 (1) Argyle, Michael - Benjamin Beit- Hallahmi. Dini Davran fl Teorileri. Çevirenler: Ali Kuflat, Mehmet Korkmaz, smail Güllü, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(16) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Knysh, Alexander. Ortaça slam' nda "Orthodoxy" ve "Heresy": Yeni Bir Yaklafl m Denemesi. Çeviren: Mehmet Kalayc, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 45(1) 2004, ss SB (3) Waardenburg, Jacques. Din Bilimlerinin Tarihçesi. Çeviren: 7

21 Ramazan Ad belli, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(16) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA HIR ST YAN D NB L M Ayd n, Mehmet. Antakya ve Tarsus Eksenli lk Dönem H ristiyanl 'na Bir Bak fl. Adalya (7) 2004, ss. ng. özet SA SB , , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Ayd n, Mehmet. Antakya ve Tarsus Eksenli lk Dönem H ristiyanl 'na Bir Bak fl. Adalya (7) 2004, ss. ng. özet SB , 230 Patrikhane'nin Vaziyeti [Söylefli] Toplumsal Tarih (124) , ss SB , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Adam, Hüdaverdi. Bediüzzaman Said Nursi ve Dinler Aras Diyalog. Köprü (86) 2004, ss. 290 (1) Say m, Huzeyfe. Zerdüfltîlik'de Kozmogoni ve Yarat l fl. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(16) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA Karfl laflt rmal din Arslan, Mustafa. Kiflilerin Bat l 260 (2) nanç Kayg Düzeylerinin Baz Haksal, Mine. Paskalya Yumurtas. De iflkenler Aç s ndan ncelenmesi. Popüler Tarih 4(44) , De erler E itimi Dergisi 2(6) ss , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA 4 390, 300, 291 Özdemir, fiennur. Bilgi Sosyolojisi Aç s ndan "Do u" ve "Bat " Uluslararas liflkiler 1(1) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297, HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) Kaya, Önder. 80 Y l Önce Fener Rum Patri i ile Yap lan Bir Mulakat slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Adam, Hüdaverdi. Bediüzzaman Said Nursi ve Dinler Aras Diyalog. Köprü (86) 2004, ss SA , (2) Alt ntafl, Ramazan. Kâdî Abdülcebbâr' n (Ö. 415/1024) Sem'iyyâtla lgili Baz Görüflleri.

22 Bilimname (4) 2004, ss. Dergisi (21) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (3) 297 (8) Altuntafl, Halil. Ticari Hayatta Güven. Diyanet (160) , ss SC 6 297, 330, 150 Aslan, Nebile. Gençlerde Gelecek Alg s ve Güven Duygusu. Diyanet (160) , ss SC 6 150, 300, 297 Bediüzzaman, Said Nursi. "Devletler, Milletler Muharebesi, Tabakat- Befler Muharebesine Terk-i Mevki Ediyor." Köprü (86) 2004, ss SA SA (4) 297 Ayd n, Hasan. Modern Kur'an Yorum Modelleri ve fllevleri. Bilim ve Ütopya (118) , ss 1995 SC (5) Ayman, Oya. Kad n Semazenler. Foto raflar: Murat Düzyol, National Geographic Türkiye (36) , ss SB , (11) 297 (9) Bediüzzaman, Said Nursi. "Kur'ân Ancak Umumun, Lâakal Ekseriyetin Saadetini Tazammun Eden bir Medeniyeti Kabul Eder." Köprü (86) 2004, ss. 297 (10) Bediüzzaman, Said Nursi. "Müsbet Milliyet, Hayat- çtimâiyenin htiyac- Dahilîsinden leri Geliyor; Tevâüne, Tesânüde Sebeptir, Menfaatli Bir Kuvvet Temin Eder, Uhuvvet-i slâmiyeyi Daha Ziyâde Teyid Edecek Bir Vâs ta Olur." Köprü (86) 2004, ss SA (6) Bediüzzaman, Said Nursi. "fiimdi Ehl-i man, De il Müslüman Ba c, H. Musa. Hadis Kardeflleriyle, Belki Hristiyan n Metodolojisinde Sahihu'l-Buhârî'nin Dindar Ruhanileriyle ttifak Etmek ve S hhat Bak m ndan Tasnif Edilen lk Medar- htilaf Meseleleri Nazara Eser Oldu u Fikrinin Elefltirel Analizi. Almamak, Niza Etmemek Gerektirir." Ankara Üniversitesi lâhiyat Köprü (86) 2004, ss. Fakültesi Dergisi 45(1) 2004, 1977 SA ss. ng. özet SB Ceylan, Yasin. slam, Bat ve 297 (7) Bayraktar, brahim. Müsteflrikler ve Hz. Peygamber'e Bak fllar. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi 9 Terörizm. Çeviren: Hatice Nur Erk zan, Kayg (3) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297

23 297 (12) 297 (18) Cihangir, Feyzullah. Tek Parti Günefl, Ahmet. Kur'an ve Sünnette ktidar ndan Çok Partili Döneme Aile Birli inin Korunmas. Atatürk Türkiye ve Bediüzzaman' n Siyasal Üniversitesi lahiyat Fakültesi Çizgisi. Köprü (86) 2004, Dergisi (21) 2004, ss ss SA 32 Türkçe ve ng. özet SA , (13) 297 (19) Çelik, Yusuf. Furkan Suresi'nin 44. Hakimo lu, Abdullah. Ateizm ve Ayeti Üzerine Baz Düflünceler. Teröre Karfl flbirli i Önerisi. Köprü Atatürk Üniversitesi lahiyat (86) 2004, ss. Fakültesi Dergisi (21) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (20) Hanefî, Hasan. Kelam lminin 297 (14) Tarihselli i. Çeviren: brahim Aslan, "Dinler Aras Farkl l klar n Ankara Üniversitesi lâhiyat Buluflmas nda Bediüzzaman Said Fakültesi Dergisi 45(1) 2004, Nursi'nin Rolü" Köprü (86) 2004, ss ss SB SA (15) Dö en, fiaban. Farkl l klar n Buluflmas nda Bediüzzaman Said Nursi'nin Rolü. Köprü (86) 2004, ss SA (21) Hizmetli, Mustafa. Sahnûn Abdusselâm b. Said b. Habib et- Tenûhî'nin Kazâ ve Hisbe Faaliyetleri. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 45(1) 2004, ss. ng. özet SB , (16) Hocao lu, Durmufl. Felsefe ve Esen, Muammer. nsan n Halifeli i Hikmet Üzerine. Türkiye Günlü ü Meselesi. Ankara Üniversitesi (76) 2004, ss. lâhiyat Fakültesi Dergisi 45(1) 1989 SB , ss. ng. özet. 100, SB (22) 297 Kaftan, Ekrem. Bediüzzaman' n Sosyal Tabakalara Bak fl ve Uzlaflma Yollar. Köprü (86) 2004, 297 (17) ss. Ferflado lu, Ali. Ehl-i Kitapla 1977 SA 32 Diyalo ve Cihad Stratejisi. Köprü 297, 300 (86) 2004, ss. 297 (23) 1977 SA 32 Kara, smail. " slâm Dünyas nda 297 Modernleflme Ayn Zamanda Bir 10

24 fiekilde Dinîleflmedir" [Söylefli] Konuflan: Hafsa Fidan, Diyanet (160) , ss SC 6 297, SA (24) 297 Kara, Ömer. Ömer B. 'Alî el- spirî'nin "Furûk"la lgili Bir Risâlesinin Tenkitli Neflri. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (21) 2004, ss Türkçe ve ng. özet. 297 (29) Mu'tezile F k h Usûlü ve el-basrî'nin "el-mu'temed" Adl Eseri. Çeviren: Ömer Aslan, Bilimname (4) 2004, ss. Ö ütçü, Mehmet. Bat 'daki Müslümanlar 'Truva At ' m? Finans Dünyas (172) , ss SB , SA Özdemir, fiennur. Bilgi Sosyolojisi 297 (25) Karaman, Fikret. Toplumsal Güvence ve Ortak Paydalar. Diyanet (160) , 7-9. ss SA SC 6 297, 300 Aç s ndan "Do u" ve "Bat " Uluslararas liflkiler 1(1) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. 300, 297, (30) 297 (26) Saray, Veysel. Fetret Kavram ve Kaymakcan, Recep - Bilal Ünsal. Bediüzzaman' n Yorumu. Köprü (86) lâhiyat Fakülteleri Dergilerinde 2004, ss. Yay mlanan Din E itimi Konulu 1977 SA 32 Makaleler Üzerine Bir De erlendirme. 297 De erler E itimi Dergisi 2(6) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, 370, SA (27) 297 Köse, Murtaza. "Fî Sebîlillâh" Kavram n n Zekât Aç s ndan Tahlili. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (21) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA (28) Menekfle, Ömer. Mukaddes Emanetler. Diyanet (160) , ss SC SA , (31) Sönmez, Selim. Bediüzzaman Said Nursi'nin lk stanbul Hayat na Dair Baz Belgeler. Köprü (86) 2004, ss. 297 (32) Sönmez, Selim. nançs zl a Karfl Semavî Dayan flma. Köprü (86) 2004, ss SA (33) Subafl, Necdet. mam Hatip(li)ler Üzerine: Teolojik Birikimin Modern Kaynaklar. De erler E itimi Dergisi 2(6) , ss. Türkçe ve ng. özet. 11

25 297 (34) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. fiahin, Haflimi. Suraiya Faroqhi, Anadolu'da Bektaflilik. Türklük 1983 SA 18 Araflt rmalar Dergisi (15) 2004, ss SA Tunç, Cihat. [Hayat Üzerine Söylefli] Konuflan: Menderes Gürkan, Bilimname (4) 2004, ss SA , (35) Uysal, Ömer Faruk. Bir Muhalif Olarak Bediüzzaman Said Nursi. Köprü (86) 2004, ss SA (36) Uysal, Ömer Faruk. Medeniyetler Buluflmas nda Bediüzzaman' n Rolü. Köprü (86) 2004, ss. 300 TOPLUM B L MLER 300 (1) Ac yor. Atlas (133) , ss SB Akat, Asaf Savafl. "Toplum ve Bilim'in lk Say s Yay nland nda..." [Söylefli] Konuflan: Tan l Bora, Toplum ve Bilim (100) 2004, ss. ng. özet SA , 300, (2) Akçao lu, Zeliha. Duchamp, Cage, Warhol ve Postmodernizm. Anadolu Sanat (15) 2004, ss SA 3 300, SA , 300 Akkaya, Yüksel. "Devletçi Dönemde Yoksullu a Bak fl ve Sosyal Politika" 297 (37) Üzerine Biraz "Polemik" Biraz Katk. Wansbrough, John. Mecâzu'l-Kur'ân: Toplum ve Bilim (100) 2004, Dolayl Anlat m. Çeviren: Orhan ss. Atalay, Atatürk Üniversitesi 1977 SA 42 lahiyat Fakültesi Dergisi (21) 320, 300, , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (3) 1983 SA 18 Akyüz, Niyazi. Sosyal ve Dinî 297 Hayatta Güven. Diyanet (160) , ss. 297 (38) 1969 SC 6 Yarg c, Said. fievkat Odakl nsan 300 Modeli. Köprü (86) 2004, ss SA (39) Y lmaz, Ali. Kur'ân' Salt Okuman n De eri. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (21) 12 Altuntafl, Mustafa. "At n Mezar Olur mu" Demeyin flte Baba Kurufl Mezar. Türk Veteriner Hekimli i Dergisi 16(1-2) 2004, ss SA , 300

26 Argyle, Michael - Benjamin Beit- Hallahmi. Dini Davran fl Teorileri. Çevirenler: Ali Kuflat, Mehmet Korkmaz, smail Güllü, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(16) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Arpagufl, Hatice Kelpetin. K ssan n Ahlâkî Fonksiyonu K ssadan Hisse... Diyanet (160) , ss SA SC 6 300, (5) Arslan, Elif. Televizyon Ça nda Aile Olmak. Diyanet (160) , ss SC Arslan, Mustafa. Kiflilerin Bat l nanç Kayg Düzeylerinin Baz De iflkenler Aç s ndan ncelenmesi. De erler E itimi Dergisi 2(6) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 390, 300, (7) Ataman, Bora. Seyirlik Dünya... Bilim ve Ütopya (118) , ss SC Ay, Semra - Erhan Eser - Cemil Özcan. Türkiye'de Kad n ve Çocuk Sa l ile lgili Baz Ölçütler ile Sosyo-Ekonomik De iflkenler Aras ndaki liflki: Bir Ekolojik Çal flma. Toplum ve Hekim 19(2) , ss. Türkçe özet., (8) Aydemir, Asl Telli. Yeni Yüzy lda Vatandafll k Senaryolar. Varl k 71(1159) , ss SB (9) Ayd n, Suavi. Türkiye'de Sosyal Bilimlerin De eri ve S n rlar : Peter Andrews'un Çal flmalar ve Yeni Yay nlanan Bir "Ansiklopedi" Üzerinden Bir De erlendirme. Toplum ve Bilim (100) 2004, ss. ng. özet SA , 320 Ayman, Oya. Kad n Semazenler. Aslan, Nebile. Gençlerde Gelecek Foto raflar: Murat Düzyol, National Alg s ve Güven Duygusu. Diyanet Geographic Türkiye (36) , (160) , ss ss SB SC 6 297, , 300, (10) 300 (6) Aymaz, Göksel. "Popüler Kültür Aslankara, M. Sad k. Yaz yla Elefltirisi Popüler Kültürü Yeniden Yaz nca Yaz n m z n Gençli i. Adam Üretiyor" [Söylefli] Konuflan: Hakk Sanat (219) , ss. Özdal, Evrensel Kültür (148) 1985 SA , , ss SB

27 300 (11) 300 (15) Ba l, Mazhar. Batman ntiharlar Ba lam nda Özgürlü ün ve Geleneksel Toplumsal Yap n n Kentsel Kurgusu. Kriz Dergisi 12(1) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. Ceylan, Yasin. slam, Bat ve Terörizm. Çeviren: Hatice Nur Erk zan, Kayg (3) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , (16) 300 (12) Çapc o lu, hsan. Türkiye'deki Bek, Mine Gencel. Türk(iye) Kültürleri Sempozyumunun Ard ndan. letiflim: Araflt rmalar 2(1) 2004, ss SA Belek, lker. Sa l kta Eflitsizliklerin De iflimi Antalya'da Befl Y ll k Bir Araflt rma. Toplum ve Hekim 19(2) , ss SA 41, 300 Belge, Murat. "Toplumsal Bilim", Siyaset ve Akademya. Toplum ve Bilim (100) 2004, ss. ng. özet SA , 300, 320 lahiyat Fakültelerinde Din Sosyolojisi Alan nda Tamamlanm fl Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Araflt rma. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 45(1) 2004, ss. ng. özet SB SB (13) 300, 710 Binyazar, Adnan. Ulusal Bilinç/Evrensel Kültür. Ça dafl Türk Dili 17(194) , ss SA SB (14) , 720, 300 Büyükcoflkun, Seyhan. Biz de Çocuktuk. Diyanet (160) , ss SC 6 300, 150 Can, Bülent Bilmez. Mitleri Tart flabilmek: Sabiha Gökçen Mitosu ve Tart flma Ortam. Toplumsal Tarih (124) , ss SB , 920, SC 6 150, Çelik, Reis. Bir nad n Öyküsü [Söylefli] Konuflan: Mukadder Ekrem, Evrensel Kültür (148) , 6-8. ss SB , (17) Çi, Ti-Nan. Do u Kentlerini Anlamak [Söylefli] Konuflan: Pelin Tan, XXI (22) , ss. Diken, fieyhmus. Diyarbak r Surlar Dört Kap Seksen ki Burç. Foto raflar: Cüneyt O uztüzün, Atlas (133) , ss. Dindar, Cemal. Sumer'den Günümüze Bir "Ac Dirlik" Öyküsü. Bilim ve Ütopya (118) , ss SC , 300 Do an, smail. Neden ntihar Ediyorlar? Eksik Olan Nedir? Diyanet (160) , ss.

28 Do uda Mamografi ile Tarama Yapmak Yarardan Çok Zarar m Getirir? Çevirenler: Didem Gülmez, lker Belek, Toplum ve Hekim 19(2) , ss SA , 300, 300 Ekinci, Oktay. stanbul'da "Kimlikli Turizm" stanbul (49) , ss SB , SA 3 770, 300 Ercenk, Giray. fiahkulu Baba Tekeli Ayaklanmas. Adalya (7) 2004, ss ng. özet SB , 300 Erdo an, rfan. Televizyonda Popüler Yar flma: Modern Gladyatörlerin Kans z Ölümü. Bilim ve Ütopya (118) , ss SC , (18) Eren, Altay. fiemalar n Alg sal Süzgeçler Olarak Kültürel Ba lamda ncelenmesi. Standard 43(508) , ss SB (19) Ergut, Ferdan. Disiplinleraras l k, Teori ve Tezden Ç km fl Kitaplar Üzerine Serbest Vezinde Yaz lm fl Düflünceler. Toplum ve Bilim (100) 2004, ss. ng. özet SA , (20) Erkilet, Alev. Etnik ve Kültürel Farkl l klar n Bütünlefltirilmesinde Bediüzzaman Modeli. Köprü (86) 2004, ss SA Ero lu, Feyzullah. Küreselleflme Sürecinde Yönetim Krizi ve Çözüm Yollar. Türk Yurdu 24(200) , ss SB 27 Ery lmaz, Hüseyin. Geliflen Teknolojiler, Estetik, Tasar m, Fotograf ve Biraz da Modern nsan n Dini; Sanat. Anadolu Sanat (15) 2004, ss. Gezgin, Ümit. Modernizim ve Postmodernizm Aras nda Sanat- Dünya Tasar m. Anadolu Sanat (15) 2004, ss SA 3 700, 300 Godwin, Peter. Ümit ve Korkunun Kenti: Johannesburg. Foto raflar: Tomasz Tomaszewski, National Geographic Türkiye (36) , ss SB , 300 Gülbaflar, Erkin. Bir Sonraki stasyon. Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 12(41) 2004, ss SB , (21) Gültekin, Gülümser - Gürol Cantürk. Ebeveynlerin Duygusal stismar Olarak Kabul Edilen Davran fllar. Adli Psikiyatri Dergisi 1(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Gümüfl, Semih. Edebiyat n Kad n Kahramanlar. Adam Sanat (219) , ss SA , 300

29 Gürdall, Fehmi. K br s Barikat n ki 300 (27) Yan. Foto raflar: Aytunç Akad, rokualar: New York'un lk Sahipleri. Atlas (133) , ss. Atlas (133) , ss SB SB , , (22) Gürsel, Yücel. Çocuk-Oyun-Mekân. Mimar.ist 4(11) 2004, ss. ng. özet SB , (23) Güvenç, Murat. stanbul Nüfus Say mlar Haritalanabilir mi? Dönemi stanbul stihdam Haritalar. stanbul (49) , ss SB (24) Haran, Seda. Ergenlerde Geliflimsel Kriz Üzerine Bir Klinik Örnek. Kriz Dergisi 12(1) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (25) Hasol, Do an. Siyasetin Gecekondulaflmas. Yap (269) , ss SA Ifl k, Ali. Three Key Issues in Bilingualism. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 14(1) 2004, ss SA , (26) çen, Hüseyin. Ütopyam z ve Ütopyalar: Ça dafl Bir Ütopya Denemesi. Bilim ve Ütopya (118) , ss SC , 370 slamo lu, Huricihan. Ba ms z Düflüncenin Üretilme Alan Olarak Toplum ve Bilim Dergisi. Toplum ve Bilim (100) 2004, ss. ng. özet SA , 320, 300 Kabakç, Ifl l - H. Ferhan Odabafl. Teknolojiyi Kullanmak ve Teknogerçekçi Olabilmek. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4(1) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Kaftan, Ekrem. Bediüzzaman' n Sosyal Tabakalara Bak fl ve Uzlaflma Yollar. Köprü (86) 2004, ss SA , 300 Kara, smail. " slâm Dünyas nda Modernleflme Ayn Zamanda Bir fiekilde Dinîleflmedir" [Söylefli] Konuflan: Hafsa Fidan, Diyanet (160) , ss SC 6 297, (28) Kara, Mustafa. maj cab Hayatlar. Evrensel Kültür (148) , ss SB Karaman, Fikret. Toplumsal Güvence ve Ortak Paydalar. Diyanet (160) , 7-9. ss SC 6 297,

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı: SEMRA ELMAS (GĠRGEÇ) İş Adresi: Ġzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü, Zübeyde Hanım Mah. BaĢpehlivan Karaali Cad. No:379 Örnekköy-KarĢıyaka

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Artuklu İlahiyat Bilimleri Dergisi Journal of Artuklu Academia Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul Psikologluğu ve Rehberlik

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul Psikologluğu ve Rehberlik Özgeçmiş 1. Adı-soyadı : Dursun Gökdağ 2. Doğum Tarihi: 30.01.1948 3. Unvanı: Öğretim üyesi 4. Öğrenim durumu: Prof. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/10 Türkiye

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/10 Türkiye

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 Lisans Atatürk Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/3 Türkiye

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/2 Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı