Baþbakan a Çorum daveti. Alperenler haksýzlýk karþýsýnda susmaz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baþbakan a Çorum daveti. Alperenler haksýzlýk karþýsýnda susmaz"

Transkript

1 Baþbakan a Çorum daveti AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Baþbakan Ahmet Davutoðlu nu Çorum a davet etti. Davutoðlu, davete olumlu karþýlýk verdi. * HABERÝ DE AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, dün Samsun da toplu açýlýþ törenine katýlan Baþbakan Ahmet Davutoðlu nu karþýladý. Ceylan, Baþbakan ý Çorum a davet etti. Davutoðlu, bu davete olumlu Tabip Odasý ve Týp Fakültesi nden Ýletiþim Sempozyumu Problemler saðlýklý iletiþimle çözülür Çorum Tabip Odasý ile Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi iþbirliðinde düzenlenen Hasta ve Ýletiþim ile Aile Ýçi Ýletiþim konulu sempozyum dün gerçekleþti. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla ile Psikoterapist ve Aile Danýþmaný Uzm. Dr. Timur Harzadýn ýn konuþmacý olarak yer aldýðý sempozyumda saðlýklý iletiþim sayesinde problemlerin üstesinden gelinebileceði vurgulandý. * HABERÝ DE Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ve Tabip Odasý iþbirliðinde sempozyum düzenlendi. ÇORUM 9 EYLÜL PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Vali Kara bugün göreve baþlýyor Son kararname ile Çorum'a atanan Vali Ahmet Kara, bugün saat. de yeni görevine baþlayacak. * HABERÝ DE MHP Çorum Teþkilatý ný ziyaret eden Muharrem Þemsek: Devlet böyle yönetilmez Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek, AK Parti iktidarýnýn iç ve dýþ politikasýný eleþtirerek, Devlet böyle yönetilmez dedi. * HABERÝ Valiler Kararnamesi ile merkez valiliðine atanan Vali Sabri Baþköy, valilik köþkünde düzenlenen programla uðurlandý. Baþköy e duygusal veda Valiler Kararnamesi ile merkez valiliðine atanan Vali Sabri Baþköy, valilik köþkünde düzenlenen programla uðurlandý. * HABERÝ DE Muharrem Þemsek DA Avcýlar rastgele dedi * HABERÝ DE Köprüden yola düþtü * HABERÝ 7 DE Kamyon aðacý kökünden söktü * HABERÝ 7 DE Yola dökülen madeni yað kaza yaptýrdý * HABERÝ 7 DE * SAYFA 9 DA Þehit polisin yakýnlarý gözyaþý döktü. Þehit polis ailenin tek çocuðuydu Bitlis-Diyarbakýr karayolunda polis noktasýna düzenlenen roketli saldýrýnýn ardýndan bölgeye giden polis aracýnýn kaza yapmasý sonucu þehit olan özel harekat polisi Fatih Saðýr, Çorum un Ýskilip ilçesine baðlý Seyirçayý köyünde gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. * HABERÝ 6 DA Alperenler haksýzlýk karþýsýnda susmaz Alperen Ocaklarý Genel Baþkaný Avukat Serkan Tüzün, Alperenler'in yolunun Allah yolu, baþkomutanlarýnýn ise Peygamber olduðunu belirterek, "Alperenler hiç bir haksýzlýk karþýsýnda asla suskunluk göstermez. bizler Yazýcýoðlu'nun evlatlarý olarak Hüseyni tavrýmýzdan asla vazgeçmeyeceðiz." dedi. Yaðýþ nedeniyle kentin bazý ana arterlerinde su birikintileri oluþ- Yaðmur yaðdý, böyle oldu Çorum'da önceki güne gece saatlerinde baþlayan ve sabah saatlerine kadar aralýklý devam eden yaðýþ, hayatý olumsuz etkiledi. * HABERÝ 5 DE Konya nýn Poþetli Dede si Çorumlu çýktý. Poþetli Dede nin gizemi çözüldü Konya dan Çorum a uzanan ilginç hayat hikâyesi Poþetli Dede lakabýyla tanýnan ve Konya nýn sevilen simalarý arasýnda yer alan Mehmet Keleþ (75), geçtiðimiz günlerde yaþanan feci bir trafik kazasýnda yaþamýný yitirdi. Çorumlu olduðu öðrenilen kimsesiz ihtiyar, geride banka hesabýnda milyon 8 bin TL býraktý. * HABERÝ DA Çorum da KPSS manzaralarý * HABERÝ 8 DE * HABERÝ 7 DE

2 PAZARTESÝ 9 EYLÜL Baþbakan a Çorum daveti GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER AK AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, dün Samsun da toplu açýlýþ törenine katýlan Baþbakan Ahmet Davutoðlu nu karþýladý. Ceylan, Baþbakan ý Çorum a davet etti. Davutoðlu, bu davete olumlu karþýlýk verdi. Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Baþbakan Ahmet Davutoðlu nu Çorum a davet etti. Baþbakan Davutoðlu, bugün düzenlenecek toplu açýlýþ törenlerine katýlmak üzere Samsun a gitti. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Baþbakan Davutoðlu nu havaalanýnda karþýlayan heyet arasýnda yer aldý. Ceylan ve Kaya, Baþbakan Davutoðlu nu Çorum a davet etti. Davutoðlu, en kýsa sürede Çorum a geleceðini söyledi. Kafkas'ýn yerine geçen isim S aðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun yardýmcýlýðýna AKP'nin eski Ýstanbul Gençlik Kollarý Baþkaný olan, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu Erkan Kandemir'in atanacaðý iddia edildi. Medimagazin.com.tr adlý internet portalýnda yer alan habere göre, Saðlýk Bakanlýðý'nda Agah Kafkas'tan boþalan Bakan Yardýmcýlýðý pozisyonuna yeni atama yapýlacaðý belirtildi. Saðlýk Bakanlýðý Yardýmcýlýðý'na 98 doðumlu, AKP Ýstanbul Ýl Gençlik Kollarý eski Baþkaný, Sakarya Üniversitesi Mühendislik bölümü mezunu Erkan Kandemi'in atanacaðý öne sürüldü.medimagazin.com.tr Erkan Kandemir BAYRAMA ÖZEL SÝPARÝÞLERÝNÝZ ALINIR SU BÖREÐÝ BAKLAVALAR * * * * HAS BAKLAVA GÜL BURMA SIKMA DÝLBER DUDAÐI * KIYMALI * PEYNÝRLÝ EKMEK ARASI VE SANDVÝÇ ARASI (Ç.HAK:76) * SUCUK * KÖFTE * TAVUK * SOSÝS * CÝGER ALO PAKET : 5 97 Emekliye bayram müjdesi Ç alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, emekli, dul ve yetim aylýklarýnýn Kurban Bayramý'ndan önce ödeneceðini bildirdi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan yapýlan açýklamaya göre, Bakan Çelik, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli, dul ve yetim aylýðý alanlarýn aylýklarýnýn Kurban Bayramýndan önce ödeneceðini açýkladý. ÝKÝZLER Kredi kartsýz AY TAKSÝT veya tüm kredi kartlarýna vade farksýz 9 AY TAKSÝT imkaný ile. Falcon Assistant Falcon Servýce 5 * Motor tipi 5 w (DC) * Þarj Mesafesi 5-7 Km. Apachi Wýnd 8 (Ç.HAK:755) * Motor tipi 8w (DC) * Þarj Mesafesi -8 Km. * Motor tipi w (DC) * Þarj Mesafesi 5-7 Km. Falcon Actýve * Motor tipi w (DC) * Þarj Mesafesi -6 Km. Hürriyet. Sok No:56 ÇORUM - Tel: 6 97 Buna göre, 5 Sayýlý TC Emekli Sandýðý Kanunu Kapsamýnda emekli, dul ve yetim aylýðý alanlardan ödeme günü ve Ekim'dekilere 9 Eylül Pazartesi; Ekim'dekilere Eylül Salý; Ekim'dekilere Ekim Çarþamba ve 5 Ekim olanlara da Ekim Perþembe günü ödeme yapýlacak.(haber7) Milletvekili Cahit BAðcý, Ýskilip Þeyh Yavsi Camii nin restorasyonu inceledi. Baðcý, tarihi camide restorasyonu inceledi O smanlý Ýmparatorluðu nun yükselme devrine damgasýný vuran Þeyhülislam Ebussuud Efendi nin babasý Þeyh Yavsi hazretlerinin adýný taþýyan 6. yüzyýldan kalma tarihi kültür mirasýmýz Ýskilip Þeyh Yavsi Camii nin restorasyonu baþladý. Ýskilip te incelemelerde bulunan AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Cahit Baðcý, beraberinde Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Müftü Mehmet Aþýk, Ýskilip Müftüsü Nurettin Ýçtüzer ve AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ile birlikte restorasyon ekibini ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Baðcý burada yaptýðý konuþmada, AK Parti olarak tarihi ve kültürel miraslarýmýza sahip çýkmak ve bu eserleri gelecek nesillere taþýmak için çalýþmalarýmýz devam edecektir. Her karýþ topraðýnda Osmanlý nýn izini taþýyan tarihi ve turistik ilçemiz Ýskilip te tarihi arastalar ve konaklarýn restorasyonu için yerel projeleri hep destekledik. Tarihi ve kültürel varlýklarýmýzý deðerlendirmek için yerelden gelecek olan bütün projeler için ne gerekiyorsa yapýlacaktýr. Bir döneme damgasýný vuran Ebussuud Efendi gibi deðerli bir alimi tarihimize kazandýran Þeyh Yavsi hazretlerinin adýný taþýyan yaklaþýk 5 yýllýk ecdat mirasý Þeyh Yavsi camimizin de restorasyonu için 79 bin TL ödenek saðlanmýþ olup restorasyon baþlatýlmýþtýr. Þeyh Yavsi Camii nin restorasyon süresi 8 gün olup Mart ayý sonunda tamamlanacaktýr dedi. Haber Merkezi

3 PAZARTESÝ 9 EYLÜL

4 PAZARTESÝ 9 EYLÜL Öteki Duran Durmuþ But Kavmi(!) Valiler Kararnamesi ile merkez valiliðine atanan Vali Sabri Baþköy, bugün valilik köþkünde düzenlenen programla uðurlandý. Baþköy e duygusal veda M. Ali CEYLAN V aliler Kararnamesi ile merkez valiliðine atanan Vali Sabri Baþköy, bugün valilik köþkünde düzenlenen programla uðurlandý. Garnizon ve Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Vali Yardýmcýlarý Sait Topoðlu, Hamdi Bolat, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, daire müdürleri, oda baþkanlarý, STK temsilcileri ile vatandaþlarýn katýldýðý vedalaþmada duygu dolu anlar yaþandý. Vedalaþma sýrasýnda kýsa bir konuþma yapan Anadolu insanýnýn vefalý olduðunu muhabbet göstereni hiçbir zaman yalnýz býrakmadýðýný belirten Vali Sabri Baþköy, Çorumlularý ve Anadolu insanýný sevdiðini ve þükranlarýný ilettiklerini söyledi. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ise, Gönül Elçileri ile güzel çalýþmalar yaptýklarýný ifade ederek, Çorum'u Çorumlular'a, Çorumlular'ý ise Allah'a emanet ettiðini belirtti. Vedalaþma esnasýnda bazý vatandaþlarýn duygulanarak gözyaþlarýna hakim olamadýklarý görüldü. Vali Baþköy, uðurlamaya gelenlere veda konuþmasý yaptý. Çocuklarla helalleþti Vali Baþköy, protokol üyelerive basýn mkensuplarý ile vedalaþtý. V ali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, veda ziyaretleri kapsamýnda Kamile-Hacý Ahmet Akdað ve Atýl Uzelgün huzurevlerindeki yaþlýlar, Sevgi Evleri, Engelsiz Yaþam Merkezi ile Umut ve Sevgi Evlerindeki çocuklarla görüþtü. Ziyaretlerinde çocuklarla ve yaþlýlarla helalleþen Baþköy, tüm Çorum halkýna Gönül Elçileri Projesinde; çocuklara, engellilere ve yaþlýlara gösterdikleri yakýn ilgiden dolayý teþekkür etti. ali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, ÇoV rum'dan ayrýlmadan önce Gönül Elçileri'ne teþekkür mesajý gönderdi. huzuru, yardýmlaþmayý, acýyý ve sevinci, paylaþmayý, fark ettirdiniz, kýsacasý yüzlerce pencere açtýnýz, gönülden gönüle köprüler kurdunuz. Gönül hamurumuzda varolan sevgi, merhamet ve hoþgörüyü zirve yaptýnýz. Mevlana'nýn "gönülden gönüle pencere vardýr" sözünü eyleme dönüþtürdünüz. Sizlerle baþladýðýmýz bu gönül yolculuðu, görevimiz gereði ilimizden ayrýlacak olmamýz hasebiyle kesbi olarak belki sona eriyor ama kalbi olarak her daim insanýmýza vereceðiniz tüm güzelliklerde yanýnýzda olacaðýmý, bý zamana kadar her sahada baþta þahsýma ve tüm insanlara verdiðiniz deðerli katkýlarý ömrümün sonuna kadar deðerli bir emanet gibi muhafaza edeceðimi bilmenizi isterim. Projenin baþladýðý günden bugüne deðin, projemize katkýlarýný esirgemeyen baþta Sayýn Valimiz Sabri Baþköy'e, Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ve Eþi Hatice Külcü'ye, tüm ilçe kaymakamlarý ve deðerli eþlerine, il ve ilçelerimizdeki tüm kamu kurum, kuruluþ idareci ve çalýþanlarýna, halk eðitim merkezleri, kadýn kültür ve sanat merkezleri, spor merkezleri, ile Müftülüklerimize baðlý kurslara katýlan tüm kursiyerlerimize þükranlarýmý arz ediyor hepinize hakkýnýzý helal etmeniz dileðiyle Allahaýsmarladýk, diyorum. Hepinizi Allah' a emanet ediyor ve Yunus'un dilinden sizlere veda ediyorum. Biz buradan gider olduk, Kalanlara selam olsun. Bizi hayýr dua ile ananlara selam olsun." Suriye sýnýrýnda bulunan Kobani'deki çatýþmalarý protesto eden bir grup PKK borazancýsý sýnýr tellerini sökerek Kobani'ye geçti Ben sevinmiþtim kurtulduk diye Heves kursakta kaldý. Bir saat sonra koþa koþa geri döndüler. Tabi orada bedava su yok Bedava elektrik yok.. Hasta olurlarsa doktor yok Yeþil kart yok. Yakýlacak bayrak yok. Yakýlacak okul yok. Doktoru dövme özgürlüðü yok Polise, askere taþ atma serbestliði yok. Türkiye'de bunlarýn hepsi var. Bu da yetmiyor; Sonra'da Dövlet bize bahmiiirrr!. Bundan iyisi Cennet-i Âlâ. Býrakýlýp gidilir mi lan bu ülkeden Salak mýsýnýz? Not: LGBTT (Yumuþak insanlar topluluðu) Çorum'da Þube açacakmýþ Pilli tavþanlarýmýz vatana millete hayýrlý uðurlu olsun Cübbeli Ahmet Hocanýn dediði gibi fazla zorlamayýn, motora duman attýrýrsýnýz Çorum But Kavmi olamaz La bi gidin (Haber Merkezi) Son mesaj Gönül Elçileri ne Fatma Baþköy, ziyaretlerde çocuklarla ve yaþlýlarla helalleþen Fatma Baþköy, Kamile-Hacý Ahmet Akdað ve Atýl Uzelgün huzurevlerindeki yaþlýlarla vedalaþtý. (Ç.HAK:75) Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, sevgi evleri çocuklarýna veda etti. Ýþte o mesaj; Merhaba Çorum'un yürekli insanlarý. Sizlerle tanýþýklýðýmýz 9 Aralýk tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nca hayata geçirilen 'Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesiyle' baþladý. Vali eþlerinin kendi illerinde koordinatör olarak görevlendirilmesinin ardýndan sizler adýna þahsýma tevdi edilen bu projeyi gönülden sahiplenerek; hep birlikte insana dokunma, hayata farklý pencerelerden bakabilme, bir yüreðe inebilme, bir kalbi kazanma kýsacasý insaný insan yapan özümüzdeki tüm güzellikleri sizlerle paylaþma azami gayret ve gayesi içerisinde olduk. Sayýn Valimizin Ankara'ya tayin olmasý nedeniyle yarýn Ýlimizden ve siz gönül dostlarýndan ayrýlacaðýz. Yaklaþýk iki yýllýk süreçle sizlerle birlikte birçok güzelliði birlikte tanýttýk birlikte yaþadýk, birlikte paylaþtýk. Birçok hayýrlý iþe birlikte þehadet ettik. Ýlimizdeki kadýn, çocuk, yoksul, engelli, yaþlý, þehit gazi yakýnlarý baþta olmak üzere, sizlerin gönül desteði ve gücüyle birçok projede birlikte yer aldýk. Sizlerin gayret ve çabalarýyla.8 gönül elçisiyle Ýlimizi Ülke sýralamasýnda üncü sýraya taþýdýk. Gönül Elçileri projesinin en önemli ayaðý olan Koruyucu Aile uygulamasýnda Türkiye genelinde 8 aile yanýnda 5 çocuðumuzla üncü sýraya yükseldik. Projenin Ýkinci Ayaðý olan ve yaklaþýk bir yýldýr uygulanan "Kadýn ve Güçlenme-Kadýnlar için Mesleki Eðitim Projesinde Ýlimiz genelinde 'i aþkýn kadýnýmýzýn mesleki liselere kayýt yaptýrdýðýný, açýk ortaokula ise yoðun bir þekilde kayýtlarýn devam ettiðini memnuniyetle takip ettik. Projenin diðer ayaklarý olan engelliler, yaþlýlar ve yoksullukla mücade ana baþlýklarýnda yerini bulan kýsýmlarýný da diðer ayaklarla birlikte hem tanýttýk, hem de bu konularla ilgili bir çok proje ve etkinlikte sizlerle birlikte yer aldýk. Sevgili Çorum'un zengin yürekli gönül elçileri; Þu an itibariyle geriye dönüp baktýðýmýzda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna baðlý Ýlimiz kuruluþlarýnda kalan tüm çocuklarýmýzýn engellilerimizin, yaþlýlarýmýzýn, çocuk ve umut evlerimizin sahibi, hamisi, umudu oldunuz. Onlar artýk biliyorlar ki Devletimizin sýmsýcak þefkati yanýnda, toplumun tüm kesimlerinde onlara kucak açan, baðrýna basan, onlarý gülen yüzü, tutan eli, yürüyen ayaðý, gören gözü olan gönüllüler ordusu var. Ortaya konan samimi bir yürek olunca aþýlamayan engel, girilemeyen kapý olmazmýþ. Bunu bizlere belki pas tutmuþ yüreklere siz öðrettiniz. Ýyi ki böylesi bir iyilik yarýþýyla baþladý herþey. Siz her tabakadaki insana samimiyeti, karþýlýksýz sevmeyi, özveriyi, sadakati, (Haber Merkezi) Vali Ahmet Kara Vali Kara törenle karþýlanacak on kararname ile Çorum'a atanan Vali Ahmet SKara, bugün yeni görevine baþlayacak. Vali Ahmet Kara için saat.'de Valilik'te karþýlama töreni düzenlenecek. (Haber Merkezi) YENÝ ADRESÝMÝZ VE YENÝ SHOWROOM UMUZLA TÜM ÇORUM HALKININ HÝZMETÝNDEYÝZ Çevre yolu Bulvarý üzeri No: 8 Çorum Tel:

5 Yaðmur yaðdý, böyle oldu orum'da önceki güne Çgece saatlerinde baþlayan ve sabah saatlerine kadar aralýklý devam eden yaðýþ, hayatý olumsuz etkiledi. Yaðýþ nedeniyle kentin ana arterleri olan Ýnönü Caddesi'nde su birikintileri oluþtu. Bazý cadde ve sokaklar da kýsa süreliðine trafiðe kapatýldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, þiddetli yaðýþ nedeniyle bazý bölgelerde kanalizasyon rögarlarýnýn týkandýðýný ve bu bölgelerde çalýþma baþlattýklarýný belirtti. Yaðýþlar nedeniyle ev ve iþ yerlerinden su baskýnlarý ihbarlarýnýn kendilerine ulaþmadýðýný ifade eden Candan, "Yaðýþlar nedeniyle ciddi bir sorunla karþýlaþmadýk. Can kaybý tehlikesi oluþturacak bir durum söz konusu deðil. Bazý bölgelerde rögarlarýn týkanmasý nedeniyle ihbarlar oluþuyor. Çalýþmalarýmýzý bu bölgelerde yoðunlaþtýrdýk" dedi. Candan, yaðýþlarýn sürdüðü süre içerisinde ekiplerin kontrollerini sürdüreceðini sözlerine ekledi. (Ç.HAK:77) Alaaddin Öztekin Yaðýþ nedeniyle kentin bazý ana arterlerinde su birikintileri oluþtu. Yaðýþlar sürecek Meteoroloji Ýl Müdürlüðü yetkililerinden alýnan bilgiye göre ise gece saatlerinde baþlayan Akþemsettin Caddesi nde alt yapý problemi devam ediyor. yaðýþlar nedeniyle bugün Sabah saat 9. itibarýyla metrekareye,5 kilogram yaðýþ düþtüðü öðrenildi. Yetkililer, kentte yaðýþlarýn yarýn Sabah saatlerine kadar aralýklý olarak devam edeceðinin tahmin edildiðini bildirdi. (A.A.) Ýdareci görevlendirme komedisi yaþýyoruz Serdal Efe zgür Eðitim Sen Ýl Baþkaný Serdal Efe, Öokullarda yaþanan idareci görevlendirmelerinde komedi yaþandýðýný bildirdi. Herkesin bildiði gibi Haziran tarihinde genelde yýlýný doldurmuþ idarecilerin görevlerinin sona erdiðini, o tarihten bu yana geçen sürede görevine devam eden idarecilerin idarenin inisiyatifi ile uzatmalarý oynadýklarýný belirten Efe, eðitim çalýþanlarýnýn, sivil toplum örgütlerinin, sendikalarýn ve kamuoyunun karþý çýkmasýna uygulamanýn sakýncalarýna dikkat çekmesine raðmen süreç doludizgin devam ettiðini ifade etti. Efe, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; "Bu süreçte önce okul müdürlerini deðerlendirme komedisi yaþandý. Sanki bir önemi varmýþ gibi aylarca okullarda öðrenci, öðretmen ve okul aile birliði üyeleri mevcut okul müdürlerini deðerlendirdi. Bu deðerlendirmenin bir öneminin olmadýðý il ve ilçe teþkilatlarýna yeni görevlendirilen veya atanan þube müdürleri hiç tanýmadýklarý, hiç beraber çalýþmadýklarý okul müdürlerine puan vererek deðerlendirme yapýnca ortaya çýktý. Hiçbir objektif kriterin olmadýðý tamamen yandaþlýðýn ve adam kayýrmacýlýðýn öne çýktýðý iþlemlerin sonucunda bazý müdürler yetkili otorite tarafýndan sýnýfta býrakýldý. Bu durumun hakla hukukla açýklanabilir bir tarafý yoktur. Oysa kanuni düzenleme yapýldýðý zaman genel kanaat gerçekten görevini yapmayan müdürlerin ve idarecilerin görevlerine son verileceði þeklindeydi. Ancak uygulamada öyle olmadýðý görüldü. Görevine son verilmesi gereken pek çok okul müdürü standardý daha yüksel okullara geçiþ yaptýlar. 5 Eylülde okullar açýldý. Okullarýn çoðunda önünü göremeyen, sonunun ne olacaðýný bilemeyen müdür yardýmcýlarý yetersiz idari kadrolarla iþleri yürütmeye çalýþýyorlar. Çünkü yeni müdürler halen okullarýnda görevlerine baþlamadýlar. Özellikle ikili eðitim yapýlan okullarda idareciler - saate varan saatlerde çalýþmaktalar. Demek ki dýþarýdan bakýldýðýnda iþler kendiliðinden yürüyor gibi görülüyor. Öyle olmasa süreç bu kadar aðýrdan alýnmazdý. Üstelik çok büyük fedakarlýk yaparak ekstra performans gösteren müdür yardýmcýlarýnýn geleceði belirsiz. Tahmin ediyorum müdürlerin deðerlendirilmesi ve görevlendirilmesi sürecinde yaþanan nahoþ durumlar aynen müdür yardýmcýsý görevlendirme sürecinde de yaþanacaktýr. Aslýnda bu konuda arzu edilen okul müdürlerinin gerçekten kendi kadrosunu kurabilmesidir. Bir okul müdürü beraber çalýþacaðý idareci kadrosunu kendi inisiyatifini kullanarak kurabilse çok iyi sonuçlar ortaya çýkabilir. Ancak öyle olmayacak çünkü; bu uygulamada insanlarý bazý kalýplara oturtup deðerlendirmeler yapýlmaktadýr. Sonuçta gerçekten düzgün çalýþan, görevini çok saðlam yapan müdür yardýmcýlarýna görevini yapamamýþ etiketi yapýþtýrýlacaktýr. Ayrýca bu durum kimsenin eðitimi, öðretimi, okulu, öðrenciyi düþünmediðini her þeyin yandaþlýk, adam kayýrmacýlýk, torpil ile yürütüldüðünü ortaya koyacak, zaten sallanan sistemin altýna bir dinamit daha koyulmuþ olacaktýr. Ýktidar partisini arkasýna alarak idareci atamalarý konusunda dilediðince at koþturan ve "Ýktidarýn sendikasý" sýfatýný tam anlamýyla hak eden malum sendika bu konuda "kendilerinden olma" dýþýnda hiçbir ölçü tanýmamýþtýr. Hatta yönetici olma talebinde bulunan baþka sendikalardan olan arkadaþlara "bizim sendikaya geçersen iþin olur" þeklinde ahlaksýz teklifler yapýlmýþtýr. Özgür Eðitim-Sen olarak her türlü adalet ve ahlak anlayýþýnýn ayaklar altýna alýndýðý bu süreci ve gerek sendikacý, gerekse siyasetçi olsun bu sürecin müsebbiplerini kýnýyoruz. Tüm parti baðlantýlý sendikalarýn üyelerine sesleniyoruz: Esefle izlediðimiz bu tablo sendikacýlýðýn siyasi partilerden baðýmsýz yapýlmasý gerektiðinin en açýk kanýtýdýr. Eðer tüm görevlerin liyakat ilkesine göre daðýtýldýðý, kimsenin dininden, mezhebinden, dilinden, ýrkýndan, siyasi görüþünden dolayý ötekileþtirilmediði adalet ve güvene dayalý bir ülke sizlerin de hedefiyse durduðunuz yerleri hemen kontrol ediniz. Doðru her zaman kalabalýklarýn olduðu yerde deðildir." Haber Merkezi GÜVEÇLÝ (MAZA) KÖYÜ ÇORUM ADAKLIK - KURBANLIK - DAMIZLIK Çiftliðimizde Kurban kesimi yapýlmaktadýr... (Ç.HAK:75) NO MODEL PAZARTESÝ 9 EYLÜL 5 RENK 6 FORD RANGER X BEYAZ PEUGEOT 58 ACTÝVE.6 SÝYAH KANGO MULTIX.5 DCÝ.AUTH. GRÝ VOLKSWAGEN POLO. TDI.TREND BEYAZ 5 CLÝO GRANTOUR AUT.EDÝ..5 GRÝ 6 LÝNEA LÝNEA AC.PLUS.MULTJET GRÝ 7 PEUGEOT AC..6 HDI. BEYAZ 8 FORD FÝESTA TREND. TDCI. GRÝ 9 CITROEN C ATTRACTION. HDI. BEYAZ SYMBOL EXPR..5 DCÝ. GRÝ PEUGEOT ALLURE.6 VTI GRÝ FORD FÝESTA TREND. TDCI. GRÝ SYMBOL AUTH..5 DCÝ. BEYAZ FIAT LÝNEA AC.PLUS. MULTÝJET GRÝ 5 FIAT LÝNEA AC.PLUS. MULTÝJET BEYAZ 6 FIAT LÝNEA POP. MULTÝJET GRÝ 7 SYMBOL AUTH..5 DCÝ.EDÝ BEYAZ 8 MEGANE HB.EXP..5 DCÝ. GRÝ 9 CLÝO IV. JOY BEYAZ FLUENCE.5 DCÝ.DYN. GRÝ FIAT LÝNEA. MJET AC.PLUS KIRMIZI FIAT FIORINO COMBÝ. AC. BEYAZ LATÝTUDE EXPR..5 DCÝ. GRÝ DACIA DUSTER.5 DCÝ. BEYAZ 5 FLUENCE BUSINESS.5 DCÝ. GRÝ 6 FLUENCE BUSÝNESS.5 DCÝ. GRÝ 7 DACIA LOGAN.5 DCÝ BEYAZ 8 CLÝO.6 MAVÝ 9 PARTNER BEYAZ CLÝO HB.. JOY BEYAZ LATÝTUDE BEYAZ FIAT GRANDE PUNTO ACTUAL. GRÝ SYMBOL JOY.5 DCÝ. BEYAZ CLÝO SPORT TOURER JOY.5 DCÝ. BEYAZ 5 CLÝO HB.AUTH EDÝ..5 DCÝ. BEYAZ 6 CLÝO SPORT TOURER JOY.5 DCÝ. BEYAZ 7 FLUENCE BUSINESS.5 DCÝ. GRÝ 8 FLUENCE BUSINESS.5 DCÝ. GRÝ 9 FLUENCE TOUCH.5 DCÝ. BEYAZ FLUENCE TOUCH.5 DCÝ. BEYAZ 8 LAGUNA III PRÝV..5 DCÝ. SÝYAH 9 TOYOTA COROLLA.6 ELEGANT GRÝ SYMBOL.5 DCÝ. GRÝ 7 MEGANE II EXTR..6 6V GRÝ 5 OCTAVÝA.9 GRÝ 6 YENÝ MEGANE HB.JOY.6 6V BEYAZ 7 SYMBOL AUTH.EDÝT.. 6V GRÝ 8 SYMBOL. GRÝ 9 FORD TRANSÝT S JOURNEY GRÝ 5 CLÝO. JOY BEYAZ 5 DACIA DUSTER.5 DCÝ.LAUREATE SÝYAH 5 CLÝO SPORT TOURER JOY. KIRMIZI 5 FIAT DOBLO DYN.. M.JET GRÝ 5 NÝSSAN MÝCRA. GRÝ 55 CHEVROLET CRUZE.6 6V BEYAZ ANKARA YOLU. KM.NO:68 ÇORUM TLF:6 5 8-(5-5)

6 6 PAZARTESÝ 9 EYLÜL Þehit polis son yolculuðuna uðurlandý B itlis-diyarbakýr karayolunda polis noktasýna düzenlenen roketli saldýrýnýn ardýndan bölgeye giden polis aracýnýn kaza yapmasý sonucu þehit olan özel harekat polisi Fatih Saðýr, Çorum un Ýskilip ilçesine baðlý Seyirçayý köyünde gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Bitlis te düzenlenen törenin þehit polis memuru Fatih Saðýr ýn ()cenazesi ardýndan Emniyet Genel Müdürlüðü ne ait helikopterle Seyirçayý köyüne getirildi. Bitlis Emniyet Müdürlüðü nde görevli Saðýr ýn Gürcü ve Ayþe adýnda iki kardeþi olduðu öðrenildi. Þehit polis memuru Saðýr için Seyirçayý köyü Yaskam Mahallesi nde düzenlenen cenaze törenine AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Vali Vekili Ali Sürmeli, Garnizon Komutaný J. Kd. Alb. Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle açýklama yapan 9Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel, þöyle dedi; Kalp vücudun dolaþým sisteminin merkezini teþkil eden hayatýmýz boyunca hiç ara vermeden çalýþan en hayati organýmýzdýr. Hücrelere besin ve oksijen taþýyan kalp ve damar sisteminin saðlýklý bir þekilde çalýþmasý önemlidir. Kalp ve Damar Saðlýðýnýn bozulmasý vücudun hayati fonksiyonlarýný saðlýklý bir þekilde sürdürebilmesini engelleyerek ciddi saðlýk sorunlarýna hatta ölümlere neden olabilmektedir. Kalp hastalýklarý, özellikle yetiþkinlerde olmak üzere her yaþta görülmektedir. Dünyada birçok insan kalp hastalýklarý nedeniyle yaþamýný yitirmektedir. Bu ölümler daha çok düþük ve orta gelirli ailelerde görülmektedir. Dr. Ýsmail Yücel Kalp hastalýklarýna dikkat çekmek ve çocukluktan itibaren hangi önlemlerin alýnmasý gerektiði konusunda toplumun bilinçlendirilmesi için 9 Eylül Dünya Kalp Günü olarak belirlenmiþtir. Uzmanlar saðlýklý ve mutlu yaþamak için öncelikle doðru beslenmek gerektiðine dikkat çekmektedirler. Çocuklarýn bu sorunu aþabilmeleri, saðlýklý beslenmeleri ve gelecekte kalp hastalýklarýna yakalanmamalarý için en önemli rol ailelere düþmektedir. EN ÝYÝ DOSTUMUZ KALBÝMÝZ Kalp saðlýðý için dikkat edilmesi gereken öneriler: Saðlýklý beslenme alýþkanlýðýný çocukluk çaðýnda edinin, Boyunuz ile kilonuz arasýndaki orana çok dikkat edin. Kadýnsanýz menopozunuzu mutlaka geciktirin. Fiziksel aktivitenizi artýrýn. Tembellikten ve aþýrý stresten uzak durmaya çalýþýn. Mesleðinizi icra ederken aþýrý stresten uzak durun yaþýndan sonra,risk faktörü yoksa yýlda bir kez kan yaðlarý (Kolesterol, trigliserid, HDL, LDL), Lp(a), homosistein ve HS-CRP kontrolü yaptýrýn. Aile hikayenizde erken kalp hastalýðý varsa ya da diyabet veya yüksek tansiyon hastasý iseniz ; deðilseniz yaþýndan sonra her yýl kan yaðlarý (kolesterol, Bu yýl tema Cami ve Gençlik Fatih Saðýr Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. Milletvekili Baðcý ve protokol üyeleri Saðýr ýn Yaskam Mahallesi&ndeki baba evini ziyaret ederek baþ saðlýðý diledi. Taziyeleri kabul eden anne Sema Saðýr, Allah ým sen bana sabýr ver. Tek evladým vardý. Yavrum ömrün Müftü Mehmet Aþýk, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þube Temsilcisi Mustafa Ersoy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nca yýlýnýn Camiler ve Din Görevlileri Haftasý nda Cami ve Gençlik temasý ekseninde toplumda farkýndalýk oluþturacak ve süreklilik kazandýracak etkinlikler yapýlmasýnýn planlandýðýný belirten MüftüMehmet Aþýk, bu çerçevede Çorum da deðiþik mekanlarda Türkiye de ilk olma niteliðini taþýyan çeþitli faaliyetler yürüttüklerini ifade etti. Bu tür çalýþmalarý bundan sonra da sürdüreceklerini belirten Müftü Aþýk, yýlýn temasý çerçevesinde ilk olarak Eylül tarihinde Müftülük toplantý salonunda yapýlacak geniþ katýlýmlý istiþare toplantýsýnda yýlý bu kadar mýydý diyerek gözyaþý döktü. Cenaze töreninde Milli Savunma Bakanlýðý ndan emekli þehit babasý Ýsmail Saðýr ayakta durmakta güçlük çekti. Bitlis te þehit düþen 8 yýllýk polis memuru Fatih Saðýr ýn en son Nisan ayýnda amcasýnýn oðlunun düðününe katýlmak için Ýskilip e geldiði öðrenildi. Burada düðün törenine katýlan þehit polisten geriye düðünde çektirdiði hatýra fotoðrafý kaldý. Mesleðe Ýstanbul da baþlayan daha sonra ise Iðdýr ve Ankara da görev yapan Saðýr ýn buradan Bitlis e atandý. Þehit polis memuru Fatih Saðýr ýn geçtiðimiz aylarda komiserlik sýnavýný kazandýðý ve yaklaþýk bir ay sonra Bitlis teki görev süresinin biteceði ifade edilen Saðýr ýn yeni görev yerinde rütbesinin takýlacaðý öðrenildi.(ýha) etkinliklerinin ele alýnýp görüþüleceðini; burada ve yýl içine yayýlacak olan faaliyetlerde üniversitenin görüþ ve katkýlarýnýn kendileri için önemli olduðunu vurguladý. Mehmet Aþýk, bu faaliyetlerin bir parçasý olarak 8 Ekim Cumartesi Saat 9. da Atatürk Spor Salonu nda Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Çelik in katýlýmlarýyla Gençlik konulu bir pro- trigliserid, HDL, LDL), Lp(a), homosistein kontrolü ve efor testi yaptýrýn. Kendinizle, yaþamla, ailenizle, eþinizle, dostlarýnýzla barýþýk olun. Çabuk karar veren, hýrslý, kavgacý, acele hareket eden kiþiliðiniz varsa yavaþlayýn. Sigara içmeyin. Hastalýðýnýzýn sizde yarattýðý psikolojik etkileri veya çevrenizle ilgili sorunlarýnýzý bir psikiyatri uzmaný ile görüþün. Kalp hastalarýna öneriler: dikkat çekildi. 9 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle kalp hastalýklarýna Sigara içmeyin, hatta içilen ortamlarda bile bulunmayýn. Düzenli olarak kardiyolojik kontrolden geçin Tedavinizin olumlu ve olumsuz yanlarýný, uzun dönemki sonuçlarýný doktorunuzla mutlaka konuþun. Abartýlý fiziksel aktivitelerinden kaçýnýn. Uzmanýnýzýn hazýrladýðý egzersiz programýný uygulayýn. Devamlý kullanmanýz gereken ilaçlarý ihmal etmeyin. Kan yaðlarýnýzý üç ayda bir kontrol ettirin. Aile hayatýnýzý ve sosyal yaþantýnýzý gözden geçirin. Hayatýnýzdaki olumsuzluklarý en aza indirmek için harekete geçin. Hastalýðýnýz için ailenizi ve çevrenizi suçlamayýn. Sorunlarýnýz için bir psikiyatri uzmanýndan yardým almayý deneyin Haydi, kalbimizi koruyalým, korumayanlarý uyaralým. (Haber Merkezi) gram gerçekleþtireceklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise, Þehit polisin yakýnlarý gözyaþý döktü. Þehit polis Fatih Saðýr, ailenin tek çocuðuydu. Polis aracýnýn kaza yapmasý sonucu þehit olan özel harekat polisi Fatih Saðýr, memleketi Ýskiylip te düzenlenen cenaze töreni ile topraða verildi. Kalbi korumanýn yollarý Hitit Üniversitesi olarak iþ birliklerine açýk olduklarýný ve Müftülüðün gençlere yönelik bu tür çalýþmalarýna katký vermekten her zaman mutluluk duyacaklarýný dile getirdi.haber Merkezi Müftü Mehmet Aþýk ile beraberindeki heyet Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. Hayrettin Karaman Ýslam'a davet ve din hürriyeti Ýslâmî devlette halkýn olduðu kadar devletin de vazifelerinden biri hem ümmetin dindarlýðýný tamamlamak, güçlendirmek ve korumaktýr hem de gayr-i Müslimleri zorlamadan, inanç hürriyetlerini ellerinden almadan Ýslam'a davettir. Müslüman olup da din kurallarýný kamuya açýk alanlarda çiðneyenler engellenir, özel alana izinsiz kimse giremez ve gizlenenler dikizlenip açýða çýkarýlamaz. Müslüman olmak istemeyenler yükümlülüklerini yerine getirirler ve temel insan haklarýndan istifade ederek Ýslam devletinin teb'asý olur ve asimile edilmeden hayatlarýna devam ederler. Ýslâmi kurallara göre yönetilmeyen ülkelerden imkan bulan Müslümanlar, kurallarý uygulayan Ýslâm ülkeleri varsa oraya göç ederler. Ama teblið vb. vazifelerle orada kalmalarý da gerekebilir. Ya uygun bir Ýslam ülkesi yoksa veya oraya göçme imkaný mevcut deðilse Ýslam'ý bütünüyle uygulamayan ülkede kalmak zarureten caiz olur. Katý veya yumuþak laikliði benimsemiþ ülkelerde kalan Müslümanlar davete kendilerinden ve ailelerinden baþlamak durumundadýrlar. Kendi Müslümanlýðýný koruyamamýþ, günahlar ve kusurlar içinde yüzen bir müminin baþkasýný tam Ýslam'a davet etmesinin manasý ve etkisi olmaz. Kul kusursuz olmaz, ama zahir-i hale göre önemli dini kusurlarý olmayan, davetin usul ve üslubunu bilen Müslümanlar tek baþlarýna ve/veya örgütlenerek islâmî davet vazifesini birinci derecede bir vazife olarak yerine getirmelidirler. Ýslâmî davet ifadesi yerine Ýslamlaþtýrma, dindarlaþtýrma, din eðitim ve öðretimi gibi ifadeler de kullanýlabilir. Bu ibadet-vazife yapýlan yerin þartlarýna göre bir çok þekilde ifa edilir. Kabaca yaygýn ve örgün taksimi yapabiliriz. Örgün davet, bu maksatla oluþturulmuþ kurullar, kurumlar, araçlar ve en fazla da okullar yoluyla yapýlýr. Okul dýþýnda kalan bütün imkanlarla ve genel olarak halka yönelik davet (yaygýn din eðitim ve öðretimi) ise sivil veya Diyanet mensuplarý gibi resmi þahýslar tarafýndan yapýlýr ve yapýlmalýdýr. Laik devletin amacý dine karþý savaþ, halkýn dindarlýðýný zayýflatmak, din yerine baþka bir ideolojiyi dayatmak deðilse -ki, artýk bu tür laikliðin yaþama þansý oldukça azalmýþtýr-her din ve ideoloji sahibi insanlarý, hukuk çerçevesinde, zorlamadan, dayatmadan kendine davet edebilir. Bizim ülkemizde yaþayan insanlarýn kahir çoðunluðu Müslüman olduðuna ve baþka bir dini veya din yerine ideolojiyi kabul etmeleri neredeyse muhtemel bile olmadýðýna göre zemin olabildiðince müsaittir ve bütün sorumluluk, þuurlu, imanlý, vazifesine baðlý, gayretli olmalarý gereken- Müslümanlara aittir. Bugün laik devlet sivil Ýslamlaþma hareketlerine mani olmak þöyle dursun bunun önünü açmada, önemli destekler ve fýrsatlar sunmaktadýr. Allah sorduðunda, Peygamberimiz 'Benim size emanet ettiðim teblið ve davet vazifesini yerine getirdiniz mi?' dediðinde, bugün burada yaþayanlardan hiçbir kimse 'Ya Rabbi, Ya Resulallah, yapamadým, çünkü engellendim' diyemez. Çünkü yapabileceði çok þey vardýr. Bu mukaddes vazifeyi yapmak için samimi olarak yola düþmüþ sivil þahýs ve oluþumlara düþen çok önemli bir vazife de geçici dünyalýklara aldanýp tefrikaya düþmemek, ayný büyük ibadeti ümmet ve kardeþlik bilinci içinde yardýmlaþarak, dayanýþarak ifa etmektir. Çiçek ten þehitler için taziye mesajý BMM Baþkaný Cemil TÇiçek, polis memurunun þehit olmasý nedeniyle taziye mesajý yayýnladý Çiçek, mesajýnda, polis memurlarýnýn þehit olmasý nedeniyle büyük üzüntü duyduðunu belirterek, þunlarý kaydetti: "Bölgemizdeki karýþýklýklarý hain emelleri için fýrsata çevirmek isteyen Cemil Çiçek bölücü teröristler tarafýndan Bitlis-Diyarbakýr karayolundaki polis noktasýna yapýlan saldýrýyý önlemek amacýyla yardýma giden özel harekatçý polis memurumuzun geçirdikleri kaza sonucu þehit olmalarýndan büyük üzüntü duydum. Ülkelerindeki karýþýklýklardan kaçarak ülkemize sýðýnan masum kadýn ve çocuklara yardým etmek için gece, gündüz demeden canla baþla çalýþan güvenlik güçlerimize yapýlan bu saldýrýyý nefretle kýnýyorum. Birlik ve barýþýmýzý korumak için fedakarca görevlerini yapan þehit güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kazadan yaralý olarak kurtulan polis memurlarýmýza da acil þifalar diliyorum."(aa)

7 Çorum da KPSS manzaralarý Ç orum'da önlisans mezunlarý için hafta sonu düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sýnavý'na (KPSS) girmek isteyen ancak nüfus cüzdanlarýný unutan çok sayýda aday, Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Müdürlüðü'ne müracaat etti. Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleþtirilen KPSS'nin önlisans mezunlarýna yönelik oturumu Çorum'da 5'den fazla sýnav merkezinde saat 9.'da gerçekleþtirildi. Sýnavda adaylara, sorudan Nüfus Müdürlüðü hafta sonu çalýþtý. Aileler sýnava giren çocuklarý için dua etti. Bazý KPSS adaylarý polisten yardým istedi. oluþan genel yetenek ve genel kültür testleri için dakika süre verildi. Kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriþ iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için adaylar, sýnavýn baþlama saatinden önce sýnava girecekleri binanýn kapýsýnda hazýr bulundu. Adaylar, sýnav salonuna sýnava giriþ belgeleri ve nüfus cüzdaný ya da pasaportlarý kontrol edilerek alýndý. POLÝSTEN YAR- DIM ÝSTEDÝLER Kontrol iþlemleri sýrasýnda nüfus cüzdanýný unuttuklarýný fark eden bazý adaylar, görevlilerce salonlara alýnmadý. Bunun üzerine Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Müdürlüðüne giden bazý adaylar, yeniden kimlik çýkartmak için baþvuru yaptý. Yanlarýnda fotoðraf olmadýðý için nüfus cüzdaný çýkaramayan bazý adaylar, nüfus kayýt örneði belgesi alarak, sýnava girecekleri okullara gitti. Gazi Caddesi üzerindeki Valilik binasýnda bulunan Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Müdürlüðü'ne gitmek isteyen bazý adaylarýn, 55 Polis Ýmdat hattýný arayarak, yardým istedikleri gözlendi. Sýnava girmek için Osmancýk ilçesinden gelen ve nüfus cüzdaný olmadýðý için salona alýnmayan bir kadýn aday, sýnava gireceði fen lisesinden polis otosuyla Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Müdürlüðüne geldi. Burada iþlemlerini yaptýran ve nüfus cüzdaný çýkaran aday, yeniden polis otosuyla sýnava gireceði okula gitti. Okul bahçelerinde çocuklarýný ve yakýnlarýný dua ederek bekleyenlerin yaný sýra bazý vatandaþlarýn da piknik yaparak vakit geçirmeye çalýþtýklarý gözlendi. Bu arada sýnava giren adaylara kimlik kontrolü sýrasýnda cep telefonu ve benzer eþyalarýnýn sýnav salonuna alýnmayacaðýnýn belirtilmesi üzerine bazý adaylarýn eþyalarýný, okul bahçesindeki diðer adaylarýn yakýnlarýna teslim ettiði görüldü. (A.A.) Berberlerde bayram mesaisi (Ç.HAK:75) Kurban Bayramý dolayýsýyla 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren serbest býrakýlýyor. orum da faaliyet Çgösteren berber ve kuaför esnafýnýn mesai saatleri önümüzdeki Kurban Bayramý dolayýsýyla 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren serbest býrakýlýyor. Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, yaklaþan Kurban Bayramý dolayýsýyla berber ve kuaför esnafýnýn çalýþma saatlerinin bugünden itibaren serbest býrakýlacaðýný bildirdi. Tüm berber ve kuaför esnafýnýn Kurban Bayramý ný da kutlayan Mustafa Köse, iþlerinde de bol kazanç diledi. (Haber Merkezi) Mustafa Köse orum Osmancýk ta Çþehir içinde seyreden kamyon kaldýrýmdaki aðacý kökünden söktü. Olay Kýzýlýrmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesi nde meydana geldi. Cadde üzerine geliþi güzel ve çift sýra yapýlan araç parklarý nedeniyle sýkýþan kamyon, kaldýrýma sýfýr yanaþtýðý sýrada, park etmiþ araca çarpmamak için k çaba gösterirken, kaydýrýmdaki aðaca çarptý. Çarpmanýn etkisiyle akçaaðaç kökünden sökülüp kaldýrýma düþtü. Çorumlu hacý adayý vefat etti orumlu hacý adayý Alime Akman kutsal Çtopraklarda vefat etti. Türkiye'den ilk hacý kafilesinin yola çýktýðý Eylül'den beri kutsal topraklarda 7 hacý adayý vefat etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Hac ve Umre Ýþleri Genel Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre, Medine'de, Mekke'de hacý adayý hayatýný kaybetti. Yaþ ortalamasý yüksek olan Türk hacý adaylarýnýn ölüm nedenleri arasýnda kalp krizi ve beyin kanamasý ilk sýralarda yer alýyor. Kutsal topraklarda vefat eden hacý adaylarý arasýnda Çorumlu hacý adayý Alime Akman da bulunuyor. (Ç.HAK:7) Görenlerin hayretler içerisinde býrakan kaza anýnda kaldýrýmda kimsenin bulunmamasý PAZARTESÝ 9 EYLÜL 7 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Burunçiftlik Kavþaðý nda yola düþtü. Köprüden yola düþtü orum'da bir otomobil köprüden alt yola düþtü. Kaza- yaralan kiþi hastaneye kaldýrýldý. Çda Kaza, dün akþam meydana geldi. yaþýndaki Ahmet Kýlýç yönetimindeki 6 AS 57 plakalý otomobil, Burunçiftliði Kavþaðý'ndaki köprüden geçerken sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesii sonucu, demir demir korkuluklara çarparak alt yola uçtu. Araç içinde sýkýþan sürücü Ahmet Kýlýç, yanýnda bulunan arkadaþlarý yaþýndaki Onur Düzgün ve yaþýndaki Berkan Bilici yaralandý. Çevredekilerin ihbarý üzerine gelen itfaiye ekipleri sýkýþan yaralýlarý otomobilden çýkardý. Ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnan yaralýlarýn durumlarýnýn iyi olduðu belirtildi. Polis kaza ile ilgili soruþturma baþlattý. (DHA) Kamyon aðacý kökünden söktü orum un Osmancýk Çilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Osmancýk tan Ýncesu köyüne seyir halinde olan Kamuran Duman () yönetimindeki 6 MJK 5 plakalý otomobil Kavþak çayý mevkiine geldiði sýrada yola dökülen madeni yað nedeniyle kontrolden çýktý. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil yol kenarýndaki þarampole devrildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken araç sürücüsü Kamuran Duman ile yanýnda bulunan amcasý Selami Duman (5) ve eþi Ayþe Duman (5) yaralandýlar. Yaralýlar, olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndýlar. Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Çorum Osmancýk ta þehir içinde seyreden kamyon kaldýrýmdaki aðacý kökünden söktü. faciayý önlemiþ oldu. (OSMANCIK) Yola dökülen madeni yað kaza yaptýrdý Çorum un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda kiþi yaralandý. BENZÝN MÝ BÝTTÝ? BENZÝN MÝ BÝTTÝ?

8 8 PAZARTESÝ 9 EYLÜL Alperenler Hak davadan dönmemeye yemin etti EROL TAÞKAN Ç Alperenler haksýzlýk karþýsýnda asla susmaz A lperen Ocaklarý Genel Baþkaný Avukat Serkan Tüzün, Alperenler'in yolunun Allah yolu, baþkomutanlarýnýn ise Peygamber olduðunu belirterek, "Alperenler hiç bir haksýzlýk karþýsýnda asla suskunluk göstermez. bizler Yazýcýoðlu'nun evlatlarý olarak Hüseyni tavrýmýzdan asla vazgeçmeyeceðiz." dedi. Cumhurbaþkanlýðý seçim sürecinde Büyük Birlik Partisi ile yaþananlarý özetleyen Serkan Tüzün, BBP Genel baþkaný Mustafa Destici'nin Alperen teþkilatýný kendi emrinde hareket edecek dar bir kalýba sokmaya çalýþtýðýný, kökü birlerce yýllýk derinlere dayanan büyük bir davanýn basit kalýplar içine hapsedilmek istendiðini aktardý. Þehit Muhsin Yazýcýoðlu'nun suikastine yönelik çabalarýna Destici'nin karþý çýkarak kendilerine Ergenekoncu iftirasýný attýðýný, seçim sürecinde iktidarla arasý bozulduðunda ise kendilerini bu kez de AK Parti'den para almakla suçladýðýný anlatan Tüzün, "Allah'a þükür ki daha bizi satýn alacak para icat edilmedi. Bizler kimseden medet ummadan kendi evlatlarýmýzýn süt hakkýndan artýrdýðýmýz paralarla genel merkezimizin tüm giderlerini karþýlýyoruz. Hiç bir Alperen, davasýný menfaat karþýlýðý satmaz." diye konuþtu. Hukuki ve fiili olarak görevinin baþýnda olduðuna da iþaret eden Serkan Tüzün, gençliði ruh köküne baðlý yetiþtirmek için deðerlerinden taviz vermeksizin adým atmaya devam edeceklerini ifade etti. Her ilçede ocak kurma ve teþkilatlanma çalýþmalarýna da devam ettiklerini bildiren Serkan Tüzün, bu hareketin mensuplarýnýn her türlü fikri altyapý ve cesarete sahip olduðuna da iþaret ederek, kendilerine yönelik yapýlan itibarsýzlaþtýrma iftiralarý acziyet olarak deðerlendirdi. Serkan Tüzün kendilerinin siyaseti geçim kapýsý, makam kapýsý gören þuursuz insancýklardan olmadýklarýný, yüzü suyu hürmetine var olduklarý Ýslam'ýn ilkede, ailede, kuralda, devlette var olduðunu ve bunu bizatihi yaþamaya ve yaþatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. orum Alperen Ocaklarý tarafýndan düzenlenen istiþare toplantýsýna katýlan Alperen Ocaklarý Genel Baþkaný Avukat Serkan Tüzün, Muhsin Yazýcýoðlu'ndan kendilerine miras kalan hak davadan dönmeyeceklerine, Çorumlu Alperenler'le birlikte yemin etti. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen istiþare toplantýsýnda, Alperen Ocaklarý'nýn hedeflerini Çorumlu Alperenlerle paylaþan Serkan Tüzün, Ocak Genel Merkezi ve Büyük Birlik Partisi arasýnda yaþananlarla ilgili Çorum Alperen Ocaðý üyelerini bilgilendirdi. Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ve yönetim kurulunun ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantý, Fatih Yücel'in açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Muhsin Yazýcýoðlu'nun hayatýndan kesitlerin sunulduðu sinevizyon sunumunun ardýndan kürsüyü gelerek Çorumlu Alperenler'e hitabeden Alperen Ocaklarý Genel Baþkaný Avukat Serkan Tüzün, mücadelelerinin koltuk ve menfaat devþirme mücadelesi olmadýðýný, hak olduðuna inandýklarý ve Muhsin Yazýcýoðlu'ndan devraldýklarý davaya Hüseyni tavýrla sahip çýkmaya kararlý olduklarýný bildirdi. Bayat ta açýlýþ, Ýskilip te ziyaret HURÞÝT BOZKURT A Tavrýmýzýn kaynaðý Ýslam dýr Ç orum Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel, Çorumlu Alperenler olarak memleket sevdalarýnýn diri olduðunu, tavýrlarýnýn kaynaðýnýn da Ýslam olduðunu söyledi. Yücel, davasýnýn deðerini bilen, yepyeni bir nizamýn muþtusu olacak, Allah ve Rasulü'ne rabýtalý adanmýþlar topluluðuna ihtiyaç duyulduðunu bildirdiði konuþmasýnda, davalarýnýn insanlara deðil, Ýslam'a ait olduðunu belirtti. lperen Ocaklarý Genel Baþkaný Serkan Tüzün, Bayat ve Ýskilip ile Çorum merkezde bir dizi ziyaret ve istiþarelerde bulundu. Alperen Ocaklarý Genel Baþkaný Serkan Tüzün, ilk olarak Alperen Ocaklarý Bayat Ýl Temsilciliði'nin açýlýþýný yaptý. Daha sonra Ýskilip'e geçen Tüzün, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn kabrinde dua etti. Çorum'a dönen Tüzün, burada Alperen Ocaklarý'nýn düzenlediði istiþare toplantýsýna katýldý.

9 PAZARTESÝ 9 EYLÜL 9 Araç sahiplerine önemli hatýrlatma Araç muayenesini süresinde yaptýrmamýþ olanlar, borçlarýný yeniden yapýlandýrabilecek. Resmi Gazete de yayýmlanan tebliðe göre, araç muayenesi borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýnda son tarih Aralýk olarak belirlendi. Araç muayenesini süresinde yaptýrmamýþ olanlarýn, Aralýk 'e kadar araç muayenelerini yaptýrmalarý halinde, gecikilen her ay için alýnan yüzde 5 fazla yerine, kanunun yayýmlandýðý tarih olan Eylül'e kadar Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksi (YÝ-ÜFE) oraný, kanunun yayýmý sonrasý ise yüzde fazla ücret alýnacak. Ýþ Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý ile Bazý Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun'un 79. maddesinin Uygulanmasýna Dair Teblið (Araç Muayenelerine Dair), Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. ARAÇ SAHÝPLERÝNE UYARI! Anadolu Ajansý nýn haberine göre, Karayollarý Trafik Kanunu uyarýnca araç muayenesini süresinde yaptýrmamýþ olanlarýn Aralýk 'e (bu tarih dahil) kadar araç muayenelerini yaptýrmalarý gerekiyor. Muayene süresi geçirilen her ay için tahsili gereken yüzde 5 fazla yerine, kanunun yayýmlandýðý tarihe kadar YÝ-ÜFE aylýk deðiþim oranlarý, kanunun yayýmlandýðý tarih olan Eylül 'ten araç muayenelerinin yapýldýðý tarihe kadar her ay ve kesri için aylýk yüzde oraný esas alýnarak hesaplanacak tutarý ödemeleri þartýyla alýnmasý gereken yüzde 5 fazlanýn tahsilinden vazgeçilecek. Araç muayenesini süresinde yaptýrmamýþ olanlarý ilgilendiren teblið yayýmlandý. Yapýlandýrma kapsamýna, kanunun yayýmlandýðý Eylül itibariyle zorunlu araç muayenesi yaptýrýlmasý gerektiði halde muayeneleri süresinde yaptýrýlmamýþ olan araçlar girecek. Tebliðde, yüzde 5 fazla yerine hesaplanacak tutar, formül ve örneklerle açýklandý. Yapýlandýrma kapsamýnda olup, araçlarýnýn muayenesini Ocak 5'ten (bu tarih dahil) sonra yaptýranlardan gecikilen her ay ve kesri için yüzde 5 fazla tahsil edileceði bildirildi. Sürücüler, araç muayenesi borçlarýný Aralýk a kadar yeniden yapýlandýrabilecek. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Fiat Doblo. Multijet 5 Fiat Doblo. Multijet 7 Fiat Doblo. Multijet Dyn Fiat Doblo.6 Multijet Dyn Fiat Linea. Fire Active Ford Escort.6 CL 995 Ford Fiesta. TDCI Comf 7 Ford T. Connect.8 TDCi 6 Ford T. Connect GLX P Ford T. Connect.8 TDCi Honda Accord.6 S 99 Hyundai Accent. Admire Hyundai ix5.6 GDI Styl Mercedes 986 Mercedes 9 E 99 Opel Astra.6 GL 998 Opel Corsa. Comfort Opel Vectra. GLS 997 Peugeot 7. HDi XR 5 Peugeot Partner.6 HDi Pr Renault STW 988 Renault 9.6 Alize 999 Renault Broadway RN 997 Renault Clio.5 DCi Authe Renault Kangoo.5 DCI Fiyatý (TL) 8 bin bin bin bin bin 9 bin 7 bin 5 bin bin 6 bin 7 bin 5 7 bin 5 6 bin 6 bin 5 bin 75 bin 5 bin 8 bin bin bin bin 5 bin 5 bin 6 bin 5 5 bin 5 Renault Kangoo.5 DCI M6 Renault Kangoo MultixExp Renault Laguna. RXE 998 Renault Megane.6 RXT Renault Toros STW. 996 Skoda Octavia.6Elegance Skoda Octavia.6Elegance 5 Tofaþ Doðan SLX 99 Tofaþ Þahin 99 Toyota Corolla.6 XLÝ 997 Toyota Corolla. Eco 999 Toyota Corolla.6 Terra Volkswagen Jetta.6 TDI Volkswagen Caddy.9 TDI Volkswagen Passat.6 Trnd9 bin bin 5 bin bin 7 bin 5 7 bin bin 8 bin 6 bin 6 bin 5 bin bin 8 bin 6 bin 5 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit bin Ford Transit V bin Ford Transit + 7 bin 5 Ford Transit Jumbo 6 bin Ford Transit Jumbo 68 bin Hyundai H bin 5 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 5 Kia Pregio bin VW Transporter Cityvan 6 8 bin VW Transporter 9 bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 PAZARTESÝ 9 EYLÜL MHP Çorum Teþkilatý ný ziyaret eden Muharrem Þemsek: Devlet böyle yönetilmez RECEP MEBET Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek, AK Parti iktidarýnýn iç ve dýþ politikasýný eleþtirerek, Devlet böyle yönetilmez dedi. Önceki gün MHP Çorum Teþkilatý ný ziyaret eden Muharrem Þemsek, il ve merkez ilçe yönetimine atanan isimleri tebrik ederek baþarýlar diledi. Parti binasýnda gerçekleþen ziyarette MHP Ýl Baþkaný Dr. Vahit Demiran, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir Çetin, MHP il ve ilçe teþkilatlarý yönetim kurulu üyeleri ile bazý partililer de hazýr bulundu. DEMÝRAN: ACI- LARINIZI RANTA ÇEVÝRMEDÝNÝZ MHP Ýl Baþkaný Dr. Vahit Demiran, Acýlarýný ranta çevirmeyen ve ömrünü bu davaya adayan Muharrem Þemsek in fikirleri meþalemiz dedi. Ülkücü vatanýný karþýlýksýz sever diyen Vahit Demiran, Muharrem Þemsek in tüm Türk milliyetçileri için örnek bir insan olduðunu vurguladý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Demiran, Þemsek e teþekkür ederek hayýrlý bir ömür temennisinde bulundu. ÇETÝN: MHP ÇORUM DA ATAÐA GEÇTÝ MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir Çetin, Çorum da gönül seferberliði ilan ettiklerini söyledi. Parti faaliyetleri hakkýnda MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek e bilgi veren Bekir Çetin, mahalle ve köy teþkilatlarýný oluþturduklarýný Muharrem Þemsek, Vahit Demiran a çiçek verdi. Ziyarette MHP Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetimi de hazýr bulundu. Teþkilat yöneticilerinin de katýldýðý ziyarette gündeme iliþkin açýklamalar yapýldý. kaydetti. Dört büyük mahallede ve merkezi köylerde irtibat bürolarý açacaklarýný belirten Çetin, gerçekleþtirdikleri faaliyetleri þöyle sýraladý: Yüksek Ýstiþare Kurulu oluþturarak çalýþmalara baþladýk. Kan grubu bilgi bankamýzý oluþturduk. Yeniden oluþturduðumuz Kadýn Kollarýmýz çalýþmalarýna baþladý. Sivil Toplum Kuruluþlarýyla koordineli bir þekilde çalýþýyoruz. Ülkücü þehitlerimize ve ailelerine sahip çýkarak Yaðmur Damlasý Derneði aracýlýðýyla yardým yapýyoruz. Milli ve dini bayramlarda ve özel günlerde ziyaretler yapýyoruz. Medya Takip Merkezi oluþturarak günlük yerel ve ulusal basýný izliyoruz. Üye kaydý çalýþmalarýmýzý basýn yoluyla kamuoyuna duyurduk. Davamýza gönül veren esnafýmýzýn listesini çýkaracaðýz. ÞEMSEK: DEVLET BÖYLE YÖNETÝLMEZ MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek, Türkiye nin içerde ve dýþarda önemli problemlerle karþý karþýya olduðunu söyledi. Türk milleti, tarihinin hiçbir döneminde bu denli sarsýlmadý diyen Muharrem Þemsek, AK Parti iktidarýnýn iç ve dýþ politikasýný eleþtirdi. Þemsek, yýldýr iktidarda olan bu parti problemleri çözmek yerine daima artýrdý dedi. Partisinin Çorum Teþkilatý ný ziyaretinde konuþan Þemsek, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: AKP, ekonomik kriz üzerine iktidar oldu. Ancak ekonomiyi daha kötü bir noktaya getirdi. Bu dönemde Çözüm Süreci adýyla yürüttükleri giriþim sonucunda Türkiye de bölücülük ve terör de arttý. Atýlan hatalý adýmlar PKK ya güç ve mesafe kazandýrdý. Ahlaki çöküntü had safhaya ulaþtý. Aleni hale gelen yolsuzluk ve rüþvet, ahlâken hak olarak görülmeye baþlandý. Dýþ politikada Sýfýr Sorun diye tutturdular ama bugün ülkemiz komþularýyla iliþki kuramaz halde. Suriye den,5 milyon insaný ülkemize aldýlar. Çoðunun elimizde kaydý bile yok, kimin hangi ilde olduðu bilinmiyor. Böyle devlet olur mu? Ýnsan, sýnýrlarýndan içeri aldýðý kiþileri bilir. Çorum da da Suriyeliler var, biz bu durumdan rahatsýz deðiliz ancak devlet böyle yönetilmez. Türkiye, IÞÝD e karþý yapýlacak askeri operasyona katýlma konusunda kararlý görünüyor. Cumhurbaþkaný, ABD ye gitmeden önce sadece insani yardýmdan bahsediyordu, þimdi askeri operasyon sözü verdi. Ayrýca Cumhurbaþkaný, BM de konuþurken salonun boþalmasý durumu ortada. Devletin itibarý ne hale geldi? Bizler bu duruma çok üzülüyoruz ve ülkemizin içerde ve dýþarda hak ettiði yere gelmesini istiyoruz. MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek, AK Parti iktidarýnýn iç ve dýþ politikasýný eleþtirdi. MHP Çorum Teþkilatý ný ziyaret eden Muharrem Þemsek, gündeme dair açýklamalarda bulundu. Poþetli Dede nin gizemi çözüldü Konya dan Çorum a uzanan ilginç hayat hikâyesi RECEP MEBET Poþetli Dede lakabýyla tanýnan ve Konya nýn sevilen simalarý arasýnda yer alan Mehmet Keleþ (75), geçtiðimiz günlerde yaþanan feci bir trafik kazasýnda yaþamýný yitirdi. Sokaklardan poþet ve kâðýt toplayarak geçimini saðlayan kimsesiz ihtiyar, geride banka hesabýnda milyon 8 bin TL býraktý. Vefatýnýn ardýndan Beyhekim Devlet Hastanesi morguna gönderilen Poþetli Dede'nin cesedi, ilgili savcý tarafýndan tetkik edildi. Yapýlan ilk araþtýrma sonucunda Konyalýlar ýn Poþetli Dede' olarak tanýdýðý ihtiyarýn gerçek adýnýn Mehmet Keleþ olduðu ve 99 yýlýnda Çorum da doðduðu anlaþýldý. Acý olayýn ardýndan soluðu Konya da alan Keleþ in yeðenleri, Poþetli Dede nin cenazesini almak istediklerini belirttiler. Konya Emniyeti Müdürlüðü yetkilileri ise gelen þahýslarýn Poþetli Dede nin akrabasý olduklarýný ispatlamalarý durumunda gerekli iþlemlerin de tamamlanmasýyla cenazeyi teslim edecekleri öðrenildi. Bankada olduðu belirtilen milyon TL yi aþkýn paranýnsa akrabalarýna hemen teslim edilmeyeceði, bunun için aylar sürecek prosedürlerin tamamlanmasýnýn gerektiði bildirildi. POÞETLÝ DEDE NÝN GÝZEMÝ ÇÖZÜLDÜ Günlerdir Poþetli Dede yi konuþan Gazetecilerle söyleþi bugün RECEP MEBET Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan organize edilen Gazetecilikte Stres ve Baþa Çýkma Yollarý konulu söyleþi, bugün gerçekleþecek. Konyalýlar, Kimsesizler Mezarlýðý na defnedilmek üzere olan ihtiyarla ilgili ortaya çýkan gerçeklerle adeta þaþkýna döndü. Konya Memleket Gazetesi nin haberine göre, Poþetli Dede yle ilgili merak edilen detay þöyle: - Poþetli Dedenin gerçek ismi; Mehmet Keleþ. - Doðum tarihi; Yani 75 yaþýnda. - Doðum Yeri; Çorum. 5- Ýstanbul ve Ankara da yaþayan yeðenleri Konya Emniyeti ile temasa geçtiler ve Poþetli Dede Mehmet Keleþ in cenazesini almak istediklerini belirttiler. 6- Poþetli Dede nin Konya da yaþadýðý süre boyunca Konyalýlar dan topladýðý paralarý (kimliði açýklanmayan) bir esnafa teslim ettiði öðrenildi. 7- Esnafýn devlet bankalarýnda tuttuðu ve Poþetli Dede namýna biriken paranýn miktarý milyon 8 bin TL. 8- Konya Emniyeti ne gelen þahýslarýn Poþetli Dede nin akrabasý olduklarýný ispatlamalarý durumunda gerekli iþlemlerin de tamamlanmasýyla cenaze kendilerine teslim edilecek. 9- Aile cenazeyi nerede gömmek isterse orada topraða verilecek. - Bankada olduðu belirtilen milyon 8 bin TL nin akrabalarýna hemen teslim edilmesi mümkün deðil. Bunun için de aylar sürecek prosedürlerin tamamlanmasý gerekiyor. Konya nýn Poþetli Dede si Çorumlu çýktý. Psikoterapist ve Aile Danýþmaný hemþehrimiz Uzm. Dr. Timur Harzadýn ýn konuþmacý olarak yer alacaðý program saat. da Dil ve Edebiyat Derneði Salonu nda düzenlenecek. Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin davetli olduðu programda meslek hastalýklarý arasýnda yer alan stres konusunda açýklamalarda bulunacak olan Timur Harzadýn, katýlýmcýlarýn konuyla ilgili sorularýný da cevaplayacak. Yerel basýn yönetici ve çalýþanlarý açýsýndan motivasyon kaynaðý tavsiyelerin yer alacaðý programda yaþanmýþ hadiseler de tahlil edilecek.

11 PAZARTESÝ 9 EYLÜL Tabip Odasý ve Týp Fakültesi nden Ýletiþim Sempozyumu Problemler saðlýklý iletiþimle çözülür RECEP MEBET Çorum Tabip Odasý ile Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi iþbirliðinde düzenlenen Hasta ve Ýletiþim ile Aile Ýçi Ýletiþim konulu sempozyum dün gerçekleþti. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla ile Psikoterapist ve Aile Danýþmaný Uzm. Dr. Timur Harzadýn ýn konuþmacý Mustafa Azak olarak yer aldýðý sempozyumda saðlýklý iletiþim sayesinde problemlerin üstesinden gelinebileceði vurgulandý. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Konferans Salonu nda düzenlenen sempozyumun açýlýþýna Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Saðlýk-Sen Þube Baþkaný Ahmet Ece Yazla Saatcý, Türk Saðlýk-Sen Þube Baþkaný Mehmet Fatih Gök, Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve akademisyenler, hekimler ve üniversite öðrencileri katýldý. AZAK: HEKÝMLERÝN YANINDAYIZ Sunuculuðunu Psikolog Elif Demir in üstlendiði sempozyumun açýþ konuþmasýný Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak yaptý. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekanlýðý na asaleten atanan Prof. Dr. Mete Dolapçý yý tebrik ederek konuþmasýna baþlayan Mustafa Azak, organizasyonda emeði geçenlere teþekkür etti. Ýletiþimin bireysel ve toplumsal hayattaki yeri ve önemine deðinen Dr. Azak, Tabip Odasý olarak düzenledikleri etkinliklerle hekimlerin yanýnda olduklarýný söyledi. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi yle saðlýk alanýnda önemli bir iþbirliðini hayata geçirdiklerini anlatan Azak, Bu iþbirliðinin hekimler ve akademisyenlerimiz baþta olmak üzere tüm paydaþlarýmýza fayda saðlayacaðýna inanýyorum dedi. DOLAPÇI: SAÐLIK HÝZMETLERÝNDE KALÝTE ARTTI Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Kurulduðumuz günden bu yana gerçekleþtirdiðimiz çalýþmalarla Çorum da saðlýk hizmetlerinde kalite arttý dedi. Çorum Tabip Odasý ile birlikte düzenledikleri sempozyumun açýlýþýnda konuþan Mete Dolapçý, hekimlerle gerçekleþtirdikleri iþbirliðinin süreceðini vurguladý. Ankara da öðrenimlerini sürdüren Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi öðrencilerini en kýsa zamanda Çorum a almayý amaçladýklarýný hatýrlatan Prof. Dr. Dolapçý, þunlarý söyledi: Sempozyumda konuyla ilgili sunumlar yapýldý. Týp Fakültesi olarak eðitim ve daha da önemlisi öðretimle sorumluyuz. Diðer taraftan ise vatandaþa saðlýk hizmeti sunmak durumundayýz. Kurulduðumuz günden bu yana gerçekleþtirdiðimiz çalýþmalarla Çorum da saðlýk hizmetlerinde kalite arttý. Hastanemizde, büyükþehirlerde sunulan pek çok saðlýk hizmeti verilmeye baþlandý. Çorum dan diðer illere Mete Dolapçý hasta sevki azaldý. En büyük amacýmýz, öðrencilerimizi Çorum a almak. Çünkü mevcut durumu bir ayýp olarak görüyorum. Akademik kadromuzla birlikte altyapý eksikliklerimizi en kýsa zamanda tamamlayýp öðrencilerimizi Çorum a getireceðiz. Sadece eðitim-öðretim açýsýndan deðil, Týp Fakültemiz gerçekten de bütimur Harzadýn yük bir atýlým içinde.. sini düzenlediðimiz Diyabetik Ayak Sempozyumu na 85 meslektaþýmýz katýldý. Çorum u bilimsel arenada tanýtmak için çaba içindeyiz. Bu doðrultuda Sivil Toplum Kuruluþlarý yla iþbirliðini de önemsiyoruz. Dr. Mustafa Azak ýn Tabip Odasý Baþkaný olmasý ve bizleri ziyaretiyle birlikte, yazýlý olmasa da sözlü olarak bir protokolü hayata geçirmeye karar verdik. Bu doðrultuda ilk etkinliðimizi düzenlemenin mutluluðunu yaþýyor, devamýný diliyoruz. YAZLA: ÝLETÝÞÝM TEKNÝKLERÝNÝ BÝLMELÝYÝZ Sempozyumda ilk olarak kürsüye gelen Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla, Hasta ve Ýletiþim konulu bir sunum yaptý. Ýletiþimin bir yetenek deðil, teknik bir mesele olduðunu anlatan Ece Yazla, Ýletiþim tekniklerini bilmek, medyada çok fazla yer tutan doktora yönelik þiddet olaylarýnýn azalmasýnda faydalý olabilir dedi. Bu yüzden hekimlerin ve saðlýk çalýþanlarýnýn hastaya sunduklarý hizmetlerde iletiþim tekniklerini gözetmesi gerektiðine iþaret eden Yrd. Doç. Dr. Yazla, þunlarý söyledi: Saðlýklý bir iletiþim için öncelikle bireyler kendilerini tanýmalý ve iletiþim teknikleri hakkýnda bilgi sahibi olmalý. Bu teknikler bilinse bile ideal çalýþma koþullarýnýn saðlanmadýðý ve hastalar da böyle bir eðitimden geçirilmediði sürece ideal bir iletiþim mümkün olmaz. Hekimler, kendi üzerlerine düþen görevi en iyi þekilde yerine getirmeye çaba harcarken muhatap olduðu hastalarla iletiþimde de duyarlýlýðýný korumalý. HARZADIN: ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM DÝLÝ ÖNEMLÝ Psikoterapist ve Aile Danýþmaný Uzm. Dr. Timur Harzadýn, Aile Ýçi Ýletiþim konulu sunumunda çocuklarla kurulan iletiþimde rastlanan hatalara dikkat çekti. Çocuklarýyla dudaktan öpüþen ebeveynlerin psikolojik geliþim açýsýndan büyük bir hata içinde olduklarýna iþaret eden Timur Harzadýn, yaþýndan büyük çocuklarýn anne-babasýndan ayrý yatmasý gerektiðine de deðindi. Aþkým, Hayatým, Sevgilim gibi sözlerle hitap edilen çocuklarýn iç dünyasýnda karmaþa oluþtuðunu belirten Harzadýn, Bu kelimelerin sýklýkla tekrarý çocuklarýn zihinlerinde önemli sorunlara neden oluyor dedi. Çocuklarýna Anneciðim, Babacýðým þeklinde kelimelerle hitap eden ebeveynlerin de algý karmaþasýna neden olduðunu anlatan Harzadýn, Büyüklerin baþýna birþey geldiðinde çocuklar kendilerini anne-baba yerine koyarak endiþeleniyor ve psikolojik açýdan yýpranýyorlar. Hatta ilerleyen yaþlarda ruhsal terapiye ihtiyaç duyuyorlar uyarýsýnda bulundu. Sevgililer Günü nde kýzýna, Sevgililer Günü n kutlu olsun þeklinde mesaj atan bir babanýn da benzer algý problemlerine neden olduðuna dikkat çeken Harzadýn, anne-babalardan çocuklarýyla kurduklarý iletiþim dilini gözden geçirmelerini istedi. Ýki bölümden oluþan sempozyum, yapýlan sunumlarýn ardýndan soru-cevap bölümüyle sona erdi. Düzenlenen programa üniversite öðrencileri de katýldý. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ve Tabip Odasý iþbirliðinde sempozyum düzenlendi. Samet Gayrimenkul açýldý RECEP MEBET Samet ve Kazým Gedik kardeþlerin sahibi olduðu Samet Gayrimenkul Emlak Danýþmanlýðý firmasý önceki gün hizmete açýldý. Karakeçili M a h a l l e s i Mazlumoðlu Sokak Emniyet Halý karþýsý numara /C de gerçekleþen açýlýþa Çepni Mahallesi Muhtarý Mehmet Þahinbaþ, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Karakeçili Camii Müezzini Hafýz Halil Ýbrahim Akman ýn yaptýðý duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini Gedik kardeþlerin dedesi Kazým Gedik kesti. Ýkramlarla devam eden açýlýþta bilgiler veren Samet Gedik, mesleki bilgilerini kendi iþyerleri ile hizmete dönüþtürmenin mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Ev, arsa, iþyeri, bað gibi tüm gayrimenkul alým-satým iþlemlerinde danýþmanlýk hizmeti vereceklerini vurgulayan Gedik, Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Samet Gayrimenkul e bekliyoruz dedi. Samet Gayrimenkul Emlak Danýþmanlýðý firmasý hizmete açýldý. Davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. Samet ve Kazým Gedik kardeþlerin sahibi olduðu iþyeri hizmete sunuldu. Karakeçili Mahallesi Mazlumoðlu Sokak ta düzenlenen açýlýþta dualar edildi.

12 PAZARTESÝ 9 EYLÜL AVCILAR 8. ÝNCÝ AV BAYRAMI ÝLE YENÝ AV SEZONUNU AÇTI RASTGELE Baþkan dan avcýlara limit uyarýsý Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Derneði Baþkaný Yusuf Bayramoðlu Etçi deðil avcý olmalýyýz EROL TAÞKAN Ç orum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Derneði Baþkaný Yusuf Bayramoðlu, Kýnalý Keklik ve Tavþan Av Sezonu açýlýþýnda, tüm avcýlardan kanuni limitlere uymasýný istedi. "Etci deðil, avcý gibi davranmalýyýz." diyen Bayramoðlu, tüm avcýlara yeni sezonda kazasýz ve baþarýlý avlar diledi. Trap alanýnda düzenlenen 8. Av Bayramý'nýn açýlýþ konuþmasýnda herkesin heyecanla beklediði. gurup av hayvanlarý olan kýnalý keklik ve tavþan avýnýn baþladýðýný duyuran Bayramoðlu, kurallar konusunda yaptýðý uyarýlarda, avcýlýðýn öldürmek üzerine deðil, yaþatmak üzerine kurulu olduðunu ifade etti. Yaban hayatýnýn Ýskilip Dolmasý ikram edildi Y aklaþýk çeyrek asýrdan Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Derneði Baþkanlýk görevini baþarýyla yürüten avcýlarýn efsane baþkaný Yusuf Bayramoðlu, çetin ve olumsuz hava þartlarýna raðmen, avcý dostlarýný yine ikramsýz çevirmedi. Dev kazanlarla bir gün öncesinden itina ile hazýrlanan Ýskilip Dolmasý ile avcýlara sofra kuran Bayramoðlu, çok sayýda þehir dýþýndan gelen konuk avcýlar ve misafirler baþta olmak üzere herkesle tek tek ilgilendi. Bayramoðlu ve yönetiminin samimi çabalarýyla, tam bir bayram havasýnda geçen açýlýþ töreni, avcýlarýn bir araya geldiði ve kaynaþtýðý önemli bir gün olarak, bu sene de baþarýyla tamamlandý. korunmasý ve yaban hayvanlarýnýn üretilmesi hususunda avcýlarýn herkesten daha çok sorumluluk taþýdýðýna deðindi. Avcýnýn birbiriyle yarýþmamasý gerektiðinin de altýný çizen Bayramoðlu, Çorum'da bulunan avlaklarýn Türkiye'nin en zengin avlaklarý arasýnda yer aldýðýný, bunun kýymetinin bilinmesi gerektiðini ifade etti. Denetim görevini yerine getiren kurumlarýn çalýþmalarýndan memnun ve mutlu olduklarýný da hatýrlatan Bayramoðlu, tüm avcýlara baþarýlý bir sezon dilediðini aktardý. Trap ve tek kurþun yarýþlarý nefes kesti 8 yýldýr aralýksýz olarak devam ettirilen Av Bayramý açýlýþ töreni, trap ve tek kurþun yarýþmalarý ile renklendi. Avcýlarýn tüm hünerlerini sergilediði sezon açýlýþ töreninde, yarýþmalarda dereceye girenlere altýn hediye edildi. Tek kurþun ve Sporting Trap yarýþlarýnda avcýlar ve lisanslý sporcular kategorilerinde düzenlenen yarýþmalarda birincilere yarým altýn, ikincilere çeyrek altýn ve üçüncülere de av malzemeleri hediye edildi. Yapýlan yarýþmalarda dereceler þu þekilde belirlendi; Sporting Avcýlar Kategorisi: -Ahmet Þaþkýn, -Sadettin Avcý, -Nevzat Caymaz. Sporting Lisanslý Sporcular: -Fatih Koç, -Mehmet Ersavaþ, Fikrek Sin. Tek Kurþun Avcýlar Kategorisi: - Uður Cansýz, -Arslan Özkaya, -Ahmet Þaþkýn. Tek Kurþun Lisanslý Sporcular Kategorisi: -Mehmet Koç, -Recai Velioðlu, -Yasin Yetim. Kurallara en çok uyan avcý, Çorumlu avcýlar O rman Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel, Çorumlu avcýlarýn kurallara uyduðunu belirterek, "Çorum avcýsý, kurallara en çok uyan avcýlarýn baþýnda geliyor." dedi. Yaban hayatýn korunmasý ve geliþtirilmesi için sürdürdükleri çalýþmalarda, avcýlardan büyük destek gördüklerinin altýný çizen Mahmut Temel, avcýlarýn her türlü uyarý ve taleplerine açýk olduklarýný ifade etti. El birliði ile yeni sezonu baþarý ile tamamlamak istediklerinin de altýný çizen Mahmut Temel, genel kurallar dýþýnda, Çorum bazýnda üretilebilecek her türlü fikre açýk olduklarýný, doðanýn korunmasý için yasal limitlere ve kurallara uymanýn avcýlýk görevi olduðu kadar insani bir sorumluluk olduðunu vurguladý. Bu yýl 8'incisi düzenlenen av bayramý ve -5 Av Sezonu'nun tüm avcýlara hayýrlý olmasýný dileyen Orman Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel, yeni sezonda tüm avcýlara baþarý ve kazasýz bir sezon temennisinde bulundu.

13 PAZARTESÝ 9 EYLÜL.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:5 ZÝL-HÝCCE: 5 Hicri Þemsi:9 Rûmi:6 Eylül Hýzýr:7 9 EYLÜL Sarýkamýþ'ýn kurtuluþu (9) - Trablusgarp Savaþý (9) - Aðaçlardan su çekilme zamaný - Ýnebahtý Kalesi'nin fethi (99) ÖÐLE ÝKÝNDÝ.9 6. AKÞAM YATSI 8.. Sana lâzým olmayan bilgileri, elde etmeye uðraþma! Zarûrî bilgiyi öðren ve onunla amel et! Molla Câmî "Rahmetullahi aleyh" ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 5 Acil Yardým (Ambulans) Yangýn Polis Ýmdat 55 Jandarma Ýmdat 56 Elektrik Arýza 86 Su Arýza 85 Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza 87 Tüketici Hattý 75 Bilinmeyen Numaralar 8 Alo Orman 77 Alo Çevre 8 Cenaze Ýþlemleri 8 5 Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk. 9 Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri 7 8 Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY -8 YAVRUTURNA - HAYAT -67 BAHABEY -77 ATA -55 GÜLABÝBEY HAYAT -67 BAHABEY -7 KALE 5- MÝMARSÝNAN BAÐCILAR -96 YAVRUTURNA -55 BAHAR -8 YAVRUTURNA NÖBETÇÝ ECZANELER ÝPEKLÝ LOZAN BAHABEY CAD. NO:56/- BAÐLARA GÝDEN YOL ÜZERÝ 5 9 ALBAYRAK U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI VEFAT EDENLER - Eymir Köyü nden gelme Satý Gür. - Nurettin Öztürk ün eþi Fatma Kanat Öztürk. - Kuþsaray Köyü nden Mehmet Çelikcan. - Turgut Köyü nden Mahmet Yalçýnkaya. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Acelecilik düþüncesi Çarþýdayým. Acele yürüdüðümü fark ediyorum birden. Düþününce, aslýnda acele etmemi gerektirecek bir durum olmadýðýna kanaat ediyorum. Yavaþlayýp, uygun bir bank bulduðumda oturuyorum. Gözüm saat kulesinde. Sebep? Sebebi yok. Alýþkanlýk. Yetiþmem gereken bir yer, tamamlamam lazým gelen bir iþim yok þu an. Beklenmiyorum da. Öyleyse bu acele neden? Konuyu düþünüyorum. Bir yandan da aklýma gelenleri genellemeye DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK rekliliði olacak biçimde planlý olarak kullanamamamýn sonucunda, daima bir "zamansýzlýk" düþüncesiyle acele etme halini yaþamaktayým diye bir düþünceye daha ulaþýyorum konuyu zihnimde tarttýkça. Belki de bu bir yaþama þeklinin bir parçasýdýr. Araba sürerken de aceleciyiz, fýrýndan ekmek alýrken de, yemek yeyip, su içerken de.. * Düþünce ve acelecilik. Evet, düþünceyle iliþkili bu acelecilik. Karar vermemiz gereken çalýþýyorum. Þu bir gerçek ki, aceleci bir tarzýmýz var çoðunlukla. * Zihnim acelecilikle meþgul. konularda da aceledeyiz. Bir an önce bir ne- ticeye ulaþýp karar verme sürecinden kurtulmayý istiyoruz. Çünkü, konuyu zihinde ölçüp biçmek, farklý açýlardan düþünüp taþýnmak yorucu oluyor. Düþünceden hayata geçiþ de aceleyle oluyor gibi. Yapýlacak iþleri bir an evvel yapýp, Nedir ki bunun kaynaðý? Hayatla zaman iç içe. Mekan da öyle. Mekan ne kadar önemliyse, zaman da o denli hem o iþlerden, hem de onlarýn kaygýsýndan kurtulma gayesiyle, bazý verimsizliklere, düzensizliklere razý mý oluyoruz acaba? önemli hayatýn akýþýnda. Hayatýn oluþumu, geliþimi kadar nitelik kazanmasýnda da gereklidir Acelecilik hýzlý yaþamak deðil. Bir az da bu uyumluluk. Ýnsan bunlarýn tam merkezindedir her haliyle. Hepsine kendi katkýsýný sunarak, kendi adýmýza verimlilik arayýþýdýr sanýrým. Sonuçta, acele ederken baþkalarýný rahatsýz da etmekteyiz. Trafikteki acelemiz kurallarý kendi iradesini ortaya koyarak yaþamýnda kendi üslubunu oluþturur. Özellikle zamaný kullanmada kafamýza göre uygulamak anlamýna gelmekte aceleci davrandýðým kanaatine ulaþýyorum. örneðin. Modern dönemde þehir hayatýnýn aceleci tavrýmýza etkisi ne yöndedir ki? Modern Peki zamaným az mý da böyle davranýyorum? çaðda gözlemlenen yorgunluðun nedenlerinden Zamanýmýn her anýný gerçekten deðerlendirmekte miyim? Plansýzlýðýn sonucu bu bence. Vaktimi sü- biri de bu acelecilik tarzýmýz olabilir mi? Evet, deyip dar ve sakin bir sokaða geçerek, acelesiz yürümeye baþlýyorum. Kýrmýzý meyvenin faydalarý "Kýrmýzý meyveler çocuklarda beyin fonksiyonlarýný artýrýyor" Beslenme ve Diyet Uzmaný Gülay Hamzaoðlu Öztürk, okul çaðýndaki çocuklarda özelikle kýrmýzý renkli meyve tüketiminin, beyin fonksiyonlarýný artýrdýðýný ve geliþtirdiðini söyledi. Öztürk yaptýðý açýklamada, omega kaynaðý olarak bilinen balýk ve cevizin yaný sýra kýrmýzý renkli meyvelerin de beyin fonksiyonlarýný artýrdýðýný anlattý. Mevsimsel geçiþi kýsa olan kýzýlcýk, ahududu, böðürtlen gibi kýrmýzý renkli meyvelerin zamanýnda tüketilmesi gerektiðini vurgulayan Öztürk, þöyle konuþtu: "Okul dönemindeki çocuklarýn besin grubundan her gün bir çeþit tüketmesi yararlýdýr. Ekmek grubu, enerji harcamasýnýn yüzde 55-6'ýný oluþturuyor. Dolayýsýyla her gün bir ya da iki dilim ekmeðe mutlaka yer verelim. Genelde çocuklarda eksik kalan sebze meyve grubunda - porsiyon ve mevsimindeki meyve ve sebzelerden öðünler oluþturulmalýdýr. Süt ürünleri grubundan süt, yoðurt, ayran gibi çocuðunuzun sevdiði ürünlerden günlük iki su bardaðý öðünlere yayarak verebilirsiniz. Çocuklarýn büyüme ve geliþiminde özellikle de kas oluþumunu destekleyen protein kaynaklý et, yumurta, bakliyat gibi ürünleri çocuklarýn menüsünde yer verilmelidir. Öztürk, okul baþarýsýnda önemli etken olan kahvaltýlarda, proteince zengin yumurtanýn mutlaka her gün, doðru piþirilme yöntemleriyle hazýrlanarak çocuklara yedirilmesi gerektiðini sözlerine ekledi. Kalp yetmezliði ile "daha erken" tanýþýyoruz Türkiye'de kalp yetmezliði yaþ daha erken ortaya çýkýyor Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Birhan Yýlmaz, Türkiye'de kalp yetmezliðinin dünya ortalamasýna göre yaþ daha erken ortaya çýktýðýný belirtti. Dünya Kalp Günü (9 Eylül) dolayýsýyla açýklamalarda bulunan Yýlmaz, kalbin, vücudun ihtiyaçlarýný karþýlayacak güçte çalýþamamasý ve yorgun düþmesiyle kalp yetersizliði sorunun ortaya çýktýðýný bildirdi. Yýlmaz, bunun pek çok sebebi olabileceðini ifade ederek, hastalýðýn belirtileriyle ilgili þu bilgileri aktardý: "Nefes darlýðý tipik belirti olarak kabul edilir. Ayakkabý baðlanýrken nefesin daralmasý bir belirti olabilir. Yokuþ çýkarken nefes açlýðý hissedilmesi halinde de kalp yetersizliði baþlangýcýndan þüphelenilir. Ýlerleyen evrelerde, kalbin halsizliðine genel vücut halsizliði ve bitkinliði eþlik etmeye baþlar. Takiben, ayak bileðinden baþlayan þiþlikler tabloyu belirler. Daha ilerleyen dönemlerde hasta sýrt üstü düz yatamayacak hale gelir. Bir kaç saat sýrt üstü yatýp uyuyabilmek bazý hastalar için lüks kabul edilir." Türkiye'de son yapýlan çalýþmaya göre, eriþkin nüfusta kalp yetmezliði görülme sýklýðýnýn yüzde, ortalama yaþýn ise 6 olduðunu bildiren Yýlmaz, bu oranýn dünyada yüzde, ortalama yaþýn ise 7 olduðunu söyledi. Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl: Sayý: 77 9 EYLÜL PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) :, 5 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : : Yurt Dýþý : Euro Baský Dumanlý Havalar Havalarýn hep ayný minhval üzere gitmediði belli idi Mevsimin dört bölümünde de dumanlý havalar bulunur.. Yazý olur, Kýþý olur, Baharý olur, Sonbaharý olur.. Hayatýn halleri de böyledir.. Mevsimlere benzer.. Bir günde, mevsimler gibi, deðiþik hayat halleri yaþarýz.. Ýþte böyle bir atmosferde hayatýný devam ettiriyordu Mehmet Deðiþik görüþ ve fikirlerin kol gezdiði zaman tereddütte kalmaktan ziyade, hak ve hakikatin izinde yürüyordu Üniversiteyi kazandýðý zaman ilk müdahele anne ve babasýndan gelmiþti.. Dershanede kalmak istiyor fakat çeþitli endiþeler ile anne ve babasý buna pek sýcak bakmýyorlardý.. Bu dumanlý havayý Mehmet bozmuþtu Halbuki, dershane hayatý biraz meþakkatli idi.. Çamaþýrý, Bulaþýðý, Temizliði, Özel ders zamanlarý, Okuma proðramlarý, Aðabeylerin istek ve temennileri Cemaatin getirdiði sorumluluklar Kira masraflarý, Hizmetin getirdiði haller Bunlarýn hepsi dumanlý havalar idi Sonra beraber kaldýðý arkadaþlarýnýn özel durumlarý, (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 6 : Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) 5 6 (pbx) 5 6 (pbx) 5 (Fax) METEOROLOJÝ 88, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 5, 5, 5, 5, 5, Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:/c, 9 Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: /9 (Posta Kodu. 9)

14 PAZARTESÝ M Türkçemiz milli birliðin teminatý HP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, TürkFarklý bir dilin Türkçenin yanýnda çe'nin milli birliðin teminatý olduðunu ve eþit olarak demokratikleþme parolabildirdi. sýyla kamusal alanda kullanýmý ve yaygýnlaþmasý halinde, Türk milletinin kutgazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülu varlýðýnýn içinden yeni bir milletin lüðü ile6 Eylül 9 tarihinde ilk defa topoluþabileceði ve bunun bin yýllýk millet lanan Türk Dil Kurultayýndan bu yana baygerçeðini hiç olmadýðý kadar tarumar ram olarak kutlanan 6 Eylül Türk Dil Bayedebileceði gözlerden uzak tutulmamaramý'nýn bu sene 8 yýlýnýn kutlandýðýný belýdýr. lirten Demiran, yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi; "Yýllar içerisinde ülketürkçemizin yanýnda yeni bir dilin mizde yaþanan geliþmeler dilimize sahip kamusal alana sokulmasý demek milli çýkmanýn milletimizin birlik ve bütünlüðü bütünlüðümüzü tarumar edecek kadar için ne denli hayati bir öneme sahip oldutehlikeli bir hamle olacaktýr. Vahit Demiran ðunu bir kez daha göstermiþtir. Þunu hiç kimse unutmamalýdýr; Tarih içinde yýkýlan Türk devletlerinin küllerintürk milletinin dili Türkçe'dir. Anayasa ile teminat alden eskisinden daha güçlü devletlerimizin var olmatýna alýnan Türkçemizin yanýnda ikinci bir dili Anayasýnýn arkasýndaki en güçlü öðe elbette ki Türk dilinin samýza yerleþtirmeye de hiç kimsenin gücü yetmeyekutlu özelliðidir. Ayný þekilde tarihten silinip yok olan cektir. milletlerin ortak özelliði de öncelikle dillerine sahip Bütün bunlarýn yaný sýra, bunlar kadar tehlikeli çýkamamalarýdýr. olan bir diðer durum ise milletimize aþýlanmaya çalýþýlan yabancý kelime kullanma alýþkanlýðýdýr. Bunun Türkçe, Türk kimliðinin güvencesi, teminatý ve da önüne geçmek için baþta Milli Eðitim Bakanlýðý dayanaðý olduðundan dolayý milletimizin birlikte ve olmak üzere devletimizin bütün kurumlarýný, bütün bir bütün halinde bulunmasýnýn yegâne kaynaðýdýr. sivil toplum örgütlerini de gerekli çalýþmalarý yapmabugün Türk dili Balkanlardan Orta Asya bozkýrya, bu konuda gayret sarf etmeye davet ediyorum. larýna uzanan geniþ bir coðrafyada soydaþlarýmýz ile Güzel ve kutlu dilimiz Türkçe'mizi bizlere miras bizi birbirimize baðlý tutan sahip olduðumuz en deolarak býrakan ecdadýmýzý, Türkçe'nin geliþip güzelðerli hazinedir. leþmesi için çaba harcayan baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün milli mücadele kahramantürkçemiz ayrýca devletimiz sýnýrlarý içerisinde larýmýzý rahmet ve minnetle anýyoruz. kardeþliðimizin, birliðimizin ve beraberliðimizin tehali hazýrda Türkçemizi korumak için gayret minatýdýr. sarf eden her vatandaþýmýza da þükranlarýmýzý sunuancak özellikle son yýllarda mevcut iktidar tarayor, bütün bu düþüncelerle büyük Türk milletinin fýndan bölücü kesimlere verilen tavizler ile birlikte Türk Dil Bayramý'ný en kalbi duygularýmla kutluyotürkçemiz dýþýnda farklý dillerin kamusal alana sorum. kulmaya çalýþýlmasý gayretlerini millet olarak gör(haber Merkezi) mekteyiz. ZMO 6 yaþýnda Z iraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Ýl Doðrudan yana sonuçlar üretilmesitemsilcisi Necati Gül, ZMO nun 6. ne yönelik katýlýmcý çabalar gösterilerek kuruluþ yýldönümünü kutladý. kamuoyunun yönlendirilmesi; bu baðlamda idari ve yargý yollarý kullanýlarak karar Bugün 5 bini aþkýn üyesi, Ankasüreçlerine müdahalede bulunulmasý, ra`da Genel Merkezi, 7 ilde þube baþzmo'nun 6 yýllýk geçmiþindeki gücünü kanlýðý ve 5 ilde il temsilciliði bulunan ve belirleyicilik niteliðini ortaya koymakzmo, Anayasanýn 5 inci maddesinde tadýr. ZMO tüm bu dönem boyunca, yaþabelirtilen "Kamu kurumu niteliðinde nan olumsuzluklara raðmen, ülkemizin meslek örgütü" olma özelliði ve "demokgeliþmesinde, bilim ve teknoloji politikaratik kitle örgütü" yapýsýnýn getirdiði yülarýnýn önemine vurgu yapan, kamu yararý kümlülükle, üzerine düþen görevleri yapve adil paylaþýmdan yana yurtsever, topma sorumluluðunu taþýmaktadýr. diyen lumcu bir çizgiyi savunan çalýþmalarýný ve Gül, þu açýklamalarda bulundu: mücadelesini kararlýlýkla ve kesintisiz bir Necati Gül Tarýmýn ekonomik bir sektör olarak þekilde sürdüre gelmiþtir. Bütün bu süreç geliþtirilmesi yanýnda, sektörün insan uniçerisinde söylediklerinin haklýlýðý ve doðruluðu, ilersurunu oluþturan köylülerin ve ziraat mühendislerinin leyen zaman dilimlerinde defalarca kanýtlanmýþtýr. yaþama ve çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi, ZMO; hukuk devletinin tüm kural ve kurumlazmo`nun temel öncelikleri arasýndadýr. ZMO, çaðrýyla iþletilmesi, insan hak ve özgürlüklerine saygýnýn daþ, baðýmsýz, demokratik ve geliþmiþ bir Türkiye özsaðlanmasý, ekonomik ve toplumsal yapýnýn ulusal yalemiyle, meslek ve meslektaþ sorunlarýnýn ülke ve toprarlar göz önüne alýnarak oluþturulmasý için çaba harlum sorunlarýndan ayrýlmayacaðýnýn bilinciyle hareket camayý ve sorumluluk üstlenmeyi sürdürecektir. Üreetmektedir. Bu bilinçle, tüm çalýþmalarýný siyasal iktidarlardan ve sermayeden baðýmsýz politikalarla oluþten, kalkýnan, toprak ve su baþta olmak üzere, doðal turup hayata geçirerek ülkeye, mesleðe ve meslektaþkaynaklarýna sahip çýkan, baðýmsýz ve demokratik bir larýnýn sorunlarýna sahip çýkarak, bilimi ve teknolojik Türkiye için; milletten politikalarýn hayata geçirilmegeliþmeleri halkýmýzýn hizmetine sunmaktadýr. sini ve kamu çýkarlarýnýn korunmasýný ilke edinerek, bu doðrultuda önümüzdeki dönemde de dünyada ve ZMO kurulduðu günden bu yana, meslek toplumumuzun hak ve yararlarýnýn somut platformlarda satürkiye'deki geliþmeleri dikkatle izleyecek ve gündevunulmasýný, sahiplenilmesini, mevcut demokratik mi önceleme çabalarýný devam ettirecektir. sistemin saðladýðý katýlým olanaklarýnýn sorumluca debundan önce olduðu gibi, bundan sonra da tarým ðerlendirilerek üretken bir yapýlanmanýn gerçekleþtive diðer alanlarda yürütülen politikalarýn kamu çýkarý rilmesini, hizmet verilen kýrsal kesim sorunlarýnýn, bigözetilerek denetlenmesi, ülke ve milet yararýna mülimsel ve teknolojik geliþmelerin ýþýðýnda irdelenerek, dahalelerde bulunulmasý ve tüm demokratik örgütleruygulanabilir çözümler üretilmesini amaç edinmiþtir. le iþbirliði içinde tarým ve tarýmcýnýn yanýnda, kazageliri sadece üye ödentilerinden oluþan ODA`mýz, bu nýmlarýnýn da korunarak, geliþtirilmesi temel önceliðidoðrultuda örgütlü üyesinden aldýðý güçle çalýþmalarýmiz olacaktýr. ný sürdürmektedir. Çalýþma programlarý ve ilkelerinodamýzý bugünlere getiren; her kademede görev den ödün vermeden, kamu çýkarlarýný korumak hedealmýþ tüm meslektaþlarýmýza ve onlara bu görevlerini fini zedeleyecek iliþki ve iþbirliklerinin dýþýnda kalýnayapma konusunda güç ve cesaret veren Oda üyelerine rak, tüm kiþi ve kuruluþlara eþit mesafede olmaya ve teþekkürlerimizle, baþarý dolu nice yýllara. Oda`yý vesayet altýnda býrakabilecek iliþkilerden uzak (Haber Merkezi) durmaya özen gösterilmektedir. Dikkat! Son tarih Aralýk A 9 EYLÜL raç muayenesi borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýnda son tarih Aralýk olarak belirlendi.araç muayenesini süresinde yaptýrmamýþ olanlarýn, Aralýk 'e kadar araç muayenelerini yaptýrmalarý halinde, gecikilen her ay için alýnan yüzde 5 fazla yerine, kanunun yayýmlandýðý tarih olan Eylül'e kadar Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksi (YÝ-ÜFE) oraný, kanunun yayýmý sonrasý ise yüzde fazla ücret alýnacak. Ýþ Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý ile Bazý Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun'un 79. maddesinin Uygulanmasýna Dair Teblið (Araç Muayenelerine Dair), Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, Karayollarý Trafik Kanunu uyarýnca araç muayenesini süresinde yaptýrmamýþ olanlarýn Aralýk 'e (bu tarih dahil) kadar araç muayenelerini yaptýrmalarý gerekiyor. Muayene süresi geçirilen her ay için tahsili gereken yüzde 5 fazla yerine, kanunun yayýmlandýðý tarihe kadar YÝ-ÜFE aylýk deðiþim oranlarý, kanunun yayýmlandýðý tarih olan Eylül 'ten araç muayenelerinin yapýldýðý tarihe kadar her ay ve kesri için aylýk yüzde oraný esas alýnarak hesaplanacak tutarý ödemeleri þartýyla alýnmasý gereken yüzde 5 fazlanýn tahsilinden vazgeçilecek. Yapýlandýrma kapsamýna, kanunun yayýmlandýðý Eylül itibariyle zorunlu araç muayenesi yaptýrýlmasý gerektiði halde muayeneleri süresinde yaptýrýlmamýþ olan araçlar girecek. Tebliðde, yüzde 5 fazla yerine hesaplanacak tutar, formül ve örneklerle açýklandý. Yapýlandýrma kapsamýnda olup, araçlarýnýn muayenesini Ocak 5'ten (bu tarih dahil) sonra yaptýranlardan gecikilen her ay ve kesri için yüzde 5 fazla tahsil edilecek.(aa) Votorantim Çimento Fabrikasý çalýþanlarý önceki gün Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði pikniðinde bir araya geldi. Votorantim Çimento Fabrikasý çalýþanlarý piknikte buluþtu EMRE KUT V otorantim Çimento Fabrikasý çalýþanlarý önceki gün Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði pikniðinde bir araya geldi. Piknikte Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði alanýnda baþarý gösteren personel baþta olmak üzere, ve 5 yýllýk personele ödül verildi. Fabrika sosyal tesislerinde düzenlenen pikniðe, Votorantim Çimento Fabrika Genel Müdürü Murat Çaðlayan, Ýnsan Kaynaklarý ve Ýdari Ýþler Müdürü Leyla Karatepe, Üretim Müdürü Gülay Kazancý, Bakým Müdürü Nazým Önalan, Kalite Müdürü Sýtký Torun, fabrika çalýþanlarý ile aileleri katýldý. Piknikte bir konuþma yapan Fabrika Genel Müdürü Murat Çaðlayan, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinin önemine dikkat çekerek, "Ýþ saðlýðý ve güvenliði sadece çalýþtýðýmýz iþ yerleri için önemli deðildir. Bu evimizde de önem taþýmaktadýr. Bizlerde bunun bilincinde olarak çalýþanlarýmýzýn da bu bilince sahip olmasý için elimizden geleni yaptýk. Bunun saðlanmasý içinde yarýþmalar düzenledik. Ýdari personelimize ve çalýþanlarýmýza çok teþekkür ediyorum." dedi. Konuþmanýn ardýndan yýlýn çalýþanýna çeyrek altýn ile iþ güvenliði ve saðlýðý hakkýnda fabrika personeli arasýnda düzenlenen yarýþmada derece alan çalýþanlara, sertifika, kupa ve plaket verildi. yýlý Ýþ Saðlýðý Ligi'nde birinci olan takým adýna takým kaptaný Ýnsan Kaynaklarý ve Ýdari Ýþler Müdürü Leyla Karatepe kupa aldý. Düzenlenen piknikte son olarak 5,,5, ve yýllýný doldurmuþ personellere de teþekkür belgesi ve plaket takdim edilerek, kura ile çekiliþle de flaþ bellek, kulaklýk ve tablet hediyesi çekiliþi yapýldý. Piknik Fabrika sosyal tesislerinde düzenlendi ve 5 yýllýk personele ödül verildi. Pikniðe çok sayýda personel katýldý. Baþarýlý personele ödül verildi.

15 Elmada hasat buruk geçiyor ürkiye Ziraat Odalarý TBirliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, ihracatýnýn yeni gözdelerinden elmada hasadýn buruk geçtiðini bildirerek, Mart ayý sonunda meydana gelen don felaketi elma üretimini olumsuz etkiledi. Üreticimiz tedirgin dedi. Bayraktar, hasadý yapýlan elma konusunda yaptýðý açýklamada, en önemli meyvelerden elmada Türkiye nin dünyanýn büyük üreticilerinden biri olduðunu ama ürünü yeterince iyi deðerlendiremediðini belirtti. Þemsi Bayraktar, yýlýnda dünya genelinde 76, milyon ton olan elma üretiminin 7 milyon tonunu Çin,, milyon tonunu ABD,, milyon tonunu Türkiye nin ürettiðini, bu ülkeleri Polonya, Hindistan, Ýtalya, Ýran, Þili ve Rusya nýn izlediðini vurguladý. Mart ayý sonunda yaþanan don felaketinin elma üretimini çok olumsuz etkilediðini belirten Bayraktar, Üretici tedirgin. Geçen yýl, milyon ton dolaylarýnda olan elma üretiminin, bu yýl iyimser tahminlere göre bile,5 milyon ton civarýna gerilemesi bekleniyor. Rekoltede beþte bire yakýn bir kayýp olacaðý tahmin ediliyor. Ziraat odalarýmýz, rekoltenin bu tahminin bile altýnda olis Akademisi Baþkanlýðý PFakülte ve Yüksek Okullarý, emniyet teþkilatýnýn alt birim ihtiyaçlarýný karþýlamak için bin 5 öðrenci alacak Emniyet Genel Müdürlüðünün internet amu iþçilerine bu Kyýl verilecek ilave tediyenin ilk yarýsý, Ekim Perþembe günü ödenecek. Devlet ve Ona Baðlý Müesseselerde Çalýþan Ýþçilere Ýlave Tediye Yapýlmasýna iliþkin 677 sayýlý Kanun kapsamýndaki kurumlarda çalýþan iþçilere ödenecek ilave tediyenin tarihi belli oldu. Resmi Gazete'de yayýmlanan Bakanlar Kurulu kararýna göre, 677 sayýlý Kanun kapsamýna giren int ve doðu týbbýnda sýkça Hkullanýlan zerdeçalýn, beynin kendini iyileþtirme kabiliyetini artýrabileceði belirtildi. Alman bilim adamlarý tarafýndan yapýlan ve "Stem Cell Research and Therapy" dergisinde yayýmlanan bir araþtýrma, zerdeçalda bulunan bir maddenin, beynin iyileþmesinde rol alan sinir hücrelerinin geliþimine yardýmcý olduðunu gösterdi. Almanya'nýn Jülich kentinde kalabileceðini bildiriyor. Hasadýn tamamlanmasýyla rekolteyi tam olarak görebileceðiz dedi. ÜRETÝME GÖRE ÝHRACAT YETERSÝZ Türkiye nin hemen her yerinde elmanýn yetiþtiðini ama Isparta, Karaman, Niðde, Denizli, Antalya, Kayseri, Çanakkale nin elma üretiminin yoðun yapýldýðý iller olduðunu bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: Dondan en fazla zarar gören Isparta, Karaman, Niðde, Konya, Osmaniye, Aksaray, Kýrýkkale, Kýrþehir, Nevþehir, Yozgat, Kayseri, Elazýð, Sakarya ve Çorum da yýlý toplam elma üretiminin yüzde 59 u üretildi. Isparta, 6 bin 86 ton elma üretimiyle yüzde,, Karaman 57 bin 79 ton üretimle yüzde 8,, Niðde ise 9 bin ton üretimle yüzde, pay alýyor. Elma ülkemizde sevilen bir meyve. Yurt içi tüketimi milyon tonu geçiyor. Böyle olunca, rekoltenin kurumlarda çalýþan iþçilere 'te yapýlacak ilave Þemsi Bayraktar de düþük kalacaðýný dikkate aldýðýmýzda elma ihracatýnýn olumsuz etkilenmesinden endiþeleniyoruz. Zaten üretimde Çin ve ABD nin ardýndan ncüyüz ama ihracatta miktarda 8, deðerde nci sýradayýz. Üretimi bizden az olan birçok ülke, bizden çok daha fazla elma ihracatý yapýyor. yýlýnda 68 bin 77, yýlýnda 5 bin 68 ton elma ihracatý yapýldý. Bu meyvenin ihracatýndan yýlýnda 9 milyon dolar döviz girdisi saðlandý. yýlýnda elma ihracatýndan ABD, 95 milyon dolar ihracat geliri saðladý. Ayný yýl bizim yarýmýz kadar elma üreten Fransa nýn ihracatý 77 milyon dolarý bulurken, bizim ihracatýmýz 6,6 milyon dolarda kaldý. Türkiye nin pazarda kabul gören çeþit ve kalitede ürün temin ederek, dünya elma ticaretinden daha fazla pay almasý gerektiðini bildiren sitesindeki açýklamaya göre, Ankara ve Ýstanbul'da biner, Ýzmir'de ise 5 öðrenci alýnacak. Öðrencilerin, belirlenen illerdeki devlet üniversitelerinde tespit edilen 5 bölümde öðrenimlerine devam etmeleri gerekiyor. tediyenin birinci yarýsýnýn Ekim'de, diðer yarýsýnýn 6 bulunan Nörobilim ve Týp Enstitüsü'ndeki araþtýrmacýlar, zerdeçalýn içinde bulunan aromatik-turmeron isimli bir bileþenin fareler üzerindeki etkilerini inceledi. Bileþenin enjekte edildiði farelerin beyinleri incelendiðinde, sinir hücrelerinin geliþimiyle baðlantýlý olduðu bilinen beynin bölgelerin daha aktif olduðu görüldü. Yapýlan diðer araþtýrmalar, zerdeçalda bulunan kurkumin adlý Bayraktar, sözlerine þöyle devam etti: Uluslararasý pazarlarda kabul gören çeþitlerle yüksek kalite üretim yaparsak, standardizasyon, ambalajlama ve depolamaya daha fazla özen gösterirsek ihracatýmýzý artýrýrýz. Böylece hasat sonrasý ürün kayýplarýný da azaltmýþ oluruz. Bunu baþarabilmek için öncelikle modern kapama bahçelerle, raðbet gören, yüksek verimli ve dayanýklý çeþitlerle yeni üretim alanlarý oluþturmalýyýz. ÖZELLÝKLE BU YIL ÜRETÝCÝYE DESTEK OLUNMALI Girdi maliyetlerinin sürekli artmasýna göðüs geren, bin bir emek harcayarak ülke ekonomisine katkýda bulunan, özellikle bu yýl doðal afetlerin hepsini birer birer yaþayan ama üretimden vazgeçmeyen çiftçinin yaralarýnýn sarýlmasý, destek olunmasý gerektiðini bildiren Bayraktar, üreticimize bereketli bir hasat diliyorum. Ülkemizin gýda güvencesini saðlayan üreticimizi tarlada, bahçede, bostanda tutmak zorundayýz. Üretimi sürdürmesini saðlamalýyýz. Bu da ancak destekle, zararlarýn telafisiyle mümkün olur dedi.(ýha) Polis Akademisi ne bin 5 öðrenci alýnacak Baþvurular 5 Eylül- Ekim, fiziki yeterlilik ve mülakat sýnavý ise 5 Ekim-5 Ekim'de yapýlacak. Detaylý bilgi ise "www.pa.edu.tr" sitesinden öðrenilecek.(haber7) Kamu iþçilerinin beklediði tarih belli oldu Aralýk'ta ödenmesi kararlaþtýrýldý.(aa) Kamu iþçilerine bu yýl verilecek ilave tediyenin ilk yarýsý, Ekim Perþembe günü ödenecek. Zerdeçal beyni iyileþtiriyor maddenin, hem kanserin tedavisinde hem de kanserin önlenmesinde oldukça etkili olduðunu gösteriyor. Bilim adamlarý, fareler üzerinde yaptýklarý deneylerde elde ettikleri bulgulara dayanarak, felç ve alzeihmer hastalýklarý için ilerde ilaç üretilebileceðini, fakat insanlar üzerinde denenmesi için daha fazla araþtýrma yapýlmasý gerektiðini belirtiyor. PAZARTESÝ 9 EYLÜL 5 TÜTEVDER in Mesleki Teknik Eðitimin Kalitesini Artýrýyoruz isimli hibe projesi kabul edildi. TÜTEVDER projesine onay orum Mimar Mühendis ve Teknik Elemanlar ÇDerneði (TÜTEVDER) nin, Suluova Þehit Erkan Ayas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile birlikte hazýrladýðý Mesleki Teknik Eðitimin Kalitesini Artýrýyoruz isimli hibe projesi kabul edildi. Projede emeði geçenlere teþekkür eden Çorum TÜTEVDER Baþkaný Mehmte Soner Taþ, Proje faaliyetleri olarak, Çorum ve Amasya illeri merkez olmak üzere bölgemizde; Mesleki Eðitimle ilgili eðitim kadrolarýnýn (Yönetici, Teknik Öðretmen ve Usta Öðretici) yetkinliðini artýracak eðitimler ve mesleki Ýngilizce eðitimleri yapýlacaktýr. Bölgemizdeki iþgücü talepleri dikkate alýnarak öðrencilerin yeterli donanýmda yetiþtirilmesi yönünde çalýþmalar ve eðitimler yapýlacaktýr. Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat'ý da kapsayan bölgesel, iþgücü arz ve talep taraflarýnýn birlikte olacaðý ve birbiriyle uyum içinde çalýþmalarýný ve karþýlýklý ihtiyaçlarýnýn farkýndalýk ve karþýlanmasýna yönelik konferans, toplantý, seminer ve çalýþmalar yapýlacaktýr. Ýþletmelerimizde çalýþan teknik elemanlar eðitimden geçirilerek ihtiyaçlarý doðrultusunda yeterlilikleri artýrýlacaktýr. Bölgemizdeki ortaokullar ve liselerdeki Rehber öðretmenlerimiz, öðrencileri mesleki eðitime yönlendirme konusunda eðitime alýnacak böylece mesleki eðitimi tanýmalarý ve ihtiyaçlarýný bilmeleri saðlanarak yönlendirme çalýþmalarýnýn geliþtirilmesi ve daha kalifiye eleman yetiþtirilmesi saðlanacaktýr. Suluova Þehit Erkan Ayas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne makine teçhizat ve teknik donaným alýnarak eðitim ortamlarý geliþtirilecektir. Mezunlarýmýz ile iþletmelerimizi bir araya getirecek çalýþmalar yapýlarak istihdam olanaklarý her iki tarafýn lehine geliþtirilecektir. Projede amaçlanan nihai hedef ise, Çorum ve Amasya illeri baþta olmak üzere bölge illerimizde faaliyet gösteren sektörlerin nitelikli iþ gücü ihtiyacýnýn karþýlanmasý için, öðrencilerin ve mezunlarýn mesleki kapasitelerinin geliþtirilmesi yanýnda özellikle öðretmenler, usta öðreticiler ve okul yöneticileri temel alýnarak eðiticilerin pedagojik ve mesleki kapasitelerini sektörlerin beklentilerini dikkate alarak ve onlarla temas içinde geliþtirerek mesleki ve teknik eðitimin kalitesini artýrmak olacaktýr. diye konuþtu. PERSONEL HÝZMETÝ ALINACAKTIR ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Bilgi Ýþlem Personel Hizmet Alýmý 7 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : /79 -Ýdarenin a)adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: 9 MERKEZ/ÇORUM b)telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ -Ýhale konusu hizmetin a)niteliði, türü ve miktarý : Belediyemiz Bilgi Ýþlem Müdürlüðünde Kurumsal Alt yapý kapasitesinin geliþtirilmesi ve Gelir Artýrýcý faaliyet çalýþmalarýný yürütmek üzere tarihleri arasý 65(Üçyüzaltmýþbeþ) takvim gün süreyle 8Adet personel Hizmet Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : Çorum Belediyesi Bilgi Ýþlem Müdürlüðü b)yapýlacaðý yer c)süresi : Ýþe baþlama tarihi..5, iþin bitiþ tarihi..5 - Ýhalenin a)yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No: ÇORUM b)tarihi ve saati :.. - 5:. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:.. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:... Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;... Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,... Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;... Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri.... Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.... Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat...5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz...6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge... Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir... Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:... Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi... Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:... Kamu veya Özel Sektörde Yapýlmýþ her türlü personel hizmeti yapmýþ olmak benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No: ÇORUM adresinden satýn alýnabilir. 7.. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No: ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 6 (Altmýþ) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez..diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 958)

16 6 PAZARTESÝ 9 EYLÜL ESDER, Âhilik Haftasýný kutladý 9 EYLÜL Atýl Uzelgün Huzurevi Müdürlüðü 5 mali yýlý aylýk + kiþilik þoförlü araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü / Çorum Saat:. Ýçiþleri Bakanlýðý Jandarma Genel Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Merkez Þehit JÜçvþ Cemalettin Erdoðmuþ Lojmaný bakým ve onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Jandarma Komutanlýðý Ýhale Komisyon Baþkanlýðý Saat:. EKÝM Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý 6 adet yabancý basýlý yayýn (kitap) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Saat:. T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi DN 8 plakalý, 5 model Ford marka, TRANSÝT SF Tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9. Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: :-:5 EKÝM Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý 6 adet Türkçe basýlý yayýn (kitap) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Saat:. EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman Çavuþ Cad. No: adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 85. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:.-. 8 EKÝM Atýl Uzelgün Huzurevi EMRE KUT snaf ve Sanatkârlar EDerneði (ESDER) Çorum Þubesi, 7. Ahilik Kültürü ve Esnaf Bayramý nedeniyle dün kutlama programý düzenledi. Hürriyet Meydaný PTT Merkez Müdürlüðü önünde düzenlenen etkinliðe, Çankýrý eski Milletvekili Hüseyin Karagöz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Ýl Baþkan Vekili Rumi Bekiroðlu, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, ESDER Genel Baþkaný Mahmut Çelikus, Çorum Þube Baþkaný Mustafa Bulut, Kuveyt Türk Çorum Þubesi Müdür Yardýmcýsý Yusuf Çaðman, bazý siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný yapan ESDER Þube Baþkaný Mustafa Bulut, zenginle fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile devlet arasýnda iyi ve saðlam iliþkiler kurarak sosyal adaleti gerçekleþtirmenin adýnýn ahilik olduðunu söyledi. Dernek faaliyetlerinden bahseden Bulut, KOS- ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Müdürlüðü Bakým hizmeti alýmý iþi. Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü / Çorum Saat:. 9 EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat:.-. Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Maerkezi Müdürlüðü Temizlik ve kalorifer yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Maerkezi Müdürlüðü / Çorum Saat:. EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 9, parsel 6, cilt 88, sayfa 865,. kat nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 6/5 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat:.-. EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 68 ada no, 5 parsel, 9 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 68. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat:.-. 6 EKÝM Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü silahsýz //5 ile//7 tarihleri arasý ( yýl) 6 ay süreli kiþi özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: Çorum Saat:. GEB ile yapýlan protokol gereði bin TL hibe ve 7 bin TL faizsiz kredi desteðinden faydalanmak isteyen üyelerine 7 saatlik uygulamalý giriþimcilik eðitimi düzenlediklerini, 6 kiþiye 'Giriþimcilik Sertifikasý' verildiðini söyledi. 'AHÝ DEMEK, KARDEÞLÝK DEMEK' "Ahi demek kardeþlik demek" diyen ESDER Genel Baþkaný Mahmut Çelikus ise, "Bizler ayný anne ve babadan doðanlara kardeþ diyoruz ama Allah, Kuran-ý Kerim'de hepimizin kardeþ olduðunu 7 EKÝM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik ve Teknisyen Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü baðlý kuruluþu (Konukevi) Valilik ek binasý 8. kat Saat:. Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü bakým hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. 8. Cadde Çorum Saat:. EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Arýtma Tesislerine personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat:. EKÝM Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü mutfaðýnda yemek piþirme yoluyla mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve servis hizmetleri alýmý iþi. Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat:. EKÝM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü Mühendislik Fak. yaný Rektörlük Binasý. kat Ýhale Salonu Saat:. 7 EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 9 TD plakalý, model Volkswagen marka Jetta. TSÝ 5PS CMFRTMAN tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55. Yer: Çorum Adliyesi söylüyor" dedi. Dünyanýn dört bir yanýnýn kan aðladýðýný ve buralardan kaçanlarýn Türkiye'ye sýðýndýðýný dile getiren Mahmut Çelikus, "Bizim ülkemizde bir savaþ çýksa biz nereye gideceðiz? Gidebileceðimiz hiçbir yer yok. Allah'ýn bize yüklemiþ olduðu kardeþlik duygusuna þimdi daha fazla ihtiyacýmýz var. Çorum zengin bir þehir. Ýhracatýna ve ithalatýna baktýðýmýzda üretimi tüketiminden fazla. Keþke Türkiye'de her il Çorum gibi olsa. Çorum kendi kendine yetiyor. Küçük esnaf yok olursa büyük esnaf da yok olur. Küçük esnafýn olmadýðý yerde büyük esnaf da olamaz. Bu yüzden küçük ve orta esnafa destek olmalýyýz" diye konuþtu. Programda kürsüye davet edilen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Türkiye'nin iddia edildiði gibi bataklýk içinde olmadýðýný kaydetti. Son yýl öncesinde yaþanan kardeþ kavgalarýný, ekonominin nasýl çöküþe geçtiðini insanlarýn kendilerine sormasý gerektiðini dile getiren Gül, "Ahilik Bayramý'nýn genelde Türkiye esnafýna, özelde ise Çorum esnafýna hayýrlý olmasýný temenni ediyorum" dedi. Kuveyt Türk Þube Müdür Yardýmcýsý Yusuf Çaðman'ýn selamlama konuþmasýnýn ardýndan 'Þed Kuþanma' töreni düzenlendi. 'Yýlýn Ahisi' seçilen kunduracý esnafý Ahmet Emil'e teþekkür plaketi verilen törende programa katký veren kiþi ve kurumlara da þükran plaketi verildi. Kutlama programý, Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat:.-.5 KASIM T.C Ýskilip Ýcra Dairesi. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, ada no, parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.76, Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat:.-.5. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, ada no, parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.5,96 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat:.-.5 Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü þoförlü araç kiralama iþi. Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat:. KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mah. 9 Ada No, l Parsel No, 7,99 m, arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.86, Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat:.-.5 ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad.. Sok. / (Ziraat Odasý Yaný) EROL TAÞKAN Adam kaçýrmaya, korucularý öldürmeye tatürkçü Düþünce Derneði Baþka- Uður Demirer, düzenlediði bama yapýp cezaya hükmediyorlar. Bu dev- devam ediyor, mahkeme kurup yargýla- Aný sýn toplantýsýnda özellikle Atatürk düþüncesine dayalý siyasi parti ve sivil tini taþlýyor. Askerimiz, polisimiz hükületten maaþ alan milletvekili kendi devle- toplum kuruluþlarýný bir arada hareket metin emri nedeniyle görevini yapamýyor, teröriste haddini bildiremiyor. Bir ederek ülkeye sahip çýkmasý gerektiðini ifade etti. kez daha Atatürk Cumhuriyeti ile var olan ve varlýðýný sürdüren tüm siyasi partilere, demokratik kitle örgütlerine, mes- "Gün vatana sahip çýkma günüdür." diyen Demirer, hükümetin sergilediði uygulamalarýn, Türkiye Cumhulek ve sivil toplum kuruluþlarýna ve yargý temsilcilerine sesleniyoruz. riyeti'ni tehlikeye soktuðunu belirterek, çözüm süreci çalýþmalarýnýn Atatürk'ün heykellerinin yýkýldýðý noktaya Uður Demirer duðunuzu unutmayýn. Seçim sonuçlarýna Bu cumhuriyete çok þey borçlu ol- geldiðini bildirdi. itibar edeceksek, arkanýzda temsil ettiðiniz kitlelerin en az yarýsýný temsil etmek zorundasýnýz. En az bu yarý, bu gidiþe dur diyor. bu sese ku- Demirer açýklamasýnda, Ortadoðu'nun sýnýrlarýnýn yeniden çizilmeye çalýþýldýðý þu günlerde, yaþananlarýn rejimi tehdit eder düzeye geldiðini söylak vermelisiniz. Aranýzdaki ayrýlýklarý ertelemeye ve cumhuriyetimizin çaðdaþ demokratik hukuk ledi. devleti olarak kalmasý ve ülkenin bütünlüðünü ve ADD Baþkaný Uður Demirer, ADD üyesi devletin kaybedilen itibarýnýn iadesi için çok geç gençlerin de katýldýðý basýn toplantýsýnda þunlarý kalmadan yanýnda yer almalý, birlikte mücadele etmeye baþlamalýsýnýz. Aksi halde halkýn mücadelesi ifade etti, "Bugün þýmartýlan PKK sayesinde, terörün IÞÝD'i bahane edip, Atatürk'ün heykellerini yýkmasý beklenen þey. Bu politikanýn sorumlularýný laler tarihte Vahdettin Hükümeti'ne yardým eden ya ile de bu cumhuriyet bu badireyi atlatacak, ama siznetliyoruz. Daha dün anadilde eðitime aykýrý diye da sessiz kalanlar gibi tarihte yerinizi alacaksýnýz. devlet okullarýný yaktýlar. Daha öncede karakol yapýmý bahanesiyle yol kesip araçlarý yaktýlar, elektrik Gün vatanýn, cumhuriyetin geleceðine sahip çýkma, kendi kiþisel menfaatlerimizin önüne koyabilme ve bu sýnavdan alnýmýzýn akýyla çýkma günü- kesintilerini gerekçe gösterip binalarý yaðmaladýlar, HES Ýnþaatlarýný boykot diye þantiyeleri yýktýlar. dür." (Ç.HAK:7) (Ç.HAK:7) (Ç.HAK:7) Gün vatana sahip çýkma günüdür ELEMANLAR ARANIYOR Özençler Otogazda çalýþtýrýlmak üzere oto elektrik ustasý, benzinli motor ustasý, yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Aþaðý San. 6. Çelik Sok. No: 8 Tel: 5 7 YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 6 METRE CEPHELÝ NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) SATILIK LÜKS DAÝRELER. Stad Sokak ta m yeni adet daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ÝÞYERÝNE KÝRALIK DAÝRELER Çorum Belediye Baþkanlýðý arkasýnda Gündoðdu Sürücü Kursu nun çýkmýþ olduðu daireler iþyerine kiralýktýr. (Ç.HAK:696) ELEMAN ARANIYOR Avukatlýk Bürosunda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, bilgisayar kullanabilen, lise mezunu bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Adres: Ulukavak Mah. Çatalhavuz (Ç.HAK:78) KÝRALIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 9. Sok. No: de (Ç.HAK:65). Sok. Adalet Ýþ Merkezi No: -6 Tel: bulunan m iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: 5 87

17 TSO'dan hayýrlý olsun ziyareti Osmancýk kentsel dönüþüme hazýrlanýy- Festival konseri coþkusu smancýk Belediyesi Otarafýndan düzenlenen Pirinç Festivali etkinlikleri kapsamýnda yerel sanatçýlarýn sahne aldýðý festival konseri coþkuyla izlendi. Pirinç Festivali etkinlikleri kapsamýnda Kýzýlýrmak Sahil Parkta festival konseri düzenlendi. Konserde Çorumlu Halk Ozaný Halil Demiral türküleri ve kendine özgü sohbeti ile beðeni topladý. Konur Müzik Organizasyon tarafýndan hazýrlanan konserde Çorumlu yerel sanatçýlar da Türk Halk Müziði eserleri ve Ankara Oyun Havalarý ile sahne aldý. smancýk'ýn Kanlýca Ove Koçak mantarý tezgâhlarda yerini aldý. Sofralarýn nadide lezzetleri arasýnda yer alan mantara vatandaþýn ilgisi arttý. Yaðan yaðmurlarýn ardýndan güneþin çýkmasýyla birlikte daðlarýn ormanlýk alanlarýnda artan Kanlýca mantarý, köylü kadýnlarý tarafýndan toplanarak pazarýnda satýþa sunuldu. Mantarýn bol olmasý henüz fiyatlara yansýmadý. Ýlçe pazarýnda mantarýn kilogramý 5- lira arasýnda satýlýyor. (Osmancýk) Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý yönetimi Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i ziyaret etti. Osmancýklý Sanatçý Rüþtü Þeker bestesi kendisine ait olan ve Osmancýk'ý anlatan "Gel de Gör Bizim Memleketi" adlý eserini seslendirdi. Belediye Baþkaný orum Ticaret ve Sa- Odasý Yönetim Çnayi Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Sarýarslan ve Aykut Kolaðasý, yeni hizmet binasýna taþýnan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i makamýnda ziyaret ederek, yeni binanýn için hayýrlara vesile olmasý temennisinde bulundular. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, kurumlarýn gerek fiziki mekan, gerekse hizmet anlayýþý açýsýndan kendisini sürekli yenilemesi gerektiðini belirterek, bu dönüþümü gerçekleþtirmiþ olmalarýndan dolayý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Hamza Karataþ orum un Osmancýk Belediyesi tarafýn- yürütülen kentsel dönüþüm çalýþ- Çdan malarýnýn ihale aþamasýna geldiði bildirildi. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçede kapsamlý bir kentsel dönüþüme hazýrlandýklarýný belirterek, ilçenin yeni imar planýný da içeren projenin Ekim tarihinde ihale edileceðini açýkladý. Bakanlar Kurulu Kararý ile riskli alan ilan edilen bölgede mahalleyi kapsayan bir kentsel sönüþüm projesi hazýrlanacaðýný kaydeden Karataþ, kentsel dönüþümün en büyük hedeflerinden birisi olduðunu belirterek Ýlçemizin eski yerleþim alanlarý günümüzün þehir standartlarýný taþýmýyor. Bu nedenle mahalleyi kapsayan bir kentsel dönüþüm çalýþmasý en büyük hedeflerimiz arasýndaydý. Osmancýk Belediyesi olarak gerekli giriþimlerde bulunduk ve kentsel dönüþüm yetkisi aldýk. Çalýþmalarýmýz ihale aþamasýna geldi ve Ekim de imar planlarýný da kapsayan projenin hazýrlanmasý iþini ihale edeceðiz dedi. MODERN BÝR KENT HEDEFLÝYORUZ Kentsel dönüþüm çalýþmasý sonucunda inþa edilecek yaþam alanlarý ile Osmancýk ýn modern bir kente dönüþtürüleceðini kaydeden Karataþ, Riskli alan dönüþümü yapacaðýmýz bölge Yeni, Hýdýrlýk, Yazý, Ulucami, Kýzýlýrmak, Cumhuriyet, Gemici, Çay, Güney ve Yeþilçatma mahallesi sýnýrlarý içerisinde kalan yaklaþýk 6 hektarlýk bir alan. Bu alan Osmancýk ýn en eski yerleþim bölgesi olduðundan þehir standartlarýný taþýmayan alt yapýsý yetersiz bir bölge olmakla birlikte çoðunlukla afet riski taþýyan yapýlara sahip bir yerleþim alaný. Kentsel dönüþümle bu bölge, zemin durumu ve üzerindeki saðlýksýz yapýlaþmadan kaynaklanan risklerden arýndýrýlacak. Alan içerisinde güvenlik açýsýndan sýkýntý yaratan, afet riski taþýyan, herhangi bir mühendislik hizmeti almadan yapýlaþmýþ, ekonomik ömrünü tamamlamýþ yapýlar bertaraf edilerek altyapýsý ve sosyal donatýsý tamamlanmýþ, saðlýklý, güvenilir kentsel yaþam alanlarý inþa edilecek diye konuþtu. Kentsel Dönüþüm Projesinin Ekim Salý günü ihale edileceðini hatýrlatan Karataþ, kentin imar planýnýn da günümüz standartlarýna göre yeniden düzenleneceðini sözlerine ekledi.(ýha) Festival konseri coþkuyla izlendi. Hamza Karataþ konserde yaptýðý konuþmada "Pirinç festivalimizde bu seneki konserimizi yerel sanatçýlarýmýza ayýrdýk. Onlar da güzel bir müzik ziyafeti sunarak Ermiþ'i tebrik etti. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ise, önceleri birkaç farklý binada hizmet veren kurumun yeni binada tek çatý altýnda toplandýðýný belirterek, "Kurumumuza ait bazý birimlerimiz farklý binalarda hizmet vermekteydi. Bu birimlerimizi yeni hizmet binamýzda topladýk. Böylece kurum olarak bir taraftan verimliliðimizi artýrýrken, diðer taraftan da vatandaþa daha hýzlý ve eriþilebilir hizmet verme fýrsatý yakalamýþ olduk" dedi. Ýl Müdürü Ermiþ ayrýca, Tek Adýmda Hizmet adýnda bir uygulamayý da kýsa süre içerisinde hayata geçireceklerini, vatandaþlarýn bu sayede iþlemlerini hýzla tamamlayabileceklerini kaydetti. vatandaþlarýmýzý eðlendirdiler. Hemþehrilerimizin festivalimize gösterdiði ilgiye de teþekkür ediyorum" dedi. Haber Merkezi Mantar pazara indi Osmancýk'ýn Kanlýca ve Koçak mantarý tezgâhlarda yerini aldý. orum'un Osmancýk Çilçesinde düzenlenen Geleneksel Pirinç Festivali kapsamýnda yapýlan ve 5 gürþçinin katýldýðý yaðlý güreþ müsabakalarýnda bir güreþçi, rakibinin müdahalesi ile fanalaþarak yere yýðýldý. Çorum'un Osmancýk ilçesinde düzenlenen Geleneksel pirinç Festivalinde yapýlan yaðlý pehlivan güreþlerinde er meydanýna çýkan 5 pehlivan kýran kýrana bir güreþ sergilerken, güreþçiler arasýnda çekiþmeli ve sert maçlar yapýldý. Baþpehlivanlýðý Sungurlulu hemþerimiz Ünal Karaman'ýn aldýðý müsabakalarda, bir güreþçi rakibinin müdahalesi ile yere yýðýlarak baygýnlýk geçirdi. Çorum'un Osmancýk ilçesinde düzenlenen Geleneksel pirinç Festivalinde yapýlan yaðlý pehlivan güreþlerini Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ercan Ermiþ, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, CHP Ýlçe Baþkaný Yunus Özbek, Osmancýk Eski Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Dodurga Eski Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Çiftlik Eski Belediye Baþkaný Mustafa Çiftçi, Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Süleyman Gökçe, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Dernek Baþkanlarý ve çok sayýda vatandaþ izledi Osmancýk ilçesinde düzenlenen yaðlý pehlivan güreþlerde minikler, küçükler, orta boy, baþ altý ve baþpehlivanlýk branþlarýnda yapýlan yaðlý güreþ müsabakalarýnda güreþçiler büyük çekiþme yaþadý. Zaman zaman çekiþmeli ve sert müsabakalarýn yaþandýðý güreþlerin orta boy maçýnda rakibinin sert hareketi ile karþý karþýya kalan Nurullah Güler isimli PAZARTESÝ 9 EYLÜL 7 Osmancýk'ta Baþpehlivan Ünal Karaman oldu Pehlivan güreþirken fenalaþtý smancýk Belediye- tarafýndan dü- Osi zenlenen Pirinç Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamýnda ok atýcýlýðý ve trap yarýþmalarý düzenlendi. Osmancýk Kara Avcýlar Derneði üyelerinin katýldýðý trap yarýþmasýnda havaya fýrlatýlan traptan tamamýný vuran Emrah Þen birinci olurken, Yasin Yetim ikinci, Ahmet Þaþkýn üçüncü oldu. Osmancýk Okçuluk Spor Kulübü tarafýndan düzenlenen ok atýcýlýðý yarýþmasý ise iki kategoride gerçekleþtirildi. Yýldýzlar kategorisinde Didar Betül Kantarcý, Minikler kategorisinde ise Baki Arslan birinci oldu. Trap ve okçuluk yarýþmalarýnda ilk üç Osmancýk ilçesinde düzenlenen Geleneksel Pirinç Kültür ve Sanat Festivali, yaðlý güreþ müsabakalarý ile sona erdi. dereceye girenlere ödülleri Belediye Baþkaný Hamza Karataþ tarafýndan takdim edildi. Baþkan Karataþ, okçuluðun da avcýlýðýn da milletimizin kültüründe önemli yeri olan sporlar olduðunu belirterek "Festivalimize smancýk ilçesinde düzenlenen Geleneksel Pi- Kültür ve Sanat Festivali, yaðlý güreþ mü- Orinç sabakalarý ile sona erdi. Osmancýk Belediyesi tarafýndan - 7 Eylül tarihleri arasýnda düzenlenen Pirinç Festivali'nin son gününde Yaðlý Güreþ Müsabakalarý yapýldý. 5 pehlivanýn mücadele ettiði er meydanýnda baþ pehlivanlýðý Ünal Karaman kazandý. Güreþ aðalýðýna ise Ýþadamý Ahmet Ýpek seçildi. Baþpehlivanlýkta Murat Gençtur'u eleyen Ünal Karaman altýn madalyayý kazandý. Baþ altý kategorisinde ise altýn madalyanýn sahibi Fatih Kambur oldu. Güreþlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan ödül töreni düzenledi. Baþpehlivanlarýn ödülünü Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ercan Ermiþ ve Ak Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya birlikte takdim etti. Ödül töreninde bütün kategorilerde dereceye giren pehlivanlara ilçedeki Çeltik Fabrikalarý tarafýndan pirinç hediye edildi. PÝRÝNÇ ÜRETÝCÝLERÝNE PLAKET Belediye Baþkaný Hamza Karataþ da ilçede dönüm olarak en fazla çeltik eken ve en yüksek miktarda hasat gerçekleþtiren pirinç üreticileri Rýfat Göbel, Nihat Kuran ve Fazlý Gelgör'e plaket verdi. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ödül töreninde yaptýðý konuþmada festivalin ilçenin en önemli gelir kaynaðý olan pirincin adýna düzenlendiðini belirterek Osmancýk Pirincinin dünya çapýnda bir üne kavuþtuðunu söyledi. Çeþitli etkinliklerle kutlanan festivalin finalini yaðlý güreþ müsabakalarý ile gerçekleþtirdiklerini kaydeden Karataþ "Bu gün buradaki yoðun ilgiden de anlaþýlacaðý üzere Festival etkinliklerimizde en çok ilgiyi yaðlý güreþ müsabakalarý görüyor. Çünkü güreþ bizim millet olarak bir ata sporumuzdur. Osmancýk Belediyesi olarak güreþçilere destek veriyor, teþvik ediyoruz. Ýlçemizin güreþçileri, ilçemizde bulunan güreþ eðitim merkezinde ulusal güreþ müsabakalarýna hazýrlanýyor. Osmancýk Belediye Spor bünyesinde bulunan güreþ takýmý ulusal müsabakalara katýlýyor ve çeþitli baþarýlara imza atýyor. Ýlçemiz güreþe ilgi duyuyor ve güreþi seviyor. Biz de pirincimizin adýna düzenlediðimiz festivali halkýmýzýn sevdiði yaðlý güreþlerle taçlandýrdýk" diye konuþtu. Yaðlý güreþ müsabakalarýnda bir güreþçi, rakibinin müdahalesi ile fanalaþarak yere yýðýldý. renk katan sporcularýmýza gösterilerinden dolayý teþekkür ediyorum. Centilmence bir yarýþma oldu. Avcýlýk önemli bir spor. Biz de bu sporu teþvik etmek amacý ile festivalimiz kapsamýnda böyle bir yarýþma düzenledik. pehlivan yere düþtü. Güler'in yere düþmesinin ardýndan kýsa süreli panik yaþandý. Güler'e ilk müdahale güreþ hakemi ve diðer güreþçiler tarafýndan yapýldý. Sahaya giren Acil Servis ekibi güreþçi Nurullah Güler'e gerekli müdahaleyi yaparak ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Güreþçinin saðlýk durumunun iyi olduðu belirlendi. (A.A.) Osmancýk'ta Okçuluk ve Trap Yarýþlarý Ayrýca ilçemizde yeni geliþmeye baþlayan okçulukta sporcularýmýzýn kendini geliþtirdiðini görmek bizleri mutlu etti. Her iki spor dalýnda da ilçemize ulusal baþarýlarýn kazandýrýlmasýný ümit ediyoruz" dedi. Festival etkinlikleri kapsamýnda ok atýcýlýðý ve trap yarýþmalarý düzenlendi.

18 8 PAZARTESÝ 9 EYLÜL Belediyespor dan dördü bir arada Dün Çorum da oynanan Geliþim Ligi U 6 ve U 7 kategorilerinde Belediyespor, Erzurum Büyük Þehir i - ve - yenerek rakibi önünde dört maçýda kazandý. eliþim Liginde Çorum Belediyespor Erzurum Büyükþehir Belediyespor önünde Gdört maçta dört galibiyet aldý. Cumartesi günü Erzurum da U ve U 5 takýmlarýnýn galibiyetinin ardýndanz dünde U 6 ve U 7 takýmlarý rakiplerini yenmeyi baþardý. U 6 takýmý öne geçtiði maçta rakibi önünde - geriye düþmesine karþýn ikinci yarýda bulduðu gollerle maçý - kazandý. U 7 takýmý ise rakibi önünde Dðukan ýn attýðý tek golle üç puaný alarak ligdeki ilk üç puan sevincini yaþadý. Çorum Belediye U 6 : Erzurum B.Þehir U 6: SAHA: Mimar Sinan Semt Sahasý. HAKEMLER: Yunus Dursun, Onur Alagöz, Barýþ Karakuþ ÇORUM BELEDÝYESPOR U 6 : Berk, Ergün, Dursun, Umut Serkan, Berkay, Oðuzhan, Zafer, Barýþ, Fatih, Özgür, Fuat Furkan, Fatih Emre, Hakanr, Emre, Emircan, Onur, Mert. ERZURUM BÜYÜK ÞEHÝR BELEDÝYESPOR: Taha, Onur, Saltuk Buðra, H. Ýbrahim, Burak, Ünal, Fatih Muhammet Emin Ketim, Berhat, Muhammet Emin Polat, Faruk, Rahim, Enes, Batuhan, Furkan. GOLLER:. dak. Ergün, 59. dak. Özgür, 77. dak. Dursun (Çorum Belediye), 6. dak. Muhammet Emin Ketim,. dak. (penaltýdan) Muhammet Emin Polat Çorum Belediye U 7 : Erzurum B.Þehir U 7: SAHA: Mimar Sinan Semt Sahasý. HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Doðan Akbaþ, Tahsin Samed Avcý. ÇORUM BELEDÝ- Dün oynanan Çorum Belediye-Erzurum Büyükþehir Belediye U 6 maçýnda bir mücadele Erzurum da çifte galibiyet Erzurum da Cumartesi günü oynanan maçlarda Çorum Belediyespor U takýmý ev sahibi Erzurum Büyükþehir Belediyespor u 6- ikinci maçta ise U 5 takýmý ev sahibini - yenerek üçer puanýn sahibi oldular. Erzurum deplasmanýndan 6- lik galibiyetle ayrýlan Çorum Belediyespor U takýmý bu maçtan önce toplu halde görülüyor Erzurum B. Þehir U 5: eliþim Liginde Çorum Belediyespor cumartesi Ggünü U ve U 5 takýmlarý Erzurum deplasmanýndan farklý galibiyetlerle dönerek büyük moral bul- Çorum Belediye U 5 : dular. Ýki takýmda deplasmanda rakibini yenerken ortaya koyduklarý futbolla büyük beðeni topladýlar. SAHA: Ilýca Sahasý. HAKEMLER: Celal Gül, Þenol Kurtuldu, Hasan Cumartesi günü saat, de Ilýca Ýlçe sahasýnda Emre Çetinkol. oynanan ilk maçta Erzurum Büyükþehir ile Çorum Belediyespor U takýmlarý karþýlaþtý. Rakibi önünde ÇORUM BELEDÝYESPOR U 5 : Akýn, Yunus Emre, Deniz Mert, Hüsnü Yusuf, Niyazi, Fatih Serkan, maça etkili baþladý ve peþ peþe bulduðu gollerle rakibi Alican, Yaþar Emirhan, Eren, C. Can, Batuhan, Muharrem, Abdullah, E. Berkay, Metehan, Alaaddin. dan ilk yarýnýn son dakikalarýnda ev sahibi takým biri önünde - üstünlüðü yakaladý. Farklý skorun ardýn- GOLLER: Eren, Fatih, Can (Çorum Belediyespor). maðlup tamamladý. frikik diðeri ise penaltýdan bulduðu gollerle devreli - Ýkinci yarýda ise rakibi karþýsýnda kontrolü tamamen eline geçiren Çorum Belediyespor peþ peþe bul- Erzurum B.Þehir U : Çorum Belediye U : 6 duðu gollerle rakibi önünde 6- lik skorla galip ayrýlarak ikinci maçýnda ilk galibiyetini aldý. SAHA: Ilýca Sahasý. Bu maçýn ardýndan ise iki takýmýn U 5 kategorisindeki mücadelesi saat. de baþladý. Karþýlaþma- HAKEMLER: Volkan Selçuk. Muzaffer Buðdacý, Mert Hasançebi. ya etkili baþlayan Çorum Belediyespor bu devreyi ÇORUM BELEDÝYESPOR U : Bedirhan, Batuhan, Haþim, Berkay, Memduh, Eren, Murat, Doðukan, Eren ve Fatih in attýðý gollerle - önde tamamladý. Onat, M. Emin, Eray, Caner, M. Serkan, Alihan, Rýdvan, Ýkinci yarýda daha kortrollü bir futbol ortaya koyan Anýlcan, Ozan. Çorum Belediyespor bu devreyi Can ýn attýðý tek golle maçý - kazanarak ligde ikinci maçýnýda üç puanla GOLLER: Murat (), Onat (), Ozan (Çorum Belediyespor). kapatlayý baþardý. Çorum Belediyespor U 5 takýmý hükmen kazandýðý ilk maçýn ardýndan ikinci maçýnýda kazanarak iddialý bir konuma geldi YESPOR U 7 : Bedirhan, Batuhan, Haþim, Berkay, Memduh, Eren, Murat, Doðukan, Onat, M. Emin, Eray, Caner, M,. Serkan, Alihan, Rýdvan, Anýlcan, Ozan.. ERZURUM BÜ- YÜK ÞEHÝR BELEDÝ- YESPOR U 7 : Gürkan, Suat, Kemal, Alper Yasin, Alperen, Hamit, Volkan, Osman Þentürk, Oktay Çalýþkan, Osman Þahin, Oktay Kurt, Ahmet Emin, Murat, Muhammet Taha, Mehmet. GOL:. dak. Doðukan (Çorum Belediyespor) Belediyespor, Tokat a son dakikada boyun eðdi: - SAHA: Nazmi Avluaca Sahasý. HAKEMLER: Gökhan Yumlu, Emre Alagöz, Fatih Derviþoðlu. ÇORUM BELEDÝYESPOR U 9 : Abdullatif, Abdulkeril, Dinçer, Murat, Fatih, Burak, Gökhan (Adil), Deniz, Þakir, Volkan, Serkan (Emirhan). TOKATSPOR U 9 : Mustafa, Raþit, Melih (Süleyman), Ertuðrul, Hakan, Þahincan, Recep, Can, Alican (Berkay), Enes, Batuhan (Hakan). GOL: 89. dak. Enes (Tokatspor) eliþim U 9 katego- Çorum Bele- Grisinde diyespor, grup lideri Tokatspor ile Nazmi Avluca sahasýnda oynadýðý maçta son dakikada yediði golle - maðlup oldu. Yoðun yaðmur nedeniyle büyük bölümü su gölüne dönen sahada iki takýmda futbol oynamaya çalýþtý. Ýlk yarýsý karþýlýkla ataklarla geçen maçta takýmlar rüzgarýnda etkisiyle futbol oynamakta zorlandýlar. Ýkinci yarýda hem rüzgarý arkasýna alan hemde diðer yarý sahaya göre daha kuru sahada oynayan Tokatspor takýmý hücumda etkili olmaya baþladý. Maçýn son dakikalarýnda geliþen konuk takým ataðýnda kaleci Abdullatif in elinden sektirdiði topu iyi takip eden Enes Belediyespor aðlarýna göndererek takýmýný - öne geçirdi. Kalan bölümde Belediyespor un çabasý sonuç vermeyince konuk Tokatspor sahadan - galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. U 7 de heyecan iki maçla sürdü Çimentospor baþladý, Osmancýk bitirdi: - Kültür, Ýskilipgücü nü penaltýyla geçti SAHA: Nolu sentetik. HAKEMLER: Mehmet Ali Cýrýl, Abdullah Akkoyun, Baran Avcý. HE KÜLTÜRS- POR: Eren Karakaya, Muhammet, Mustafa, Numan, Samet Akbaþ, Ensar, Samet, Emre (Batuhan), Eren, Onur (Onur Salman), Bilal (Esat) ÝSKÝLÝPGÜCÜS- POR: Mehmet, Ender, Özcan, Fatih (Ahmet), Salih, Osman, Mustafa (Okan), Mücahit, Onur (Mustafa Baykal), Uður, Sezai (Berkay) GOL:. dak. (penaltýdan) Mustafa (HE Kültürspor) Nazmi Avluca sahasýnda suyla kaplý zeminde oynanan maçta Çorum Belediyespor rakibi önünde hücumda fazla üretken olamadý ve son dakika golüyle sahadan - maðlup ayrýldý. U 7 Liginde ikinci hafta maçlarý iki maçla tamamlandý. Haftanýn ilk maçýnda He Kültürspor ile Ýskilipgücüspor arasýndaki karþýlaþmayý Kültürspor penaltýdan bulduðu tek golle kazanarak üç puanýn sahibi oldu. Günün ikinci maçýnda ise Çimentospor - öne geçtiði maçta Osmancýkspor ile - berabere kaldý. SAHA: Nolu sentetik. HAKEMLER: Özkan Kaya, Ercan Davarýoðlu, Tarýk Bozkurt. ÇÝMENTOSPOR: Ebubekir, Elvan, Enes, Arda, Alperen, Ýsmet, Enver, Serkan, Batuhan,( Ömer), Erdem, Mücahit, (Mertcan), (Mehmet). OSMANCIKSPOR: Dursun, Fýrat, Gürkan, Sefa,(Recep),(Cengiz), Hakan, (Hakan Boyacý), Mustafa,(Emre), Kürþat, Mehmet, Yasin, Mücahit, Burak. GOLLER: 6.Dk.Enver, 5.Dk. Serkan ( Çimentospor), 8.Dk. Yasin,.Dk. Recep ( Osmancýkspor).

19 ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 7. sokak No -A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gazel Makina San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Bölgesi (Ç.HAK:7) Sahibinden Satýlýk Müstakil Evler * Nadýk da 5 m bahçe içerisinde müstakil ev, * Ýskilip Yolu. km. Gürcü Köy de m içerisinde su, basmaný atýlmýþ, köþe baþý (Ç.HAK:66) 8. Cad. No: Tel: 5 96 ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. (Bilgisayar kullanmasýný bilen tercihimizdir) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:75) Savaþ Oto Cam Tel: müstakil yer. Mür. Tel: GARSON ARANIYOR Vadi Et Lokantasýnda çalýþtýrýlmak üzere Garson alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:7) Samsun Yolu. Km (Ç.HAK:) YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY- BAYAN ÖN MUHASEBE ve OPERASYON ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon departmanlarýnda çalýþtýrýlmak üzere, * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda en az bir yýl tecrübeli, * Bay eleman için Askerlikle iliþiði olmayan, * Bay eleman için B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * yaþýný aþmamýþ, Bay - Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat: no: (Emniyet Sarayý Yaný) Tel : (Pbx) (Ç.HAK:6) (Ç.HAK:79) (Ç.HAK:7) SATILIK DÜKKAN ve ARSA * Küçük Sanayi Sitesinde 6 m ve 6 m iki ayrý dükkan sahibinden satýlýktýr. * Ankara Yolu anayol cephesi bulunan 6 m arsa satýlýktýr. Mür. Tel: BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe tercihen bilgisayar kullanabilen bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:7) (Ç.HAK:75) MERKEZÝ YERDE KÝRALIK ÝÞYERÝ BÝNASI (ÞU AN BANKA ÞUBESÝ KÝRACI) KASIM DE BOÞALACAKTIR BÜTÜN BANKALARIN TOPLANDIÐI ÝNÖNÜ CAD. ÜZERÝNDE M TABANDA KATLI BÝNANIN TAMAMI KÝRAYA VERÝLECEKTÝR ÝLGÝLENENLERÝN ÖNCELÝK ALMAK ÝÇÝN( 6 5 8) TELEFONA MÜRACATLARI. Anadolu Apart Ýnönü Cad. (Teknosa üzeri) No: Çorum ELEMAN ARANIYOR Çorum þantiyemizde görevlendirilmek üzere Elektrikci Usta, Kalfa ve Vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Bayan Satýþ Danýþmanlarý Alýnacaktýr Mobilya sektöründe çalýþtýrýlmak üzere 8-5 yaþ arasý tecrübeli bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:6) (Ç.HAK:7) Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Hacý Baba Dinlenme Tesisleri nde çalýþtýrýlmak üzere Aþçý, Garson ve Bulaþýkçý aranmaktadýr. Yemek+kalacak yer mevcuttur. (Ç.HAK:76) MARKET ELEMANI ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ (Ç.HAK:68) ELEMAN ARANIYOR Yurtben Yem fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Pazarlama Þefi-Müdürü ve Veteriner Hekim-Zooteknist alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr. (Ç.HAK:756) Adres: (Yurt Yapý) Hýdýrlýk Cad. No: ÇORUM Tel: 7 Adres: Hacýhamza Tel: Ankara Asfaltý.Km (Cýtroen Karþýsý) Çorum (Ç.HAK:655) PAZARTESÝ 9 EYLÜL 9 SAHÝBÝNDEN SATILIK * m tam inþaat alanlý * kata ruhsatlý * Saat Kulesine m * Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 5 m * Milönü Caddesine 9 m * Arka yola 8 m cepheli * 59 ada 5 parseldeki mülk 5 m alýnabilecek eski ev yerleri TARLA * Yaydiðin 5 ada ve parsel toplam 7 dönüm * Yol cephesi 6 m * Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda * Ankara Yoluna 7 m * Cemilbey Caddesine 8 m * Saat Kulesine 5 km. mesafede TARLA * Yaydiðin 6 ada parselde * dönüm * 5 metre yol cepheli * Cemilbey Caddesine 5 metre * Ankara Yoluna 5 km * Saat Kulesine 5 km mesafede Ýrtibat Tel: Devren Satýlýk Lokanta Saðlýk sorunlarý sebebiyle halen faal durumda bulunan lokanta satýlýktýr. 99 model Kia Minibüs satýlýktýr (Ç.HAK:78) SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. anayola m mesafeli m m kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:67) (Ç.HAK:7) (Ç.HAK:79) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakçý, Boyacý Ustasý, Kalfa ve Çýraklar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý Mür. Tel: Satýlýk Marangoz Makinalarý adet Fireze adet lýk Pilanya adet 5 lik Kalýnlýk (Ç.HAK:75) adet Yatar Daire Mür. Tel: Yoðun Bakým Hemþiresi alýnacaktýr Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Çorum Teknik Çelik Döküm de çalýþtýrýlmak üzere, * Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize Sanayi Bölgesi. Cad. No: (Ç.HAK:589) (Ç.HAK:79) ÇORUM Mür. Tel: 5 9 BAY ve BAYAN EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ (Ç.HAK:77) PARKOMAT GÖREVLÝSÝ BAY-BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Mücaatlarýn þahsen ve cv ile yapýlmasý rica olunur. Adres: Yazýçarþý mevkii Çorum Sürücü Kursu -Anatolia Satýþ ve Pazarlama konusunda deneyimli, Diksiyonu düzgün, Ýkili ilþkilerde iletiþimi iyi olan, Ekip çalýþmasýna uyumlu, Kariyer ve baþarý hedefleri olan ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ. Ayrýca BAYAN SEKRETER alýnacaktýr Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.. Adres: Çepni mh. Osmancýk cd. Ulu cami karþýsý Karakuþ Leblebi üstü kat Nil Su Arýtma Sistemleri Pazarlama A.Þ. WATERLÝFE : LÝBELLE Ýrtibat Tel: (Ç.HAK:7) ELEMANLAR ALINACAKTIR * CNC operatörleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Kaynakçýlar. Gerekli þartlar; * Askerliðini yapmýþ olmak * Sigara kullanmamak, * En fazla 5 yaþýnda olmak. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM (Ç.HAK:7)

20 Ýncedal taraftar gerginliði orum Belediyes- dün oyna- Çpor un dýðý Tirespor maçýnýn bitiminden sonra kapalý tribünde bulunan taraftarlar içinde bir iki kiþinin Teknik Direktör Yavuz Ýncedal a tepki göstermesi ortamý gerdi. Maçýn son dakikalarýnda oyuncu deðiþikliði konusunda tribünden Teknik Direktör Yavuz Ýncedal a sýk sýk baðýran taraftarlar maçýn bitiþ düdüðünden sonra ise tepkilerini baðýrarak dile getirmeye baþladýlar. Bir iki taraftarýn bu tepkisi karþýsýnda ortam bir anda gerildi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal bu tepki karþýsýnda payli sinirlenirken taraftarlara tepki gösterdiði gözlendi. Bu arada Oðuzhan Yalçýn tecrübeli hocayý sakinleþtirerek soyunma odasýna doðru götürdü. Bu arada tribünde tepki gösteren taraftarlara ise Belediyespor Yöneticisi Fatih Özcan sakinleþtirerek olaylarýn daha fazla büyümesine engel oldular. Bu tartýþma ve gerilimin ardýndan ise iþin ilginç tarafý kapalý tribünün sol tarafýnda oturan taraftarlar ise Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ve futbolcularý tribüne çaðýrarak onlarý alkýþlarla soyunma odasýna gönderdiler. Belediyespor Yönetiminin sezon baþýndan buyana tribünlerde birlik saðlama çabalarý Tirespor maçýnda ortadan kalkmýþ bir görüntü verdi. Kapalý tribünün sað bölümünde bulunan taraftarlar arasýndan da Teknik Direktör Yavuz Ýncedal a tepki gösteren isimlere tepki göstermesi dikkat çekti. Ulukavakspor bugün Güzel Ordu önünde BAL daki temsilcimiz Ulukavakspor üçüncü hafta maçýnda bugün saat 5. de Ordu 9 Eylül Stadý nda Güzel Orduspor ile karþýlaþacak. Maçý Sivas ölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Ulukavaks- ligin üçüncü hafta maçýnda bugün Güzel Or- Bpor duspor deplasmanýnda puan arayacak. Ligde ilk iki haftayý iki beraberlik ve iki puanla kapatan Ulukavakspor bugün Ordu7dan da puanla dönmek amacýnda. Sýkýntýlý bir sürecin sonunda lige katýlan ekonomik olarak sorunlarý aþamayýnca hafta içinde yönetim deðiþikliðine giden Ulukavakspor da takým Orduspor maçý öncesinde yapýlan ödemelerle moralli gitti. Ligde ilk iki maçta topladýðý dört puanla iddialý bir baþlangýç yapan ev sahibi takým sahasýndaki maçý kazanarak iddiasýný devam ettirmek amacýnda. Ulukavakspor ise zorlu deplasmanda puan alarak bayrama moralli girmek amacýnda. Karþýlaþma bugün saat 5. de Ordu 9 Eylül Stadý nda baþlayacak. Hakemler Sivas tan Bugün Ordu da oynanacak Güzel Orduspor ile Ulukavakspor arasýndaki maçý Sivas bölgesi hakemlerinden Hakan Köse yönetecek, Yardýmcýlýklarýnýda ayný ilden Mehmet Öcal ve Erdem Deðirmenci yapacak. Maçýn dördüncü hakemi Muharrem Mert Kabak, gözlemcisi ise Bilal Yazýcý. PAZARTESÝ 9 EYLÜL Kaptan bir puaný kurtardý Çorum Belediyespor grup lideri Tirespor karþýsýnda ilk yarýda çok kötü bir futbol ortaya koydu. Ýkinci yarýnýn baþýnda yediði golle panik yaþayan kýrmýzý siyahlý takým son bölümdeki baskýsýnda Sefa nýn mükemmel þutunda kaleciden seken topu Nedim aðlara göndererek skoru - yaptý. Ýyi oynamadýðý maçta rakibinden çok fazla net pozisyon bulan Belediyespor da biraz bencillik birazda beceri eksikliði evinde iki puan orum Belediyespor Çevinde konuk ettiði grup lideri Tirespor önünde futbolu ile saç baþ yoldururken kaçýrdýðý fýrsatlar ise akýllara zayan maçtan - beraberlikle ayrýldý. Sahasýnda konuk ettiði grup lideri önünde maça çok tutuk baþlayan Belediyespor orta sahada topa sahip olamayýnca oyunun kontrolünü rakibine kaptýrdý. Maçta rakip kaleye ilk ataðý 6. dakikada yapan kýrmýzý siyahlý takým bu dakikada Çaðlar girdiði net pozisyonda direðe takýldý. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda ise Çaðlar inanýlmazý yaptý ve iki kez kaleciyle baþ baþa pozisyonda kaleye vurmak yerine çalýmý tercih edince takýmýný mutlak bir golden etti, Maçýn ilk yarýsýnda iki kanattan ta bir tek etkili atak geliþtiremeyen Belediyespor da ikinci yarýda sakatlanan Osman ýn yerine Eray oyuna girdi. Ancak oyunda deðiþen bir þey olmadý. 9. dakikada konuk takýmýn bulduðu golden sonra oyun disiplininden kopan Belediyespor kanatlarý rakip alana geçmeye baþladýlar. Kaptan Nedim in maçýn 79. dakikasýnda attýðý golden sonraki sevinci kadar arka pozisyondaki Kývanç ýn görüntüsüde hayli düþündürücü ÇORUM BELEDÝYE Fatih...5 Osman... (6. dak. Eray...) Ýmam...5 Akýn... Sefa Akýn...6 Nedim...6 Oðuzhan...6 (85. dak. M. Akif...) Ender... (6. dak. Kývanç...) Murathan... Turgay...5 Çaðlar... Maçýn son bölümünde yaþanan büyük sinir harbinde konuk takýmýn fiziksel olarak oyundan düþmeler ve yapýlan deðiþikliklerle kontrolü Çorum Belediyespor a kaptýran Tirespor takýmý yarý alanýnda galibiyeti korumaya çalýþtý. Belediyespor kapanan rakibi önünde savunma arkasýna atýlan toplarla etkili olmaya çalýþýrken son vuruþlarda baþarýlý olamayan kýrmýzý siyahlý takýmda her geçen dakika panik arttý. 79. dakikada Sefa nýn inanýlmaz þutu sonunda kaleciden seken topu tamamlayan kaptan Nedim beraberlik golünü attý. Uzatma dakikalarýna kadar daha çok gol arayan Çorum Belediyespor Murathan ve Kývanç la gole çok yaklaþtý ancak son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca karþýlaþma - berabere sona erdi. Çorum Belediyespor da inanýlmaz top kayýplarý ve orta sahadaki topa sahip olamama bu maçtada sürdü. Orta sahada Oðuzhan oyunu yönlendirmeye çalýþýrken hücumda etkili olan ancak bencillik yapan Turgay savunmada takýmýna katký veremedi. Çaðlar ýn beklenenden uzak görüntüsü ve vurdumduymaz tavýrlarý golün gelmemesinde etken oldu. Birde iki kanatta Murathan ve Ender in son dakikalar dýþýnda hiç bir varlýk gösterememesi kýrmýzý siyahlý takýmý evinde alacaðý galibiyetten eden en önemli etkenlerdi. Sabah saatlerinde yaðan yoðun yaðmur yaðýþý nedeniyle oldukça aðýrlaþan sahada iki takým futbolcularýda hayli zorlandýlar. Karþýlaþmayý iki bin civarýnda Belediyespor taraftarý izledi. MAÇTAN DAKÝKALAR:. dakikada sað kanattan geliþen Tirespor ataðýnhda Alparslan ýn ortasýnda penaltý noktasý üzerinde Fatih Özdemir kafayý vurdu kaleci Fatih son anda köþeden topu kornere tokatladý. 7. dakikada sað kanattan geliþen yine konuk Tire ataðýnda Alpaslan topla hareketlendi son çizgiye indemeden yerden ortaya çýkardýðý topa Muhammet Ali Aydýn hamle yaptý ancak boþ kaleye dokunamayýnca takýmýný mutlak bir golden TÝRE 9 SPOR Serdar...6 Alparslan Emre... Hakan...6 Anýl...6 Fatih Özdemir... (5. dak. Selçuk...) Taha... Güner...6 Mert Hakan...5 Muhammet Ali...6 (87. dak. Feyyaz...) Fatih Üge...5 (68. dak. Can...) Berkant...5 STAT : Dr. Turhan Kýlýçccýoðlu. SARI KART: Oðuzhan, Kývanç (Çorum Belediyespor), GOLLER : 9. dak. Hakan Çakýr (Tirespor), 79 dak. Nedim (Çorum Belediyespor). HAKEMLER : R. Alkým Aksoy, Mustafa Çavuþ, Hamdi Tontu. etti. 6. dakikada Çorum Belediyespor ilk kez pozisyona girdi. Sol kanatta Oðuzhan topu kaptý savunmanýn arkasýna Çaðlar a mükemmel çýkardý tecrübeli futbolcu ceza sahasýna girdi kaleciyle baþ baþa kaldýðý anda sert vurdu top yan direðe çarparak auta gitti ve Belediyespor öne geçme fýrsatýndan yararlanamadý.. dakikada ise Belediyespor tribünleri iki kez gol diye ayaða kalktý. Sað kanattan Ender topla hareketlendi yerden arka direðe sert kesti, Çaðlar topla buluþtu vurmak yerine hamle yapan rakiplerinden kurtuldu tekrar önü boþken yine kaleye vurmak yerine tekrar rakiplerini geçme hareketi yaptý. Tüm bu hareketler altý pasýn içinde oldu ve mutlak pozisyon savunma kapanýnca tribünler büyük tepki gösterdiler. Maçýn ilk yarýsýnda takýmlarýn çabasý gol getirmedi ve devre - berabere sonuçlandý. Ýkinci yarýda konuk takým golle baþladý. 9. dakikada sol kanattan geliþen atakta ceza sahasý içinde meydana gelen karambolde Hakan Çakýr yerden sert vurdu top Belediyespor yan kale direðinin içine çarparak aðlara gidince Tirespor takýmý - öne geçti. 78. dakikada orta alandan atýlan topla Kývanç sol kanattan ceza sahasýna girdi savunmadan kurtulduðu anda sert vurdu yandan auta gitti. 79. dakikada Belediyespor beraberlik golünü buldu. Bu dakikada sað kanattan kullanýlan faul atýþýnda savunmadan seken topa yaklaþýk metreden Sefa Akýn geliþine yerden çok sert vurdu kaleci Serdar son anda tokatladý dönen topu iyi takip eden kaptan Nedim yerden bir vuruþla topu Tirespor aðlarýna gönderdi ve skoru eþitledi: dakikada ani geliþen Tirespor ataðýnda sað kanattan yapýlan ortada Güner arka direkte bom boþ topla buluþtu kaleci Fatih açýyý iyi kapattý bu futbolcunun vuruþunda top yandan auta gitti. 9+. dakikada Belediyespor galibiyet golüne çok yaklaþtý. Sol kanattan savunma arkasýna atýlan topla Murathan topla buluþtu rakibinden sýyrýldý ceza sahasýna girdi topu ayaðýndan açýnca kaleci Serdar çýkarak ayaklarýyla topu uzaklaþtýrdý ve Belediyespor a beraberlik þansýný vermedi. Maçta karþýlýklý atýlan birer golle - beraberlikle sonuçlandý. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: No: 8 ÇORUM - Tel: 6 99 Türkiye Spor Toto. Lig. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çorum Belediyespor- Tire 9spor : - Batman Petrol - Manavgatspor : - Bursa Nilüfer - Zonguldak Kömür : - Tutap Þekerspor- Adliyespor : - Kýzýlcabölükspor- Sebat Proje : - Gaziosmanpaþa - Kýrýkhanspor : - Tuzlaspor - Niðde Belediyespor : - Çatalcaspor - Darýca Gençlerbirliði : - Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Tire 9 Kýrýkhanspor Manavgatspor Ýstanbulspor 5 Tuzlaspor 6 Darýca Gençler 7 Zonguldakspor 8 Bursa Nilüfer 9 Adliyespor Niðde Belediye Çorum Belediye Kýzýlcabölük Akçaabat FK Tutap Þekerspor 5 Gaziosmanpaþa 6 Çatalcaspor 7 Batman Petrol Gelecek hafta maç programý: Ekim Cuma : Kýrýkhanspor - Çorum Belediyespor. Zonguldak Kömürspor- Kýzýlcabölüks por. Çatalcaspor - Tuzlaspor. Niðde Belediyespor - Tutap Þekerspor. Darýca Gençlerbirliði-Sebat Proje. Ýstanbulspor - Batman Petrolspor. Manavgatspor - Gaziosmanpaþa. Tire 9spor - Bursa Nilüferspor.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ürün Kataloğu Aralık 2012

Ürün Kataloğu Aralık 2012 Pr of essi onalsol ut i onsf oraut omot i vespar epar t s Ürün Kataloğu Aralık 2012 Silecek Sistemleri İçindekiler Silecek Sistemleri... 1 Silecek Motoru... 1 Cam Silgi Kolu... 1 Silecek Lastiği... 4 Orjinal

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

E-46 KARBONLU ( Yapım Aşamasında ) LAND DİSCOVERY III-RANGE ROVER SPORT KARBONLU

E-46 KARBONLU ( Yapım Aşamasında ) LAND DİSCOVERY III-RANGE ROVER SPORT KARBONLU PB NO OEM NO BMW MANN NO PB 1002 64319069927 E-39 ÇİFTLİ CU 2736-2 PB 1003 64119070073 E-39 ÇİFTLİ KARBONLU CUK 2736-2 PB 1004 64319069926 E-38 ÇİFTLİ CU 3642-2 PB 1005 64319070072 E-38 ÇİFTLİ KARBONLU

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gençlerle camide buluþuyoruz. Devane'de 37 konut sahibini buldu. Mecitözü suya kavuþuyor. Meslektaþýmýzýn acý günü

Gençlerle camide buluþuyoruz. Devane'de 37 konut sahibini buldu. Mecitözü suya kavuþuyor. Meslektaþýmýzýn acý günü Mecitözü suya kavuþuyor Mecitözü Belediyesi'nin Ýçme suyunda yaþanan azalmanýn önüne geçerek su kapasitesini artýrmak için AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nezdinde yaptýðý giriþimler

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kış Aylık Kira Aylık Kira Toplam Lastik Araç Fazla km A z k m Marka / Model C02 Ay Lastik Bedelleri (KDV Bedelleri (KDV

Kış Aylık Kira Aylık Kira Toplam Lastik Araç Fazla km A z k m Marka / Model C02 Ay Lastik Bedelleri (KDV Bedelleri (KDV 15.03.2016 Marka / Model C02 Ay Toplam Km Lastik Adet Kış Lastik Adet Araç Adedi Aylık Kira Bedelleri (KDV hariç) TL Aylık Kira Bedelleri (KDV dahil) TL AUDI A3 HB 1.6 TDI 110 ATTRACTION STR SPORTBACK

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

High Performance Cylinder Head

High Performance Cylinder Head High Performance Cylinder Head www.menzilkapak.net High Performance Cylinder Head Hakkımızda 194 Yılında Silindir Kapak Yenileme atölyesinde mesleki hayatına başlangıç yapan Menzil Silindir Kapak Yenilemenin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

Kaya parçasý üzerindeki yazýtýn okunmasý için üç boyutlu tarama sistemi kullanýlýyor. * HABERÝ 5 DE. Hattuþa daha hýzlý yer üstüne çýkmalý

Kaya parçasý üzerindeki yazýtýn okunmasý için üç boyutlu tarama sistemi kullanýlýyor. * HABERÝ 5 DE. Hattuþa daha hýzlý yer üstüne çýkmalý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kontrolsüz diyabette uzuv kaybýna dikkat! * HABERÝ 4 DE Gazetecilere stresle baþa çýkmayý anlattý Harzadýn:

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Bu fýrsatý iyi deðerlendirin Kamuoyu

Bu fýrsatý iyi deðerlendirin Kamuoyu Otomobil yaya kadýna çarptý Osmancýk ta meydana gelen kazada otomobil yaya kadýna çarptý. * HABERÝ 17 DE Otomobil tarlaya uçtu Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde otomobilin takla atýp, yol kenarýndaki tarlaya

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý.

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý. (Bu bir ilandýr) ÝDMA FUARI'NA ARAR MAKÝNA DAMGASI Firma yetkilileri uluslararasý fuarýn verimli geçtiðini söyledi. Arar Makina, 23-26 Nisan 215 tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da gerçekleþen

Detaylı

SNR-0001 SNR-0002 SNR-0003 SNR-0004 SNR-0005 SNR-0006 SNR-0007 SNR-0008 MARŞ MOTORLARI

SNR-0001 SNR-0002 SNR-0003 SNR-0004 SNR-0005 SNR-0006 SNR-0007 SNR-0008 MARŞ MOTORLARI SNR-0001 SNR-0002 SNR-0003 SNR-0004 SNR-0005 SNR-0006 SNR-0007 SNR-0008 Güç: 1,4KW Diş: 9 0001108174 Kullanıldığı Yerler : AUDI Güç: 3KW Diş: 9 230006 Kullanıldığı Yerler : DODGE, FARGO, DESETO PD 250

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı