DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI PROJES : NSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN GENEL B R DE ERLEND RME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI PROJES : NSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN GENEL B R DE ERLEND RME"

Transkript

1 24

2 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 25 DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI PROJES : NSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN GENEL B R DE ERLEND RME Turgut Tarhanl 1 Girifl Türkiye deki ders kitaplar n n, farkl ders alanlar itibariyle ne kadar insan haklar anlay fl na uygun öncelik ve yöntemlerle haz rland, dolay s yla temel insan haklar standartlar yla ba dafl r bir e itim politikas ve uygulamas ndan söz edilip edilmeyece i sorusu, bu projenin genel çerçevesini belirliyor. Bu ba lamda, insan haklar hukuku bak m ndan da bir de erlendirme yapmaya ihtiyaç var m d r? Bu soruyu birbirine paralel iki kanaldan cevaplamak mümkün görünüyor. Ders kitaplar n n temel araçlar ndan birini oluflturdu u e itim konusu, ailenin, toplumun ve devletin temel sorumluluklar ndan birini oluflturan faaliyetler aras nda bulunmas n n yan s ra bireysel olarak talep edilecek bir hakk n da konusudur: E itim hakk. Öte yandan bu hak, sadece kuflaklarla (generation) tan mlanan hak kategorileri içine hapsolunamayacak genifllikte, bunlar n tümüyle ilintili oldu u söylenebilecek bir karaktere sahiptir. Bu nedenle, genellikle yap ld gibi, sadece sosyal, ekonomik ve kültürel haklarla s n rl bir çerçevede de erlendirilmemesi gerekir. Böylece, ders kitaplar, e itim, e itim hakk, insan haklar hukuku ekseninde bir bak flla, bu raporda insan haklar hukuku na da bir yer aç lmas düflünülebilir. Nitekim bu projenin bundan önceki evresinde de böyle bir tercih söz konusu olmufltu (bkz. Gemalmaz, 2003). Bu ba lamda, yöntemle ilgili bir konuya da temas etmek istiyorum. Afla da, öncelikle insan haklar hukuku bak m ndan bir de erlendirmenin ne anlama geldi i; di er bir deyiflle bu ba lamda bir de erlendirmede odak al nan 1- stanbul Bilgi Üniversitesi.

3 26 Tarhanl : Ders Kitaplar nda nsan Haklar Projesi : nsan Haklar Hukuku Aç s ndan Genel Bir De erlendirme temel önceliklerin neler oldu u üzerinde durmaya çal flaca m. Bu ayn zamanda, ders alanlar na göre yap lan di er incelemelerde var lan sonuçlar bak m ndan da, temel insan haklar bak fl aç s n n ana unsurlar n n göz önünde tutulmas yla yap lacak bir de erlendirmeye kap aralayabilir. Di er yandan, bafll bafl - na e itim hakk ile ilgili bir inceleme de, e itim içeri i ba lam nda, ders kitaplar faktörünü dikkate almay gerektirir. Afla da ikinci olarak incelenecek konu da budur. Fakat e itimin içeri i konusu, sadece müfredat n belirlenmesi ve ders kitaplar gibi bafll ca e itim araçlar n n insan haklar hukuku çerçevesinde incelenmesiyle de s n rl de ildir. Müfredat n ve kitaplar n içeri i kadar derslerin verilifl tarz da, e itim hakk n n içerik unsurunun önemli bileflenlerinden biridir. flte bu konuda, e itim hakk n n baflka baz hak standartlar yla birlikte de- erlendirilmesi de gerekir (örne in çocuk haklar, ayr mc l k yasa, toplumsal cinsiyet aç s ndan eflitlik hakk, vb. gibi). Afla da ikinci bafll k alt nda, Birleflmifl Milletler insan haklar n koruma sistemi as l inceleme alan n oluflturacak, bu çerçevede Avrupa sistemine ilgili oldu u ölçüde yer verilecektir. Sonuçta, Ders Kitaplar nda nsan Haklar projesi ba lam nda, farkl ders kitaplar bak m ndan insan haklar anlay fl yla uyumu sorgulamaya yönelik raporlarda var lan sonuçlarla ba lant l genel bir de erlendirme yap lacakt r. nsan haklar hukukunun temel öncelikleri nsan haklar hukuku, ad ndan da anlafl ld gibi, bir hukuk disiplinidir ve insan haklar n n hukuk sayesinde korunmas yla ba lant l kavramlar, kurumlar ve mekanizmalar n tan mlanmas n ve kurulmas n, uygulaman n bu çerçevede haklar lehine güçlendirilmesini inceleyen bir hukuk disiplinidir. Bu, sadece iç ya da ulusal hukukun s n rlar içinde belirlenebilecek bir konu de ildir. nsan haklar kavram na sadece yerel iliflkiler ölçe inde ve yerel (ya da ulusal) düzenin varl k koflullar yla anlam kazand r lmaya çal fl lmas, insan haklar n n evrenselli i ilkesiyle ba daflmaz. Bu nedenle, insan haklar n n uluslararas hukuk düzeni içinde tan nmas, korunmas ve gelifltirilmesi ve bu sonuçlar n iç hukuk düzenleri üzerindeki etkisi, bu hukuk disiplininin yap sal/öncelikli ilgi alan n oluflturur. nsan haklar hukuku, insan haklar kavram n n hukukun düzenleme alan na dahil edilmesiyle ilgili tart flmalarda tercih edilen bir terim olmas bak m ndan da farkl uygulamalara konu olabilir. Dolay s yla, kayna n ulusal hukuk düzenlerinde bulan bu terminoloji konusu da ayn ba lamda dikkatten uzak tutulamaz. Özellikle anayasac l k hareketleri ve ulusal anayasalar bak - m ndan dikkate al nacak olursa, kifli haklar n n tan nmas ve korunmas yla ilgili hukuk terminolojisinde genellikle tercih edilen terim temel haklar ve özgürlükler (fundamental rights and freedoms) ya da sadece temel haklar d r (fun-

4 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 27 damental rights). Nitekim kinci Dünya Savafl sonras Türkiye anayasalar nda tercih edilen terim de budur. Gerçi bu terim tercihinin, hukuki etkisi ya da haklar n korunmas anlay fl n vurgulamas bak m ndan, içinde ay rdedici bir farkl - l a sahip oldu u söylenemez. Öte yandan, genellikle ulusal metinlerde kabul edildi i görülen bu terim tercihi, insan haklar hukukundaki bir kuram ve uygulama tart flmas olan temel haklar ve temel olmayan haklar biçimindeki ayr m n bir ifadesi olarak da okunamaz. fiimdilik, bu ayr m n ayr nt lar na girmekten kendimi al koymak isterim. Ama ek olarak, iç hukuk uygulamalar ndaki bu terim tercihinin anayasac l k gelenekleri fl nda bir anlama sahip oldu unu belirtmek yeterli olabilir (Nowak, 2003: 14-15). nsan haklar terimi, bir baflka terim karfl s nda da genel olarak tart flma konusu olmufltur. Bu, yurttafl haklar d r (civil rights). Acaba, bu terimler aras nda görülen biçimsel farkl l k, özü itibariyle, geri plandaki siyasi ve ideolojik tercihlerden kaynaklanan daha derin bir çekiflmenin ürünü olabilir mi? Bundan önceki paragrafta alt n çizmeye çal flt m tart flmadan farkl olarak, bu ba lamda, farkl derecelerde de olsa, düflünsel aç dan bir yerellik ve evrensellik çat flmas oldu u söylenebilir 2. En az ndan II. Dünya Savafl sonras nda, ABD baflta olmak üzere, Bat dünyas nda böyle bir tart flman n kal n izlerini bulmak mümkündür. Savafl s ras nda ve sonras nda Mihver güçlerine karfl insan haklar de erlerinin evrenselli ini fliar edinmifl Müttefiklere mensup ülkeler bak - m ndan, bu belki bir ironi olarak görülebilir. Ama bugün bu terimlerin anlamlar aras nda ayn gerilimin bulundu u iddia edilemese de, en az ndan savafltan sonraki bir çeyrek yüzy l boyunca böyle bir anlam farkl l n n bulundu unu ve bununla ba lant l örtülü ya da aç k bir gerilimin var oldu unu hat rlamal y z. Bu gerilime neden olan tart flmada, haklar n korunmas yla ilgili yap lar n kurulmas nda belirleyici olan siyasi tercihlerin etkisi göz ard edilemez. nsan haklar söylemi sayesinde kiflinin farkl iliflki biçimlerindeki konumunun güçlendirilmesi hedefine var lmas, bu siyasi tutum farkl l n n etkisi alt nda kalabilir. Bunun bafll ca nedeniyse, kiflinin, haklar yla yeniden konumland r lmas sürecinin öncelikle ve özellikle bir iç hukuk meselesi haline getirilmesidir. Bunun do al sonucu, bu konunun uluslararas bir de erlendirme ya da tart flman n uza nda tutulmak istenmesi olacakt r. Mutlaka böyle bir sonuca var laca düflünülmese bile, böyle bir tutumun sonucunda evrensel bir insan haklar anlay fl na karfl bir söylemin güçlendirilmifl olaca aç kt r. Yukar daki paragraflarda aktard m, yak n tarihe iliflkin bu geliflme ve tart flmalar, çok kaba bir ayr mla, elbette iç hukukun tan d haklar zay ft r, 2- ABD de siyahlara karfl ayr mc l kla mücadelenin 1960 lardaki liderlerinden Malcolm-X in, The Ballot or the Bullet bafll kl, 1964 y l nda yapt ünlü Ohio konuflmas, bu ayr m n pratik de erini isabetle, fakat sert ve militan bir biçimde vurgular (bkz.

5 28 Tarhanl : Ders Kitaplar nda nsan Haklar Projesi : nsan Haklar Hukuku Aç s ndan Genel Bir De erlendirme kötüdür ve uluslararas zeminde tan nan haklar daha güçlüdür ve iyidir fleklinde bir sonuca varmaz. Bu ölçüde, peflinen sentetik bir tart flmadan uzak durulmas gerekir. Ama yerel ya da evrensel, farkl hukuk düzenlerini bu ba lamda karfl laflt r rken, mevcut hak tan mlar, bunlara iliflkin koruma usulleri ve yap - lar, k saca bu sistemin nas l temellendirildi i konular n sorgulamak gerekir. Savafl sonras ndaki dünya düzeninin yap sal unsurlar aras nda, insan haklar - n n, haklar aras nda bir ayr m gözetmeksizin herkes için geçerli, evrensel bir niteli e sahip oldu u anlay fl hâkimdi. Savafltan sonraki çeyrek yüzy l boyunca gelifltirilmeye bafllayan uluslararas insan haklar standartlar n n devletlerin iç hukuk düzenlerinde etkili k l nmas hukuki ve siyasi bir yükümlülüktür. Fakat devletlerce, uluslararas standart düzeyin üzerinde bir iç hukuk kural n n kabulü de mümkündür ve bu, insan haklar n n korunmas anlay fl na da uygun kabul edilir. Bu ba lamda, bir uluslararas insan haklar hukuku standard olarak tan nan tüm hak ve özgürlüklerin, onlara uymas beklenen kifli ve kurumlar için asgari düzeyde bir hareket hatt niteli inde esaslar oluflturdu unu bilmek, ama devletlerin kendi hukuk düzenlerinde bunlardan daha güçlü hak koruma mekanizmalar n n kurulmas n n da mümkün oldu unu gözden uzak tutmamak gerekir. Di er bir deyiflle, insan haklar hukukunda yer bulan tan mlar ve hak koruma mekanizmalar asl nda sadece birer minimum standard ortaya koyar. Bunlara uyma yükümlülü ü alt ndaki devlet ayg t ve toplumsal aktörler, bu standarttan daha düflük de erde bir iliflki biçimini fiilen ya da hukuken geçerli k lmaya çal flmamak, böyle bir görüfl veya yorumu savunmamak durumundad r. K saca alt n çizmeye çal flt m, insan haklar hukukunun bu genel karakteristikleri ve onlar n devletlerin iç hukuk düzenlerinde nas l uygulanmak durumunda oldu u gibi konular ile bunlara iliflkin tart flmalar çok uzak bir geçmifle sahip de ildir. Elbette insan n kendi haklar n n tan nmas ve korunmas için ortaya koydu u mücadele yüzy llar bulur. Öte yandan, kifli özgürlüklerinin hukuk taraf ndan korunmas talepleri, modernleflme ve ayd nlanma düflüncesi ba lam nda tart fl lmaya bafllayan iliflki biçimleriyle anlam kazanm flt r (bkz. Akal, 1997). Hiç kuflkusuz, bugün insan haklar hukuku bafll alt nda incelenen iliflki biçimleriyle, bu tarihsel birikimin fl nda evrensellik ilkesiyle ölçülüp de erlendirilen ve temel yap lar uluslararas hukuk düzeni içinde meflrulaflt r - lan bir sistem anlafl l r. Di er bir deyiflle, söz konusu olan, u runa mücadele edilen o haklar n korunmas için belirlenmifl hak tan mlar ; uluslararas kurumlar sayesinde kurulmufl mekanizmalar ya da birtak m usuller sayesinde, o haklar n ne kadar korunup korunmad konusunda tespitlerde bulunulabilmesi ve etkili tedbirlerin al nabilmesidir. Bunlara ne ölçüde uyulup uyulmad n n hem uluslararas hem de iç hukuk bak m ndan izlenmesi ve gerekirse ek baz baflka, hatta zorlay c tedbirlerle bu uygunlu un sa lanmas gibi temel yap tafllar na

6 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 29 sahip bir düzenin kurulmas nihai hedeftir. Bu nitelikte yap sal çabalar n geçmiflinin yüzy llarca geriye gitti i söylenemez, en fazla kinci Dünya Savafl y llar ve sonras na kadar gidilebilir. Yukarda belirtti im temel yap lar yla etkili k l nmaya çal fl lan böyle bir düzenin kurulmas na yönelik çabalar o dönemde bafllar. Bunun nedeni san r m yeterince aç kt r: kinci Dünya Savafl boyunca ve savafl n sonunda insanl n karfl karfl ya kald büyük ac larla bir daha yüzleflmeme arzusu ve bunun gerçekleflmesi yolunda hukukun da etkili bir araç olarak kabul edilmesi. Ama dikkat etmek gerekir, bu hukuk devletlerin kendi ulusal hukuklar de ildir. Bilakis, belirtilen nitelikte bir insan haklar anlay fl - n n etkili bir biçimde uygulanmas için, bu anlay fl n belkemi ini oluflturan tan - ma, koruma ve gelifltirme sürecinin meflruiyet zemini uluslararas hukuk içinde belirlenmeye çal fl l r. Baflka bir deyiflle, hükümetler, meflruiyetini kendi devletlerinin egemenli inden almayan, bundan kaynaklanmayan birtak m hukuki standartlara uyma yükümlülü üyle karfl karfl yad r ve bunun denetimi de, gene uluslararas mekanizmalar arac l yla yürütülecek bir uluslararas rejim içinde yerine getirilecektir. Bu bir hukuk rejimidir ve insan haklar hukukunun inceleme alan ndaki temel iliflki biçimlerinin oluflum ve uygulanma biçimiyle ilgilidir. nsan haklar hukukuna iliflkin bu genel aç klamalardan sonra, bu hukuk disiplininin yap tafllar say labilecek iki temel kavram üzerinde k saca durmak istiyorum. Bunlar n ilki, Türkçeye k saca güçlendirme ya da hak ve yetki sahibi k larak güçlendirme olarak çevrilebilecek, ngilizce empowerment 3 terimidir. kincisiyse, Türkçede de Bat dillerindeki anlam nda kullan lan rejim (regime) (Nowak, 2003) terimidir. Güçlendirme terimi, insan haklar hukuku ba lam nda, kiflinin (bunun, bireyin veya farkl biçimlerdeki birey topluluklar n n fleklinde okunmas mümkündür) haklar n n tan nmas, korunmas ve gelifliminin göz ard edilmemesi anlay fl yla, farkl güç iliflkileri karfl s ndaki konumunun onun lehine dikkate al nmas ve bunun sistem içinde önemsenmesidir. Bu çerçevede, kiflinin, nedenleri çok farkl olabilen ve haklar ndan yararlanmas n önleyecek flekilde zay f bir konumda bulunmas, hukuk sayesinde haklar n kullanmas yla önlenmeye çal fl lmaktad r. Bu durumu, kiflinin hukuktan yararlanarak kendi konumunu güçlendirmesi, bugünü ve gelece i üzerinde karar alabilecek özerkli e ve iktidara sahip olabilmesi fleklinde aç klamak da mümkündür. nsan haklar hukuku, flart olmasa da, genellikle uluslararas antlaflmalar yoluyla tan nan, korunan ve gelifltirilmesine yönelik çabalar sayg yla karfl lanmas gereken hak ve özgürlükler sayesinde, nihai olarak böyle bir güçlendirme hedefine varma çabalar n n sistemi olarak da aç klanabilir. Ama bafllan- 3- Bu terim konusunda, özel olarak insan haklar ba lant s kurmaks z n yap lan bir inceleme için bkz. Cooke (2002).

7 30 Tarhanl : Ders Kitaplar nda nsan Haklar Projesi : nsan Haklar Hukuku Aç s ndan Genel Bir De erlendirme g çta da belirtti im gibi, sonuçta bu bir hukuk disiplinidir ve herkesin bu hukuk disiplininin maddi ve usule iliflkin derinli ine ve inceliklerine vak f olmas da beklenemez. Fakat insan n, haklar yla konumland r lmas ve haklar n n korunmas gere i, bu evrensel anlay fl n kendi bireysel iliflkilerindeki etkilerinin ölçülmesinin fark nda olma bilinci de, asl nda böyle bir güçlendirme hedefine varman n bafllang ç hatt n oluflturacakt r. Asl nda, bu yöndeki çabalar n ortaya konulmas nda, hukuktan ve hukukçulardan önce, bu do rultuda bir bilgilenme ve e itim sorumlulu unu üstlenen kifli ve kurumlar n rolü daha fazla olacakt r. Bu nedenle ilkö retim ders kitaplar n n haz rlanmas nda, do rudan veya dolayl olarak, böyle bir hedefe yönelik güçlendirme çabalar na destek olma yerine, bunu zorlaflt r c veya engelleyici, hatta tam karfl t bir tutuma özendirici bir yaklafl m veya söylemin öne ç kar lmas, genel olarak insan haklar hukukunun ifllevini de sekteye u ratabilecek tutumlar pekifltirecektir. nsan haklar hukukunun bir di er önemli yap tafl olarak niteleyebilece im ve rejim terimiyle aç klanan iliflkiler düzeni, asl nda insan haklar hukukunda, yukarda belirtmeye çal flt m flekilde, haklar n korunmas na yönelik bir anlay flla kurulmas n n hedeflendi i, farkl ölçeklerdeki iliflkiler toplam n ifade eder. Rejim terimi buradaki anlam yla, toplumsal iliflkilerde veya bir yönetim tarz bak m ndan hâkim ya da üstün olmas istenilen bir davran fl düzenini ifade eder. Öyle ki, buna dahil olan ve daha sonra dahil olacak kiflilerin, rejimin konusunu oluflturan o iliflkilerdeki bireysel tutum ve uygulamalar n n olabildi ince birbiriyle ayn olmas na özen gösterilmelidir. Bunu insan haklar hukuku ba lam nda de erlendirirken, kategorik olarak iki iliflkiler kümesinin dikkate al nmas gerekir. Bunlar n ilki, devlet ayg t n n iflleyifliyle ilgili olarak, kamu idareleri ad na yetki kullanan ve kullanmayan kifliler aras ndaki iliflkilerde yo unlafl r. kincisiyse, taraflar n hepsinin kamu idareleri ad na yetki kullanmad toplumsal iliflkiler alan yla ilgilidir. Herkesin evrensel insan haklar standartlar ölçüsünde tüm hak ve özgürlüklerden eflit olarak yararlanmas n sa lay c bir düzende, hem devlet ayg t n n iflleyifli s ras nda (dikey) hem de toplumsal iliflkilerde meydana gelen (yatay) ihlâllerin önlenmesi ve izlenmesi gerekir. Di er bir deyiflle, insan haklar hukukunun bir insan haklar rejiminin inflas ndaki ifllevlerinin etkisi, söz konusu ihlâllerin dikey ya da yatay olmas yla ilgili de ildir. Dolay s yla, böyle bir düzenin inflas nda devlet ad na yetki kullanan kifli ve kurumlar n öncelikli bir sorumlulu u oldu u kadar, bireysel sorumlulu- un da pay bulunacakt r. Di er bir deyiflle, devlet ayg t n oluflturan tüm yap - lar n iflleyiflinde bu anlay fla uygun hareket edilmesi gerekir. Devlet yetkisi kullanan kifliler, hem kendilerine yani içe dönük olarak, hem de kendi iflleyiflinin d fl ndaki iliflki biçimleri dolay s yla d fla dönük olarak, böyle bir sorumlulu un,

8 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 31 sonuçlar etkili biçimde görülebilecek bir tarzda ifa edilmesiyle yükümlüdürler. Ama bu durum, devlet ayg t n n iflleyifli lehine, adeta bir tekel haline getirilmifl yetkiler toplam n da ifade etmez. Bugün bireyler de, hem devletin o sorumlulu unu ne ölçüde yerine getirdi inin izlenmesi, hem de di er bireylerle kendi aralar ndaki iliflkilerde bu sorumlulu un gereklerinin ne oranda görünür oldu- unu dile getirip, ayk r l klar n tespitini, önlenmesini, hatta yapt r mla karfl lanmas n talep edebilirler. Veya bunlar n zaten yap lmakta oldu u yolundaki iddialar n gerçekli ini sorgulayacak bireysel veya toplu faaliyetlere giriflebilirler. Tarih boyunca insan n bask, zulüm ve adaletsizlikler karfl s ndaki isyan, insan haklar n n tan nmas na ve korunmas na yönelik çabalar n temel itkisi olmufltur. Bu, bugün de ayn d r elbette. Ama bugün, bu uzun ve ac tecrübelerin sonucunda, kategorik olarak tan mlay p tematik olarak oluflturdu umuz bu denetim yap lar sayesinde hesap sorulmas n talep edebilece imiz veya en az ndan bir ayk r l n ya da ihlâlin önlenebilece ini dile getirebilme sorumlulu unu ortaya koymam zda dayanak oluflturan hukuk standartlar var. Ayr ca, devletlerin kendi iç düzenlerinde, bunlara paralel veya yak n, benzer nitelikte hak tan mlar yap lmas gibi uygulamalar da, k saca iç hukuklar n deste i de, en az ndan buna sahip toplumlar bak m ndan bu çabalar güçlendirici bir di er etkendir. Ama yukarda güçlendirme terimiyle ba lant l olarak vurgulamaya çal flt m gibi, buradaki rejim kavram ba lam nda da göz ard edilmemesi gereken bir gerçek var: Bu hak ve özgürlüklerden yararlan lmas, sadece bir hukuk meselesi midir? Di er bir deyiflle, insan haklar hukukunun etkisi ve bir rejim anlay fl içinde, ortak, uyumlu bir davran fl biçimine sahip olmak, hukukun daha kat mekanizma ve yöntemlerini iflletmeye gerek kalmadan da, mümkün de il midir? Böylece, insan haklar hukuku bak m ndan, o nihai rejim hedefine ulaflma çabalar ndaki ortak sorumlulu umuzun önemini tekrar etmek istiyorum. Bu, hiç tart flmas z bir biçimde, e itim faaliyetlerini de bütünüyle kavrayacak genifllikte bir sorumluluk alan d r. Genel olarak e itim alan nda, ama as l insan haklar e itimi bak - m ndan kuvvetle vurgulanan bir konu, ö rencilerin insan haklar e itimi sayesinde güçlendirilmesi ile ilgilidir (Meintjes, 1997). 4 Farkl hedef gruplar na yönelik formel ve enformel bir insan haklar e itiminin böyle bir hedefe yönelmesi, yukarda temas etti im, insan haklar hukuku ba lam ndaki güçlendirme kavram yla do rudan ilgili ve onun böyle bir etkiye sahip k l nmas n n önemli araçlar ndan biri olarak düflünülebilir. O halde, bu e itimi alan ö renciler kime, neye karfl güçlenmektedir? Bu soru, insan haklar düflüncesinin ve yirminci yüzy l n ikinci yar s ndan 4- Ayn ba lamda öncü bir tezle ilgili olarak bkz. Freire (1996).

9 32 Tarhanl : Ders Kitaplar nda nsan Haklar Projesi : nsan Haklar Hukuku Aç s ndan Genel Bir De erlendirme sonra uluslararas hukuk kurallar yla tan nan, korunan ve gelifltirilen, özellikle uluslararas antlaflmalara dayanarak uluslararas örgütler bünyesinde kurulan hak koruma mekanizmalar eliyle gerçeklefltirilmeye çal fl lan bir uluslararas insan haklar rejiminin de temel sorular ndan biri olmufltur. Bu soruyu insan haklar e itimi alan ö renciler taraf ndan tekrar soracak olursak, buna verilen cevab n, en yak ndan daha uza a gidebilecek birer olas ihlâl kayna say labilecek kifli ve kurumlar kapsayacak bir genifllikte düflünülmesi gerekir. Böylece ö renciler, ö retmenleri, arkadafllar, okul yönetimi, ebeveynleri ve genifl aileleri ve devlet ayg t ad na farkl biçimlerde yetkiler kullanan kiflilerin yan s ra, çok genel bir ifadeyle, o ülkede mevcut sistem içinde meflru kabul edilen tüm de erler karfl - s nda güçlendirilmifl kabul edilmelidir. Bunun asl nda, bütün o kifli ve kurumlar yelpazesi karfl s nda özgürleflme araçlar n tan ma ve kullanma becerisini de içeren, özgürlefltirici, özerk bir alan n n inflas olarak kabulü de mümkündür. Do rudan insan haklar e itimiyle ilgili olmasa bile, seçilen e itim modeli ve araçlar son tahlilde insan hakk sorunu ba lam nda bir de erlendirmeyi gerektirir. Örne in aç kça görülebilen ya da bu yönde bir alg y do uran veya pekifltiren siyasi önceliklerle, sosyal, ekonomik veya kültürel üstün de erlerle ve bunlarla ilgili olarak sunulan, tart fl lan örneklerle kurulan bir e itim faaliyetinde, dolayl olarak, hak söylemi nin tafl d de erin arka planda tutuldu- u, hatta bunun önemsenmedi i mesaj n n verildi i sonucunun do mas kolayd r. Bu durumda, gerçekçi ve etkili bir insan haklar e itiminde beklenenin tam tersine, güçlendirme kavram n n hiçbir anlam kalmayacakt r. Bu nedenle, olmas gerekenin tam z dd bir tercihin önem kazand n ileri sürmek de mümkün olabilir. E er ayn kavram ba lam nda bir tahlili sündürmek gerekirse, burada söz konusu olan, bir güçlendirme anlay fl ndan çok, güçsüzlefltirme sözcü üyle aç klanabilecek bir durumdur. Ö rencinin yukarda and m o genifl çevre karfl s nda, asimetrik bir iliflki konumunda bulunmas n kolaylaflt ran veya en az ndan pek umursamayan böyle bir tutum da, insan haklar hukuku ba lam nda incelenmek ve tart fl lmak durumundad r. Zira, bireylerin bir iliflkiler düzeni içindeki konumlar n n, baflka kifli ya da kurumlara oranla daha zay flat lmas, güçsüzlefltirilmesi sonucunu do uracak her söz, eylem, plan, politika, ilke, ö reti, vb. insan haklar hukukunun öncelikli ilgi alan içinde yer al r ve buna karfl bir mücadeleyi gerektirir. nsan haklar hukuku ba lam nda e itim hakk ve bileflenleri flte tam bu noktada, e itim hakk n n insan haklar hukuku bak m ndan tafl d anlam n alt n n çizilmesi gerekiyor. Birleflmifl Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi (CESCR), e itim hakk yla ilgili, lkö retime Yönelik

10 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 33 Eylem Planlar bafll kl Genel Yorumu nda, 5 bu hakk n adeta insan haklar hukukunun tüm ay rdedici niteliklerinin üzerinde topland bir hak karakterine sahip oldu unu önemle vurgular: [B]irçok Sözleflme de yer alan e itim hakk, hayati bir öneme sahiptir.e itim hakk, bir ekonomik hak, bir sosyal hak ve bir kültürel hak gibi çeflitli tasniflere tâbi tutulmufltur. O bunlar n hepsidir. Ayn zamanda, birçok bak mdan, medeni ve siyasi haklar n tam ve etkili bir biçimde sa lanabilmesindeki esasi yeri itibariyle, bir medeni hak ve bir siyasi hakt r. Bu itibarla, e itim hakk, insan haklar n n bütünselli i ve birbirine ba l l n bünyesinde toplamaktad r. 6 Komite bu görüflünü, daha sonra kabul etti i E itim Hakk bafll kl Genel Yorumu nda, 7 bu defa güçlendirme kavram yla da destekleyen yetkin bir beyanda bulunur: E itim hem bafll bafl na ayr bir insan hakk, hem de di er insan haklar n n gerçekleflmesinin ayr lmaz bir parças d r. Komite nin, Genel Yorum metnindeki bu aç l fl cümlesinin hemen ard ndan alt n çizdi i ve e itim hakk n n, yukarda aktar lan özellikleri ba lam nda de erlendirilmesi gereken, hakk n uygulanmas bak m ndan da büyük önem tafl yan bir di er özelli i aç kça ifade edilir: E itim, bir güçlendirme hakk d r (empowerment right) (agy). Ders kitaplar na iliflkin de erlendirme raporlar konusuna temas etmeden önce ve ona esas oluflturmak üzere, insan haklar hukukunda e itim hakk n n nas l bir kapsama sahip oldu unu, bu konuya iliflkin uluslararas standartlar ba lam nda ele almak istiyorum. Ama burada, bu projenin konusuyla s - n rl bir biçimde, ders kitaplar nda insan haklar çerçevesinden uzaklaflmayaca m. Böyle bir yaklafl mla, e itim hakk ndan yararlan lmas ve bu hakk n kapsam n n irdelenmesi nedeniyle insan haklar kavram yla kurulacak ba lar insan haklar hukuku çerçevesinde de erlendirmeye çal fl rken, e itimin konu ve amac n merkezde tutmaya ve bunu, ders kitaplar ve müfredat gibi e itim araçlar yla s n rl bir çerçevede ele almaya çal flaca m. Bu nedenle e itim hakk n n varl, eriflilebilirli i, kabul edilebilirli i, uyarlanabilirli i 8 gibi genel ve kategorik e itim hakk sorunlar n n tümüyle özel olarak ilgilenmeyece im, fakat yukarda belirtti im ba lamda, ilgili oldu u ölçüde yer vermeye çal flaca m. Ayr - ca, burada söz konusu edilen e itim insan haklar kavram yla ba lar bak m n- 5- Genel Yorum (General Comment) terimi, Birleflmifl Milletler insan haklar n koruma sistemi içinde yer alan bafll ca insan haklar antlaflmalar yla kurulmufl denetim ve izleme organlar n n (treaty bodies), bu antlaflmalarla hukuken ba lanm fl devletlerin, o antlaflma hükümlerine uyma yükümlülü ünün ya da ahde vefa (pacta sund servanda) ilkesinin kapsam n belirlemek üzere kabul ettikleri, belli antlaflma hükümlerinin kapsam ve uygulanma biçiminin nas l olmas gerekti ini aç klayan ifllemlerdir. (T.T.) 6- CESCR, Plans of action for primary education (Art.14), 10/05/99, General Comment No. 11, E/C.12/1999/4, 10 May s 1999, paragraf (2). Bu Genel Yorum un Türkçe çevirisi için bkz. Uyar (2006: 200). 7- CESCR, Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, The right to education (Art.13), 08/12/99, General Comment No. 13, E/C.12/1999/10, 8 Aral k 1999, paragraf (1). Burada yararlan lan Türkçe çeviri için bkz. Uyar (2006: 215). 8- Bu konuda bkz. CESCR, General Comment No. 13, paragraf 6 ve dipnot (73). Yararlan lan Türkçe çeviri için bkz. Uyar (2006: ).

11 34 Tarhanl : Ders Kitaplar nda nsan Haklar Projesi : nsan Haklar Hukuku Aç s ndan Genel Bir De erlendirme dan incelense de, bu ba lamda söz konusu olan n do rudan bir insan haklar e itimi de erlendirmesi olmad da göz önünde tutulmal d r. Ama öte yandan, özellikle son çeyrek yüzy lda meydana gelen uluslararas hukuk geliflmeleri fl nda, insan haklar e itimi de e itim hakk kapsam nda tart fl lan bir konu olmaya bafllam flt r. 9 Uluslararas standartlarla belirlenmeye çal fl lan normatif çerçevenin ele al nmas na, nsan Haklar Evrensel Beyannamesi yle bafllayal m. Beyanname nin 26. maddesinin 2. bendi flöyledir: Madde E itim insan flahsiyetinin tam geliflmesini ve insan haklar yla ana hürriyetlere sayg n n kuvvetlenmesini istihdaf etmelidir. E itim, bütün milletler, rk ve din gruplar aras nda anlay fl, hoflgörülük ve dostlu u teflvik etmeli ve Birleflmifl Milletlerin bar fl n idamesi yolundaki çal flmalar n gelifltirmelidir. 10 Bu metnin, haz rl k çal flmalar s ras nda her sözcü ü üzerinde ayr ayr görüflülmüfl ve mutabakata var lm fl bir metin oldu u özellikle vurgulan r (Arajärvi, 1999). Böyle bir saptama, bu standard n devletler bak m ndan tafl d - hukuki de er ve a rl göstermesi bak m ndan önemlidir. Yukarda aktar lan 26. madde metninde hedefi vurgulayan bu tan - m n ilk cümlesinde bireysel nitelikte bir güçlendirme etkisi sezilir. Fakat ikinci cümlede, e itim hakk sayesinde ayr mc l k yasa, ço ulculuk ve bar fl kavramlar n n yayg nlaflt r lmas ve güçlendirilmesini vurgulayan, bireylerin kendi toplumlar nda ya da uluslararas düzeyde, bu anlamda bir kamusal iliflkiler düzeninin oluflumundaki arzulanan katk s vurgulan r. Tabii bu güçlendirme etkisi, e itim faaliyetinin yerine getirilmesiyle ilgili teknik ve tematik çerçeveyi de (müfredat, yöntem, teknik donan m, vb.) kapsayacakt r. Fakat buna paralel olarak, itibar edilmesi beklenen insan haklar ve ana hürriyetler konusuna iliflkin bilgiyi önemsemeyi ve bunu her düzeydeki e itim programlar nda dikkate almay da gerektirecektir. Özetle ifade etmek gerekirse, insan n bireysel geliflimi nin sa lanmas ve buna sayg gösterilmesi ve insan n di er insanlarla olan iliflkilerinde uyulmas gerekli de erlerin belirlenmesi, bu standard n özünü oluflturur. Bu sonuncusunun, di erlerinin yan nda, büyük ölçüde bir baflka insan haklar standard olan ayr mc l k yasa ekseninde olufltu u ve geliflti i de göze çarpar. 9- Human Rights Education, (Viyana da, World Conference on Human Rights taraf ndan 25 Haziran 2003 te kabul edilen) Vienna Declaration and Programme of Action, paragraflar 78-82, na.htm#wp ; United Nations Decade for Human Rights Education ( ), lish/issues/education/training/decade.htm ve World Programme for Human Rights Education (2005-sürüyor), 10- nsan Haklar Evrensel Beyannamesi, R.G., 27 May s

12 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 35 Evrensel Beyanname nin e itim hakk na iliflkin bu ilkesel ifadesi, daha sonraki uluslararas insan haklar standartlar nda da korunan esasa iliflkin bir bafllang ç olmufltur. Ama, daha sonralar farkl aç lardan dile getirilen kimlik taleplerinin de etkisiyle, bu standard n kapsam, hem bireysel hem de kamusal hedefleri bak m ndan daha da geniflletilmifltir. Birleflmifl Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin, yukarda aktar lan Genel Yorumu ndaki e itim hakk na iliflkin hukuki nitelemesini göz ard etmek mümkün olmasa da, bu hak Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara liflkin Uluslararas Sözleflme nin 13. maddesinde en kapsaml biçimde yer al r. Sözleflme de, Evrensel Beyanname de belirlenen bu konuya iliflkin standart daha gelifltirilerek korunmufltur. 13. maddenin 1. bendinin bu konuyla ilgili ikinci ve üçüncü cümlelerini aktar yorum: Madde Taraf Devletler, e itimin, insan n kiflili inin ve onur duygusunun tam olarak geliflmesine yönelik olaca ve insan haklar ile temel özgürlüklere sayg y güçlendirece i hususunda mutab kt rlar. Taraf Devletler, ayr ca, e itimin, herkesin özgür bir topluma etkin bir flekilde kat lmas n sa layaca, tüm uluslar ve tüm rksal, etnik ve dinsel gruplar aras nda anlay fl, hoflgörü ve dostlu u gelifltirece i ve Birleflmifl Milletler'in bar fl n korunmas na yönelik faaliyetlerini güçlendirece i hususlar nda mutab kt rlar. 11 Evrensel Beyanname nin bu konuyla ilgili ilke metni konusunda yukarda yaz lanlar burada da tekrarlamak mümkündür. Ama birkaç önemli farkl l a temas etmek gerekir. Bunlardan ilki, hakk n bireysel geliflim iflleviyle ilgilidir ve bu hak sayesinde insan kiflili inin geliflmesi ne paralel olarak, ilk defa onur duygusu nun (sense of dignity) geliflimine de yer verilir. Di er iki farkl l ktan ilki, bu hak sayesinde özgür bir topluma (a free society) etkin bir flekilde kat lma n n sa lanmas d r. Bu niteleme, içinde yaflan lan toplumdaki siyasi iklimin karakterinin vurgulanmas dikkate al n rsa, bir yönüyle e itim hakk n n siyasi veçhesi ya da di erleri yan nda, ayn zamanda bir siyasi hak olma özelli i bak m ndan da destek oluflturabilir. Sonuncu farkl l k ise, daha önce Her Türlü Irk Ayr mc l n n Ortadan Kald r lmas na liflkin Uluslararas Sözleflme de 12 (1965) kullan lan bir terimin bu ba lamda tekrar olarak görülebilir. Bu, etnik s fat n n da hukuki standart metne eklenmesi ve art k ayr mc l k yasa kapsam nda korunan temel de erlerden biri olarak kabul edilmesidir. Böylece, yirminci yüzy lda, kinci Dünya Savafl sonras ndaki insan haklar belgelerinde tercih edilen rksal s fat n n kullan l- 11- Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara liflkin Uluslararas Sözleflme, R.G., 11 A ustos (Türkiye taraf ndan çekince ve beyanlar ileri sürülerek taraf olunmufltur-t.t.). 12- Her Türlü Irk Ayr mc l n n Ortadan Kald r lmas na liflkin Uluslararas Sözleflme, R.G., 16 Haziran (Türkiye taraf ndan çekince ve beyanlar ileri sürülerek taraf olunmufltur-t.t.).

Karflılafltırmalı Analizi

Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Bu rapor Prof. Dr. Turgut Tahranlı

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S 75 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce M. mrahor C. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel:

Detaylı

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M 56 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 57 YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M Kenan Çay r 1 2003 y l nda tamamlanan ilk Ders Kitaplar nda nsan Haklar Projesi nde Vatandafll k ve nsan Haklar E itimi ders

Detaylı

ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z

ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z ÇEVREC N N REHBER Haklar m z - Fonlar m z Editör: Prof. Dr. Nükhet Turgut Yazarlar Nükhet Turgut - Güneflin Aydemir Bu kitap Küresel Denge Derne i taraf ndan Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP)

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME NTERNET LET fi M N N ENGELLENMES N N HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME Murat Volkan DÜLGER* G R fi nsanl k, 20. yüzy lda, bilimin ve teknolojinin hemen her alan

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM 1 OCAK 2014 TAR H NDE AVRUPA B RL NE TAM ÜYEL K HEDEF NE DO RU: GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM TÜS AD SEÇ M PLATFORMU TARTIfiMA GÜNDEM Haziran 2007 (Yay n No: T-2007-06-441) Meflrutiyet

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR

LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 275 LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR Deniz Tarba Ceylan 1 Türkiye de Türkçe e itiminin ilkö retim, ortaö retim ve

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU TMMOB M MARLAR ODASI 2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU POL T KALAR / DE ERLEND RMELER RAPOR 15 Ocak 2009 TMMOB Mimarlar Odas, küresel kriz koflullar nda yerel niteli inin ötesine geçerek genel seçim niteli

Detaylı

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*)

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) EVL L K B RL Ç NDE GERÇEKLEfiEN N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) MURAT VOLKAN DÜLGER (**) Girifl Kad nlara karfl çeflitli amaçlarla

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE Makale - 1 B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE CAYMA (GER ALMA) HAKKI 4 I-Genel Olarak Son günlerde bas na yans yan haberlerin bir k sm, bireysel emeklilik sözleflmeleri üzerine. Bu ba lamda günlük hayat

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı. Karflılafltırmalı Analizi

Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı. Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı

Detaylı

OECD 1999 2000, TÜS AD

OECD 1999 2000, TÜS AD OECD 1999 Bu yap t n bir bölümünün ABD d fl ndaki ülkelerde ticari olmayan amaçlarla veya okullarda kullan lmak üzere ço alt lmas için flu adresten izin al nmas gerekmektedir: Centre français d exploitation

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU. Özel Say s

STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU. Özel Say s STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU Özel Say s MAYIS 2007 STANBUL BAROSU DERG S Yerel Süreli Yay n ki Ayda Bir Yay mlan r ÖZEL SAYI 3 Sahibi stanbul Barosu Ad na Baro Baflkan Av. Kâz m KOLCUO LU * Sorumlu

Detaylı