e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ."

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Genel Muhasebe 40 2 Temel ilgi Teknolojileri 40 8 Hukuka Giriş u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2010 M e Muhasebenin sadece kaydetme, sýnýflandýrma, özetleme iþlemlerini içeren iþlevine ne ad verilir? ) Raporlama ) Yorumlama C) Kayýt tutma D) Denetim E) naliz etme GENEL MUHSEE 6. ilanço içeriðini oluþturan ve her bir unsurda dönem içindeki iþlemler nedeniyle meydana gelen artýþ ve azalýþlarýn kaydedildiði çizelgeye ne ad verilir? ) Hesap planý ) Mizan C) Hesap D) ilanço E) Yardýmcý defter 2. Çok sayıda mali işleme ait bilgilerin belirli gruplara göre düzenlenmesine ne ad verilir? 3. ) Kaydetme ) Sınıflandırma C) Özetleme D) Raporlama E) naliz etme şağıdaki işlemlerden hangisi varlık toplamında birdeğişme yaratmaz? 7. þaðýdakilerden hangisi muhasebe fiþlerinin saðladýðý yararlardan biri deðildir? ) Kayýtlarýn düzenli yapýlmasýnýsaðlar. ) Yardýmcý defter kullanma gereksinimini ortadan kaldýrýr. C) Toplu kayýt yapma olanaðý saðlar. D) Kayýtlarýn kontrolünü kolaylaþtýrýr. E) Kayýt hatalarýný azaltýr. ) Senetli alacağın gecikme faizi ile tahsil edilmesi ) orç ödeme C) Kârlı peşin mal satışı D) Peşin mal alışı E) Kredili malalışı 8. Muhasebebilgi akışıçerçevesindeişlemlereait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakilerden hangisinekaydedilir? 4. Ýþletmenin belli bir tarihteki varlýklarýnýn, borçlarýnýn ve sermayesinin yapýsýný ve büyüklüðünü gösteren tabloya ne ad verilir? ) ilanço ) Gelir tablosu C) Finansal tablo D) Kâr ve zarar cetveli E) Maliyet tablosu ) Yevmiyedefterine ) üyük deftere C) Envanterdefterine D) Mizana E) Kasadefterine 5. Ýþletmenin kârlý peþin mal satmasý durumunda aþaðýdakilerden hangisi söz konusudur? ) Yalnýz aktif kalemlerde artýþ ) ktif ve pasif toplamlarý ayný kalýr. C) Hemaktif hem de pasif toplamlarýnda azalýþ D) ktif kalemlerde azalýþ, pasif kalemlerde artýþ E) Hemaktif hem de pasif toplamlarýnda artýþ 9. (Dönem başı mal mevcudu+ lışlar) Dönem sonu mal mevcudu =? u formül aşağıdakilerden hangisinin hesaplanmasında kullanılır? ) rüt mal satış kârı ya da zararının ) Toplam satışlardan iadelerin C) Toplam net alışların D) Satılan malların maliyetinin E) Toplam satış hasılatının 2

3 2010 M e Muhasebe kayıt süreci ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Mali nitelikli işlemler konularına göre ayrılarak hesaplara kaydedilir. ) Nakit işlemleri günlük kasa defterinde ayrıca izlenir. C) Envanter defterine yalnızca dönembaşı ve dönemsonu envanter ve bilanço bilgileri işlenir. D) Mali nitelikli işlemler mutlaka geçerli belgelere dayandırılmalıdır. E) Yevmiye defterine kayıtlar büyük defterden aktarılarak yapılır. 14. KS HS. LINN ÇEKLER HS. LCK SENETLERİ HS. YURTİÇİ STIŞLR HS. İNDİRİLECEK KDV HS. ralıklı envanter yöntemini uygulayan bir işletmede, mal satış işlemi için yapılan bu yevmiye kaydında hangi hesap yanlış kullanılmıştır? ) Kasa Hesabı ) lınan Çekler Hesabı C) lacak Senetleri Hesabı D) İndirilecek KDV Hesabı E) Yurtiçi Satışlar Hesabı 11. Muhasebe kayıtlarında gelir tahminine yer verilmeyeceğini, fakat olası zararların ise hemen kayda alınacağını öngören temel muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir? ) Önemlilik ) Tutarlılık C) Tamaçıklama D) İhtiyatlılık E) Özünönceliği 15. İşletme, satıcıya olan senetsiz borcuna karşılık cüzdanında bulunan aynı tutarlı bir çeki ciro etmiştir. u bilgilere göre aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır? ) 12. Muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve bilgilerin sunulmasında, belirli kişi veya grupların değil tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesini gerektiren temel kavram aşağıdakilerden hangisidir? NKLR HS LICILR HS. ) ) Tam açıklama kavramı ) Sosyal sorumluluk kavramı C) İhtiyatlılık kavramı D) Önemlilik kavramı E) Tutarlılık kavramı STICILR HS LINN ÇEKLER HS. C) STICILR HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. 13. Satýn alýnan belirli birmalla ilgili olarak fatura bedelinden ayrý olarak ödenen taþýma ücreti, komisyon ücreti, depolama ücreti gibi harcamalar hangi hesaba nasýl kaydedilir? D) LINN ÇEKLER HS. STICILR HS. ) Satýcýlar hesabýna alacak ) Pazarlama, satýþ ve daðýtým giderleri hesabýna borç C) Ticari mallar hesabýna borç D) Kasa hesabýna borç E) lýcýlar hesabýna alacak E) VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS STICILR HS. 3

4 2010 M e VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS NKLR HS u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) ankaya tahsil edilmek üzere çek ciro edilmesine ) ankadan kredi kullanılmasına C) Çek ciro edilerek banka borcunun ödenmesine D) Çek bozdurularak bankaya yatırılmasına E) Verilen çekin banka mevduat hesabından çekilmesine şağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda lıcılar Hesabı alacaklandırılır? ) Kredili satılan mal için müşteriye yapılan ıskontoya ) Satıcıya mal iade edilmesinde C) Müşteriye yapılan kredili satışlarda D) anka aracılığıyla, müşteri senedinin tahsil edilmesinde E) Daha önce avans verilerek sipariş edilen malın teslim alınmasında Kýsmen peþin, kýsmen senet karþýlýðý satýn alýnan ve katma deðer vergisine tabi olan taþýt araçlarýnýn muhasebeleþtirilmesi sýrasýnda aþaðýdaki iþlemlerden hangisi yapýlmaz? ) Kasa Hesabý alacaklandýrýlýr. ) orç Senetleri Hesabý alacaklandýrýlýr. C) Ýndirilecek KDV Hesabý borçlandýrýlýr. D) Taþýtlar Hesabý borçlandýrýlýr. E) orç Senetleri Hesabý borçlandýrýlýr. İşletme banka kredileri hesabından para çektiğinde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? ) anka Kredileri Hesabını borçlandırır. ) Kasa Hesabını alacaklandırır. C) ankalar Hesabınıborçlandırır. D) anka Kredileri Hesabını alacaklandırır. E) ankalar Hesabınıalacaklandırır. şağıdakilerden hangisi nakit kredisi değildir? ) Teminat mektubu ) Teminatlı kredi C) çık kredi D) vanskredisi E) İştira kredisi 18. Senetsiz ticari alacaklar tahsil edildiðinde aþaðýdaki kayýtlardan hangisi yapýlýr? ) Diðer Ticari lacaklar Hesabý borçlandýrýlýr. ) lacak Senetleri Hesabý alacaklandýrýlýr. C) Þüpheli lacaklar Hesabýborçlandýrýlýr. D) lýcýlar Hesabý alacaklandýrýlýr. E) Kasa Hesabý alacaklandýrýlýr. 23. İşletme, satıcıya olan senetsiz borcunu, banka mevduat hesabından ödediğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır? ) Verilen Çekler Hesabı alacaklandırılır. ) lınan Çekler Hesabı alacaklandırılır. C) anka Kredileri Hesabı borçlandırılır. D) ankalar Hesabı borçlandırılır. E) Satıcılar Hesabıborçlandırılır. 19. İNLR HS. İNDİRİLECEK KDV HS. İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. LCK SENETLERİ HS. KS HS. 24. STICILR HS LCK SENETLERİ HS. u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ina alımıyla ilgili yukarıdaki kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır? ) inalar Hesabı ) İndirilecek KDV Hesabı C) irikmiş mortismanlar Hesabı D) lacak Senetleri Hesabı E) Kasa Hesabı 4 ) Satıcılara olan borca karşılık müşteri senedinin ciro edilmesine ) orç senetlerinin satıcılara iade edilmesine C) Senetli borca karşılık müşteri senedi ciro edilmesine D) Kredili satışlardan doğan alacakların senede bağlanmasına E) Satıcılara olan senetsiz borçlara karşılık bono düzenlenerek verilmesine

5 2010 M e İşletmenin sahip olduğu değerler aşağıdaki gibidir: Kasa: lınan çekler: Verilen çekler: Ticari mallar: orç senetleri: lınan avanslar: TL TL TL TL TL TL 29. "ir iþletmenin varlýk ve borçlarýnýn bilanço günündeki deðerlerinin tespit ve takdiri"ne ne ad verilir? ) Muhasebe dýþý envanter ) Kâr/Zarar tablosu C) Kesin mizan D) Deðerleme E) ilanço u bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç TL dir? ) ) C) D) E) şağıdakilerden hangisi öz kaynakları ifade etmektedir? ) Yabancı kaynaklar +Dönem kârı ) Net satışlar -Satışların maliyeti C) Varlıklar -orçlar D) Net varlıklar +Net kâr E) Varlıklar +orçlar 30. şağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanterişlemlerinden biridir? ) ilançonun düzenlenmesi ) Hesapların kapatılması C) Genel geçici mizanın çıkarılması D) Gelir tablosunun hazırlanması E) lacakların kontrol edilmesi 27. Ýþletmenin günlük iþlemlerinde kullanmak üzere, tamamen kredili olarak kýrtasiye malzemesi satýn almasý durumunda yapýlacak kayýt için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? 28. ) Kasa Hesabý alacaklandýrýlýr. ) Gider Tahakkuklarý Hesabý borçlandýrýlýr. C) ankalar Hesabý alacaklandýrýlýr. D) ir gider hesabý borçlandýrýlýr. E) ir gelir hesabý alacaklandýrýlýr. İşletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan mal ve/veya hizmet satışlarından elde edilen hasılat hangi hesabanasılkaydedilir? ) Yurtiçi Satışlar Hesabınaalacak ) Ticari Mallar Hesabınaborç C) KasaHesabınaalacak D) Yurtiçi Satışlar Hesabınaborç E) Ticari Mallar Hesabınaalacak İşletmede önceki dönemden kalan mallar ile dönem boyunca satın alınan mallar toplamından, dönem sonunda henüz satılmayan malların alış maliyeti çıkarılarak bulunan sonuç için, aralıklı envanter yöntemine göre yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı alacaklandırılır. ) Ticari Mallar Hesabı borçlandırılır. C) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı borçlandırılır. D) Yurtiçi Satışlar Hesabıalacaklandırılır. E) Kasa Hesabı borçlandırılır.

6 2010 M e İşletmenin TL nominal değerli bir alacak senedinin tahsilinin şüpheli duruma düştüğü belirlenmiştir. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ) ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS LCK SENETLERİ HS PZRLM, STIŞ, DĞITIM GİDERLERİ HS. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. - Taşıtlar u kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Taşıt aracının yakıt ve bakım giderlerinin muhasebeleştirilmesine ) Taşıt aracının yakıt ve bakım giderlerinin birikmiş amortismanlardan düşülmesine C) Pazarlama ve yönetim işlerinde kullanılan taşıt araçlarının yenilenmesi için gider yapılmasına D) Taşıtlar için amortisman payı ayrılmasına E) Yeni bir taşıt aracı satın alınmasına C) DİĞER ÇEŞİTLİ LCKLR HS LCK SENETLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS KRŞILIK GİDERLERİ HS D) KRŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS E) 35. ankalara olan kredi borçlarıyla ilgili olarak tahakkuk ettirilen faizlerin muhasebeleştirilmesinde hangi hesap alacaklandırılır? ) Finansman Giderleri ) ankalar C) anka Kredileri D) Kısa Vadeli orçlanma Giderleri E) Uzun Vadeli orçlanma Giderleri ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS LCK SENETLERİ HS KRŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS Maddi duran varlýðýn maliyetinin kullaným süresine eþit bir þekilde yayýlarak her yýl ayný tutarda gider yazmayý öngören yönteme ne ad verilir? ) rtan oranlý amortisman ) Normalamortisman C) Fevkalade amortisman D) zalan kalanlar üzerinden amortisman E) Kýst amortisman Satıcılar Hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Satıcılara olan borçlar azaldığında hesap alacaklandırılır. ) Hesap, kredili mal alımları için alacaklandırılır. C) Dönem sonu kalanı bilançonun pasifinde yer alır. D) Hesap kalanı satıcılara olan senetsiz borçları gösterir. E) ir yıl içinde ödenecek senetsiz ticari borçları gösterir.

7 2010 M e İşletme Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabına kaydettiği TL lik kira gelirinden TL lik kısmının gelecek hesap dönemine ait olduğunu belirlemiştir. una göre aşağıdaki hesaplardan hangisine ne kadar alacak kaydı yapılır? ) Gelecek ylara it Gelirler Hesabına ) Gelecek ylara it Gelirler Hesabına C) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabına D) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabına E) DönemKârı ve Zararı Hesabına Gelir tablosunda aşağıdaki hesaplardan hangisinin kalanı yer alır? ) İştirakler ) Genel yönetim giderleri C) Gelir tahakkukları D) Sermaye E) Gelecek aylara ait gelirler 38. İşletmenin Genel Yönetim Giderleri Hesabı'nda kayıtlı olan TL den TL lik kısmın gelecek hesap dönemine ait yakıt gideri olduğu belirlenmiştir. u bilgilere göre dönem sonunda borçlandırılması gerekli hesap adı ve tutarı nedir? ) Genel Yönetim Giderleri, ) Gelecek ylara it Giderler, C) Gelecek ylara it Giderler, D) Genel Yönetim Giderleri, E) Gider Tahakkukları, DÖNEM KRI VEY ZRRI HS. STIŞTN İDELER HS. STILN TİCRİ MLLR MLİYETİ HS. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. KIS VDELİ ORÇLNM GİDERLERİ HS. u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Giderlerin Kâr/Zarara devrine ) Gelirlerin Kâr/Zarara devrine C) Giderlerin bilanço hesabına aktarılmasına D) Faaliyet giderlerinin gelir tablosu hesaplarına aktarılmasına E) Kâr veya zararın bilançoya aktarılmasına 7

8 2010 M e TEMEL ÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ İnsangücü hangi toplumsal gelişme aşamasında tek başına enerji kaynağıdır? ) Sanayi ) vcı Toplayıcı C) Tarım D) Çağdaş E) ilgi 6. ilgisayar literatüründe gözle görülebilen, elle tutulabilen maddi cihazların genel adı nedir? ) Yardımcı birimler ) İşletim sistemi C) Disket D) Yazılım E) Donanım 2. lışveriş sonrası kredi kartı ile yapılan ödemelerde makine iki çıktı verir. irisi imzalanarak alışveriş yapılan yere bırakılır; ikincisi alışveriş fişi ile birlikte müşteride kalır. Kredi kartı ödeme makinesinden birbirinin aynı iki çıktı alınması, bilgi işleme sürecinin hangi aşaması ile ilişkilendirilebilir? 7. Derleyiciler, aşağıdaki kategorilerin hangisinde yer alır? ) Erişme ) Sınama C) İletme D) Çoğaltma E) Sınıflama ) Giriş-çıkış birimi ) ellek C) İşlemci D) Yazılım E) Donanım 3. şağıdakilerden hangisi, bilgisayarda bir çıkış birimidir? ) nabellek ) Klavye C) Tarayıcı D) İşlemci E) Yazıcı 8. Sisteme yeni bir program eklemek ya da var olan bir programı kaldırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 4. ilgisayarların hızı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) DPI ) CPU C) Hertz D) Piksel E) yte ) ğ bağlantılarım ) rka plan C) Denetimmasası D) yarlar E) elgelerim 5. ir bilgisayar sisteminin herhangi bir kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için, aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle bulunması gereklidir? ) İşletimsistemi ) Disket C) Uygulama yazılımları D) CD E) irleştiricidiller 9. şağıdakilerden hangisi "tek kullanıcı-tek görev" işletim sistemi bulunan cihazlara bir örnektir? ) Dizüstü bilgisayar ) Süper bilgisayarlar C) Unix sistemler D) vuç-içi bilgisayar E) Masaüstü bilgisayar 8

9 2010 M e sorular aşağıdaki resime göre cevaplandırılacaktır. I II III 14. Kelime işlemci programlarında, bilgisayarın tanıdığı en küçük birime ne ad verilir? ) Metin ) Dosya C) Karakter D) Paragraf E) Sayfa 10. üro yazılımlarında, Çizim araç çubuğu üzerinde bulunan Inumaralı düğmenin işlevi nedir? ) Özel yazı tipieklemek ) Seçili nesne içine yazı yazmayı C) Seçilen yazının altı çizili görünmesini D) Paragrafları düzenlemek E) Metin kutusu eklemek 15. Word programında metni iki veya üç sütunda oluşturmak için aşağıdaki düğmelerden hangisi kullanılır? ) ) 11. üro yazılımlarında, Çizim araç çubuğu üzerinde bulunan II numaralı düğmenin temel işlevi nedir? ) Seçili nesne içine yazı yazılmasını ) Özel görünümlü yazı yazılmasını C) Seçili yazıya 3. oyut verilmesini D) Seçili yazının rengini değiştirmek E) Seçili yazının altı çizili görünmesini C) D) E) 12. üro yazılımlarında, Çizim araç çubuğu üzerinde bulunan III numaralı düğmenin işlevi nedir? ) Seçili nesneye dolgu rengi vermek ) Seçili yazının rengini değiştirmek C) Seçili yazının altını istenilen renkte çizmek D) Seçili nesneye 3. boyut verilmesini E) Seçili nesneye gölge verilmesini 16. Word programında İngilizce yazı yazmak istendiğinde, programın dilinin değiştirilmesi için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir? ) içim ) Dosya C) Ekle D) Düzen E) raçlar 13. şağıdakilerden hangisi "ilgisayarım" simgesi tıklandığında açılan pencerede yer almaz? ) Görünüm ) DenetimMasası C) Csürücüsü D) Dsürücüsü E) sürücüsü şağıdakilerden hangisi =TOPL(1:10) formülü ile aynıişlemi yapar? ) +(1:10) ) TOPL( ) C) =TOPL(1+10) D) = E) =(1:10)

10 2010 M e İşlem Tablosunda bir çalışma sayfasının herhangi bir sütununun başlığı üzerine fare ile tıklandığında aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşir? ) Sütun adresleri formül çubuğunda belirir. ) Tüm sütun seçilir. C) Sütundaki hücreler aktif hale geçer. D) Sütunda yalnızca değer girilmiş olan hücreler seçili konuma gelir. E) Tüm satır seçilir. 22. Sunum programında Slayt Sıralayıcısı görünümünün en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Slaytların Normal görünümde görünmesini ) Slayt Notlarının görüntülenmesini C) Slaytların doğru sıraya konulmasını ve düzenlenmesini D) Slaytların zeminlerinin görüntülenmesini E) Slaytların metin alanlarının yazdırılmasını 19. şağıdakilerden hangisi işlem tabloları ile yapılamaz? ) Maaş bordroları hazırlamak ) Üst üste yığılmış paraların görüntüsünün çizimini oluşturmak C) Yıl içinde domates fiyatındaki aylık değişimi gözlemlemek D) ylık harcamaları izlemek E) vrupa Şampiyonası ön elemelerinde milli takımımızın aldığı sonuçları ve puan durumunu göstermek 23. şağıdakilerden hangisi Paint programı araç kutusu içinde bulunan öğelerden biri değildir? ) oyama ) Kalem C) Püskürtme D) Cetvel E) Silgi 20. Sunum programında görsel iletileri yaratma ve yorumlama sürecine ne ad verilir? ) Sunu dosyası ) Görsel tasarım C) Görsel ilkeler D) Görsel iletişim E) Görsel okuryazarlık 24. Piksel tabanlı bir görselin dosya adı uzantısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) cdr ) bmp C) xls D) ppt E) dxf 21. Sunum programında tüm slaytların başlıklarının ve diğer metinlerin görüntülendiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir? ) nahat ) Zemin C) Notlar D) Slayt E) sılslayt ir şirket içinde yer alan bilgisayarların oluşturduğu ağ ne tür bir ağdır? ) Örgü ağ ) Geniş alan ağı C) Halka ağ D) Yerel alan ağı E) Yıldız ağ

11 2010 M e sorular aşağıdaki tabloya göre cevaplandırılacaktır. Yazar as. No Kitap dı dı Soyadı Tarihi Kategorisi 7enim dım Kırmızı Orhan Pamuk 1998 Roman 11 İnsan ir Yalnızlıktır Sefa Kaplan 1990 Şiir 48 Puslu Kıtalar tlası İ. Oktay nar 1995 Roman 75 Kök Türkler Sencer Divitçioğlu 1987 Derleme 102 İbişin Rüyası Tarık uğra 1970 Roman 145 Kırk Oda Murathan Mungan 1987 Hikâye 171 Şairin Seyir Defteri Edip Cansever 1980 Şiir 191 Yeniden İnsan İnsana Doğan Cüceloğlu 1991 Derleme 207 Hatice Sultan Hıfzı Topuz 2000 Roman 308 Göl İnsanları Richard Leakey 1997 Derleme şağıdakilerin hangisi yapıldığında yukarıda verilen tabloya yeni birkayıt eklenir? ) Kitaplarla ilgili başka bir özellik bilgisi girildiğinde ) Kitap numaraları değiştirildiğinde C) ir kitap kütüphaneden çıkarıldığında D) ir kitap ödünç verilmek istendiğinde E) Yeni bir kitap satın alındığında şağıdakilerden hangisi bir bilgisayar ağını oluşturan temel öğelerden biri değildir? ) ilgisayar kaynakları ) Fizikseliletimortamı C) İletimyöntemi D) rayüz donanımı E) ğişletimsistemi ir şirkette eşit hızda ve kapasitede 10 adet bilgisayar vardır. unların hepsi ofisteki bilgisayar ağına bağlı ve her biri bir işi ortalama 5 dakikada gerçekleştirmektedir. Ofise yeni alınan bir çalışana diğerleri ile aynı kapasite ve hızda yeni bir bilgisayar verilerek ağa bağlanmıştır. u durumda bir işin bir bilgisayar tarafından yapılma süresi kaç dakika olur? ) 4 ) 4,5 C) 5 D) 5,5 E) şağıdakilerin hangisi yapıldığında yukarıda verilen tabloya yeni biralan eklenir? ) Kitaplarla ilgili başka bir özellik bilgisi girildiğinde ) ir kitap kütüphaneden çıkarıldığında C) Yeni bir kitap satın alındığında D) ir kitap ödünç verilmek istendiğinde E) Kitap numaraları değiştirildiğinde 31. ir Internet Servis Sağlayıcısının (ISS) temel görevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Internet üzerinden, kullanıcılara alışveriş imkânı ) Internet siteleri hazırlamak C) ilgisayarların telefon hatları veya başka bir ortam üzerinden Internet'e bağlanmalarını D) ilgisayarı olmayan kişilerin Internet'e bağlanmalarını sağlayan bilgisayar laboratuvarları kurmak E) Internet'e erişen bilgisayarlardaki verilerin güvenliğini 28. Yukarıda verilen tablodaki veriler kullanılarak kütüphanede kaç tane derleme niteliğinde kitap olduğu saptanmak istenmektedir. u amaç için gerçekleştirilecek işlem, veri tabanı yönetim sisteminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir? ) İndeksleme ) İlişkilendirme C) Sorgulama D) Güvenlik E) Tamlık URL nedir? ) Internet üzerindeki dosyanın yerini göstermek için kullanılan Internet adresleme yöntemidir. ) Dosya aktarımprotokolüdür. C) İnternet üzerinden bilginin getirilmesini sağlayan Internet Listeleyicisi programlarının diğer bir ismidir. D) Web sunucuları üzerinde çalışan sunucu yazılımıdır. E) Sunucu bilgisayarların Internet isimleridir.

12 2010 M e ğ protokolü nedir? 37. Google ne tür bir Internet uygulamasıdır? 34. ) ğ işletim sisteminin içinde çalışan bir programdır. ) İnternet ortamında dosya alışverişinin yapılmasıdır. C) ilgisayarda bir kullanıcının oturum açmasıdır. D) ilgisayarların haberleşmek için kullandıkları bir çeşit dildir. E) ir bilgisayarı ağ dosya sunucusuna tanıtırken yapılan kullanıcı adı ve şifre girişidir. ir kurumsal ağa bağlı bir bilgisayarın ismindeki alan adı tipinde kullanılan "gov" terimi, bu kurumun ne tür bir kurum olduğunu gösterir? ) skeri kurum ) Eğitimkuruluşu C) ğ işleten şirket D) Ticari kuruluş E) Devlet kuruluşu ) FTP yazılımıdır. ) Telnet yazılımıdır. C) rama motorudur. D) DNS sunucudur. E) Web sitesidir. Herhangi bir işlemin tamamlanması ya da bir problemin çözümüne sonlu sayıda adım ile ulaşmayı sağlayan kurallar kümesine ne ad verilir? ) Sistemanalizive tasarımı ) Problemçözme C) Karar alma D) Planlama E) lgoritma lgoritmaların geometrik şekiller kullanılarak gösterilmesine ne ad verilir? ) Karar tablosu ) kış şeması C) Sistemtasarımı D) Sistemyaşam olgusu E) Sözde kodlama 35. rama yaparken kullanabilen * simgesinin işlevi nedir? ) Türkçe karakterlerin yerine geçmek ) Kendisinden önce yazılan harfler ile başlayan kelimelerin bulunduğu sayfaları listelemek C) Her iki sözcüğün de ortak kullanıldığı sitelerin adreslerini bulmak D) rama yapılan sözcüklerden sadece birinin içinde bulunduğu sitelerin adreslerini bulmak E) Kendisinden sonra yazılan kelimeleri tarama dışında bırakmak 40. Problemin çözümü için alternatiflerin önerildiği problem çözme aşaması aşağıdakilerden hangisidir? ) Ön araştırma ) Sistemanalizi C) Sistemtasarımı D) Sistemgeliştirme E) Sistemin güncellenmesi 36. ir Internet adresinin kısayolunu saklamaya yarayan web tarayıcısının özelliğine ne ad verilir? ) rama ) Geri C) İleri D) Sık Kullanılanlar E) Yenile 12

13 2010 M e DÝKKT! u dersin kapsamýna giren bazý konularda, ders kitabýnýzýn basýma hazýrlanmasýndan sonra deðiþiklik yapýlmýþ olabilir. ununla birlikte, testteki sorularý, ders kitabýnýzda verilen bilgilere göre cevaplayýnýz. ir sorunun cevabý sonraki düzenlemelerle deðiþmiþ olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doðru olan cevabý iþaretleyiniz. Hukuk kurallarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda zaman içerisinde değiştirilmesi mümkündür. ) Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenler. C) Yaptırımı manevidir. D) Kişilerle kişiler arasındaki ilişkileri düzenler. E) Uyulması zorunludur. HUKUK GÝRÝÞ 4. Xile Yimamnikahı ile evlenmişlerdir. u şahısların evlilik akitlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Xve Y'nin evliliği savcının açacağı davaya kadar geçerli bir evlilik olarak varlığını sürdürür. ) X ve Y'nin evlenme iradeleri mevcut olduğundan, evlilikleri hukuki açıdan geçerlidir. ncak iptal edilebilir. C) X ve Y, kanunun öngördüğü şekilde evlenmediklerinden, evlilikleri yok hükmündedir. D) X ve Y'nin evlenme iradeleri mevcut olduğundan, evlilikleri hukuki açıdan geçerli olup iptal edilemez. E) X ve Y, geçerli bir evlilik akdine sahip olmadıklarından, X ve Y'nin evlilikleri iptal yaptırımına tabidir. 5. şağıdaki işlem veya fiillerden hangisi hakkında tazminat talebinde bulunulamaz? 2. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Uyulmadığında Devlet zorla yerine getirir. ) Maddi bir yaptırıma bağlanırlar. C) Emir ve yasakları genel olarak benzerlik gösterir. D) Uyulması zorunludur. E) Din ve ahlak kurallarından ibarettir. 6. ) Y'nin tedbirsizliği ve dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazasında Z'nin sakat kalması ) Y'nin X'e ait evi kiralaması C) Y'nin patronuna hakaret etmesi D) İşyerinde hukuken gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle işçi Y'nin, iş gücü kaybına uğraması E) Y'nin satmış olduğu malı taahhüt ettiği tarihte teslim etmemesi nedeniyle alıcının müşterilerine olan taahhütlerini yerine getiremeyerek itibar kaybına uğraması şağıdaki hallerden hangisinde yaptırımı söz konusu olmaz? cebri icra ) Y'nin, X bankasından aldığı krediyi zamanında ifa etmemesi ) Y'nin nafaka borcunu ödememesi C) Y'nin gayrimenkul satışını tapuda yapmaması D) Y'nin, X'e ait taşınmazı tahliye ilamına rağmen tahliye etmemesi E) Y'nin ipotekli borcunu ödememesi 3. ir kimsenin belirli bir olay karşısında ne şekilde davranması gerektiğini düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangisidir? 7. Türkiye Cumhuriyeti'nin "laik bir devlet" olduğu ilkesi hangi hukuksal düzenlemede yer almaktadır? ) Sosyal kurallar ) Görgü kuralları C) hlak kuralları D) Din kuralları E) Hukuk kuralları ) Yönetmelik ) Tebliğ C) Kanun hükmünde kararname D) Tüzük E) nayasa 13

14 2010 M e şağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargıda yer alan dava türlerinden biri değildir? ) ir küçüğün ergin kılınmasına karar verilmesi ) Karı ve koca arasında geçimsizlik nedeniyle boşanma istemi C) Evlat edinmeye izin ve onay D) Vakıfların mahkeme siciline tescili E) kıl hastasına vasi tayini nayasasına göre tüzük çıkarma yetkisi kime tanınmıştır? ) Cumhurbaşkanı'na ) Milli Güvenlik Kurulu'na C) Meclis aşkanı'na D) aşbakan'a E) akanlar Kurulu'na 9. şağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın sonuçlarından biridir? 14. Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sosyal adaleti ) Din ve vicdan özgürlüğünü C) Herkesin sosyal güvenlik içinde yaşamasını D) İdarenin eylem ve işlemlerinde keyfiliği önlemek E) Vatandaşın güven ve refahını şağıdakilerden hangisi Ticaret Kanununda düzenlenen ticaret ortaklıklarından biri değildir? ) Limited şirket ) di şirket C) Komandit şirket D) nonim şirket E) Kolektif şirket Nişanlanma, aşağıdaki Medeni Hukuk kollarından hangisinin konusuna girer? ) Miras hukuku ) ile hukuku C) Kişiler hukuku D) orçlar hukuku E) Eşya hukuku şağıdakilerden hangisi esnaflar ile tacirler arasındaki farklardan biri değildir? ) Esnaflar ticari defter tutmak zorunda değildir. Oysa tacirler ticari defter tutmakla yükümlüdür. ) Esnaflar ticaret unvanı kullanmak zorunda değilken, tacirler ticaret unvanı kullanmak zorundadır. C) Esnaflar yalnızca gerçek kişi olabilirler. Tacirler ise gerçek ya da tüzel kişi olabilirler. D) Tacirler ticari işletmelerini ticaret siciline tescil ettirmekle yükümlüdürler. Esnaflar ise esnaf işletmesi işletirler. E) Tacirler her türlü borçlarından dolayı iflasa tabi iken, esnaflar yalnızca ticari borçlarından dolayı iflasa tabidirler ) Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girerler. ) Temel haklar, sıkıyönetim ve olağanüstü haller dışında, kanun hükmünde kararname ile düzenlenemezler. C) Yayınlandıkları gün Türkiye üyük Millet Meclisinin onayına sunulmayan kararnameler, bu tarihte yürürlükten kalkarlar. D) Temel haklar dışındaki her konu kanun hükmünde kararnameyle düzenlenebilir. E) Türkiye üyük Millet Meclisinin kanunla yetki vermesi üzerine akanlar Kurulu tarafından çıkarılırlar. Kanunlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Türkiye üyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları Cumhurbaşkanı onbeş gün içinde yayımlar. ) Cumhurbaşkanı bütçe kanunlarını tekrar görüşülmek üzere Türkiye üyük Millet Meclisine geri gönderemez. C) Türkiye üyük Millet Meclisi geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır. D) Kanunlar, Resmi Gazetede yayımlanır. E) Türkiye üyük Millet Meclisi nayasa'nın kendisine tanıdığı kanun yapma yetkisini devredebilir. ir buluş vücuda getiren kimsenin Türk Patent Enstitüsü'nden bununla ilgili aldığı belgeye ne ad verilir? ) İhtira beratı ) Marka C) Sınai eser D) Telif E) Tescil

15 2010 M e Milletvekili seçilebilmek için kişinin kaç yaşını doldurmuş olması gerekir? ) 18 ) 20 C) 25 D) 30 E) 35 şağıdakilerden hangisi hakkın mahiyetini açıklamak üzere ortaya atılmış görüşlerden biri değildir? ) İrade Teorisi ) Menfaat Teorisi C) Özgürlük Teorisi D) Karma Teori E) itlik Teorisi Kural, hakkın devlet eliyle korunmasıdır. Hukuk düzeni bazı istisnai hallerde bir kimsenin, hakkını bizzat kendisinin korumasına izin vermektedir. şağıdakilerden hangisi bu istisnai hallerden biridir? ) Kuvvet kullanma ) Telep hakkı C) Dava hakkı D) İhtarname E) hde vefa X, Y ile bir sözleşme yapmış ancak, sözleşme yapıldıktan sonra hal ve şartlarda büyük ölçüde değişiklikler meydana gelmiş ve bu yüzden borçlu olan Ynin durumu çok ağırlaşmıştır. Ybu nedenle sözleşmeyi aynen yerine getiremeyeceğini X'e bildirmiş, X ise, Y'ye söyledikleri doğru olsa bile var olan bir ilke gereği sözleşmeyi aynen yerine getirmesi gerektiğini söylemiştir. X'in dayandığı ve sözleşmenin aynen yerine getirilmesini gerektiren ilke aşağıdakilerden hangisidir? ) Emprevizyon teorisi ) Dürüstlük kuralı C) izzat ihkakı hak D) hde vefa ilkesi E) Hakkın kötüye kullanılması Gaiplik kararı ile gaibin (kaybolanın) evliliği kendiliğinden sona ermez. Kaybolan eşi evliliğin feshini, gaiplik başvurusu ile birlikte veya ayrıca açacağı dava ile isteyebilir. Kaybolanın eşinin ayrı bir dava ile evliliğin feshini istemesi halinde görevli mahkeme yeri neresidir? ) Davalının yerleşimyeri ) Kaybolanın kaybolduğu yer C) Davacının yerleşimyeri D) Eşlerin birlikte oturdukları herhangi bir yer E) Eşlerin birlikte en uzun süre oturdukları yer 23. Gaiplik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 20. X, paltosunu temizlenmek üzere kuru temizlemeci Y'ye bırakmış, Y ise paltoyu dükkanına gelen Z'ye 230 TL karşılığında satmıştır. u durumda doğrudur? aşağıdaki ifadelerden hangisi ) Ziyi niyetli olmasa da paltonun mülkiyetini kazanır. ) Palto X'in elinden isteği ile çıktığından, Z satın alırken paltonun X'e ait olduğunu bilse de paltonun mülkiyetini kazanır. C) Ziyi niyetli ise paltonun mülkiyetini kazanır. D) Palto X'in elinden isteği olmadan çıktığı için, Zpaltonun mülkiyetini kazanamaz. E) X iyi niyetli olduğundan, Z paltonun mülkiyetini kazanır ) Gaiplik, evliliği kendiliğinden sona erdirmez. ) Gaiplik, kişiliği sona erdirir. C) Gaiplik kararı geleceğe etkilidir. D) Gaiplik kararı kendiliğinden verilemez. E) Gaiplik, kişinin ölmüş olduğuna ilişkin bir karinedir. Sınırlı ehliyetsiz aşağıdaki işlemlerden hangisini tek başına yapamaz? ) abalık davası açma ) Taşınmaz satın alma C) ağışlamanın kabulü D) Kişiselkazancın yönetimi E) Ergin kılınma istemi

16 2010 M e Medeni Kanunun 23. maddesine göre hiç kimse hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez. şağıdakilerden hangisi böyle örnek olarak verilemez? bir duruma ) ir kimsenin yapacağı hukuki bir işlemle mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunmayacağını taahhüt etmesi ) ir kimsenin yapacağı hukuki bir işlemle işverene hizmet edeceğini taahhüt etmesi C) ir kimsenin yapacağı hukuki bir işlemle hiçbir zaman evlenmeyeceğini vaad etmesi D) ir kimsenin yapacağı hukuki bir işlemle bir derneğe üye olarak girmeyeceğini taahhüt etmesi E) ir kimsenin yapacağı hukuki bir işlemle hiçbir zaman taşınır mallara malik olamayacağını vaad etmesi şağıdakilerden hangisinde bir derneğin kanuni organları tam ve doğru olarak verilmiştir? şağıdakilerden hangisi Medeni Kanunun resmi şekle tabi tuttuğu hukuki işlemler arasında yer almaz? ) Miras sözleşmesi ) Taşınmazlar üzerindeki ayni haklarla ilgili işlemler C) Mal rejimi sözleşmesi D) Resmi vasiyetname E) Sözlü vasiyet Evlatlarından mal kaçırmak isteyen babanın bir evladına ev bağışlamak istemesine rağmen ileride dava konusu olmaması için bu işlemi satış olarak göstermesi halinde, irade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk hallerinden hangisi ortaya çıkar? ) Latife ) Mutlak muvazaa C) Hata D) İkrah E) Nisbi muvazaa ) Denetleme kurulu-genel kurul-haysiyet kurulu ) Haysiyet kurulu-denetleme kurulu-danışma kurulu C) Danışma kurulu-yönetim kurulu-denetleme kurulu D) Genel kurul-yönetim kurulu-denetleme kurulu E) Disiplin kurulu-yönetimkurulu-genel kurul şağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki işlemlere örnek olarak gösterilebilir? ) Vasiyet ) Kira C) Karz D) Finansal kiralama E) Satım Haksız fiilden doğan borcun şartları aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? ) Zarar-kusur-hukuka aykırılık-illiyet bağı ) Kast-haklı bir sebebin bulunması-zarar-hukuka aykırılık C) Haklı bir sebebin bulunması-zarar-fakirleşmekusur D) Zenginleşme-fakirleşme-hukuka aykırılık-illiyet bağı E) İlliyet bağı-kast-haklı bir sebebin bulunması-kusur Veli, velayet altındaki kimselerin adına ve hesabına işlemler yapar. Veli, temsil yetkisini doğrudan doğruya nereden alır? ) Temsil olunandan ) Vasiden C) Kayyumdan D) Medeni Kanundan E) Sulh hakiminden Temsil olunanın vermiş olduğu temsil yetkisini geri alma hakkından vazgeçmesinin hükmü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Temsil ilişkisi askıya alınır. ) öyle bir vazgeçme hükümsüzdür. C) Temsilci, temsil hakkını ölene kadar devam ettirme hakkına kavuşmuş olur. D) Temsilci böyle bir vazgeçmeyi reddetmediği sürece vazgeçme geçerli olur. E) Vazgeçme, temsilcinin onayı ile geçerli olur. şağıdakilerden hangisi ferdiyle belli bir şey kavramına girer? ) Tunçbilek'in kömürü ) masya'nın elması C) Ödemiş'in inciri D) Mozart'ın piyanosu E) Kütahya'nın seramiği

17 2010 M e şağıdakilerden hangisi takasın şartlarından biri değildir? ) Takas açıklamasında bulunulmuş olması ) orçların benzer olması C) orçların muaccel olması D) orçların karşılıklı olması E) orçlardan birinin konusunun para diğerinin konusunun misli eşya olması orsa dışında piyasası olan belli bir cins malın belli bir ticaret çevresindeki ortalama fiyatına ne adverilir? ) Cari fiyat ) Perakende fiyat C) Toplamfiyat D) sgari fiyat E) Tavan fiyat şağıdakilerden hangisi satım sözleşmesinin türlerinden biri değildir? ) İhbarlı satım ) Taksitle satım C) Deneme ve muayene şartıyla satım D) Mülkiyeti saklı tutma şartıyla satım E) rtırma ile satım 39. şağıdakilerden hangisi medeni yargıdaki mahkemelerden biri değildir? ) sliye Ticaret Mahkemesi ) sliye Hukuk Mahkemesi C) ile Mahkemesi D) nayasa Mahkemesi E) Sulh Hukuk Mahkemesi 40. Kanunların nayasa Mahkemesi tarafından itiraz yoluyla denetlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kanunun nayasaya aykırılığı hakkında itiraz yoluna başvurulması üzerine, nayasa mahkemesince verilen red kararı için Danıştaya başvurulabilir. ) Herhangi bir dava sırasında, tarafların kanunun nayasa'ya aykırı olduğu iddiasının, mahkemece haklı görülmemesi halinde davaya devam edilir. C) Herhangi bir dava sırasında, mahkeme kendiliğinden, kanunun nayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla nayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. D) Herhangi bir dava sırasında, tarafların kanunun nayasa'ya aykırı olduğu iddiasının haklı görülmesi üzerine, mahkemece, nayasa Mahkemesi'ne başvurulabilir. E) Kanunun nayasa'ya aykırılığı hakkında itiraz yoluna başvurulması sonucu verilen nayasa Mahkemesi kararına mahkemeler uymak zorundadır. 37. di kefalette alacaklı, borçluya başvurmaksızın doğrudan kefile başvurduğunda kefilin, alacaklıya karşı önce asıl borçluyu takip etmesi gerektiğini ileri sürmesine ne ad verilir? ) Zamanaşımı def'i ) Ödenmezlik def'i C) Temerrüt D) Tartışma def'i E) Muaccel borç 38. Kefilin kefalete ehil olması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sınırlı ehliyetsizler yasal temsilcilerinin izni ile borca kefalet edebilirler. ) Sınırlı ehliyetliler yasal danışmanın görüşünü almak suretiyle kefil olabilirler. C) Tam ehliyetsizlerin kefil olmaları söz konusu değildir. D) Sınırlı ehliyetsizler bizzat kefil olamazlar. E) Tam ehliyetliler kefalet sözleşmesi yapmaya ehildirler. 17 TEST İTTİ.

18 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Genel Muhasebe 40 2 Temel ilgi Teknolojileri 40 8 Hukuka Giriş u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

19 2010 M e şağıdaki işlemlerden hangisi varlık toplamında birdeğişme yaratmaz? GENEL MUHSEE 6. Senetsiz ticari alacaklar tahsil edildiðinde aþaðýdaki kayýtlardan hangisi yapýlýr? ) Senetli alacağın gecikme faizi ile tahsil edilmesi ) orç ödeme C) Kârlı peşin mal satışı D) Peşin mal alışı E) Kredili malalışı ) Diðer Ticari lacaklar Hesabý borçlandýrýlýr. ) lacak Senetleri Hesabýalacaklandýrýlýr. C) Þüpheli lacaklarhesabý borçlandýrýlýr. D) lýcýlar Hesabý alacaklandýrýlýr. E) Kasa Hesabý alacaklandýrýlýr Muhasebebilgi akışıçerçevesindeişlemlereait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakilerden hangisinekaydedilir? ) Yevmiyedefterine ) üyük deftere C) Envanter defterine D) Mizana E) Kasadefterine şağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda lıcılar Hesabı alacaklandırılır? 7. Ýþletmenin kârlý peþin mal satmasý durumunda aþaðýdakilerden hangisi söz konusudur? ) Yalnýz aktif kalemlerde artýþ ) ktif kalemlerde azalýþ, pasif kalemlerde artýþ C) Hemaktif hem de pasif toplamlarýnda artýþ D) Hemaktif hem de pasif toplamlarýnda azalýþ E) ktif ve pasif toplamlarý ayný kalýr. 4. ) Satıcıya mal iade edilmesinde ) Daha önce avans verilerek sipariş edilen malın teslim alınmasında C) anka aracılığıyla, müşteri senedinin tahsil edilmesinde D) Kredili satılan mal için müşteriye yapılan ıskontoya E) Müşteriye yapılan kredili satışlarda Ýþletmenin belli bir tarihteki varlýklarýnýn, borçlarýnýn ve sermayesinin yapýsýný ve büyüklüðünü gösteren tabloya ne ad verilir? ) Gelir tablosu ) Maliyet tablosu C) Finansal tablo D) Kâr ve zarar cetveli E) ilanço 8. KS HS. LINN ÇEKLER HS. LCK SENETLERİ HS. YURTİÇİ STIŞLR HS. İNDİRİLECEK KDV HS. ralıklı envanter yöntemini uygulayan bir işletmede, mal satış işlemi için yapılan bu yevmiye kaydında hangi hesap yanlış kullanılmıştır? ) Kasa Hesabı ) lınan Çekler Hesabı C) lacak Senetleri Hesabı D) İndirilecek KDV Hesabı E) Yurtiçi Satışlar Hesabı 5. Kýsmen peþin, kýsmen senet karþýlýðý satýn alýnan ve katma deðer vergisine tabi olan taþýt araçlarýnýn muhasebeleþtirilmesi sýrasýnda aþaðýdaki iþlemlerden hangisi yapýlmaz? 9. Maddi duran varlýðýn maliyetinin kullaným süresine eþit bir þekilde yayýlarak her yýl ayný tutarda gider yazmayý öngören yönteme ne ad verilir? ) Ýndirilecek KDV Hesabý borçlandýrýlýr. ) Taþýtlar Hesabý borçlandýrýlýr. C) orç Senetleri Hesabý borçlandýrýlýr. D) orç Senetleri Hesabý alacaklandýrýlýr. E) Kasa Hesabý alacaklandýrýlýr. ) Normalamortisman ) Fevkalade amortisman C) Kýst amortisman D) zalan kalanlar üzerinden amortisman E) rtan oranlý amortisman 2

20 2010 M e Muhasebe kayıt süreci ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Nakit işlemleri günlük kasa defterinde ayrıca izlenir. ) Mali nitelikli işlemler mutlaka geçerli belgelere dayandırılmalıdır. C) Yevmiye defterine kayıtlar büyük defterden aktarılarak yapılır. D) Mali nitelikli işlemler konularına göre ayrılarak hesaplara kaydedilir. E) Envanter defterine yalnızca dönembaşı ve dönemsonu envanter ve bilanço bilgileri işlenir. 14. Muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve bilgilerin sunulmasında, belirli kişi veya grupların değil tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesini gerektiren temel kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Tam açıklama kavramı ) Önemlilik kavramı C) Sosyal sorumluluk kavramı D) İhtiyatlılık kavramı E) Tutarlılık kavramı 11. "ir iþletmenin varlýk ve borçlarýnýn bilanço günündeki deðerlerinin tespit ve takdiri"ne ne ad verilir? ) Kesin mizan ) Deðerleme C) Muhasebe dýþý envanter D) ilanço E) Kâr/Zarar tablosu 15. þaðýdakilerden hangisi muhasebe fiþlerinin saðladýðý yararlardan biri deðildir? ) Yardýmcý defter kullanma gereksinimini ortadan kaldýrýr. ) Kayýtlarýn kontrolünü kolaylaþtýrýr. C) Kayýt hatalarýný azaltýr. D) Toplu kayýt yapma olanaðý saðlar. E) Kayýtlarýn düzenli yapýlmasýnýsaðlar Muhasebenin sadece kaydetme, sýnýflandýrma, özetleme iþlemlerini içeren iþlevine ne ad verilir? ) Kayýt tutma ) Raporlama C) Yorumlama D) naliz etme E) Denetim PZRLM, STIŞ, DĞITIM GİDERLERİ HS. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. - Taşıtlar 16. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS NKLR HS u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) ankaya tahsil edilmek üzere çek ciro edilmesine ) ankadan kredi kullanılmasına C) Çek ciro edilerek banka borcunun ödenmesine D) Çek bozdurularak bankaya yatırılmasına E) Verilen çekin banka mevduat hesabından çekilmesine u kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Taşıt aracının yakıt ve bakım giderlerinin muhasebeleştirilmesine ) Taşıt aracının yakıt ve bakım giderlerinin birikmiş amortismanlardan düşülmesine C) Pazarlama ve yönetim işlerinde kullanılan taşıt araçlarının yenilenmesi için gider yapılmasına D) Taşıtlar için amortisman payı ayrılmasına E) Yeni bir taşıt aracı satın alınmasına Çok sayıda mali işleme ait bilgilerin belirli gruplara göre düzenlenmesine ne adverilir? ) Sınıflandırma ) Raporlama C) Kaydetme D) naliz etme E) Özetleme

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 1100-1. şağıdakilerden hangisi varlıkları tam olarak tanımlamaktadır? ) Üçüncü şahısların aktifler üzerindeki hakları işletmenin sahip olduğu iktisadi değerler işletme sahiplerinin aktifler üzerindeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

e-sertifika Programları / 20 Ocak 2008 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 20 Ocak 2008 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 20 Ocak 2008 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

VAKA-T ,- Sermaye ,- Aralık 2016 Dönemi Günlük işlemleri:

VAKA-T ,- Sermaye ,- Aralık 2016 Dönemi Günlük işlemleri: VAKA-T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Tuna VARLIKLI (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki Türk Lirası 95.000,- Alıcı

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

e-sertifika Programları / 18 Ocak 2009 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 18 Ocak 2009 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 18 Ocak 2009 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 14. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Monografi Uygulaması Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Monografi Uygulaması

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

Kasa Hesabı 3.985,- Faiz Gelirleri Hesabı 395,- Alacak Senetleri Hesabı 3.590,- - Protestolu Senetler

Kasa Hesabı 3.985,- Faiz Gelirleri Hesabı 395,- Alacak Senetleri Hesabı 3.590,- - Protestolu Senetler VAKA-Z Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Atıf ÇAKA (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2013 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 77.000,- Depodaki giyim eşyaları

Detaylı

2011 YS 3200-1. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: -Kasa Borç senetleri lacak senetleri 1000 TL TL 2.500 TL MUHSEBE UYGULMLRI -Ticari Mallar -Demirbaşlar -Banka kredileri 9.000 TL 2.000

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

2011 BS 3200-1. Vergi Usul Kanunu'na göre "ticari mallar" hangi değerleme ölçüsü i le değerlenir? MUHSEBE UYGULMLRI 4. işletmenin "C" malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdaki gibidir:

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun 10 tamamı çözümlü Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR VAKA F Yüksel ALADAĞ (tek şahıs) kırtasiye malzemeleri alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2010 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 50.000,- Alınan

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 18 Ocak 2009 Güz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2015 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

ÖZEL SMMM SINAVI. 10 Nisan 2011 Pazar (2011/1. Dönem) MUHASEBE

ÖZEL SMMM SINAVI. 10 Nisan 2011 Pazar (2011/1. Dönem) MUHASEBE ÖZEL SMMM SINAVI 10 Nisan 2011 Pazar (2011/1. Dönem) MUHASEBE Sorular Soru 1- A işletmesi, 120.000 TL lik mal satın almış, malın depoya taşınması için 10.000 TL lik nakliye giderine katlanmıştır. Mal bedeli

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 20 Ocak 2008 Güz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 21 Eylül 2008 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

ISL108 GENEL MUHASEBE 2

ISL108 GENEL MUHASEBE 2 1. HFT ISL108 GENEL MUHSEE 2 ralık ve Sürekli Envanter Yöntemi(Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Hesaplanması) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Envanter Geniş anlamda envanter, işletmenin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

MUHASEBE YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ)

MUHASEBE YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ) MUHASEBE TEMEL FİNANSAL F TABLOLARDA YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (BÖLÜM M II) (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ) HESAPLARIN SINIFLANDIRILMASI Hesapların bir kısmının fazlalıkları bilançoda bir kısmının fazlalıkları

Detaylı

1. Staj ödevi ile ilgili bütün sorularınızı ilk önce koordinatör öğretmeninize sorunuz.

1. Staj ödevi ile ilgili bütün sorularınızı ilk önce koordinatör öğretmeninize sorunuz. Sayfa 1 / 5 T.C. ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI ÜMRANİYE 75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ YÜZYÜZE EĞİTİM PROGRAMI MUHASEBE VE FİNANSMAN

Detaylı

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş GENEL MUHASEBE İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılamak amacıyla para, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve faaliyetlerde bulunarak

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdakilerden hesaplardan hangisi «Menkul Kıymetler» grubunda yer almaz? a. Bağlı Menkul Kıymetler b. Kamu

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı