e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ."

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Genel Muhasebe 40 2 Temel ilgi Teknolojileri 40 8 Hukuka Giriş u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2010 M e Muhasebenin sadece kaydetme, sýnýflandýrma, özetleme iþlemlerini içeren iþlevine ne ad verilir? ) Raporlama ) Yorumlama C) Kayýt tutma D) Denetim E) naliz etme GENEL MUHSEE 6. ilanço içeriðini oluþturan ve her bir unsurda dönem içindeki iþlemler nedeniyle meydana gelen artýþ ve azalýþlarýn kaydedildiði çizelgeye ne ad verilir? ) Hesap planý ) Mizan C) Hesap D) ilanço E) Yardýmcý defter 2. Çok sayıda mali işleme ait bilgilerin belirli gruplara göre düzenlenmesine ne ad verilir? 3. ) Kaydetme ) Sınıflandırma C) Özetleme D) Raporlama E) naliz etme şağıdaki işlemlerden hangisi varlık toplamında birdeğişme yaratmaz? 7. þaðýdakilerden hangisi muhasebe fiþlerinin saðladýðý yararlardan biri deðildir? ) Kayýtlarýn düzenli yapýlmasýnýsaðlar. ) Yardýmcý defter kullanma gereksinimini ortadan kaldýrýr. C) Toplu kayýt yapma olanaðý saðlar. D) Kayýtlarýn kontrolünü kolaylaþtýrýr. E) Kayýt hatalarýný azaltýr. ) Senetli alacağın gecikme faizi ile tahsil edilmesi ) orç ödeme C) Kârlı peşin mal satışı D) Peşin mal alışı E) Kredili malalışı 8. Muhasebebilgi akışıçerçevesindeişlemlereait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakilerden hangisinekaydedilir? 4. Ýþletmenin belli bir tarihteki varlýklarýnýn, borçlarýnýn ve sermayesinin yapýsýný ve büyüklüðünü gösteren tabloya ne ad verilir? ) ilanço ) Gelir tablosu C) Finansal tablo D) Kâr ve zarar cetveli E) Maliyet tablosu ) Yevmiyedefterine ) üyük deftere C) Envanterdefterine D) Mizana E) Kasadefterine 5. Ýþletmenin kârlý peþin mal satmasý durumunda aþaðýdakilerden hangisi söz konusudur? ) Yalnýz aktif kalemlerde artýþ ) ktif ve pasif toplamlarý ayný kalýr. C) Hemaktif hem de pasif toplamlarýnda azalýþ D) ktif kalemlerde azalýþ, pasif kalemlerde artýþ E) Hemaktif hem de pasif toplamlarýnda artýþ 9. (Dönem başı mal mevcudu+ lışlar) Dönem sonu mal mevcudu =? u formül aşağıdakilerden hangisinin hesaplanmasında kullanılır? ) rüt mal satış kârı ya da zararının ) Toplam satışlardan iadelerin C) Toplam net alışların D) Satılan malların maliyetinin E) Toplam satış hasılatının 2

3 2010 M e Muhasebe kayıt süreci ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Mali nitelikli işlemler konularına göre ayrılarak hesaplara kaydedilir. ) Nakit işlemleri günlük kasa defterinde ayrıca izlenir. C) Envanter defterine yalnızca dönembaşı ve dönemsonu envanter ve bilanço bilgileri işlenir. D) Mali nitelikli işlemler mutlaka geçerli belgelere dayandırılmalıdır. E) Yevmiye defterine kayıtlar büyük defterden aktarılarak yapılır. 14. KS HS. LINN ÇEKLER HS. LCK SENETLERİ HS. YURTİÇİ STIŞLR HS. İNDİRİLECEK KDV HS. ralıklı envanter yöntemini uygulayan bir işletmede, mal satış işlemi için yapılan bu yevmiye kaydında hangi hesap yanlış kullanılmıştır? ) Kasa Hesabı ) lınan Çekler Hesabı C) lacak Senetleri Hesabı D) İndirilecek KDV Hesabı E) Yurtiçi Satışlar Hesabı 11. Muhasebe kayıtlarında gelir tahminine yer verilmeyeceğini, fakat olası zararların ise hemen kayda alınacağını öngören temel muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir? ) Önemlilik ) Tutarlılık C) Tamaçıklama D) İhtiyatlılık E) Özünönceliği 15. İşletme, satıcıya olan senetsiz borcuna karşılık cüzdanında bulunan aynı tutarlı bir çeki ciro etmiştir. u bilgilere göre aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır? ) 12. Muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve bilgilerin sunulmasında, belirli kişi veya grupların değil tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesini gerektiren temel kavram aşağıdakilerden hangisidir? NKLR HS LICILR HS. ) ) Tam açıklama kavramı ) Sosyal sorumluluk kavramı C) İhtiyatlılık kavramı D) Önemlilik kavramı E) Tutarlılık kavramı STICILR HS LINN ÇEKLER HS. C) STICILR HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. 13. Satýn alýnan belirli birmalla ilgili olarak fatura bedelinden ayrý olarak ödenen taþýma ücreti, komisyon ücreti, depolama ücreti gibi harcamalar hangi hesaba nasýl kaydedilir? D) LINN ÇEKLER HS. STICILR HS. ) Satýcýlar hesabýna alacak ) Pazarlama, satýþ ve daðýtým giderleri hesabýna borç C) Ticari mallar hesabýna borç D) Kasa hesabýna borç E) lýcýlar hesabýna alacak E) VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS STICILR HS. 3

4 2010 M e VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS NKLR HS u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) ankaya tahsil edilmek üzere çek ciro edilmesine ) ankadan kredi kullanılmasına C) Çek ciro edilerek banka borcunun ödenmesine D) Çek bozdurularak bankaya yatırılmasına E) Verilen çekin banka mevduat hesabından çekilmesine şağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda lıcılar Hesabı alacaklandırılır? ) Kredili satılan mal için müşteriye yapılan ıskontoya ) Satıcıya mal iade edilmesinde C) Müşteriye yapılan kredili satışlarda D) anka aracılığıyla, müşteri senedinin tahsil edilmesinde E) Daha önce avans verilerek sipariş edilen malın teslim alınmasında Kýsmen peþin, kýsmen senet karþýlýðý satýn alýnan ve katma deðer vergisine tabi olan taþýt araçlarýnýn muhasebeleþtirilmesi sýrasýnda aþaðýdaki iþlemlerden hangisi yapýlmaz? ) Kasa Hesabý alacaklandýrýlýr. ) orç Senetleri Hesabý alacaklandýrýlýr. C) Ýndirilecek KDV Hesabý borçlandýrýlýr. D) Taþýtlar Hesabý borçlandýrýlýr. E) orç Senetleri Hesabý borçlandýrýlýr. İşletme banka kredileri hesabından para çektiğinde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? ) anka Kredileri Hesabını borçlandırır. ) Kasa Hesabını alacaklandırır. C) ankalar Hesabınıborçlandırır. D) anka Kredileri Hesabını alacaklandırır. E) ankalar Hesabınıalacaklandırır. şağıdakilerden hangisi nakit kredisi değildir? ) Teminat mektubu ) Teminatlı kredi C) çık kredi D) vanskredisi E) İştira kredisi 18. Senetsiz ticari alacaklar tahsil edildiðinde aþaðýdaki kayýtlardan hangisi yapýlýr? ) Diðer Ticari lacaklar Hesabý borçlandýrýlýr. ) lacak Senetleri Hesabý alacaklandýrýlýr. C) Þüpheli lacaklar Hesabýborçlandýrýlýr. D) lýcýlar Hesabý alacaklandýrýlýr. E) Kasa Hesabý alacaklandýrýlýr. 23. İşletme, satıcıya olan senetsiz borcunu, banka mevduat hesabından ödediğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır? ) Verilen Çekler Hesabı alacaklandırılır. ) lınan Çekler Hesabı alacaklandırılır. C) anka Kredileri Hesabı borçlandırılır. D) ankalar Hesabı borçlandırılır. E) Satıcılar Hesabıborçlandırılır. 19. İNLR HS. İNDİRİLECEK KDV HS. İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. LCK SENETLERİ HS. KS HS. 24. STICILR HS LCK SENETLERİ HS. u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ina alımıyla ilgili yukarıdaki kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır? ) inalar Hesabı ) İndirilecek KDV Hesabı C) irikmiş mortismanlar Hesabı D) lacak Senetleri Hesabı E) Kasa Hesabı 4 ) Satıcılara olan borca karşılık müşteri senedinin ciro edilmesine ) orç senetlerinin satıcılara iade edilmesine C) Senetli borca karşılık müşteri senedi ciro edilmesine D) Kredili satışlardan doğan alacakların senede bağlanmasına E) Satıcılara olan senetsiz borçlara karşılık bono düzenlenerek verilmesine

5 2010 M e İşletmenin sahip olduğu değerler aşağıdaki gibidir: Kasa: lınan çekler: Verilen çekler: Ticari mallar: orç senetleri: lınan avanslar: TL TL TL TL TL TL 29. "ir iþletmenin varlýk ve borçlarýnýn bilanço günündeki deðerlerinin tespit ve takdiri"ne ne ad verilir? ) Muhasebe dýþý envanter ) Kâr/Zarar tablosu C) Kesin mizan D) Deðerleme E) ilanço u bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç TL dir? ) ) C) D) E) şağıdakilerden hangisi öz kaynakları ifade etmektedir? ) Yabancı kaynaklar +Dönem kârı ) Net satışlar -Satışların maliyeti C) Varlıklar -orçlar D) Net varlıklar +Net kâr E) Varlıklar +orçlar 30. şağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanterişlemlerinden biridir? ) ilançonun düzenlenmesi ) Hesapların kapatılması C) Genel geçici mizanın çıkarılması D) Gelir tablosunun hazırlanması E) lacakların kontrol edilmesi 27. Ýþletmenin günlük iþlemlerinde kullanmak üzere, tamamen kredili olarak kýrtasiye malzemesi satýn almasý durumunda yapýlacak kayýt için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? 28. ) Kasa Hesabý alacaklandýrýlýr. ) Gider Tahakkuklarý Hesabý borçlandýrýlýr. C) ankalar Hesabý alacaklandýrýlýr. D) ir gider hesabý borçlandýrýlýr. E) ir gelir hesabý alacaklandýrýlýr. İşletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan mal ve/veya hizmet satışlarından elde edilen hasılat hangi hesabanasılkaydedilir? ) Yurtiçi Satışlar Hesabınaalacak ) Ticari Mallar Hesabınaborç C) KasaHesabınaalacak D) Yurtiçi Satışlar Hesabınaborç E) Ticari Mallar Hesabınaalacak İşletmede önceki dönemden kalan mallar ile dönem boyunca satın alınan mallar toplamından, dönem sonunda henüz satılmayan malların alış maliyeti çıkarılarak bulunan sonuç için, aralıklı envanter yöntemine göre yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı alacaklandırılır. ) Ticari Mallar Hesabı borçlandırılır. C) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı borçlandırılır. D) Yurtiçi Satışlar Hesabıalacaklandırılır. E) Kasa Hesabı borçlandırılır.

6 2010 M e İşletmenin TL nominal değerli bir alacak senedinin tahsilinin şüpheli duruma düştüğü belirlenmiştir. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ) ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS LCK SENETLERİ HS PZRLM, STIŞ, DĞITIM GİDERLERİ HS. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. - Taşıtlar u kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Taşıt aracının yakıt ve bakım giderlerinin muhasebeleştirilmesine ) Taşıt aracının yakıt ve bakım giderlerinin birikmiş amortismanlardan düşülmesine C) Pazarlama ve yönetim işlerinde kullanılan taşıt araçlarının yenilenmesi için gider yapılmasına D) Taşıtlar için amortisman payı ayrılmasına E) Yeni bir taşıt aracı satın alınmasına C) DİĞER ÇEŞİTLİ LCKLR HS LCK SENETLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS KRŞILIK GİDERLERİ HS D) KRŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS E) 35. ankalara olan kredi borçlarıyla ilgili olarak tahakkuk ettirilen faizlerin muhasebeleştirilmesinde hangi hesap alacaklandırılır? ) Finansman Giderleri ) ankalar C) anka Kredileri D) Kısa Vadeli orçlanma Giderleri E) Uzun Vadeli orçlanma Giderleri ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS LCK SENETLERİ HS KRŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS Maddi duran varlýðýn maliyetinin kullaným süresine eþit bir þekilde yayýlarak her yýl ayný tutarda gider yazmayý öngören yönteme ne ad verilir? ) rtan oranlý amortisman ) Normalamortisman C) Fevkalade amortisman D) zalan kalanlar üzerinden amortisman E) Kýst amortisman Satıcılar Hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Satıcılara olan borçlar azaldığında hesap alacaklandırılır. ) Hesap, kredili mal alımları için alacaklandırılır. C) Dönem sonu kalanı bilançonun pasifinde yer alır. D) Hesap kalanı satıcılara olan senetsiz borçları gösterir. E) ir yıl içinde ödenecek senetsiz ticari borçları gösterir.

7 2010 M e İşletme Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabına kaydettiği TL lik kira gelirinden TL lik kısmının gelecek hesap dönemine ait olduğunu belirlemiştir. una göre aşağıdaki hesaplardan hangisine ne kadar alacak kaydı yapılır? ) Gelecek ylara it Gelirler Hesabına ) Gelecek ylara it Gelirler Hesabına C) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabına D) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabına E) DönemKârı ve Zararı Hesabına Gelir tablosunda aşağıdaki hesaplardan hangisinin kalanı yer alır? ) İştirakler ) Genel yönetim giderleri C) Gelir tahakkukları D) Sermaye E) Gelecek aylara ait gelirler 38. İşletmenin Genel Yönetim Giderleri Hesabı'nda kayıtlı olan TL den TL lik kısmın gelecek hesap dönemine ait yakıt gideri olduğu belirlenmiştir. u bilgilere göre dönem sonunda borçlandırılması gerekli hesap adı ve tutarı nedir? ) Genel Yönetim Giderleri, ) Gelecek ylara it Giderler, C) Gelecek ylara it Giderler, D) Genel Yönetim Giderleri, E) Gider Tahakkukları, DÖNEM KRI VEY ZRRI HS. STIŞTN İDELER HS. STILN TİCRİ MLLR MLİYETİ HS. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. KIS VDELİ ORÇLNM GİDERLERİ HS. u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Giderlerin Kâr/Zarara devrine ) Gelirlerin Kâr/Zarara devrine C) Giderlerin bilanço hesabına aktarılmasına D) Faaliyet giderlerinin gelir tablosu hesaplarına aktarılmasına E) Kâr veya zararın bilançoya aktarılmasına 7

8 2010 M e TEMEL ÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ İnsangücü hangi toplumsal gelişme aşamasında tek başına enerji kaynağıdır? ) Sanayi ) vcı Toplayıcı C) Tarım D) Çağdaş E) ilgi 6. ilgisayar literatüründe gözle görülebilen, elle tutulabilen maddi cihazların genel adı nedir? ) Yardımcı birimler ) İşletim sistemi C) Disket D) Yazılım E) Donanım 2. lışveriş sonrası kredi kartı ile yapılan ödemelerde makine iki çıktı verir. irisi imzalanarak alışveriş yapılan yere bırakılır; ikincisi alışveriş fişi ile birlikte müşteride kalır. Kredi kartı ödeme makinesinden birbirinin aynı iki çıktı alınması, bilgi işleme sürecinin hangi aşaması ile ilişkilendirilebilir? 7. Derleyiciler, aşağıdaki kategorilerin hangisinde yer alır? ) Erişme ) Sınama C) İletme D) Çoğaltma E) Sınıflama ) Giriş-çıkış birimi ) ellek C) İşlemci D) Yazılım E) Donanım 3. şağıdakilerden hangisi, bilgisayarda bir çıkış birimidir? ) nabellek ) Klavye C) Tarayıcı D) İşlemci E) Yazıcı 8. Sisteme yeni bir program eklemek ya da var olan bir programı kaldırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 4. ilgisayarların hızı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) DPI ) CPU C) Hertz D) Piksel E) yte ) ğ bağlantılarım ) rka plan C) Denetimmasası D) yarlar E) elgelerim 5. ir bilgisayar sisteminin herhangi bir kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için, aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle bulunması gereklidir? ) İşletimsistemi ) Disket C) Uygulama yazılımları D) CD E) irleştiricidiller 9. şağıdakilerden hangisi "tek kullanıcı-tek görev" işletim sistemi bulunan cihazlara bir örnektir? ) Dizüstü bilgisayar ) Süper bilgisayarlar C) Unix sistemler D) vuç-içi bilgisayar E) Masaüstü bilgisayar 8

9 2010 M e sorular aşağıdaki resime göre cevaplandırılacaktır. I II III 14. Kelime işlemci programlarında, bilgisayarın tanıdığı en küçük birime ne ad verilir? ) Metin ) Dosya C) Karakter D) Paragraf E) Sayfa 10. üro yazılımlarında, Çizim araç çubuğu üzerinde bulunan Inumaralı düğmenin işlevi nedir? ) Özel yazı tipieklemek ) Seçili nesne içine yazı yazmayı C) Seçilen yazının altı çizili görünmesini D) Paragrafları düzenlemek E) Metin kutusu eklemek 15. Word programında metni iki veya üç sütunda oluşturmak için aşağıdaki düğmelerden hangisi kullanılır? ) ) 11. üro yazılımlarında, Çizim araç çubuğu üzerinde bulunan II numaralı düğmenin temel işlevi nedir? ) Seçili nesne içine yazı yazılmasını ) Özel görünümlü yazı yazılmasını C) Seçili yazıya 3. oyut verilmesini D) Seçili yazının rengini değiştirmek E) Seçili yazının altı çizili görünmesini C) D) E) 12. üro yazılımlarında, Çizim araç çubuğu üzerinde bulunan III numaralı düğmenin işlevi nedir? ) Seçili nesneye dolgu rengi vermek ) Seçili yazının rengini değiştirmek C) Seçili yazının altını istenilen renkte çizmek D) Seçili nesneye 3. boyut verilmesini E) Seçili nesneye gölge verilmesini 16. Word programında İngilizce yazı yazmak istendiğinde, programın dilinin değiştirilmesi için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir? ) içim ) Dosya C) Ekle D) Düzen E) raçlar 13. şağıdakilerden hangisi "ilgisayarım" simgesi tıklandığında açılan pencerede yer almaz? ) Görünüm ) DenetimMasası C) Csürücüsü D) Dsürücüsü E) sürücüsü şağıdakilerden hangisi =TOPL(1:10) formülü ile aynıişlemi yapar? ) +(1:10) ) TOPL( ) C) =TOPL(1+10) D) = E) =(1:10)

10 2010 M e İşlem Tablosunda bir çalışma sayfasının herhangi bir sütununun başlığı üzerine fare ile tıklandığında aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşir? ) Sütun adresleri formül çubuğunda belirir. ) Tüm sütun seçilir. C) Sütundaki hücreler aktif hale geçer. D) Sütunda yalnızca değer girilmiş olan hücreler seçili konuma gelir. E) Tüm satır seçilir. 22. Sunum programında Slayt Sıralayıcısı görünümünün en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Slaytların Normal görünümde görünmesini ) Slayt Notlarının görüntülenmesini C) Slaytların doğru sıraya konulmasını ve düzenlenmesini D) Slaytların zeminlerinin görüntülenmesini E) Slaytların metin alanlarının yazdırılmasını 19. şağıdakilerden hangisi işlem tabloları ile yapılamaz? ) Maaş bordroları hazırlamak ) Üst üste yığılmış paraların görüntüsünün çizimini oluşturmak C) Yıl içinde domates fiyatındaki aylık değişimi gözlemlemek D) ylık harcamaları izlemek E) vrupa Şampiyonası ön elemelerinde milli takımımızın aldığı sonuçları ve puan durumunu göstermek 23. şağıdakilerden hangisi Paint programı araç kutusu içinde bulunan öğelerden biri değildir? ) oyama ) Kalem C) Püskürtme D) Cetvel E) Silgi 20. Sunum programında görsel iletileri yaratma ve yorumlama sürecine ne ad verilir? ) Sunu dosyası ) Görsel tasarım C) Görsel ilkeler D) Görsel iletişim E) Görsel okuryazarlık 24. Piksel tabanlı bir görselin dosya adı uzantısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) cdr ) bmp C) xls D) ppt E) dxf 21. Sunum programında tüm slaytların başlıklarının ve diğer metinlerin görüntülendiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir? ) nahat ) Zemin C) Notlar D) Slayt E) sılslayt ir şirket içinde yer alan bilgisayarların oluşturduğu ağ ne tür bir ağdır? ) Örgü ağ ) Geniş alan ağı C) Halka ağ D) Yerel alan ağı E) Yıldız ağ

11 2010 M e sorular aşağıdaki tabloya göre cevaplandırılacaktır. Yazar as. No Kitap dı dı Soyadı Tarihi Kategorisi 7enim dım Kırmızı Orhan Pamuk 1998 Roman 11 İnsan ir Yalnızlıktır Sefa Kaplan 1990 Şiir 48 Puslu Kıtalar tlası İ. Oktay nar 1995 Roman 75 Kök Türkler Sencer Divitçioğlu 1987 Derleme 102 İbişin Rüyası Tarık uğra 1970 Roman 145 Kırk Oda Murathan Mungan 1987 Hikâye 171 Şairin Seyir Defteri Edip Cansever 1980 Şiir 191 Yeniden İnsan İnsana Doğan Cüceloğlu 1991 Derleme 207 Hatice Sultan Hıfzı Topuz 2000 Roman 308 Göl İnsanları Richard Leakey 1997 Derleme şağıdakilerin hangisi yapıldığında yukarıda verilen tabloya yeni birkayıt eklenir? ) Kitaplarla ilgili başka bir özellik bilgisi girildiğinde ) Kitap numaraları değiştirildiğinde C) ir kitap kütüphaneden çıkarıldığında D) ir kitap ödünç verilmek istendiğinde E) Yeni bir kitap satın alındığında şağıdakilerden hangisi bir bilgisayar ağını oluşturan temel öğelerden biri değildir? ) ilgisayar kaynakları ) Fizikseliletimortamı C) İletimyöntemi D) rayüz donanımı E) ğişletimsistemi ir şirkette eşit hızda ve kapasitede 10 adet bilgisayar vardır. unların hepsi ofisteki bilgisayar ağına bağlı ve her biri bir işi ortalama 5 dakikada gerçekleştirmektedir. Ofise yeni alınan bir çalışana diğerleri ile aynı kapasite ve hızda yeni bir bilgisayar verilerek ağa bağlanmıştır. u durumda bir işin bir bilgisayar tarafından yapılma süresi kaç dakika olur? ) 4 ) 4,5 C) 5 D) 5,5 E) şağıdakilerin hangisi yapıldığında yukarıda verilen tabloya yeni biralan eklenir? ) Kitaplarla ilgili başka bir özellik bilgisi girildiğinde ) ir kitap kütüphaneden çıkarıldığında C) Yeni bir kitap satın alındığında D) ir kitap ödünç verilmek istendiğinde E) Kitap numaraları değiştirildiğinde 31. ir Internet Servis Sağlayıcısının (ISS) temel görevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Internet üzerinden, kullanıcılara alışveriş imkânı ) Internet siteleri hazırlamak C) ilgisayarların telefon hatları veya başka bir ortam üzerinden Internet'e bağlanmalarını D) ilgisayarı olmayan kişilerin Internet'e bağlanmalarını sağlayan bilgisayar laboratuvarları kurmak E) Internet'e erişen bilgisayarlardaki verilerin güvenliğini 28. Yukarıda verilen tablodaki veriler kullanılarak kütüphanede kaç tane derleme niteliğinde kitap olduğu saptanmak istenmektedir. u amaç için gerçekleştirilecek işlem, veri tabanı yönetim sisteminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir? ) İndeksleme ) İlişkilendirme C) Sorgulama D) Güvenlik E) Tamlık URL nedir? ) Internet üzerindeki dosyanın yerini göstermek için kullanılan Internet adresleme yöntemidir. ) Dosya aktarımprotokolüdür. C) İnternet üzerinden bilginin getirilmesini sağlayan Internet Listeleyicisi programlarının diğer bir ismidir. D) Web sunucuları üzerinde çalışan sunucu yazılımıdır. E) Sunucu bilgisayarların Internet isimleridir.

12 2010 M e ğ protokolü nedir? 37. Google ne tür bir Internet uygulamasıdır? 34. ) ğ işletim sisteminin içinde çalışan bir programdır. ) İnternet ortamında dosya alışverişinin yapılmasıdır. C) ilgisayarda bir kullanıcının oturum açmasıdır. D) ilgisayarların haberleşmek için kullandıkları bir çeşit dildir. E) ir bilgisayarı ağ dosya sunucusuna tanıtırken yapılan kullanıcı adı ve şifre girişidir. ir kurumsal ağa bağlı bir bilgisayarın ismindeki alan adı tipinde kullanılan "gov" terimi, bu kurumun ne tür bir kurum olduğunu gösterir? ) skeri kurum ) Eğitimkuruluşu C) ğ işleten şirket D) Ticari kuruluş E) Devlet kuruluşu ) FTP yazılımıdır. ) Telnet yazılımıdır. C) rama motorudur. D) DNS sunucudur. E) Web sitesidir. Herhangi bir işlemin tamamlanması ya da bir problemin çözümüne sonlu sayıda adım ile ulaşmayı sağlayan kurallar kümesine ne ad verilir? ) Sistemanalizive tasarımı ) Problemçözme C) Karar alma D) Planlama E) lgoritma lgoritmaların geometrik şekiller kullanılarak gösterilmesine ne ad verilir? ) Karar tablosu ) kış şeması C) Sistemtasarımı D) Sistemyaşam olgusu E) Sözde kodlama 35. rama yaparken kullanabilen * simgesinin işlevi nedir? ) Türkçe karakterlerin yerine geçmek ) Kendisinden önce yazılan harfler ile başlayan kelimelerin bulunduğu sayfaları listelemek C) Her iki sözcüğün de ortak kullanıldığı sitelerin adreslerini bulmak D) rama yapılan sözcüklerden sadece birinin içinde bulunduğu sitelerin adreslerini bulmak E) Kendisinden sonra yazılan kelimeleri tarama dışında bırakmak 40. Problemin çözümü için alternatiflerin önerildiği problem çözme aşaması aşağıdakilerden hangisidir? ) Ön araştırma ) Sistemanalizi C) Sistemtasarımı D) Sistemgeliştirme E) Sistemin güncellenmesi 36. ir Internet adresinin kısayolunu saklamaya yarayan web tarayıcısının özelliğine ne ad verilir? ) rama ) Geri C) İleri D) Sık Kullanılanlar E) Yenile 12

13 2010 M e DÝKKT! u dersin kapsamýna giren bazý konularda, ders kitabýnýzýn basýma hazýrlanmasýndan sonra deðiþiklik yapýlmýþ olabilir. ununla birlikte, testteki sorularý, ders kitabýnýzda verilen bilgilere göre cevaplayýnýz. ir sorunun cevabý sonraki düzenlemelerle deðiþmiþ olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doðru olan cevabý iþaretleyiniz. Hukuk kurallarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda zaman içerisinde değiştirilmesi mümkündür. ) Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenler. C) Yaptırımı manevidir. D) Kişilerle kişiler arasındaki ilişkileri düzenler. E) Uyulması zorunludur. HUKUK GÝRÝÞ 4. Xile Yimamnikahı ile evlenmişlerdir. u şahısların evlilik akitlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Xve Y'nin evliliği savcının açacağı davaya kadar geçerli bir evlilik olarak varlığını sürdürür. ) X ve Y'nin evlenme iradeleri mevcut olduğundan, evlilikleri hukuki açıdan geçerlidir. ncak iptal edilebilir. C) X ve Y, kanunun öngördüğü şekilde evlenmediklerinden, evlilikleri yok hükmündedir. D) X ve Y'nin evlenme iradeleri mevcut olduğundan, evlilikleri hukuki açıdan geçerli olup iptal edilemez. E) X ve Y, geçerli bir evlilik akdine sahip olmadıklarından, X ve Y'nin evlilikleri iptal yaptırımına tabidir. 5. şağıdaki işlem veya fiillerden hangisi hakkında tazminat talebinde bulunulamaz? 2. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Uyulmadığında Devlet zorla yerine getirir. ) Maddi bir yaptırıma bağlanırlar. C) Emir ve yasakları genel olarak benzerlik gösterir. D) Uyulması zorunludur. E) Din ve ahlak kurallarından ibarettir. 6. ) Y'nin tedbirsizliği ve dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazasında Z'nin sakat kalması ) Y'nin X'e ait evi kiralaması C) Y'nin patronuna hakaret etmesi D) İşyerinde hukuken gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle işçi Y'nin, iş gücü kaybına uğraması E) Y'nin satmış olduğu malı taahhüt ettiği tarihte teslim etmemesi nedeniyle alıcının müşterilerine olan taahhütlerini yerine getiremeyerek itibar kaybına uğraması şağıdaki hallerden hangisinde yaptırımı söz konusu olmaz? cebri icra ) Y'nin, X bankasından aldığı krediyi zamanında ifa etmemesi ) Y'nin nafaka borcunu ödememesi C) Y'nin gayrimenkul satışını tapuda yapmaması D) Y'nin, X'e ait taşınmazı tahliye ilamına rağmen tahliye etmemesi E) Y'nin ipotekli borcunu ödememesi 3. ir kimsenin belirli bir olay karşısında ne şekilde davranması gerektiğini düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangisidir? 7. Türkiye Cumhuriyeti'nin "laik bir devlet" olduğu ilkesi hangi hukuksal düzenlemede yer almaktadır? ) Sosyal kurallar ) Görgü kuralları C) hlak kuralları D) Din kuralları E) Hukuk kuralları ) Yönetmelik ) Tebliğ C) Kanun hükmünde kararname D) Tüzük E) nayasa 13

14 2010 M e şağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargıda yer alan dava türlerinden biri değildir? ) ir küçüğün ergin kılınmasına karar verilmesi ) Karı ve koca arasında geçimsizlik nedeniyle boşanma istemi C) Evlat edinmeye izin ve onay D) Vakıfların mahkeme siciline tescili E) kıl hastasına vasi tayini nayasasına göre tüzük çıkarma yetkisi kime tanınmıştır? ) Cumhurbaşkanı'na ) Milli Güvenlik Kurulu'na C) Meclis aşkanı'na D) aşbakan'a E) akanlar Kurulu'na 9. şağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın sonuçlarından biridir? 14. Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sosyal adaleti ) Din ve vicdan özgürlüğünü C) Herkesin sosyal güvenlik içinde yaşamasını D) İdarenin eylem ve işlemlerinde keyfiliği önlemek E) Vatandaşın güven ve refahını şağıdakilerden hangisi Ticaret Kanununda düzenlenen ticaret ortaklıklarından biri değildir? ) Limited şirket ) di şirket C) Komandit şirket D) nonim şirket E) Kolektif şirket Nişanlanma, aşağıdaki Medeni Hukuk kollarından hangisinin konusuna girer? ) Miras hukuku ) ile hukuku C) Kişiler hukuku D) orçlar hukuku E) Eşya hukuku şağıdakilerden hangisi esnaflar ile tacirler arasındaki farklardan biri değildir? ) Esnaflar ticari defter tutmak zorunda değildir. Oysa tacirler ticari defter tutmakla yükümlüdür. ) Esnaflar ticaret unvanı kullanmak zorunda değilken, tacirler ticaret unvanı kullanmak zorundadır. C) Esnaflar yalnızca gerçek kişi olabilirler. Tacirler ise gerçek ya da tüzel kişi olabilirler. D) Tacirler ticari işletmelerini ticaret siciline tescil ettirmekle yükümlüdürler. Esnaflar ise esnaf işletmesi işletirler. E) Tacirler her türlü borçlarından dolayı iflasa tabi iken, esnaflar yalnızca ticari borçlarından dolayı iflasa tabidirler ) Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girerler. ) Temel haklar, sıkıyönetim ve olağanüstü haller dışında, kanun hükmünde kararname ile düzenlenemezler. C) Yayınlandıkları gün Türkiye üyük Millet Meclisinin onayına sunulmayan kararnameler, bu tarihte yürürlükten kalkarlar. D) Temel haklar dışındaki her konu kanun hükmünde kararnameyle düzenlenebilir. E) Türkiye üyük Millet Meclisinin kanunla yetki vermesi üzerine akanlar Kurulu tarafından çıkarılırlar. Kanunlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Türkiye üyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları Cumhurbaşkanı onbeş gün içinde yayımlar. ) Cumhurbaşkanı bütçe kanunlarını tekrar görüşülmek üzere Türkiye üyük Millet Meclisine geri gönderemez. C) Türkiye üyük Millet Meclisi geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır. D) Kanunlar, Resmi Gazetede yayımlanır. E) Türkiye üyük Millet Meclisi nayasa'nın kendisine tanıdığı kanun yapma yetkisini devredebilir. ir buluş vücuda getiren kimsenin Türk Patent Enstitüsü'nden bununla ilgili aldığı belgeye ne ad verilir? ) İhtira beratı ) Marka C) Sınai eser D) Telif E) Tescil

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 2007 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1107 2014 - GÜZ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YRIYIL ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO :...

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ

HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 111 e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? HUKUK 1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, öneriye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında

Detaylı

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 118 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 DIŞ TİCRET UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 14 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı