(From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun)"

Transkript

1 ABDALÂN-I RÛM DAN G RESUNLU YAKUP HAL FE (ZAV YES VE DERBEND ) (From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun) Mehmet FATSA* ÖZET Biz bu çal flmam zda Karadeniz bölgesinin Türk yerleflimine aç lmas na öncülük eden ilk dönem Türk dervifllerinden biri olan Yakup Halife, zaviyesi ve kaynaklarda onun ad yla an lan derbent teflkilat üzerinde duraca z. Yakup Halife nin kurdu u zaviye ve derbent yap lar na ait çok say da kal nt Giresun merkez ilçeye ba l Tekke köyü ve çevresinde halen mevcuttur. Bafllang çta fetih ve iskân görevi üstlenerek yörenin Müslümanlaflmas ve Türkleflmesine katk sa layan söz konusu zaviye, Osmanl idaresinin bölgede tesisinden sonra, fiebinkarahisar da yo unlaflan ticaret yollar n n Giresun iskelesine inen aya n n güvenli ini ve bak m n sa layan derbent teflkilat niteli ine bürünmüfltür. XIX. Yüzy l n ikinci yar s na ait fler iyye sicillerinde ise art k bu görevinden bahsedilmemekte; geçen yüzy llar içinde zaviyeye tahsis edilen vak f yerlerin onun soyundan gelenler aras nda taksimine yer verilmektedir. flte bu mütevaz makalede söz konusu kurumun yaflad tarihi süreç ve dönüflüm ele al nacakt r. Anahtar Kelimeler: Yakup Halife, Zaviye, Yakup Halife Soyu, Derbent. ABSTARACT The topic of this writing is one of the Turk dervishes of caliph Yakup who is the initiator of Blacksea region s being Turkish settlement, his zaviye and his derbent. There are still remnants of zaviye and derbent founded by Caliph Yakup in the village of Tekke in Giresun. The Zaviye which contributes to the region s being Muslim and Turkish settlement was used for conguest and housing at the beginning. After the Otoman control in the region, the zaviye became a derbent which provides the security and care of the trade ways of fiebinkarahisar s Giresun line. Now it is mentioned with this role in the register of fler iyye belong to half of the XIX. th century. By the centuries pass it is possible to see its role of dividing it to its ancestors. In this humble article it is possible to see the historical process of this foundation. Key Words: Caliph Yakup, Zaviye, the origin of caliph Yakup, Derbent. G R fi Menak bnâme adl eserin müellifi Firdevs-i Rûmî, Türklerin Anadolu yu üç ayr zamanda fethettiklerini ifade eder. Bunlardan birincisi Abbasiler zaman nda Bizans s n r nda oluflturulan ve ad na sugûr denilen askeri k fllalardan yapt klar ak nlar dönemidir. Seyyid Battal Gazi ve Abdurrahman Gazi bu dönemi temsil eden kahraman kiflilerdir. kincisi Sultan Tu rul ve Sultan Alparslan zaman nda O uzla- * Araflt rmac - Yazar Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

2 Mehmet FATSA r n kitleler halinde Anadolu ya yapt klar ak nlar ve Büyük Selçuklu Devletinin fetih ve iskân hareketidir. Üçüncüsü ise Ahmet Yesevi ye ba l ak nc dervifllerin büyük kalabal klar halinde gerçeklefltirdi i fetih hareketidir (Bayram, 1996: 533). Bunlar n say lar n yüzlerle ifade etmek mümkündür. Nitekim tahrir defterlerinde ve daha baflka temel kaynaklarda Ahmet Yesevî nin flu ata bin, bat ya do ru git, at n n durdu u yerde in ve hemen hizmete baflla!... tarz ndaki emirlerine uyan yüzlerce zaviye kurucusu alperene rastlamak mümkündür. O günlerin heyecan n günümüze aktaran eserlerde Gaziyân, Ahiyân ve Baciyân- Rûm imlâs yla an lan bu dervifllerin hayata bak fl gök yüzünü vatan n çat s, yer yüzünü mescit yapma ve zamana ezan sesiyle hâkim olma fleklinde özetlenmektedir (Kara, 1990: 147). Devrin flartlar nda bahse konu bu dervifllerin gittikleri diyarlar, Türk kültürü ve slam ile tan flt rmalar nda uygulad klar yöntemler ilgi çekicidir. Bunlardan biri de tekke ve zaviyeler civar nda meydana getirilmifl yerleflim biçimleridir. Önce o yerleri Ahi-çukuru, fi hlar, Dede-köy, Eren-köy, Veli-köy, Tekke-köy, Tekke-dere, Tekke-güney, Tekke-viran, Zeyve... vb isimlerle tesmiye ederek, bir kimlik kazand rm fllar; sonra da buralarda imaret, tekke, cami, medrese, derbent ve köprü gibi bay nd rl k faaliyetleri yaparak buralar diyar- slam haline getirmifllerdir. Yesevi ekolünün Anadolu da en tan nm fl ismi, ayn zamanda bir Türkmen dervifli olan fieyh Evhadü d-din Kirmanî kabul edilir. Hoca Ahmet Yesevi yi görmemifl olmas na karfl n, onun meflrebine ba l oldu u Muhyiddin Arabî taraf ndan nakledilir (Bayram, 1996:542). Yesevi ekolünün Anadolu daki temsilcisi kabul edilen Kirmânî nin Türk as ll olmas ve Türkmenler aras nda Türkçe konuflmas ününü art rm flt r. Onun ortaya koydu u tasavvufi anlay fl konar-göçer Türkmenlerin sosyal yaflam na uygun düfltü ü için daha fazla ilgi uyand rm flt r. Nitekim araflt rmac lar Yunus Emre nin Da lar ile tafllar ile/ça ray m Mevlam seni Seherlerde kufllar ile/ça ray m Mevlam seni dizeleri ile bu görüflü yans tt n kabul ederler. Hayat k rda, bay rda, çileli ve hayvan sürüleri peflinde geçen yar göçebe insanlar n bu yolu tercih etmeleri beklenen, do al bir durumdur. Temelde üstün nitelikli insan anlam nda insan- kâmil yetifltirmeyi hedefleyen ve Türkmenlerin yaflay fl tarz na uygunluk tafl yan Horasan, Türkistan tarz bu sûfi ekol, birçok Türkmen meflay h taraf ndan Anadolu ya tafl nm flt r. Tüm özelliklerini Yakup Halife de gördü ümüz bu ilk dönem Türk derviflleri ile ilgili, benimsedi imiz flu tespitleri aktarabiliriz: Bu gönüllü ve kendilerini slâmi- 96 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

3 Ardalân- Rûm dan Giresunlu Yakup Halife (Zaviyesi ve Derbendi) yet e adam fl ulu dervifller olmasayd, Anadolu ya gelen Türkmen ak nlar n n ak - betinin Hun-Türk imparatoru Attila n n yönetimindeki müthifl ak ndan fark kalmayacak, eriyip gidecekti. Sosyal, kültürel ve askeri temellere dayanmayan devletlerin çok k sa bir zamanda çöktü ü tarihi bir gerçektir. flte Malazgirt zaferiyle Anadolu ya bir daha gitmemek, ebedi Türk devletini kurmak üzere Türkmen ak nlar - n n yönetti i insan seline ruh ve flekil veren tek etken bu Türk derviflleridir (Kara,1990: 152). 1-Yakup Halife le lgili Rivayetler Eski kay tlarda Keflap nahiyesine ba l gözüken, flimdi ise Giresun merkeze ba l olan Tekke köyünde türbesi bulunan Yakup Halife nin ne zaman yaflad ve kurdu u zaviyenin özellikleri konusuna girmeden önce, yöre halk n n bu zat ile ilgili anlatt klar na ve tekkenin kuruldu u mahallin tan t m na k saca yer vermek faydal olacakt r. Yakup Halife tekkesinin kuruldu u Tekke köyü, Dereli ilçe merkezi ile Duro lu Beldesi aras nda, Aksu vadisinin güney do u yakas nda yer alan Guraba, Çak r, bri ve Tekke mahallerinden oluflur. Tekkenin kuruldu u merkez mahalle, Çatak deresi ile De irmenard deresi aras nda yar mada fleklinde küçük bir düzlükten ibarettir. Bahse konu köy, Anbaralan, Ikl kç, P narçukuru (Arpa) köyleri ve Aksu deresi kenar nda kurulmufl olan Yal kahve yerleflkesi ile çevrili, arazisi oldukça engebeli bir yerdir. Köy halk, onun Giresun flehir merkezinde türbesi bulunan ve 1461 tarihinde flehrin fethi s ras nda flehit düfltü ü söylenen Seyyid Vakkas Hazretleri nin kardefli oldu una inan r. Ayr ca halk aras nda Eyüp fi h ad nda bir Türk derviflinden daha söz edilmektedir. Bu zata ait olan mezar n, hazine avc lar taraf ndan tahrip edildi i nakledilmektedir. Menk beye göre Yakup Halife zaman nda sürekli kaynamakta olan üç kazan vard r. Bu üç kazan n içine ne kadar pirinç, un, bulgur, m - s r at l rsa at ls n kazan n dibinde kaybolmaktad r. Kazandaki yemekler ise asla bitmemektedir. Gelip geçen ne kadar aç insan varsa kazandan ald klar yemekle doymaktad r (Kara, 1988: ) 1. Halk n menk bevî tarzda anlatt bu durum, asl nda Yakup Halife zaviyesinin tarih içindeki fonksiyonunu, zaviyenin imaret (aflevi) hizmeti ile ilgili boyutunu ele vermektedir. Nitekim inceledi imiz baflka zaviyelerin görevlerini ortaya koyan tahrir kay tlar nda ço u zaman geçen ayendeye ve revendeye it âm- t aâm edüp 1 Köy sakinlerinden Emir o lu Mustafa Turan (D.1932) ile yap lan görüflmeden Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

4 Mehmet FATSA ifadesinin Yakup Halife için de kullan ld n biliyoruz. Köy halk ndan elde edilen bilgilere göre, bahse konu kazanlardan biri yak n zamanlara kadar mevcutken, sahipsizlik yüzünden kaybedilmifltir. Konuyla ilgili halk rivayeti özetle flöyledir: Yakup Halife de irmeni yapt ktan sonra, kerametini göstererek de irmeni kendi kendine hiç tah l koymadan un ö ütür hale getirir. Halka da kesinlikle de irmenin teknesine bakmamalar n tembih eder. Yakup Halife nin tembihine herkes uymaktad r. Günlerden bir gün, yafll bir kad n k z na, gidip de irmenden un getirmesini söyler. Tekneye bakmamas n da s k ca tembihler. De irmene gelen k z uzun süre tereddüt ettikten sonra, dayanamay p, bafl n kald r p tekneye bak verir. Teknede bir sar y lan k vr lm fl yatmaktad r. Un haline gelen tah l da bu y lan n a z ndan akmaktad r. K z n y lan görmesiyle s r bozulur ve y lan kaybolur (Kara, 1988: 110; Kafeso lu, 1988: 289). Asl nda, eski Türk inanc nda önemli bir yer tutan su kültü ile iliflkili bu türden de irmen hikâyelerine yörede fieyh Mustafa, Hac Abdullah Halife ve di er zaviyeler ile ilgili halk rivayetlerinde de rastlamaktay z. Genel olarak bak ld nda, bahse konu Türk derviflleri ile ilgili halk rivayetlerinin, efsanelerin ortak yanlar n n oldu unu görmek mümkündür. Bunun nedenlerini, o günün Türk toplumunun benzer hayat tarz nda, slam öncesinden gelen ortak kültür ve inanç de erlerinde aramak gerekir. 2-Yakup Halife Vakf Yakup Halife, Giresun ve çevresinde XIV. yüzy l n sonlar nda kolonizasyon metoduna örnek gösterilebilecek ilk dönem gâzi Türk dervifllerinden birisi, belki de en mühim olan d r. Ancak onun hakk nda biyografik bilgi oluflturabilecek bir imkân yoktur. I.Selim döneminde yaz lm fl olan 1515 tarihli mufassal; Kanuni döneminde yaz lm fl olan 1530 tarihli mücmel ve 1554 tarihli mufassal tahrir defterleri, flimdilik ondan bahseden en önemli kaynaklar olarak kabul edilebilir. XIX. yüzy l n II. yar s na ait Trabzon Vilayeti Salnamelerinin Hac Abdullah Halife, fieyh dris, Seyyid Vakkas ve fieyh Kerameddin gibi isimlerden bahsetmesine karfl n, Yakup Halife vakf n ve zâviyesini anmamas ilgi çekici bir durumdur(tvs,1288: ) 2. Buna karfl n ayn dönemin kad sicillerinde bu konuda önemli bilgiler bulunmaktad r. Vergi defterlerinde yer alan kay tlardan anlafl ld na göre Yakup Halife zaviyesine ilk olarak, Giresun yöresinin güney ve bat k s mlar n fetheden Hac emiro ul- 2 Bu salnâmelerde yer alan konuyla ilgili baz bilgilerin tevatüre dayand r ld n da ifade etmek isterim. 98 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

5 Ardalân- Rûm dan Giresunlu Yakup Halife (Zaviyesi ve Derbendi) lar hükümdar Gâzi Süleyman Bey taraf ndan vak f tahsisi yap lm flt r. XVI. yüzy - l n bafllar nda Trabzon sancakbeyi B y kl Mehmet Bey ile Keflap yöresindeki baz köylerin dirli ini tasarruf eden Çepni beyi Özlemifl Bey taraf ndan da vak f tahsisi yap ld anlafl lmaktad r (Barkan, 1942: 346; Fatsa, 2005: 173). Ancak bu ilk vak f ifllemlerini tescil eden vakfiye belgeleri elimizde yoktur. Sultan II. Bayez t döneminde 1496 (H.901) y l nda tanzim edildi i anlafl lan; brahim Pafla, Siyavufl Pafla ve Mehmet Pafla gibi yüksek dereceli devlet adamlar n n da flahitler olarak imzalar n tafl yan baflka bir vakfiyede, konuyla ilgili önemli ayr nt lara yer verilmifltir (Bozalio lu, 1997: ). Buna göre, söz konusu vakfa gelir yaz lm fl olan köy, mezra ve yaylalar flunlard r: Avc deresi, Sakaralan, Atmacaalan, lyas köyü, Döngel, Armutalan, Guraba, Ey(b)ri, Arpa, Halkalu, Gebek, Sarvan, And r n, K z lot (mezra), Çatak, Sukucak, Sekkek, K z lcaoluk, Ç kr kkap, Koçalan, Pancarkertli, Güdüldere ve Arpaçukuru 3. Bu yerlerin bir k sm yayla bir k sm köy ve bir k sm ise meskûn olmayan mezrad r (ekinlik). Vakfiyede geçen bu bilgileri vergi defterleri ve XIX. Yüzy l n ikinci yar s nda tanzim edilmifl vak f defteri do rulamaktad r (BOA,TTD.52: 30 / 288: ) 4. Vergi defterindeki ifadelerden anlafl lmaktad r ki, bu yerlerin baz lar n n mâlikâne, baz lar n n divâni vergileri; bir k sm ndan ise bir miktar hisse Yakup Halife vakf na gelir yaz lm flt r. Vakfiyede al nan vergilerin miktar ve cinsi ile ilgili bir ifadeye yer verilmemifltir. Vakfiye metninde Çatak ta merhum ve ma fûr Yakup Halifenin mezar denildi ine göre, türbenin bulundu u flimdiki Tekke köyünün o zamanki ad Çatak t r. Ayr ca zaviyenin bulundu u mahallenin bat s ndan akan derenin ad da Çatak t r. Vergi defterlerinde bu konu daha aç k olarak ifade edilmifltir. Çatak kelimesi iki da- n birbiriyle birleflti i dere yata anlam na gelen co rafik bir terimdir (Do an, 1996: 212). Gerçekten de tekkenin kuruldu u mahalle iki da n aras nda, bir akarsu vadisi içinde kurulmufltur. Yine vakfiyede Yakup Halife soyundan gelen fleyh efendiler kast edilerek... âyende ve revendeye hizmet edüp; vâk f n ruhu içün ve padiflah- âlem-penâh hazretlerinin devam- devleti içün dua edeler denilmektedir. Bu ifadeler, bahse konu zaviyenin, bölgeden geçen ana yol üzerindeki imâret hizmetleri ile görevli olmas d fl nda; devrin padiflah na da manevi destek sa lamak gibi bir görevinin oldu unu hat rlatmaktad r. 3 Yakup Halife vakf na ait bilgiler ihtiva eden, 1290 tarihli Osmanl ca elyazmas bir vak f defteri, Keflap lçe Tapu Müdürlü ün arflivindedir. Defter no: 14/16 4 B y kl Mehmet Bey, ayr ca Erzincan, Bayburt ve Diyarbak r valilikleri de yapm flt r (Bostan, 2004: 58) Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

6 Mehmet FATSA 3-Tahrir Defterlerinde Yakup Halife Yavuz Sultan Selim in hükümdarl n n üçüncü y l nda, 1515 tarihinde yaz lm fl olan vergi-nüfus defterinde yer alan flu kay t, bize önemli bilgiler sunmaktad r: Evkaf - Hânedân mefharü l-ârifîn Yakup Halife, ma a câmi-i hod ber mûceb-i vakfiyei Süleyman Be, mir-i Çepniyân. ve Mehmet Be -i mirâhûr el-müfltehir B y klu (BOA,TTD. 52: 678) Bu kay t, yukar da de erlendirmesini yapt m z gibi Yakup Halifeye ilk vak f tahsis edenlerin kimler oldu unu aç k bir flekilde ortaya koymaktad r. Bu kiflilerden biri Süleyman Bey dir ki, onun bu bölgede 1397 y l nda faaliyet yürüttü ü, göçebe Türkmenleri bu tarihlerde iskân etti i bilinmektedir (Yediy ld z,1985: 54). Bu durumda Yakup Halife 1397 li y llarda, yani Beylikler döneminde Çatak ve çevresindeki köyleri tasarruf edecek biçimde zaviye, cami vs müesseselerini kurmufl durumdad r. Sonraki y llarda bölgede Osmanl idaresi kurulunca, Trabzon valisi olan B y kl Mehmet Bey, zaviyeyi güçlendirecek tedbirler alm fl ve vak flar tahsis etmifltir. Yukar da yeni Türk harfleriyle sundu umuz kayd n hemen alt nda, vakfa konu olan 5 köyün sosyal ve mali durumlar na iliflkin çok de erli bilgiler sunulmufltur. fiimdi Çatak ta meskûn oldu u anlafl lan Yakup Halife hanedan n n durumunu incelemeye geçebiliriz: 1515 y l nda zaviyenin faaliyette bulundu u Çatak (Tekke) köyünde 23 erkek vergi nüfusu mevcuttur. Bunlar n pek ço u Yakup Halife hânedân ndan olup, camide hatiplik, imaml k, müezzinlik ve cüzhanl k yapmaktad rlar. Bu tarihte, Yakup Halife soyundan gelen Kas m Halifenin dört o lundan söz edilmektedir. Bunlardan Yusuf ile Murat Halife müflterek tekkedar; Ramazan Halife imam-hatip 5 ; lyas Fakih müezzin; lyas Fakih o lu Piri ile Kas m Halifenin fieyh Tâmu adl o lundan torunu Abdullah cami mülâz m ; fieyh Tâmu nun o ullar brahim Fakih, Mustafa Fakih ve Tayip Fakih cüzhan olarak yaz lm fllard r. Ramazan o ullar Fethullah ve Nurullah ile Kas m Fakih o ullar S dd k Fakih ve Yusuf Fakih; ve Halil o lu Yusuf Fakih adl kifliler de cüzhan olarak zikredilmifllerdir. Kas m Fakihin di er o lu Hasan ise camide kayy m görevine bakmaktad r. 5 Giresun Tarihi adl kitab m zda Ramazan Halifeyi, Kas m Halifenin kardefli olarak göstermifliz. Bu flah s Kas m Halifenin o ludur. Düzeltir özür dileriz 100 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

7 Ardalân- Rûm dan Giresunlu Yakup Halife (Zaviyesi ve Derbendi) Bunlardan ayr olarak 9 kifli de cami ve zaviyenin baflka ünitelerinde görevli kay t edilmifllerdir. Bu çoklukta kiflinin, ilmiye mensuplar n n kulland fakih unvan ile an lm fl olmas tesadüfi bir durum de ildir. Öyle anlafl lmaktad r ki Çatak köyü ve yak n nda bulunan mahallelerde Yakup Halife vakf na ba l cami, medrese ve imaret hizmeti veren kurumlar bafllang çtan beri mevcuttur ve Çatak köyünde oturanlar n tamam da Yakup Halife nin hanedan ndan olup bu hizmetleri yürütmektedir. Yakup Halife vakf na vergi ödemekle mükellef kaydedilmifl di er köylerden Ikl kç da 7; Guraba da 4, Eyrigerifl te 20 ve Arpa köyünde 23 neferin ad an lm flt r. Bunlardan Ikl kç da yaflayan Ahmet Fakih; Ey(b)rigerifl te Latif o lu Ahmet ve Arpa köyünde brahim o lu Osman adl kifliler hizmetkâr- zaviye fleklinde kaydedilmifltir. Ayr ca Sarvan köyünden buraya geldi i anlafl lan Yusuf o lu Mevlânâ fieyh Ali de hizmetkâr - Yakup Halife kaydedilmifltir. Yine Arpa köyünden Himmet o lu Yakup Fakih adl bir kifli de çevredeki Semâyil camiinin cüzhan olarak zikredilmifltir (BOA,TTD. 52: ) tarihli vergi-nüfus defterinde Yakup Halife vakf yla ilgili baflka bilgilere de yer verilmektedir. Buna göre Süleyman Beyin hibe etti i Davut-çukuru denilen yer Yakup Halifenin mülkü olarak an lmaktad r. Trabzon sancak beyi B y kl Mehmet Beyin vakf ise meyveli ve yabani a açlardan oluflan bahçelik bir yerdir. Ayr ca Süleyman Halifenin mülkü zikredilmifl olan ekinlikler, Yakup Halife zaviyesine aktar lm flt r. Bahse konu Süleyman Halife hakk nda ise bilgi verilmemektedir. Yine Çepni beylerinden Özlemifl Bey de, Kürtün e ba l Beylik köyünün gelirlerini Yakup Halife zaviyesine vakfetmifltir. Hâlen çal fl r durumdaki De irmenard deresi üzerinde Yakup Halife de irmeni, bu tarihte 1 kap l (tek tafll demek) ve icareden 20 akçelik gelir durumu ile ifade edilirken; yine ayn dere üzerindeki Kas m o lu brahim in de irmeninin de yine 1 kap l ve icareden 20 akçe gelir getirdi i aktar lmaktad r. Davutçukuru denilen Yakup Halife mülkünde, do an (avc kufl yetifltiricili inden) yuvas ndan 50 akçe gelir kaydedilmifltir. Giresun kad s n n hüccetine göre B y kl Mehmet Bey vakf ndan olan yerin (zemin) s n rlar da aktar lmaktad r. Buna göre söz konusu yer: Güneyde So uk P nar ve Karaca Kaya Bo az ile Arpa köyüne, do uda Be Suyu Derbendi den Düvenci Deresi ne, kuzeyde Kufl A ac ndan Yar a, bat da da Ahmet Ekizi bafl ndan Tafnal Geçe i ne bitifliktir (BOA,TTD. 52: 680 /Sümer,1992: 76). Merhum Faruk Sümer, vergi kay tlar na bakarak Yakup Halife vakf na konu olan köy ve mezralar n sosyal ve mali özetini flöyle nakletmifltir: Toplam: 5 köy- Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

8 Mehmet FATSA de 36 hâne, 27 bennak, 14 caba ve 5 mücerred / Bennak resmi 14 den 540, caba resmi 13 den 221, bu day öflrü 50 kilesi 8 den 400, arpa öflrü 50 kilesi 7 den 350, dar öflrü 50 kilesi 8 den 400, meyve öflrü 25, ceviz öflrü 15, bal öflrü 50, kendir öflrü 30, koyun resmi 28, gerdek akçesi 60 ve ceraim resmi 40 olmak üzere hâs l: 2067 akçe (Sümer,1992: 77). Al nan vergilerin cinsine bakarak, 1515 tarihi itibariyle vakfa konu olan bu köylerin geçim kaynaklar n ve Giresun k rsal ndaki sosyo-ekonomik faaliyetlerin niteli ini de tespit etmek mümkün olmaktad r. Bütün bu bilgilerin alt na düflülen bir bilgi notu da bize Yakup Halifenin kiflili i ve tekkesi hakk nda önemli ipuçlar sunmaktad r. Önemli buldu umuz bu kayd n transkripsiyonu flöyledir: Mezkur Yakup Halife ehl-i velayet ve sahib-i keramet kimesne olma n, Çepni beylerinden Süleyman Be zikrolan karyeleri, mezkur Yakup Halifenin hanedan na ve camiine vakfedüp, kadimden ilâ yevminâ hâzâ bunlardan öflür ve rüsum al na gelmeyüp sair Yakac k 6 Derbendine, Yakup Halife ve Süleyman Halife köprüsüne hizmet edüp, riâyet oluna gelmifller. El-hâlet-ü hezihi Trabzon vilayeti tecdid-i defter olup zikrolan karyelerde mezbur Yakup Halife akrabas ndan kimesnelerin ba z bennak ve ba z caba kaydolunup, âyendeye ve revendeye hizmet edüp avâr z vâki oldukça avâr zâttan emin olup bunlar n öflrüne ve rüsumuna ve ârûsiyesine ve cerâimine ve do an yuvas na ve kurban na ve k flla na ve yayla na sancak be inden ve Sü bafl ndan ve Çeri bafl ndan ve gayriden kimesne vechün mine l vücûh dahl u taarruz etme e diye emr olundu u sebepten defter-i cedid-i sultaniye kay t olundu (BOA,TTD.52: ) / Sümer,1992: 69). Osmanl ca metinlere yabanc olan okuyucular m z için bu ifadeleri özetleyecek olursak, flu denilmek isteniyor: Yakup Halife manevi bak mdan Allah a yak nd r ve bu yüzden keramet sahibi bir kimsedir. Çepni beylerinden Süleyman Bey ona, çevreyi flenlendirsin imar etsin diye köy ve mezra vakfetmifltir. Buradan geçen umumi yolun güvenli ini sa las n, köprülerin bak m n yaps n diye de karakol (derbent) muhaf zl ile görevlendirilmifltir (Orhonlu, 1990: 9-11). Ayr ca gelen geçen yolcular n bar nd r lmas için de imarethane kurmas istenmifltir. Bütün bu görevlerine karfl l k yukar da arz edilen köylerin vergi gelirleri ona ve soyundan gelen zaviyedar kiflilere tahsis edilmifl, bunlar her türlü vergiden de muaf tutulmufllard r. Bu ayr cal da hiçbir kamu görevlisinin de ifltiremeyece i ifade edilmifltir. 6 Bu kelime F.Sümer taraf ndan Bakacak, Ö.Lütfi Barkan taraf ndan ise Yakac k fleklinde okunmufltur (Sümer, 1992: 69; Barkan, 1942: 346). Buras n n bir yer ad olarak Yakac k fleklinde okunmas daha do ru olur. 102 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

9 Ardalân- Rûm dan Giresunlu Yakup Halife (Zaviyesi ve Derbendi) 1530 tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri ad ile yaz lm fl olan tahrir defterinde ise, ayn kay t, ilaveler yap larak yeniden yaz lm flt r. Farkl l k sadece söz konusu metnin 7.sat r içinde..ba z bennak ve ba z caba kaydolunup ifadesine, rüsum- fler iyye ve örfiyye vaz olup, iki bin yüz altm fl akçe ber vechi serbest ve mahfuz ül-kelam has l ba lanup, hanedan- mezkûrdan her kim fleyh olursa denilerek, âyendeye ve revendeye hizmet edüp.. cümlesi ile de devam getirilmifltir (BOA,TTD.387: 762). Bu defterde, söz konusu zaviye ile ilgili olarak baflka bilgiler de yer almaktad r. Yakup Halife zaviyesine konu olan köyler hakk nda bilgiler naklettikten sonra flu ifadelere yer verilmektedir: Karye-i Barça tabi-i Çepni, mezkûr karyeden on dokuz kimesne, Yakup Halife Köprülerine köprücü olup ve Yakup Halife Derbendinde derbentçi ve meremmetçi olduklar sebepten, ber karar- sab k köprücü ve derbentçi ta yin olundular. Madem ki, zikrolunan hizmete lay klar, avar z teklif olunmaya deyu emr olundu (BOA,TTD. 387: 749) Bu kay ttan aç kça anlafl lmaktad r ki, 1530 tarihinde Giresun ilinin s n rlar n n en az ndan önemli bir k sm Çepni Vilayeti olarak yaz lm flt r ve Yakup Halife zaviyesinin etkin oldu u köyler Vilayet-i Çepni ye ba l yerlerdendir 7. Barça köyünde yaflayanlardan baz lar da, Yakup Halife vakf na ba l köprülerin, eskiden oldu- u gibi hem onar m n (meremmetçi) ve hem de korunmas n, muhaf zl n (derbentçi) üstlenmifller; bu hizmetlerinden ötürü de, örfi bir vergi olan avar zdan muaf tutulmufllard r. Ayn tahrir defterinin bir baflka yerinde Vilayet-i Çepni ye ba l Kürtün kazas köylerinden bahsedilirken, Karye-i Aln yoma dan iki nefer kimesne, avâr z teklif olunmaya ve üç nefer kimesne dahi Yakup Halife camiine meremmetçi ta yin olundu, mezkûrlara avar z teklif olunmaya (BOA,TTD.387: 747) denilmektedir. Aln yoma, t pk Barça köyü gibi bu gün Giresun merkez ilçeye ba l köylerden birisidir. Tahririn yap ld s rada bu köyden iki kifli, Yakup Halife camiinin meremmetçisi, yani tamir ve bak m ifllerini üstlenmifller, bu yüzden de avar z vergisinden muaf yaz lm fllard r tarihli mufassal vergi-nüfus defterinde de bu köyler yine ayn vakf n kapsam nda gösterilmifllerdir. Zaviyenin kurulmufl oldu u Çatak köyünde bu tarihte yaflayanlardan Kas m Halife o lu Seyyid Yusuf Halife ve Veli (yahut Veled) o lu tarihinde yap lm fl olan tahrir kayd nda Giresun, Bedreme ve Görele gibi, Kürtün Kazas na ba l kaleler olarak zikredilmektedir. Bkz. s.747,748,751,760,761 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

10 Mehmet FATSA Yakup zaviyedâr; Ramazan Halife o lu Abdullah Halife, Hasan o lu brahim ve smail o lu Ramazan mülaz mân- câmi ve smail o lu Ramazan adl di er bir kifli ise imam olarak zikredilmifltir. Ayr ca Sarban (flimdiki Sarvan) köyü ile ilgili olan vergi kayd nda, yukar da ad geçen fieyh Ali nin sâlih ve mütedeyyin bir kifli olarak Yakup Halife hanedan na hizmetkâr oldu u, bu hizmetine karfl l k ayr cal kl ve cümle vergilerden muaf tutuldu u ifade edilmektedir (BOA,TTD. 288: 753) 8. XVI. yüzy la ait olan bu metinlerden anlafl laca gibi Yakup Halife, 1397 de Giresun yöresinin fetih ve iskân na, Hac emiro ullar hükümdar Süleyman Beyin emrinde kat lm fl gazi bir Türk derviflidir. Bu hizmetinden dolay da fethetti i köyler, bafl nda bulundu u oyma ile beraber kendisine yurtluk olarak verilmifl ve vak f tahsisi yap lm flt r. Osmanl ca metinde geçen ifadelerde Yakup Halife, ehl-i velâyet ve sâhib-i kerâmet fleklinde tasvir edilmektedir. Öyle anlafl lmaktad r ki, Yakup Halife bafl nda bulundu u Türk oyma n idare eden bir bey olman n yan nda, manevî yönüyle de halk na örnek bir önder durumundad r. Baflka bir ifadeyle O, mürflit ve kolonizatör bir Türk derviflidir. Yine konuyla ilgili metinde, Yakup Halife köprüleri ve onun uhdesinde olan Yakac k Derbendi fleklinde, baz ifadelere yer verildi ine göre, yörenin bay nd rl k ve güvenlik ifllerini de, lider kiflili i ile Yakup Halife üstlenmifl durumdad r. K saca Yakup Halife, flehirlerde kendini ibadete vermifl, halk n ba fllar yla zaviyesini ve kendisini geçindiren klasik, münzevi bir fleyh de ildir. mar eden, üreten; at na binip gazaya/ savafla giden, yöneten ve çevrede yaflayanlar n can ve mal güvenli ini sa layan dinamik bir Türk derviflidir. Osmanl idaresinin bölgede tesisinden önce, kendisine yurtluk ve vak f tahsis edilmifl olan Yakup Halifenin daha sonra, Osmanl yönetimine girdi i zamanlarda da statüsünde bir gerileme olmam fl, aksine ilave yerler tahsis edilerek söz konusu zaviye güçlendirilmifltir. Elbette bu durum Yakup Halife zaviyesine özel bir durum de ildir. Osmanl Devletinde bütün yol boylar n n ve köprübafllar n n, bu türden imtiyaz sistemiyle güvenlik ve imar n n sa land n biliyoruz (Barkan, 1942: 357). Yakup Halifenin, tasavvufta hangi ekole ba l oldu u konusunda ise aç kças bir bilgimiz yoktur. De erli bilim adam Bahaeddin Yediy ld z, yörede kolonizatör görev üstlenmifl olan bu ilk dönem Türk dervifllerinin, Niksarl Ahi Pehlivan örne- inde oldu u gibi, Ahiyândan olabileceklerini ve esasen Horasan-Türkistan ekolünden geldiklerini ifade etmektedir (Yediy ld z, 2000: 131). Ayr ca Sünni bir hü- 8 Bu tarihte Yakup Halife vakf na gelir yaz lm fl olan köylerden Çatak köyünde 25 nefer, Ikl kç 9 nefer, Guraba 5 nefer ve Ayr gerifl ise 23 nefer kaydedilmifltir. 104 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

11 Ardalân- Rûm dan Giresunlu Yakup Halife (Zaviyesi ve Derbendi) kümdar oldu u bilinen Süleyman Beyin ve Osmanl n n bafl rakibi fiii Safavi devletinin iflbirlikçisi Bat nî zaviyeler karfl s nda son derece duyarl olan I. Selim in atad Trabzon valisi B y kl Mehmet Beyin, bu zaviyeye vak flar tahsis etmesini de bu noktada göz önünde bulundurmak gerekir. 4-fier iyye Sicillerinde Yakup Halife Soyu Yakup Halifenin günümüze kadar ulaflan soy kütü ünü, eksiksiz olarak ortaya ç karmak, elbette kolay de ildir. Ancak, onun soyundan gelen ailelerin XIX. yüzy ldaki durumlar n k smen de olsa, Giresun kazas na ait kad sicillerinden izlemek mümkündür. fier iyye kay tlar, mahkeme tutanaklar ndan olufltu u için, söz konusu zaviyenin, muris ve mirasç lar n n isimlerini ö renmemizi sa lamaktad r. Giresun kazas kapsam nda kalan karye-i Tekye nin ve çevresindeki köylerin halk n n Yakup Halife ile olan soy iliflkilerini ortaya koymam za k smi de olsa bu belgeler yard mc olmaktad r. Söz konusu belgelerde ad geçen evlad- vâk ftan kimseleri flu flekilde s ralamam z mümkündür (GfiS. 1433: 64-66,84): a) Mustafa o lu Hüseyin fieyh:1897 tarihli bir fler iyye kayd nda flu ifadelere yer verilmektedir: Keflap nahiyesinin Tekye karyesinde defin-i hak tr-nâk olan Yakup Halife hazretleri vakf n n tevliyeti cihetine bâ-berat- âl-i flân mutasarr f olan fieyh Mahmut Bilâl Efendinin bilâ-veled vuku - vefat yla verâseti kar ndafl Hüseyin fieyhe ve ba de Hüseyin fieyhin dahi vefat yla.../ Tekye Karyesinden Hac Mustafa-zâde Hüseyin fieyh- (Mühür) (GfiS.1430: 116 /1441: 2). Bu ifadelere bak larak, Yakup Halife neslinden fieyh Mahmut Bilal Efendi ad n tafl yan bir zat n XIX. yüzy lda yaflad n, ancak neslinin daha sonra devam edemedi ini ö reniyoruz. Bundan baflka ayn defterin bir baflka k sm nda yer alan flu kay t da bize bu konuda fl k tutmaktad r: Yakup Halife hazretlerinin zaviyedârl k cihetine bâ-berât- âl-i flân mutasarr f olan fieyh Mustafa n n vuku - vefat yla cihet-i mezkûr o ullar Seyyid Bilal, Mahmut, Hüseyin, Râflit Halifelere; Seyyid Mahmut vefat edince... (GfiS.1430:130) ifadesine bak larak da fieyh Mustafa n n o ullar n n Seyyid Bilal, Mahmut, Hüseyin ve Râflit adl halife san tafl yan kimseler oldu unu ö renebiliyoruz. b) Hüseyin o lu fieyh Mahmut: 1897 tarihli bir baflka fler iyye kayd na göre, Keflap nahiyesi Tekke köyünde yaflayan fieyh Mahmut vefat etmifl ve miras Yakup, Hüseyin ve Ali adl o ullar na intikal etmifltir. Mahmut o lu Hüseyin in de, fler iyye kayd n n yap ld bu tarihten önce vefat etmesiyle veraseti o ullar Mahmut, Ömer, Mehmet ve Osman a intikal etmifltir. Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

12 Mehmet FATSA Mahmut o lu Yakup vefat etmifl, veraseti o ullar Ömer, Ali, Emir ve Mehmet e intikal etmifltir. Daha sonra Mahmut o lu Ali de vefat etmifl, veraseti o ullar Mustafa, Mahmut ve Hurflit e intikal etmifltir. Bu durumda, Yakup Halife soyundan gelen ve Mahmut ad n tafl yan fleyhin neslinden üç aile grubunun ortaya ç kt görülmektedir. Bunlar, Yakup-o ullar, Hüseyino ullar ve Alio ullar fleklinde, aile kurucu kiflilerin adlar yla anmak mümkündür (Fatsa, 2005; 268). Söz konusu sülalelerden gelenlerin tamam n n vefat kay tlar n flimdilik elde edebilmifl de iliz. Ancak yine ayn fler iyye kay tlar ndan Yakupo ullar grubundan Ömer in vefat etmesiyle, verasetinin o ullar Hasan, Osman ve Aziz e intikal etti- ini; bundan sonra Ömer in kardefli Ali nin vefat etti ini ve verasetinin o lu Mustafa ya kald n ö reniyoruz. Bu defa ayn aile grubunun üçüncü erkek evlad ndan olan Emir in vefat etti ini ve verasetinin de o ullar Ahmet, Dursun ve Mehmet e kald n görüyoruz. Yakupo ullar grubunun son erkek aile reisi Mehmet in vefat ile de mirasç s n n sadece Abdullah olarak yaz ld n görüyoruz (GfiS.1431: 14). fieyh Mahmut un üç o lundan di erinin kurucusu oldu u Hüseyino ullar aile grubundan Hüseyin o lu Ömer in vefat yla ilgili kay t, dikkat çekmektedir. Onun ölümüyle, bilâ-veled kaydedildi i için, miras kardeflleri Mahmut ve Osman adl kiflilere intikal etmifltir (GfiS.1431:1). Ayn mahkeme kayd n n baflka sayfas nda ise, Hüseyino ullar grubundan Hüseyin o lu Mehmet in vefat etti i, miras n n o lu Abdullah a kald belirtilmektedir. Sonra da Hüseyin o lu Mahmut un bilâveled vefat nedeniyle miras n n vefat etmemifl olan Osman a intikal etti i ifade edilmifltir (GfiS. 1431: 3-4). c)emir o lu fieyh Ömer: 1897 y l nda yaz lm fl olan bir kad / fler iyye sicilinde, Tekye karyesinde defin-i hak tr-nâk olan Yakup Halife hazretlerinin zaviyedârl k cihetine ber-vech-i ifltirak (olan) fieyh Ömer in vuku - vefât yla.. fleklinde devam eden notlardan anlafl ld na göre verâset, fleyhin Süleyman, Mustafa, zzet ve Salih ad ndaki o ullar na geçmifltir. fieyhin o ullar ndan Salih in ölmesiyle veraseti o lu Ömer e; sonra o lu Süleyman n vefat etmesiyle de veraseti o ullar Mustafa, Kamil, Musa ve Ömer e intikal etmifltir. Ayn defterde yer alan bir baflka kay ttan anlafl ld na göre, bu tarihte söz konusu zaviye faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu zaviye, fler iyye kay tlar nda Yakup Halife ve fieyh Ali Halife fleklinde iki fleyh efendinin isimleriyle tesmiye olunmaktad r (GfiS.1431: 2-4) lü y llar n bafl nda zaviye fleyhli ine Ali o lu Mustafa Halife bakmaktad r (GfiS.1433: 422 / TVBM, VD.1: 7). 106 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

13 Ardalân- Rûm dan Giresunlu Yakup Halife (Zaviyesi ve Derbendi) fiüphesiz, Yakup Halife ahfad ndan olanlar bundan ibarettir de ildir. Bu ailelerden baflka, yine ayn zaviyenin mirasç lar olan ve kay tlarda evlâd- vâk f tan say lan Seyyid Bilal, Seyyid Mahmut, Seyyid Halil, Seyyid Reflit benûn-u Seyyid Mustafa ve Seyyid Mehmet.. (GfiS.1433: 64-66,85) gibi isimlerinden de söz edebilir. Neticede bütün bu isimler, bölgenin etnik kökenini araflt rmak ve ö renmek isteyen kimselere önemli ipuçlar sunmaktad r. 5-Yakup Halife Vakf na Ait Yap lar a)yakup Halife Türbesi: Yakup Halife türbesi, flimdi Tekke ad yla bilinen Giresun merkeze ba l, yukar da k sa özelliklerini verdi imiz köydeki mezarl kta bulunmaktad r. Bu köyün tarihinin, Çepni Türklerinin iskân ile XIV. yüzy l n bafllar - na kadar indi ini vergi kay tlar nda yer alan ifadelere bakarak ç karmak mümkündür. Karadeniz sahilindeki ticaret kolonileri ile Karahisar- flarki gibi daha içeride bulunan pekyolu ticaret merkezleri aras nda irtibat sa layan yollardan birinin buradan geçti ini, Yakup Halife Derbendine mahsus vergi kay tlar ndan ve dereler üzerine kurulmufl çok say da tafl köprünün varl ndan anl yoruz. Dolay s yla Yakup Halifeye ait olan mezar veya türbenin tarihi de bu zamana kadar inmelidir. Ancak bu günkü haliyle mevcut binan n çok eski oldu unu ileri sürmek mümkün de ildir. Halk aras nda türbenin 1500 lü y llarda yap ld ifade edilmekte ise de, bu bilgi mevsuk de ildir. Halk n anlat mlar dikkate al nd nda, önceleri basit malzemeden yap lan türbenin, XIX. yüzy lda da son fleklini ald düflünülebilir. Sekizgen köfleli tafl malzemeden yap lm fl olan türbenin kubbesi kerpiçtendir ve türbe metrekarelik bir alan üzerine kurulmufltur. Alt adet dikdörtgen pencere ile ayd nlat lan türbenin çevresi düzenli ve aç k bir alan olmaktan çok uzakt r. Köy evleri ile türbe duvar aras ndan bir insan n yürüyebilmesi bile oldukça zordur. çinde bulunan ve 3 metreye yak n uzunluktaki üç sandukadan hangisinin Yakup Halife ye ait oldu u, flâhideler yaz s z oldu u için belli de ildir. Halk türbe içinde Yakup Halifenin yatt mezar n bat s ndaki sandukan n onun han m na ait oldu unu söyler. Ayr ca sandukalar n uzun oluflunu, Yakup Halifenin boyunun gerçekten uzunlu u ile izah eder. Oysa bu durum, mezarlar n yerinin tam tespit edilmeyifli ile ilgili olmal d r. Bu sandukalardan birinin muhtemelen ortadaki- Yakup Halifeye, di erlerinin, belgelerde Yakup Halife ile birlikte zikredilen Ali Halife ile Süleyman Halife adl kiflilere ait olma ihtimali üzerinde durulabilir. Türbeye çok yak n bir yerde bulunan eski mezar tafllar n n kime ait oldu unu, yaz lar n çok tahrip edilmifl olmas nedeni ile tespit etmemiz mümkün olamam flt r. Ancak, bu kiflilerin Yakup Halife zaviyesinin sonraki yüzy llarda yaflam fl fleyh- Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

14 Mehmet FATSA leri olabilece i ihtimal d fl de ildir. Türbenin çevresinde bulunan binalarda kullan lan tafl ve a aç malzemelerinin durumuna bakarak, buradaki yerleflimin çok eski oldu u sonucuna varmak güç bir durum de ildir. b) Yakup Halife De irmeni: Bahse konu köy s n rlar içinden geçen De irmenard deresi üzerinde ikisi metruk üç de irmen mevcuttur. Bunlardan Yakup Halifeye ait olan çal fl r vaziyettedir. Araç yolunun geçmesi ile köyün tarihî dokusu, mahalleler ve cami, de irmen gibi ortak hizmet veren üniteler aras ndaki ulafl m n biçimi de de iflikli e u ram fl ve bahse konu de irmen hayli sapa bir yerde kalm flt r. Türbenin yaklafl k 200 metre daha uza nda bulunan de irmene oldukça e imli bir araziden, f nd k bahçelerinin içinden geçen patika yol ile ulafl labilmektedir. Büyük kayalar ile çevrilmifl, dere yata na kurulmufl de irmenin mimarî bir özelli- i yoktur. De irmen ile ilgili halk n nakletti i efsane rivayetlerden birini yukar da arz etmifltik. Halen çal flabilir durumda olan de irmenin unundan /suyundan flifa umanlara, hastal na derman arayanlara da rastlamak mümkündür. Nitekim de- irmenin yan nda, mihmandar m z yafll Mustafa Turan n n çocuklu unda dikti ini söyledi i ceviz a ac n n dallar ndaki çaput-bez-iplik parçalar bu durumu kan tlar niteliktedir. c) Cami ve maret: Yakup Halife zaviyesine ba l cami, flimdi Tekke köyünün bir mahallesi olan ve vakfiyelerde ad geçen Guraba mahallesinde yer almaktad r. Söz konusu caminin y k l p yak n bir zamanda yeniden yap ld, eski yap s ndan her hangi bir kal nt olmad anlafl lmaktad r. maret binas ise Çatak mahallesi içinde, mezarl k ile türbenin bat s nda yer almakta imifl. fiimdi köy sa l k oca ve lojman n n bulundu u bu yer üzerinde eskiden kazan kaynat ld n halk anlatmaktad r. 6-Yakup Halife Derbendi ve Köprüler Vergi-nüfus defterlerinde Yakup Halifenin ad yla an lan köprülerin, hangi akarsular üzerinde ve kaç adet oldu u konusunda kesin bir rakam verebilecek durumda de iliz. Ancak bunlardan baz lar n n Aksu deresi ve onun kollar üzerinde kurulmufl köprüler oldu unu söyleyebiliriz. Tekke köyü mücavir alan içinde kalan köprülerin bir k sm, hazine avc lar n n ve do an n tahribat na ra men halen ayakta durabilmektedir. Bir k sm n n ise y k nt lar mevcuttur 9. Giresun-Dereli kara yo- 9 Tekkeköy den inen dere üzerinde yer alan küçük köprü mevcut iken onun tam karfl s nda Aksu deresi üzerindeki büyük köprünün ancak do u ve bat ayaklar kalm flt r. 108 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

15 Ardalân- Rûm dan Giresunlu Yakup Halife (Zaviyesi ve Derbendi) lu üzerinde yer alan tek gözlü kesme tafltan infla edilmifl Çay köprü ile Ya murca ile Homurlu köyleri aras ndaki Yavflan köprüsü ve Dereli ilçe merkezinde bulunan Hanyan köprüsü de, defterlerde Yakup Halife Derbendi diye an lan derbent teflkilat na ba l kal nt lard r. Söz konusu köprülerin bafllang çtan beri tafltan yap lm fl eserler oldu unu iddia edemeyiz. Zira alan araflt rmas yapt m z Giresun yöresinde, tarihi eserlerin tafl malzemeden yap lm fl olanlar genellikle- XIX. yüzy la aittir. Ayr ca tafl iflçili ine dayal sanat n, bölgeye göçmen olarak gelen unsurlar taraf ndan tafl nd halk aras nda yayg n bir kan d r. Bu durumda tahrir defterlerinde an lan bu köprüleri, bölgede örneklerine az da olsa rastlad m z ahflap yap lar olarak kabul etmek daha do ru olacakt r. K saca hakk nda bilgi sundu umuz bu köprüler asl nda, Osmanl derbent ve yol teflkilat n n bölgedeki bir uygulamas n n kal nt lar olarak karfl m zda durmaktad r. Bölgeye iliflkin çal flmalar m zda ço u kez sözünü etti imiz Karahisar Ticaret yolunun bir uzant s n n geçti i bu yörede etkinlik göstermifl olan Yakup Halife zaviyesinin ilginç yanlar ndan biri de derbentçi olmas d r. Önemli bir nokta olarak gördü ümüz için bu konuyu biraz açmak istiyoruz: Derbent kelimesi, dilimize Farsça dan geçmifl, geçit anlam na gelen der ile tutmak anlam na gelen bent kelimelerinin terkibi ile oluflturulmufltur (Orhonlu, 1990: 9). Sözlüklerde iki da aras ndaki geçit, bo az ve küçük kale fleklinde tarif edilmifl olup, ayn zamanda istihkâm olan yerler için de bu kelime kullan lm flt r (Sâmi, 1317: 604). Bu kelime halk dilinde devret veya dervend fleklinde telaffuz olunmaktad r. Derbent ve geçit anlam nda Türkçe de kullan lan kelime ise belendir (Pakal n, 1993: 425) 10. Belen kelimesi yüksek ve dik bay r üzerindeki yollar n geçifl noktas n anlatmak için kullan l r. Kelimenin asl ise halk dilinde beldir (Do an, 1996: 126). Bu günkü anlamda polis ve jandarma teflkilat bulunmad için Osmanl da yollar n ve geçitlerin emniyeti derbentçiler taraf ndan temin ediliyordu. XVI. Yüzy lda ortaya ç kan Celâli isyanlar nedeni ile yollarda can ve mal güvenli inin kalmamas ve buna ba l olarak sosyal düzenin bozulmas yüzünden bu kuruma duyulan ihtiyaç daha da artm flt r. Geliflmifl bir derbent teflkilat nda, dört taraf duvarla çevrilmifl küçük bir kale içinde han, hamam, cami, mektep ve dükkânlar bulunur (Halaço lu, 1994: 10 Giresun yöresinde halk n devred ve belen ad yla and çok say da yer bulunmaktad r. Dereli ilçesinin Hapan köyünde Hapan Beleni, Konuklu köyünde Arpa Beleni; Bulancak ilçesinin Küçükada köyünde Devret Yokuflu, Giresun flehrinin bat s nda Ayvas l köyünde Devret Sapa gibi örnekler verilebilir. Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

16 Mehmet FATSA 162) 11. Ancak bu yap lanma genellikle Anadolu nun iç kesimlerinde düz ve aç k alan niteli ine sahip, büyük yollara muhatap olan yerlerde tesis edilen derbentler için geçerli bir durumdur. Co rafyas, iklimi ve toplumsal yaflam oldukça farkl olan Karadeniz bölgesinde tesis edilmifl olan derbentler bu tarife pek uygun düflmemektedir. Zira yukar da zikredilen hizmet unsurlar n n tamam kale ile çevrilmifl bir yap içinde bulunmaktad r. Oysa Karadeniz bölgesinde küçük de olsa örneklerine rastlad m z derbentlere ba l köprü, mektep, cami ve bazen zaviye bir kale içinde yer almaz; bunlar derbende konu olan yolun durumuna göre bir birinden uzak ama bir küçük palangaya (kale) veya zaviyeye ba l olarak hizmet vermifllerdir. Bu nedenle derbentçi yaz lm fl olan köyler de yolun geçti i vadi veya güzergâh etraf ndan seçilmifltir. Yollarda belirli güzergâhlarda bulunan derbentler, yolcu ve tüccarlar n güvenlik içerisinde bar nmalar na ve dinlenmelerine yard mc olurdu. Bu tesisler bölgede genellikle zaviye vak flar n n bir parças fleklinde örgütlenmifllerdir. Bizim inceleme alan m zda büyük kervansaraylara rastlanmaz, ancak tali yollar üzerinde kurulmufl çok say da han ve derbentlere ait kal nt lara rastlamak mümkündür. Zengin veya fakir olmaks z n bütün yolcular buralarda geceleyip kendilerine bir kap çorba ile ekmek ve kandil, hayvanlar na da yem verildi i anlafl lmaktad r (Saydam, 1995: 367). Yakup Halife derbendine konu olan ticaret yolunun takip etti i güzergâh genel hatlar yla ortaya ç karmak imkâns z bir durum de ildir. Aksu vadisinin denize ulaflt bölgede, Çaykara köyü yak nlar nda yöre halk n n Devred diye and mevki, bahse konu Yakup Halife derbendinin Giresun kalesine yak n bir noktas - n, Ya murca köyü ile Homurlu aras ndaki Yavflan köprüsü ise, bu noktadan Tekke köyüne uzanan yolu iflaret etmektedir. Tekke köyünde yer alan Çay köprü, Kemer köprü ve Dereli ilçe merkezinde bulunan Han-yan köprüsü bu yolun en önemli kal nt lar olmal d r. Yöre halk bu yolun devam n Geyrez köyü, Kuflluhan kalesi, Güdül han, Semâyil köprüsü, Kümbet bo az, fiehitler, sola kalesi ve fiebinkarahisar fleklinde tarif etmektedir 12 ki, Karahisar üzerine bir çal flmas ile tan - d m z H. Tahsin Okutan da bu tevatür bilgiyi do rulamaktad r. Okutan, Karahisar fiosesi dedi i, Giresun-Karahisar aras ndaki umumi yolun bafllang ç noktas n n Karahisar kasabas oldu unu; bir baflka kolun da derin vadiler ve s k ormanlardan geçerek, E ribel Da n n Cankurtaran mevkiinden geçerek 118. kilometrede Giresun a ulaflt n nakleder (Okutan, 1948: 21,46-47). 11 Tahrir defterlerinde s kça geçen ayende ve revendeye it âm- tâm ve hizmet etmek... fleklindeki ifadeler bunu kan tlamaya yeterlidir. 12 Emin o lu Mustafa Turan (D.1932/Tekke) ve ayn köyün di er sakinleri. 110 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

17 Ardalân- Rûm dan Giresunlu Yakup Halife (Zaviyesi ve Derbendi) SONUÇ Karadeniz Bölgesinin bir nevi Uc bölgesi oldu u dönemlerde Yakup Halife, Alp eren, Gâziyân, Ahiyân ve Abdalân- Rûm s fat yla fetih faaliyetlerine kat lm fl Türk beylerinden biri, gâzi bir Türk derviflidir. Fethetti i yöre de k l ç hakk olarak kendisine ve zaviyesine tahsis edilmifltir. Osmanl Devleti bölgeye egemen olduktan sonra, onun soyundan gelenlerin ve zaviyesine hizmet edenlerin imtiyazlar geniflletilmifltir. Yakup Halife zaviyesi cami, köprüler, derbent ve gelen-geçen herkesin yiyip içti i konaklad imâret gibi zaviye yap lar ndan oluflan genifl bir kurumdur. Bu zaviyenin giderlerini karfl lamak üzere vakfiyede ve tahrirlerde ad geçen yukar ya arz etti imiz köylerin vergilerinin ya tamam ya da bir k sm vakfedilmifl; baz köylerin de halk bu zaviyede ve derbentte hizmet vermek üzere görevli yaz lm flt r. Söz konusu zaviye, Osmanl idaresinden önce kurulmufl; yörenin güvenli ini sa layan, imar ve iskân ifllerini koordine eden, bölgeden geçen yollar n ve köprülerin bak m ve onar m n sa layan, nihayet halk n dini yaflay fl na yard mc olacak irflat faaliyeti yapan çok yönlü özelli e sahip bir kurum olarak karfl m za ç kmaktad r. Bütün bu yönleri ile zaviye, devlet otoritesini ve sosyal güvenlik kurumlar - n temsil konumundad r. O günün fiziki ve sosyal flartlar nda çok güzel organize olmufllard r denilebilir. Konunun sona erdi i bu noktada, kendimizi bir tespitin sunulmas hususunda mecbur hissediyoruz. Ne yaz k ki, bu türden kurumlar n de iflen sosyoe-konomik flartlar nedeni ile; imâret, derbent ve irflat fonksiyonlar n n ortadan kalkt n ve as l amac n n unutularak tarihî sürecin onlar feodalleflmeye itti ini görüyoruz. Bu durumu; asli fonksiyonlar kolay icra edebilsinler diye devlet adamlar taraf ndan tahsis edilen vak f yerlerin ve akarlar n mirasç lar aras nda taksimine dair fler iyye sicillerinden kolayca izlemek mümkündür. Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

18 Mehmet FATSA Yakup Halife De irmeni Tekke Köyü Çatak Mahallesi Yakup Halife Camii Yakup Halife Derbendinde Çay Köprüsü Yakup Halife Türbesi 112 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

19 Ardalân- Rûm dan Giresunlu Yakup Halife (Zaviyesi ve Derbendi) KAYNAKLAR Arfliv Belgeleri Baflbakanl k Osmanl Arflivi, Tapu Tahrir Defteri, Defter No:52, s , BOA,TTD. 288, s , 711, BOA,TTD. 387, s. 747, 749, 762 Giresun fier iyye Sicilleri, Defter No: 1430, s.116, 130 GfiS.1431, s. 1-4 GfiS. 1433, s.64-66,84-85, 422 GfiS.1441, s. 2 Trabzon Vak flar Bölge Müdürlü ü, Vakfiyeler Arflivi, Dosya No 1, s. 7 Kitaplar DO AN, Mehmet. (1996). Büyük Türkçe Sözlük. stanbul: z yay nc l k. FATSA, Mehmet. (2005). XV ve XV. Yüzy llarda Giresun K rsal n n dari ve Sosyal Tarihi. Ankara: Giresun Belediyesi Yay nlar. KARA, Mustafa. (1990). Din Hayat Sanat Aç s ndan Tekkeler ve Zaviyeler. stanbul: Dergâh Yay nlar. KARA, Ülkü. (1999). Giresun da Adak nanc ve Adak Yerleri. Yay nlanmam fl Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. KAFESO LU, brahim. (1988). Türk Milli Kültürü. stanbul. ORHONLU, Cengiz. (1990). Osmanl mparatorlu unda Derbent Teflkilat. stanbul. OKUTAN, Hasan Tahsin. (1948). fiebinkarahisar Tarihi. Giresun. PAKALIN, M. Zeki. (1993). Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ü. C. 1. Ankara: Milli E itim Bakanl Yay nlar. Sami, fiemseddin. (1317). Kâmus- Türkî. stanbul. SAYDAM, Abdullah. (1995). Osmanl Medeniyeti Tarihi. Trabzon. SÜMER, Faruk. (1992) Tirebolu Tarihi. stanbul: Tirebolu Kültür ve Yard mlaflma Derne i YED YILDIZ, Bahaeddin. (1985). Ordu Kazas Sosyal Tarihi. Ankara: Kültür Bakanl Yay nlar. YED YILDIZ, Bahaeddin. (2000). Ordu Tarihinden zler. stanbul: Ordulular Grubu. BOSTAN, Hanefi. (2004). XV-XVI As rlarda Trabzon Sanca. Ankara: Türk Tarih Kurumu. BARKAN, Ömer Lütfi. (1942). Kolonizatör Türk Derviflleri, Vak flar Dergisi, C.II, Ankara. BAYRAM, Mikail. (1996). Anadolu nun Türkleflmesi ve slamlaflmas nda Hâce Ahmed-i Yesevî nin Rolü. Ahmet Yesevi Sepozyumu. stanbul: Seha Neflriyat BOZAL O LU, smail. (1996). Giresun da Tekke ve Zaviyeler. Giresun Tarih Sempozyumu. stanbul. HALAÇO LU, Yusuf. (1994). Derbent. slam Ansiklopedisi. C. 9. stanbul: Diyanet Vakf Yay nlar EM NO LU, Kudret. (1999). Trabzon Vilayeti Salnâmeleri. 1-12, Ankara. Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

20 Ya murdum, kar oldum, doluya döndüm. Ç nard m, kurudum çal ya döndüm. Kendini kand ran ak llar görüp Ben can gönülden deliye döndüm. Ne ömürler sürdüm günler içinde, Ne saraylar kurdum canlar içinde, Her menzili gezdim, yönler içinde, Hünkâr Hac Bektafl Veli ye döndüm! Bildim yaradana vard niyaz m Yedi kat göklerden döndü avaz m Nerde Kiziro lu? Hani Ayvaz m? Köro lu nu bekler, Bolu ya döndüm. Ne ömürler sürdüm günler içinde, Ne saraylar kurdum canlar içinde, Her menzili gezdim, yönler içinde, Hünkâr Hac Bektafl Veli ye döndüm! Orhan Seyfi fi R N 114 Türk Kültürü ve Hac Bektafl Velî /

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

gili olarak çok say da menk beye yer verilmektedir. Bu menk belerden baz lar flöyledir:

gili olarak çok say da menk beye yer verilmektedir. Bu menk belerden baz lar flöyledir: KARADEN Z BÖLGES NDE TÜRK SKÂN METODUNA B R ÖRNEK: YA LIDERE DE HACI ABDULLAH HAL FE ZAV YES Mehmet FATSA ÖZET Hac Abdullah Halife Zaviyesi, Giresun un Ya l dere ilçesine ba l Tekke köyündedir. Yavuz Sultan

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE

DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE 03. Ratıp Kazancıgil- E.#989E16 25/1/12 14:36 Page 23 DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE Dr. Ratip KAZANCIG L* SUMMARY Two Important Documents for the Edirne Central

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER stanbul Süleymaniye de do du. stanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Kantemürlü Çepnileri ile aralar nda kültürel bak mdan baz tan mlay c farkl l klar bulunmaktad r.

Kantemürlü Çepnileri ile aralar nda kültürel bak mdan baz tan mlay c farkl l klar bulunmaktad r. KARADEN Z ÇEPN LER 1: TAfiLICA KÖYÜ Alemdar YALÇIN Baflak UYSAL ÖZET Bu çal flma, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hac Bektafl Veli Araflt rma Merkezi nin iki y ld r yapt Do u Karadeniz Çepnileri Araflt

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı