A. Sait YÜKSEL / Asl YÜKSEL / Ülkü YÜKSEL BANKACILIK. Hukuku ve flletmesi. Prof. Dr. Ali Sait Yüksel Yrd. Doç. Dr. Asl Yüksel Yrd. Doç. Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A. Sait YÜKSEL / Asl YÜKSEL / Ülkü YÜKSEL BANKACILIK. Hukuku ve flletmesi. Prof. Dr. Ali Sait Yüksel Yrd. Doç. Dr. Asl Yüksel Yrd. Doç. Dr."

Transkript

1 A. Sait YÜKSEL / Asl YÜKSEL / Ülkü YÜKSEL BANKACILIK Hukuku ve flletmesi Prof. Dr. Ali Sait Yüksel Yrd. Doç. Dr. Asl Yüksel Yrd. Doç. Dr.Ülkü Yüksel Marmara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi TÜ- stanbul Teknik Konstanz Üniversitesi BF. ngilizce bölümü Üniversitesi flletme emekli ö retim üyesi ö retim üyesi ve Webster Mühendisli i Fakültesi University/ sviçre Ö retim ö retim görevlisi ve görevlisi The University of Sydney / Avustralya ö retim üyesi stanbul 2004 Geniflletilmifl 10. BASI

2 II Yay n No : 1492 flletme - Ekonomi : 143 ISBN Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Songül Grafik Bask -Cilt : Beta Bas m A.fi. Vize/KIRKLAREL Kapak Tasar m : S o n g ü l G r a f i k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Annemiz/ eflimiz bütün bilimsel çal flmalar n sab rl ve candan destekleyicisi NURAN YÜKSEL e ortak arma an m z

4 V Yeni bas m üzerine Bafll n «Banka yönetimi el kitab» olarak yay nlad m z kitab m z, ikinci y - l n tamamlamadan tükendi ve yeni bask zorunlulu u ortaya ç kt. Asl nda uzun geçmifli olan kitab n seçkin ve vefal okuyucusuna ve kuflkusuz BETA yay nevinin titiz bas m ve da t m düzenine teflekkür borcumuz büyüktür. Ayr ca yoluyla kitaptaki baz bas m yanl fll klar na dikkati çekme ve önerilerde bulunma zahmetinden çekinmeyen de erli okuyuculara da özellikle teflekkürlerimizi sunar z. Ald m z elefltiriler aras nda 44 y ll k gelene i olan kitab n bafll n n niçin de ifltirildi i de vard. O yüzden bu kez, yeniden eski bafll a dönme ve böylece süregelen bask ba lant s n kurma karar na vard k. Asl nda kitap son biçimiyle bankac - l n ekonomi, hukuk, finans, iflletmecilik, yönetim gibi bütün yönlerini kapsamaktad r. Bu bask da da yeni mevzuat özenle ifllenerek, hemen her bölümde yenilefltirme, ekleme veya k saltmalara gidilmifltir. Geniflletilmifl ve güncellefltirilmifl 10. bas n n önemli özelliklerinden biri de; her bölümün sonuna soru ya da testler ile bunlar n çözümlerinin konulmas d r. Bu sorular ve cevaplar kitaba, sadece bankac l k ö retim programlar nda uygulama kolayl sa lamakla kalmayacak, ayn zamanda bankac l k konular nda yetiflkin okuyuculara kendi düzeylerini s nay p deneme imkân n da verecektir. Kitap; bu yap, kapsam ve boyutlar yla bankac l kla ilgili bütün ö retim program ve kurslar nda temel ders kitab olmak özelli i tafl maktad r. Yasalaflma çabalar sürdürülen Kredi Kurulufllar Yasas tasla n n, 1999 dan beri tam 5 kez de ifliklik görmüfl olan bankalar n denetlenmesi tedbirleri ile ÖFK lar n sisteme katmakla birlikte özelliklerini yine de koruma d fl nda, ifllenen konulara yeni bir yönlendirme getirmedi i belirtilmelidir. Kitab n; ilgili çevrelere ve ö renim aflama ve statüsünden ba ms z olarak, konunun ayr nt lar na girme çaba ve isteklerini ilgiyle gözlemledi imiz bütün anlaml ve seçkin okuyucular na yararl l n sürdürmesi bafll ca dile imizdir. Bas m kalitesine özen ve titiz yay n program na katmadaki dostça yaklafl m için de erli Rahmi Ar kan a ve yay nevinin kitaba eme i geçen yetenekli ve deneyimli ekibine, dizgiyi üstlenen Songul Grafik e candan teflekkürlerimizi sunar z. Çengelköy, May s 2004 A. Sait Yüksel/ Asl Yüksel / Ülkü Yüksel

5 VI 9. bas n n önsözü Kitap asl nda, eserdeki katk lar n fiilen halâ eksik etmeyen ve bu ortak çal flmay koordine eden Prof. Dr. A. S. Yüksel in k rk y l aflk n bir gelene i temsil eden (ilk bas : 1960) Bankac l k hukuku ve iflletmesi kitab n n bir devam d r. Ancak kitap ortak esere dönüflen yeni biçimiyle sonradan kat lan yazarlar aç s ndan tevazu kurallar na ayk r düflmezse baz temel de ifliklik ve yönlendirmelere konu olmufltur. Bu son bas daki de ifliklikler, kitab n yeni kapsam ve biçimi; bundan önceki bas larda kullan lan Bankac l k hukuku ve iflletmesi bafll n taflm fl; bu yüzden içerik gibi bafll k da bundan böyle Banka yönetimi el kitab olarak de ifltirilmifltir. Türkiye de bankac l k sektöründe serbest rekabet ortam n engelleyen sistem bozukluklar n n yavafl yavafl tasfiye edilmesiyle bankac l kta iflletme ve pazarlama konular da gittikçe artan oranda önem kazanma a bafllam flt r. Özellikle bu yön de, kitab n yeni bas m nda gözden uzak tutulmam flt r. Yazarlardan; master ve doktora çal flmalar n M.Ü. Bankac l k ve Sigortac l k Enstitüsü nde tamamlayan Dr. Asl Yüksel, edindi i bankac l k kuram ve uygulama bilgilerine, derslere fiilî katk larda bulunarak befl y ld r sürdürdü ü finansman ana bilim dal ndaki araflt rma ve ö retim görevleri çerçevesinde titiz bir derinlik kazand rd kan s ndad r. Son befl y lda Citibank N.A. stanbul merkez flubesi dan flmanl yapan Dr. Ülkü Yüksel de, özellikle kurumsal finansman (Corporate Finance) ve d fl bankac l k konular nda Türkiye deki yabanc bankalar n deneyim ve uygulamalar n bilimsel inceleme ve eklemeleriyle birlikte kitaba aktarma f rsat buldu u görüflündedir. Finansal sektördeki afl r h zl hareketi izleyen kitab n seçkin okuyucular, art k bir banka yönetim el kitab na dönüflen bu ortak eserin bankac l n bütün konular n kapsama amac n fark edeceklerdir. Verilen yeni içerik ve biçimiyle kita-

6 VII b n yaln zca bankac l k ve finans sektöründe etkinlik gösteren üst ya da orta düzey yöneticiler de il, her kademede banka çal flanlar, ö renciler ve konuya ilgi duyan herkes için bir temel baflvuru kayna olmas beklenmektedir. Yazarlar n hangi bölümleri haz rlad klar, gelifltirdikleri ve güncellefltirdikleri ilgili bölümlerinde belirtilmifltir. Ayr ca belirtilmeyen bölümlerin güncellefltirilmesi, kitab n eski bas lar ndaki yap s esas al narak ortak çal flmayla gerçeklefltirilmifltir-. Kitab n sonraki bas lar nda göz önünde tutulmak üzere yazarlar, özellikle sayg de er uygulay c lar n ve okuyucular n n, yay n n olas eksik veya fazlalar konular ndaki elefltiri ve önerilerinin adresine duyurulmas zahmetini candan teflekkürlerle karfl layacaklard r. Çengelköy, fiubat 2002 A. Sait Yüksel/ Asl Yüksel / Ülkü Yüksel

7 VIII Bankac l k Hukuku kitab n n ilk bas s n n ÖNSÖZ ü Bankalar, ticari birer teflebbüs olmalar itibariyle her fleyden önce kazanç gayesi güderler. Bu sebeple, bankac l k ifllemleri s ras nda ortaya ç kacak hukuki meseleler, önceden al nan tedbirlerle daha bafltan düzene sokulurlar; ya da ifllerin cereyan s ras nda u ran lacak kaç n lmas güç baz kay plardan sonra kaidelere ba lan rlar. Hukuk, içtimai münasebetleri muayyen bir görüfl noktas ndan tanzimi hedef tutan düzenleme prensibine istinat eder. Bu da, münasebetlerin ekseriya kuru ve flekli bir tak m kay tlara ba lanmas n zaruri k lar. Iktisad n prensibi ise, mahiyet itibariyle daha farkl d r: Orada her mes elenin hallinde tatbiki bir faydaya ulaflma ve güçlükleri mümkün oldu u kadar serbest hareket imkânlar sa lanacak flekilde halletme esas, hâkimdir. Hukuki hedefin durucu ve kurulu una mukabil iktisattaki seyyaliyet, tatbikatta bu unsurlar aras nda baz çat flmalara meydan verir. Z dlar aras nda mâkul bir ba daflt rman n ne yolda temin edilece i mes elesi, sadece nazari hukukun kat ve durucu formüllerine s n lmakla de il tatbikat n özelliklerini de göz önünde tutan bir anlay flla halledilebilir. Bu yüzdendir ki, bankac l k dal nda faal olacak hukukçunun... bu seyyâliyete uyabilecek nispette tatbikat n özellikleriyle ülfet etmesi lüzumundan bahsedilir... Son y ll k devre zarf nda bankac l m z n sür atli yay l fl neticesinde, kâfi derecede yetiflme imkânlar bulamayan genç elemanlar, bankalarda flef kadrolar n iflgal ettiler. Kitab n tanziminde, sorulu cevapl fleklin seçilmesi ve bolca misal getirilmesinde, bu genç flefler kadrosunun lüzumlu hukuk kültürüyle teçhizine yard mc olabilme düflüncesinin de rolü vard r. Verilmesine çal fl lan bu ö retici karakterinden dolay kitab n, bankac l kla ilgili kurs, enstitü ve meslek okullar nda icab nda bir tedris kitab olarak kullan labilece i de umulur... Kitab n mevzuuna giren bir çok bahisler, memleketimizde ilk defa ifllenmektedir. Bunlar n ilgili çevrelerdeki yank s n ve kitap hakk ndaki tenkidleri ö renmeye bilhassa ihtiyaç duydu um için, dile im; rastlan lacak kusurlar n hofl görülmesi de il, her hangi bir flekilde duyurulmas d r. Bu sebeple, görülecek noksan ve kusurlarla ilgili tenkidler için flükran duygular m peflinen ifade etmek isterim. Tatbikattan ilham alan ve bilhassa tatbikatç ya faydal olmas gaye edilen bir kitab n aktüel kalabilmesi ve sonraki bask lar nda tazeli ini muhafaza edebilmesinin, ancak bu sayede mümkün olaca na inan yorum... Fatih/ stanbul, Nisan 1960 Ali Sait Yüksel

8 IX Ç NDEK LER Yeni bas m üzerine...v 9. bas n n önsözü...vi Bankac l k Hukuku kitab n n ilk bask s n n ÖNSÖZ ü...viii çindekiler...vii KISALTMALAR...XXIV Birinci Bölüm BANKA KAVRAMI; BANKACILIK filemler, F NANSAL PAZARLAR ve BANKACILIK S STEMLER Banka kavram Banka ve özel finans kurumu kavramlar korunmas Bankac l k ifllemleri Bankac l k iflletme ekonomisi ve bankac l k hukuku Genel olarak Bankac l k (ve kredi) hukuku : Merkez Bankac l k hukuku Ticaret (ifl) bankac l hukuku Bankac l k ifllemlerine uygulanacak hukuk dal Bankalar n ekonomide temel ifllevleri Finansal pazarlar Bankac l k sistemleri...12 Sorular/Testler...14 Cevaplar/Çözümler...18 kinci bölüm TÜRK BANKACILIK (ve finans) S STEM Cumhuriyet dönemi bankac l geçmifline k sa bak fl, Türk Bankac l k sisteminin yap s Kalk nma ve Yat r m Bankac l Türkiye Sinai Kalk nma Bankas (TSKB) Sinai Yat r m ve Kredi Bankas Türkiye Kalk nma Bankas Türkiye hracat kredi bankas (Türk Eximbank) Özel Finans Kurumlar (Islâm Bankac l ) ÖFK lar n n bankalar yasas kapsam na al nmas Haks z rekabete neden olan ve süregelen farkl l klar K y (ve Serbest Bölge) Bankac l Finansman flirketleri (Tüketici kredi flirketleri) ve Mikro finansman flirketleri Yabanc bankalar...41 Sorular/Testler...45 Cevaplar/Çözümler...47

9 X Üçüncü bölüm BANKA filetmec L PAZARLAMA SORUNLARI Bankac l kta hizmetin özellikleri Banka iflletmecili inde pazarlama politikas n n temel özellikleri Banka iflletmecili inin pazarlama karmas özellikleri Bankac l kta Üretim politikas Banka Pazarlamas n n hedef gruplar Müflteriye karfl do ru davran fl koflullar Bankac l kta Fiyat politikas Bankac l kta Da t m politikas Bankac l kta letiflim politikas Hizmet kalitesinin vurgulan fl (müflteri memnunlu u) Hizmet markas ve amblem in önemi...70 Sorular/Testler...72 Cevaplar/Çözümler...75 Dördüncü bölüm MERKEZ BANKASI VE BANKALARLA L fik LER Merkez bankas n n yap s ve organlar Merkez bankas n n temel amac : Fiyat istikrar n sa lama Ekonomi ve bankalar (finans sektörü) likiditesinin denetlenmesi Ekonomide para yaratma ifllemleri Merkez bankas n n para yaratmas Bankalar n kaydî para üretmeleri Kaydî para yaratma çarpan Ekonomide para miktar n n yönlendirilmesi Merkez bankas n n görev ve ifllevleri Devletin bankas olarak görevleri Devlete ve kamu kurumlar na dan flmanl k ve bankac l k hizmetleri D fl finansal forumlarda devleti temsil Merkez bankas n n bankalar n bankas olarak görevleri Refinansman politikas Mevduat munzam karfl l k oranlar n n saptanmas Asgari haz r de er (disponibilite) oran Bankalararas ödeme düzeni TIC / EFT ve SWIFT düzenlerine öncülük Bankalararas (Interbank) para piyasas n n yönlendirilmesi Bankalar için risk denetim merkezi görevi Para de eriyle ilgili yetkiler ve banknot politikas Banknot ç karma yetkisi Para bas m n n ilke ve ölçüleri Kâ t para yöntemi Türkiye de banknot ve kâ t para sistemlerinin k sa tarihçesi TCMB n n kâ t para ç kar l fl nda karfl l k konusu Aç k piyasa ifllemleri Döviz ve kur politikas De iflim kuru sistemleri Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler Beflinci Bölüm BANKALARDA L K D TE VE R SK YÖNET M Bankalarda likidite sorunu ve planlamas Banka iflletmelerinin finansal donan m...123

10 XI Öz Sermaye: Sorumlu (ana)sermayenin unsurlar Yedek akçeler ve zorunlu karfl l klar Dönem Kâr : Yeniden de erleme fonu Bankalarda (ve ÖFK lar nda) likidite denetimi Banka özsermayelerinde yeterlilik sorunu Bankalarda likidite denetimi Kredi riski ve ölçüm yöntemleri Banka riskleri türleri Sübjektif risk ölçümü: Sübjektif risk ölçümü yönteminin de erlendirilmesi Objektif risk ölçümü Diskriminant analizlerine dayanan yöntemler: Kredi uygulamas nda risk ölçümü ( Scoring ve erken uyar sistemleri) Erken uyar sistemi Kredi ifllemlerinde portföye yönelik risk da t m politikas Risk maliyetinin hesaplanmas BIS Basel komitesi risk modeli ilkeleri Türk bankac l k sisteminde risk ölçüm kurallar Türk Bankac l k Uygulamas nda Risk Yönetimi Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler Alt nc bölüm ORGAN ZASYON, DENETLEME VE F NANSAL YAPI BOZUKLUKLARINDA MÜDAHALE I. Kurulufl Banka kuruluflunda çifte müsaade zorunlu u Yabanc bankalar için müsaade Kurucularla ilgili özellikler I.2.4. Pay senetlerinin nakit karfl l ve ada yaz l olmas Tek kiflinin sermayenin % 10 undan fazlas na sahibolmamas ve ortak say s n n 5 in alt na düflmemesi En az sermaye tutar Sisteme girifl pay II. Organlar ve organizasyon II. 1. Organlar ve özellikleri II.2.2. Modern örgütlenme biçimleri III. Bankalar n denetimi III. 1. ç denetim III.2. Ba ms z d fl denetim III.2.1. BDD kurulufllar n n özellikleri III. 3. Devlet (Resmi) denetimi III.3.1. BDDK (Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu) III Bankalar yeminli denetçileri III.3.3. Denet Kurumlar na yollanacak finansal tablo ve belgeler III.4. fieffaf bankac l k (Kamu oyunun ayd nlat lmas ilkesi) IV. Finansal yap bozulmalar nda resmi müdahale IV.1. Bankalar mevduat sigorta fonu ve ÖFK lar güvence fonu IV.2. Tasfiye ve iflâs IV.3. Sorumlular n kiflisel iflâslar Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler...189

11 XII Yedinci bölüm BANKACILIK SIRRI, B LG DERLEME ve KRED YE YARAfiIRLIK NCELEMES I. Bankac l k s rr Bankac l k s rr n n aç klanabilece i durumlar Kara para aklama suçu ve önleyici konularda bankalar n görevleri Bankac l k s rr n aç klaman n yapt r mlar n n hukuki dayana S rr aç klaman n ceza yapt r mlar Özellikle sviçre uygulamas yla uluslararas iliflkilerde bankac l k s rr Bilgi derleme (istihbarat)) Krediye yarafl rl n incelenmesi Kredi yarafl rl k inceleme belgeleri Bilânço analiz ve elefltirisi Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler Sekizinci bölüm BANKAYLA L fik LER NDE MÜfiTER Y TEMS L EDENLER I. Yasal temsil I.1. Veli I.1.1 Velinin çocuk Mallar üzerindeki yetkileri I.1.2 Çocuk hesaplar I.2. K s tl lar n temsili ve vasilik kurumu I.3. Kayy m I.4. Müflavir Evli kad nda ehliyet s n rlamas Okuma yazma bilmeyenlerin banka iliflkilerinde özellikler Sa r, dilsiz ve görme özürlülerin banka iliflkilerinde özellikler I.5. Tüzel kiflilerin temsili I.5.1. Özel Hukuk Tüzel kiflilerinin temsilcileri fiirketler Dernekler Vak flar Kamu hukuku tüzel kiflilerinin temsilcileri Yasal temsilin baflka biçimleri Miras Hukukunda: Vasiyeti Tenfiz Memuru Terekeyi resmen yöneten memur Resmi tasfiye memurlar Miras flirketi Konsolosluklar cra ve flas hukukunda flas dairesi flâs idaresi Konkordato Komiseri Temsilin belgelendirilmesi Sözleflmeli temsil Vekalet Ticari Mümessil fiûbe müdürlerinin hukuki durumu (Temsil yetkisi) Uygulamada imza yetkilerinin s n rland r lmas Ticari Vekâlet Vekalet (veya imza yetkisinin) kötüye kullan lmas Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler...252

12 XIII Dokuzuncu Bölüm MEVDUAT (HESAP) filer Hesap aç fl ifllemleri Mevduat n hukukî yap s Hesab n temliki, rehni ve haczi Hesab n temliki (devri) Hesab n rehni Hesab n haczi Cari hesaplar n haczi Teminat mektuplar n n haczi Hesaplar n (mevduat n) bölümlenmesi Vadelerine göre: Açt ranlara (mudi lere) göre Bankalardaki tasarruf mevduat ve ÖFK lar n özel cari ve kat lma hesaplar n n sigorta ettirilmesi zorunlulu u Mevduat n sigorta s n r ve uluslararas karfl laflt rma Mevduat n ödenmesi ve zaman Mevduat faizleri ve vergileri Hesap cüzdan ve hukukî niteli i Mevduat sertifikas ve bonosu Mevduatta zamanafl m Hesap sahibinin ölümü Uygulaman n baflkaca hesap türleri Müflterek hesaplar Bloke Hesaplar Cari hesaplar Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler Onuncu bölüm HAVALE VE KARTA DAYALI ÖDEME H ZMETLER Havale Havalenin hukuki niteli i Havale talimat n n yerine getirilme zaman Havaleden cayma Havalenin hesaba geçirilmesi ve sonuçlar Turist (seyyah) çekleri Uluslararas ödeme emri Eurocheque ler Karta dayal ödeme hizmetleri Banka kartl ödemeler Elektronik cüzdan olarak Chip kartlar Kredi kartlar Kart iliflkilerinde taraflararas hukuk iliflkileri Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler Onbirinci bölüm DIfi T CARET YOLLARI; ÖDEME B Ç MLER ; SATIfi TÜRLER VE ÖZEL F NANSMAN YÖNTEMLER D fl ticaret yollar Dolays z ihracat: Dolayl ihracat: S n raflan fason ihracat/ ithalât:...330

13 XIV 1.4. Lisans/ KnowHow sözleflmesi Dolays z d fl yat r m Kooperation (iflbirli i) ve birleflme Uluslararas ödeme biçimleri Peflin ödeme (Cash Before Delivery) Aç k hesap karfl l ödeme Belge Karfl l ödeme (Cash Against Documents) Akreditif ULUSLARARASI SATIfi TÜRLERi E Kurallar (..ifl yerinde teslim) F- koflullar (sat c ya/tafl yana navlun ödenmemifl teslim) C- Koflullar (navlun ödenmifl teslim) D-Koflullar (var flta teslim) D fl ticarette özel finansman biçimleri Forfaiting (Ihracat alacaklar n n iskontosu /devral nmas ) Factoring Factoring kapsam : Finansal Kiralama (Leasing) Franchising Barter (Karfl Ticaret:Counter-Trade -Barter) Klâsik barter Paralel ifllem (counter purchase) Üçgen ifllemleri Geri al m ifllemi (buy back) Offset Clearing / Switch Bir baflka karfl ticaret türü: Junktim Döviz Kredileri ve uluslararas kaynaklardan finansman yollar Uluslararas ticari banka kredileri Yurt d fl ndan sa lanan döviz kredileri Yurtd fl na aç lacak döviz kredileri Uluslararas tahvil ç kar mlar Portföy yat r mlar Özellikle Euro -pazar dan finansman Euro-pazarlarda kullan lan bafll ca finansal araçlar Mevduat sertifikalar Euro senetler ve finansman bonolar Tahviller ve konsorsiyum (sendikasyon) kredileri Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler Onikinci bölüm AKRED T F ve ULUSLARARASI BELGE (SENET) TAHS L filer Akreditif Akreditifin hukuki yap s Akreditif öncesi iliflkiler (Sat fl sözleflmesi) Belgeli akreditifin temel kurallar Akreditifte önem tafl yan iliflkiler Akreditif âmiri - Akreditif (i açan) bankas iliflkileri Akreditif (açan) bankas -muhabir banka iliflkileri Akreditif biçimleri Cay labilir ve cay lamaz akreditif Teyitli akreditif Akreditifin yararlanma türleri...404

14 XV Görüldü ünde akreditif Vadeli senetle yararlan labilen (Rambursmanl ) Akreditif Ödemesi ertelemeli (Deferred Payment) akreditif Özel akreditifler Garanti akreditifleri (Stand-by-letter of credit) Devredilebilir ve bölünebilir akreditif Rotatif (Düzgün aral klarla tekrarlanan) akreditif {revolving L/C} S rt s rta (karfl ) akreditif (Back to back Credit) Red Clause ve Green Clause l Akreditifler Akreditif belgeleri Fatura Tafl ma belgeleri Koniflmento Karayolu tafl ma (nakliye) senedi Hamule Senedi Posta makbuzu (Postal Receipt) Hava konflimentosu veya hava nakliye makbuzu Sigorta poliçesi (Insurance policy) Menfle flehadetnamesi (Certificate of Origin) AET dolafl m belgeleri (Circulation Certificate) Belgelerle ilgili koflullardaki sapmalardan do acak sorunlar Uluslararas senet tahsili Uluslararas tahsille ilgili genel ilkeler Uluslararas tahsil ifllemlerinin uygulanma düzeni Uluslararas senet/belge tahsil türleri Banka n n özel hizmetleri Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler Onüçüncü bölüm BANKACILIK AÇISINDAN T CAR SENETLER Ticari senet ve tafl n r de er (menkul k ymet) kavramlar ÇEK Çekin yasal ödeme arac olabilme sorunu Çekte biçim koflullar : Döviz üzerine çek düzenlenmesi ve yabanc para borcu Banka garantili ve teyitli çekler Çek anlaflmas ve üstlenilen sorumluluklar Bankan n sahte çeki ödemesinin sorumlulu u ve karfl önlemler Çekten cayma Karfl l ks z çekin sonuçlar ve yasan n baz özellikleri Banka görevlilerine ve karfl l ks z çek çekenlere yapt r mlar BONO ve POL ÇE Ekonomik ifllevleri Hukuki Nitelikleri: Bonoda ve poliçede biçim koflullar Aç k senedin anlaflmaya ayk r doldurulmas n n sorumlulu u Adresli ve ikametgâhl poliçe Poliçelerde vâde Poliçelerde kabul Poliçeyi elinde bulunduran n kullanabilece i olanaklar Cironun türleri Aval Senetten sorumlu olanlar n ileri sürebilecekleri def iler...473

15 XVI Ticari senetlerde araya girme Senet hâmilinin, senet bedelini borçlulardan isteme hakk ve kapsam Baflvurma (müracaat) hakk n n düflmesi Senedin kaybedilmesi ve iptal ifllemleri Ticari senedin devletler özel hukuku yönleri Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler Ondördüncü Bölüm SENET TAHS L, KORUMA VE SERVET YÖNET IM H ZMETLER Senet tahsili Senet tahsili için baflvurulabilecek yollar Fiili girifl gerçekleflmeden, senet bedelinin alacak kaydedilmesi Kiral k kasa Kiral k kasa sözleflmesinin hukuki niteli i Bankan n kiral k kasan n ortak zilyedi say labilmesi sorunu Kiral k kasa üzerinde bankan n hapis hakk Kiral k kasan n haczi Kirac s ölen kasan n ifllemleri Bankan n, kasa içindekilerin zarar görmesinden dolay sorumlulu u Emanet eflya (kabulü) Bankan n emanet ald eflya üzerinde hapis hakk sorunu Serbest emtia kabulü ve ardiye sözleflmesi Servet yönetim ve dan flma hizmetleri Servet yat r m n yönlendirme ilkeleri ve yöntemi Yönetim hizmetleri kapsam Özel servet yönetim hizmet sözleflmeleri Yönetim Servis Ücreti Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler Onbeflinci Bölüm KRED filer Kredi sözleflmesi Kredi sözleflmesinin hukuki yap s Kredi sözleflmesinin devri, rehni, haczi Kredi sözleflmesinde biçim sorunu Kredi faizi ve komisyon Kredi faizi Faiz oran n n s n rland r lmas Faiz oran tafl lmas n n hukuki ve cezai sonuçlar Kredi faiz oranlar Faiz türleri Sabit - de iflken faiz Nominal Efektif faiz Yasal kayna na göre faiz türleri Sözleflme faizi: Bileflik faiz (Faize faiz) Özel finans kurumlar uygulamas nda faiz: Gecikme (Direnme) faizi Komisyon Müflteriye yans t labilecek giderler Kredi açma yetkileri...540

16 XVII 4. Organ kredileri Kredi aç m nda s n rlamalar fltirâklere kredi s n rlamalar Genel olarak tafl nmaz mal üzerine ifllemler Kifli kredi s n r S n rlamas olmayan krediler D fl krediler Yurtd fl ndan sa lanan döviz kredileri Yurtd fl na aç lacak döviz kredileri Kredi belgeleri Kredi türleri Aç k kredi Cari hesap kredisi skonto kredisi Senetler karfl l kredi Pay senedi ve tahvil karfl l kredi Emtia karfl l kredi Kabul kredisi Bireysel kredi (Tüketici kredisi) Kefalet kredisi Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler Onalt nc bölüm TEM NAT VE GARANT MEKTUPLARI Hukuki nitelik Kefalet biçimindeki mektuplar Garanti sözleflmesi biçimindeki mektuplar Garanti mektuplar yla ilgili uluslararas kurallar Türk hukukunda nitelik tart flmas Banka garantilerinin özellikleri ve traraflar aras iliflkiler Banka garantilerinin özellikleri Garanti mektubunda taraflar Garanti (talimat ) veren ve lehdar Garanti (talimat ) veren ve garanti (eden) banka Garanti eden banka ve lehdar iliflkisi Teminat/garanti mektuplar içeri i Yurtiçi teminat mektubu türleri Limite giren ve girmeyen teminat mektuplar hale yasas (ve yurt içi) teminat mektuplar D fl garanti mektuplar n n baflkaca özellikleri ve türleri Dolays z ve dolayl garantiler D fl garantilerin özel süre sorunlar Teminat/ Garanti mektuplar n n ödenmesi ve sona ermesi sorunlar Teminat/ garanti mektubu tutar n n ödenmesi Ödemenin durdurulmas (ihtiyati tedbir) kararlar n n etkisi Müteahhidin ölümü ve ödeme sorunu Teminat/ garanti mektubu süresinin dolmas Teminat / garanti mektuplar nda zamanafl m Teminat/ garanti mektubunun geri verilmesi SKK pirim borcu için mektubu elde tutma sorunu Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler...601

17 XVIII Onyedinci bölüm KRED N N GÜVENCEYE BA LANMASI Krediye Temel olan malvarl de erleri Bankan n kredi temellerini geniflletebilmesi Al nm fl teminat n iflâs idaresince iptal ettirilebilmesi Kefalet - garanti sözleflmesi ve itibar emri Fonksiyonlar : Garanti sözleflmesi ve di erlerinden fark Yaz l flekil sorunu Banka yönünden en etkili kefalet türü: Müteselsil Kefalet Kefaletin öteki türleri Alacakl n n borcun durumu hakk nda kefile bilgi vermesi Tafl nmaz mal rehni ve ipotek Tafl nmaz mal rehni Kredi güvencesi olarak tafl nmaza de er biçilmesi Tafl nmaz mal rehni türleri Tafl nmaz mal rehni kapsam potek dosyas nda bulunmas gereken belgeler potekli tafl nmaz mal n baflkas na devrinin sonuçlar Ayn borç için birden fazla tafl nmaz n ipotek edilmesi potek borçlusuyla ipotek verenin farkl kifliler olmalar potekte derece ve s ra Boflalan dereceden yararlanma koflulu pote in paraya çevrilmesi Menkul rehni Alt n d fl nda ticaret yasa Hapis hakk K ymetli evrak n rehni Alacaklar ve devredilebilen haklar n rehni: Ticari iflletme rehni Mülkiyeti muhafaza sözleflmesi Kredi teminat olarak alaca n devri Alacak devri türleri Borçluya bildirilmeyen temlik in sak ncalar Temlik sözleflmesi içeri i Kredi sigortas Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler Onsekizinci bölüm KURUMSAL F NANSMAN (BANKACILIK) Kurumsal finansman kavram ve kapsam Kurumsal finansman n bafll ca alanlar Birleflme ve sat nalmalar Birleflme kavram ve temel etkenleri Birleflme teorileri M & A pazar ve özellikleri Kat lanlar n motifleri Al c n n motifleri Bankalar n ifllem motifi Tafl n r de er ç kar m (emisyon) ifllemleri Konsorsiyum yoluyla ç kar m Ç kar m ve ç kar m konsorsiyumu türleri Ç kar m giderleri...662

18 XIX 3.3. Ç kar mda fiyat tespiti sorunu Aktife dayal de erli ka tlar(abs Asset-Backed-Securities): Özellik ve hedefleri ABS-transaksiyonlar n n yap s ABS iflleminin Factoring ten fark ABS sürecinde bankalar n ifllevleri Türkiye de menkul k ymetlefltirme kurallar fiirkete ifltirak (Kat l m) finansman ve risk sermayesi Kat l m (risk sermayesi) flirketlerinin biçimleri Venture-Capital flirketlerinin özellikleri Türkiye de risk sermayesi sistemi Risk sermayesi yat r m ortakl klar KOB lerin krediye teminat bulma güçlükleri ve özel kredi garanti fonu KOB lere verilen garanti / kefalet koflullar Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler Ondokuzuncu Bölüm MENKUL KIYMET BORSALARI VE filemler Borsa türleri IMKB nda faaliyet gösteren piyasalar Borsa örgütü Borsa komiseri Borsa üyeleri Borsa tüzel kiflili inin organlar Borsa suçlar ve ceza sorumlulu u Menkul k ymet borsalar ndaki ifllemler Müflteri ad na saklama hizmeti IMBK endeksleri ve endekse giren flirket seçim yöntemleri ve pazarlar Borsaya verilen talimat(emir) türleri ve kurun oluflumu Pay senedi piyasas n n Türkiye uygulamas Kurun belirlenmesi Kur oluflumunu etkileyen faktörler ve Pay senedi seçiminde/ de erlendirilmesinde uygulanan yöntemler Temel analizde (Fiyat / Performans analizinde) kullan lan oranlar Teknik analizlerden bilgi edinme Menkul k ymetlerin borsaya kote (kay t) ettirilmeleri Tafl n r de erlerin kalite s ralamas (derecelendirme) Borsa yard mc kurulufllar Arac kurumlar Arac kurulufllar n çal flma alanlar na göre ay r mlar Yat r mlar koruma fonu Menkul K ymetler Yat r m Ortakl klar (MKYO) Menkul K ymet Yat r m Fonlar Yat r m fonlar n n performanslar n n ölçülmesi Tafl nmaz mal yat r m fonlar Menkul k ymet borsalar araçlar Pay (Hisse) Senetleri Sa lad klar haklar n kapsam yönünden Pay Senedi Türleri Tür ve dolafl m özelli ine gore pay senedi türleri Gelir Ortakl Senedi Tahviller...724

19 XX Kamu Tahvilleri ve Benzeri Borç Senetleri Hazine Bonolar : Devlet Tahvilleri Özel (Sanayi) tahvilleri Finansman bonosu Bankalar n tafl n r de er ticaret iflleri Müflteri hesab na tafl n r de er al m sat m Al m sat ma arac l k iflleri Arac l k ifllemlerinin hukuki aç dan nitelendirilmeleri Bankan n müflterisiyle tafl n r de er ticareti yapmas Bankan n iflâs halinde müflterinin haklar Tafl n r de erin halka sunumuna arac l k Tafl n r de erleri saklama ve koruma hizmetleri Tafl n r de erlerin bankalara verilifl biçimleri Tevdi edilmifl bulunan tafl n r de erin rehni Bloke Pay Senedi ve Tahviller Bankan n tafl n r de erlerle ilgili yönetim ifllemleri Bankaya verilen pay senetlerine ait oy hakk n n kullan lmas Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler Yirminci bölüm F NANSAL TÜREV ÜRÜNLER ve DÖV Z- BORSASI filemler Döviz ifllemleri riskleri ve karfl lanma yollar Risklerin türleri Ekonomik riskler Politik riskler Peflin döviz ifllemleri Vadeli finansal futures sözleflmeleri ve ifllemleri Kesin vadeli ifllemler De iflken vadeli ifllemler Finansal türev ürünleri Finansal türev ürünlerin hukuk yap lar ve nitelikleri Swap ifllemleri Swap le vadeli bir ifllemin uzat lmas : Bir vadeli ifllemin öne çekilifli Swap giderleri /Swap getirisi De erli kâ t ödüncü (bofla/aç a sat nal fl) Vadeli ifllem ve opsiyonlarda uzun ve k sa pozisyon Repo ifllemleri Arbitraj ifllemleri Döviz ve faiz oran futures ifllemleri Standartlar ve sözleflme tutarlar Kotasyon Clearing House lar n güven ifllevleri Güvence ler (Margin ler) Limitler Faiz oran futures ifllemleri Forward Rate Agreement (FRA) Opsiyonlar ve opsiyon ka tlar Call-opsiyonlar: Put-opsiyonlar Döviz opsiyonlar n n sat n al nmas Döviz opsiyonlar n n sat lmas...807

20 XXI Uluslararas para pazar n n baflka enstrümanlar Faiz oran opsiyonlar Caps, Floors ve Collars Caps Floor Collar Kredi türev enstrüman türleri Kredi türev enstrümanlar n n uygulama alanlar Türkiye de finansal türev ürünler piyasas Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler Yirmibirinci bölüm KIYMETL MADEN ( ALTIN ve GÜMÜfi) BORSALARI LE filemler Alt n n Bretton Woods sistemindeki yeri Türkiye de k ymetli maden ithalât ve kullan m Dünyan n ünlü k ymetli maden borsalar ve de er ölçütleri Alt n de er ölçütleri Alt n paralar (Sikkeler) Alt n depolama ve koruma stabul Alt n borsas AB gümüfl piyasas Istanbul alt n rafinerisi IAB borsa üyeleri K ymetli maden ödünç ifllemleri ve takas merkezi ifllevleri Alt n metal hesaplar ve sertifikalar K ymetli maden avanslar ve kredileri K ymetli maden borsalar peflin ifllemler K ymetli maden (Alt n) vadeli ifllemleri Alt n madeni futures sözleflmeleri Alt n madeni opsiyonlar Sorular/Testler Cevaplar/Çözümler Yirmiikinci bölüm EURO-PARA S STEM, AVRUPA MERKEZ BANKASI ve F NANSAL KÜRESELLEfiME, WTO DA F NANSAL H ZMETLER T CARET I. Finansal küreselleflme I.1. Finansal küreselleflmenin iflletmecili e yarar ve zararlar I.2. Finansal küreselleflmeyi h zland ran nedenler I.2.1.Deregulasyon (Kural ve denetlemeden ar nma) I.2.2. Teknolojik geliflmeler I.2.3. Finans teorisindeki geliflmeler I.2.4. Vadeli ifllem pazarlar n n geliflmesi I.2.5. Sermaye pazarlar ndaki dalgalanmalar II. Küreselleflmenin motörü Dünya Ticaret Örgütü ve dünya çap nda Finansal hizmetler al fl verifli liberasyonu II.1. Uluslararas finans pazar n n liberasyonu II.2. WTO nun GATS antlaflmas nda finansal hizmetler kavram II.3. WTO finans hizmetleri antlaflmas n n içeri i III. Para sistemleri ve Avrupa Para Birli i III.1. Alt n standard III. 2. Bretton- Woods sistemi ilkeleri III.3. Bütünleflme (entegrasyon) basamaklar...866

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 5 TABLOLAR...11 ŞEKİLLER... 13 GİRİŞ...15 I. MEVDUATIN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...17 A. MEVDUATIN TANIMI... 23 B. MEVDUATIN ÖNEMİ...24 C. MEVDUATIN KORUNMASI...25 1. Mevduatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BANKA KREDİSİ KAVRAMI VE BUNA BAĞLANAN SONUÇLAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BANKA KREDİSİNİN DÜZENLENİŞİ

TÜRK HUKUKUNDA BANKA KREDİSİ KAVRAMI VE BUNA BAĞLANAN SONUÇLAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BANKA KREDİSİNİN DÜZENLENİŞİ TÜRK HUKUKUNDA BANKA KREDİSİ KAVRAMI VE BUNA BAĞLANAN SONUÇLAR İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR CETVELİ... XIV GİRİŞ I. KONUNUN SUNULMASI VE İNCELEME YÖNTEMİ... 1 II. KREDİ KAVRAMI...3 1. Genel Olarak...

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XIX 1. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1 I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 1 A. Senet 1 B. Hak 2 C. Hak İle Senedin Kaynaşması 3 II. KIYMETLİ EVRAKIN

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU I Avukat OSMAN OY GENEL VE MADDE GEREKÇEL 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTE KALAN MADDELER Yay n No : 1619 Hukuk Dizisi : 720 1. Bas - Aral k 2005 - STANBUL ISBN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM I. FİNANSAL PİYASALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1. Ortaçağda Finans... 2 2. Vadeli İşlem Piyasalarının Doğuşu... 4 3. Altın Standardı...

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 8.2. Ders İçerikleri 8.2.1. Zorunlu Dersler MLY 101 Denetim Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

Yay n No : 2633 Hukuk Dizisi : 1279 ISBN 978-605 - 377-657 - 4. 2. Bask Şubat 2012 STANBUL

Yay n No : 2633 Hukuk Dizisi : 1279 ISBN 978-605 - 377-657 - 4. 2. Bask Şubat 2012 STANBUL 6 30 BANKACILIK KANUNU Bankacılık Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Finansal Kiralama Kanunu Çek Kanunu Vakıflar Bankası Kanunu Ziraat Bankası, Halk

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU I. PARANIN ZAMAN DEĞERİ... 1 A. FAİZ KAVRAMI... 2 1. Basit Faiz... 3 2. Bileşik Faiz... 4 3. Efektif Yıllık Faiz Oranı (EYFO)...

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA Ekonom Sözlüğü Erhan ARDA İSTANBUL-2008 Yay n No : 2043 Sözlük Dizisi : 11 II. Bas Ekim 2008 ISBN 978-975 - 295-940 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da-

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI 1. DIŞ TİCARETİN YURTİÇİ TİCARETTEN FARKI... 4 2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 5 2.1. Doğal ve Beşeri Kaynak Yetersizliği...

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

İÇİNDEKİLER. giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I. i- Konunun Ele Almış Şekli... 3

İÇİNDEKİLER. giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I. i- Konunun Ele Almış Şekli... 3 İÇİNDEKİLER Sayfa No ^Unuş... Önsöz.... VII Kısaltmalar... Yv giriş..zzzzzz..., * Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması... I i- Konunun Ele Almış Şekli... 3 BİRİNCİ BÖLÜM MENKUL KIYMET BORSALARINDA BORSA

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİNİN GENEL İŞLEYİŞİ ve FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİNİN GENEL İŞLEYİŞİ ve FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİNİN GENEL İŞLEYİŞİ ve FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ REEL KESİM DENGESİ 2 TOPLAM TALEP 3 Harcamalardaki Değişmeler ve Denge 3 Para Arzı Değişmeleri

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA BOfiANMA DAVALARI VE YABANCI UNSURLU DAVALAR II Harun BULUT Yay n No : 1764 Hukuk Dizisi : 796 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-660 - 5 Copyright

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

kurum aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? a. 1 b. 3 c. 5 d. 7 e. 8

kurum aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? a. 1 b. 3 c. 5 d. 7 e. 8 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar Deneme Sınavı II 1. Sermaye Piyasası kanununa göre düzen bozucu fiiller karşısında kendisine sermaye piyasası kanunu ile tanınan yetkiler çerçevesinde

Detaylı

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu ADALET YAYINEVİ Ankara - 2011 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ayşegül İşcano glu Çekiç Trakya University-Department of Econometrics Hafta 2- Bolum I BÖLÜM A. Finansa Giriş Finansal sistem ve finansal piyasalar Bugünkü değer Finansal

Detaylı