Gölbaþý Gölü (Hatay) Tatlý Su Midyelerinin Ekonomik Deðer Taþýyan Özelliklerinin Araþtýrýlmasý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gölbaþý Gölü (Hatay) Tatlý Su Midyelerinin Ekonomik Deðer Taþýyan Özelliklerinin Araþtýrýlmasý"

Transkript

1 Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): ISSN Gölbaþý Gölü (Hatay) Tatlý Su Midyelerinin Ekonomik Deðer Taþýyan Özelliklerinin Araþtýrýlmasý Araþtýrma Makalesi Research Article Hülya ÞEREFLÝÞAN Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Ýskenderun/HATAY * Sorumlu yazar: Tel: e-posta: Geliþ Tarihi: Kabul Tarihi: Abstract Investigation On Economical Characteristics Of Freshwater Mussels In Gölbaþi Lake (Hatay) A new industry has been developed based on shell bivalves sector in fisheries activities. Billion $ employment for thousand people has been provided by this sector. This study aim to determine current status of freshwater bivalves production, which areas fresh water bivalves were evaluated and what other alternative areas fresh water bivalves might be evaluated. Freshwater mussels collected from Hatay whether useable in Ottoman hand craft or not will be evaluated. Also, this bivalve's shell could be evaluated in ornamentals and button. In conclusion, freshwater mussels have a huge population how useable other widely spread sectors were investigated. In this study, Potamidalittoralis and Leguminaia wheatleyi can be evaluated in Ottoman hand craft, Unio terminalis can be useable in pearl production as nucleus and Anodonta pseudodopsis might be taken in the shell of the decorative arts is obtained.musselsconsumedas a food sourceinterms ofresearch results, a productof economic valuethathas been established ineurope especiallyin Germany. Keywords: Potamida littoralis, Leguminaia wheatleyi, U. terminalis and A. pseudodopsis, shell industry, nacre, food source. Özet Dünya da su ürünleri aktiviteleri içinde, midye kabuðuna dayalý kabuk endüstrisi adý altýnda bir sektör geliþmiþtir. Bu sektörde, binlerce insana milyonlarca dolarlýk istihdam alaný oluþturulmuþtur. Ülkemizde böylesi bir sektörün varlýðýný ve bugün ne durumda olduðunu araþtýrmak üzere tasarlanan bu çalýþmada, bölgemiz tatlý su midyelerindenpotamida littoralis (Cuvier, 1798), Leguminaia wheatleyi (Lea, 1862), Unio terminalis (Lea,1863) ve Anodonta pseudodopsis (Locard, 1883)'inhangi alanlarda deðerlendirildiði ve alternatif deðerlendirilme sahalarýnýn ne olabileceði konusunda cevap alýnmaya çalýþýlmýþtýr. Bu amaçla, Ülkemiz için azýmsanmayacak bir populasyon gösteren tatlý su midyelerinin Hatay ilinden toplanan kabuklarýnýn eski Osmanlý el sanatý olan sedef kakmacýlýðý ile düðme ve süs eþyasý yapýmýnda deðerlendirilmeleri araþtýrýlmýþ ve daha geniþ yelpazede yer alacak þekilde nasýl deðerlendirilebileceði konusuna açýklýk getirilmeye çalýþýlmýþtýr. Gölbaþý Gölü'nde bulunan midyelerden özellikle P.littoralis ve L.wheatleyi'nin sedef kakmacýlýðýnda deðerlendirilebileceði, U. terminalis'ininci üretiminde nükleus olarak kullanýlabileceði ve A. pseudodopsis'in kabuk süsleme sanatýnda deðerlendirilebileceði sonucu elde edilmiþtir. Midyelerin besin kaynaðý olarak tüketilmesi yönünde yapýlan araþtýrma sonucunda, Almanya baþta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde pazarý olan bir ürün olduðu tesbit edilmiþtir. Anahtar kelimeler: Potamida littoralis, Leguminaia wheatleyi, Unio terminalis ve Anodonta pseudodopsis,kabuk endüstrisi, sedef, besin kaynaðý. Su Ürünleri Merkez Arastýrma Enstitüsü Müdürlügü, Trabzon

2 44 Þerefliþan / Yunus Arþ. Bül (3): Mollusca þubesi içinde avcýlýðý ve avlanýlmýþ (Olson, 2002), 1889 yýlýnda avcýlýkla yetiþtiriciliði yaygýn olarak yürütülen canlý elde edilen midyelerin kabuklarý düðme grubu bivalvia sýnýfýdýr. Bu grup üyeleri olan yapýmýnda kullanýlmaya baþlanmýþtýr (Williams midyeler, besin amaçlý tüketildikleri gibi, sedef vd., 1993). 1900'lü yýllarda Amerika Birleþik ve inci elde etmek üzere, kabuk endüstrisi adý Devletlerinde, doðadan toplamak suretiyle altýnda geniþ bir yelpazede yer alarak ekono- yapýlan tatlý su midyesi üretimi nedeniyle o miye katký saðlamaktadýr (Þerefliþan, 2003; zamanlar 297 türü bilinen tatlý su midyelerinin 2005). Ancak ülkemizde, Bivalvia sýnýfýna ait su 100 yýl içerisinde 37'sinin nesli tükenmiþtir canlýlarýný tüketim alýþkanlýðý oldukça azdýr. (Chatters, 1998). Geleneksel beslenme þekli, ekonomik ve Ýkinci dünya savaþýna kadar A.B.D.'den kültürel yapý bu tüketim alýþkanlýðýný etkileyen ihraç edilen tatlý su midyeleri uzak doðu önemli faktörlerdir. Buna raðmen, midye ülkelerinde inci üretiminde ve kabuk endüsttüketiminin az da olsa, deniz midyesi olarak Ege risinde kullanýlmýþ, ancak Ýkinci Dünya savabölgesi baþta olmak üzere, Marmara, Karadeniz þýndan sonra plastik üretimine dayalý endüstve Batý Akdeniz bölgesinde daha yaygýn olduðu rinin geliþimiyle midye kabuðu endüstrisinde görülmektedir. Tatlý su midye tüketimi ise yok gerileme dönemi baþlamýþtýr (Cochran ve denecek kadar azdýr (Þeref-liþan, 2003). Layzer, 1993). 1950'li yýllarýn sonlarýnda, Anadolu tatlý su midyeleri 4 gruba Kuzey Amerikadan avlanýlan tatlý su midyesi ayrýlmaktadýr. Bunlardan birincisi, Avrupa Japonya'ya kültür inci üretiminde kullanýlmak merkezli olup Tuna ýrmaðý aracýlýðý ile gelen ve üzere ihraç edilmiþ, 1960'larda Japonya da, anaç Türkiye'nin batýsýna daðýlmýþ olan gruptur (2 istiridyeye inci çekirdeði (nükleus) olarak tatlý Unio ve 1Anodonta türü). Ýkincisi, Doðu su midye kabuðu kullanýlarak, kültür inci Akdeniz formu olup Nil ve Akdeniz sahilleri üretimine baþlanmýþtýr (Cochran ve Layzer, aracýlýðý ile gelmiþ Türkiye'nin güneyini 1993). Kültür inci sektörünün geliþmesiyle kapsayan Antalya-Hatay þeridinde ve özellikle birlikte, Asya ülkelerinde ve Kuzey Amerika da Asi nehri (Orontes), Amikgölü (Horus) ve tatlý sumidye avcýlýðý hýz kazanmýþtýr.1990'larda Çukurova (Cilicia) merkezli gruptur (3 50 milyon dolar deðerinde olan tatlý su midye Potamida, 4 Unio, 2 Leguminia ve 1 Gabillotia kabuðu ticareti, 2002 'lerde 35 milyon dolara türü). Üçüncüsü, Güney Asya'dan göç eden, gerilerken, 2009'dan sonra tekrar yükseliþe güneydoðu Anadolu da yayýlýþ gösteren gruptur geçmiþtir (Williams vd., 1993; Cartier ve (2 Unio, 1 Pseudodantopsis, 1 Legu-minaia ve 1 Krzemnicki, 2012). Sinanodanta türü). Dördüncü grup ise, Güney Dünya kabuk endüstrisi ve inci üreti- Rusya'dan gelmiþ olan ve Sakarya Irmaðý ile minde önemli bir yeri olan Unionidae familyasý Türkiye'nin doðusuna yayýlýþ gösteren gruptur tatlý su midye türlerinden bazýlarý, Hatay ilinin (3 Unio, 1 Pseudodontopsis ve 4 Anodonta türü) Gölbaþý Gölü'nde ve bu bölgedeki sulama kanal- (Çetinkaya, 1995). larýnda bulunmaktadýr (Þerfliþan, 2003). Tatlý su midyelerinin kabuklarý, geçmiþ- Potamida littoralis (Cuvier, 1798), ten günümüze inci üretimi baþta olmak üzere, Leguminaia wheatleyi (Lea, 1862), Unio termikabuk endüstrisi ve diðer alanlarda deðerlen- nalis (Lea, 1863) ve Anodonta pseudodopsis dirilmektedir. Tarihi geliþim içerisinde in- (Locard, 1883) türleri yoðun olarak bu bölgede sanoðlunun inciye olan ilgisi çok eski çaðlara bulunmalarýna raðmen, bu midyeler, bölge dayanmaktadýr. 1850'lerde midye balýkçýlýk insaný ve ülke ekonomisi bakýmýndan tanýnmaendüstrisi kurularak, doðal kaynaklardan bolca maktadýr.

3 Þerefliþan / Yunus Arþ. Bül (3): Kabuk endüstrisinde ve insan tüketiminde önemi yeterince bilinmeyen bu midye türlerinin kabuklarý makro düzeyde incelenerek, süsleme sanatý olan sedef kakmacýlýðýna uygunluðu araþtýrýlmýþtýr. Adý geçen tatlý su midyelerinin ulusal ve uluslar arasý arenada ticari olarak ekonomik deðerinin araþtýrýlarak ortaya konulmasý amaçlanmýþtýr. Yöntem Araþtýrma 2011 yýlýnda Gölbaþý Gölü'nde (36 30'16 N; 36 29'42 E) yapýlmýþtýr. Göl, Amik gölü kurutulduktan sonra oluþturulmuþ, Hatay ilinin kuzeydoðusunda yer alan, Antakya'ya 50 km uzaklýkta bulunan bir göldür dönümü sulak sazlýk alanlardan oluþan, kaynak suyu ile beslenen gölün toplam debisi 3 yaklaþýk 2,5-3 m /sn ve ortalama derinliði yaklaþýk 3,5-4m' dir. Midye örnekleri Gölbaþý Gölü'nün sýð bölgesinde, kepçeve el týrmýðý yardýmý ile derin bölgelerdetüplü su altý dalýþý (SCUBA) yapýlarak toplanmýþtýr. Toplanan midye örnekleri, eleklerde yýkanarak çamurdan arýndýrýlmýþ ve etiketleme yapýlarak portatif buzluklarla laboratuvara nakledilmiþtir. Gölbaþý Gölü'nden toplanan midyeleri tanýtmak için Gaziantep'e gidilerek sedef kakmacýlýðý dernek baþkaný baþta olmak üzere, sedef kakma sanatýný iyi bir þekilde yapmaya çalýþan büyük ölçekli iþletme yetkilileri ile karþýlýklý görüþmeler yapýlmýþtýr. Ülkemizde su ürünleri iþleyen ve ihracatýný yapan firma temsilcileri ile görüþmeler yapýlarak, dört midye türüne ait örnekler firmalara gönderilmiþ ve midye etinin tanýtýmý yapýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bulgular Midye Kabuðunun Gaziantep Ýlindeki Sedef Kakmacýsý Ýmalatçýlarýna Tanýtýlmasý Gölden toplanan midye örnekleri Gaziantep'e götürülerek, Sedef Kakmacýsý olan 45 iþletmelerle yüz yüze görüþülmüþtür. Onlardan iþletmeleri hakkýnda bilgi alýnarak, midye kabuklarý (P.littoralis, L. wheatleyi, U. Terminalis ve A. pseudodopsis) tanýtýlmýþ ve satýþ maðazalarýndaki ürünler detaylý bir þekilde incelenmiþtir ( Þekil 1,2,3). Þekil 1. Araþtýrmacýnýn sedef kakma sanatýnýn nasýl yapýldýðýný öðrenmesi. Þekil 2. Sedef kakma sanatýna ait bir örnek. Þekil 3. Sedef kakma el sanatý ile yapýlmýþ bir koltuk.

4 46 Þerefliþan / Yunus Arþ. Bül (3): kabuk kalýnlýðý bakýmýndan iyi, ancak sedef rengi bakýmýndan biraz koyu olarak deðerlen- dirilmiþtir. Ahþap üzerine kakýlan bu sedeflerin daha açýk renkte olmasý istenilmekte olduðu, bu midyelerin sedefinin koyu pembe eflatunumsu olmasýndan dolayý daha özel (pahalý) ama az sayýda çalýþmalarda tercih edilebileceði bil- dirilmiþtir. Örneðin; Türk Bayraðý çalýþmasý, insan silueti, Osmanlý Tuðrasý veya bazý armalarda çok güzel olabileceði belirtilmiþtir. U.terminalis midye türü iþlenmeye uygun olabilir gözüyle bakýlarak deðerlendirilmeye alýnmýþ, ancak midyelerin kabuk kalýnlýðý bakýmýndan ince olduðu, bu nedenle sedef kakmacýlýðý için tercih edilemeyeceði bil- dirilmiþtir. A.pseudodopsis'in de kabuðu ince bulunmuþ, kullanýma uygun olmadýðý ifade edilmiþtir. Eski adý Sedef Kakmacýlýðý Derneði olup feshedilmiþ olan ve yerine yeni Gaziantep Bakýrcýlar ve Sedefçiler Odasý Derneði adýyla kurulmuþ dernek yöneticileri ile görüþülmüþtür. Yapýlan görüþmelerde, bu derneðin daha çok, bakýrcýlýðý ön planda tutan ve sedefkârlýðý ikinci plana indirgemiþ bir dernek olduðu anlaþýlmýþtýr. Yaklaþýk sedefkârýn olduðu Gaziantep'te, konusunda eskiye dayalý, babadan oðula geçme þeklinde iþ yapan, büyük kapasiteli birkaç iþletme belirlenerek detaylý görüþme yapýlmýþtýr (Tablo 1). Yukarýda adý geçen sedefkârlarla yapýlan görüþmeler sonunda, Hatay'dan götürülen midyelerin þimdiye kadar sedefçilikte kullanýlmadýklarý anlaþýlmýþtýr. Uygun süs eþyalarýnda kullanmalarý için midye kabuklarý býrakýlmýþtýr. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Eðitim Merkezi (GÜGEMER) Atölye þefi ile görüþme yapýlmýþtýr. 32 yýllýk sedefkâr olan yetkiliye, Hatay ilinden götürdüðümüz midye kabuklarý tanýtýlmýþ ve sedefçiliðin son yýllardaki durumu hakkýnda bilgi alýnmýþtýr. Bu merkezde daha önce Hatay ilinden alýnan midye kabuklarýnýn kullanýldýðý, ancak sadece özel çalýþmalarda deðerlendirdiklerini ifade etmiþlerdir. Gaziantep sedefkârlarýna Hatay ili midye kabuklarýnýn tanýtýmýndan alýnan sonuçlara göre; Leguminaia wheatleyi ve Potamida littoralis türü midyeler, sedefkârlar tarafýndan Midye Etinin Ýþleme Fabrikalarýna Tanýtýmý Gölbaþý Gölü'nde bulunan midyelerin besin kaynaðý olarak tüketilebilirliði konusunda bazý iþletmelerle iletiþim kurulmuþtur (Tablo 2). Ar-Ge bölümlerinde deðerlendirmeye aldýklarý tatlý su midyelerini öncelikle kendileri tanýmaya çalýþmýþlardýr. Yurtdýþýna midye örneði gönderdiklerini, ancak bu midyelerin tonaj olarak miktarýný bilmeleri gerektiðini tarafýmýza bildirmiþlerdir. Aksi takdirde yurtdýþý alýcýlarýna bu ürünün tanýtýmý konusunda bir þey yapamayacaklarýný ifade etmiþlerdir. Tablo 1. Gaziantep'te Sedef Kakmacýlýðý yapan büyük ölçekli bazý iþletmeler Sedef Kakmacýsý Midye kabuðu iþleme kapasitesi (ton / yýl) Midye kabuðunun temin edildiði iller Midye kabuðunun temin ediliþ deðeri (TL/kg) Tuðra Sedefçilik Malatya 70 krþ- 1.5 TL Öz Osmanlý Malatya ve Ankara 3-4 Sedefçilik Gölbaþý 40 krþ- 1.5 TL Özhitit Sedefçilik 3-4 Malatya, Ankara ve Adýyaman 75 krþ- 1 TL Gümüþ Tekin Sedefçilik 3 Malatya 75 krþ-1.5 TL

5 Þerefliþan / Yunus Arþ. Bül (3): Tablo 2. Gölbaþý Gölü'nde bulunan midyelerin besin kaynaðý olarak tüketilebilirliði konusunda iletiþim kurulan iþletmeler 47 Ýletiþim Kurulan Ýþletmeler Elmas Gýda Ürünleri ve Nak.San.Tic. Ltd. Þti. Ahmet Aydeniz Ýnþaat Turizm Gýda Eðitim Öðretim Ýthalat Ýhracat ve Tic. A.Þ Dardanel - Önentaþ Gýda San. A.Þ. Ulubay Soðuk Depo Ýþl. ve Tic. Ltd. Þti. Ada Dýþ Tic. Ltd. Þti. Deniz Ticaret A.Þ. Gelibolu Deniz Ürünleri Nakliyat Ziraat Ýnþaat Turizm Ýthalat Ýhracat San. ve Tic. Ltd. Þti. Ýstanbul Su Ürünleri ve Gýda San. Nakliyat Tic. Ltd. Þti. Kutlukbey Su ve Tarým Ürünleri Ýnþaat Turizm San ve Tic. Ltd. Þti. Konu ile ilgilenenler Konu ile ilgilenmeyenle r Umurbey Deniz Ürünleri - Gýda Turizm Ýnþaat ve Nakliye Ýthalat Ýhracat San. ve Tic. Ltd. Þti. AL-ME-JA Sualtý Hizmetleri Deniz ve Tarým Ürünleri Gýda San. ve Tic. Ltd. Þti. Perama Gýda Ürünleri San. ve Tic. A.Þ. Ancak, bu çalýþma kapsamýnda, stok büyüklüðünü belirleme gibi bir konu araþtýrýlmadýðý için ve daha önce de buna yönelik çalýþmalar yapýlmadýðý için bu konuda firmalara bilgi verilememiþtir. Ýletiþim kurulan firmalardan Türkiye de ve Almanya da temsilci firmalarý bulunan Elmas uygun, ancak kabuk kalýnlýðý ince bulunmuþtur. Diðer iki tür midyenin (P. littoralis, L. wheatleyi) kabuk kalýnlýklarý çok iyi ancak sedef rengi koyu bulunmuþtur. Bu iki midye türü sadece özel ve pahalý çalýþmalarda kullanýlabilme özelliði taþýmaktadýr. Gaziantep sedef kakmacýlýðý için gerekli olan midye kabuklarý Gýda Ürünleri ve Nak.San.Tic. Ltd. Þirketinin Ankara, Malatya ve Adýyaman'dan temin yetkilileri, Gölbaþý Gölü'ne davet edilerek, hem edildiði bildirilmiþtir (GÜGEMER, 2006). göldenmidye örnekleri alýnmýþ hem de stok Hatay ili Gölbaþý Gölü'nden yýllar önce midye büyüklüðü konusunda göreceli bir yaklaþým satýn aldýklarý, ancak kabuk yapýsý ince olduðu sergilenmiþtir. Toplanýlan midyeler firma için tercih etmediklerini belirtmiþlerdir. Tanýtým yetkilileri tarafýndan Almanyadaki firmalarýna için göstermiþ olduðumuz P. littoralis, ve L. götürülerek deðerlendirmeye alýnmýþtýr. Bu wheatleyi türlerini ilk defa gördüklerini, bu tür araþtýrmanýn sonucunda, Almanya da bu türler kabuklarla hiç karþýlaþmadýklarý için çalýþmaiçin azýmsanmayacak bir midye pazarýnýn larýnda kullanmadýklarýný bildirmiþlerdir. olduðu bildirilmiþtir. P. littoralis ve L. wheatleyi yaþadýklarý alan bakýmýndan sediment içine gömülerek Tartýþma yaþamayý tercih eden, nadiren sediment üstünde Midye kabuðuna dayalý süsleme sanatý yaþayan türler olduklarý için (Þerefliþan, 2003; ülkeler bazýnda incelendiðinde, midye kabuk- Çek ve Þerefliþan, 2006; Þerfliþan vd., 2009; larý yalnýzca ülkemizde bu denli zarif ve ince bir Çek ve Þerefliþan, 2011; Þerefliþan vd., 2011; el sanatý þeklinde iþlenmektedir. Gölbaþý Þerefliþan vd., 2013) Gaziantep sedefkârlarýnýn Gölü'nde bulunan midyelerinden U. terminalis bu türleri daha önceden görmedikleri anlaþýlve A. pseudodopsis'in sedef rengi çok güzel ve mýþtýr.

6 48 Þerefliþan / Yunus Arþ. Bül (3): Midye etinin tanýtýmý için baðlantý kuru- miþtir. U. terminalis ve A. pseudodopsis'in kalan ve midye örneði gönderilen firmalar (Tablo buk yapýsý sedef kakma sanatý için renk olarak 2) midye etini bazý kriterlere göre deðerlen- çok uygun olduðu, ancak kabuk kalýnlýðý dirmiþlerdir. Hatay Gölbaþý Gölü tatlý su mid- bakýmýndan uygun olmadýðý sonucu elde yeleri; et randýmanýnýn yüksek olmasý, kabuk edilmiþtir. büyüklüðünün pazarlama büyüklüðüne uygun Çalýþmada adý geçen tatlý su midyelerinin olmasý, et renginin açýk renk olup pazarlamaya insan besini olarak tüketimi araþtýrýldýðýnda, uygun olmasý ve tatlý su midyesinin lezzet Almanya da azýmsanmayacak bir tatlý su midye olarak deniz midyesine benzer olmasý baký- pazarýnýn olduðu, ancak Avrupa da tatlý su mýndan firmalar tarafýndan olumlu görüþler midyesi avcýlýðýnýn yasak olmasýndan dolayý, almýþtýr. Ancak, midyelerin stok miktarýnýn ve ürün temininde çok sýkýntý yaþandýðý bildirilpopulasyon büyüklüðünün belirsizliði baký- miþtir. Bu anlamda, Hatay ili Gölbaþý Gölü tatlý mýndan olumsuz görüþ alýnmýþtýr. Midye olarak su midye potansiyelinin, Avrupa pazarýnda yalnýzca deniz midyesi ihracatý yapan bu ekonomik anlamda deðerlendirilebileceði firmalar bizden midyelerin stok büyüklüðü sonucu ortaya çýkmýþtýr. konusunda net bir bilgi alamadýklarý için stok büyüklüðünün belirsizliði, pazar açýsýndan Teþekkür sürekliliði saðlayamayacaðýndan olumsuz Bu çalýþmayý maddi olarak destekleyen görüþ sunmuþlardýr. Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Bu firmalardan yalnýzca Elmas Gýda Müdürlüðü (TAGEM )'ne teþekkür ederim. Ürünleri ve Nak. San. Tic. Ltd. Þti.tarafýndan olumlu dönüþ alýnmýþtýr. Hem Türkiye de hem Kaynaklar de Almanya da (Elmas Fischhandel GmsH Neckarwiesenstraâe) deniz ürünleri ithalat ve ihracatý yapan firma yetkilileri, Almanya baþta olmak üzere, Ýtalya, Ýspanya, Bulgaristan, Hýrvatistan gibi ülkelerden tatlý su midyesi temin edildiði, ancak Avrupada tatlý su midyesi avcýlýðýnýn yasak olmasýndan dolayý, ürün temininde çok sýkýntý yaþandýðý bildiril-miþtir. Türkiye de ki bu midye türlerinin Avrupada ticari olarak deðerlendirilmesinin çok daha avantajlý olabileceði rapor edilmiþtir. Sonuç Hatay ili Kýrýkhan Ýlçesine Baðlý Gölbaþý Gölü'nde bulunan U. terminalis, A. pseudodopsis, P. littoralis ve L. wheatleyi 'nin eti ve kabuðu ekonomik bakýmýndan ayrý ayrý araþtýrýlmýþtýr. Tatlý su midyelerinden P. littoralis ve L. Wheatleyi'nin kabuðu eski Osmanlý el sanatý olan sedef kakmacýlýðýnda deðerlendirilebileceði özellikle insan silüeti gibi hassas ve özel çalýþmalarda kullanýlabileceði bildiril- Cartier, L.E., Krzemnicki, M.S. ve Ito, M Cultured Pearl Farming and Production in the Federated States of Micronesia. Gems&Gemology, 48 (2): Chatters, J.C chapters: Research Objectives; River Mussel Exploitation; and Conclusions: Environment, Population, and Human Adaptation on the Middle PitRiver. In Prehistory of the Middle PitRiver, Northeastern California, editedby J. C. Cleland, KEA Inc., San Diego, CA. Incollaborationwith J. C. Cleland. Cochran, T.G. ve Layzer, J. B Effects of commercial harvest on unionid habitat use in the Greenand Barren rivers, Kentucky, p In: K. S. Cummings, A. C. Buchanan and L. M. Koch(eds.). Conservation and management of freshwater mussels. Preceedings of a UMRC- CSymposium. Upper Mississippi River Conservation Committee, Rock Island, Ill. Çek, Þ. ve Þerefliþan, H Certain reproductive characteristics of the freshwater mussel Unio terminalis delicates (Lea, 163) in Gölbaþý Lake, Turkey. Aquacul. Res.,37: Çek, Þ. ve Þerefliþan, H The Gametogenic Cycle of Leguminaia whaetleyi (Lea, 1862)in Lake Gölbaþý, Turkey (Bivalvia: Unionidae). J. Exp. Zool. Part A 1(315A):

7 Þerefliþan / Yunus Arþ. Bül (3): Çetinkaya, O Van Gölün'e Dökülen Karasu Þerefliþan, H., Þerefliþan, M., ve Soylu, S Çayýnda Yaþayan Bir Tatlý Su Midyesi Türü Unio Description of Glochidia of Three Species of stevenianus Krynicki 1837 (Mollusca: Bivalvia: Freshwater Mussels (Unionidae) From Sout- Unionidae).Turk J Zool.,20: heastern Turkey. Malacologia, 51(1): GÜGEMER, Gaziantep El Sanatlarýný Koruma ve Þerefliþan, H., Þerefliþan, M., Akyurt, Ý., ve Öksüz, A. Geliþtirme Merkezi. Yayýn No: 1. Gaziantep Gölbaþý Gölü (Hatay) Tatlý Su Midyelerinin Üniversitesi. 102:62-73 Ekonomik Deðer Taþýyan Özelliklerinin Araþtý- Olson., D "Pearls". United States Geological rýlmasý. TAGEM 09/ARGE 07. Survey. Retrieved, 21 April Þerefliþan, H., Çek, Þ. ve Þerefliþan, M The Þerefliþan, HO Gölbaþý Gölü (Hatay)'nde Reproductive Cycle of Potomida littoralis Bulunan Unio terminalis delicatus'un Üreme (Cuvier, 1798) (Bivalvia: Unionidae) in Lake Biyolojisi ve Yetiþtiricilik Potansiyelinin Araþ- Gölbaþý, Turkey. Pakistan J. Zool., 45(5): týrýlmasý. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Adana. Williams, J.D., Warren, M.L., Cummings, K.S., Harris, Þerefliþan, H Hatay ilinde mevcut olan tatlý su J.L. ve Neves, R.J Conservation Status of midyeleri ve bunlarýn sedef kakmacýlýðýnda Fresh water Mussels of the United Statesand kullanýlmasý Ekonomik Rapor Dergisi, Ýsken- Canada. Fisheries,18(9): derun.

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Ekoloji Cilt: 12 Sayý: 48 26-31, 2003 Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Sevgi YILMAZ, Serkan ÖZER Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü,

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 10. Bölüm ÜLKELERÝN GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYLERÝ VE DOÐAL KAYNAK POTANSÝYELLERÝ ÜKELER NEDEN FARKLI GELÝÞMÝÞLERDÝR? GELÝÞMÝÞLÝK SEVÝYELERÝNE GÖRE ÜLKELERÝ TANIYALIM GELÝÞEMEMÝÞ

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2007 Cilt 5 Sayý 3 Bölgelendirme (Zoning) ve Bölümlendirme

Detaylı

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ SÜMDER ( MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ) Sahibi Su Ürünleri Mühendisliði Derneði Adýna Doç. Dr. Meriç ALBAY Genel Yayýn Yönetmeni (Sorumlu) Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mehmet ÖZGEN Yazý Ýþleri Müdürü (Editör)

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Kaynak: Kanada Gýda Araþtýrma Ajansý, 2007 Retort Ambalajlar Retort ambalajlar, ýsýl iþleme dayanabilen fleksibýl (esnek) laminasyonlu gýda ambalajlarý/torbalarýdýr.

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir GÜVEN Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Erol BAÞ Yayýn Kurulu Erol BAÞ Gürsel BALCI Fikret SÖNMEZ Dr. Habip MURUZ Recep KIRBAÞ Cihan

Detaylı

ULUSLARARASI REKABET STRATEJÝLERÝ: TÜRKÝYE GIDA SANAYÝÝ TÜSÝAD REKABET STRATEJÝLERÝ DÝZÝSÝ-10 EYLÜL 2007 Yayýn No. TÜSÝAD/T-2007-09-442 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Araþtýrma Kaynak: Trends in Plastics, 5/2007 Alman Plastik Endüstrisi 2006 yýlýnda Alman plastik endüstrisinin, üretimde ve satýþta net artýþlar saðlayarak önceki yýllardaki geliþmesine devam ettiði bildiriliyor.

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 5. B ölüm KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER ÜLKELER ARASI ETKÝLEÞÝM KONULAR KÜLTÜR BÖLGELERÝNÝN OLUÞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ KÜRESEL TÝCARETÝN EN ÖNEMLÝ ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE - ÜRETÝM - PAZAR DÜNYANIN HIZLI

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Adem YILMAZEL Serkan ERÝKGENOÐLU

Detaylı

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 37-42 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Araþtýrma Makalesi Research Article Metin ÇAÐLAR,

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Beymelek Lagün Gölü'nde Farklý Göz Açýklýðýndaki Monofilament Galsama Aðlarýnýn Av Verimleri

Beymelek Lagün Gölü'nde Farklý Göz Açýklýðýndaki Monofilament Galsama Aðlarýnýn Av Verimleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 9-19 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Beymelek Lagün Gölü'nde Farklý Göz Açýklýðýndaki Monofilament Galsama Aðlarýnýn Av Verimleri 1* 2 3 Çetin SÜMER, Mehmet AYDIN,

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Tüketici Yazýlarý (II) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Doç. Dr. Arzu Þener 2 Tüketici Yazýlarý II Tüketici Yazýlarý

Detaylı

Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri

Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (2): 3-14 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

Tarihçilerin Bilgi Arama Davranýþlarý

Tarihçilerin Bilgi Arama Davranýþlarý Türk Kütüphaneciliði 21, 1 (2007), 29-44 Tarihçilerin Bilgi Arama Davranýþlarý Information Seeking Behaviours of Historians Hatice Gülþen Birinci * Öz Tarihi 1940 lý yýllara dayanan kullanýcý araþtýrmalarý

Detaylı