Gölbaþý Gölü (Hatay) Tatlý Su Midyelerinin Ekonomik Deðer Taþýyan Özelliklerinin Araþtýrýlmasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gölbaþý Gölü (Hatay) Tatlý Su Midyelerinin Ekonomik Deðer Taþýyan Özelliklerinin Araþtýrýlmasý"

Transkript

1 Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): ISSN Gölbaþý Gölü (Hatay) Tatlý Su Midyelerinin Ekonomik Deðer Taþýyan Özelliklerinin Araþtýrýlmasý Araþtýrma Makalesi Research Article Hülya ÞEREFLÝÞAN Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Ýskenderun/HATAY * Sorumlu yazar: Tel: e-posta: Geliþ Tarihi: Kabul Tarihi: Abstract Investigation On Economical Characteristics Of Freshwater Mussels In Gölbaþi Lake (Hatay) A new industry has been developed based on shell bivalves sector in fisheries activities. Billion $ employment for thousand people has been provided by this sector. This study aim to determine current status of freshwater bivalves production, which areas fresh water bivalves were evaluated and what other alternative areas fresh water bivalves might be evaluated. Freshwater mussels collected from Hatay whether useable in Ottoman hand craft or not will be evaluated. Also, this bivalve's shell could be evaluated in ornamentals and button. In conclusion, freshwater mussels have a huge population how useable other widely spread sectors were investigated. In this study, Potamidalittoralis and Leguminaia wheatleyi can be evaluated in Ottoman hand craft, Unio terminalis can be useable in pearl production as nucleus and Anodonta pseudodopsis might be taken in the shell of the decorative arts is obtained.musselsconsumedas a food sourceinterms ofresearch results, a productof economic valuethathas been established ineurope especiallyin Germany. Keywords: Potamida littoralis, Leguminaia wheatleyi, U. terminalis and A. pseudodopsis, shell industry, nacre, food source. Özet Dünya da su ürünleri aktiviteleri içinde, midye kabuðuna dayalý kabuk endüstrisi adý altýnda bir sektör geliþmiþtir. Bu sektörde, binlerce insana milyonlarca dolarlýk istihdam alaný oluþturulmuþtur. Ülkemizde böylesi bir sektörün varlýðýný ve bugün ne durumda olduðunu araþtýrmak üzere tasarlanan bu çalýþmada, bölgemiz tatlý su midyelerindenpotamida littoralis (Cuvier, 1798), Leguminaia wheatleyi (Lea, 1862), Unio terminalis (Lea,1863) ve Anodonta pseudodopsis (Locard, 1883)'inhangi alanlarda deðerlendirildiði ve alternatif deðerlendirilme sahalarýnýn ne olabileceði konusunda cevap alýnmaya çalýþýlmýþtýr. Bu amaçla, Ülkemiz için azýmsanmayacak bir populasyon gösteren tatlý su midyelerinin Hatay ilinden toplanan kabuklarýnýn eski Osmanlý el sanatý olan sedef kakmacýlýðý ile düðme ve süs eþyasý yapýmýnda deðerlendirilmeleri araþtýrýlmýþ ve daha geniþ yelpazede yer alacak þekilde nasýl deðerlendirilebileceði konusuna açýklýk getirilmeye çalýþýlmýþtýr. Gölbaþý Gölü'nde bulunan midyelerden özellikle P.littoralis ve L.wheatleyi'nin sedef kakmacýlýðýnda deðerlendirilebileceði, U. terminalis'ininci üretiminde nükleus olarak kullanýlabileceði ve A. pseudodopsis'in kabuk süsleme sanatýnda deðerlendirilebileceði sonucu elde edilmiþtir. Midyelerin besin kaynaðý olarak tüketilmesi yönünde yapýlan araþtýrma sonucunda, Almanya baþta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde pazarý olan bir ürün olduðu tesbit edilmiþtir. Anahtar kelimeler: Potamida littoralis, Leguminaia wheatleyi, Unio terminalis ve Anodonta pseudodopsis,kabuk endüstrisi, sedef, besin kaynaðý. Su Ürünleri Merkez Arastýrma Enstitüsü Müdürlügü, Trabzon

2 44 Þerefliþan / Yunus Arþ. Bül (3): Mollusca þubesi içinde avcýlýðý ve avlanýlmýþ (Olson, 2002), 1889 yýlýnda avcýlýkla yetiþtiriciliði yaygýn olarak yürütülen canlý elde edilen midyelerin kabuklarý düðme grubu bivalvia sýnýfýdýr. Bu grup üyeleri olan yapýmýnda kullanýlmaya baþlanmýþtýr (Williams midyeler, besin amaçlý tüketildikleri gibi, sedef vd., 1993). 1900'lü yýllarda Amerika Birleþik ve inci elde etmek üzere, kabuk endüstrisi adý Devletlerinde, doðadan toplamak suretiyle altýnda geniþ bir yelpazede yer alarak ekono- yapýlan tatlý su midyesi üretimi nedeniyle o miye katký saðlamaktadýr (Þerefliþan, 2003; zamanlar 297 türü bilinen tatlý su midyelerinin 2005). Ancak ülkemizde, Bivalvia sýnýfýna ait su 100 yýl içerisinde 37'sinin nesli tükenmiþtir canlýlarýný tüketim alýþkanlýðý oldukça azdýr. (Chatters, 1998). Geleneksel beslenme þekli, ekonomik ve Ýkinci dünya savaþýna kadar A.B.D.'den kültürel yapý bu tüketim alýþkanlýðýný etkileyen ihraç edilen tatlý su midyeleri uzak doðu önemli faktörlerdir. Buna raðmen, midye ülkelerinde inci üretiminde ve kabuk endüsttüketiminin az da olsa, deniz midyesi olarak Ege risinde kullanýlmýþ, ancak Ýkinci Dünya savabölgesi baþta olmak üzere, Marmara, Karadeniz þýndan sonra plastik üretimine dayalý endüstve Batý Akdeniz bölgesinde daha yaygýn olduðu rinin geliþimiyle midye kabuðu endüstrisinde görülmektedir. Tatlý su midye tüketimi ise yok gerileme dönemi baþlamýþtýr (Cochran ve denecek kadar azdýr (Þeref-liþan, 2003). Layzer, 1993). 1950'li yýllarýn sonlarýnda, Anadolu tatlý su midyeleri 4 gruba Kuzey Amerikadan avlanýlan tatlý su midyesi ayrýlmaktadýr. Bunlardan birincisi, Avrupa Japonya'ya kültür inci üretiminde kullanýlmak merkezli olup Tuna ýrmaðý aracýlýðý ile gelen ve üzere ihraç edilmiþ, 1960'larda Japonya da, anaç Türkiye'nin batýsýna daðýlmýþ olan gruptur (2 istiridyeye inci çekirdeði (nükleus) olarak tatlý Unio ve 1Anodonta türü). Ýkincisi, Doðu su midye kabuðu kullanýlarak, kültür inci Akdeniz formu olup Nil ve Akdeniz sahilleri üretimine baþlanmýþtýr (Cochran ve Layzer, aracýlýðý ile gelmiþ Türkiye'nin güneyini 1993). Kültür inci sektörünün geliþmesiyle kapsayan Antalya-Hatay þeridinde ve özellikle birlikte, Asya ülkelerinde ve Kuzey Amerika da Asi nehri (Orontes), Amikgölü (Horus) ve tatlý sumidye avcýlýðý hýz kazanmýþtýr.1990'larda Çukurova (Cilicia) merkezli gruptur (3 50 milyon dolar deðerinde olan tatlý su midye Potamida, 4 Unio, 2 Leguminia ve 1 Gabillotia kabuðu ticareti, 2002 'lerde 35 milyon dolara türü). Üçüncüsü, Güney Asya'dan göç eden, gerilerken, 2009'dan sonra tekrar yükseliþe güneydoðu Anadolu da yayýlýþ gösteren gruptur geçmiþtir (Williams vd., 1993; Cartier ve (2 Unio, 1 Pseudodantopsis, 1 Legu-minaia ve 1 Krzemnicki, 2012). Sinanodanta türü). Dördüncü grup ise, Güney Dünya kabuk endüstrisi ve inci üreti- Rusya'dan gelmiþ olan ve Sakarya Irmaðý ile minde önemli bir yeri olan Unionidae familyasý Türkiye'nin doðusuna yayýlýþ gösteren gruptur tatlý su midye türlerinden bazýlarý, Hatay ilinin (3 Unio, 1 Pseudodontopsis ve 4 Anodonta türü) Gölbaþý Gölü'nde ve bu bölgedeki sulama kanal- (Çetinkaya, 1995). larýnda bulunmaktadýr (Þerfliþan, 2003). Tatlý su midyelerinin kabuklarý, geçmiþ- Potamida littoralis (Cuvier, 1798), ten günümüze inci üretimi baþta olmak üzere, Leguminaia wheatleyi (Lea, 1862), Unio termikabuk endüstrisi ve diðer alanlarda deðerlen- nalis (Lea, 1863) ve Anodonta pseudodopsis dirilmektedir. Tarihi geliþim içerisinde in- (Locard, 1883) türleri yoðun olarak bu bölgede sanoðlunun inciye olan ilgisi çok eski çaðlara bulunmalarýna raðmen, bu midyeler, bölge dayanmaktadýr. 1850'lerde midye balýkçýlýk insaný ve ülke ekonomisi bakýmýndan tanýnmaendüstrisi kurularak, doðal kaynaklardan bolca maktadýr.

3 Þerefliþan / Yunus Arþ. Bül (3): Kabuk endüstrisinde ve insan tüketiminde önemi yeterince bilinmeyen bu midye türlerinin kabuklarý makro düzeyde incelenerek, süsleme sanatý olan sedef kakmacýlýðýna uygunluðu araþtýrýlmýþtýr. Adý geçen tatlý su midyelerinin ulusal ve uluslar arasý arenada ticari olarak ekonomik deðerinin araþtýrýlarak ortaya konulmasý amaçlanmýþtýr. Yöntem Araþtýrma 2011 yýlýnda Gölbaþý Gölü'nde (36 30'16 N; 36 29'42 E) yapýlmýþtýr. Göl, Amik gölü kurutulduktan sonra oluþturulmuþ, Hatay ilinin kuzeydoðusunda yer alan, Antakya'ya 50 km uzaklýkta bulunan bir göldür dönümü sulak sazlýk alanlardan oluþan, kaynak suyu ile beslenen gölün toplam debisi 3 yaklaþýk 2,5-3 m /sn ve ortalama derinliði yaklaþýk 3,5-4m' dir. Midye örnekleri Gölbaþý Gölü'nün sýð bölgesinde, kepçeve el týrmýðý yardýmý ile derin bölgelerdetüplü su altý dalýþý (SCUBA) yapýlarak toplanmýþtýr. Toplanan midye örnekleri, eleklerde yýkanarak çamurdan arýndýrýlmýþ ve etiketleme yapýlarak portatif buzluklarla laboratuvara nakledilmiþtir. Gölbaþý Gölü'nden toplanan midyeleri tanýtmak için Gaziantep'e gidilerek sedef kakmacýlýðý dernek baþkaný baþta olmak üzere, sedef kakma sanatýný iyi bir þekilde yapmaya çalýþan büyük ölçekli iþletme yetkilileri ile karþýlýklý görüþmeler yapýlmýþtýr. Ülkemizde su ürünleri iþleyen ve ihracatýný yapan firma temsilcileri ile görüþmeler yapýlarak, dört midye türüne ait örnekler firmalara gönderilmiþ ve midye etinin tanýtýmý yapýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bulgular Midye Kabuðunun Gaziantep Ýlindeki Sedef Kakmacýsý Ýmalatçýlarýna Tanýtýlmasý Gölden toplanan midye örnekleri Gaziantep'e götürülerek, Sedef Kakmacýsý olan 45 iþletmelerle yüz yüze görüþülmüþtür. Onlardan iþletmeleri hakkýnda bilgi alýnarak, midye kabuklarý (P.littoralis, L. wheatleyi, U. Terminalis ve A. pseudodopsis) tanýtýlmýþ ve satýþ maðazalarýndaki ürünler detaylý bir þekilde incelenmiþtir ( Þekil 1,2,3). Þekil 1. Araþtýrmacýnýn sedef kakma sanatýnýn nasýl yapýldýðýný öðrenmesi. Þekil 2. Sedef kakma sanatýna ait bir örnek. Þekil 3. Sedef kakma el sanatý ile yapýlmýþ bir koltuk.

4 46 Þerefliþan / Yunus Arþ. Bül (3): kabuk kalýnlýðý bakýmýndan iyi, ancak sedef rengi bakýmýndan biraz koyu olarak deðerlen- dirilmiþtir. Ahþap üzerine kakýlan bu sedeflerin daha açýk renkte olmasý istenilmekte olduðu, bu midyelerin sedefinin koyu pembe eflatunumsu olmasýndan dolayý daha özel (pahalý) ama az sayýda çalýþmalarda tercih edilebileceði bil- dirilmiþtir. Örneðin; Türk Bayraðý çalýþmasý, insan silueti, Osmanlý Tuðrasý veya bazý armalarda çok güzel olabileceði belirtilmiþtir. U.terminalis midye türü iþlenmeye uygun olabilir gözüyle bakýlarak deðerlendirilmeye alýnmýþ, ancak midyelerin kabuk kalýnlýðý bakýmýndan ince olduðu, bu nedenle sedef kakmacýlýðý için tercih edilemeyeceði bil- dirilmiþtir. A.pseudodopsis'in de kabuðu ince bulunmuþ, kullanýma uygun olmadýðý ifade edilmiþtir. Eski adý Sedef Kakmacýlýðý Derneði olup feshedilmiþ olan ve yerine yeni Gaziantep Bakýrcýlar ve Sedefçiler Odasý Derneði adýyla kurulmuþ dernek yöneticileri ile görüþülmüþtür. Yapýlan görüþmelerde, bu derneðin daha çok, bakýrcýlýðý ön planda tutan ve sedefkârlýðý ikinci plana indirgemiþ bir dernek olduðu anlaþýlmýþtýr. Yaklaþýk sedefkârýn olduðu Gaziantep'te, konusunda eskiye dayalý, babadan oðula geçme þeklinde iþ yapan, büyük kapasiteli birkaç iþletme belirlenerek detaylý görüþme yapýlmýþtýr (Tablo 1). Yukarýda adý geçen sedefkârlarla yapýlan görüþmeler sonunda, Hatay'dan götürülen midyelerin þimdiye kadar sedefçilikte kullanýlmadýklarý anlaþýlmýþtýr. Uygun süs eþyalarýnda kullanmalarý için midye kabuklarý býrakýlmýþtýr. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Eðitim Merkezi (GÜGEMER) Atölye þefi ile görüþme yapýlmýþtýr. 32 yýllýk sedefkâr olan yetkiliye, Hatay ilinden götürdüðümüz midye kabuklarý tanýtýlmýþ ve sedefçiliðin son yýllardaki durumu hakkýnda bilgi alýnmýþtýr. Bu merkezde daha önce Hatay ilinden alýnan midye kabuklarýnýn kullanýldýðý, ancak sadece özel çalýþmalarda deðerlendirdiklerini ifade etmiþlerdir. Gaziantep sedefkârlarýna Hatay ili midye kabuklarýnýn tanýtýmýndan alýnan sonuçlara göre; Leguminaia wheatleyi ve Potamida littoralis türü midyeler, sedefkârlar tarafýndan Midye Etinin Ýþleme Fabrikalarýna Tanýtýmý Gölbaþý Gölü'nde bulunan midyelerin besin kaynaðý olarak tüketilebilirliði konusunda bazý iþletmelerle iletiþim kurulmuþtur (Tablo 2). Ar-Ge bölümlerinde deðerlendirmeye aldýklarý tatlý su midyelerini öncelikle kendileri tanýmaya çalýþmýþlardýr. Yurtdýþýna midye örneði gönderdiklerini, ancak bu midyelerin tonaj olarak miktarýný bilmeleri gerektiðini tarafýmýza bildirmiþlerdir. Aksi takdirde yurtdýþý alýcýlarýna bu ürünün tanýtýmý konusunda bir þey yapamayacaklarýný ifade etmiþlerdir. Tablo 1. Gaziantep'te Sedef Kakmacýlýðý yapan büyük ölçekli bazý iþletmeler Sedef Kakmacýsý Midye kabuðu iþleme kapasitesi (ton / yýl) Midye kabuðunun temin edildiði iller Midye kabuðunun temin ediliþ deðeri (TL/kg) Tuðra Sedefçilik Malatya 70 krþ- 1.5 TL Öz Osmanlý Malatya ve Ankara 3-4 Sedefçilik Gölbaþý 40 krþ- 1.5 TL Özhitit Sedefçilik 3-4 Malatya, Ankara ve Adýyaman 75 krþ- 1 TL Gümüþ Tekin Sedefçilik 3 Malatya 75 krþ-1.5 TL

5 Þerefliþan / Yunus Arþ. Bül (3): Tablo 2. Gölbaþý Gölü'nde bulunan midyelerin besin kaynaðý olarak tüketilebilirliði konusunda iletiþim kurulan iþletmeler 47 Ýletiþim Kurulan Ýþletmeler Elmas Gýda Ürünleri ve Nak.San.Tic. Ltd. Þti. Ahmet Aydeniz Ýnþaat Turizm Gýda Eðitim Öðretim Ýthalat Ýhracat ve Tic. A.Þ Dardanel - Önentaþ Gýda San. A.Þ. Ulubay Soðuk Depo Ýþl. ve Tic. Ltd. Þti. Ada Dýþ Tic. Ltd. Þti. Deniz Ticaret A.Þ. Gelibolu Deniz Ürünleri Nakliyat Ziraat Ýnþaat Turizm Ýthalat Ýhracat San. ve Tic. Ltd. Þti. Ýstanbul Su Ürünleri ve Gýda San. Nakliyat Tic. Ltd. Þti. Kutlukbey Su ve Tarým Ürünleri Ýnþaat Turizm San ve Tic. Ltd. Þti. Konu ile ilgilenenler Konu ile ilgilenmeyenle r Umurbey Deniz Ürünleri - Gýda Turizm Ýnþaat ve Nakliye Ýthalat Ýhracat San. ve Tic. Ltd. Þti. AL-ME-JA Sualtý Hizmetleri Deniz ve Tarým Ürünleri Gýda San. ve Tic. Ltd. Þti. Perama Gýda Ürünleri San. ve Tic. A.Þ. Ancak, bu çalýþma kapsamýnda, stok büyüklüðünü belirleme gibi bir konu araþtýrýlmadýðý için ve daha önce de buna yönelik çalýþmalar yapýlmadýðý için bu konuda firmalara bilgi verilememiþtir. Ýletiþim kurulan firmalardan Türkiye de ve Almanya da temsilci firmalarý bulunan Elmas uygun, ancak kabuk kalýnlýðý ince bulunmuþtur. Diðer iki tür midyenin (P. littoralis, L. wheatleyi) kabuk kalýnlýklarý çok iyi ancak sedef rengi koyu bulunmuþtur. Bu iki midye türü sadece özel ve pahalý çalýþmalarda kullanýlabilme özelliði taþýmaktadýr. Gaziantep sedef kakmacýlýðý için gerekli olan midye kabuklarý Gýda Ürünleri ve Nak.San.Tic. Ltd. Þirketinin Ankara, Malatya ve Adýyaman'dan temin yetkilileri, Gölbaþý Gölü'ne davet edilerek, hem edildiði bildirilmiþtir (GÜGEMER, 2006). göldenmidye örnekleri alýnmýþ hem de stok Hatay ili Gölbaþý Gölü'nden yýllar önce midye büyüklüðü konusunda göreceli bir yaklaþým satýn aldýklarý, ancak kabuk yapýsý ince olduðu sergilenmiþtir. Toplanýlan midyeler firma için tercih etmediklerini belirtmiþlerdir. Tanýtým yetkilileri tarafýndan Almanyadaki firmalarýna için göstermiþ olduðumuz P. littoralis, ve L. götürülerek deðerlendirmeye alýnmýþtýr. Bu wheatleyi türlerini ilk defa gördüklerini, bu tür araþtýrmanýn sonucunda, Almanya da bu türler kabuklarla hiç karþýlaþmadýklarý için çalýþmaiçin azýmsanmayacak bir midye pazarýnýn larýnda kullanmadýklarýný bildirmiþlerdir. olduðu bildirilmiþtir. P. littoralis ve L. wheatleyi yaþadýklarý alan bakýmýndan sediment içine gömülerek Tartýþma yaþamayý tercih eden, nadiren sediment üstünde Midye kabuðuna dayalý süsleme sanatý yaþayan türler olduklarý için (Þerefliþan, 2003; ülkeler bazýnda incelendiðinde, midye kabuk- Çek ve Þerefliþan, 2006; Þerfliþan vd., 2009; larý yalnýzca ülkemizde bu denli zarif ve ince bir Çek ve Þerefliþan, 2011; Þerefliþan vd., 2011; el sanatý þeklinde iþlenmektedir. Gölbaþý Þerefliþan vd., 2013) Gaziantep sedefkârlarýnýn Gölü'nde bulunan midyelerinden U. terminalis bu türleri daha önceden görmedikleri anlaþýlve A. pseudodopsis'in sedef rengi çok güzel ve mýþtýr.

6 48 Þerefliþan / Yunus Arþ. Bül (3): Midye etinin tanýtýmý için baðlantý kuru- miþtir. U. terminalis ve A. pseudodopsis'in kalan ve midye örneði gönderilen firmalar (Tablo buk yapýsý sedef kakma sanatý için renk olarak 2) midye etini bazý kriterlere göre deðerlen- çok uygun olduðu, ancak kabuk kalýnlýðý dirmiþlerdir. Hatay Gölbaþý Gölü tatlý su mid- bakýmýndan uygun olmadýðý sonucu elde yeleri; et randýmanýnýn yüksek olmasý, kabuk edilmiþtir. büyüklüðünün pazarlama büyüklüðüne uygun Çalýþmada adý geçen tatlý su midyelerinin olmasý, et renginin açýk renk olup pazarlamaya insan besini olarak tüketimi araþtýrýldýðýnda, uygun olmasý ve tatlý su midyesinin lezzet Almanya da azýmsanmayacak bir tatlý su midye olarak deniz midyesine benzer olmasý baký- pazarýnýn olduðu, ancak Avrupa da tatlý su mýndan firmalar tarafýndan olumlu görüþler midyesi avcýlýðýnýn yasak olmasýndan dolayý, almýþtýr. Ancak, midyelerin stok miktarýnýn ve ürün temininde çok sýkýntý yaþandýðý bildirilpopulasyon büyüklüðünün belirsizliði baký- miþtir. Bu anlamda, Hatay ili Gölbaþý Gölü tatlý mýndan olumsuz görüþ alýnmýþtýr. Midye olarak su midye potansiyelinin, Avrupa pazarýnda yalnýzca deniz midyesi ihracatý yapan bu ekonomik anlamda deðerlendirilebileceði firmalar bizden midyelerin stok büyüklüðü sonucu ortaya çýkmýþtýr. konusunda net bir bilgi alamadýklarý için stok büyüklüðünün belirsizliði, pazar açýsýndan Teþekkür sürekliliði saðlayamayacaðýndan olumsuz Bu çalýþmayý maddi olarak destekleyen görüþ sunmuþlardýr. Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Bu firmalardan yalnýzca Elmas Gýda Müdürlüðü (TAGEM )'ne teþekkür ederim. Ürünleri ve Nak. San. Tic. Ltd. Þti.tarafýndan olumlu dönüþ alýnmýþtýr. Hem Türkiye de hem Kaynaklar de Almanya da (Elmas Fischhandel GmsH Neckarwiesenstraâe) deniz ürünleri ithalat ve ihracatý yapan firma yetkilileri, Almanya baþta olmak üzere, Ýtalya, Ýspanya, Bulgaristan, Hýrvatistan gibi ülkelerden tatlý su midyesi temin edildiði, ancak Avrupada tatlý su midyesi avcýlýðýnýn yasak olmasýndan dolayý, ürün temininde çok sýkýntý yaþandýðý bildiril-miþtir. Türkiye de ki bu midye türlerinin Avrupada ticari olarak deðerlendirilmesinin çok daha avantajlý olabileceði rapor edilmiþtir. Sonuç Hatay ili Kýrýkhan Ýlçesine Baðlý Gölbaþý Gölü'nde bulunan U. terminalis, A. pseudodopsis, P. littoralis ve L. wheatleyi 'nin eti ve kabuðu ekonomik bakýmýndan ayrý ayrý araþtýrýlmýþtýr. Tatlý su midyelerinden P. littoralis ve L. Wheatleyi'nin kabuðu eski Osmanlý el sanatý olan sedef kakmacýlýðýnda deðerlendirilebileceði özellikle insan silüeti gibi hassas ve özel çalýþmalarda kullanýlabileceði bildiril- Cartier, L.E., Krzemnicki, M.S. ve Ito, M Cultured Pearl Farming and Production in the Federated States of Micronesia. Gems&Gemology, 48 (2): Chatters, J.C chapters: Research Objectives; River Mussel Exploitation; and Conclusions: Environment, Population, and Human Adaptation on the Middle PitRiver. In Prehistory of the Middle PitRiver, Northeastern California, editedby J. C. Cleland, KEA Inc., San Diego, CA. Incollaborationwith J. C. Cleland. Cochran, T.G. ve Layzer, J. B Effects of commercial harvest on unionid habitat use in the Greenand Barren rivers, Kentucky, p In: K. S. Cummings, A. C. Buchanan and L. M. Koch(eds.). Conservation and management of freshwater mussels. Preceedings of a UMRC- CSymposium. Upper Mississippi River Conservation Committee, Rock Island, Ill. Çek, Þ. ve Þerefliþan, H Certain reproductive characteristics of the freshwater mussel Unio terminalis delicates (Lea, 163) in Gölbaþý Lake, Turkey. Aquacul. Res.,37: Çek, Þ. ve Þerefliþan, H The Gametogenic Cycle of Leguminaia whaetleyi (Lea, 1862)in Lake Gölbaþý, Turkey (Bivalvia: Unionidae). J. Exp. Zool. Part A 1(315A):

7 Þerefliþan / Yunus Arþ. Bül (3): Çetinkaya, O Van Gölün'e Dökülen Karasu Þerefliþan, H., Þerefliþan, M., ve Soylu, S Çayýnda Yaþayan Bir Tatlý Su Midyesi Türü Unio Description of Glochidia of Three Species of stevenianus Krynicki 1837 (Mollusca: Bivalvia: Freshwater Mussels (Unionidae) From Sout- Unionidae).Turk J Zool.,20: heastern Turkey. Malacologia, 51(1): GÜGEMER, Gaziantep El Sanatlarýný Koruma ve Þerefliþan, H., Þerefliþan, M., Akyurt, Ý., ve Öksüz, A. Geliþtirme Merkezi. Yayýn No: 1. Gaziantep Gölbaþý Gölü (Hatay) Tatlý Su Midyelerinin Üniversitesi. 102:62-73 Ekonomik Deðer Taþýyan Özelliklerinin Araþtý- Olson., D "Pearls". United States Geological rýlmasý. TAGEM 09/ARGE 07. Survey. Retrieved, 21 April Þerefliþan, H., Çek, Þ. ve Þerefliþan, M The Þerefliþan, HO Gölbaþý Gölü (Hatay)'nde Reproductive Cycle of Potomida littoralis Bulunan Unio terminalis delicatus'un Üreme (Cuvier, 1798) (Bivalvia: Unionidae) in Lake Biyolojisi ve Yetiþtiricilik Potansiyelinin Araþ- Gölbaþý, Turkey. Pakistan J. Zool., 45(5): týrýlmasý. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Adana. Williams, J.D., Warren, M.L., Cummings, K.S., Harris, Þerefliþan, H Hatay ilinde mevcut olan tatlý su J.L. ve Neves, R.J Conservation Status of midyeleri ve bunlarýn sedef kakmacýlýðýnda Fresh water Mussels of the United Statesand kullanýlmasý Ekonomik Rapor Dergisi, Ýsken- Canada. Fisheries,18(9): derun.

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gölbaþý Gölü (Hatay) Tatlý Su Midyelerinin Kabuk Yapýsýnýn Kristalize Düzeyde Ýncelenmesi

Gölbaþý Gölü (Hatay) Tatlý Su Midyelerinin Kabuk Yapýsýnýn Kristalize Düzeyde Ýncelenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 13-21 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Gölbaþý Gölü (Hatay) Tatlý Su Midyelerinin Kabuk Yapýsýnýn Kristalize Düzeyde Ýncelenmesi Araþtýrma Makalesi Research Article Yahya

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Ülkemizde 1935 yýlýnda faaliyete baþlayan niþasta sektörü, günümüze kadar sürekli geliþme içinde oldu. O yýllardan itibaren genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte büyüyen Niþasta Sanayi, 50 yýl gibi kýsa

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý Cilt: 11 Sayý: 42 (22), 3-35 GÝRÝÞ Yoðun tarýmsal üretimin yapýldýðý Ýçel'de gýda sanayi sektörü, ilk üç sýrada yer alan önemli sektörlerden biridir. Ancak, iþgücü ve sermaye üretkenliði yönünden Türkiye

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (1): 3-11 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi 1 1 1 Emin ÇÝÇEK, Hakan AKGÜN,

Detaylı

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (4): 15-19 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Araþtýrma Makalesi Research Article

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (1): 3-11 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi 1 1 1 Emin ÇÝÇEK, Hakan AKGÜN,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Ayvalýk (Ege Denizi) Kýyýlarýnda Denizkestanesi (Paracentrotus lividus) Avcýlýðý

Ayvalýk (Ege Denizi) Kýyýlarýnda Denizkestanesi (Paracentrotus lividus) Avcýlýðý Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (4): 3-7 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Ayvalýk (Ege Denizi) Kýyýlarýnda Denizkestanesi (Paracentrotus lividus) Avcýlýðý Araþtýrma Makalesi Research Article 1* 2 2 Yeþim DEMÝR

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. Bilânço...16 2. Gelir Tablosu...17 3. Oran Analizi...18 4. Mali Yapýnýn Planlanmasý...18

1. Bilânço...16 2. Gelir Tablosu...17 3. Oran Analizi...18 4. Mali Yapýnýn Planlanmasý...18 ÝÇÝNDEKÝLER I. GÝRÝÞ 1. Raporun Dönemi.....................................................4 2. Ortaklýðýn Unvaný......................................................4 3. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri.......................................4

Detaylı

Araþtýrma Kaynak: Trends in Plastics, 5/2007 Alman Plastik Endüstrisi 2006 yýlýnda Alman plastik endüstrisinin, üretimde ve satýþta net artýþlar saðlayarak önceki yýllardaki geliþmesine devam ettiði bildiriliyor.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4 ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Hakan AKDAÐ Hüseyin AYTAÇ Mustafa KIZMAZ Serkan ERÝKGENOÐLU Sevda ERGÝZ YAYIN KOÞULLARI

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Hasan Hüseyin AKSU * ÖZET Bu araþtýrma,

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

Ýstanbul Balýk Halinden Alýnan Akdeniz Midyelerinde (Mytilus galloprovincialis) Arsenik Düzeyleri

Ýstanbul Balýk Halinden Alýnan Akdeniz Midyelerinde (Mytilus galloprovincialis) Arsenik Düzeyleri Ýstanbul Balýk Halinden Alýnan Akdeniz Midyelerinde (Mytilus galloprovincialis) Arsenik Düzeyleri 15, 61, 1-5 2006 Figen Esin KAYHAN Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Göztepe-ÝSTANBUL

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Türkiye'de Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 7-8 Þubat IPARD - TAIEX Semineri Süt ve Süt Mamulleri Deðer Zinciri Süt Hayvaný Yetiþtiricisi Çið Süt Süt

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

A YÖP Ç I K L A M A Puan Küçük Yerleþtirme Kayýt Bu Kodu tablodaki Program meslek Adý yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans Türü programlarýna, Puan Öncelikleri öncelikle Kodu ilgili mesleki ve teknik

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı