2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı:"

Transkript

1 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. " hükmü gereği ADANA 29/03/2011 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 0

2 İçindekiler Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 GENEL DEĞERLENDİRME... 5 KURULUŞUN VİZYONU... 5 KURULUŞUN MİSYONU... 5 KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ... 5 KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI... 6 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI YILI YATIRIM UYGULAMALARI... 9 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU... 9 YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR YILI PROJE UYGULAMALARI DEVAM EDEN PROJELER REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM PROJELERİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM PROJELERİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM PROJELERİ ÖNERİLER EK-3 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ EK YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU Sayfa 1

3 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 2

4 Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Kamu mali yönetimine yeni yaklaģımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, çeģitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirmiģtir. Kamu harcamalarında tasarruf; harcamalar kısılarak değil aksine: harcamalar yerinde ve zamanında, gerektiği ölçüde yapılarak gerçekleģtirilir. Yapılan her yapının, alınan her makine ve teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. GeliĢen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmıģ bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunma hedefleyen üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalıģmaktadır. Yatırıma yönelik ileri araģtırma projeleri ile alt yapı geliģtirme projelerinin planlanarak, desteklenmesi ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda yılı yatırım programlarına uygun olarak önerilmesi ve desteklenmesi Devlet Planlama TeĢkilatı plan ve programlarına uygun olarak projelendirilmesi ve bitirilmesi proje ihtiyaçlarının karģılanması bakımından önem arz etmektedir. Üniversiteler, Ģeffaf ve geliģen bir toplumun ayrılmaz parçasıdır. Ġyiyi, doğruyu, aydınlığı sorgulamak ve değerlerimizi toplumun tüm katmanları ile paylaģmayı sürekli kılmak en temel amacımızdır. Çukurova Üniversitesi olarak misyonumuz, entellektüel birikim ve geliģimi, ahlaki sorumlulukla özdeģleģtirmek, sosyal sorumluluk öğesini kültürel ve ekonomik iyileģtirme aracı olarak yönlendirmektir. Çukurova Üniversitesi nin vizyonu bilginin keģfedilmesi, bu alanda ortaklıklar kurulması ve yenilikçi akademik faaliyetlerdir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitemizin 2010 Yılı Yatırım Değerlendirme ve Ġzleme Raporu hazırlanarak sunulmuģtur. Prof. Dr. Alper AKINOĞLU Rektör Sayfa 3

5 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 4

6 Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GENEL DEĞERLENDİRME KURULUŞUN VİZYONU Artan küreselleģmenin bilincinde olarak ulusal önceliklerimizi dikkate alarak bilime, sanata, eğitim teknolojilerine ve kültürel geliģmelere katkıda bulunmak, toplumun aydınlanmasına hizmet etmek ve dünya barıģına katkıda bulunmak. YetiĢmiĢ insan gücü talebi ve uluslararası iliģkiler karģısında daha geliģmiģ AR-GE, kültür, bilim ve eğitim politikaları geliģtirerek ülkemizin ve Avrupa nın en iyi üniversitelerinden biri olmak. KURULUŞUN MİSYONU ĠletiĢim teknolojileri ile donanmıģ, AR-GE yi güçlendiren, paydaģlarla iģbirliği yapan ve alternatif öğretme tekniklerini deneme cesareti olan öğrenciler ve eğitim elemanları için uygun bir üniversite ortamı ve kültürü yaratmak. Yüksek nitelikli eğitime önem ve öncelik verirken hem genel hem de eleģtirel düģüncenin gereksinimlerini karģılayacak bir kurum olmak. Bölgesel gereksinimlere yanıt verecek bilgiler yanında bilime katkı sağlayacak bilgileri üretmek ve yaymak. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ Toplumsal geliģmenin sağlanması amacıyla; düģünme, algılama ve sorun çözme yeteneği geliģmiģ, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiģ, yeni fikirlere açık, kiģisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaģ uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiģtirilecek, DeğiĢen ve geliģen ekonomi ile iģgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, kiģilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaģam boyu öğrenim stratejileri geliģtirilecek, Eğitimi, insan kaynaklarının geliģtirilmesini desteklemek üzere, yaģam boyu öğrenim yaklaģımıyla ve bütüncül olarak ele almak; eğitimin etkinliğini, eriģilebilirliğini ve fırsat eģitliğine dayalı yapısı güçlendirilecek, Eğitimin etkinliğinin artırılması, eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, öğrenciler ve aileleri üzerindeki mali, sosyal ve psikolojik yüklerin hafifletilmesi amacıyla üniversitemiz eğitim sistemi, sınav odaklı yapıdan kurtarılacak, Kaliteli eğitim verilmesi için, kalite güvence sistemi kurulacak, kalite standartları belirlenerek uygulanacak, eğitim birimlerinin kapasiteleri artırılacak, performans ölçümüne dayalı bir model geliģtirilecektir. Üniversitemiz, ülkemizin önemli yükseköğretim kurumlarından birisi olarak, bölgede yeni kurulan Üniversitelerin geliģmesine katkı sağlamayı da kendi misyonu olarak görmüģtür. AraĢtırma projelerinin seçiminde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler arasında denge sağlanarak projelerin desteklenmesine özen gösterilerek, ulusal Sayfa 5

7 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ve evrensel bilime, ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yardımcı olmayı amaçlamıģtır. KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun da (II) Sayılı Özel Bütçeli Ġdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmıģ olup Özel Bütçe li bir kurumdur. Gelirlerimiz ise: A- Özel Bütçe a- Hazine Yardımı b- Öz Gelirler Bilimsel AraĢtırma Proje Gelirleri Kira Gelirleri SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri Öğrenci Harçları Yaz Okulu Gelirleri Ġkinci Öğretim Gelirleri Yüksek Lisans Gelirleri B- Döner Sermaye C- Bütçe DıĢı Kaynak a- TÜBĠTAK b- SAN-TEZ c- AB d- ġartli BAĞIġLAR oluģturmaktadır. Yasal dayanaklar ise Anayasa nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde...yükseköğretim paralıdır. hükmü yer almaktadır sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri..., 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satıģından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında Ġkili Öğretim Yapılması... hakkındaki tarih ve 3843 sayılı yasanın 7'nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılatın %10 undan az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taģınmazların kiralanması, satılması ve iģletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taģınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve iģletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26'ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dıģındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluģlarla iģbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz. Sayfa 6

8 Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tablo:1 Çukurova Üniversitesi 2010 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Oranları EKO. KOD. AÇIKLAMA KBÖ TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME SERBEST HARCAMA HARCAMA / SERBEST ORANI (%) 06.1 Mamul Mal Alımları , , , , Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0, , ,55 0, , , , , , , , ,49 96 TOPLAM , , , ,06 91 Grafik:1 Toplam Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Dağılımın Oranları KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ Üniversitemiz akademik birimleri ile kurulduğu 1973 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim ve araģtırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Çukurova Üniversitesi, 13 Fakülte, 4 Yüksek Okulu, 9 Meslek Yüksek Okul, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı ve 23 AraĢtırma Uygulama Merkezi ile eğitim- öğretim ve araģtırma çalıģmalarını sürdürmektedir. Sayfa 7

9 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Çukurova Üniversitesi nde 3 enstitüde 161 lisansüstü, 13 fakültede 76 lisans, devlet konservatuarında 2 lisans, 4 yüksekokulda 7 lisans programı ve 9 meslek yüksekokulunda 35 mesleki program eğitimi verilmektedir. Çukurova Üniversitesi Balcalı YerleĢkesi, Adana Ġli, Sarıçam Ġlçesi sınırları içerisinde yer alan Seyhan Baraj Gölünün doğu yakasında yaklaģık dönüm arazi üzerine kurulmuģtur. YerleĢke alanının, yaklaģık 600 dönümü kapalı alanlar için, 350 dönümü aktif yeģil alan ve otoparklar, yaklaģık 1000 dönümü ise eğitim amaçlı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Geriye kalan araziler ise ormanlık, çalılık ve fundalık alanlardır. YerleĢkede yönetim ve eğitim- öğretim birimlerinin yanında, değiģik bilim dallarında çeģitli araģtırmalara olanak sağlayan laboratuvarlar, hastane kompleksi, merkezi kütüphane, açık ve kapalı spor tesisleri, lojmanlar ve sosyal tesisler yer almaktadır. Belediye tarafından onaylanan, Üniversitenin kendi olanaklarıyla yapılmıģ bulunan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun bir Ģekilde hazırlanan Üniversite yerleģkesinin geliģiminin çerçevesini çizen Çukurova Üniversitesi GeliĢim Planı, özellikle yeni eğitim alanlarının oluģturulması, mevcut eğitim alanlarının iyileģtirilmesini ve geliģtirilmesini ve bu geliģimin getireceği nüfus büyüklüğüne (öğrenci sayısına ) göre eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemek amacıyla yapılmıģ bir plandır. Ayrıca yerleģke ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm karar ve uygulamaların belirlenmesi ve planlamasına yönelik alt ölçeklerde üretilecek plan, program ve projeler için de, stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacak bir rehber niteliği taģımaktadır. Çukurova Üniversitesi, geliģimi açısından değerlendirildiğinde, yapılaģma ve arazi kullanımı açısından örnek teģkil edebilecek konumdadır. Üniversitemiz ~ dönüm arazi üzerinde kurulmuģ olup, ~ m² kapalı alanı, 1300 yatak kapasiteli hastanesi bulunmaktadır Eğitim-öğretim yılında Çukurova Üniversitesi nde araģtırma ve lisans öğretimi faaliyetlerinde bulunan fakültelerde öğrenci vardır. Üniversitemizde 20 si yabancı uyruklu olmak üzere 1898 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 410 u profesör, 152 si doçent, 268 i yardımcı doçent, 195 i öğretim görevlisi, 133 ü okutman, 659 si araģtırma görevlisi ve 81 i uzmandır. Tablo:2 Çukurova Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Personel Sayıları AKADEMĠK PERSONEL 2010 YILI Profesör 410 Doçent 152 Yard. Doçent 268 Öğretim Görevlisi 195 Okutman 133 AraĢtırma Görevlisi 659 Uzman 81 TOPLAM 1898 Sayfa 8

10 Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Üniversitemizin 2010 Yılı Yatırım projelerinin dağılımı; Eğitim, Sağlık ve Diğer Kamu Hizmetleri olmak üzere 3 sektör altında toplanmıģtır YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Üniversitemiz yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi içerisinde, Çukurova Üniversitesi Kampüsü Tenis Kortları, Bisiklet Yolu ve Saha Betonları Yapılması iģi yapılmıģtır. Üniversitemiz yatırım programında yer alan Merkezi Derslik Projesi içerisinde, kampüs içinde yeni eğitim binaları yapıldı. Çukurova Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi ĠnĢaatı, tamamlanarak hizmete hazır halde Faküte Dakanlığına teslim edilmiģtir. Kongre ve Kültür Merkezi Ġkmal ĠnĢaatı ödenek dahilinde yapımı devam etmektedir. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Acil bölümü tadilat ve onarım iģinin ihalesi 2010 yılında tamamlanmıģ ancak sözleģmesi 2011 de imzalanıp iģe baģlanmıģtır. Ödemeleri de 2011 yılı içerisinde yapılacaktır. Ödeneğinin tamamı Döner Sermaye Gelirlerinden karģılanacaktır. Üniversitemiz yatırım programında yer alan Büyük Onarım Projesi içerisinde, çeģitli eğitim binalarının onarımı ve bakımı yapıldı. Mevcut binaların bakım, onarım, tadilat, yenilenme ve tamiratlarını yapılması gerekmektedir. Binaların çatı onarımları, dıģ cephe kaplamaları, çürüyen ahģap doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana, Makine ve Elektrik tesisat yenilenmesi iģleri yapılmıģtır YILI YATIRIM UYGULAMALARI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU 2010 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin tamamı amacına uygun olarak kullanılmıģtır yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıģtır. Verilen mütevazı ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluģların nezdinde zamanında giriģimlerde bulunulmaktadır. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR ÇalıĢmaları yürütecek fiziki imkânların yetersiz olması, performans ölçülerinin genel normlara göre uygulanmaması, kalifiye eleman sayısının yetersiz olması, çalıģanların özlük haklarının yetersiz olması, personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araģtırma proje yönetici ve Sayfa 9

11 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin iģlemleri olumsuz etkilemesi, personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalıģması, yapılan hizmet ve iģ taleplerinin, kiģisel ölçülerde değerlendirilmesi ve yasal mevzuatlara uygunluğunun talep edenlerce göz ardı edilmesi, Yeni ihtiyaçlar için son yıllarda DPT den yeni proje almakta zorluklar yaģanmaktadır. Son yıllarda kamu yatırım ödenekleri, Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulmaktadır. Dolayısıyla uzun yıllardan beri devam eden üniversitemiz yatırımlarının süreleri uzamakta ve inģaatlarımız programlanan sürelerde bitirilememektedir. Çok sayıda projemizin olması ve Orta Vadeli Mali Planda belirtilen ödeneğin bu projelere dağılımı sonucu, az miktarda ki ödeneğin büyük bölümü fiyat farklarına ödendiği için inģaat maliyetleri artmakta ve iģ bitim süreleri uzamaktadır. Yapım iģleri, ödeneği hazır konumda iken ihale edilmektedir. Ġmalata yönelik programlar ise ödeneğin yıl içi serbestlikleri ve ihtiyaç duyulan alımın hizmete alınacağı tarih dikkate alınmaktadır. Bu süreç içersinde kestirilemeyen ihale süreci bazen beklenenden uzun sürmekte ve yapım iģinde yer teslim tarihleri ön görülen tarihten daha geç yapılmakta, buda alımın teslim tarihini geciktirmektedir. Gerçek ihtiyaçları karģılayacak miktarda ödenek tahsis edilememektedir. Ödeneklerin Ayrıntılı Harcama Programı ile Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde 3 er aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörüsü yapılamayan bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir. Yıllara yaygın bazı projelerde ödeneklerinin planlanan süreçte verilememesi nedeniyle projenin bu süreç sonunda aktif olarak devreye girmesi sağlanamamaktadır YILI PROJE UYGULAMALARI DEVAM EDEN PROJELER Projenin Adı: (2007K120690) Çukurova Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında talep edilen makine-teçhizat alımları yapılacaktır. Sayfa 10

12 Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tablo: Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı 2007K Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi Harcamayı Yapan/Yaptıran Bilimsel Araştırma Projeler Birimi Birim Kullanılabilir Ödenek Gönderme 1.620,00 Harcama 1.620,00 Kalan Ödenek 0,00 GerçekleĢme Oranı % 100,00 İşin Adı Adedi Tutarı Otomatik Soxhlet Solvent Sıvı Azot Tankı Abbe Refraktometre Penetrometre Yıkayıcı ce Dezenfektör Elemental Analiz Cihazı Mikroorganizma Tespit, Sayım, Tanımlama ve Ayırma Sistemi ph Metre Seti Fluorometre Binoküler Mikroskop Heat Sealer Masa Üstü Bilgisayar Diz Üstü Bilgisayar Elemental Analiz Cihazı Floresan Mikroskop Görüntü Yüksek Devirli Santrifüj Rotoru Yüksek Devirli Soğutmalı Santrifüj Doku-Hücre Alıştırma Sistemi Bitki Büyütme Sistemi Blender Seti Ultrasonik Su Banyosu Yağ Banyosu Ultratoraks Mastikatör Spektrofotometre Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. Sayfa 11

13 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ Projenin Adı: (2010K120730) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında çeģitli makine teçhizat alımı yapılmıģtır. II.I. Projenin Adı: (2008K ) Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Metabolizma Laboratuvarının Alt Yapı Modernizasyonu 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : Harcama YapılmamıĢtır Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Tandem Mass Spektrometri Cihazı ve Gaz Kromatografi Cihazı ve Ekipmanlarının alım çalıģmaları yapılmıģ olup alımı gerçekleģtirilememiģtir. II.II. Projenin Adı: ( ) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Araştırma ve Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Videogastroskop, Ultrasonografi Cihazı, Defibrilatör/Monitör Cihazı, Röntgen Cihazı, HastabaĢı Monitörü, New Holland Marka Traktör, Krema Makinesi (Seperatör), Perkin ELMER Lambda 25 Ana board, Protable Renkli Dopplerli Ultrasonografi, Bifazik Hububat Ekim Makinası (Mibzer), Traktör (50 HP), 2000 Yol Süpürme Yık.Sulama ve Ġlaçlama Mak., Dijital Ultrasonografi Cihazı, X-IĢını Difraktometresi, GPS Cihazı, Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Cihazı, Tarla Tipi Pulverizatörü, 4 Tonluk Salınımlı Bahçetipi, Soğutmalı Santrifüj, Dijital Ultrasonografi Cihazı, K.B.B. Ameliyat Mikroskobu, ICP Optik Emisyon Spektrometresi, Mikroplaka Okuyucu, Kamera Kontrol Sistemi, PCR Cihazı, Tur Motoru (100 adet tur ucu ile birlite), Gastroskopi Cihazı (Pentatax EG-290 Kp Model), çeģitli makine teçhizat alımı yapılmıģtır. II.III. Projenin Adı: (2009K ) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Silaj Makinesi Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Sıra Bağımsız Ot ve Mısır Sılaj makinesi alımı yapılmıģ olup proje tamamlanmıģtır. II.IV. Projenin Adı: (2009K ) Fakültemiz Bölümlerinde İhtiyaç Duyulan Nükleer Magnetik Rezonans (NMR) Spektrometresinin Temini İçin Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : Harcama YapılmamıĢtır. Sayfa 12

14 Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometre (NMR) Cihazı ile ilgili olarak ihale yapılmıģ olup ihaleyede yeterli katılımcı olmadığından alım gerçekleģtirilememiģtir. II.V. Projenin Adı: (2009K ) Fakültemiz Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümlerinde Eğitim-Öğretimin ve Bilimsel Araştırmaların Geliştirilmesi için İhtiyaç Duyulan Cihazların Temini için Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Ġnce Ġstemci, 17" LCD Ekran, Sunucu, Harici Veri Depolama, Kalorimetre Cihazı, Azot-Protein Tayin Cihazı, Karl Fischer Titratör, X-IĢını Difraktometresi (XRD), Potansiyostat (CHI Model), Headspace GC-MS, Real Time Pcr Cihazı, Analiz Yazılımı ve Bilgi ĠĢlem Ünitesi, Çekerocak, Jel Dokumantasyon Sistemi, Thermal Cycler ve Jel Elektrofez Sistemi alımı yapılmıģtır. II.VI. Projenin Adı: UZAYMER Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Gözlem evi Kubbesi ve Gözlem evi için hareketli alımı yapılmıģtır. II.VII. Projenin Adı: (2009K ) Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Altyapı Geliştirme Projesi (Onkolojik Hastaların Tedavisinde IMRT nın Rolü) 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında IMTR Uyumlu Linear Akseleratör Cihazı alımı yapılmıģtır. II.VIII. Projenin Adı: (2009K ) Otomotiv Mühendisliği Laboratuarı Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Hidrojen Laboratuar Ekipmanları, SıkıĢtırma Oranı DeğiĢtirilebilir, Yüksek Hızlı Veri Toplama Ünitesi, Yüksek Hızlı Veri Toplama Ünitesi, TaĢınabilir TitreĢim Ölçüm Cihazı alımı yapılmıģtır. II.IX. Projenin Adı: (2010K ) Çocuklarda Doğuştan ve Edinsel Kalp Kapak Hastalıklarının Tanısında ve Tedavi Planla masında 3 Boyutlu Ekokardiyografik Değerlendirme 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında TaĢınabilir Renkli Doppler Cihazı alımı yapılmıģtır. Sayfa 13

15 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu II.X. Projenin Adı: (2010K ) Fotograf ve Kısa Film Sütüdyosu 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında kısa film sütüdyosu için gerekli olan cihazların alımı yapılmıģ ve proje tamamlanmıģtır. II.XI. Projenin Adı: (2010K ) Çukurova Üniversitesi Adına Yapılan Ceyhan-Tatarlı Höyük Kazısı ve Altyapı Çalışmaları 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında Total Station Topcon GPT-3100 NT, Nivo AT-GN Serisi (40x) +Sehpa+Mira, Höyük Kazısına Özel Kazı Veri Tabanı, BulaĢık Makinası, Buzdolabı, ÇamaĢır Makinası, Branda Örtü, Server HP Compaq (3 TB E5500), Notebook cihazı alımı yapılmıģtır. II.XII. Projenin Adı: (2010K ) Yüz ve Vücut Cildinde Şekillendirme ve Yaşlanmanın Geciktirilmesi 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında Elektroterapi, Ultrasound, Mikro Akım Cihazı Ġçin Sarf Malzemeler, Elektroterapi, Ultrasound, Mikro Akım cihazı alımı yapılarak proje tamamlanmıģtır. Tablo: Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı 2010K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Kullanılabilir Ödenek Gönderme 5.950,00 Harcama 5.809,00 Kalan Ödenek 141,00 GerçekleĢme Oranı % 98,00 Bilimsel Araştırma Projeler Birimi İşin Adı Adedi Tutarı Videogastroskop Ultrasonografi Cihazı Defibrilatör/Monitör Cihazı Röntgen Cihazı HastabaĢı Monitörü New Holland Marka Traktör Krema Makinesi (Seperatör) Perkin ELMER Lambda 25 Ana board Protable Renkli Dopplerli Ultrasonografi Bifazik Hububat Ekim Makinası (Mibzer) Traktör (50 HP) Yol Süpürme Yık.Sulama ve Ġlaçlama Mak Sayfa 14

16 Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Dijital Ultrasonografi Cihazı X-IĢını Difraktometresi GPS Cihazı Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Cihazı Tarla Tipi Pulverizatörü Tonluk Salınımlı Bahçetipi Soğutmalı Santrifüj Dijital Ultrasonografi Cihazı K.B.B. Ameliyat Mikroskobu ICP Optik Emisyon Spektrometresi Mikroplaka Okuyucu Kamera Kontrol Sistemi PCR Cihazı Tur Motoru (100 adet tur ucu ile birlite) Gastroskopi Cihazı (Pentatax EG-290 Kp Model) Sıra Bağımsız Ot ve Mısır Sılaj makinesi Ġnce Ġstemci " LCD Ekran Sunucu Harici Veri Depolama Kalorimetre Cihazı Azot-Protein Tayin Cihazı Karl Fischer Titratör X-IĢını Difraktometresi (XRD Potansiyostat (CHI Model) Headspace GC-MS Real Time Pcr Cihazı Analiz Yazılımı ve Bilgi ĠĢlem Ünitesi Çekerocak Dokumantasyon Sistemi Thermal Cycler Jel Elektrofez Sistemi Gözlem evi Kubbesi Gözlem evi için hareketli IMTR Uyumlu Linear Akseleratör Cihazı Hidrojen Laboratuar Ekipmanları SıkıĢtırma Oranı DeğiĢtirilebilir Yüksek Hızlı Veri Toplama Ünitesi TaĢınabilir TitreĢim Ölçüm Cihazı TaĢınabilir Renkli Doppler Cihazı Total Station Topcon GPT-3100 NT Höyük Kazısına Özel Kazı Veri Tabanı kapsamında Elektroterapi, Ultrasound, Mikro Akım Cihazı Ġçin Sarf Malzemeler Elektroterapi, Ultrasound, Mikro Akım cihazı Diğer Açıklamalar : Sayfa 15

17 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM PROJELERİ 2010H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi: Tablo: Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2010H Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 Harcama 0,00 Kalan Ödenek ,00 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GerçekleĢme Oranı % 0,00 İşin Adı Adedi Tutarı Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. 1977H Kampüs Altyapıları Projeleri Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi: Tablo: Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 1977H Kampüs Altyapıları Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 Harcama 0,00 Kalan Ödenek ,00 Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GerçekleĢme Oranı % 0,00 İşin Adı Adedi Tutarı Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. Sayfa 16

18 Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2002H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi: Tablo: Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2002H Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 Harcama ,00 Kalan Ödenek ,00 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GerçekleĢme Oranı % 61,00 İşin Adı Adedi Tutarı Çukurova Üniversitesi Kampüsü Tenis Kortları, Bisiklet Yolu ve Saha Betonları Yapılması iģi Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır , H Merkezi Derslik İdari Blok + Kongre Merkezi Projeleri Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi: Tablo: Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Kullanılabilir Ödenek Gönderme 1998H Merkezi Derslik ve Ġdari Blok Harcama ,00 Kalan Ödenek ,00 Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı , ,00 = ,00 GerçekleĢme Oranı % 95,00 İşin Adı Adedi Tutarı DiĢ Hekimliği Fakültesi (Merkezi Derslik Alt Projesi) ,00 Kongre Merkezi (Merkezi Derslik Alt Projesi) ,00 ĠletiĢim Fakültesi (Merkezi Derslik Alt Projesi) ,00 Yumurtalık MYO (Merkezi Derslik Alt Projesi) 1 0,00 Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. Sayfa 17

19 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2010H Muhtelif İşler Projesi Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi : Tablo: Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2010H Muhtelif Ġşler Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 = ,00 Harcama ,00 Kalan Ödenek ,00 GerçekleĢme Oranı % 88,00 İşin Adı Adedi Tutarı Tadilat Onarım ĠĢleri ,00 Yayın Alımı ,00 Makine Techizat, Bilgi Teknolojileri ,00 Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. 2010I Büyük Onarım Projesi Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi: Tablo: Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2010I Muhtelif Ġşler Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 Harcama 0,00 Kalan Ödenek ,00 Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GerçekleĢme Oranı % 0,00 İşin Adı Adedi Tutarı Diğer Açıklamalar : Ödeneğin tamamı döner sermayeden karşılanacaktır. (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. Sayfa 18

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan 2015 Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan 2014 Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2010 - YALOVA 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME V İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme..

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. 2 İçindekiler

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder. 2 İçindekiler GİRİŞ... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 11 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 11 1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ...2 1- GENEL DEĞERLENDİRME...3 Misyon...3 Vizyon...3 Temel Amaç ve Hedefler...4

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2012 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2012 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 22 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 22 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Yönetici Özeti Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI NĐSAN 2010 0 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş genç bir üniversitedir.

Detaylı

CBÜ 2015 Yılı Performans Programı

CBÜ 2015 Yılı Performans Programı SUNUŞ Celal Bayar Üniversitesi, 1992 yılında, ülkemizin kadim şehirlerinden biri olan Manisa'da kurulmuştur. 10 fakülte, 5 yüksekokul, 3 enstitü, 15 meslek yüksekokulu, 23 araştırma ve uygulama merkezi

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlıklarını ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlıklarını ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlıklarını ve geleceklerini kaybederler.

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 3 Misyon... 3 Vizyon... 3 Temel Amaç

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ. 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Mart 2011 ĠZMĠR

T.C ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ. 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Mart 2011 ĠZMĠR T.C ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Mart 2011 ĠZMĠR 1 1-YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... HATA! YER ĠġARETĠ TANIMLANMAMIġ.

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İZMİR - 2012 SUNUŞ.. 1 I OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A- Bütçe Giderleri... 4 B- Bütçe Gelirleri... 12 C- Finansman.. 16

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı... İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...6 2. Örgüt Yapısı... 10 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı