2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı:"

Transkript

1 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. " hükmü gereği ADANA 29/03/2011 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 0

2 İçindekiler Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 GENEL DEĞERLENDİRME... 5 KURULUŞUN VİZYONU... 5 KURULUŞUN MİSYONU... 5 KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ... 5 KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI... 6 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI YILI YATIRIM UYGULAMALARI... 9 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU... 9 YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR YILI PROJE UYGULAMALARI DEVAM EDEN PROJELER REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM PROJELERİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM PROJELERİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM PROJELERİ ÖNERİLER EK-3 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ EK YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU Sayfa 1

3 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 2

4 Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Kamu mali yönetimine yeni yaklaģımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, çeģitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirmiģtir. Kamu harcamalarında tasarruf; harcamalar kısılarak değil aksine: harcamalar yerinde ve zamanında, gerektiği ölçüde yapılarak gerçekleģtirilir. Yapılan her yapının, alınan her makine ve teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. GeliĢen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmıģ bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunma hedefleyen üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalıģmaktadır. Yatırıma yönelik ileri araģtırma projeleri ile alt yapı geliģtirme projelerinin planlanarak, desteklenmesi ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda yılı yatırım programlarına uygun olarak önerilmesi ve desteklenmesi Devlet Planlama TeĢkilatı plan ve programlarına uygun olarak projelendirilmesi ve bitirilmesi proje ihtiyaçlarının karģılanması bakımından önem arz etmektedir. Üniversiteler, Ģeffaf ve geliģen bir toplumun ayrılmaz parçasıdır. Ġyiyi, doğruyu, aydınlığı sorgulamak ve değerlerimizi toplumun tüm katmanları ile paylaģmayı sürekli kılmak en temel amacımızdır. Çukurova Üniversitesi olarak misyonumuz, entellektüel birikim ve geliģimi, ahlaki sorumlulukla özdeģleģtirmek, sosyal sorumluluk öğesini kültürel ve ekonomik iyileģtirme aracı olarak yönlendirmektir. Çukurova Üniversitesi nin vizyonu bilginin keģfedilmesi, bu alanda ortaklıklar kurulması ve yenilikçi akademik faaliyetlerdir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitemizin 2010 Yılı Yatırım Değerlendirme ve Ġzleme Raporu hazırlanarak sunulmuģtur. Prof. Dr. Alper AKINOĞLU Rektör Sayfa 3

5 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 4

6 Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GENEL DEĞERLENDİRME KURULUŞUN VİZYONU Artan küreselleģmenin bilincinde olarak ulusal önceliklerimizi dikkate alarak bilime, sanata, eğitim teknolojilerine ve kültürel geliģmelere katkıda bulunmak, toplumun aydınlanmasına hizmet etmek ve dünya barıģına katkıda bulunmak. YetiĢmiĢ insan gücü talebi ve uluslararası iliģkiler karģısında daha geliģmiģ AR-GE, kültür, bilim ve eğitim politikaları geliģtirerek ülkemizin ve Avrupa nın en iyi üniversitelerinden biri olmak. KURULUŞUN MİSYONU ĠletiĢim teknolojileri ile donanmıģ, AR-GE yi güçlendiren, paydaģlarla iģbirliği yapan ve alternatif öğretme tekniklerini deneme cesareti olan öğrenciler ve eğitim elemanları için uygun bir üniversite ortamı ve kültürü yaratmak. Yüksek nitelikli eğitime önem ve öncelik verirken hem genel hem de eleģtirel düģüncenin gereksinimlerini karģılayacak bir kurum olmak. Bölgesel gereksinimlere yanıt verecek bilgiler yanında bilime katkı sağlayacak bilgileri üretmek ve yaymak. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ Toplumsal geliģmenin sağlanması amacıyla; düģünme, algılama ve sorun çözme yeteneği geliģmiģ, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiģ, yeni fikirlere açık, kiģisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaģ uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiģtirilecek, DeğiĢen ve geliģen ekonomi ile iģgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, kiģilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaģam boyu öğrenim stratejileri geliģtirilecek, Eğitimi, insan kaynaklarının geliģtirilmesini desteklemek üzere, yaģam boyu öğrenim yaklaģımıyla ve bütüncül olarak ele almak; eğitimin etkinliğini, eriģilebilirliğini ve fırsat eģitliğine dayalı yapısı güçlendirilecek, Eğitimin etkinliğinin artırılması, eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, öğrenciler ve aileleri üzerindeki mali, sosyal ve psikolojik yüklerin hafifletilmesi amacıyla üniversitemiz eğitim sistemi, sınav odaklı yapıdan kurtarılacak, Kaliteli eğitim verilmesi için, kalite güvence sistemi kurulacak, kalite standartları belirlenerek uygulanacak, eğitim birimlerinin kapasiteleri artırılacak, performans ölçümüne dayalı bir model geliģtirilecektir. Üniversitemiz, ülkemizin önemli yükseköğretim kurumlarından birisi olarak, bölgede yeni kurulan Üniversitelerin geliģmesine katkı sağlamayı da kendi misyonu olarak görmüģtür. AraĢtırma projelerinin seçiminde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler arasında denge sağlanarak projelerin desteklenmesine özen gösterilerek, ulusal Sayfa 5

7 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ve evrensel bilime, ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yardımcı olmayı amaçlamıģtır. KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun da (II) Sayılı Özel Bütçeli Ġdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmıģ olup Özel Bütçe li bir kurumdur. Gelirlerimiz ise: A- Özel Bütçe a- Hazine Yardımı b- Öz Gelirler Bilimsel AraĢtırma Proje Gelirleri Kira Gelirleri SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri Öğrenci Harçları Yaz Okulu Gelirleri Ġkinci Öğretim Gelirleri Yüksek Lisans Gelirleri B- Döner Sermaye C- Bütçe DıĢı Kaynak a- TÜBĠTAK b- SAN-TEZ c- AB d- ġartli BAĞIġLAR oluģturmaktadır. Yasal dayanaklar ise Anayasa nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde...yükseköğretim paralıdır. hükmü yer almaktadır sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri..., 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satıģından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında Ġkili Öğretim Yapılması... hakkındaki tarih ve 3843 sayılı yasanın 7'nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılatın %10 undan az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taģınmazların kiralanması, satılması ve iģletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taģınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve iģletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26'ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dıģındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluģlarla iģbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz. Sayfa 6

8 Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tablo:1 Çukurova Üniversitesi 2010 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Oranları EKO. KOD. AÇIKLAMA KBÖ TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME SERBEST HARCAMA HARCAMA / SERBEST ORANI (%) 06.1 Mamul Mal Alımları , , , , Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0, , ,55 0, , , , , , , , ,49 96 TOPLAM , , , ,06 91 Grafik:1 Toplam Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Dağılımın Oranları KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ Üniversitemiz akademik birimleri ile kurulduğu 1973 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim ve araģtırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Çukurova Üniversitesi, 13 Fakülte, 4 Yüksek Okulu, 9 Meslek Yüksek Okul, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı ve 23 AraĢtırma Uygulama Merkezi ile eğitim- öğretim ve araģtırma çalıģmalarını sürdürmektedir. Sayfa 7

9 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Çukurova Üniversitesi nde 3 enstitüde 161 lisansüstü, 13 fakültede 76 lisans, devlet konservatuarında 2 lisans, 4 yüksekokulda 7 lisans programı ve 9 meslek yüksekokulunda 35 mesleki program eğitimi verilmektedir. Çukurova Üniversitesi Balcalı YerleĢkesi, Adana Ġli, Sarıçam Ġlçesi sınırları içerisinde yer alan Seyhan Baraj Gölünün doğu yakasında yaklaģık dönüm arazi üzerine kurulmuģtur. YerleĢke alanının, yaklaģık 600 dönümü kapalı alanlar için, 350 dönümü aktif yeģil alan ve otoparklar, yaklaģık 1000 dönümü ise eğitim amaçlı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Geriye kalan araziler ise ormanlık, çalılık ve fundalık alanlardır. YerleĢkede yönetim ve eğitim- öğretim birimlerinin yanında, değiģik bilim dallarında çeģitli araģtırmalara olanak sağlayan laboratuvarlar, hastane kompleksi, merkezi kütüphane, açık ve kapalı spor tesisleri, lojmanlar ve sosyal tesisler yer almaktadır. Belediye tarafından onaylanan, Üniversitenin kendi olanaklarıyla yapılmıģ bulunan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun bir Ģekilde hazırlanan Üniversite yerleģkesinin geliģiminin çerçevesini çizen Çukurova Üniversitesi GeliĢim Planı, özellikle yeni eğitim alanlarının oluģturulması, mevcut eğitim alanlarının iyileģtirilmesini ve geliģtirilmesini ve bu geliģimin getireceği nüfus büyüklüğüne (öğrenci sayısına ) göre eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemek amacıyla yapılmıģ bir plandır. Ayrıca yerleģke ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm karar ve uygulamaların belirlenmesi ve planlamasına yönelik alt ölçeklerde üretilecek plan, program ve projeler için de, stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacak bir rehber niteliği taģımaktadır. Çukurova Üniversitesi, geliģimi açısından değerlendirildiğinde, yapılaģma ve arazi kullanımı açısından örnek teģkil edebilecek konumdadır. Üniversitemiz ~ dönüm arazi üzerinde kurulmuģ olup, ~ m² kapalı alanı, 1300 yatak kapasiteli hastanesi bulunmaktadır Eğitim-öğretim yılında Çukurova Üniversitesi nde araģtırma ve lisans öğretimi faaliyetlerinde bulunan fakültelerde öğrenci vardır. Üniversitemizde 20 si yabancı uyruklu olmak üzere 1898 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 410 u profesör, 152 si doçent, 268 i yardımcı doçent, 195 i öğretim görevlisi, 133 ü okutman, 659 si araģtırma görevlisi ve 81 i uzmandır. Tablo:2 Çukurova Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Personel Sayıları AKADEMĠK PERSONEL 2010 YILI Profesör 410 Doçent 152 Yard. Doçent 268 Öğretim Görevlisi 195 Okutman 133 AraĢtırma Görevlisi 659 Uzman 81 TOPLAM 1898 Sayfa 8

10 Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Üniversitemizin 2010 Yılı Yatırım projelerinin dağılımı; Eğitim, Sağlık ve Diğer Kamu Hizmetleri olmak üzere 3 sektör altında toplanmıģtır YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Üniversitemiz yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi içerisinde, Çukurova Üniversitesi Kampüsü Tenis Kortları, Bisiklet Yolu ve Saha Betonları Yapılması iģi yapılmıģtır. Üniversitemiz yatırım programında yer alan Merkezi Derslik Projesi içerisinde, kampüs içinde yeni eğitim binaları yapıldı. Çukurova Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi ĠnĢaatı, tamamlanarak hizmete hazır halde Faküte Dakanlığına teslim edilmiģtir. Kongre ve Kültür Merkezi Ġkmal ĠnĢaatı ödenek dahilinde yapımı devam etmektedir. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Acil bölümü tadilat ve onarım iģinin ihalesi 2010 yılında tamamlanmıģ ancak sözleģmesi 2011 de imzalanıp iģe baģlanmıģtır. Ödemeleri de 2011 yılı içerisinde yapılacaktır. Ödeneğinin tamamı Döner Sermaye Gelirlerinden karģılanacaktır. Üniversitemiz yatırım programında yer alan Büyük Onarım Projesi içerisinde, çeģitli eğitim binalarının onarımı ve bakımı yapıldı. Mevcut binaların bakım, onarım, tadilat, yenilenme ve tamiratlarını yapılması gerekmektedir. Binaların çatı onarımları, dıģ cephe kaplamaları, çürüyen ahģap doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana, Makine ve Elektrik tesisat yenilenmesi iģleri yapılmıģtır YILI YATIRIM UYGULAMALARI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU 2010 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin tamamı amacına uygun olarak kullanılmıģtır yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıģtır. Verilen mütevazı ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluģların nezdinde zamanında giriģimlerde bulunulmaktadır. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR ÇalıĢmaları yürütecek fiziki imkânların yetersiz olması, performans ölçülerinin genel normlara göre uygulanmaması, kalifiye eleman sayısının yetersiz olması, çalıģanların özlük haklarının yetersiz olması, personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araģtırma proje yönetici ve Sayfa 9

11 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin iģlemleri olumsuz etkilemesi, personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalıģması, yapılan hizmet ve iģ taleplerinin, kiģisel ölçülerde değerlendirilmesi ve yasal mevzuatlara uygunluğunun talep edenlerce göz ardı edilmesi, Yeni ihtiyaçlar için son yıllarda DPT den yeni proje almakta zorluklar yaģanmaktadır. Son yıllarda kamu yatırım ödenekleri, Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulmaktadır. Dolayısıyla uzun yıllardan beri devam eden üniversitemiz yatırımlarının süreleri uzamakta ve inģaatlarımız programlanan sürelerde bitirilememektedir. Çok sayıda projemizin olması ve Orta Vadeli Mali Planda belirtilen ödeneğin bu projelere dağılımı sonucu, az miktarda ki ödeneğin büyük bölümü fiyat farklarına ödendiği için inģaat maliyetleri artmakta ve iģ bitim süreleri uzamaktadır. Yapım iģleri, ödeneği hazır konumda iken ihale edilmektedir. Ġmalata yönelik programlar ise ödeneğin yıl içi serbestlikleri ve ihtiyaç duyulan alımın hizmete alınacağı tarih dikkate alınmaktadır. Bu süreç içersinde kestirilemeyen ihale süreci bazen beklenenden uzun sürmekte ve yapım iģinde yer teslim tarihleri ön görülen tarihten daha geç yapılmakta, buda alımın teslim tarihini geciktirmektedir. Gerçek ihtiyaçları karģılayacak miktarda ödenek tahsis edilememektedir. Ödeneklerin Ayrıntılı Harcama Programı ile Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde 3 er aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörüsü yapılamayan bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir. Yıllara yaygın bazı projelerde ödeneklerinin planlanan süreçte verilememesi nedeniyle projenin bu süreç sonunda aktif olarak devreye girmesi sağlanamamaktadır YILI PROJE UYGULAMALARI DEVAM EDEN PROJELER Projenin Adı: (2007K120690) Çukurova Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında talep edilen makine-teçhizat alımları yapılacaktır. Sayfa 10

12 Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tablo: Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı 2007K Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi Harcamayı Yapan/Yaptıran Bilimsel Araştırma Projeler Birimi Birim Kullanılabilir Ödenek Gönderme 1.620,00 Harcama 1.620,00 Kalan Ödenek 0,00 GerçekleĢme Oranı % 100,00 İşin Adı Adedi Tutarı Otomatik Soxhlet Solvent Sıvı Azot Tankı Abbe Refraktometre Penetrometre Yıkayıcı ce Dezenfektör Elemental Analiz Cihazı Mikroorganizma Tespit, Sayım, Tanımlama ve Ayırma Sistemi ph Metre Seti Fluorometre Binoküler Mikroskop Heat Sealer Masa Üstü Bilgisayar Diz Üstü Bilgisayar Elemental Analiz Cihazı Floresan Mikroskop Görüntü Yüksek Devirli Santrifüj Rotoru Yüksek Devirli Soğutmalı Santrifüj Doku-Hücre Alıştırma Sistemi Bitki Büyütme Sistemi Blender Seti Ultrasonik Su Banyosu Yağ Banyosu Ultratoraks Mastikatör Spektrofotometre Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. Sayfa 11

13 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ Projenin Adı: (2010K120730) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında çeģitli makine teçhizat alımı yapılmıģtır. II.I. Projenin Adı: (2008K ) Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Metabolizma Laboratuvarının Alt Yapı Modernizasyonu 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : Harcama YapılmamıĢtır Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Tandem Mass Spektrometri Cihazı ve Gaz Kromatografi Cihazı ve Ekipmanlarının alım çalıģmaları yapılmıģ olup alımı gerçekleģtirilememiģtir. II.II. Projenin Adı: ( ) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Araştırma ve Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Videogastroskop, Ultrasonografi Cihazı, Defibrilatör/Monitör Cihazı, Röntgen Cihazı, HastabaĢı Monitörü, New Holland Marka Traktör, Krema Makinesi (Seperatör), Perkin ELMER Lambda 25 Ana board, Protable Renkli Dopplerli Ultrasonografi, Bifazik Hububat Ekim Makinası (Mibzer), Traktör (50 HP), 2000 Yol Süpürme Yık.Sulama ve Ġlaçlama Mak., Dijital Ultrasonografi Cihazı, X-IĢını Difraktometresi, GPS Cihazı, Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Cihazı, Tarla Tipi Pulverizatörü, 4 Tonluk Salınımlı Bahçetipi, Soğutmalı Santrifüj, Dijital Ultrasonografi Cihazı, K.B.B. Ameliyat Mikroskobu, ICP Optik Emisyon Spektrometresi, Mikroplaka Okuyucu, Kamera Kontrol Sistemi, PCR Cihazı, Tur Motoru (100 adet tur ucu ile birlite), Gastroskopi Cihazı (Pentatax EG-290 Kp Model), çeģitli makine teçhizat alımı yapılmıģtır. II.III. Projenin Adı: (2009K ) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Silaj Makinesi Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Sıra Bağımsız Ot ve Mısır Sılaj makinesi alımı yapılmıģ olup proje tamamlanmıģtır. II.IV. Projenin Adı: (2009K ) Fakültemiz Bölümlerinde İhtiyaç Duyulan Nükleer Magnetik Rezonans (NMR) Spektrometresinin Temini İçin Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : Harcama YapılmamıĢtır. Sayfa 12

14 Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometre (NMR) Cihazı ile ilgili olarak ihale yapılmıģ olup ihaleyede yeterli katılımcı olmadığından alım gerçekleģtirilememiģtir. II.V. Projenin Adı: (2009K ) Fakültemiz Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümlerinde Eğitim-Öğretimin ve Bilimsel Araştırmaların Geliştirilmesi için İhtiyaç Duyulan Cihazların Temini için Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Ġnce Ġstemci, 17" LCD Ekran, Sunucu, Harici Veri Depolama, Kalorimetre Cihazı, Azot-Protein Tayin Cihazı, Karl Fischer Titratör, X-IĢını Difraktometresi (XRD), Potansiyostat (CHI Model), Headspace GC-MS, Real Time Pcr Cihazı, Analiz Yazılımı ve Bilgi ĠĢlem Ünitesi, Çekerocak, Jel Dokumantasyon Sistemi, Thermal Cycler ve Jel Elektrofez Sistemi alımı yapılmıģtır. II.VI. Projenin Adı: UZAYMER Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Gözlem evi Kubbesi ve Gözlem evi için hareketli alımı yapılmıģtır. II.VII. Projenin Adı: (2009K ) Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Altyapı Geliştirme Projesi (Onkolojik Hastaların Tedavisinde IMRT nın Rolü) 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında IMTR Uyumlu Linear Akseleratör Cihazı alımı yapılmıģtır. II.VIII. Projenin Adı: (2009K ) Otomotiv Mühendisliği Laboratuarı Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Hidrojen Laboratuar Ekipmanları, SıkıĢtırma Oranı DeğiĢtirilebilir, Yüksek Hızlı Veri Toplama Ünitesi, Yüksek Hızlı Veri Toplama Ünitesi, TaĢınabilir TitreĢim Ölçüm Cihazı alımı yapılmıģtır. II.IX. Projenin Adı: (2010K ) Çocuklarda Doğuştan ve Edinsel Kalp Kapak Hastalıklarının Tanısında ve Tedavi Planla masında 3 Boyutlu Ekokardiyografik Değerlendirme 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında TaĢınabilir Renkli Doppler Cihazı alımı yapılmıģtır. Sayfa 13

15 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu II.X. Projenin Adı: (2010K ) Fotograf ve Kısa Film Sütüdyosu 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında kısa film sütüdyosu için gerekli olan cihazların alımı yapılmıģ ve proje tamamlanmıģtır. II.XI. Projenin Adı: (2010K ) Çukurova Üniversitesi Adına Yapılan Ceyhan-Tatarlı Höyük Kazısı ve Altyapı Çalışmaları 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında Total Station Topcon GPT-3100 NT, Nivo AT-GN Serisi (40x) +Sehpa+Mira, Höyük Kazısına Özel Kazı Veri Tabanı, BulaĢık Makinası, Buzdolabı, ÇamaĢır Makinası, Branda Örtü, Server HP Compaq (3 TB E5500), Notebook cihazı alımı yapılmıģtır. II.XII. Projenin Adı: (2010K ) Yüz ve Vücut Cildinde Şekillendirme ve Yaşlanmanın Geciktirilmesi 2010 Yılı Ödeneği : TL 2010 Yılı Harcanan : TL 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında Elektroterapi, Ultrasound, Mikro Akım Cihazı Ġçin Sarf Malzemeler, Elektroterapi, Ultrasound, Mikro Akım cihazı alımı yapılarak proje tamamlanmıģtır. Tablo: Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı 2010K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Kullanılabilir Ödenek Gönderme 5.950,00 Harcama 5.809,00 Kalan Ödenek 141,00 GerçekleĢme Oranı % 98,00 Bilimsel Araştırma Projeler Birimi İşin Adı Adedi Tutarı Videogastroskop Ultrasonografi Cihazı Defibrilatör/Monitör Cihazı Röntgen Cihazı HastabaĢı Monitörü New Holland Marka Traktör Krema Makinesi (Seperatör) Perkin ELMER Lambda 25 Ana board Protable Renkli Dopplerli Ultrasonografi Bifazik Hububat Ekim Makinası (Mibzer) Traktör (50 HP) Yol Süpürme Yık.Sulama ve Ġlaçlama Mak Sayfa 14

16 Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Dijital Ultrasonografi Cihazı X-IĢını Difraktometresi GPS Cihazı Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Cihazı Tarla Tipi Pulverizatörü Tonluk Salınımlı Bahçetipi Soğutmalı Santrifüj Dijital Ultrasonografi Cihazı K.B.B. Ameliyat Mikroskobu ICP Optik Emisyon Spektrometresi Mikroplaka Okuyucu Kamera Kontrol Sistemi PCR Cihazı Tur Motoru (100 adet tur ucu ile birlite) Gastroskopi Cihazı (Pentatax EG-290 Kp Model) Sıra Bağımsız Ot ve Mısır Sılaj makinesi Ġnce Ġstemci " LCD Ekran Sunucu Harici Veri Depolama Kalorimetre Cihazı Azot-Protein Tayin Cihazı Karl Fischer Titratör X-IĢını Difraktometresi (XRD Potansiyostat (CHI Model) Headspace GC-MS Real Time Pcr Cihazı Analiz Yazılımı ve Bilgi ĠĢlem Ünitesi Çekerocak Dokumantasyon Sistemi Thermal Cycler Jel Elektrofez Sistemi Gözlem evi Kubbesi Gözlem evi için hareketli IMTR Uyumlu Linear Akseleratör Cihazı Hidrojen Laboratuar Ekipmanları SıkıĢtırma Oranı DeğiĢtirilebilir Yüksek Hızlı Veri Toplama Ünitesi TaĢınabilir TitreĢim Ölçüm Cihazı TaĢınabilir Renkli Doppler Cihazı Total Station Topcon GPT-3100 NT Höyük Kazısına Özel Kazı Veri Tabanı kapsamında Elektroterapi, Ultrasound, Mikro Akım Cihazı Ġçin Sarf Malzemeler Elektroterapi, Ultrasound, Mikro Akım cihazı Diğer Açıklamalar : Sayfa 15

17 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM PROJELERİ 2010H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi: Tablo: Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2010H Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 Harcama 0,00 Kalan Ödenek ,00 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GerçekleĢme Oranı % 0,00 İşin Adı Adedi Tutarı Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. 1977H Kampüs Altyapıları Projeleri Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi: Tablo: Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 1977H Kampüs Altyapıları Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 Harcama 0,00 Kalan Ödenek ,00 Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GerçekleĢme Oranı % 0,00 İşin Adı Adedi Tutarı Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. Sayfa 16

18 Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2002H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi: Tablo: Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2002H Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 Harcama ,00 Kalan Ödenek ,00 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GerçekleĢme Oranı % 61,00 İşin Adı Adedi Tutarı Çukurova Üniversitesi Kampüsü Tenis Kortları, Bisiklet Yolu ve Saha Betonları Yapılması iģi Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır , H Merkezi Derslik İdari Blok + Kongre Merkezi Projeleri Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi: Tablo: Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Kullanılabilir Ödenek Gönderme 1998H Merkezi Derslik ve Ġdari Blok Harcama ,00 Kalan Ödenek ,00 Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı , ,00 = ,00 GerçekleĢme Oranı % 95,00 İşin Adı Adedi Tutarı DiĢ Hekimliği Fakültesi (Merkezi Derslik Alt Projesi) ,00 Kongre Merkezi (Merkezi Derslik Alt Projesi) ,00 ĠletiĢim Fakültesi (Merkezi Derslik Alt Projesi) ,00 Yumurtalık MYO (Merkezi Derslik Alt Projesi) 1 0,00 Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. Sayfa 17

19 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2010H Muhtelif İşler Projesi Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi : Tablo: Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2010H Muhtelif Ġşler Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 = ,00 Harcama ,00 Kalan Ödenek ,00 GerçekleĢme Oranı % 88,00 İşin Adı Adedi Tutarı Tadilat Onarım ĠĢleri ,00 Yayın Alımı ,00 Makine Techizat, Bilgi Teknolojileri ,00 Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. 2010I Büyük Onarım Projesi Projenin 2010 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi: Tablo: Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim 2010I Muhtelif Ġşler Kullanılabilir Ödenek Gönderme ,00 Harcama 0,00 Kalan Ödenek ,00 Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GerçekleĢme Oranı % 0,00 İşin Adı Adedi Tutarı Diğer Açıklamalar : Ödeneğin tamamı döner sermayeden karşılanacaktır. (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. Sayfa 18

20 Çukurova Üniveritesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM PROJELERİ 2010H Yayın Alım Projesi Projenin 2010 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleģme seviyesi: 2010 yılında Üniversitemiz Kütüphanesi için ayrılan ödenek ,00 TL dir. Yıl içinde ,00 TL si harcanmıģtır. Yapılan harcamaların ayrıntısı aģağıda listelenmiģtir. Tablo: Yılında Yapılan Sermaye ve Yatırım Giderleri Tablosu (*) Proje No 2010H Projenin Adı Yayın Alımları Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme Harcama Kalan Ödenek 14 Gerçekleşme Oranı % %100 İşin Adı Adedi Tutarı BASILI KĠTAP ALIMLARI BASILI SÜRELĠ YAYIN ALIMLARI ELEKTRONĠK ALIMLARI ELEKTRONĠK ALIMLARI DERGĠ VERĠTABANI KĠTAP VERĠTABANI Diğer Açıklamalar : (*) Proje Bazında Doldurulacaktır. Sayfa 19

T.C. RİZE 2008 MALİ YILI

T.C. RİZE 2008 MALİ YILI T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2009 2007 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 1. YÖNETĠCĠ

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı:

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 2009 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİNGÖL 26.03.2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri EK-3 Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. Genel Değerlendirme... 2 1.1. Kuruluşun

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 29 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 21, ÇANKIRI İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1.Üniversitemizin Vizyonu 2 2.2.Üniversitemizin

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Rize Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2010 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ...3

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 1. Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 i ii iii İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... iv 1-GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1.KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2006-2007 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2006-2007 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2006-2007 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesinde etkin görevi bulunan ve bu doğrultuda

Detaylı

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU MART 2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 216 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 217 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE İçindekiler 1.Genel Değerlendirme... 4 2. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları... 7 Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Harcama ve Gerçekleştirme

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2012 YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2012 YILI FAALĠYET RAPORU GENEL BĠLGĠLER T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2012 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksinimlerinden biri; içinde bilgi barındıran, her türlü

Detaylı

KTÜ 2015 Yılı Yatırın Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

KTÜ 2015 Yılı Yatırın Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ... 2- GENEL DEĞERLENDİRME... A- Misyon ve Vizyon..... B- Stratejik Amaç ve Hedefler 3-2015 YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI. 4-2015 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU.. 5-2015

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2010 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI, İKİNCİ ALTI AYA İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER İLE FAALİYETLER TEMMUZ-2010 VE BEKLENTİLER RAPORU

2010 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI, İKİNCİ ALTI AYA İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER İLE FAALİYETLER TEMMUZ-2010 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SGDB 1 KAMUOYUNA DUYURU 4 I.OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5 2 A. BÜTÇE GİDERLERİ

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... - 1 - 2. GENEL DEĞERLENDİRME... - 2 - 3. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI...- 7 - 4. ÖNERİLER...

İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... - 1 - 2. GENEL DEĞERLENDİRME... - 2 - 3. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI...- 7 - 4. ÖNERİLER... İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... - 1-2. GENEL DEĞERLENDİRME... - 2-2.1.Üniversitemizin Vizyonu:... - 2-2.2.Üniversitemizin Misyonu:... - 2-2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri:... - 2 - Amaç 1:

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2013 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 1 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 1 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 1 1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvellerin parantez hükmü gereğince

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 213 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 214 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2012 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2012 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2012 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART-2013 İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2- GENEL DEĞERLENDİRME 2 3- KURULUŞUN

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

RİZE RİZE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

RİZE RİZE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. T.C. RİZE RİZE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ 211 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 211 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU HAZIRLAYAN Strateji

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak 2016 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1 1.2. KURULUŞUN MEVCUT

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ FALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER Özgörev (Misyon) Üniversitede verilen eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak; bilgi hizmetlerini

Detaylı

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu 1 Toplantı Dönemi 2014 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2-Yatırımcı Kuruluşun Adı Artvin Çoruh Üniversitesi 3-Toplam Proje Sayısı Toplam 6 Proje mevcuttur.

Detaylı

5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI a) Yönetim : 5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı : Şeref AKBEN Sağlama Bölümü: Mustafa TUNÇ Kütüphane Servisi: Memur Güray YILMAZ Fak.Sek. Lütfi ERDEMİR Kataloglama ve Sınıflama

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007-2008 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007-2008 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007-2008 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesinde etkin görevi bulunan ve bu doğrultuda

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti... 2

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti... 2 0 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 2 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1. KuruluĢun UzgörüĢü... 3 2.2. KuruluĢun Özgörevi... 3 2.3. KuruluĢun Temel Amaç ve Hedefleri... 3 2.4. KuruluĢun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 3 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GENEL DEĞERLENDĠRME 4 Misyon Vizyon 4 Değerlerimiz 5 Temel Amaç ve Hedefler 5 Yatırımların Finansman Kaynakları

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2009-2010 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FALĠYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2009-2010 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FALĠYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2009-2010 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FALĠYET RAPORU GENEL BĠLGĠLER Özgörev Üniversitede verilen eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak; bilgi hizmetlerini çağdaş gelişmeler

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ TC OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2014 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2014 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2014 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART-2015 İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2- GENEL DEĞERLENDİRME 2 3- KURULUŞUN

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2013 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2013 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2013 YİLİ YATİRİM PROGRAMİ İ ZLEME VE DEG ERLENDİ RME RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART-2014 İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2- GENEL DEĞERLENDİRME 2 3- KURULUŞUN

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU GENEL BĠLGĠLER : T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksinimlerinden biri; içinde bilgi barındıran, her türlü

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EK:2 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2009, KARAMAN İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1. Kuruluşun Uzgörüşü 2 2.2.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2017 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 29 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 29 NĠĞDE ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 2 I. Ocak - Haziran 29 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Elektronik Kaynaklara. Erişim

Elektronik Kaynaklara. Erişim K Elektronik Kaynaklara Erişim E-Kaynaklar ÇOMÜ Kütüphanesi nde şu anda 192.296 e-kitap, 2 milyondan fazla e-tez, 17.000 fazla e-dergi, 58 veritabanı, 2.200 den fazla e-gazete kullanıcıların erişimine

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2015 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı