Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki"

Transkript

1 Klinik Pediatri, 2003;2(3): Pediatrik Hastalarda Sedasyon ve Analjezi Uz. Dr. Senem TÜFEKÇÝOÐLU* Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki hekimler tarafýndan yaygýn þekilde uygulanmakta ve bu sýrada çeþitli komplikasyonlar meydana gelmektedir. Hastane ortamý içinde ve dýþýnda, sedasyonla iliþkili olarak meydana geldiði bildirilen benzer kaza raporlarý nedeniyle Amerikan Pediatri Akademisi (American Academy of Pediatrics - AAP) tarafýndan pediatrik hastalarýn sedasyonunda standart olarak uyulmasý gereken kurallar belirlenmiþtir. Amerikan Pediatri Akademisi'nin tanýmlamasýna göre sedasyon süreklilik gösteren bir durumdur ve herhangi bir hastanýn nasýl cevap vereceðini tahmin etmek her zaman mümkün deðildir. Bu nedenle, belirli bir düzeyde sedasyon saðlamayý amaçlayan uygulayýcýlar baþlangýçtaki hedeften daha derin sedasyon düzeyine ulaþan hastalarý kurtarma yeteneðine sahip olmalýlardýr. Bilinçli sedasyonda (sedasyon ve analjezi) medikal olarak kontrollü bir þekilde bilinç baskýlanýrken, koruyucu refleksler saðlam kalýr, hasta baðýmsýz bir þekilde havayolu açýklýðýný saðlama yeteneðini korur ve fiziksel uyarýlara veya sözlü komutlara (Örneðin "gözlerini aç") uygun cevaplar verir. Kardiovasküler fonksiyonlar genellikle korunur. Derin sedasyonda hastanýn koruyucu refleksleri kaybolabilir. Baðýmsýz olarak havayolu açýklýðýný saðlayamayabilir ve fiziksel uyarýlara veya sözlü komutlara uygun þekilde cevap veremez. Derin bir þekilde sedatize edilmiþ bir çocuk kolaylýkla genel anestezi durumuna geçebilir. Kardiyovasküler fonksiyonlar genellikle korunur. * HASVAK Týp Merkezi Anestezi Bölümü, ANKARA Pek çok vaka raporu ve klinik çalýþmalarda sedasyonun riskleri araþtýrýlmýþtýr. Cote ve arkadaþlarý tarafýndan hastane içi ve 118

2 PEDÝATRÝK HASTALARDA SEDASYON VE ANALJEZÝ Koruyucu refleksler saðlam Havayolu açýk Refleksler kaybolmuþ Havayolu açýklýðý saðlanamýyor Uygun cevaplar Uygun olmayan cevaplar uyanýk bilinçli sedasyon veya (sedasyon ve analjezi) derin sedasyon genel anestezi kardiyopulmoner arrest Þekil 1. Sedasyon spektrumu. dýþýndaki ortamlarda meydana gelen 95 olay gözden geçirilmiþ ve 51 vakanýn ölüm, 9 vakanýn ise nörolojik hasar ile sonuçlandýðý, 21 vakada hastanede kalýþ süresinin uzadýðý, 14 vakada ise hasar olmadýðý belirlenmiþtir. Bu çalýþmada pulsoksimetrenin önemi de vurgulanmýþtýr (monitorize edilmeyen hastalarda olumsuz olaylarýn %78'i ölüm veya nörolojik hasar ile sonuçlanýrken, puls oksimetre ile monitorize edilen hastalarda bu oran sadece %28 olmuþtur). Sedatize edilmiþ çocuktaki riskleri araþtýran çalýþmalar göstermiþtir ki; 1. Bütün sedatif ve opioidler önerilen dozlarda dahi problemlere neden olmuþlardýr. 2. Sedasyon uygulanan bütün ortamlarda olumsuz olaylar meydana gelmiþtir yaþlarý arasýndaki çocuklarda risk en fazladýr. Çoðunda altta yatan ciddi bir hastalýk yoktur. 4. Solunum depresyonu, havayolu obstrüksiyonu ve apne olumsuz olaylarýn en sýk sebepleridir (hastane içi ve dýþý olaylarda vakalarýn %80'inde baþlangýçtaki olumsuz olaylar solunumla ilgilidir). 5. Olumsuz olaylarýn diðer nedenleri de çok sayýda ilacýn kullanýlmasý (ilaç-ilaç etkileþimi), ilaç hatalarý veya doz aþýmý, hastanýn yetersiz deðerlendirilmesi, yetersiz monitorizasyon, hastanýn erken taburcu edilmesi ve yetersiz kardiyopulmoner resusitasyondur. Hastane dýþýnda giriþim uygulanan hastalar, hastanedekilere kýyasla daha saðlýklý ve büyük olmalarýna raðmen, kardiyak arrest, nörolojik hasar ve ölüm olaylarýnýn çoðu hastane dýþý giriþimlerde meydana gelmiþtir. Nörolojik hasar ve sekonder kardiyak arrest insidansýnýn daha yüksek olmasý yetersiz kardiopulmoner resusitasyon ile iliþkilidir de Amerikan Pediatri Akademisi'nin ilaçlarla ilgili komitesi tarafýndan pediatrik hastalarýn sedasyonunda standart olarak uyulmasý gereken kurallar belirlenmiþtir. AAP kullanýlacak ilaçlarý ve uygun dozlarý belirtmek yerine, derin bir þekilde sedatize edilmiþ çocuða karþý personelin daha dikkatli ve tedbirli davranmasýnýn önemini vurgulamýþtýr. Tanýsal ve terapötik iþlemlerde, sedasyon ve analjezi uygulamalarýnda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar: Hastalar ASA (American Society of Anesthesiologists- Amerikan Anesteziyoloji Derneði) sýnýflamasýna göre incelenir. ASA III ve ÝV sýnýfýndaki hastalar özel deðerlendirme gerektirir (ASA III : fonksiyonel limitasyona yol açan þiddetli sistemik hastalýk, ASA ÝV: hayatý sürekli tehdit eden þiddetli sistemik hastalýk). Hasta uygulama öncesinde týbbi açýdan deðer- 119

3 TÜFEKÇÝOÐLU S. Tablo 1. Sedasyondan önceki açlýk süreleri Yaþ (ay) Açlýk Süresi (saat) Katý gýdalar Kývamlý sývýlar (süt, anne sütü) Berrak sývýlar (Su ve viþne suyu gibi partikülsüz sývýlar) < > lendirilmeli (havayolu ve major organ sistemlerindeki anormallikler; kullanýlan ilaçlar ve ilaç allerjisi öyküsü; açlýk süresi) daha önceki sedasyon, genel veya rejyonel anestezi uygulamalarý sýrasýnda karþýlaþýlan olumsuz olaylar araþtýrýlmalýdýr. Elektif iþlemler için sedasyon uygulanacak hastalar, iþlemden önce mide boþalmasýna imkan tanýmak için bir süre katý gýdalar yememeli ve sývý içmemelidir. Acil durumlarda, giriþimin zamanýna ve sedasyonun derinliðine karar verilirken, mide içeriklerinin aspirasyon olasýlýðý göz önünde bulundurulmalýdýr. Kontrendike olmadýðý takdirde pediatrik hastalar sedasyon uygulanmadan 2-3 saat öncesine kadar dehidratasyon riskini azaltmak için berrak sývýlar alabilirler. Hastalarýn sözlü komutlara cevabýnýn monitorizasyonu rutin olmalýdýr. Küçük çocuklarda ve sözlü cevabýn mümkün olmadýðý iþlemler sýrasýnda, sözlü veya taktil uyarýlara cevap olarak bilincin yerinde olduðunu gösteren hareketlerin yapýlabilmesi, hastanýn havayolunu kontrol edebileceðini ve gerekli olduðunda derin nefes alabileceðini gösterir. Sadece aðrýlý bir uyarýdan refleks olarak kaçýnma ile sýnýrlý bir cevap, hastanýn amaçlanan düzeyden daha derin bir þekilde sedatize olduðunu gösterir. Spontan solunum aktivitesinin gözlenmesi veya solunum seslerinin dinlenmesi ile solunum fonksiyonu genellikle etkili bir þekilde monitorize edilebilir. Ýþlemi gerçekleþtiren kiþi dýþýnda bir kiþi de, hastayý iþlem boyunca monitorize etmek için hazýr bulunmalýdýr. Belirli aralýklarla kalp hýzý, solunum hýzý, oksijen saturasyonu ve kan basýncý kaydedilmelidir. Hastayý monitorize etmekle sorumlu kiþi, sedasyon ile iliþkili komplikasyonlarý tanýma konusunda eðitimli olmalýdýr. Yardým desteði isterken ayný zamanda havayolu açýklýðýný koruyabilecek ve ventilasyon ve oksijenizasyonu saðlayabilecek en az bir kiþi iþlem sýrasýnda hazýr bulunmalýdýr. Ýleri yaþam desteði saðlayabilecek bir kiþiye hemen ulaþýlabilmelidir. Havayolu açýklýðýný korumak ve pozitif basýnçlý ventilasyon saðlamak için hastanýn yaþýna ve büyüklüðüne uygun ekipman, oksijen daðýtan sistem, aspirasyon cihazý, puls oksimetre, kan basýncýný ölçen cihaz ve farmakolojik antagonistler ortamda hazýr olmalýdýr. Resusitasyon ile ilgili ilaçlar hemen temin edilebilmelidir. Oksijen vermek için gerekli teçhizat hazýr olmalýdýr. Eþ zamanlý olarak verilen opioidlerin, sedatiflerin neden olduðu solunum depresyonunu potansiyalize ettikleri unutulmamalýdýr. Sedatif veya analjezik ajanlarýn dozlarý arasýnda yetersiz zaman aralýðý olmasýnýn, kümülatif olarak doz aþýmýna neden olabileceði göz önüne alýnmalýdýr. Ýntravenöz sedatif ve analjezik ilaçlar, azar azar artan dozlarda, amaçlanan sedasyon ve analjezi düzeyine göre titre edilerek uygulanmalýdýr. Bir sonraki ilaç verilmeden önce, her dozun etkisinin deðerlendirilmesine imkan tanýmak için, dozlar arasýnda yeterli zaman geçmelidir. Ýlaçlar intravenöz yol dýþýnda (örneðin oral, rektal, ÝM) uygulandýðýnda, ilaç absorbsiyonu için gereken süre beklendikten sonra ek ilaç desteði düþünülmelidir. Opioid analjezikler veya benzodiazepinler verildiðinde özgül antagonistler hazýr bulundurulmalýdýr. 120

4 PEDÝATRÝK HASTALARDA SEDASYON VE ANALJEZÝ Sedasyon sýrasýnda hipoksik olan veya apne geliþen hastalara farmakolojik antagonistler ile birlikte derin nefes almalarý için uyarý verilmeli, spontan ventilasyon yetersiz ise pozitif basýnçlý ventilasyon uygulanmalý ve oksijen verilmelidir. Taburcu kriterleri hastalarda santral sinir sistemi, solunum ve kardiovasküler sistemde depresyon meydana gelme riskini en aza indirecek þekilde düzenlenmelidir (hastalar uyanýk ve oryente olmalý; vital bulgular stabil ve kabul edilebilir sýnýrlar içinde olmalý; antagonist ajanlarýn son veriliþinden sonra yeterli zaman -2 saate kadar- geçmiþ olmalýdýr). Primer uygulayýcýnýn, havayolu idaresinde uzman bir kiþiye (örneðin anestezist) ne zaman danýþmasý gerektiði aþaðýda belirtilmiþtir: 1. ASA III veya ÝV sýnýfý hastalar, 2. Þiddetli obstrüktif uyku apnesi (tonsil ve adenoid hipertrofi) gibi pulmoner sorunlarý olan hastalar, 3. Kardiovasküler problemleri olan hastalar (siyanoz, kontrolsüz konjestif kalp yetmezliði), 4. Prematür ve postkonsepsiyonel yaþý 60 haftanýn altýnda olan infantlar, 5. Nörolojik problemleri olan hastalar (kontrol edilemeyen nöbetler, santral apne), 6. Kontrolsüz gastroözefageal reflüsü olan hastalar, 7. Derin sedasyon gerektiren iþlemlerde midesi dolu olan hastalar, 8. Þiddetli geliþme geriliði olan hastalar, 9. Kontrolü zor olan hastalar, 10. Daha önce baþarýsýz veya aþýrý sedasyon uygulanmýþ, sedasyona hiperaktif (paradox) cevap verme hikayesi olan hastalar. ÖZEL SEDASYON TEKNÝKLERÝ Food and Drug Administration (FDA) sedasyon ve analjezi saðlayan pek çok ilacýn sadece büyük çocuklarda kullanýmýný onaylamaktadýr (örneðin fentanil 2 yaþ, morfin 12 yaþ, bupivakain 12 yaþ). Ýstisna olarak midazolamin bütün yaþlarda kullanýmýný uygun bulmuþtur. Lokal anestezikler aðrýlý iþlemlerde kritik bir rol oynarlar ve sistemik opioidlere olan ihtiyacý önemli ölçüde azaltýrlar. Cilt ve mukozal membranlar ile lokal ve rejyonel bloklarda kolaylýkla uygulanabilirler. Önerilen maksimum dozlar; lidokain 5 mg/kg (epinefrin ile 7 mg/kg), trakeal lidokain 2 mg/kg, bupivakain (marcaine) 2 mg/kg (epinefrin ile 3 mg/kg), kokain 3 mg/kg, tetrakain 1.5 mg/kg'dýr. Lokal anesteziklerin toksik etkileri aditif olup, total toksik doz aþýlmamalýdýr. EMLA krem (%2.5 lidokain+%2.5 prilokain içerir) özellikle damar yolu açýlýrken ve lomber ponksiyona baþlarken faydalýdýr. EMLA krem kuru ve bütünlüðü bozulmamýþ cilde uygulandýktan sonra üzeri bir örtü ile kapatýlýr ve bir saat býrakýlýr. Bu þekilde cilde penetre olan EMLA krem 5 mm derinliðe kadar anestezi saðlar. EMLA yeni doðanlarýn sünnetinde de faydalýdýr. Fakat 3 aylýktan küçük infantlarda ve sülfonamid gibi methemoglobin oluþturan ilaçlarý kullanan hastalarda methemoglobinemi riski nedeniyle dikkatli kullanýlmalýdýr. Kloralhidrat 3 yaþýndan küçük çocuk ve infantlarda aðrýsýz iþlemler sýrasýnda en sýk kullanýlan sedatiflerden biridir. Oral ve rektal yolla mg/kg dozunda uygulanýr (doz tek uygulamada 1 gramý, günde ise 2 gramý aþmamalýdýr). Etkisinin dakikada yavaþ baþlamasý ve uzun sürmesi ( dk.) temel dezavantajlarýdýr. Süt çocuðunda yarý ömrü 10 saattir. Solunumla ilgili etkilerinin minimal olduðunun belirtilmesine raðmen, obstrüktif uyku apnesi olan çocuklarda ciddi havayolu obstrüksiyonuna yol açabilir. Bir ofis iþleminden önce evde kloralhidrat verilen saðlýklý bir infant, yolculuk sýrasýnda araba koltuðunda ölmüþtür (çocuk derin bir þekilde sedatize olmuþ ve havayolunu açýk tutmayý baþaramamýþtýr). Ayrýca iþlemden sonra eve dönerken arabada aspirasyon gibi olumsuz olaylarýn da meydana geldiði bildirildiðinden uygulama sonrasýnda da aðýzdan bir þey alýnmamasý önerilir. Pentobarbital diðer sedatifler veya opioidler ile birlikte kullanýlmadýðý takdirde minimal solunum depresyonuna neden olan uzun etkili bir barbitürattýr. Hastalarýn aðrýlý uyarýlara karþý aþýrý duyarlý olmasýna neden olduðundan, bir narkotikle birlikte kullanýlmadýðý taktirde aðrýlý iþlemlerde uygulanmaz. Tanýsal görüntüleme için sýk kullanýlýr. Solunum depresyonu, ataksi, irritabilite ve letarji gibi yan etkileri olabilir. 2-5 mg/kg dozunda ÝV olarak 121

5 TÜFEKÇÝOÐLU S. Tablo 2. Midazolamýn uygulanma yolu, dozu ve etki baþlama süresi Oral Yol mg/kg Etki dakikada baþlar Ýntranazal Yol mg/kg Etki 10 dakikada baþlar Rektal Yol mg/kg Etki dakikada baþlar Ýntravenöz Yol mg/kg verilir. Kiloya bakýlmaksýzýn pentobarbitalin maksimum dozu 150 mg'dýr. Bir enjektöre 5 mg/kg olacak þekilde pentobarbital çekilir. Serum fizyolojik ile sulandýrýlarak, total hacim 10 ml olacak þekilde bir solüsyon hazýrlanýr. 5 ml (2.5 mg/kg) solüsyon 20 sn içinde enjekte edilir. Hastanýn dalgýnlýðý gözlemlenir ve 30 sn-1 dk. beklenir. Diðer 2.5 ml (1.25 mg/kg) 20 sn içinde verilerek hasta 1 dakika izlenir. Gerekirse 2.5 ml (1.25 mg/kg) 30 sn içinde tekrarlanýr. Tam doz (10 ml=5 mg/kg) verildikten 5 dakika sonra hasta uyanýk ve hareketliyse 1 mg/kg pentobarbital 5 ml SF içinde olacak þekilde 30 sn içinde uygulanýr. Midazolam analjezik etkisi olmayan, kýsa etki süreli (yarý ömrü 100 dk.), suda çözünen anksiyolitik bir ajandýr. Etki süresinin kýsa olmasý, amnezi yapmasý, veriliþ kolaylýðý ve flumazenil ile etkisinin antagonize edilebilmesi nedeniyle sedasyonda kullanýlmasý özellikle yararlý bulunmuþtur. Sedatif dozlar hipoksik ventilatuvar cevabýn hafif bir þekilde baskýlanmasýna neden olur. Solunum depresyonu oluþturabilir, yüksek dozlarda ve hýzlý bir þekilde verildiðinde apneye neden olabilir. Bu nedenle, intravenöz yolla yavaþ bir þekilde uygulanmasý önemlidir. Fentanil midazolamýn etkisini potansiyalize eder. Eritromisin (sitokrom p-450 enzim inhibisyonu yapmasý nedeniyle midazolam metabolizmasýnda klinik açýdan önemli bir gecikmeye neden olmaktadýr) kullanan hastalarda midazolam kullanýlmamalý veya doz yarýya indirilmelidir. Midazolam ile saðlanan sedasyonda, çocukta uykudan çok uyumlu ve mutlu bir durum gözlenir. Uyku oluþursa ilacýn yüksek dozda verildiði dikkate alýnmalýdýr. Ýntranazal yolla uygulamada önemli solunum depresyonu ve burunda yanma hissi görülebilir. Bir benzodiazepinin parenteral yolla uygulanmasý düþünüldüðünde flumazenil hazýr bulundurulmalýdýr. Flumazenilin etki süresi dakika arasýnda deðiþir. Flumazenil, ÝV yolla 10 µg/kg dozunda 15 s içinde verilir ve 1-3 dakika beklenir. Gerekirse bu doz 1-3 dakika aralýklarla 4 kez daha (total doz 50 µg/kg olacak þekilde) tekrarlanýr. Sedasyon tekrar oluþursa, doz her 20 dakikada tekrarlanabilir. Bazý klinisyenler, bilinçli sedasyon için midazolam verildikten sonra flumazenilin rutin kullanýmýný savunurlar. Fakat bu uygulama önerilmez, çünkü nadir olmasýna raðmen sedasyonun tekrar oluþma olasýlýðý vardýr. Bu nedenle flumazenil verildikten sonra midazolamýn etkisi kaybolana dek oksijen saturasyonu (SpO 2 ) monitorize edilmelidir (sedasyonun tekrar oluþmasý riski nedeniyle). Fentanil, etki baþlangýcý hýzlý, etki süresi orta (30-45 dk.) olan ve antagonize edilebilen (ÝV veya ÝM olarak verilen mg/kg naloksan) güçlü bir opioiddir (morfinden 100 kat daha güçlü). Kýsa, aðrýlý iþlemlerde faydalýdýr. Solunumu deprese edici etkisi (4 saat sürer), analjezik etkisinden daha uzun sürelidir. Fentanil ve diðer bütün opioidler hýzlý verildikleri taktirde apne ve göðüs duvarý rijiditesine neden olurlar µg/kg'dan baþlayan dozlar etkiye göre titre edilmelidir (maksimum 5 µg/kg). Naloksan acil kullaným için hazýr bulundurulmalýdýr ( mg/kg-ýv naloksan verildikten sonra hastalar gözlem altýnda tutulmalý, tamamen uyandýklarýnda ve en az 3 saat geçtikten sonra taburcu edilmelidir). Üç aylýktan küçük infantlarda veya sedatiflerle birlikte kullanýldýðýnda þiddetli solunum depresyonu meydana gelebilir. Morfin, intravenöz yolla mg/kg dozunda (doz 15 dakika aralýkla bir kez daha tekrarlanabilir), oral yolla ise 0.3 mg/kg dozunda uygulanýr. Meperidin, intravenöz yolla 1 mg/kg (maksimum 2 mg/kg) dozunda uygulanýr. Ketamin ÝV ( mg/kg), oral ve rektal (6-10 mg/kg) veya ÝM (2 mg/kg) olarak verilebilen analjezik ve amnestik bir ajandýr. Kalp hýzý, kan basýncý ve intrakraniyal basýncý arttýrýr ve disfori ile halusinasyonlara neden olabilir. Sekresyonlarýn artmasýna 122

6 PEDÝATRÝK HASTALARDA SEDASYON VE ANALJEZÝ ve laringospazma yol açabilir. Yüksek dozlarda ketamin öðürme refleksinin baskýlanmasýna, derin sedasyon veya genel anesteziye neden olabilir. Derin sedasyonun yol açabileceði komplikasyonlardan kaçýnmak için, intravenöz ketamin sadece acil müdahalenin yapýlabileceði alanlarda verilmeli ve 20 dakika içinde maksimum 2 mg/kg olacak þekilde mg/kg'lýk boluslar þeklinde uygulanmalýdýr. Daha yüksek dozlar gerektiðinde bir anesteziste danýþýlmalýdýr. Acil Servisteki Giriþimlerde Sedasyon Acil serviste yapýlan giriþimlerin çoðu hastaya önemli ölçüde rahatsýzlýk verir (Örn. lazerasyon onarýmý, kýrýk redüksiyonu, lumbar ponksiyon, kemik iliði aspirasyonu). Acil serviste giriþimler elektif deðildir ve bu nedenle açlýk süresi yeterli olmayabilir. Ayný zamanda, hastanýn aðrý duymasý nedeniyle oral yolla verilen ilaçlarýn absorbsiyonu gecikebileceði için parenteral uygulama tercih edilir. Güvenlik sýnýrýnýn geniþ olmasý nedeniyle kloralhidrat acil servis için uygun bir ajandýr mg/kg dozunda verilir ve etkisinin baþlama (20-60 dk.) ve derlenme süresi ile yara onarýmý, yabancý cisim çýkarýlmasý, apse drenajý gibi iþlemler için uygundur. Klinik cevabýn deðiþken olmasý ve analjezik özelliklerinin olmamasý dezavantajlarýdýr. Lazerasyon onarýmý için 2 mg/kg ketamin, 0.1 mg/kg midazolam ve 0.01 mg/kg atropin ile kombine edilerek ÝM yolla uygulanabilir. Ayrýca tek doz midazolam (oral 0.5 mg/kg, intranazal 0.25 mg/kg) da güvenli ve etkilidir. Ön kol kýrýklarýnýn kapalý redüksiyonu için çocuklara ÝV olarak 2 mg/kg meperidin ve 0.1 mg/kg midazolam verilmiþtir. Redüksiyon manevrasý sýrasýnda hastalarýn çoðu kýsa süre aðlamýþ fakat redüksiyonu takiben uykuya dalmýþlardýr (intravenöz sedasyon sadece uygun bir gözlem ve monitorizasyon altýnda uygulanmalýdýr). Kardiyolojik Ýþlemler Ýçin Eko yapýlacak hastalarda sedasyon saðlamak için genellikle oral kloralhidrat ( mg/kg) veya intranazal midazolam (0.4 mg/kg) ikiye bölünmüþ dozlarda, 5-10 dakika aralýklarla uygulanmaktadýr. Tanýsal amaçlý kardiyak kateterizasyonda sedasyon saðlamak için intravenöz yolla 0.05 mg/kg morfin ve 0.05 mg/kg midazolam uygulanmaktadýr. Javorski ve arkadaþlarý infant ve çocuklarý sedatize etmek zor olduðunda veya standart medikasyonun yüksek dozlarda uygulanmasý gerektiðinde mg/kg dozunda ketaminin aralýklý bolus þeklinde veya 1 mg/kg/saat olacak þekilde sürekli infüzyonla uygulanabileceðini belirtmiþlerdir. Tanýsal Görüntüleme Aðrýsýz görüntüleme sýrasýnda sedasyon için radyologlar tarafýndan pentobarbital, kloralhidrat ve midazolam kullanýr. Hematoloji ve Onkoloji Kemik iliði aspirasyonu, biyopsiler ve lomber ponksiyondan önce sedasyon için sýklýkla kullanýlan ajanlar narkotikler, benzodiazepinler ve barbituratlardýr. Oral yolla ketamin (6 mg/kg) verilmesinin aileden ayrýlmayý kolaylaþtýrmasý ve anestezi saðlamasý nedeniyle premedikasyonda etkili olduðu gözlenmiþtir. LP ve kemik iliði biyopsisi için midazolamýn lokal anestezi ile kombinasyonu fentanile tercih edilmektedir. 1. Badgwell J. Michael: Clinical Pediatric Anesthesia, Lippincott Raven Philadelphia, 1997; s Charles J. Cote. Complications in Anesthesia edited by John L. Atlee. WB Saunders Company, 1999; s Esener Zeynep. Klinik Anestezi 2. Baský, Logos Yayýncýlýk 1992, s Gross JB, Bailey PL, Caplan RA et al. Practice guidelines for sedation and analgesia by non-anesthesiologists: A report KAYNAKLAR by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Sedation and Analgesia by Non-anesthesiologists. Anesthesiology, 1996; 84: Kaplan Richard F. ASA Refresher courses in Anesthesiology edited by Alan Jay Schwatz, 2000; s Miller Ronald D. Anesthesia, 5th ed. Vol II: Churchill Livingstone, 2000; s

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON Sedasyon Hastanın korku ve endişe kaynaklı rahatsızlığını azaltmak için santral sinir sistemi ve reflekslerinin farmakolojik ve nonfarmakolojik (psikolojik) yollarla

Detaylı

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SUNU PLANI Benzodiazepinler Barbütüratlar Diğer Sedatifler SEDASYON UYGULAMALARINDA

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENDOSKOPİK GİRİŞİMLERDE SEDASYON ENDOSKOPİ HEMŞİRESİ SÜMEYRA DURU GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİDE SEDASYON VE ANALJEZİ * Sedasyon:Endişe ve aşırı emosyonel durumun

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ERCP de Sedasyon ve Analjezi

ERCP de Sedasyon ve Analjezi ERCP de Sedasyon ve Analjezi Doç.Dr.Zekeriyya Alanoğlu, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Çıkar İlişkisi Deklare edilebilecek bir ilişki yoktur... Gerçekler-Tespitler

Detaylı

Pediatrik Endoskopide Sedasyon

Pediatrik Endoskopide Sedasyon Pediatrik Endoskopide Sedasyon Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroentroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, İzmir 4 Aralık 2009 İstanbul Endoskopide sedasyon Gastrointestinal

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM Kasım 2005 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, anestezi uygulamalarında

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 TOKSİDROMLAR Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 Toksidrom tanım Toksidrom (=toksik sendrom) kelimesi, zehirlenmelerde tanı ve ayırıcı

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

BiLiNÇLi SEDASYON. Dt. Sinan AY* Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK**

BiLiNÇLi SEDASYON. Dt. Sinan AY* Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK** Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, 2000 BiLiNÇLi SEDASYON Dt. Sinan AY* Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK** ÖZET Korkan hastalar, aşırı kaygılı hastalar, kooperasyon kurulamayan

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

SEDASYON / ANALJEZİ PROSEDÜRÜ

SEDASYON / ANALJEZİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Feyza Yaycı, Anestezi ve Cerrahi Bakım Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

LABORATUVAR HAYVANLARINDA ANESTEZİ

LABORATUVAR HAYVANLARINDA ANESTEZİ LABORATUVAR HAYVANLARINDA ANESTEZİ Prof. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON AD ANESTEZİ NEDİR? (Kissin 1993, Eger 2002) Bilinç kaybı Ağrı Kontrolü Hareketsizlik Amnezi Strese cevabın

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

ACİL SERVİSTE ANALJEZİ ve SEDASYON. Dr. Şükrü ARDIÇ

ACİL SERVİSTE ANALJEZİ ve SEDASYON. Dr. Şükrü ARDIÇ ACİL SERVİSTE ANALJEZİ ve SEDASYON Dr. Şükrü ARDIÇ TANIM Ağrı, acil servislere en sık başvuru nedenleri arasında yer alır. Ayrıca acil servislerde yapılan girişimlerin de bir kısmı ağrılıdır. Bu ağrılı

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

Postanestezik ajitasyon

Postanestezik ajitasyon Postanestezik ajitasyon Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı Tanım Etyoloji Mekanizma Skalalar İlaç ve yöntemler Sonuç Ajitasyon Stres durumunun davranış olarak

Detaylı

1986 da Amerikan Anestezist

1986 da Amerikan Anestezist Güncel Gastroenteroloji Anestezist olmayan klinisyenler taraf ndan uygulanacak sedasyon/analjezi Dr. Erkan Yavuz AKÇABOY, Dr. Zeynep Nur AKÇABOY Ankara Numune Hastanesi, Anestezi Klini i, Ankara 1986 da

Detaylı

Dr. Füsun Bozkırlı ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐKLER

Dr. Füsun Bozkırlı ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐKLER ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐKLER Genel anestezi indüksiyonunda hem intravenöz anestezik ajanlar hem de inhalasyon ajanları kullanılabilmesine rağmen genel olarak intravenöz ajanların kullanımı tercih edilmektedir.

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER MİDAZOLAMIN ÖNERİLEN DOZLARI ORAL 0.5-0.7 mgr/kg Max dox 20 mgr REKTAL 1.0 mgr/kg Max doz 20 mgr NAZAL 0.2-0.4 mgr/kg Max doz 10 mgr SUBLİNGUAL 0.2 mgr/kg * Max doz 2

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

KLÝNÝK ÇALIÞMA Günübirlik Cerrahi Ünitemizde Ýlk Sekiz Aylýk Uygulamalarýmýz Ambulatory Surgery During First Eight Month Applications In Our Clinic Öðr.Gör. Dr. Rauf GÜL, Doç.Dr. Sýtký GÖKSU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

EK: 2 Derlenme ve taburcu etme kriterleri

EK: 2 Derlenme ve taburcu etme kriterleri EK: 2 Derlenme ve taburcu etme kriterleri Girişim tamamlandıktan sonra da hastalar komplikasyonlar açısından risk altında olabilir. Bu nedenle hastalar, kardiyorespiratuar depresyon tehlikesi ortadan kalkıncaya,

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Başlangıç Düzeyindeki Anestezi Stajyerlerine Yönelik. Hazırlık Protokolleri ve Öneriler

Başlangıç Düzeyindeki Anestezi Stajyerlerine Yönelik. Hazırlık Protokolleri ve Öneriler Başlangıç Düzeyindeki Anestezi Stajyerlerine Yönelik Hazırlık Protokolleri ve Öneriler [ Anestezi Teknikeri Ahmet Emre AZAKLI / ] Kaliteli bir anestezi öğrenimi, öncelikle anestezide kullanılan araç ve

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Geçmişten günümüze. Pediatride günübirlik anestezi. Preoperatif. Preoperatif. Postoperatif. Peroperatif. Preoperatif

Geçmişten günümüze. Pediatride günübirlik anestezi. Preoperatif. Preoperatif. Postoperatif. Peroperatif. Preoperatif Geçmişten günümüze ABD kapanmış dava dosya kayıtları* 15 yaş 238 olgu erişkinle karşılaştırıldığında; ü Solunum komplikasyonları fazla %43/ 30 ü Mortalite hızı yüksek %50/35 Dr Crawford Long 3/7/1842 8y-Erkek

Detaylı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı PULS-OKSİMETRİ Dr. Necmiye HADİMİOĞLU Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Puls oksimetre, Pulsatil atımı olan arterlerdeki farklı hemoglobinlerin ışık emilimlerini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 22. GRUP:

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz

Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (4) 239-243 (2008) Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz Erdoğan Öztürk*, Aytaç Yücel*, Zekine Begeç*, Feray

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Ağrı Kontrolünde Farmakolojik ve Nonfarmakolojik Yöntemler

Ağrı Kontrolünde Farmakolojik ve Nonfarmakolojik Yöntemler Ağrı Kontrolünde Farmakolojik ve Nonfarmakolojik Yöntemler T.C. S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Ayşe Berna Anıl AĞRI Vücudun belirli bir bölgesinden kaynaklanan

Detaylı

Hızlı Seri Entübasyon Protokolü HSE nedir? HSE acil hava yolu yönetiminin en önemli kısmıdır. Bu teknik hastalara hemen hemen aynı anda verilen güçlü sedatifler (indüksiyon) ve nöromusküler bloker ajanlar

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

Girişimsel Radyolojide Sedasyon ve Analjezi

Girişimsel Radyolojide Sedasyon ve Analjezi 149 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Girişimsel Radyolojide Sedasyon ve Analjezi Yunus Oktay Atalay 1, Mehmet Halil Öztürk 2 ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2015; 3: 149-158 Sedasyon ve Analjezi

Detaylı

ÇOCUK HASTADA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME

ÇOCUK HASTADA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME ÇOCUK HASTADA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME Pediatrik hastanın preoperatif hazırlığında aile, cerrah ve anestezistin rol aldığı aktif bir süreç söz konusudur. Bu süreçte medikal hazırlığın yanısıra çocuk ve

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MAVİ KOD UYGULAMA TALİMATI

MAVİ KOD UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ: Hastanemizde kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın veya sağlık personelinin hızlı ve güvenli biçimde,eğitimli ve deneyimli personel tarafından,kalp ve solunum sistemine müdahale ile

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. AMAÇ Hastane dışında gelişen kardiyo-pulmoner arrest durumunda TYD ilkelerini bilmek. Recovery (iyileşme) pozisyonunu

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ

GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ OUR EXPERIENCES FOR DENTAL EXTRACTIONS UNDER GENERAL ANESTHESIA IN MENTAL RETARDED PATIENTS Makale Kodu/Article code:

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 CPR Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Tarihcesi İnsanlar tarih boyunca ölüme çare bulmaya çalışmışlardır. Modern tıbbın başlangıcına kadar ata binerek koşturma,ısıtma,rektum

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Sunum Planı PEDİATRİK HAVA YOLU YÖNETİMİ VE ERİŞKİNDEN FARKLARI. Fizyolojik Farklılıklar. Anatomik Farklılıklar 7/15/2012

Sunum Planı PEDİATRİK HAVA YOLU YÖNETİMİ VE ERİŞKİNDEN FARKLARI. Fizyolojik Farklılıklar. Anatomik Farklılıklar 7/15/2012 Sunum Planı PEDİATRİK HAVA YOLU YÖNETİMİ VE ERİŞKİNDEN FARKLARI M.Murat Özgenç 20.09.2011 Anatomik ve fizyolojik farklılıklar Malzeme kullanım farklılıkları RSI uygulama farklılıkları Ilaç kullanım farklılıkları

Detaylı

Üst Gastrointestinal Endoskopi (EGD ve ERCP) İşlemine Yardım

Üst Gastrointestinal Endoskopi (EGD ve ERCP) İşlemine Yardım Üst Gastrointestinal Endoskopi (EGD ve ERCP) İşlemine Yardım AMAÇ Işıklı bir araç olan endoskop yardımıyla üst gastrointestinal kanalın doğrudan gözlenerek incelenmesi ve tedavi amaçlı girişimlerin yapılmasıdır.

Detaylı

Yard. Doç Dr. Fatih Esad TOPAL İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yard. Doç Dr. Fatih Esad TOPAL İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yard. Doç Dr. Fatih Esad TOPAL İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sedatif veya disosiyatif anestetik ilaçlarla kardiyopulmoner fonksiyonların korunarak bilinç düzeyinin depresyonunun indüklenmesidir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

GÜNÜBİRLİK ÇOCUK CERRAHİSİ OLGULARINDA ORAL MİDAZOLAM İLE PREMEDİKASYON. (Uzmanlık Tezi) Dr. SİNEM GÜLME

GÜNÜBİRLİK ÇOCUK CERRAHİSİ OLGULARINDA ORAL MİDAZOLAM İLE PREMEDİKASYON. (Uzmanlık Tezi) Dr. SİNEM GÜLME T.C. S. B. GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. MELEK ÇELİK GÜNÜBİRLİK ÇOCUK CERRAHİSİ OLGULARINDA ORAL MİDAZOLAM İLE PREMEDİKASYON (Uzmanlık

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dr.Mehmet Akçabay PREOPERATĐF DEĞERLENDĐRME VE PREMEDĐKASYON

Dr.Mehmet Akçabay PREOPERATĐF DEĞERLENDĐRME VE PREMEDĐKASYON PREOPERATĐF DEĞERLENDĐRME VE PREMEDĐKASYON Hastanın preoperatif devrede anesteziyolog tarafından değerlendirilmesi, hastadan bilgi alma ve buna göre anestezi planı hazırlamaktan ibarettir. Preoperatif

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KAUDAL ANESTEZĠ. Hazırlayan:Dr.Mert Akbaş, FIPP

KAUDAL ANESTEZĠ. Hazırlayan:Dr.Mert Akbaş, FIPP KAUDAL ANESTEZĠ Hazırlayan:Dr.Mert Akbaş, FIPP Kaudal anestezi epidural anestezinin sakral bölgeden uygulanmasıdır. ANATOMİ: Sakrum, beş sakral vertebranın birleşmesi ile oluşan büyük bir üçgen şeklindedir.

Detaylı

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİ

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİ TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİ Mart 2006 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, anestezi uygulamalarında

Detaylı

ANESTEZİST OLMAYANLAR İÇİN SEDASYON / ANALJEZİ UYGULAMA KILAVUZU

ANESTEZİST OLMAYANLAR İÇİN SEDASYON / ANALJEZİ UYGULAMA KILAVUZU ANESTEZİST OLMAYANLAR İÇİN SEDASYON / ANALJEZİ UYGULAMA KILAVUZU American Seciety of Anesthesiologists BerkBS paylaşım serisi 03 Nisan, 2006 Marmaris GİRİŞ... 1 A. TANIMLAR... 2 B. ODAK... 3 C. AMAÇ...

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Postoperatif A r Tedavisi II

Postoperatif A r Tedavisi II Postoperatif A r Tedavisi II Emine ÖZYUVACI, Saadettin SEV M ÖZET SUMMARY Son y llarda postoperatif a r fizyolojisinde, yeni analjezikler ve yeni tekniklerle ilgili büyük geliflmeler görülmüfltür. Ayn

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA AKUT AĞRI YÖNETİMİ

ERİŞKİN HASTADA AKUT AĞRI YÖNETİMİ ERİŞKİN HASTADA AKUT AĞRI YÖNETİMİ Dr. Şükrü GÜRBÜZ F.Ü. HASTANESİ ACİL TIP A.D. USA ve Büyük Britanya da acil servise başvuruların % 50-60 ı ağrısı olan hastalardır. Oligo-analjezi medikal literatüre

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.)İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 2.) İLAÇLARIN VERİLİŞ YOLLARI VE ETKİSİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER Slayt No : 13 1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

Detaylı

Acil Havayolu Yönetimi. Dr. Murat Sarıtemur AÜTF Acil Tıp AD Erzurum 2016

Acil Havayolu Yönetimi. Dr. Murat Sarıtemur AÜTF Acil Tıp AD Erzurum 2016 Acil Havayolu Yönetimi Dr. Murat Sarıtemur AÜTF Acil Tıp AD Erzurum 2016 Başlangıç basamakları Maksillofasyal anatominin değerlendirilmesi Ağız içinin kontrol edilmesi ve temizlenmesi Aspirasyon, Yabancı

Detaylı

Genel anestetik preparatları I

Genel anestetik preparatları I Genel anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Genel anestetik preparatları I 2 2/32 1 Genel

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın hızlı ve güvenli biçimde, eğitimli ve deneyimli personel tarafından, kalp ve solunum sistemine müdahale ile canlandırılmasını sağlamak

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Sedasyon ve Analjezi. Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Sedasyon ve Analjezi. Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Sedasyon ve Analjezi Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı ÇYBÜ anksiyete-korku-ağrı Aileden ayrılma Yabancı ortam İnvaziv

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE SEDASYON AMAÇLI KULLANILAN İLAÇLAR

DİŞ HEKİMLİĞİNDE SEDASYON AMAÇLI KULLANILAN İLAÇLAR T. C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLİĞİNDE SEDASYON AMAÇLI KULLANILAN İLAÇLAR BİTİRME TEZİ Stj. Diş hekimi Fikri Onur ALPAK Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Acil Tıpta Temel ve İleri Havayolu. Doç. Dr. Selahattin KIYAN 2015

Acil Tıpta Temel ve İleri Havayolu. Doç. Dr. Selahattin KIYAN 2015 Acil Tıpta Temel ve İleri Havayolu Doç. Dr. Selahattin KIYAN 2015 Kaynaklar Havayolu anatomisi Airway Bag valve mask BVM uygulama tek çift kişi Hava Yolu Değerlendirilmesi LOOK EVALUATE NECK MOBILITY

Detaylı

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır TOMIDIN Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Sedatif - Analjezik

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır TOMIDIN Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Sedatif - Analjezik Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır TOMIDIN Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Sedatif - Analjezik BİLEŞİMİ: Berrak renksiz çözeltinin her ml. si 1 mg Medetomidin HCl içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Medetomidin

Detaylı