Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki"

Transkript

1 Klinik Pediatri, 2003;2(3): Pediatrik Hastalarda Sedasyon ve Analjezi Uz. Dr. Senem TÜFEKÇÝOÐLU* Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki hekimler tarafýndan yaygýn þekilde uygulanmakta ve bu sýrada çeþitli komplikasyonlar meydana gelmektedir. Hastane ortamý içinde ve dýþýnda, sedasyonla iliþkili olarak meydana geldiði bildirilen benzer kaza raporlarý nedeniyle Amerikan Pediatri Akademisi (American Academy of Pediatrics - AAP) tarafýndan pediatrik hastalarýn sedasyonunda standart olarak uyulmasý gereken kurallar belirlenmiþtir. Amerikan Pediatri Akademisi'nin tanýmlamasýna göre sedasyon süreklilik gösteren bir durumdur ve herhangi bir hastanýn nasýl cevap vereceðini tahmin etmek her zaman mümkün deðildir. Bu nedenle, belirli bir düzeyde sedasyon saðlamayý amaçlayan uygulayýcýlar baþlangýçtaki hedeften daha derin sedasyon düzeyine ulaþan hastalarý kurtarma yeteneðine sahip olmalýlardýr. Bilinçli sedasyonda (sedasyon ve analjezi) medikal olarak kontrollü bir þekilde bilinç baskýlanýrken, koruyucu refleksler saðlam kalýr, hasta baðýmsýz bir þekilde havayolu açýklýðýný saðlama yeteneðini korur ve fiziksel uyarýlara veya sözlü komutlara (Örneðin "gözlerini aç") uygun cevaplar verir. Kardiovasküler fonksiyonlar genellikle korunur. Derin sedasyonda hastanýn koruyucu refleksleri kaybolabilir. Baðýmsýz olarak havayolu açýklýðýný saðlayamayabilir ve fiziksel uyarýlara veya sözlü komutlara uygun þekilde cevap veremez. Derin bir þekilde sedatize edilmiþ bir çocuk kolaylýkla genel anestezi durumuna geçebilir. Kardiyovasküler fonksiyonlar genellikle korunur. * HASVAK Týp Merkezi Anestezi Bölümü, ANKARA Pek çok vaka raporu ve klinik çalýþmalarda sedasyonun riskleri araþtýrýlmýþtýr. Cote ve arkadaþlarý tarafýndan hastane içi ve 118

2 PEDÝATRÝK HASTALARDA SEDASYON VE ANALJEZÝ Koruyucu refleksler saðlam Havayolu açýk Refleksler kaybolmuþ Havayolu açýklýðý saðlanamýyor Uygun cevaplar Uygun olmayan cevaplar uyanýk bilinçli sedasyon veya (sedasyon ve analjezi) derin sedasyon genel anestezi kardiyopulmoner arrest Þekil 1. Sedasyon spektrumu. dýþýndaki ortamlarda meydana gelen 95 olay gözden geçirilmiþ ve 51 vakanýn ölüm, 9 vakanýn ise nörolojik hasar ile sonuçlandýðý, 21 vakada hastanede kalýþ süresinin uzadýðý, 14 vakada ise hasar olmadýðý belirlenmiþtir. Bu çalýþmada pulsoksimetrenin önemi de vurgulanmýþtýr (monitorize edilmeyen hastalarda olumsuz olaylarýn %78'i ölüm veya nörolojik hasar ile sonuçlanýrken, puls oksimetre ile monitorize edilen hastalarda bu oran sadece %28 olmuþtur). Sedatize edilmiþ çocuktaki riskleri araþtýran çalýþmalar göstermiþtir ki; 1. Bütün sedatif ve opioidler önerilen dozlarda dahi problemlere neden olmuþlardýr. 2. Sedasyon uygulanan bütün ortamlarda olumsuz olaylar meydana gelmiþtir yaþlarý arasýndaki çocuklarda risk en fazladýr. Çoðunda altta yatan ciddi bir hastalýk yoktur. 4. Solunum depresyonu, havayolu obstrüksiyonu ve apne olumsuz olaylarýn en sýk sebepleridir (hastane içi ve dýþý olaylarda vakalarýn %80'inde baþlangýçtaki olumsuz olaylar solunumla ilgilidir). 5. Olumsuz olaylarýn diðer nedenleri de çok sayýda ilacýn kullanýlmasý (ilaç-ilaç etkileþimi), ilaç hatalarý veya doz aþýmý, hastanýn yetersiz deðerlendirilmesi, yetersiz monitorizasyon, hastanýn erken taburcu edilmesi ve yetersiz kardiyopulmoner resusitasyondur. Hastane dýþýnda giriþim uygulanan hastalar, hastanedekilere kýyasla daha saðlýklý ve büyük olmalarýna raðmen, kardiyak arrest, nörolojik hasar ve ölüm olaylarýnýn çoðu hastane dýþý giriþimlerde meydana gelmiþtir. Nörolojik hasar ve sekonder kardiyak arrest insidansýnýn daha yüksek olmasý yetersiz kardiopulmoner resusitasyon ile iliþkilidir de Amerikan Pediatri Akademisi'nin ilaçlarla ilgili komitesi tarafýndan pediatrik hastalarýn sedasyonunda standart olarak uyulmasý gereken kurallar belirlenmiþtir. AAP kullanýlacak ilaçlarý ve uygun dozlarý belirtmek yerine, derin bir þekilde sedatize edilmiþ çocuða karþý personelin daha dikkatli ve tedbirli davranmasýnýn önemini vurgulamýþtýr. Tanýsal ve terapötik iþlemlerde, sedasyon ve analjezi uygulamalarýnda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar: Hastalar ASA (American Society of Anesthesiologists- Amerikan Anesteziyoloji Derneði) sýnýflamasýna göre incelenir. ASA III ve ÝV sýnýfýndaki hastalar özel deðerlendirme gerektirir (ASA III : fonksiyonel limitasyona yol açan þiddetli sistemik hastalýk, ASA ÝV: hayatý sürekli tehdit eden þiddetli sistemik hastalýk). Hasta uygulama öncesinde týbbi açýdan deðer- 119

3 TÜFEKÇÝOÐLU S. Tablo 1. Sedasyondan önceki açlýk süreleri Yaþ (ay) Açlýk Süresi (saat) Katý gýdalar Kývamlý sývýlar (süt, anne sütü) Berrak sývýlar (Su ve viþne suyu gibi partikülsüz sývýlar) < > lendirilmeli (havayolu ve major organ sistemlerindeki anormallikler; kullanýlan ilaçlar ve ilaç allerjisi öyküsü; açlýk süresi) daha önceki sedasyon, genel veya rejyonel anestezi uygulamalarý sýrasýnda karþýlaþýlan olumsuz olaylar araþtýrýlmalýdýr. Elektif iþlemler için sedasyon uygulanacak hastalar, iþlemden önce mide boþalmasýna imkan tanýmak için bir süre katý gýdalar yememeli ve sývý içmemelidir. Acil durumlarda, giriþimin zamanýna ve sedasyonun derinliðine karar verilirken, mide içeriklerinin aspirasyon olasýlýðý göz önünde bulundurulmalýdýr. Kontrendike olmadýðý takdirde pediatrik hastalar sedasyon uygulanmadan 2-3 saat öncesine kadar dehidratasyon riskini azaltmak için berrak sývýlar alabilirler. Hastalarýn sözlü komutlara cevabýnýn monitorizasyonu rutin olmalýdýr. Küçük çocuklarda ve sözlü cevabýn mümkün olmadýðý iþlemler sýrasýnda, sözlü veya taktil uyarýlara cevap olarak bilincin yerinde olduðunu gösteren hareketlerin yapýlabilmesi, hastanýn havayolunu kontrol edebileceðini ve gerekli olduðunda derin nefes alabileceðini gösterir. Sadece aðrýlý bir uyarýdan refleks olarak kaçýnma ile sýnýrlý bir cevap, hastanýn amaçlanan düzeyden daha derin bir þekilde sedatize olduðunu gösterir. Spontan solunum aktivitesinin gözlenmesi veya solunum seslerinin dinlenmesi ile solunum fonksiyonu genellikle etkili bir þekilde monitorize edilebilir. Ýþlemi gerçekleþtiren kiþi dýþýnda bir kiþi de, hastayý iþlem boyunca monitorize etmek için hazýr bulunmalýdýr. Belirli aralýklarla kalp hýzý, solunum hýzý, oksijen saturasyonu ve kan basýncý kaydedilmelidir. Hastayý monitorize etmekle sorumlu kiþi, sedasyon ile iliþkili komplikasyonlarý tanýma konusunda eðitimli olmalýdýr. Yardým desteði isterken ayný zamanda havayolu açýklýðýný koruyabilecek ve ventilasyon ve oksijenizasyonu saðlayabilecek en az bir kiþi iþlem sýrasýnda hazýr bulunmalýdýr. Ýleri yaþam desteði saðlayabilecek bir kiþiye hemen ulaþýlabilmelidir. Havayolu açýklýðýný korumak ve pozitif basýnçlý ventilasyon saðlamak için hastanýn yaþýna ve büyüklüðüne uygun ekipman, oksijen daðýtan sistem, aspirasyon cihazý, puls oksimetre, kan basýncýný ölçen cihaz ve farmakolojik antagonistler ortamda hazýr olmalýdýr. Resusitasyon ile ilgili ilaçlar hemen temin edilebilmelidir. Oksijen vermek için gerekli teçhizat hazýr olmalýdýr. Eþ zamanlý olarak verilen opioidlerin, sedatiflerin neden olduðu solunum depresyonunu potansiyalize ettikleri unutulmamalýdýr. Sedatif veya analjezik ajanlarýn dozlarý arasýnda yetersiz zaman aralýðý olmasýnýn, kümülatif olarak doz aþýmýna neden olabileceði göz önüne alýnmalýdýr. Ýntravenöz sedatif ve analjezik ilaçlar, azar azar artan dozlarda, amaçlanan sedasyon ve analjezi düzeyine göre titre edilerek uygulanmalýdýr. Bir sonraki ilaç verilmeden önce, her dozun etkisinin deðerlendirilmesine imkan tanýmak için, dozlar arasýnda yeterli zaman geçmelidir. Ýlaçlar intravenöz yol dýþýnda (örneðin oral, rektal, ÝM) uygulandýðýnda, ilaç absorbsiyonu için gereken süre beklendikten sonra ek ilaç desteði düþünülmelidir. Opioid analjezikler veya benzodiazepinler verildiðinde özgül antagonistler hazýr bulundurulmalýdýr. 120

4 PEDÝATRÝK HASTALARDA SEDASYON VE ANALJEZÝ Sedasyon sýrasýnda hipoksik olan veya apne geliþen hastalara farmakolojik antagonistler ile birlikte derin nefes almalarý için uyarý verilmeli, spontan ventilasyon yetersiz ise pozitif basýnçlý ventilasyon uygulanmalý ve oksijen verilmelidir. Taburcu kriterleri hastalarda santral sinir sistemi, solunum ve kardiovasküler sistemde depresyon meydana gelme riskini en aza indirecek þekilde düzenlenmelidir (hastalar uyanýk ve oryente olmalý; vital bulgular stabil ve kabul edilebilir sýnýrlar içinde olmalý; antagonist ajanlarýn son veriliþinden sonra yeterli zaman -2 saate kadar- geçmiþ olmalýdýr). Primer uygulayýcýnýn, havayolu idaresinde uzman bir kiþiye (örneðin anestezist) ne zaman danýþmasý gerektiði aþaðýda belirtilmiþtir: 1. ASA III veya ÝV sýnýfý hastalar, 2. Þiddetli obstrüktif uyku apnesi (tonsil ve adenoid hipertrofi) gibi pulmoner sorunlarý olan hastalar, 3. Kardiovasküler problemleri olan hastalar (siyanoz, kontrolsüz konjestif kalp yetmezliði), 4. Prematür ve postkonsepsiyonel yaþý 60 haftanýn altýnda olan infantlar, 5. Nörolojik problemleri olan hastalar (kontrol edilemeyen nöbetler, santral apne), 6. Kontrolsüz gastroözefageal reflüsü olan hastalar, 7. Derin sedasyon gerektiren iþlemlerde midesi dolu olan hastalar, 8. Þiddetli geliþme geriliði olan hastalar, 9. Kontrolü zor olan hastalar, 10. Daha önce baþarýsýz veya aþýrý sedasyon uygulanmýþ, sedasyona hiperaktif (paradox) cevap verme hikayesi olan hastalar. ÖZEL SEDASYON TEKNÝKLERÝ Food and Drug Administration (FDA) sedasyon ve analjezi saðlayan pek çok ilacýn sadece büyük çocuklarda kullanýmýný onaylamaktadýr (örneðin fentanil 2 yaþ, morfin 12 yaþ, bupivakain 12 yaþ). Ýstisna olarak midazolamin bütün yaþlarda kullanýmýný uygun bulmuþtur. Lokal anestezikler aðrýlý iþlemlerde kritik bir rol oynarlar ve sistemik opioidlere olan ihtiyacý önemli ölçüde azaltýrlar. Cilt ve mukozal membranlar ile lokal ve rejyonel bloklarda kolaylýkla uygulanabilirler. Önerilen maksimum dozlar; lidokain 5 mg/kg (epinefrin ile 7 mg/kg), trakeal lidokain 2 mg/kg, bupivakain (marcaine) 2 mg/kg (epinefrin ile 3 mg/kg), kokain 3 mg/kg, tetrakain 1.5 mg/kg'dýr. Lokal anesteziklerin toksik etkileri aditif olup, total toksik doz aþýlmamalýdýr. EMLA krem (%2.5 lidokain+%2.5 prilokain içerir) özellikle damar yolu açýlýrken ve lomber ponksiyona baþlarken faydalýdýr. EMLA krem kuru ve bütünlüðü bozulmamýþ cilde uygulandýktan sonra üzeri bir örtü ile kapatýlýr ve bir saat býrakýlýr. Bu þekilde cilde penetre olan EMLA krem 5 mm derinliðe kadar anestezi saðlar. EMLA yeni doðanlarýn sünnetinde de faydalýdýr. Fakat 3 aylýktan küçük infantlarda ve sülfonamid gibi methemoglobin oluþturan ilaçlarý kullanan hastalarda methemoglobinemi riski nedeniyle dikkatli kullanýlmalýdýr. Kloralhidrat 3 yaþýndan küçük çocuk ve infantlarda aðrýsýz iþlemler sýrasýnda en sýk kullanýlan sedatiflerden biridir. Oral ve rektal yolla mg/kg dozunda uygulanýr (doz tek uygulamada 1 gramý, günde ise 2 gramý aþmamalýdýr). Etkisinin dakikada yavaþ baþlamasý ve uzun sürmesi ( dk.) temel dezavantajlarýdýr. Süt çocuðunda yarý ömrü 10 saattir. Solunumla ilgili etkilerinin minimal olduðunun belirtilmesine raðmen, obstrüktif uyku apnesi olan çocuklarda ciddi havayolu obstrüksiyonuna yol açabilir. Bir ofis iþleminden önce evde kloralhidrat verilen saðlýklý bir infant, yolculuk sýrasýnda araba koltuðunda ölmüþtür (çocuk derin bir þekilde sedatize olmuþ ve havayolunu açýk tutmayý baþaramamýþtýr). Ayrýca iþlemden sonra eve dönerken arabada aspirasyon gibi olumsuz olaylarýn da meydana geldiði bildirildiðinden uygulama sonrasýnda da aðýzdan bir þey alýnmamasý önerilir. Pentobarbital diðer sedatifler veya opioidler ile birlikte kullanýlmadýðý takdirde minimal solunum depresyonuna neden olan uzun etkili bir barbitürattýr. Hastalarýn aðrýlý uyarýlara karþý aþýrý duyarlý olmasýna neden olduðundan, bir narkotikle birlikte kullanýlmadýðý taktirde aðrýlý iþlemlerde uygulanmaz. Tanýsal görüntüleme için sýk kullanýlýr. Solunum depresyonu, ataksi, irritabilite ve letarji gibi yan etkileri olabilir. 2-5 mg/kg dozunda ÝV olarak 121

5 TÜFEKÇÝOÐLU S. Tablo 2. Midazolamýn uygulanma yolu, dozu ve etki baþlama süresi Oral Yol mg/kg Etki dakikada baþlar Ýntranazal Yol mg/kg Etki 10 dakikada baþlar Rektal Yol mg/kg Etki dakikada baþlar Ýntravenöz Yol mg/kg verilir. Kiloya bakýlmaksýzýn pentobarbitalin maksimum dozu 150 mg'dýr. Bir enjektöre 5 mg/kg olacak þekilde pentobarbital çekilir. Serum fizyolojik ile sulandýrýlarak, total hacim 10 ml olacak þekilde bir solüsyon hazýrlanýr. 5 ml (2.5 mg/kg) solüsyon 20 sn içinde enjekte edilir. Hastanýn dalgýnlýðý gözlemlenir ve 30 sn-1 dk. beklenir. Diðer 2.5 ml (1.25 mg/kg) 20 sn içinde verilerek hasta 1 dakika izlenir. Gerekirse 2.5 ml (1.25 mg/kg) 30 sn içinde tekrarlanýr. Tam doz (10 ml=5 mg/kg) verildikten 5 dakika sonra hasta uyanýk ve hareketliyse 1 mg/kg pentobarbital 5 ml SF içinde olacak þekilde 30 sn içinde uygulanýr. Midazolam analjezik etkisi olmayan, kýsa etki süreli (yarý ömrü 100 dk.), suda çözünen anksiyolitik bir ajandýr. Etki süresinin kýsa olmasý, amnezi yapmasý, veriliþ kolaylýðý ve flumazenil ile etkisinin antagonize edilebilmesi nedeniyle sedasyonda kullanýlmasý özellikle yararlý bulunmuþtur. Sedatif dozlar hipoksik ventilatuvar cevabýn hafif bir þekilde baskýlanmasýna neden olur. Solunum depresyonu oluþturabilir, yüksek dozlarda ve hýzlý bir þekilde verildiðinde apneye neden olabilir. Bu nedenle, intravenöz yolla yavaþ bir þekilde uygulanmasý önemlidir. Fentanil midazolamýn etkisini potansiyalize eder. Eritromisin (sitokrom p-450 enzim inhibisyonu yapmasý nedeniyle midazolam metabolizmasýnda klinik açýdan önemli bir gecikmeye neden olmaktadýr) kullanan hastalarda midazolam kullanýlmamalý veya doz yarýya indirilmelidir. Midazolam ile saðlanan sedasyonda, çocukta uykudan çok uyumlu ve mutlu bir durum gözlenir. Uyku oluþursa ilacýn yüksek dozda verildiði dikkate alýnmalýdýr. Ýntranazal yolla uygulamada önemli solunum depresyonu ve burunda yanma hissi görülebilir. Bir benzodiazepinin parenteral yolla uygulanmasý düþünüldüðünde flumazenil hazýr bulundurulmalýdýr. Flumazenilin etki süresi dakika arasýnda deðiþir. Flumazenil, ÝV yolla 10 µg/kg dozunda 15 s içinde verilir ve 1-3 dakika beklenir. Gerekirse bu doz 1-3 dakika aralýklarla 4 kez daha (total doz 50 µg/kg olacak þekilde) tekrarlanýr. Sedasyon tekrar oluþursa, doz her 20 dakikada tekrarlanabilir. Bazý klinisyenler, bilinçli sedasyon için midazolam verildikten sonra flumazenilin rutin kullanýmýný savunurlar. Fakat bu uygulama önerilmez, çünkü nadir olmasýna raðmen sedasyonun tekrar oluþma olasýlýðý vardýr. Bu nedenle flumazenil verildikten sonra midazolamýn etkisi kaybolana dek oksijen saturasyonu (SpO 2 ) monitorize edilmelidir (sedasyonun tekrar oluþmasý riski nedeniyle). Fentanil, etki baþlangýcý hýzlý, etki süresi orta (30-45 dk.) olan ve antagonize edilebilen (ÝV veya ÝM olarak verilen mg/kg naloksan) güçlü bir opioiddir (morfinden 100 kat daha güçlü). Kýsa, aðrýlý iþlemlerde faydalýdýr. Solunumu deprese edici etkisi (4 saat sürer), analjezik etkisinden daha uzun sürelidir. Fentanil ve diðer bütün opioidler hýzlý verildikleri taktirde apne ve göðüs duvarý rijiditesine neden olurlar µg/kg'dan baþlayan dozlar etkiye göre titre edilmelidir (maksimum 5 µg/kg). Naloksan acil kullaným için hazýr bulundurulmalýdýr ( mg/kg-ýv naloksan verildikten sonra hastalar gözlem altýnda tutulmalý, tamamen uyandýklarýnda ve en az 3 saat geçtikten sonra taburcu edilmelidir). Üç aylýktan küçük infantlarda veya sedatiflerle birlikte kullanýldýðýnda þiddetli solunum depresyonu meydana gelebilir. Morfin, intravenöz yolla mg/kg dozunda (doz 15 dakika aralýkla bir kez daha tekrarlanabilir), oral yolla ise 0.3 mg/kg dozunda uygulanýr. Meperidin, intravenöz yolla 1 mg/kg (maksimum 2 mg/kg) dozunda uygulanýr. Ketamin ÝV ( mg/kg), oral ve rektal (6-10 mg/kg) veya ÝM (2 mg/kg) olarak verilebilen analjezik ve amnestik bir ajandýr. Kalp hýzý, kan basýncý ve intrakraniyal basýncý arttýrýr ve disfori ile halusinasyonlara neden olabilir. Sekresyonlarýn artmasýna 122

6 PEDÝATRÝK HASTALARDA SEDASYON VE ANALJEZÝ ve laringospazma yol açabilir. Yüksek dozlarda ketamin öðürme refleksinin baskýlanmasýna, derin sedasyon veya genel anesteziye neden olabilir. Derin sedasyonun yol açabileceði komplikasyonlardan kaçýnmak için, intravenöz ketamin sadece acil müdahalenin yapýlabileceði alanlarda verilmeli ve 20 dakika içinde maksimum 2 mg/kg olacak þekilde mg/kg'lýk boluslar þeklinde uygulanmalýdýr. Daha yüksek dozlar gerektiðinde bir anesteziste danýþýlmalýdýr. Acil Servisteki Giriþimlerde Sedasyon Acil serviste yapýlan giriþimlerin çoðu hastaya önemli ölçüde rahatsýzlýk verir (Örn. lazerasyon onarýmý, kýrýk redüksiyonu, lumbar ponksiyon, kemik iliði aspirasyonu). Acil serviste giriþimler elektif deðildir ve bu nedenle açlýk süresi yeterli olmayabilir. Ayný zamanda, hastanýn aðrý duymasý nedeniyle oral yolla verilen ilaçlarýn absorbsiyonu gecikebileceði için parenteral uygulama tercih edilir. Güvenlik sýnýrýnýn geniþ olmasý nedeniyle kloralhidrat acil servis için uygun bir ajandýr mg/kg dozunda verilir ve etkisinin baþlama (20-60 dk.) ve derlenme süresi ile yara onarýmý, yabancý cisim çýkarýlmasý, apse drenajý gibi iþlemler için uygundur. Klinik cevabýn deðiþken olmasý ve analjezik özelliklerinin olmamasý dezavantajlarýdýr. Lazerasyon onarýmý için 2 mg/kg ketamin, 0.1 mg/kg midazolam ve 0.01 mg/kg atropin ile kombine edilerek ÝM yolla uygulanabilir. Ayrýca tek doz midazolam (oral 0.5 mg/kg, intranazal 0.25 mg/kg) da güvenli ve etkilidir. Ön kol kýrýklarýnýn kapalý redüksiyonu için çocuklara ÝV olarak 2 mg/kg meperidin ve 0.1 mg/kg midazolam verilmiþtir. Redüksiyon manevrasý sýrasýnda hastalarýn çoðu kýsa süre aðlamýþ fakat redüksiyonu takiben uykuya dalmýþlardýr (intravenöz sedasyon sadece uygun bir gözlem ve monitorizasyon altýnda uygulanmalýdýr). Kardiyolojik Ýþlemler Ýçin Eko yapýlacak hastalarda sedasyon saðlamak için genellikle oral kloralhidrat ( mg/kg) veya intranazal midazolam (0.4 mg/kg) ikiye bölünmüþ dozlarda, 5-10 dakika aralýklarla uygulanmaktadýr. Tanýsal amaçlý kardiyak kateterizasyonda sedasyon saðlamak için intravenöz yolla 0.05 mg/kg morfin ve 0.05 mg/kg midazolam uygulanmaktadýr. Javorski ve arkadaþlarý infant ve çocuklarý sedatize etmek zor olduðunda veya standart medikasyonun yüksek dozlarda uygulanmasý gerektiðinde mg/kg dozunda ketaminin aralýklý bolus þeklinde veya 1 mg/kg/saat olacak þekilde sürekli infüzyonla uygulanabileceðini belirtmiþlerdir. Tanýsal Görüntüleme Aðrýsýz görüntüleme sýrasýnda sedasyon için radyologlar tarafýndan pentobarbital, kloralhidrat ve midazolam kullanýr. Hematoloji ve Onkoloji Kemik iliði aspirasyonu, biyopsiler ve lomber ponksiyondan önce sedasyon için sýklýkla kullanýlan ajanlar narkotikler, benzodiazepinler ve barbituratlardýr. Oral yolla ketamin (6 mg/kg) verilmesinin aileden ayrýlmayý kolaylaþtýrmasý ve anestezi saðlamasý nedeniyle premedikasyonda etkili olduðu gözlenmiþtir. LP ve kemik iliði biyopsisi için midazolamýn lokal anestezi ile kombinasyonu fentanile tercih edilmektedir. 1. Badgwell J. Michael: Clinical Pediatric Anesthesia, Lippincott Raven Philadelphia, 1997; s Charles J. Cote. Complications in Anesthesia edited by John L. Atlee. WB Saunders Company, 1999; s Esener Zeynep. Klinik Anestezi 2. Baský, Logos Yayýncýlýk 1992, s Gross JB, Bailey PL, Caplan RA et al. Practice guidelines for sedation and analgesia by non-anesthesiologists: A report KAYNAKLAR by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Sedation and Analgesia by Non-anesthesiologists. Anesthesiology, 1996; 84: Kaplan Richard F. ASA Refresher courses in Anesthesiology edited by Alan Jay Schwatz, 2000; s Miller Ronald D. Anesthesia, 5th ed. Vol II: Churchill Livingstone, 2000; s

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON Sedasyon Hastanın korku ve endişe kaynaklı rahatsızlığını azaltmak için santral sinir sistemi ve reflekslerinin farmakolojik ve nonfarmakolojik (psikolojik) yollarla

Detaylı

SEDASYON / ANALJEZİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

SEDASYON / ANALJEZİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ SEDASYON / ANALJEZİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ SEDASYON ANALJEZİ (S/A) HASTALARIN BAKIMI (COP) Yüzeyel ve derin sedasyon hastanenin politikasına göre belirlenir ve uygulanır. Sedasyondan sorumlu hekimdir ve yeterliliği

Detaylı

GS hakkında genel bilgiler. GS ilaçları. Hangi durumlarda hangi ilaç (ilaç stratejileri)

GS hakkında genel bilgiler. GS ilaçları. Hangi durumlarda hangi ilaç (ilaç stratejileri) GS hakkında genel bilgiler GS ilaçları Hangi durumlarda hangi ilaç (ilaç stratejileri) Cerrahi anestezinin gelişimi tıp tarihindeki en önemli olaylardan biridir. İnhaler anestezikler; W. Long ve William

Detaylı

Pediatrik Sedasyon ve Analjezi

Pediatrik Sedasyon ve Analjezi AĞRI Pediatrik Sedasyon ve Analjezi Vücudun belirli bir bölgesinden kaynaklanan Doku harabiyetine bağlı olan ya da olmayan Kişinin geçmişteki deneyimleri ile ilgili, Hoş olmayan EMOSYONEL BİR DUYUM Yrd.

Detaylı

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SUNU PLANI Benzodiazepinler Barbütüratlar Diğer Sedatifler SEDASYON UYGULAMALARINDA

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

SEDOANALJEZİ YAPMAMAK? Prof. Dr. Mehtap BULUT İstanbul Medipol Üniversitesi Acil Tıp AD

SEDOANALJEZİ YAPMAMAK? Prof. Dr. Mehtap BULUT İstanbul Medipol Üniversitesi Acil Tıp AD SEDOANALJEZİ YAPMAMAK? Prof. Dr. Mehtap BULUT İstanbul Medipol Üniversitesi Acil Tıp AD SUNU PLANI Giriş Tanımlar Neden yap(a)mıyoruz? Bilmemiz gerekenler GİRİŞ Acil serviste tanı ve tedavi amaçlı uygulanan

Detaylı

Analjezi ve sedasyon komplikasyonları; ne yapalım? Doç.Dr.Hayati KANDİŞ Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya-2016

Analjezi ve sedasyon komplikasyonları; ne yapalım? Doç.Dr.Hayati KANDİŞ Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya-2016 Analjezi ve sedasyon komplikasyonları; ne yapalım? Doç.Dr.Hayati KANDİŞ Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya-2016 Analjezi ve sedasyon komplikasyonları; ne yapalım? Ağrı: Vücudun belirli bölgelerinden

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENDOSKOPİK GİRİŞİMLERDE SEDASYON ENDOSKOPİ HEMŞİRESİ SÜMEYRA DURU GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİDE SEDASYON VE ANALJEZİ * Sedasyon:Endişe ve aşırı emosyonel durumun

Detaylı

ERCP de Sedasyon ve Analjezi

ERCP de Sedasyon ve Analjezi ERCP de Sedasyon ve Analjezi Doç.Dr.Zekeriyya Alanoğlu, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Çıkar İlişkisi Deklare edilebilecek bir ilişki yoktur... Gerçekler-Tespitler

Detaylı

Pediatrik Endoskopide Sedasyon

Pediatrik Endoskopide Sedasyon Pediatrik Endoskopide Sedasyon Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroentroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, İzmir 4 Aralık 2009 İstanbul Endoskopide sedasyon Gastrointestinal

Detaylı

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ ANAFLAKSİ Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ Hayatı tehdit eden birçok hastalığın ilk tanı ve tedavisi Acil Servis te yapılıyor Anafilaksi gibi, bu hastalıkları içeren kılavuzlar diğer kliniklerce

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Dr. Ertan ATABEY Gaziosmanpaşa Taksim E.A.H. Acil Servis

Dr. Ertan ATABEY Gaziosmanpaşa Taksim E.A.H. Acil Servis Dr. Ertan ATABEY Gaziosmanpaşa Taksim E.A.H. Acil Servis Erişkinlerden farklılıkları nedir? Değerlendirme: Hasta sedasyon için uygun mu? Hangi kriterleri gözden geçirelim? Bilgilendirme Ağrısız işlemlerde

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM Kasım 2005 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, anestezi uygulamalarında

Detaylı

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Epidural doğum analjezisi epidural cerrahi anestezi İlk kez 1973 - Milne ve Lawson 112/120

Detaylı

BiLiNÇLi SEDASYON. Dt. Sinan AY* Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK**

BiLiNÇLi SEDASYON. Dt. Sinan AY* Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK** Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, 2000 BiLiNÇLi SEDASYON Dt. Sinan AY* Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK** ÖZET Korkan hastalar, aşırı kaygılı hastalar, kooperasyon kurulamayan

Detaylı

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 TOKSİDROMLAR Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 Toksidrom tanım Toksidrom (=toksik sendrom) kelimesi, zehirlenmelerde tanı ve ayırıcı

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

LABORATUVAR HAYVANLARINDA ANESTEZİ

LABORATUVAR HAYVANLARINDA ANESTEZİ LABORATUVAR HAYVANLARINDA ANESTEZİ Prof. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON AD ANESTEZİ NEDİR? (Kissin 1993, Eger 2002) Bilinç kaybı Ağrı Kontrolü Hareketsizlik Amnezi Strese cevabın

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER MİDAZOLAMIN ÖNERİLEN DOZLARI ORAL 0.5-0.7 mgr/kg Max dox 20 mgr REKTAL 1.0 mgr/kg Max doz 20 mgr NAZAL 0.2-0.4 mgr/kg Max doz 10 mgr SUBLİNGUAL 0.2 mgr/kg * Max doz 2

Detaylı

PREMEDİKASYON. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN

PREMEDİKASYON. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN PREMEDİKASYON Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN Anestezi uygulaması hastanın preoperatif devrede psikolojik olarak hazırlanması ve endüksiyon öncesi uygulanacak olan spesifik etkili ilaçların seçimi ile başlar.

Detaylı

SEDOANALJEZİ KOMPLİKASYONLARINI YÖNETME

SEDOANALJEZİ KOMPLİKASYONLARINI YÖNETME SEDOANALJEZİ KOMPLİKASYONLARINI YÖNETME Yrd Doç Dr Halil KAYA Harran Ünv Tıp Fak Acil Tıp AD/ Ş.Urfa SUNU PLANI Giriş ve genel bilgiler Analjezikler ve komplikasyonları Sedatifler ve komplikasyonları Sedoanaljeziklerle

Detaylı

Antidot Zehirlenmesi. Giriş. Olgu 1. Amaç. Opioid Overdosu - Naloksan. Opioid Overdosu - Naloksan

Antidot Zehirlenmesi. Giriş. Olgu 1. Amaç. Opioid Overdosu - Naloksan. Opioid Overdosu - Naloksan Giriş Antidot Zehirlenmesi Dr.Serkan YILMAZ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Tüm zehirlenmeler Acil Tıbbın temel prensiplerine bağlı kalarak tedavi edilmelidir. Acil Tıp Sistematiğine

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

Postanestezik ajitasyon

Postanestezik ajitasyon Postanestezik ajitasyon Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı Tanım Etyoloji Mekanizma Skalalar İlaç ve yöntemler Sonuç Ajitasyon Stres durumunun davranış olarak

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

GEBELERDE SEDO-ANALJEZİ. Yrd. Doç. Dr. Suat Zengin

GEBELERDE SEDO-ANALJEZİ. Yrd. Doç. Dr. Suat Zengin GEBELERDE SEDO-ANALJEZİ Yrd. Doç. Dr. Suat Zengin 1 Ağrı Bilinen en eski sağlık sorunudur. Herhangi bir sağlık sorunu ertelenebilir, Ancak ağrı!!! Ağrı oluşturmadıkları taktirde bir insan organları olduğunu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seçgin SÖYÜNCÜ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Seçgin SÖYÜNCÜ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Seçgin SÖYÜNCÜ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Giriş ve tanımlar Analjezi ve sedasyonun amaçları Analjezi ve sedasyon gerektiren durumlar Önemli noktalar Kullanılan

Detaylı

Girişimsel Sedasyon ve Analjezi. Dr. Mustafa Sever Acil Tıp Uzmanı Tepecik EAH Acil Tıp Kliniği

Girişimsel Sedasyon ve Analjezi. Dr. Mustafa Sever Acil Tıp Uzmanı Tepecik EAH Acil Tıp Kliniği Girişimsel Sedasyon ve Analjezi Dr. Mustafa Sever Acil Tıp Uzmanı Tepecik EAH Acil Tıp Kliniği 09.03.2014 Sunum Planı Tanım - Terminoloji Girişimsel Sedasyon ve Analjeziye Başlarken Adım Adım Tekniği Sedasyon

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı. Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği

Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı. Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği 1962 yılında Stevens tarafından bulunmuş olup insanlarda ilk kullanımı 1965 yılındadır.

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

1986 da Amerikan Anestezist

1986 da Amerikan Anestezist Güncel Gastroenteroloji Anestezist olmayan klinisyenler taraf ndan uygulanacak sedasyon/analjezi Dr. Erkan Yavuz AKÇABOY, Dr. Zeynep Nur AKÇABOY Ankara Numune Hastanesi, Anestezi Klini i, Ankara 1986 da

Detaylı

KLÝNÝK ÇALIÞMA Günübirlik Cerrahi Ünitemizde Ýlk Sekiz Aylýk Uygulamalarýmýz Ambulatory Surgery During First Eight Month Applications In Our Clinic Öðr.Gör. Dr. Rauf GÜL, Doç.Dr. Sýtký GÖKSU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

SEDASYON / ANALJEZİ PROSEDÜRÜ

SEDASYON / ANALJEZİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Feyza Yaycı, Anestezi ve Cerrahi Bakım Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Dr. Füsun Bozkırlı ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐKLER

Dr. Füsun Bozkırlı ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐKLER ĐNTRAVENÖZ ANESTEZĐKLER Genel anestezi indüksiyonunda hem intravenöz anestezik ajanlar hem de inhalasyon ajanları kullanılabilmesine rağmen genel olarak intravenöz ajanların kullanımı tercih edilmektedir.

Detaylı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HIZLI SERİ ENTÜBASYON Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı GİRİŞ Tanım Metod Araçlar İlaçlar Protokol Öneriler Öğrenim Hedefleri 1. Hava yolu girişimi gereksiniminin

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

ANESTEZİ PROSEDÜRÜ. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: ACB_P

ANESTEZİ PROSEDÜRÜ. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: ACB_P REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 06.05.2013 Madde 5.4 teki hemşire ifadesi anestezi teknisyeni 01 Olarak değiştirildi. Anestezi hasta değerlendirme formlarının İsimleri anestezi öncesi,

Detaylı

TYD Temel Yaşam Desteği

TYD Temel Yaşam Desteği TYD Temel Yaşam Desteği 1 TYD Temel Yaşam Desteği (TYD,) her hangi bir başka ekipman kullanılmaksızın havayolu açıklığının, solunum ve dolaşımın devamlılığının sağlanmasıdır. 2 Kardiyopulmoner Resüsitasyon

Detaylı

Katır, Eşek, Sığır, Koyun ve Keçilerde Genel Anestezi

Katır, Eşek, Sığır, Koyun ve Keçilerde Genel Anestezi Katır, Eşek, Sığır, Koyun ve Keçilerde Genel Anestezi Öğr.Gör.Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Katır ve Eşeklerde Genel Anestezi Katırlar ve eşekler, atlara oranla Ksilazin in sedatif etkisine

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

EK: 2 Derlenme ve taburcu etme kriterleri

EK: 2 Derlenme ve taburcu etme kriterleri EK: 2 Derlenme ve taburcu etme kriterleri Girişim tamamlandıktan sonra da hastalar komplikasyonlar açısından risk altında olabilir. Bu nedenle hastalar, kardiyorespiratuar depresyon tehlikesi ortadan kalkıncaya,

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Başlangıç Düzeyindeki Anestezi Stajyerlerine Yönelik. Hazırlık Protokolleri ve Öneriler

Başlangıç Düzeyindeki Anestezi Stajyerlerine Yönelik. Hazırlık Protokolleri ve Öneriler Başlangıç Düzeyindeki Anestezi Stajyerlerine Yönelik Hazırlık Protokolleri ve Öneriler [ Anestezi Teknikeri Ahmet Emre AZAKLI / ] Kaliteli bir anestezi öğrenimi, öncelikle anestezide kullanılan araç ve

Detaylı

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Ayşegül Özgök, Ümit Karadeniz, Dilek Öztürk, Dilan Akyurt, Hija Yazıcıoğlu GİRİŞ Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen

Detaylı

ACİL SERVİSTE ANALJEZİ ve SEDASYON. Dr. Şükrü ARDIÇ

ACİL SERVİSTE ANALJEZİ ve SEDASYON. Dr. Şükrü ARDIÇ ACİL SERVİSTE ANALJEZİ ve SEDASYON Dr. Şükrü ARDIÇ TANIM Ağrı, acil servislere en sık başvuru nedenleri arasında yer alır. Ayrıca acil servislerde yapılan girişimlerin de bir kısmı ağrılıdır. Bu ağrılı

Detaylı

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup 1 DERS PROGRAMI

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup 1 DERS PROGRAMI DÖNEM 5 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJI AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERi: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Stajı bitiminde öğrenci; 1-Hastaları ameliyata hazırlar (Bilişsel alan), 2- Monitörizasyon hakkında

Detaylı

Narkotik Analjezikler

Narkotik Analjezikler Narkotik Analjezikler Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Narkotik Analjezikler Derin ağrısızlık hissi yaratmanın yanında, mekanizmalarının tam bilinmemesi ile beraber hastada manik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Prosedürel sedasyon ve analjezi. MESUT

Prosedürel sedasyon ve analjezi. MESUT Prosedürel sedasyon ve analjezi MESUT ZORLU @irbekzorlu/twi8er Prosedural Sedasyon Ve Analjezi Genel bakış Terminoloji Uygulama Farmakoloji Yan etki yönejmi Özel bir grup : Çocuklar PSA AĞRILI ANKSİYETESİ

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Feride Sinem AKGÜN Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Yrd. Doç. Dr. Feride Sinem AKGÜN Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Yrd. Doç. Dr. Feride Sinem AKGÜN Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD AĞRI Vücudun herhangi biryerinden kaynaklanan Doku harabiyetine bağlı olan yada olmayan Hastanın gecmişteki deneyimleri ile

Detaylı

Hızlı Seri Entübasyon Protokolü HSE nedir? HSE acil hava yolu yönetiminin en önemli kısmıdır. Bu teknik hastalara hemen hemen aynı anda verilen güçlü sedatifler (indüksiyon) ve nöromusküler bloker ajanlar

Detaylı

Geçmişten günümüze. Pediatride günübirlik anestezi. Preoperatif. Preoperatif. Postoperatif. Peroperatif. Preoperatif

Geçmişten günümüze. Pediatride günübirlik anestezi. Preoperatif. Preoperatif. Postoperatif. Peroperatif. Preoperatif Geçmişten günümüze ABD kapanmış dava dosya kayıtları* 15 yaş 238 olgu erişkinle karşılaştırıldığında; ü Solunum komplikasyonları fazla %43/ 30 ü Mortalite hızı yüksek %50/35 Dr Crawford Long 3/7/1842 8y-Erkek

Detaylı

PEDİATRİK RESÜSİTASYON.

PEDİATRİK RESÜSİTASYON. PEDİATRİK RESÜSİTASYON Arrest nedeni: Genellikle HİPOKSİ Hatırlatma: Klas I: Mükemmel; Kesinlikle önerilmektedir. Çok iyi çalışma sonuçlarıyla desteklenmektedir. Etkisi ve yeterliliği ispatlanmıştır. Klas

Detaylı

Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer

Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 2 2 1 Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar Anksiyete, kesin olarak tanımlanabilir bir uyarıya bağlanamayan, huzursuzluk,

Detaylı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı PULS-OKSİMETRİ Dr. Necmiye HADİMİOĞLU Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Puls oksimetre, Pulsatil atımı olan arterlerdeki farklı hemoglobinlerin ışık emilimlerini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 22. GRUP:

Detaylı

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği TANIM OPİOİD Analjezik, sedatif Afyon NARKOTİK Kanunlar Tıbbi amaçlı kullanımda güvenli, etkili Suistimal, bağımlılık Tanındığında

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz

Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (4) 239-243 (2008) Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz Erdoğan Öztürk*, Aytaç Yücel*, Zekine Begeç*, Feray

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

KETAMİN EFSANESİ DR. ASIM KALKAN HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ

KETAMİN EFSANESİ DR. ASIM KALKAN HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ KETAMİN EFSANESİ DR. ASIM KALKAN HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ KETAMİN Analjezik, hipnotik ve amnezik etkileri olan tek anestezik ajandır Ketamin bir fensiklidin türevi olarak 1965

Detaylı

Girişimsel Radyolojide Sedasyon ve Analjezi

Girişimsel Radyolojide Sedasyon ve Analjezi 149 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Girişimsel Radyolojide Sedasyon ve Analjezi Yunus Oktay Atalay 1, Mehmet Halil Öztürk 2 ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2015; 3: 149-158 Sedasyon ve Analjezi

Detaylı

DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER

DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER Eylemin Stimülasyonu Uterotonik ajanların uygulanması ve izlemi Amniyotomi Epizyotomi Forseps Vakum ekstraksiyon Sezaryen Doğum eyleminde

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 CPR Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Tarihcesi İnsanlar tarih boyunca ölüme çare bulmaya çalışmışlardır. Modern tıbbın başlangıcına kadar ata binerek koşturma,ısıtma,rektum

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ

GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ OUR EXPERIENCES FOR DENTAL EXTRACTIONS UNDER GENERAL ANESTHESIA IN MENTAL RETARDED PATIENTS Makale Kodu/Article code:

Detaylı

Ağrı Kontrolünde Farmakolojik ve Nonfarmakolojik Yöntemler

Ağrı Kontrolünde Farmakolojik ve Nonfarmakolojik Yöntemler Ağrı Kontrolünde Farmakolojik ve Nonfarmakolojik Yöntemler T.C. S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Ayşe Berna Anıl AĞRI Vücudun belirli bir bölgesinden kaynaklanan

Detaylı

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Dr.Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversite Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Kardiak Arrest 200 000-375 000 kardiak arrest/yıl (ABD) %20 spontan dolaşım sağlanıyor

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite Fizyopatolojisi İmmün sistem kemoterapötik ya da biyoterapötik

Detaylı

34

34 EK - 2A SÝSTEMÝK ANTÝMÝKROBÝK VE DÝÐER ÝLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aþaðýda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir. Aþaðýdaki Listedeki kýsaltma ve ibareler

Detaylı

Çocuklarda Kardiyopulmoner Arrestin Engellenmesi

Çocuklarda Kardiyopulmoner Arrestin Engellenmesi Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Pediatrik İleri Yaşam Desteğine Giriş Çocuklarda Kardiyopulmoner Arrestin Engellenmesi; Damar Yolu Erişimi Sıvılar ve ilaçlar Defibrilatörler Öğrenim Hedefleri; Pediatrik

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇOCUK HASTADA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME

ÇOCUK HASTADA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME ÇOCUK HASTADA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME Pediatrik hastanın preoperatif hazırlığında aile, cerrah ve anestezistin rol aldığı aktif bir süreç söz konusudur. Bu süreçte medikal hazırlığın yanısıra çocuk ve

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. AMAÇ Hastane dışında gelişen kardiyo-pulmoner arrest durumunda TYD ilkelerini bilmek. Recovery (iyileşme) pozisyonunu

Detaylı