Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 DEKORATÝF YAPIÞTIRICILAR PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý PK Profi Seal Dolgu Mastiði Parkett Acrylat Dolgu Mastiði FloCol AdheFill Fuga Yapýþtýrýcýsý FloCol PU Inject Parke Enjeksiyon Reçinesi DIÞ MEKAN AHÞAP YAPIÞTIRMA SÝSTEMÝ Simson MSR BC Ahþap Yapýþtýrýcýsý Simson MSR DC Armuz Dolgu Simson Prep P Astar Simson Cleaner E Temizleyici HALI VE PVC YAPIÞTIRICILARI FloCol Premia Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý FloCol Viva Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý FloCol Soft Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý FloCol TileCarpet Karo Halý Yapýþtýrýcýsý FloCol PU K Poliüretan Yapýþtýrýcý FloCol Conductive Ýletken Yapýþtýrýcý DUVAR KAÐIDI YAPIÞTIRICILARI Quelyd Special Vinyl Yüksek Performanslý Duvar Kâðýdý Yapýþtýrýcýsý Quelyd Fliz Dokumasýz Sýrtlý Duvar Kaplamasý Yapýþtýrýcýsý Quelyd Super Express Çok Amaçlý Duvar Kaðýdý Yapýþtýrýcýsý Quelyd Murale Dispersiyon Duvar Kaðýdý Yapýþtýrýcýsý SAYFA NO

3 ÜRÜNLER FloCol MS Parquet FloCol UniParquet Simson MSR BC Taným MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý Ahþap Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç ve dýþ mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Emici olmayan (metal, seramik vb. tüm yüzeylerde. Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Emici olmayan (metal, seramik vb. tüm yüzeylerde. Ýç ve dýþ mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Emici olmayan (metal, seramik vb. tüm yüzeylerde. Özellikler Astar gerektirmez. 4 db e kadar ses yalýtýmý saðlar. Kolay uygulanýr. Elastiktir. Su geçirimsizdir. Yüksek performanslýdýr. Tüm ahþap türlerini yapýþtýrýr. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Kokusuzdur, izosiyanat içermez. Hýzlý kurur. Ýlk temastan itibaren yüksek yapýþma özelliðine sahiptir. Yüksek kesme dayanýmýna sahiptir. Zemin altý ýsýtmaya uygundur. Bekleme süresine gerek yoktur. Uzun çalýþma süresine sahiptir. Kokusuzdur, izosiyanat içermez. UV dayanýmlýdýr. Su ve tuzlu suya karþý mükemmel dayanýma sahiptir. Astar gerektirmez. Elastiktir. Hýzlý kurur. Ses ve titreþim azaltma özelliði vardýr. Açýk kahverengi Açýk bej Beyaz, gri TEKNÝK VERÝLER Birim Hacim Aðýrlýðý Çalýþma Süresi Tam Kuruma Süresi,6 ± 0, gr / cm 3 ~ 40 dakika 4 saat,7 ± 0, gr / cm 3 ~ 0 dakika 4 saat,3 gr / cm 3 ~ 45 dakika Min. 3 gün Sarfiyat Ambalaj 0,70 -,00 kg / m kg lýk plastik kovada kg / m 0,80 -,0 kg / m kg lýk plastik kovada kg / m ml sosis 86

4 FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý Her türlü parkenin ve ahþap türünün (gürgen, kayýn, huþ, bambu vb), þerit ve mozaik parkelerin, hassas döþeme tahtalarýnýn, yoðunlaþtýrýlmýþ ahþaplarýn, emici ve emici olmayan yüzeyler üzerine yapýþtýrýlmasýnda kullanýlan, en fazla 3 mm kalýnlýðýndaki parkeler için uygun olan, tek komponentli, kullanýma hazýr, genel kullaným amaçlý, MS Polymer esaslý, üstün performanslý parke yapýþtýrýcýsýdýr. Islak mekanlarda (mutfak, yüzme havuzu), Ýç ve dýþ mekanlarda (teras), Beton, kum / çimento þaplarý, anhidrit þaplarda, Düzgünleþtirilmiþ alt zeminlerde, Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahþap materyallerden oluþan alt zeminlerde. Özellikler: Neme dayanýklýdýr (örneðin, ýslak bölgelere temas eden tik aðacýnýn yapýþtýrýlmasýnda). Bekleme süresine gerek yoktur. Su içermez, bu nedenle ahþapta þiþme gibi hasar verici etkilere neden olmaz. Kullanýcý dostudur: solvent ve isosiyanat içermez. Çevre dostudur: Bu ürün GEV (Zemin Döþeme Ürünlerinde Emisyon Kontrolü Derneði) tarafýndan EC olarak sýnýflandýrýlmýþtýr. EC = Çok Düþük Emisyon. Zemin altý ýsýtma ve soðutma sistemleri için uygundur. -40 C ile +0 C arasýndaki sýcaklýklarda kalýcý olarak elastiktir. Yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Parke zemin üzerindeki yapýþkan kalýntýlarý kolayca çýkarýlabilir. Basýnç ya da uzamadan sonra ilk elastikiyetini korur. Metal döþemeler üzerinde korozyona neden olmaz. Darbe etkisini önemli ölçüde azaltýr. 4 db 'e kadar ses yalýtýmý saðlar. Egzotik ahþaplar için idealdir. Bayýndýrlýk Poz no: Daha detaylý bir alt zemin hazýrlýðý gerektiðinde, uygun Bostik astarlarý ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatý azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliðe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalýdýr. Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalýdýr, eðer deðilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalýdýr. Yapýþtýrýcýyý uygulamadan önce mutlaka astarlarýn ve alt tabakanýn iyice kuruduðundan emin olun. Uygulama: Uygulama yapýlacak alanýn tamamýna uygun diþli mala yardýmýyla düz bir kat uygulayýn. Beklemeye gerek yoktur. Anhidrit þaplarýn üzerine astar uygulamaya gerek yoktur. Ahþap zemin kaplamasýný hemen gerekli konuma getirin ve iyi bir yapýþma saðlamak için tüm yüzeyin üzerine sertçe bastýrýn (ya da üzerinden ruloyla geçin). Deformasyona uðramýþ döþeme tahtalarýnýn üzerine aðýrlýk konmalý ve tamamen düzelene kadar o pozisyon korunmalýdýr. Çivi kullanarak parke ile duvar arasýna 8 mm'lik bir boþluk açýn. Kurulumdan sonra çivileri hemen çýkarýn. Boþluk boyutlarý: zemin döþeme yapýlacak olan alanýn maksimum boyutunun %0.5'i. Açýklamalar: Parkeleri kuru yerde muhafaza ediniz. Baðýl nem %65'in üzerindeyse parke döþeme uygulamasý yapmayýnýz. Zemin altý ýsýtma sistemleri geçerli yönetmeliklere uygun olmalýdýr. Uygulamadan 48 önce ýsýtmayý kapatýn. Isýtmayý yavaþ yavaþ tekrar yükseltmeye baþlamadan önce, zemin kaplamanýn ardýndan en az hafta bekleyiniz. MS yapýþtýrýcý çok yapýþkandýr, kullanmadan önce eldiven takmanýzý öneririz. Kullandýktan sonra bütün kaplarýn aðzýný sýkýca kapatýnýz. Uygulama Sonrasý Temizlik: Aletler ve üzerine bulaþan kurumamýþ malzemeler metil etil kenon (MEK) ya da aseton ile temizlenmelidir. Teknik Veriler: Kesin Trafiðe Baþlama Uygulama Sýcaklýðý (Malzemenin ve yüzeyin sýcaklýðý +0 C nin altýnda olmamalýdýr.) Açýk kahverengi Brim Hacim Aðýrlýðý (gr / cm 3 ),60 ± 0, Çalýþma Süresi Üzerinde Gezinmeye Hazýr Olma Süresi Uygulama Süresi (0 C sýcaklýkta) Zýmparalanma ve Verniklenme Ýç Lokasyonlarda Trafiði yoðun yerlerde ~ 40 dakika 4 saat 4 saat 48 saat 40 dakika + 0 C ile + 30 C arasý 48 ila 7 saat sonra Teknik bilgiler, + 0 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Uygulama yapýlacak zemin saðlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapýþtýrýcý kalýntýlarý, kalýp yaðý, toz, yað veya diðer kirliliðe neden olan maddelerden arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Var olan zemin döþemelerinin üzerine kaplama yaparken, döþemelerin sýkýca sabitlenmiþ ve temiz olduðu kontrol edilmelidir. Kir, cila, yað ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir. kg / m Sarfiyat: Kullanýlacak taraklý mala ölçüsüne baðlý olarak yaklaþýk 0,70 -,00 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. kg lýk plastik kovada. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +0 C ile +5 C arasýndaki serin, kuru ve Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir. Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla depolama ömrü maksimum aydýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 0 / 0 87

5 FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý 88 Hýzlý kuruyan, solvent esaslý, sentetik reçineli universal tip parke yapýþtýrýcýdýr. 8 mm mozaik parkelerin yapýþtýrýlmasýnda, mm iþlenmemiþ parkelerin yapýþtýrýlmasýnda, 5 mm lamba ve zývana olarak tasarlanmýþ parkelerin yapýþtýrýlmasýnda, Üretimde ön uygulamasý yapýlmýþ parkelerin yapýþtýrýlmasýnda, Aþýrý hassas döþeme tahtalarýnýn yapýþtýrýlmasýnda, Beton, kum/çimento þaplarý, anhidrit þaplarda, Düzgünleþtirilmiþ alt zeminlerde, Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahþap materyallerden oluþan alt zeminlerde, Seramik fayanslar ve anhidrit þaplar gibi her türlü yüzey üzerinde. Özellikler: Hýzlý kurur. Ýlk temastan itibaren yüksek yapýþma özelliðine sahiptir. Yüksek kesme dayanýmýna sahiptir. Zemin altý ýsýtmaya uygundur. Bekleme süresine gerek yoktur. Uzun çalýþma süresine sahiptir. Bayýndýrlýk Poz no: Teknik Veriler: Parlama Noktasý (Kolayca tutuþur) < 0 C Brim Hacim Aðýrlýðý (gr / cm 3 ),70 ± 0, Çalýþma Süresi Açýk bej ~ 0 dakika Üzerinde Gezinmeye Hazýr Olma Süresi 4 saat Çalýþma Sýcaklýðý Min. + C Zýmparalanma ve Verniklenme 4-5 gün sonra Teknik bilgiler, + 0 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Uygulama yapýlacak zemin saðlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapýþtýrýcý kalýntýlarý, kalýp yaðý, toz, yað veya diðer kirliliðe neden olan maddelerden arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Var olan zemin döþemelerinin üzerine kaplama yaparken, döþemelerin sýkýca sabitlenmiþ ve temiz olduðu kontrol edilmelidir. Kir, cila, yað ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir. Daha detaylý bir alt zemin hazýrlýðý gerektiðinde, uygun Bostik astarlarý ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatý azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliðe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalýdýr. Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalýdýr, eðer deðilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalýdýr. Yapýþtýrýcýyý uygulamadan önce mutlaka astarlarýn ve alt tabakanýn iyice kuruduðundan emin olun. Uygulama: Uygulama yapýlacak alanýn tamamýna uygun diþli mala yardýmýyla düz bir kat uygulayýnýz. Beklemeye gerek yoktur. Genelde parkeler metre geniþliðindeki þeritler halinde yapýþtýrýlmalý ve diðer þeritler yapýþtýrýlmadan önce, lastik tokmak ya da araya darbeyi azaltan bir malzeme koyarak normal çekiçle üzerine vurulmalýdýr. Ahþap zemin kaplamasýný hemen gerekli konuma getiriniz ve iyi bir yapýþma saðlamak için tüm yüzeyin üzerine sertçe bastýrýnýz (ya da üzerinden ruloyla geçin). Çivi kullanarak parke ile duvar arasýna 5-8 mm'lik (geniþleme derzi) bir boþluk açýn. Bu boþluklar daha sonra süpürgeliklerle kaplanacaktýr. Þeritleri ya da zemin döþemelerini her 0 ila 5 m 'de bir uygulayýnýz. Zýmparalama ve vernikleme boya iþleri bittikten sonra yapýlmalýdýr. Açýklamalar: Parke döþeme üreticinin tavsiyeleri doðrultusunda yapýlmalýdýr. Yapýþtýrýcýnýn üzerinin kabuk tutmamasý için yapýþtýrýcýyý her kullandýktan sonra kabýn aðzýný sýkýca kapatýnýz. Uygulama Sonrasý Temizlik: Aletler ve üzerine bulaþan kurumamýþ malzemeler aseton ya da mavi ispirto ile temizlenmelidir. Sarfiyat: Kullanýlacak taraklý mala ölçüsüne baðlý olarak yaklaþýk 0,80 -,0 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. kg lýk plastik kovada. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +0 C ile +5 C arasýndaki serin, kuru ve Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla depolama ömrü maksimum aydýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. kg / m ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 0 / 0

6 PK Profi Seal Dolgu Mastiði MS Polymer esaslý, masif ve lamine parke, döþeme tahtasý vb ahþap malzemeler yapýþtýrýldýktan sonra derzlerinin doldurulmasýnda kullanýlan, silikonsuz derz dolgu mastiðidir. Alternatifleri: Akçaaðaç, meþe, kayýn, kiraz, ceviz, venge. 90 ml lik kartuþ / kolide adet. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +0 C ile +5 C arasýndaki serin, kuru ve Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla depolama ömrü maksimum aydýr. Parkett Acrylat Dolgu Mastiði Poliakrilat, dispersiyon esaslý, masif ve lamine parke, döþeme tahtasý vb ahþap malzemelerin yapýþtýrýldýktan sonra derzlerinin doldurulmasýnda kullanýlan, silikonsuz, akrilik derz dolgu mastiðidir. Alternatifleri: Akçaaðaç, açýk / koyu meþe, açýk kayýn. 300 ml lik kartuþ / kolide adet. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +0 C ile +5 C arasýndaki serin, kuru ve Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla depolama ömrü maksimum aydýr. FloCol AdheFill Fuga Yapýþtýrýcýsý Lamine yer döþemelerinin montajýnda, yer döþemeleri ile ahþabýn lamba ve zývana montajýnda (sabit olmayan döþemeler için birbirine yapýþtýrma yöntemi) kullanýlan vinil yapýþtýrýcýdýr. Sarfiyat: 0-50 gr / m. 550 gr plastik tüp / kolide 0 adet. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +0 C ile +5 C arasýndaki serin, kuru ve Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla depolama ömrü maksimum aydýr. FloCol PU Inject Parke Enjeksiyon Reçinesi Poliüretan esaslý, parke ve lamine döþemeler altýndaki boþluklarýn doldurulmasýnda kullanýlan, kullanýma hazýr, dolgu reçinesidir. 50 gr lýk plastik tüp / kolide adet. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +0 C ile +5 C arasýndaki serin, kuru ve Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla depolama ömrü maksimum 6 aydýr. ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 0 / 0 89

7 Simson MSR BC Ahþap Yapýþtýrýcýsý 90 Simson MSR BC MS, Polimer bazlý, kalýcý elastik bir yapýya sahip, hýzlý kürlenen bir yapýþtýrýcýdýr / mastiktir. MSR BC test edilmiþ, Uluslararasý Denizcilik Ýþletmeleri'nin A.653 (6) nolu kararýna göre Yüzey Yanýcýlýðý Yangýn Testi Prosedürleri'ne uygun olarak sertifikalandýrýlmýþ ve duvar, tavan ve zemin uygulamalarýnda kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Beton, çelik, alüminyum, polyester ya da ahþap yüzeyler üzerine su sýzdýrmayan kontrplaklarý ve/veya kaplamalarý (tik, iroko, maun) yapýþtýrmak için kullanýlýr. Özellikler: Solvent ve izosiyanat içermez. UV dayanýmý çok yüksektir; yaþlanma etkilerine, su ve tuzlu suya uzun süre dayanýklýdýr. Birçok yüzeye primer (astar) uygulamadan yapýþabilme özelliði vardýr C ile + 00 C arasýnda sürekli esneklik gösterir. Kokusuzdur ve hýzlý kürlenir. MSR BC nin ses ve titreþim azaltma özellikleri vardýr. IMO A.653 (6) nolu karara göre Bureau Veritas tarafýndan MED sertifikalýdýr. Teknik Veriler: Kimyasal Yapýsý Kürlenme Yöntemi Yoðunluk (DIN 545-PY) Kabuk Oluþum Süresi (+0 C / %50 baðýl nemde) Açýk Býrakma Süresi (+0 C / %50 baðýl nemde) Shore A Sertliði (DIN 53505) Hacim Deðiþmesi (DIN 545) Ýlk Tutunma Dayanýmý (Physica Rheometer MC00) (Yapýþtýrýcý kürlenmeden ve sarkma yapmadan durabileceði m baþýna uygulanabilecek max. yük) Çekme Dayanýmý (%00 uzamada) (DIN 53504/ISO 37) Kopma Uzamasý (DIN 53504/ISO 37) Kesme Dayanýmý (DIN 5384/ASTM D 00) (Alü-alü: Yapýþtýrýcý kalýnlýðý mm, test hýzý 50 mm / dk.) Yýrtýlma Dayanýmý (DIN 5355/ISO 34) (Tip C, test hýzý 500 mm / dk.) MS Polimer Havadaki nem ile ~,3 gr / cm 3 ~ 5 dakika < 45 dakika 4 Saat Sonrasý Kürlenme Hýzý (+0 C / %50 baðýl nemde) ~ mm Çekme Dayanýmý (Kopmada) (DIN 53504/ISO 37) Beyaz ~ 3 < % 3 ~ 75 Pa ~,0 MPa ~,9 MPa ~ % 300 ~,8 Mpa ~ 0 N / mm Solvent Oraný % 0 Ýzosiyanat Oraný % 0 Sýcaklýk Dayanýmý - 40 C ile + 80 C arasý Uygulama Sýcaklýðý + 5 C ile + 40 C arasý UV ve Dýþ Etkilere Dayaným Mükemmel Teknik bilgiler, + 0 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Genelde MSR BC, temiz, kuru ve yaðsýz alüminyum, cilalý metal, ahþap ve polyester (GRP) gibi yüzeylere primersiz yapýþabilmektedir. Yüksek ýsý, özellikle de yüksek nem düzeyine eþlik eden mekanik yüklenme gibi aþýrý çevresel etmenlerle karþýlaþýldýðýnda, beton ve ahþap yüzeylerde Simson Prep P, kapalý (metal) yüzeylerde de Simson Prep M kullanýlmasý tavsiye edilir. Bu ürünlerin kullanýmý ve sarfiyatý ile ilgili ürünün teknik bilgi föyüne bakýnýz. Uygulama: Özel uygulamalar için, ayrý bulunan Tik kaplamalarýn yapýþtýrýlmasý ve yalýtýmý için uygulama el kitabýna bakýnýz. MSR BC, elle ya da havalý tabanca ile kolayca sýkýlabilir ve diþli tarak ile kolayca yayýlabilir. Uygulama Sonrasý Temizlik: MSR BC nin kürlenmemiþ kalýntýlarýný temizlemek için Simson Cleaner E ile ýslatýlmýþ renksiz, temiz bir bez kullanýnýz. Bu temizleyicilerin yüzeyleri nasýl etkilediðinin bir ön testle görülmesi önerilir. 600 ml sosis / kolide adet. Dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +0 C ile +5 C arasýndaki serin, kuru ve Ambalajý açýlmýþ ürünler derhal tüketilmelidir. Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir. Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla depolama ömrü maksimum 8 aydýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 0 / 0

8 Simson MSR DC Armuz Dolgu Simson MSR DC, MS Polimer esaslý, tek bileþenli, sürekli esnek, hýzlý kürlenen, siyah renkli bir güverte armuz dolgu macunudur. Beton, çelik, alüminyum, polyester ya da ahþap yüzeyler üzerine su sýzdýrmayan kontrplaklarý ve/veya kaplamalarý (tik, iroko, maun) yapýþtýrmak için kullanýlýr. Özellikler: Solvent ve izosiyanat içermez. UV dayanýmý çok yüksek, yaþlanma etkilerine dayanýklýdýr. Su ve tuzlu suya uzun süre dayanýklýdýr C ile + 00 C arasýnda sürekli esnektir. Zararsýz, kokusuz ve hýzlý kürlenir. Kürlendikten sonra zýmparalanabilir. 90 ml plastik kartuþ / kolide adet. 600 ml sosis / kolide adet. Dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +0 C ile +5 C arasýndaki serin, kuru ve Ambalajý açýlmýþ ürünler derhal tüketilmelidir. Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir. Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla depolama ömrü maksimum 8 aydýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. Simson Prep P Astar Simson Primer P, MS Polimer esaslý birçok Simson ürününün gözenekli yüzeylere tutunmasýný arttýrmak için kullanýlan bir astardýr. Ahþap ve beton yüzeylerin hazýrlýðýnda kullanýlýr. Sarfiyat: Yüzeyin emiciliðine baðlý olarak It. ile 8-0 m yer astarlanabilir. Ahþap paletler üzerinde, +0 C ile +5 C arasýndaki serin, kuru ve Bu koþullarda depolandýðýnda raf ömrü 9 aydýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. 500 ml teneke kutu / kolide 6 adet. Simson Cleaner E Temizleyici Simson Cleaner E, Simson ürünleri ile yapýlacak yapýþtýrma iþlemi öncesinde, yüzeyleri temizlemek ve yaðdan arýndýrmak amacýyla kullanýlan bir temizleyicidir. Tik güverte armuzlarýnýn temizlenmesinde (Simson Primer P uygulamadan önce). Ýstenmeyen yerlere bulaþan ve henüz kurumamýþ MS Polimer, silikon, polisülfid, poliüretan esaslý yapýþtýrýcýlarý temizlemek için. Cam yüzeyi temizlemek için. Sarfiyat: Ahþap yüzeylerde lt Simson Cleaner E ile 5 m yer temizlenir. 500 ml teneke kutu / kolide 6 adet. Ahþap paletler üzerinde, +0 C ile +5 C arasýndaki serin, kuru ve Bu koþullarda depolandýðýnda raf ömrü aydýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 0 / 0 9

9 ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc ve rulo yapýþtýrmada, Pvc üzerine pvc yapýþtýrmada, Islak hacimlerde, Yatayda ve düþeyde. Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc ve rulo, mantar vb. yün olmayan zemin kaplamalarýný yapýþtýrmada, Sadece yatayda. Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc ve rulo yapýþtýrmada, Sadece yatayda. Özellikler Yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Yüksek yapýþma özelliði ile kývrýmlý zeminler ve duvar kaplamalarý için uygundur. Uygulamasý kolaydýr. Kurumuþ film tabakasý ýsý tabancasýyla yeniden iþler hale getirilebilir. Uzun çalýþma süresine sahiptir. Tekerlekli sandalyeye karþý dayanýklýdýr. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Ýlk yapýþtýrmadan itibaren yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Hýzlý kurur. Uygulamasý kolaydýr. Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli araç trafiðine dayanýklýdýr. Uzun açýk zamana sahiptir. Düþük solvent içeriði. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Ýlk yapýþtýrmadan itibaren yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Ekonomiktir. Genel kullanýma uygun, universal tip yapýþtýrýcýdýr. Uygulamasý kolaydýr. Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli araç trafiðine dayanýklýdýr. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Bej Krem Mat Sarý DEKORATÝF PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI TEKNÝK VERÝLER Birim Hacim Aðýrlýðý Çalýþma Süresi Tam Kuruma Süresi Sarfiyat Ambalaj,3 ± 0, gr / cm dakika ~ 8 saat 0,0-0,45 kg / m 0 kg lýk plastik kovada 0,3 kg / m,35 ± 0, gr / cm dakika 48 saat 0,0-0,45 kg / m 0 kg lýk plastik kovada 0,3 kg / m,35 ± 0, gr / cm dakika 48 saat 0,3-0,5 kg / m 0 kg lýk plastik kovada 0,3 kg / m 9 0

10 FloCol TileCarpet FloCol PU FloCol Conductive Karo Halý Yapýþtýrýcýsý Komponentli Poliüretan Yapýþtýrýcý Ýletken Yapýþtýrýcý Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Karo halý yapýþtýrmada. Ýç ve dýþ mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde. Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Ýletkenlik aranýlan mekanlarda. Plastik kývamlýdýr. Kolay uygulanýr. Su bazlýdýr, solvent içermez. Çabuk kurur. Çözücü içermez. Kullanýma hazýrdýr. Ýstenildiði zaman yapýþtýrýlan halýnýn tekrar sökülmesine izin verir. Poliüretan esaslýdýr. Çift komponentlidir. Elastiktir. Kolay uygulanýr. Yüksek yapýþma mukavemetine sahiptir. UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Kolay uygulanýr. Astar gerektirmez. Elastiktir. Dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Yüksek erken yapýþma mukavemetine sahiptir. Beyaz Sarý, açýk kahverengi Açýk gri, ± 0, gr / cm 3,0 ± 0, gr / cm 3, ± 0, gr / cm 3 - ~ 60 dakika... Maks saat ~ 48 saat ~ 48 saat 90-0 gr / m 0,3 -,0 kg / m² 5 kg lýk plastik kovada 6 kg lýk plastik kovada A 00 gr / m kg / m B 0,4-0,6 kg / m² kg lýk plastik kovada 0,5 kg / m 93

11 FloCol Premia Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý PVC / vinil zemin kaplamalarý ve yer karolarý, heterojen zemin kaplamalarý (kompakt, polyester ve köpük sýrtlý PVC), mantar PVC yapýþtýrýlmýþ döþemeler, homojen PVC, yarý esnek yer karolarýnýn ve delikli veya deliksiz, köpük ya da keçe sýrtlý halýlarýn, teknik alanlardaki (duþ, spor salonu vb) her türlü yumuþak kaplamanýn, doðal linoleum, poliolefin, rulo veya seramik þeklindeki kaplamalarýn zemine ve duvara yapýþtýrýlmasýnda kullanýlan, genel kullanýma uygun, üniversal tip, üstün performanslý, akrilik yapýþtýrýcýdýr. PVC zeminler ve duvar kaplamalarýnýn yapýþtýrýlmasýnda, PVC'yi PVC'ye yapýþtýrmak için, Beton, kum / çimento þaplarý, anhidrit þaplarda, Düzgünleþtirilmiþ alt zeminlerde, Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahþap materyallerden oluþan alt zeminlerde, Yalnýzca iç mekanlarda kullaným içindir. Özellikler: Yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Genel amaçlý, universal tip yapýþtýrýcýdýr. Yüksek yapýþma özelliði ile kývrýmlý zeminler ve duvar kaplamalarý için uygundur. Mala ya da rulo ile uygulamasý kolaydýr. PVC üzerine PVC yapýþtýrmaya olanak saðlar. Kurumuþ film tabakasý ýsý tabancasýyla yeniden iþler hale getirilebilir. Uzun çalýþma süresine sahiptir (yaklaþýk 50 dakika). Solventsizdir; insanlarýn bulunduðu mekanlarda kullanýlmasý tavsiye edilir. Tekerlekli sandalyeye karþý dayanýklýdýr. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Bayýndýrlýk Poz no: / Teknik Veriler: Bekleme Süresi* Çalýþma Süresi* Uygulama Sýcaklýðý (Malzemenin ve yüzeyin sýcaklýðý +0 C nin altýnda olmamalýdýr.) Bej Vizkozite (mpa.s) ~ Brim Hacim Aðýrlýðý (gr / cm 3 ),3 ± 0, Soyulma Dayanýmý (N / mm),0 Açýk Zaman* Trafiðe Açýlma* Tam Kürlenme Zamaný* 5-0 dakika dakika dakika ~ 8 saat 48 saat + 5 C ile + 35 C arasý Daha detaylý bir alt zemin hazýrlýðý gerektiðinde, uygun Bostik astarlarý ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatý azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliðe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalýdýr. Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalýdýr, eðer deðilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalýdýr. Yapýþtýrýcýyý uygulamadan önce mutlaka astarlarýn ve alt tabakanýn iyice kuruduðundan emin olun. Uygulama ve Sarfiyat: Uygulama yapýlacak alanýn tamamýna bir diþli mala yardýmýyla düz bir kat uygulayýn (yüzeyin gözenek ve pürüz durumuna baðlý olarak). Zemin Kaplamasý veya Özel Yüzeyin Türü Her türlü yüzey üzerine sýrtý düz çok ince zemin kaplamalarý ya da gözeneksiz yüzeyler üzerine sýrtý düz zemin kaplamalarý Düz sýrtlý zemin kaplamalarý Sýrtý hafif pürüzlü, kauçuk zemin kaplamalarý (her kalýnlýkta) Hindistan cevizi lifi, sisal, doðal linolyum gibi sýrtý pürüzlü zemin kaplamalarý Ýnce zemin kaplamalarýnda görünen yapýþtýrýcý kalýntýlarýnýn etkisini minimize etmek için, malzemeyi bir mala ile uygulayýp, bir rulo ile düzleþtirin. Kabuk oluþumunu engellemek için, uygun bir bekleme süresi tanýyýn (sýcaklýk ve nem koþullarýna, yüzey emiciliðine ve zemin döþemesinin tipine baðlý olarak yaklaþýk 5-0 dk); yapýþtýrýcý hala ýslak ve tutma özelliðine sahipken zemin kaplamasýný yerleþtirin. Ýçeride kalan havayý çýkarmak için bir mastar ve / veya rulo kullanýn ve yapýþtýrýcýnýn iyice yapýþtýðýndan emin olun dk sonra uygulamayý tekrarlayýn. Yapýþtýrýcý, iyi bir yapýþma için gerekli olan bekleme süresini doldurmadan (normalde döþeme iþleminden sonraki 4 saattir) derzleri birleþtirmeyin. Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. Uygulama Sonrasý Temizlik: Aletler, tercihen yapýþtýrýcý hala ýslakken ýlýk suyla temizlenmelidir. 0 kg lýk plastik kovada. Kullanýlacak Olan Diþli Mala (TKB standardý uyarýnca) A4 ya da rulo ile A B B Ortalama Tüketim m baþýna 00 gr 0-80 gr gr gr 94 *Ortalama sýcaklýða baðlýdýr. Teknik bilgiler, + 0 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Uygulama yapýlacak zemin saðlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapýþtýrýcý kalýntýlarý, kalýp yaðý, toz, yað veya diðer kirliliðe neden olan maddelerden arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Var olan zemin döþemelerinin üzerine kaplama yaparken, döþemelerin sýkýca sabitlenmiþ ve temiz olduðu kontrol edilmelidir. Kir, cila, yað ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir. Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +0 C ile +5 C arasýndaki serin, kuru ve Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Yukarýda belirtilen muhafaza koþullarýna uyulmasý halinde depolama ömrü maksimum 4 aydýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 0 / 0 0,300 kg / m

12 FloCol Viva Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý PVC/vinil zemin kaplamalarý ve yer karolarý, heterojen zemin kaplamalarý (kompakt, polyester ve köpük sýrtlý PVC), mantar PVC yapýþtýrýlmýþ döþemeler, homojen PVC, geniþletilmiþ vinil, yarý esnek yer karolarýnýn ve delikli veya deliksiz, köpük ya da keçe sýrtlý halýlarýn zemine yapýþtýrýlmasýnda kullanýlan genel kullanýma uygun, üniversal tip, akrilik yapýþtýrýcýdýr. Beton, kum/çimento þaplarý, anhidrit þaplarda, Düzgünleþtirilmiþ alt zeminlerde, Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahþap materyallerden oluþan alt zeminlerde, Yalnýzca iç mekanlarda kullaným içindir, Sadece yatayda. Özellikler: Ýlk yapýþtýrmadan itibaren yüksek yapýþma gücüne sahiptir. Hýzlý kurur. Uygulamasý kolaydýr. Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli araç trafiðine dayanýklýdýr. Uzun açýk zamana sahiptir. Düþük solvent içeriði. Yerden ýsýtma sistemleri için uygundur. Bayýndýrlýk Poz no: / Teknik Veriler: Krem Brim Hacim Aðýrlýðý (gr / cm 3 ),35 ± 0, Parlama Noktasý > 6 C Bekleme Süresi* Çalýþma Süresi* Trafiðe Açýlma* Tam Kuruma* Uygulama Sýcaklýðý (Malzemenin ve yüzeyin sýcaklýðý +0 C nin altýnda olmamalýdýr.) *Ortalama sýcaklýða baðlýdýr. Teknik bilgiler, + 0 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Uygulama Öncesi Hazýrlýk: Uygulama yapýlacak zemin saðlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapýþtýrýcý kalýntýlarý, kalýp yaðý, toz, yað veya diðer kirliliðe neden olan maddelerden arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Var olan zemin döþemelerinin üzerine kaplama yaparken, döþemelerin sýkýca sabitlenmiþ ve temiz olduðu kontrol edilmelidir. Kir, cila, yað ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir. Daha detaylý bir alt zemin hazýrlýðý gerektiðinde, uygun Bostik astarlarý ile çok emici olan yüzeyler sarfiyatý azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliðe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalýdýr. Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalýdýr, eðer deðilse, EPONAL 376 epoksi astar uygulama öncesinde astarlanmalýdýr. Yapýþtýrýcýyý uygulamadan önce mutlaka astarlarýn ve alt tabakanýn iyice kuruduðundan emin olun. 0,300 kg / m 5-0 dakika dakika 8-48 saat 48 saat + 5 C ile + 35 C arasý Uygulama ve Sarfiyat: Uygulama yapýlacak alanýn tamamýna bir diþli mala yardýmýyla düz bir kat uygulayýn (yüzeyin gözenek ve pürüz durumuna baðlý olarak). Zemin Kaplamasý veya Özel Yüzeyin Türü Her türlü yüzey üzerine sýrtý düz çok ince zemin kaplamalarý ya da gözeneksiz yüzeyler üzerine sýrtý düz zemin kaplamalarý Düz sýrtlý zemin kaplamalarý Sýrtý hafif pürüzlü, kauçuk zemin kaplamalarý Hindistan cevizi lifi, sisal gibi sýrtý pürüzlü zemin kaplamalarý Ýnce zemin kaplamalarýnda görünen yapýþtýrýcý kalýntýlarýnýn etkisini minimize etmek için, malzemeyi bir mala ile uygulayýp, bir rulo ile düzleþtirin. Kabuk oluþumunu oluþmasýný engellemek için, uygun bir bekleme süresi tanýyýn (sýcaklýk ve nem koþullarýna, yüzey emiciliðine ve zemin döþemesinin tipine baðlý olarak yaklaþýk 5-0 dakika); yapýþtýrýcý hala ýslak ve tutma özelliðine sahipken zemin kaplamasýný yerleþtirin. Ýçeride kalan havayý çýkarmak için bir mastar ve/veya rulo kullanýn ve yapýþtýrýcýnýn iyice yapýþtýðýndan emin olun dakika sonra uygulamayý tekrarlayýn. Yapýþtýrýcý, iyi bir yapýþma için gerekli olan bekleme süresini doldurmadan (normalde döþeme iþleminden sonraki 4 saattir) derzleri birleþtirmeyin. Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. Uygulama Sonrasý Temizlik: Aletler, tercihen yapýþtýrýcý hala ýslakken ýlýk suyla temizlenmelidir. 0 kg lýk plastik kovada. Kullanýlacak Olan Diþli Mala (TKB standardý uyarýnca) A4 ya da rulo ile Ortalama Tüketim m baþýna Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +0 C ile +5 C arasýndaki serin, kuru ve Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Yukarýda belirtilen muhafaza koþullarýna uyulmasý halinde depolama ömrü maksimum aydýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. A B B 0 gr gr gr gr ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 0 / 0 95

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU 1 KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU ASYA EL TEMÝZLEME KREMÝ Aðýr yað, zift, katran, silikon, matbaa boyalarý gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkin kullanýlan bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi

Detaylı

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

WHITEGOLD TEMÝZLÝK KÝMYALARI 4 IRON STONE / Astar Cila Tüm Butcher's cilalarý için bütünleþme ve alt kaplama kolay kullanýmlý, paspas izi býrakmaz, anýnda saðlam, zor yüzeyleri düzleþtirir ve mükemmel

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Hem iç hem dış mekanlarda kullanıma uygundur Ürüne uygun kartuş tabancası ile uygulayınız Poliüretan köpük tabancası

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz...

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... www. baumerk.com 2013 Ürün Kataloğu Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... Yapı ve inşaat alanında kullanılan malzemelerin kalitesi de yükselerek yaşam standartlarımızı daha iyiye doğru taşıyor. BAUMERK,

Detaylı

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz...

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... 2013 Ürün Kataloğu Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... Yapı ve inşaat alanında kullanılan malzemelerin kalitesi de yükselerek yaşam standartlarımızı daha iyiye doğru taşıyor. BAUMERK, yaklaşık 16 yıldır

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Ecodesign Regulation

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı