Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl yarýþý baþlamadan, 2007 ve 2008 yýlýndaki hazýrlýk, promosyon ve deneme etaplarý Bostik teknesi ile yapýlmýþtýr. Bu yeni tekne, Bostik'in yelken sporu yarýþlarýna olan baðlýlýðýnýn bir kanýtýdýr. Bu baðýmlýlýk, yelken sporu deðerlerinin þirket deðerlerimizle örtüþmesinden kaynaklanmaktadýr. Çünkü, yelkencilik saðlýklý deðerlere sevk eder, gereklilikleri arasýnda; takým ruhu, cesaret, alçakgönüllülük, sonuca odaklanma, azim ve teknik beceriler vardýr. Bostik teknesini takip etmek için...

3 Bostik Tarihçesi yýlýnda, Chelsea Massachussets'de BOSTIK Blacking Co. adýyla kurulmuþtur. Üç sektörde Bostik imzasý Bostik, dünyadaki en büyük yapýþtýrýcý þirketlerinden biridir. 3 ana sektör olan Yapý, Endüstri ve Tüketici alanlarýna yönelik ürünler tasarlamaktadýr. Yapý 1929 yýlýnda, USM (United Shoe Machinery) tarafýndan satýn alýnmýþ, firma 1950'lere kadar ayakkabý endüstrisine odaklanmýþ þekilde global skalada geliþtirilmiþ, ardýndan uluslararasý ölçekte yayýlmaya ve çeþitliliðe aðýrlýk vermiþtir yýlýnda Petrol ve Gaz þirketi TOTAL bünyesine katýlmýþ, zaman içinde TOTAL bünyesinde bulunan yapýþtýrýcý firmalarý ile birleþmesiyle büyümeye devam etmiþ ve düzenli satýn alým politikasý ile BOSTÝK sektördeki lider firmalardan biri haline gelmiþtir yýlýnda Petrol ve Gaz þirketi TOTAL Fina ve ELF Aquatine'in birleþmesi ile bu þirketlere ait yapýþtýrýcý firmalarý olan BOSTÝK ve Ato Findley birleþmiþ, BOSTÝK Findley ortaya çýkmýþtýr. Bostik ürünleri, her gün milyonlarca uzman ve profesyonel þirket tarafýndan yenileme, inþa etme ve dekorasyon iþlerinde kullanýlmaktadýr. Bostik'in yapýþtýrma ve sýzdýrmazlýk çözümleri, yalýtým performansýný arttýrarak, binalarý ýsýtmak ve soðutmak için kullanýlan enerjiyi de minimize eder. Uygulamalardan bazýlarý þöyledir: Su yalýtým malzemeleri, astarlar, kendiliðinden yayýlan zemin þaplarý, tesviye þaplarý, üstün performanslý ürünler, zemin kaplama yapýþtýrýcýlarý, parke ve fayans grubu yapýþtýrýcýlarý, duvar kaplama ve duvar kaðýdý yapýþtýrýcýlarý, sabitleme özelliðine sahip yapýþtýrýcýlar, mastikler, silikonlar, reçineler... Endüstri Bostik, aþaðýda belirtilen birbirinden farklý sektörlerdeki endüstri gruplarýnýn uzun vadeli iþ ortaðý olmuþtur: Kiþisel bakým ve hijyen: Non-woven bebek bezleri, ýslak mendiler ve hijyenik pedler, Sert/esnek ambalajlar, bant ve etiketler, Taþýmacýlýk: Otomotiv, havacýlýk, marin, Montaj: Tekstil, deri, ayakkabý, mobilya ve marangozluk, yalýtýmlý cam. Tüketici 2004 yýlýnda zengin ve köklü geçmiþleri olan organizasyonlarýn birleþmesi sonucu ortaya çýkan BOSTÝK FINDLEY, yapýþtýrýcý pazarýnda lider olacak tek marka olarak yoluna devam etme kararý almýþ ve yeni firma BOSTÝK doðmuþtur. Dünya çapýnda, 120'yi aþkýn ülkede 2000'den fazla ürün, tüketici pazarýndaki Bostik ürünlerinin baþarýsýnýn en iyi göstergesidir. Bu ürünler, günlük hayatta ev dekorasyonu ve materyalleriyle ilgili gereksinimleri karþýlamaktadýr: tamirat, montaj, ev bakýmý ve dekorasyonu, seramik döþeme, zemin kaplamasý, sýzdýrmazlýk, sanat ve el sanatlarý iþleri, hobi aktiviteleri...

4 Bugün Ýtibariyle Bostik 'daki 1,32 milyar Euro cirosuyla Bostik, 40 ülkedeki üretim, AR & GE ve satýþ birimlerinde 4700 kiþiyi istihdam etmektedir: Beþ kýtaya yayýlmýþ 50 üretim tesisi, 2 araþtýrma ve geliþtirme tesisi ve 10 uygulamalý araþtýrma merkezi bulunmaktadýr. Bostik, çeþitli segmentlerde lider pozisyonlara sahiptir: Non-woven tek kullanýmlýk ürünlerde dünyada bir numara, Yapý onarým ve yapýsal uygulamalar alanýnda dünyanýn ikinci en büyük þirketi, Tüketici pazarý kapsamýnda Fransa'da bir numara olmanýn yaný sýra diðer Avrupa ülkelerinde güçlü pozisyonlara sahiptir. FAALiYET ALANI BÖLGESEL DAÐILIM %30 %15 %55 YAPI ENDÜSTRi HIZLI TÜKETiM %32 %34 %34 ASYA / PASiFiK AMERiKA AVRUPA Dengeli ürün portföyü Geliþmekte olan bölgelerde sabit büyüme

5 Bostik Türkiye Tarihçesi Dünyanýn beþinci büyük Petrol ve Gaz þirketi olan TOTAL'in yapýþtýrýcýlar, sýzdýrmazlýk malzemeleri ve yapý kimyasallarý sektörlerinde global ölçekte faaliyet gösteren firmasý BOSTÝK; 2005 yýlýnda Türkiye pazarýna girerek, Çuhadaroðlu Kimya A. Þ.'yi ve sektöre adýný veren markasý Çekomastik'i bünyesine katmýþ ve Çekomastik A.Þ. kimliði altýnda yapýlanmýþtýr yýlýnda Tekfen Holding kurucu ortaðý Ali Nihat Gökyiðit in sahibi olduðu ANG Holding iþtiraklerinden Tekbau A.Þ.'yi de bünyesine katarak yapý sektörüne yönelik ürün gamýný daha da zenginleþtirmiþtir yýlýnda BOSTÝK, Türkiye deki 2 saygýn firmasý olan Çekomastik A.Þ. ile Tekbau A.Þ.'yi tek bir yönetim çatýsý altýnda entegre ederek Türkiye deki yeni oluþumunun temellerini atmýþtýr. Üretim Tesisleri Çorlu tesisi: Tekbau, sektöründe Türkiye'nin en ileri teknolojisine sahip fabrikalarýndan biri olan ve tamamý ithal makineler ile gerçekleþtirilen ikinci üretim tesisinin devreye girmesiyle, yýllýk ton kapasiteye ulaþan Çorlu'daki modern tesislerinde, ürettiði yüksek nitelikli çimento ve alçý esaslý toz ürünleri üstün hizmet anlayýþý ile bir araya getirerek tüketicinin beðenisine sunmaktadýr. Hadýmköy tesisi: Yapýþtýrýcý ve derz dolgu macunlarý alanýnda birçok ilklere ve yeniliklere imza atmýþ olan Çekomastik, jenerik markasýný Bostik in global know-how ý ile bütünleþtirerek geliþtirdiði yenilikçi ürünleri, geniþ daðýtým aðý vasýtasýyla tüketiciye ulaþtýrmaktadýr.

6 Bostik Türkiye de Yeni Oluþum TOTAL Group bünyesinde, yapý / yalýtýmlý cam / marin / otomotiv / ambalaj / hijyen / ahþap ve mobilya endüstrilerine yönelik kimyasallar, harçlar, yapýþtýrýcýlar ve sýzdýrmazlýk ürünleri alanlarýnda global marka olan Bostik, Türkiye'deki 2 saygýn firmasý olan Çekomastik A.Þ. ile Tekbau A.Þ.'yi tek bir yönetim çatýsý altýnda entegre ederek Mart 2009 itibariyle Bostik Türkiye de yeni oluþumun temellerini atmýþ oldu. Amaç ve Hedefler Söz konusu yeni oluþumla birlikte, yapý sektöründeki en geniþ tabanlý ürün portföylerinden birisine sahip olmak amaçlanmýþtýr. Bunun yanýsýra, otomotiv/marin/yalýtýmlý cam endüstrilerine iliþkin yapýþtýrma ve sýzdýrmazlýk teknolojileri alanýnda da Bostik'in global çizgisinin ve misyonunun aynen muhafaza edilmesi hedeflenmiþtir. Bu yeni oluþum çerçevesinde, Bostik Türkiye nin böylesine geniþ ve nitelikli ürün yelpazesini bünyesinde barýndýran 4 önemli global ve yerel ticari marka ile (Bostik, Simson, Çekomastik, Meister, Evo-Stik, Quelyd) iç piyasada olduðu kadar, 2 modern tesisiyle, Doðu Avrupa ve Orta Doðu coðrafyasýnda Bostik'in üretim üssü olmasý sebebiyle, ihracat alanýnda da önemli misyonlar üstlenmesi hedeflenmektedir.

7 Kalite Politikasý TOTAL Grup'un büyük önem verdiði ve global liderliði hedeflediði iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý standartlarýný iþletmelerimize aynen adapte ederek Bostik'in bu alandaki global seviyesine ulaþmak. Bostik'in araþtýrma-geliþtirme ve inovasyon (yenilikçilik) felsefesi uyarýnca yeni teknolojiler üretmek suretiyle rakiplerimizden farklýlaþmak ve sektörde hep bir adým önde olmak. Kendi kadromuz, bayilerimiz ve potansiyel müþterilerimize yönelik çaðdaþ ve sürekli bir eðitim konsepti oluþturarak kalite ve çözüm odaklý rekabet ortamý yaratmak. Ürün ve hizmet kalitesinde koþulsuz ve sürekli müþteri memnuniyeti saðlamak. Müþteri gereksinimlerine en uygun, fiyat/kalite dengesi optimum çözümler üretmek. Test Raporlarý ÞÝÞECAM ODTÜ ÝTÜ Sertifikalar BS EN ISO 9001 BS EN ISO OHSAS TSE BELGELERÝ GOST UkrSEPRO CE Çevre Bilinci Bostik'in global çevre bilincini ilke edinmek. Tesislerimizde, çevreye en az zarar veren enerjiyi en verimli þekilde kullanmak. Tesislerimizdeki katý ve sývý atýklarý ekolojik dengeye zarar vermeden, ilgili mevzuatlar uyarýnca yönetmek. Enerji tasarruf sistemleri konusunda piyasada etkin rol oynamak, yeni teknolojiler geliþtirerek çevreye ve doðal yaþama katký saðlamak. Araþtýrma - Geliþtirme Konusunda deneyimli, uzman mühendis ve teknik elemanlardan oluþan AR-GE departmaný, maliyeti ve çevresel etkileri azaltmanýn yaný sýra, kolay ve güvenli çalýþmaya öncelik verirken, müþterilerimizin ürünlerinin performanslarýný ve süreçlerin üretkenliðini arttýrmaya yardýmcý olacak uygun maliyetli ürün çözümleri tasarlamaya odaklanmaktadýr.

8 Þirket Kültürüne Baðlýlýk Bostik Way'e göre, her Bostik çalýþaný sorumluluk bilincine sahip olup, bu doðrultuda hareket etmektedir. Çalýþanlarýmýzýn eylemleri; meslektaþlarý, müþterileri ve ortaklarý söz konusu olduðunda þu altý öðeye dayanmaktadýr: Boldness / Cesaret: Farklý düþünmek ve buna göre hareket etmek, Openness / Açýksözlülük: Müþterilerini etkin bir biçimde dinlemek ve tüm sinerji imkanlarýný araþtýrmak, Sustainability / Sürdürülebilirlik: Çevreye saygýlý olurken bunu uzun vadede sürdürmeyi hedeflemek, Team Spirit / Takým Ruhu: Dayanýþmaya ve sorumluluk paylaþýmýna teþvik etmek, Integrity / Dürüstlük: Doðru þeyleri yaptýðýmýza inanmak, Keeping our commitment / Sorumluluk Alma: Verdiðimiz sözü yerine getirmek. Önceliðimiz: Ýnovasyon Müþteri ve tedarikçilerle süregelen iþbirliðimiz, pazarýn gereksinim ve beklentilerine yönelik çözümleri arttýrmaktadýr. Bu strateji, 3 önemli amaçla desteklenmektedir: Saðlýk ve çevre üzerindeki etkilerin azaltýlmasý, Ýþlevsel deðeri olan yapýþtýrýcýlar dizayn etmek, Ýlave faydalar saðlayan yeni uygulamalar için yapýþtýrýcýlar geliþtirmek. Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Ýþ güvenliði ve iþçi saðlýðý konusunda bireysel bilinci ve katýlýmý teþvik edecek eðitim konseptini oluþturmak ve en etkin biçimde uygulamak. Bilim ve teknolojinin rehberliðinde çaðdaþ çözümler üretmek. Yasal gereklere uyum içerisinde çalýþmak. Bostik'in global konseptini tüm iþletmelerimize adapte etmek suretiyle bu alanda uluslararasý standartlara eriþerek sektörde öncü rol oynamak.

9 GENEL HUSUSLAR BOSTÝK bir marka olup bu markanýn Türkiye de temsili ve kullaným hakký Tekbau Yapý Malzemeleri Madencilik San. A.Þ. ve Çekomastik Kimya San. Tic. A.Þ. ye aittir. Bu katalogta Tekbau Yapý Malzemeleri Madencilik San. A.Þ. ve Çekomastik Kimya San. Tic. A.Þ. tüzel kiþiliklerinin teþkil ettiði oluþumun bütünü ''BOSTÝK'' olarak anýlmaktadýr. BOSTÝK ayný zamanda bu ticari oluþumun bir markasýdýr. Aþaðýda tanýmlanan "genel hususlar" yalnýzca Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde geçerlidir. BOSTÝK : Ürünü piyasaya arz eden Tekbau Yapý Malzemeleri Madencilik San. A.Þ. ve Çekomastik Kimya San. Tic. A.Þ. tüzel kiþiliklerinin teþkil ettiði oluþumun bütünüdür. KULLANICI: BOSTÝK ten ve / veya bayiden ürünü alýp kullanan kiþi, kiþilerdir. BAYÝ : BOSTÝK ten ürünü alýp kullanýcýya satan ve / veya uygulayan tüzel kiþiliktir. ÜRÜN : BOSTÝK in piyasaya arz ettiði tüm mallardýr. 1. Bu katologta yer alan tüm ürünlerin satýþý BOSTÝK Bayileri aracýlýðý ile gerçekleþmektedir. 2. Bu katalogda yer alan bilgiler, BOSTÝK 'in uzun yýllar sonucunda edindiði tecrübelere, pratik ve teorik bilgilere ve ayrýca uluslararasý standartlara göre yaptýðý testlerin sonuçlarýna dayanýlarak hazýrlanmýþtýr. 3. Bu katalogta yer alan sarfiyat bilgileri, BOSTÝK'in uzun yýllar sonucunda edindiði tecrübelere, pratik ve teorik bilgilere dayanýlarak oluþturulmuþ, tavsiye edilen yaklaþýk deðerlerdir. Uygulama yapýlacak alt zeminin karakteristik özelliklerine (emiciliðine, düzgünlüðüne, astarlanmasýna vb), hava þartlarýna ve uygulayýcý yetkinliðine baðlý olarak sarfiyat miktarlarýnda deðiþkenlikler olabilir. Bundan dolayý uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmalýdýr. 4. BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; her zaman hatasýz ve ayný kalitede ürün sunmayý taahhüt eder. Uygulanan ürünün ve / veya yapýlan iþlerin nihai sonuçlarýyla ilgili BOSTÝK in hiç bir garantisi söz konusu deðildir. BOSTÝK ürünlerinin, nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin sadece önerilerde bulunabilir. Ürünlerin hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde iþbu katalogda yer alan teknik sayfalar incelenmelidir. 5. Ürünlerin doðru ve baþarýlý bir þekilde uygulanýp, öngörülen gerekli performansýn elde edilmesi kullanýcýnýn yükümlülüðünde olup, BOSTÝK'in kontrolü ve sorumluluðu dýþýndadýr. Ürünün, genel inþaat yapým kurallarý çerçevesi ve bu katalogda yer alan, nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda ve / veya dýþ etkenlere baðlý oluþabilecek sonuçlardan BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Kullanýcý uygulama öncesinde satýn aldýðý veya alacaðý ürünlerin kendi amacýna ve / veya detayýna uygun olup olmadýðýný kontrol etmekten sorumludur. Uygulama öncesinde ve / veya sonrasýnda daha fazla bilgi desteði için BOSTÝK'e danýþýnýz. 6. esnasýnda, Ýþ ve Ýþçi Saðlýðý Kurallarý 'na uygun iþ elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük maske, emniyet kemeri vb. iþ ve çevre güvenliði için gerekli tüm araçlarýn kullanýlmasý ve gerekli tedbirlerin alýnmasý kullanýcýnýn sorumluluðundadýr. Kurumuþ malzemelerin tahriþ edici etkilerinden dolayý ürünlerin cilt ve göze doðrudan temasýndan kaçýnýlmalý; temas etmesi halinde ise hemen bol su ve sabun ile yýkanýp acilen en yakýn doktora müracaat edilmelidir. Uygulama yapýlan alanlara yiyecek ve içecek sokulmamalý, ürünler yutulmamalýdýr. Tüm ürünler çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde saklanmalýdýr. Alerjik durumlara baðlý olarak beklenmeyen bir yan etki ile karþýlaþýlmasý durumunda derhal en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmalýdýr. 7. Risk Ýþaretleri : R 37/38: Solunum sistemini ve cildi tahriþ edicidir. R 41: Gözde ciddi hasar riski. R 43: Cilt ile temasýnda hassasiyet oluþturabilir. Güvenlik Ýþaretleri : S 2: Çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutun S 24: Cilt ile temasýndan sakýnýn. S 26: Göz ile temasýnda bol suyla yýkayýn ve doktora baþvurun S 37/39: Uygun koruyucu eldiven ve gözlük/maske kullanýn. S 46: Yutulmasý halinde hemen doktora baþvurun, kabý veya etiketi gösterin 8. Ýþbu katalog, yenisi oluþturulana kadar geçerli olup; bundan önceki tüm kataloglarý, açýklamalarý ve etiket bilgilerini hükümsüz kýlar. 9. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. BOSTÝK yazý ve rakamlardaki tipografik hatalardan sorumlu deðildir. 01 / Ocak / 2012

10 C 3 kg / m 2 5 Lt. 30 Max.10 mm A B 5 2 kg / m 2 3 kg / m 2 1 kg / m kg / m kg / m 2

11

12 ÜRÜN GRUPLARI SAYFA NO: SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ 12 ZEMÝN TEKNOLOJÝLERÝ 60 DEKORATÝF YAPIÞTIRICILAR 84 SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI 112 ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ 136 PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ 184 SIVA VE ÖRGÜ HARÇLARI 192 TEKNÝK HARÇLAR 210 MASTÝK TEKNOLOJÝLERÝ 238 AKSESUARLAR & ALETLER 300

13

14 SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ MS POLÝMER ESASLILAR AquaBlocker AquaBlocker Liquid RenoGrund PU ÇÝMENTO ESASLILAR CemenTech C1 CemenTech C1 Duo CemenTech Sulfat CemenTech C2 CemenTech C2 Combi CemenTech C2 Extra CemenTech C2 UV CemenTech C2 Duo LÝKÝT KAPLAMALAR AquaRoll PU Mono AquaRoll PUPrim - PP AquaRoll PUPrim - MP AquaRoll Easy AquaRoll Saniter AquaRoll Bitumy AquaRoll B1 AquaRoll B1 Flex AquaRoll BC2 AquaRoll BituCoat 32 CEPHE KORUYUCULAR SX Roll SX SLR TAMAMLAYICI MALZEMELER BituGrout Evo-Stik FlashBand FlexBand L FlexBand V FlexBand H FlexBand 90 FlexBand 270 FlexMesh 75 FlexBand DL 140 FlexBand DL 240 FlexBand Fine FlexBand Butil SwellTape CemenTech X EPOKSÝ ESASLILAR Eponal 385 Eponal 382 MS Polimer Hibrid Kaplama MS Polimer Hibrid Kaplama MS Polimer Hibrid Kaplama Astarý 1K Su Yalýtým Harcý 1K Kristalize Su Yalýtým Harcý Sülfata Dayanýklý Su Yalýtým Harcý 2K Esnek Su Yalýtým Harcý 2K Esnek Su Yalýtým Harcý 2K Ekstra Esnek Su Yalýtým Harcý 2K UV Dayanýmlý Su Yalýtým Harcý 2K Kristalize Su Yalýtým Harcý PU Esaslý Su Yalýtým Kaplamasý PU Esaslý Emici Yüzey Astarý PU Esaslý Astar Em. Olmayan Yüzeyler Ýçin Likit Membran Likit Membran Bitüm Emülsiyonu 1K Bitümlü Ýnce Kaplama 1K Bitümlü Esnek Ýnce Kaplama 2K Bitümlü Kalýn Kaplama 2K Bitümlü Kalýn Kaplama Þeffaf Yüzey Koruyucu Cephe Temizleyicisi Bitümlü Dolgu Harcý Kendinden Yapýþkanlý Bitümlü Bant Elastik Bant Elastik Boru Manþeti Elastik Manþet Elastik Ýç Köþe Bandý Elastik Dýþ Köþe Bandý File Elastik Dilatasyon Bandý Elastik Dilatasyon Bandý Elastik Armür Butil Bant Su Tutucu Þiþen Bant Su Týkacý Epoksi Kaplama Epoksi Astar SAYFA NO

15 AQUA BLOCKER Solvent içermez Bitüm içermez Silikon içermez Yüksek elastikiyet özelliðine sahiptir Ýþçilikten tasarruf saðlar Rulo ile rahatça sürülebilir 10 mm ye kadar çatlak köprüleme özelliði vardýr Düþük sarfiyatlýdýr Tüm zeminlere tutunabilir Hava þartlarýndan etkilenmez UV dayanýmlýdýr Zemine direkt tutunabilme özelliðine sahiptir 2 kat halinde uygulanýr Kullanýma hazýrdýr Çabuk kurur Kýsa zamanda sertleþir Kokusuzdur

16 ÜRÜNLER AquaBlocker AquaBlocker Liquid Taným MS Polimer Hibrid Kaplama MS Polimer Hibrid Kaplama Kullanýldýðý Yerler Ýç ve dýþ mekanlarda, Düþey uygulamalarda, Duvarlarda, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda, Islak hacimlerde. Ýç ve dýþ mekanlarda, Yatay uygulamalarda, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda Balkon ve teraslarda, Islak hacimlerde. Özellikler Hava þartlarýna mukavimdir. Her türlü yüzeye mükemmel yapýþýr. Mükemmel yapýþma mukavemetine sahiptir. Üstün çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. Her türlü yüzeye mükemmel yapýþýr. Mükemmel yapýþma mukavemetine sahiptir. Üstün çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Gri Gri TEKNÝK VERÝLER Uygulanabilir Kalýnlýk Ýlk Kuruma Son Kuruma Max 2 mm 4 Saat 24 Saat Max 2 mm 4 Saat 24 Saat Sarfiyat Ambalaj 1,5-1,8 kg / m 2 / mm 1 kg lýk teneke ve 14 kg lýk plastik kova (7 kg x 2 adet alüminyum ambalajda) 1,5 kg / m 2 / mm 1 1,5 kg / m 2 / mm 1,5 kg / m 2 / mm 1,5-1,8 kg / m 2 / mm 14 kg lýk plastik kova (7 kg x 2 adet alüminyum ambalajda) 1 1,5 kg / m 2 / mm SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ 15

17 AquaBlocker ve AquaBlocker Liquid MS Polimer Hibrid Kaplama SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ 16 Aqua Blocker solventsiz, su katýlmamýþ, bitüm içermeyen, kuruduktan sonra büzüþme ve çökme yapmayan ve DIN 18195'e göre binalarda kullanýma uygun olan bir su yalýtým malzemesidir. Aqua Blocker Liquid ise, yatay yüzeylerde kullanýlan, kendinden yayýlma özelliðine sahip bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Tamamen kürlendikten sonra, malzeme su geçirmez olup, maksimum 5mm'ye kadar olan çatlaklarý onarmaktadýr. Ayrýca, betona karþý agresif olan doðal yeraltý sularýna karþý da dayanýklýdýr. MS Polymer teknolojisine göre üretilen Aqua Blocker, geleneksel kalýn uygulamalý bitümlü kaplamanýn güvenilir çatlak örtme ve su geçirimsizlik performansý ile bitümlü emülsiyon uygulamasýnýn kolaylýðýnýn bir bileþimidir. Solvent, su ve bitüm içermeyen Aqua Blocker, +5 ila +35 arasýndaki sýcaklýklarda hafif nemli yüzeylere çok iyi yapýþmaktadýr. Özel Rulo (kýsa kýllý velur rulo) yardýmýyla iki kez uygulanýr. Aqua Blocker, ilgili kuruluþlar tarafýndan, DIN , 5. ve 6. Bölüm'e göre, mastikler için Yapý Ürünleri A Listesi 2. Bölüm, 1.12 (abp) maddesi uyarýnca 06/2006 tarihli sayýda "Prüfgrundsätze für Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoffen"e (sývý plastik kullanýlan yapýlarda su geçirmez mastiklerin genel test prosedürlerine) göre belgelendirilmiþtir. Uygulama alaný - Binalarýn su geçirimsizliði: DIN standardýna göre, bodrum katlarý, yeraltýnda bölümleri bulunmayan yapýlar, temeller, zemin plakalarý, baðlantý yerleri, baca kovanlarý gibi toprakla temas eden yapý elemanlarýnýn zemin nemine, durgun suya, basýnçsýz suya ve birikmiþ sýzýntý sularýna karþý uzun süreli korunmasý için kullanýlmaktadýr. Dikey yüzeyler: Tiksotropik Aqua Blocker, harç, beton ve geçirimsiz betondan yapýlma bodrum kat istinat duvarlarý gibi dikey yüzeylerin yalýtým iþlemleri için kullanýlýr. Yatay yüzeyler: Aqua Blocker Liquid, temeller ve zemin plakalarý gibi yatay yüzeylerin yalýtýlmasýna ilaveten, ticari alanlarda buhar sýzdýrmazlýk ürünü olarak, balkon ve teraslarda þap altýnda uygulanarak seramik ve zemin kaplamasý ile kombine kullanýlýr. Bu ürün ayrýca, ticari endüstriyel alanlarda oturma ve genleþme derzlerinin doldurulmasý için de uygundur. Prefabrik beton kýsýmlar: Aqua Blocker, ilgili kuruluþlar tarafýndan, Yapý Ürünleri A Listesi, 2. Bölüm, madde 1.4 (abp)'ye göre, su geçirmeye karþý yüksek dayanýmlý betondan yapýlmýþ olan dýþarýdan, þerit þeklinde kullanýma uygun sýzdýrmazlýk ürünü olarak, basýnçlý ve basýnçsýz su ile zemin nemine karþý kullanýlmak üzere belgelendirilmiþtir. Yüzeyler: Harç (DIN Kýsým, Bölüm 1-11'e göre), gözenekli beton/bloklar, kireç-kumtaþý/bloklar, prefabrik beton kýsýmlar ve su geçirmez beton. Yüzeyin hazýlanmasý: Mineral yüzey sert, saðlam ve düz olmalý; yüzeyde çakýllarýn oluþturduðu çýkýntýlar, oyuklar ya da açýlmýþ çatlaklar veya çizikler bulunmamalýdýr. Kaplanacak olan yüzeyde, yað, kalýp yaðý, toz kalýntýlarý, cüruflu tabakalar ve diðer ayýrýcý katmanlar olmamalýdýr. Harçlý yüzeylerdeki derzler iyice doldurulmalý, kenarlar ve dolgular (en az 4cm uzunluðunda) yuvarlatýlmalýdýr. Bazý yerleri açýlmýþ olan ve üzerinde oyuklar bulunan düzensiz harçlý yüzeylerle birlikte ufalanan kýsýmlar ve kusurlu yerler bu amaç için özel olarak üretilmiþ Bostik tamir harçlarý ile uygulanmadan önce doldurulmalý ve düzleþtirilmelidir. Sýzdýrmazlýk iþlemlerine baþlamadan en az 24 saat önce, polimer takviyeli Bostik tamir harçlarý kullanarak duvarda/taban bölgede girintiler açýnýz. Negatif basýnç altýndaki yeraltý suyuna karþý, su geçirmez Bostik CemenTech C1 Duo kullanarak, dýþ duvarýn üzerine beton temel altlýðýn ön kenarýndan 30cm yüksekliðe kadar iki kat yüzey sýzdýrmazlýk ürününü ara vermeden uygulayýn. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid astar gerektirmeksizin hafif nemli yüzeylerin üzerine uygulanabilmektedir. Duraðan sudan kaçýnýnýz. Yapý bölümlerinin ya da ortamýn sýcaklýðý +5 C'nin altýndaysa Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid ile iþlem yapmayýnýz. Aqua Blocker kullanýma hazýr bir üründür ve ambalajýndan çýkarýlýp doðrudan kullanýlabilir. Özel Rulo (kýsa kýllý velor rulo) kullanýlarak düz bir þekilde ve ara vermeden iki kat uygulanmalýdýr. Aqua Blocker Liquid, alüminyum ambalajdan doðrudan yüzeye dökülür ve bir diþli mala ile yayýlýr. Tüm yüzeyin üzerine düz bir þekilde iki kat uygulanýr. Mm baþýna yaklaþýk 1,5 kg/m2 kat kalýnlýðý gerekmektedir. Ýkinci katý uygulamadan önce ilk katýn kurumasýný bekleyin. Ortam sýcaklýðý ile yüzeyin sýcaklýðý +5 C ile +35 C araýnda olmalýdýr. Bostik FlexMesh file desteðini tüm yüzeyin üzerine yetecek þekilde Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid ürününün ilk katýna bastýrýn. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid inþaat derzlerinin sýzdýrmazlýðý için kullanýma uygun deðildir. Malzemenin çalýþma ýsýsý +5 C ile +25 C arasýnda olmalýdýr. Sonraki aþamalar için faydalý bilgiler: Diðer çalýþmalara geçmeden önce, Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid ürününün tamamen (+20 C'de / %50 baðýl nemde yaklaþýk 24 saat) kurumasýný bekleyin. Ürün tam yükleme kapasitesine ulaþtýðýnda, uygun koruyucu, drenaj ya da sýzdýrmazlýk plakalarý kullanarak DIN 'e uygun biçimde korunmalýdýr. Bu aþamada tek nokta ve linear yük konsantrasyonlarýndan kaçýnýlmalýdýr. Plakalar Aqua Blocker kullanarak sabitlenebilir. Uygulama alaný - Çatý sýzdýrmazlýðý: Baca baðlantý yerlerinin, ayrý çatý ýþýklýklarýnýn, düz çatýlardaki kenar ve köþe yerlerinin, yaðmur suyu oluklarýnýn, çatý baðlantý yerlerinin tamir ve sýzdýrmazlýk iþlerinde ve yatay yüzeylerde kullanýlýr. Küçük alanlarýn tamiri Mesela, küçük yüzey tamirleri, bahçe barakalarýnýn küçük çatýlarý üzerindeki maksimum 1mm geniþlikteki çatlaklar ile mevcut çatý sýzdýrmazlýk malzemesinin kýsmi hasarlarýný ve daha önce belirtilen uygulamalarý kapsamaktadýr. Yüzey saðlam olmalý, yük taþýma kabiliyeti bulunmalý ve ayrýlmýþ tabakalar barýndýrmamalýdýr. Genelde çatý bölgesinde bulunan, eskimiþ, sýký bir þekilde yerleþtirilmiþ, arduvaz taþlý bitümlü plakalar/ çakýl taþlarýyla kaplanmýþ bitümlü plakalar, eskimiþ PVC plakalarý, beton ve ahþap gibi genellikle çatýda görülen yüzeyler Aqua Blocker ile tamir edilebilir. PIB-/EPDM-plakalarýnýn üzerine yapýþmasýný test etmek için uygulama öncesinde yapýþma testi yapmanýz tavsiye edilir. Eski, gevþek plakalarý tamamen çýkarýn. Aqua Blocker 'ý iki kez uyguladýktan sonra minimum 2mm kalýnlýðýnda oluþan tabakayý muhafaza edin. Nemli yüzeyler (negatif taraftan nüfus eden nemden de kaynaklanmaktadýr) kabarcýklara neden olabilir. ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi oluþturulana kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

18 Beton yüzeylerin yüzey restorasyonu: Mineral yüzey sert, saðlam ve düz olmalý; yüzeyde çakýllarýn oluþturduðu çýkýntýlar, oyuklar ya da açýlmýþ çatlaklar veya çizikler bulunmamalýdýr. Kaplanacak olan yüzeyde, yað, kalýp yaðý, toz kalýntýlarý, cüruflu tabakalar ve diðer ayýrýcý katmanlar olmamalýdýr. Ufalanan kýsýmlar ve kusurlu yerler Bostik tamir harçlarý ile uygulanmadan önce doldurulup düzeltilmeli. Kuru betonun gözeneklerinin, astar katý görevi gören Bostik Renogrund PU ile doldurulmasý tavsiye edilir. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanmadan önce astar tamamen kuru olmalýdýr (20 C'de / %50 baðýl hava neminde yaklaþýk 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanýr. Ýlk kat üzerinde yürünebilecek hale geldiði zaman ikinci kat uygulanabilir. Minimum kat kalýnlýðý 2 mm olmalýdýr. Yüzey 25 m2'den büyükse, Bostik FlexMesh file desteðini, ters dönmüþ kenarlar ve baðlantý yerleri de dahil olmak üzere ilk katýn içine yedirerek tüm yüzeye uygulayýn. Kat kalýnlýðý en az 2,5mm olmalýdýr (file dahil). Eski yüzeylerin yüzey restorasyonu: Yüzey sert, saðlam olmalý ve ayýrýcý katmanlar barýndýrmamalýdýr. Temizlendikten sonra, arduvaz taþlý veya çakýl taþý barýndýran eskimiþ, sýký bir þekilde yerleþtirilmiþ bitüm plakalar gibi genelde çatýda görülen yüzeyler ve eskitilmiþ PVC plakalarý Aqua Blocker ile tamir edilebilir. Bostik Renogrund PU astarýn kuru yüzeye uygulanmasý tavsiye edilir. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanmadan önce astar kürlenmelidir (20 C'de / %50 baðýl hava neminde yaklaþýk 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanýr. Bostik FlexMesh file desteðini, ters dönmüþ kenarlar ve baðlantý yerleri de dahil olmak üzere ilk katýn içine yedirerek tüm yüzeye uygulayýn. Ýlk kat üzerinde yürünebilecek hale geldiði zaman ikinci kat uygulanabilir. Kat kalýnlýðý en az 2,5mm olmalýdýr (file dahil). Bu yöntem kullanýlarak 4mm geniþliðindeki çatlaklar onarýlabilir. Zýmparalanmýþ bitümlü plakalarý onarmak için, ince bir kat daha Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanmasý gerekmektedir. Bu kat çakýl taþlarýyla tamamen kaplanmalýdýr. Garajlar ve otoparklarýn yeniden düzenlenmesi: Uygun yüzeyler OSB plakalar, ekli kaplamalar ve arduvaz taþlý bitümlü plakalar/çakýl taþýyla kaplanmýþ bitümlü plakalardýr. Yüzey sert, saðlam olmalý ve ayýrýcý katmanlar barýndýrmamalýdýr. Bostik Renogrund PU astarýn kuru yüzeye uygulanmasý tavsiye edilir. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanmadan önce astar kürlenmelidir (20 C'de / %50 baðýl hava neminde yaklaþýk 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanýr. Ýlk kat üzerinde yürünebilecek hale geldiði zaman ikinci kat uygulanabilir. Arduvaz taþlý bitümlü plakalarýn/çakýl taþýyla kaplanmýþ bitümlü plakalarýn üst üste gelen kýsýmlarý minimum 2 mm kat kalýnlýðý muhafaza edilerek astarlanmalýdýr. OSB plakalar ve zývana kiniþli cilasýz kaplamalar söz konusuysa, Bostik FlexMesh file desteðini, ters dönmüþ kenarlar ve baðlantý yerleri de dahil olmak üzere ilk katýn içine yedirerek tüm yüzeye uygulayýn. Kat kalýnlýðý en az 2,5mm olmalýdýr (file dahil). Arduvaz taþlý bitümlü plakalarý onarmak için, ince bir kat daha Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanmasý gerekmektedir. Bu kat çakýl taþlarýyla tamamen kaplanmalýdýr. Yapý bölümlerinin ya da ortamýn sýcaklýðý +5 C'nin altýndaysa Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid ile iþlem yapmayýnýz. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid kullanýma hazýr bir üründür ve ambalajýndan 1,5 kg / m 2 1,5 kg / m 2 1,5 kg / m 2 çýkarýlýp doðrudan kullanýlabilir. Aqua Blocker özel rulo (kýsa kýllý velor rulo) kullanýlarak, Aqua Blocker Liquid ise diþli mala ile uygulanmalýdýr. Makinelerle uygulama: Dittmann Injecta D 102 ile UniMaster komprsör kullanýlarak püskürtme yapýlabilir. Temizleme: kürlenmiþ mekanik kalýntýlarý spatula ya da benzeri bir gereçle çýkarýnýz. Notlar: Bitümlü yüzeyler Aqua Blocker 'ýn rengini deðiþtirebilir. Bu renk deðiþimi teknik bir kusur deðildir. Nemli yüzeyler çatý bölgesinde kabarcýklara neden olabilir. Þayet minimum kat kalýnlýðý muhafaza edilmezse, çatlaklar ve yapýsal kusurlar meydana gelebilir. Mastik uygulanmýþ yüzeyler ile Aqua Blocker arasýndaki geçiþlere, akýþkanlaþtýrýcýlara, negatif etkileþimlere ve kopmalara dikkat ediniz. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid ile restore edilmiþ yüzeyler üzerinde yalnýzca bakým amaçlý yürüyünüz. ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi oluþturulana kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012 Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi 1 mm baþýna kat kalýnlýðý için yaklaþýk 1,5 kg/m 2 Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. Aqua Blocker : 1 kg teneke kutu, 14 kg plastik kova içerisinde aluminyum folyoda. Aqua Blocker Liquid: 14 kg plastik kova içerisinde aluminyum folyoda. Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir. Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Max. 2 mm Açýk Gri Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Max 2 Çatlak Onarma (Bostik FlexMesh file desteði olmadan) Ýlk ve Ýkinci Kat ArasýndakiKuruma Süresi (saat) Tam Kuruma Süresi (saat) Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý Uygulama Sýrasýnda AquaBlocker Malzeme Sýcaklýðý Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Min 5 mm (kuru kat kalýnlýðý 2,5 mm de) ~ 8 ~ C ile + 35 C arasý + 15 C ile + 25 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ 17

19 RenoGrund PU MS Polimer Hibrid Kaplama Astarý Beton ile çimento, kalsiyum sülfat þaplar gibi emici veya emici olmayan alt yüzeyler için tek bileþenli solventsiz astardýr. Üç kat sürüldüðünde kýlcal biçimde artan nemin veya nem içeriðinin azami % 4,5 cm' ye kadar kalýcý olarak önlenmesine iliþkin rutubete dayanýklý alt yüzeylere de uygundur. Kýlcal biçimde artan nemin önlenmesine iliþkin olarak kalsiyum sülfat þaplar ile yerden ýsýtma sistemleri üzerindeki þaplarda uygun deðildir. Emici yüzeylerde, Beton, sýva vb mineral esaslý yüzeylerde, Tek bileþenlidir. Solventsizdir. Kokusuzdur. Yüksek derecede yapýþma gücü vardýr. Bayýndýrlýk Poz no: /8-g Kýzýl Kahverengi Birim Hacim Aðýrlýðý 1,2 ± 0,2 Viskozite (cp) ~ 4 Tam Kuruma Süresi (saat) 8-12 Yerden Isýtma Kaloriferi Ýçin Uygunluk Astarlama olarak: Evet Rutubet önleyici olarak: ýsýtýlmýþ çimento þaplarý üzerinde parkelerin yapýþtýrýlmasýnda sadece azami % 3 cm'ye kadar olan nem içeriði. Broþürlere ve Alman Ýnþaat Sektörü Merkez Birliði ek uyarýlarýna dikkat edin. Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Alt yüzeyler düz, temiz, çatlaklardan arýndýrýlmýþ ve kendisini taþýyabilecek saðlamlýkta olmalýdýr. Mevcut kurallar çerçevesinde negatif su basýncýna karþý önlemler alýnmýþ olmalýdýr. Kalsiyum sülfat esaslý þaplar mekanik yolla önceden hazýrlanmalý ve özenli biçimde elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir. Þap üreticilerinin talimatlarýna uyulmalýdýr. Astarlar, standart olmayan yüzeyleri "döþemeye hazýr" konuma getirmezler. Aksine uygun alt zeminler üzerine kullanýlacak kaplama ürünleriyle birlikte optimum sonuçlarý elde etmek için kullanýlýrlar. Bostik Renogrund PU düzgün biçimde alt yüzeye uygulanmalýdýr, fakat bu süre zarfýnda bir su birikintisinin oluþumu engellenmelidir. Uygulama iþlemi diþli mala veya kadife bir rulo ile gerçekleþir. Optimum bir alt yüzey astarlamasý veya dolgu amaçlý kapalý bir astarlama filmi elde etmek için malayla sürme iþlemi yapýlýrsa sonradan herhangi bir rulo ile iþlem yapýlmamalýdýr. Rutubet önleyici olarak Bostik Renogrund PU üç kez uygulanmalýdýr. Her sürme iþleminden sonra 4 ile 6 saatten az olmamak kaydýyla 24 saatten önce bir kuruma süresi gereklidir. Bir sonraki sürme iþlemi, bir önceki sürme iþleminin sürme yönünün enine yönünde gerçekleþmelidir. Ardýndan, bir sonraki iþlemlerde kaygan olmayan alt yüzey saðlamak için de üçüncü sürme iþleminin henüz ýslak olan üst yüzeyine kuru kumlar (örneðin Bostik QS) eþit biçimde serpiþtirilmelidir. Arta kalan kuru kum, astarlama veya rutubet önlemeye iliþkin sürme iþleminin bitiminin ardýndan, en erken 8 ile 12 saat sonrasýnda elektrik süpürgesiyle temizlenmeli veya süpürge ile süpürülmelidir. Eðer daha baþka uygulama gerekli deðilse, Bostik Renogrund PU üzerinde son katýn sürme iþleminden sonra 24 saat içinde bir sonraki iþlem direkt olarak uygulanabilir. Astarlama olarak yaklaþýk 0,150 kg / m². Rutubet önleyici olarak yaklaþýk 0,4-0,5 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 11 kg lýk plastik bidonda. Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 3 bidon istiflenmelidir. Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla depolama ömrü maksimum 6 aydýr. SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ 18 0,150 kg / m 2 0,150 kg / m 2 ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi oluþturulana kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

20 Uygulama Bostik AquaBlocker UV ýþýnlarýna ve dýþ hava koþullarýna dayanýklýdýr. Her türlü çatý bitiþ detayýnda güvenle kullanýlýr. Bostik AquaBlocker Liquid her tür malzeme üzerine güçlü bir þekilde yapýþýr, astar gerektirmez. Kuruduðunda yekpare, eksiz, sürekli bir su yalýtým katmaný oluþturur. Bostik AquaBlocker sürekli elastiktir. Mükemmel çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. Malzemelerin ek yerlerinin sýzdýrmazlýðýnda ve tamiratlarýnda güvenle kullanýlýr. Bostik AquaBlocker tuvalet, banyo, mutfak gibi ýslak hacimlerde fayans - seramik uygulamalarý öncesinde su yalýtým amaçlý olarak kullanýlýr. Bostik AquaBlocker bodrum kat temel yalýtýmlarýnda, toprak altýndaki yapýlarýn, suyun zararlý etkilerine karþý korunmasýnda güvenle kullanýlýr. Astar gerektirmez, her türlü yüzeye güçlü bir þekilde yapýþýr. Bostik AquaBlocker sürekli elastiktir. Çatlama riski olan hareketli derzlerde ve yatay - düþey birleþim yerlerinde oluþabilecek su sýzýntýlarýný durdurmakta kullanýlýr. SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ 19

AQUA BLOCKER Solvent içermez Bitüm içermez Silikon içermez Yüksek elastikiyet özelliðine sahiptir Ýþçilikten tasarruf saðlar Rulo ile rahatça sürülebilir 10 mm ye kadar çatlak köprüleme özelliði vardýr

Detaylı

SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ MS POLÝMER ESASLILAR AquaBlocker AquaBlocker Liquid RenoGrund PU ÇÝMENTO ESASLILAR CemenTech C1 CemenTech C1 Duo CemenTech Sulfat CemenTech C2 CemenTech C2 Combi CemenTech C2 Extra

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

ÜRÜNLER AquaRoll PU Mono AquaRoll Easy AquaRoll Saniter AquaRoll Bitumy Taným Poliüretan Esaslý Su Yalýtým Kaplamasý Likit Membran Likit Membran Bitüm Emülsiyon Kullanýldýðý Yerler Sadece pozitif tarafta,

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 0 CeraBest Fuga 20 CeraBest

Detaylı

ÜRÜNLER 0 20 L Taným Duvarda ve zeminde Yatayda ve düþeyde. Kullanýldýðý Yerler Özellikler Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. mm ye kadar uygundur. Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir.

Detaylı

SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 105 CeraBest Fuga 120 CeraBest

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

ZEMÝN ÞAPLARI NivoTech 105 NivoTech 110 Roxol Travaux Rapides Roxol Flex NivoTech PoroPrim NivoTech FilloPrim NivoTech MarmoPrim Eponal 376 ÇÝMENTOLU KURU ÞAPLAR NivoTech DS 2050 NivoTech ChapMix NivoTech

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

QS 2 Kuvars Kumu Bostik Kuvars Kumu QS 2, yýkanmýþ, elenmiþ ve kurutulmuþ doðal kuvars kumudur. 0,2-0,8 mm boyutlarýndadýr. Yýkanmýþtýr. Elenmiþtir. Kurutulmuþtur. Granülometri (mm) Kuru 0,2-0,8 ~ 1,5

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

SIVA VE ÖRGÜ HARÇLARI ALÇI SIVALAR Meister AMS Meister AES Meister ASS Meister BBA ÇÝMENTOLU SIVALAR Meister SH Meister CMS Beyaz Meister CMS Dýþ Meister CMS Ýç Meister IS Meister EYA ÖRGÜ HARÇLARI Meister

Detaylı

TAMÝR HARÇLARI SRM - H Yapýsal Tamir Harcý SRM - T Yapýsal Tamir Harcý 410 HP Beton Tamir Harcý 410 Flex Elyaflý Kalýn Tamir Harcý 410 Kalýn Tamir Harcý 205 Ýnce Tamir Harcý DÜZELTME MACUNLARI VE HARÇLAR

Detaylı

TAMÝR HARÇLARI SRM - H Yapýsal Tamir Harcý SRM - T Yapýsal Tamir Harcý 410 HP Beton Tamir Harcý 410 Flex Elyaflý Kalýn Tamir Harcý 410 Kalýn Tamir Harcý 205 Ýnce Tamir Harcý DÜZELTME MACUNLARI VE HARÇLAR

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

Ýç Sýva Alternatifleri Alt Zemin Tuðla / Bims Blok Gazbeton Meister EYA Alt Yüzey Hazýrlýðý Meister CMS Ýç Meister SDH Meister AES Alt Sýva Katý Meister CMS Ýç Meister IS Meister ASS Meister AMS Meister

Detaylı

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ YAPIÞTIRICILAR ClimaTech FX 120 ClimaTech PanoFix ClimaTech UniFix ClimaTech BituFix SIVALAR ClimaTech PL 206 ClimaTech PlanEx ClimaTech UniPlast PLAKALAR ClimaTech EPS -

Detaylı

BituGrout Bitümlü Dolgu Harcý Bostik BituGrout, solvent içermeyen, Avrupa Birliði Normlarý na göre üretilen, sýcak uygulamalý, sürekli yüksek elastikiyete sahip, bitümlü dolgu malzemesidir. Kullanýldýðý

Detaylı

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf

Detaylı

DEKORATÝF YAPIÞTIRICILAR PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý PK Profi Seal Dolgu Mastiði Parkett Acrylat

Detaylı

Teknolojisi nedir? Teknolojisi, 1970'lerin sonunda Japonya'da geliþtirilmiþ, 25 yýldan fazla bir geçmiþe ve tecrübeye sahiptir. Avrupa'da ilk defa 1986'da BOSTÝK tarafýndan kullanýlmýþtýr. Solvent, silikon,

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson PanelTack HM Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Simson Primer MSP Simson Primer M Panel Yapýþtýrýcýsý Panel Yapýþtýrýcýsý Çift

Detaylı

MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Universal Genel Amaçlý Silikon Bostik Universal, polisiloksan esaslý, tek bileþenli, hava ile sertleþen, genel amaçlý, %100 silikon ihtiva eden, asetik bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Cam / cam, cam / alüminyum

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Alfa Hibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda, ıslak zeminlere

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Yapý Kataloðu den bugüne AK-ÝZO Yalýtým Sistemleri San. ve Tic. A.Þ. 2005 yýlýnda AKTAÞ GROUP bünyesinde kurulan bir þirkettir. 1938 yýlýnda küçük bir lastik tamir atölyesi ile temelleri atýlan Aktaþ Group,

Detaylı

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ Neden Sprey Poliüretan? Sprey poliüretan sert köpük, reaksiyon süresi hýzlandýrýlmýþ

Detaylı

SIVI YALITIM MALZEMELERİ

SIVI YALITIM MALZEMELERİ SIVI YALITIM MALZEMELERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi SIVI YALITIM MALZEMELERİ 1. Bitüm 2. Asfalt 3. Sika 4.

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

EPDM Fix EPDM Yapýþtýrýcýsý Bostik EPDM Fix çok yönlü uygulanabilen, özellikle dýþ cephe sistemlerindeki EPDM membran ve örtülerin yapýþtýrýlmasýnda kullanýlabilecek, tek komponentli hibrid, MS Polimer

Detaylı

BETON KATKILARI KILAVUZU

BETON KATKILARI KILAVUZU BETON KATKILARI KILAVUZU 04-2016 ÝÇÝNDEKÝLER Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký...2 BK02 Eski-Yeni Beton Aderans ve Su Geçirmezlik Katkýsý...8 BK03 Priz Hýzlandýrýcý Kimyasal Katlý...14 ÝÇÝNDEKÝLER BK05-C

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

www.ozdiclekimya.com.tr

www.ozdiclekimya.com.tr ÖZ DÝCLE YAPI KÝMYASALLARI A.Þ. DÝCLE PERLÝTLÝ SIVA ALÇISI DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI DÝCLE MAKÝNE SIVA ALÇISI DÝCLE KARTNPÝYER ALÇISI DÝCLE ALÇI PLAKA YAPIÞTIRMA ALÇISI DÝCLE ALÇI PLAKA DERZ DLGU ALÇISI

Detaylı

Bitümento BT2K 600. Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi

Bitümento BT2K 600. Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi Bitümento BT2K 600 Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi Kullanım Yerleri Temel, perde duvar ve bodrum gibi zemin altı

Detaylı

Baumit MPI 25. Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır.

Baumit MPI 25. Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Baumit MPI 25 Makine Sıvası Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Bileşimi Kalsiyum hidrat, çimento, sıva kumu, perlit, katkı maddeleri. Özellikler

Detaylı

Sealants and Adhesives

Sealants and Adhesives Sealants and Adhesives Mutfak Ve Banyo Silikonu BONDİT MUTFAK VE BANYO SİLİKONU, mutfak ve banyo gibi rutubetli ortamlardaki sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen yüksek kaliteli %100 silikondur.

Detaylı

YALITIM SÝSTEMLERÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Temelden çatýya kesin çözüm... Multiplan Vertriebs GmbH Multiplan Yalýtým Sistemleri A.Þ., Türk sanayicisi ve inþaat sektörünün talep ettiði yüksek kaliteli ürünlerini,

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ 2015-1 Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr Not: Ürün Kataloðu üzerinde belirtilmiþ bütün öneri ve talimatlar genel olarak kendi deney ve tecrübelerimizin sonuçlarýdýr. Ürün

Detaylı

EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI

EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI 1 EKOKAT SP 201 YALITIMLI TERAS ŞAPI ÜRÜN TANIMI : EKOKAT - SP 201 Yalıtımlı Teras Şapı, perlit esaslı, ısı ve ses yalıtımı sağlayan, yanmaz, hafif teras şapıdır. KULLANIM

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m²

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m² lar Flex (FX) Flex 9,5 1010951225 2.500 2,40 TL/m² 7-8 kg/m 2 60 Adet/Palet PK 1010951226 1010951227 KK 1010951228 1010951229 YYK 1010951230 Flex 12,5 1010121225 2.500 2,47 TL/m² 8-9 kg/m 2 50 Adet/Palet

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F

BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F lfa hibrit polimer esasli tek komponentli içme suyu depolari için su yalıtım malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda,

Detaylı

AQUAPANEL Uygulama Kýlavuzu Knauf USG Systems, yapý malzemeleri ve sistemleri üretiminde lider iki uluslararasý firma olan Knauf ve USG'nin ortak giriþimiyle kurulmuþtur. Misyonu, Avrupa tüketici ve mesleki

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler

Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler MEMBRAN ÜRÜN KATALOĞU HAKKIMIZDA Yapı kimyasalları sektöründe 20 yılı aşkın süredir Türkiye pazarına hizmet veren firmamız, 2011 yılından itibaren hedefini

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION

POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION INSULEX SU B2X POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION MORTAR TANIMI Polimer bitüm esaslı, iki bileşenli, çok elastik, su bazlı, elyaf takviyeli,

Detaylı

ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ.

ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ. ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ www.ardex.com.tr 1949 yılında kurulan ARDEX, dünyanın önde gelen yüksek kaliteli uzman inşaat malzemeleri geliştirip, üreten firmalarından biridir. Genel merkezi Witten, Almanya

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOFAY EX Bayındırlık Poz No: 04.013/1-04.013/4 Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı Ürün Tanımı: Yüksek elastikiyet ve yapışma gücüne sahip C2TE sınıfı porselen, seramik, granit seramik, cotto,

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

EKOKAT -IS 101- YALITIMLI İÇ SIVA

EKOKAT -IS 101- YALITIMLI İÇ SIVA EKOKAT -IS 101- YALITIMLI İÇ SIVA 1 EKOKAT IS 101 YALITIMLI İÇ SIVA ÜRÜN TANIMI : EKOKAT - IS 101 Yalıtımlı İç Sıva, perlit esaslı iç cephe yalıtım sıvasıdır. KULLANIM ALANLARI : Yalıtımın dış cepheden

Detaylı

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası Baumit PRIMO 1 Kalın Dokulu Makine Sıvası Ürün Đç ve dış mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Đç mekanlarda son kat olarak kullanılabilir. Dış mekanlarda

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma hazır astar ve su yalıtım malzemesi

Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma hazır astar ve su yalıtım malzemesi TEKNOMER 400 ASTAR Bayındırlık Poz No: 04.615/1 Su Bazlı, Bitüm Kauçuk Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu.

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu. Vida - Dübel - Bant 16.000 Adet/Kutu 9.000 Adet/Kutu SU Vida 3,5 x 45 SU Vida 3,5 x 55 141254 141255 51290 51291 51292 5397 Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu 142,14 TL/kutu 15,58 TL/kutu 18,90 TL/kutu 23,98

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri Baumit, ve Su Yalıtım Ürünleri Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler İleriye yönelik fikirler. Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler Her Yüzey İçin Farklı Ürün Baumit, karo yapıştırıcıları ve derz

Detaylı

BT2K 600 PLUS. Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak,

BT2K 600 PLUS. Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak, BT2K 600 PLUS Polimer modifiye, Bitüm Kauçuk esaslı, iki bileşenli, su yalıtım malzemesi Kullanım yerleri Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

EKOKAT -DS 201- YALITIMLI DEKORATİF SIVA

EKOKAT -DS 201- YALITIMLI DEKORATİF SIVA EKOKAT -DS 201- YALITIMLI DEKORATİF SIVA 1 EKOKAT DS 201 YALITIMLI DEKORATİF ÜRÜN TANIMI : EKOKAT - DS 201 Yalıtımlı Dekoratif Sıva, perlit esaslı son kat dış cephe yalıtım sıvasıdır. KULLANIM ALANLARI

Detaylı

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü

Detaylı

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı:

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı: TEKNOMER 600 1K Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, kullanıma hazır, sıvı olarak tatbik edilen, kalitesi yükseltilmiş, sürekli elastik

Detaylı

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ 07-08 SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ PARKE VE ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI YAPI MALZEMELERİ

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri

Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri Kalekim Yüzey Hazırlık Malzemeleri 73 Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri TamirArt 5-30 Mastar 10 Kalekim Astar Kalekim Dolgulu Astar İzoLine Astar 74 Kalekim Yüzey Hazırlık Malzemeleri 4001 TamirArt

Detaylı

makina parkları kurarak, kaliteli eğitilmiş personeller ile tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

makina parkları kurarak, kaliteli eğitilmiş personeller ile tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. HAKKIMIZDA Firmamız, "Yeni nesil yalıtım sistemleri" sloganıyla yüksek teknolojiye sahip çözümleri ile sektöründeki öncü firmalardan bir tanesidir. Firmamız, Türkiye'de yalıtım bilincinin gelişmesi ile

Detaylı

125 YIL BOYUNCA, MALZEMELERİ BİRBİRİNE YAPIŞTIRMAKTAN ÇOK DAHA FAZLASINI YAPABİLEN AKILLI YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ YARATTIK. 20. yüzyıl boyunca, Bostik

125 YIL BOYUNCA, MALZEMELERİ BİRBİRİNE YAPIŞTIRMAKTAN ÇOK DAHA FAZLASINI YAPABİLEN AKILLI YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ YARATTIK. 20. yüzyıl boyunca, Bostik 125 YIL BOYUNCA, MALZEMELERİ BİRBİRİNE YAPIŞTIRMAKTAN ÇOK DAHA FAZLASINI YAPABİLEN AKILLI YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ YARATTIK. 20. yüzyıl boyunca, Bostik 9000 den fazla patent almıştır. Ayakkabı tabanındaki

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde T Ü R K Ý Y E G E N E L D A Ð I T I C I S I Salamon Habib ÝTHALAT - DAHÝLÝ TÝCARET - MÜMESSÝLLÝK TÜNEL CAD. NO.26 KARAKÖY 34420 ÝSTANBUL TEL: (0212) 245 03 80-81 FAX: (0212) 249 07 95 e-mail: s.habib@superonline.com

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı