Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl yarýþý baþlamadan, 2007 ve 2008 yýlýndaki hazýrlýk, promosyon ve deneme etaplarý Bostik teknesi ile yapýlmýþtýr. Bu yeni tekne, Bostik'in yelken sporu yarýþlarýna olan baðlýlýðýnýn bir kanýtýdýr. Bu baðýmlýlýk, yelken sporu deðerlerinin þirket deðerlerimizle örtüþmesinden kaynaklanmaktadýr. Çünkü, yelkencilik saðlýklý deðerlere sevk eder, gereklilikleri arasýnda; takým ruhu, cesaret, alçakgönüllülük, sonuca odaklanma, azim ve teknik beceriler vardýr. Bostik teknesini takip etmek için...

3 Bostik Tarihçesi yýlýnda, Chelsea Massachussets'de BOSTIK Blacking Co. adýyla kurulmuþtur. Üç sektörde Bostik imzasý Bostik, dünyadaki en büyük yapýþtýrýcý þirketlerinden biridir. 3 ana sektör olan Yapý, Endüstri ve Tüketici alanlarýna yönelik ürünler tasarlamaktadýr. Yapý 1929 yýlýnda, USM (United Shoe Machinery) tarafýndan satýn alýnmýþ, firma 1950'lere kadar ayakkabý endüstrisine odaklanmýþ þekilde global skalada geliþtirilmiþ, ardýndan uluslararasý ölçekte yayýlmaya ve çeþitliliðe aðýrlýk vermiþtir yýlýnda Petrol ve Gaz þirketi TOTAL bünyesine katýlmýþ, zaman içinde TOTAL bünyesinde bulunan yapýþtýrýcý firmalarý ile birleþmesiyle büyümeye devam etmiþ ve düzenli satýn alým politikasý ile BOSTÝK sektördeki lider firmalardan biri haline gelmiþtir yýlýnda Petrol ve Gaz þirketi TOTAL Fina ve ELF Aquatine'in birleþmesi ile bu þirketlere ait yapýþtýrýcý firmalarý olan BOSTÝK ve Ato Findley birleþmiþ, BOSTÝK Findley ortaya çýkmýþtýr. Bostik ürünleri, her gün milyonlarca uzman ve profesyonel þirket tarafýndan yenileme, inþa etme ve dekorasyon iþlerinde kullanýlmaktadýr. Bostik'in yapýþtýrma ve sýzdýrmazlýk çözümleri, yalýtým performansýný arttýrarak, binalarý ýsýtmak ve soðutmak için kullanýlan enerjiyi de minimize eder. Uygulamalardan bazýlarý þöyledir: Su yalýtým malzemeleri, astarlar, kendiliðinden yayýlan zemin þaplarý, tesviye þaplarý, üstün performanslý ürünler, zemin kaplama yapýþtýrýcýlarý, parke ve fayans grubu yapýþtýrýcýlarý, duvar kaplama ve duvar kaðýdý yapýþtýrýcýlarý, sabitleme özelliðine sahip yapýþtýrýcýlar, mastikler, silikonlar, reçineler... Endüstri Bostik, aþaðýda belirtilen birbirinden farklý sektörlerdeki endüstri gruplarýnýn uzun vadeli iþ ortaðý olmuþtur: Kiþisel bakým ve hijyen: Non-woven bebek bezleri, ýslak mendiler ve hijyenik pedler, Sert/esnek ambalajlar, bant ve etiketler, Taþýmacýlýk: Otomotiv, havacýlýk, marin, Montaj: Tekstil, deri, ayakkabý, mobilya ve marangozluk, yalýtýmlý cam. Tüketici 2004 yýlýnda zengin ve köklü geçmiþleri olan organizasyonlarýn birleþmesi sonucu ortaya çýkan BOSTÝK FINDLEY, yapýþtýrýcý pazarýnda lider olacak tek marka olarak yoluna devam etme kararý almýþ ve yeni firma BOSTÝK doðmuþtur. Dünya çapýnda, 120'yi aþkýn ülkede 2000'den fazla ürün, tüketici pazarýndaki Bostik ürünlerinin baþarýsýnýn en iyi göstergesidir. Bu ürünler, günlük hayatta ev dekorasyonu ve materyalleriyle ilgili gereksinimleri karþýlamaktadýr: tamirat, montaj, ev bakýmý ve dekorasyonu, seramik döþeme, zemin kaplamasý, sýzdýrmazlýk, sanat ve el sanatlarý iþleri, hobi aktiviteleri...

4 Bugün Ýtibariyle Bostik 'daki 1,32 milyar Euro cirosuyla Bostik, 40 ülkedeki üretim, AR & GE ve satýþ birimlerinde 4700 kiþiyi istihdam etmektedir: Beþ kýtaya yayýlmýþ 50 üretim tesisi, 2 araþtýrma ve geliþtirme tesisi ve 10 uygulamalý araþtýrma merkezi bulunmaktadýr. Bostik, çeþitli segmentlerde lider pozisyonlara sahiptir: Non-woven tek kullanýmlýk ürünlerde dünyada bir numara, Yapý onarým ve yapýsal uygulamalar alanýnda dünyanýn ikinci en büyük þirketi, Tüketici pazarý kapsamýnda Fransa'da bir numara olmanýn yaný sýra diðer Avrupa ülkelerinde güçlü pozisyonlara sahiptir. FAALiYET ALANI BÖLGESEL DAÐILIM %30 %15 %55 YAPI ENDÜSTRi HIZLI TÜKETiM %32 %34 %34 ASYA / PASiFiK AMERiKA AVRUPA Dengeli ürün portföyü Geliþmekte olan bölgelerde sabit büyüme

5 Bostik Türkiye Tarihçesi Dünyanýn beþinci büyük Petrol ve Gaz þirketi olan TOTAL'in yapýþtýrýcýlar, sýzdýrmazlýk malzemeleri ve yapý kimyasallarý sektörlerinde global ölçekte faaliyet gösteren firmasý BOSTÝK; 2005 yýlýnda Türkiye pazarýna girerek, Çuhadaroðlu Kimya A. Þ.'yi ve sektöre adýný veren markasý Çekomastik'i bünyesine katmýþ ve Çekomastik A.Þ. kimliði altýnda yapýlanmýþtýr yýlýnda Tekfen Holding kurucu ortaðý Ali Nihat Gökyiðit in sahibi olduðu ANG Holding iþtiraklerinden Tekbau A.Þ.'yi de bünyesine katarak yapý sektörüne yönelik ürün gamýný daha da zenginleþtirmiþtir yýlýnda BOSTÝK, Türkiye deki 2 saygýn firmasý olan Çekomastik A.Þ. ile Tekbau A.Þ.'yi tek bir yönetim çatýsý altýnda entegre ederek Türkiye deki yeni oluþumunun temellerini atmýþtýr. Üretim Tesisleri Çorlu tesisi: Tekbau, sektöründe Türkiye'nin en ileri teknolojisine sahip fabrikalarýndan biri olan ve tamamý ithal makineler ile gerçekleþtirilen ikinci üretim tesisinin devreye girmesiyle, yýllýk ton kapasiteye ulaþan Çorlu'daki modern tesislerinde, ürettiði yüksek nitelikli çimento ve alçý esaslý toz ürünleri üstün hizmet anlayýþý ile bir araya getirerek tüketicinin beðenisine sunmaktadýr. Hadýmköy tesisi: Yapýþtýrýcý ve derz dolgu macunlarý alanýnda birçok ilklere ve yeniliklere imza atmýþ olan Çekomastik, jenerik markasýný Bostik in global know-how ý ile bütünleþtirerek geliþtirdiði yenilikçi ürünleri, geniþ daðýtým aðý vasýtasýyla tüketiciye ulaþtýrmaktadýr.

6 Bostik Türkiye de Yeni Oluþum TOTAL Group bünyesinde, yapý / yalýtýmlý cam / marin / otomotiv / ambalaj / hijyen / ahþap ve mobilya endüstrilerine yönelik kimyasallar, harçlar, yapýþtýrýcýlar ve sýzdýrmazlýk ürünleri alanlarýnda global marka olan Bostik, Türkiye'deki 2 saygýn firmasý olan Çekomastik A.Þ. ile Tekbau A.Þ.'yi tek bir yönetim çatýsý altýnda entegre ederek Mart 2009 itibariyle Bostik Türkiye de yeni oluþumun temellerini atmýþ oldu. Amaç ve Hedefler Söz konusu yeni oluþumla birlikte, yapý sektöründeki en geniþ tabanlý ürün portföylerinden birisine sahip olmak amaçlanmýþtýr. Bunun yanýsýra, otomotiv/marin/yalýtýmlý cam endüstrilerine iliþkin yapýþtýrma ve sýzdýrmazlýk teknolojileri alanýnda da Bostik'in global çizgisinin ve misyonunun aynen muhafaza edilmesi hedeflenmiþtir. Bu yeni oluþum çerçevesinde, Bostik Türkiye nin böylesine geniþ ve nitelikli ürün yelpazesini bünyesinde barýndýran 4 önemli global ve yerel ticari marka ile (Bostik, Simson, Çekomastik, Meister, Evo-Stik, Quelyd) iç piyasada olduðu kadar, 2 modern tesisiyle, Doðu Avrupa ve Orta Doðu coðrafyasýnda Bostik'in üretim üssü olmasý sebebiyle, ihracat alanýnda da önemli misyonlar üstlenmesi hedeflenmektedir.

7 Kalite Politikasý TOTAL Grup'un büyük önem verdiði ve global liderliði hedeflediði iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý standartlarýný iþletmelerimize aynen adapte ederek Bostik'in bu alandaki global seviyesine ulaþmak. Bostik'in araþtýrma-geliþtirme ve inovasyon (yenilikçilik) felsefesi uyarýnca yeni teknolojiler üretmek suretiyle rakiplerimizden farklýlaþmak ve sektörde hep bir adým önde olmak. Kendi kadromuz, bayilerimiz ve potansiyel müþterilerimize yönelik çaðdaþ ve sürekli bir eðitim konsepti oluþturarak kalite ve çözüm odaklý rekabet ortamý yaratmak. Ürün ve hizmet kalitesinde koþulsuz ve sürekli müþteri memnuniyeti saðlamak. Müþteri gereksinimlerine en uygun, fiyat/kalite dengesi optimum çözümler üretmek. Test Raporlarý ÞÝÞECAM ODTÜ ÝTÜ Sertifikalar BS EN ISO 9001 BS EN ISO OHSAS TSE BELGELERÝ GOST UkrSEPRO CE Çevre Bilinci Bostik'in global çevre bilincini ilke edinmek. Tesislerimizde, çevreye en az zarar veren enerjiyi en verimli þekilde kullanmak. Tesislerimizdeki katý ve sývý atýklarý ekolojik dengeye zarar vermeden, ilgili mevzuatlar uyarýnca yönetmek. Enerji tasarruf sistemleri konusunda piyasada etkin rol oynamak, yeni teknolojiler geliþtirerek çevreye ve doðal yaþama katký saðlamak. Araþtýrma - Geliþtirme Konusunda deneyimli, uzman mühendis ve teknik elemanlardan oluþan AR-GE departmaný, maliyeti ve çevresel etkileri azaltmanýn yaný sýra, kolay ve güvenli çalýþmaya öncelik verirken, müþterilerimizin ürünlerinin performanslarýný ve süreçlerin üretkenliðini arttýrmaya yardýmcý olacak uygun maliyetli ürün çözümleri tasarlamaya odaklanmaktadýr.

8 Þirket Kültürüne Baðlýlýk Bostik Way'e göre, her Bostik çalýþaný sorumluluk bilincine sahip olup, bu doðrultuda hareket etmektedir. Çalýþanlarýmýzýn eylemleri; meslektaþlarý, müþterileri ve ortaklarý söz konusu olduðunda þu altý öðeye dayanmaktadýr: Boldness / Cesaret: Farklý düþünmek ve buna göre hareket etmek, Openness / Açýksözlülük: Müþterilerini etkin bir biçimde dinlemek ve tüm sinerji imkanlarýný araþtýrmak, Sustainability / Sürdürülebilirlik: Çevreye saygýlý olurken bunu uzun vadede sürdürmeyi hedeflemek, Team Spirit / Takým Ruhu: Dayanýþmaya ve sorumluluk paylaþýmýna teþvik etmek, Integrity / Dürüstlük: Doðru þeyleri yaptýðýmýza inanmak, Keeping our commitment / Sorumluluk Alma: Verdiðimiz sözü yerine getirmek. Önceliðimiz: Ýnovasyon Müþteri ve tedarikçilerle süregelen iþbirliðimiz, pazarýn gereksinim ve beklentilerine yönelik çözümleri arttýrmaktadýr. Bu strateji, 3 önemli amaçla desteklenmektedir: Saðlýk ve çevre üzerindeki etkilerin azaltýlmasý, Ýþlevsel deðeri olan yapýþtýrýcýlar dizayn etmek, Ýlave faydalar saðlayan yeni uygulamalar için yapýþtýrýcýlar geliþtirmek. Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Ýþ güvenliði ve iþçi saðlýðý konusunda bireysel bilinci ve katýlýmý teþvik edecek eðitim konseptini oluþturmak ve en etkin biçimde uygulamak. Bilim ve teknolojinin rehberliðinde çaðdaþ çözümler üretmek. Yasal gereklere uyum içerisinde çalýþmak. Bostik'in global konseptini tüm iþletmelerimize adapte etmek suretiyle bu alanda uluslararasý standartlara eriþerek sektörde öncü rol oynamak.

9 GENEL HUSUSLAR BOSTÝK bir marka olup bu markanýn Türkiye de temsili ve kullaným hakký Tekbau Yapý Malzemeleri Madencilik San. A.Þ. ve Çekomastik Kimya San. Tic. A.Þ. ye aittir. Bu katalogta Tekbau Yapý Malzemeleri Madencilik San. A.Þ. ve Çekomastik Kimya San. Tic. A.Þ. tüzel kiþiliklerinin teþkil ettiði oluþumun bütünü ''BOSTÝK'' olarak anýlmaktadýr. BOSTÝK ayný zamanda bu ticari oluþumun bir markasýdýr. Aþaðýda tanýmlanan "genel hususlar" yalnýzca Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde geçerlidir. BOSTÝK : Ürünü piyasaya arz eden Tekbau Yapý Malzemeleri Madencilik San. A.Þ. ve Çekomastik Kimya San. Tic. A.Þ. tüzel kiþiliklerinin teþkil ettiði oluþumun bütünüdür. KULLANICI: BOSTÝK ten ve / veya bayiden ürünü alýp kullanan kiþi, kiþilerdir. BAYÝ : BOSTÝK ten ürünü alýp kullanýcýya satan ve / veya uygulayan tüzel kiþiliktir. ÜRÜN : BOSTÝK in piyasaya arz ettiði tüm mallardýr. 1. Bu katologta yer alan tüm ürünlerin satýþý BOSTÝK Bayileri aracýlýðý ile gerçekleþmektedir. 2. Bu katalogda yer alan bilgiler, BOSTÝK 'in uzun yýllar sonucunda edindiði tecrübelere, pratik ve teorik bilgilere ve ayrýca uluslararasý standartlara göre yaptýðý testlerin sonuçlarýna dayanýlarak hazýrlanmýþtýr. 3. Bu katalogta yer alan sarfiyat bilgileri, BOSTÝK'in uzun yýllar sonucunda edindiði tecrübelere, pratik ve teorik bilgilere dayanýlarak oluþturulmuþ, tavsiye edilen yaklaþýk deðerlerdir. Uygulama yapýlacak alt zeminin karakteristik özelliklerine (emiciliðine, düzgünlüðüne, astarlanmasýna vb), hava þartlarýna ve uygulayýcý yetkinliðine baðlý olarak sarfiyat miktarlarýnda deðiþkenlikler olabilir. Bundan dolayý uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmalýdýr. 4. BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; her zaman hatasýz ve ayný kalitede ürün sunmayý taahhüt eder. Uygulanan ürünün ve / veya yapýlan iþlerin nihai sonuçlarýyla ilgili BOSTÝK in hiç bir garantisi söz konusu deðildir. BOSTÝK ürünlerinin, nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin sadece önerilerde bulunabilir. Ürünlerin hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde iþbu katalogda yer alan teknik sayfalar incelenmelidir. 5. Ürünlerin doðru ve baþarýlý bir þekilde uygulanýp, öngörülen gerekli performansýn elde edilmesi kullanýcýnýn yükümlülüðünde olup, BOSTÝK'in kontrolü ve sorumluluðu dýþýndadýr. Ürünün, genel inþaat yapým kurallarý çerçevesi ve bu katalogda yer alan, nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda ve / veya dýþ etkenlere baðlý oluþabilecek sonuçlardan BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Kullanýcý uygulama öncesinde satýn aldýðý veya alacaðý ürünlerin kendi amacýna ve / veya detayýna uygun olup olmadýðýný kontrol etmekten sorumludur. Uygulama öncesinde ve / veya sonrasýnda daha fazla bilgi desteði için BOSTÝK'e danýþýnýz. 6. esnasýnda, Ýþ ve Ýþçi Saðlýðý Kurallarý 'na uygun iþ elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük maske, emniyet kemeri vb. iþ ve çevre güvenliði için gerekli tüm araçlarýn kullanýlmasý ve gerekli tedbirlerin alýnmasý kullanýcýnýn sorumluluðundadýr. Kurumuþ malzemelerin tahriþ edici etkilerinden dolayý ürünlerin cilt ve göze doðrudan temasýndan kaçýnýlmalý; temas etmesi halinde ise hemen bol su ve sabun ile yýkanýp acilen en yakýn doktora müracaat edilmelidir. Uygulama yapýlan alanlara yiyecek ve içecek sokulmamalý, ürünler yutulmamalýdýr. Tüm ürünler çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde saklanmalýdýr. Alerjik durumlara baðlý olarak beklenmeyen bir yan etki ile karþýlaþýlmasý durumunda derhal en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmalýdýr. 7. Risk Ýþaretleri : R 37/38: Solunum sistemini ve cildi tahriþ edicidir. R 41: Gözde ciddi hasar riski. R 43: Cilt ile temasýnda hassasiyet oluþturabilir. Güvenlik Ýþaretleri : S 2: Çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutun S 24: Cilt ile temasýndan sakýnýn. S 26: Göz ile temasýnda bol suyla yýkayýn ve doktora baþvurun S 37/39: Uygun koruyucu eldiven ve gözlük/maske kullanýn. S 46: Yutulmasý halinde hemen doktora baþvurun, kabý veya etiketi gösterin 8. Ýþbu katalog, yenisi oluþturulana kadar geçerli olup; bundan önceki tüm kataloglarý, açýklamalarý ve etiket bilgilerini hükümsüz kýlar. 9. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. BOSTÝK yazý ve rakamlardaki tipografik hatalardan sorumlu deðildir. 01 / Ocak / 2012

10 C 3 kg / m 2 5 Lt. 30 Max.10 mm A B 5 2 kg / m 2 3 kg / m 2 1 kg / m kg / m kg / m 2

11

12 ÜRÜN GRUPLARI SAYFA NO: SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ 12 ZEMÝN TEKNOLOJÝLERÝ 60 DEKORATÝF YAPIÞTIRICILAR 84 SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI 112 ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ 136 PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ 184 SIVA VE ÖRGÜ HARÇLARI 192 TEKNÝK HARÇLAR 210 MASTÝK TEKNOLOJÝLERÝ 238 AKSESUARLAR & ALETLER 300

13

14 SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ MS POLÝMER ESASLILAR AquaBlocker AquaBlocker Liquid RenoGrund PU ÇÝMENTO ESASLILAR CemenTech C1 CemenTech C1 Duo CemenTech Sulfat CemenTech C2 CemenTech C2 Combi CemenTech C2 Extra CemenTech C2 UV CemenTech C2 Duo LÝKÝT KAPLAMALAR AquaRoll PU Mono AquaRoll PUPrim - PP AquaRoll PUPrim - MP AquaRoll Easy AquaRoll Saniter AquaRoll Bitumy AquaRoll B1 AquaRoll B1 Flex AquaRoll BC2 AquaRoll BituCoat 32 CEPHE KORUYUCULAR SX Roll SX SLR TAMAMLAYICI MALZEMELER BituGrout Evo-Stik FlashBand FlexBand L FlexBand V FlexBand H FlexBand 90 FlexBand 270 FlexMesh 75 FlexBand DL 140 FlexBand DL 240 FlexBand Fine FlexBand Butil SwellTape CemenTech X EPOKSÝ ESASLILAR Eponal 385 Eponal 382 MS Polimer Hibrid Kaplama MS Polimer Hibrid Kaplama MS Polimer Hibrid Kaplama Astarý 1K Su Yalýtým Harcý 1K Kristalize Su Yalýtým Harcý Sülfata Dayanýklý Su Yalýtým Harcý 2K Esnek Su Yalýtým Harcý 2K Esnek Su Yalýtým Harcý 2K Ekstra Esnek Su Yalýtým Harcý 2K UV Dayanýmlý Su Yalýtým Harcý 2K Kristalize Su Yalýtým Harcý PU Esaslý Su Yalýtým Kaplamasý PU Esaslý Emici Yüzey Astarý PU Esaslý Astar Em. Olmayan Yüzeyler Ýçin Likit Membran Likit Membran Bitüm Emülsiyonu 1K Bitümlü Ýnce Kaplama 1K Bitümlü Esnek Ýnce Kaplama 2K Bitümlü Kalýn Kaplama 2K Bitümlü Kalýn Kaplama Þeffaf Yüzey Koruyucu Cephe Temizleyicisi Bitümlü Dolgu Harcý Kendinden Yapýþkanlý Bitümlü Bant Elastik Bant Elastik Boru Manþeti Elastik Manþet Elastik Ýç Köþe Bandý Elastik Dýþ Köþe Bandý File Elastik Dilatasyon Bandý Elastik Dilatasyon Bandý Elastik Armür Butil Bant Su Tutucu Þiþen Bant Su Týkacý Epoksi Kaplama Epoksi Astar SAYFA NO

15 AQUA BLOCKER Solvent içermez Bitüm içermez Silikon içermez Yüksek elastikiyet özelliðine sahiptir Ýþçilikten tasarruf saðlar Rulo ile rahatça sürülebilir 10 mm ye kadar çatlak köprüleme özelliði vardýr Düþük sarfiyatlýdýr Tüm zeminlere tutunabilir Hava þartlarýndan etkilenmez UV dayanýmlýdýr Zemine direkt tutunabilme özelliðine sahiptir 2 kat halinde uygulanýr Kullanýma hazýrdýr Çabuk kurur Kýsa zamanda sertleþir Kokusuzdur

16 ÜRÜNLER AquaBlocker AquaBlocker Liquid Taným MS Polimer Hibrid Kaplama MS Polimer Hibrid Kaplama Kullanýldýðý Yerler Ýç ve dýþ mekanlarda, Düþey uygulamalarda, Duvarlarda, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda, Islak hacimlerde. Ýç ve dýþ mekanlarda, Yatay uygulamalarda, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda Balkon ve teraslarda, Islak hacimlerde. Özellikler Hava þartlarýna mukavimdir. Her türlü yüzeye mükemmel yapýþýr. Mükemmel yapýþma mukavemetine sahiptir. Üstün çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. Her türlü yüzeye mükemmel yapýþýr. Mükemmel yapýþma mukavemetine sahiptir. Üstün çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Gri Gri TEKNÝK VERÝLER Uygulanabilir Kalýnlýk Ýlk Kuruma Son Kuruma Max 2 mm 4 Saat 24 Saat Max 2 mm 4 Saat 24 Saat Sarfiyat Ambalaj 1,5-1,8 kg / m 2 / mm 1 kg lýk teneke ve 14 kg lýk plastik kova (7 kg x 2 adet alüminyum ambalajda) 1,5 kg / m 2 / mm 1 1,5 kg / m 2 / mm 1,5 kg / m 2 / mm 1,5-1,8 kg / m 2 / mm 14 kg lýk plastik kova (7 kg x 2 adet alüminyum ambalajda) 1 1,5 kg / m 2 / mm SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ 15

17 AquaBlocker ve AquaBlocker Liquid MS Polimer Hibrid Kaplama SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ 16 Aqua Blocker solventsiz, su katýlmamýþ, bitüm içermeyen, kuruduktan sonra büzüþme ve çökme yapmayan ve DIN 18195'e göre binalarda kullanýma uygun olan bir su yalýtým malzemesidir. Aqua Blocker Liquid ise, yatay yüzeylerde kullanýlan, kendinden yayýlma özelliðine sahip bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Tamamen kürlendikten sonra, malzeme su geçirmez olup, maksimum 5mm'ye kadar olan çatlaklarý onarmaktadýr. Ayrýca, betona karþý agresif olan doðal yeraltý sularýna karþý da dayanýklýdýr. MS Polymer teknolojisine göre üretilen Aqua Blocker, geleneksel kalýn uygulamalý bitümlü kaplamanýn güvenilir çatlak örtme ve su geçirimsizlik performansý ile bitümlü emülsiyon uygulamasýnýn kolaylýðýnýn bir bileþimidir. Solvent, su ve bitüm içermeyen Aqua Blocker, +5 ila +35 arasýndaki sýcaklýklarda hafif nemli yüzeylere çok iyi yapýþmaktadýr. Özel Rulo (kýsa kýllý velur rulo) yardýmýyla iki kez uygulanýr. Aqua Blocker, ilgili kuruluþlar tarafýndan, DIN , 5. ve 6. Bölüm'e göre, mastikler için Yapý Ürünleri A Listesi 2. Bölüm, 1.12 (abp) maddesi uyarýnca 06/2006 tarihli sayýda "Prüfgrundsätze für Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoffen"e (sývý plastik kullanýlan yapýlarda su geçirmez mastiklerin genel test prosedürlerine) göre belgelendirilmiþtir. Uygulama alaný - Binalarýn su geçirimsizliði: DIN standardýna göre, bodrum katlarý, yeraltýnda bölümleri bulunmayan yapýlar, temeller, zemin plakalarý, baðlantý yerleri, baca kovanlarý gibi toprakla temas eden yapý elemanlarýnýn zemin nemine, durgun suya, basýnçsýz suya ve birikmiþ sýzýntý sularýna karþý uzun süreli korunmasý için kullanýlmaktadýr. Dikey yüzeyler: Tiksotropik Aqua Blocker, harç, beton ve geçirimsiz betondan yapýlma bodrum kat istinat duvarlarý gibi dikey yüzeylerin yalýtým iþlemleri için kullanýlýr. Yatay yüzeyler: Aqua Blocker Liquid, temeller ve zemin plakalarý gibi yatay yüzeylerin yalýtýlmasýna ilaveten, ticari alanlarda buhar sýzdýrmazlýk ürünü olarak, balkon ve teraslarda þap altýnda uygulanarak seramik ve zemin kaplamasý ile kombine kullanýlýr. Bu ürün ayrýca, ticari endüstriyel alanlarda oturma ve genleþme derzlerinin doldurulmasý için de uygundur. Prefabrik beton kýsýmlar: Aqua Blocker, ilgili kuruluþlar tarafýndan, Yapý Ürünleri A Listesi, 2. Bölüm, madde 1.4 (abp)'ye göre, su geçirmeye karþý yüksek dayanýmlý betondan yapýlmýþ olan dýþarýdan, þerit þeklinde kullanýma uygun sýzdýrmazlýk ürünü olarak, basýnçlý ve basýnçsýz su ile zemin nemine karþý kullanýlmak üzere belgelendirilmiþtir. Yüzeyler: Harç (DIN Kýsým, Bölüm 1-11'e göre), gözenekli beton/bloklar, kireç-kumtaþý/bloklar, prefabrik beton kýsýmlar ve su geçirmez beton. Yüzeyin hazýlanmasý: Mineral yüzey sert, saðlam ve düz olmalý; yüzeyde çakýllarýn oluþturduðu çýkýntýlar, oyuklar ya da açýlmýþ çatlaklar veya çizikler bulunmamalýdýr. Kaplanacak olan yüzeyde, yað, kalýp yaðý, toz kalýntýlarý, cüruflu tabakalar ve diðer ayýrýcý katmanlar olmamalýdýr. Harçlý yüzeylerdeki derzler iyice doldurulmalý, kenarlar ve dolgular (en az 4cm uzunluðunda) yuvarlatýlmalýdýr. Bazý yerleri açýlmýþ olan ve üzerinde oyuklar bulunan düzensiz harçlý yüzeylerle birlikte ufalanan kýsýmlar ve kusurlu yerler bu amaç için özel olarak üretilmiþ Bostik tamir harçlarý ile uygulanmadan önce doldurulmalý ve düzleþtirilmelidir. Sýzdýrmazlýk iþlemlerine baþlamadan en az 24 saat önce, polimer takviyeli Bostik tamir harçlarý kullanarak duvarda/taban bölgede girintiler açýnýz. Negatif basýnç altýndaki yeraltý suyuna karþý, su geçirmez Bostik CemenTech C1 Duo kullanarak, dýþ duvarýn üzerine beton temel altlýðýn ön kenarýndan 30cm yüksekliðe kadar iki kat yüzey sýzdýrmazlýk ürününü ara vermeden uygulayýn. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid astar gerektirmeksizin hafif nemli yüzeylerin üzerine uygulanabilmektedir. Duraðan sudan kaçýnýnýz. Yapý bölümlerinin ya da ortamýn sýcaklýðý +5 C'nin altýndaysa Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid ile iþlem yapmayýnýz. Aqua Blocker kullanýma hazýr bir üründür ve ambalajýndan çýkarýlýp doðrudan kullanýlabilir. Özel Rulo (kýsa kýllý velor rulo) kullanýlarak düz bir þekilde ve ara vermeden iki kat uygulanmalýdýr. Aqua Blocker Liquid, alüminyum ambalajdan doðrudan yüzeye dökülür ve bir diþli mala ile yayýlýr. Tüm yüzeyin üzerine düz bir þekilde iki kat uygulanýr. Mm baþýna yaklaþýk 1,5 kg/m2 kat kalýnlýðý gerekmektedir. Ýkinci katý uygulamadan önce ilk katýn kurumasýný bekleyin. Ortam sýcaklýðý ile yüzeyin sýcaklýðý +5 C ile +35 C araýnda olmalýdýr. Bostik FlexMesh file desteðini tüm yüzeyin üzerine yetecek þekilde Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid ürününün ilk katýna bastýrýn. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid inþaat derzlerinin sýzdýrmazlýðý için kullanýma uygun deðildir. Malzemenin çalýþma ýsýsý +5 C ile +25 C arasýnda olmalýdýr. Sonraki aþamalar için faydalý bilgiler: Diðer çalýþmalara geçmeden önce, Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid ürününün tamamen (+20 C'de / %50 baðýl nemde yaklaþýk 24 saat) kurumasýný bekleyin. Ürün tam yükleme kapasitesine ulaþtýðýnda, uygun koruyucu, drenaj ya da sýzdýrmazlýk plakalarý kullanarak DIN 'e uygun biçimde korunmalýdýr. Bu aþamada tek nokta ve linear yük konsantrasyonlarýndan kaçýnýlmalýdýr. Plakalar Aqua Blocker kullanarak sabitlenebilir. Uygulama alaný - Çatý sýzdýrmazlýðý: Baca baðlantý yerlerinin, ayrý çatý ýþýklýklarýnýn, düz çatýlardaki kenar ve köþe yerlerinin, yaðmur suyu oluklarýnýn, çatý baðlantý yerlerinin tamir ve sýzdýrmazlýk iþlerinde ve yatay yüzeylerde kullanýlýr. Küçük alanlarýn tamiri Mesela, küçük yüzey tamirleri, bahçe barakalarýnýn küçük çatýlarý üzerindeki maksimum 1mm geniþlikteki çatlaklar ile mevcut çatý sýzdýrmazlýk malzemesinin kýsmi hasarlarýný ve daha önce belirtilen uygulamalarý kapsamaktadýr. Yüzey saðlam olmalý, yük taþýma kabiliyeti bulunmalý ve ayrýlmýþ tabakalar barýndýrmamalýdýr. Genelde çatý bölgesinde bulunan, eskimiþ, sýký bir þekilde yerleþtirilmiþ, arduvaz taþlý bitümlü plakalar/ çakýl taþlarýyla kaplanmýþ bitümlü plakalar, eskimiþ PVC plakalarý, beton ve ahþap gibi genellikle çatýda görülen yüzeyler Aqua Blocker ile tamir edilebilir. PIB-/EPDM-plakalarýnýn üzerine yapýþmasýný test etmek için uygulama öncesinde yapýþma testi yapmanýz tavsiye edilir. Eski, gevþek plakalarý tamamen çýkarýn. Aqua Blocker 'ý iki kez uyguladýktan sonra minimum 2mm kalýnlýðýnda oluþan tabakayý muhafaza edin. Nemli yüzeyler (negatif taraftan nüfus eden nemden de kaynaklanmaktadýr) kabarcýklara neden olabilir. ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi oluþturulana kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

18 Beton yüzeylerin yüzey restorasyonu: Mineral yüzey sert, saðlam ve düz olmalý; yüzeyde çakýllarýn oluþturduðu çýkýntýlar, oyuklar ya da açýlmýþ çatlaklar veya çizikler bulunmamalýdýr. Kaplanacak olan yüzeyde, yað, kalýp yaðý, toz kalýntýlarý, cüruflu tabakalar ve diðer ayýrýcý katmanlar olmamalýdýr. Ufalanan kýsýmlar ve kusurlu yerler Bostik tamir harçlarý ile uygulanmadan önce doldurulup düzeltilmeli. Kuru betonun gözeneklerinin, astar katý görevi gören Bostik Renogrund PU ile doldurulmasý tavsiye edilir. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanmadan önce astar tamamen kuru olmalýdýr (20 C'de / %50 baðýl hava neminde yaklaþýk 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanýr. Ýlk kat üzerinde yürünebilecek hale geldiði zaman ikinci kat uygulanabilir. Minimum kat kalýnlýðý 2 mm olmalýdýr. Yüzey 25 m2'den büyükse, Bostik FlexMesh file desteðini, ters dönmüþ kenarlar ve baðlantý yerleri de dahil olmak üzere ilk katýn içine yedirerek tüm yüzeye uygulayýn. Kat kalýnlýðý en az 2,5mm olmalýdýr (file dahil). Eski yüzeylerin yüzey restorasyonu: Yüzey sert, saðlam olmalý ve ayýrýcý katmanlar barýndýrmamalýdýr. Temizlendikten sonra, arduvaz taþlý veya çakýl taþý barýndýran eskimiþ, sýký bir þekilde yerleþtirilmiþ bitüm plakalar gibi genelde çatýda görülen yüzeyler ve eskitilmiþ PVC plakalarý Aqua Blocker ile tamir edilebilir. Bostik Renogrund PU astarýn kuru yüzeye uygulanmasý tavsiye edilir. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanmadan önce astar kürlenmelidir (20 C'de / %50 baðýl hava neminde yaklaþýk 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanýr. Bostik FlexMesh file desteðini, ters dönmüþ kenarlar ve baðlantý yerleri de dahil olmak üzere ilk katýn içine yedirerek tüm yüzeye uygulayýn. Ýlk kat üzerinde yürünebilecek hale geldiði zaman ikinci kat uygulanabilir. Kat kalýnlýðý en az 2,5mm olmalýdýr (file dahil). Bu yöntem kullanýlarak 4mm geniþliðindeki çatlaklar onarýlabilir. Zýmparalanmýþ bitümlü plakalarý onarmak için, ince bir kat daha Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanmasý gerekmektedir. Bu kat çakýl taþlarýyla tamamen kaplanmalýdýr. Garajlar ve otoparklarýn yeniden düzenlenmesi: Uygun yüzeyler OSB plakalar, ekli kaplamalar ve arduvaz taþlý bitümlü plakalar/çakýl taþýyla kaplanmýþ bitümlü plakalardýr. Yüzey sert, saðlam olmalý ve ayýrýcý katmanlar barýndýrmamalýdýr. Bostik Renogrund PU astarýn kuru yüzeye uygulanmasý tavsiye edilir. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanmadan önce astar kürlenmelidir (20 C'de / %50 baðýl hava neminde yaklaþýk 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanýr. Ýlk kat üzerinde yürünebilecek hale geldiði zaman ikinci kat uygulanabilir. Arduvaz taþlý bitümlü plakalarýn/çakýl taþýyla kaplanmýþ bitümlü plakalarýn üst üste gelen kýsýmlarý minimum 2 mm kat kalýnlýðý muhafaza edilerek astarlanmalýdýr. OSB plakalar ve zývana kiniþli cilasýz kaplamalar söz konusuysa, Bostik FlexMesh file desteðini, ters dönmüþ kenarlar ve baðlantý yerleri de dahil olmak üzere ilk katýn içine yedirerek tüm yüzeye uygulayýn. Kat kalýnlýðý en az 2,5mm olmalýdýr (file dahil). Arduvaz taþlý bitümlü plakalarý onarmak için, ince bir kat daha Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanmasý gerekmektedir. Bu kat çakýl taþlarýyla tamamen kaplanmalýdýr. Yapý bölümlerinin ya da ortamýn sýcaklýðý +5 C'nin altýndaysa Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid ile iþlem yapmayýnýz. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid kullanýma hazýr bir üründür ve ambalajýndan 1,5 kg / m 2 1,5 kg / m 2 1,5 kg / m 2 çýkarýlýp doðrudan kullanýlabilir. Aqua Blocker özel rulo (kýsa kýllý velor rulo) kullanýlarak, Aqua Blocker Liquid ise diþli mala ile uygulanmalýdýr. Makinelerle uygulama: Dittmann Injecta D 102 ile UniMaster komprsör kullanýlarak püskürtme yapýlabilir. Temizleme: kürlenmiþ mekanik kalýntýlarý spatula ya da benzeri bir gereçle çýkarýnýz. Notlar: Bitümlü yüzeyler Aqua Blocker 'ýn rengini deðiþtirebilir. Bu renk deðiþimi teknik bir kusur deðildir. Nemli yüzeyler çatý bölgesinde kabarcýklara neden olabilir. Þayet minimum kat kalýnlýðý muhafaza edilmezse, çatlaklar ve yapýsal kusurlar meydana gelebilir. Mastik uygulanmýþ yüzeyler ile Aqua Blocker arasýndaki geçiþlere, akýþkanlaþtýrýcýlara, negatif etkileþimlere ve kopmalara dikkat ediniz. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid ile restore edilmiþ yüzeyler üzerinde yalnýzca bakým amaçlý yürüyünüz. ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi oluþturulana kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012 Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi 1 mm baþýna kat kalýnlýðý için yaklaþýk 1,5 kg/m 2 Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. Aqua Blocker : 1 kg teneke kutu, 14 kg plastik kova içerisinde aluminyum folyoda. Aqua Blocker Liquid: 14 kg plastik kova içerisinde aluminyum folyoda. Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir. Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Max. 2 mm Açýk Gri Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Max 2 Çatlak Onarma (Bostik FlexMesh file desteði olmadan) Ýlk ve Ýkinci Kat ArasýndakiKuruma Süresi (saat) Tam Kuruma Süresi (saat) Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý Uygulama Sýrasýnda AquaBlocker Malzeme Sýcaklýðý Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Min 5 mm (kuru kat kalýnlýðý 2,5 mm de) ~ 8 ~ C ile + 35 C arasý + 15 C ile + 25 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ 17

19 RenoGrund PU MS Polimer Hibrid Kaplama Astarý Beton ile çimento, kalsiyum sülfat þaplar gibi emici veya emici olmayan alt yüzeyler için tek bileþenli solventsiz astardýr. Üç kat sürüldüðünde kýlcal biçimde artan nemin veya nem içeriðinin azami % 4,5 cm' ye kadar kalýcý olarak önlenmesine iliþkin rutubete dayanýklý alt yüzeylere de uygundur. Kýlcal biçimde artan nemin önlenmesine iliþkin olarak kalsiyum sülfat þaplar ile yerden ýsýtma sistemleri üzerindeki þaplarda uygun deðildir. Emici yüzeylerde, Beton, sýva vb mineral esaslý yüzeylerde, Tek bileþenlidir. Solventsizdir. Kokusuzdur. Yüksek derecede yapýþma gücü vardýr. Bayýndýrlýk Poz no: /8-g Kýzýl Kahverengi Birim Hacim Aðýrlýðý 1,2 ± 0,2 Viskozite (cp) ~ 4 Tam Kuruma Süresi (saat) 8-12 Yerden Isýtma Kaloriferi Ýçin Uygunluk Astarlama olarak: Evet Rutubet önleyici olarak: ýsýtýlmýþ çimento þaplarý üzerinde parkelerin yapýþtýrýlmasýnda sadece azami % 3 cm'ye kadar olan nem içeriði. Broþürlere ve Alman Ýnþaat Sektörü Merkez Birliði ek uyarýlarýna dikkat edin. Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Alt yüzeyler düz, temiz, çatlaklardan arýndýrýlmýþ ve kendisini taþýyabilecek saðlamlýkta olmalýdýr. Mevcut kurallar çerçevesinde negatif su basýncýna karþý önlemler alýnmýþ olmalýdýr. Kalsiyum sülfat esaslý þaplar mekanik yolla önceden hazýrlanmalý ve özenli biçimde elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir. Þap üreticilerinin talimatlarýna uyulmalýdýr. Astarlar, standart olmayan yüzeyleri "döþemeye hazýr" konuma getirmezler. Aksine uygun alt zeminler üzerine kullanýlacak kaplama ürünleriyle birlikte optimum sonuçlarý elde etmek için kullanýlýrlar. Bostik Renogrund PU düzgün biçimde alt yüzeye uygulanmalýdýr, fakat bu süre zarfýnda bir su birikintisinin oluþumu engellenmelidir. Uygulama iþlemi diþli mala veya kadife bir rulo ile gerçekleþir. Optimum bir alt yüzey astarlamasý veya dolgu amaçlý kapalý bir astarlama filmi elde etmek için malayla sürme iþlemi yapýlýrsa sonradan herhangi bir rulo ile iþlem yapýlmamalýdýr. Rutubet önleyici olarak Bostik Renogrund PU üç kez uygulanmalýdýr. Her sürme iþleminden sonra 4 ile 6 saatten az olmamak kaydýyla 24 saatten önce bir kuruma süresi gereklidir. Bir sonraki sürme iþlemi, bir önceki sürme iþleminin sürme yönünün enine yönünde gerçekleþmelidir. Ardýndan, bir sonraki iþlemlerde kaygan olmayan alt yüzey saðlamak için de üçüncü sürme iþleminin henüz ýslak olan üst yüzeyine kuru kumlar (örneðin Bostik QS) eþit biçimde serpiþtirilmelidir. Arta kalan kuru kum, astarlama veya rutubet önlemeye iliþkin sürme iþleminin bitiminin ardýndan, en erken 8 ile 12 saat sonrasýnda elektrik süpürgesiyle temizlenmeli veya süpürge ile süpürülmelidir. Eðer daha baþka uygulama gerekli deðilse, Bostik Renogrund PU üzerinde son katýn sürme iþleminden sonra 24 saat içinde bir sonraki iþlem direkt olarak uygulanabilir. Astarlama olarak yaklaþýk 0,150 kg / m². Rutubet önleyici olarak yaklaþýk 0,4-0,5 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 11 kg lýk plastik bidonda. Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 3 bidon istiflenmelidir. Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla depolama ömrü maksimum 6 aydýr. SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ 18 0,150 kg / m 2 0,150 kg / m 2 ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi oluþturulana kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

20 Uygulama Bostik AquaBlocker UV ýþýnlarýna ve dýþ hava koþullarýna dayanýklýdýr. Her türlü çatý bitiþ detayýnda güvenle kullanýlýr. Bostik AquaBlocker Liquid her tür malzeme üzerine güçlü bir þekilde yapýþýr, astar gerektirmez. Kuruduðunda yekpare, eksiz, sürekli bir su yalýtým katmaný oluþturur. Bostik AquaBlocker sürekli elastiktir. Mükemmel çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. Malzemelerin ek yerlerinin sýzdýrmazlýðýnda ve tamiratlarýnda güvenle kullanýlýr. Bostik AquaBlocker tuvalet, banyo, mutfak gibi ýslak hacimlerde fayans - seramik uygulamalarý öncesinde su yalýtým amaçlý olarak kullanýlýr. Bostik AquaBlocker bodrum kat temel yalýtýmlarýnda, toprak altýndaki yapýlarýn, suyun zararlý etkilerine karþý korunmasýnda güvenle kullanýlýr. Astar gerektirmez, her türlü yüzeye güçlü bir þekilde yapýþýr. Bostik AquaBlocker sürekli elastiktir. Çatlama riski olan hareketli derzlerde ve yatay - düþey birleþim yerlerinde oluþabilecek su sýzýntýlarýný durdurmakta kullanýlýr. SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ 19

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri www.maxicoll.com Su ile Aranızda Maxicoll Var YAPI KİMYASALLARI SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ ANLAYIŞ Maxicoll Kimya, Yapı Kimyasalları alanında 14 yıldır üretim yaptığı inşaat

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Araþtýrma Kaynak: Trends in Plastics, 5/2007 Alman Plastik Endüstrisi 2006 yýlýnda Alman plastik endüstrisinin, üretimde ve satýþta net artýþlar saðlayarak önceki yýllardaki geliþmesine devam ettiði bildiriliyor.

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Prof. Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliði Bölümü, Bornova-ÝZMÝR Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 3-12 ÖZET Atýksularýn biyolojik

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı