ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3474 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KADIN, ERKEK, KOLTUK.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3474 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KADIN, ERKEK, KOLTUK."

Transkript

1 Doðaya aykýrý cinsi münasebette bulunan þahýs tutuklanmýþ. Biz de Doða ya aykýrý hareket ettiðimiz için mi polis tarafýndan menzile alýndýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3474 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý LAWRENCE DURREL BUNU DA FARKETMÝÞ MÝYDÝ? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SÜREK AVI BÝTMEYECEK Ali Osman HALK NERDE? Erdoðan Baybars KADIN, ERKEK, RÜÞVET VE KOLTUK Elvan Levent BÖYLE SUÇA CAN KURBAN Mehmet Levent KURTARILMAK Emre Ýleri Doða Koleji'nin önce üniversite kurumlarýný devraldýðý, þirketini ise devir iþleminden sonra Þirketler Mukayyitliði'nde tescil ettirdiði ortaya çýktý... Tescili yokken Devrettiler n DAÜ Rektörlüðü ile Doða Koleji arasýnda protokol imzalandýðý sýrada, Doða'nýn KKTC'de tescil edilmiþ þirketi henüz yoktu. Doða geçtiðimiz hafta Þirketler Mukayyitliði'ne 'Özel Doða Okullarý Ltd.' olarak baþvurdu. Ve Ekonomi Bakaný Sunat Atun da þirketi Cuma günü onayladý... n Þirketin sermayesi 160 bin TL... Ýki ortaktan biri olan Fethi Þimþek'in hissesi 159,999 TL, Mehmet Kýzýlkanat'ýn ise 1 TL... n DAÜ'nün devri konusunda 30 Haziran'da karar vermesi beklenen mahkemenin bu hususu göz önünde bulundurup bulundurmayacaðý merak ediliyor... n DAÜ ile ilgili son kararýn mahkemeye býrakýlmasý, bazý hukukçular tarafýndan bile yanlýþ olarak deðerlendiriliyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Acapulco'ya dava... Damsýz girilemezmiþ n Özgü Özyiðit, arkadaþlarý Dündar Gürpýnar ve Gürcan Bayramoðlu, plajda karþýlaþtýklarý durum nedeniyle Acapulco Çaðýn Ltd.'i mahkemeye verdiler... n Davacýlar hem gittikleri plajda 'Damsýz girilemez' þeklindeki tavýrla karþýlaþmalarýndan, hem de yararlanmadýklarý plaj hizmetleri karþýlýðýnda 20'þer TL ödemekten þikayetçi oldular... n Avukat Özkul Özyiðit tarafýndan dosyalanan davada, her iki durumun da anayasaya aykýrý olduðu belirtiliyor. Dava 3 Ekim 2011'de Girne Kaza Mahkemesi'nde görülecek... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Üçüncü sýnýf zekalýlar n2. sayfada

2 ÇÖPLÜKTE YANGIN ÇIKARAN ÞAHIS TUTUKLANDI Çayýrova'da önceki gün bir çöplükte bulunan þilte ve araç lastiklerinin içerisindeki telleri almak için yakýp, bir miktar eski hurda madenlerini toplayan S.D (E - 41) tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'nde yer alan olay, dün akþamüzeri meydana gelirken, olayla ilgili baþlatýlan polis soruþturmasý sürüyor. TARLA YANGINLARI Önceki gün saat sýralarýnda Kozanköy - Yýlmazköy arasýnda iki þahsa ait arazi içerisinde tespit edilemeyen bir sebepten dolayý yangýn çýktý. Yangýn, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, yangýn sonucu yaklaþýk bin adet küçük balya ve yaklaþýk 40 adet rulo balya yandý. Gazimaðusa - Lefkoþa anayolu üzerinde bulunan Mutluyaka Yol Kavþaðý'nda ise, yine dün öðle saatlerinde tespit edilemeyen sebepten dolayý yangýn çýktý. Yangýn, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, yangýn sonucu 18 akasya aðacý, 50 dönüm anýz, 25 adet büyük ve 5 adet küçük balya yandý. Soruþturma devam ediyor. EVÝNDE RAHATSIZLANAN HASAN TAVLI YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Lefkoþa'da önceki gün evinde bulunduðu sýrada rahatsýzlanan Hasan Tavlý (E - 67), kaldýrýldýðý Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, önceki gün meydana gelen olayla ilgili polis soruþturmasý sürüyor. KORNO'DAKÝ KÝLÝSEDEN GÜMÜÞ ÞAMDAN ÇALDILAR Larnaka ilçesine baðlý Korno'daki bir kiliseden, toplam deðeri 5 bin Euro'yu bulan 5 adet gümüþ þamdan çalýndýðý bildirildi. Haberi veren Haravgi, yapýlan araþtýrmalar sonucunda, Agios Evfimianos Kilisesi'ndeki hýrsýzlýðýn, geçtiðimiz Pazartesi ile Perþembe günleri arasýnda gerçekleþtiðinin tahmin edildiðini yazdý. AÇIK ALANDA BÝR AV TÜFEÐÝ, ÝKÝ DE TABANCA BULUNDU Limasol'a baðlý "Moutayiaka"da (Mutluyaka) açýk alanda bir yarý otomatik Karabina av tüfeði, iki tane de içi mermi dolu tabanca bulunduðu bildirildi. Haravgi gazetesi, iyi durumda bulunan silahlarýn herhangi bir suçun iþlenmesinde kullanýlýp kullanýlmadýðýnýn saptanmasý için inceleneceðini yazdý. ÝSPANYA... MADRÝD'E TARÝHÝ YÜRÜYÜÞ Ýspanya'da mevcut siyasi ve ekonomik sisteme karþý baþlatýlan eylemler kapsamýnda, Barcelona, Valencia, Cadiz, Burgos, Coruna, Bilbao gibi kentlerden Madrid'e doðru yürüyüþ baþlatýldý. 24 Temmuz tarihinde Madrid'de yapýlmasý öngörülen büyük gösteriye katýlmak için Ýspanya'nýn dört bir yanýndaki birçok kentten farklý tarihlerde yola çýkacak arasý kiþiden oluþan gruplarýn, 23 Temmuz'da Madrid'e ulaþmasý hedefleniyor. Barcelona'dan yola çýkan yaklaþýk 50 kiþi, 29 günde toplam 652 kilometre yürüyecek. Geçtikleri yerlerde her gün toplantýlar düzenleyecek olan sistem karþýtlarý, neye karþý olduklarýný ve ne istediklerini halka anlatacak. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Yýlýný nerden hatýrlayým þimdi. Bir akþam üzeri idi. Girne Kapýsý'ndan Sarayönü'ne taraf giderken, o zamanýn meþhur aþçýsý Mustafa vardý ya, ondan önceki dört yolun gavýþtýðý yerde, iki köpeðin arasýnda duran bir adam vardý. Durdum, baktým, Dubara... Mehmet Ahmet Dubara... "Gene cümbüþ var" dedim. Yavaþladým, durdum. Fazla bekletmedi... "Dikkat dikkat! Ben Mehmet Ahmet Dubara. Size bu iki aslanýn arasýndan hitabediyorum" dedi. Aþçý Mustafa'yý gençler bilmez. Galiba 1963 olaylarýndan önce terk etmek zorunda kaldý Kýbrýs'ý... Þiþ kebap isa þiþ kebap, ciðer isa ciðer. Aþçý Mustafa'dan önce Asmaaltý'nda Rüzgar vardý. O zaman "en iyisi odur" derlerdi. Bir da "Aþçý Ziya" derlerdi. O devirlerde biz çocuktuk. Arasýra getirilirdik Lefkoþa'ya. O vesile ile bilirim zaten. O çocuk aklýmla sorsanýz, "Rüzgar'ýn fýrýn kebabý, Ziya'nýn tavasý" derim. Þimdilerde o günden bugüne gelen kaç kiþi kaldý? Ne yazýk ki bilecek durumda deðilim. Ama Saffet Anibal ayaktadýr. Kebap ki ne kebap. Kýbrýs þiþ kebabý... Þeftali... Bazýlarýna göre kebabýn da Kýbrýslýsý mý olur? Geçir etleri þiþe, çek mangalý önüne, iþte sana þiþ kebap... Okadar basit deðil þiþ kebap iþi... Aþçý Mustafa'ya sormuþlar þiþ kebabýný. Teferruatý aklýmda kalmadý. Ama but açýkta asýlý dururdu ya o zamanlar. Þiþ kebaba lezet katan faktörlerden birisi oydu. But'un esintide kalmasý çok önemlidir. Diðerisi ise etin kesilmesidir. Ama nasýl kesilmeli aklýmda kalmadý. ÜÇÜNCÜ SINIF ZEKALILAR Keþke birisi cüðeri da sorsaydý Aþçý Mustafa'ya... Mangal iþi bu memlekette yenidir. Nerde bulacaktý eskiden Kýbrýslý mangal yakacak kadar eti? Bizim taraflarda, panayýrlarda etler büyük parçalar halinde bir kamýþa dizilir ve ateþte öyle piþirilirdi. O þekilde tam piþer miydi bilmem. Dikkat, dikkat! Size bu galifçiðin altýndan hitabediyorum. Ama ne saðýmda aslan var, ne solumda. Tatlý bir serincik... Bilir misiniz hangi niyetle baþladým bu yazýya? "Geri zekalýlar" tesbiti yaptý ya Dýþiþleri Bakanýnýz ile Baþbakanýnýz sizin için. Ýþte onun için... Derler ki, "birinci sýnýf zeka laboratuvarlarda çalýþan ve buluþlarý toplumun hizmetine sunanlardadýr. Ýkinci sýnýftakiler sanatçýlardýr. Üçüncü sýnýftakiler da politikacýlar ve üç kaðýtçýlarýn her türü"... Niçin "sizin için" derim da "bizim için" demem? Çünkü ben geri zekalý olduðumu bilirim. Benim gibiler da geri zekalýdýrlar. Biraz daha açýkçasý bizim barea... Eski barea... Hani idareyi eline geçirdiydi da farkýna bile varamadý. Gusura bakmayýn be arkadaþlar. Evela düþünün da sonra kýzýn. Keþke öðretmeniniz Kastro olsaydý. Evet, ben, sen, o, biz, siz, onlar, geri zekalý olmasaydýk bu delikanlýcýk "Bakan" olabilir miydi? Ya da Ýrsen Küçük Baþbakan... Olan topluma hizmetin sonu mu var? Biþir, gurtar, sonra avcunu yala... Denktaþ gelsin, geldi. Türkiye gelsin, geldi. Ne oldu bu toplum? Onlar geldi, toplum gitti, gider. Derler ki, "birinci sýnýf zeka laboratuvarlarda çalýþan ve buluþlarý toplumun hizmetine sunanlardadýr. Ýkinci sýnýftakiler sanatçýlardýr. Üçüncü sýnýftakiler da politikacýlar ve üç kaðýtçýlarýn her türü"... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý LAWRENCE DURREL BUNU DA FARKETMÝÞ MÝYDÝ? Her yiðidin bir yoðurt yeyiþi olduðu gibi, her toplumun da bir protesto tarzý var... Kim ne yapar... Ne kadar ileri gider... Sýnýrlarý ne kadar aþar... Ve hükümeti ne kadar zorlar... Herkes tarafýndan artýk bilinir... Hele dünyayý idare eden büyük devletlerin uzmanlarý çok iyi bilir bunu... Her ülkenin ayrý bir 'masa'sý var oralarda... Ve de uzmanlarý... Mýsýr Masasý mesela... Suriye Masasý... Þili Masasý... Türkiye Masasý... Kýbrýs Masasý... Gidin sorun isterseniz onlara... Sizden iyi bilirler sizi... Ben bizimle ilgili pek çok gerçeði onlarýn yaptýklarý araþtýrmlardan ve yazdýklarý kitaplardan öðrendim. Ýsterseniz Amerikalýlara sorun: -Nasýl insanlar Kýbrýslýlar? -Sabýrlý, hoþgörülü; bol bol hava atan, ama ateþ olsa düþtüðü yeri yakmayan; dedikoduya bayýlan, gerçeklerden çok yalanlara inanan, keyfine ve rahatýna çok düþkün bir topluluk, derler mutlaka... -Ya protesto tarzlarý? -En yaygýn protestolarý siyah çelenk... Olaysýz gösteri yapmayý çok baþarýlý bulurlar... Olgun ve demokratik bir gösteri yaptýk diye sevinirler... Arabalarý yakmazlar, vitrinleri kýrmazlar, yollarda barikat kurmazlar... Yetkililere en çok fýrlattýklarý þeyler çürük yumurta ve pet þiþe 'li yýllarda aramýzda yaþamýþ olan Ýngiliz yazar Lawrence Durrel, bir de 'Acý Limonlar' isimli kitap yazdý Kýbrýs'la ilgili... O da rahatýna çok düþkün bir topluluk olarak tarif eder Kýbrýslýlarý... Kahvelerde dört sandalyede birden oturan adamlarla ilgili gözlemleri yabana atýlmaz doðrusu... Bir de tavþanlara benzetir bizi... Bir bomba sesi duysa, herkes dükkanýný kapatýr, kepenklerini indirir ve tavþanlar gibi bir deliðe kaçýþýrmýþ... Ortalýk yatýþýnca da, sanki hiçbir þey olmamýþ gibi, hasýr sandalyesini yeniden kapýnýn önüne çýkarýr, tavlayý önüne koyar ve kahvesini yudumlarmýþ 'de Sovyetler Birliði'ne saldýrmadan önce, Hitler de Ruslar hakkýnda araþtýrmalar yapmýþtý... Halkýn Stalin rejiminden bunaldýðýný ve bundan kurtulmak istediðini, ama gücünün buna yetmediðini biliyordu... Gelen Nazi askerlerini pek çoklarýnýn bir 'kurtarýcý' gibi karþýlayacaðýndan emindi... Yanýlmadý da bunda... Baþlangýçta öyleydi, ama uzun sürmedi bu... Herkes bu faþistlerin kendilerini kurtarmaya deðil, öldürmeye geldiðini çabuk anladý... Hitler'in Ruslar hakkýnda yaptýðý bir saptama daha vardý... "Rusa votkayý ver, ruhunu al"... Ne diyorduk? Her yiðidin bir yoðurt yeyiþi varsa, her toplumun da bir protesto tarzý var... Ukraynalý kadýnlara bakýn... Ne kadar etkileyici deðil mi? Ne zaman nerde bir gösteri yapsalar, dünya medyasýnýn baþ köþesinde hep... Araba sürmeleri yasaklanan Suudi kadýnlarýna da onlardan geldi en büyük destek... Kiev'deki Suudi elçiliðinin önünde öyle bir gösteri yaptýlar ki, Suudi elçisi bir füze gibi karþýsýna dikilen Ukrayna kadýnlarýnýn memelerini görünce ne yapacaðýný þaþýrdý... Yunanlýlar ne yapar kafasý kýzýnca? Ateþe verir ortalýðý... Akropol'ü bile yakar... Tokat da atar karþýsýna çýkan bakana... Fransýzlar ne yapar? Altýný üstüne getirirler Paris'in... Felç olur hayat... Trafik durur, barikatlardan geçilmez sokaklar... Ýngiliz ne yapar? Kýçýyla selam verir lordlara... Harp meydanýna döner Trafalgar... Biz ne yaparýz peki Kýbrýs'ta? Geliþmiþ ülkelerde yapýlan eylemlerden çok daha masum bizim burada yaptýklarýmýz... Zaten öfkemizin önce kabarýp, sonra da küllü suyu gibi oturduðunu çok iyi biliyorlar. Tecavüze uðradýðý zaman, buna karþý koyamayýnca bundan zevk almaya bakan bir kurban gibiyiz... Göreceksiniz... Þu üniversiteyi devralan TC'li sermaye önünde de bir yað kuyruðu oluþacak yakýnda... Ve reklam paracýklarý akmaya baþlayýnca basýnýmýzdan baþlayacak bu da... Lawrence Durrel bunu da farketmiþ miydi acaba?

3 AFRÝKA dan mektup... TESCÝLÝ YOKKEN DEVTERMEK OLUR MU? Gazetemiz 'Afrika' bugün çok önemli bir olayý daha ifþa ediyor toplumumuza... Olay haftalardýr manþetlerden düþmeyen DAÜ ile ilgili... DAÜ kurumlarý Doða Koleji'ne nasýl devredildi? Yeni ortaya çýktý bu da... Doða Koleji bu kurumlarý devraldýðý zaman, KKTC'de þirket olarak tescili bile yokmuþ meðer... Rektörlük ile protokol imzalanýrken de yoktu... Yani önce devredildi DAÜ, sonra þirket kuruldu. Doða ancak geçtiðimiz hafta baþvurdu KKTC Þirketler Mukayyitliði'ne... 'Özel Doða Okullarý Ltd.' olarak... Ve Ekonomi Bakaný Sunat Atun da geçtiðimiz Cuma günü onayladý bu þirketi... Sermayesi 160 bin TL... Ýki ortaðý var... Fethi Þimþek... Ve Mehmet Kýzýlkanat... Ýkisi de TC'li... Fethi Þimþek'in hissesi 159,999 TL... Mehmet Kýzýlkanat'ýn ise 1 TL... Þimþek AKP'li ve Fethullah Gülen'e yakýn birisi olarak biliniyor... Kýzýlkanat'ýn ise Kýbrýs Gençlik Platformu'nda yakýnlarý bulunuyor... Mahkemenin DAÜ'nün devri konusunda 30 Haziran'da karar vermesi bekleniyor... Ülkemizde tescili bulunmayan bir þirkete devredilmesi ile ilgili tavrýnýn ne olacaðý merak ediliyor mahkemenin... Yasal mý? Deðil mi? * Diðer yandan DAÜ ile ilgili son kararýn mahkemeye býrakýlmasý bazý hukukçularýmýz tarafýndan bile yanlýþ olarak deðerlendiriliyor ve endiþeyle karþýlanýyor... Toplumumuzun öz varlýðý olan bir kurumun gizli pazarlýklarla, topluma haber bile verilmeden devredilmesinin zaten kabul edilebilecek bir þey olmadýðýna vurgu yapan hukukçular, "Bu mesele mahkemeye intikal ettirilmeden çözümlenmeliydi" diyorlar... * DAMSIZ GÝRÝLEMEZMÝÞ Bazý vatandaþlar tarafýndan Girne'deki Acapulco Plajý sahiplerine dava açýldý. Davayý açanlar Özgü Özyiðit, Dündar Gürpýnar ve Gürcan Bayramoðlu... Geçtiðimiz günlerde Acapulco Plajý'na gitmiþler ve çok keyfi bir durumla karþýlaþmýþlar orda... Kendilerine "Damsýz girilemez" denilmiþ ve plaja girmelerine izin verilmemiþ... Daha sonra ise diðer arkadaþlarýnýn da gelmesiyle bu izin verilmiþ, ancak her birinden duþ, tuvalet, otopark, þezlong, þilte, þemsiye ve genel temizlik ücreti olarak 20'þer TL alýnmýþ... 'Acapulco Çaðýn Ltd.'e açtýklarý davada davacýlar, hem gittikleri plajda 'damsýz girilemez' þeklindeki tavýrla karþýlaþmalarýndan, hem de yararlanmadýklarý plaj hizmetleri karþýlýðýnda 20'þer TL ödemekten þikayetçi oldular. Avukat Özkul Özyiðit tarafýndan dosyalanan dava 3 Ekim 2011'de Girne Kaza Mahkemesi'nde görülecek... Önemli bir dava... Ama ne yazýk yaz geçip gittikten sonra... Allahkerim gelecek yazlara... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ýhtiyat Sandýðý'nda sýcak saatler... Toplantý Pazartesi gününe kaldý (Haber ve Fotoðraflar Mustafa Erkan) Dün öðle saatlerinde Ýhtiyat Sandýðý Yönetim Kurulu'nun toplanma kararý almasý Ýhtiyat Sandýðý binasý önünde sýcak saatler yaþanmasýna neden oldu. Sendikal Platform, daire çalýþanlarý ve bazý siyasilerden oluþan bir kalabalýk toplanarak, alýnacak karar için beklediler. Yönetim Kurulu'nun 20 milyon TL'nin bloke süresinin uzatýlmasýna yönelik giriþim ve karar üretilmesine engel olabilmek amacýyle toplanan eylemciler "Ýhtiyat Sandýðý birikimlerini tehlikeye atacak bir karar alýnýrsa, kurul üyelerinin hiçbirini bu kapýdan dýþarý çýkmasuna izin vermeyeceðiz"dediler. Ýlerleyen saatlerde Ýhtiyat Sandýðý dairesinin örgütlü bulunduðu Hür-Ýþ ile görüþüldü ve Pazartesi günü usulüne göre toplanýlacaðý duyuruldu. Destek için de herkese 'Pazartesi saat 8'de toplanýn' çaðrýsý yapýldý... ex istence Elvan Levent KADIN, ERKEK, RÜÞVET VE KOLTUK Kadýnlarýn erkeklere oranla rüþvet teklif etmeye çok daha az yatkýn olduklarýný öðrenmek beni þaþýrttý doðrusu. Belki bir televizyon programýna konu olan olayýn etkisiyle de þaþýrmýþ olabilirim bu duruma. Olay Moskova'da meydana gelmiþti ama hem bir Avrupa, hem de bir Yeþilçam filminin konusu olabilirdi rahatlýkla. Maddi durumu oldukça iyi bir karý koca, üniversitede okuyan oðullarýný, kendisiyle ayný üniversitede okuyan yoksul kýz arkadaþýndan ayrýlmaya ikna edemeyince, kýzý sokakta kýstýrýp feci halde dövüyorlar... Üstelik oðullarýnýn yanýnda. Oðlaný erkek kardeþi tutarken, eski bir boksör olan babasý da kýza yumruklarla saldýrýyor önce, sonra da karýsýyla birlikte kýzý yerde hastanelik edinceye kadar tekmeliyorlar... Bir binanýn güvenlik kameralarýna kaydedilen bu olay, daha sonra bir televizyon programýnda gösteriliyor. Olay baþtan sona tek kelimeyle dehþet verici... Ancak en korkuncu, oðlanýn annesinin yerdeki kýzýn karnýný durmaksýzýn tekmelemesiydi. Rüþvet konusuna gelince ise, kadýnlar erkeklerden daha ahlaklý çýkmýþlar iþte... Barselona'daki bir üniversitede 51 kýz ve 51 erkek öðrenci seçilerek gerçekleþtirilen bir dizi deney sýrasýnda, iþ adamlarý veya kamu çalýþanlarýna rüþvet teklifinde bulunan erkek öðrencilerin oraný yüzde seksene kadar çýkarken, kýz öðrencilerin oraný yüzde altmýþ beþte kalmýþ... Üstelik kadýnlar rüþvet teklif ettikleri kiþinin cinsiyetini önemsemezken, erkeklerin kadýnlara hemcinslerinden daha sýk rüþvet teklif ettikleri de çýkmýþ ortaya. Ancak erkekler kadýnlara daha rahat rüþvet teklifinde bulunsalar da, bu rüþvetin miktarý hemcinslerine teklif ettikleri rüþvetin miktarýndan da daha düþüktü... Yüksek mevkideki birisine rüþvet teklif etmek de, hediye vermekten daha tehlikeliymiþ meðer... Çünkü rüþvet verip, istediklerini alamayanlar, yani kandýrýlanlarýn yüzde ellisi polise gidip þikayette bulunurken, hediye verip kandýrýlanlarýn sadece yüzde yirmi biri hakkýný aramaya koyulmuþ... Oldukça ironik, deðil mi? Aslýnda Esquire dergisinde okuduðum 'rüþvet' hakkýndaki uzun makalede anlatýlan deneyler, oldukça basit olmalarýna raðmen, ortaya çýkardýklarý tablo açýsýndan gayet ilginçtiler bana kalýrsa. Yani, belli bir sayýdaki insanlarýn üç gruba ayrýldýklarýný düþünün. Bir grup insan yüksek mevkideki kamu görevlilerini temsil ediyordu... Bir grup rüþvetçileri... Ve bir grup da toplumu... Yüksek mevkidekilerle rüþvetçilere belirli miktarda paralar veriliyordu. Daha sonra bu iki gruptaki kiþiler tesadüf eseri seçilmiþ iki kiþilik küçük gruplar oluþturuyor ve birbirleriyle ekonomik iliþkiler içine giriyorlardý. Ve her iki taraf da bu 'ekonomik' iliþkilerden karlý çýkarken, toplumu temsil eden bir grup insan, yüksek mevkidekilerle rüþvetçiler arasýnda gerçekleþen her rüþvet operasyonundan belirli oranda maddi zarara uðruyordu... Bütün bu olayda keþfedilen yeni birþey yoktu elbette. Yani, verilen her 'rüþvet'in týpký bir parazit gibi toplumu içten içe kemirdiði zaten bilinen bir gerçekti. Ýlginç olan gerçekleþtirilen basit bir deneyin toplumda her gün yer bulan ahlaksýzlýðý en yalýn haliyle ne kadar açýk bir þekilde sergilediðiydi. Ýþte bir politikacýnýn, koltuk uðruna halkýn deðil kendi çýkarlarý doðrultusunda hareket etmesinin de rüþvet almaktan farksýz olduðunu düþündüm. Hatta bazý durumlarda rüþvetten de beter olduðunu... Örneðin, rüþvetin topluma verdiði büyük zararýn bilincine varma durumunun rüþvet verme oranýný düþürdüðü söyleniyordu. Oysa, bizim toplumumuzda, her þekilde halkýn varlýðýna verilen zararýn haddi hesabý yokken, koltuk sevdasýnýn oranýnda bir düþüþ yaþanmasý gibi bir durum söz konusu bile deðildi ne yazýk.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ne ifade aldýlar ne de sorguladýlar Meðer bütün dertleri içeri týkmak imiþ Tutuklama yok dediler ama tutukladýlar Kim bunlar diye sorma bunun adý polismiþ Kalay "KURTARICI" ÇIPLAK Polis coplarýný kuþanarak DAÜ'ye gitti mi? Gitti. Eylemcileri copladý mý? Copladý. Polis Baþbakan Ýrsen Küçük'ten veya TDP genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'dan emir almýyor deðil mi? Ne münasebet caným. Polisin hangi yüksek yerlerden emir aldýðý belli mi? Belli. Polise emir veren o yüksek yerlerde Kýbrýslýtürkleri ipleyen, adam yerine koyan var mý? Yok. O yüksek yerler nereye baðlý? Türkiye Hükümeti'ne. O halde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, "kurtarmakla" övündüðü Kýbrýslýtürkleri copla terbiye etmeye soyunduðunu söyleyebiliriz. "Kurtarýcý" gerçekten artýk çýplak. Tabii görmek isteyene Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SÜREK AVI BÝTMEYECEK... GKK sýraya koydu ve TC Büyükelçiliði'nin itici gücünü de arkasýna alarak yurtsever Kýbrýslýlarý, polisle taciz etmeye baþladý... CTP meclis üyesi Derviþ Aygýn'dan sonra KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel'i Perþembe günü tutukladý.. Nasýl bir tutuklama? Mahkemeden emir alýndý önce... Tüm polislere Gökçebel için "Görüldüðü yerde tutuklanacak" çaðrýsý yapýlan bir emir... KTOEÖS buna direndi. Baþkanlarýnýn suç iþlemediðini ve tutuklanmasýna müsade etmediklerini söylediler. Polis tutuklama olmayacaðýný, ifade alýnýp býrakýlacaðýný söyledi. Vatandaþa yalan söyledi yani... Sonuçta KTOEÖS baþkaný diðer üyeler ve Sendikal Platform çatýsý altýnda olanlarla birlikte hareket etti ve Maðusa karakoluna gitti. Ýçeri girdikten sonra çýkmasý mümkün olmadý.. Polis Müdürü Emanet, aldýðý emri uyguladýðýný söyledi... Ancak nereden emir aldýðýný söylemedi... Bizim onun emri nereden aldýðýný bildiðimizi o biliyor ama... Cuma günü öðleye yakýn Maðusa polisinden gazetemizi aradýlar ve arkadaþýmýz Evrim'i istediler... Evrim'in suçlandýðýný ve ifade vermek için Maðusa karakoluna gitmesini istediler... Evrim buraya bir yýl önce gelmiþ, ama eylemlerin aranýlan fotoðrafçýsý olmuþ... Bir gece önce KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel'e yalan söyleyerek onu tutukladýlar ve sabaha kadar hücreye týktýlar... Bunlarý birebir yaþamýþ birisi olan Evrim, polisin bu çaðrýsýna güvenebilir mi? Kimse güvenemediði gibi Evrim de güvenmedi... "Ýfade alacaksanýz gelip Afrika gazetesinde alýn" dedi... Saat da verdi onlara Polisler o saatte geldiler... Gazetemize dayanýþma açýsýndan gelenlerle karþýlaþýnca yaþadýklarý þaþkýnlýk görülmeye deðerdi! Ýfade aldýlar sessizce ve çekip gittiler... Oysa Evrim polise gitse saatlerece onu kapalý bir alanda tutacaklar, arada sýrada birisi yanýna girip çýkacak ama hiç konuþmayacak... Büyük bir psikolojik baský altýna alacaklardý onu.. Soru sormaya kalksa tersleyecekler, belki birkaç tokat da vurabilirlerdi kendisine... Þaþkýnlýk içinde girdikleri gazeteden, baþlarý önde, ifadeleri ellerinde ayrýldýlar... Bu kadarla bitmeyecek bu... Büyük bir psikolojik baský altýnda tutmaya çalýþýyorlar herkesi... Tek tek gözlerine kestirdiklerinin üzerine gidiyorlar.. Hep birileri "Sýra bana ne zaman gelecek" diye sorup dursun kendi kendine istiyorlar... Asker ve polis Türkiye'ye ait taþýnýr veya taþýnmaz mallarýn korunmasýný üstelenmiþtir burada. Polisin yüzde seksen oranýnda TC kökenlilerden oluþmasýný arkasýnda yatan budur. Önümüzdeki günler zor günler olacak... Yurtsever avý baþlatýldý bir kez... Baþka ülkelerde belki biter kýsa sürede ama burada bitmesi mümkün deðil... Faþizm kol geziyor da ondan... YORGANCIOÐLU: KREDÝLERÝN GERÝ DÖNÜÞÜ ENGELLENÝYOR CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, UBP Hükümeti'nin Ýhtiyat Sandýðý yöneticilerini baský altýna alarak, "hükümetin Ýhtiyat Sandýðý'nda kullandýðý kredilerin geri dönmesini engellemeye çalýþtýðýný" iddia etti. Hükümetin bu yaklaþýmýný "þiddetle" protesto ettiðini kaydeden Yorgancýoðlu, yeni bir gerginliðe yol açacaðýný savunduðu bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini istedi. Yorgancýoðlu bugün yaptýðý yazýlý açýklamada, hükümete suçlama ve eleþtirilerde bulunarak, hükümetin, çalýþanlarýn alýn teri ile kazandýklarý deðerlerinden kesinti yaparak oluþturulan Ýhtiyat Sandýðý fonlarýný "kurutmaya" karar verdiðini iddia etti. Hükümetin, "Ýhtiyat Sandýðý yöneticilerini baský altýna alarak, hükümetin Ýhtiyat Sandýðý'nda kullandýðý kredilerin geri dönmesini engellemeye çalýþtýðýný" öne süren Yorgancýoðlu, Ýhtiyat Sandýðý Yönetim Kurulu'na dün saat 14.00'te olaðanüstü toplantý çaðrýsý yapýlarak, bu kararýn alýnmasý yönünde baský yapýldýðýný öne sürdü. Yorgancýoðlu, kurumlarýn "peþkeþ çekilmesi" nedeniyle yaþandýðýný savunduðu toplumsal gerginliðe bir yenisinin de, çalýþanlarýn birikimini yok etmeye yönelik bu giriþimle yaþanacaðýný ileri sürerek, "Kayýt dýþý ekonomi kayýt altýna alýnarak devlet gelirlerinin artýrýlmasý gerekirken, emekçimizin birikimlerinin harcanmaya çalýþýlmasý kabul edilir bir yaklaþým deðildir. Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler, hükümetin bu yaklaþýmýný þiddetle protesto eder ve yeni bir gerginliðe yol açacak bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini talep eder" dedi. MALÝ SUÇLARLA MÜCADELE SEMPOZYUMU Polis Genel Müdürlüðü'nün (PGM) düzenlediði ve Türkiye ile KKTC'den uzmanlarýn konuþmacý olarak katýldýðý "KKTC'de Mali Suçlarla Mücadele Sempozyumu" dün sabah baþladý. Girne Çatalköy'de, Acapulco Otel'deki etkinliðin sonunda birimde görev alan 29 polise diplomalarý verildi. Maliye Bakaný Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Günay Özan; yargýçlar, savcýlar, hakimler, avukatlar, iþadamlarý, bankacýlar, esnaf, kurum kuruluþ temsilcileri ve diðer yetkililer ile polislerin katýldýðý üç oturumlu sempozyumda, Türkiye ve KKTC'den uzmanlar, mali denetim ve mali suçlarla mücadele hakkýnda konuþtu. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Polis Genel Müdürü Günay Özan'ýn konuþmasýyla baþlayan sempozyumda, Polis Genel Müdürlüðü Müfettiþi Kerem Kadiroðullarý Mali Suçlarla Mücadele Birimi ve birimin kurulmasý ile eðitimler hakkýnda katýlýmcýlara sunum yaptý. Sunum sonrasý oturumlara geçildi. Ýlk oturumunda "yolsuzluða karþý önleyici politikalar ve uygulamalar" konusunda sunumlar yapýldý. Doç. Dr. Mustafa Besim'in baþkanlýðýndaki bu oturumda, Maliye Bakanlýðý MASAK Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Hakký Polat; TC Adalet Akademisi Yargýtay Üyesi Hüsamettin Uður, Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu Baþmüfettiþi Bülent Tarhan ve LAÜ Ýþletme Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Okan Þafaklý konuþtu. Doç. Dr. Erdal Güryay baþkanlýðýndaki "Mali suçlarla mücadelede KKTC'deki mevcut durum" konulu ikinci oturumda, Gelir ve Vergi Dairesi eski müdürlerinden Göksel Saydam "mevzuat eksiklikleri"; kýdemli savcý Ergül Kýzýlokgil "yargýlama süreci"; Baþmüfettiþ Ali Adalýer "polis soruþturma süreci" ve Ece Çelikdal "Sayýþtay denetim süreci" konularýnda sunum yaptý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BÖYLE SUÇA CAN KURBAN Maðusa Polis Müdürlüðü'ndeki yalan skandalýnýn ardýnda sanýldýðýndan çok daha büyük bir rezalet yatýyormuþ meðer. Bilindiði gibi Tahir Gökçebel'i götürmeye gelen polisler, "Tutuklama olmayacak, sadece ifadesini alýp serbest býrakacaðýz" þeklinde kesin teminat vermiþlerdi. Hatta Göçkebel'in avukatý Barýþ Mamalý, bununla ilgili taahhüdü defalarca teyid ettirmiþti gelen polislere. "Kesinlikle tutuklama olmayacak. Zaten amirlerimizin talimatlarý da bu doðrultudadýr. Dava mava da okunmayacak. Sadece bir ifade alýp serbest býrakacaðýz." Arkadaþlarý Gökçebel'i bu sözlere güvenerek götürdüler Maðusa polisine. Bunun, polisin bir yalan tuzaðý olduðunu anlayýnca da iþ iþten geçmiþ oldu. Maðusa Polis Müdürü Erdal Emanet, kendisinin, kesinlikle tutuklanmayacak diye bir talimat vermediðini söyledi! Emrindeki polislerin nasýl böyle bir teminat verebildiklerinden haberi olmadýðýný da belirtti! Ve ardýndan da ilâve etti hemen... "Elimde Maðusa Kaza Mahkemesi'nin tutuklama emri var ve ben bu emri uygulayacaðým." (!) Gelelim bu iðrenç yalanýn ardýndaki daha vahim yalana... Sadece ifade alacaðýz, demiþlerdi ya... Bu da yalan çýktý! Gökçebel'den ne ifade aldýlar ne mifade! Kendisini itham ettikleri sözde suçla ilgili olarak hiçbir sorgulama, soruþturma da yapmadýlar ona! Sadece þu andan itibaren tutuklusun deyip týktýlar içeri! "Tutuklamayacaðýz", dediler... Tutukladýlar... "Sadece ifadesini alýp serbest býrakacaðýz", dediler... Ýfadesini bile almadýlar! Bir yalan, bir kandýrmacadýr gitti... Daðdan gelip DAÜ'nün üstüne oturan imamýn ordusu, Ankara'nýn emir ve talimatlarý doðrultusunda, yargýyý da, polisi de kullanarak, DAÝ ve DAK'ýn yeþil sermayeye peþkeþ çekilmesine þiddetle karþý çýkan ve bunun için de onurlu bir direniþ ortaya koyan herkese gözdaðý vererek direniþin gücünü kýrmayý hedefliyor. Olaylarýn üstünden 3-4 gün geçtikten sonra bile yine polisi ve yargýyý kullanarak eylemci avýna çýkmalarýný baþka türlü yorumlamak mümkün deðildir. Tahir Gökçebel'e isnat edilen "suç", "Polisi darp ve görevini yapmasýný engellemek"miþ! Yani ne yapacaktý Gökçebel? Ellerini kollarýný baðlayýp, polisin eylemcilerin baþýný coplarla ezmesini sadece seyir mi edecekti? Böyle bir vahþeti engellemeye çalýþmak, herþeyden önce bir insanlýk görevi deðil midir? Demek polisin görevini engelledi ha... E peki, o polisin görevi, kamyon kamyon eylem alanýna taþýnan coplarla, okullarýnýn peþkeþ çekilmesini protesto eden eylemcilerin baþýný, hastanelik edinceye kadar ezmek miydi? Tahir Gökçebel'in yerinde kim olsa, yüreðinde bir nebzecik dahi insanlýk olan herkes, ayný þeyi yapar, o polis coplarýnýn eylemcilerin kafasýna vurulmasýný engellemeye çalýþýrdý. Eðer bu suçsa, ki imamýn ordusuna göre öyledir, dünyada bundan daha çok saygý duyulacak, bundan daha çok alkýþlanacak bir baþka "suç" daha yoktur. Kim ne derse desin... Türkiye'nin bize empoze ettiði bu iþgal rejiminde, ne kendimiz, ne de çocuklarýmýz için aydýnlýk bir gelecek kurmamýz asla mümkün deðildir. Toplumsal varoluþ mücadelesinin hedefi, bu iþgal rejiminden kurtulmak olmalýdýr. Bu mücadeleyi doðru zeminde vermeyenler, kesinlikle baþarýya ulaþamayacaklarý gibi tarihin yargýsýndan da kurtulamayacaklardýr.

5 26 Haziran 2011 Pazar 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Ve "Köfünyeliler Günü" de kutlandý. Ne güzel Hataylýlara, Karadenizlilere, Adanalýlara benzedik... * Baþbakan Ýstanbul'a gitmiþ. - Fena alýþkanlýk yaptýlar bu Ýstanbul'u ha!. Haftada 1-2 Sultanahmet Köftesi yemezlerse karýnlarý doymuyor anlaþýlan. * Maðusa Ýnisiyatifi ikiye bölünmüþ. - Ne önemi var Öküz öldü, ortaklýk bozuldu.! * Herþeyi devletten beklememek gerekiyormuþ. - Bekleyen yok ki zaten Ne bekliyorsak Allahtan bekliyoruz artýk. * Otellerde çalýþanlarýn sadece % 28'i KKTC vatandaþý. - Son zamanlarda duyduðum en güzel haberlerden biri bu %28 otelde çalýþtýðýna göre geri kalan %72 de tatil yapýyor demektir. * Hristofyas topu Türk tarafýna atmþ. - Eðer cam falan kýrýldýysa, parasýný almadan topu iade etmeyin. * Polis, arkadaþýmýz Evrim Kamalý'ya "Kasdi Hasar" suçundan dava okumuþ. - Külliyen yalan, külliyen uydurma bir iddia bu. Karýncaya bile zararý yok Evrim'in. Küçükleri dövüp, büyükleri korkutmak istiyorlar. * Ankara'ya dokunmadan muhalefet yapmak mümkün deðilmiþ. - Saçma bir iddia! Bal gibi de yapýlabilir Siz hiç suya sabuna dokunmadan temizlik yapaný görmediniz mi? Ayný þey. HALK NERDE? -Kusura bakmayýn, eyleminizden alýkoydum Bir þey sormak istiyorum. -Buyur sor. -Siz ne yapýyorsunuz burada -Eylem yapýyorum. -Niçin eylem yapýyorsunuz. -Halkýmýn çýkarlarýný korumak için. -Halkýn çýkarlarýný korumak için eylem yapýyorsunuz. Çok güzel bir amaç bu. Þimdi sorabilir miyim? -Sor bakalým: - Halkýn haberi var mý bu eylemden? - Var tabii. Her gün gazeteler yazar, televizyonlar söyler.. - E peki, onlar nerede? Eylemci durur Saðýna soluna bakar Önüne arkasýna bakar Kimsecikler yoktur Halk nerde sahi? Kusura bakmayýn ama bu sorunun sorulmasý ve mutlaka yanýtlanmasý gerek? Halk nerde? Var mý gören! Duyan Bilen? Ben söyleyim. Halkýn keyfi yerinde.! Bugün Pazar Bakýn Millet kendi gücüne, kendi cebine göre gezmelerde, yemelerde, içmelerde Kaba gölge altýna yan gelip yatmýþlar, mangal da yanýyor Þeftali dumaný yedi mahalleyi sarmýþ.. Ohhh.. Durum bu vallahi.! BÖYLE BÝR ANDI Haa Sanmayýn ki bu halk durumdan memnun Deðil Deðil ama ne yapsýn? Elinden tutan yok ki. Battý balýk yan gider deyip avunuyor! Bir lider olsa Ah bir liderimiz olsa Ayýdan yana deðil ama Bizden yana bir liderimiz olsa Kim yan bakabilir Kim kýçýmýzdaki dona kadar uzanabilirdi Ama yok! Bir liderimiz yok ki anasýný satayým. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bir taraflarda "Deniz Beleþ" eylemi varsa katýlýn, yararlanmaya bakýn...

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3458 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3458 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAÜ Rektörü Abdullah Öztoprak "DAÜ yönetimi açýsýndan bu iþ bitmiþtir" diyor. Sizin için bitmiþ olabilir Sayýn Rektör, ama halk için yeni baþlýyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Haziran 2011 Cuma YIL:

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3750 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YAÐMALAYANA DÜN UMUT BUGÜN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3750 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YAÐMALAYANA DÜN UMUT BUGÜN Eroðlu'nun doðum günü milli gün ilan edilsin ve her yýl kutlansýn. "Allahýn izniyle 7 Mart 2014'te, benim doðum günümde anavatandan Kýbrýs'a su akmaya baþlayacak" dedi. Anladýnýz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3558 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANIMSATTIKLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3558 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANIMSATTIKLARI. Hüseyin Özgürgün Kudret Özersay için 'yetkisiz kiþi' demiþ! Ýlahi Hüseyin, o yetkisiz de sen sanki çok mu yetkilisin? KKTC'de muhtarlardan baþka yetkili mi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı