ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3474 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KADIN, ERKEK, KOLTUK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3474 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KADIN, ERKEK, KOLTUK."

Transkript

1 Doðaya aykýrý cinsi münasebette bulunan þahýs tutuklanmýþ. Biz de Doða ya aykýrý hareket ettiðimiz için mi polis tarafýndan menzile alýndýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3474 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý LAWRENCE DURREL BUNU DA FARKETMÝÞ MÝYDÝ? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SÜREK AVI BÝTMEYECEK Ali Osman HALK NERDE? Erdoðan Baybars KADIN, ERKEK, RÜÞVET VE KOLTUK Elvan Levent BÖYLE SUÇA CAN KURBAN Mehmet Levent KURTARILMAK Emre Ýleri Doða Koleji'nin önce üniversite kurumlarýný devraldýðý, þirketini ise devir iþleminden sonra Þirketler Mukayyitliði'nde tescil ettirdiði ortaya çýktý... Tescili yokken Devrettiler n DAÜ Rektörlüðü ile Doða Koleji arasýnda protokol imzalandýðý sýrada, Doða'nýn KKTC'de tescil edilmiþ þirketi henüz yoktu. Doða geçtiðimiz hafta Þirketler Mukayyitliði'ne 'Özel Doða Okullarý Ltd.' olarak baþvurdu. Ve Ekonomi Bakaný Sunat Atun da þirketi Cuma günü onayladý... n Þirketin sermayesi 160 bin TL... Ýki ortaktan biri olan Fethi Þimþek'in hissesi 159,999 TL, Mehmet Kýzýlkanat'ýn ise 1 TL... n DAÜ'nün devri konusunda 30 Haziran'da karar vermesi beklenen mahkemenin bu hususu göz önünde bulundurup bulundurmayacaðý merak ediliyor... n DAÜ ile ilgili son kararýn mahkemeye býrakýlmasý, bazý hukukçular tarafýndan bile yanlýþ olarak deðerlendiriliyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Acapulco'ya dava... Damsýz girilemezmiþ n Özgü Özyiðit, arkadaþlarý Dündar Gürpýnar ve Gürcan Bayramoðlu, plajda karþýlaþtýklarý durum nedeniyle Acapulco Çaðýn Ltd.'i mahkemeye verdiler... n Davacýlar hem gittikleri plajda 'Damsýz girilemez' þeklindeki tavýrla karþýlaþmalarýndan, hem de yararlanmadýklarý plaj hizmetleri karþýlýðýnda 20'þer TL ödemekten þikayetçi oldular... n Avukat Özkul Özyiðit tarafýndan dosyalanan davada, her iki durumun da anayasaya aykýrý olduðu belirtiliyor. Dava 3 Ekim 2011'de Girne Kaza Mahkemesi'nde görülecek... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Üçüncü sýnýf zekalýlar n2. sayfada

2 ÇÖPLÜKTE YANGIN ÇIKARAN ÞAHIS TUTUKLANDI Çayýrova'da önceki gün bir çöplükte bulunan þilte ve araç lastiklerinin içerisindeki telleri almak için yakýp, bir miktar eski hurda madenlerini toplayan S.D (E - 41) tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'nde yer alan olay, dün akþamüzeri meydana gelirken, olayla ilgili baþlatýlan polis soruþturmasý sürüyor. TARLA YANGINLARI Önceki gün saat sýralarýnda Kozanköy - Yýlmazköy arasýnda iki þahsa ait arazi içerisinde tespit edilemeyen bir sebepten dolayý yangýn çýktý. Yangýn, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, yangýn sonucu yaklaþýk bin adet küçük balya ve yaklaþýk 40 adet rulo balya yandý. Gazimaðusa - Lefkoþa anayolu üzerinde bulunan Mutluyaka Yol Kavþaðý'nda ise, yine dün öðle saatlerinde tespit edilemeyen sebepten dolayý yangýn çýktý. Yangýn, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, yangýn sonucu 18 akasya aðacý, 50 dönüm anýz, 25 adet büyük ve 5 adet küçük balya yandý. Soruþturma devam ediyor. EVÝNDE RAHATSIZLANAN HASAN TAVLI YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Lefkoþa'da önceki gün evinde bulunduðu sýrada rahatsýzlanan Hasan Tavlý (E - 67), kaldýrýldýðý Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, önceki gün meydana gelen olayla ilgili polis soruþturmasý sürüyor. KORNO'DAKÝ KÝLÝSEDEN GÜMÜÞ ÞAMDAN ÇALDILAR Larnaka ilçesine baðlý Korno'daki bir kiliseden, toplam deðeri 5 bin Euro'yu bulan 5 adet gümüþ þamdan çalýndýðý bildirildi. Haberi veren Haravgi, yapýlan araþtýrmalar sonucunda, Agios Evfimianos Kilisesi'ndeki hýrsýzlýðýn, geçtiðimiz Pazartesi ile Perþembe günleri arasýnda gerçekleþtiðinin tahmin edildiðini yazdý. AÇIK ALANDA BÝR AV TÜFEÐÝ, ÝKÝ DE TABANCA BULUNDU Limasol'a baðlý "Moutayiaka"da (Mutluyaka) açýk alanda bir yarý otomatik Karabina av tüfeði, iki tane de içi mermi dolu tabanca bulunduðu bildirildi. Haravgi gazetesi, iyi durumda bulunan silahlarýn herhangi bir suçun iþlenmesinde kullanýlýp kullanýlmadýðýnýn saptanmasý için inceleneceðini yazdý. ÝSPANYA... MADRÝD'E TARÝHÝ YÜRÜYÜÞ Ýspanya'da mevcut siyasi ve ekonomik sisteme karþý baþlatýlan eylemler kapsamýnda, Barcelona, Valencia, Cadiz, Burgos, Coruna, Bilbao gibi kentlerden Madrid'e doðru yürüyüþ baþlatýldý. 24 Temmuz tarihinde Madrid'de yapýlmasý öngörülen büyük gösteriye katýlmak için Ýspanya'nýn dört bir yanýndaki birçok kentten farklý tarihlerde yola çýkacak arasý kiþiden oluþan gruplarýn, 23 Temmuz'da Madrid'e ulaþmasý hedefleniyor. Barcelona'dan yola çýkan yaklaþýk 50 kiþi, 29 günde toplam 652 kilometre yürüyecek. Geçtikleri yerlerde her gün toplantýlar düzenleyecek olan sistem karþýtlarý, neye karþý olduklarýný ve ne istediklerini halka anlatacak. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Yýlýný nerden hatýrlayým þimdi. Bir akþam üzeri idi. Girne Kapýsý'ndan Sarayönü'ne taraf giderken, o zamanýn meþhur aþçýsý Mustafa vardý ya, ondan önceki dört yolun gavýþtýðý yerde, iki köpeðin arasýnda duran bir adam vardý. Durdum, baktým, Dubara... Mehmet Ahmet Dubara... "Gene cümbüþ var" dedim. Yavaþladým, durdum. Fazla bekletmedi... "Dikkat dikkat! Ben Mehmet Ahmet Dubara. Size bu iki aslanýn arasýndan hitabediyorum" dedi. Aþçý Mustafa'yý gençler bilmez. Galiba 1963 olaylarýndan önce terk etmek zorunda kaldý Kýbrýs'ý... Þiþ kebap isa þiþ kebap, ciðer isa ciðer. Aþçý Mustafa'dan önce Asmaaltý'nda Rüzgar vardý. O zaman "en iyisi odur" derlerdi. Bir da "Aþçý Ziya" derlerdi. O devirlerde biz çocuktuk. Arasýra getirilirdik Lefkoþa'ya. O vesile ile bilirim zaten. O çocuk aklýmla sorsanýz, "Rüzgar'ýn fýrýn kebabý, Ziya'nýn tavasý" derim. Þimdilerde o günden bugüne gelen kaç kiþi kaldý? Ne yazýk ki bilecek durumda deðilim. Ama Saffet Anibal ayaktadýr. Kebap ki ne kebap. Kýbrýs þiþ kebabý... Þeftali... Bazýlarýna göre kebabýn da Kýbrýslýsý mý olur? Geçir etleri þiþe, çek mangalý önüne, iþte sana þiþ kebap... Okadar basit deðil þiþ kebap iþi... Aþçý Mustafa'ya sormuþlar þiþ kebabýný. Teferruatý aklýmda kalmadý. Ama but açýkta asýlý dururdu ya o zamanlar. Þiþ kebaba lezet katan faktörlerden birisi oydu. But'un esintide kalmasý çok önemlidir. Diðerisi ise etin kesilmesidir. Ama nasýl kesilmeli aklýmda kalmadý. ÜÇÜNCÜ SINIF ZEKALILAR Keþke birisi cüðeri da sorsaydý Aþçý Mustafa'ya... Mangal iþi bu memlekette yenidir. Nerde bulacaktý eskiden Kýbrýslý mangal yakacak kadar eti? Bizim taraflarda, panayýrlarda etler büyük parçalar halinde bir kamýþa dizilir ve ateþte öyle piþirilirdi. O þekilde tam piþer miydi bilmem. Dikkat, dikkat! Size bu galifçiðin altýndan hitabediyorum. Ama ne saðýmda aslan var, ne solumda. Tatlý bir serincik... Bilir misiniz hangi niyetle baþladým bu yazýya? "Geri zekalýlar" tesbiti yaptý ya Dýþiþleri Bakanýnýz ile Baþbakanýnýz sizin için. Ýþte onun için... Derler ki, "birinci sýnýf zeka laboratuvarlarda çalýþan ve buluþlarý toplumun hizmetine sunanlardadýr. Ýkinci sýnýftakiler sanatçýlardýr. Üçüncü sýnýftakiler da politikacýlar ve üç kaðýtçýlarýn her türü"... Niçin "sizin için" derim da "bizim için" demem? Çünkü ben geri zekalý olduðumu bilirim. Benim gibiler da geri zekalýdýrlar. Biraz daha açýkçasý bizim barea... Eski barea... Hani idareyi eline geçirdiydi da farkýna bile varamadý. Gusura bakmayýn be arkadaþlar. Evela düþünün da sonra kýzýn. Keþke öðretmeniniz Kastro olsaydý. Evet, ben, sen, o, biz, siz, onlar, geri zekalý olmasaydýk bu delikanlýcýk "Bakan" olabilir miydi? Ya da Ýrsen Küçük Baþbakan... Olan topluma hizmetin sonu mu var? Biþir, gurtar, sonra avcunu yala... Denktaþ gelsin, geldi. Türkiye gelsin, geldi. Ne oldu bu toplum? Onlar geldi, toplum gitti, gider. Derler ki, "birinci sýnýf zeka laboratuvarlarda çalýþan ve buluþlarý toplumun hizmetine sunanlardadýr. Ýkinci sýnýftakiler sanatçýlardýr. Üçüncü sýnýftakiler da politikacýlar ve üç kaðýtçýlarýn her türü"... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý LAWRENCE DURREL BUNU DA FARKETMÝÞ MÝYDÝ? Her yiðidin bir yoðurt yeyiþi olduðu gibi, her toplumun da bir protesto tarzý var... Kim ne yapar... Ne kadar ileri gider... Sýnýrlarý ne kadar aþar... Ve hükümeti ne kadar zorlar... Herkes tarafýndan artýk bilinir... Hele dünyayý idare eden büyük devletlerin uzmanlarý çok iyi bilir bunu... Her ülkenin ayrý bir 'masa'sý var oralarda... Ve de uzmanlarý... Mýsýr Masasý mesela... Suriye Masasý... Þili Masasý... Türkiye Masasý... Kýbrýs Masasý... Gidin sorun isterseniz onlara... Sizden iyi bilirler sizi... Ben bizimle ilgili pek çok gerçeði onlarýn yaptýklarý araþtýrmlardan ve yazdýklarý kitaplardan öðrendim. Ýsterseniz Amerikalýlara sorun: -Nasýl insanlar Kýbrýslýlar? -Sabýrlý, hoþgörülü; bol bol hava atan, ama ateþ olsa düþtüðü yeri yakmayan; dedikoduya bayýlan, gerçeklerden çok yalanlara inanan, keyfine ve rahatýna çok düþkün bir topluluk, derler mutlaka... -Ya protesto tarzlarý? -En yaygýn protestolarý siyah çelenk... Olaysýz gösteri yapmayý çok baþarýlý bulurlar... Olgun ve demokratik bir gösteri yaptýk diye sevinirler... Arabalarý yakmazlar, vitrinleri kýrmazlar, yollarda barikat kurmazlar... Yetkililere en çok fýrlattýklarý þeyler çürük yumurta ve pet þiþe 'li yýllarda aramýzda yaþamýþ olan Ýngiliz yazar Lawrence Durrel, bir de 'Acý Limonlar' isimli kitap yazdý Kýbrýs'la ilgili... O da rahatýna çok düþkün bir topluluk olarak tarif eder Kýbrýslýlarý... Kahvelerde dört sandalyede birden oturan adamlarla ilgili gözlemleri yabana atýlmaz doðrusu... Bir de tavþanlara benzetir bizi... Bir bomba sesi duysa, herkes dükkanýný kapatýr, kepenklerini indirir ve tavþanlar gibi bir deliðe kaçýþýrmýþ... Ortalýk yatýþýnca da, sanki hiçbir þey olmamýþ gibi, hasýr sandalyesini yeniden kapýnýn önüne çýkarýr, tavlayý önüne koyar ve kahvesini yudumlarmýþ 'de Sovyetler Birliði'ne saldýrmadan önce, Hitler de Ruslar hakkýnda araþtýrmalar yapmýþtý... Halkýn Stalin rejiminden bunaldýðýný ve bundan kurtulmak istediðini, ama gücünün buna yetmediðini biliyordu... Gelen Nazi askerlerini pek çoklarýnýn bir 'kurtarýcý' gibi karþýlayacaðýndan emindi... Yanýlmadý da bunda... Baþlangýçta öyleydi, ama uzun sürmedi bu... Herkes bu faþistlerin kendilerini kurtarmaya deðil, öldürmeye geldiðini çabuk anladý... Hitler'in Ruslar hakkýnda yaptýðý bir saptama daha vardý... "Rusa votkayý ver, ruhunu al"... Ne diyorduk? Her yiðidin bir yoðurt yeyiþi varsa, her toplumun da bir protesto tarzý var... Ukraynalý kadýnlara bakýn... Ne kadar etkileyici deðil mi? Ne zaman nerde bir gösteri yapsalar, dünya medyasýnýn baþ köþesinde hep... Araba sürmeleri yasaklanan Suudi kadýnlarýna da onlardan geldi en büyük destek... Kiev'deki Suudi elçiliðinin önünde öyle bir gösteri yaptýlar ki, Suudi elçisi bir füze gibi karþýsýna dikilen Ukrayna kadýnlarýnýn memelerini görünce ne yapacaðýný þaþýrdý... Yunanlýlar ne yapar kafasý kýzýnca? Ateþe verir ortalýðý... Akropol'ü bile yakar... Tokat da atar karþýsýna çýkan bakana... Fransýzlar ne yapar? Altýný üstüne getirirler Paris'in... Felç olur hayat... Trafik durur, barikatlardan geçilmez sokaklar... Ýngiliz ne yapar? Kýçýyla selam verir lordlara... Harp meydanýna döner Trafalgar... Biz ne yaparýz peki Kýbrýs'ta? Geliþmiþ ülkelerde yapýlan eylemlerden çok daha masum bizim burada yaptýklarýmýz... Zaten öfkemizin önce kabarýp, sonra da küllü suyu gibi oturduðunu çok iyi biliyorlar. Tecavüze uðradýðý zaman, buna karþý koyamayýnca bundan zevk almaya bakan bir kurban gibiyiz... Göreceksiniz... Þu üniversiteyi devralan TC'li sermaye önünde de bir yað kuyruðu oluþacak yakýnda... Ve reklam paracýklarý akmaya baþlayýnca basýnýmýzdan baþlayacak bu da... Lawrence Durrel bunu da farketmiþ miydi acaba?

3 AFRÝKA dan mektup... TESCÝLÝ YOKKEN DEVTERMEK OLUR MU? Gazetemiz 'Afrika' bugün çok önemli bir olayý daha ifþa ediyor toplumumuza... Olay haftalardýr manþetlerden düþmeyen DAÜ ile ilgili... DAÜ kurumlarý Doða Koleji'ne nasýl devredildi? Yeni ortaya çýktý bu da... Doða Koleji bu kurumlarý devraldýðý zaman, KKTC'de þirket olarak tescili bile yokmuþ meðer... Rektörlük ile protokol imzalanýrken de yoktu... Yani önce devredildi DAÜ, sonra þirket kuruldu. Doða ancak geçtiðimiz hafta baþvurdu KKTC Þirketler Mukayyitliði'ne... 'Özel Doða Okullarý Ltd.' olarak... Ve Ekonomi Bakaný Sunat Atun da geçtiðimiz Cuma günü onayladý bu þirketi... Sermayesi 160 bin TL... Ýki ortaðý var... Fethi Þimþek... Ve Mehmet Kýzýlkanat... Ýkisi de TC'li... Fethi Þimþek'in hissesi 159,999 TL... Mehmet Kýzýlkanat'ýn ise 1 TL... Þimþek AKP'li ve Fethullah Gülen'e yakýn birisi olarak biliniyor... Kýzýlkanat'ýn ise Kýbrýs Gençlik Platformu'nda yakýnlarý bulunuyor... Mahkemenin DAÜ'nün devri konusunda 30 Haziran'da karar vermesi bekleniyor... Ülkemizde tescili bulunmayan bir þirkete devredilmesi ile ilgili tavrýnýn ne olacaðý merak ediliyor mahkemenin... Yasal mý? Deðil mi? * Diðer yandan DAÜ ile ilgili son kararýn mahkemeye býrakýlmasý bazý hukukçularýmýz tarafýndan bile yanlýþ olarak deðerlendiriliyor ve endiþeyle karþýlanýyor... Toplumumuzun öz varlýðý olan bir kurumun gizli pazarlýklarla, topluma haber bile verilmeden devredilmesinin zaten kabul edilebilecek bir þey olmadýðýna vurgu yapan hukukçular, "Bu mesele mahkemeye intikal ettirilmeden çözümlenmeliydi" diyorlar... * DAMSIZ GÝRÝLEMEZMÝÞ Bazý vatandaþlar tarafýndan Girne'deki Acapulco Plajý sahiplerine dava açýldý. Davayý açanlar Özgü Özyiðit, Dündar Gürpýnar ve Gürcan Bayramoðlu... Geçtiðimiz günlerde Acapulco Plajý'na gitmiþler ve çok keyfi bir durumla karþýlaþmýþlar orda... Kendilerine "Damsýz girilemez" denilmiþ ve plaja girmelerine izin verilmemiþ... Daha sonra ise diðer arkadaþlarýnýn da gelmesiyle bu izin verilmiþ, ancak her birinden duþ, tuvalet, otopark, þezlong, þilte, þemsiye ve genel temizlik ücreti olarak 20'þer TL alýnmýþ... 'Acapulco Çaðýn Ltd.'e açtýklarý davada davacýlar, hem gittikleri plajda 'damsýz girilemez' þeklindeki tavýrla karþýlaþmalarýndan, hem de yararlanmadýklarý plaj hizmetleri karþýlýðýnda 20'þer TL ödemekten þikayetçi oldular. Avukat Özkul Özyiðit tarafýndan dosyalanan dava 3 Ekim 2011'de Girne Kaza Mahkemesi'nde görülecek... Önemli bir dava... Ama ne yazýk yaz geçip gittikten sonra... Allahkerim gelecek yazlara... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ýhtiyat Sandýðý'nda sýcak saatler... Toplantý Pazartesi gününe kaldý (Haber ve Fotoðraflar Mustafa Erkan) Dün öðle saatlerinde Ýhtiyat Sandýðý Yönetim Kurulu'nun toplanma kararý almasý Ýhtiyat Sandýðý binasý önünde sýcak saatler yaþanmasýna neden oldu. Sendikal Platform, daire çalýþanlarý ve bazý siyasilerden oluþan bir kalabalýk toplanarak, alýnacak karar için beklediler. Yönetim Kurulu'nun 20 milyon TL'nin bloke süresinin uzatýlmasýna yönelik giriþim ve karar üretilmesine engel olabilmek amacýyle toplanan eylemciler "Ýhtiyat Sandýðý birikimlerini tehlikeye atacak bir karar alýnýrsa, kurul üyelerinin hiçbirini bu kapýdan dýþarý çýkmasuna izin vermeyeceðiz"dediler. Ýlerleyen saatlerde Ýhtiyat Sandýðý dairesinin örgütlü bulunduðu Hür-Ýþ ile görüþüldü ve Pazartesi günü usulüne göre toplanýlacaðý duyuruldu. Destek için de herkese 'Pazartesi saat 8'de toplanýn' çaðrýsý yapýldý... ex istence Elvan Levent KADIN, ERKEK, RÜÞVET VE KOLTUK Kadýnlarýn erkeklere oranla rüþvet teklif etmeye çok daha az yatkýn olduklarýný öðrenmek beni þaþýrttý doðrusu. Belki bir televizyon programýna konu olan olayýn etkisiyle de þaþýrmýþ olabilirim bu duruma. Olay Moskova'da meydana gelmiþti ama hem bir Avrupa, hem de bir Yeþilçam filminin konusu olabilirdi rahatlýkla. Maddi durumu oldukça iyi bir karý koca, üniversitede okuyan oðullarýný, kendisiyle ayný üniversitede okuyan yoksul kýz arkadaþýndan ayrýlmaya ikna edemeyince, kýzý sokakta kýstýrýp feci halde dövüyorlar... Üstelik oðullarýnýn yanýnda. Oðlaný erkek kardeþi tutarken, eski bir boksör olan babasý da kýza yumruklarla saldýrýyor önce, sonra da karýsýyla birlikte kýzý yerde hastanelik edinceye kadar tekmeliyorlar... Bir binanýn güvenlik kameralarýna kaydedilen bu olay, daha sonra bir televizyon programýnda gösteriliyor. Olay baþtan sona tek kelimeyle dehþet verici... Ancak en korkuncu, oðlanýn annesinin yerdeki kýzýn karnýný durmaksýzýn tekmelemesiydi. Rüþvet konusuna gelince ise, kadýnlar erkeklerden daha ahlaklý çýkmýþlar iþte... Barselona'daki bir üniversitede 51 kýz ve 51 erkek öðrenci seçilerek gerçekleþtirilen bir dizi deney sýrasýnda, iþ adamlarý veya kamu çalýþanlarýna rüþvet teklifinde bulunan erkek öðrencilerin oraný yüzde seksene kadar çýkarken, kýz öðrencilerin oraný yüzde altmýþ beþte kalmýþ... Üstelik kadýnlar rüþvet teklif ettikleri kiþinin cinsiyetini önemsemezken, erkeklerin kadýnlara hemcinslerinden daha sýk rüþvet teklif ettikleri de çýkmýþ ortaya. Ancak erkekler kadýnlara daha rahat rüþvet teklifinde bulunsalar da, bu rüþvetin miktarý hemcinslerine teklif ettikleri rüþvetin miktarýndan da daha düþüktü... Yüksek mevkideki birisine rüþvet teklif etmek de, hediye vermekten daha tehlikeliymiþ meðer... Çünkü rüþvet verip, istediklerini alamayanlar, yani kandýrýlanlarýn yüzde ellisi polise gidip þikayette bulunurken, hediye verip kandýrýlanlarýn sadece yüzde yirmi biri hakkýný aramaya koyulmuþ... Oldukça ironik, deðil mi? Aslýnda Esquire dergisinde okuduðum 'rüþvet' hakkýndaki uzun makalede anlatýlan deneyler, oldukça basit olmalarýna raðmen, ortaya çýkardýklarý tablo açýsýndan gayet ilginçtiler bana kalýrsa. Yani, belli bir sayýdaki insanlarýn üç gruba ayrýldýklarýný düþünün. Bir grup insan yüksek mevkideki kamu görevlilerini temsil ediyordu... Bir grup rüþvetçileri... Ve bir grup da toplumu... Yüksek mevkidekilerle rüþvetçilere belirli miktarda paralar veriliyordu. Daha sonra bu iki gruptaki kiþiler tesadüf eseri seçilmiþ iki kiþilik küçük gruplar oluþturuyor ve birbirleriyle ekonomik iliþkiler içine giriyorlardý. Ve her iki taraf da bu 'ekonomik' iliþkilerden karlý çýkarken, toplumu temsil eden bir grup insan, yüksek mevkidekilerle rüþvetçiler arasýnda gerçekleþen her rüþvet operasyonundan belirli oranda maddi zarara uðruyordu... Bütün bu olayda keþfedilen yeni birþey yoktu elbette. Yani, verilen her 'rüþvet'in týpký bir parazit gibi toplumu içten içe kemirdiði zaten bilinen bir gerçekti. Ýlginç olan gerçekleþtirilen basit bir deneyin toplumda her gün yer bulan ahlaksýzlýðý en yalýn haliyle ne kadar açýk bir þekilde sergilediðiydi. Ýþte bir politikacýnýn, koltuk uðruna halkýn deðil kendi çýkarlarý doðrultusunda hareket etmesinin de rüþvet almaktan farksýz olduðunu düþündüm. Hatta bazý durumlarda rüþvetten de beter olduðunu... Örneðin, rüþvetin topluma verdiði büyük zararýn bilincine varma durumunun rüþvet verme oranýný düþürdüðü söyleniyordu. Oysa, bizim toplumumuzda, her þekilde halkýn varlýðýna verilen zararýn haddi hesabý yokken, koltuk sevdasýnýn oranýnda bir düþüþ yaþanmasý gibi bir durum söz konusu bile deðildi ne yazýk.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ne ifade aldýlar ne de sorguladýlar Meðer bütün dertleri içeri týkmak imiþ Tutuklama yok dediler ama tutukladýlar Kim bunlar diye sorma bunun adý polismiþ Kalay "KURTARICI" ÇIPLAK Polis coplarýný kuþanarak DAÜ'ye gitti mi? Gitti. Eylemcileri copladý mý? Copladý. Polis Baþbakan Ýrsen Küçük'ten veya TDP genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'dan emir almýyor deðil mi? Ne münasebet caným. Polisin hangi yüksek yerlerden emir aldýðý belli mi? Belli. Polise emir veren o yüksek yerlerde Kýbrýslýtürkleri ipleyen, adam yerine koyan var mý? Yok. O yüksek yerler nereye baðlý? Türkiye Hükümeti'ne. O halde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, "kurtarmakla" övündüðü Kýbrýslýtürkleri copla terbiye etmeye soyunduðunu söyleyebiliriz. "Kurtarýcý" gerçekten artýk çýplak. Tabii görmek isteyene Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SÜREK AVI BÝTMEYECEK... GKK sýraya koydu ve TC Büyükelçiliði'nin itici gücünü de arkasýna alarak yurtsever Kýbrýslýlarý, polisle taciz etmeye baþladý... CTP meclis üyesi Derviþ Aygýn'dan sonra KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel'i Perþembe günü tutukladý.. Nasýl bir tutuklama? Mahkemeden emir alýndý önce... Tüm polislere Gökçebel için "Görüldüðü yerde tutuklanacak" çaðrýsý yapýlan bir emir... KTOEÖS buna direndi. Baþkanlarýnýn suç iþlemediðini ve tutuklanmasýna müsade etmediklerini söylediler. Polis tutuklama olmayacaðýný, ifade alýnýp býrakýlacaðýný söyledi. Vatandaþa yalan söyledi yani... Sonuçta KTOEÖS baþkaný diðer üyeler ve Sendikal Platform çatýsý altýnda olanlarla birlikte hareket etti ve Maðusa karakoluna gitti. Ýçeri girdikten sonra çýkmasý mümkün olmadý.. Polis Müdürü Emanet, aldýðý emri uyguladýðýný söyledi... Ancak nereden emir aldýðýný söylemedi... Bizim onun emri nereden aldýðýný bildiðimizi o biliyor ama... Cuma günü öðleye yakýn Maðusa polisinden gazetemizi aradýlar ve arkadaþýmýz Evrim'i istediler... Evrim'in suçlandýðýný ve ifade vermek için Maðusa karakoluna gitmesini istediler... Evrim buraya bir yýl önce gelmiþ, ama eylemlerin aranýlan fotoðrafçýsý olmuþ... Bir gece önce KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel'e yalan söyleyerek onu tutukladýlar ve sabaha kadar hücreye týktýlar... Bunlarý birebir yaþamýþ birisi olan Evrim, polisin bu çaðrýsýna güvenebilir mi? Kimse güvenemediði gibi Evrim de güvenmedi... "Ýfade alacaksanýz gelip Afrika gazetesinde alýn" dedi... Saat da verdi onlara Polisler o saatte geldiler... Gazetemize dayanýþma açýsýndan gelenlerle karþýlaþýnca yaþadýklarý þaþkýnlýk görülmeye deðerdi! Ýfade aldýlar sessizce ve çekip gittiler... Oysa Evrim polise gitse saatlerece onu kapalý bir alanda tutacaklar, arada sýrada birisi yanýna girip çýkacak ama hiç konuþmayacak... Büyük bir psikolojik baský altýna alacaklardý onu.. Soru sormaya kalksa tersleyecekler, belki birkaç tokat da vurabilirlerdi kendisine... Þaþkýnlýk içinde girdikleri gazeteden, baþlarý önde, ifadeleri ellerinde ayrýldýlar... Bu kadarla bitmeyecek bu... Büyük bir psikolojik baský altýnda tutmaya çalýþýyorlar herkesi... Tek tek gözlerine kestirdiklerinin üzerine gidiyorlar.. Hep birileri "Sýra bana ne zaman gelecek" diye sorup dursun kendi kendine istiyorlar... Asker ve polis Türkiye'ye ait taþýnýr veya taþýnmaz mallarýn korunmasýný üstelenmiþtir burada. Polisin yüzde seksen oranýnda TC kökenlilerden oluþmasýný arkasýnda yatan budur. Önümüzdeki günler zor günler olacak... Yurtsever avý baþlatýldý bir kez... Baþka ülkelerde belki biter kýsa sürede ama burada bitmesi mümkün deðil... Faþizm kol geziyor da ondan... YORGANCIOÐLU: KREDÝLERÝN GERÝ DÖNÜÞÜ ENGELLENÝYOR CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, UBP Hükümeti'nin Ýhtiyat Sandýðý yöneticilerini baský altýna alarak, "hükümetin Ýhtiyat Sandýðý'nda kullandýðý kredilerin geri dönmesini engellemeye çalýþtýðýný" iddia etti. Hükümetin bu yaklaþýmýný "þiddetle" protesto ettiðini kaydeden Yorgancýoðlu, yeni bir gerginliðe yol açacaðýný savunduðu bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini istedi. Yorgancýoðlu bugün yaptýðý yazýlý açýklamada, hükümete suçlama ve eleþtirilerde bulunarak, hükümetin, çalýþanlarýn alýn teri ile kazandýklarý deðerlerinden kesinti yaparak oluþturulan Ýhtiyat Sandýðý fonlarýný "kurutmaya" karar verdiðini iddia etti. Hükümetin, "Ýhtiyat Sandýðý yöneticilerini baský altýna alarak, hükümetin Ýhtiyat Sandýðý'nda kullandýðý kredilerin geri dönmesini engellemeye çalýþtýðýný" öne süren Yorgancýoðlu, Ýhtiyat Sandýðý Yönetim Kurulu'na dün saat 14.00'te olaðanüstü toplantý çaðrýsý yapýlarak, bu kararýn alýnmasý yönünde baský yapýldýðýný öne sürdü. Yorgancýoðlu, kurumlarýn "peþkeþ çekilmesi" nedeniyle yaþandýðýný savunduðu toplumsal gerginliðe bir yenisinin de, çalýþanlarýn birikimini yok etmeye yönelik bu giriþimle yaþanacaðýný ileri sürerek, "Kayýt dýþý ekonomi kayýt altýna alýnarak devlet gelirlerinin artýrýlmasý gerekirken, emekçimizin birikimlerinin harcanmaya çalýþýlmasý kabul edilir bir yaklaþým deðildir. Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler, hükümetin bu yaklaþýmýný þiddetle protesto eder ve yeni bir gerginliðe yol açacak bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini talep eder" dedi. MALÝ SUÇLARLA MÜCADELE SEMPOZYUMU Polis Genel Müdürlüðü'nün (PGM) düzenlediði ve Türkiye ile KKTC'den uzmanlarýn konuþmacý olarak katýldýðý "KKTC'de Mali Suçlarla Mücadele Sempozyumu" dün sabah baþladý. Girne Çatalköy'de, Acapulco Otel'deki etkinliðin sonunda birimde görev alan 29 polise diplomalarý verildi. Maliye Bakaný Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Günay Özan; yargýçlar, savcýlar, hakimler, avukatlar, iþadamlarý, bankacýlar, esnaf, kurum kuruluþ temsilcileri ve diðer yetkililer ile polislerin katýldýðý üç oturumlu sempozyumda, Türkiye ve KKTC'den uzmanlar, mali denetim ve mali suçlarla mücadele hakkýnda konuþtu. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Polis Genel Müdürü Günay Özan'ýn konuþmasýyla baþlayan sempozyumda, Polis Genel Müdürlüðü Müfettiþi Kerem Kadiroðullarý Mali Suçlarla Mücadele Birimi ve birimin kurulmasý ile eðitimler hakkýnda katýlýmcýlara sunum yaptý. Sunum sonrasý oturumlara geçildi. Ýlk oturumunda "yolsuzluða karþý önleyici politikalar ve uygulamalar" konusunda sunumlar yapýldý. Doç. Dr. Mustafa Besim'in baþkanlýðýndaki bu oturumda, Maliye Bakanlýðý MASAK Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Hakký Polat; TC Adalet Akademisi Yargýtay Üyesi Hüsamettin Uður, Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu Baþmüfettiþi Bülent Tarhan ve LAÜ Ýþletme Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Okan Þafaklý konuþtu. Doç. Dr. Erdal Güryay baþkanlýðýndaki "Mali suçlarla mücadelede KKTC'deki mevcut durum" konulu ikinci oturumda, Gelir ve Vergi Dairesi eski müdürlerinden Göksel Saydam "mevzuat eksiklikleri"; kýdemli savcý Ergül Kýzýlokgil "yargýlama süreci"; Baþmüfettiþ Ali Adalýer "polis soruþturma süreci" ve Ece Çelikdal "Sayýþtay denetim süreci" konularýnda sunum yaptý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BÖYLE SUÇA CAN KURBAN Maðusa Polis Müdürlüðü'ndeki yalan skandalýnýn ardýnda sanýldýðýndan çok daha büyük bir rezalet yatýyormuþ meðer. Bilindiði gibi Tahir Gökçebel'i götürmeye gelen polisler, "Tutuklama olmayacak, sadece ifadesini alýp serbest býrakacaðýz" þeklinde kesin teminat vermiþlerdi. Hatta Göçkebel'in avukatý Barýþ Mamalý, bununla ilgili taahhüdü defalarca teyid ettirmiþti gelen polislere. "Kesinlikle tutuklama olmayacak. Zaten amirlerimizin talimatlarý da bu doðrultudadýr. Dava mava da okunmayacak. Sadece bir ifade alýp serbest býrakacaðýz." Arkadaþlarý Gökçebel'i bu sözlere güvenerek götürdüler Maðusa polisine. Bunun, polisin bir yalan tuzaðý olduðunu anlayýnca da iþ iþten geçmiþ oldu. Maðusa Polis Müdürü Erdal Emanet, kendisinin, kesinlikle tutuklanmayacak diye bir talimat vermediðini söyledi! Emrindeki polislerin nasýl böyle bir teminat verebildiklerinden haberi olmadýðýný da belirtti! Ve ardýndan da ilâve etti hemen... "Elimde Maðusa Kaza Mahkemesi'nin tutuklama emri var ve ben bu emri uygulayacaðým." (!) Gelelim bu iðrenç yalanýn ardýndaki daha vahim yalana... Sadece ifade alacaðýz, demiþlerdi ya... Bu da yalan çýktý! Gökçebel'den ne ifade aldýlar ne mifade! Kendisini itham ettikleri sözde suçla ilgili olarak hiçbir sorgulama, soruþturma da yapmadýlar ona! Sadece þu andan itibaren tutuklusun deyip týktýlar içeri! "Tutuklamayacaðýz", dediler... Tutukladýlar... "Sadece ifadesini alýp serbest býrakacaðýz", dediler... Ýfadesini bile almadýlar! Bir yalan, bir kandýrmacadýr gitti... Daðdan gelip DAÜ'nün üstüne oturan imamýn ordusu, Ankara'nýn emir ve talimatlarý doðrultusunda, yargýyý da, polisi de kullanarak, DAÝ ve DAK'ýn yeþil sermayeye peþkeþ çekilmesine þiddetle karþý çýkan ve bunun için de onurlu bir direniþ ortaya koyan herkese gözdaðý vererek direniþin gücünü kýrmayý hedefliyor. Olaylarýn üstünden 3-4 gün geçtikten sonra bile yine polisi ve yargýyý kullanarak eylemci avýna çýkmalarýný baþka türlü yorumlamak mümkün deðildir. Tahir Gökçebel'e isnat edilen "suç", "Polisi darp ve görevini yapmasýný engellemek"miþ! Yani ne yapacaktý Gökçebel? Ellerini kollarýný baðlayýp, polisin eylemcilerin baþýný coplarla ezmesini sadece seyir mi edecekti? Böyle bir vahþeti engellemeye çalýþmak, herþeyden önce bir insanlýk görevi deðil midir? Demek polisin görevini engelledi ha... E peki, o polisin görevi, kamyon kamyon eylem alanýna taþýnan coplarla, okullarýnýn peþkeþ çekilmesini protesto eden eylemcilerin baþýný, hastanelik edinceye kadar ezmek miydi? Tahir Gökçebel'in yerinde kim olsa, yüreðinde bir nebzecik dahi insanlýk olan herkes, ayný þeyi yapar, o polis coplarýnýn eylemcilerin kafasýna vurulmasýný engellemeye çalýþýrdý. Eðer bu suçsa, ki imamýn ordusuna göre öyledir, dünyada bundan daha çok saygý duyulacak, bundan daha çok alkýþlanacak bir baþka "suç" daha yoktur. Kim ne derse desin... Türkiye'nin bize empoze ettiði bu iþgal rejiminde, ne kendimiz, ne de çocuklarýmýz için aydýnlýk bir gelecek kurmamýz asla mümkün deðildir. Toplumsal varoluþ mücadelesinin hedefi, bu iþgal rejiminden kurtulmak olmalýdýr. Bu mücadeleyi doðru zeminde vermeyenler, kesinlikle baþarýya ulaþamayacaklarý gibi tarihin yargýsýndan da kurtulamayacaklardýr.

5 26 Haziran 2011 Pazar 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Ve "Köfünyeliler Günü" de kutlandý. Ne güzel Hataylýlara, Karadenizlilere, Adanalýlara benzedik... * Baþbakan Ýstanbul'a gitmiþ. - Fena alýþkanlýk yaptýlar bu Ýstanbul'u ha!. Haftada 1-2 Sultanahmet Köftesi yemezlerse karýnlarý doymuyor anlaþýlan. * Maðusa Ýnisiyatifi ikiye bölünmüþ. - Ne önemi var Öküz öldü, ortaklýk bozuldu.! * Herþeyi devletten beklememek gerekiyormuþ. - Bekleyen yok ki zaten Ne bekliyorsak Allahtan bekliyoruz artýk. * Otellerde çalýþanlarýn sadece % 28'i KKTC vatandaþý. - Son zamanlarda duyduðum en güzel haberlerden biri bu %28 otelde çalýþtýðýna göre geri kalan %72 de tatil yapýyor demektir. * Hristofyas topu Türk tarafýna atmþ. - Eðer cam falan kýrýldýysa, parasýný almadan topu iade etmeyin. * Polis, arkadaþýmýz Evrim Kamalý'ya "Kasdi Hasar" suçundan dava okumuþ. - Külliyen yalan, külliyen uydurma bir iddia bu. Karýncaya bile zararý yok Evrim'in. Küçükleri dövüp, büyükleri korkutmak istiyorlar. * Ankara'ya dokunmadan muhalefet yapmak mümkün deðilmiþ. - Saçma bir iddia! Bal gibi de yapýlabilir Siz hiç suya sabuna dokunmadan temizlik yapaný görmediniz mi? Ayný þey. HALK NERDE? -Kusura bakmayýn, eyleminizden alýkoydum Bir þey sormak istiyorum. -Buyur sor. -Siz ne yapýyorsunuz burada -Eylem yapýyorum. -Niçin eylem yapýyorsunuz. -Halkýmýn çýkarlarýný korumak için. -Halkýn çýkarlarýný korumak için eylem yapýyorsunuz. Çok güzel bir amaç bu. Þimdi sorabilir miyim? -Sor bakalým: - Halkýn haberi var mý bu eylemden? - Var tabii. Her gün gazeteler yazar, televizyonlar söyler.. - E peki, onlar nerede? Eylemci durur Saðýna soluna bakar Önüne arkasýna bakar Kimsecikler yoktur Halk nerde sahi? Kusura bakmayýn ama bu sorunun sorulmasý ve mutlaka yanýtlanmasý gerek? Halk nerde? Var mý gören! Duyan Bilen? Ben söyleyim. Halkýn keyfi yerinde.! Bugün Pazar Bakýn Millet kendi gücüne, kendi cebine göre gezmelerde, yemelerde, içmelerde Kaba gölge altýna yan gelip yatmýþlar, mangal da yanýyor Þeftali dumaný yedi mahalleyi sarmýþ.. Ohhh.. Durum bu vallahi.! BÖYLE BÝR ANDI Haa Sanmayýn ki bu halk durumdan memnun Deðil Deðil ama ne yapsýn? Elinden tutan yok ki. Battý balýk yan gider deyip avunuyor! Bir lider olsa Ah bir liderimiz olsa Ayýdan yana deðil ama Bizden yana bir liderimiz olsa Kim yan bakabilir Kim kýçýmýzdaki dona kadar uzanabilirdi Ama yok! Bir liderimiz yok ki anasýný satayým. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bir taraflarda "Deniz Beleþ" eylemi varsa katýlýn, yararlanmaya bakýn...

6 GÜNLÜK GAZETECÝLER BÝRLÝÐÝ GENEL KURULU SEÇÝMÝNÝ YAPTI BATURAY TAK'A, DAVULCU BRT'YE SEÇÝLDÝ Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin (KTGB), Türk Ajansý Kýbrýs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu'ndaki temsilcilerinin belirlenmesi için dün yapýlan olaðanüstü genel kurulda, halen bu görevleri sürdüren Ali Baturay ve Halil Davulcu yeniden seçildi. Gazeteciler Birliði Lokali'nde yer alan genel kurula gazeteciler büyük ilgi gösterdi. Her iki kurum için de ikiþer adayýn bulunduðu seçimde, Halil Davulcu 53 oy alarak BRTK Yönetim Kurulu'na; Ali Baturay ise 67 oy alarak TAK Yönetim Kurulu'na yeniden seçildi. BRTK Yönetim Kurulu'na aday olan Ýzzet Volkan 40; TAK Yönetim Kurulu'na aday olan Mehmet Davulcu ise 27 oy GÖRMEZLER DERNEÐÝ BAÞKANI YENÝDEN YÜCETÜRK Kýbrýs Türk Görmezler Derneði'nin 12. Olaðan Genel Kurulu'nda dernek baþkanlýðýna oybirliðiyle yeniden Derviþ Yücetürk getirildi. Dernekten verilen bilgiye göre, Görmezler Eðitim Merkezi Kampusu'nun Mehmetali Tatlýyay Eðitim Kültür Salonu'nda yer alan genel kurul, dernek baþkaný Derviþ Yücetürk'ün açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Saygý duruþu, divan baþkanlýðýnýn oluþturulmasý, faaliyet ve mali raporlarýn okunup oybirliðiyle aklanmasýnýn ardýndan yapýlan yönetim kurulu seçiminde dernek yönetim kuruluna Derviþ Yücetürk, Raþit Kenan, Meryem Kasabalý, Nail Gürbüzer, Mehmet Ozanoðlu, Fikri Gürpýnar ve Galip Nalbantoðlu seçildi. denetim kurulu üyeliklerine Mehmet Vargýn, Kemal Kahvecioðlu ve Ýbrahim Koþucu, Disiplin Kurulu üyeliklerine de Zehra Yücetürk, Namýk Kale ve Eray Beyazbayram seçildi. Genel kurul toplantýsý sonrasýnda toplanan yönetim kurulu üyeleri dernek yönetimini þöyle belirledi: "Baþkan Derviþ Yücetürk, Asbaþkan Raþit Kenan, Sekreter Nail Gürbüzer, Mali Ýþler Meryem Kasabalý, Sosyal Ýþler Mehmet Ozanoðlu, Basýn Yayýn Fikri Gürpýnar ve Hakla Ýliþkiler Galip Nalbantoðlu. Denetim Kurulu Baþkaný Mehmet Vargýn, Disiplin Kurulu Baþkaný Zehra Yücetürk." LÝONS KULÜPLERÝ GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI Geçen hafta IV. Olaðan Genel Kurulu'nu gerçekleþtirerek yeni baþkan ve yönetim kurulu üyelerini belirleyen KKTC Lions Kulüpleri Birliði görev bölümü yaptý. Birlikten yapýlan açýklamaya göre, KKTC'de faaliyet gösteren 9 Lions kulübünün oluþturduðu ve 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren göreve baþlayacak olan Süreyya Gürses baþkanlýðýndaki KKTC Lions Kulüpleri Birliði Yönetim Kurulu yaptýðý görev bölümünde, Birlik Sekreterliðine Müge Tancer, Birlik Saymanlýðýna Ayça Palaz, Basýn ve Yayýn Komitesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliðine Ezcan Özsoy, Lions Tanýtým ve Üyelik Geliþtirme Komitesinden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliðine de Muazzez Altuð'u getirdi. aldý, bir oy ise geçersiz sayýldý. Sami Taþarkan, Selda Ýçer ve Meltem Sonay'dan oluþan divanýn yönettiði KTGB Genel Kurulu'nda konuþan Baþkan Cenk Mutluyakalý, hem TAK hem de BRTK'da yasa çalýþmalarýnýn gündemde olduðunu ve bu kurumlarda sýkýntýlar yaþandýðýný belirterek, seçilecek üyelere çok önemli görevler düþtüðünü söyledi. Mutluyakalý, 11 Temmuz Basýn Günü nedeniyle düzenleyecekleri kokteyle tüm gazetecileri davet etti. Daha sonra TAK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baturay ile BRTK Yönetim Kurulu Üyesi Halil Davulcu, son dönem çalýþma raporlarýný sundular. LAÜ MEZUNÝYET TÖRENÝ- Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Akademik Yýlý Mezuniyet Töreni, önceki akþam Soli Antik Tiyatro'da gerçekleþtirildi. Tören, mezunlarýn yerini almasý sonrasý, Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. LAÜ Flamasý'nýn tören alanýnda yerini almasýnýn ardýndan LAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel konuþmasýný gerçekleþtirdi. Dönem Plaketi'nin Baþarý Kütüðü'ne çakýlmasýný, baþarý belge ve ödüllerinin verilmesi ve dans gösterisi izledi. Diplomalarýn verilmesinin ardýndan havai fiþek gösterisi eþliðinde kep atma ile tören sona erdi. NARENCÝYECÝLER SORUNLARINI ANLATTI Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu, Kýbrýs Türk Narenciye Üreticiler Birliði ile Kuzey Kýbrýs Narenciye Üreticiler Birliði'ni ziyaret ederek, sektörün sorunlarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Amcaoðlu ziyaretlerde yaptýðý açýklamada, tarým master planýný bir buçuk yýl içinde hayata geçirmeyi planladýklarýný ifade etti. Hükümetin üretimi ve üreticiyi destekleme anlayýþýyla hareket ettiðini vurgulayarak, üreticilerden topraklarýna dört elle sarýlmalarýný isteyen Amcaoðlu, geçmiþte yaþanan pazar sýkýntýlarýnýn giderek aþýlmaya baþlandýðýný ifade etti. AYBAR Kýbrýs Türk Narenciye Üreticiler Birliði Baþkaný Mehmet Ali Aybar; sulardaki tuzlanma, açýlan su dolum tesisleri, kuyu açma izinleri, Doðrudan Gelir Desteði, girdi maliyetlerinin yüksekliði gibi konulardaki sýkýntýlarý dile getirdi. OSMANLI'NIN "SÜRGÜN"LERÝ, TAYYÝP ERDOÐAN'IN "BESLEME"LERÝ NIN SÜRGÜN ÜAmerikan Newsweek dergisinde yayýmlanan bir yazýda, "Türkiye'nin gücünü göstermesiyle birlikte, yakýnda yeniden canlanmýþ bir Osmanlý Ýmparatorluðu ile karþý karþýya kalýnabileceði" yorumu yapýldý. Niall Ferguson imzasýyla yayýmlanan, "Ortadoðu'nun Bir Sonraki Ýkilemi" baþlýklý yazýda, Türklerin Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiði gibi bakýþlarýný Batýya sabitlemiþ olduklarý, ancak "Recep Tayyip Erdoðan'ýn göreve geldiði 2003 yýlýndan sonra bu görüþün deðiþtiði" savunuldu. Yazýda þöyle denildi: "Açýkça görülüyor ki Erdoðan'ýn arzusu, Türkiye'nin sadece agresif bir Müslüman deðil, ayný zamanda bölgesel bir süper güç olduðu Atatürk öncesi döneme dönme yönünde.erdoðan'ýn kendi gücünü artýracak þekilde anayasayý deðiþtirmeye yönelik çabasý, Ýsrail'in Gazze'de 'devlet terörizmi' uyguladýðý yönünde giderek dozunu artýrdýðý eleþtirileri, Arap Baharýnýn sunduðu fýrsatlardan istifade etmeye dönük.erdoðan'ýn,türkiye'yi, Kanuni Sultan Süleyman'ýn hayran kalacaðý þekilde dönüþtürmeyi hayal ettiðinden þüphelenmek için iyi nedenler bulunmakta." Bu kehanetin doðru çýkmasýný beklemeye gerek yok. Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde Kýbrýs bir "sürgün" adasýydý, þimdi de "Beslemeler"in adasý. Üstelik, Türkiye'nin çöpe atýlacak, baþa bela olacak her þeyini buraya postalamasý da cabasý IRZA TECAVÜZ Irza tecavüz davalarý bugünlerde yine bazý gazetelerin baþ sayfalarýnda manþete oturdu. Toplumun ýrzýna geçilmesi ikinci planda kaldý... POLÝSÝN TABANCASI Polis Güzelyurt'ta bir hýrsýzý kaçarken ayaðýndan tabancayla vurdý. Ýngiltere'de olsa, o polis hemen mahkemeye verilir, silahý alýnýr ve kýzaða çekilirdi. Ýngiltere'de zaten polisin silah taþýma yetkisi yok! Siz þimdi polisin burada silah kullanýmýna tepki göstermiyorsunuz, ama unutmayýn, o silah sizi de vurabilir bir gün... 6 AY HAPÝSLÝK 14 yaþýndaki kýzla cinsel iliþkiye giren 22 yaþýndaki sanýða Maðusa Mahkemesi 6 ay hapislik cezasý vermiþ. Eðer yaþtan dolayý bir ceza ise baþka, ama tecavüz ise 6 ay çok hafif deðil mi? GAFLET Bazýlarýný gayleler almýþ... AKP hükümeti ile Kýbrýslý Türklerin arasýný açmaya yönelik hareketler varmýþ... Ýlahi kardeþ, sen hala burada tüm bu yapýlanlarýn AKP'den habersiz mi yapýldýðýný sanýyorsun? O kadar da gaflet olur mu yahu? Týrnak... "DAÝ ve DAK'ý hukuk dýþý bir yöntemle Doða Koleji'ne devreden basiretsizler takýmý, þimdi de Ülker ile masaya oturmuþ ve Koop-Süt'ün satýþýný gerçekleþtirmek üzeredir. Doða olayýnda olduðu gibi Ülker'in de arkasýnda kimler olduðunu artýk bilmeyen yok." Levent ÖZADAM (Haberdar) "Polis devleti ha... Ey arkadaþ... Ne de çabuk unuttunuz... Daha dün devri iktidarýnýzda sendikalarla görüþmeleri bile polis kordonu altýnda yaptýran siz deðil miydiniz? Maliye Bakanlýðý'ný polis muhasarasýna aldýrdýðýnýz dönemde Baþbakanlýk koltuðunda Ferdi Sabit yoldaþýmýz deðil de Sarý Çizmeli Mehmet Aða mý oturuyordu? Maliye Bakanlýðý koltuðunda da, malûm aðalarla karþýlaþtýðý zaman elleri titreye titreye kaykýlan Uzun aðamýz deðil miydi? Eðer bu ülkede bir polis devleti varsa bunun kuruculuk þerefi zat-ý âlilerinize ait deðil mi?" Fuat VEZÝROÐLU (Vatan) "Rotasýz denizlere açýlmanýn ne kadar tehlikeli olduðunu uzun uzun anlatmaya gerek yok... KKTC'nin bugünkü durumunu ben 'freni patlamýþ arabaya', ayný zamanda 'rotasýz gemiye' benzetiyorum..." Reþat AKAR (Kýbrýs) "Herkes iþlemin kýsa sürmesini beklerken, KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel ve CTP PM Üyesi Derviþ Aygýn 'kodese' týkýldý, sabaha kadar bekletildi. E nasýl inanacayýk polisin bize verdiði söze?" Hüseyin EKMEKÇÝ (Havadis) Günün Kahramaný EVRÝM KAMALI Gazetemiz 'Afrika'nýn en genç elemaný olan Evrim Kamalý, DAÜ'de yapýlan tüm eylemleri baþýndan sonuna kadar izledi ve görüntüledi bugüne kadar. Polisin büyük bir þiddet kullandýðý eylemde de yine ordaydý ve eylemcilerin baþýna inip kalkan coplarý görüntülüyordu. Polis öðrencileri sýkýþtýrýr ve kapýlarý kapatýrken, Evrim de itiþ kakýþ arasýnda kaldý ve bu esnada kapýnýn camý kýrýldý. Polis camý Evrim'in kýrdýðýný iddia ediyor. Bu nedenle de ona 'kasti hasar ve mülke tecavüz' davasý okudu. Gazeteciler Birliði'nin en azýndan polisin bu tavrýný protesto etmesini beklerdik. Ama týs çýkmadý.

7 26 Haziran 2011 Pazar KONUK YAZAR Psikolog Uður Maner DAÜ-PDRAM Ali Kaptan ve Cemile Sendromu (Kadýnýn sahibi kim?) 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Televizyon kanallarýnda dizi furyasý son hýzla devam ederken, dizi konularý, oyuncularý, mekanlarý ve gelecek bölümde ne olacak tahminleri de sosyal ortamlarý meþgul etmeye devam ediyor. Birçok Ýzleyici, dizileri gerçek hayatýn birer uzantýsý gibi algýlamakta, deðerlendirmektedirler. Oysa reklamlar, diziler, filmler, belgeseller ve hatta haberler bile kurgulanmýþtýr. Hiçbiri gerçek hayatýn birebir yansýmasý deðildir. Sanýldýðýnýn tam aksine,medya gerçek yaþamýn aynasý deðildir. Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlý dizi onbinleri ekrana kilitlemeye devam ederken, en heyecanlý anda bitirilen bölümler bir sonraki bölümün yayýnýna kadar herkesi merakla kývrandýrmaktadýr. Acaba Cemile'nin Balýkçý'ya cevabý ne olacak? Evlenme teklifini kabul edecek mi? Ali Kaptan ne yapacak? Türkiye'de bir grup izleyen, dizi ile gerçek yaþamý ayýramayýp, dizinin yuva yýkan kadýný rolündeki Carolin'i izinsiz çalýþýyor diye TC Çalýþma ve Güvenlik Bakaný Ömer Dinçer'e þikayet edip, sýnýr dýþý edilmesini talep etmiþler (http:// sinir-disi-edilmesini-istediler h.htm). Televizyon kanallarýndaki magazin programlarýnda mikrofon tutulan sokaktaki kadýn izlerkitle ise öfke ve nefret dolu. Karýsýný çocuklarýný býrakýp baþka bir kadýnla evlenen Ali Kaptan'a da öfkeliler ama esas öfke merkezi yine yabancý gelin Carolin. Bir kadýn izleyici öfkeyle þöyle baðýrýyor mikrofona 'Cemile ve kýzlarý niye Carolin'i dayaktan öldürmüyorlar? Ah ben olsaydým öldürürdüm o kadýný!' Kadýnýn gücü ancak kadýna yetmektedir. Çevrenize dikkatle bakýn. 'Bana yar olmayaný kimseye yar etmem' diyen birilerini mutlaka tanýmaktasýnýz. Gerçek hayatta da buna benzer örnekler sýklýkla gazetelerde yer bulmaktadýr. Kuzey Kýbrýs'ta gerçekleþen en yeni örnek þöyledir: 'Eski kýz arkadaþýyla beraber olduðu iddiasýyla 15 yýldýr arkadaþý olan M.B.'yi karnýndan ve sol kolundan yaralayan zanlý A.B., tahkikat için poliste üç gün tutuklu kalacak.'(22 Mart 2011, Kýbrýs) Erkeðin öfkesinin hedefi her zaman karþýdaki rakip erkek deðildir, hatta sýklýkla kadýndýr. Kadýna yönelik her türlü þiddetin, kadýn cinayetlerinin sayýsý da arttýkça artmaktadýr. Kadýný sevmek, korumak adýna bu kadar rolleri de bu þekilde benimsenir, uygulanýr. Bu çarpýk, yanlýþ öðrenilmiþ/ öðretilmiþ toplumsal cinsiyet rollerini koruyan/tekrar tekrar üreten en önemli ideolojik aygýt medyadýr. Kadýnýn mülkiyetinin erkeðe ait sayýlmasý tarihin baþlangýcýna kadar gider belki. Önce babasýna aittir kadýn sonra da kocasýna. Yeni nesil çaðdaþ kadýnlarýn evlendikten sonra da ýsrarla baba soyadýný taþýma arzusu, ya da hem koca hem baba soyadlarýný birlikte taþýmak istemesini bir baþkaldýrý ya da özgürlük olarak düþünenler bir kez daha dikkatle düþünmeliler. Kaçýþýnýz yok, mutlaka bir erkeðin himayesine gireceksiniz. Babanýz ya da kocanýz. Ya da ikisi birden. Seçim sizin:. Erkek ve kadýn iliþkisinin saðlýklý ALO AFRÝKA HATTI KURAN KURSLARI... Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz Kuran kurslarý için imza kampanyasý baþlatýldýðýný söyledi... "Ben Maðusa'dan arýyorum. Yaz tatilinde camilerde Kuran kurslarý baþlatýlsýn diye imza kampanyasý baþlattýlar. Amaçlarý bu kursu baþlatmamak deðil, kaç kiþinin bu Kuran kurslarýna katýlacaðýný tespit etmektir. Bizim ülkemizde böyle olaylarýn baþlatýlmasýna izin verenlerdir suçlu olanlar... Ben vatandaþ olarak merak ediyorum. Kimdir buna izin verenler? Geçmiþte bunu Ferdi Sabit Bey'e de sormuþtum... O da cevaplayamamýþtý beni... Gazetelerde Kuran kursu ile tenis kursuna katýlanlar arasýnda bir benzetme yapmýþ ve 'Kimileri tenis kursuna gider, kimileri de Kuran kursuna' demiþti... Ýþ çýðýrýndan çýktý... Gazetecilerimiz de gezme bahanesiyle Hacce gidip 'yarým hacý' oldular ya... Onlardan da bu konuda karþý çýkmalarýný ve laikliði desteklemelerini bekleyemeyiz..." HIRSIZLIK OLAYLARI VE POLÝS... Gazetemize gelerek þikayette bulunan bir vatandaþýmýzýn söyledikleri þöyle: "Ben 2007 yýlýnda Londra'dan geldim. Baþpýnar'da kalýyorum. Teyzem Lefkoþa surlariçinde kalýyor. Geçenlerde polis gelip beni tutukladý... Nedeni de teyzemin 9 bin TL'si kaybolmuþ ve benden þüphelendiðini söylemiþ. Beni tutuklayan polis Adli Þube'den Hasan isminde biriydi. Polis bu konuda hiçbir araþtýrma yapmadý. Teyzemin þikayeti üzerine beni tutukladý ve sorguladý. Polisin yapmadýðýný ben yaptým.. Bölgedeki olaylarý araþtýrdým. Meðer sadece teyzemin deðil oradaki birçok insanýn eþyalarý, paralarý çalýnmýþ. Surlariçinde yaþayan insanlarýn güvenlikleri yok. Ayný bölgede geçen hafta Cumartesi, Pazar ve Pazartesi üç gün de hýrsýzlýk þikayeti yapýldý. Polise bildirilmesine raðmen polis bir türlü gereken emniyet tedbirlerini almýyor. Telefon açýp, 'karakola gel' diyor. Gidildiði zaman da seni tutukluyor. Babalar Günü'nde Cemal Bulutoðlularý'nýn hediye ettiði saatler vardý, onlarý bile çaldýlar. Polis oralarda belirli zamanlarda devriye yapmýyor. Þikayetlere bile zamanýnda yanýt vermiyor. Hýrsýzlar da cirit atýyor." Erkek egemen tüm toplumlarda kadýn erkek iliþkileri doðal olarak çarpýk geliþmektedir. Binyýllarýn kadýnlara öðrettiði 'edilgen kadýn rolü' o denli içlerine iþlemiþtir ki kadýnlar, zaman içinde severek o rolü sergilemeye baþlamýþlardýr. Kadýnýn makbul olaný yumuþak baþlý, itaatkar ama bir o kadar hamarat olandýr. Kadýnýn en birinci görevi analýk ve iyi eþ olmaktýr. Bu kalýplar içinde þikayetsiz yaþayan kadýn hep yüceltilir, ödüllendirilir. 'Yuvayý diþi kuþ yapar.' 'Cennet analarýn ayaklarý altýndadýr.' 'Kadýnlar çiçektir, özen ister.' 'Baba evin direði, anne evin meleði.' gibi atasözleri de kurulmuþ bu düzenin tekrar tekrar üretilmesine yaramaktadýr. Medya söylemlerinin (reklam filmleri, diziler, þarký sözleri,gazete haberleri, fotoðraflar vb.) de geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin güçlenmesine katkýsý çok büyüktür. Örneðin, Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlý dizideki fedakar anne, maðdur eski eþ Cemile, vefakar cefakar anne/eþ kalýbýnýn dýþýna çýkýp, ne hakla bir baþka adamla yaþamýný birleþtirmeyi, mutlu olmayý düþünmektedir? Ali Kaptan buna izin verir mi hiç? Ali Kaptan Cemile'yi boþamýþ, baþka bir kadýnla evlenmiþ bile olsa, Cemile'nin mülkiyetini hala kendinde saymaktadýr. Cemileyi baþkasýna yar etmemek için de her türlü çýlgýnlýðý yapabilecek durumdadýr. eziyete layýk gören bir zihniyette bu hiç de þaþýrtýcý deðildir. Sözleri Ahmet Selçuk Ýlkan'a, bestesi Ferdi Tayfur'a ait olan o eski arabesk parça hala belleklerdedir. 'Seni benden alamazlar, ya benimsin ya topraðýn, Aþkýmýzý yýkamazlar, ya benimsin ya topraðýn' Bu çeþit hastalýklý iliþkilere ne yazýk ki günümüzde de sýklýkla rastlanmaktadýr. Hem de her yaþ grubu içinde, her sosyo-ekonomik düzeyde, her eðitim seviyesinde ve her meslekte. Bu durumda aþk sanýlan, aþk deðildir. Güven yoktur. Bu iliþkilerde kadýna eþya gibi sahip olma, kýskanma, sömürme, özgürlüðünü sýnýrlandýrma, ezme ve esir alma vardýr. Bunlar yapýlýrken kadýnlar güçsüzdürler korunmalýdýrlar iddiasý vardýr. Oysa kadýna yönelik zararýn/düþmanlýðýn en büyüðü genellikle yaþamlarýndaki en yakýn, en güvenilir olmasý beklenen erkekten gelmektedir (Kaynak: who_multicountry_study/ summary_report/chapter1/en/ index.html). Zamanla egosu körelen kadýn istenen kalýba girmektedir. Bazý kadýnlarda da 'Güçsüzüm, bir erkeðin beni korumasýna ihtiyacým var'düþüncesi vardýr. Kadýn veya erkek farketmiyor, ayný topluma ait, ayný kültürel öðretiler ve deðerlerle yoðrulan bireyler ayný dersleri öðrenirler, içselleþtirirler. Toplumsal cinsiyet bir temele oturmasý için iki tarafýn da eþit haklara sahip olmasý gerekmektedir. Bu haklar yasalarla desteklenmelidir. Yasalar da sadece kaðýt üstünde kalmamalý iþlerlik kazanmalýdýr. Ýnsan Haklarý Sözleþmesine, Çocuk Haklarý ve Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmelerine taraf olmuþ bir Devlet, her bir kadýnýn ve kýz çocuðunun can güvenliðini, beden dokunulmazlýðýný, haklarýný, ve saðlýðýný korumak, kollamak yükümlülüðü altýndadýr. Kadýnýn, eðitim hakký, çalýþma hakký, eþit ücret hakký, annelik izinleri/ ödenekleri, çocuðuna bakým saðlanmasý ve her türlü özgürlüðünün güvence altýna alýnmasý sosyal devletlerin en önde gelen yükümlülükleridir. Kadýnlarýn severek üstlendikleri annelik ve eþ rollerinin, yaþamýn diðer alanlarýnda (ekonomik, sosyal, kültürel) varlýk göstermeleri önünde engel teþkil etmediðinin güvencesi saðlanmalýdýr. Kadýn özgür ve özerk olmalýdýr. Toplumsal cinsiyet eþitliði ve kaynaklarýn hakça paylaþýmý, sadece özel yaþam alanlarýnda deðil, iþyerlerinde, kamusal alanlarda ve her türlü sosyal ortamda da geçerli olmalýdýr. Þu an bir ütopya gibi görünse de, zorluklara raðmen bu doðrultuda mücadele devam etmektedir, edecektir. 'Haklar verilmez, alýnýr!'... MAÐUSALI ESNAFA PSÝKOLOJÝK BASKI Gazetemize telefon eden bir vatandaþýmýz Maðusa'da polisin esnaf ve halk üzerinde psikolojik baský uyguladýðýný söyledi... "Ben Maðusa'dan arýyorum. DAÜ'deki olaylar sonrasýnda polisin esnafa karþý da tutumu deðiþti. Halkýn üzerinde baský uygulanmaya baþlandý. Bu aslýnda yerinde gözlemlenmeli... Polisin Maðusa esnafýna karþý uyguladýðý psikolojik baský açýk açýk görülmektedir. Bunu biz esnaf anlayabiliriz... Benim söyleyeceðim bu kadar..." BÝZÝM DUVAR BESLE ÇOCUÐUNU "ANA"N COPLASIN Bizim Mandra Ay sonu yaklaþýrken, mandra hükümetini de her zamanki maaþ telâþý sarar. Bu telâþýn özellikle sigorta emeklilerini nasýl ödeyeceðiz yönünde yoðunlaþtýðý gözlemlenirken, hükümetin akýl almaz savurganlýklar içinde olmasý da, yaþandýðý iddia edilen ekonomik krizle taban tabana bir çeliþki oluþturmaktadýr. Yurtdýþý geziler, tören alanýna yeni tribünler, camiler, yeni makam araçlarý, yeni resmi bina inþaatlarý, ekonomik krizde deðil, ancak Lâle Devri'nde bulunulduðu izleniminin giderek güçlenmesine neden olmaktadýr.

8 8 26 Haziran 2011 Pazar 50 Yýl Önce 50 Yýl Sonra Ediz Özünlü (Foto Basýn) Arþivinden Tel: GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. AKEL GÖKÇEBEL'ÝN TUTUKLANMASINI KINADI AKEL, Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Tahir Gökçebel'in geçtiðimiz gün polis tarafýndan tutuklanmasýný kýnadý. Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL, yazýlý olarak yaptýðý açýklamasýnda, "iþgal rejiminin ne sendikal özgürlüklere, ne de topraðýn Türk sermayesine ucuza satýlmasýna direniþ gösterme hakkýna saygý göstermediðini" iddia etti. AKEL, "ilerici ve barýþ yanlýsý" Kýbrýslý Türk güçlere destek belirterek, durumu uluslararasý alanda þikayet edeceklerini kaydetti. ÝNGÝLÝZ ÜSLERÝ'NE AÝT BÝR HELÝKOPTER AÇIK ALANA ZORUNLU ÝNÝÞ YAPTI Ýngiliz Üsleri'ne ait bir helikopterin önceki gün mekanik bir arýza nedeniyle Limasol'a baðlý "Amathunda" köyünde açýk alana zorunlu iniþ yaptýðý bildirildi. Alithia gazetesi, "Bell - Hue" tipi helikopterin zorunlu iniþ yapmasýnýn ardýndan bölgeye, önlem amaçlý itfaiye aracý çaðýrýldýðýný ve ikinci bir helikopterle teknik personel getirildiðini yazdý. Helikopterin, yapýlan kontrollerin ardýndan yeniden havalandýðý ve Ýngiliz Üsleri'ne geri döndüðü belirtildi. Haberde, Ýngiliz Üsleri'nden konuyla ilgili resmi bir açýklama yapýlmadýðý da kaydedildi. Kýbrýs Türk halkýnýn akýllarýndan silinemeyecek düðün derneklerinin vazgeçilmez çalgýcýlarý. Fazla söze gerek býrakmayan bir fotoðraf. Kemancý Asaf Baðdadi, cümbüþte Ahmet Becerikli ve darbuka Ahmet Altýparmak... 60'lý 70'li yýllarda Lefkoþa'da yaþayýp da pek az kiþinin tanýmayacaðý bir kiþi Ahmet Murabýk. Yani Biletçi Cüce... Lakabýndan da anlaþýlacaðý gibi 1 metrelik boyu ile Kýbrýslýlarýn sempatisini kazanmýþtý. O yýllarda Türkiye Milli Piyango biletlerinin Kýbrýs'ta tek yetkili bayisi olan Kemal Rüstem'den biletleri alýp seyyar olarak satýyordu. Saðdaki resimde de görüleceði gibi kendine özel olarak yaptýrdýðý bisikleti ile genelde Rüstem Kitabevi'nin önünde biletlerini satýyordu. Fotoðraf 1961 yýlýnda çekilmiþ. Tanýmayan pek az kiþi olduðunu düþündüðümüz kiþi Ahmet Becerikli. Gerçekten adý gibi doðuþtan becerikli olan Becerikli'yi, 60'lý yýllarý yaþayanlar iyi bilirler. HRÝSTOFYAS BAROSSO'DAN TÜRKÝYE'YE MÜDAHALE ETMESÝNÝ ÝSTEDÝ AB Zirve Toplantýsý'na katýlmak amacýyla Brüksel'de bulunan Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barosso'dan, Türkiye'ye Kýbrýs konusunda müdahalede bulunmasýný talep etti. Haravgi ve diðer gazeteler, Hristofyas'ýn dün Barosso'yla görüþtüðünü ve Barosso'dan; "Kýbrýs sorununun çözümünde ilerleme saðlanabilmesi için müzakere masasýna daha mantýklý öneriler sunulmasýna yardýmcý olmasý konusunda Türkiye'ye müdahalede bulunmasýný" istediðini yazdýlar. Habere göre Hristofyas görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamada, Barosso'nun kendisine, "Türk tarafýyla sürekli temas halinde bulunduðunu ve bu isteðini ileteceðini söylediðini" ileri sürdü. 7 Temmuz tarihindeki Cenevre zirvesi çerçevesinde gerçekleþtirilen Kýbrýs müzakereleri hakkýnda Barosso'ya ayrýntýlý bilgi verme fýrsatý bulduðunu belirten Hristofyas, Cenevre görüþmesinden önceki son ana kadar, özellikle uluslararasý anlaþmalar, federal hükümetin ve birimlerin rolü, iç güvenlik ve polis gücü konularýnda uzlaþý saðlamaya hazýr olduðunu Barosso'ya ilettiðini söyledi. PERÝSTERONA KÖYÜNDEKÝ KIBRIS TÜRK EVLERÝ ONARILIYOR Bostancý (Astomerit) sýnýr kapýsý yakýnlarýnda kontrol edilmeyen bir yoldan kaçak geçiþler olduðu, ayrýca yakýndaki Peristerona köyünde bulunan Kýbrýslý Türk evlerinin onarýlarak, Güney Kýbrýs'a daimi olarak yerleþen baþka Kýbrýslý Türklere verildikleri iddiasý Rum basýnýnda yer aldý. Fileleftheros gazetesi konuya iliþkin haberinde, Peristerona köyü sakinlerinin gazeteye ulaþarak, köydeki Kýbrýslý Türklere ait evlerin onarýmýnýn yapýldýðý ve Bostancý sýnýr kapýsý yakýnlarýndan, kontrolsüz bir þekilde kaçak geçiþlerin olduðu ihbarýnda bulunduklarýný yazdý. Gazete, haberinin ilk kýsmýnda, Peristerona bölgesindeki sakinlerin gazeteye ulaþarak, bölgedeki bazý Kýbrýslý Türk evlerinin tamir edilerek, bu evlerin eskiden sahipleri olan Kýbrýslý Türklere deðil, Güney Kýbrýs'a daimi olarak yerleþen baþka Kýbrýslý Türklere tahsis edildiði ihbarýnda bulunduklarýný yazdý. Köy sakinleri, köydeki iki evin Rum Lefkoþa Kaymakamlýðý tarafýndan onarýlarak, Rum göçmenler yada evin gerçek sahipleri Kýbrýslý Türklere deðil de baþka Kýbrýslý Türklere verilmesinin kabul edilemeyeceðini belirerek, "getto oluþmasýndan korktuklarýný" vurguladýlar. Bazý köylüler ise, Rum yetkililerin gelip kendilerinden Kýbrýslý Türk evlerini boþaltmalarýný istediklerini belirtirlerken, evlerin verildiði kiþilerin Çingene olduklarýný, farklý kültüre sahip olan bu insanlarýn hýrsýzlýk da yaptýklarýný iddia ettiler. Gazete, durumu yerinde gidip gördüklerini ve köylülerin doðruyu söylediðini tespit ettiklerini belirtirken, konu hakkýnda açýklamada bulunan Rum Lefkoþa Kaymakamý Argiris Papanastasiu'nun da olayý doðruladýðýný yazdý. Habere göre Papanastasiu açýklamasýnda; söz konusu iki evin ayný mahallede bulunmadýklarýný ancak Kýbrýslý Türklere verildiklerinin doðru olduðunu belirterek, bu evlerden birinin, sýnýr kapýlarýnýn açýlmasýnýn ardýndan Güney Kýbrýs'a yerleþen ve Hýristiyan olan, çocuklarý Kýbrýs Rum okullarýnda okuyan Kýbrýslý Türk bir aileye verildiðini öne sürdü. Diðer evin de, hak sahibi Kýbrýslý Türklere verildiðini belirten Papanastasiu, bundan yaklaþýk iki yýl önce bir evin daha, "BM'nin ricasý üzerine", KKTC'de kaldýklarý ev sorunlu olduðundan evden atýlan bir Kýbrýslý Türk çifte verildiðini kaydetti. Papanastasiu, yetkili komiteye baþka Kýbrýslý Türklerden de baþvurularýn yapýldýðýný ve bunlarýn incelenmekte olduðun belirtirken, verilen evlerin ayný bölgede olmadýðýný, bu yüzden de getto oluþmasýnýn söz konusu olamayacaðýný sözlerine ekledi. KAÇAK GEÇÝÞLER Gazete, bölge sakinlerinin bir diðer þikayet unsuru olan, KKTC'den Güney'e Bostancý Sýnýr Kapýsý aracýlýðýyla kaçak þekilde geçilebildiði iddiasýný da yerinde incelediklerini ve köyden bir kiþiyle söz konusu yoldan Rum kontrol noktasýný atlatarak KKTC kontrol noktasýna kadar gidip geldiklerini yazdý. Gazete, bölge sakini bir çiftçiyle bindikleri araçla Güney Lefkoþa - Astromerit yolundan bir noktadan saða dönerek ara bölgeye girdiklerini, bölgedeki bahçelerin arasýnda yer alan bu yoldan yaklaþýk beþ kilometre ilerledikten sonra KKTC ile Rum kontrol noktalarý arasýnda yer alan asfalt yola çýktýklarýný belirtti. Gazete, böylece Rum kontrol noktasýndan geçmeden KKTC kontrol noktasýna geldiklerini, yine ayný yoldan da geri döndüklerini belirtirken, insan kaçakçýlarýnýn ve bölgeden demir vs gibi malzeme çalmak isteyenlerin bu yolu kullandýklarýný ileri sürdü. Ara bölgenin BM'nin kontrolünde olduðu, ancak kontrolün yetersiz kaldýðý da belirtilen haberde, söz konusu yolun fotoðraflarýna da yer verildi. ANTÝGONÝ PAPADOPULU'DAN AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA "KIBRIS"LA ÝLGÝLÝ ETKÝNLÝK... DÝKO'nun Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) milletvekillerinden Antigoni Papadopulu'nun giriþimiyle, 29 Haziran'da Avrupa Parlamentosu'nda "Kýbrýs'la" ilgili bir dizi etkinlik düzenleneceði bildirildi. Papadopulu'nun, 29 Haziran'da AP'de "Avrupai Kýbrýs'a Pencere" adýný taþýyan bir fotoðraf sergisi, ayný zamanda "Ruhumun Þarkýlarý" ismini taþýyan bir konser organize etmekte olduðunu yazan Politis, Papadopulu'nun dünkü açýklamasýnda, etkinliðe AP'deki Sosyalist Grup Baþkaný Martin Schulz, Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu Ýkinci Hrisostomos ve Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu'nun da katýlarak konuþma yapacaklarýný söylediðini belirtti. Gazete, fotoðraf sergisinin açýlýþýný konserin takip edeceðini ifade etti. Antigoni Papadopulu da ilgili açýklamasýnda, Güney Kýbrýs'ýn 2012 yýlýnýn yarýsýnda AB dönem baþkanlýðýný devralacaðýný anýmsattý ve kendisinin DÝKO'nun AP'deki milletvekili olarak, "Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesi ve kurtulmasýna dair rüyalarýnýn gerçek olmasý için gerçekleþtirdikleri mücadeleler ve kültürel deðerler, ayný zamanda kültürleri hakkýnda; Avrupalýlarýn öðrenecek çok þeyi olduðunun farkýnda olduðunu" savundu.

9 26 Haziran 2011 Pazar Tünel ALINTI "SEÇÝMLERDE EN YÜKSEK OYU BEN ALDIM" DEMEKLE OLMAZ Recep Tayyip Erdoðan'ýn partisinde de hükümet kadrosunda da artýk sözüne söz söylenmeyen otoriter bir tavrýn oluþtuðunu, liderlik vurgusunun fazla olduðunu görüyoruz. Üç seçimdir bu vurgunun ortaya çýktýðýný ve baþarýlý olduðunu biliyoruz. Bu otoriter liderliðiyle ilgili Batýdan da, içeriden de eleþtiriliyor. Bu tavrýnýn deðiþmesi çok önemli, önümüzdeki dönem pazarlýk, müzakere dönemidir. Yeni anayasa çalýþmalarý olacak, Kürt sorununa çözüm bulma çalýþmalarý olacak ve bu konularda "Seçimlerde en yüksek oyu ben aldým" gibi bir tavýr gösterirse, eleþtiriler karþýsýnda sert bir tutum izlerse, Hopa'da olduðu gibi, iþte o zaman her þey daha zorlaþýr. Ömer LAÇÝNER (marksist.org) DÝPNOT Bugün "Uyuþturucu Kullanýmý ve Kaçakçýlýðý ile Mücadele Günü" ANLAÞMA OLUNCAYA KADAR KKTC'DE HERÞEY MÜBAH ARÞÝV TARÝH 24 MAYIS yýlýnda Maraþ'ýn Kýbrýslý Rumlara iadesiyle ilgili gizli bir anlaþmanýn yapýldýðý ortaya çýktý. Mehmet Ali Talat bu anlaþmaya 'evet', Erdoðan ise 'hayýr' deyince uygulamaya konamamýþ! Gözden kaçmayanlar... SADECE ÝÇÝ DEÐÝL, DIÞI DA YAKIYOR TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun icat ettiði "Komþularla Sýfýr Sorun" politikasýnýn tökezlediðini Kýbrýs'a bakarak da anlamak mümkündü. "Et ve týrnak gibiyiz" dedikleriyle bile "sorunsuz" bir iliþki kuramayanlar için fazla yüksekten uçan bir iddia bu. AKP Hükümeti Ortadoðu'daki diktatörlerle "Sýfýr Sorun"la yürüyebilir. Diktatörlerin ezdiði halklarý geçtik, kendi ezdikleri ne olacak? Kürt halkýyla "Milyar Sorun", Kýbrýslýtürklerle "Milyon Sorun" ama sözgelimi Suudi krallarýyla veya Ahmedinejad'la "Sýfýr Sorun" ha?.. Ne biçim dýþ politika bu? Sadece içi deðil, dýþý da yakýyor ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Hükümet, üretimi ve üreticiyi destekleme anlayýþýyla hareket ediyor." Ali Çetin AMCAOÐLU (Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný) VÝRGÜL... DEMOKRASÝNÝN VARLIÐI YOKLUÐU "Ülkede demokrasi yoktur" diye konuþanlar yanýlýyormuþ, bu tesbiti Derviþ Eroðlu yaptý. Dedi ki: "Demokrasi olmadýðýný ancak demokrasi içinde söyleyebilirsiniz." Hay Allah, demokrasi meðer bu kadarcýkmýþ ha Yazýk. Bir yerde "Demokrasi yoktur" diyebiliyorsanýz ve bunu söylediðiniz için kodese týkýlmýyorsanýz, demokrasi týkýrýnda gidiyor yani? Mesela Polis öðrencileri copladý. Akabinde "Demokrasi yoktur" dediniz. Polisin eylemcileri coplamasý bir ölçü olmayacak, "demokrasi yoktur" diyebildiðiniz için bu ülkede demokrasi olduðuna inanacaksýnýz. Yok, yok, biz almýyalým, midemiz kaldýrmaz "Bir anlaþma oluncaya kadar KKTC Devleti'nin ve hükümetin icraatlarýnýn sorgulanamayacaðýný, muhataplarýma vurgulamaktayým." Derviþ EROÐLU (KKTC Cumhurbaþkaný) Kötülüklerinden asla piþman olmayanlarýn Bir özür bile esirgeyenlerin yanýnda Bir özür için mezar baþýna gidenler hiç yoktan ve nihayetinde iyi bir þey yapmýþtýr! Yýllarca bunu yapmamýþ olsalar bile. Lakin, Hürriyet in eski genel yayýn yönetmeni, Ahmet Kaya nýn mezarý baþýnda sadece ondan özür dilemiþse, çok eksik bir iþ yapmýþ. Bir kere; gez gez, özür özür, o mezarlar hiç bitmez. Sadece Paris te deðil, bütün yurtta, en ücra köþelerde dolaþmasý lazým. Hem de sadece mezarlýklar deðil; henüz mezarý KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... bile olmayan onca insan için de. Fakat esas sorun þu: Bugün Ahmet Kaya dan, daha doðrusu mezar taþýndan; yarýn belki Hrant Dink ten, yani onun da mezarýndan özür dile Fakat sana bunu yaptýran derin kankalýklar yahut sit gazetecilik için zerre özür dileme. O gazetecilik için kökten özür dilemeden, uzanýp da uykuya yatmýþ birkaç tanýnmýþ kayýp huzurunda sit özür sergilemek, olsa olsa, kendi fotoðrafýný onca sütuna yayýp bir de öyle nemalanmaya, ölüler diyarýnda kendi egonu koþturmaya heves Memleketimden manzaralar Umur Talu: "Özür dilemek, günahý itiraf ve istifra edip kendi pisliðinden utanmaktýr" olur. Tamam; manþetten vurduðuna özrünün onca sütuna sergilenmesi de bir nevi denge ama Fark þu: Onlar orada cansýz yatýyor Sen dimdik ayaktasýn! Fark þu: Sizin operasyonda cezaevinde katledilenler, delik deþik, alev alev, gaz gaz yatýyor. Sen hakikate, insafa, utanca hala çok uzaktasýn! Fark þu: Bunlarýn asla tek sorumlusu deðilsin ama; onca ölüme, onca acýya, onca sansüre, onca kakarakikiriye, onca manipülasyona, onca pis iþbirlikçiliðe, onca gazetecinin alýnterinin, haysiyetinin gaspýna bulaþmýþ sen ayaktasýn. Gazetecilik ve insanlýk orada yatýyor! O yüzden, esas özür dilemek, özrünü dahi renkli bir sit com þovuna bulamak deðil. Yýllarca yaptýðýn, yaptýrdýðýn gazetecilikten ötürü artýk midesi bulanmak Kusmak, kusmak, kusmak Onca günahý itiraf ve istifra edip kendi pisliðinden utanmaktýr. Bir kez utanan O pisliði yahut o pislikle ne yapacaðýný da daha derin, daha içten düþünür! Yoksa, ne kadar kazýrsan kazý, vicdan bu, asla rahat býrakmýyor iþte! Ýster sen hala tavþan gibi ayaktayken Ýster bir gün en derin uykulara dalmak üzereyken! Özür diledin ama Peki Ahmet Kaya sana toprak toprak, Hasan Hüseyin le birlik ne dedi, duyabildin mi: Yaþayanlar bir gün ölür/bir gün ölür elbette/aðaçlarla balýklarla/kuþlarla ben amenna/ Aðlayanlar bir gün güler/ Bir gün güler elbette/ Uyanmakla anlamakla/ Bilmekle ben amenna/ Kýsa çöp uzun çöpten/ Hakkýný alacak elbette/ Direnmekle güvenmekle/ Barýþla ben amenna. Vicdan dediðin, yaz sýcaðýnda bile, bir mezar taþý önünde, Pere Lachaise gölgelerinde, ürpertir insaný: Bir soðuk yel eser, üþür ölüm, ölüm bile! (Umur Talu/Sen ayaktasýn; onlar yatýyor!/habertürk)

10 10 26 Haziran 2011 Pazar Yersiz yazýlar Emre Ýleri KURTARILMAK Bir türlü kendine gelemedi, gelmez de artýk onun anlamý... Kendi anlamýnýn nefes daralmasý, astýmý, krizi belki, o. Organ mafyasýnýn küvette býraktýðý buzlaç olmuþ beden... Kimbilir ölü bir ben belki de, kurtarýlmak. Utanmaz bir pezevengin, gün gelip ''Bey'' olmasý deðilse ne? Ya da elinden pasaportu alýnmýþ bir kadýnýn adeta ýssýz bir çöl haline gelen adamýzdaki çýðlýklarý. ''Kurtarýldýk'' dedirtecek derece sersemleten... Kafaya inen bir polis copudur kimi zaman, kurtarýlmak. Kurtulmak deðil, susturulmaktýr. Duvara ''Ýþgalci Türkiye Defol!'' yazanlarý tutuklamaktýr! ''Hassiktir''i, ''Paketlen'' diye kývýrtmaktýr, kurtarýlmak, kimi zaman da. Kurtarýlmak, göte, ''popo'' diyen koca bir aðýz... Tecavüzü, ''zevk almaya bak'' diye kucaklamaktýr. Kurtarýlmak, kurtulmak deðil, döve döve evcilleþtirilmektir aslýnda... Ve içinden sövmek geçerken, övgüler düzen ikiyüzlülüðün daniskasýdýr. Kurtarýlmak, zorbaya, tirana kýlýf geçiren imamýn ettiði duadýr. Marks, ''din toplumun afyonudur'' der. Bu toplumun afyonu da, kurtarýlmaktýr. Pasaportla Kýbrýs'ýn Güney'ine sanki bir baþka ülkeymiþ gibi geçmektir, kurtarýlmak. Kurtarýlmak, TC elçiliðinin daha ucuza benzin almasý gibi rezil bir kýlýða da bürünür zaman zaman... Okul çýkýþlarýnda zorla içtimaya alýnýr gibi istiklal marþý okutmak olur... Ki bu, hala daha sürer gider bir durumdur. Hatta bunun öncesinde okullardaki bazý öðretmenler öðrencilere ''rahat, hazýr ol!'' bile yaptýrýr... Ki tüm bunlara bakýlarak, ''Kurtarýldýk mý? Hassiktir!'' boþa söylenmiþ bir kelam olmaz böylelikle sevgili okurlar. Faili meþhur cinayetlerdir, kurtarýlmak! Kurtarýlmak, tarih dersidir, kanlý banyodur, ölü çocuklardýr! Ölü bedenlerin diþlerinin bir ilkokul çocuðuna zorla gösterilmesidir... Nefrettir, müzedir, mizansendir, barbarlýktýr, kurtarýlmak. Kurtarýlmak, travma sonrasý davranýþ bozukluðudur, depresiftir, intihara meyili vardýr! ''Marksizm öldü, o halde serbest piyasacý kapitalizme sarýlalým''dýr kurtarýlmak. Kurtarýlmak, Türk ve KaKaTeCe bayraklarýnýn ''varoluþ mitingi'' (!) alanlarýna sokulmasý... Kýbrýs Cumhuriyeti bayraklarýnýn ise eylemcilerin elinden zorla, çeke çeke alýnmasýdýr. Üstelik, '' birlik, mücadele, dayanýþma'' sloganlarý atanlar bunun için hiçbir þey yapmayýp eylem alanýna doðru uygun adýmda yürürlerken! Ne ironiktir þu kurtarýlmak. Ýçine binlerce ünlem sýðdýrýr, sonunda ünlem patlamasýna uðrar ve içinden iltihap boþalýr! Daha ne söyleyelim? Yetmedi mi kurtarýldýðýmýz!? Kurtulmak istemeyen çocuklar olalým artýk!.. Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, KKTC'nin Ýngiltere'deki tanýtým faaliyetlerini bakanlýk koordinasyonunda yürüten profesyonel tanýtým þirketinin yetkilileri ile görüþerek, uygulanacak "acil halkla iliþkiler ve tanýtým projesi"ni onayladý. Bakanlýktan verilen bilgiye göre Üstel, Ýngiltere'de bulunduðu sürede Kuzey Kýbrýs tanýtým kampanyasýna destek verecek Londra Türk Radyosu, Londra Gazetesi ve Olay Gazetesi'nin de aralarýnda bulunduðu basýn yayýn kuruluþlarýný da ziyaret etti. Bakan Ünal Üstel temaslarýnýn ardýndan, 2011'de oluþan risklerin analiz edildiði, 2012 yýlýnda Ýngiltere pazarýný büyütmek için hangi stratejilerin uygulanacaðý ve nasýl bir pazarlama yöntemi izleneceði konularýnda bakanlýk ile tur operatörleri arasýnda fikir FOLK-DER LONDRA'DA- Lefkoþa Folklor Derneði'nin (Folk - Der) Kozan Grubu, Londra Enfield Türk Okulu'nun davetlisi olarak gittiði Londra'ya Kýbrýs Türk kültürünü taþýdý; gösterileri ve etkinlikleriyle beðeni topladý. Dernekten verilen bilgiye göre, Enfield Türk Okulu'nun 5. Kýbrýs Þöleni'ne katýlan Folk - Der'li çocuklar, gösterileriyle Londra'da yaþayan Kýbrýslýlara zevkli dakikalar yaþatýrken, onlarýn takdirini de kazandý. Þölende açtýklarý standda, Nisan ayýnda dernek yayýnlarýndan çýkarýlan "Nenelerden Dedelerden Kýbrýs Meselleri" adlý masal kitabý ile yine derneðin daha önce çýkardýðý Kýbrýs Türk Halk Danslarý Müzikleri CD'nin satýþýný yapan Folk - Der grubu, KKTC Londra Temsilciliði'ne giderek Eðitim ve Kültür Ataþesi Hasan Sarper Kortay'ý da ziyaret etti. Ziyarette Folk - Der Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Dereli, Kortay'a derneðin aný plaketini takdim etti. Folk - Der Kozan grubu, Enfield Türk Okulu'nun organizasyonuyla Londra Hayvanat Bahçesi'ne ve Londra'nýn tarihi yerlerine gitme fýrsatý da buldu. ANADOLU GÜZEL SANATLAR LÝSESÝ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Genel Ortaöðretim Dairesi'ne baðlý Lefkoþa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne (LAGSL) giriþ yetenek sýnavlarýnýn sonuçlarý açýklandý. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý Genel Ortaöðretim Dairesi'nin belirlediði sýnav komisyonlarý tarafýndan Lefkoþa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde önceki gün gerçekleþtirilen sýnava 6. Sýnýf Müzik Bölümü için 17 öðrenci, 7. Sýnýf Müzik Bölümü için 1 öðrenci, 9.Sýnýf Müzik Bölümü için 18 öðrenci ve 10. Sýnýf Müzik Bölümü için 3 öðrencinin yanýsýra, Resim Bölümü 9. Sýnýf için 7 öðrenci olmak üzere toplam 46 öðrenci yetenek sýnavlarýna baþvurarak deðerlendirmeye alýndý. Buna göre; Ders Yýlý Lefkoþa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yetenek Sýnavý'ný kazanarak LAGSL'ye kesin kayýt hakký kazanan MESLEK LÝSELERÝNE GÝRÝÞ SINAVI YAPILDI Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý 11 meslek lisesine yeni ders yýlýnda alýnacak öðrencilerin belirleneceði sýnav dün dört ilçede yapýldý. Sýnav, saat 09.30'da baþladý ve Lefkoþa'da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Güzelyurt'ta Güzelyurt Meslek Lisesi, Gazimaðusa'da Dr. Fazýl Küçük Meslek Lisesi ve Ýskele'de Kumyalý'daki Karpaz Meslek Lisesi'nde yer aldý. 631 öðrencinin baþvurduðu sýnavda, 9. sýnýf müfredatýndan 40 Türkçe, 40 matematik ve 20 de bilgisayar sorusu yöneltildi. Öðrencilerin puanýna, sýnavýn sonucu yüzde 70; öðrencilerin 9. sýnýf karne derecesi ise yüzde 30 etkili olacak. birliðinin yapýldýðý bir toplantý gerçekleþtirdi. Ýngiltere'den KKTC'ye turist gönderen tur operatörleri ile yapýlan toplantýda, Bakanlýk Müsteþarý Þahap Aþýkoðlu, Turizm Tanýtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Derviþ Gezer ve Londra Turizm Merkezi Koordinatörü Kadir Doruhan da hazýr bulundu. ÝNGÝLTERE'DEKÝ TANITIM KAMPANYASI TUR OPERATÖRLERINE TANITILDI Toplantýda, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý koordinatörlüðünde Kuzey Kýbrýs'ýn Ýngiltere'deki halkla iliþkiler ve tanýtým faaliyetlerini yürüten Joanna Marsh, 2011 yýlýnda Kuzey Kýbrýs için uygulanacak, bakan Üstel tarafýndan da onaylanan, "acil halkla iliþkiler ve tanýtým projesi" hakkýnda tur öðrenciler þunlar: Müzik Bölümü 6. Sýnýfý Kazanan Öðrenciler1. Cemal Özulu2. Bilge Ekizoðlu3. Sergül Öztürk4. Hacer Merve Çubukcuoðlu5. Ýzlem Özlüoðlu6. Fikret Yaþam Uzun7. Emre Can Cambaz8. Ece Ýlayda Korkmaz9. Ýlkim Yüce Müzik Bölümü 7. Sýnýfý Kazanan Öðrenciler- Yok Müzik Bölümü 9. Sýnýfý Kazanan Öðrenciler1. Berke Andaç2. Ayla Saygun3. Sabiha Topril4. Özdemir Fadýl Özdoðdu5. Dila Yeþilýrmaklý6. Didem Korkmazcan7. Ýbrahim Danýþman8. Ýlayda Zaim Müzik Bölümü 10. Sýnýfý Kazanan Öðrenciler- Yok Resim Bölümü 9. Sýnýfý Kazanan Öðrenciler1. Ayla Saygun2. Burcu Kurtcebe3. Semiha Adsýz4. Ahmet Erdura5. Gülsüm Korkmaz6. Tilbe Harutoðlu7. Ayþe Þener ÜSTEL ÝNGÝLTERE'DE TANITIM ÞÝRKETÝ YETKÝLÝLERÝYLE GÖRÜÞTÜ operatörlerine bilgi verdi. Daralan Ýngiltere pazarýndan 2012 yýlýnda tatile çýkacak olanlarý Kuzey Kýbrýs'a yönlendirmek amacý ile 2011 yýlýnýn Ekim ayýndan itibaren uygulanmaya baþlayacak kampanyanýn tur operatörlerine sunumunun ardýndan, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda Ýngiltere pazarýnýn Kuzey Kýbrýs turizmi için önemine dikkati çeken Üstel, tur operatörlerinin sorunlarýnýn kendi sorunlarý olduðuna iþaret ederek, tur operatörlerinin her konuda görüþ ve önerilerini beklediklerini söyledi. Tur operatörleri ile sürdürdükleri iþbirliðini maksimuma taþýmak istediklerini ifade eden Bakan Üstel, elbirliði ile Kuzey Kýbrýs'ý Ýngiltere pazarýnda aranan bir destinasyon haline getireceklerine inandýðýný kaydetti. Yurtsever Kurtuluþ Örgütü kuruluþ bildirgesini yayýnladý Toplumumuzda Yurtsever Kurtuluþ Örgütü ismi altýnda yeni bir örgüt daha kuruldu. Geçtiðimiz gün örgütün yayýnladýðý kuruluþ bildirgesini aþaðýda aynen sunuyoruz: Kýbrýs Türk toplumu yok olmakla karþý karþýyadýr. Mevcut siyasi yapý, bencil, çözüm üretmekten uzak, aciz ve parayý verenlerle iþbirliði yapmayý tercih eder durumdadýr. Küçük çýkar gruplarýný temsil eden kiþiler belirleyici siyaseti ele geçirmiþ, çirkin iliþkiler olaðan hale gelmiþ durumdadýr. Bazý kirlenmiþler tarafýndan siyasetçi ve mafya iliþkisi halka olaðan gibi sunulmaktadýr. Halk infial içerisindedir. Gelecek endiþesi toplumun her kesimini etkisi altýna almýþ durumdadýr. Göç etmek herkes tarafýndan çözüm olarak algýlanýr hale gelmiþtir. Siyaset kurumlarýna olan güven bitmiþ durumdadýr. Kurum kuruluþlarý esir alan bencillik hastalýðý Kýbrýs Türk halkýný kuþatma altýna almýþ bir virüs gibi hýzla yayýlmaktadýr. Kolluk güçlerinin bilinçli yetersizliði toplum içerisinde mafya örgütlerinin cesurca varolmasýný saðlamaktadýr. Kýbrýs Türkünün göçü düþünmesine neden olan, rüþvet, haraç, tehdit, þantaj, tecavüz, hýrsýzlýk gibi olaylar günlük yaþamýn bir parçasý haline gelmiþ durumdadýr. Uyuþturucu tacirleri iþadamý ünvanýyla devletin en üst makamlarý ile iliþki içerisinde ülke siyasetini þekillendirmektedir yýlýnda barýþ için gelen Türkiye, bugün tüm deðerlerimizi yerle bir etme pahasýna kendi ulusal çýkarlarý doðrultusunda hareket etmektedir. Kýbrýs Türkünün içerisine düþtüðü siyasi ve ekonomik bunalýmdan yararlanarak, ekonomik ve siyasi deðeri olan herþeyi elde etmenin uðraþý içerisindedir. Siyasetçi, Kýbrýs Türk halkýnýn yok olmasýný hedefleyen bu çalýþmalara karþý durmak yerine, en iyi iþbirlikçi olma uðraþý içerisindedir. Mevcut durum, toplumsal varlýðýmýzý yoketmeye yöneliktýr. Bu tespit Kýbrýs Türk toplumunu temsilen tarafýmýzdan yapýlmýþtýr. Bu günden sonra toplumsal varlýðýmýzý tehdit eden tüm unsurlar tarafýmýzdan tespit edilerek en aðýr þekilde cezalandýrýldýktan sonra açýkça halka duyurulacaktýr. Yurtsever Kurtuluþ Örgütü bu bildiri ile kuruluþunu ilan etmiþtir. YKÖ Kýbrýs'ta BM parametreleri çerçevesinde bulunacak bir çözüme kadar Kýbrýs Türk toplumunun kuzey Kýbrýs'taki varlýðýnýn güvencesi olacaktýr. Kýbrýs Türk toplumu 1960 yýlýnda kurulan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin sahip statüsü taþýyan iki toplumundan birisidir ve BM tarafýndan tescil edilmiþ haklara sahiptir. Bugün, yarýn ve her zaman uluslararasý hukukun kendisine verdiði haklar çerçevesinde bu statüsünü caný pahasýna korumaya devam edecektir. YKÖ nihai çözüme kadar Kýbrýs Türk toplumu adýna bu mücadeleyi sürdürecektir. Emperyalist güçler kuzey Kýbrýs'ta kendi çýkarlarý doðrultusunda senaryolar hazýrlamakta, oyunlar oynamaktadýr. Kendi çýkarlarý gereði Kýbrýs Türk toplumunu yok etmeyi hedeflemektedir. YKÖ özelleþtirme adý altýnda yapýlanlarýn ekonomik deðer deðil esasta toplumun sesini kýsmaya yönelik yapýldýðýnýn farkýndadýr. Yabancý sermaye adý altýnda yapýlan yatýrýmlar büyük oteller, alýþveriþ merkezlerinin, demografik yapýyý deðiþtirmeye yönelik oyunlarýn bir parçasý olduðunun farkýndadýr. Gelinen noktada ekonomik deðerler anlamsýzlaþmýþtýr. Esas olan toplumsal varlýðýmýzdýr. Bu yapýlanlar toplumsal varlýðýmýzý tehdit etmektedir. Yurdumuzda bulunan Türk, Kürt, Ýngiliz, Alman vb tüm topluluklar uluslararasý hukuk ve evrensel insan haklarý beyannamesi çerçevesinde deðerlendirilen kardeþlerimizdir. YKÖ tüm topluluklarýn kendi öz kültürel yapýlarýna saygý gösterir. Toplumsal varlýðýmýza ve yurdumuza olan hassasiyetimize saygý gösteren tüm kesimler, dostumuz, misafirimiz, kardeþimiz tersi düþünenler düþmanýmýz olarak deðerlendirilir. YKÖ tüm dünyada sömürgeci emperyalizme karþý verilen tüm özgürlük ve baðýmsýzlýk hareketlerini destekler.

11 26 Haziran 2011 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Hanayýný daþ isder Pencereyi beþ isder Hoþ edeyim demez hiç Göynünü hep hoþ isder BRODECK'ÝN RAPORU Philippe Claudel Çeviren: Nihal Önol Doðan Kitap, sayfa "Peþin hükümlere dayalý kararlarý kabul ettirmenin en kolay yolu, þiddete baþvurmaktýr." John Knox Gün biter gülüþün kalýr bende anýlar gibi sürüklenir bulutlar Ömrümüz ayrýlýklar toplamýdýr yarým kalan bir þiir belki de Ahmet Telli "Gülüþün eklenir kimliðime" adlý þiirinden "SANATÇILARIMIZIN SORUNLARI" KHORA KÝTAP CAFE'DE TARTIÞILDI Khora Kitap Cafe, birbirinden deðerli beþ Kýbrýslý sanatçýyý aðýrladý. Dün sabah saat 10:30'da baþlayan etkinlikle "Sanatçýlarýmýzýn Sorunlarý ve Çözüm Önerileri" tartýþýldý. Yýltan Taþçý'nýn moderatörlüðünü yaptýðý açýk oturuma, þair-yazar Neriman Cahit, müzisyen-besteci Erdinç Gündüz, tiyatro yönetmeni sanatçýsý Yaþar Ersoy ve akademisyen yazar Tufan Erhürman konuþmacý olarak katýldý. Yýltan Taþçý'nýn açýlýþ konuþmasý ile baþlayan etkinlikte ilk sözü alan Neriman Cahit, devletin bir sanat politikasý olmadýðýndan ve bunun yarattýðý eksikliklerden söz etti. Müzelerimizin, sanat evlerimizin, sergi salonlarýmýzýn bulunmamasýnýn ve devletin bu konularý önemsemediðinin de dile getirildiði konuþmada, özerk bir sanat kurumunun yasa ile kurulmasý gerektiðine vurgu yapýldý. Müzik alanýndaki sýkýntýlarý katýlýmcýlarla paylaþan Erdinç Gündüz, özellikle Türkiye'deki "sanat piyasasý"nýn "sanatçý" tanýmýnýn içini boþalttýðýný söyledi. Telif haklarý konusunda gerekli yasal düzenlemelerin olmamasýnýn, müzisyenleri gerek moral gerekse maddi olarak olumsuz etkilediðini anlatan Gündüz, Kýbrýs'ýn yetiþtirdiði sanatçýlara gereken deðerin verilmediðini de vurguladý. Ardýndan söz alan Yaþar Ersoy, topolumsal varoluþ mücadelesi verilen þu günlerde, sanatçýlarýn sorunlarýndan ziyade sanatçýlarýn toplumsal sorumluluðu konusunu konuþmanýn daha doðru ve anlamlý olduðunu belirterek konuþmasýný bu baðlamda gerçekleþtirdi. Ersoy, Topluma öncülük etmesi gereken sanatçýlarýn, toplumsal sorumluluk konusunda üzerine düþeni yapmadýðýný da ifade etti. Devletin, özellikle muhalif sanatý ve sanatçýlarý dýþladýðýný anlatan Ersoy, katýldýðý kültür sanat toplantýlarýndan ilginç anektodlar da paylaþtý. Akedemisyen yazar Tufan Erhurman ise devlet sanat iliþkisine deðinmesinin yaný sýra eleþtiri kültürü ve bir sanat kamuoyu yaratýlamamasýnýn sakýncalarýndan söz etti. Ayrýca toplumumuzda, içimizden deðerli sanatçýlar çýkamayacaðý gibi yanlýþ bir ön yargý bulunduðunu da anlatan Erhürman'ýn konuþmasýnýn ardýndan dinleyicilerin soru ve yorumlarý ile söyleþi devam etti. Tiyatro camiasýnýn tanýnmýþ yüzleri Kýymet Karabiber, Derman Atik ve Ertaç Hazer'in de bulunduðu ve sanatçý yazarlarýmýzdan Bekir Kara ve Mehmet Kansu gibi önemli isimlerin de katýldýðý söyleþi, yoðun bir katýlýmla gerçekleþti. Katýlýmcýlar, benzer söyleþilerin tekrarlanmasý temennisinde de bulundular. Khora Kitap Cafe, kültür sanat etkinliklerine, 29 Haziran Çarþamba günü saat 19.00'da, Ahmet Tolgay'ýn "Naftalin Kokulu Kýbrýs" kitabý ile devam ediyor. Yazarýn sunuþu ile baþlayacak olan etkinlikte okurlar, yazarla sohbet etme ve kitap alarak imzalatma imkaný da bulacaklar. Türkiye'nin en yalnýz kalemi: Aslý Erdoðan Norveç'in en önemli edebiyat festivallerinden "Lillehammer Edebiyat Festivali"ne, festivalin ana konuþmasýný yapmak üzere Türkiye'den Aslý Erdoðan davet edildi. Bu yýlki temasý "Kent ve Edebiyat" olarak belirlenen festivalde, "Kentler ve Mitler. Bellek ve Bakýþ" baþlýklý bir sunum yapan Erdoðan, aralarýnda Norveç'in en büyük gazetesi Dagbladet olmak üzere altý gazetede de yer aldý. Dagbladet gazetesinin kültür sanat sorumlusu, eleþtirmen Fredrik Wanderup'un yaptýðý söyleþide, Türkiye'de gazetecilere uygulanan baskýdan söz eden Erdoðan, kendisinin de Türkiye'de özgür basýn geleneðinin temsilcisi olan ve bu tavrýndan dolayý aðýr bedeller ödeyen ve ödemeye de devam eden Özgür Gündem gazetesinde yazdýðýný söyledi. Erdoðan, ayný zamanda gazetedeki yazýlarýndan dolayý tutuklanma korkusu da yaþadýðýný ifade etti. Aslý Erdoðan geçen aylarda da, Ýsveç'in iki büyük gazetesi, Svenska Dagbladet ve Dagens Nhyeter'ýn kapaðýnda yer almýþ, Dagens Nhyeter gazetesi Aslý Erdoðan'ý, "Türkiye'nin en yalnýz kalemi" olarak nitelendirmiþti. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa "Karlý kayýn ormaný" New York'ta ABD'nin New York kentinin ünlü parký Central Park'ta düzenlenen 'Istanbulive: Türkiye'nin Sesleri ve Renkleri Konseri'ni binlerce kiþi izledi. Türkiye ve Türk Müziði"nin tanýtýmý için en geniþ kapsamlý etkinliklerden biri olan ve Central Park'ta bu yýl üçüncüsü düzenlenen 'Istanbulive 2011' konserinde bu yýl 40'ýncý sanat yýlýný kutlayan Zülfü Livaneli sahneye çýktý. Livaneli'nin 65'inci doðum gününe denk gelen konserde, Livaneli 'Yiðidim Aslaným', 'Leylim Ley', 'Güneþ Topla Benim Ýçin', 'Özgürlük', 'Karlý Kayýn Ormaný' gibi sevilen þarkýlarýný söyledi. 'Leylim Ley' þarkýsýný Ýngilizce söyleyen Selloane Lekhoaba da büyük alkýþ aldý. Yunan sanatçý Lina Orfanos ise Livaneli'ye bazý þarkýlarýnda eþlik etti. Gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Livaneli "New York'un göbeðinde bu þarkýlarý söylemek çok hoþ bir duygu. Misafir sanatçýlar çok baþarýlýydý, ben çok hoþnut kaldým. Güzel bir doðum günü sürprizi de yaptýlar bana sahnede. O da çok hoþtu. Yaðmur, fýrtýna, þimþek kimseyi durduramamýþ. Kalabalýk bir konser yaptýk, çok mutluyum" dedi. Þarkýlarýný her yaþtan müzikseverin dinlemesiyle ilgili bir soru üzerine Livaneli, þöyle konuþtu: "Bob Dylan'ýn, Joan Baez'in, Mikis Theodorakis'in þarkýlarýný yaþlý kimseler nostaljik olarak dinliyorlar. Oysa bizim çok genç bir dinleyicimiz var. Bu benim de izah edemediðim bir þey. Herhalde benim içimde hala isyan ateþi yanýyor, onu hissediyorlar, gençlik benden kopmadý çok þükür." Leylim Ley parçasýný Ýngilizce yorumlayan Selloane Lekhoaba'nýn New York'ta sahnelenen 'Aslan Kral' adlý müzikalin baþrol oyuncusu olduðunu söyleyen Livaneli, Lekhoaba'nýn muazzam bir þarkýcý olduðunu, onu Türkiye'ye getirerek Türk seyircisiyle buluþturmak istediðini ifade etti. Mýsýrlýzade Galeria Kung Fu Panda ( ) 1. salon Gönül Avcýsý ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria HOP ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Hýzlý ve Öfkeli ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Alfa&Omega ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Karayip Korsanlarý 4 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 2. salon

12

13

14 14 26 Haziran 2011 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Saðlýk II Eczanesi: Cengiz Topel Sok. Levent Apt. Blok 38 No:19 K. Çiftlik (Þht. Tuncer Ýlkokulu Karþýsý) Tel: Ecegül Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. No:18 B Taþkýnköy Metropol Yolu Tel: Maðusa Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi Su Dairesi Yaný No:32 Tel: Aydýn Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Tel: Güzelyurt Güzin Eczanesi: K:288 Þht. Raþit Osman Sok. Tel: BULMACA Soldan Saða: 1-Bir kimseyi baþkalarýna karþý korumak, kayýrmak (iki kelime). 2-Þiir yazan kimse. Bir yaz meyvesi. 3-Suya batmak veya üzerine su dökülmüþ olmak. Neon'un kýsaltmasý. 4-Radyum'un kýsaltmasý. Birine, görevi karþýlýðý olarak veya geçimi için her ay ödenen para, aylýk. 5-Güzel koku. Yapýlan bir iþin kötü olduðunu belirten bir biçimde söz söyleme, ayýplama, takbih etme. 6-Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. Harf okunuþu. Hayvan yuvasý. 7-Ters okunuþu "Açýk sarý renk". Sona "E" konursa "Bir toplumda ahlâki davranýþ biçimleri" olur. 8-KKTC'nin resmi haber ajansý. Topraðýn kayýp akmasýný veya suyun yayýlmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. Üstüne öteberi koymak için dolabýn içine birbirine paralel olarak tutturulmuþ geniþ, uzun tahta veya metal levha. 9-Bir nota. Yardým amacýyla toplanan para. Fiilden sýfat yapan ek. 10-Elleri ve dizleri üzerinde yürümek. 11-Tekrarlamalardan sakýnmak amacýyla "ayný, ayný biçimde" anlamýnda kullanýlýr. Öðrenci. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ölçüyü kaçýrmak, usandýrmak (iki kelime). 2-Gözlem. Bir kadýn ismi. 3-Islandýðý zaman kolayca biçimlendirilebilen yaðlý toprak. Türkiye'ye komþu sorunlu bir ülke. Bir emir. 4-Ters okunuþu "Türkiye'nin batýsýnda bir deniz". Eski dilde "Yapma, etme". 5-Sodyum'un kýsaltmasý. Genellikle halkýn yarattýðý, aðýzdan aðýza, kuþaktan kuþaða sürüp gelen, olaðan dýþý olaylarý anlatan hikâye. 6-Geniþliði ve taþýdýðý su niceliði bakýmýndan en büyük akarsu, nehir. Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduðu þeyi göstermek için imzaladýðý resmi kâðýt. 7-Bir kimseye veya bir þeye karþý aþýrý sevgi ve baðlýlýk duyan, tutkun kimse. Herhangi bir sanat eserinde iþlenen konu. 8-Ters okunuþu "Kötü, fena". Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. Yabancý. 9- Namus. Bir nota. Eðrilmekte olan yün, keten gibi þeylerin tutturulduðu bir ucu çatal deðnek. 10-Öç almayý amaçlayan gizli düþmanlýk. Birine ölen bir yakýnýndan kalan mal mülk, para veya servet. 11-Dört telli, çenenin altýna dayayarak çalýnan yaylý çalgý. Her türlü ticari malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, aðýrlýk yitimi. PORTAKAL FESTÝVALÝ BAÞLADI Güzelyurt Belediyesi tarafýndan düzenlenen 34. Güzelyurt Portakal Festivali, önceki akþam düzenlenen coþkulu törenle Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan açýldý. Festivalin açýlýþýnda palyaço gösterileri yanýnda halk danslarý ve modern dans gösterileri yer aldý. Ardýndan ise havai fiþek gösterisi eþliðinde festivalin açýlýþý gerçekleþtirildi. 10 Temmuz'a kadar devam edecek festivalde birçok etkinlik yer alacak, yerli sanatçýlar yanýnda Türkiye'nin tanýnmýþ sanatçýlarý konserler verecek.

15 26 Haziran 2011 Pazar 15 Tarsus ile Mersin finalde n Turnuvanýn ilk gününde Yeni Boðaziçi masterleri Tarsus masterlerine 2-1, Lefkoþa masterleri de Mersin masterlerine 3-2 maðlup oldular... (Niyazi Ergülen-Tarsus) - Bu yýl 14'üncüsü düzenlenen Masterler Futbol Turnuvasý'nýn ilk gün karþýlaþmalarý sonunda Tarsus ile Mersin masterleri finale kaldý. Tarsus Stadý'nda dün saat 18.00'da oynanan ve Türkiye Futbol Federasyon Mersin Bölgesi resmi hakemlerinin yönettiði günün ilk karþýlaþmasýnda Tarsus masterleri ile Yeni Boðaziçi masterleri karþý karþýya geldiler. Yeni Boðaziçi 10'uncu dakikada Hüseyin'in attýðý golle 1-0 öne geçmesine raðmen peþpeþe yediði gollerle karþýlaþmadan 2-1 maðlup ayrýldý. Günün ikinci karþýlaþmasý ise Mersin ile Lefkoþa masterleri arasýnda oynandý. Oldukça çekiþmeli geçen karþýlaþmanýn ilk yarýsý Mersin masterlerinin 2-0 üstünlüðünde tamamlandý. Ýkinci yarýnýn baþýnda bulduklarý golle Mersin masterleri farký üçe çýkardý. Lefkoþa masterleri bulduðu iki golle skoru 3-2'ye getirmesine raðmen, geriye kalan dakikalarda birçok gollük pozisyondan yararlanamayýnca karþýlaþma Mersin masterlerinin 3-2 üstünlüðünde tamamlandý. Bu sonuçlarýn ardýndan Tarsus ve Mersin masterleri final, Lefkoþa ve Yeni Boðaziçi masterleri de üçüncülük karþýlaþmasýna çýkacaklar. KÝRALIK Gönyeli Yenikent'te Güzelyurt anayolu üzerinde metre kare sendeli, iki duvarý ayna döþenmiþ geniþ salon teklif usulü kiralýktýr. Tel: (Ýþ saatlerinde) Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: Toplantýlara, evlere istek üzerine þeftali kebabý hazýrlanýr. Tel: (Zekai nin Yeri) Satýlýk Antika berber koltuðu Tel: ARANIYOR Mobilyacý ve mobilya boyacýsý aranýyor. Tel: KÝRALIK DAÝRE Küçük Kaymaklý da 2+1 ve 3+1 kiralýk daire Tel: OTOBÜS TURU Metehan'dan hareket,yeþilýrmak kapýsýndan çýkýþ, Pirgo'da kahve molasý, Afrodit Hamamý, Hirsofu, Baf limaný, Yeroþibu, Limasol, Polemidya, Trodos ve Bostancý kapýsýndan giriþ... Metehan son durak... Tarih: 26 Haziran 2011 Pazar Saat: Müracaat: SATILIK TRAKTÖR Satýlýk Same marka traktör SATILIK EV Dikmen de 1500 metrekare arsa içinde 3+1 ev ve yarým inþaat SATILIK Restoran malzemeleri SATILIK CALÝFORNÝAN TAVÞANLAR Cins Californian tavþanlar uygun fiyata satýlýktýr SATILIK ARAÇLAR 2004 model Toyota Avensis ve 2004 model Ford Focus Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa stg Taþkýnköy de zemin satýlýk apartman dairesi stg Mehmet Ersoy Aný Tavla Turnuvasý dün gerçekleþti Hakemler ve Gözlemciler Derneði lokalinde dün gerçekleþtirilen turnuva sonucu düz tavlada Mehmet Tarým, bastýrmalý tavlada ise Apdulgani Mertoðlu þampiyon oldular... Kýbrýs Türk Futboluna gerek hakem, gerekse gözlemci olarak uzun yýllar hizmet etmiþ olan Mehmet Ersoy ölümünün 7'nci yýlýnda tavla turnuvasý ile anýldý. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen Mehmet Ersoy Aný Tavla Turnuvasý'nýn 4'üncüsü dün Hakemler ve Gözlemciler Derneði lokalinde gerçekleþti. Düz ve Bastýrmalý Tavla olmak üzere iki kategoride gerçekleþtirilen tunuvaya, düzde 16, bastýrmalýda ise 13 tavlacý katýldý. Saat 9.30'da tamamlanan kayýtlarýn ardýndan çekilen kuralar sonucu saat 10.00'da karþýlaþmalar baþladý. Geçtiðimiz yýl düz tavla kategorisinde gerçekleþtirilen turnuvada þampiyonluðu elde eden Ýsmail Kayhan, bu yýl katýldýðý bastýrmalý kategoride ilk turdan elenerek turnuvaya veda etti. Ayrýca geçtiðimiz yýl turnuvada ikinciliði elde eden Alkýn Gedikoðlu ile üçüncülüðü elde Cemil Garip turnuvaya katýlmadýlar. Yaklaþýk 5 saat süren ve saat 15.00'te sona eren turnuvada düz tavlada Mehmet Tarým, bastýrmalý tavlada da Apdulgani Mertoðlu þampiyonluðu elde ettiler. Düz tavlada ikinciliði elde eden Mustafa Ýkizer olurken, bastýrmalý tavlanýn ikincisi ise Veli Soner Özasil oldu. Turnuvanýn sonunda düzenlenen ödül töreninde baþarýlý tavlacýlara kupa ve plaket Merhum Mehmet Ersoy'un eþi Gülçin Ersoy, oðlu Ozan Ersoy Mehmet Özbilgehan ve yönetim kurulu, Özcan Özcanhan, Ýsmail Kayhan, Ecvet Kanatlý tarafýndan verildi. 4'üncü Mehmet Ersoy Aný Tavla Turnuvasý Sonuçlarý: Düz Tavla 1.Mehmet Tarým 2.Mustafa Ýkizer Bastýrmalý Tavla 1.Apdulgani Mertoðlu 2.Veli Soner Özasil ARANIYOR Büyükbaþ hayvan bakýcýsý aile aranýyor. Tel: I, Ann Eleanor Satchell (widow). Of, Akdeniz Sok No 4 Karakum, Girne. North Cyprus Intend to marry Bülent Soðuk (single) of, Akdeniz Sok No 4 Karakum, Girne. North Cyprus at Küçükyalý Evlendirme Merkezi Merkez Mah. Cumhuriyet Cd. No18 Küçükyalý/Maltepe/ Ýstanbul-Türkiye On 30th September Any person knowing of any lawful impediment to the marriage should without delay notify: British High Commission, Consular Section, Alexander Pallis Street, Nicosia 1587 Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel:

16 Türkiye potada çeyrek finale doðru Avrupa Kadýnlar Basketbol Þampiyonasý'nda Türkiye, ikinci turdaki ikinci maçýnda Büyük Britanya ile karþýlaþtý. Potanýn Perileri, baþtan sona önde götürdüðü karþýlaþmayý kazandý ve çeyrek final umutlarýný korudu. Milliler gruptaki son maçýný, 27 Haziran pazartesi günü TSÝ ile 21.30'da Beyaz Rusya'ya karþý yapacak. Eliz, Denizli'de þampiyon n Türkiye'de 3 ayrý bölgede düzenlenen 12 yaþ kategorisi Tenis Turnuvalarý'nda Denizli ayaðýnda sporcumuz Eliz Maloney þampiyon olurken, bir diðer sporcumuz Þengül Tilki ise üçüncülük elde etti... Türkiye Tenis Federasyonu'nun Haziran 2011 tarihleri arasýnda üç ayrý bölgede ayný anda düzenlediði tenis turnuvalarýnýn Denizli ayaðýnda Eliz Maloney þampiyon olurken, Þengül Tilki de üçüncü oldu. Eliz Maloney çýktýðý final karþýlaþmasýnda, birinci seti 6-4 kaybetmesine raðmen ikinci seti 6-4 alarak durumu eþitlemiþ oldu. Oldukça çekiþmeli geçen final setinde ise yýldýz raketimiz iki kez maç puaný atmasýna raðmen eþitliði bozamayýnca þampiyonu tie break belirlemiþ oldu. Tie Break final setinde oyuna süper baþlayan Eliz seti 7-3 alarak üç buçuk saat süren maçýn sonunda þampiyon olan taraf oldu. Eliz tüm müsabaka boyunca göstermiþ olduðu soðuk kanlý tavýrlarý ve agresif oyunuyla tam bir profesyonellik örneði sergileyerek tüm izleyenler tarafýndan takdir topladý. Bir diðer yýldýz raketimiz Þengül Tilki ise çýkmýþ olduðu üçüncülük yarý final karþýlaþmasýnda rakibine oranla çok üstün bir oyun sergileyerek fizik olarak kendisinden çok üstün olan rakibini birinci sette 5-3, ikinci seti de 4-1 alarak üçüncülük final karþýlaþmasýnda daha önce yenilmiþ olduðu rakibinin karþýsýna çýktý. Ana tablo karþýlaþmasýnda oynayýp yenildiði rakibine karþý süper bir oyun sergileyen Þengül her iki seti de 4-1 alarak turnuvadan 3. olarak ayrýlmýþ oldu. Erkekler kategorisinde 3.'lük þansýný sürdüren Rifat Ýnce ise rakibine boyun eðerek birinci seti 4-1 ikinci seti de 5-3 kaybederek turnuvadan altýncýlýk madalyasýyla ayrýlmýþ oldu. Önceki gün geç vakitte oynanan çiftler yarý final karþýlaþmasýný 4-6, 6-1 ve 10-8'lik skorlarla alan yýldýz raketlerimiz Eliz ve Þengül tekler müsabakalarýnýn uzamasýndan dolayý final müsabakasýna geç vakitte çýkmalarý bekleniyordu. DAÜ nün düzenlediði turnuvada, plaj voleybolu heyecaný yaþanýyor... Üçlü Plaj Voleybolunda üçlü turnuva baþladý Erkeklerde 12, kadýnlarda 4 takýmýn katýldýðý Doðu Akdeniz Üniversitesi Osman Maraþlý Üçlü Voleybol Aný Turnuvasý bugün saat da oynanacak final karþýlaþmalarýyla tamamlanacak... Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafýndan düzenlenen DAÜ Osman Maraþlý Üçlü Plaj Voleybolu Aný Turnuvasý dün oynanan karþýlaþmalarla baþladý. Erkeklerde 12, kadýnlarda 4 takýmýn katýldýðý DAÜ Osman Maraþlý Üçlü Voleybol Aný Turnuvasý nýn ilk gününde erkekler mücadelesi verildi. DAÜ Deniz Tesisleri nde gerçekleþecek olan turnuvanýn ikinci ve son günü olan bugün, final grubu karþýlaþmalarý saat da baþlayacak. Turnuvada ilk üçe giren takým ve sporcular, turnuva sonrasý düzenlenecek ödül töreninde, zengin armaðanlarla ödüllendirilecek. Osman Maraþlý Kimdir? Kýbrýs Türk voleybolunun duayenlerinden olarak kabul edilen Osman Maraþlý, 12 yýl boyunca DAÜ de antrenörlük yaptý. Maraþlý, 2006 yýlýnda geçirdiði kalp krizi nedeniyle vefat etmiþti. Avrupa Bilardo Konfederasyonu'nun Olaðan Genel Kurul'una ev sahipliði yaptýk Avrupa Bilardo Konfederasyonu'nun (CEB) 46'ncý Olaðan Genel Kurul'u bu yýl Kuzey Kýbrýs Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliði ile ülkemizde gerçekleþti. Salamis Bay Conti Resort Hotel'de dün saat 11.00'de baþlayan Genel Kurul 17.00'de sona erdi. Genel Kurul'u Kuzey Kýbrýs Bilardo Federasyonu Baþkaný Aþkýn Burcu'nun konuþmasý ile baþladý. Burcu katýlýmcýlara teþekkür ederek baþladýðý konuþmasýnda, gençlik projelerinden bahsederek, Kuzey Kýbrýs'ta Carom'un daha ileriye gitmesi için gerek CEB'in, gerekse Türkiye'nin sportif desteðine ihtiyaç duyduklarýný söyledi. Burcu konuþmasýnýn sonunda Dünya ve Avrupa Þampiyonalarýna ev sahipliði yapmak istediklerini de sözlerine ekledi. Önemli kararlar alýndý CEB Genel Kurulu'nda adeta devrim niteliði taþýyan önemli kararlar alýndý. Daha önce her disiplin için ayrý ayrý düzenlenmekte olan Avrupa Þampiyonalarý'nýn artýk iki yýlda bir olmak üzere tüm disiplinlerin bir arada düzenlenmesine karar verildi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı