ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3474 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KADIN, ERKEK, KOLTUK.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3474 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KADIN, ERKEK, KOLTUK."

Transkript

1 Doðaya aykýrý cinsi münasebette bulunan þahýs tutuklanmýþ. Biz de Doða ya aykýrý hareket ettiðimiz için mi polis tarafýndan menzile alýndýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3474 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý LAWRENCE DURREL BUNU DA FARKETMÝÞ MÝYDÝ? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SÜREK AVI BÝTMEYECEK Ali Osman HALK NERDE? Erdoðan Baybars KADIN, ERKEK, RÜÞVET VE KOLTUK Elvan Levent BÖYLE SUÇA CAN KURBAN Mehmet Levent KURTARILMAK Emre Ýleri Doða Koleji'nin önce üniversite kurumlarýný devraldýðý, þirketini ise devir iþleminden sonra Þirketler Mukayyitliði'nde tescil ettirdiði ortaya çýktý... Tescili yokken Devrettiler n DAÜ Rektörlüðü ile Doða Koleji arasýnda protokol imzalandýðý sýrada, Doða'nýn KKTC'de tescil edilmiþ þirketi henüz yoktu. Doða geçtiðimiz hafta Þirketler Mukayyitliði'ne 'Özel Doða Okullarý Ltd.' olarak baþvurdu. Ve Ekonomi Bakaný Sunat Atun da þirketi Cuma günü onayladý... n Þirketin sermayesi 160 bin TL... Ýki ortaktan biri olan Fethi Þimþek'in hissesi 159,999 TL, Mehmet Kýzýlkanat'ýn ise 1 TL... n DAÜ'nün devri konusunda 30 Haziran'da karar vermesi beklenen mahkemenin bu hususu göz önünde bulundurup bulundurmayacaðý merak ediliyor... n DAÜ ile ilgili son kararýn mahkemeye býrakýlmasý, bazý hukukçular tarafýndan bile yanlýþ olarak deðerlendiriliyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Acapulco'ya dava... Damsýz girilemezmiþ n Özgü Özyiðit, arkadaþlarý Dündar Gürpýnar ve Gürcan Bayramoðlu, plajda karþýlaþtýklarý durum nedeniyle Acapulco Çaðýn Ltd.'i mahkemeye verdiler... n Davacýlar hem gittikleri plajda 'Damsýz girilemez' þeklindeki tavýrla karþýlaþmalarýndan, hem de yararlanmadýklarý plaj hizmetleri karþýlýðýnda 20'þer TL ödemekten þikayetçi oldular... n Avukat Özkul Özyiðit tarafýndan dosyalanan davada, her iki durumun da anayasaya aykýrý olduðu belirtiliyor. Dava 3 Ekim 2011'de Girne Kaza Mahkemesi'nde görülecek... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Üçüncü sýnýf zekalýlar n2. sayfada

2 ÇÖPLÜKTE YANGIN ÇIKARAN ÞAHIS TUTUKLANDI Çayýrova'da önceki gün bir çöplükte bulunan þilte ve araç lastiklerinin içerisindeki telleri almak için yakýp, bir miktar eski hurda madenlerini toplayan S.D (E - 41) tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'nde yer alan olay, dün akþamüzeri meydana gelirken, olayla ilgili baþlatýlan polis soruþturmasý sürüyor. TARLA YANGINLARI Önceki gün saat sýralarýnda Kozanköy - Yýlmazköy arasýnda iki þahsa ait arazi içerisinde tespit edilemeyen bir sebepten dolayý yangýn çýktý. Yangýn, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, yangýn sonucu yaklaþýk bin adet küçük balya ve yaklaþýk 40 adet rulo balya yandý. Gazimaðusa - Lefkoþa anayolu üzerinde bulunan Mutluyaka Yol Kavþaðý'nda ise, yine dün öðle saatlerinde tespit edilemeyen sebepten dolayý yangýn çýktý. Yangýn, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, yangýn sonucu 18 akasya aðacý, 50 dönüm anýz, 25 adet büyük ve 5 adet küçük balya yandý. Soruþturma devam ediyor. EVÝNDE RAHATSIZLANAN HASAN TAVLI YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Lefkoþa'da önceki gün evinde bulunduðu sýrada rahatsýzlanan Hasan Tavlý (E - 67), kaldýrýldýðý Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, önceki gün meydana gelen olayla ilgili polis soruþturmasý sürüyor. KORNO'DAKÝ KÝLÝSEDEN GÜMÜÞ ÞAMDAN ÇALDILAR Larnaka ilçesine baðlý Korno'daki bir kiliseden, toplam deðeri 5 bin Euro'yu bulan 5 adet gümüþ þamdan çalýndýðý bildirildi. Haberi veren Haravgi, yapýlan araþtýrmalar sonucunda, Agios Evfimianos Kilisesi'ndeki hýrsýzlýðýn, geçtiðimiz Pazartesi ile Perþembe günleri arasýnda gerçekleþtiðinin tahmin edildiðini yazdý. AÇIK ALANDA BÝR AV TÜFEÐÝ, ÝKÝ DE TABANCA BULUNDU Limasol'a baðlý "Moutayiaka"da (Mutluyaka) açýk alanda bir yarý otomatik Karabina av tüfeði, iki tane de içi mermi dolu tabanca bulunduðu bildirildi. Haravgi gazetesi, iyi durumda bulunan silahlarýn herhangi bir suçun iþlenmesinde kullanýlýp kullanýlmadýðýnýn saptanmasý için inceleneceðini yazdý. ÝSPANYA... MADRÝD'E TARÝHÝ YÜRÜYÜÞ Ýspanya'da mevcut siyasi ve ekonomik sisteme karþý baþlatýlan eylemler kapsamýnda, Barcelona, Valencia, Cadiz, Burgos, Coruna, Bilbao gibi kentlerden Madrid'e doðru yürüyüþ baþlatýldý. 24 Temmuz tarihinde Madrid'de yapýlmasý öngörülen büyük gösteriye katýlmak için Ýspanya'nýn dört bir yanýndaki birçok kentten farklý tarihlerde yola çýkacak arasý kiþiden oluþan gruplarýn, 23 Temmuz'da Madrid'e ulaþmasý hedefleniyor. Barcelona'dan yola çýkan yaklaþýk 50 kiþi, 29 günde toplam 652 kilometre yürüyecek. Geçtikleri yerlerde her gün toplantýlar düzenleyecek olan sistem karþýtlarý, neye karþý olduklarýný ve ne istediklerini halka anlatacak. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Yýlýný nerden hatýrlayým þimdi. Bir akþam üzeri idi. Girne Kapýsý'ndan Sarayönü'ne taraf giderken, o zamanýn meþhur aþçýsý Mustafa vardý ya, ondan önceki dört yolun gavýþtýðý yerde, iki köpeðin arasýnda duran bir adam vardý. Durdum, baktým, Dubara... Mehmet Ahmet Dubara... "Gene cümbüþ var" dedim. Yavaþladým, durdum. Fazla bekletmedi... "Dikkat dikkat! Ben Mehmet Ahmet Dubara. Size bu iki aslanýn arasýndan hitabediyorum" dedi. Aþçý Mustafa'yý gençler bilmez. Galiba 1963 olaylarýndan önce terk etmek zorunda kaldý Kýbrýs'ý... Þiþ kebap isa þiþ kebap, ciðer isa ciðer. Aþçý Mustafa'dan önce Asmaaltý'nda Rüzgar vardý. O zaman "en iyisi odur" derlerdi. Bir da "Aþçý Ziya" derlerdi. O devirlerde biz çocuktuk. Arasýra getirilirdik Lefkoþa'ya. O vesile ile bilirim zaten. O çocuk aklýmla sorsanýz, "Rüzgar'ýn fýrýn kebabý, Ziya'nýn tavasý" derim. Þimdilerde o günden bugüne gelen kaç kiþi kaldý? Ne yazýk ki bilecek durumda deðilim. Ama Saffet Anibal ayaktadýr. Kebap ki ne kebap. Kýbrýs þiþ kebabý... Þeftali... Bazýlarýna göre kebabýn da Kýbrýslýsý mý olur? Geçir etleri þiþe, çek mangalý önüne, iþte sana þiþ kebap... Okadar basit deðil þiþ kebap iþi... Aþçý Mustafa'ya sormuþlar þiþ kebabýný. Teferruatý aklýmda kalmadý. Ama but açýkta asýlý dururdu ya o zamanlar. Þiþ kebaba lezet katan faktörlerden birisi oydu. But'un esintide kalmasý çok önemlidir. Diðerisi ise etin kesilmesidir. Ama nasýl kesilmeli aklýmda kalmadý. ÜÇÜNCÜ SINIF ZEKALILAR Keþke birisi cüðeri da sorsaydý Aþçý Mustafa'ya... Mangal iþi bu memlekette yenidir. Nerde bulacaktý eskiden Kýbrýslý mangal yakacak kadar eti? Bizim taraflarda, panayýrlarda etler büyük parçalar halinde bir kamýþa dizilir ve ateþte öyle piþirilirdi. O þekilde tam piþer miydi bilmem. Dikkat, dikkat! Size bu galifçiðin altýndan hitabediyorum. Ama ne saðýmda aslan var, ne solumda. Tatlý bir serincik... Bilir misiniz hangi niyetle baþladým bu yazýya? "Geri zekalýlar" tesbiti yaptý ya Dýþiþleri Bakanýnýz ile Baþbakanýnýz sizin için. Ýþte onun için... Derler ki, "birinci sýnýf zeka laboratuvarlarda çalýþan ve buluþlarý toplumun hizmetine sunanlardadýr. Ýkinci sýnýftakiler sanatçýlardýr. Üçüncü sýnýftakiler da politikacýlar ve üç kaðýtçýlarýn her türü"... Niçin "sizin için" derim da "bizim için" demem? Çünkü ben geri zekalý olduðumu bilirim. Benim gibiler da geri zekalýdýrlar. Biraz daha açýkçasý bizim barea... Eski barea... Hani idareyi eline geçirdiydi da farkýna bile varamadý. Gusura bakmayýn be arkadaþlar. Evela düþünün da sonra kýzýn. Keþke öðretmeniniz Kastro olsaydý. Evet, ben, sen, o, biz, siz, onlar, geri zekalý olmasaydýk bu delikanlýcýk "Bakan" olabilir miydi? Ya da Ýrsen Küçük Baþbakan... Olan topluma hizmetin sonu mu var? Biþir, gurtar, sonra avcunu yala... Denktaþ gelsin, geldi. Türkiye gelsin, geldi. Ne oldu bu toplum? Onlar geldi, toplum gitti, gider. Derler ki, "birinci sýnýf zeka laboratuvarlarda çalýþan ve buluþlarý toplumun hizmetine sunanlardadýr. Ýkinci sýnýftakiler sanatçýlardýr. Üçüncü sýnýftakiler da politikacýlar ve üç kaðýtçýlarýn her türü"... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý LAWRENCE DURREL BUNU DA FARKETMÝÞ MÝYDÝ? Her yiðidin bir yoðurt yeyiþi olduðu gibi, her toplumun da bir protesto tarzý var... Kim ne yapar... Ne kadar ileri gider... Sýnýrlarý ne kadar aþar... Ve hükümeti ne kadar zorlar... Herkes tarafýndan artýk bilinir... Hele dünyayý idare eden büyük devletlerin uzmanlarý çok iyi bilir bunu... Her ülkenin ayrý bir 'masa'sý var oralarda... Ve de uzmanlarý... Mýsýr Masasý mesela... Suriye Masasý... Þili Masasý... Türkiye Masasý... Kýbrýs Masasý... Gidin sorun isterseniz onlara... Sizden iyi bilirler sizi... Ben bizimle ilgili pek çok gerçeði onlarýn yaptýklarý araþtýrmlardan ve yazdýklarý kitaplardan öðrendim. Ýsterseniz Amerikalýlara sorun: -Nasýl insanlar Kýbrýslýlar? -Sabýrlý, hoþgörülü; bol bol hava atan, ama ateþ olsa düþtüðü yeri yakmayan; dedikoduya bayýlan, gerçeklerden çok yalanlara inanan, keyfine ve rahatýna çok düþkün bir topluluk, derler mutlaka... -Ya protesto tarzlarý? -En yaygýn protestolarý siyah çelenk... Olaysýz gösteri yapmayý çok baþarýlý bulurlar... Olgun ve demokratik bir gösteri yaptýk diye sevinirler... Arabalarý yakmazlar, vitrinleri kýrmazlar, yollarda barikat kurmazlar... Yetkililere en çok fýrlattýklarý þeyler çürük yumurta ve pet þiþe 'li yýllarda aramýzda yaþamýþ olan Ýngiliz yazar Lawrence Durrel, bir de 'Acý Limonlar' isimli kitap yazdý Kýbrýs'la ilgili... O da rahatýna çok düþkün bir topluluk olarak tarif eder Kýbrýslýlarý... Kahvelerde dört sandalyede birden oturan adamlarla ilgili gözlemleri yabana atýlmaz doðrusu... Bir de tavþanlara benzetir bizi... Bir bomba sesi duysa, herkes dükkanýný kapatýr, kepenklerini indirir ve tavþanlar gibi bir deliðe kaçýþýrmýþ... Ortalýk yatýþýnca da, sanki hiçbir þey olmamýþ gibi, hasýr sandalyesini yeniden kapýnýn önüne çýkarýr, tavlayý önüne koyar ve kahvesini yudumlarmýþ 'de Sovyetler Birliði'ne saldýrmadan önce, Hitler de Ruslar hakkýnda araþtýrmalar yapmýþtý... Halkýn Stalin rejiminden bunaldýðýný ve bundan kurtulmak istediðini, ama gücünün buna yetmediðini biliyordu... Gelen Nazi askerlerini pek çoklarýnýn bir 'kurtarýcý' gibi karþýlayacaðýndan emindi... Yanýlmadý da bunda... Baþlangýçta öyleydi, ama uzun sürmedi bu... Herkes bu faþistlerin kendilerini kurtarmaya deðil, öldürmeye geldiðini çabuk anladý... Hitler'in Ruslar hakkýnda yaptýðý bir saptama daha vardý... "Rusa votkayý ver, ruhunu al"... Ne diyorduk? Her yiðidin bir yoðurt yeyiþi varsa, her toplumun da bir protesto tarzý var... Ukraynalý kadýnlara bakýn... Ne kadar etkileyici deðil mi? Ne zaman nerde bir gösteri yapsalar, dünya medyasýnýn baþ köþesinde hep... Araba sürmeleri yasaklanan Suudi kadýnlarýna da onlardan geldi en büyük destek... Kiev'deki Suudi elçiliðinin önünde öyle bir gösteri yaptýlar ki, Suudi elçisi bir füze gibi karþýsýna dikilen Ukrayna kadýnlarýnýn memelerini görünce ne yapacaðýný þaþýrdý... Yunanlýlar ne yapar kafasý kýzýnca? Ateþe verir ortalýðý... Akropol'ü bile yakar... Tokat da atar karþýsýna çýkan bakana... Fransýzlar ne yapar? Altýný üstüne getirirler Paris'in... Felç olur hayat... Trafik durur, barikatlardan geçilmez sokaklar... Ýngiliz ne yapar? Kýçýyla selam verir lordlara... Harp meydanýna döner Trafalgar... Biz ne yaparýz peki Kýbrýs'ta? Geliþmiþ ülkelerde yapýlan eylemlerden çok daha masum bizim burada yaptýklarýmýz... Zaten öfkemizin önce kabarýp, sonra da küllü suyu gibi oturduðunu çok iyi biliyorlar. Tecavüze uðradýðý zaman, buna karþý koyamayýnca bundan zevk almaya bakan bir kurban gibiyiz... Göreceksiniz... Þu üniversiteyi devralan TC'li sermaye önünde de bir yað kuyruðu oluþacak yakýnda... Ve reklam paracýklarý akmaya baþlayýnca basýnýmýzdan baþlayacak bu da... Lawrence Durrel bunu da farketmiþ miydi acaba?

3 AFRÝKA dan mektup... TESCÝLÝ YOKKEN DEVTERMEK OLUR MU? Gazetemiz 'Afrika' bugün çok önemli bir olayý daha ifþa ediyor toplumumuza... Olay haftalardýr manþetlerden düþmeyen DAÜ ile ilgili... DAÜ kurumlarý Doða Koleji'ne nasýl devredildi? Yeni ortaya çýktý bu da... Doða Koleji bu kurumlarý devraldýðý zaman, KKTC'de þirket olarak tescili bile yokmuþ meðer... Rektörlük ile protokol imzalanýrken de yoktu... Yani önce devredildi DAÜ, sonra þirket kuruldu. Doða ancak geçtiðimiz hafta baþvurdu KKTC Þirketler Mukayyitliði'ne... 'Özel Doða Okullarý Ltd.' olarak... Ve Ekonomi Bakaný Sunat Atun da geçtiðimiz Cuma günü onayladý bu þirketi... Sermayesi 160 bin TL... Ýki ortaðý var... Fethi Þimþek... Ve Mehmet Kýzýlkanat... Ýkisi de TC'li... Fethi Þimþek'in hissesi 159,999 TL... Mehmet Kýzýlkanat'ýn ise 1 TL... Þimþek AKP'li ve Fethullah Gülen'e yakýn birisi olarak biliniyor... Kýzýlkanat'ýn ise Kýbrýs Gençlik Platformu'nda yakýnlarý bulunuyor... Mahkemenin DAÜ'nün devri konusunda 30 Haziran'da karar vermesi bekleniyor... Ülkemizde tescili bulunmayan bir þirkete devredilmesi ile ilgili tavrýnýn ne olacaðý merak ediliyor mahkemenin... Yasal mý? Deðil mi? * Diðer yandan DAÜ ile ilgili son kararýn mahkemeye býrakýlmasý bazý hukukçularýmýz tarafýndan bile yanlýþ olarak deðerlendiriliyor ve endiþeyle karþýlanýyor... Toplumumuzun öz varlýðý olan bir kurumun gizli pazarlýklarla, topluma haber bile verilmeden devredilmesinin zaten kabul edilebilecek bir þey olmadýðýna vurgu yapan hukukçular, "Bu mesele mahkemeye intikal ettirilmeden çözümlenmeliydi" diyorlar... * DAMSIZ GÝRÝLEMEZMÝÞ Bazý vatandaþlar tarafýndan Girne'deki Acapulco Plajý sahiplerine dava açýldý. Davayý açanlar Özgü Özyiðit, Dündar Gürpýnar ve Gürcan Bayramoðlu... Geçtiðimiz günlerde Acapulco Plajý'na gitmiþler ve çok keyfi bir durumla karþýlaþmýþlar orda... Kendilerine "Damsýz girilemez" denilmiþ ve plaja girmelerine izin verilmemiþ... Daha sonra ise diðer arkadaþlarýnýn da gelmesiyle bu izin verilmiþ, ancak her birinden duþ, tuvalet, otopark, þezlong, þilte, þemsiye ve genel temizlik ücreti olarak 20'þer TL alýnmýþ... 'Acapulco Çaðýn Ltd.'e açtýklarý davada davacýlar, hem gittikleri plajda 'damsýz girilemez' þeklindeki tavýrla karþýlaþmalarýndan, hem de yararlanmadýklarý plaj hizmetleri karþýlýðýnda 20'þer TL ödemekten þikayetçi oldular. Avukat Özkul Özyiðit tarafýndan dosyalanan dava 3 Ekim 2011'de Girne Kaza Mahkemesi'nde görülecek... Önemli bir dava... Ama ne yazýk yaz geçip gittikten sonra... Allahkerim gelecek yazlara... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ýhtiyat Sandýðý'nda sýcak saatler... Toplantý Pazartesi gününe kaldý (Haber ve Fotoðraflar Mustafa Erkan) Dün öðle saatlerinde Ýhtiyat Sandýðý Yönetim Kurulu'nun toplanma kararý almasý Ýhtiyat Sandýðý binasý önünde sýcak saatler yaþanmasýna neden oldu. Sendikal Platform, daire çalýþanlarý ve bazý siyasilerden oluþan bir kalabalýk toplanarak, alýnacak karar için beklediler. Yönetim Kurulu'nun 20 milyon TL'nin bloke süresinin uzatýlmasýna yönelik giriþim ve karar üretilmesine engel olabilmek amacýyle toplanan eylemciler "Ýhtiyat Sandýðý birikimlerini tehlikeye atacak bir karar alýnýrsa, kurul üyelerinin hiçbirini bu kapýdan dýþarý çýkmasuna izin vermeyeceðiz"dediler. Ýlerleyen saatlerde Ýhtiyat Sandýðý dairesinin örgütlü bulunduðu Hür-Ýþ ile görüþüldü ve Pazartesi günü usulüne göre toplanýlacaðý duyuruldu. Destek için de herkese 'Pazartesi saat 8'de toplanýn' çaðrýsý yapýldý... ex istence Elvan Levent KADIN, ERKEK, RÜÞVET VE KOLTUK Kadýnlarýn erkeklere oranla rüþvet teklif etmeye çok daha az yatkýn olduklarýný öðrenmek beni þaþýrttý doðrusu. Belki bir televizyon programýna konu olan olayýn etkisiyle de þaþýrmýþ olabilirim bu duruma. Olay Moskova'da meydana gelmiþti ama hem bir Avrupa, hem de bir Yeþilçam filminin konusu olabilirdi rahatlýkla. Maddi durumu oldukça iyi bir karý koca, üniversitede okuyan oðullarýný, kendisiyle ayný üniversitede okuyan yoksul kýz arkadaþýndan ayrýlmaya ikna edemeyince, kýzý sokakta kýstýrýp feci halde dövüyorlar... Üstelik oðullarýnýn yanýnda. Oðlaný erkek kardeþi tutarken, eski bir boksör olan babasý da kýza yumruklarla saldýrýyor önce, sonra da karýsýyla birlikte kýzý yerde hastanelik edinceye kadar tekmeliyorlar... Bir binanýn güvenlik kameralarýna kaydedilen bu olay, daha sonra bir televizyon programýnda gösteriliyor. Olay baþtan sona tek kelimeyle dehþet verici... Ancak en korkuncu, oðlanýn annesinin yerdeki kýzýn karnýný durmaksýzýn tekmelemesiydi. Rüþvet konusuna gelince ise, kadýnlar erkeklerden daha ahlaklý çýkmýþlar iþte... Barselona'daki bir üniversitede 51 kýz ve 51 erkek öðrenci seçilerek gerçekleþtirilen bir dizi deney sýrasýnda, iþ adamlarý veya kamu çalýþanlarýna rüþvet teklifinde bulunan erkek öðrencilerin oraný yüzde seksene kadar çýkarken, kýz öðrencilerin oraný yüzde altmýþ beþte kalmýþ... Üstelik kadýnlar rüþvet teklif ettikleri kiþinin cinsiyetini önemsemezken, erkeklerin kadýnlara hemcinslerinden daha sýk rüþvet teklif ettikleri de çýkmýþ ortaya. Ancak erkekler kadýnlara daha rahat rüþvet teklifinde bulunsalar da, bu rüþvetin miktarý hemcinslerine teklif ettikleri rüþvetin miktarýndan da daha düþüktü... Yüksek mevkideki birisine rüþvet teklif etmek de, hediye vermekten daha tehlikeliymiþ meðer... Çünkü rüþvet verip, istediklerini alamayanlar, yani kandýrýlanlarýn yüzde ellisi polise gidip þikayette bulunurken, hediye verip kandýrýlanlarýn sadece yüzde yirmi biri hakkýný aramaya koyulmuþ... Oldukça ironik, deðil mi? Aslýnda Esquire dergisinde okuduðum 'rüþvet' hakkýndaki uzun makalede anlatýlan deneyler, oldukça basit olmalarýna raðmen, ortaya çýkardýklarý tablo açýsýndan gayet ilginçtiler bana kalýrsa. Yani, belli bir sayýdaki insanlarýn üç gruba ayrýldýklarýný düþünün. Bir grup insan yüksek mevkideki kamu görevlilerini temsil ediyordu... Bir grup rüþvetçileri... Ve bir grup da toplumu... Yüksek mevkidekilerle rüþvetçilere belirli miktarda paralar veriliyordu. Daha sonra bu iki gruptaki kiþiler tesadüf eseri seçilmiþ iki kiþilik küçük gruplar oluþturuyor ve birbirleriyle ekonomik iliþkiler içine giriyorlardý. Ve her iki taraf da bu 'ekonomik' iliþkilerden karlý çýkarken, toplumu temsil eden bir grup insan, yüksek mevkidekilerle rüþvetçiler arasýnda gerçekleþen her rüþvet operasyonundan belirli oranda maddi zarara uðruyordu... Bütün bu olayda keþfedilen yeni birþey yoktu elbette. Yani, verilen her 'rüþvet'in týpký bir parazit gibi toplumu içten içe kemirdiði zaten bilinen bir gerçekti. Ýlginç olan gerçekleþtirilen basit bir deneyin toplumda her gün yer bulan ahlaksýzlýðý en yalýn haliyle ne kadar açýk bir þekilde sergilediðiydi. Ýþte bir politikacýnýn, koltuk uðruna halkýn deðil kendi çýkarlarý doðrultusunda hareket etmesinin de rüþvet almaktan farksýz olduðunu düþündüm. Hatta bazý durumlarda rüþvetten de beter olduðunu... Örneðin, rüþvetin topluma verdiði büyük zararýn bilincine varma durumunun rüþvet verme oranýný düþürdüðü söyleniyordu. Oysa, bizim toplumumuzda, her þekilde halkýn varlýðýna verilen zararýn haddi hesabý yokken, koltuk sevdasýnýn oranýnda bir düþüþ yaþanmasý gibi bir durum söz konusu bile deðildi ne yazýk.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ne ifade aldýlar ne de sorguladýlar Meðer bütün dertleri içeri týkmak imiþ Tutuklama yok dediler ama tutukladýlar Kim bunlar diye sorma bunun adý polismiþ Kalay "KURTARICI" ÇIPLAK Polis coplarýný kuþanarak DAÜ'ye gitti mi? Gitti. Eylemcileri copladý mý? Copladý. Polis Baþbakan Ýrsen Küçük'ten veya TDP genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'dan emir almýyor deðil mi? Ne münasebet caným. Polisin hangi yüksek yerlerden emir aldýðý belli mi? Belli. Polise emir veren o yüksek yerlerde Kýbrýslýtürkleri ipleyen, adam yerine koyan var mý? Yok. O yüksek yerler nereye baðlý? Türkiye Hükümeti'ne. O halde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, "kurtarmakla" övündüðü Kýbrýslýtürkleri copla terbiye etmeye soyunduðunu söyleyebiliriz. "Kurtarýcý" gerçekten artýk çýplak. Tabii görmek isteyene Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SÜREK AVI BÝTMEYECEK... GKK sýraya koydu ve TC Büyükelçiliði'nin itici gücünü de arkasýna alarak yurtsever Kýbrýslýlarý, polisle taciz etmeye baþladý... CTP meclis üyesi Derviþ Aygýn'dan sonra KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel'i Perþembe günü tutukladý.. Nasýl bir tutuklama? Mahkemeden emir alýndý önce... Tüm polislere Gökçebel için "Görüldüðü yerde tutuklanacak" çaðrýsý yapýlan bir emir... KTOEÖS buna direndi. Baþkanlarýnýn suç iþlemediðini ve tutuklanmasýna müsade etmediklerini söylediler. Polis tutuklama olmayacaðýný, ifade alýnýp býrakýlacaðýný söyledi. Vatandaþa yalan söyledi yani... Sonuçta KTOEÖS baþkaný diðer üyeler ve Sendikal Platform çatýsý altýnda olanlarla birlikte hareket etti ve Maðusa karakoluna gitti. Ýçeri girdikten sonra çýkmasý mümkün olmadý.. Polis Müdürü Emanet, aldýðý emri uyguladýðýný söyledi... Ancak nereden emir aldýðýný söylemedi... Bizim onun emri nereden aldýðýný bildiðimizi o biliyor ama... Cuma günü öðleye yakýn Maðusa polisinden gazetemizi aradýlar ve arkadaþýmýz Evrim'i istediler... Evrim'in suçlandýðýný ve ifade vermek için Maðusa karakoluna gitmesini istediler... Evrim buraya bir yýl önce gelmiþ, ama eylemlerin aranýlan fotoðrafçýsý olmuþ... Bir gece önce KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel'e yalan söyleyerek onu tutukladýlar ve sabaha kadar hücreye týktýlar... Bunlarý birebir yaþamýþ birisi olan Evrim, polisin bu çaðrýsýna güvenebilir mi? Kimse güvenemediði gibi Evrim de güvenmedi... "Ýfade alacaksanýz gelip Afrika gazetesinde alýn" dedi... Saat da verdi onlara Polisler o saatte geldiler... Gazetemize dayanýþma açýsýndan gelenlerle karþýlaþýnca yaþadýklarý þaþkýnlýk görülmeye deðerdi! Ýfade aldýlar sessizce ve çekip gittiler... Oysa Evrim polise gitse saatlerece onu kapalý bir alanda tutacaklar, arada sýrada birisi yanýna girip çýkacak ama hiç konuþmayacak... Büyük bir psikolojik baský altýna alacaklardý onu.. Soru sormaya kalksa tersleyecekler, belki birkaç tokat da vurabilirlerdi kendisine... Þaþkýnlýk içinde girdikleri gazeteden, baþlarý önde, ifadeleri ellerinde ayrýldýlar... Bu kadarla bitmeyecek bu... Büyük bir psikolojik baský altýnda tutmaya çalýþýyorlar herkesi... Tek tek gözlerine kestirdiklerinin üzerine gidiyorlar.. Hep birileri "Sýra bana ne zaman gelecek" diye sorup dursun kendi kendine istiyorlar... Asker ve polis Türkiye'ye ait taþýnýr veya taþýnmaz mallarýn korunmasýný üstelenmiþtir burada. Polisin yüzde seksen oranýnda TC kökenlilerden oluþmasýný arkasýnda yatan budur. Önümüzdeki günler zor günler olacak... Yurtsever avý baþlatýldý bir kez... Baþka ülkelerde belki biter kýsa sürede ama burada bitmesi mümkün deðil... Faþizm kol geziyor da ondan... YORGANCIOÐLU: KREDÝLERÝN GERÝ DÖNÜÞÜ ENGELLENÝYOR CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, UBP Hükümeti'nin Ýhtiyat Sandýðý yöneticilerini baský altýna alarak, "hükümetin Ýhtiyat Sandýðý'nda kullandýðý kredilerin geri dönmesini engellemeye çalýþtýðýný" iddia etti. Hükümetin bu yaklaþýmýný "þiddetle" protesto ettiðini kaydeden Yorgancýoðlu, yeni bir gerginliðe yol açacaðýný savunduðu bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini istedi. Yorgancýoðlu bugün yaptýðý yazýlý açýklamada, hükümete suçlama ve eleþtirilerde bulunarak, hükümetin, çalýþanlarýn alýn teri ile kazandýklarý deðerlerinden kesinti yaparak oluþturulan Ýhtiyat Sandýðý fonlarýný "kurutmaya" karar verdiðini iddia etti. Hükümetin, "Ýhtiyat Sandýðý yöneticilerini baský altýna alarak, hükümetin Ýhtiyat Sandýðý'nda kullandýðý kredilerin geri dönmesini engellemeye çalýþtýðýný" öne süren Yorgancýoðlu, Ýhtiyat Sandýðý Yönetim Kurulu'na dün saat 14.00'te olaðanüstü toplantý çaðrýsý yapýlarak, bu kararýn alýnmasý yönünde baský yapýldýðýný öne sürdü. Yorgancýoðlu, kurumlarýn "peþkeþ çekilmesi" nedeniyle yaþandýðýný savunduðu toplumsal gerginliðe bir yenisinin de, çalýþanlarýn birikimini yok etmeye yönelik bu giriþimle yaþanacaðýný ileri sürerek, "Kayýt dýþý ekonomi kayýt altýna alýnarak devlet gelirlerinin artýrýlmasý gerekirken, emekçimizin birikimlerinin harcanmaya çalýþýlmasý kabul edilir bir yaklaþým deðildir. Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler, hükümetin bu yaklaþýmýný þiddetle protesto eder ve yeni bir gerginliðe yol açacak bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini talep eder" dedi. MALÝ SUÇLARLA MÜCADELE SEMPOZYUMU Polis Genel Müdürlüðü'nün (PGM) düzenlediði ve Türkiye ile KKTC'den uzmanlarýn konuþmacý olarak katýldýðý "KKTC'de Mali Suçlarla Mücadele Sempozyumu" dün sabah baþladý. Girne Çatalköy'de, Acapulco Otel'deki etkinliðin sonunda birimde görev alan 29 polise diplomalarý verildi. Maliye Bakaný Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Günay Özan; yargýçlar, savcýlar, hakimler, avukatlar, iþadamlarý, bankacýlar, esnaf, kurum kuruluþ temsilcileri ve diðer yetkililer ile polislerin katýldýðý üç oturumlu sempozyumda, Türkiye ve KKTC'den uzmanlar, mali denetim ve mali suçlarla mücadele hakkýnda konuþtu. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Polis Genel Müdürü Günay Özan'ýn konuþmasýyla baþlayan sempozyumda, Polis Genel Müdürlüðü Müfettiþi Kerem Kadiroðullarý Mali Suçlarla Mücadele Birimi ve birimin kurulmasý ile eðitimler hakkýnda katýlýmcýlara sunum yaptý. Sunum sonrasý oturumlara geçildi. Ýlk oturumunda "yolsuzluða karþý önleyici politikalar ve uygulamalar" konusunda sunumlar yapýldý. Doç. Dr. Mustafa Besim'in baþkanlýðýndaki bu oturumda, Maliye Bakanlýðý MASAK Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Hakký Polat; TC Adalet Akademisi Yargýtay Üyesi Hüsamettin Uður, Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu Baþmüfettiþi Bülent Tarhan ve LAÜ Ýþletme Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Okan Þafaklý konuþtu. Doç. Dr. Erdal Güryay baþkanlýðýndaki "Mali suçlarla mücadelede KKTC'deki mevcut durum" konulu ikinci oturumda, Gelir ve Vergi Dairesi eski müdürlerinden Göksel Saydam "mevzuat eksiklikleri"; kýdemli savcý Ergül Kýzýlokgil "yargýlama süreci"; Baþmüfettiþ Ali Adalýer "polis soruþturma süreci" ve Ece Çelikdal "Sayýþtay denetim süreci" konularýnda sunum yaptý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BÖYLE SUÇA CAN KURBAN Maðusa Polis Müdürlüðü'ndeki yalan skandalýnýn ardýnda sanýldýðýndan çok daha büyük bir rezalet yatýyormuþ meðer. Bilindiði gibi Tahir Gökçebel'i götürmeye gelen polisler, "Tutuklama olmayacak, sadece ifadesini alýp serbest býrakacaðýz" þeklinde kesin teminat vermiþlerdi. Hatta Göçkebel'in avukatý Barýþ Mamalý, bununla ilgili taahhüdü defalarca teyid ettirmiþti gelen polislere. "Kesinlikle tutuklama olmayacak. Zaten amirlerimizin talimatlarý da bu doðrultudadýr. Dava mava da okunmayacak. Sadece bir ifade alýp serbest býrakacaðýz." Arkadaþlarý Gökçebel'i bu sözlere güvenerek götürdüler Maðusa polisine. Bunun, polisin bir yalan tuzaðý olduðunu anlayýnca da iþ iþten geçmiþ oldu. Maðusa Polis Müdürü Erdal Emanet, kendisinin, kesinlikle tutuklanmayacak diye bir talimat vermediðini söyledi! Emrindeki polislerin nasýl böyle bir teminat verebildiklerinden haberi olmadýðýný da belirtti! Ve ardýndan da ilâve etti hemen... "Elimde Maðusa Kaza Mahkemesi'nin tutuklama emri var ve ben bu emri uygulayacaðým." (!) Gelelim bu iðrenç yalanýn ardýndaki daha vahim yalana... Sadece ifade alacaðýz, demiþlerdi ya... Bu da yalan çýktý! Gökçebel'den ne ifade aldýlar ne mifade! Kendisini itham ettikleri sözde suçla ilgili olarak hiçbir sorgulama, soruþturma da yapmadýlar ona! Sadece þu andan itibaren tutuklusun deyip týktýlar içeri! "Tutuklamayacaðýz", dediler... Tutukladýlar... "Sadece ifadesini alýp serbest býrakacaðýz", dediler... Ýfadesini bile almadýlar! Bir yalan, bir kandýrmacadýr gitti... Daðdan gelip DAÜ'nün üstüne oturan imamýn ordusu, Ankara'nýn emir ve talimatlarý doðrultusunda, yargýyý da, polisi de kullanarak, DAÝ ve DAK'ýn yeþil sermayeye peþkeþ çekilmesine þiddetle karþý çýkan ve bunun için de onurlu bir direniþ ortaya koyan herkese gözdaðý vererek direniþin gücünü kýrmayý hedefliyor. Olaylarýn üstünden 3-4 gün geçtikten sonra bile yine polisi ve yargýyý kullanarak eylemci avýna çýkmalarýný baþka türlü yorumlamak mümkün deðildir. Tahir Gökçebel'e isnat edilen "suç", "Polisi darp ve görevini yapmasýný engellemek"miþ! Yani ne yapacaktý Gökçebel? Ellerini kollarýný baðlayýp, polisin eylemcilerin baþýný coplarla ezmesini sadece seyir mi edecekti? Böyle bir vahþeti engellemeye çalýþmak, herþeyden önce bir insanlýk görevi deðil midir? Demek polisin görevini engelledi ha... E peki, o polisin görevi, kamyon kamyon eylem alanýna taþýnan coplarla, okullarýnýn peþkeþ çekilmesini protesto eden eylemcilerin baþýný, hastanelik edinceye kadar ezmek miydi? Tahir Gökçebel'in yerinde kim olsa, yüreðinde bir nebzecik dahi insanlýk olan herkes, ayný þeyi yapar, o polis coplarýnýn eylemcilerin kafasýna vurulmasýný engellemeye çalýþýrdý. Eðer bu suçsa, ki imamýn ordusuna göre öyledir, dünyada bundan daha çok saygý duyulacak, bundan daha çok alkýþlanacak bir baþka "suç" daha yoktur. Kim ne derse desin... Türkiye'nin bize empoze ettiði bu iþgal rejiminde, ne kendimiz, ne de çocuklarýmýz için aydýnlýk bir gelecek kurmamýz asla mümkün deðildir. Toplumsal varoluþ mücadelesinin hedefi, bu iþgal rejiminden kurtulmak olmalýdýr. Bu mücadeleyi doðru zeminde vermeyenler, kesinlikle baþarýya ulaþamayacaklarý gibi tarihin yargýsýndan da kurtulamayacaklardýr.

5 26 Haziran 2011 Pazar 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Ve "Köfünyeliler Günü" de kutlandý. Ne güzel Hataylýlara, Karadenizlilere, Adanalýlara benzedik... * Baþbakan Ýstanbul'a gitmiþ. - Fena alýþkanlýk yaptýlar bu Ýstanbul'u ha!. Haftada 1-2 Sultanahmet Köftesi yemezlerse karýnlarý doymuyor anlaþýlan. * Maðusa Ýnisiyatifi ikiye bölünmüþ. - Ne önemi var Öküz öldü, ortaklýk bozuldu.! * Herþeyi devletten beklememek gerekiyormuþ. - Bekleyen yok ki zaten Ne bekliyorsak Allahtan bekliyoruz artýk. * Otellerde çalýþanlarýn sadece % 28'i KKTC vatandaþý. - Son zamanlarda duyduðum en güzel haberlerden biri bu %28 otelde çalýþtýðýna göre geri kalan %72 de tatil yapýyor demektir. * Hristofyas topu Türk tarafýna atmþ. - Eðer cam falan kýrýldýysa, parasýný almadan topu iade etmeyin. * Polis, arkadaþýmýz Evrim Kamalý'ya "Kasdi Hasar" suçundan dava okumuþ. - Külliyen yalan, külliyen uydurma bir iddia bu. Karýncaya bile zararý yok Evrim'in. Küçükleri dövüp, büyükleri korkutmak istiyorlar. * Ankara'ya dokunmadan muhalefet yapmak mümkün deðilmiþ. - Saçma bir iddia! Bal gibi de yapýlabilir Siz hiç suya sabuna dokunmadan temizlik yapaný görmediniz mi? Ayný þey. HALK NERDE? -Kusura bakmayýn, eyleminizden alýkoydum Bir þey sormak istiyorum. -Buyur sor. -Siz ne yapýyorsunuz burada -Eylem yapýyorum. -Niçin eylem yapýyorsunuz. -Halkýmýn çýkarlarýný korumak için. -Halkýn çýkarlarýný korumak için eylem yapýyorsunuz. Çok güzel bir amaç bu. Þimdi sorabilir miyim? -Sor bakalým: - Halkýn haberi var mý bu eylemden? - Var tabii. Her gün gazeteler yazar, televizyonlar söyler.. - E peki, onlar nerede? Eylemci durur Saðýna soluna bakar Önüne arkasýna bakar Kimsecikler yoktur Halk nerde sahi? Kusura bakmayýn ama bu sorunun sorulmasý ve mutlaka yanýtlanmasý gerek? Halk nerde? Var mý gören! Duyan Bilen? Ben söyleyim. Halkýn keyfi yerinde.! Bugün Pazar Bakýn Millet kendi gücüne, kendi cebine göre gezmelerde, yemelerde, içmelerde Kaba gölge altýna yan gelip yatmýþlar, mangal da yanýyor Þeftali dumaný yedi mahalleyi sarmýþ.. Ohhh.. Durum bu vallahi.! BÖYLE BÝR ANDI Haa Sanmayýn ki bu halk durumdan memnun Deðil Deðil ama ne yapsýn? Elinden tutan yok ki. Battý balýk yan gider deyip avunuyor! Bir lider olsa Ah bir liderimiz olsa Ayýdan yana deðil ama Bizden yana bir liderimiz olsa Kim yan bakabilir Kim kýçýmýzdaki dona kadar uzanabilirdi Ama yok! Bir liderimiz yok ki anasýný satayým. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bir taraflarda "Deniz Beleþ" eylemi varsa katýlýn, yararlanmaya bakýn...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza DP'den istifa eden üç milletvekilinin dün UBP'ye girmesinden sonra UBP'de istifalar baþlamýþ... Ýlk istifa eden de Muhabbet Mevsimler olmuþ... Mevsimi geldi demek artýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen Mehmet Çakýcý'ya bir 'Afrika' okuru soruyor: Bu memlekette iktidar mý var? Ýktidarsýzlýktan muzdarip olan bu yerde hangi yol iktidara çýkar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

PANTOLON. Erdoðan Baybars

PANTOLON. Erdoðan Baybars Kuzey Kýbrýs'ta 'asýl baba'nýn isminin yalnýz baþ harflerini yayýnladýk þimdilik. Bugün de lakabýný yayýnlýyoruz. Neden? Bizim millet bulmaca çözmeye çok meraklý da ondan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri. Nüfusumuzu 'doðru' tahmin eden TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça oldu yalnýz. Maþallah, iyi bir totocu... Acaba Real Madrid-Barcelona maçýný da tutturdu mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent Kuzeyde aklýnýza gelen her örgüt, her sendika, her dernek ve her cemiyetten yeni müzakere sürecine destek var... Eðer aralarýndan bir tanesi karþý çýksaydý, iþte o zaman haber olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin Maðusa'ya atandý. Lapta'da ikamet eden yargýcýmýz için uzayan yolun daha çekici olduðunu mu düþündüler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ? TC Dýþiþleri Bakanlýðý'ndaki 'çok gizli' konuþmalarýn ses kayýtlarýnýn dýþarýya sýzmasý TC'li yetkilileri þaþkýna çevirdi. Kim dinliyor diye merak ediyorlar. Allah dinliyor Allah! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent.

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent. Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn Türkiye öksürse biz sadece nezle oluruz, ama güney yanarsa biz de yanarýz... Kuzey yanarsa güney de yanar... Aslolan da iþte budur. Kader mahkumlarý gibi biz birbirimize baðlýyýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı