ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE"

Transkript

1 Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý EVRÝM VE DEVRÝM l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ARADAKÝ FARK... Ali Osman POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE ÖNERÝ!.. Erdoðan Baybars DAÜ Direniþi Ýsyan Ateþini Yaktý Yalçýn Okut Yola devam Dolgun Dalgýçoðlu POLÝS YALANI Mehmet Levent Öðrencileri baþlarýna vura vura coplayan polisler hakkýnda hiçbir soruþturma yapýlmazken, Maðusa Polis Müdürlüðü eylemcilerin peþine düþtü... Polisler dün de gazetemiz Afrika daydý... Þaþýrdýlar Eylemci avý Tahir Gökçebel ile Derviþ Aygýn ýn tutuklanmasýndan sonra, Maðusa Polis Müdürlüðü ne baðlý polisler dün de gazetemize gelerek muhabirimiz Evrim Kamalý ya dava okudu... Üniversitedeki eylemler sýrasýnda gazetecilik görevini yapan Kamalý kasti hasar ve mülke tecavüz ile suçlanýyor... n Üniversitedeki 100 TL lik kapý camýna ve 1000 TL lik iki kapý pompasýna zarar vermekle itham edilen Kamalý suçlamalarý reddetti... n Aralarýnda Sendikal Platform temsilcilerinin de bulunduðu birçok örgüt yetkilisi ile vatandaþlar, dün gazetemize gelerek Kamalý ya destek belirtti... n Þener Levent basýna yaptýðý açýklamada Ankara daki AKP hükümetini suçladý ve, Daha önce yalnýz Türk ordusu vardý, þimdi bir de Ýmamýn ordusu var karþýmýzda dedi... l 3. sayfada Mahkemeye çýkarýlmadý Gökçebel serbest býrakýldý n Önceki akþam ifade vermek üzere Maðusa daki karakola çaðrýldýktan sonra tutuklanan KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel dün sabah mahkemeye çýkarýlmadan serbest býrakýldý... n Gökçebel, Benden herhangi bir ifade alýnmadý, herhangi bir kovuþturma yapýlmadý. Sadece içeri týkmak için tutuklandýðým izlenimini edindim dedi... n Dün bir basýn toplantýsý düzenleyen KTÖS Yönetim Kurulu nun yaptýðý yazýlý açýklamada, 1974 sonrasý yaratýlan ganimetçi, yandaþçý ve yaðmacý rejim ömrünü doldurdu denildi... n 4 ve 19. sayfalarda Arif H.Tahsin yazýyor: Ne piþer? Ne düþer? n2. sayfada

2 BÝR ARAÇTA BONZAÝ BULUNDU Lefkoþa'da bir marketin park alanýnda park halinde bulunan araçta bir paket Bonzai türü uyuþturucu madde bulundu. Olayla ilgili Ýki kiþi tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki gün saatleri arasýnda, E.Z'nin (E - 19) aracý içerisinde polis tarafýndan yapýlan aramada bir paket Bonzai türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunarak emare olarak alýndý. E.Z ve meselede ilgisi olan U.B (E - 18) tutuklandý. HIRSIZLIK OLAYLARI Esentepe'de Kim Müller Madsen'e ait eve önceki gece hýrsýz girdi. Polisten yapýlan açýklamaya göre, evden 1 adet I-pad, 2 adet el bilgisayarý, 1 adet fotoðraf makinesi þarj cihazý ve 300 Norveç Kronu çalýndý. Bu arada, polisten yapýlan açýklamaya göre, Yeniboðaziçi'nde Nisan ayýnda iþ için gittiði Raþit Nevzat'a ait evden muhtelif ziynet eþyalarý çalan M.D (K - 25) tutuklandý. Çalýnan ziynet eþyalarý M.D'nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alýndý. YANGIN OLAYLARI Ýncirli - Düzce köyleri arasýnda bulunan aðýllar bölgesinde, bir aðýlýn üzerinden geçmekte olan yüksek gerilim hatlarýnýn kablolarýndan çýkan kývýlcým sonucu önceki gün yangýn çýktý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, çýkan yangýnda iki kiþiye ait aðýl içerisinde muhafaza edilen toplam 600 adet küçük balya, 20 adet rulo balya ve 300 metre uzunluðundaki plastik su hortumu yandý. ÝZÝNSÝZ ANIZ YAKMA Türkmenköy'de Kayalýk mevkii olarak bilinen yerde M.K'nin (E - 73), kendisine ait tarlasýnda bulunan anýzlarý temizlemek maksadý ile izinsiz olarak ateþ yaktýðý tespit edildi. M.K. hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. EVÝN MUTFAÐINDA YANGIN Gazimaðusa'da önceki sabah Sýdýka Hasip'e ait evin mutfaðýnda fýrýna takýlý bulunan elektrik kablosunun kýsa devre yapmasý sonucu yangýn çýktý. Yangýn, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, yangýn sonucu bir adet ocak ve fýrýn tamamen, mutfak dolabý ise kýsmen yandý. ÇÖP YIÐININDA YANGIN Girne'de faaliyet gösteren "Tempo" adlý marketin doðuya bakan kýsmýnda bulunan çöp yýðýnýnda önceki öðlen tespit edilemeyen bir sebepten dolayý yangýn çýktý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, yangýn sonucunda marketin depo olarak kullanmakta olduðu van aracýn ön kýsmý tamamen ve marketin duvarýna monteli bulunan 3 adet klima kýsmen yandý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Türkiye'nin seçimleri ile Recep Tayyip Erdoðan'a bir kez daha bakalým. %50'yi aþmak güzel ama, bazan da bu oy sayýsýna, ve daha çoðuna ulaþmak yarar deðil zarar getirir. Mesela Kýbrýs Meselesi: %50 oy Kýbrýs Meselesini çözmeðe yeter mi Erdoðan'a? Yetmez. Çünkü Kýbrýs Meselesi Türkiye'nin bir meselesi deðil, Ýngiltere ve Amerika'nýn bir meselesidir. Amerika ve Ýngiltere ile bozuþmadan inisiyatif alamaz. Kaldý ki içteki muhalefet da var. Olaylarý yaþayanlar ve yayýnlanan Ýngiliz belgelerini okuyanlar gerçeði bilirler. Yunanistan Amerika'nýn dürtüsü ile Kýbrýs'ý kendine baðlamak isteðince ve Ýngiltere ile çatýþmaya baþlayýnca, Türkiye'nin Dýþiþleri Bakanlarý, evela Halk Partisi'nin Dýþiþleri Bakaný 1950'de, sonra ayný yýl iktidarý ele geçiren Demokrat Parti'nin Dýþiþleri Bakaný da, Türkiye'nin Kýbrýs diye bir sorunu olmadýðýný ilan ettiler. Ýþin açýkçasý þu: Türkiye Kýbrýs'ýn Yunanistan'a baðlanmasýna karþý deðildi. Kýbrýs'ý Yunanistan'a vermekte direnen Ýngilizlerdi. Ýngilizlerin Türkiye'yi ýsrarla oyunun içerisine çekmek istemeleri, Amerika'nýn Yunanistan kozuna karþý Türkiye kozunu çýkarmak ve iþi kendi leyhine çevirecek duruma gelebilmek içindi. Ýngilizler nihayet Türkiye'yi Kýbrýs iþine çekmeði 1954'de baþladýlar. Ve rahat ettiler. Dengeyi kurdular. Kurunca da Amerikalýlarla oturdular ve anlaþtýlar. Bu anlaþmanýn sonundadýr ki Kýbrýs'a kýsýtlý bir baðýmsýzlýk verdi Ýngilizlerle Amerikalýlar. Bu anlaþma ile ne oldu? Aslýnda Kýbrýs, "sömürge" lafý kalktý ama, Amerikalýlarýn denetim ve kullanýmýnda olmaya devam etti. Ýngilizlerin Kýbrýs'taki Askeri Üslerini ikisi da kullanacak, ve güçlü dinleme istasyonlarýný da oluþturacaklardý Londra Antlaþmasý ile de bu askeri üslerin bekçiliði Garanti Antlaþmalarýna eklenen bir madde ile Türkiye ile Yunanistan'a yükletilecekti. Ýngiliz Dýþiþleri Bakaný, Türkiye ve Yunanistan Dýþiþleri bakanlarýna, sonradan yayýnlanan Ýngiliz NE PÝÞER? NE DÜÞER? belgelerine göre þöyle dedi: "Bizim Kýbrýslýlara itimadýmýz yoktur. Fýrsatý bulur bulmaz kendi aralarýnda anlaþacaklar ve bizi dýþarý atacaklar. Onun için siz bizi garanti edeceksiniz. Kabul ettiler ve Garanti Antlaþmalarýna kaydettiler. Yani Kýbrýs aslýnda Ýngilizlerle Amerikalýlarýn malýdýr gerçekte, Türkiye ile Yunanistan da bekçileri. Hal böyle olduðuna göre Erdoðan %80 oy alsa da veya bir baþkasý, Kýbrýs meselesini nasýl çözecek? Erdoðan, aldýðý oylar ile Kürt meselesini da çözemez. Bir kere Kürt meselesini çözmek için Anayasa'yý deðiþtirmek, ve memleketi Türk hegemonyasýndan kurtarmak lazýmdýr. Türklüðün yerine Türkiyelilik gelecek. Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Süryani, Alevi ve saire da Türkler kadar hak sahibi olacak. Yani Britanya'daki gibi herkes evela Britanyalý olacak. Sonra Ýngiliz, sonra Ýskoç ve saire olacak. Amerika da öyledir. Önce herkes Amerikalýdýr gerisi sana ait. Aslýnda, çaðýný yakalamak için ön koþullardan birisidir. Irk adý sökmez, coðrafya adý geçerlidir. Hem dil, din, ýrk, cinsiyet farký gözetmeyeceðine imza atacaksýn, sonra da ýrkçýlýðý ulusculuk sayacaksýn. Evet, Türkiye'nin sorunu büyüktür. Çözülmesi kolay deðildir. Erdoðan'ýn karþýsýnda, tabii sorunlarý çözmek istese de, Atatürk vardýr, Atatürkçülük vardýr. Hala daha tartýþýlamayan Atatürkçülük... Atatürk'ü tartýþýp aþmadan, Ýttihat ve Terakki düþüncesini yok edemezsin. Etmeyince de, Türkçülük bataðýndan çýkamazsýn. Çýkmayýnca da demokrasiyi içine sindirecek bir toplumu yaratamazsýn. Milli gelirden adaletli bir þekilde herkese payýný veremezsin. Þu halde Erdoðan'dan Kýbrýs iþini çözmesini, Türkiye'nin iç sorunlarýný çözmesini beklemeðin. Böyle bir þey olacak deðildir bu kýsa vadede. Amerika'da, Ýngiltere'de büyük güçlerde ne piþer, Türkiye'ye, bize ne düþer, bilmem. Kýbrýslý bu kafayý deðiþtirirsa baþka mesele. Ama, ondan da haber yok. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý EVRÝM VE DEVRÝM Doðrusunu isterseniz, Fransa'yý býrakýp Kýbrýs'a dönüþü herkes gibi beni de þaþýrtmýþtý... Çok gençti henüz yaþýnda... Gençlerimizin çoðu buradan çekip gitmeyi hayal ederken, o yurduna dönmüþtü iþte... Babasý Kýbrýslýtürk... Annesi ise Fransýzdý... Fransa'nýn sevimli kasabalarýndan biri olan Limoges'da 7 yýlý geçti... Limoges 260 bin nüfuslu bir yer... Herkesin birbirini tanýmasý ve birbiriyle bir akraba gibi selamlaþmasý mümkün olan bir kasaba... Bizim delikanlý yerel seçimlerde belediye meclis üyeliðine de aday olmuþ orda... "Yüzde Yüz Sol Hareketi"nden de oy almýþ hatta... Yüzde Yüz Sol Hareketi... Ýlginç bir isim deðil mi? Bizde hiç kimse 'yüzde yüz sol' diyemedi kendine þimdiye kadar yaþýnda Fransa'ya giden Evrim 24 yaþýnda dönmüþ ordan... Döneli 1 yýl yani daha... Þimdi gazetemizin en genç elemaný... Fotoðraf çekiyor... Haberden habere koþuyor... Eylemli haberleri çok seviyor... Taraf tutuyor mu? Tutuyor tabii... Yurdunun ve toplumunun tarafýný... Tarafsýz bir gazete deðiliz biz zaten... Ýcazetsiziz... Ýcazetsiz demek halkýn yanýnda olmak demek... Egemenlerin deðil... 90'lý yýllarda Moskova'da gazetecilik yaptýðým sýralarda, bir gazeteciden çok bir eylemciydim ben de Aðustos'unda askeri cunta Gorbaçov'a karþý darbe yaptýðý günlerde tanklara karþý yürüyen eylemcilerin arasýndaydým... Moskova sokaklarýnda omuz omuza... Ýstanbul'daki 'Nokta' dergisine geçeceðim haberi kovalamaktan çok, cuntanýn geri püskürtülmesi heyecanýyla doluydum. Ve baþka ülkelerdeki direniþlere katýlan gazeteciler, yazarlar ve sýradan insanlar geliyordu aklýma... Ýngilizlerin büyük þairi Lord Byron Yunanistan'a koþmuþtu mesela... Osmanlý'ya karþý savaþmak için... Yunan daðlarýndaki direniþçiler arasýnda hastalanýp yitirdi yaþamýný... Ernest Hemingway... Edebiyat dünyasýnýn devlerinden... Ýspanya'da faþist Franko yönetimine karþý verilen iç savaþa katýldý... Bir de roman yazdý bunun üstüne... "Çanlar Kimin Ýçin Çalýyor"... AKEL'in otuz yýllýk ilk lideri Ezekias Papayuannu da katýldý Ýspanya'daki iç savaþa... Ve 1917'de Rusya'da Lenin devrimi gerçekleþtiði zaman, dünyanýn birçok ülkesinden insanlar koþtu Rusya'ya o devrimi savunmak için... Kýbrýs'tan gidenler de oldu... Kýbrýslýtürklerden deðil, Kýbrýslýrumlardan... Onlarýn da bir hikayesi var... Baþka bir yazýda anlatýrým size onlarý da... Yabancý bir ülkedeki bir direniþe katýlmak güzel, ama bir burukluk var sanki bunda... Yerli deðilsin... Yabancýsýn... Ve ne yapsan kendi yurdundaki gibi olamazsýn... Bizim Evrim de iþte bu nedenle Fransa'yý býrakýp dönmüþ olmalý yurduna... Zaten Fransa'nýn o küçük kasabasýnda da Kýbrýs'la soluklandý hep... Kýbrýs'la yatýp kalktý... Bizimle birlikte mücadele vermek için yanýp tutuþtu yüreði... Gelir gelmez de eylemlerin, mitinglerin ortasýnda buldu kendini... Geçtiðimiz gün de DAÜ'deydi... Elinde fotoðraf makinasý... Polisin, eylemcilerin bedenlerine inen coplarýný görüntülemeye çalýþýyordu... Dün Maðusa polisinden aradýlar onu. -Gel, ifade ver, dediler... Hakkýnda suç duyurusu varmýþ... -Ýfade alacaksanýz siz gelin, dedik onlara... Geldiler... Gazetemize akýn etti herkes haberi duyunca... Ve büyük bir dayanýþma örneði sergiledi bizimle... Evrim'e 'kasti hasar ve mülke tecavüz' suçlamasýyla dava okudu ve gitti polisler... Reddettik ithamý... Eylemci avýna çýkan polis, kendi içindeki suçlularý yakalasýn herþeyden önce... O kýzýn baþýna copla vuran polisi deðil yalnýz hem, Ýnterpol'ün aradýðý kendi kumandanýný da... Yakalasýn da sonra gelsin bizim kapýmýza...

3 AFRÝKA dan mektup... ANKARA'YA DOKUNMADAN MUHALEFET YAPMAK Eðer meclisteki siyasi partiler de mecliste olmayanlarýn söylediðini söylemeye baþlasaydý, toplumumuzun önü çoktan açýlýrdý... Ama Ankara'yý karþýlarýna almamak için söylemiyorlar... CTP lideri Özkan Yorgancýoðlu'nun dün de bir demeci vardý mesela... Yaþanan son olaylarla ilgili... Dikkatle izleyin bunlarý... Ankara hükümetine tek bir laf bile etmeden nasýl muhalefet yapýlýrmýþ göresiniz... Bir Týp-Ýþ Baþkaný Erol Þeherlioðlu'nun açýklamasýna bakýn, bir de Yorgancýoðlu'nun açýklamalarýna... Þeherlioðlu tam teþhisi koymuþ... Þöyle diyor: "Türkiye, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin garantör devletlerinden biri olduðunu unutarak güvenlik güçlerini Kýbrýs Türk halkýna karþý kullanýyor..." Meclisteki siyasi partiler çok hava atarlar, ama böyle bir ifadeyi aðýzlarýna almazlar asla... Yorgancýoðlu da alamaz... Çakýcý da alamaz... Ya BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'ýn söylediklerini söyleyebilirler mi? Ne diyor Ýzcan: "Ankara'nýn boyunduruðundan kurtulamazsak yok olacaðýz." Bunlarý Yeni Kýbrýs Partisi yetkilileri de söyler... Sosyalist Parti yetkilileri de... Baraka Kültür Merkezi hayda hayda söyler... Biz Yaseminciler ve 'Afrika'cýlar zaten yayýnlandýðýmýz günden beri söyleyip duruyoruz... Ama sizin oylarýnýzla seçerek meclise gönderdikleriniz söylemiyor... Onlarda koltuk derdi var çünkü... Bizde öyle bir dert yok! Söylemde korkularýmýzý aþamadýktan sonra, eylemde baþarýlý olmamýz mümkün mü hiç? Söylemlerimiz tamam deðil... Eylemimiz nasýl tamam olacak... Hatýrlarsýnýz... Bir 'Hassiktir' pankartý açtýk bu meydanda... Sahiplenmedi kimse bizden baþka... Kýbrýs Cumhuriyeti bayraklarýný da sahiplenmedi... E, bu durumda baþa gelen çekilir deðil mi? Havayollarý da gider elden, üniversite de... Elektrik de... Telefon da... Ve neler neler daha... Ankara'daki hükümete karþý sesimizi yükseltmekten korktukça, daha da tokatlarlar bizi... Biliniz ki, tüm bunlar bize reva görülüyorsa, meclisteki partilerdir bunun baþlýca nedeni... Bir yuva kurmuþ Ankara onlara eski sigara fabrikasýnda... Yaþadýðýmýz tüm bu gayrýmeþruluðu meþrulaþtýrýyorlar... Meclis demek meþruluk demek zaten... Oysa ne meþruluðu kaldý ki hayatýmýzýn? Polis mahkemeye gidiyor ve bir sendika baþkaný hakkýnda yargýca tutuklama emri çýkartýyor... Cani deðil, hýrsýz deðil, katil deðil... Sendika baþkaný... Öðretmen... Meþruluðu nerde bu kararýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE HAFÝF SAÐANAK BEKLENÝYOR Pazartesi günü özellikle doðu kesinlerde bir ara yer yer kýsa süre hafif saðanak bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 25 Haziran - 1 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Kýbrýs alçak basýnç sistemi ile hafta sonunda sýcak, diðer günlerde ise genellikle üst atmosferdeki serin ve nemli kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Gökçebel ve Aygýn dan sonra... Polis dün de Afrika daydý Üniversitedeki eylemleri izleyen muhabirimiz Evrim Kamalý ya dava okundu... TIP-ÝÞ: ANKARA GÜVENLÝK GÜÇLERÝNÝ HALKIMIZA KARÞI KULLANIYOR Kýbrýs Türk Hekimler Sendikasý (Týp-Ýþ), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti'ni Türkiye Cumhuriyeti-Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (TC-KKTC) Ýþbirliði Protokolü'nü Meclis iradesinin önüne koyarak Kýbrýs Türk halkýna ihanet ettiðini iddia etti. Týp-Ýþ Baþkan Erol Þeherlioðlu, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Kýbrýs Türk halkýnýn ihanete karþý direnmesinin ise TC güvenlik güçlerinin emrindeki polis gücü kullanýlarak bastýrýlmak istendiðini belirterek, "Halkýn tüm ulusal deðerlerini, TC sermayesine peþkeþ çekmeyi sürdüren Hükümet'in, KKTC halkýný temsil etmesi mümkün deðildir" dedi. Þeherlioðlu, UBP Hükümeti'nin halkýn iradesini Ankara Hükümeti'ne havale ederek, kendisine oy veren, vermeyen KKTC vatandaþlarýný temsil etmekten vazgeçtiðini vurguladý. Son olarak Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kreþ, ilkokul ve kolejinin sermayeye peþkeþ çekilmesine karþý eylem yapan sendika ve sivil toplum örgütleriyle Maðusa halkýna karþý polis gücünün uyguladýðýnýn "faþist þiddet" olduðunu belirten ve bunun kabul edilemez olduðunu Afrika (Özel)- DAÜ'deki eylemlerden sonra, herkese gözdaðý vermek için eylemci avýna çýkan Maðusa Polis Müdürlüðü dün de ekibini 'Afrika'ya gönderdi... Önce arkadaþýmýz Evrim Kamalý'yý telefonla Maðusa karakoluna davet eden polisler, Kamalý oraya gitmeyi reddedince, kendileri gazetemize gelmeye razý oldular... Kamalý'ya 'Kasti hasar ve mülke tecavüz' suçlamalarýyla dava okudular. Polisin ifadesine göre, Kamalý üniversitede '100 TL deðerindeki kapý camý ile 1000 TL deðerindeki iki kapý pompasýna zarar vermekle' suçlanýyor... Olayýn duyulmasý üzerine dün gazetemizde ana-baba günü yaþandý... Aralarýnda Sendikal Platform temsilcileri ile pek çok örgüt yetkilisinin de bulunduðu vatandaþlar gazetemizde toplanarak örnek bir dayanýþma sergiledi ve Evrim Kamalý'ya destek belirtti... Kamalý polisin suçlamalarýný reddetti ve "Asýl benim polisten davacý olmam gerekir, çünkü beni itip kakan polisti" dedi... Bu arada basýn mensuplarýna bir açýklama yapan Þener Levent, Ankara'daki AKP hükümetini suçladý ve "Daha önce yalnýz Türk ordusu vardý, þimdi bir de Ýmamýn ordusu var karþýmýzda" dedi... kaydeden Þeherlioðlu, "Hükümet'in ve emniyet güçlerinin halka yabancýlaþarak düþman muamelesi yapmasý, iç barýþý tehlikeye sokacak boyutlara ulaþmýþtýr" dedi. Erol Þeherlioðlu, Türkiye'nin Kýbrýs Cumhuriyeti'nin garantör devletlerinden biri olduðunu unutarak, güvenlik güçlerini Kýbrýs Türk halkýna karþý kullandýðýný vurgulayarak, Ankara ile hükümetleri kýnadý. Þeherlioðlu, Kýbrýs Türk hekimleri adýna, tüm halký, demokrasi güçleriyle birlikte ülkeye sahip çýkmaya ve "faþizme karþý direnmeye" davet etti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir polis bir polise be polis gel beraber Gidip tutuklayalým demiþ þu hainleri Ben yalan tuzaðýnda sen pusuda bekleyiver Enseleyip týkalým hepsini de içeri Kalay CHP'DE DE BOYKOT KONUÞULUYOR CHP'den milletvekili seçilen ve halen Ergenekon davasý kapsamýnda tutuklu olarak yargýlanan Prof Dr. Mehmet Haberal ile Cumhuriyet gazetesi yazarý Mustafa Balbay'ýn tahliye talepleri reddedildi. Red kararýna tepki gösteren CHP milletvekili Ali Rýza Öztürk "CHP olarak Meclis'e gitmeyelim" önerisini yaptý. Muhtemel deðildir ama BDP destekli baðýmsýz milletvekillerinden sonra bir de CHP'nin boykot edip meclise girmediðini tahayyül edin. Herkes gidecek, AKP de MHP ile TBMM'de baþ baþa kalacak. Elhamdülillah ikisi de "Türk-Ýslam sentezi"nin yýlmaz savunucusu deðil mi? Yakýþýr Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ARADAKÝ FARK... Acun Ilýcalý ismini bilmeyenler, duymayanlar, sanýrým Survivor yarýþmalarýndan sonra duymuþlardýr... Survivor finalini de KKTC'de yaptýlar... Meþhur Artemis'te! Denildiðine göre giriþ 600 TL imiþ... KKTC'nin bakanlarý sýk sýk ekranlara getirildi... Hatta ellerine birer de mikrofon verilerek Survivor ile ilgili görüþlerini de söylemeleri saðlandý! Eline mikrofonu alan anavatanýna þükran çekerek baþladý sözlerine ve þükran çekerek bitirdi... Her neyse, Acun Ilýcalý denen þahýs bu arada Ýrsen Küçük'ü de ziyaret etti... KKTC Baþbakaný'ný yani... KKTC'ye turistik bir yatýrým yapmayý düþünüyormuþ ancak belli endiþeleri varmýþ bu konuda... Olur mu ya? Acun Ilýcalý bir þey isteyecek de kendisine yok mu denecek? Herþey TC'linin emrinde deðil mi? Bir Karadenizli, bir Hataylý buralara geldiðinde esas duruþa geçen KKTC yetkilileri Acun Ilýcalý gelecek de önlerini iliklemeyecekler mi? KKTC Devleti Kýbrýslýtürklerden esirgediði olanaklarý "kurtarýcýnýn" mümtaz bir bireyinin emrine sunmaya amade... Ýrsen Bey müjdeyi verdi. "Yakýnda bu konuda Ercan'da iyileþtirmeler yapýlacak ve iki bölüm daha hizmete konacak" dedi. Ne zaman söyledi bunlarý Ýrsen Bey? DAÜ'ye baðlý DAK ve DAÝ'nin Doða Koleji'ne devrinin açýklanmasýnýn arifesinde... Sendikacýlar özelleþtirmeye karþýydýlar önce... Ankara'nýn kararlý olduðunu KKTC'deki UBP hükümetinin DAÜ'deki olaylardan habersiz görünmesinden anladýlar... "Bir bakalým" dercesine yapýlan açýklamalar aslýnda iþi oldu bittiye getireceklerinin iþareti gibiydi... Yerli sermayenin DAÝ ve DAK'a talip olmasýna ses çýkarmayan ve hatta savunan Sendikal Platform bir adým geri attý atmasýna da, UBP'nin boðazýndaki AKP'nin kalýn ve kýllý ellerini de farketti. DAÜ'ye ait DAK ve DAÝ Doða Koleji'ne verildi... Hazýrlanan senaryonun bir ürünüydü tüm bunlar... Hesabý kitabý yapýldý herþeyin... Sendikal Platform, bazý siyasi partiler ve halk tepkisini okuluna sahip çýkarak gösterdi. Eylemlere karþý Türkiye'den ithal edilen coplu kalkanlý polis müdahalesiyle kimi eylemci darbedildi hastanelik edildi, kimisi tutuklandý... Arbede yaþanýrken KKTC Bakanlar Kurulu da daha önceden belirlenenlerin ýþýðýnda DAÝ ve DAK'ý Doða Koleji'ne hediye ediyordu... Suçlular kimlerdirr bu olaylarda? UBP veya CTP'nin iþbirlikçiliðini gözardý edenler... Ankara ve Fethullah'ý aklamaya çalýþanlar... KKTC'deki makam koltuklarýna talip olanlar ve Tayyip'in gözüne girmek isteyenlerdir. Ýrsen ve ekibi emaneti Kýbrýslýtürklerin elinden alýp TC sermayesine sunarken... Ya da Acun Ilýcalý'ya olanaklar hazýrlayacaðýnýn sözünü verirken çok mutludur... CTP hükümette olsa o da aynýsýný yapardý... Birisi sað eliyle sað kulaðýný kaþýrken diðeri sol eliyle sað kulaðýný kaþýyor... Aralarýndaki fark bu kadardýr iþte! GÖKÇEBEL SERBEST BIRAKILDI Doðu Akdeniz Üniversitesi'ndeki eylemde çýkan olaylar nedeniyle önceki akþam tutuklanan Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Tahir Gökçebel dün sabah saat sýralarýnda serbest býrakýldý. Gökçebel TDP Gazimaðusa Milletvekili Mustafa Emiroðlularý ile bazý sendika baþkanlarýnýn da aralarýnda bulunduðu bir grup tarafýndan alkýþlarla ve "Yýlgýnlýk yok, direniþ var" sloganlarýyla karþýlandý GÖKÇEBEL KTOEÖS Baþkaný Tahir Göçebel serbest kaldýktan sonra yaptýðý açýklamada, önceki akþam neden tutuklandýðýný bilmediðini ifade ederek, "Çünkü, herhangi bir ifade benden alýnmadý, herhangi bir soruþturma kovuþturma yapýlmadý. Sadece içeri týkmak için tutuklandýðým izlenimine kapýldým. Kapýlmaktan da öte gerçek buydu" dedi. Gökçebel, ortada yargýsýz infaz bulunduðunu ve yargýsýz infazlarla insanlarýn sindirilmeye çalýþýldýðýný iddia etti. Gökçebel ülkede "1974 ten sonra baþlatýlan yaðma ve ganimet düzeninin devam ettirilmeye çalýþýldýðýný bunun karþýsýnda mücadele eden insanlarýn karalanarak verilen mücadelenin haksýzmýþ gibi gösterilmeye çalýþýldýðýný" savundu. Gökçebel ve beraberindeki sendikacýlar daha sonra DAÜ-SEN'in Doðu Akdeniz Koleji'ndeki eylem çadýrýný ziyaret ettiler. HÜR - ÝÞ Hür Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Hür - Ýþ), Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Tahir Gökçebel ile Derviþ Aygýn'ýn tutuklanmasýna tepki gösterdi. Hür - Ýþ Genel Baþkaný Yakup Latifoðlu dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) yapýlan eylemden iki gün sonra, dün, Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Tahir Gökçebel ile Derviþ Aygýn'ýn "sudan nedenlerle" tutuklandýðýný öne sürdü. Latifoðlu, Gökçebel ve Aygýn'ýn "Ayný sudan sebeplerle aleyhine suçlama getirilerek dava okunmasý için karakola çaðýrýlýp tutuklanmasýný þiddetle kýnýyoruz" diyerek, bu tür davranýþlarýn inançlarý doðrultusunda mücadele eden sendikacýlarý mücadelelerinden vazgeçirmeye yetmeyeceðini kaydetti. Latifoðlu, bu tür uygulamalarýn yalnýzca ortamý gereceðini dile getirerek, yetkilileri bu tür davranýþlara son vermeye davet etti. Yakup Latifoðlu açýklamasýnda, "öz varlýklarýn peþkeþ çekilmesine karþý" ön saflarda mücadele eden sendikacýlarýn, her eylemde "sudan" nedenlerle tutuklanmasýnýn adet haline getirildiðini iddia ederek, bunun kabul edilemez olduðunu bildirdi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent POLÝS YALANI Yalan denen ahlâksýzlýðýn özellikle hükümet kanadýndaki siyasetçi tayfasýndan sonra, ülkenin huzur ve güvenliðinden sorumlu polis teþkilâtýna da sirayet etmesi, adýna KKTC denen bu ceberrut devletteki yozlaþma ve despotizmin vardýðý boyutlarý açýkça gözler önüne seriyor. Polis artýk, eylem sýrasýnda sorusuz sualsiz yaptýðý zorbaca tutuklamalarla yetinmiyor. Eylemden sonra, ortalýk sakinleþince de fiþlediði kiþilerin peþine düþmeye baþladý! Önceki gün, üniversitedeki eylemlere katýlan Derviþ Aygýn'ý Maðusa Kaza Mahkemesinin emriyle tutukladýlar! Ardýndan, KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel'i, yine mahkeme emriyle, ifade vermek üzere Maðusa karakoluna çaðýrdýlar. KTOEÖS yönetimi ile sendikal plâtform, Gökçebel'i polise teslim etmemek hususunda kararlýlýk gösterince, Maðusa Polis Müdürü, "Gelsin ifade versin, tutuklamayacaðýz" diye söz verdi. Bunun üzerine KTOEÖS ve sendikal plâtform yetkilileri Tahir Gökçebel'i kendi arabalarýna alarak Maðusa Polis Karakolu'na götürdüler. Ve ne olduysa ondan sonra oldu. Maðusa Polis Müdürü verdiði sözde durmadý! Ýfadesi tamamlandýktan sonra Tahir Gökçebel "Polisi darp, görevden men etme" suçlamasýyla tutuklandý! Böylece, polisin, "Tutuklamayacaðýz, sadece ifadesini alýp serbest býrakacaðýz" sözünün yalan olduðu ortaya çýkmýþ oldu. Ve böylece bu yalanla birlikte polise hiçbir þekilde güvenilemeyeceði de bir kez daha anlaþýldý. Ülkede vatandaþýn huzur ve güvenliðini saðlamakla görevli polisimizin düþtüðü durum iþte bu sevgili okuyucu. "Gel ifade ver, tutuklamayacaðýz" sözü veren bir polisin, buna güvenerek giden bir sendika baþkanýný tutuklamasý, böyle bir polis teþkilâtýnýn güvenilirliðini elbette çok tartýþma konusu yapacaktýr. Maðusa Kaza Mahkemesi ilk görüldüðü yerde tutuklanmalarýný emretti Gökçebel ile Aygýn'ýn. Ve bu emir, baþta Maðusa Türk Polis Müdürlüðü olmak üzere, Kuzey Kýbrýs'ta görevli bütün polis mensuplarýna hitaben yazýlýp duyuruldu. Sanki onlarca kiþiyi öldürmüþ azýlý bir caniyi arýyorlarmýþ gibi! Fotoðraflarýný "Wanted" diye basýp elektrik direklerine yapýþtýrmadýklarý kaldý! Tabii bir de baþlarýna ödül koymadýklarý! Ben bu yazýyý yazdýðým sýrada, arkadaþýmýz Evrim Kamalý'yý aradýlar Maðusa polisinden. Eylem sýrasýnda okulun camýný kýrmakla suçladýlar! "Maðusa'ya gelip ifade vermen lâzým" dediler. "Gazetede iþim var. Arabam da yok, gelemem. Siz gazeteye gelirseniz ifade vermeye hazýrým" dedi Evrim. Saat 16.30'da gazetede olacaklarýný söyleyip telefonu kapattýlar. Þimdi taktik bu... Bir akþam ansýzýn kapýnýzý çalabilirler. "Hakkýnýzda makul þüphe teþkil eden ihbar ve þahadet var" diyerek alýp götürebilirler sizi! Ondan sonra baþýnýza neler geleceðini kestiremezsiniz bile. Kýrk bin kiþilik Türk ordusundan sonra, þimdi imamýn ordusu da var karþýmýzda. Aðzýný açanýn aðzýndan postallar, sarýk ve cübbelerle girmeye hazýr! Yoksa siz hâlâ, sizi polisle karþý karþýya getirenin UBP olduðunu mu düþünüyorsunuz?!

5 25 Haziran 2011 Cumartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Polisin de vatandaþ olduðunu, polisin de seçmen olduðunu ve polisin de oy kullandýðýný, siyasi parti yetkilileri akýllarýnda tutsun lütfen. POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE ÖNERÝ!.. Çakýcý "Bir dahaki sefere meclise benzinle geleceðim" demiþ. - Merak etmeyin Heyecanlanmanýza gerek yok Blöf yapýyor Benzin ile gelebilir, ama emin olun çakmak taþýmaz! Maðusa Ýnisiyatifi temsilcileri Gökçebel'in tutuklanmasýný protesto etmiþ. - Ayaðýna gelen fýrsat tepilmez Þimdi göz önünde olmanýn ve kendini göstermenin tam zamaný. Polis sendikacýlarý tutuklamýþ. - Ne ilktir, ne de son. Turizmde tanýtým ataðý sürüyormuþ. - Gol yapma umudu taþýmayan bir atak Top yine taca gidecek. 99 öðretmenin 85'i, Doða'ya müracaat etmiþ. - Gelen aðam giden paþam! Bu durumda kim neyin kavgasýný veriyor daha Tahsin Ertuðruloðlu, partisine milletvekili transfer etmeyeceðini söylemiþ. - Yeni kurulacak partinin "transfer bütçesi" henüz oluþturulamadý herhalde.. Ama emekli milletvekilleri ile de yoluna devam edebilir. Þampiyonluk iddiasý yok nasýlsa! UBP Genel Sekreteri Hasipoðlu "Hükümet verdiði sözleri tutmuyor" demiþ. - Ýnanmayýn Þaþýrtmaca yapýyor Mal meydanda Küçük, Erdoðan'a verdiði sözlerin hepsini bir bir tutuyor ve uyguluyor da. Bize en az 5 Çakýcý gerekiyor Çünkü ülkede meclisten baþka yakýlacak birkaç yer daha var Polis, DAÜ olaylarý ile ilgili olarak, KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel'i tutukladý. Tutuklayamaz mý? Tutuklar Suçu aðýr çünkü!! Hem polis dövmüþ, hem polisi görevden men etmiþ!!! Yargýca böyle söyledin ve Kuran'a el basýp yemin ettin mi, akan sular durur, atar imzayý hemen. Ýlk defa yaþanan bir olay deðil. Daha önce benzerlerine tanýk olmuþluðumuz var. Gökçebel de, ayný uygulamadan geçti. Dava okundu ve salýverildi. Yaþanmasa daha güzeldi Ama yaþandý ve bitti! Þimdi üzerinde daha fazla durmaya deðmez! Dursak da ne? Kim dinler, kim sallar Biz de üç gün cart curt eder, dördüncü güne unuturuz zaten! Sendikalar, medya, siyasi partiler, yaptýðý bu tutuklama nedeni ile polisin üstüne giderken; polisin ayný gün, "adam da vurduðu" üzerinde hiç durulmadý nedense! BÖYLE BÝR ANDI Evet Polis adam vurdu. Vuramaz mý? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Vurabilir tabii. Ama ortada vurmayý gerektirecek ve baþka türlü önlenemeyecek bir suç ve maðdur varsa vurabilir. Kýçýkýrýk, baldýrý çýplak iki hýrsýzý vurmazsýn. Vuramazsýn. Köyler, þehirler baþtanbaþa devriyesiz ve denetimsiz olduðu için, hýrsýzlar da cirit atýyor saðda solda Ve bu arada marketler de nasibini alýyor. Olay Güzelyurt'ta yaþandý. Son günlerde, Güzelyurt'ta da birçok market açýlmýþ ama sanýklar yakalanamamýþ. Bir atlan çekirge, iki atlan Üçüncüde polisin kucaðýna düþmek kaçýnýlmazdýr. Güzelyurt polisi de 2 market faresini, kilidi açmaya çalýþýrken suçüstü saptadý. Zanlýlardan bir tanesini yakaladý, diðeri kaçtý.! Kaçmasaydý iyi ederdi Aptalca davrandý. Zanlýnýn kaçmakta olduðunu gören polis, hemen çekti tabancayý ve vurdu delikanlýyý! Ýþte bu hareket yanlýþ. Hem yanlýþ, hem sakýncalý, hem tehlikeli. Polissen polis! Dur yahu bakalým, sen kimi vuruyorsun? Katil deðil, terörist deðil, tehdit ettiði, zarar vereceði birileri yok. Alt tarafý bir hýrsýz. Suç ortaðýný da yakalamýþsýn zaten! Bugün kaçmýþ, yarýn yakalarsýn Vurmaya ne gerek var? Polisin üstüne gitmek, polise yüklenmek isteyenlere, yüklenecekleri bir yol gösterdim, buyursunlar. Tehlikeli bir alýþkanlýða dönüþebilir bu hareket. Vurmak istiyorsanýz, burdan vurup önüne geçin. Gerisi hikaye!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Yola devam ÝSTANBUL-"Karpaz'dan baðýrsan Limnidi'deki arkadaþýna sesini duyurabilirsin" derler memleketimizin küçüklüðünü ifade etmek için. Gerçekten de küçük. Bakmayýn siz, "Bu akþam Girne'ye gel de içelim" diyenlere karþý söylenen, "Maðusa'dan ta oralara gelinir be hiç?" sözüne. Ýstanbul veya diðer büyük kentlerde yaþamýþsa eðer "içelim" diyen, ona en uzun mesafe bir odadan diðer odaya geçer gibi kýsa gelir Kýbrýs'ýn yollarýnda. Diyelim gittiniz, içtiniz, döneceksiniz gecenin bir vakti Karpaz'dan Lefkoþa'ya.. Polise içkili yakalanmamak için ya dönmez orada kalýrsýnýz, ya da içmeyen arkadaþýnýza verirsiniz arabayý kullansýn diye. Ýþin özü Karpaz da olsa gidilen yol, Limnidi de, her tarafta sizi yakalayacak bir polis mutlaka bulunur. Peki her tarafta polis varsa suçlu kaçabilir mi hiç? Omorfo'da marketi soymak isteyen hýrsýzlardan birini polis kýskývrak diðerini de ayaðýndan vurarak yakaladý. Soru bir: Arkadaþýný yakalamýþsa polis kaçaný bulmasý zor muydu da vurdu? Soru iki: Polisin belinde silahýn ne iþi var? Soru üç: Her an savaþ çýkacakmýþ gibi yaþadýðýmýz 1974 savaþ öncesi günlerde bile silahsýzken, 1974 sonrasý "hiç vukuat olmadý" diye övünülen yerde niçin polis her an adam vuracakmýþ gibi "dolu" silah taþýr ve eli tetiktedir? Bir yerde yanlýþlýk olmalý Kurtardýk denilen halk çok kötü günlerde hayatta kalmayý baþararak bugünlere gelebildi. Kurtardýk denilen halk, verdiði mücadele sonunda sýrtýný duvara, ayaklarýný sandalyeye dayayýp gözlerini kapatarak gelecek günlerin hayalini kurmak isterken, hala 74 öncesi verdiði varoluþ mücadelesine devam ediyorsa, bir yerde bir yanlýþlýk daha var demektir. Yapýlan yanlýþlarý fark eden insanlarýn giderek artan haklý direniþleri var son aylarda. Toptan yok edemeyecekler, tek tek parça parça yok etmeye çalýþýyorlar diye artan direniþ karþýsýnda kendini yetkili sananlarýn aldýklarý tedbir, polisi silahlandýrýp direnenleri kaçabilirler diyerek tutuklamak Oysa ki memleketleri adýna hapse girmeyi göze alýp direniþlere gidenler memleketlerini býrakýp kaçarlar mý hiç? Üstelik memlekette kaçacak yer de yokken. Bunun adý, "Her an size de sýra gelebilir, korkun". Bugün Haziran'ýn 25'i. Bugün size bir þey hatýrlatýyor mu? Açtým geçmiþte bize ait ne olmuþ diye, bir þey bulamadým. Ne 15 Temmuz faþist darbeye bir iþaret bulabildim o tarihte, ne de 20 Temmuz gibi en aydýnlýk olmasý gereken günde kapkara doðan güneþe dair bir iz. Fakat bundan sonraki yýllarda geçmiþe dair 25 Haziran tarihinin altýnda þu yazýyor olabilir "Bugün yani Kýbrýslýtürklerin yok oluþ sürecine dur dedikleri günün ertesi" Sanýrým RTE'nýn dediði gibi bundan sonra Kýbrýslýtürk için de, "Durmak yok yola devam" iþleyecek. ARANIYOR Büyükbaþ hayvan bakýcýsý aile aranýyor. Tel: "Kadýna Karþý Yasalarda Ayrýmcýlýk" Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'nýn (KTÖS) "Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Komitesi"ne, Avukat Öncel Polili tarafýndan "Kadýna Karþý Yasalarda Ayrýmcýlýk" temalý iki saatlik eðitim verildi. KTÖS'ten yapýlan açýklamaya göre, eðitim atölyesinde insan haklarý, insan haklarý ihlalleri, iþkence, evrensel insan haklarý KTMMOB: Hükümet yanlýþtan dönmeli TMMOB, "Doðu Akdeniz Üniversitesi'ne (DAÜ) baðlý Üniversite öncesi eðitim kurumlarýnýn yabancý bir tüzel kiþilik olan Doða Koleji'ne adeta yangýndan mal kaçýrýrcasýna devredilmesini doðru bulmadýðýný" belirterek hükümete "bu yanlýþtan vazgeçme" çaðýrýsýnda bulundu. KTMMOB Genel Baþkaný Ahmet Ömer Çaðnan yazýlý açýklamasýnda, "Özelleþtirme yasasý dahi olmadan, kamunun malý olan bir çok ekonomik deðerin özelleþtirilmesini, diðer bir deðiþle peþkeþ çekilmesini" onaylamadýklarýný ifade ederek maðdur olan çalýþanlarýn her zaman olduðu gibi yanlarýnda olacaklarýný bildirdi. "Ekonomik krizin yaþandýðý bir ortamda KTHY olayýnda olduðu gibi 'zarar ediyor' bahanesi ile kurumlarý elden çýkarmanýn, bu kurumlarý yönetenler ve onlarý oraya atayan siyasi erkin baþarýsýzlýðýný çalýþanlara ciro etmesi demek olduðunu, bu durumun topluma travmalar yaþattýðý ve iþ baþarýsýný etkilediði, ayrýca kamu vicdanýný da rahatsýz ettiðini" savunan Çaðnan,þunlarý söyledi: "Kamuya ait kurumlarýn, her ne gerekçe ile olursa olsun, özelleþtirme adý altýnda baþkalarýna peþkeþ beyannamesi, kadýnlara karþý her türlü ayrýmcýlýðýn önlenmesi sözleþmesi ve yazýlý basýnda kadýnýn yeri konulu atölye çalýþmalarý yer aldý. Komitenin; yaz aylarýnda kadýna karþý ayrýmcýlýk, kadýn örgütlenmesi ve toplumsal cinsiyet eþitliði temelinde eðitim çalýþmalarýný sürdüreceði kaydedildi. Tutuklamalara Ýzcan'dan tepki n ÝZCAN: "ANKARA'NIN BOYUNDURUÐUNDAN KURTULAMAZSAK TOPLUM OLARAK YOK OLACAÐIZ" Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), "Kýbrýs Türk toplumunun Ankara'nýn boyunduruðundan kurtulmamasý halinde toplum olarak yok olacaðýný" vurguladý. BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Genel Baþkaný Tahir Gökçebel ve diðer sendika yetkilileriyle eylemcilere yönelik tutuklamalarý kýnadý. Ýzcan, BKP'nin konunun takipçisi olacaðýný, tutuklamalarý baþta üyesi olduklarý Avrupa Sol Partisi, Avrupa Parlamentosu Sol Grubu ve diðer uluslararasý örgütlerin gündemine taþýyacaðýný kaydederek, "yaþanan tutuklama ve baskýlarýn devlet faþizmi olduðunu" kadetti. "Tutuklama ve basýklarýn sorumlularýnýn Ankara ve Kuzey Kýbrýs'taki iþbirlikçiler olduðunu" belirten Ýzcan, "Kýbrýs'ta esas sorunun, polisin baðlý bulunduðu asker aðýrlýklý militarist rejim olduðunu" söyledi. Ýzcan, bu rejimi hedef almayan hiçbir mücadelenin baþarý þansý çekilmesine, kamu hizmeti veren Birliðimizin onay vermesi söz konusu deðildir. KTHY ile baþlayan, DAK-DAÝ ile devam eden ve Koop-Süt, Telekomünikasyon, Kýb-Tek ile hýz kazanacaðý sinyali verilen bu saldýrý, neo-liberal politikalarýn bir sonucu olmasýnýn yanýnda, Kýbrýs Türk halkýnýn varlýðýna kast edilmesi anlamýný taþýmaktadýr" DAÜ'ye ait üniversite öncesi eðitim kurumlarýnýn devrinin, hukuki sorunlarýnýn yaný sýra paydaþlarýn görüþü alýnmadan ve toplumda bu devirle ilgili konsensüs saðlanmadan yapýldýðý" görüþünü savunan Çaðnan, þu ifadelere de yer verdi: "Baþbakan ve Milli Eðitim Bakanýnýn 'konu hakkýnda bilgimiz yoktur' deyiþleri ile kamuoyunu yanýltarak ve zaman kazanarak Meclisten parmak sayýsý ile DAÜ kuruluþ yasasýnda deðiþiklik yaparak alel acele konuya kýlýf uydurmak, adaleti de saðlamamaktadýr. Daha da önemlisi bu yaklaþým toplumu germekte ve polis ile sendika üyelerini, öðrencileri ve velileri karþý karþýya getirmekte ve toplum kamplaþtýrýlmaktadýr. Halbuki bugünlerde toplumumuzun her zamankinden daha çok birlik ve beraberliðe ihtiyacý vardýr." bulunmadýðýný vurgulayarak, "Tüm yurtseverler, bu baskýcý rejime karþý her alanda, sokakta, meydanda, iþ yerlerinde en geniþ direniþi örgütlemelidir" dedi. "Gelinen aþamada yargý ve hukukun militarist rejimin emrinde olduðu, sipariþ üzerine tutuklamalar gerçekleþtirdiði, insan haklarýný ayaklar altýna aldýðý ve kurulu düzeni korumak için varolduðu bir kez daha anlaþýlmýþtýr" diyen Ýzcan, böyle bir yargý ve hukuk sitemine güvenmediklerini ve vereceði kararlarý tanýmayacaklarýný kaydetti. Sendikal Platform, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin en geniþ cepheyi oluþturarak sivil itaatsizlik eylemlerini baþlatmalarý gerektiðini belirten Ýzcan, "Hiçbir arkadaþýmýzýn tutuklanmasýna, polis terörüne maruz kalmasýna, yerlerde sürüklenmesine, dövülmesine ve hapse atýlmasýna asla izin vermeyeceðiz" ifadesini kullandý. Ýzzet Ýzcan, esas olanýn; barýþ ve çözüm mücadelesinin büyütülmesi olduðunu kaydetti. GÜNLÜK TÜRKÝYE'DE BASIN ÖZGÜRLÜÐÜ ACINACAK DURUMDA Hükümetle iþ âlemi ve internet kullanýcýlarý arasýnda "porno" ithamlarýna varan tartýþmalara neden olan internet yasaklarý AB'nin de gündemine geldi. Avrupa Parlamentosu'nun "Özgürlük ve Demokrasi Ýçin Avrupa Grubu" üyesi Niki Tzavela, soru önergesinde Türkiye'de 57 gazetecinin tutuklu bulunduðunu, bunun Ýran dahil dünyadaki bütün ülkelerden yüksek olduðunu belirtti. Tzavela, "Komisyon bu ülkede basýn özgürlüðünü teminat altýna almak için ne yapacak ve son geliþmeler katýlým müzakerelerini nasýl etkileyecek" diye sordu. Tzavela bir baþka soru önergesinde ise, "Komisyon 'Türkiye'de basýn özgürlüðü acýnacak durumda' baþlýklý haberi biliyor mu? Komisyon AGÝT'in Türkiye'de basýn özgürlüðünün kötü bir yolda olduðu görüþüyle mutabýk mý? Komisyon Türkiye'de 57 gazetecinin hapse atýlma nedenlerini açýklayabilir m?" gibi sorular yöneltti. AB Komisyonu'nun Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle ise "Komisyon Türkiye'de internet yasaklarýný endiþeyle not etmektedir" þeklinde yanýt verdi. Gazetecilerin hapse týkýlmasý Türkiye halklarýna pahalýya mal oluyor, AB'nin hapse týkýlan gazeteciler için endiþelenmesi ise bedava ÞEHERLÝOÐLU Týp-Ýþ Baþkaný Erol Þeherlioðlu üstüne basa basa söyledi asýl gerçeði... Türkiye Kýbrýs Cumhuriyeti'nin garantör devletlerinden biri olduðunu unutarak, güvenlik güçlerini Kýbrýs Türk halkýna karþý kullanýyor. Ýþte meclisteki siyasi partilerin dile getirmeye cesaret edemediði gerçek bu... KÝMLÝK Dün Maðusa'dan gazetemize Evrim Kamalý'nýn ifadesini almak için gelen iki polis memuruna kapýyý açan arkadaþýmýz, onlarý tanýmadýðý için kimliklerini sordu... Kurþunlanan ve sürekli tehdit altýnda bulunan bir gazetede bu basit tedbirler çok mu? BÝR MAÞRAPA DA BENDEN Bir dahaki sefere meclise benzinle gideceðini açýklayan Mehmet Çakýcý'ya bedava benzin yardýmý için sýraya girdi millet... Bir vatandaþ "bir maþrapa da benden" dedi... Haydi Mehmet, göster kendini! DEÐÝÞÝKLÝK YOK CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu AKEL ile siftahý yaptý ve masaya oturdu. Eskiden Hristofyas ile Özker Özgür'ün oturduðu masada Kiprianu ile Yorgancýoðlu var þimdi. Liderler deðiþti, ama konuþulanlar deðiþmedi. Tarih yenilenmiyor, yineleniyor yalnýz... Týrnak... "Kýbrýslýlar gerçek bir baðýmsýzlýk geleneðine, kültürüne sahip deðildir. Evet, yurtsever sendikalarýmýz, siyasi partilerimiz, sivil halk ve örgütleri karþý koymaya çalýþýyor. Coplanýyorlar, tutuklanýyorlar, yaralanýyorlar ama sömürgecileri ve iþbirlikçilerini durduramýyorlar. Kýbrýslýtürkler, kuzey Kýbrýs'ýn adým adým sömürgeleþtirilmesine seyirci kalmamalý." Fatma AZGIN (Yenidüzen) "Halkýnýz politik kudretinin, ekonomik yaþam alanlarýnýn ve kültürel özgünlüðünün saldýrý altýnda olduðunu düþünerek yok olma korkusuna kapýlmýþken, siz talimat uygulamayý devlet yönetmek zannederseniz gün gelir kurduðunuz devlet baþýnýza yýkýlýr. Muhalefet partileri, Cumhuriyet Meclisi'nde bir süre ayakta kalarak hükümeti protesto etmiþ... Bu da bir þey mi?" Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Ne istiyoruz? Zincire baðlanmýþ, kafese konulmuþ karný doyurulan ve tehlikelerden korunduðunu zannederek özgürlüðünden mahrum olan bir halk olmayý mý; yoksa özgürce uçup hayatta istediðimiz alanlarda varlýðýmýzýn mutluluk,piþmanlýk, hüzün gibi pek çok paradoksu ile saygýn bir toplum olmak mý? Yýllarca birçok þansýmýz vardý. Deðerlendiremedik.Þimdi karar zamaný!" Çiðdem DÜRÜST (Star) Günün Kahramaný TAHÝR GÖKÇEBEL KTOEÖS'te Adnan Eraslan'dan sonra baþkanlýðý devralan Tahir Gökçebel'in geçtiðimiz gün polis tarafýndan mahkeme kararýyla tutuklanmasý toplumumuzda yeni bir þok dalgasý yarattý. Göreve geldiði günden beri rejim karþýsýnda onurlu bir duruþ sergileyen Gökçebel, geçtiðimiz gün Sendikal Platform'un TC Büyükelçiliði önünde düzenlediði siyah çelenk ve lastik eyleminde de bildiriyi okuyan kiþi olmuþtu... Sanýrýz rejim sahiplerini asýl kýzdýran ve Gökçebel'in tutuklanmasýna neden olan mesele de bu... Rejim sahipleri muhaliflere karþý polis ve yargýyý kullanýyor, ancak geçmiþte olduðu gibi yine geri tepecek bu...

7 25 Haziran 2011 Cumartesi 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI 'En iyi iþbirlikçi' ödülüne disiplin cezasý (Haber ve Fotoðraflar Mustafa Erkan)- Dün öðle saatlerinde Atatürk Öðretmen Akademisi öðrencilerinden bir grup kýnama eylemi gerçekleþtirdi. Öðrenciler okul içerisinden yürüyerek okul giriþindeki kavþakta toplandýlar ve bir basýn bildirisi okudular. 2 Haziran 2011 tarihinde Derviþ Eroðlu, Ýrsen Küçük, Ersin Tatar ve Kemal Dürüst'e "Göç yasasý"nýn onaylanmasý, Akademinin kapatýlmasýna yol açan imza, burslarýn tüzüðe aykýrý olarak hala daha yatýrýlmamasý ve Ýrsen Küçük'ün,vKTHY çalýþanlarýna terörist diyerek aþaðýlamasýndan dolayý Öðrenci Konseyi tarafýndan 'en iyi iþbirlikçi ödülü' verilmiþti. Bu olay üzerine 20 Haziran'da eylemcilerden 6 kiþi hakkýnda disiplin soruþturmasý sonucu kýnama cezasý kararý verildi. Bu kararý yasal bulmayan öðrenciler 'kýnýyoruz'diyerek AÖA idaresine protesto eylemini gerçekleþtirdiler. Eyleme ODTÜ öðrenci insiyatifi, Liseli Gençlik, Sendikal Platform, KTÖS, KTÖEÖS, Güç-Sen de destek verdi. Eylemciler ve öðrenciler adýna Rukiye Özkýraç'ýn okuduðu basýn bildirisi þöyle: Onur Bütüner (Konsey Baþkaný ve kýnama cezasý alan öðrencilerden biri). "2 Haziran'da yapýlan eylemle ilgili olarak UBP hükümeti tarafýndan okul baþkanýna verilen emir doðrultusunda karakola sevk edildik. Okul Baþkaný Zehra Özçýnar'la yaptýðýmýz ikili görüþmelerde, bunun siyasi baskýlar yüzünden açýldýðýný doðruladý. Fakat bizi en fazla üzen, bize verilen bu cezanýn disiplin kurulunda olan, toplumsal varoluþ mücadelesine inandýðýný düþündüðümüz Altan Esmer, Erbay Sancak ve Müge Taçman tarafýndan verilmesidir. Bizim eyleme çýkmamýzýn en doðal hak olduðunu söyleyen Erbay Sancak, Altan Esmer tarafýndan bu cezanýn bize verilmesidir. Artýk kime güvenmenin gerektiðiyle ilgili iki kere düþünmemiz gerekir. Öðrencileri susturmak için alýnan bu karar bizi mücadeleye daha çok baðlayacaktýr." Çakýcý: Hükümet öðrencileri cezalandýrýyor n ÇAKICI GÜNEY KIBRIS'TA EÐÝTÝM GÖREN ÇOCUKLARIN VELÝLERÝNDEN OLUÞAN HEYETÝ KABUL ETTÝ Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Türkiye'deki üniversitelere GCE, A Level sýnavlarýyla giriþ hakkýna, Güney Kýbrýs'taki uluslararasý okullarda okuyan Kýbrýslý Türk öðrencilerin dahil edilmemesinin ýrkçýlýk ve ayrýmcýlýkla nitelenebileceðini savundu. TDP basýn bürosu yapýlan açýklamaya göre, Çakýcý, dün, Güney Kýbrýs'taki uluslararasý okullarda okuyan Kýbrýslý Türk öðrencilerin ailelerinin oluþturduðu heyeti kabul ederek görüþtü. TDP Genel Merkezi'nde gerçekleþtirilen görüþmede, Partinin Genel Sekreteri Esat Varoðlu ile Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Cemal Özyiðit de hazýr bulundu. Çakýcý, görüþmede yaptýðý konuþmada, alýnan kararla Güney'de okuyan Kýbrýslý Türk öðrencilere ayrýmcýlýk yapýldýðýný söyledi. Güney'de okuyan öðrencilerin de Kýbrýslý Türk olduðunu ve bu öðrencilerin uluslararasý okullarda öðrenim gördüklerini belirten Çakýcý, bu öðrencilere yapýlan uygulamanýn 'ayrýmcýlýk' ve 'ýrkçýlýk' olduðunu savundu. Çakýcý, ayný okullarda okuyan Kýbrýslý Rum öðrencilerin Türkiye'deki üniversitelere girme hakký varken, Kýbrýslý Türk öðrencilerin önünün týkanmasýnýn yanlýþ olduðunu belirterek, bunun Kýbrýslý Türk öðrencileri cezalandýrmak olduðunu belirtti. Mehmet Çakýcý, belirli bir kapasitede olan bu öðrencilerin önü açýlacaðýna, Hükümet tarafýndan ýrkçý bir yaklaþým ve faþist bir yöntemle önlerinin kesildiðini ileri sürerek, bu uygulamanýn uluslararasý alanda da sýkýntýya neden olacaðý uyarýsýnda bulundu. Çakýcý, Avrupa Birliði (AB) ülkelerinde okuyan bireylerle okullar arasýnda da ayrýmcýlýk olan bu kararýn, Türkiye'nin AB ile olan iliþkilerini de zedeleyecek bir davranýþ olduðuna ileri sürdü. "NAZÝ ALMANYA'SI DÖNEMÝ " Özellikle son zamanlarda yaþanan geliþmelerin týpký Nazi Almanya'sýnda yaþanan olaylarý anýmsattýðýný iddia eden Çakýcý, "Ýnsanlar sokaða atýlýyor, sendikacýlar gerekçe gösterilmeden tutuklanýyor, karakollarda insanlara iþkence yapýlýyor" dedi. Çakýcý, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yurttaþlarý arasýnda her alanda ayrýmcýlýk yapýldýðýný öne sürerek, Kýbrýs Türk halkýnýn yaþanan bu geliþmeleri asla hak etmediðini belirtti. Mehmet Çakýcý, yaþanan antidemokratik, faþist ve ýrkçý olaylara karþý birlikte mücadelenin gerekliliðini yineleyerek, "TDP olarak tüm kesimleri birlikte mücadeleye çaðýrýyoruz. Bu çarpýk sistem ve kötü yönetimden ancak bu þekilde kurtulabileceðiz" dedi. VATANDAÞ MASKARA YERÝNE KONUYOR... Londra'dan telefonla gazetemizi arayan Özdemir isimli vatandaþýmýzýn þikayeti de yapýlan pisliklerin temizlenmemesiyle ilgili: "Ben Londra'dan ararým. Adým Özdemir Musa. Üç sene evvel evimin yanýnda bir ev yýkýp yerine yeni bir ev yaptýlar. Yýkarken ve yaparken bütün pislikleri benim evimin avlusuna attýlar. Polise baþvurdum birþey olmadý. Geçen sene gidip baktým hala daha pislikler atýlmamýþ. Tekrar polise baþvurdum. O da beni belediye baþkanlýðýna yolladý. Belediye Baþkaný Fuat Namsoy ha bugün, ha yarýn halledeceðiz deyip benimle alay etti. Ben müteahhite telefon ettim ve yaptýðý pislikleri atýp atmadýðýný tekrar sordum. 'Sen at da ben öderim' dedi. Temizlemedi. Fuat Namsoy beni maskara gibi zefler..." BELEDÝYECÝLERÝN ÝLGÝSÝZLÝÐÝ Lefkoþa'dan aradýðýný söyleyen bir vatandaþýmýz Ortaköy göçmen evlerine giden yoldaki çukurlardan þikayetçi... "Ben sizi Lefkoþa'dan arýyorum. Ortaköy'deki bir olayla ilgili arýyorum. Ortaköy göçmen evlerine giden yolda çok derin çukurlar var. Geçenlerde içerisine bir motosiklet düþtü. Ýyi ki üzücü bir olaya sebebiyet verilmedi. Ancak bu böyle devam ederse gözyaþý dökeceðimiz olaylar, kazalar da yaþayabiliriz. Bu yoldan belediyeye ait araçlar durmadan geçer gider. Kimsenin gözüne mi batmaz bu derin çukurlar, yoksa ilgili bölüme þikayet etmeyi mi unuturlar? Görevlerini unutan belediyecilerin dönemini de yaþýyoruz þimdi..." GÝRNE'YE ACÝL ÇÖZÜM Girne'den telefonla gazetemizi arayan vatandaþýmýzýn þikayeti de temizlikle ilgili. Acilen Girne'ye bir çözüm bulunmasýný söyleyen vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Girne'de yaþayan birisiyim. Þikayetim pisliklerden... Girne'yi birisinin kurtarmasý gerekiyor. Aksi halde Girne pislik yýðýnlarý arasýnda kalýrken içinde yaþayanlar da bu pislik yýðýnlarý arasýnda boðulup gidecekler. Girne Belediyesi hiçbir þey yapmýyor. Çevre temnizliðiyle ilgilenen kimse yok... Bazý direklerde lamba dahi bulunmuyor. Etrafta çöp yýðýnlarý var. Rumlar, yabancýlar geliyor ve ben bu görüntü karþýsýnda utanýyorum. Halbuki güneye geçenler oradaki durumu ve aramýzdaki farký hemen farkederler... Cennet ve cehennem kadar farklýdýr... Girne'nin yollarý bile bozuk. Acxilen bir BÝZÝM DUVAR çözüm bulunmasý þarttýr. Madem ki belediye yapmýyor herkes kendi evinin önünü süpürür, temizlerse biraz adama benzer etraf... Ýnsanlarýn bir gün kendilerini temizliðe ayýrmalarý çok iyi olur diye düþünüyorum." TOPUNUZA BARRA, COPUNUZA BARRA Bizim Mandra KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel ile DAÜ eylemcilerinden Derviþ Aydýn'ýn Maðusa Kaza Mahkemesi emriyle tutuklanmalarý mandra halký arasýnda büyük infiale neden olur. "Tutuklamayacaðýz" diye söz verdiði halde, polisin bu sözünde durmayýp tutuklamasý ise, halkýn bu polise artýk hiçbir þekilde güvenilemeyeceðinin açýk kanýtý olarak nitelenir. Sokaktaki adam, "Huzur ve güvenlikten sorumlu polis yalana baþvurursa, bu mandrada hayýr etmenin yolu mu kalýr" diye kendi kendine söylenir.

8 8 25 Haziran 2011 Cumartesi Kalem Yalçýn Okut TÜRKÝYE ÝSLAMA TESLÝM Türk halký seçimini yaparak AKP ve Erdoðan'a bir dönem daha iktidarda kalma olanaðý saðlarken, Ýslami yapýya da onay vermiþ oldu. Türkiye, Fethullah Gülen hocanýn müritleri tarafýndan yönetilen bir ülke konumuna getirildi... Türbanlýlar, cübbeliler ve takunyalýlarýn her alana egemen olduðu bir coðrafyada yaþamak nasýl bir duygudur, ancak orada yaþamasý gerekir insanýn... Türkiye derin devletini tasfiye etmek için her yola baþvuran Erdoðan ülkede herkesi silahlý terör ögütü Ergenekon üyesi olmakla suçlayarak hapisaneleri dolduruyor. Faili meçhul cinayetleri iþleyen, devlet mafya bütünleþmesi içinde olan ve onlara yardým yataklýk edip parasal kaynak saðlayanlarý yargýlayýp gerekli cezaya mahkum etsin. Hiç kimse bunlara karþý çýkamaz, aksine destek verir, alkýþ tutar. Gelin görün ki derin devlet denen belayý tasfiye etmeye and içen Erdoðan kendi derin devletini yaratarak kendinden olmayanlarý Ergenekon üyesi ilan edip içeri týkýyor, sonra da yýllarca hapislerde çürümeye terkederek Türkiye'de bir korku rejimi yaratýyor. Belki de hiç bir suçu olmayan insanlar yýllardýr yargýlanma sýrasýný iþkence çekerek bekliyor. Türkiye'de yapýlmakta olan gazeteci tutuklamalarý nedeniyle sýranýn her an kendilerine gelebileceðinin korkusu ile yaþayan binlerce gazeteci var. Daha matbaada baskýya girmemiþ kitaplarý toplayýp delil yaratma uðraþý içinde olan bu sapýk ideoljinin Türk halkýna çok iþkenceler yapacaklarýnýn bir ýspatýdýr sadece... Bir zamanlar þiir okudu diye kendisini hapse atanlarý ve kendilerine yapýlan baský, sindirme ve korkutma yöntemlerini unutarak bu gün yönetim erkini eline geçirince bin beterini karþýtlarýna yapmaktan korkmayan bu cani ruhlu yaratýklar yarýn bir þeriat devletinin kurucusu olarak karþýmýza çýkarlarsa hiç þaþmayýn. Atatürk Türkiye'si tarihinin en karanlýk günlerini bu þeriat ve mürit takýmý ile yaþýyor. Anadolu topraklarýný satarak dünyayý saran ekonomik krizi az hasarla atlattýklarýný ve kalkýnmada sayýlý ülkeler arasýnda yer aldýklarýný öðünerek anlatanlar kendi insanýný kandýrabilir yalnýzca. Milliyetçilik nutuklarý arasýnda ezan ve ilahileri ile ruhuna fatiha okuduklarý deðerleri Anavatanlarý ABD ile iþbirliði yaparak kar eden tesisleri yandaþlarýna ve Yahudilere, yabancý þirketlere satarak elden çýkartýyorlar. Suni olarak Ýsrail düþmanlýðý yaratarak günah ve suçlarýný örtmeyi baþardýklarýný sanýrlar. Türkiye'de kar eden kuruluþlardan biri olan TEKEL tüm tesisleri ile özelleþtirilip elden çýkartýldý, emekçilerinin ekmek kapýlarýna kilit vurulup sokaða atýldýlar. Türk Telekom da ayni akýbetten nasibini alarak özel þirketlere adeta hediye edildi. Sayamadýðým birçok kurum ve kuruluþ ABD ve ÝMF gibi kan emici yaratýklar hoþ tutulup memnun edilsin diye elden çýkarýldý... Baþta devlet hazinesi, yurt içi ve dýþýnda örgütlenen Dini Vakýflar, aþiretler ve nihayetinde cemaatlerin en büyüðü, en zengini Fethullah Gülen dolarlarý ile satýn aldýðý oylar sayesinde seçim kazanmýþ oldu. Ne diyelim? Bu kafa ile Türk halký daha çok çekecek. AKP ve Erdoðan 8 yýldýr iktidardadýr, asýl suçlusu yýllardýr toparlanýp alternatif olamayan Türkiye solu, sol demeye utanýyorum, Sosyaldemokratlarý ve fraksiyonlara bölünerek onlarca siyasi parti kuran ufak beyinli solcular, bu bölünmüþlük ve daðýnýklýk karþýsýnda adam yerine konarak bir kez daha ezici bir farkla iktidarýný sürdürecekler. Türbanlýlar, kara çarþaflýlar, cübbeliler ve takunyalýlar daha da güçlenecek, belki de bir bayrak altýnda toplanmasý amaçlanan Ýslam ülkelerinin patronu olacak Erdoðan... Gerçi milliyetçi ideoljinin bir hayaliydi bütün dünya Türkleri bir bayrak altýnda toplanýp imparatorluk kuracaklardý o da olmadý ya neyse. Karanlýk bir tünele sokulan Türk halký þimdi kendi elleri ile seçtikleri parlamento tarafýndan, AKP ile çirkin oyunlarýna ABD desteði ile oynamaya devam edecek. Bu parlamento içinde Emek, Barýþ ve Özgürlük Bloðu tarafýndan desteklenerek meclise giren baðýmsýz milletvekilleri Türkiye'nin ilerici ve aydýnlýk yüzünü teþkil ediyor. Onlara da tahammül edemiyorlar. Hatip Dicle'den baþladýlar operasyona. "Çeteciler meclise halkýn vekilleri hapishaneye", iþte cemaatlere teslim olan Türkiye. Türkiye'nin cemaat tablosu: Fethullah Gülen cemaati ilk sýrada 3 Konsensus'un yaptýðý ankete göre, Türkiye'de her 100 kiþiden 6'sý cemaat üyesi. Fethullah Gülen cemaati ilk sýrada. Araþtýrma þirketi Konsensus'un "Türkiye Gündemi Mayýs 2011" anketinin en ilgi çekici bölümü 'cemaatler' baþlýðýný taþýyor. Türkiye'de 375 yerleþim merkezinde yapýlan araþtýrmaya göre, en çok mensubu olan yüzde 61.8'le Gülen Cemaati. Süleymancýlar ve Menzilciler yüzde 16.3'le ikinci ve üçüncü sýrada bulunuyor. Ankete göre Nakþibendiler yüzde 15.2, Ýsmailaðacýlar da yüzde 7.3'le en çok üyesi olan cemaatler arasýnda yer alýyor. Batýdan doðuya doðru gidildikçe cemaatçilik artýyor. "KKTC" yi de saran bu cemaatler AKP talimatý ile okullarýmýza ve öðrenci yurtlarýna el attýlar. Ýþbirlikçi Ýrsen Küçük hükümeti ve bazý solcular onlara kol kanat geriyor. Amaç belli, Kuzey Kýbrýs Türk Ýslam Cumhuriyeti. Buna karþý adam gibi direniþ gerek Rejim yanlýlarýna acýyorsam eðer anam avratým olsun. PERSONEL YENÝLEMESÝ NEDENÝYLE ÝÞTEN DURDURULDULAR... (Afrika Özel)- Telsim þirketi 17 Haziran 2011 itibarýyla üç Kýbrýslý çalýþanýnýn iþine son verdi. Telsim þirketi gerekçe olarak daha etkin ve verimli organizasyon hedeflerinin geliþtirilmesi amacýyla bazý birimlerde deðerlendirme yapýldýðýný ve o birimlerde bulunan çalýþanlardan bazýlarýnýn iþlerine son verildiði belirtildi. Ýþlerine son verilen þahýslara gönderilen mektupta kýsaca þöyle denildi: ".. Yeni yapýlanmanýn gereði olarak iþ süreçleri ve pozisyonlar yeniden tanýmlanmýþ ve buna paralel olarak organizasyonumuz yetkinlikler bazýnda deðerlendirilerek yeniden yapýlandýrýlmýþtýr... Önceden belirlenmiþ olan iþ hedeflerine paralel olarak belirlenen iþleri kalite boyutunda istenen nitelikte sonuçlandýramadýðýnýzdan ötürü iþ performansýnýz þirketimizin beklentilerini maalesef karþýlayamamýþtýr..." Ýþlerine son verilen personelin isimleri ise, arþiv bölümünden Kemal Altýnay ve Halide Yavuz, temizlik bölümünden ise Gülay Yenigür'dür. Kemal Altýnay gazetemize yaptýðý açýklamada, "1996'dan beri Telsim'de çalýþýyorum. En eski personelim. Arþivde çalýþýyordum. 4 yýl zam almadým. 4 yýl bodrum katýnda saðlýksýz koþullarda çalýþtým. Þirketten 3 kiþi durdurulduk... Ona yakýn müdür görev yapýyor bunlardan sadece bir tanesi Kýbrýslýdýr... Gönderilen yazýda performansýmýzýn yetersiz olduðu belirtildi ama bugüne kadar bizlere performansýmýzla ilgili uyarýda bulunulmadý. Ayrýca yeniden yapýlanma içerisinde bir hedef belirlediklerini açýkladýlar. Oysa belirlenen hedefle ilgili hiçkimsenin haberi dahi yoktur... Amaçlarý bizleri iþten durdurmaktý... Sonuçta iþsiz kaldýk. Durumumuz çok kötü. Çocuk da okutuyoruz. Ne yapacaðýmýzla ilgili kara kara düþünüyoruz" dedi. UKÜ'DEN 407 MEZUN- Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Akademik Yýlý Bahar Dönemi mezuniyet töreni önceki akþam yapýldý. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Amfi Tiyatro'da dün akþam yer alan törenle, Eðitim, Fen- Edebiyat, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Güzel Sanatlar, Ýletiþim ve Mühendislik Fakültelerinin yaný sýra Turizm ve Otelcilik, Uygulamalý Bilimler ve Meslek Yüksekokullarýndan lisans ve önlisans düzeyinde 378, yüksek lisans düzeyinde ise 29 öðrenci mezun oldu. BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI- Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü ile Doðancý Elye Patates Üreticileri Birliði'nin birlikte yürüttüðü "Farklý Patates Çeþitlerinin KKTC Koþullarýnda Verim Potansiyellerinin Araþtýrýlmasý" konulu çalýþmanýn "Tarla Günü Bilgilendirme Toplantýsý" dün Doðancý'da Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu ve ilgili kesimlerin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. DAÜ Direniþi Ýsyan Ateþini Yaktý DAÜ Direniþi'nin kývýlcým olup isyan ateþini yakacaðý belliydi. Nitekim, yaktý da Ankara'nýn iþgal, asimilasyon, vurgun ve soygunu AKP döneminde o denli pervasýzlaþtý ki, býçak kemiðe dayandý ve halk isyan etti. Halkýn en örgütlü kesimleri olan DAÜ akademisyenleri, diðer öðretmenler ve diðer DAÜ çalýþanlarý - örgütlü olmanýn semeresini henüz alamadýlarsa da- hükümeti ve Ankara'yý köþeye sýkýþtýrdýlar. Ankara ve buradaki uzantýlarý bu kez baltayý taþa vurdular. Þimdi hamle sýrasý Kýbrýslýtürklerde Azimli+bilimli+bilinçli+kararlý duruþ sürdürülürse bu son saldýrýyý geri püskürtmemek için bir neden kalmaz. Önümüzün yaz tatili olmasý bir dezavantaj gibi görünse de, bilimli+bilinçli adýmlarla her dezavantaj avantaja dönüþtürülebilir. Dün Tahir Hoca, Bugün Evrim Dün (önceki gün), "ifadesine baþvuracaðýz" diyerek öðretmenleri katakulliye getiren polis, KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel'i Maðusa'ya götürüp tutukladý ve hücreye attý. Polisin bu antidemokratik faþizan uygulamasý devrimci dayanýþma ruhuna daha büyük bir ivme kazandýrdý. Bugün (dün) de, bizim Evrim'i ayný bayat taktikle Maðusa Karakolu'na çaðýrdýlar. Evrim de: "Benim iþim gücüm var gelemem, siz gelin" dedi. Afrika çevresi, "Evrim'i vermeyeceðiz" diyerek kararlý bir tutum sergileyince faþizan polis uygulamalarý geri adým attý; ilk yenilgisini aldý. Geldiler, yüzlerce sinirli gözün bakýþlarý ve kameralarýn çekimleri arasýndan geçerek Editörümüzün odasýnda Evrim'e dava okuyup gittiler Ama, sanýrým geldiklerine geleceklerine piþman oldular. Aslýnda gelen iki polis memurunun da suçu yoktu, yukarýlarda yazýlan bu senaryoda. Zaten 'memur' kelimesinin etimolojik anlamý da 'emir alan' demektir. Nihayetinde onlar da emir kuluydular ve amirlerinin emrini yerine getiriyorlardý. Amirlerinin de amirlerinin Ankara'da mukim olan Ýmamýn Ordusuna mensup yeni egemenler olduðu apaþikârdýr; bilinmektedir. Bütün fenalýklarýn anasý KaKaTeCe'dir Yaþamakta olduðumuz bütün bu kötülüklerin ve kötü gidiþatýn ana nedeni KaKaTeCe ve arkasýndaki ayrýlýkçý, bölücü politikalardýr. O ayrýlýkçý/bölücü politikalar ki, ta 1965'lerdeki Acheson Planlarý'na kadar gider Acheson vb vb planlar da, hatta en sonuncusu ve en meþhuru Annan (aslýnda Sir David Hanney) Planý da, hepsi de Kýbrýs'ýn bölünmesini öngören, hedefleyen planlardý(r). Hiçbirisi de Kýbrýs'ýn hayýrýna ve Kýbrýslýlarýn refahýna dönük planlar deðildi. Varsa yoksa NATO'nun çýkarlarý uðruna Kýbrýsçýðýn boðazýnýn sýkýlmasý ve Taksimin gerçekleþtirilmesi planlarýydý. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþundan bu yana gelmiþ geçmiþ en Amerikancý hükümet olan AKePe hükümeti, sonradan görmenin verdiði yüzsüzlük ve þýmarýklýkla herkese posta koymaya, herkesi hizaya getirmeye çalýþýyor. Kýbrýs'ý da ve Kýbrýslýlarý da Kürt sorunun çözümü için ne vaadlerle gelmiþti, þimdi ne yobazlýklar ve ne islamofaþist uygulamalar yapýyor Kýbrýs sorunu konusunda da ne vaadlerle gelmiþti, þimdi ne þizofreni taklalarý atýyor Ýtilen kakýlan horlanan Kýbrýslýlar, eþref saat geldi; çetin ceviz olduðumuzu gösterme momentidir. Momenti kaçýrmayalaým

9 25 Haziran 2011 Cumartesi 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar CAMÝÝKEBÝR MAHALLESÝNE MUHTAR SEÇÝLMÝYOR Yargýtay çevreleri "Biz kararý seçime üç gün kala deðil, Mart ayýnda onaylamýþtýk" demekteler. Özrü kabahatinden büyük, dedikleri böyle bir þeydir zaten. O hantal Yargýtay bürokrasisi ve siyasetle uðraþmaktan iþlerini yapamaz hale gelmiþ "yüksek" yargýçlar sayesinde yýllardýr bekleyen dosyalar var. Raflarda bekleyen dosyalarý bir yana býrakýp taze bir dosyayý görüþmenin bir gerekçesi olmalý. Yargýtay kararý Mart 2011'de alýnmýþsa, YSK, Hatip Dicle'nin adaylýðýný niye onaylamýþtýr? Boru deðil, Camiikebir mahallesine muhtar seçilmiyor; TBMM'ye üye seçiliyor. Hatip Dicle devlet katýnda zararlý bir kiþidir; milletvekili olmasý devletin yüce çýkarlarýna aykýrýdýr, o yüzden hukuksal bir kýlýf bulup milletvekili olmasý önlenmelidir. Ben baþka bir açýklama beceremiyorum. Var mý beceren? Aydýn ENGÝN (t24.com.tr) DÝPNOT Düþürülen milletvekillikleriyle birlikte 2 milyon 398 bin oy, 28 Haziran'da açýlacak yeni TBMM'de temsil edilemeyecek. ORANTILI COP KABULÜMÜZDÜR TARÝH 23 MAYIS 2010 Deniz Baykal'ýn gidiþinden sonra Türkiye'de CHP yeniden dirildi. Ve en nihayet AKP'ye bir alternatif doðdu. Ancak kurultayda konuþan Kemal Kýlýçdaroðlu Kýbrýs hakkýnda yeterli bilgiye sahip olmadýðýný ortaya koydu... Gözden kaçmayanlar... KÜÇÜK BÝR POLÝS DEVLETÇÝÐÝ Türkiye "Polis Devleti" olma yolunda ilerlerken, KKTC de küçük bir "Polis devletçiði"ne dönüþüyor. Eylemlerde Polis gövde gösterisi yapýyor, her eylemden sonra birkaç eylemciyi gözaltýna alýyor, copladýklarý da cabasý Yakýn zamanda copun yanýnda biber gazý da eklenecek. Gözaltý süreleri uzayacak. Büyük balýk küçük balýðý nasýl yutarsa, "Büyük Polis Devleti" de "Küçük Polis Devletçiði"ni yutacak. Geriye bir mide bulantýsý kalacak ama kimse kusamayacak ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Her þeyin baþý eðitimdir. Meslek liselerimizin KKTC Devleti'nin geleceðine derin katký yapacaðýna inancýmýz tamdýr." Kemal DÜRÜST (Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný) VÝRGÜL... YENÝ TÜRKÝYE, YENÝ KKTC Türkiye basýný, ayný baðýn gülü olma yolunda hýzla ilerlerken, AKP'nin "büyük deðiþim"ine ve "ileri demokrasi"sine ayak uyduramayanlar, ya azar azar yola geliyor, ya da tasfiye ediliyor. Televizyonlardaki tartýþma programlarýnýn çoðu kaldýrýldý. Televizyon ekranlarý AKP ile ayný suyu içenlere kaldý. Dinlerinden, imanlarýndan da geçilmiyor bu arada. Artýk "Yeni" bir Türkiye var ve bu "Yeni Türkiye"nin yarattýðý "Yeni bir KKTC" Yerseniz "Güvenlik güçlerinin eylemcilere yönelik orantýsýz güç ve þiddet kullanmasý kabul edilemezdir." Özkan YORGANCIOÐLU (CTP-BG Genel Baþkaný) Ahmet Þýk: Ýþ Nazilerin, cuntacýlarýn ruhuna rahmet okutacak raddeye vardý 2011 yýlýnda, vesayet rejimini yýkýp demokratikleþtiðini iddia eden bir Türkiye'de hâlâ düþünce ve ifade özgürlüðü ödülü veriliyor olmasýndan utanç duyuyorum. Birçok gazetecilik ödülü aldým daha önce. Ýnsan ödül alýnca sevinir. Ben de seviniyordum ama neden bu ödüller hep öldürülen, katledilen gazetecilerin adýný taþýyor diye de sorardým kendime. Bu aldýðým ödülün diðerlerinden farký, bu buruk sevinci cezaevinde yaþamýþ olmam. Umarým öldürülecek yeni gazeteciler adýna da ödül verilmez; düþünce ve ifade özgürlüðü ödülü vermeyen, demokratik bir Türkiye'de yaþayabiliriz. ( ) Tutuklanan bir gazeteci ve yazar için hep ayný gerekçe çýkýyor karþýmýza: Örgüt üyesi. Ýþin gerçeðini dile getirmelerini beklemek aptalca olur. Demokrasisi geliþmemiþ her ülkede böyle derler. O zaman sormazlar mý, neden "tutuklu bulunan 50'nin üzerinde gazetecinin tek ortak noktasý muhalif olmalarý mý" diye. Cezaevine gönderemediðimiz gazetecilerin yazmasý neden engelleniyor diye sorulmaz mý? ( ) Ben ne özel KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu yetkili gazetecilerden oldum ne de kapýsýna bavullarla belge býrakýlan angaje muhabirlerdendim. Kitabým "iyi bir derleme, yerinde bir hafýza tazeleme" tespitiydi. Çünkü hem AKP hükümetinin hem de Fethullah Gülen cemaatinin bir demokrasi havarisi gibi sunulmasýnýn doðru olmadýðýný tespit ediyordu. Demokrasinin yýlmaz bekçisi, darbelerin düþmaný gibi görülen bu dini hareketin nasýl bir siyasal örgütlenmenin içinde olduðunu ve ne kadar darbesever olduðunu da gösterme çabasýydý. Bu bilgilerin toplamýndan Ýslamofaþist bir AKP iktidarý, bürokrasiyi ele geçirerek toplum mühendisliðine oynayan Gülen cemaatiyle bu ülkeye demokrasi gelmeyeceði sonucuna eriþebiliriz. ( )Basýn açýklamasý yapmak, tepki göstermek önemliydi ama "baskýya, zulüme, þiddete karþý çýkýyorum" diyerek yayýncýlarýn bir araya gelerek kitabý basmalarýný tercih ederdim. Bu yasal görünümlü hukuki katliama verilecek en iyi yanýt bu olurdu sanýrým. Nazilerin kitaplarý yaktýðýný ben de çoklarý gibi kitaplardan öðrendim. Cuntacýlarýn da onlarý takip ettiðini ise ya kitaplardan ya da çocukluðumdan bizzat tanýk olarak yaþadým. Ýþ 2011 yýlýnda, Nazilerin, cuntacýlarýn ruhuna rahmet okutacak bir raddeye vardý. Ne diyeyim, atalarý, torunlarýyla gurur duyuyorlardýr. Diktatörler, hapishanelere doldurduklarý siyasi tutsaklarýn, entelektüellerin, muhaliflerin sayýsýyla ölçülür. Türkiye'de okumanýn, yazmanýn, düþünmenin, muhalif olmanýn bir bedeli hep olmuþtur. Kimileri canýyla ödemiþtir. Hele ki benden öncekilerin durumunu düþününce baþýma geleni çok hafif bile buluyorum. Ama iþin zihniyet polisliðine varacaðýný ve bunun da ironik bir biçimde ileri demokrasi adýyla adlandýrýlacaðýný, daha da kötüsü buna çanak tutan ve kartvizitlerinde gazeteci yazanlar olacaðýný hiç tahmin edemezdim. (Ahmet Þýk, Cumhuriyet'ten Meltem Yýlmaz'ýn avukatlar aracýlýðý ile cezaevine gönderdiði sorularýný yanýtladý. Bu yazý 18 Haziran tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayýmlanan ropörtajdan kýsaltýlmýþtýr.)

10 10 25 Haziran 2011 Cumartesi GÜNEYDEN... MARKOS KÝPRÝANU KARADAÐ'A GÝTTÝ Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu, Karadað'da bir dizi temaslarda bulunacak. Haravgi, Karadað'a gitmek üzere önceki gün Güney Kýbrýs'tan ayrýlan Kiprianu'nun, Karadað temaslarý sýrasýnda Dýþiþleri Bakaný Milan Rocen ve diðer devlet yetkilileriyle bir araya geleceðini kaydetti. AKEL CTP'YÝ ZÝYARET ETTÝ YORGANCIOÐLU AKEL ÝLE SÝFTAHI YAPTI AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve CTP - BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu baþkanlýðýndaki heyetlerin dün yaklaþýk 2 saat süren görüþmesinin ardýndan yapýlan ortak açýklamada, iki partinin, 7 Temmuz zirvesinde müzakerelere mutlaka yeni bir ivme kazandýrýlmasýný ve 2012 yýlý içinde kapsamlý çözüme gidilmesini istediði belirtildi. CTP Genel Merkezi'nde yer alan görüþmenin ardýndan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve CTP - BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu birer açýklama yaparken, iki partinin üzerinde mutabýk kaldýklarý ortak açýklama da basýna daðýtýldý. Kiprianu ve Yorgancýoðlu açýklamalarýnda, iki partinin daha sýk biraraya gelerek çözüme katký koyma kararlarýný belirtirken, ortak açýklamada "Ýki parti olarak 7 Temmuz 2011 tarihinde BM Genel Sekreteri ile iki lider arasýnda yapýlacak zirvede müzakerelere mutlaka yeni bir ivme kazandýrýlmasý ve 2012 yýlý içinde kapsamlý çözüme gidilmesini istiyoruz. Bunun için çalýþacaðýz" ifadesi yer aldý. YORGANCIOÐLU CTP - BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu konuþmasýna, Andros Kiprianu ve heyetine ziyaretleri için teþekkür ederek baþladý. Ýki partinin Kýbrýs sorunu konusunda inisiyatif geliþtirmesi gerektiðinin bilincinde olarak görüþmelere nasýl katký koyabileceklerini, liderleri nasýl cesaretlendirebileceklerini ve 7 Temmuz sürecine giderken liderlerin baþarýya ulaþmasý için daha fazla çalýþýlmasý konusunda görüþmelerde bulunduklarýný belirten Yorgancýoðlu, iki parti arasýnda mutabýk kalýnan konular bulunduðunu ifade etti. Yorgancýoðlu, Kýbrýs sorununun çözümünün Kýbrýs Türkleri ve Kýbrýs Rumlarýna iyi bir gelecek yaratma adýna iyi bir sonuç olacaðýný bilen iki partinin, bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da bu konuda elinden gelen gayreti ortaya koyacaðýný vurguladý. Ýki partinin görüþmelerini sürdürerek sorunun çözümüne katký koymalarý gerektiðine inandýklarýný ifade eden Yorgancýoðlu, bundan sonra daha sýk görüþeceklerini kaydetti. KÝPRÝANU AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da, CTP - BG'nin yeni seçilen lideri Özkan Yorgancýoðlu ile yapýcý bir görüþme yaptýklarýný belirtti. Yorgancýoðlu'nu tebrik ettiklerini kaydeden Kiprianu, "Kendisine üstlendiði zor görevde baþarýlar diledik" dedi. Kýbrýs sorunundaki son geliþmelerle ilgili detaylý bir görüþme yaptýklarýný belirten Kiprianu, 7 Temmuz'da BM Genel Sekreteri'nin iki liderle yapacaðý görüþmenin baþarýlý olabilmesi için gerekli koþullar üzerinde durduklarýný ifade etti. Kýbrýs sorununun çözüm süreci ivmesine nasýl bir dinamizm kazandýrýlabileceði üzerinde de durduklarýný ve kendi aralarýndaki temaslarý yoðunlaþtýrma kararý aldýklarýný belirten Kiprianu, "Kýbrýs sorununun çözülebileceði ve çözülmesi konusunda her iki topluma da mesaj vermemiz ve ülkemizin daha iyi bir geleceðe sahip olmasý gerektiði görüþündeyiz" dedi. ORTAK AÇIKLAMA CTP- BG VE AKEL'in üzerinde mutabýk kaldýklarý ortak açýklamada þöyle denildi: "CTP ve AKEL, Kýbrýs sorununa her iki tarafýn meþru hak ve çýkarlarýna saygý gösteren, adil ve kalýcý bir çözüm bulunabilmesi için iþbirliklerini devam ettirme kararlýlýðýndadýr. Ýki parti bu amaçla 1977 ve 1979 Doruk Anlaþmalarý ile 23 Mayýs ve 1 Temmuz 2008 Liderler ortak açýklamalarýna uygun iki bölgeli, iki toplumlu ve BM Güvenlik Konseyi kararlarýnda belirtildiði þekliyle siyasi eþitliðe dayalý bir federasyon hedefine baðlýlýklarýný yeniden vurgular. Ýki parti olarak 7 Temmuz 2011 tarihinde BM Genel Sekreteri ile iki lider arasýnda yapýlacak zirvede müzakerelere mutlaka yeni bir ivme kazandýrýlmasýný ve 2012 yýlý içinde kapsamlý çözüme gidilmesini istiyoruz. Bunun için çalýþacaðýz. Bu amaçla, liderleri, bugüne kadar varýlan yakýnlaþma ve ortak açýklamalara tam baðlýlýk göstermeye ve geriye kalan konularýn çözümü için gereken siyasi iradeyi gösterip müzakereleri yoðunlaþtýrmaya davet ediyoruz. Kýbrýs sorununun çözümsüzlüðünün her iki tarafta da çözüm karþýtý ve þövenist güçlere cesaret verdiðinin, bu durumun bölünme duygularýna güç kattýðýnýn ve Türkiye - Yunanistan - AB iliþkileri ile tüm bölgeye derin olumsuz etkileri olduðunun bilinciyle erken çözümü talep ediyoruz. Çözümün getireceði olumlu ekonomik ve siyasi geliþmeler, gelecek nesillere býrakacaðýmýz en büyük miras olacaktýr. CTP - BG ve AKEL olarak çözüm ve barýþ mücadelesine yýlmadan devam edeceðimizi tekrar teyit ederiz." Görüþmeye, AKEL'den Genel Sekreter Andros Kiprianu, Polit Büro Üyesi Yannakis Kolokasidis, Merkez Komite Üyesi Kostas Hristodulidis ve Marina Sava; CTP - BG'den ise Baþkan Özkan Yorgancýoðlu, Genel Sekreter Asým Akansoy, Milletvekili ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Özdil Nami ve MYK üyeleri Armaðan Candan, Ahmet Barçýn ile Erkut Þahali katýldý. MARAÞ GÜNDEME GETÝRÝLDÝ... Rum Ana Muhalefet DÝSÝ partisi baþkaný Nikos Anastasiadis'in, Brüksel'de gerçekleþtirilen Avrupa Halk Partisi toplantýsýnda Maraþ konusunu gündeme getirdiði belirtildi. Haravgi'nin haberine göre Anastasiadis, toplantýda yaptýðý konuþmada Maraþ konusunu gündeme getirdiðini söyledi ve Türkiye'nin Maraþ konusunu; Cenevre'de gerçekleþtirilecek görüþme ýþýðýnda daha iyi perspektifler meydana getirilmesi amacýyla; bir iyi niyet göstergesi olarak ortaya koyabileceðini söyledi. HRÝSTOFYAS LÝDERLER PARKINI AÇTI Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Papa Benedict, Rusya Devlet Baþkaný Dimitri Medmedev ve Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in Güney Kýbrýs'ý ziyaret etmeleri anýsýna Larnaka Havaalanýnda oluþturulan bir park ve içerisine yerleþtirilen anýtýn açýlýþýný yaptý. Haravgi ve diðer gazeteler, açýlýþ töreninde konuþan Hristofyas'ýn, söz konusu liderlerin ziyaretlerini Rum hükümetinin diplomatik baþarýsý olarak nitelendirdiðini yazdýlar. GAZZE GEMÝLERÝ ÝÇÝN UYARI Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý, Gazze'ye gidecek yada buradan gelecek gemilerin Güney Kýbrýs limanlarýnda kalmasý ya da demirlemesine iliþkin yasaðýn sürdüðü uyarýsýnda bulundu. Haravgi ve diðer gazeteler, Güney Kýbrýs'ýn bu duyuruyu, gelecek hafta Yunanistan'dan Gazze'ye gitmek üzere ayrýlmalarý beklenen gemilere uyarý çerçevesinde yaptýðýný belirttiler. TRODOS'TA 99 YIL SONRA YENÝDEN GÖRÜLEN NADÝR BÝTKÝ Latince ismi "Campanula podocarpa" olan ve 1912 yýlýnda Trodos'ta görülmesinden bu yana 99 yýldan bu yana hiç görülmeyen bu nadir bitkinin; yeniden Trodos Ulusal Parkýnda ortaya çýktýðý ifade edildi. Rum gazetelerinden Fileleftheros, söz konusu bitkinin sadece Türkiye'nin Güney'inde bulunduðunu ekledi. SALMONELLA SALGINI ÞÜPHESÝ Güney Lefkoþa'nýn "Marki" bölgesinde bulunan bir tavuk çiftliðinde üretilen yumurtalarda salmonella tespit edildiði, salmonellanýn bölgedeki diðer çiftliklere de bulaþmýþ olabileceði bildirildi. Simerini gazetesi, söz konusu çiftlikten piyasaya daðýtýlan yumurtalarýn toplanmasýnýn dün tamamlandýðýný ancak söz konusu çiftliðe yakýn diðer üretim çiftliklerinden üretilen yumurtalarýn da salmonella mikrobu taþýdýklarý þüphesinin bulunduðunu yazdý. Habere göre, Rum yetkili makamlarý incelemelerin sürdüðünü belirttiler. ANADOLU GÜZEL SANATLAR LÝSESÝ'NE ÝLGÝ BÜYÜK- Lefkoþa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne (LAGSL) yeni öðretim yýlýnda alýnacak öðrencileri belirlemek üzere dün sýnav yapýldý. Okulun 6. sýnýf müzik bölümüne 17; 7. sýnýf müzik bölümüne 1; 9. sýnýf müzik bölümüne 18, resim bölümüne 8; 10. sýnýf müzik bölümüne de 3 öðrenci baþvurdu. 9. sýnýflar için hem yetenek hem de kompozisyon sýnavý yapýlýrken, öteki sýnýflar için sadece yetenek sýnavý düzenlendi. Lefkoþa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aþýk Mene, bu yýl okula baþvurularýn geçmiþ yýllara göre arttýðýný belirterek, "Bu artýþ yüzdeliði, sosyologlarýn araþtýrma konusu olabilir. Okulumuzun Türkiye'deki okullardan farklý olarak orta bölümünün de olmasý ilgiyi artýrýyor" dedi. Mene, resim ve müzik dallarýnda eðitim veren Lefkoþa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde 3 yýl ortaokul ve 4 yýl lise olmak üzere toplam 7 yýl boyunca eðitim alan öðrencilerin resim ve müzik bölümlerinden iyi bir akademik kariyerle mezun olduklarýný anlattý. Aþýk Mene, geride býraktýðýmýz öðretim yýlýnda okulda 67'si müzik, 26'sý da resim bölümünde olmak üzere 93 öðrencinin eðitim gördüðünü ifade etti. ÝNTERNET SAHTEKARLIÐI Ýnternet üzerinden sahtekarlýk yapan uluslararasý bir çetenin çökertilmesi amacýyla FBI denetiminde yapýlan uluslararasý operasyonda Güney Kýbrýs'ýn da yer aldýðý bildirildi. Politis gazetesi Güney Kýbrýs'taki bankalarda çetenin yaptýðý sahtekarlýklarla ilgili olarak 1 milyon 500 bin dolarlýk banka hesaplarýnýn bulunduðununu ve bu hesaplarýn dondurulduðunu yazdý. Habere göre operasyona 12 ülke katýldý.

11 25 Haziran 2011 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... BAÐIMSIZLAR BOYKOT DEDÝ Aralarýnda Sýrrý Süreyya Önder ve Ertuðrul Kürkçü'nün de bulunduðu BDP destekli Baðýmsýz milletvekillerinin Hatip Dicle'nin vekilliðinin YSK tarafýndan düþürülmesini deðerlendirdikleri toplantýdan 'boykot kararý' çýktý ve "Somut adým atýlýncaya kadar Meclis'e gitmeyeceðiz' denildi. Hükümetten beklenen Hatip Dicle'nin yerine Meclis'e giren AKP'li Oya Eronat'ýn istifa etmesi ve Dicle'nin koltuðunun boþ kalmasý ve milletvekilliðinin önünün açýlmasý. BDP destekli milletvekilleri toplantý sonrasý bildiri yayýnladý. AKP SOMUT ADIM ATANA KADAR Þerafettin Elçi'nin okuduðu bildiride þöyle denildi:"barýþ sürecini týkama operasyonlarýnýn son halkasý Hatip Dicle'nin yasal hakkýnýn gasp edilmesiyle sonuçlanmýþtýr. Bloðumuzun bu þartlar altýnda benzer operasyonlara muhatap olacaðý anlaþýlmýþtýr. Parlamento ve iktidar, bu haksýzlýðý giderme ve çözüm olanaklarýný geliþtirme yolunda somut adým atýncaya kadar parlamentoya gitmeyeceðiz." KÜRT PARLAMENTOSU AKP'nin taleplere yanýt vermemesi durumunda demokratik özerklik hayata geçirilecek. Kürt Parlamentosu kurulacak ve milletvekilleri orada siyaset yapmayý sürdürecek. Alman Parlamenterler YSK'nýn Hatip Dicle'nin milletvekilliðini düþüren kararýný deðerlendirdi: "AKP Hükümeti barýþçýl bir sürecin geliþmesini istemiyor" 12 Haziran seçimlerini Türkiye'de izleyen Alman Parlamenterler Hatip Dicle'nin vekilliðinin düþürülmesini eleþtirdiler. Sol Parti Milletvekilleri Jürgen Klute ve Ýngrid Remmers, AKPM üyesi Andej Hunko, NRW Eyalet Parlamento üyesi Bärbel Beuermann, Sosyolog Martin Dolzer ve Avukat Britta Eder'in ortak açýklamasýnda, "Türkiye hükümeti istikrarsýzlýðý yol açan politikada ýsrar ediyor" denildi.77 bin oyla TBMM'ye girmeye hak kazanan Hatip Dicle'nin 90'lý yýllarda parlamenterken "Evrensel"e TÝT imzalý kanlý tehdit Evrensel gazetesine Türk Ýntikam Tugayý (TÝT) imzalý bir tehdit mektubu yollandý. TÝT imzalý ve "Açýk Mektup" baþlýðýyla gönderilen yazýda "15 Aðustos'a kadar taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda Diyarbakýr ve Ýstanbul'da kanlý eylemler yapýlacaðý" söyleniyor. TÝT'in talepleri Kürtler, Ermeniler ve Baskýn Oran, Sebahat Tuncel gibi aydýnlarýn Türkiye'yi terkedip bunu basýn yoluyla açýklamasý. TÝT, taleplerini þöyle sýralýyor: 1-15 Aðustos'a kadar siz ve iþbirlikçileriniz Türk topraklarýný terk edecek ve bunu basýn yoluyla açýklayacak. 2- PKK'nýn vekil olan ya da vekil olmayan sempatizan ve militanlarý da ayný tarihe kadar Türk topraklarýný terk edecek. 3- Ermeni diasporasý ve yandaþlarý da hiçbir talepte bulunmadan geri dönmeksizin Türk topraklarýný terk edecek. 4- Agos Gazetesi ve yandaþ medya kuruluþlarý kapanacak ve çalýþanlarýyla birlikte Türk topraklarýný terk edecek. 5- BDP parti binalarý kapatýlacak ve tutuklandýðý,10 yýl cezaevinde kaldýðý, þimdi de KCK davasýndan tutuklu yargýlandýðýnýn hatýrlatýldýðý açýklamada, parlamenterlerin tepkilerine yer verildi. Jürgen Klute AKP Hükümeti'nin istikrarsýzlýkta ýsrarlý olduðunu söylerken, Andej Hunko "Dicle'nin vekilliðinin düþürülmesi AKP Hükümetinin barýþçýl bir sürecin geliþmesini istemediðini gösteriyor" dedi. Ingrid Remmers ise "Avrupa, Erdoðan'ýn sözde reformlarla Baþkanlýk sistemini geliþtirmeye çalýþtýðýný görmeli" þeklinde konuþtu. (bianet.org) yandaþlarý Türk topraklarýný terk edecek. 6- Baskýn Oran, Sebahat Tuncel, Osman Baydemir, Ahmet Türk, Etyen Mahçupyan ve diðerleri Türk topraklarýný geri dönmeksizin terk edecek. Evrensel Yazýiþleri Müdürü Fatih Polat, "Seçilmiþ vekillikleri düþürmek için gönüllü olan savcýlarýn bize yönelen bu tehditler karþýsýnda ayný hassasiyeti taþýmayacaðýna inansak da savcýlarý göreve çaðýrýyoruz" diye konuþtu. (bianet.org) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Ýngiliz okulu mezunlarýndan protesto eylemi Güney Kýbrýs'ta eðitim veren ve Kýbrýslý Türk öðrencilerin de bulunduðu Ýngiliz Okulu'nun (English School) Yönetim Kurulu'nun aldýðý kararlardan memnun olmayan bir grup eski okul mezununun önceki gün okul bahçesinde bir protesto eylemi gerçekleþtirdiði bildirildi. Alithia ve diðer gazeteler, Ýngiliz Okulu'nun yönetim kurulunun partisel direktifler, özellikle de AKEL'in direktifleriyle yönetilmekte olduðunu iddia eden Mezunlar Derneði'nin üyelerinin dün okulun bahçesinde toplanarak bir eylem gerçekleþtirdiklerini ve yönetim kurulunun görevden alýnmasýný talep ettiklerini yazdýlar. Habere göre, üzerlerine "SOS: Save Our School" (Okulumuzu Kurtarýn) sloganlarý bulunan tiþörtler giyen ve aralarýnda milletvekilleri, iþadamlarý vs gibi yüksek mevki sahiplerinin de bulunduðu okul mezunlarý, okulun partisel müdahaleler sebebiyle kapanma yolunda ilerlediði iddiasýnda bulundular. Gazete, mezunlar derneðinin taleplerini ve önerilerini içeren bir mektubu Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a vereceklerini yazdý. KETÝ KLÝRÝDU: "AKEL EMÝR VERDÝ BEN YAPTIM" Öte yandan gazete, bundan yaklaþýk dört ay önce okulun yönetim kurulundan istifa eden Keti Kliridu'nun gazeteye yaptýðý açýklamada, AKEL'in yönetim kuruluna müdahale ettiðini doðruladýðýný ve istifa sebebinin de bu olduðunu Girne kökenli Rumlar memnun deðil Derviþ Eroðlu'nun Girne'yle ilgili açýklamalarýna tepki gösteren ve Rum meclisinden konuyla ilgili bir karar onaylamasýný talep eden Girne kökenli Rumlarýn; meclis tarafýndan memnun edilmediði ifade edildi. Politis gazetesi, dün gayri resmi bir toplantý gerçekleþtiren Rum siyasi parti temsilcileri ve baþkanlarýnýn; Eroðlu'nun "þehirlerini geri almayacaklar" þeklindeki açýklamalarýna kýzan Girne kökenli Rumlarý memnun edecek bir karar onaylamadýklarýný kaydetti. Gazete, bu toplantý sonrasýnda öðleden sonra yapýlan meclis toplantýsýnýn ardýndan ise, Rum siyasilerin bu konuda, meclis baþkaný vekili Sofoklis Fittis'in, Dünya Göçmenler Günü'ne iliþkin genel bir açýklamaya dâhil olan ifadesiyle yetinmeye karar verdiklerini yazdý. Sözde "Girne Belediyesi"nin, Rum meclisinin konuyla ilgili bir karar onaylamasýný istediðini anýmsatan gazete, Ekologlar ve Çevreciler Milletvekili Yorgos Perdikis'in parti temsilcilerine kararý benimsemelerini önerdiðini, ancak bunun çeþitli sebeplerden ötürü partiler tarafýndan kabul edilmediðini kaydetti. Gazete, en nihayetinde, Rum meclis baþkan vekili Sofoklis Fittis'in, meclisin "Türk tarafýnýn sergilemekte olduðu katý ve süregelen uzlaþmazlýðýn yeni ispatýyla ilgili olarak hayal kýrýklýðý duyduðunu belirttiðini" yazdý. söylediðini yazdý. Habere göre Kliridu; yönetim kurulunda yer almasýnýn sebebinin, okulda Kýbrýslý Türk öðrencilere Bayram tatili verilmesinin ardýndan ortaya çýkan sorunlarý, diðer toplumla olan iyi iliþkileri sayesinde çözebileceði öngörüsü olduðunu ancak yönetim kurulunda yer aldýðý sürece hiçbir kararda fikir beyan etmediðini açýkladý. Yönetim kurulu baþkanýnýn önceden alýnmýþ kararlarla toplantýlara geldiðini ve kendilerinden bu kararlarý tartýþmadan onaylamalarýnýn istendiðini ileri süren Kliridu; AKEL'in bu okulda da her yerde olduðu gibi davrandýðýný öne sürdü. Diðer yandan yönetim kurulu baþkaný Andonis Valanidis ise dün yaptýðý açýklamada suçlamalarý reddetti. Bu tür suçlama ve eylemlerin okula zarar vermekten baþka bir þeye yaramadýðýný belirten Valanidis, son dönemde gündeme gelen, sýnavý kazanmadýklarý halde iki Kýbrýslý Türk öðrencinin okula alýndýðý yönündeki iddialara da yanýt verdi. Valanidis, iki Kýbrýslý Türk öðrencinin, KKTC'de gördükleri baský sebebiyle kazanmalarýna raðmen kayýt yaptýrmadýklarýný ve bunun üzerine kendilerinin de, bu öðrenciler yerine sýnava giren baþka Kýbrýslý Türk öðrencilerin alýnýp alýnamayacaðý konusunda "akademi komitesinden" görüþ talep ettiklerini savundu. Valandis; okulda alýnan bütün kararlarýn yasalar ve kurallar çerçevesinde alýndýðýný da ifade etti. Bu tarz kýþkýrtýcý açýklamalarýn, müzakerelerde ilerleme yaþanmasýna hiçbir þekilde katkýda bulunmadýðýný, aksine müzakereleri sabote ettiðini öne süren Fittis, "geri dönüþ hakkýnýn yeniden birleþmiþ bir Kýbrýs'ta geri alýnamaz bir hak olarak saðlama alýnmasý gerekeceðini" ekledi. Haravgi ise; "Kýbrýs Sorununun Çözümüne Baðlýlýk" baþlýklý haberinde, Rum meclisinin, Dünya Göçmenler Günü vesilesiyle, Kýbrýs sorununun çözümüne baðlýlýðýný yeniden teyit ettiðini yazdý. Gazeteye göre, Rum meclisi, Kýbrýs sorununun; BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarýna ve genel olarak Doruk Anlaþmalarý'na, AB ilke ve deðerlerine, ayný zamanda Uluslararasý Hukuk'a dayanacak olan çözüme baðlý olduðunu, ayný zamanda Kýbrýs sorununa iþler, yaþayabilir ve adil bir çözüm bulunmasýnda ýsrarcý olduðunu ifade etti. Sofoklis Fittis yaptýðý açýklamada, 20 Haziran Dünya Göçmenler Günü vesilesiyle "süregelen iþgal ve 1974 yýlýndaki Türk istilasýnýn sonucu olarak 37 yýldýr evlerinden uzakta bulunan göçmenlerin yaþadýðý zorluklarý yeniden gündeme getirdiklerini" ifade etti. Fittis, "yeniden birleþmiþ ve özgür bir Kýbrýs çerçevesinde, göçmenlerin daimi ve nihai bir þekilde memleketlerine dönmeleri hedefiyle, meclisin; göçmenlerin haklarýna sahip çýkýlmasý çabasýna yeniden destek belirttiðini" söyledi. Doðalgaz konusunda görüþ ayrýlýklarý Güney Kýbrýs'ýn elektrik üretimi için ihtiyaç duyduðu yakýtý mazot yerine doðalgaz kullanarak karþýlamasý önerisinin gündeme gelmesinin ardýndan doðalgazýn Güney Kýbrýs'a nasýl getirileceði þeklinde Rum yetkili makamlarý arasýnda görüþ ayrýlýðýnýn sürdüðü belirtildi. Fileleftheros gazetesi; dün "Lefkoþa Üniversitesi'nde" gerçekleþtirilen ve aralarýnda Noble Energy þirketinin yetkililerinin de bulunduðu pek çok ilgili kurum ve kuruluþun ileri gelenlerinin katýldýklarý seminerde, doðalgaz konusunda ortaya farklý görüþler konulduðun yazdý. Gazete, Rum tarafýndaki "Devlet Doðalgaz Ýþletmesi" (DEFA) yetkililerinin dünkü seminerde, Güney Kýbrýs'ta doðalgaz alýmýnýn tekel durumda olmasýna sebebiyet veren yasal düzenlemenin deðiþtirilmesi ve doðalgaz piyasasýnýn serbestleþtirilmesini içeren bir yasa taslaðý hazýrladýklarýný açýkladýklarýný yazdý. Habere göre, Rum Enerji Düzenleme Dairesi Baþkaný Yorgos Siammas, dünkü seminerde yaptýðý açýklamada, 2007'den beridir yürürlükte olan ve doðalgaz alýmýný DEFA'nýn tekeline veren yasanýn deðiþmesi için öneri hazýrlandýðýný belirtti. Siammas, bu yasa tasarýsýnýn devlete doðalgaz alýmýyla ilgili karar almada özgürlük tanýyacaðýný vurguladý. Piyasanýn serbest hale getirilmesi durumunda Rum Elektrik Dairesi'nin (AÝK) yüzer terminal yoluyla doðalgaz satýn alma yönünde beþ yýllýk bir sözleþmeyi kendi baþýna imzalamasýnýn yolunun açýlacaðý belirtilen haberde, dünkü seminerde Rum yetkili makamlarý adýna seminere katýlanlar arasýnda 12. parselden doðalgaz getirilmesi konusunda görüþ ayrýlýklarýnýn olduðunun bir kez daha ortaya çýktýðý aktarýldý. Habere göre AÝK Genel Müdürü Stelios Stelianu, Güney Kýbrýs'ýn ileri sürülen Münhasýr Ekonomik Bölgesinde bulunan 12. parselden yýllarýnda doðalgaz getirilmesi konusunda "inançsýz ve güvensiz" olduðunu belirtti ve AÝK için baþka çözüm yollarý istediðini vurguladý. Gazete, Shell þirketinin ise, yüzer terminaller sorumlusu Neil Gilmour aracýlýðýyla yüzer terminalin avantajlarýndan bahsettiðini, Noble Energy birinci eþ baþkaný Loson Freeman da þirketinin 12. parselden ve Ýsrail'in Leviathan parselinden Güney Kýbrýs'a doðalgaz getirme planlarýný anlattýðýný yazdý. Habere göre Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis de, 12. parselden doðalgaz getirilmesi planlarýna destek belirtti. Öte yandan Alithia gazetesi, Noble Energy þirketi baþkan yardýmcýsý Freeman'ýn dünkü seminerde, Güney Kýbrýs'ýn kendi parselinden çýkacak doðalgaza 2014 yýlýnda kavuþacaðý taahhüdünü verdiðini yazdý.

12 12 25 Haziran 2011 Cumartesi Andýç, "Böyle giderse Ýhtiyat Sandýðý batacak" diyor. Batarsa batsýn! Ona da maraz?! "Özelleþtirme" ne güne duruyor?! Bizim Duvar Polisi ver emanete... Yaz ihanete! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Interpol'ün kýrmýzý bültenine anlat halini! MUHABBETLÝLER YEDÝ BENÝ SÝNEGLER RAZÝYE -Ma nere godun be Raziye bicamalarýmý da bulamayýyorum yahu... -Napacan be caným bicamayý? Ýkadým galdýrdým ben onnarý geçen hafda... -Nere galdýrdýn? -E nere galdýracam yahu? Gýþlýglarýnan beraber hepsini da sandýða godum. -Çapýk çýkarýp getiresin baa... -Hayýrdýr... Senin gibi adam þu gýþda bile geymen bicama, þimdi yaz günü noldun? Yogsa gýyafet balosuna gidecen? -Be Raziye... Alay edmeyesin beniminan ha... Gýyafed balosuymuþ... Sanki da bilmen 30 senelik gocaný... -E napacan be Kemal bu havada bicamayý? Sen ki bir donunan yatýn da hiçbiþey örtünmen geceleri... -Yedi beni sinegler Raziye... Anamý aðladdýlar agþamký gecede. Bütün gündür gaþýn gaþýn bir oldum gannarýmý çýkarddýlar allahiçi... -E, bicama geyinca gelmeycek sivrisinek? -Bicama da geyecem çorap da geyecem üsdüne. Yalnýz baþým açýgda galsýn. Çarþaf marþaf isdemem. Uyurkan açýldým da geldi baþýma bunnar... Ne bacaglarým galdý, ne dizlerim ýsýrýlmadýk... Da belediye var bu memlekedde ha... Allahýn sineðiynan baþedemeyen belediyeye belediye mi derim ben? Sinegler bu gadar azýddýðýna göre bu demegdir ki bog götürüyor memleketi! -E hade þindi serindir biraz geceleri... Yarýn þu baþlaycak cayýr cayýr yanmaya ortalýk, gene bicama geyecen da yatacan? -Bilmem Raziye bilmem. Belki o güne gadar önünü alýllar biraz... Asmaaltý konuþmalarý -Bizim o güçücük adam var ya o güçücük adam... Annadýn ya... -Annadým yahu... Devam et sen... Noldu o güçücük adama? -Biþey olduðu yok. Gene Ýstanbul'a gidmiþ. -Hade gene... E be gâvvole memleket ne zaman yangýn yerine dönse cartayý çeker be bu... Bu gadarý da olmaz yani... Annadýk sen hiçbir zaman büyümeycen, hep böyle güçücük galacan ama, insan bu gadar da cüceleþir mi? -Cüceleþir oðlum bunnar cüceleþir. Hiç da omurlarýnda deðil. Köpek osurdu Ýsdanbul'a. Köpek osurdu Londra'ya... Köpek osurdu bilmem nere... Sonra da memlekedde ekonomik kriz varmýþ... -Bog var ekonomik kriz. Ekonomik kriz olan bir memlekedde, vatan millet Sakarya törenlerinin yapýldýðý alana yeni beton tribünner mi yapýlýr? Üsdelik bu beton tribünner, yeþilin aðzýna sýçarak mý yapýlýr? -Ve tabii... Bölgede oturan ingsannarýn þiddetli itirazlarýna raðmen mi yapýlýr? -Ekonomik kriz varýsa memlekedde, ikide bir uçaða adlayýp ehalinin engsesinden bu aile gezmeleri da ne oluyor? Haftanýn Gýdýgýdýsý Kemal Dürüst'ün "KKTC'deki bütün spor branþlarýnýn hak ettikleri uluslararasý kimliklerine kavuþacaðý inancýndayým" þeklindeki sözleri, en karagülmez kargalarý bile gülmekten kýrýp geçirdiði için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Sergey Khasabov (RUSYA) ÖÇ Ýki adam konuþmaktadýrlar. Biri sorar: -Bir þey iþittim, hayret ettim. O, kanlý býçaklý olduðun adama kýzýný veriyormuþsun. Doðru mu? -Evet, öç almak için. Diðeri anlamaz. -?! -Bak anlatayým. Kýzýmý veriyorum ama, ona bir de öyle bir kaynana veriyorum ki, anasýndan emdiði süt burnundan gelecek. ÝYÝLEÞTÝ MÝ YOKSA? Adamýn kaynanasý yazlýkta hastalanmýþtýr. Þehre dönen karýsý, üzgün bir þekilde kocasýna: -Sana, annemin saðlýðý hakkýnda maalesef iyi haberler getiremiyorum. Boþ bulunan koca sorar: -Ýyileþti mi yoksa? Fikrinin Fikri ÜLKEDE HUZURUN "H"SÝ BÝLE YOK Türkiye'de kabak aþýlý karpuz satana 50 bin TL ceza kesilecekmiþ. -Keþke bizde de olsa... Baþka türlü karpuzun tadý yerine gelmeyecek... Eroðlu, "Memlekette ne kadar huzur olursa, müzakere masasýnda elimiz o kadar güçlü olur" demiþ. -Demek ki Derviþ beyin eli hiç güçlü deðil. Çünkü memlekette huzurun H'si bile yok. Orman Dairesi, yangýnlara karþý duyarlý olun çaðrýsý yapmýþ. -Bence bu çaðrý eksik. Altýna ilâve etmeliydi. "Çünkü bizim yangýnlarý söndürecek bir tek yangýn helikopterimiz yok"! Andýç, "Böyle giderse Ýhtiyat Sandýðý batacak" demiþ. -Birþey deðil. Batarsa "özelleþtirirler" olur biter! Ona da maraz?! Bengü Þonya, "Türkiye'nin AB hedefi için Kýbrýs Türkünü feda etme olasýlýðý yönünde endiþelerimiz var" demiþ. -Nerde o günler... Keþke feda etse de kurtulsak... Kemal Dürüst "KKTC'deki bütün spor branþlarýnýn hak ettikleri uluslararasý kimliklerine kavuþacaðý inancýndayým" demiþ. -Yaþasýn... Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beþiktaþ, buraya kadar teþrif edip bizimle maç yapabilecekler öyle mi? Evine hýrsýz giren 90 yaþýndaki nine, "Son zamanýmda bunu da mý görecektim?" diye dert yanmýþ. -Anavatana dua et neneciðim... Þu son zamanýnda herþeyi gösterecek sana. Sen zanneden da son zamanýndýr diye baðýþlayacaklar? KKTC'ye izinsiz girmiþler. -Sormagir haný olduðunu duymuþlardýr mutlaka. Dýþiþleri Bakanlýðý, "Diplomatlara haksýzlýk yapýlýyor" demiþ. -Zavallý diplomatçýklar... Yani 5-10 kilo altýn, birkaç kilo uyuþturucuyu VIP'ten geçiremeyecek olduktan sonra, ne yapsýnlar öyle diplomatlýðý? Beytambal kalsýn! Küçük yine Ýstanbul'a gitmiþ. -Köpek osurdu Ýstanbul'a... Köpek osurdu Londra'ya... Köpek osurdu bilmem nere... Sonra da memlekette ekonomik kriz var diyerek Kýzýlay evlerinde oturanlardan kira talep ediyorlar! Otellerde çalýþanlarýn yüzde 70'i TC'liymiþ. -Yüzde 80'i TC'li olan bir nüfusta normal deðil mi?! TC Mahkemesi, milletvekili seçilen Mustafa Balbay ile Mehmet Haberal'ýn tahliye taleplerini reddetmiþ. -Ýmamýn adaletinden baþka türlüsü de beklenmezdi zaten. Türkiye'nin AB için Kýbrýs Türkünü feda edeceðinden endiþeli olanlar varmýþ. Nerde o günler? Keþke feda etse de kurtulsak...

13 25 Haziran 2011 Cumartesi 13 AJANDA Haziran Cumartesi Açýk Oturum Khora Kitap Cafe nin organize ettiði açýk oturumda sanatçýlarýn sorunlarý ve çözüm önerileri tartýþýlacak. Moderatörlüðünü Yýltan Taþçý nýn yapacaðý etkinlikte konuþmacý olarak Neriman Cahit, Yaþar Ersoy, Erdinç Gündüz ve Tufan Erhürman yer alacak/ Lefkoþa, Khora Kitap Cafe (Ledra Palace ýþýklarý karþýsý), 10:30-12:00. Sergi- Umutsuz Yarýnlar 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle bir grup fotoðrafçýnýn organize ettiði Umutsuz Yarýnlar sergisini 27 Haziran a kadar izleme þansýnýz var/ Lefkoþa, Atatürk Kültür Merkezi. 26 Haziran Pazar Beleþe Denize Girme Eylemi Halkýn anayasal hakký olan para ödemeden sahillere girme maddesinden yola çýkarak Baraka Kültür Merkezinin üç yýldan bu yana her yaz gerçekleþtirdiði Beleþe Denize Girme Eylemi Acapulco Otelinin sahilinde baþlýyor/ Çatalköy-Girne, Acapulco, 12:00-15: Haziran Pazartesi Unreal Konseri Adanýn en iyi rock gruplarýndan biri olan Unreal grubunun ilk albümlerinden parçalar dinleme fýrsatý bulacaðýnýz konseri kaçýrmamanýzý öneririz. 15. Uluslararasý Maðusa Kültür-Sanat Festivali kapsamýnda gerçekleþecek konserin giriþ ücreti 10 TL/ Maðusa, 21:00-23:00. ÇOCUKLARIN MÝDESÝNDEN ÇIKARDIÐI CÝSÝMLERDEN KOLEKSÝYON YAPIYOR Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Týp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ayhan Gazi Kalaycý, çocuklarýn yuttuðu anahtardan, tokaya, pilden çengelli iðneye kadar cisimlerden koleksiyon yapýyor. Prof. Dr. Kalaycý AA muhabirine yaptýðý açýklamada, ebeveynlerin dikkatsizlikleri sonucu çocuklarýn pek çok cismi Naci Talat ölümünün 20. yýldönümünde anýlacak CTP'nin merhum Genel Sekreteri Naci Talat, ölümünün 20. yýldönümü olan Pazar günü saat 10.00'da Lefkoþa Belediye Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda anýlacak. CTP Genel Sekreteri Asým Akansoy, Naci Talat'ýn ölüm yýldönümü nedeniyle yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Naci Talat; barýþ, demokrasi ve adalet için, ekmek ve özgürlük için, birleþik federal Kýbrýs için hiçbir fedakârlýktan sakýnmadan kendisini ortaya atan bir mücadele adamýydý. O'nun, iþbirlikçilerden korkusuzca hesap sorduðu 'Kimdir be bunlar' haykýrýþý bugün hala içimizi coþkuyla titretiyor" ifadelerini kullandý. Akansoy açýklamasýnda, "Bugün toplumsal barýþa, özgürlük ve demokrasiye, ekmek ve iþ güvencesine, çözüme olan ihtiyacýmýz her zamankinden daha fazla. Çünkü artýk hiçbir zaman olmadýðý kadar tehlikeli biçimde topyekûn toplumsal varoluþumuz tehdit altýnda" diyerek, UBP Hükümeti'ni eleþtirdi ve hükümeti Kýbrýslý Türklerin tüm birikimini, gelmiþi ve geçmiþiyle tüm deðerlerini haraç mezat sattýðýný savundu. "Kýbrýs Türk halkýný yok etmek isteyenlerin bu pervasýzlýðý karþýsýnda genciyle yaþlýsýyla, kadýnýyla erkeðiyle, çalýþanýyla esnafýyla tüm Kýbrýslý Türklerin en geniþ mücadele cephesini oluþturmalarý gerektiðini" kaydeden Akansoy, "Bu akýl almaz talana dur demek ve hesap sormak görevinin yine bizlerin omzunda olduðunu bizlere Naci Talat söylüyor" dedi. bilmeden yutabildiklerini, bunun da çocuklarýn saðlýðýnda risk oluþturduðunu söyledi. Bugüne kadar pek çok çocuðun midesinden yuttuklarý farklý cisimleri çýkardýðýný anlatan Kalaycý, 11 yýldýr, özellikle ebeveynlerin dikkatini çekmek ve konunun önemini vurgulamak için bu cisimlerden koleksiyon oluþturduðunu belirtti. TOHUMLUK ARPA VE BUÐDAY ALIMLARI Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Pazartesi günü tohumluk arpa ve tohumluk buðday alýmlarýna Akdoðan'daki tohum temizleme tesisinde baþlanacaðýný açýkladý. TÜK'den yapýlan açýklamada, alýnacak tohumluk arpalarýn Atenais ve Gitria cinsi tohumluklar olacaðý, tohumluk buðdayýn da Sarý Çanak cinsi buðday olacaðý açýklandý. Açýklamada, 30 Haziran Perþembe günü ise yemlik arpa alýmlarýna baþlanacaðý bildirildi. Yemlik arpa alýmý yapacak kapalý depolar Haspolat, Güzelyurt, Lefkoþa, Geçitkale, Ýskele, Kumyalý, Gazimaðusa ve Akdoðan olarak açýklandý. Kurumdan yapýlan açýklamada, yükleme yapýlýrken tutuk, küflü, nemli ve taþlý topraklý zahirelerin kesinlikle yüklenmemesi gerektiði, zahirenin bu durumda gelmesi halinde depolardaki sorumlular tarafýndan ürünlerin geri çevrileceði belirtildi. 28 Haziran Salý Zumba Dans/Fitness Kursu Her Salý ve Perþembe günü, 20:00-21:00 saatleri arasýnda Yalýn Guest House da gerçekleþen olan Zunba dans/fitness kurslarýnýn ücreti ders baþýna 30 TL, 4 dersin ücreti ise 100 TL dir. Daha fazla bilgiye (Isabelle) ve (Handan) numaralý telefonlardan ulaþabilirsiniz. 1 Temmuz Cuma Deep House Theraphy DJ Atesh K. nýn çalacaðý parçalarý dinleme þansý bulacaðýnýz etkinlik, özellikle house müzik sevenler için oldukça cazip bir haftasonu alternatifi/ Lefkoþa, Atölye Cadý Kazaný Cafe, 22:00-02: Temmuz Cuma Çadýr Festivali Adalý Fun Club ýn organize ettiði Çadýr Festivali, doða yürüyüþlerinden, beach voleybola, dalýþ seanslarýndan partilere kadar 17 Temmuz a üç güne sýðdýrýlan birçok farklý etkinliði içeriyor. Yedikonuk Köyü-Kumluk Plajýnda yer bulacak etkinliðe katýlým ücreti TL. Daha fazla bilgiye numaralý telefondan ulaþabilirsiniz/ 10:00-18:00. AYH'DEN KAN BAÐIÞI- Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi (AYH), dün sabah, Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde kan baðýþý etkinliði düzenledi. Hareket genel sekreteri Hasan Arýburun, kan vermenin insanlýk ve yurttaþlýk görevi olduðunu ifade ederek, yaptýklarý her etkinlikte birlik ve beraberliðin, yardýmlaþmanýn altýný çizmeye çalýþtýklarýný ve halkýn bireysel deðil toplumsal yaþamasýný teþvik ettiklerini söyledi. "Birbirimizi sevmeli, yardýmlaþmalý ve sýkýntýlarýmýzý aþmak için özveride bulunmalýyýz" diyen Arýburun, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Baðýþçýlarý Günü'nde Lefkoþa'da yaptýklarý kan baðýþýnýn ardýndan, ihtiyacý göz önünde bulundurarak diðer ilçelere de yaymayý hedeflediklerini ve bugünkü kan baðýþýnýn 5. kampanyalarý olduðunu ifade etti. Arýburun, özellikle thalassaemia hastalarýnýn ihtiyaçlarýný ve çaðrýlarýný dikkate aldýklarýný kaydederek, sürekli kana ihtiyaç duyan kardeþlerine bir nefes vermekten büyük mutluluk duyduklarýný dile getirdi. 5 Aðustos Cuma The Midsummer Ball DJ Ramsey & Fen, J Junior, Cutting Edge, Celil ve daha birçok farklý DJ in yer alacaðý yaz ortasý eðlencesi açýk plaj partilerini sevenler için ideal görünüyor/ Girne, Escape Club, 22:00-04:00. SODAY ÜYELERÝ DE KAN VERDÝ- Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (SODAY) üyeleri dün kan baðýþýnda bulundu. Dernekten verilen bilgiye göre, Dernek Baþkaný Ahmet Yöntem kan baðýþlarýnýn devam edeceðine iþaret ederek, kan baðýþlarýnýn ada geneline yayýlarak ve artýrýlarak sürdürüleceðini belirtti. "Bir damla kan hayat kurtarýr''sözünü hatýrlatan Ahmet Yöntem, çeþitli kurum ve kuruluþlarla temas halinde olduklarýný ve bu kan baðýþlarýnýn artýrýlmasý için öncü olmaya çalýþtýklarýný söyledi.

14 14 25 Haziran 2011 Cumartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Müslümanlýðýn temel kitabý. 2-Gerçekleþme imkaný bulunan, mümkün. Kuzu sesi. 3-Ýnsan ve hayvanlarda yaþamayý saðladýðýna ve ölümle vücuttan ayrýldýðýna inanýlan madde dýþý varlýk. Beyazla az miktarda karanýn karýþmasýndan oluþan renk. Özel gezinti teknesi. 4-Amerikyum'un kýsaltmasý. Bilim, fen konularýyla siyasi, ekonomik ve toplumsal konularý açýklayýcý veya yorumlayýcý niteliði olan gazete veya dergi yazýsý. 5-Ters okunuþu "Yahudi din adamý". Harf okunuþu. Vilayet. 6- Us. Bir ilde hükümeti temsil eden yetkili yönetim görevlisi. 7-Kaçan kimseyi ele geçirmek, derdest etmek. 8-Azarlama, baþa kakma. En kýsa zaman. 9-Güneþ doðmadan önceki alacakaranlýk. Doðu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kýyý teknesi. 10-Sonsuz, ölümsüz. Hafifçe topallayan. 11-Ýradenin yitimi, dýþ etkilere karþý duygunluðun ortadan kalkmasý ve hareket organlarýna verilen herhangi bir durumun olduðu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Tuna Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Hacýbulgur Apt. No:16 B Yeniþehir Tel: Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. M. Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu-Damdelen Petrol Yaný) Tel: Maðusa Sakarya Eczanesi: Sülün Sok. No:1 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Ece Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Yaþam Hastanesi Yaný Lefkoþa Yolu Tel: Girne Baþak Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:31 Ocak Kulübü Karþýsý Tel: Nazým Varýþ Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Yayla Mahallesi No:149 Alsancak Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ýhtiyarlamak, yaþlanmak. Eþi olmayan, biricik, yegane. 2-Eklemek, ilave etmek. Kuru tütün yapraðýný andýran kýzýlýmsý kahve rengi. 3-Ters okunuþu "Çok taneli bir sonbahar meyvesi". Güveni kötüye kullanma, aldatma, vefasýzlýk. 4-Avrupa Birliði'nin kýsa yazýlýþý. Manda yavrusu. Bulunma hali eki. 5-Bir erkekle bir kadýnýn evlilik birliði kurmasýný saðlayacak kanuni iþlem. Ýnsan öldüren kimse. 6-Soðukla sýcak arasý, ne soðuk ne de sýcak. Can veya mal kaybýna veya zararýna sebep olan kötü olay. 7-Bir yaz meyvesi. Bir kimseye veya bir aileye kendi adýndan ayrý olarak sonradan takýlan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliðinden kaynaklanan ad. 8-Rütbesiz asker. Bulgar para birimi. Tekerleklerin merkezinden geçen ve taþýtýn altýna enlemesine yerleþtirilmiþ mil, dingil. 9-Harf okunuþu. Gözü görmeyen, kör. Bir nota. 10-Dolaylý anlatým. Duyuru. 11-Mecazi anlamda "Çok az para". Müzikte sesin yankýlanmasý. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Kutup Ekspresi TNT / Saat: 20:15 Yönetmen: ROBERT ZEMECKIS Oyuncular:TOM HANKS, LESLIE ZEMECKIS, EDDIE DEEZEN, NONA GAYE, PETER SCOLARI, ANDY PELLICK Þüpheci bir çocuk, Noel Baba'nýn gerçekten varolup olmadýðýný merak eder ve Kuzey Kutbu'na doðru heyecanlý bir tren yolculuðuna çýkar. Yolculuða çýkan diðer çocuklarla birlikte, kendilerini büyük bir maceranýn içinde bulurlar. Bu küçük ve zeki çocuk, inananlar için hayatýn mucizelerinin asla solmadýðýný kendisine gösteren bir keþif serüvenine dalacaktýr. Kurt Kapaný KANALTÜRK / Saat: 21:45 Orijinal Adý : Wolfhound Yönetmen : Nikolay Lebedev Oyuncular : Aleksandr Bukharov, Oksana Akinshina, Igor Petrenko, Eugenia Tudorasco Yapým : 2007 Ölüme mahkumdu ama hayatta kalmayý baþardý ve artýk tek amacý katledilen kabilesinin intikamýný almaktý; o kendisine Volkodav diyen büyük bir savaþçýydý ve kabilesi Bozkurtlar'dan geriye kalan tek adamdý. Ölümcül Oyun TNT / Saat: 22:10 Orijinal Adý : Sleuth Yönetmen : Kenneth Branagh Oyuncular : Michael Caine, Jude Law, Harold Pinter, Carmel Oslullivan Yapým : 2007 Dram-Gerilim Son derece zeki iki Ýngiliz numara ve aldatma oyununun içindedirler. Andrew Wyke, eþi Maggienin kendisini daha genç bir erkek için terk etmiþ olan ve bir akýllý-evde yalnýz yaþayan ünlü bir yazardýr. Zeki, çekici ve ünü her geçen gün artan bir aktör olan Milo Tindle ise zeki ve çekici olma yeteneklerini ayný anda çok iyi kullanmayý bilmektedir. Asla Pes Etme SHOW TV / Saat: 23:30 Orijinal Ýsmi: Never Back Down Türkçe Ýsmi: Asla Pes Etme Yapým Yýlý: 2008 Tür: Aksiyon, Dram Yönetmen: Jeff Wadlow Oyuncular: Sean Faris, Amber Heard, Cam Gigandet Iowa'dayken futbol takýmýnýn yýldýz oyuncusu olan Jake, bu yeni kentte tam bir yabancý gibidir. Sessiz ve çekingen mizacý; çevresinde kaba ya da kýlýksýz olarak algýlanan giyimiyle "yeni gelen çocuk" muamelesi gördüðü için ilk etapta arkadaþ edinemez. Ryan adlý kabadayý ruhlu bir gençle istemeden kavga etmek zorunda kalan Jake dövüþü kaybedince de çevresi tarafýndan aþaðýlanmaya ve küçümsenmeye baþlar. Ancak Jake'in iyi kalpli sýnýf arkadaþý Max, onda bir þampiyon ruhu görmektedir. Jake'e kýsaca MMA olarak bilinen karýþýk savunma sanatlarý sporundan bahseder. Sonra da onu bu sporu öðreten kendi koçu Jean Roqua ile tanýþtýrýr. Bu sporu öðrenmeye baþlayan Jake'in, MMA'nýn bir sokak dövüþü olmadýðýný, baþlýbaþýna bir sanat olduðunu fark etmesi uzun sürmez. Garez 3 TNT / Saat: 23:59 O: Shawnee Smith, Matthew Knight. Y: Toby Wilkins. Yeni bir hedefe yönelen kötü ruh Kayakoyu durdurabilecek tek kiþi bir Japon kadýndýr ve bu iþ için Chicagoya gelmesi gerekir. HATAY'DA 11 BÝN 739 SURÝYELÝ Suriye'deki olaylardan kaçarak Hatay'a gelen Suriyelilerin sayýsýnýn 11 bin 739'a ulaþtýðý bildirildi. Valilik Basýn Bilgilendirme Merkezinden yapýlan açýklamada, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad'ýn hafta baþýnda ''genel af'' açýklamasýna raðmen Türkiye'ye sýnýrdan geçiþlerin arttýðý bildirildi. Dün bin 578 kiþinin giriþ yaptýðý, toplam sayýnýn 11 bin 739'a yükseldiði kaydedildi. Dün gelenlerin Reyhanlý'da Kýzýlay tarafýndan kurulan ''Hac Konaklama Tesisleri''ne yerleþtirildiði ifade edildi. 50 Suriyeli'nin de Hatay'daki çeþitli hastanelerde tedavilerinin sürdüðü, bunlara 39 kiþinin refakat ettiði bildirildi. HIRVATÝSTAN'IN ÜYELÝÐÝ KESÝNLEÞTÝ AB devlet ve hükümet baþkanlarý Hýrvatistan'ýn 1 Temmuz 2013'te üye olabilmesinin yolunu açtý. AB zirve kararlarýnda, Hýrvatistan'ýn katýlým müzakerelerinin bu ay içinde tamamlanmasý ve katýlým anlaþmasýnýn Aralýk ayýnda imzalanmasý istendi. Kararlarda, üyelik müzakerelerinin tamamlanmasýnýn ardýndan Hýrvatistan'ýn AB Komisyonu tarafýndan izlenmeye alýnacaðý belirtilerek reformlarýn ayný kararlýlýkla sürdürülmesi istendi. SURÝYE'DE ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI Suriye Ýnsan Haklarý Gözlemcisi adlý kuruluþ yaptýðý açýklamada, Suriye'de bugün düzenlenen gösterilerde toplam 9 kiþinin hayatýný kaybettiðini bildirdi. Kuruluþun yetkililerinden Muhammed Enad Süleymane, Suriye'nin baþkenti Þam'ýn birkaç kilometre güneyinde yer alan Kessua kentinde, güvenlik güçlerinin göstericileri daðýtmak amacýyla açtýðý ateþte, 5 kiþinin öldüðü, 6 kiþinin de yaralandýðýný belirtti. Daha önce yapýlan açýklamada 1 kiþinin öldüðü, 9 kiþinin de yaralandýðý belirtilmiþti. RUMLAR ATÝNA'DA ''EZEL''Ý PROTESTO ETTÝ Kýbrýslý Rumlarýn ''Ezel'' dizisinin Yunanistan'da gösterime girmesini protesto ettiði bildirildi. Atina'da yayýmlanan Elefterotipiya gazetesi, Kýbrýslý Rum öðrencilerin dün dizinin yayýnlandýðý ANT1 televizyon kanalý dýþýnda toplanarak dizinin yayýnlanmasýný protesto ettiklerini ve yanýna son verilmesini istediklerini yazdý. Protestocularýn, ''ANT1 unutuyorsun, Türklere tapýyorsun'' þeklinde slogan attýklarý belirtilen haberde, kanalýn önündeki eylemin yaklaþýk bir buçuk saat sürdüðü kaydedildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 25 Haziran 2011 Cumartesi 15 DÝKMEN'DE HAÞARE VE SÝNEÐE KARÞI ÝLAÇLAMA Dikmen Belediyesi Temizlik Þubesine baðlý ilaçlama ekibi, belediye sýnýrlarý içerisinde bulunan ev ve aðýl bölgelerinde ilaçlama çalýþmalarýný sürdürüyor. Dikmen Belediyesi Temizlik Þubesinden yapýlan açýklamaya göre, sýcaklarýn artmasýyla birlikte, atýk sularýn da neden olduðu haþare ve sineðe karþý yapýlan ilaçlama çalýþmalarýnýn gece gündüz devam ederken, bölge içerisinde bulunan dere ve su göletleri de düzenli olarak ilaçlanýyor. ÇOKKÜLTÜRLÜ "YEMEK FESTÝVALÝ" Arabuluculuk Derneði tarafýndan desteklenen "Kýbrýs Gençlik Aðý", UNDP-ACT tarafýndan desteklenen Gençlik Aktivizm Projesi kapsamýnda çok kültürlü bir yemek festivali düzenleniyor. "Birbirimizin yemeklerini tadalým" (Let's Eat Each Other's Food!) sloganýyla düzenlenecek etkinlik bugün 18.30'da ara bölgede Ledra Palace Otel yakýnlarýndaki Ýþbirliði Evinde yer alacak. Kýbrýs Gençlik Aðý gençlik geliþimi ve aktivizm adýna çalýþmalarýný sürdüren 12 Kýbrýslý Türk ve Rum kuruluþtan oluþuyor. ERDEMLÝ'DE UNDP-PFF PROJESÝ TAMAMLANDI Avrupa Birliði ve Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Projesi- Gelecek Ýçin Ortaklýk (UNDP-PFF) tarafýndan Deðirmenlik Belediyesi sýnýrlarý dahilinde bulunan Erdemli'de "Köy Meydanýnda Kentsel Hayatýn Ýyilileþtirilmesi" projesinin tamamlanmasýnýn ardýndan Deðirmenlik Belediyesi iþbirliðiyle bir açýlýþ töreni yapýldý. Deðirmenlik Belediyesi Halkla Ýliþkiler Biriminden verilen bilgiye göre, gecede Avrupa Komisyonu Temsilcisi Michealla Di Bucci, UNDP-PFF temsilcisi Tiziana Zennaro, Deðirmenlik Belediyesi Baþkaný Osman Iþýsal ve Erdemli Muhtarý Kamil Þenocaklý birer konuþma yaptý. Gecede kýsa bir konuþma yapan Deðirmenlik Belediye Baþkaný Osman Iþýsal, Deðirmenlik Belediyesi olarak sýnýrlarý dahilinde bulunan her köyün çaðdaþ yapýya kavuþmasý için çalýþtýklarýný ifade ederek bütün köylerin kentsel yapýya ulaþtýrýlmasý çabasý içinde olduklarýný belirtti. Iþýsal, sözlerinin devamýnda erdemli köyünde yapýlan projenin tamamlanmasýnda emeði geçen herkese teþekkür etti. MESLEK LÝSELERÝNE GÝRÝÞ SINAVI BUGÜN Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý 11 meslek lisesine yeni ders yýlýnda alýnacak öðrencilerin belirleneceði sýnav bugün dört ilçede yapýlýyor. Saat 09.30'da baþlayacak sýnav, Lefkoþa'da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'nde, Güzelyurt'ta Güzelyurt Meslek Lisesi'nde, Gazimaðusa'da Dr. Fazýl Küçük Meslek Lisesi'nde ve Ýskele'de Kumyalý'daki Karpaz Meslek Lisesi'nde yer alacak. 631 öðrencinin baþvurduðu sýnavda, 9. sýnýf müfredatýndan 40 Türkçe, 40 matematik ve 20 de bilgisayar sorusu yöneltilecek. Öðrencilerin puanýna, yarýnki sýnavýn sonucu yüzde 70; öðrencilerin 9. sýnýf karne derecesi ise yüzde 30 etkili olacak. Baþvuran öðrencilerin tümünün doðru tercihler yapmalarý halinde 11 meslek lisesine kayýt hakký kazanmasý beklenen sýnav sonuçlarý, yarýn akþam saatlerinde açýklanacak. ÝHALE DUYURUSU TEKLÝF KABULÜ SIRA NO: 164/2011 1) Þht. Yalçýn Ýlkokulu 1. kat tip 2 derslik ve merdiven inþaatý yapýmý (Þartname TL+KDV) (Bu ihaleye Encümene kayýtlý tüm yapý iþleri müteahhitleri katýlabilir.) 2) Lefkoþa Türk Maarif Koleji içerisinde mevcut prefabrik binanýn sökülüp yerine tip zemin 2+1 kat 2=4 derslik inþaat iþleri yapýmý (Þartname 300.-TL+KDV) (Bu ihaleye Encümene kayýtlý 1., 2., 3., 4. sýnýf yapý iþleri müteahhitleri katýlabilir.) 3) Atatürk Ýlkokulu demir kapý pencerelerinin sökümü, dýþ cephe boyasý, siding kaplý yeni bahçe duvarý, boya ve drenaj iþleri yapýmý (Þartname 500.-TL+KDV) (Bu ihaleye Encümene kayýtlý 1., 2., 3. sýnýf yapý inþaat müteahhitleri katýlabilir) 4) Deðirmenlik Ýlkokulu tuvalet ve soyunma odasý binasý inþaatý iþleri yapýmý (Þartname 300.-TL+KDV) (Bu ihaleye Encümene kayýtlý tüm yapý iþleri müteahhitleri katýlabilir.) 5) Lefke Gazi Lisesi nin tadil ve tamirat iþleri yapýmý (Þartname 300.-TL+KDV) (Bu ihaleye Encümene kayýtlý tüm yapý iþleri müteahhitleri katýlabilir.) için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. 7-Ýnþaatlarla ilgili Müteahhitlerin 19/98 sayýlý Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý gereði Encümene kayýt þartý gerekmektedir. Ayrýca Müteahhitler sýnýf karnesi fotokopisini teklifler ile birlikte sunacaklardýr. Teklifler en geç 07 Temmuz, 2011 Perþembe günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki Merkezi Ýhale Komisyonu teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartnameler Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ndan temin edilebilir. Maliye Bakanlýðý Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý BU PROJENÝN FÝNANSMANI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ ve KKTC TARAFINDAN KARÞILANMIÞTIR.

16 16 25 Haziran 2011 Cumartesi

17 25 Haziran 2011 Cumartesi 17

18 18 25 Haziran 2011 Cumartesi

19 25 Haziran 2011 Cumartesi 19 KTOEÖS BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDÝ GÖKÇEBEL: POLÝS VE YARGI KULLANILDI Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), Kýbrýs Türk halkýnýn varoluþ mücadelesinin hedefinin sistem ve rejim olduðunu savunarak, KTOEÖS'ün bu mücadelenin parçasý olduðunu ve olmaya devam edeceðini bildirdi. KTOEÖS dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, yaþanan son geliþmeleri deðerlendirerek, kendi duruþlarýný kamuoyuyla paylaþtý. KTOEÖS Genel Sekreteri Mehmet Taþker, "kapitalist sistemin direkt saldýrýsý altýnda olduklarýný, sýnýf mücadelesinin gerekleri doðrultusunda polisle çatýþmadan çekinmeyeceklerini, ancak sýnýf mücadelesi çerçevesinde yaþanacak çatýþmanýn bugün manipüle edilerek yansýtýlmaya çalýþýldýðý gibi polisle çeteleþmeye benzer bir çatýþma olmayacaðýný" söyledi. Taþker bir soru üzerine, KTOEÖS'ün sýnýflar mücadelesinin her aþamasýnda olduðunu ve olmaya devam edeceðini de belirtti. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel ise, önceki gün yaþanan ve kendisini "fiili olarak yargýsýz cezalandýrmaya dönen" tutuklama süreci ve son dönemde yaþananlarý deðerlendirdi. Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: Toplantýlara, evlere istek üzerine þeftali kebabý hazýrlanýr. Tel: (Zekai nin Yeri) Satýlýk Antika berber koltuðu Tel: Gökçebel, ortada suç ve suçlama olmadan, ifade vermeye yönelik davete katýlmayacaðý yönünde bir cevap vermeden önceden alýnan tutuklama kararýyla yapýlmak istenenin yargýsýz infaz kurumu aracýlýðýyla halkýn gözünde varoluþ mücadelesi içinde yer alanlarý mahkum etme olduðunu savundu. Gökçebel, "tüm kurum ve yaþam þekliyle yok edilmek istenen" Kýbrýs Türk toplumunun verdiði demokratik ve meþru mücadelenin varoluþ mücadelesi olduðunu anlatarak, mücadelenin, "ömrünü tamamlayan" rejimin saldýrýsý altýnda olduðunu vurguladý. Tahir Gökçebel, "polis ve yargýnýn kullanýlarak hiçbir demokratik devlette olmayacak bir þekilde" tutuklanmalarýnýn kabul edilemez olduðunu vurgulayarak, "Suç iþlemiþsek (ki iþlemedik), yerimiz belli. 'Ýfade vermeye gelmeyeceðiz' demedik" þeklinde konuþtu. Mahkemeden derdest emri çýkararak kendisini tutuklayan ve bir gece hücrede býrakanlarýn sabahleyin önüne yazýlý olarak kabul eder misin etmez misin sorusunu soran bir yazý koyarak, serbest býraktýklarýný anlatan Gökçebel, bunun insanlarýn baský altýna KÝRALIK DAÝRE Küçük Kaymaklý da 2+1 ve 3+1 kiralýk daire Tel: OTOBÜS TURU Metehan'dan hareket,yeþilýrmak kapýsýndan çýkýþ, Pirgo'da kahve molasý, Afrodit Hamamý, Hirsofu, Baf limaný, Yeroþibu, Limasol, Polemidya, Trodos ve Bostancý kapýsýndan giriþ... Metehan son durak... Tarih: 26 Haziran 2011 Pazar Saat: Müracaat: alýnmasý olduðunu savundu. Gökçebel, yapýlanlarýn, meþru varoluþ mücadelesini sürdüren insanlarý terörize etmek olduðunu ileri sürerek, olayýn "siyasi bir zorbalýk olduðunu" belirtti. Tahir Gökçebel, Kýbrýs'ta verilen meþru ve demokratik mücadelenin hedefinin, sistem ve rejimi deðiþtirme olduðunu öne sürerek, bu mücadelenin kesintisiz süreceðini ifade etti. Gökçebel, bu mücadele sürecinde önceki gün yaþanan tutuklanma olayý süresince kendisine ve doðal olarak mücadeleye destek veren Sendikal Platform üyesi tüm sendikalar, sivil toplum örgütü yönetici ve üyeleriyle halka ve kendi sendikasýnýn üyelerine teþekkür etti. Tahir Gökçebel, "meþru ve demokratik olarak sürdürülen mücadelede eksen deðiþtirilerek, hedefi salt polisle çatýþmak olan bir anlayýþa izin vermeyeceklerini" de kaydetti. YAZILI AÇIKLAMA Basýn toplantýsýnda daha sonra KTOEÖS Yönetim Kurulu tarafýndan hazýrlanan yazýlý açýklama Eðitim Sekreteri Ozan Çölü tarafýndan okundu. "Faþizm ve Polis Devletinin Gölgesinde" KAYIP DÝPLOMA Demokrasi Ortaokulu ndan aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Oðuzhan Yüksel SATILIK CALÝFORNÝAN TAVÞANLAR Cins Californian tavþanlar uygun fiyata satýlýktýr SATILIK ARAÇLAR 2004 model Toyota Avensis ve 2004 model Ford Focus Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa stg Taþkýnköy de zemin satýlýk apartman dairesi stg baþlýklý yazýlý açýklamada, Kýbrýs Türk toplumunun her anlamda kuþatýldýðý öne sürülerek, "bugün beyinlerdeki ablukanýn kaldýrýlmasý"; Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) çalýþanlarýnýn; Lefke bölgesi insanlarýnýn verdiði mücadelenin; DAÜ'nün yanýnda olma zamaný olduðu kaydedildi. Açýklamada, ayný zamanda bugün, eðitimde özelleþtirmeye karþý durma, toplumsal varoluþa sahip çýkma günü olduðu belirtilerek, "1974 sonrasý yaratýlan ganimetçi, yandaþçý, yaðmacý, rejimin ömrünü doldurduðu" vurgulandý. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti'nin, ülkede yaþanan ve Kýbrýs Türkü'nün "yok oluþunu hazýrlayan" politikalarýnýn sonuçlarýnýn birer birer günlük yaþantýda herkesin görebileceði þekilde ortaya çýktýðý iddia edilen açýklamada, "Toplumumuzun her kesiminde, her kurumunda bunu hissetmeye baþladýk" ifadesi kullanýldý. Açýklamada, son dönemde "özelleþtirme" adý altýndaki çok uluslu sermayeye karþý yükseltilmeye çalýþýlan direniþin, hukuku da kendi çýkarlarýna alet ederek, þiddet uygulamalarýyla durdurulmaya çalýþýldýðý da belirtildi. "Bu durum aslýnda bir polis ve asker devleti tarafýndan yönetildiðimizi bütün çýplaklýðý ile ortaya koymaktadýr" denilen açýklamada, "dün gerçekleþtirilen bir operasyonla KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel'in hakkýnda hiçbir hukuki dayanak gösterilmeden tutuklama emri çýkarýldýðý" savunuldu. Yazýlý açýklamada, "bu operasyona" KTOEÖS ile Sendikal Platform içerisindeki sendika ve derneklerin örnek bir dayanýþma göstererek karþý çýktýðý kaydedilerek, "Bu direniþ karþýsýnda operasyon gerçek amacýna ulaþamamýþtýr" denildi. SATILIK TRAKTÖR Satýlýk Same marka traktör SATILIK EV Dikmen de 1500 metrekare arsa içinde 3+1 ev ve yarým inþaat SATILIK Restoran malzemeleri KÝRALIK Gönyeli Yenikent'te Güzelyurt anayolu üzerinde metre kare sendeli, iki duvarý ayna döþenmiþ geniþ salon teklif usulü kiralýktýr. Tel: (Ýþ saatlerinde) I, Ann Eleanor Satchell (widow). Of, Akdeniz Sok No 4 Karakum, Girne. North Cyprus Intend to marry Bülent Soðuk (single) of, Akdeniz Sok No 4 Karakum, Girne. North Cyprus at Küçükyalý Evlendirme Merkezi Merkez Mah. Cumhuriyet Cd. No18 Küçükyalý/Maltepe/ Ýstanbul-Türkiye On 30th September Any person knowing of any lawful impediment to the marriage should without delay notify: British High Commission, Consular Section, Alexander Pallis Street, Nicosia 1587 Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel:

20 Aysal "Çok iyi bir forvet alacaðýz" Galatasaray'da Drogba'yý transfer listelerine aldýklarýný belirten Ünal Aysal, ''Önceliklerimiz içinde forvet pozisyonunda oynayabilecek 3-4 isim var. Bunlarýn içinde bizim kadromuza en iyi uyumu saðlayacak ve maliyet yönünden de kulübe çok büyük yük olmayacak en rasyonel seçimi yapmaya çalýþýyoruz. Gönyeli'ye Yönlüer sahip çýkýyor n Gönyeli'de geçmiþ yýllarda baþkanlýk ve yöneticilik yapmýþ, siyasette de hizmet vermiþ bir isim olan Ahmet Yönlüer dün yaptýðý açýklamada "Birlik ve beraberlik ortamý olursa ben baþkanlýða varým" dedi Atýcýlarýmýz, Türkiye Olimpik Skeet Þampiyonasý'nda Murat Ankut, Türkiye 5'incisi n Gençler Kategorisi'nde yarýþan Ayhan Halit Acarkan, puanlama atýþlarý ile toplam 126 vuruþ puaný ile Türkiye Gençler Trap Ýkincisi oldu Türkiye Atýcýlýk ve Avcýlýk Federasyonu tarafýndan düzenlenen Trap ve Skeet Türkiye Þampiyonalarý olimpik disiplinde gerçekleþtiriliyor Haziran 2011 tarihleri arasýnda Eskiþehir'de düzenlenen Türkiye Olimpik Trap Yarýþmasý'na katýlan atýcýlarýmýz, Haziran 2011 tarihleri arasýnda Konya'da düzenlenecek Türkiye Olimpik Skeet Baþkanlýk krizi yaþanan Gönyeli'de eski baþkanlardan Ahmet Yönlüer kulüpte birlik ve beraberlik olduðu takdirde olaðanüstü genel kurulda baþkanlýða aday olmayý düþünebileceðini söyledi. 27 Haziran Pazartesi akþamý Olaðanüstü Genel Kurul'a gidecek olan Gönyeli'de, henüz baþkanlýk için kimse aday olmadý. Eski baþkanlardan Ahmet Yönlüer yaptýðý açýklamada kulüp içerisinde muhabbet olacaksa ve bu muhabbet, kulübün ilerlemesine vesile olacaksa baþkanlýðý o zaman düþünebileceðini söylerken, Gönyeli'ye gönül veren herkesin kulübe katký koymasý gerektiðini belirtti. Kulüp baþkanlýðý için çok sayýda telefon aldýðýný da söyleyen Yönlüer, bu telefonlarýn kendisini mutlu ettiðini belirtirken Gönyeli camiasýnýn bir bütün olacaðýna da inandýðýný ifade etti. Kulübün en büyük eksikliðinin tesisleþme ve sabit gelir yapýsýnýn olmadýðý olduðuna dikkat çeken Yönlüer, kulüpte her daim dönemsel Þampiyonasý'na katýlýyor. Genç Erkekler Kategorisi'nde yarýþan sporcumuz Ayhan Halit Acarkan, rakipleri arasýnda büyük baþarý göstererek Türkiye Gençler finalinde yer aldý. Türkiye Genç Milli atýcý sporcularý arasýnda puanlama atýþlarý ile toplam 126 vuruþ puaný elde eden Ayhan Halit Acarkan, Türkiye Gençler Olimpik Trap ikincisi olmayý baþardý. Türkiye'deki Olimpik Trap-Skeet Þampiyonasý'na katýlan sporcularýmýz þöyle. Trap Büyük Erkekler: Murat Ankut (Maraþ A.A.Birliði) Halil Paþa (Gazimaðusa A.A.Birliði) Trap Genç Erkekler: Ayhan Halit Acarkan (Girne A.A.Kulübü) Raif Paþa (Gazimaðusa A.A.Birliði) düþüncelerin gündeme geldiðini, bu yüzden de tesisleþme yapýlmadýðýný, bunun da baþarýyý sürekli kýlmadýðýný vurguladý. Kulüpte en önemli þeyin birlik ve beraberlik olduðunu yineleyen Ahmet Yönlüer, böyle bir ortam olursa kendisinin de deneyimlerini, tecrübelerini ve iþ hayatýndaki baðlantýlarýný Gönyeli için kullanabileceðini söyledi. Kesin kararýný önümüzdeki 1-2 gün içinde verecek olan Ahmet Yönlüer, Gönyeli'ye gönül vermiþ olan herkesin elini taþýn altýna koymasý gerektiðinin de altýný çizdi. 15 Haziran'da gerçekleþtirilen olaðan genel kurulda mali ve faaliyet raporu onaylanan Gönyeli'de baþkan adayý çýkmamasý üzerine tek gündem maddesi ile 22 Haziran'da olaðanüstü genel kurula gidilmiþ ancak yine baþkan adayýnýn çýkmamasý nedeniyle olaðanüstü genel kurul 27 Haziran tarihine ertelenmiþti. Baþkan adayý olacak kiþinin tüzük gereði genel kurul saatineden 48 saat önce müracaat etmesi gerekiyor. Skeet Büyük Erkekler. Serkan Altuðra (Lefkoþa A.A.Kulübü) Berkant Öreç (Lefke A.A.Birliði) Mehmet Amcaoðlu (Gönyeli A.A.Kulübü) Skeet Genç Erkekler: Salahi Zaimoðlu (Gönyeli A.A.Kulübü) Ali Somuncu (Gönyeli A.A.Kulübü) Ali Çeler (Gönyeli A.A.Kulübü) Lefkoþa ve Y. Boðaziçi masterlerinden Mersin-Tarsus masterlerine ziyaret Masterlerimiz Mersin'de n Kafile Baþkanlýðýný Ertan Ali Güllü'nün yaptýðý Lefkoþa Masterleri ile Kafile Baþkanlýðýný Hasan Sancer'in yaptýðý Y. Boðaziçi Masterleri, Mersin'de 3 gün kalacak (Niyazi Ergülen / Mersin) Mersin-Tarsus masterlerinin daveti üzerine Mersin'e giden Lefkoþa-Y. Boðaziçi masterleri ilk gününü ziyaretlerle geçirdi. Kafile Baþkanlýðýný Ertan Ali Güllü'nün yaptýðý Lefkoþa Masterleri ile Kafile Baþkanlýðýný Hasan Sancer'in yaptýðý Y. Boðaziçi Masterleri, Mersin'de 3 gün kalacak. Toplam 40 master futbolcunun katýldýðý iki kafile, Türkiye Süper Lig kulüplerinden Mersin Ýdman Yurdu Spor Kulübü'nün tahsis ettiði otobüsle Mersin'e giderek beþ yýldýzlý Hosta Otel'e yerleþti. Önceki akþam, Özcan Macit Spor Tesisleri'nde Mersin Ýdman Yurdu Kulüp Müdürü Tayfun Keskin, Mersin Amatör Federasyon Baþkaný Mithat Ertay, Akdeniz Belediyesi As Baþkaný Bedrettin Tufan tarafýndan karþýlanan masterlerimiz, onurlarýna verilen akþam yemeðinde bir araya geldiler. Yemekte konuþan Ertan Ali Güllü, sporun dostluk getirdiðini, barýþlara katký saðladýðýný söyledi. Kurulan dostluklarýn kalýcý ve devamlý olacaðýna inancýný vurgulayan Ali Güllü bu sezon Türkiye Süper Lige terfi eden Mersin Ýdman Yurdu kulübünü tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi. Eliz Maloney yarý finalde Türkiye Tenis Federasyonu'nun Denizli þehrinde düzenlediði 12 Yaþ 1.Türkiye Yaz Kupasý'nda Eliz Maloney yarý final karþýlaþmasýndan 2-0 galip ayrýlarak yarý finale kaldý. Ýzmirli rakibine karþý zaman zaman zorlanan temsilcimiz Maloney, birinci seti 6-3 ikinci seti de 7-6 alarak þampiyonluk þansýný sürdürdü. Çeyrek finaldeki bir diðer baþarýlý raketimiz Þengül Tilki ise turnuvanýn 1 numaralý raketi karþýsýnda çok güzel bir oyun çýkarmasýna raðmen birinci seti 6-4 aldýktan sonra ikinci seti 7-5, final setini de 6-4 vererek yarý final oynama þansýný kaybetmiþ oldu. Erkekler kategorilerinde 3.'lük þanslarýný devam ettiren Rifat Ýnce ise rakibi karþýsýnda 4-2, 4-1'lik setler sonrasýnda 2-0 galip ayrýlarak üçüncülük yolunda bir engeli daha aþmýþ oldu. Ayberk Bilir ise Ýzmit'li rakibini 4-2, 4-5 ve 4-1'lik setlerle yenerek Rifat'dan sonra o da üçüncülük þansýný sürdürmüþ oldu. Çift erkekler kategorisinde mücadele veren Rifat Ýnce ve partneri Ayberk Bilir rakip partnerlerden birinin rahatsýzlýðýndan dolayý çýkamadýðý karþýlaþmayý hükmen kazanarak yarý finale kaldýlar. Çift bayanlarda ise Þengül Tilki ve Eliz Maloney rakipleri karþýsýnda 6-2'lik setler sonrasýnda 2-0 galip gelerek çeyrek finale kaldýlar. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3457 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3457 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent AYKO, ZEYKO, Sanayi Holding, Turizm iþletmeleri, KTHY ve nihayet DAÜ... Hepsi de gitti... Elektrik ve telefon da gidecek yakýnda... Kýbrýslý Türkler bitiriliyor... 'Kurtarýcý'ya sizin de bir 'Hastir' çekmenizin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3472 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3472 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Meclis kürsüsündeki bir bardak suyu yere döken Çakýcý, "Bir dahaki sefere benzinle geleceðim" dedi... Gel Mehmet gel, benzinle gel... Yakacaksan yak o meclisi... Bizden de bir bidon benzin helal olsun

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR Kutlu Adalý öldürüleli 15 yýl oldu. Tetikçinin rengi deðiþti, ama mermisi deðiþmedi... Ne papazlarýn, ne paþalarýn ordusu bizi sindiremedi... Ýmamýn ordusu mu sindirecek þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Değerli Arkadaşlar, Türkiye zor günlerden geçiyor. Ajan filmlerini aratmayan olaylar gün geçmiyor ki gündeme

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN... Rum tarafý Cenevre zirvesinden memnun. BM de memnun, AB de memnun... Solcu memnun, saðcý memnun... Nesreddin Hoca da memnun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI:

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MADALYONUN. Ahmet Kaptan: Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn

MADALYONUN. Ahmet Kaptan: Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn Baþbakanýn maaþý ile müdürün maaþýný kýyaslamak marifet mi Tayyip Bey? Kýyaslayabilirsen bir asgari ücretlinin maaþýný kýyasla baþbakanýn maaþý ile! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Temmuz 2010 Cumartesi

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3474 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KADIN, ERKEK, KOLTUK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3474 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KADIN, ERKEK, KOLTUK. Doðaya aykýrý cinsi münasebette bulunan þahýs tutuklanmýþ. Biz de Doða ya aykýrý hareket ettiðimiz için mi polis tarafýndan menzile alýndýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3750 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YAÐMALAYANA DÜN UMUT BUGÜN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3750 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YAÐMALAYANA DÜN UMUT BUGÜN Eroðlu'nun doðum günü milli gün ilan edilsin ve her yýl kutlansýn. "Allahýn izniyle 7 Mart 2014'te, benim doðum günümde anavatandan Kýbrýs'a su akmaya baþlayacak" dedi. Anladýnýz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

buna Bakanlýktaki rüþvet iddialarý soruþturuluyor... benzetti hedef gösteriyor diyerek polisi kutladý! Sendikal Platform BRT personeli

buna Bakanlýktaki rüþvet iddialarý soruþturuluyor... benzetti hedef gösteriyor diyerek polisi kutladý! Sendikal Platform BRT personeli Sendikal Platform'un dünkü eyleminde yalnýz iki pankart vardý ve polis hiçbirine dokunmadý! Polis mi imana geldi, yoksa biz mi geri adým attýk da ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Temmuz 2011

Detaylı

03.04.2013 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

03.04.2013 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 03.04.2013 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İzmir acil aramalarda İngiltere'yi örnek alacak İzmir Sağlık Müdür Yardımcısı

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman Dün mecliste yeni bir konuþma rekoru kýran Çakýcý ya laf atýlýnca, Arif Albayrak Býrakýn adamý konuþsun da aðzýndan bal akýyor dedi. Biz dememiþ miydik size, meclis ballý börekli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı