Yrd.Doç.Dr.Hikmet TEKÇE Dr. Nazım ERKURT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd.Doç.Dr.Hikmet TEKÇE Dr. Nazım ERKURT"

Transkript

1 Yrd.Doç.Dr.Hikmet TEKÇE Dr. Nazım ERKURT

2 Plazma hücre diskrazileri anormal plazma hücrelerinin klonal çoğalma gösterdiği hastalıklar grubudur. İmmünglobulinlerin tümünün veya parçalarının (ağır veya hafif zincir) olabilen bir monoklonal protein (M) aşırı miktarda üretilir. Bu hastalıkların tümüne monoklonal gammopatiler adı verilir.

3 En sık karşılaşılan monoklonal gammopatiler, önemi belirlenemeyen monoklonal gammopati(mgus), yavaş gelişen MM (SMM), hafif zincir amiloidozu ve waldenström makroglobulinemisidir(wm). MGUS ve SMM asemptomatik hastalıklardır ve tanım olarak hedef organ hasarı söz konusu değildir. Öte yandan MM da hedef organ hasarı vardır; anemi hiperkalsemi böbrek yetmezliği ve osteolitik kemik lezyonları izlenir. AL daha az karşılaşılan bir hastalıktır ve herhangi bir organı etkileyebilir.bunların başında kalp böbrek (nefrotik sendrom ve kronik böbrek yetmezliği) karaciğer gis ve sinirler gelir. WM ise immonglobulin M monoklonal proteini ile ilişkilidir ve hiperviskozite sendromuna, anemiye lenfadenopatiye ve hepatosplenomegaliye neden olur.

4 MGUS MGUS ta hastalar tümüyle asemptomatiktir. Serum monoklonal protein düzeyi 3 g/dl altındadır. Kemik iliğindeki plazma hücre sayısıda %10 un altındadır. Litik kemik lezyonları hiperkalsemi anemi ve plazma hücrelerinin artışına bağlı bir böbrek hastalığı gibi hedef organ hasarı yoktur.

5 SMM,Asemptomatik MM SMM veya asemptomatik MMda da hastalar asemptomatiktir. Öte yandan serum monoklonal proteini (IgG veya IgA) >3g/dl ve kemik iliğindeki plazma hücre oranı >%10 dur. Bu hasta grubunda hedef organ hasarı izlenmez. Öte yandan yıllık myeloma ve ilişkili malign bir hastalık gelişme riski %10 dan fazladır.

6 Multipl Myelom MM da hastaların hedef organ hasarı ile ilişkili yakınmaları vardır. Zaten MM tanısı konulabilmesi için gerekli olan kriterlerden birisi hedef organ hasarının varlığıdır. Kemik iliğindeki plazma hücre oranı %10 dan fazladır. Serumda ve idrarda proteinler rahatlıkla görülür. Nonsekretuar MM da ise monoklonal protein saptanamaz. Litik kemik lezyonları anemi hiperkalsemi ve altta yatan plazma hücre diskrazisine bağlı bir böbrek hastalığı vardır. Ortalama sağ kalım 4 yıldan azdır.

7 Waldenström Makroglobulinemisi WMde IgM tipi bir gammopati söz konudur. Klinik belirti ve bulgular hiperviskotizeye, anemiye, lenfadenopatilere ve hepatosplenomegaliye bağlıdır. Kemik iliği incelendiğinde %10 dan fazla belirli bir immunofenotip gösteren, plazma hücresi veya plazmositoid özellikler differansiasyon gösteren ve genellikler intratrabeküler bölgelerde yoğunlaşan br lenfoplazmostik infiltrasyon izlenir. Ortalama sağkalım süresi 5-6 yıldır.

8 Sistemik Hafif Zincir Amiloidozu Amiloid ilişkili sistemik sendromlar görülür. Etkilenen organ sistemlerine göre ky by gis sorunsalı karaciğer sorunları ve periferik sinir sıkışmları izlenir. Dokular incelendiğinde kongo kırmızı ile boyanma saptanır. Amiloidle infiltre olan dokular İmmunhistokimyasal incelemesinde hafif zincir birikimleri gösterilebilir. Monklonal plazma hücre çoğalması da saptanır. Beklenen ortalama sağkalım süresi 2 yıldır. Monoklonal plazma hücre hastalıkları olan bireylerde böbrek hastalığı özellikleri sık görülür. Böbrek hastalığının gösterileri hasarın gelişme biçimine göre değişir.

9 Gammopati İlişkili Böbrek Hastalıklarının Hasar Mekanizmaları Hafif zincirlerin özellikleri çok önemlidir. Böbrek hastalığının tipi ve seyri hafif zincir içindeki aa diziniyle ilişkilidir. Silendir nefropatisinde Tamm- Horsfall proteinlerine afinitesi olan hafif zincirler onunla kolayla kompleksler oluştururlar. Amiloidoz gelişimde de anahtar pozisyonlardaki aa hidrofobik olması nedeniyle proteinler yanlış katlanarak dokulara çökmektedir.

10 Bir diğer hasar mekanizması da yoğunlaşma etkisidir. Hafif ve ağır zincirler kolayca filtre olarak idrarda konsantre olabilmektedir. Filtre olmayan proteinler de glomerül bazal membranında takılarak birikmektedir. Böbreğin kendine özgü mikroçevresi de bu sürece katkıda bulunmaktadır. Düşük ph yüksek osmolalite ve yüksek üre konsantrasyonları, hafif zincirlerin potansiyel patojenik özelliklerine etki yaparak anormal proteinlerin şekillenmesine ve katlanmasına katkıda bulunmaktadır. Sadece Tamm- Horsfall birikme ve yoğunlaşma açısından hafif zincirlerin kolayca bağlanacağı bir substrattır.

11 Proksimal tubul hücreleri ve mezengial hücreler üzerinde de hafif zincirlerin bağlanabileceği moleküler reseptörler var. Prox tubuldeki kubülin/megalin kompleksidir.monoklonal hafif zincir varlığında NSAİDler ve kontrast ajanların toksisite olasılığında belirgin artış olmaktadır.

12 Glomerüllerde görülebilen patolojilerin başında AL amiloidaoz gelmektedir. Plazma hücre gammopati ilişkili GN den en sık görüleni MPGN ve immun komplex GN dir. Pamdronat kullanımına bağlı FSGN ve minimal değişiklik nefriti gelişebilmektedir.

13 Böbrek Hastalıkları Sıklıkla karşılaşılan 3 ana hastalık grubu hafif zincir hastalığı (myeloma böbreği) immunglobulin hafif zincir amiloidozu(al) hafif zincir depolanma hastalığı ve ağır zincir depolanma hastalığıdır. Bunun dışında hastalığın seyri sırasında akut tubüler nekroz gelişebilmektedir. ATN e neden olan etkenleri ise üç ana grupta yer almaktadır. 1)İlaçlar (NSAI ve bifosfonatlar) Bifosfanatlar MM ve diğer plazma hücre diskrazisi olanlarda ATN ye yol açabilmektedir. Hem zolendronik asit hemde pamidronat ATNye yol açmaktadir Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması yapılmalıdır. Pamidronat ayrıca minimal değişiklik hastalığı ve fokal segmental skleroza neden olabilmektedir. 2) IV yoldan kullanılan iyotlu kontrast ajanlar 3) Hiperkalsemi

14 Bu hasta grubunda daha az sıklıkla karşılaşılan diğer bir böbrek hastalığı da kriyoglobulinemik glomerulonefrittir. Daha az görülen sorunlardan biriside edinilmiş Fanconi sendromudur. Proksimal tubülllerde tubülopatiye bağlı olarak aminoasit, glukoz, ürik asit, kalsiyum, fosfat ve diğer organik asitler aşırı miktarda kaybedilir.proksimal tubüllerde hafif zincir parçacıklarının toplandığı görülür.yine az rastlanan kristal nefropatisinde ise boyutları farklılık gösteren ve rastgele düzenlenmiş olan kristaller veya homojen dizilmiş kristaller görülür daha çok monoklonal IgG artışında, daha az olarakta monoklonal IgA üretimine bağlı gerçekleşir.

15 Fibriller glomerülonefritte klinik gösteriler hematüri proteinüri ve böbrek yetmezliğidir. Böbrek biyopsisinde MPGN,diffüz proliferatif GN ve kresentler izlenir. Fibriller kongo kırmızısi ile boyanmazlar. İmmunhistokimyada bu birikintilerin IgG1 ve IgG4 içerdikleri ancak IgG2 IgG3 içermedikleri saptanır.

16 İmmunotaktoid GN in fibriller GN in bir alt grubu olduğu düşünülmektedir. Fibriller tipik olarak daha büyüktür(20-55 nm ) ortaları boştur. Düzenli bir şekilde yerleşmişlerdir ve mikrotubül yapısı gösterirler. Fibriller monoklonal Ig histokimya boyaları ile çoğunlukla pozitif boyanma gösterirler. Böbrekleri de etkileyen hiperviskozite sendromu en çok WM bazende IgG, IgA ve ender olarak da IgM myelomada gelişebilir.

17 MPGN myelomada MGUS da POEMS sendromunda gelişebilen bir böbrek sorunudur. (POEMS sendromu; polinoropati organomegali endokrinopati monoklonal protein ve deri lezyonları ile karakterizedir.) Plazma hücre diskrazilerinde görülebilecek diğer böbrek sorunları; tubulointerstisyel nefrit, plazma hücre infiltrasyonu, piyelonefrit ve ürik asit nefropatisidir.

18 Monoklonal Gammopati İlişkili Böbrek Hastalıklarının İnsidansı Myeloma hastalarında böbrek yetmezliği oranı %18-56 arasında değişebilmektedir. MM hastalara otopsi yapıldığında böbrek tutulumu hastaların yarısından fazladır. Hafif zincir silendir nefropatisi % AL amiloidoz %5-11 LCDD %3-5 oranında görülmektedir. Ayrıca değişik nedenlere bağlı ABY sık rastlanan bir sorundur.

19 Plazma hücre diskazilerine bağlı böbrek hastalıklarında tanısal yaklaşımlar En önemli tetkiklerden birisi serum protein elektroforezidir.testte monoklonal protein yüksek bir bant olarak izlenir. MP serumda saptanabilmesi için mg/l aralığında olması gerekmektedir. Küçük bantları ve gama bandının dışındaki bantları yakalayamayabilirler. İdrar protein elektrorezi de önemli bir testtir. İdrarda var olan protein türü hakkında bilgi sağlar. Örneğin idrar proteinin çoğu albüminse glomerüler bir hastalık düşünülür. Tanılama sürecinde duyarlılığın %95 e ulasabilmesi için serum ve idrar elektorforezi birlikte değerlendirilmelidir.

20 Tanı açıcından immunfiksasyon da gammopatinin varlığını ve tipini doğrulayan testlerdendir. Proteinler elektroforez ile birbirinden ayruldıktan sonra hafif ve ağır zincirlere karşı gelistirilmiş olan antiserumlarla monollonal proteinin varlığı ve tipi belirlenir. Serum serbest hafif zincir testi(flc testi ) hafif zincirlerin monoklonal olup olmadığıgını gösteren bir test değildir. Daha çok kappa ve lambda hafif zincirleri arasındaki oransızlığı ölçümlemek için uygulanır. AL amiloidozda FLC testinin duyarlılığı %91 dir. Oysaki serum immunofiksasyonunki %69 idrar immunofiksasyonunki % 83 tür eş zamanlı olarak serum idrar FLC testi istenirse duyarlılık %99 a ulaşır. Kemik iliği biyopsisi

21 Kaynak Prof.Dr. CEM SUNGUR

22

Multipl Myelom ve Böbrek. Dr.Mehmet Deniz AYLI

Multipl Myelom ve Böbrek. Dr.Mehmet Deniz AYLI Multipl Myelom ve Böbrek Dr.Mehmet Deniz AYLI MULTİPLE MYELOMA Monoklonal immunglobulin üreten plazma hücrelerinin anormal proliferasyonu ile karekterize klonal bir hematolojik malinitedir. MULTİPLE MYELOMA

Detaylı

AL amiloidoz ve Cast Nefropatisi: Yenilikler neler? Dr. Șule Șengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Ekim-2014

AL amiloidoz ve Cast Nefropatisi: Yenilikler neler? Dr. Șule Șengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Ekim-2014 AL amiloidoz ve Cast Nefropatisi: Yenilikler neler? Dr. Șule Șengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Ekim-2014 PLAN Multiple Myeloma da (MM) tanımlamalar ve böbrek tutulumu Amiloidozlar

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 30.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Miyeloma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Bu kitapçık

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır BÖBREK BREK FONKSİYONLARI Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak

Detaylı

Böbrek Biyopsisine Yaklaşım

Böbrek Biyopsisine Yaklaşım Böbrek Biyopsisine Yaklaşım Prof. Dr. B. Handan Özdemir Başkent Üniversitesi Ankara Renal Doku Örneklenmesi Dokunun gönderilmesi Dokunun takibi En az 1 cm uzunluk İki kor biyopsi 14 16 gauge iğne Biyopsi

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi İnovasyon Diagnostik Özel Sayısı www.siemens.com.tr Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi Sayfa 02 ELF TM Testi, karaciğer hasarını biyopsiden daha hızlı ve doğru tespit

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr. Müferet ERGÜVEN AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLGULARINDA GEN MUTASYONLARI VE HASTALIK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS Nedir? Sistemik lupus eritamatozus (SLE) deri, eklemler, kan ve böbrekler gibi vücudun farklı organlarını tutabilen kronik, otoimmün bir

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 06.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Non-Hodgkin Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder.

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com

Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Multipl myelom multisistemik bir hastalıktır Yaşla birlikte görülme sıklığı artar. MM hücreleri

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU *S. Husby, S.Koletzko, I.R.Korponay-Szabo, M.L.Mearin, A.Phillips, R.Shamir, #R.Troncone, **K.Giersiepen,

Detaylı

PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA DENEYİMİ) DR. ELVAN ENDOĞRU (UZMANLIK TEZİ)

PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA DENEYİMİ) DR. ELVAN ENDOĞRU (UZMANLIK TEZİ) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DR. A. TÜLİN MANSUR PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP-DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI Dr. Halil HÜZMELİ UZMANLIK

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Dr. Refik Demirtunç ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME Dr. Semiha Ayaydın Kaplan

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU)

TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU) TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU) Renal Fanconi sendromu primer glomerüler tutulum olmaksızın proksimal tübülüsün disfonksiyonudur. Bu sendromda genellikle

Detaylı

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.Tip

Detaylı

Ailesel akdeniz ateşi hakkında bilgiler

Ailesel akdeniz ateşi hakkında bilgiler Ailesel akdeniz ateşi hakkında bilgiler Aşağıdaki metin, öncelikle ailesel akdeniz ateşi hastalarının ve bu hastaların yakınlarının, sık sık sordukları sorulara yanıt vermek için düzenlenmiştir. Aşağıdaki

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Multipl miyelom (MM) plazma hücrelerinin habis bir hastalıg ıdır. Göreceli nadir bir hastalıktır. Tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik malignitelerin %10 unu oluşturur.

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı