ALMANYA VE TÜRKÝYE SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALMANYA VE TÜRKÝYE SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ"

Transkript

1 Deutschland Österrich Holland Belgien Luxemburg Frankreich 1,50 E 1,60 E 1,75 E 1,50 E 1,50 E 1,50 E England 1,20 GBR Danemark 14,- DKR Norwegen 14 NKR Schweden 17 SEK Schweiz 2,8 CHF Ausgabe:17 Monatliche Kultur, Kunst u. Informations-Zeitung Jahr/Yýl: 2 Ausgabe/Sayý:17 1 September 02 1,50 Є ALMANYA VE TÜRKÝYE SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ Yüzyýlýn seli Schröder i kurtaracak mý? Bütün Almanya da hala sel þokunu yaþýnýrken, sellerin açtýðý zarar ve yarattýðý yýkýmýn sebep ve sonuçlarý üzerinde de tartýþmalar sürerken, kamuoyunda sorulan en önemli sorularýn baþýnda sel felaketinin Baþbakan Schröder e 22 de yapýlacak Federalparlamento seçimlerinde yarayýp yaramayacaðý. Daha doðrusu ne kadar yarayacaðýdýr. Sayfa 3 de 3 Kasým Türkiye ye neler getirecek? 3 Kasým seçimleri beklenmedik bir anda geldi ve Türkiye nin gündemini alt üst etti. Adeta kilitlenen sistem her konuda kýsýr bir döngü yaþarken, seçim heyecaný bir çok çevrenin beklentilerinde umut yarattý. Son ekonomik krizin daha fazla dibe vurmasýný beklemden iþ çevreleri ve sanayiciler bu hükümetin deðiþmesi ve AB ile uyumlu bir yönetime imkan verecek yeni bir iktidar için seçimlere dört elle sarýldý. Sayfa 3 de Berlin bir kadýn kenti olacak! PDS in Berlin deki aday listesinin ilk beþi kadýnlardan oluþuyor. Beþinci sýrada seçime giren Evrim Helin Baba yla PDS in seçim politikalarý, Gysi nin istifasý ile yaþanan son geliþmeler ve kadýn sorunlarý üzerine sohbet ettik. Sayfa 4 de Türk Dünyasý Müzik Topluluðu: Biz gönül adamýyýz Sayfa 11 de Ankara Kürtçe için model arýyor Türkiye; anadilde yayýn reformunun ardýndan uygulamaya dönük düzenlemeler için AB ülkelerindeki modelleri mercek altýna aldý. AB üyelerinin azýnlýk ve kültürel haklar konularýndaki yaklaþým farklýlýklarý nedeniyle Ankara, öncelikle kendisine yakýn gördüðü Fransa modeline yöneldi. Fransa daki gibi özel yayýna onay çýkmasý durumunda RTÜK, anadilde yayýn için baþvuran kuruluþlar ile ulusal birliðe aykýrý yayýn yapýlmamasýný güvenceye alacak sözleþme imzalayacak. Sayfa 5 de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Baþkaný DERVÝÞ GÜNDAY: AB demek, bizim yüz yýldýr yüzümüzü döndüðümüz batý standartlarý demektir. Sayfa 5 de Alman gençleri geleceðe daha iyimser bakýyor Berlin de açýklanan 14. Shell Gençlik Raporu, Alman gençlerinin dünyadaki onca krize ve hiç de parlak olmayan istihdam piyasasýna raðmen iyimser baktýklarýný ortaya koydu. Toplumsal yöneliþleri de deðiþen Alman gençler arasýnda geleneksel deðerlerin de önem kazanmaya baþladýðý raporda belirtildi. Sayfa 3 de Mevlana Mevlâna 30 Eylül 1207 yýlýnda bugün Afganistan sýnýrlarý içerisinde yer alan Horasan Ülkesi nin Belh þehrinde doðmuþtur. Mevlâna nýn babasý Belh Þehrinin ileri gelenlerinden olup, saðlýðýnda Bilginlerin Sultâný ünvanýný almýþ olan Hüseyin Hatibî oðlu Bahâeddin Veled tir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin in kýzý Mümine Hatun dur. Sayfa 7 de Hamdi Özyurt; Þiirde bir tanrýsallýk olduðuna inanýyorum Sayfa 8 de LEYLÂ ile MECNÛN Sayfa 12 de S P O R Taekwon-Do Taekwon-Do; Mantýðýn döðüþ sanatý olarak tabir edebileceðimiz Taekwon-Do, kelime olarak. el ve ayakla yapýlan vuruþlarýn ilmi, felsefesi anlamýna gelir. Bunu þöyle açýklayabiliriz. TAE. Ayak vuruþlarý, KWON: el vuruþlarý Do. ise bu döðüþ sanatýný tatbiki esnasýndaki izlenilecek yolun ve döðüþün felsefesi deðerlerinin genel adýdýr. Sayfa 19 da Basketbol Tarihinin Kilometre Taþlarý 1904 Basketbol, ilk kez Robert College spor salonunda oynandý Kayýtlara geçen ilk resmi basketbol maçý Ýstanbul Caðaloðlu nda oynandý Ýstanbul Basketbol Ligi kuruldu Türk Milli Takýmý, ilk milli maçýnda Yunanistan ý yendi. Türkiye, Berlin Olimpiyat Oyunlarý na katýldý ve oynadýðý maçlarda Þili ye 30-16, Mýsýr a yenilerek ilk turda elendi. Sayfa 19 da Schröder Türk iþadamlarýyla görüþtü Berlin de Türk iþadamlarýyla buluþan Almanya Baþbakaný Schröder, Almanya daki Türk vatandaþlarý ve iþadamlarýnýn önemine deðindi. Schröder, 22 Eylül genel seçimlerini kazandýktan sonra ülkesindeki yabancýlarýn ve Türk vatandaþlarýnýn sorunlarý üzeirine çalýþmalarýnýn artacaðý mesajýný da verdi. Sayfa 6 da Kötü hava deðil, iklim deðiþikliði Kötü hava her zaman vardý cümlesi anlamsýz ve sadece havanýn bu hale gelmesine karþý hiçbir önlem almak istemeyenlerin, hiçbir fedakarlýða yanaþmayanlarýn itirazý. Burada sözkonusu olan kötü hava deðil, iklim! Ýklimdeki deðiþiklik ve uzun vadede bizi bekleyen yaþam koþullarý! Sayfa 17 de Sünnette kivrelik Eski devirlerde bir çocuk sünnet çaðýna geldi mi ve ana baba da çocuklarýný sünnet etmeye karar verdiler mi, her þeyden evvel çocuða bir KIVRE seçerlerdi. Bu Kivre, akraba arasýndan veya ailenin çok yakýn ve samimi dostlarý arasýndan seçilirdi. Bu seçime karar verilince ve Kirve belli olunca, çocuða yeni sünnet elbiseleri giydirilerek zatin evine götürülür, eli öptürülürdü o da bu olaydan sonra kendisinin çocuða kivre seçildiðini anlardý. Sayfa 8 de

2 2 BÝZÝM SAYFA SÜNNETTE KÝRVELÝK Eski devirlerde bir çocuk sünnet çaðýna geldi mi ve ana baba da çocuklarýný sünnet etmeye karar verdiler mi, her þeyden evvel çocuða bir KIVRE seçerlerdi. Bu Kivre, akraba arasýndan veya ailenin çok yakýn ve samimi dostlarý arasýndan seçilirdi. Bu seçime karar verilince ve Kirve belli olunca, çocuða yeni sünnet elbiseleri giydirilerek zatin evine götürülür, eli öptürülürdü o da bu olaydan sonra kendisinin çocuða kivre seçildiðini anlardý. Bu, bazen de taraflar arasýnda daha evvelden görüþülür, konuþulur ve karar altýna alýnýrdý. Bu karardan sonra artýk o zat, ölünceye kadar o çocuðun Kivresidir. Çocuk büyüdüðü, hatta olgunluk çaðlarýnda bile o zata daima Kivre diye hitap ederek ona saygý ve sevgi gösterirdi. Kivrenin ailesi ile olan münasebet ve baðlar daha sýkýlaþtýrýlýr, adeta bir akraba gibi teklifsiz birbirlerinin evlerine gider gelirler, sýk sýk görüþürler, icabýnda birbirlerine yardým eder ve birbirlerini korurlardý. Ýlk hazýrlýk olarak çocuðun giyecekleri hazýrlanýrdý. Bu iþ kirve olan kiþiye aitti. Sünnet olan çocuða bir kirve bulunurdu. Bu genellikle çocuðun babasý evlenirken kim idiyse o kiþi olurdu. Çocukta büyüdükten sonra kendisine kirve olan kiþinin çocuðuna kirve olurdu ve böyle devam ederdi. Kirve çocuðun giyecek ihtiyaçlarýný karþýlardý. Ancak maddi durumu buna uygun deðil ise ihtiyaçlar çocuðun Türk kadýn giysisinin en önemli özelliði, yüzyýllar boyunca ayný geleneksel çizgiyi korumasý ve sokakta giysinin kumaþý dýþýnda kiþilerin maddi gücünü yansýtan veriler taþýmamasýdýr. Kadýnlarýn XII.- XIV. yy lardaki giysileriyle baþlýklarý konusunda bilgiler; çini, taþ eserler ve minyatürlerdeki betimlemelerden alýnabilir. Selçuklu kadýnlarýnýn ev giysileri gömlek, þalvar ve entariden oluþur. Þalvarlar bol paçalý, entariler uzun bol kollu, yakasýz ve genellikle önden açýktýr. Çoðu kez etek uçlarý, öndeki yýrtmaç veya açýk olan ön kýsým geniþ biyelerle çevrilmiþ, kollarýn üst bölümüne Arap giyim kültürünün bir öðesi olan tiraz denilen bantlar konulmuþtur. Selçuklu kadýnlarý bol entarilerine, bellerine taktýklarý kuþak yada kemerlerle, dizkapaðý ile topuk arasýnda bir uzunluk vermiþlerdir; giyimlerini çeþitli süslerle zenginleþtirirler. Bunlar; diademler, küpeler, inciler, bilezikler, ve ayak bileklerindeki halhallardýr. Büyük Selçuklu devri kadýn giysileri konusunda bilgi veren kaynaklardan biri, Ýran ýn önde gelen seramik merkezi olan Rey de bulunan, XII.-XIII. yy larda perdah tekniðinde yapýlmýþ tabaktýr. Bugün Metropolitan Museum of Art da sergilenen bu tabaktaki kadýnýn uzun saçlarý örgülüdür. Baþýnda, inci sýrasý ve alnýn ortasýna rastlayan yerinde yuvarlak taþla süslenmiþ bir diadem vardýr. Kulaðýnda birbiri altýndan sarkan üç halka ile zenginleþtirilmiþ küpe, üzerinde önden açýk bir entari bulunur. Kadýn figürün entarisi, boynundan aþaðýya doðru V biçiminde açýktýr; kollarýnýn üst kýsmýnda þerit vardýr. XIII. yy. baþlarýnda Konya da hazýrlanmýþ Varka ve Gülþah (TSMK H 841) adlý aþk romanýndaki minyatürler, Anadolu Selçuklularý devrindeki giysiler açýsýndan önemli bir kaynaktýr. Kadýn ve erkek giysileri arasýndaki ilk göze çarpan ayrým, kadýnlarda görülen inci kolyeler ile incili veya alnýn üstünde tek taþla taçlandýrýlmýþ diademlerdir. Sevgililerin ikisi de ayný boyda entariler giymiþtir; Gülþah ta paçalarý geniþ þalvar ve küçük yüzlü ayakkabýlar vardýr; entarisinin babasý tarafýndan karþýlanýrdý. Daha sonra çocuðun odasý hazýrlanýrdý. Bu iþi çocuðun annesi ve yakýnlarý yaparlardý. Yatak ve yorgan takýmlarý dikilirdi. Þayet sünnet düðünü yemekli olacaksa yemekler hazýrlanýrdý. SÜNNET ve SÜNNET DÜÐÜNLERÝ Diðer taraftan Hitan Cemiyetine (Sünnet Düðünü) davet edilecek kimselerin isimleri bir kaðýt üzerine yazýlarak mahallenin uhucusuna verilir. Uhucu, listede kimlerin isimleri yazýlý ise bunlarýn evlerine, ticarethanelerine gider, selam ve kelamdan sonra bunlarý muayyen gün ve saatler için Sünnet düðününe davet eder ve bahþiþlerini aldýktan sonra ikinci bir davetlinin kapýsýný çalardý. Bir iki gün içinde bu hazýrlýklar da ikmal edilince Sünnet gününün sabahý sünnet çocuðu tepeden týrnaða kadar yeni çamaþýrlar, yeni elbiseler ve ayakkabýlarý giydirilmek suretiyle hazýrlanýrdý. O sýra Kivre de hediyeleriyle gelir ve her Kivre mali durumuna göre çocuða ya bir Tay, ya bir koç ve yahut altýn veya gümüþ bir cep saati gibi hediyeler ve kutu kutu badem þekerleri... Rahet-i Holkumlar getirirlerdi. Bazý hali vakti yerinde Kivreler de bir kaç gün evvel çocuðu alýr, Terziye götürür, elbiselerini kendisi yaptýrýrdý. Sünnet çocuðu, bir taraftan bu yakasý V kesimlidir ve yakasýndan inci dizileri görülür. Baþýnda, alnýn üst bölümünde yapraða benzer bir taþ dikkati çeker. Gülþah gerektiðinde erkek gibi giyinip savaþa gider. Kadýn figürlerin gayet açýk giysilerle betimlendiði ve eðlencelerde kadýnlý-erkekli gruplarýn bir arada bulunduðu; halkýn bazý kervansaraylarda kadýn okuyucularý dinledikleri, danslarýný seyrettikleri düþünülürse, Selçuklu kadýnlarýnýn son derece özgür olduklarý anlaþýlýr. XIII. yy ýn ortalarýnda Musul da resimlendirilmiþ Kitab el-tiryak ýn saray sahnesinde dönemin kadýn, erkek figürleri bir arada görülür. Ayný yapýtýn 1199 da yapýlmýþ, Paris Bibliothèque Nationale deki baþka bir kopyasýnýn sunuþ sýnda da kadýn figürlerine rastlanýr. Kompozisyonun ortasýndaki baþý taçlý kadýnýn saçlarý örgülüdür ve iki örgünün uçlarý geriye atýlarak düðümlenmiþtir. Kollarý þeritle süslü entarisi önden bele kadar açýktýr ve geniþ parçalý þalvar giymiþtir. Kulaklarýnda inci halka küpeler, boynunda iki sýra altýn kolye dikkati çeker. Sahnenin dört köþesinde uçuþan meleklerin giyimi de aynýdýr; baþlarýnda taç yerine önü taþlý diademler vardýr. XIII. yy dan itibaren Anadolu topraklarýnda egemen olan Osmanlýlarda, kadýn, özellikle saray sanatý olan minyatürlerde izlenir. Fatih Sultan Mehmet ( ) dönemi minyatürlerinde kadýnlar, Eski Anadolu ve Orta Asya geleneklerini sürdürecek þekilde açýk giyimlidir. TSMK R. 989 da kayýtlý, 1460 civarýnda Edirne de minyatürlenen Külliyat-ý Kâtibi, XV. yy. Osmanlý saray kesiminin yaþam biçimini ve dönemin giysilerini sunmasý açýsýndan önemli hediyelere, bu yeni elbiselere sevinirken, diðer taraftan sünnetin korkusuyla mini mini kalbi durmadan çarpar. Yüzünün alý al, moru mor bu badireden nasýl kurtulacaðým düþünür. Kendine ýssýz köþeler arardý. Bu sýralarda Sünnetçiler gelince, evin havasý büsbütün deðiþir, bilhassa kadýnlar arasýnda heyecan ve gözyaþlarý baþlardý. Sünnetçi bir kahve tepsisi ister, içine usturasýný. bir takým pamuk ve bantlarla beraber kaðýt paketler veya mukavva kutular içindeki sünnet otlarýný, bu tepsinin içine koyduktan ve kollarýný sývadýktan sonra çocuðu getirmelerini aileden ister. Çocuðu babasý veya dayý ve amcasý, titreyen ellerinden tutarak sünnetçinin bulunduðu yere getirdikleri zaman Harem tarafýndaki kadýnlar arasýnda aðlamalar, sýzlamalar, bazen feryat ile tepinmeler baþlar ve iþitilirdi. Kivre, çocuðu bunlarýn ellerinden alarak çocuðu cesaretlendirmek ve sünneti unutturmak için hediyesini çocuða verir. Oda veya sofanýn münasip bir tarafýna konulmuþ olan bir yastýðýn üstüne oturur ve çocuðu okþayarak kucaðýna oturtur, kollarýný bacaklarý arasýndan geçirerek her iki taraf ellerinden tutar. Bu þekilde çocuðun bacaklarý da açýlmýþ olur. Sünnetçi ve yamaðý, çocuðun karþýsýna otururlar, sünnetçi tepsiyi çocuðun bacaklarýnýn hizasýna koyar ve hemen usturayla eline alarak Tekbir getirmeye baþlarlar, orada hazýr bulunanlar da tekbire iþtirak edince, tekbir sesleri evin her tarafýna daðýlýr. Harem tarafýndaki kadýnlar, çocuðun feryadýný iþitmemek için evin en ücra köþelerine girer, kulaklarýný parmaklarýyla týkar ve bir taraftan da gözyaþý dökerlerdi. Tekbirler sona erince bir feryat kopar. Ýþte bu kadar. Yavru sünnet edilmiþ. Yarasý sarýlmýþ ve evvelden hazýr1anmýþ olan sünnet yataðýna yatýrýlmýþtýr. Sonra berber baþý veya Sünnetçi içinde ufak bir et parçasý ve bir kaç damla kan SELÇUKLU DAN ERKEN OSMANLI DÖNEMÝNE KADIN GÝYSÝSÝNÝN ANA HATLARI bir belge niteliðindedir. Yapýtta yer alan Sultanýn Meclisinde Müzisyen Kýzlar ýn betimlendiði minyatürde, sultanýn çevresinde içki ve yiyecek sunan hizmetliler, resmi görevliler, kadýnlýerkekli müzisyenler yer alýr. Resmin giysi yönünden en ilgi çekici tarafý kuþkusuz baþlýklarýdýr. Baþka çevrelerde rastlanmayan bu baþlýk, Erken Osmanlý kadýn baþ örtme biçimi hakkýnda olduðu kadar, yapýtýn tarihlenmesi konusunda da ipucu verir. Müzisyen kadýnlardan biri çenk, diðeri tef çalar; kenarda oturan ise ellerini çýrparak tempo tutmaktadýr. Çenk çalan kadýn, arkaya doðru sarkan baþ örtüsünün üzerine külahvari baþlýk giymiþ, alnýnýn üstüne dilimli bir kaþbastý baðlamýþtýr. Tempo tutan hanýmda da ayný tür baþlýk vardýr. Tef çalan müzisyenin baþlýðý yoktur; uçlarý omuzlarýna deðen beyaz örtüsünün üzerine, ortasý dilimli koyu renk kaþbastý baðlamýþtýr. Entarileri küçük yakalý, önden açýk ve bele kadar düðmelidir. Fatih Sultan Mehmed döneminde, Edirne nakkaþhanesinde kopya edilmiþ, ya tarihlenen Dilsuz-nâme minyatürlerindeki kadýnlarda da ayný tür baþlýklara rastlanýr. Fakat yüzyýlýn lekesi bulunan tepsiyi eline alarak evvela Kivre ve Babanýn, sonra orada bulunan yakýn davetlilerin önlerine götürürler. Bahþiþ toplamaya baþlar. Nal kadar gümüþ mecidiyeler, on ve beþ kuruþluklar arasýnda bazen gözleri kamaþtýran madeni yüzlükler ve ellilik sari altýnlar ve ufak paralarla tepsi dolar. Sünnetçiler tarafýndan boþaltýlýrdý. Akþama doðru zengin sünnet evlerinde ince saz takýmý çalarken davetliler sýrasýyla gelir, yemek yerler ve beraberlerinde getirdikleri hediyeleri de çocuðun yataðýnýn baþýna býrakýrlardý. Orta halli ve fakir ailelerde ise ancak konu komþu kadýnlarý davet edilir, yer içer eðlenir ve sünnet çocuðunu da eðlendirirlerdi. Çocuk, eli hafif sünnetçiye tesadüf etmiþ ise ertesi gün evin içinde dolaþmaða baþlar. Yok deðilse günlerce, haftalarca yatakta kalýr, kalkmak isterse bacaklarýný açarak ördek misali yayvan yayvan evin içinde dolaþýr dururdu. Sünnet çocuðu, tamam iyileþince karþýlýklý Kivre davetleri yapýlýr ve bu suretle Hitan Cemiyeti (Sünnet düðünü) de sona ermiþ bulunurdu. Ertesi sabah eðlence tekrar baþlardý. Sünnet olacak çocuða banyo yaptýrýlýrdý. Gözlerine sürme çekilirdi. Bu arada çocuðun giyeceði elbiseler bohçalara sarýlýrdý. Öðlene doðru davul zurna eþliðinde gençler gelerek bu bohçalarý ve çocuðu alýp düðün yerine giderler ve burada kýnada olduðu gibi çocuðun bohçalarý oynatýrdý. SÜNNETÇÝLER Kivre seçildikten ve sünnet günü de kararlaþtýrýldýktan sonra, Sýra Sünnetçiye gelirdi. Sünnetçi, ya ailenin Berberi veya Kasabada bu yönden eli hafif diye þöhret kazanmýþ berberlerden birisi ve yahut Usturalarý ve Sünnet otlarý (ilaçlarý) iþinde bulunan Hekbeleri omuzlarýnda þehir þehir, Kasaba Kasaba ve Köy beköy dolaþan saçlý sakallý ve hatta sarýklý meþhur Siirt li sünnetçilerden birisi tercihen seçilir ve bunlara gün ve saati hakkýnda mutabýk kalýnýrdý. Esasen sünnetler çok defa ilk baharda ve bazen de yaz aylarýnda yapýldýðýndan Siirtli sünnetçiler, ilk baharda seyahate çýkar bütün doðu illerini dolaþýrlar, boþ hekbeleri altýnlar, mecidiyelerle dolu olarak dönerlerdi. sonunda Sultan II. Beyazýd ( ) döneminde hazýrlanan minyatürlerde bu tür kadýn baþlýklarýna rastlanmaz. Ýstanbul un alýnmasý, yerleþik düzene geçiþ, imparatorluðun sýnýrlarýnýn geniþlemesi ve ekonomik koþullar, kadýn-erkek dünyasýnýn ayrýlmasýna ve kadýnlarýn sokak giysilerine kurallar konulmasýna neden olmuþtur. HATÝCE ELDENÝZ Euro cular Biz Avrupa daki göçmenler, senelik tatilimizi genelde ülkemizde geçirmeyi yeðleriz. Tatil öncesinde baþlar bizim stres. Genelimiz, ki istisnalar var tabi ve bilindiði gibi istisnalar kaideyi bozmaz, önce alýþ-veriþ, daha sonra tatilde giyeceðimiz kýyafetler ve sanki yoklar ülkesine gidiyormuþuz gibi alabildiðince her türlü eþyalarý valizlerimizi týka basa hazýrlarýz. Sonra izin arifesi, saatlerce valizleri paketlemek ile meþgul oluruz. Kozmetik malzemeleri, yazlýklar, deniz ve sahil için gereken diðer malzemeler, çocuklarýn yiyecekleri ne varana kadar, tabi bunlarýn arasýnda eþdosta götürülen hediyeler de dahil, eþyalarý doldurduktan sonra en geç havaalanýnda baþlar aðýrlýklarý kaldýr-indir fasýlasý. Nihayet ülkemize vardýk. Almancýlar geldi deðil artýk Euro cular geldi oluyoruz. Bizleri karþýlayanlar var veya yok, tatilimizi geçireceðimiz yere vardýk veya da otele yerleþtik. Türkiye de yaþayanlarýn tabiri ile ortalýk Euro cularla doluydu. Neydi bu hava, neydi bu tafra. En tutucu þehrin göbeðinde neydi bu dekolte giyinmeler, külte külte paralarý çýkarýp içerisinde acemice bir milyon çýkarýp uzatmalar. Uzaktan izliyorum. üzülüyorum. Bunlar benim bildiðim Avrupa da yaþayan göçmenler mi gerçekten? Aslýnda kendi ülkemize tatile gidiyoruz dememek gerekiyor bir taraftan. Yabancý bir ülkede yabancý ve deðersiz bir varlýk olarak tanýmlanan bir yerde nasýl olurda kendi ülkesi diye tabir edilir. Tek deðerin cebinde taþýdýðýn Eurolar. Avrupa da yaþayanlar kendi ülkelerine geldiðinde isimleri yok bir lakabý var. Euro cular, frank cýlar, dolar cýlar ve point ciler. Onlar sadece bir yabancý para birimi, kültürlü, en zengin, en temiz bir ülkede yaþayanlar olarak göstererek, geldiði sözüm ona kendi ülkesinde yaþayanlarý küçümseyerek, kendi günlük yaþantýsýyla hiç alakasý olmayan yaþam biçimlerini sergiliyor havasýný atýyor. Bu yapýlýrken, Almancýlara Euro cu diyenler arkalarýndan da kis kis gülmekten de kendilerini alamýyorlar. Alabildiðince gece hayatýna düþkün, sanki yabancý ülkede her gece bir eðlence merkezinde zaman geçiriyormuþ gibi davranýþlar sergilenmektedir. Aslýnda kendi Ülkesi olmaktan çýkmýþ bu memlekette yaþayanlara ne derece marifetli olduklarýný sergileme dürtüleri içerisine girmelerinden de kendilerini alamýyorlar. Avrupa da yaþadýklarýný bir ayrýcalýk olarak görerek, Türkiye de yaþayanlara geliþim olayýnda çok büyük bir fark attýklarýný düþünerek hareket ediyorlar. Avrupa da ezilmiþliðin, üçüncü sýnýf vatandaþý olarak muamele görmenin ve sahipsizliðin acýsýný, ülkesine gelerek çok varlýklý ve dünyayý satýn alabilecekleri konumunda kendilerini lanse ederek ezilmiþliðin acýsýný çýkartmaya çalýþýyorlar. Çok güzel eðlenebileceklerini, her þeyi alabileceklerini, en iyi kültüre sahip olduklarýný birilerine kanýtlama zorunluluðunu kendilerinde his ederler. Bu nedenledir ki, Alamancýlar, pardon yani Eurocular kültürlü kültürsüz tabirine maruz kalýr. Ne deniliyor söyle tek tek bir sýralayacak olursak: eðlenmesini bilmiyorlar, yemek yemesini bilmiyorlar, konuþmasýný bilmiyorlar, sonradan görmüþ azmýþlar. Eh bu tür sözler düþtükten sonra dillerden artýk her iki tarafta bir araya gelmeleri imkansýz birer kutup haline gelmiþtir diye düþünüle bilinir.. Ne bir birine bir yaklaþým var, nede aralarýnda bir uzlaþma vardýr. Bir dönemler kendi ülkesi olan yerde yaþayanlarla bir diyalog kurma olayý yok. Arada gecen yýllar nasýl da ayný duygularý, kültürü paylaþan insanlarý birbirinden uzaklaþtýrmýþ, birbirine yabancýlaþtýrmýþ. Konuþtuklarý dilden tutalým, oturuþ-kalkýþ tarzýna kadar birbirinden çok farklý. Uzun yýllar önce buralarda ayrýlýp gitmiþ ve daha önce bulunduðu ortamdan çok uzak olarak baþka bir ortama girmiþ yaþam tarzý tamamen deðiþmiþtir. Buralarý terk edip gittiðinde bu kadar geliþmemiþti. Kimisinin evlerinde býrakýn televizyonu cereyan bile yoktu. Her yýl geldiði tatilde ne kadar geliþmiþ, kültürlü bir ülkede yaþadýðýný anlatmak ile geçiren, ülkesinde kopmuþ Almancý belki daha önce bir yerlere sahip olmamýþtýr. Belki daha önce deðer bulmamýþtýr. Parasý olmamýþtýr. Arabasý olmamýþtýr evi ve tatili olmamýþtýr. Herhangi bir yerde kabul görmemiþtir. Yurtdýþýnda çalýþtýktan sonra bunlarýn hepsine sahip olmuþtur. Ama sadece maddi olarak sahip olmuþtur. Manevi alanda çok kaybý olmuþtur ( acaba mi diye soruyorum kendime, belki de ülkedekilerin kaybý çoktur). Kendi kültürünü yaþatma çabasýna girmiþtir. Memleketine daima yakýn olmak istemiþtir. Daima bir geri dönüsü hesaba katmýþtýr. Sað iken olmasa dahi bir gün ölüsünün o topraklara gömüleceðinin hayalini kurmuþtur. Yaþadýðý ülkenin kültürünü çok sýnýrlý kendisine has ederek, kendisi ile birlikte getirdiði kültürü yaþatmaya çalýþýrken, o kültürün zaman ile geliþtiðini, sosyal iliþkiler, toplumsal deðerlerin çoktan deðiþtiðini ve hýzlý bir þekilde de deðiþmeye geliþmeye devam ettiðinin farkýna varmamýþtýr. Bu durum sadece Türkiye den ayrýlýp baþka ülkeye giderek yasayanlar için deðil, ülkelerini terk edip baþka yaþam ortamlarýnda yaþamlarýný sürdüren her toplum için geçerlidir. Ülkesini terk edenler kalanlardan daha tutucu, toplumsal deðerlerini, örf ve adetlerini daha çok koruyan kesim olarak yaþarlar. Buna ek olarak yaþadýklarý ülkelerde kendilerine biçilen deðer ve gösterilen saygý olayýnýn yetersizliðinden kaynaklanan eziklik hissi geliþmektedir. Yasadýðý ülkede bir yerlere varamamýþtýr. Varanlar ise parmak ile sayýlacak kadar azdýr. orda üçüncü sýnýf muamelesi görüyoruz, buraya gelince bu duyguyu üzerimizde atmak istiyoruz. Burada bir deðer görüyoruz demekten kendilerini alamýyorlar. Yurtdýþýnda yaþayan insanlar dört elle kültürlerini korumaya çalýþýrken, Türkiye de yaþayanlar onlar için bu terimleri doðru görüyorlar. Öyle görülüyor ki, Avrupa da yaþayan göçmenlerin kendilerine has kendi geliþtirdikleri bir kültüre sahiplerdir, fakat bunun bilincinden deðiller. Aslýnda iki kültür arasýnda kalmýþ deðillerdir. Kendi ürünleri olan kültürlerini alýp isleseler mutlaka çok büyük deðerlere sahip olduklarýný göreceklerdir. DEM NACHRICHTEN UND WERBEAGENTUR Hack str Stuttgart Tel: / 12 Fax: Hatice Eldeniz Herausgeber/ Geschäftsführerin Þükrü Yýldýz Chefredakteur Der Verlag übernimmt keine Haftung für den Inhalt der Anzeigen und Anzeigentexte. Die von Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt.

3 3 HABER ALMANYA VE TÜRKÝYE eflatunî SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ Aziz Nesin, yýllarýn tecrübesinden sonra söyledi. Uydu... ÞÜKRÜ YILDIZ Yüzyýlýn seli Schröder i kurtaracak mý? Bütün Almanya da hala sel þokunu yaþarken, sellerin açtýðý zarar ve yarattýðý yýkýmýn sebep ve sonuçlarý üzerinde de tartýþmalar sürerken, kamuoyunda sorulan en önemli sorularýn baþýnda sel felaketinin Baþbakan Schröder e 22 Eylül 2002 de yapýlacak Federal parlamento seçimlerinde yarayýp yaramayacaðý. Daha doðrusu ne kadar yarayacaðý. Özellikle ekonomide ki kötüleþme ve iþsiz sayýsýnda hükümetin vaat ettiði gerilemenin yerine az da olsa yükselmenin görülmesi kamuoyu yoklamalarýnda Sosyaldemokratparti SPD ve Yeþiller den oluþan koalisyon hükümetinin yeniden seçilme þansýný hemen hemen olanaksýz hale getirmiþti. Hýrýstiyandemokrat (CDU), Hýrýstiyansosyal (CSU) ve Liberaldemokratlardan (FDP) oluþan muhalefet kendisini artýk hedefe çok yakýn görüyor, baþbakan adayý Stoiber bir ayaðýný baþbakanlýk konutunda hisseder ve neredeyse seçimlerden sonra kimin hangi görevi üstleneceðini konuþurken, Almanya nýn doðusunu ve güneyini seller bastý. Yüzyýlýn sel felaketi olarak adlandýrýlan ve özellikle de Elbe nehrinin Doðu Almanya da açtýðý yýkým ve tahribat CDU, CSU ve FDP nin yeniden iktidara gelme umudunu da süpürmüþe benziyor. Baþbakan Schröder in sel felaketinde aldýðý çabuk ve kararlý tutum, ve de kýsa sürede aldýðý 10 milyara yakýn yardým kararý seçim havasýný bir anda SPD lehine çevirdi. Buna karþýn CDU-CSU adayý Stoiber in karasýz ve tutarsýz açýklamalarý kamuoyunda zaten varolan ve Stoiberin iþ bitirici olmadýðý ve Schrödere karþý zayýf bir politikacý olduðu yönünde ki önyargýlarý daha da pekiþtirdi ve CDU- CSU oylarýnda gerilemeye yol açtý. Böylece Schröder hükümet olmanýn verdiði avantajý da iyi bir þekilde kullanýp, kendisinin nasýl kararlý ve iþ bitiren bir baþbakan olduðunu ispatlamýþ oldu. Kamuoyunda Schröder sellerden önce de yüzde civarýnda ki açýk bir farkla Stoiber in önünde götürüyordu, fakat SPD yüzde civarýnda ki oy tahmini ile CDU-CSU nun yüzde lere varan oy potansiyelinin çok gerisinde görünüyordu. Böylece uzun bir süreden beri ilk defa Schröder in popülaritesi partisi SPD ye de yaramýþa benziyor. Bu sel felaketinin bir baþka açýdan da seçimleri etkilemesi bekleniyor. Sellerden önce cevre sorunlarýný seçim alanlarýnda konuþmak ve bu konuyu iþleyerek seçmenden oy istemek neredeyse ahmaklýk olarak görülüyordu. Bir dönemin kuvvetli Yeþiller hareketini yaratan ve parlamentoya taþýyan Almanlar sanki çevre sorunlarýný toptan unutmuþ ve hatta ekonomik geliþmenin önünde engel olarak görmeye baþlamýþtý. Çevreden sorumlu bakan Jurgen Tritin ile çevre vergisi konusunda alay bile ediliyordu. Tabiat iþte bu umursamazlýðý ve vurdum duymazlýðý aðýr bir þekilde cezalandýrdý. Bu felaket çevre kirliliði sorununu böylece birden bire gündemin ortasýna oturttu. Bu konu ne kadar önem kazanýrsa SPD nin koalisyon ortaðý Yeþillerin oy oranýnýn da o denli yükselmesi mümkün görünüyor. CDU-CSU kesimin baþbakan adayý Edmund Stoiber bu konuda da zayýf bir pozisyonda. Çünkü oluþturduklarý gölge kabine de çevreden sorumlu ve konuyu anlayan hiç kimse yok. Felaketin ardýndan alelacele ve panik içinde baþlatýlan arayýþlar muhalefetin konseptsizliðini ortaya çýkardý. Bu durumun da muhalefetin oylarýnda azalmaya yol açmasý ve yeniden iktidara gelme þansýný düþürmesi bekleniyor. Stoiber gelirse, yeni göçmenlik yasalarý iptal edilecek Fakat bütün bu beklenmedik geliþmelere raðmen seçimin sonuçlarýný þimdiden kestirmek zor ve kimin kazanacaðý seller öncesine nazaran daha da belirsiz bir konumda. Burada çok önemli bir noktaya parmak basmakta yarar var. Bu seçimin en önemli tartýþma konularýndan bir tanesi de yabancýlar politikasý. Muhalefetin adayý Stoiber, hükümet tarafýndan çýkarýlan göçmen ve yabancýlarýn Alman toplumuna uyumu yasalarýný reddetmekte, seçimi kazanýrsa bu yasalarý iptal edileceðini söylemektedir. Bu yasal düzenlemeler aksaklýklarý ve eksiklileri barýndýrmakla ve ihtiyacýn gerisinde kalmakla birlikte yabancýlarýn ve göçmenlerin konumunda önemli iyileþtirmeleri de getirdiði tartýþma götürmeyen bir gerçek. Buradan hareketle bütün yabancýlarýn, özellikle de Türkiye den gelen Türk, Kürt, Alevi ve Sunni insanlarýmýzýn belki de ilk olarak önlerine çýkan demokratik oy hakkýný kullanýp gelecek politikanýn oluþumu üzerinde etki sahibi olmalarý hayati önem taþýmakta. Unutmamak gerekir ki hepimizin ve çocuklarýmýzýn geleceði bu politikalar tarafýndan belirlenmektedir. Kayýtsýz kalmak yabancý düþmanlýðýna yarayacak, 22 Eylül de sandýk baþýna gidip oy hakkýný kullanmak ise demokrasiye ve dostluða hizmet edecektir. 3 Kasým Türkiye ye neler getirecek? 3 Kasým seçimleri beklenmedik bir anda geldi ve Türkiye nin gündemini alt üst etti. Adeta kilitlenen sistem her konuda kýsýr bir döngü yaþarken, seçim heyecaný bir çok çevrenin beklentilerinde umut yarattý. Son ekonomik krizin daha fazla dibe vurmasýný beklemeden iþ çevreleri ve sanayiciler bu hükümetin deðiþmesi ve AB ile uyumlu bir yönetime imkan verecek yeni bir iktidar için seçimlere dört elle sarýldý. Diðer yandan iþçi, memur, küçük esnaf dar gelirli halk gruplarý da içinde bulunduklarý yokluk ve sefalete belki çare olur diye 3 Kasýmý dört gözle beklemektedirler. Türkiye de demokrasi ve deðiþimi isteyen kesimler için 3 Kasým adeta bir tarihi fýrsat olarak karþýlandý. Bütün bu kesimlerin umut baðladýðý 3 Kasým seçimleri bakalým bu umutlarýn gerçekleþmesini saðlayacak mý? 3 Kasýmda seçim isteyen MHP, Türkiye de her kesimin hiç bir beklentisi olmayan tek partin konumunda. MHP bir önceki seçimde savaþ ve þiddet yanlýsý ýrkçý bir propaganda yaparak iktidara gelmiþ; fakat özellikle AB ile uyum yasalarý çerçevesinde gerçekleþen deðiþime engel olamamýþtý. Bir yandan kendi yandaþlarýnýn tepkisini, diðer yandan AB ve Türkiye de ki barýþ ve huzur ortamýndan yana olan tüm kesimlerin sert tepkisini çekti. Ýzlediði uzlaþmaz politikalar ile baþta iþ ve sermaye çevreleri olmak üzere tüm demokrat ve liberal kesimler ile dindar muhafazakarlarýn eleþtirilerine hedef oldu. Ýktidarýn büyük ortaðý DSP ise MHP den daha acý bir durumla karþýlaþtý ve partide büyük bir daðýlma yaþandý. Ýsmail Cem ve Hüsamettin özkan gibi DSP nin ve hükümetin en öndeki isimleri 60 yakýn Milletvekili ile DSP den ayrýlarak Yeni Türkiye Partisi (YTP) adýyla ayrý bir parti kurdular. DSP de daðýlma süreci hala devam etmekte. Ýktidarýn üçüncü ortaðý ANAP ta da yaprak dökümü ciddi derecede yaþanmakta. Yaþar Okuyan ve Erkan Mumcu gibi aðýr toplarý Mesut Yýlmaz a tepkilerinden dolayý ANAP tan istifa etti. AB ye girmek için çok çaba sarf eden ANAP Türkiye de yaþanan deðiþim sürecinin oluþmasýnda en çok katkýsý olan parti konumuna raðmen iktidarlarý döneminde ki ekonomik krizin yarattýðý çürümeden o da payýný aldý. Özellikle en çok daðýlma ve çürüme iktidar partilerinde yaþandý. Bu partiler Türkiye nin bir çok sorununu kilitleyerek çözümsüzlük içine sürüklemelerinden dolayý, 3 Kasýma en kötü moralle giden partiler konumundalar. Demokrasi platformu veya solda birlik arayýþlarý arzu edilen sonuçlarý vermese de, bu konuda ki çaba ve umutlar hala sürmekte. Genel toplumsal eðilimde bu kesimlerin 3 Kasýmda iktidar olmasý arzulanmakta. SP ve AKP ise muhafazakar oylarý paylaþma kavgasý içinde seçime gitmekteler. AKP nin þu anda þansý daha iyi olsa da, sonucu 3 Kasým belirleyecek. Kürt bölgelerinde birinci parti konumundaki HADEP ise 3 Kasým seçimlerinde Ýktidar ortaðý olabilmek için bir çok ittifak seçeneðini deðerlendirmekte. Ancak HADEP arzuladýðý temel ittifak demokratik kesimler ile yapacaðý ittifaktýr. Özellikle SHP-HADEP-ÖDP ittifaký ile Türkiye de beklenilen deðiþim ve dönüþüm sürecine katkýda bulunabilecekleri gibi bu ittifakta CHP veya YTP partilerinin olmasý iktidar yolunu da açabilir. Kafam karýþýk... Þimdi ne yazsam diyorum. Ayda bir çýkan bir gazetede ne yazýla bilinir ki diye düþünüyorum. O kadar çok söylenmesi gereken var ki... Ýþte sizin zorluðunuz hangisini yazsam gibi oluyor. AB uyum yasalarýný mý? Seçimi mi? Ýklimi mi? Almanya daki sel mi? Hangisi öncelikli acaba... Biliyorum herkesin dilinde seçim var. Memlekete eski yeniler, eski eskilere karþý bayrak açmýþlar den bu yana bu kadar çok milletvekili transferine þahit olmadýk. Al gülüm ver gülüm. Kimin kimin adamý olduðunu, kimin kimin adamý olacaðýný, kimin hangi siyasetin temsilcisi olduðunu kestirmek ise maþallah kahinlerimize kaldý. Hani onlardan da, bolca var ya memlekette, ben bunlar ne iþe yararlar diye düþünüyordum. Demek bu günler içinmiþ. Ah Derviþ ha, Ecevit e kazýðý attýrdýnýz da, Cem e niye bunu yaptýnýz? Aziz Nesin inin kulaklarý çýnlasýn, þu yüzdelik meselesini fena söylememiþ hani. Yýllarýn tecrübesinden sonra söyledi. Uydu... Ben düþünüyorum da, kimin ne istediðini bilen var mý acaba... Yada kimin ne yapacaðýný bilen... Siz hiç bir memlekete bu kadar hýzlý parti deðiþtiren ve ayný hýzla yasa çýkaran bir meclis gördünüz mü?... Maþallahý var bizimkilerin, iyisini de, kötüsünü de çok hýzlý yapýyorlar. Ya hero, ya mero... Sel geldi, iþ deðiþti... Almanya da havalar baþka... Demokrasicilik iyi gidiyor. SPD ye, seçimlerde kaybedeceði gözüyle bakýlýrken, Allah yardýmýna koþuyor. Binlerce insanýn evsin barksýz kalmasýyla rakibine gol atýyor. Seli gören akýllýlar, Schöreder de toplanýyor. Þans yýldýzý parlýyor. Aman toplansýn, gelen gideni aratýr derler. Ne olur ne olmaz bu adam kalsýn... Oyumu bendemi Schöreder e versem... Edmund Stoiber ise yabancý düþmanlýðýndan medet umuyor. Zaferine kesin gözüyle bakýldýðý günlerde açýklamýþtý. Bavyera Ýç Ýþleri bakanýný seçimlerden sonra Federal Hükümetin Ýç Ýþleri Bakaný yapacakmýþ. Yabancýlara karþý tutumuyla tanýnan Berkstein ýn Ýç Ýþleri Bakanlýðýnýn Almanya da yaþayan yabancýlar için ne anlama geldiðini anlatmanýn bir gereði yok sanýyorum. 350 bin Alman vatandaþlýðýna geçmiþ yurtdaþýmýz var. Bunlarýn bu seçimde rollerini doðru oynamalarý gerekmekte. Kendilerinin geleceðiyle ilgili konularda daha hassas davranmalarýlar. Türkiye deki seçimler den daha çok bizi etkileyecek buradaki seçimlere ilgilerini atýrmalýlar. DEM Bu sayýmýz tam seyar bir þekilde hazýrlandý. Arkadaþlarýn çoðu izindeydi. Yazýlarýný tatil yaptýklarý yerden gönderdiler. Kimileri tembellik yapýp geri döndüklerinde ve son günde yetiþtirdiler. Neyseki izin dönemi kapanýyor ve gelecek sayýmýzda tam kadro iþ baþýnda olacaðýz. Gecen sayýmýzdan itibaren tüm Avrupa ülkelerinde daðýtýma girdik. Bunun sevincini sizlerle paylaþýyoruz. Geçen sayýmýzdan itibaren gazetmizin fiaytýnda yeni düzenlemeye gittik ve 1,50 Euro olarak belirledik. Aylýk bir gazete için fiyat azdý. Daðýtým þirketi ve bayilerden gelen itiraz üzerine bu düzenlemeyi yaptýk. Anlayýþla karþýlayacaðýnýzý sanýyoruz. DEM için ödediðiniz her þey, daha iyi bir DEM olarak size geri dönecektir. DEM sizin eserinizdir. Katkýlarýnýzý esirgemeyin. Görüþ ve düþüncelerinizi bize ulaþtýrmaya devam ediniz. Alman gençleri geleceðe daha iyimser bakýyor Berlin de açýklanan 14. Shell Gençlik Raporu, Alman gençlerinin dünyadaki onca krize ve hiç de parlak olmayan istihdam piyasasýna raðmen iyimser baktýklarýný ortaya koydu. Toplumsal yöneliþleri de deðiþen Alman gençler arasýnda geleneksel deðerlerin de önem kazanmaya baþladýðý raporda belirtildi yýlýnda Almanya da savaþ sonrasý gençliðin gelecekle ilgili düþüncelerini, sosyal davranýþlarýný bilimsel açýdan büyüteç altýna alabilmek için, petrol tröstü Shell in finanse ettiði bir araþtýrma baþlatýlmýþtý. Almanya nýn önde gelen araþtýrma enstitülerinin gençler arasýnda yaptýðý anketlerle hazýrladýðý 14. Shell Gençlik Raporu Berlin de açýklandý Gençlik Raporu nun aðýrlýk noktasýný gençlerin siyasi yaklaþýmlarý ve deðer yargýlarý oluþturuyor. Dünyadaki onca krize ve hiç de parlak olmayan istihdam piyasasýna raðmen, Almanya daki gençler artýk geleceðe yeniden iyimser bakýyorlar. Shell in 2002 Gençlik Raporu nun ortaya koyduðu en önemli sonuç bu. Almanya nýn batýsýnda ve doðusunda yaþayan gençlerin eskiden olduðu gibi bugün de yaþama bakýþ açýlarýndan bazý farklýlýklar var. Geleneksel deðerler Ancak deðer yargýlarý pek deðiþmiyor: Dýþ görünüm, yeni teknikler, marka giyim moda. Toplumsal yöneliþleri de deðiþmiþ. Artýk topluma isyan etmek out, sadakat ve alýn teri gibi geleneksel deðerler, kariyer yapýp yükselmek in. Araþtýrma ekibinin baþkaný Sosyal Bilimci Klaus Hurrelmann, gençlerin yeni deðerlerini, eski ile yeni deðerlerin, yerine göre, ayný potaya atýlýp eritildiði bir tür kokteyl olarak tanýmlýyor. Gençlerin deðer yargýlarýnda aile artýk ilk sýrada geliyor. Genç kýzlarýnýn yüzde 75 i ve erkeklerin yüzde 65 i mutlu olmak için aile yuvasýna ihtiyaçlarý olduðunu söylüyor. Genç kýzlarýn da kariyer yapýp sorumluluk üstlenme arzularýnýn yaþýtlarý delikanlýlardan geri kalmadýðý gözleniyor. Gelecek garantisi Bir genç kýz þöyle diyor, Önce para kazanýp geleceðimi garanti altýna almak istiyorum. Bence insan isterse baþaramayacaðý hiç bir þey yok. Bir diðeri de, Gelecekten çok þey bekliyorum. Herþeyden önce güzel bir hayat sürmek istiyorum ve bunu baþaracaðýmdan eminim þeklinde konuþuyor. Baþarýyý hedefleyen Alman gençliði buna karþýn siyasete daha az ilgi duyuyor. Sosyal Araþtýrma Enstitüsü Infratest ile Bielefeld Üniversitesi nin yaþlarý 12 ile 25 arasýnda deðiþen 2500 genç ile yaptýklarý anket, gençlerin siyasi partilere güven duymadýðýný da ortaya koyuyor. Yüzde 34 siyasete ilgili Gençlerin sadece yüzde 34 ü siyasete ilgi duyduðunu söylüyor. Halbuki bu oran 1991 Shell raporunda yüzde 57 idi. Seçimlerde sandýk baþýna gidip gitmeyeceðine hala karar veremeyenlerin oraný ise yüzde 37. Öte yandan siyasetle aralarýna mesafe koyan gençler, çevre saðlýðý ya da sosyal adaletsizlikle mücadele gibi toplumsal konulara son derece angajeler. Bir de kayýp kuþak olarak tanýmlanan, toplumun dinamiklerine ayak uyduramayan, siyasi radikalizme kayan ya da içe kapanan gruplar da var. Shell Gençlik Raporu Araþtýrma Grubu nun Baþkaný Klaus Hurrelmann, eli kolu baðlý oturup, kendi kendini baþarýsýzlýða mahkum eden bu gençler arasýnda, þiddet, yabancý düþmanlýðý ve aþýrý saðcý eðilimlerin zemin bulduðuna dikkati çekiyor. Ve Özellikle eðitim sisteminde ihmal edilen bu gençleri topluma kazandýrmak için iþe çocuk yuvalarýndan baþlamak gerek diyor. (Deutsche Welle/Türkçe)

Avrupa Birliðine girme

Avrupa Birliðine girme DEM GAZETESÝYLE ÇALIÞMAK ÝSTERMÝSÝNÝZ? O halde bizimle iletiþime geçiniz! Monatliche Kultur, Kunst u. Informations-Zeitung Jahr/Yýl: 2 Ausgabe/Sayý:15 1 Juli 02 1,00 Є Tel: 0711 3000 711 E-mail redaktion@dem-jans.de

Detaylı

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E SÝVAS KATLÝAMI Ali Yýldýrým ANLI SÝVAS TAN OZANLAR ÞEHRÝ NE Pir Sultan kýzýydým ben de Banaz da Kanlý yaþ akýttým baharda yazda Dedemi astýlar KANLI SÝVAS TA Daraðacý aðlar Pir Sultan deyü Pir Sultan Abdal

Detaylı

Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE

Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE Kesin olmayan seçim sonuçlarýna göre 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimine baðýmsýz aday olarak katýlan Hacýbektaþ Belediye baþkaný A.Rýza Selmanpakoðlu ikinci kez belediye baþkaný seçildi. Baðýmsýz aday

Detaylı

sosyalist isci ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Nükleer silah deposu Amerikan Üssü Film eleþtirisi Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor

sosyalist isci ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Nükleer silah deposu Amerikan Üssü Film eleþtirisi Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 284 2 Haziran 2007 1 YTL Nükleer silah deposu Amerikan Üssü ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Ýncirlik Üssü kapatýlmalýdýr. Ýçindeki ABD ye ait

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE Barýþ için birþey yapalým - sayfa: 3 Irak ta yenilginin sonuçlarý emperyalizmi vuracak - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 223 4 Eylül 2004 1.000.000 TL. Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta DÜÞ Ýsyandan

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK Süpergüç yeniliyor sayfa: 6-7 ANTÝKAPÝTALÝST sosyalist iþçi nin ekidir Yeni bir dünyanýn ayak sesleri Küresel ýsýnma Dünyanýn solundaki kýta sosyalist iþçi ile birlikte isteyin sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Belçika diken üstünde

Belçika diken üstünde Geç kalmadan Bayraðým tanýðýmsýn Eski köye yeni gazete Ýstifa çözüm deðil Bütün sanatlarýn birleþtiði sinemaya bir süre geç kaldým. Bir obur gibi geçtim ekranýn karþýsýna. Düþüncelerimiz veya inandýklarýmýz

Detaylı

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı