T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 54 SAYI: 2005/6 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 54 NUMBER: 2005/6 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR Director of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER...12 EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...61 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER MALAT B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK...130

8 730 PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H...145

9 000 GENEL KONULAR 000 (4) Solmufl, Tar k. Teknoloji ve Yaflam Acun, Fatma. Muhteva Analizi nternette Mahremiyet: Güvenlik ve Metodu ve Cumhuriyet Tarihi Güvenli i Sa lama Yollar. Türk Araflt rmalar nda Kullan m. Psikoloji Bülteni 11(36) , Hacettepe Üniversitesi Edebiyat ss. Fakültesi Dergisi 22(1) , 1995 SB ss. ng. ve Türkçe özet SB (5) 900, 000 Yaz l m ve Bilgi Teknolojisi Hizmet 000 (1) Avrupa Birli i Yaz l m ve Bilgi Teknolojileri Hizmet Pazar. GEME'den Bak fl 9(30) 2005, ss. Sektörleri için AB Pazar na Girifl Koflullar. GEME'den Bak fl 9(30) 2005, ss SB , SB , GENEL SÜREL 000 (2) YAYINLAR VE D Z NLER Ayd n, Mehmet Devrim. eavrupa+ ve Türkiye: Bilgi Teknolojileri Alan nda Avrupa Birli i Kriterlerine Uyum. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 23(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Bener, Ayfle Baflar. Türkiye Bilgi Toplumuna Nas l Geçer? Finans Dünyas 16(186) , ss SB Çelik Sektörü ve Sektörde Önemli Bir Yaz l m Ata COMOSYS. Yap Dünyas 10(111) , ss SB , 000 Sa san, Mustafa. Sanal Alemde Hak Aray fllar : nternette Telif Hakk Sorununun Boyutlar na K sa Bir Bak fl. Teknik Bülten 34(2) , ss. Türkçe özet SB , 000 Aksu, Ali. Romanya Türklerinde Kültürel Durum ve Mektep ve Aile Mecmuas. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss SA , 050 Karaarslan, Erkan. Muhasebat Dergileri. Mali K lavuz 7(28) , ss SA , 050 Onaran, Mustafa fierif. Edebiyat Dergicili i Gönül flidir. Varl k 73(1173) , ss SB , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Gürel, Ziya. Prado Müzesi'nde " spanyol Retratosu"; El Greco'dan Picasso'ya Uzanan Bir Öykü ve Müzecilikte Yeni Yaklafl mlar. 1

10 Türkiye'de Sanat (69) , ss SB 6 750, 060 Dergisi 20(55) , ss. Türkçe ve ng. özet SB HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Budak, Leyla. Türk Cumhuriyetlerinde Kitle letiflim Sistemleri Ba ms zl k Sonras Geliflmeler, Genel Sorunlar ve flbirli i Faaliyetleri. Akademik Araflt rmalar Dergisi 7(25) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) nam, Ahmet. Maskelenen Maske. Diyanet (174) , 5-7. ss SC (2) Arkar, Haluk. Psikolojinin Alt Alanlar Cloninger'in Psikobiyolojik Kuram. Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB , 150 (3) Bahçekap l, Hasan G. Psikoloji E itiminin Kalitesi ve Ölçümü. Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB , (4) Bahçivan-Saydan, Reyhan - Tülin Gençöz. Aile liflkileri, Ebeveynin Çocuk Yetifltirme Tutumu ve Kendilik De erinin Gençler Taraf ndan Belirtilen Davran fl Problemleri ile Olan liflkileri. Türk Psikolojisi Dergisi 20(55) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (5) 120 (2) Cangöz, Banu. Geçmiflten Günümüze Kuban, Do an. Divri i Ulucamisi ve Belle i Aç klamaya Yönelik fiifahanesi Restorasyonu Üzerine Bir Yaklafl mlara K sa Bir Bak fl. Konuflma.. Yap (283) , Hacettepe Üniversitesi Edebiyat ss. Fakültesi Dergisi 22(1) , 1973 SA ss. Türkçe ve ng. özet SB PS KOLOJ 150 (1) Aktafl, Vezir - Deniz fiahin - Orhan Ayd n. Sald rgan Olan ve Olmayan Çocuklarda Düflmanca Niyet Yükleme Yanl l n n Cinsiyete Ba l Olarak ncelenmesi. Türk Psikolojisi (6) Cinsiyet Konusu Çal fl lmaya Devam Edilmeli mi? Özet çeviri: M. Burcu Cantekinler, Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB

11 150 (7) Psikoloji Bülteni 11(36) , Coflkun, Hamit. Abant zzet Baysal ss. Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nün 1995 SB 645 "Psikoloji E itimi"ne liflkin Görüflleri. 150, 370 Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss. 150 (13) 1995 SB 645 Ergenç, Hale Aksuna. Geliflim ve 150, 370 Çocuk Rehabilitasyonu. Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , 150 (8) ss. Coflkun, Hamit. Beyin F rt nas nda Sosyal Kimlik De ifliminin Üretkenlik Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (9) Coflkun, Hamit. Beyin Yaz m nda Iraksak Düflünme ve Grup Ortam n n Düflünce Üretimine Etkisi. Türk Psikolojisi Dergisi 20(55) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB (14) Erkufl, Adnan. PÇT'nin De iflik n, k ve Yüzdelik Dilimlerdeki De iflimi ile p, Yar ya Bölme ve De iflik ndekslerle Karfl laflt r lmas. Türk Psikolojisi Dergisi 20(55) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (15) Fiflek, Güler Okman. Bo aziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nün "Türkiye'de Psikoloji E itim" Konusundaki Görüflleri. Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB , (10) Ç nar, P nar. Cinsiyet ve Ruhsal Hastal klar. Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB (16) Kukul, M. Halistin. Aflk lim-ak l. Diyanet (174) , ss SC (11) 150 Ç nar, P nar. Hangimiz Daha Sald rgan? Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss. 150 (17) 1995 SB (12) Da, hsan. 'Psikoloji E itimde Minimum Standartlar' ve 'Avrupa Psikoloji Diplomas ' ile lgili De erlendirme Çal flmas. Türk 3 Musaa ao lu, Ceren - Ayflen Güre. Ergenlerde Davran flsal Özerklik ile Alg lanan Ana-Baba Tutumlar Aras ndaki liflkiler. Türk Psikolojisi Dergisi 20(55) , ss. Türkçe ve ng. özet SB

12 150 (18) 150 (23) Özdil, Elif. Kad nlar ve Erkekler Uluç, Sait. Psikoloji Araflt rma ve Farkl Liderlik Tarzlar na m Sahiptir? Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB (19) Solmufl, Tar k. fl Yaflam nda Travmalar: Cinsel Taciz ve Duygusal Zorbal k/taciz (Mobbing) Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB (20) Sosyal Psikolojide Cinsiyet ve Sözsüz letiflim. Özet Çeviri: Musa Saraç, Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB (21) Sümer, Nebi. Psikoloji E itiminde Temel Standartlar ve Stratejik Plan. Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB , 370 fiafakl, Okan Veli - Erdal Güryay. Maslow'un htiyaçlar Hiyerarflisi Teorisi Üzerine KKTC Bankac l k Sektöründe Bir Vaka Araflt rmas. Ça Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (22) fiahin, Nesrin Hisli. Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü'nün "Psikoloji E itimi"ne liflkin Görüflleri. Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB , 370 Uygulamalar nda Ölçek/Teknik/Vaka/Yay n/kavram Tan t m III: K sa Bir Oyun Terapi Örne i. Türk Psikolojisi Dergisi 20(55) , ss SB (24) Ya murlu, Bilge - Ann Sanson - S. Bahar Köymen. Ebeveynlerin ve Çocuk Mizac n n Olumlu Sosyal Davran fl Geliflimine Etkileri: Zihin Kuram n n Belirleyici Rolü. Türk Psikolojisi Dergisi 20(55) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Yaylac, Gaye Özdemir. Örgütsel Stresi Yönetmede Etkili Kiflileraras letiflim Stratejileri. Amme daresi Dergisi 38(2) , IV. ss. Türkçe ve ng. özet SA , (25) Yeniçeri, Zuhal. Pornografinin Sosyal Psikolojik Boyutlar. Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Ayd n, Mahmut. Medeniyetler Aras Bar fl n Yolu: Evrensel Ahlak. slâmiyât 8(2) , ss. Türkçe özet SA

13 Macit, Nadim. Hoflgörü ve Diyalog-II -Dinî-Politik Diplomasinin Küresel Yüzü (50) , ss SB MODERN BATI FELSEFES 190 (1) 290, 170 Timur, Taner. Derrida: Yaz Dili (Gramatoloji) ve "Yap -Söküm" Evrensel Kültür (162) , ss. 170 (2) Tolun, Asl. Akademik Yaflamda Etik D fl Davran fl. Diyanet (174) , ss SC SB D N 170 (3) 200 (1) Yetiflken, Hülya. Meslek Normlar n n Çelik, Celaleddin. Dindarl k Etik mkan ve S n rlar. Hacettepe Tipolojilerine Metodolojik Bir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yaklafl m. slâmiyât 8(2) , Dergisi 22(1) , ss ss. Türkçe özet SA 17 Türkçe ve ng. özet. 200, SB ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 210 DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 210 (1) 180 (1) Gürbüz, Deniz. Tanr 'y Bilmenin Buze, Ahmet Cem. Eskiça Çin mkân ve Mahiyeti [Mehmet Sait Reçber'in Ayn Adl Eserinin Tan t m ] Siyasal Düflüncesinde Yönetim slâmiyât 8(2) , Felsefesi. Bilim ve Ütopya (132) ss , ss SA SC , HIR ST YAN D NB L M 180 (2) Ifl k, Ramazan. Maruni Patri i ve Tarihçisi stefan ed-duveyhi ( )'nin Hayat ve Eserleri. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 900, 920 Ruhi, Mehmet Emin. Platon'un Devletin Kökenine liflkin Görüflü ve Yans malar. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 9(1-2) 2005, ss SA , Ataç, C. Akça - Bahar Gürsel. Amerikan Apokaliptik'inin Dünü Bugünü. Do u Bat 8(32) , ss SB , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Akad, M. Tanju. Vatikan' n Politikalar. Popüler Tarih 6(58) , ss SB

14 Bayzan, Ali R za. Mormonlar ve Türkiye Operasyonu (50) , ss SB , (2) Ifl k, Ramazan. Marunileri Memlükler Döneminde Fransisken Misyoner Rahiplerin Katoliklefltirme Faaliyetleri. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 960 lgar, Yusuf. Afyonkarahisar Ermenilerinde Kültürel ve Dinî Hayat. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 370, HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Macit, Nadim. Hoflgörü ve Diyalog-II -Dinî-Politik Diplomasinin Küresel Yüzü (50) , ss SB , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Akçay, Mustafa. Abdülahad Nûrî'ye Göre Hz. Peygamber'in Ebeveyninin Dinî Konumu. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 260 (3) Altun, Kudret. "A. Yesevî'de Mistik Küçüksipahio lu, Birsel. H ristiyan Unsurlar" Üzerine talya'da Yap lan Dünyas nda lk Ayr l klar. Popüler Bir Doktora Çal flmas. Akademik Tarih 6(58) , ss. Araflt rmalar Dergisi 7(25) 2000 SB , ss SA , 297, HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 297 (2) 280 (1) Bayzan, Ali R za. Mormonlar ve Türkiye Operasyonu (50) , ss SB , 260 Altuntafl, Halil. nanm fl Görünme Sahtekârl Nifak. Diyanet (174) , ss SC (3) 280 (2) Afl ko lu, Nevzat Y. lahiyat Samur, Hakan. The Roman Catholic Fakültelerinin E itim Ö retime Church in the Post-1989 Period of Katk lar ve Kaliteye Yolculuk. Poland. Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Fakültesi Dergisi 9(1) , Dergisi 23(1) , ss ss. Türkçe ve ng. özet. ng. ve Türkçe özet SA SA , , 370 6

15 297 (4) Üniversitesi lahiyat Fakültesi Ayd n, M. fievki. " slâm' n fiartlar " Dergisi 9(1) , ss. Üzerine. Diyanet (174) , Türkçe ve ng. özet ss SA SC (5) Besmele ile Aç l r(d ) Kap lar. Diyanet (174) , ss SC (6) Bulut, Halil brahim. fieyh Müfîd ve mâmiyye Ekolünde Gaybet nanc n n Aklîleflmesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (7) Esen, Hüseyin. slam Hukukunda Ölümün Mâlî Hak ve Borçlara Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (8) el-faruki, smail R. Ümmetin Varl k Sebebi Üzerine. Çeviren: Osman Bilen, slâmiyât 8(2) , ss SA Fidan, Hafsa. Müslüman Kad n mgesi ve Ça dafl Durum. slâmiyât 8(2) , ss SA , (9) Karacoflkun, M. Do an. Kur'an Ba lam nda Olumsuz Davran fllara Psikolojik Yaklafl mlar. Cumhuriyet 1999 SB , Karacoflkun, M. Do an. Okul Öncesi Dönem Çocuklar nda Dua. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (10) Karsl, brahim H. Çeviri Kuramlar Aç s ndan M. Hamdi Yaz r' n Meal Yöntemi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 410 Okumufl, Ejder. Çocuk Suçlulu unun Önlenmesi ve slam. slâmiyât 8(2) , ss. Türkçe özet SA , (11) Öztürk, Mustafa. Kur'an Çerçevesinde Ümmet Kavram n n Tahlili. slâmiyât 8(2) , ss. Türkçe özet SA TOPLUM B L MLER 300 (1) Acehan, Ifl l. Eski Dünya'dan Yeni Dünya'ya: Anadolu'dan ABD'ye lk Müslüman Türk Göçü Üzerine. Do u Bat 8(32) , ss.

16 Adan r, O uz. ki Amerika: Gerçek ve Sanal. Do u Bat 8(32) , ss SB , (2) Akbafl, Abdurrahman. Çocuklara Evimizi Sevdirelim. Diyanet (174) , ss SC (3) Aksu, Ali. Romanya Türklerinde Kültürel Durum ve Mektep ve Aile Mecmuas. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss SA , 050 Aktafl, Yaflar. fianl urfa'da Afliret Düzeni ve Tar msal Yeniliklerin Benimsenmesi. Tar m Ekonomisin Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB 86 Altekin, Necla. Küreselleflme ve 300, 700 Kad n Eme i: Türkiye'de Kad n Eme i. Mülkiyeliler Birli i (246-4) , ss SB 190, SA (4) 200, 300 Avflar, Filiz. Türk Kad n ve Dünyadaki Durumu Üzerine Bir Sohbet. Türk Yurdu 25(214) , ss SB (5) Balk z, Bekir. Comtecu Pozitivizm: Bir Sosyal Mühendislik Arac Olarak Sosyoloji. Sosyoloji Dergisi (14) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA (6) Baran, Gülen. Dört-Befl Yafl Çocuklar n n Sosyal Davran fllar n n ve Aile Ortamlar n n ncelenmesi. Ça dafl E itim 30(321) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (7) Budak, Leyla. Türk Cumhuriyetlerinde Kitle letiflim Sistemleri Ba ms zl k Sonras Geliflmeler, Genel Sorunlar ve flbirli i Faaliyetleri. Akademik Araflt rmalar Dergisi 7(25) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (8) Büken, Gülriz. Yerli ve Yerli Olmayan Evrenlerde Amerikan K z lderilileri'nin "Yaflaya Kal fl" : Sanat Yoluyla Kendi Kaderini Belirleme, Tan nma ve Güçlenme. Do u Bat 8(32) , ss. Çelik, Celaleddin. Dindarl k Tipolojilerine Metodolojik Bir Yaklafl m. slâmiyât 8(2) , ss. Türkçe özet. 300 (9) Ege, Göknur Bostanc. nternetin Sosyal Boyutlar. Sosyoloji Dergisi (14) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA (10) Erkan, Rüstem - Mazhar Ba l. Göç ve Yoksulluk Alanlar nda Kentle Bütünleflme E ilimi: Diyarbak r Örne i. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 22(1)

17 6.2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB Erkilet, Alev. Amerikan Hegemonyas n n Sosyolojik Dayanaklar : fllevselcilik ve "Düzen Problemi" Evrensel Kültür (162) , ss SB , 300 Kandemir, Orhan. Afrikal lar Caz veya Blues'u cat Etmek için Gelmediler Yeni Dünya'ya. Do u Bat 8(32) , ss SB , (14) Karacoflkun, M. Do an. Okul Öncesi Dönem Çocuklar nda Dua. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Fidan, Hafsa. Müslüman Kad n mgesi ve Ça dafl Durum. slâmiyât 8(2) , ss SA (15) 300, 297 Karahan, Firdevs. Iannucci, Matthew J. Postmodern Anti-Kahraman Taxi Driver'da Kapitalizm ve Kahramanl k. Do u Bat 8(32) , ss SB , (12) 1983 SB 128 lgar, Yusuf. Afyonkarahisar 300 Ermenilerinde Kültürel ve Dinî Hayat. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 300, 370, (13) 1989 SA 61 nal, Kemal. Postmodern Çocuk Yeni 300 Çocukluk Paradigmas. Evrensel Kültür (162) , ss SB (17) 300 rem, Naz m. Eritme Potas ndan Eriyen Pota'ya: XXI. Yüzy l n Efli inde Amerika. Do u Bat 8(32) , ss SB , SA , Toplumruhbilimsel Betimlemeler ve Elefltirel Söylem Çözümlemesi Ba lam nda "Gelinim Olur musun?" Adl Yar flmadaki Dedikodu Nitelikli Konuflmalara Yönelik Bir nceleme. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (16) Kaya, brahim. "Çoklu Modernlikler Perspektifi" ve Toplumsal Kuramlar. Sosyoloji Dergisi (14) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet. Kaynar, Mete Kaan. Sivil Toplumun Kavramsal Tarihi ve Sivil Toplumla lgili Güncel Tart flmalar. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 23(1) , ss. Türkçe ve ng. özet.

18 300 (18) 23(1) , ss. Türkçe K rtunç, Ayfle Lahur. Kim Bu ve ng. özet. Amerikal Bu Yeni Adam? Do u Bat 1984 SA 160 8(32) , ss. 650, SB (23) 300, 820 Özgen, H. Nefle. Dünya Bankas ve 300 (19) K zmaz, Zahir. Gasp Suçunu flleyenler Üzerine Sosyolojik Bir Araflt rma: Elaz E Tipi Cezaevi Örne i. Sosyoloji Dergisi (14) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet. Birleflmifl Milletler'in Kalk nma Politikalar ve Bölgesel Kalk nmada Yeni Kavramlar. Tar m Ekonomisin Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 1989 SA 61 Öztürk, Lütfü. Türkiye'de Dijital 300 Eflitsizlik: TÜB TAK-B LTEN Anketleri Üzerine Bir De erlendirme. Erciyes 300 (20) Üniversitesi ktisadi ve dari Lekesizal n, Fermâ. Amerika'n n Bilimler Fakültesi Dergisi (24) Kurulufl Mitleri: Pastoral Cennet, , ss. Türkçe özet. Umutlar, Yeni Bafllang çlar. Do u Bat 8(32) , ss SB (21) Memifl, Ekrem. Ermenilerin Kökeni ve Geçmiflten Günümüze Türk-Ermeni liflkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (24) Öztürk, fiinasi. Crime, Patriarchy and Capitalism. Sosyoloji Dergisi (14) 2005, ss. Türkçe özet SA SA (25) 300, 320 Poyraz, Tu ça - Birsen fiahin - Gülay Ar kan. Kalecik'e Ba l Ba c l kla U raflan On Köyde Bireysel ve 300 (22) Nazl, Aylin. Sapman n T psallaflt r lmas ve T bb n Toplumsal Normaliteyi Sa lama fllevi. Sosyoloji Dergisi (14) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA Özer, Leyla - P nar Anteplio lu. Hizmet Sat n Alma Sürecinde Kulaktan Kula a letiflimin Etkisi. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 Kurumsal Aç dan Modernleflme E ilimleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (26) Sarpdere, Yücel. Antep'in Çocuklar. Evrensel Kültür (162) , ss SB , 320

19 300 (27) 300 (31) fiahin, Gürsoy. Amerikal Bir Misyonerin XIX. Yüzy l n Ortalar nda Türk-Ermeni Kültürel liflkileri ile lgili zlenimleri Üzerine Bir De erlendirme. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Ulusoy, Demet - Nilüfer Özcan Demir - Aylin Görgün Baran. Ergenlik Döneminde ntihar Alg s : Lise Son S n f Gençli i Örne i. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 22(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SB 128 Ünverdi, Hayat Sonras 300 (28) De iflim, Yeni Dinamikler ve Kimlik Talimciler, Ahmet. 80. Y lda Temelli Yap lanmalar- zmir Cumhuriyet Spor Birlikteli i. Gecekondular Örne i. Sosyoloji Sosyoloji Dergisi (14) 2005, 189- Dergisi (14) 2005, ss. ng ss. ng. ve Türkçe özet. ve Türkçe özet SA SA , , 790 Tanr sal, Meldan. Kolomb'dan Wovoka'ya K z lderililer. Do u Bat 8(32) , ss SB , SB Tatar, Burhanettin. Sanatkâr, Salt Estetik Kayg lar yla De il, Belki Daha Çok Toplumu Kuflatan Gerçekleri Derinlikli Kavray fl yla Temayüz Eder" [Söylefli] Konuflan: Hafsa Fidan, Diyanet (174) , ss SC 6 700, (29) T nç, Lütfü. Umumî Deniz Hamamlar ndan Halk Plajlar na Denize Nas l Girdiler? Popüler Tarih 6(58) , ss SA SB (35) 300 (30) Turner, Bryan. Karl Mannheim'in deoloji ve Ütopyas. Çeviren: Bekir Balk z, Sosyoloji Dergisi (14) 2005, ss SA (32) Viviano, Frank. Attila'n n Kay p Çocuklar. Foto raflar: Tomasz Tomaszewski, National Geographic Türkiye (50) , ss. 300 (33) Y ld z, Nuray. Çocuklarda ve Gençlerde Hedef Belirleme. Diyanet (174) , ss SC (34) Y ld z, Özkan. Sivil Toplumu Yeniden Siyasetin çinde Düflünmek. Sosyoloji Dergisi (14) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet. Y lmaz, Cevdet. Bir Ötekilefltirme Arac Olarak Q-Klavye Kullun m -F ve Q Klavye Kullananlar Aras ndaki Eflitsizli in Karfl laflt rmal Sosyolojik Anlam. Sosyoloji Dergisi (14) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA

20 310 GENEL STAT ST KLER 310 (1) 320, Olmufl, Hülya - Semra Oral Erbafl. A Study on Investigating the Impact of Menopause on Osteoporoz for Women Using Probabilistic Influence Diagrams. Olas l kl Etki Diyagramlar n Kullanarak Kad nlarda Kemik Erimesine Menapozun Etkisinin Araflt r lmas Üzerine Bir Çal flma. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 18(3) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SB , S YASAL B L MLER Acehan, Ifl l. Eski Dünya'dan Yeni Dünya'ya: Anadolu'dan ABD'ye lk Müslüman Türk Göçü Üzerine. Do u Bat 8(32) , ss SB , (6) 320 (1) Adan r, O uz. ki Amerika: Gerçek ve Sanal. Do u Bat 8(32) , ss SB , (2) Akgül, Deniz Alt nbafl. Avrupa fiüphecili i ve Fransa ile Hollanda'n n Anayasa'ya Yaklafl m. Stratejik Analiz 6(62) , ss. Bilimler Dergisi 7(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Alt ntafl, Ahmet. Osmanl Arfliv Belgelerine Göre Ermeni Sorununun Ortaya Ç k fl nda Fransa'n n Rolü. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Alt ntafl, Zeynep Y l na Kadar Osmanl Arfliv Belgelerine Göre Ermeni Sorununun Ortaya Ç k fl nda ngiltere'nin Rolü. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 320, SB , (8) 320 (3) Alt ntafl, Ahmet. Osman l mparatorlu u'nun Tehcir Karar Almas ve Uygulamas. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal 12 Amerikan D fl Politikas n n Dayanaklar ve Araçlar. Evrensel Kültür (162) , 67. s SB (7) Andican, Ahat Kerimov. " slâmc Terör" ddias n Bat 'dan Destek Almak için Kullan yor [Özbekistan- Türkistan Üzerine Söylefli] 2023 (50) , ss SB Arslan, Esat. Pax Turcica'dan Sonra Pax Turkistana (50) , ss SB

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Uluslararas li kiler I

Uluslararas li kiler I Uluslararas li kiler 0 :0 - :0 :0 - :0 :0 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 0:00-0:0 :00 - :0 :00 - :0 ULS Siyasi Tarih I ULS Türk Dili I 0 smet SARIBAL 0 Fikret KEDERS

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 8.2. Ders İçerikleri 8.2.1. Zorunlu Dersler MLY 101 Denetim Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER 26-27 Nisan 2006 Ba l ca Kampusu ANKARA DÜZENLEME KOM TES Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Baflkent Üniversitesi ATAMER Müdürü) Ayfer YILMAZ (Baflkent Üniversitesi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ YAZ OKULUNDA AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN DERSLER

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ YAZ OKULUNDA AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN DERSLER 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ YAZ OKULUNDA AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN DERSLER KODU DERSİN ADI KREDİ ÖĞRETİM ELEMANI 131111118 İktisat I 3+0 Prof. Dr. Sami TABAN (İKTİSAT,İŞLETME VE MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ALABİLİR)

Detaylı

Profesör Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama 2010. Doçent

Profesör Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama 2010. Doçent AKADEMİK CV Profesör İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama 2010 Doçent İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama 2005 Yardımcı Doçent Zonguldak Karaelmas

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu hhh 1 Cilt: 1 Say : 1 2003 Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu Yay n Kurulu fievket K. Akar, Ebubekir Ceylan, Coflkun Çak r, Ahmet Davuto lu, Fatih Ermifl,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 18.03.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/08 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı nın

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin Adı Soyadı:S. BİNNUR ÇELİK Doğum Tarihi:02.10.1958 Ünvanı:Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1980 Doktora Mali Hukuk Gazi Üniversitesi 1988 Doçentlik

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 21/01/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/02 Enstitü Yönetim Kurulu 21/01/2014 Salı günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı