T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 54 SAYI: 2005/6 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 54 NUMBER: 2005/6 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR Director of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER...12 EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...61 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER MALAT B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK...130

8 730 PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H...145

9 000 GENEL KONULAR 000 (4) Solmufl, Tar k. Teknoloji ve Yaflam Acun, Fatma. Muhteva Analizi nternette Mahremiyet: Güvenlik ve Metodu ve Cumhuriyet Tarihi Güvenli i Sa lama Yollar. Türk Araflt rmalar nda Kullan m. Psikoloji Bülteni 11(36) , Hacettepe Üniversitesi Edebiyat ss. Fakültesi Dergisi 22(1) , 1995 SB ss. ng. ve Türkçe özet SB (5) 900, 000 Yaz l m ve Bilgi Teknolojisi Hizmet 000 (1) Avrupa Birli i Yaz l m ve Bilgi Teknolojileri Hizmet Pazar. GEME'den Bak fl 9(30) 2005, ss. Sektörleri için AB Pazar na Girifl Koflullar. GEME'den Bak fl 9(30) 2005, ss SB , SB , GENEL SÜREL 000 (2) YAYINLAR VE D Z NLER Ayd n, Mehmet Devrim. eavrupa+ ve Türkiye: Bilgi Teknolojileri Alan nda Avrupa Birli i Kriterlerine Uyum. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 23(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Bener, Ayfle Baflar. Türkiye Bilgi Toplumuna Nas l Geçer? Finans Dünyas 16(186) , ss SB Çelik Sektörü ve Sektörde Önemli Bir Yaz l m Ata COMOSYS. Yap Dünyas 10(111) , ss SB , 000 Sa san, Mustafa. Sanal Alemde Hak Aray fllar : nternette Telif Hakk Sorununun Boyutlar na K sa Bir Bak fl. Teknik Bülten 34(2) , ss. Türkçe özet SB , 000 Aksu, Ali. Romanya Türklerinde Kültürel Durum ve Mektep ve Aile Mecmuas. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss SA , 050 Karaarslan, Erkan. Muhasebat Dergileri. Mali K lavuz 7(28) , ss SA , 050 Onaran, Mustafa fierif. Edebiyat Dergicili i Gönül flidir. Varl k 73(1173) , ss SB , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Gürel, Ziya. Prado Müzesi'nde " spanyol Retratosu"; El Greco'dan Picasso'ya Uzanan Bir Öykü ve Müzecilikte Yeni Yaklafl mlar. 1

10 Türkiye'de Sanat (69) , ss SB 6 750, 060 Dergisi 20(55) , ss. Türkçe ve ng. özet SB HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Budak, Leyla. Türk Cumhuriyetlerinde Kitle letiflim Sistemleri Ba ms zl k Sonras Geliflmeler, Genel Sorunlar ve flbirli i Faaliyetleri. Akademik Araflt rmalar Dergisi 7(25) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) nam, Ahmet. Maskelenen Maske. Diyanet (174) , 5-7. ss SC (2) Arkar, Haluk. Psikolojinin Alt Alanlar Cloninger'in Psikobiyolojik Kuram. Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB , 150 (3) Bahçekap l, Hasan G. Psikoloji E itiminin Kalitesi ve Ölçümü. Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB , (4) Bahçivan-Saydan, Reyhan - Tülin Gençöz. Aile liflkileri, Ebeveynin Çocuk Yetifltirme Tutumu ve Kendilik De erinin Gençler Taraf ndan Belirtilen Davran fl Problemleri ile Olan liflkileri. Türk Psikolojisi Dergisi 20(55) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (5) 120 (2) Cangöz, Banu. Geçmiflten Günümüze Kuban, Do an. Divri i Ulucamisi ve Belle i Aç klamaya Yönelik fiifahanesi Restorasyonu Üzerine Bir Yaklafl mlara K sa Bir Bak fl. Konuflma.. Yap (283) , Hacettepe Üniversitesi Edebiyat ss. Fakültesi Dergisi 22(1) , 1973 SA ss. Türkçe ve ng. özet SB PS KOLOJ 150 (1) Aktafl, Vezir - Deniz fiahin - Orhan Ayd n. Sald rgan Olan ve Olmayan Çocuklarda Düflmanca Niyet Yükleme Yanl l n n Cinsiyete Ba l Olarak ncelenmesi. Türk Psikolojisi (6) Cinsiyet Konusu Çal fl lmaya Devam Edilmeli mi? Özet çeviri: M. Burcu Cantekinler, Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB

11 150 (7) Psikoloji Bülteni 11(36) , Coflkun, Hamit. Abant zzet Baysal ss. Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nün 1995 SB 645 "Psikoloji E itimi"ne liflkin Görüflleri. 150, 370 Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss. 150 (13) 1995 SB 645 Ergenç, Hale Aksuna. Geliflim ve 150, 370 Çocuk Rehabilitasyonu. Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , 150 (8) ss. Coflkun, Hamit. Beyin F rt nas nda Sosyal Kimlik De ifliminin Üretkenlik Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (9) Coflkun, Hamit. Beyin Yaz m nda Iraksak Düflünme ve Grup Ortam n n Düflünce Üretimine Etkisi. Türk Psikolojisi Dergisi 20(55) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB (14) Erkufl, Adnan. PÇT'nin De iflik n, k ve Yüzdelik Dilimlerdeki De iflimi ile p, Yar ya Bölme ve De iflik ndekslerle Karfl laflt r lmas. Türk Psikolojisi Dergisi 20(55) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (15) Fiflek, Güler Okman. Bo aziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nün "Türkiye'de Psikoloji E itim" Konusundaki Görüflleri. Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB , (10) Ç nar, P nar. Cinsiyet ve Ruhsal Hastal klar. Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB (16) Kukul, M. Halistin. Aflk lim-ak l. Diyanet (174) , ss SC (11) 150 Ç nar, P nar. Hangimiz Daha Sald rgan? Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss. 150 (17) 1995 SB (12) Da, hsan. 'Psikoloji E itimde Minimum Standartlar' ve 'Avrupa Psikoloji Diplomas ' ile lgili De erlendirme Çal flmas. Türk 3 Musaa ao lu, Ceren - Ayflen Güre. Ergenlerde Davran flsal Özerklik ile Alg lanan Ana-Baba Tutumlar Aras ndaki liflkiler. Türk Psikolojisi Dergisi 20(55) , ss. Türkçe ve ng. özet SB

12 150 (18) 150 (23) Özdil, Elif. Kad nlar ve Erkekler Uluç, Sait. Psikoloji Araflt rma ve Farkl Liderlik Tarzlar na m Sahiptir? Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB (19) Solmufl, Tar k. fl Yaflam nda Travmalar: Cinsel Taciz ve Duygusal Zorbal k/taciz (Mobbing) Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB (20) Sosyal Psikolojide Cinsiyet ve Sözsüz letiflim. Özet Çeviri: Musa Saraç, Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB (21) Sümer, Nebi. Psikoloji E itiminde Temel Standartlar ve Stratejik Plan. Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB , 370 fiafakl, Okan Veli - Erdal Güryay. Maslow'un htiyaçlar Hiyerarflisi Teorisi Üzerine KKTC Bankac l k Sektöründe Bir Vaka Araflt rmas. Ça Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (22) fiahin, Nesrin Hisli. Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü'nün "Psikoloji E itimi"ne liflkin Görüflleri. Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB , 370 Uygulamalar nda Ölçek/Teknik/Vaka/Yay n/kavram Tan t m III: K sa Bir Oyun Terapi Örne i. Türk Psikolojisi Dergisi 20(55) , ss SB (24) Ya murlu, Bilge - Ann Sanson - S. Bahar Köymen. Ebeveynlerin ve Çocuk Mizac n n Olumlu Sosyal Davran fl Geliflimine Etkileri: Zihin Kuram n n Belirleyici Rolü. Türk Psikolojisi Dergisi 20(55) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Yaylac, Gaye Özdemir. Örgütsel Stresi Yönetmede Etkili Kiflileraras letiflim Stratejileri. Amme daresi Dergisi 38(2) , IV. ss. Türkçe ve ng. özet SA , (25) Yeniçeri, Zuhal. Pornografinin Sosyal Psikolojik Boyutlar. Türk Psikoloji Bülteni 11(36) , ss SB ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Ayd n, Mahmut. Medeniyetler Aras Bar fl n Yolu: Evrensel Ahlak. slâmiyât 8(2) , ss. Türkçe özet SA

13 Macit, Nadim. Hoflgörü ve Diyalog-II -Dinî-Politik Diplomasinin Küresel Yüzü (50) , ss SB MODERN BATI FELSEFES 190 (1) 290, 170 Timur, Taner. Derrida: Yaz Dili (Gramatoloji) ve "Yap -Söküm" Evrensel Kültür (162) , ss. 170 (2) Tolun, Asl. Akademik Yaflamda Etik D fl Davran fl. Diyanet (174) , ss SC SB D N 170 (3) 200 (1) Yetiflken, Hülya. Meslek Normlar n n Çelik, Celaleddin. Dindarl k Etik mkan ve S n rlar. Hacettepe Tipolojilerine Metodolojik Bir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yaklafl m. slâmiyât 8(2) , Dergisi 22(1) , ss ss. Türkçe özet SA 17 Türkçe ve ng. özet. 200, SB ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 210 DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 210 (1) 180 (1) Gürbüz, Deniz. Tanr 'y Bilmenin Buze, Ahmet Cem. Eskiça Çin mkân ve Mahiyeti [Mehmet Sait Reçber'in Ayn Adl Eserinin Tan t m ] Siyasal Düflüncesinde Yönetim slâmiyât 8(2) , Felsefesi. Bilim ve Ütopya (132) ss , ss SA SC , HIR ST YAN D NB L M 180 (2) Ifl k, Ramazan. Maruni Patri i ve Tarihçisi stefan ed-duveyhi ( )'nin Hayat ve Eserleri. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 900, 920 Ruhi, Mehmet Emin. Platon'un Devletin Kökenine liflkin Görüflü ve Yans malar. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 9(1-2) 2005, ss SA , Ataç, C. Akça - Bahar Gürsel. Amerikan Apokaliptik'inin Dünü Bugünü. Do u Bat 8(32) , ss SB , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Akad, M. Tanju. Vatikan' n Politikalar. Popüler Tarih 6(58) , ss SB

14 Bayzan, Ali R za. Mormonlar ve Türkiye Operasyonu (50) , ss SB , (2) Ifl k, Ramazan. Marunileri Memlükler Döneminde Fransisken Misyoner Rahiplerin Katoliklefltirme Faaliyetleri. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 960 lgar, Yusuf. Afyonkarahisar Ermenilerinde Kültürel ve Dinî Hayat. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 370, HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Macit, Nadim. Hoflgörü ve Diyalog-II -Dinî-Politik Diplomasinin Küresel Yüzü (50) , ss SB , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Akçay, Mustafa. Abdülahad Nûrî'ye Göre Hz. Peygamber'in Ebeveyninin Dinî Konumu. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 260 (3) Altun, Kudret. "A. Yesevî'de Mistik Küçüksipahio lu, Birsel. H ristiyan Unsurlar" Üzerine talya'da Yap lan Dünyas nda lk Ayr l klar. Popüler Bir Doktora Çal flmas. Akademik Tarih 6(58) , ss. Araflt rmalar Dergisi 7(25) 2000 SB , ss SA , 297, HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 297 (2) 280 (1) Bayzan, Ali R za. Mormonlar ve Türkiye Operasyonu (50) , ss SB , 260 Altuntafl, Halil. nanm fl Görünme Sahtekârl Nifak. Diyanet (174) , ss SC (3) 280 (2) Afl ko lu, Nevzat Y. lahiyat Samur, Hakan. The Roman Catholic Fakültelerinin E itim Ö retime Church in the Post-1989 Period of Katk lar ve Kaliteye Yolculuk. Poland. Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Fakültesi Dergisi 9(1) , Dergisi 23(1) , ss ss. Türkçe ve ng. özet. ng. ve Türkçe özet SA SA , , 370 6

15 297 (4) Üniversitesi lahiyat Fakültesi Ayd n, M. fievki. " slâm' n fiartlar " Dergisi 9(1) , ss. Üzerine. Diyanet (174) , Türkçe ve ng. özet ss SA SC (5) Besmele ile Aç l r(d ) Kap lar. Diyanet (174) , ss SC (6) Bulut, Halil brahim. fieyh Müfîd ve mâmiyye Ekolünde Gaybet nanc n n Aklîleflmesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (7) Esen, Hüseyin. slam Hukukunda Ölümün Mâlî Hak ve Borçlara Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (8) el-faruki, smail R. Ümmetin Varl k Sebebi Üzerine. Çeviren: Osman Bilen, slâmiyât 8(2) , ss SA Fidan, Hafsa. Müslüman Kad n mgesi ve Ça dafl Durum. slâmiyât 8(2) , ss SA , (9) Karacoflkun, M. Do an. Kur'an Ba lam nda Olumsuz Davran fllara Psikolojik Yaklafl mlar. Cumhuriyet 1999 SB , Karacoflkun, M. Do an. Okul Öncesi Dönem Çocuklar nda Dua. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (10) Karsl, brahim H. Çeviri Kuramlar Aç s ndan M. Hamdi Yaz r' n Meal Yöntemi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 410 Okumufl, Ejder. Çocuk Suçlulu unun Önlenmesi ve slam. slâmiyât 8(2) , ss. Türkçe özet SA , (11) Öztürk, Mustafa. Kur'an Çerçevesinde Ümmet Kavram n n Tahlili. slâmiyât 8(2) , ss. Türkçe özet SA TOPLUM B L MLER 300 (1) Acehan, Ifl l. Eski Dünya'dan Yeni Dünya'ya: Anadolu'dan ABD'ye lk Müslüman Türk Göçü Üzerine. Do u Bat 8(32) , ss.

16 Adan r, O uz. ki Amerika: Gerçek ve Sanal. Do u Bat 8(32) , ss SB , (2) Akbafl, Abdurrahman. Çocuklara Evimizi Sevdirelim. Diyanet (174) , ss SC (3) Aksu, Ali. Romanya Türklerinde Kültürel Durum ve Mektep ve Aile Mecmuas. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss SA , 050 Aktafl, Yaflar. fianl urfa'da Afliret Düzeni ve Tar msal Yeniliklerin Benimsenmesi. Tar m Ekonomisin Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB 86 Altekin, Necla. Küreselleflme ve 300, 700 Kad n Eme i: Türkiye'de Kad n Eme i. Mülkiyeliler Birli i (246-4) , ss SB 190, SA (4) 200, 300 Avflar, Filiz. Türk Kad n ve Dünyadaki Durumu Üzerine Bir Sohbet. Türk Yurdu 25(214) , ss SB (5) Balk z, Bekir. Comtecu Pozitivizm: Bir Sosyal Mühendislik Arac Olarak Sosyoloji. Sosyoloji Dergisi (14) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA (6) Baran, Gülen. Dört-Befl Yafl Çocuklar n n Sosyal Davran fllar n n ve Aile Ortamlar n n ncelenmesi. Ça dafl E itim 30(321) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (7) Budak, Leyla. Türk Cumhuriyetlerinde Kitle letiflim Sistemleri Ba ms zl k Sonras Geliflmeler, Genel Sorunlar ve flbirli i Faaliyetleri. Akademik Araflt rmalar Dergisi 7(25) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (8) Büken, Gülriz. Yerli ve Yerli Olmayan Evrenlerde Amerikan K z lderilileri'nin "Yaflaya Kal fl" : Sanat Yoluyla Kendi Kaderini Belirleme, Tan nma ve Güçlenme. Do u Bat 8(32) , ss. Çelik, Celaleddin. Dindarl k Tipolojilerine Metodolojik Bir Yaklafl m. slâmiyât 8(2) , ss. Türkçe özet. 300 (9) Ege, Göknur Bostanc. nternetin Sosyal Boyutlar. Sosyoloji Dergisi (14) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA (10) Erkan, Rüstem - Mazhar Ba l. Göç ve Yoksulluk Alanlar nda Kentle Bütünleflme E ilimi: Diyarbak r Örne i. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 22(1)

17 6.2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB Erkilet, Alev. Amerikan Hegemonyas n n Sosyolojik Dayanaklar : fllevselcilik ve "Düzen Problemi" Evrensel Kültür (162) , ss SB , 300 Kandemir, Orhan. Afrikal lar Caz veya Blues'u cat Etmek için Gelmediler Yeni Dünya'ya. Do u Bat 8(32) , ss SB , (14) Karacoflkun, M. Do an. Okul Öncesi Dönem Çocuklar nda Dua. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Fidan, Hafsa. Müslüman Kad n mgesi ve Ça dafl Durum. slâmiyât 8(2) , ss SA (15) 300, 297 Karahan, Firdevs. Iannucci, Matthew J. Postmodern Anti-Kahraman Taxi Driver'da Kapitalizm ve Kahramanl k. Do u Bat 8(32) , ss SB , (12) 1983 SB 128 lgar, Yusuf. Afyonkarahisar 300 Ermenilerinde Kültürel ve Dinî Hayat. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 300, 370, (13) 1989 SA 61 nal, Kemal. Postmodern Çocuk Yeni 300 Çocukluk Paradigmas. Evrensel Kültür (162) , ss SB (17) 300 rem, Naz m. Eritme Potas ndan Eriyen Pota'ya: XXI. Yüzy l n Efli inde Amerika. Do u Bat 8(32) , ss SB , SA , Toplumruhbilimsel Betimlemeler ve Elefltirel Söylem Çözümlemesi Ba lam nda "Gelinim Olur musun?" Adl Yar flmadaki Dedikodu Nitelikli Konuflmalara Yönelik Bir nceleme. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (16) Kaya, brahim. "Çoklu Modernlikler Perspektifi" ve Toplumsal Kuramlar. Sosyoloji Dergisi (14) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet. Kaynar, Mete Kaan. Sivil Toplumun Kavramsal Tarihi ve Sivil Toplumla lgili Güncel Tart flmalar. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 23(1) , ss. Türkçe ve ng. özet.

18 300 (18) 23(1) , ss. Türkçe K rtunç, Ayfle Lahur. Kim Bu ve ng. özet. Amerikal Bu Yeni Adam? Do u Bat 1984 SA 160 8(32) , ss. 650, SB (23) 300, 820 Özgen, H. Nefle. Dünya Bankas ve 300 (19) K zmaz, Zahir. Gasp Suçunu flleyenler Üzerine Sosyolojik Bir Araflt rma: Elaz E Tipi Cezaevi Örne i. Sosyoloji Dergisi (14) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet. Birleflmifl Milletler'in Kalk nma Politikalar ve Bölgesel Kalk nmada Yeni Kavramlar. Tar m Ekonomisin Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 1989 SA 61 Öztürk, Lütfü. Türkiye'de Dijital 300 Eflitsizlik: TÜB TAK-B LTEN Anketleri Üzerine Bir De erlendirme. Erciyes 300 (20) Üniversitesi ktisadi ve dari Lekesizal n, Fermâ. Amerika'n n Bilimler Fakültesi Dergisi (24) Kurulufl Mitleri: Pastoral Cennet, , ss. Türkçe özet. Umutlar, Yeni Bafllang çlar. Do u Bat 8(32) , ss SB (21) Memifl, Ekrem. Ermenilerin Kökeni ve Geçmiflten Günümüze Türk-Ermeni liflkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (24) Öztürk, fiinasi. Crime, Patriarchy and Capitalism. Sosyoloji Dergisi (14) 2005, ss. Türkçe özet SA SA (25) 300, 320 Poyraz, Tu ça - Birsen fiahin - Gülay Ar kan. Kalecik'e Ba l Ba c l kla U raflan On Köyde Bireysel ve 300 (22) Nazl, Aylin. Sapman n T psallaflt r lmas ve T bb n Toplumsal Normaliteyi Sa lama fllevi. Sosyoloji Dergisi (14) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA Özer, Leyla - P nar Anteplio lu. Hizmet Sat n Alma Sürecinde Kulaktan Kula a letiflimin Etkisi. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 Kurumsal Aç dan Modernleflme E ilimleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (26) Sarpdere, Yücel. Antep'in Çocuklar. Evrensel Kültür (162) , ss SB , 320

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye

Detaylı