Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS 2006. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr."

Transkript

1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N A U S T O S S A Y I : 5 9

2 Biz uygarl kta, ilimde ve fede kuvvet al yor ve oa göre yürüyoruz. M u s t a f a K e m a l A t a t ü r k 59 A USTOS 2006 Sahibi TÜB TAK ad a Baflka V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Yaz flleri Sorumlusu Gürca Oza Haber Merkezi Seval K l ç Ayfle Özgetafl ci Sogör Ali Özdemir (Foto raf) Grafik Tasar m ve Uygulama Aytaç Kaya Bask maj Ofset - Akara AYDA B R YAYIMLANIR Adres: Atatürk Bulvar /No: 221 Kavakl dere/akara Tel: (1744) Fax: web:

3 Ç N D E K L E R 4 TÜB TAK 43 YAfiINDA... 8 TÜB TAK B L M, H ZMET ve TEfiV K ÖDÜLLER N N SAH PLER BELL OLDU 12 TÜB TAK FORMULA G GÜNEfi ARABALARI YARIfiTI 14 PICMET 06 KONFERANSI 8-13 TEMMUZ 2006 TAR HLER ARASINDA STANBUL DA DÜZENLEND 15 PICMET TEKNOLOJ YÖNET M SEMPOZYUMU 3-7 TEMMUZ 2006 TAR HLER ARASINDA GERÇEKLEfiT R LD ULUSLARARASI B L M OL MP YATLARI NDA TÜRK Ö RENC LER BÜTÜN DALLARDA MADALYA ALDILAR! 2006 TEZ-KOOP- fi SEND KASI TÜB TAK fiyerler, HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI SONUÇLANDI TERM K SANTRALLER, SADECE ELEKTR K ENERJ S DE L, ISI DA SATMAYA BAfiLAYAB LECEKLER... KÜRE DA LARI VE ILGAZ DA I M LL PARKLARI DO A E T M

4 TÜB TAK 43 YAfiINDA TÜB TAK, kurulufluu 43. y l döümüü 24 Temmuz güü kutlad. Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi yay lad - mesajla, TÜB TAK daki geliflmeler hakk da bilgi verdi. Baflbaka Recep Tayyip ERDO AN, bir mesaj gödererek TÜB TAK 43. y ldöümüü kutlad : Ülkemizdeki bilim, tekoloji ve yeilik faaliyetlerii e büyük destekçisi ola TÜB TAK, 2004 te bafllad - at l m 2006 y l da da büyük bir ivme ile sürdürmüfltür da yei ifllerle, yei baflar larla a lacak bir y l olarak geçmektedir. TÜB TAK ülkemizi gelece ii ayd latacak araflt rmalar yapa, hem de bilim ve tekoloji ala da üiversitelerimizi, özel sektörümüzü ve kamu kurulufllar m z araflt rmalar a destek vere köklü bir kurulufltur. Buu ya da gelece imizi garatisi ola bilim isalar a ve bilim isa adaylar a destekler ve burslar vermekte, toplumumuzda bilim ve tekolojii lay k oldu u yere ulaflmas içi yayg faaliyetler düzelemektedir. Uluslararas bilim camias yla iflbirlikleri ile tüm bu faaliyetleri etkili ii art racak ortamlar haz rlamakta ve ülkemizi uluslararas etkiliklerie katk sa lamaktad r. Bugü geliflmifl ülkeler içi bilgi, üretim ve refah temel yap tafl d r. Yai isa kalitesie, ekoomik ve siyasi güce gide yol bilgide, bilmei öemide ve bilgiyi kullama yetkili ide geçmektedir. Buu çok iyi bile kadrolar yla TÜB TAK, geçe y l da ülkemizi gelece i parlaya bir y ld z olmas a katk sa layacak çok öemli ifllere devam etmifltir. TÜB TAK 43. y l da gerçeklefle öemli baflar larda baz örekler vermek istiyorum: AR-GE DESTEK FONLARI Kurumumuzu 42. y l da bafllat la büyük at l mlar aras da yer ala Ar-Ge destek folar hem program çeflitlili i hem de proje bafl a tahsisatlar öemli ölçüde art r lmas souçlar al maya bafllam flt r. 43. y lda üiversiteler, saayi ve bilim isa araflt rmac lara verile destekler TÜB TAK kurulufluda 2005 y l a kadar verile toplam deste i Güümüzü yüksek medeiyet seviyesii olufltura usurlar e bafl da bilim ve tekoloji gelmektedir. Uutmamal y z ki gelece i düyas da yie bilim ve tekoloji ürete, buu do ru ve etki kullaa toplumlar flekilledirecektir. Yetifltirdi i baflar l araflt rmac ve bilim adamlar da katk s yla, bu aladaki ilerlememizde öcü rolü üstlee TÜB TAK 43. kurulufl y ldöümüü kutluyor, size ve tüm kurum mesuplar za baflar lar z devam diliyorum dörttte üçüe eflittir. Böylece araflt rma destek folar TÜB TAK bütçesi içide %35 lik bir paya ulaflm flt r. Bu ora 2000 li y llar bafl da %5 ler civar a gerilemiflti. Bu geliflmelere paralel olarak folama faaliyetlerii yürüte farkl birimlerimiz, Destek Programlar Baflkal yap s a kavuflturularak güçledirilmifl ve adlar Araflt rma Destek Programlar Baflkal (AR- DEB), Tekoloji ve Yeilik Destek Programlar Baflkal (TEYDEB) ve Bilim sa Destekleme Daire Baflkal (B DEB) olarak yeilemifltir. Öümüzdeki y llarda ülkemizi hedeflee bilim yo- ulu ua sa l kl bir biçimde ulaflabilmesi içi, TÜB TAK ta çok say da yetki uzma ve bilim-tekoloji yöeticisii yetifltirilmesi zoruludur. Bu amaçla, ila ve s av süreciyle Bilimsel Programlar Uzma Yard mc lar istihdam edilmifltir. Bu kapsamda yirmiye yak uzmal k ala da yaklafl k 60 yei elema göreve bafllam flt r. Ayr ca, doktoral yaklafl k 10 bilim isa da Baflkal k birimleride Bilimsel Programlar Uzma olarak atam flt r. 4

5 TÜB TAK uzmalar bilgi ve tecrübe birikimie ek olarak, bu kadrolar da katk s yla ve ifl süreçleride gerçeklefltirile iyilefltirmelerle bir rekor gerçekleflmifl ve 43 y ll k TÜB TAK tarihide ilk kez akademik araflt rma projelerii de erledirme süreci 75 güde tamamlam flt r. 1 May s 2006 tarihide kuruma suula yaklafl k 900 proje öerisi, yaklafl k 100 paelde tart fl larak, 14 Temmuz 2006 tarihide, yaklafl k 290 projei destekleece i ila edilerek yürütücüleri sözleflme sürecie davet edilmifltir. 10 y ld r D fl Ticaret Müsteflarl folar da saayi Ar- Ge projelerie hibe verilmesi sürecide de erledirici ve izleyici olarak rol ala TÜB TAK bu y lda itibare kedi kayaklar da da saayimizi Ar-Ge faaliyetlerie hibe vermeye bafllam flt r. Bu programa verile destek, akademik Ar-Ge projelerie verile desteklere yak bir mebla a ulaflm flt r. Hedefimiz saayiye verile destekleri, ulafl la art fl e ilimi do rultusuda h zla yükselmesidir. Bu amaçla, bu y l yie ilk defa, TÜB TAK desteklerie yöelik olarak Proje Haz rlama Çal fltaylar bafllam flt r. Bu çal fltaylar düzeli olarak tekrarlamaktad r. Ayr ca AB Çerçeve Programlar ve di er uluslararas kurulufllar destek programlar da yararlaabilmek içi ülkemizde proje haz rlama yetkili ii art r lmas a yöelik olarak, TÜB TAK uzmalar taraf da, ülkemiz geelide yayg bir flekilde Proje Haz rlama Semierleri verilmektedir. Kamu kurum ve kurulufllar, temel faaliyet alalar kapsam da, karfl laflt klar sorular çözmek ve/veya f rsatlar de erledirmede bilimsel araflt rma ve tekolojik destek imka sumak ve böylece kamu tedari i arac l ile bilim ve tekolojiye ola talebi yükseltmek amac ile yap la Ortak Ak l Toplat lar da devam etmektedir. Bu toplat lar ile üiversitelerimiz, özel sektör kurulufllar m z ve araflt rma estitülerimiz kamu kurumlar araflt rma ihtiyaçlar hakk da bilgi sahibi olurke, kamu yöeticilerimiz de sorular çözümüde bilimi öemi kavrayarak, çal flmalar gerçeklefltirebilecekleri araflt rma kurumlar ve bilim isalar a eriflim imka bulmaktad rlar. Bu toplat lar souda ortaya ç ka potasiyel projeler TÜB TAK de erledirmesi souda desteklemektedir. Kamu Kurumlar Araflt rma Projeleri Program ad verdi imiz bu program 2005 y l da bafllat lm fl olup oldukça geifl kat l mla devam etmektedir. Desteklee ilk projeleri geliflme raporlar Kurumumuza ulaflm flt r. Bu program da akademik ve saayi Ar-Ge destekleri kadar fo tahsisii gerektirece i alafl lmaktad r. Bu y l, ayr ca bilimsel ve tekolojik iflbirli i a lar ve platformlar çok yölü Ar-Ge projelerii oluflmas daki rolü sürekli artmaktad r. Bu ihtiyaca cevap verebilmek, ulusal ve uluslararas iflbirli i a lar teflvik etmek amac yla, bu oluflumlar kurulufl haz rl klar a destek program bafllat lm flt r. Tüm destek programlar da uluslararas ormlar ve stadartlar esas al maktad r. Bu amaçla, Ar-Ge istatistiklerii toplamas, Ar-Ge ve Ar-Ge deste i kapsam a gire koular belirlemesi ve ilgili di er hususlarda uluslararas referas olarak kulla la, 2005 y l da bas la Frascati K - lavuzu da sora özellikle yeilik (iovasyo) kavramlar - ele ala Oslo K lavuzu 3. Bask s (OECD Kas m 2005) da Türkçe ye çevrilerek bast r lm flt r. B L M NSANI DESTEKLER Yüksekö reim aflamas a bafllaya geçlerimizi temel bilimlere cezbetmek ve bilim isa kariyerlerie yöeltmek amac yla, 2005 y l da bafllat la yei programla ÖSS de, ilgili pua türüde, ilk 5000 içie gire ö recilerde temel bilim alalar da birii tercih edip yerleflelere lisas ö reimleri boyuca karfl l ks z burs verilmeye bafllam flt r ve 2005 y l souda 464 üiversite birici s f ö recisi bu program ilk bursiyerleri olmufltur. Lisas ö reimii baflar yla tamamlayalar bilim isa kariyerlerie cezbetmek içi verile yurt içi lisas üstü burslar m z bu y l al a kararla heüz mezu olmam fl so s f ö recilerii baflvurusua aç lm fl ve 642 adaya seçile lisas üstü programlara kay t olduklar da burs ödemelerimizi bafllayaca bildirilmifltir y l da, Vizyo 2023 Tekoloji Ögörü Çal flmas souda belirlee öcelikli alalarda 42 yurtd fl doktora bursu verilmifltir. Yie 2006 y l da bilim isa destek ve burslar içi belirledi imiz hedeflerimize h zla ulaflmaktay z. 5

6 B L M VE TOPLUM ETK NL KLER Bilimi ve bilimsel düflücei toplum geelide yayg laflmas öcelikli hedefleride biri olarak göre TÜB TAK, bu aladaki faaliyetlerii kapsam geiflletmek ve etkili ii art rabilmek içi Bilim ve Toplum Daire Baflkal kurarak öce idari kapasitesii gelifltirmifltir. Bu alada oluflturula yei politika, etkilikleri pilot çal flmalar halide öce TÜB TAK taraf da gerçeklefltirilmesi, stadart ve yötemleri gelifltirilmeside sora bular destek programlar yla ülke geelide yayg laflt r lmas d r. Öümüzdeki döemde bu alada da yei destek programlar bafllat lacakt r. Üiversite ö recileri taraf da tasarla p üretile ve eerji kaya olarak sadece güefl eerjisi kullaa otomobilleri kat ld Formula G yar fllar ilki 30 A ustos 2005, ikicisi de 22 Temmuz 2006 tarihide yap lm flt r. Hem üiversite geçli ii yarat c l k ve giriflimcili ii teflvik edilmesii hem de alteratif eerji kayaklar ülkemiz güdemie tafl mas amaçlaya bu etkilik toplum geelide de yo u ilgi ve heyeca uyad rm fl ve medyada da geifl yak bulmufltur. TÜB TAK çocuklar bilimle ta flt rmak ve olara bilimsel yötemle düflümeyi afl lamak amac yla, bu y l ilk defa düzeleecek ola TÜB TAK Yaz Bilim Kamp etkilikleri aras a eklemifltir. Sloga Bilim Her Yerde! ola TÜB TAK Yaz Bilim Kamp A ustos 2006, 28 A ustos 2 Eylül 2006 tarihleride iki döem fleklide Gebze deki TÜB - TAK TÜSS DE tesisleride gerçeklefltirilecektir. 39 y ll k arflivi Bilim Haziesi ad alt da bir DVD de okuyuculara suula TÜB TAK popüler bilim yay lar da Bilim ve Tekik Dergisi, Hazira ve Temmuz aylar daki ve adet tiraj yla tarihide bir rekora imza atm flt r. ENST TÜLER Geçti imiz y l içeriside araflt rma estitülerimizi faaliyetleride de öemli geliflmeler olmufltur. MAM Eerji Estitümüzü saayi kurulufllar ile ortak olarak yapt çal flmalar soucuda hidrojei yak t olarak kullaa yak t pili tekolojisi gelifltirilmifl, böylece, gelecek y llarda uygulaacak bir tekolojiye bugü, d flar da hiçbir destek sa lamada sahip olumufltur. Ayr ca yie a la estitüde saayi kurulufllar ile birlikte bir hibrit ticari araç gelifltirilmifltir. Bu tekolojii öemli elemalar ola elektrik motoru ve akümülatör tekolojilerii de ülkemizde gelifltirilmesi amac yla saayi kurulufllar ile alaflmalar imzalam flt r. Görüldü ü gibi, gelece i tekolojilerie, saayi kurulufllar m z taraf da bu güde Ar-Ge yolu ile yat r m yap l yor olmas, gelecek içi umut vermektedir. Ulusal Elektroik ve Kriptoloji Araflt rma Estitümüzü gelifltirdi i cihazlar, NATO ülkeleri taraf da sat al - arak kulla lmaya bafllam flt r. Art k geliflmifl ülkeler bile, bizde ileri tekoloji ürüleri almaktad r. Di er yada, büyeside yürütüle Ulusal Da t m Projesi (Uluda ) kapsam da gelifltirile aç k kayak kodlu özgür iflletim sistemi Pardus'u 1.0 sürümü, 26 Aral k 2005 tarihide iteret üzeride yay lamaya bafllad. Bu estitümüz, TSK içi gerçeklefltirdi i projeleri ya da RTÜK, SSK ve bezeri kurumlar ihtiyaçlar a yöelik çok stratejik projeleri baflar ile gerçeklefltirmektedir. Yie ülkemiz içi çok öemli sosyal ve ekoomik kazaç sa layacak Ulusal Marker projesi Ulusal Elektroik ve Kriptoloji Araflt rma Estitümüz ve Ulusal Metroloji Estitümüzü ortak çal flmas yla baflar ile devam etmektedir. Savuma Saayi Araflt rma ve Gelifltirme Estitümüzü Hava Kuvvetleri Komutal içi gelifltirdikleri ürüler baflar ile test edilmifl ve bu husus bizzat say Hava Kuvvetleri Komuta m z taraf da bas a aç klam flt r. Eskide B LTEN ad yla a la estitümüzü ismi UZAY Estitüsü olarak de ifltirilerek, temel faaliyet ala uzay araflt rmalar olarak belirlemifltir. Bu estitümüzde özgü kayaklar m zla gelifltirile RASAT uydumuzu çal flmalar baflar ile devam etmektedir. ULUSLARARASI L fik LER VE 6. ÇERÇEVE PROGRAMI So iki y ld r ulusal bazda gerçeklefltirdi imiz at l mlarda sora bu y l bafl da itibare uluslararas iflbirlikleride yei bir at l m bafllatt k. 6

7 Öce yurtiçide uluslararas Bilimsel ve Tekolojik flbirli i olaaklar hakk da fark dal k yaratmak çal flmalar bafllat lm flt r Ekim 2005 tarihleri aras da Akara ve stabul da gerçeklefltirile ve toplam 1300 bilim isa kat ld I. Uluslararas Bilim ve Araflt rma Güleri etkili i ile TÜB TAK uluslararas ifllevleri, iflbirli i içide oldu umuz uluslararas araflt rma kurulufllar ve destek programlar, ülkemiz araflt rmac lar a ta t lm flt r. Toplat larda, Türkiye deki bilim isalar, COST (Europea Co-operatio i the Field of Scietific ad Techical Research), ESF (Europea Sciece Foudatio), JRC (Joit Research Cetre), EUREKA (Europea Network for Market Orieted R&D), NSF (US Natioal Sciece Foudatio), KRF (Korea Research Foudatio), ABD Marylad Üiversitesi, TASSA (Turkish America Scietists ad Scholars Associatio), NIST (Natioal Istitute of Stadards & Techology) gibi uluslararas kurulufllar temsile kat larak kouflma yapa üst düzey yöeticilerle bir araya gelme imka elde etmifltir y l bafl da itibare, giltere, ABD, Belçika, Frasa gibi ülkelerdeki ilgili kurulufllar ve uluslararas kurumlarda gerçeklefltirile üst düzey görüflmelerde Türkiye deki at - l mlar alat lm flt r. Olas iflbirlikleri kousuda bilgi al flveriflide buluulmufltur. Zama zama uluslararas toplat larda suumlar yap lm flt r. TÜB TAK ayr ca çeflitli ülke ve kurulufllarda pek çok kou- u a rlam flt r. ESF ve EMBO Yöetim Kurulu toplat lar a ev sahipli i yapm flt r. c tarama toplat s olarak gerçeklefltirilmifltir. Niteli i bak - m da AB i müktesebat hakk da AB Komisyou üyelerii Türk taraf a bilgi vermesi, bekletileri alat lmas, öcelikleri ve talepleri vurgulamas kapsaya ta t c tarama toplat s, ayr t l tarama toplat s izlemifltir. Brüksel de 14 Kas m 2005 tarihide gerçeklefle ayr t l tarama görüflmeleride TÜB TAK yetkilileri di er ilgili kurulufllarla birlikte müktesebat kapsam da Komisyo yetkililerice iletile bekletiler fl da suumlar gerçeklefltirilmifltir. Daha sora yap la ikili temaslarda sora bu fas l müzakeresi tamamlam fl ve fas l geçici olarak kapat lm flt r. TÜB TAK Ulusal Koordiatör s fat yla yürüttü ü Avrupa Birli i 6. Çerçeve Program a ülkemiz araflt rmac lar kat l m art rmaya yöelik e itim, bilgiledirme, özedirme ve destek çal flmalar sürdürülmektedir. Avrupa Komisyou ezdideki toplat larda Türkiye temsil edilmekte ve ediile bilgiler ülkemizdeki ilgililere aktar lmaktad r. Baflbakal k geelgesi do rultusuda Avrupa Komisyou ile Türkiye aras da yap lacak ola 7. Çerçeve Program müzakerelerie yöelik haz rl k ve çal flmalar ilgili di er kurulufllarla birlikte özele yürütülmektedir. S O N U Ç TÜB TAK bütü bu yapt klar yla ülkemizi isa yla, tarihiyle, birikimiyle lay k oldu u yere gelmeside bilime, bilim isa a ve bilgiyi kullaa isalar m za destek vermeye devam edecektir. Ülkemizde bilim ve araflt rma kousuda bafllat la at l mlar uluslararas boyutlarda da etkileri görülmeye bafllam flt r. 35 y ld r kurucu üyesi oldu umuz, acak hiçbir komite baflkal veya yöetimide yer alamad m z COST büyeside May s ay da yap la seçimlerde 9 ala komiteside G da ve Tar m Komitesi Baflkal a ve iki komitei yöetim grubua Türkiye delegeleri seçilmifltiri y l da kurula Avrupa Araflt rma Kurumlar Yöeticileri (Euro- HORCS - Europea Heads of Research Coucils) oluflumuu daveti üzerie TÜB TAK üye olmufltur. Avrupa Birli i e üyelik sürecide ele al a ilk kou bafll ola Bilim ve Araflt rma fasl müzakerelerie TÜB TAK taraf da aktif kat l m sa lam flt r. Bilim araflt rma fasl müzakereleri ilk olarak 20 Ekim 2005 tarihide Brüksel de ta t - Bilgi, bilim, tekoloji olmada Türkiye i düyada lay k oldu u yere gelmesi mümkü de ildir. Bütü yöetici ve çal flalar m zla, araflt rmac lar m z ve uzmalar m zla bu hedefe yöelmifl durumday z. Verimli, odakl, çal fla ve ürete bir kurulufl halie gele TÜB TAK, ülkemizdeki araflt ralar, yeilik ve tekoloji gelifltireleri ve üreteleri temel adresi olmaya devam edecektir. Buu yaparke fleffaf, kat l mc ve stratejik olmaya da devam edece iz. Kamu, özel, akademik tüm paydafllar m zla bu edele çok öemli köprüler kurduk. Fikirlerii, amaçlar, güçlerii ve emeklerii ay yola koya tüm kurum ve kurulufllara, tüm bilim isalar, yöetici ve çal flalar m za e içte flükralar m z suuyoruz. 7

8 TÜB TAK B L M, H ZMET ve TEfiV K ÖDÜLLER N N SAH PLER BELL OLDU B L M ÖDÜLLER Temel Bilimler: TÜB TAK, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilim isalar bilimsel ve tekolojik alalardaki seçki araflt rma, çal flma ve hizmetlerii de erledirmek, üstü iteliklerii oayarak kamuoyua duyurmak ve bir teflvik usuru olmak amac yla oluflturdu u, Bilim, Hizmet, Teflvik ve TÜB TAK- TWAS (Üçücü Düya Bilimler Akademisi) Teflvik Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY Ala : Fizik Araflt rma Koular : Metamalzemeler, Fotoik Kristaller, Naofotoik Görev Yeri: Bilket Üiversitesi, Naotekoloji Araflt rma Merkezi Ödüllerii 2006 y l sahiplerii aç klad. Geleeksel olarak her y l verile ödüllere lay k görüle bilim isalar a alt plaket Fizik ve Optik ala da, metamalzemeler ve fotoik kristaller koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: ve ödül berat takdimii ya da para ödülü de veriliyor. TÜB TAK her y l oldu u gibi 2006 y l ödüllerii takdimi içi Aral k ay da töre düzeleyecek. Prof. Dr. Niyazi Serdar SARIÇ FTÇ Ala : Fizikokimya Görev Yeri: Johaes Kepler Üiversitesi (Liz, Avusturya) Bilimsel araflt rmalar yla, bilime evresel düzeyde öemli katk larda bulumufl bilim isalar a Bilim Ödülü; bilim isa yetifltirilmeside de erli katk lar bulua, mesup oldu u bilim dal kurumsallaflmas içi çal flmalar yapa, bilimsel kurum ve kurulufllar kura ve/veya kurulmas da öemli katk - larda bulua ve bu çal flmalar yla ülkemizde bilim ve tekolojii geliflmesie öemli ve belirgi katk larda bulumufl bilim isalar a Hizmet Ödülü; bilimsel araflt rmalar yla bilime gelecekte evresel düzeyde katk larda buluabilecek potasiyele sahip oldu uu ka tlam fl geç araflt rmac lara (ödülü verildi i y l ilk güüde 40 yafl geçmemifl) Teflvik Ödülü ve bilimsel araflt rmalar yla bilime evresel düzeyde katk larda bulua ve bu katk artarak devam edece i yoluda umut vadede geç bilim isalar a (ödülü verildi i y l ilk güüde 40 yafl geçmemifl) TÜB TAK-TWAS Teflvik Ödülü verildi. Bu see ödül almaya hak kazaa bilim isalar flöyle: Fullereler üzerie kojuge polimerlerde fotoetkili elektro trasferii temel fotofiziksel olay gelifltire ve bu etkii kulla m yla plastik fotovoltaik güefl pillerii geliflme ala da liderlik ede uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: Mühedislik Bilimleri: Prof. Dr. Ergi ATALAR Ala : Elektrik ve Elektroik Mühedisli i Biyomedikal Mühedisli i Araflt rma Koular : Giriflimsel Mayetik Rezoas Görütülemesi Görev Yeri: Bilket Üiversitesi, Elektrik ve Elektroik Mühedisli i Biyomedikal Mühedisli i ala da Mayetik Rezoas Görütülemesi kousuda öemli bilimsel ve tekolojik yeilikler getire uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: 8

9 Prof. Dr. Adil DEN ZL Prof. Dr. lha TEKEL Ala : Kimya Ala : fiehir ve Bölge Plalama Ketleflme, Plalama, Yerel Araflt rma Koular : Biyomalzemeler, protei saflaflt r lmas, kromatografik ay rma yötemleri Görev Yeri: Hacettepe Üiversitesi, Fe Fakültesi Yöetimler, Makro Co rafya Görev Yeri: ODTÜ, Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Plalama Bölümü De iflik y ve yüzey özelliklerie sahip polimerleri üretimi, yüzey modifikasyou, karakterizasyou ve bu polimerleri biyot p, biyotekoloji ve çevre uygulamalar da kulla m potasiyellerii belirlemesi koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: AcademicStaff/AdilDeizli.html Sa l k Bilimleri: Türkiye de bölge plalama geliflmesie öcülük yapa çal flmalar, özellikle yerel yöetimleri uygulamalar a fl k tuta yay lar ve yöledirmelerideki hizmetleri edeiyle Daha fazla bilgi içi: TEfiV K ÖDÜLLER Prof. Dr. Erol ÇERAS Temel Bilimler: Ala : ç Hastal klar Araflt rma Koular : Edokrioloji ve Metabolizma, pakreas adac klar Görev Yeri : Hebrew Üiversitesi, Hadassah T p Fakültesi ( srail) Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAYINDIR Ala : Fizik Araflt rma Koular : Yei esil fiberler ve fiber tabal sesörler, fotoik kristaller ve uygulamalar Görev Yeri: Bilket Üiversitesi, Fe Fakültesi Pakreas adac k beta-hücresii hormou isulii bireflimii ve salg lamas mekaizmalar ve bu mekaizmalardaki bozukluklar tip 2 diabeti geliflmesie katk lar koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: Metal-yal tka-yar iletke optoelektroik fiberler ve bu bütüleflik fiberlerde optik trasport kousudaki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: TheDoctors/erolcerasi.htm H ZMET ÖDÜLLER Ord. Prof. Dr. Muhiddi EREL Ala : Halk Sa l Görev Yeri: Merhum Doç. Dr. K. Arzum ERDEM GÜRSAN Ala : Aalitik Kimya Araflt rma Koular : DNA-ilaç ve DNA-madde etkileflmesii elektrokimyasal alg lamas, mayetik partiküller, karbo aotüpler ve de iflik aomateryallere dayal elektrokimyasal sesörler Görev Yeri: Ege Üiversitesi, Eczac l k Fakültesi Ege Üiversitesi ve özellikle Ege Üiversitesi T p ve Fe Fakülteleri ile Türkiye de ilk defa üiversite büyesi içide Hemflirelik Yüksekokulu ve Sa l k Koleji i kurulmas daki hizmetleri edeiyle Daha fazla bilgi içi: mustafa-muhiddi-erel.pdf Kimya ala da DNA biyosesörlerii ilaç-dna etkileflmesi ve DNA hibridizasyouu elektrokimyasal alg lamas a yöelik uygulamalar koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: Bilgi01.asp?adi=KADR YE%20ARZUM&soyadi=ERDEM%20GÜRSAN&ks=

10 Doç. Dr. Lütfi ÖZYÜZER Mühedislik Bilimleri: Ala : Fizik Araflt rma Koular : Yo u Madde Fizi i, Yüksek S cakl k Üstüiletkeler Görev Yeri: zmir Yüksek Tekoloji Estitüsü Yüksek s cakl k üstüiletkeleri ala da Tüelleme Spekroskopisi koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: Doç. Dr. R dva SAY Doç. Dr. Erdal BED R Ala : Farmakogozi Araflt rma Koular : Do al Ürü Kimyas, Biyoaktivite Reh berli Çal flmalar, Stadardizasyo Görev Yeri: Ege Üiversitesi, Mühedislik Fakültesi Farmakogozi ala da Türkiye bitki örtüsüde bulua yüksek bitkilerde çok say da bilefli i izole ederek bilime kazad ra uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Ala : Aalitik Kimya Araflt rma Koular : Atomik Absorpsiyo Spektroskopisi, Hibrit Sistemler Görev Yeri: Aadolu Üiversitesi,Fe Fakültesi Daha fazla bilgi içi: Bilgi01.asp?adi=ERDAL&soyadi=BED R&ks= Doç. Dr. Cada GÖKÇEO LU Aalitik Kimya dal da; Yei esil kromatografi destek malzemelerii gelifltirilmesi ve bu malzemeleri kat faz ekstraksiyou, öderifltirme ve tayi ifllemleri ile toksik türleri uzaklaflt r lmas uygulamalar da kulla - m koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: displayx.asp?kod=0&acc=rsay Doç. Dr. Öder fi MfiEK Ala : Atom ve Molekül Fizi i Araflt rma Koular : X- fl spektroskopisi, x- fl ve gamma fl lar atomlarda elastik ve ielastik olarak saç lmas Görev Yeri: Atatürk Üiversitesi Kaz m Karabekir E itim Fakültesi Atom ve Molekül Fizi i ala da coheret ve icoheret diferasiyel saç lma tesir kesitlerii, Coster-Kroig geçifl ihtimaliyetlerii ve alt tabaka flüoresas verim de erlerii daha hassas ölçme amac a yöelik yei deeysel metodlar gelifltirilmesi koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: oder-simsek.pdf Ala : Uygulamal Jeoloji Araflt rma Koular : Mühedislik Jeolojisi, Bölgesel Ölçekte Heyela De erledirmeleri Görev Yeri: Hacettepe Üiversitesi, Mühedislik Fakültesi Uygulamal jeoloji ala da bölgesel ölçekli yei heyela de erledirme yötemleri, kaya kütlelerii jeomekaik özelliklerii tayii ve esek hesaplama yötemlerii uygulamal jeolojideki kulla m koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: Doç. Dr. Eder SUVACI Ala : Malzeme Bilimi ve Mühedisli i Araflt rma Koular : Seramik Malzemeleri Üretim Süreçleri Görev Yeri: Aadolu Üiversitesi, Mühedislik Mimarl k Fakültesi Yei tekik seramik üretim yötemlerii gelifltirilmesi, reaksiyoa ba l oksit sistemlerii oluflum mekaizmalar ve yölemifl mikroyap ya sahip seramikleri üretilmesi koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: 10

11 Dr. Ahmet Dura fiah N Ala : Meteoroloji Mühedisli i Araflt rma Koular : Güefl Eerjisi, Rüzgar Eerjisi, Ter modiamik Görev Yeri: stabul Tekik Üiversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Rüzgar eerjisi ala da uzay-zama modellerii özel kavram ve yötemleriyle kura ve çal flt ra uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle DNA hasar ve oar m ala da çevresel kimyasallar yaratt DNA hasarlar ve DNA oar m ezimleride 8-oxoguaie DNA glycosylase 1 (OGG1) i etki mekaizmas koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: Prof. Dr. Mustafa NAZIRO LU Ala : Fizyoloji Görev Yeri: Süleyma Demirel Üiversitesi, T p Fakültesi Daha fazla bilgi içi: Yrd. Doç. Dr. Meti TÜRKAY Ala : Yöeylem Araflt rmas Araflt rma Koular : Tamsay -Kar fl k Programlama, Tedarik Zicir Yöetimi Görev Yeri: Koç Üiversitesi, Mühedislik Fakültesi Hücre zar kalsiyum kaallar ala da atioksida ve oksida sistemi üzerideki elektrofizyolojik araflt rmalar kousudaki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: sicil_o=03635&fkod=16&bkod=02&akod=08 Yöeylem araflt rmas ala da tamsay -kar fl k eiyileme metodlar ve uygulamalar koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: Sa l k Bilimleri: Prof. Dr. Ömer AKYOL Ala : Biyokimya ve Kliik Biyokimya Araflt rma Koular : Kliik ezimoloji, hastal klar biyokimyas, psikiyatrik bozukluklarda oksida/atioksida degesi Görev Yeri: Hacettepe Üiversitesi, T p Fakültesi Doç. Dr. Serdar Ümit SARICI Ala : Çocuk Sa l ve Hastal klar Araflt rma Koular : Neoatoloji/Neoatal hiperbilirubiemi ve eoatal diyabetes mellitus, demir eksikli i aemisi, uçucu madde ba ml l Görev Yeri: GATA Neoatoloji ala da özellikle eoatal hiperbilirubiemi ve eoatal diyabetes mellitus koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: TÜB TAK-TWAS TEfiV K ÖDÜLÜ Biyokimyasal öropsikiyatri ala da, oksidatif stresi öropsikiyatrik hastal klarda etyopatogeik ve patofizyolojik rolü, membralardaki lipid peroksidasyou ile flizofrei ve di er öropsikiyatrik hastal klar aras daki iliflki, M-SOD polimorfizmi ve flizofrei hastal aras daki iliflki koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: Yrd. Doç. Dr. Burak ÖZBA CI Ala : Matematik Araflt rma Koular : 3- ve 4- boyutlu maifoldlardaki cotact ve symplectic yap lar Görev Yeri: Koç Üiversitesi Prof. Dr. Besu KARAHAL L Ala : Farmasötik Toksikoloji Araflt rma Koular : DNA hasar ve oar m Görev Yeri: Gazi Üiversitesi, Eczac l k Fakültesi Lefschetz lif uzaylar ve kotakt yap lar koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: 11

12 TÜB TAK FORMULA G GÜNEfi ARABALARI YARIfiTI Türkiye Bilimsel ve Tekolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) taraf da bu y l ikicisi düzelee TÜB TAK Formula G Güefl Arabalar Yar fllar ilk etab ola Ege Kupas 6-9 Temmuz tarihleri aras da zmir P arbafl Yar fl Pisti de, Türkiye Kupas da 22 Temmuz 2006 tarihide stabulpark Pisti de, 28 üiversitede 37 tak m kat l m yla düzeledi. TÜB TAK Formula G Deetleme Kurulu u karar a göre, yar flta, Uluslararas Otomobil Sporlar Federasyou'u (FIA) pist yar fllar içi tasarlam fl güefl arabalar kurallar geçerli oldu. TÜB TAK Formula G i birici etab ola Ege Kupas, 9 Temmuz 2006 güü zmir P arbafl Pisti de gerçeklefltirildi. Yar flta araçlar, 2.2 km uzulu udaki pistte saat yöüde döerek toplam 30 tur att lar ve ilk arac damal bayra görmeside itibare 2 saati geçmesiyle yar fl soa erdi. Fialde, 30 turu 1:13:55 lik sürede tamamlaya stabul Tekik Bu y l, tekik kurallardaki de iflikliklerle birlikte modifiye edile araçlar ya s ra, yei tasar mlar da kat ld TÜB TAK Formula G Güefl Arabalar Yar fl, TÜB TAK Bilim ve Tekik Dergisi i koordiatörlü- üde, alteratif eerji kayaklar kulla m a yöelik tekolojileri Türkiye de üretilmeside geçleri aktif rol oyamas teflvik etmeyi amaçl yor. 12

13 Üiversitesi de Ar ba 1 birici olurke, Sakarya Üiversitesi tak m Saguar isimli arac ikici, Ar ba 2 ise üçücü oldu ve dereceye gire Ar ba 1, Saguar ve Ar ba 2 ekipleri kupa almaya hak kazad. TÜB TAK Formula G Güefl Arabalar Yar fllar ikici etab ise Temmuz 2006 tarihleride stabulpark Pisti de gerçeklefltirildi. 21 Temmuz da düzelee yar fialde araçlar, 9 Temmuz 2006 güü zmir P arbafl Pisti de yap la Ege Kupas yar - fl da ald klar dereceye göre iki yar fial grubuda dizildiler. 1. Grup Yar Fiali de stabul Tekik Üiversitesi de Ar ba 1, Ar ba 2 ve Orta Do u Tekik Üiversitesi de ODTÜ TEK ekipleri dereceye girerke, 2. Grup Yar Fiali de Y ld z Tekik Üiversitesi de Barracuda, Gebze Yüksek Tekoloji Estitüsü de N.R.G. ve Bo aziçi Üiversitesi de Theia ekipleri ilk üç s ray ald. 21 Temmuz daki yar fiallerde baflar l ola 18 araç, 22 Temmuz güü TÜB TAK Formula G Türkiye Kupas fial heyeca yaflad lar. Fialde, stabul Tekik Üiversitesi de Ar ba 1 isimli araç 1:32:35 lik sürede yar fl tamamlayarak biricili e hak kaza rke, ay üiversitede Ar ba 2 ikici, Y ld z Tekik Üiversitesi de Barracuda ise üçücü oldu. Özgü Katk Ödülü ü ise stabul Tekik Üiversitesi de Ar ba 1 ekibi ald. Yar fl souda dereceye gire ilk üç tak m ile Özgü Katk Ödülü ü kazaa tak ma kupalar verildi. 13

14 PICMET 06 KONFERANSI 8-13 TEMMUZ 2006 TAR HLER ARASINDA STANBUL DA Tekoloji yöetimi kousuda çal fla ve araflt rma yapa bilim isalar ile uzmalar bir araya getire PICMET 06 Koferas 8-13 Temmuz 2006 tarihleri aras da stabul da Hyatt Regecy Oteli de düzeledi. Koferas aç l fl oturumu, PICMET Baflka Prof. Düdar KOCAO LU, TÜB TAK Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi ve Saayi ve Ticaret Baka Ali COfiKUN u kouflmalar yla bafllad. Düyada tekoloji yöetimi ile ilgili akademik koferaslar ve sempozyumlar orgaize etmek, yay lar yapmak ve uluslararas bir bilgi kitlesi oluflturmak üzere 1989 da kurula PICMET i (Portlad Iteratioal Ceter for Maagemet of Egieerig ad Techology) 2006 y l koferas aç l fl kouflmas yapa TÜB - TAK Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, Türkiye i, tekoloji odakl düyada, hak etti i yeri almas da, PIC- MET 06 Koferas ülkemizde yap lmas öemli katk lar oldu ua iad belirtti y l da bu yaa her y l gerçeklefltirile PICMET Koferas, bu y l Türkiye de düzelemesii, Türkiye de yeilikçilik ve rekabetçilik içi tekoloji yöetimii öemii alafl lmas a katk da buluaca söyleye YET fi, bu alada ülkemizdeki iyilefltirmeye aç k koularda fark dal artaca a dikkat çekti. Saayi ve Ticaret Baka Ali COfiKUN da kouflmas da, tekolojii güümüz saayisii e öemli girdisi oldu- uu ve bu yüzy lda ülkeleri zegili ii, özgürlü üü ve güveli ii belirleye temel faktörü de tekoloji olaca söyledi. Tekoloji gelifltirme bölgeleride bulua flirketleri gerçeklefltirdikleri Ar-Ge çal flmalar soucuda üretile ileri tekoloji ürülerii ihracat 2005 y l sou itibariyle 40 milyo ABD dolar a ulaflt söyleye COfiKUN, tekoloji yöetimi i çok öemli bir kavram oldu uu belirtti ve ülke olarak söz kousu kavram iyi alamak, her yöüyle tart flmak ve bular ç - karlar m z do rultusuda kullamak zoruday z dedi. TÜB TAK, TTGV (Türkiye Tekoloji Gelifltirme Vakf ), TOBB-ETÜ (Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i-ekoomi ve Tekoloji Üiversitesi), Koç Holdig, KPMG (Klyveld Peat Marwick Goerdeler), PRM Yaz l m ve Kore de KISTEP i sposor oldu u ve 40 farkl ülkede 300 ü üstüde bildirii suuldu u PICMET 06 Koferas kapsam da, 12 Temmuz 2006 akflam PIC- MET i her y l alalar da öemli isimlere verdi i "Tekoloji Yöetimide Liderlik", "Mükemmellik Nifla " ve "Seçki Ö reci Makalesi" ödülleri törele sahiplerie teslim edildi. Tekoloji yöetimide liderlik özelliklerie sahip ve bu özelliklerii, vizyo oluflturmak ve hedefledikleri vizyou yakalamak amac yla stratejik bir yö belirlemek içi kullaabile yetki kiflilere verile "PICMET Tekoloji 14

15 DÜZENLEND Yöetimide Liderlik" (Leadership i Techology Maagemet) ödülüe bu y l, Sumitomo Electric Idustries Eski Baflka Yard mc s Dr. Tsueo NAKAHARA, Massachusetts Istitute of Techology (MIT) Ö retim Üyesi Dr. Edward B. ROBERTS, Kore Kamu Bilim ve Tekoloji Araflt rma Koseyi Baflka Dr. Yougrak CHOI ve TÜB TAK kurucu Geel Sekreterli i de yapa stabul Tekik Üiversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Nimet ÖZDAfi lay k görüldü. Öceki y llarda bu ödülü alalar aras da ise Geeral Electric Yöetim Kurulu Baflka Jack WELCH, NSF Baflka Joseph BOR- DOGNA, Samsug Electroics Geel Baflka J-Y YUN, Caregie-Mello Üiversitesi Rektörü Richard CYERT, MIT Profesörü Eric vo HIPPEL, Itel Kurucu Baflka Adrew GROVE, Florida Iteratioal Üiversitesi Rektörü Modesto MAIDIQUE ve Hewlett-Packard Baflka Carly FIORINA gibi ülü isimler yer al yor. Seul-Kore de düzelee PICMET 04 Koferas da ilk kez verilmeye bafllaa Mükemmellik Nifla (Medal of Excellece) ise ola aüstü baflar lar yla fe, mühedislik ve tekoloji yöetimie öemli katk larda bulumufl farkl disiplilerde kiflilere veriliyor. Bu seeki Mükemmellik Nifla " ödüllerii; Uiversity of Miami Temiz Eerji Araflt rma Estitüsü Direktörü Dr. T. Nejat VEZ RO LU, ABD Ulusal Bilim Vakf (NSF - Natioal Sciece Foudatio) Mühedislik Programlar Kurucu Yöeticisi Dr. Frederick BETZ ve Maseeh Vakf kurucusu ve Baflka Dr. Fariborz MASEEH ald. Düya birçok ülkesideki doktora ö recilerie ve olar da flmalar a verile "Seçki Ö reci Makalesi" ödülüe (Outstadig Studet Paper Award) ise Massachusetts Istitute of Techology de (MIT) Dr. Karim LAKHANI ve da flma Dr. Eric vo HIPPEL lay k görüldü. Dr. LAKHANI i birçok baflar l çal flma aras da öe ç ka makalesi, sorular farkl ve çevredeki soru çözücülere yayarak, problemleri çözümüe alteratif bir mekaizma gelifltirmeyi amaçl yor. PICMET TEKNOLOJ YÖNET M SEMPOZYUMU 3-7 TEMMUZ 2006 TAR HLER ARASINDA GERÇEKLEfiT R LD TÜB TAK VE PICMET fib RL LE, TÜSS DE DE TEKNOLOJ YÖNET M SEMPOZYUMU DÜZENLEND. 8 Eylül 2004 tarihli Bilim ve Tekoloji Yüksek Kurulu u (BTYK) 10. toplat s da oluflturulmas a karar verile Türkiye Araflt rma Ala (TARAL), TARAL kapsam daki tüm aktörleri tekolojik yetkilik seviyelerii art r lmas hedefleiyor. Bu do rultuda, TÜB TAK, 3-7 Temmuz 2006 tarihleri aras da PICMET (Portlad Iteratioal Coferece o Maagemet of Egieerig ad Techology) ile iflbirli i içide MEB TÜB TAK Türkiye Saayi Sevk ve dare Estitüsü de (TÜSS DE) Tekoloji Yöetimi Sempozyumu u gerçeklefltirdi. Saayi kurulufllar Ar-Ge birim yöeticileride, üiversitelerde araflt rma faaliyetleride sorumlu rektör yard mc lar da, kamu kurumlar da araflt rma ve tekoloji gelifltirme faaliyetleride sorumlu müsteflar yard mc lar da ve geel müdür yard mc lar da olufla yaklafl k 150 kiflilik bir grubu kat ld Tekoloji Yöetimi Sempozyumu da 9 oturum düzeledi. Sempozyumda s ras yla; PICMET Baflka Prof. Düdar KOCAO LU Tekoloji Ça da Tekoloji Yöetimi, NSF eski Program Yöeticisi Prof. Frederick BETZ Küresel Ekoomide Ulusal Bilim ve Tekoloji Altyap lar, Prof. Robert HARMON Ar-Ge yi Pazar htiyaçlar yla Efllefltirme, Prof. Tu rul DA M Tekoloji Trasferi, Prof. Atoie JETTER, Mühedisleri ve Bilim salar Yöetimi, Prof. Charles WEBER Ar-Ge Kurumlar Yöetimi, Prof. Joseph MARTINO, Ar-Ge Projelerii Seçilmesi, Timothy ANDERSON Ar-Ge Verimlili ii Ölçümü ve Yöetimi ve Dr. Micheal MENKE de Ar-Ge Portföy Yöetimi koular da semier verdiler. 15

16 ULUSLARARASI B L M OL MP YATLARI NDA TÜRK Ö RENC LER BÜTÜN DALLARDA MADALYA ALDILAR! Gelece i bilim isalar yetifltirmek ve geç yeteeklerimizi teflvik etmek amac yla TÜB TAK Bilim sa Destekleme Daire Baflkal (B DEB) taraf da düzelee XIII. Ulusal Bilim Olimpiyatlar da dereceye gire ö reciler, kat ld klar Uluslararas Bilim Olimpiyatlar da ald klar alt, gümüfl, broz ve our ödülleriyle Türkiye i gururu oldular. Türk ö reciler, may s, hazira ve temmuz aylar da Sloveya, Sigapur, Kore, Arjati, Moldovya ve Amerika da düzelee alt farkl aladaki olimpiyatlarda yar fl la her dalda derece ald lar. Dereceye gire Türk ö recileri baflar lar ise flöyle; Hüseyi Alp GÜRKAN, May s 2006 tarihleri aras da Idiaapolis, Idiaa-Amerika da düzelee Uluslararas Itel ISEF Proje Yar flmas da Computig Machiery kurulufluu vermifl oldu u Our Ödülü ü ald Hazira 2006 tarihleri aras da Chisiau-Moldovya da düzelee, 10. Geç Balka Matematik Olimpiyat da, Melih ÜÇER alt, Alper NEC K, Yuus Emre MEMM ve Emre Ersegü GÜNAY gümüfl, Salih KAVUNCU ve Muhammed Said GÜNDO AN broz madalya ald lar Temmuz 2006 tarihleri aras da Gyeosa-Güey Kore de düzelee 38. Uluslararas Kimya Olimpiyat da, Hade BOYACI alt, Ahmet Selim HAN, lha HEK MSOY ve Yuus Emre fientürk, broz madalya ald lar Temmuz 2006 tarihleri aras da Sigapur da düzelee, 37. Uluslararas Fizik Olimpiyat da, Caer NAZARO LU alt, Ahmet DEM R gümüfl, Haka Ahmet GENÇ broz madalya, Melih OKAN ve Belemir ÇOBAN masiyo ald lar Temmuz 2006 tarihleri aras da Rio Cuarto-Arjati de düzelee, 17. Uluslararas Biyoloji Olimpiyat da, Ees Seyfullah KOT L alt, Ecem Zeliha ER- GÜN gümüfl, Alp Bu ra BAfiAT ve Gözde TUNCER broz madalya ald lar Temmuz 2006 tarihleri aras da Ljubjaa-Sloveya da düzelee, 47. Uluslararas Matematik Olimpiyat da, Batuha KARAGÖZ, Haleur KAZA- ÇEfiME ve Hasa Hüseyi ERUSLU ve Meteha ÖZ- SOY gümüfl, Cafer Tayyar YILDIRIM broz madalya ve Ahmet KABAKULAK masiyo ald lar TEZ-KOOP- fi SEND KASI TÜB TAK fiyerler, HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI Daha öce TÜB TAK Spor Kulübü taraf da her y l geleeksel olarak düzelee ve e so 2004 y l da beflicisi orgaize edile Geleeksel Hal Saha Futbol Turuvas bu y l, TÜB TAK Baflkal k Bias flyeri Temsilcili i taraf da 2006 TEZ-KO- OP- fi Sedikas TÜB TAK flyerleri, Hal Saha Futbol Turuvas ad alt da 13 May s-1 Temmuz 2006 tarihleri aras da gerçeklefltirildi. Turuva fialide h- 16

17 TERM K SANTRALLER, SADECE ELEKTR K ENERJ S DE L, ISI DA SATMAYA BAfiLAYAB LECEKLER... Eerji Verimlili ii Art rmak Üzere Termik Satral At k Is lar Faydaya Döüfltürme Yötemlerii Araflt r lmas, Gelifltirilmesi ve Bialarda Is tma Uygulamas " Projesi SONUÇLANDI TÜB TAK Kamu Kurumlar Araflt rma ve Gelifltirme Projeleri Destekleme Program Türkiye Araflt rma Ala (TARAL) kapsam da bafllat la ve ülkemizi sürdürülebilir kalk mas içi, kamuya ait mevcut fosil yak tl termik satrallerdeki at k s lar, kulla labilir faydal eerjiye döüfltürülerek ekoomiye geri kazad r lmas amac yla oluflturula, Eerji Verimlili ii Art rmak Üzere Termik Satral At k Is lar Faydaya Döüfltürme Yötemlerii Araflt r lmas, Gelifltirilmesi ve Bialarda Is tma Uygulamas " projesi, 1 Temmuz 2006 tarihide bafllat ld. Yöeticili ii TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi i (MAM) yapaca ve Elektrik flleri Etüd daresi (E E) ile Elektrik Üretim A.fi. i müflteri kurum olarak tiyar Delikal lar tak m yee Geçler Tak m flampiyo oldu. TEZ-KOOP- fi Sedikas, turuvaya kat la tüm tak mlara 5 Temmuz 2006 güü, TÜB TAK Baflkal k Bias 20. kat da bir resepsiyo düzeledi. TEZ-KOOP- fi Sedikas Geel Baflka Sad k ÖZBEN ve TÜB TAK Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi ile di er davetli misafirleri de buludu u resepsiyoda, dereceye gire tak mlara kupalar ve madalyalar verildi. yer ald projeyi, TÜB TAK MAM ve Y ld z Tekik Üiversitesi i oluflturdu u bir kosorsiyum yürütecek. Proje ile, kamuya ait tüm fosil yak tl termik satraller iceleecek ve at k s potasiyelleri belirleecek. De erledirmeye al a tüm satraller iceledikte sora, at k s potasiyeli daha iyi ola bir satral pilot seçilerek, bölge eerji satralie döüfltürülecek. Pilot satral, yap la çal flmalarla mevcut elektrik eerjisi üretim ve sat - m ya da s eerjisi de satabilir hale gelecek y l da tamamlamas ögörüle proje soucuda, termik satral at k s lar ile bölge s tma tekolojileri kousuda ihtiyaç duyula bilgi ve tekoloji altyap s kurulmas, bölge s tma tekolojilerii yayg laflt r larak at k s bilicii yerlefltirilmesi ve at k s y verimli kullama yötemlerii ülke çap da yayg laflt r lmas sa lam fl olacak. Ayr ca, at k s eerjisii geri kazad r lacak bölümü, biricil eerji kayaklar tüketimii azaltaca da ülke ekoomisie katk da buluacak. 17

18 KÜRE DA LARI VE ILGAZ DA I M LL PARKLARI DO A E T M TÜB TAK Bilim ve Toplum Daire Baflkal - ' deste i ile bafllat la ve farkl disiplilerdeki geç araflt rma görevlilerie ve izci lideri ö retmelere geifl bir ekoloji vizyou kazad rmak, do a dilii ö retmek ve bilimi popülerlefltirilmesie yard mc olmak amac yla düzelee Milli Parklar Ekoloji Temelli Bilimsel E itim Amaçl Kulla m projesi, Kastamou Ilgaz ve Küre Da lar Milli Parklar da 3-12 Temmuz ve Temmuz 2006 tarihleri aras da gerçeklefltirildi. 30 araflt rma görevlisi, E itim Fakültesi araflt rma görevlileri ve izci lideri ö retmeleri kat ld. TÜB TAK Bilim ve Toplum Daire Baflkal ' deste- i ile bafllat la ve farkl disiplilerdeki geç araflt rma görevlilerie ve izci lideri ö retmelere geifl bir ekoloji vizyou kazad rmak, do a dilii ö retmek ve bilimi popülerlefltirilmesie yard mc olmak amac yla düzelee Milli Parklar Ekoloji Temelli Bilimsel E itim Amaçl Kulla m projesi, Kastamou Ilgaz ve Küre Da lar Milli Parklar da 3-12 Temmuz ve Temmuz 2006 tarihleri aras da gerçeklefltirildi. Akara Üiversitesi Kastamou Meslek Yüksek Okulu da bafllat la projeye, Kastamou Vali Yard mc s Nuretti ATEfi ve l Çevre ve Orma Müdürü Yaflar POLAT da aralar da buludu u, 13 üiversitede Ilgaz ve Küre Da lar Milli Parklar da Ekoloji Temelli Çevre E itimi kapsam da, Kastamou ve çevresii folklorik özellikleri, do ada çeflitlili i temelleri, ekosistemler içide hayvalar koumu, çevre sorular, ormac l k ve do a koruma, Bat Karadeiz i yaba hayat çeflitlili i, Bat Karadeiz yöresii t bbi ve aromatik bitkiler aç s da de erledirilmesi ve turizm çevre iliflkileri hakk da kat l mc lara bilgi verildi. Farkl bölümlerde araflt rma görevlilerii bir araya getire proje ile araflt rma görevlilerii kedi disiplileri ile di er disiplileri iliflkisii alamalar, ileride yapacaklar çok disiplili projeler içi deeyim kazamalar ve daha kaliteli tez çal flmalar yapmalar amaçla yor. Öte yada, do a e itimie kat la izci liderlerii de gelecekte düzeleyecekleri izcilik e itimlerie, do a dilii ö retilmesi etkiliklerii de katmalar bekleiyor. Bu sayede, küçük yafllarda itibare do ada gözlem yapma f rsat yakalaya ö recileri bilime daha fazla ilgi duymalar bekleiyor. 18

19 TÜB TAK TAM GÜNEfi TUTULMASI 29 MART 2006 DA GERÇEKLEfiECEK OSLO KLAVUZU BASILDI SANAT B L MLE BULUfiTU KÜLTÜR ENVANTER SORGULAMA PROJES BAfiLATILIYOR AB 6. ÇERÇEVE PROGRAMLARI TANITIM FAAL YETLER DEVAM ED YOR TÜB TAK POPÜLER B L M K TAPLARI MÜDÜRLÜ Ü SERBEST ÇALIfiAN ÇEV RMEN VE REDAKTÖR HAVUZUNU GEN filet YOR... MARYLAND ÜN VERS TES NDEN DR. SOSNOWSKI TÜB TAK I Z YARET ETT ULUSLARARASI B L M OL MP YATLARI KIfi YET fit RME OKULU BODRUM VE ANKARA DA DÜZENLED TÜB TAK TAN BURSUN HAZIR BURS PRORAMI KISA KISA... TÜB TAK TA PANEL S STEM Y LEfiT RME ÇALIfiTAYI DÜZENLEND AYDINLANMA YOLUNDA B L M VE TEKN K KONFERANSLARI SAYISAL KAYIT, ARfi V VE ANAL Z S STEM PROJES SÖZLEfiMES MZALANDI 25. ENERJ VER ML L HAFTASI ETK NL KLER DÜZENLEND TÜB TAK TAN FORMULA G 2006 YA GÜÇLÜ START TASSA YILLIK KONFERANSI YAPILIYOR TÜB TAK DA HAVACILIK VE UZAY KOORD NASYON TOPLANTISI DÜZENLEND TÜRK YE ARAfiTIRMACI KATALO U GÜNCELLEN YOR PROF. DR. NÜKET YET fi, B L MSEL ARAfiTIRMANIN ÖZGÜRLÜ Ü DÜNYA KONGRES NE KATILDI TÜB TAK - B LTEN ISPRS ÇALIfiTAYINA EV SAH PL YAPTI... MEDEN YETLER TT FAKINA KADIN KONGRES YAPILDI BTYK TOPLANIYOR BTYK TOPLANDI NG LTERE DE B L MSEL VE TEKNOLOJ K fib RL GÖRÜfiMELER YAPILDI TÜRK B L M NSANLARI TASSA YILLIK KONFERAN- SINDA BULUfiTU AB 6. ÇP HAVACILIK VE UZAY TEMAT K ALANI START PROJES KAPANIfi TOPLANTISI TÜB TAK-B LTEN DE GERÇEKLEfiT R LD GÜNEfiE TUTULDUK TR-ACCESS PROJES KURUMSAL RT BAT NOKTALARI EfiGÜDÜM TOPLANTISI YAPILDI EASIER PROJES 13 MART 2006 TÜRK YE CUMHUR YET LE SPANYA KRALLI I ARASIN- DA B L MSEL VE TEKNOLOJ K fib RL ANLAfiMASI MZALANDI TÜRK YE-UKRAYNA ORTAK ÇALIfiTAYI TÜB TAK EMN YET GENEL MÜDÜRLÜ Ü fib RL POPÜLER B L M K TAPLARINDAN OLA ANÜSTÜ BULUfiLAR 4. BURSA K TAP FUARI 4-12 MART TA YAPILDI ABD DE B L MSEL VE TEKNOLOJ K fib RL GÖRÜfiMELER YAPILDI TÜB TAK-UEKAE ASYA NIN EN BÜYÜK SAVUNMA VE GÜVENL K FUARI NA KATILDI PROF. DR. NÜKET YET fi B LKENT ÜN VERS TES N Z YARET ETT TÜB TAK MAM DA ULUSLARARASI GIDA AMBALAJLAMA VE ZLENEB L RL K ÇALIfiTAYI DÜZENLEND TÜB TAK B L MSEL PROGRAMLAR UZMAN YARDIMCILI I fie ALIM SÜREC SONA ERD ULUSAL A LE ve SOSYAL ARAfiTIRMALAR KAMU ARAfiTIRMA PROGRAMI ORTAK AKIL TOPLANTISI DÜZENLEND ULAfiTIRMA KAMU ARAfiTIRMA PROGRAMI ORTAK AKIL TOPLANTISI DÜZENLEND TÜB TAK SANAY AR-GE PROJE DESTEK BAfiVURUSU HAZIRLAMA BECER LER GEL fit RME ÇALIfiTAYI NI DÜZENLED TÜB TAK BURSUN HAZIR SONUÇLARI AÇIKLANDI TÜRK YE DE ve KOMfiU BÖLGELERDE S SM K ETK NL KLER TÜB TAK B L M, TEKNOLOJ VE YEN L K PROJELER PAYLAfiIM KONFERANSI DÜZENLEND TÜB TAK TEKNOG R fi M YARIfiMASI ÖDÜLLER VER LD DR. ATKINSON TÜB TAK IN KONU U OLARAK TÜRK YE YE GELD FRANSA DA B L MSEL ve TEKNOLOJ K fib RL GÖRÜfiMELER YAPILDI TÜB TAK HEYET MAYIS 2006 TAR HLER NDE BRÜKSEL DE B L MSEL VE TEKNOLOJ K fib RL GÖRÜfiMELER NDE BULUNDU TÜB TAK KANALIYLA AVRUPA KOM SYONU DERG S RTDifo YA ÜCRETS Z OLARAK ULAfiMA FIRSATI... EMBO/EMBC (AVRUPA MOLEKÜLER B YOLOJ ÖRGÜTÜ/KONFERANSI) TANITIM VE B LG PAYLAfiIM GÜNLER DÜZENLEND COST DA TEMS LC LER M Z N BÜYÜK BAfiARISI AVRUPA B L M VAKFI (ESF) B LG GÜNÜ DÜZENLEND APSCO TÜRK YE ÜYEL SÖZLEfiMES MZALANDI MO OL STAN E T M, KÜLTÜR VE B L M BAKANI ULZ SA KHAN ENKHTUVSHIN TÜB TAK'I Z YARET ETT TÜB TAK KORE ARAfiTIRMA VAKFI (KOREA RESEARCH FOUNDATION KRF) ORTAK KOM TES B R NC TOPLANTISI DÜZENLEND UME DE EURACHEM 2006 TOPLANTISI YAPILDI SVEÇ SA LIK HEYET TÜB TAK'I Z YARET ETT GAP DO A E T M TÜB TAK 36. ORTAÖ RET M Ö RENC LER ARASI ARAfiTIRMA PROJELER TÜRK YE F NAL YARIfiMASI TÜB TAK 6. BULUfi fienl DÜZENLEND POPÜLER B L M K TAPLI INA 2 YEN YAYIN EKLEND 43 YAfiINDA TÜB TAK B L M, H ZMET ve TEfiV K ÖDÜLLER N N SAH PLER BELL OLDU TÜB TAK FORMULA G GÜNEfi ARABALARI YARIfiTI PICMET 06 KONFERANSI 8-13 TEMMUZ TAR HLER ARASINDA STANBUL DA DÜZENLEND PICMET TEKNOLOJ YÖNET M SEMPOZYUMU 3-7 TEMMUZ 2006 TAR HLER ARASINDA GERÇEKLEfiT R LD ULUSLARARASI B L M OL MP YATLARI NDA TÜRK Ö RENC LER BÜTÜN DALLARDA MADALYA ALDILAR! 2006 TEZ-KOOP- fi SEND KASI TÜB TAK fiyerler, HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI SONUÇLANDI TERM K SANRALLER, SADECE ELEKTR K ENERJ S DE L, ISI DA SATMAYA BAfiLAYAB LECEKLER... KÜRE DA LARI VE ILGAZ DA I M LL PARKLARI DO A E T M

20 TÜB TAK/Ulusal Metroloji Estitüsü Karikatür Yar flmas /2002 Ölçüm ve Gülük Hayat m z Tayel Ali Mutlu

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. OCAK 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. OCAK 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N O C A K 2 0 0 7 S A Y I : 6 2 Biz uygarl kta, ilimde ve fede kuvvet al yor ve oa göre yürüyoruz. M u s t a f a K

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU FAAL YET RAPORU TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU FAAL YET RAPORU 2005 2005 FAAL YET RAPORU 2005 FAAL YET RAPORU Türkiye Bilimsel ve Tekolojik Araflt rma Kurumu 2006 Yay ma Haz rlaya: Bilim Kurulu Sekreteryas

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

D YABET HEMfi REL DERNE (DHD)

D YABET HEMfi REL DERNE (DHD) D YABET HEMfi REL DERNE (DHD) AMAÇLAR: Diyabet hemflireli ii gelifltirmek, Diyabetli hasta hemflirelik bak m gereksiimlerii saptamak içi hemflireleri teflvik etmek, Diyabetli hastalara bak m vere hemflireleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N M A Y I S n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 5 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN

TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN ARALIK 2004 40 Biz uygarl kta, ilimde ve fede kuvvet al yor ve oa göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 40 ARALIK 2004 Sahibi TÜB TAK ad a Baflka V.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N M A Y I S n 2 0 0 8 n S A Y I : 7 7 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR fiibli GÜNEfi* 1- G R fi Ülkemizin özellikle teknoloji a rl kl sanayisinin geliflmesi için 26.06.2001 tarih ve 4691 say l Teknoloji

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Egitim Planlama 10/24/05 10:48 AM Page 1 TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU E T M, PLANLAMA VE ARAfiTIRMA KOM SYONU ( EPAK ) TEfiK LATLANMA, ÇALIfiMA PRENS PLER VE GÖREVLER LE LG L Ç TAL MAT

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya 23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya www.koyunkecisagligisempozyumu2013.org De erli Meslektafllar m, De erli Kat l mc lar Beslenmemizde hayvansal proteinlerden et ve süt çok önemli

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. fiubat 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. fiubat 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N fi U B A T n 2 0 0 8 n S A Y I : 7 4 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. EYLÜL 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. EYLÜL 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N E Y L Ü L n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 9 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

Tarih Sayı Konu. İlgi: YÖK'ten alınan 19.11.2012 tarihli ve B.30.0.EÖB-304.03-7431 sayılı yazı.

Tarih Sayı Konu. İlgi: YÖK'ten alınan 19.11.2012 tarihli ve B.30.0.EÖB-304.03-7431 sayılı yazı. r ~ı ÇARŞAMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI GENEL SEKRETERLİĞİNE ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM SOK. NO:6/A 1 ÇARŞAMBA / SAMSUN \ Tarih Sayı Konu TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 0431 / Mesleki ve Teknik Eğitim

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı