Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS 2006. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr."

Transkript

1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N A U S T O S S A Y I : 5 9

2 Biz uygarl kta, ilimde ve fede kuvvet al yor ve oa göre yürüyoruz. M u s t a f a K e m a l A t a t ü r k 59 A USTOS 2006 Sahibi TÜB TAK ad a Baflka V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Yaz flleri Sorumlusu Gürca Oza Haber Merkezi Seval K l ç Ayfle Özgetafl ci Sogör Ali Özdemir (Foto raf) Grafik Tasar m ve Uygulama Aytaç Kaya Bask maj Ofset - Akara AYDA B R YAYIMLANIR Adres: Atatürk Bulvar /No: 221 Kavakl dere/akara Tel: (1744) Fax: web:

3 Ç N D E K L E R 4 TÜB TAK 43 YAfiINDA... 8 TÜB TAK B L M, H ZMET ve TEfiV K ÖDÜLLER N N SAH PLER BELL OLDU 12 TÜB TAK FORMULA G GÜNEfi ARABALARI YARIfiTI 14 PICMET 06 KONFERANSI 8-13 TEMMUZ 2006 TAR HLER ARASINDA STANBUL DA DÜZENLEND 15 PICMET TEKNOLOJ YÖNET M SEMPOZYUMU 3-7 TEMMUZ 2006 TAR HLER ARASINDA GERÇEKLEfiT R LD ULUSLARARASI B L M OL MP YATLARI NDA TÜRK Ö RENC LER BÜTÜN DALLARDA MADALYA ALDILAR! 2006 TEZ-KOOP- fi SEND KASI TÜB TAK fiyerler, HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI SONUÇLANDI TERM K SANTRALLER, SADECE ELEKTR K ENERJ S DE L, ISI DA SATMAYA BAfiLAYAB LECEKLER... KÜRE DA LARI VE ILGAZ DA I M LL PARKLARI DO A E T M

4 TÜB TAK 43 YAfiINDA TÜB TAK, kurulufluu 43. y l döümüü 24 Temmuz güü kutlad. Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi yay lad - mesajla, TÜB TAK daki geliflmeler hakk da bilgi verdi. Baflbaka Recep Tayyip ERDO AN, bir mesaj gödererek TÜB TAK 43. y ldöümüü kutlad : Ülkemizdeki bilim, tekoloji ve yeilik faaliyetlerii e büyük destekçisi ola TÜB TAK, 2004 te bafllad - at l m 2006 y l da da büyük bir ivme ile sürdürmüfltür da yei ifllerle, yei baflar larla a lacak bir y l olarak geçmektedir. TÜB TAK ülkemizi gelece ii ayd latacak araflt rmalar yapa, hem de bilim ve tekoloji ala da üiversitelerimizi, özel sektörümüzü ve kamu kurulufllar m z araflt rmalar a destek vere köklü bir kurulufltur. Buu ya da gelece imizi garatisi ola bilim isalar a ve bilim isa adaylar a destekler ve burslar vermekte, toplumumuzda bilim ve tekolojii lay k oldu u yere ulaflmas içi yayg faaliyetler düzelemektedir. Uluslararas bilim camias yla iflbirlikleri ile tüm bu faaliyetleri etkili ii art racak ortamlar haz rlamakta ve ülkemizi uluslararas etkiliklerie katk sa lamaktad r. Bugü geliflmifl ülkeler içi bilgi, üretim ve refah temel yap tafl d r. Yai isa kalitesie, ekoomik ve siyasi güce gide yol bilgide, bilmei öemide ve bilgiyi kullama yetkili ide geçmektedir. Buu çok iyi bile kadrolar yla TÜB TAK, geçe y l da ülkemizi gelece i parlaya bir y ld z olmas a katk sa layacak çok öemli ifllere devam etmifltir. TÜB TAK 43. y l da gerçeklefle öemli baflar larda baz örekler vermek istiyorum: AR-GE DESTEK FONLARI Kurumumuzu 42. y l da bafllat la büyük at l mlar aras da yer ala Ar-Ge destek folar hem program çeflitlili i hem de proje bafl a tahsisatlar öemli ölçüde art r lmas souçlar al maya bafllam flt r. 43. y lda üiversiteler, saayi ve bilim isa araflt rmac lara verile destekler TÜB TAK kurulufluda 2005 y l a kadar verile toplam deste i Güümüzü yüksek medeiyet seviyesii olufltura usurlar e bafl da bilim ve tekoloji gelmektedir. Uutmamal y z ki gelece i düyas da yie bilim ve tekoloji ürete, buu do ru ve etki kullaa toplumlar flekilledirecektir. Yetifltirdi i baflar l araflt rmac ve bilim adamlar da katk s yla, bu aladaki ilerlememizde öcü rolü üstlee TÜB TAK 43. kurulufl y ldöümüü kutluyor, size ve tüm kurum mesuplar za baflar lar z devam diliyorum dörttte üçüe eflittir. Böylece araflt rma destek folar TÜB TAK bütçesi içide %35 lik bir paya ulaflm flt r. Bu ora 2000 li y llar bafl da %5 ler civar a gerilemiflti. Bu geliflmelere paralel olarak folama faaliyetlerii yürüte farkl birimlerimiz, Destek Programlar Baflkal yap s a kavuflturularak güçledirilmifl ve adlar Araflt rma Destek Programlar Baflkal (AR- DEB), Tekoloji ve Yeilik Destek Programlar Baflkal (TEYDEB) ve Bilim sa Destekleme Daire Baflkal (B DEB) olarak yeilemifltir. Öümüzdeki y llarda ülkemizi hedeflee bilim yo- ulu ua sa l kl bir biçimde ulaflabilmesi içi, TÜB TAK ta çok say da yetki uzma ve bilim-tekoloji yöeticisii yetifltirilmesi zoruludur. Bu amaçla, ila ve s av süreciyle Bilimsel Programlar Uzma Yard mc lar istihdam edilmifltir. Bu kapsamda yirmiye yak uzmal k ala da yaklafl k 60 yei elema göreve bafllam flt r. Ayr ca, doktoral yaklafl k 10 bilim isa da Baflkal k birimleride Bilimsel Programlar Uzma olarak atam flt r. 4

5 TÜB TAK uzmalar bilgi ve tecrübe birikimie ek olarak, bu kadrolar da katk s yla ve ifl süreçleride gerçeklefltirile iyilefltirmelerle bir rekor gerçekleflmifl ve 43 y ll k TÜB TAK tarihide ilk kez akademik araflt rma projelerii de erledirme süreci 75 güde tamamlam flt r. 1 May s 2006 tarihide kuruma suula yaklafl k 900 proje öerisi, yaklafl k 100 paelde tart fl larak, 14 Temmuz 2006 tarihide, yaklafl k 290 projei destekleece i ila edilerek yürütücüleri sözleflme sürecie davet edilmifltir. 10 y ld r D fl Ticaret Müsteflarl folar da saayi Ar- Ge projelerie hibe verilmesi sürecide de erledirici ve izleyici olarak rol ala TÜB TAK bu y lda itibare kedi kayaklar da da saayimizi Ar-Ge faaliyetlerie hibe vermeye bafllam flt r. Bu programa verile destek, akademik Ar-Ge projelerie verile desteklere yak bir mebla a ulaflm flt r. Hedefimiz saayiye verile destekleri, ulafl la art fl e ilimi do rultusuda h zla yükselmesidir. Bu amaçla, bu y l yie ilk defa, TÜB TAK desteklerie yöelik olarak Proje Haz rlama Çal fltaylar bafllam flt r. Bu çal fltaylar düzeli olarak tekrarlamaktad r. Ayr ca AB Çerçeve Programlar ve di er uluslararas kurulufllar destek programlar da yararlaabilmek içi ülkemizde proje haz rlama yetkili ii art r lmas a yöelik olarak, TÜB TAK uzmalar taraf da, ülkemiz geelide yayg bir flekilde Proje Haz rlama Semierleri verilmektedir. Kamu kurum ve kurulufllar, temel faaliyet alalar kapsam da, karfl laflt klar sorular çözmek ve/veya f rsatlar de erledirmede bilimsel araflt rma ve tekolojik destek imka sumak ve böylece kamu tedari i arac l ile bilim ve tekolojiye ola talebi yükseltmek amac ile yap la Ortak Ak l Toplat lar da devam etmektedir. Bu toplat lar ile üiversitelerimiz, özel sektör kurulufllar m z ve araflt rma estitülerimiz kamu kurumlar araflt rma ihtiyaçlar hakk da bilgi sahibi olurke, kamu yöeticilerimiz de sorular çözümüde bilimi öemi kavrayarak, çal flmalar gerçeklefltirebilecekleri araflt rma kurumlar ve bilim isalar a eriflim imka bulmaktad rlar. Bu toplat lar souda ortaya ç ka potasiyel projeler TÜB TAK de erledirmesi souda desteklemektedir. Kamu Kurumlar Araflt rma Projeleri Program ad verdi imiz bu program 2005 y l da bafllat lm fl olup oldukça geifl kat l mla devam etmektedir. Desteklee ilk projeleri geliflme raporlar Kurumumuza ulaflm flt r. Bu program da akademik ve saayi Ar-Ge destekleri kadar fo tahsisii gerektirece i alafl lmaktad r. Bu y l, ayr ca bilimsel ve tekolojik iflbirli i a lar ve platformlar çok yölü Ar-Ge projelerii oluflmas daki rolü sürekli artmaktad r. Bu ihtiyaca cevap verebilmek, ulusal ve uluslararas iflbirli i a lar teflvik etmek amac yla, bu oluflumlar kurulufl haz rl klar a destek program bafllat lm flt r. Tüm destek programlar da uluslararas ormlar ve stadartlar esas al maktad r. Bu amaçla, Ar-Ge istatistiklerii toplamas, Ar-Ge ve Ar-Ge deste i kapsam a gire koular belirlemesi ve ilgili di er hususlarda uluslararas referas olarak kulla la, 2005 y l da bas la Frascati K - lavuzu da sora özellikle yeilik (iovasyo) kavramlar - ele ala Oslo K lavuzu 3. Bask s (OECD Kas m 2005) da Türkçe ye çevrilerek bast r lm flt r. B L M NSANI DESTEKLER Yüksekö reim aflamas a bafllaya geçlerimizi temel bilimlere cezbetmek ve bilim isa kariyerlerie yöeltmek amac yla, 2005 y l da bafllat la yei programla ÖSS de, ilgili pua türüde, ilk 5000 içie gire ö recilerde temel bilim alalar da birii tercih edip yerleflelere lisas ö reimleri boyuca karfl l ks z burs verilmeye bafllam flt r ve 2005 y l souda 464 üiversite birici s f ö recisi bu program ilk bursiyerleri olmufltur. Lisas ö reimii baflar yla tamamlayalar bilim isa kariyerlerie cezbetmek içi verile yurt içi lisas üstü burslar m z bu y l al a kararla heüz mezu olmam fl so s f ö recilerii baflvurusua aç lm fl ve 642 adaya seçile lisas üstü programlara kay t olduklar da burs ödemelerimizi bafllayaca bildirilmifltir y l da, Vizyo 2023 Tekoloji Ögörü Çal flmas souda belirlee öcelikli alalarda 42 yurtd fl doktora bursu verilmifltir. Yie 2006 y l da bilim isa destek ve burslar içi belirledi imiz hedeflerimize h zla ulaflmaktay z. 5

6 B L M VE TOPLUM ETK NL KLER Bilimi ve bilimsel düflücei toplum geelide yayg laflmas öcelikli hedefleride biri olarak göre TÜB TAK, bu aladaki faaliyetlerii kapsam geiflletmek ve etkili ii art rabilmek içi Bilim ve Toplum Daire Baflkal kurarak öce idari kapasitesii gelifltirmifltir. Bu alada oluflturula yei politika, etkilikleri pilot çal flmalar halide öce TÜB TAK taraf da gerçeklefltirilmesi, stadart ve yötemleri gelifltirilmeside sora bular destek programlar yla ülke geelide yayg laflt r lmas d r. Öümüzdeki döemde bu alada da yei destek programlar bafllat lacakt r. Üiversite ö recileri taraf da tasarla p üretile ve eerji kaya olarak sadece güefl eerjisi kullaa otomobilleri kat ld Formula G yar fllar ilki 30 A ustos 2005, ikicisi de 22 Temmuz 2006 tarihide yap lm flt r. Hem üiversite geçli ii yarat c l k ve giriflimcili ii teflvik edilmesii hem de alteratif eerji kayaklar ülkemiz güdemie tafl mas amaçlaya bu etkilik toplum geelide de yo u ilgi ve heyeca uyad rm fl ve medyada da geifl yak bulmufltur. TÜB TAK çocuklar bilimle ta flt rmak ve olara bilimsel yötemle düflümeyi afl lamak amac yla, bu y l ilk defa düzeleecek ola TÜB TAK Yaz Bilim Kamp etkilikleri aras a eklemifltir. Sloga Bilim Her Yerde! ola TÜB TAK Yaz Bilim Kamp A ustos 2006, 28 A ustos 2 Eylül 2006 tarihleride iki döem fleklide Gebze deki TÜB - TAK TÜSS DE tesisleride gerçeklefltirilecektir. 39 y ll k arflivi Bilim Haziesi ad alt da bir DVD de okuyuculara suula TÜB TAK popüler bilim yay lar da Bilim ve Tekik Dergisi, Hazira ve Temmuz aylar daki ve adet tiraj yla tarihide bir rekora imza atm flt r. ENST TÜLER Geçti imiz y l içeriside araflt rma estitülerimizi faaliyetleride de öemli geliflmeler olmufltur. MAM Eerji Estitümüzü saayi kurulufllar ile ortak olarak yapt çal flmalar soucuda hidrojei yak t olarak kullaa yak t pili tekolojisi gelifltirilmifl, böylece, gelecek y llarda uygulaacak bir tekolojiye bugü, d flar da hiçbir destek sa lamada sahip olumufltur. Ayr ca yie a la estitüde saayi kurulufllar ile birlikte bir hibrit ticari araç gelifltirilmifltir. Bu tekolojii öemli elemalar ola elektrik motoru ve akümülatör tekolojilerii de ülkemizde gelifltirilmesi amac yla saayi kurulufllar ile alaflmalar imzalam flt r. Görüldü ü gibi, gelece i tekolojilerie, saayi kurulufllar m z taraf da bu güde Ar-Ge yolu ile yat r m yap l yor olmas, gelecek içi umut vermektedir. Ulusal Elektroik ve Kriptoloji Araflt rma Estitümüzü gelifltirdi i cihazlar, NATO ülkeleri taraf da sat al - arak kulla lmaya bafllam flt r. Art k geliflmifl ülkeler bile, bizde ileri tekoloji ürüleri almaktad r. Di er yada, büyeside yürütüle Ulusal Da t m Projesi (Uluda ) kapsam da gelifltirile aç k kayak kodlu özgür iflletim sistemi Pardus'u 1.0 sürümü, 26 Aral k 2005 tarihide iteret üzeride yay lamaya bafllad. Bu estitümüz, TSK içi gerçeklefltirdi i projeleri ya da RTÜK, SSK ve bezeri kurumlar ihtiyaçlar a yöelik çok stratejik projeleri baflar ile gerçeklefltirmektedir. Yie ülkemiz içi çok öemli sosyal ve ekoomik kazaç sa layacak Ulusal Marker projesi Ulusal Elektroik ve Kriptoloji Araflt rma Estitümüz ve Ulusal Metroloji Estitümüzü ortak çal flmas yla baflar ile devam etmektedir. Savuma Saayi Araflt rma ve Gelifltirme Estitümüzü Hava Kuvvetleri Komutal içi gelifltirdikleri ürüler baflar ile test edilmifl ve bu husus bizzat say Hava Kuvvetleri Komuta m z taraf da bas a aç klam flt r. Eskide B LTEN ad yla a la estitümüzü ismi UZAY Estitüsü olarak de ifltirilerek, temel faaliyet ala uzay araflt rmalar olarak belirlemifltir. Bu estitümüzde özgü kayaklar m zla gelifltirile RASAT uydumuzu çal flmalar baflar ile devam etmektedir. ULUSLARARASI L fik LER VE 6. ÇERÇEVE PROGRAMI So iki y ld r ulusal bazda gerçeklefltirdi imiz at l mlarda sora bu y l bafl da itibare uluslararas iflbirlikleride yei bir at l m bafllatt k. 6

7 Öce yurtiçide uluslararas Bilimsel ve Tekolojik flbirli i olaaklar hakk da fark dal k yaratmak çal flmalar bafllat lm flt r Ekim 2005 tarihleri aras da Akara ve stabul da gerçeklefltirile ve toplam 1300 bilim isa kat ld I. Uluslararas Bilim ve Araflt rma Güleri etkili i ile TÜB TAK uluslararas ifllevleri, iflbirli i içide oldu umuz uluslararas araflt rma kurulufllar ve destek programlar, ülkemiz araflt rmac lar a ta t lm flt r. Toplat larda, Türkiye deki bilim isalar, COST (Europea Co-operatio i the Field of Scietific ad Techical Research), ESF (Europea Sciece Foudatio), JRC (Joit Research Cetre), EUREKA (Europea Network for Market Orieted R&D), NSF (US Natioal Sciece Foudatio), KRF (Korea Research Foudatio), ABD Marylad Üiversitesi, TASSA (Turkish America Scietists ad Scholars Associatio), NIST (Natioal Istitute of Stadards & Techology) gibi uluslararas kurulufllar temsile kat larak kouflma yapa üst düzey yöeticilerle bir araya gelme imka elde etmifltir y l bafl da itibare, giltere, ABD, Belçika, Frasa gibi ülkelerdeki ilgili kurulufllar ve uluslararas kurumlarda gerçeklefltirile üst düzey görüflmelerde Türkiye deki at - l mlar alat lm flt r. Olas iflbirlikleri kousuda bilgi al flveriflide buluulmufltur. Zama zama uluslararas toplat larda suumlar yap lm flt r. TÜB TAK ayr ca çeflitli ülke ve kurulufllarda pek çok kou- u a rlam flt r. ESF ve EMBO Yöetim Kurulu toplat lar a ev sahipli i yapm flt r. c tarama toplat s olarak gerçeklefltirilmifltir. Niteli i bak - m da AB i müktesebat hakk da AB Komisyou üyelerii Türk taraf a bilgi vermesi, bekletileri alat lmas, öcelikleri ve talepleri vurgulamas kapsaya ta t c tarama toplat s, ayr t l tarama toplat s izlemifltir. Brüksel de 14 Kas m 2005 tarihide gerçeklefle ayr t l tarama görüflmeleride TÜB TAK yetkilileri di er ilgili kurulufllarla birlikte müktesebat kapsam da Komisyo yetkililerice iletile bekletiler fl da suumlar gerçeklefltirilmifltir. Daha sora yap la ikili temaslarda sora bu fas l müzakeresi tamamlam fl ve fas l geçici olarak kapat lm flt r. TÜB TAK Ulusal Koordiatör s fat yla yürüttü ü Avrupa Birli i 6. Çerçeve Program a ülkemiz araflt rmac lar kat l m art rmaya yöelik e itim, bilgiledirme, özedirme ve destek çal flmalar sürdürülmektedir. Avrupa Komisyou ezdideki toplat larda Türkiye temsil edilmekte ve ediile bilgiler ülkemizdeki ilgililere aktar lmaktad r. Baflbakal k geelgesi do rultusuda Avrupa Komisyou ile Türkiye aras da yap lacak ola 7. Çerçeve Program müzakerelerie yöelik haz rl k ve çal flmalar ilgili di er kurulufllarla birlikte özele yürütülmektedir. S O N U Ç TÜB TAK bütü bu yapt klar yla ülkemizi isa yla, tarihiyle, birikimiyle lay k oldu u yere gelmeside bilime, bilim isa a ve bilgiyi kullaa isalar m za destek vermeye devam edecektir. Ülkemizde bilim ve araflt rma kousuda bafllat la at l mlar uluslararas boyutlarda da etkileri görülmeye bafllam flt r. 35 y ld r kurucu üyesi oldu umuz, acak hiçbir komite baflkal veya yöetimide yer alamad m z COST büyeside May s ay da yap la seçimlerde 9 ala komiteside G da ve Tar m Komitesi Baflkal a ve iki komitei yöetim grubua Türkiye delegeleri seçilmifltiri y l da kurula Avrupa Araflt rma Kurumlar Yöeticileri (Euro- HORCS - Europea Heads of Research Coucils) oluflumuu daveti üzerie TÜB TAK üye olmufltur. Avrupa Birli i e üyelik sürecide ele al a ilk kou bafll ola Bilim ve Araflt rma fasl müzakerelerie TÜB TAK taraf da aktif kat l m sa lam flt r. Bilim araflt rma fasl müzakereleri ilk olarak 20 Ekim 2005 tarihide Brüksel de ta t - Bilgi, bilim, tekoloji olmada Türkiye i düyada lay k oldu u yere gelmesi mümkü de ildir. Bütü yöetici ve çal flalar m zla, araflt rmac lar m z ve uzmalar m zla bu hedefe yöelmifl durumday z. Verimli, odakl, çal fla ve ürete bir kurulufl halie gele TÜB TAK, ülkemizdeki araflt ralar, yeilik ve tekoloji gelifltireleri ve üreteleri temel adresi olmaya devam edecektir. Buu yaparke fleffaf, kat l mc ve stratejik olmaya da devam edece iz. Kamu, özel, akademik tüm paydafllar m zla bu edele çok öemli köprüler kurduk. Fikirlerii, amaçlar, güçlerii ve emeklerii ay yola koya tüm kurum ve kurulufllara, tüm bilim isalar, yöetici ve çal flalar m za e içte flükralar m z suuyoruz. 7

8 TÜB TAK B L M, H ZMET ve TEfiV K ÖDÜLLER N N SAH PLER BELL OLDU B L M ÖDÜLLER Temel Bilimler: TÜB TAK, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilim isalar bilimsel ve tekolojik alalardaki seçki araflt rma, çal flma ve hizmetlerii de erledirmek, üstü iteliklerii oayarak kamuoyua duyurmak ve bir teflvik usuru olmak amac yla oluflturdu u, Bilim, Hizmet, Teflvik ve TÜB TAK- TWAS (Üçücü Düya Bilimler Akademisi) Teflvik Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY Ala : Fizik Araflt rma Koular : Metamalzemeler, Fotoik Kristaller, Naofotoik Görev Yeri: Bilket Üiversitesi, Naotekoloji Araflt rma Merkezi Ödüllerii 2006 y l sahiplerii aç klad. Geleeksel olarak her y l verile ödüllere lay k görüle bilim isalar a alt plaket Fizik ve Optik ala da, metamalzemeler ve fotoik kristaller koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: ve ödül berat takdimii ya da para ödülü de veriliyor. TÜB TAK her y l oldu u gibi 2006 y l ödüllerii takdimi içi Aral k ay da töre düzeleyecek. Prof. Dr. Niyazi Serdar SARIÇ FTÇ Ala : Fizikokimya Görev Yeri: Johaes Kepler Üiversitesi (Liz, Avusturya) Bilimsel araflt rmalar yla, bilime evresel düzeyde öemli katk larda bulumufl bilim isalar a Bilim Ödülü; bilim isa yetifltirilmeside de erli katk lar bulua, mesup oldu u bilim dal kurumsallaflmas içi çal flmalar yapa, bilimsel kurum ve kurulufllar kura ve/veya kurulmas da öemli katk - larda bulua ve bu çal flmalar yla ülkemizde bilim ve tekolojii geliflmesie öemli ve belirgi katk larda bulumufl bilim isalar a Hizmet Ödülü; bilimsel araflt rmalar yla bilime gelecekte evresel düzeyde katk larda buluabilecek potasiyele sahip oldu uu ka tlam fl geç araflt rmac lara (ödülü verildi i y l ilk güüde 40 yafl geçmemifl) Teflvik Ödülü ve bilimsel araflt rmalar yla bilime evresel düzeyde katk larda bulua ve bu katk artarak devam edece i yoluda umut vadede geç bilim isalar a (ödülü verildi i y l ilk güüde 40 yafl geçmemifl) TÜB TAK-TWAS Teflvik Ödülü verildi. Bu see ödül almaya hak kazaa bilim isalar flöyle: Fullereler üzerie kojuge polimerlerde fotoetkili elektro trasferii temel fotofiziksel olay gelifltire ve bu etkii kulla m yla plastik fotovoltaik güefl pillerii geliflme ala da liderlik ede uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: Mühedislik Bilimleri: Prof. Dr. Ergi ATALAR Ala : Elektrik ve Elektroik Mühedisli i Biyomedikal Mühedisli i Araflt rma Koular : Giriflimsel Mayetik Rezoas Görütülemesi Görev Yeri: Bilket Üiversitesi, Elektrik ve Elektroik Mühedisli i Biyomedikal Mühedisli i ala da Mayetik Rezoas Görütülemesi kousuda öemli bilimsel ve tekolojik yeilikler getire uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: 8

9 Prof. Dr. Adil DEN ZL Prof. Dr. lha TEKEL Ala : Kimya Ala : fiehir ve Bölge Plalama Ketleflme, Plalama, Yerel Araflt rma Koular : Biyomalzemeler, protei saflaflt r lmas, kromatografik ay rma yötemleri Görev Yeri: Hacettepe Üiversitesi, Fe Fakültesi Yöetimler, Makro Co rafya Görev Yeri: ODTÜ, Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Plalama Bölümü De iflik y ve yüzey özelliklerie sahip polimerleri üretimi, yüzey modifikasyou, karakterizasyou ve bu polimerleri biyot p, biyotekoloji ve çevre uygulamalar da kulla m potasiyellerii belirlemesi koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: AcademicStaff/AdilDeizli.html Sa l k Bilimleri: Türkiye de bölge plalama geliflmesie öcülük yapa çal flmalar, özellikle yerel yöetimleri uygulamalar a fl k tuta yay lar ve yöledirmelerideki hizmetleri edeiyle Daha fazla bilgi içi: TEfiV K ÖDÜLLER Prof. Dr. Erol ÇERAS Temel Bilimler: Ala : ç Hastal klar Araflt rma Koular : Edokrioloji ve Metabolizma, pakreas adac klar Görev Yeri : Hebrew Üiversitesi, Hadassah T p Fakültesi ( srail) Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAYINDIR Ala : Fizik Araflt rma Koular : Yei esil fiberler ve fiber tabal sesörler, fotoik kristaller ve uygulamalar Görev Yeri: Bilket Üiversitesi, Fe Fakültesi Pakreas adac k beta-hücresii hormou isulii bireflimii ve salg lamas mekaizmalar ve bu mekaizmalardaki bozukluklar tip 2 diabeti geliflmesie katk lar koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: Metal-yal tka-yar iletke optoelektroik fiberler ve bu bütüleflik fiberlerde optik trasport kousudaki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: TheDoctors/erolcerasi.htm H ZMET ÖDÜLLER Ord. Prof. Dr. Muhiddi EREL Ala : Halk Sa l Görev Yeri: Merhum Doç. Dr. K. Arzum ERDEM GÜRSAN Ala : Aalitik Kimya Araflt rma Koular : DNA-ilaç ve DNA-madde etkileflmesii elektrokimyasal alg lamas, mayetik partiküller, karbo aotüpler ve de iflik aomateryallere dayal elektrokimyasal sesörler Görev Yeri: Ege Üiversitesi, Eczac l k Fakültesi Ege Üiversitesi ve özellikle Ege Üiversitesi T p ve Fe Fakülteleri ile Türkiye de ilk defa üiversite büyesi içide Hemflirelik Yüksekokulu ve Sa l k Koleji i kurulmas daki hizmetleri edeiyle Daha fazla bilgi içi: mustafa-muhiddi-erel.pdf Kimya ala da DNA biyosesörlerii ilaç-dna etkileflmesi ve DNA hibridizasyouu elektrokimyasal alg lamas a yöelik uygulamalar koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: Bilgi01.asp?adi=KADR YE%20ARZUM&soyadi=ERDEM%20GÜRSAN&ks=

10 Doç. Dr. Lütfi ÖZYÜZER Mühedislik Bilimleri: Ala : Fizik Araflt rma Koular : Yo u Madde Fizi i, Yüksek S cakl k Üstüiletkeler Görev Yeri: zmir Yüksek Tekoloji Estitüsü Yüksek s cakl k üstüiletkeleri ala da Tüelleme Spekroskopisi koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: Doç. Dr. R dva SAY Doç. Dr. Erdal BED R Ala : Farmakogozi Araflt rma Koular : Do al Ürü Kimyas, Biyoaktivite Reh berli Çal flmalar, Stadardizasyo Görev Yeri: Ege Üiversitesi, Mühedislik Fakültesi Farmakogozi ala da Türkiye bitki örtüsüde bulua yüksek bitkilerde çok say da bilefli i izole ederek bilime kazad ra uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Ala : Aalitik Kimya Araflt rma Koular : Atomik Absorpsiyo Spektroskopisi, Hibrit Sistemler Görev Yeri: Aadolu Üiversitesi,Fe Fakültesi Daha fazla bilgi içi: Bilgi01.asp?adi=ERDAL&soyadi=BED R&ks= Doç. Dr. Cada GÖKÇEO LU Aalitik Kimya dal da; Yei esil kromatografi destek malzemelerii gelifltirilmesi ve bu malzemeleri kat faz ekstraksiyou, öderifltirme ve tayi ifllemleri ile toksik türleri uzaklaflt r lmas uygulamalar da kulla - m koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: displayx.asp?kod=0&acc=rsay Doç. Dr. Öder fi MfiEK Ala : Atom ve Molekül Fizi i Araflt rma Koular : X- fl spektroskopisi, x- fl ve gamma fl lar atomlarda elastik ve ielastik olarak saç lmas Görev Yeri: Atatürk Üiversitesi Kaz m Karabekir E itim Fakültesi Atom ve Molekül Fizi i ala da coheret ve icoheret diferasiyel saç lma tesir kesitlerii, Coster-Kroig geçifl ihtimaliyetlerii ve alt tabaka flüoresas verim de erlerii daha hassas ölçme amac a yöelik yei deeysel metodlar gelifltirilmesi koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: oder-simsek.pdf Ala : Uygulamal Jeoloji Araflt rma Koular : Mühedislik Jeolojisi, Bölgesel Ölçekte Heyela De erledirmeleri Görev Yeri: Hacettepe Üiversitesi, Mühedislik Fakültesi Uygulamal jeoloji ala da bölgesel ölçekli yei heyela de erledirme yötemleri, kaya kütlelerii jeomekaik özelliklerii tayii ve esek hesaplama yötemlerii uygulamal jeolojideki kulla m koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: Doç. Dr. Eder SUVACI Ala : Malzeme Bilimi ve Mühedisli i Araflt rma Koular : Seramik Malzemeleri Üretim Süreçleri Görev Yeri: Aadolu Üiversitesi, Mühedislik Mimarl k Fakültesi Yei tekik seramik üretim yötemlerii gelifltirilmesi, reaksiyoa ba l oksit sistemlerii oluflum mekaizmalar ve yölemifl mikroyap ya sahip seramikleri üretilmesi koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: 10

11 Dr. Ahmet Dura fiah N Ala : Meteoroloji Mühedisli i Araflt rma Koular : Güefl Eerjisi, Rüzgar Eerjisi, Ter modiamik Görev Yeri: stabul Tekik Üiversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Rüzgar eerjisi ala da uzay-zama modellerii özel kavram ve yötemleriyle kura ve çal flt ra uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle DNA hasar ve oar m ala da çevresel kimyasallar yaratt DNA hasarlar ve DNA oar m ezimleride 8-oxoguaie DNA glycosylase 1 (OGG1) i etki mekaizmas koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: Prof. Dr. Mustafa NAZIRO LU Ala : Fizyoloji Görev Yeri: Süleyma Demirel Üiversitesi, T p Fakültesi Daha fazla bilgi içi: Yrd. Doç. Dr. Meti TÜRKAY Ala : Yöeylem Araflt rmas Araflt rma Koular : Tamsay -Kar fl k Programlama, Tedarik Zicir Yöetimi Görev Yeri: Koç Üiversitesi, Mühedislik Fakültesi Hücre zar kalsiyum kaallar ala da atioksida ve oksida sistemi üzerideki elektrofizyolojik araflt rmalar kousudaki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: sicil_o=03635&fkod=16&bkod=02&akod=08 Yöeylem araflt rmas ala da tamsay -kar fl k eiyileme metodlar ve uygulamalar koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: Sa l k Bilimleri: Prof. Dr. Ömer AKYOL Ala : Biyokimya ve Kliik Biyokimya Araflt rma Koular : Kliik ezimoloji, hastal klar biyokimyas, psikiyatrik bozukluklarda oksida/atioksida degesi Görev Yeri: Hacettepe Üiversitesi, T p Fakültesi Doç. Dr. Serdar Ümit SARICI Ala : Çocuk Sa l ve Hastal klar Araflt rma Koular : Neoatoloji/Neoatal hiperbilirubiemi ve eoatal diyabetes mellitus, demir eksikli i aemisi, uçucu madde ba ml l Görev Yeri: GATA Neoatoloji ala da özellikle eoatal hiperbilirubiemi ve eoatal diyabetes mellitus koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: TÜB TAK-TWAS TEfiV K ÖDÜLÜ Biyokimyasal öropsikiyatri ala da, oksidatif stresi öropsikiyatrik hastal klarda etyopatogeik ve patofizyolojik rolü, membralardaki lipid peroksidasyou ile flizofrei ve di er öropsikiyatrik hastal klar aras daki iliflki, M-SOD polimorfizmi ve flizofrei hastal aras daki iliflki koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: Yrd. Doç. Dr. Burak ÖZBA CI Ala : Matematik Araflt rma Koular : 3- ve 4- boyutlu maifoldlardaki cotact ve symplectic yap lar Görev Yeri: Koç Üiversitesi Prof. Dr. Besu KARAHAL L Ala : Farmasötik Toksikoloji Araflt rma Koular : DNA hasar ve oar m Görev Yeri: Gazi Üiversitesi, Eczac l k Fakültesi Lefschetz lif uzaylar ve kotakt yap lar koular daki uluslararas düzeyde üstü itelikli çal flmalar edeiyle Daha fazla bilgi içi: 11

12 TÜB TAK FORMULA G GÜNEfi ARABALARI YARIfiTI Türkiye Bilimsel ve Tekolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) taraf da bu y l ikicisi düzelee TÜB TAK Formula G Güefl Arabalar Yar fllar ilk etab ola Ege Kupas 6-9 Temmuz tarihleri aras da zmir P arbafl Yar fl Pisti de, Türkiye Kupas da 22 Temmuz 2006 tarihide stabulpark Pisti de, 28 üiversitede 37 tak m kat l m yla düzeledi. TÜB TAK Formula G Deetleme Kurulu u karar a göre, yar flta, Uluslararas Otomobil Sporlar Federasyou'u (FIA) pist yar fllar içi tasarlam fl güefl arabalar kurallar geçerli oldu. TÜB TAK Formula G i birici etab ola Ege Kupas, 9 Temmuz 2006 güü zmir P arbafl Pisti de gerçeklefltirildi. Yar flta araçlar, 2.2 km uzulu udaki pistte saat yöüde döerek toplam 30 tur att lar ve ilk arac damal bayra görmeside itibare 2 saati geçmesiyle yar fl soa erdi. Fialde, 30 turu 1:13:55 lik sürede tamamlaya stabul Tekik Bu y l, tekik kurallardaki de iflikliklerle birlikte modifiye edile araçlar ya s ra, yei tasar mlar da kat ld TÜB TAK Formula G Güefl Arabalar Yar fl, TÜB TAK Bilim ve Tekik Dergisi i koordiatörlü- üde, alteratif eerji kayaklar kulla m a yöelik tekolojileri Türkiye de üretilmeside geçleri aktif rol oyamas teflvik etmeyi amaçl yor. 12

13 Üiversitesi de Ar ba 1 birici olurke, Sakarya Üiversitesi tak m Saguar isimli arac ikici, Ar ba 2 ise üçücü oldu ve dereceye gire Ar ba 1, Saguar ve Ar ba 2 ekipleri kupa almaya hak kazad. TÜB TAK Formula G Güefl Arabalar Yar fllar ikici etab ise Temmuz 2006 tarihleride stabulpark Pisti de gerçeklefltirildi. 21 Temmuz da düzelee yar fialde araçlar, 9 Temmuz 2006 güü zmir P arbafl Pisti de yap la Ege Kupas yar - fl da ald klar dereceye göre iki yar fial grubuda dizildiler. 1. Grup Yar Fiali de stabul Tekik Üiversitesi de Ar ba 1, Ar ba 2 ve Orta Do u Tekik Üiversitesi de ODTÜ TEK ekipleri dereceye girerke, 2. Grup Yar Fiali de Y ld z Tekik Üiversitesi de Barracuda, Gebze Yüksek Tekoloji Estitüsü de N.R.G. ve Bo aziçi Üiversitesi de Theia ekipleri ilk üç s ray ald. 21 Temmuz daki yar fiallerde baflar l ola 18 araç, 22 Temmuz güü TÜB TAK Formula G Türkiye Kupas fial heyeca yaflad lar. Fialde, stabul Tekik Üiversitesi de Ar ba 1 isimli araç 1:32:35 lik sürede yar fl tamamlayarak biricili e hak kaza rke, ay üiversitede Ar ba 2 ikici, Y ld z Tekik Üiversitesi de Barracuda ise üçücü oldu. Özgü Katk Ödülü ü ise stabul Tekik Üiversitesi de Ar ba 1 ekibi ald. Yar fl souda dereceye gire ilk üç tak m ile Özgü Katk Ödülü ü kazaa tak ma kupalar verildi. 13

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s t

Detaylı

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN E Y L Ü L 2 0 0 5 49

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN E Y L Ü L 2 0 0 5 49 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN EYLÜL 2005 49 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 49 EYLÜL 2005 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

Click here to unlock PDFKit.NET

Click here to unlock PDFKit.NET 26 KULE 2009 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 7 8 9 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

44. YIL. 2005 Faaliyet Raporu

44. YIL. 2005 Faaliyet Raporu 44. YIL 2005 Faaliyet Raporu Misyon, Vizyon, Ortak De erler >> OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT KASIM 2013 - OCAK 2014 128 BUS AD da Günal Baylan dönemi Yenileflime yat r m yapanlar Bursa ve ülkeye en büyük katma de eri sa lar BUS AD döviz kurunun son 10 y ll k seyrine bilimsel çal flmayla fl k tuttu

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı