Инструкция Sinbo SHD-7012 Перейти в карточку товара

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Инструкция Sinbo SHD-7012 Перейти в карточку товара"

Transkript

1 Инструкция Sinbo SHD-7012 Перейти в карточку товара л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы

2 SHD 7012 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR

3 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri SINBO SHD 7012 SAÇ MAfiASI KULLANIM TAL MATI Cihaz n zdan en iyi flekilde yararlanabilmek için cihaz ilk defa kullanmaya bafllamadan önce bu kullan m talimat n dikkatli bir flekilde okuyunuz. Bu talimat cihaz n ifllevlerine iliflkin bilgileri hat rlamak amac yla bir baflvuru kayna olarak muhafaza etmenizi tavsiye ederiz. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir

4 ÖNEML UYARILAR Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar D KKAT - Bu cihaz su, küvetler, lavabolar ve di er su dolu cisimlerin yak n nda kullanmay n z. Birçok elektrikli cihazda oldu u gibi dü me kapal konumda olsa bile elektriksel parçalar ak m bar nd rabilmektedir. Yan k, elektrik floku, yang n, ciddi yaralanma ya da ölüm riskini asgari düzeye çekmek için: Cihaz kulland ktan sonra mutlaka fiflini çekiniz. Cihaz küvete veya lavaboya düflebilece i ya da sürüklenebilece i bir yere yerlefltirmeyiniz. Banyo yaparken kullanmay n z. Ürünü suya ya da baflka bir s v ya sokmay n z ya da düflürmeyiniz. Cihaz suya düfltü ü taktirde derhal fiflten çekiniz. Suyla kesinlikle temas etmeyiniz. Bu cihazla uzatma kablosu kullanmay n z. Cihaz prize tak l durumdayken kesinlikle bafl ndan ayr lmay n z. Cihaz çocuklar ya da engelliler taraf ndan veya onlar n yak n nda kullan l yorken çok dikkatli olunuz. Bu cihaz yaln zca k lavuzda aç klanan flekilde kullan n z. Üretici taraf ndan tavsiye edilmeyen aksesuarlar kullanmay n z. Cihaz kesinlikle hasar görmüfl bir güç kablosu ya da fiflle; cihaz düzgün çal flmad takdirde; cihaz n suya ya da yere düflürülmesi veya hasar görmesi halinde kullanmaya kalk flmay n z. Cihaz nceleme ve onar m için servis merkezine götürünüz. Kabloyu s cak yüzeylerden uzak tutunuz. Cihaz uykuluyken kullanmay n z. Herhangi bir boflluk ya da delikten içeri hiçbir cismin girmesine izin vermeyiniz. Aç k alanlarda ya da aerosol (sprey) ürünlerin kullan ld ya da oksijenle ifllem yap lan alanlarda kullanmay n z. Bu ürün kullan m s ras nda s n r. Is nm fl yüzeyin cildinize temas etmesine izin vermeyiniz. Is t lm fl saç k v rma maflas n henüz prize tak l ya da s cak durumdayken do rudan herhangi bir yüzey üzerine koymay n z (cihazla birlikte gelen altl kullan n z). Saç k v rma maflas n henüz s cakken ya da prize tak l yken temizlemeyiniz ya da kald rmay n z. Bu cihaz polarize bir fifle sahiptir (biri di erinden büyük iki adet pimi bulunmaktad r). Bir güvenlik unsuru olarak bu fifl prize yaln zca tek flekilde girebilir. Fifl prize tam olarak girmiyorsa ters flekilde deneyiniz. Fifl prize yine girmiyorsa ehliyetli bir elektrik teknisyenine baflvurunuz. Bu güvenlik özelli ini devre d fl b rakmaya kalk flmay n z. K v rma maflas n n ulaflaca s cakl k normal saçlara yönelik olarak tasarlanm flt r. fiekillendirece iniz saçlar boyal ysa, rengi aç ld ysa, hasarl ysa saç k v rma maflas saçla daha az temas ettirilmelidir

5 A- So uk uç B- Mafla C- Kelepçe D- Gösterge lambas E- Güç dü mesi F- Güç kablosu G- Sap C HAZIN TANITIMI TEKN K ÖZELL KLER Model: SHD 7012 Güç: AC230V, 50Hz, 30W K v rma ucu: 19MM TASARIM VE TEKN K ÖZELL KLERDE ÖNCEDEN B LD R M YAPILMAKSIZIN DE fi KL E G D LEB L R! D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir. Bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Cihaz n zla birlikte gelen aksesuarları kolayl kla kendiniz tak p ç kartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak n yetkili servise baflvurunuz. 1. Saç k v rma maflas n, düzgün bir yüzey üzerine yerlefltirilmifl ve 230 VAC prize tak lm fl bir altl k üzerinde bekleterek ön s tma yap n z. Mafla üzerindeki k rm z nokta beyaza döndü ünde k v rma maflas kullan ma haz rd r. (Yaklafl k befl dakika) 2. Cihaz kullanmadan önce saçlar n z n temiz, kuru oldu undan kirli olmad ndan ve saç spreyi vb. bar nd rmad ndan emin olunuz. Saçlar n z düzenli bir flekilde k v rma maflas kullanarak flekillendiriyorsan z saçlar n z ayn flekilde ay r n z. Saçlar n z ilk önce yaklafl k 2.5 cm kal nl nda ve 4 cm geniflli inde tutamlara ay r n z. 3. Saç tutamlar n uçlar ndan s k ca tutarak f rça ya da tarak yard m yla düzlefltiriniz. 4. Mafla aç k durumdayken her saç tutam n n uçlar n mafla üzerine yerlefltiriniz ve maflay kapat n z, saç uçlar n n maflan n biraz d fl nda kald ndan emin olunuz. 5. Güvenli ucu bir elinizle tutunuz. 6. Saç tutam n n gergin kalmas n sa layarak bir elinizle maflan n sap n ve di er elinizle maflan n s nmayan güvenli ucunu tutunuz ve cihaz döndürerek saç n z maflaya dolay n z. 7. Bukleyi bafl n za do ru s cak maflay kafa derinize de dirmeden istedi iniz kadar sar n z

6 C HAZIN KULLANIMI 8. Saç tutam n s k bukleler yapmak için 20 saniye kadar bu flekilde tutunuz, daha gevflek bukleler için süreyi k sa tutunuz. Saçlar b rakmaya haz r oldu unuzda cihaz yaklafl k yar m tur geri aç n z. Uzun saçl ysan z maflay biraz daha geri aç n z, mafla b rakma koluna basarak saçlar serbest b rak n z ve s tma çubu unu buklenin merkezinden geri ç kar n z. 9. Daha haval ve yukar ya kalk k flekiller için mafla saç tutam n n üstünde çubuk ise saç tutam n n alt nda olmal d r. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz sökmeye kalk flmay n z, bak m merkezimiz ya da sat fl sonras hizmet merkezimiz ile ba lant ya geçiniz. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TAfiIMA VE NAKL YE ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün. Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler Bu cihaz yaln zca evde kullan ma yöneliktir. Cihaz temizlemeden önce prizden ç kar n z. Bu cihaz yaln zca so ukken temizlenmelidir. fiekillendirici çubuk yüzeyini suyla hafifçe nemlendirilmifl ve afl nd r c olmayan yumuflak bir bez yard m yla siliniz. K v rma maflas n n sap ndan içeri su ya da baflka s v lar n girmesine izin vermeyiniz. Tüm servis ifllemleri yaln zca ehliyetli servis personeli taraf ndan gerçeklefltirilmelidir. Bu cihaz s cak ya da fifle tak l durumdayken kald r lmamal d r. Cihaz kullan lmayacaksa so umas n bekleyiniz ve kutusuna yerlefltirerek çocuklar n eriflemeyece i güvenli, kuru bir yere kald r n z. Kabloyu kesinlikle saç maflas n n etraf na sarmay n z. Bu durum kablonun erkenden y pranmas na ve k r lmas na neden olabilir

7 TEM ZL K VE BAKIM BAKIM Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. Bu cihaz fazla bak m gerektirmemektedir ve kullan c taraf ndan onar labilecek hiçbir parças bulunmamaktad r. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Servis ifllemi yaln zca ehliyetli servis sorumlular taraf ndan gerçeklefltirilmelidir. SAKLAMA Cihaz fiflten çekiniz, so umas n bekleyiniz ve kutusunun içinde ya da temiz ve kuru bir yerde saklay n z. Kabloyu gevflek bir flekilde sar lm fl olarak b rak n z. Kabloyu kesinlikle cihaz n etraf na sarmay n z. Kablo s yr l p hasar görebilece i için kablonun sapa ba land noktaya güç uygulamay n z. Cihaz kesinlikle güç kablosundan asmay n z. SORUN G DERME Güç kablosunun fiflinde ar za varsa tehlikeye maruz kalmamak için bunu kesinlikle kendiniz de ifltirmeye kalk flmay n z. Cihaz yetkili Teknik Destek Merkezine götürünüz. Ayn durum di er sorunlar için de geçerlidir. SATIfi SONRASI H ZMETLER Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar görmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli)

8 ENGLISH SINBO SHD 7012 HAIR CURLER INSTRUCTION MANUAL To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the first time. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your appliance. TECHNIC DATA: Type: SHD 7012 Power: AC230V, 50Hz, 30W Curling tongs :19MM KNOW YOUR PRODUCTION A- Cool tip B- Barrel C- Clamp D- Indicator light E- Switch cover F- Power cord G- Handle NOTICE: WARNING- Do not use this appliance near water in bathtubs, basins or other vessels. As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or serious personal injury or death by electric shock: Always unplug the product immediately after use. Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not use while bathing. Do not place in or drop into water or other liquid. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water. Do not use an extension cord with appliance. An appliance should never be unattended when plugged in. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examintion and repair. Keep the cord away from heated surfaces

9 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Never use while sleeping. Do not drop or insert any object into any opening or hole. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered. This product is hot when in use. Do not let heated surfaces touch bare skin. Do not place the heated curler directly on any surface while it is hot or plugged in (use the heel rest provided). Do not clean or store the curler while it is hot or still plugged in. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safely feature, this plug will in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. Your curling iron will heat to a temperature designed for narmal hair. When curling hair that is tinted, bleached, or damaged, the iron should be held in the hair for a shorter length of time. HOW TO USE 1. Preheat the curling iron by resting the curling iron ( use the heel rest) on a smooth flat surface and plug into a volt AC outlet. When the red dot on the barrel turns white, the iron is ready for use. ( About five minutes). 2. Hair should be clean and dry and free from all dirt, hair spray, etc. before using the product. IF you normally set your hair with curlers, section the hair in same pattern. Start by sectioning hair into strands of no more than 1 inch deep and 2 inches wide. 3. Keep your hair smooth by brushing or combing through the section while holding the ends tout with on hand. 4. Place the ends of each hair section over the rod, with the clamp open, close the clamp, making sure that the hair ends extend just beyond the clamp. 5. Grasp the safety tip with other hand. 6. Keep the section of hair taut, while you wind it around the heating rod by turning the handle with one hand and safety tip with the other. 7. Wind the curl toward your scalp as far as you can go without touching the scalp with the hot iron. 8. Hold the curl in place for up to 20 seconds for tight curls, less time for loose curls. Unwind about half a turn, when ready to release the hair. For long hair unwind a little further push the clamp release bar to open the clamp and withdraw the heating rod from the center of the curl. 9. For bouncy, flip-up styles, the clamp should be over and the rod under the section of hair. -7 -

10 CARE AND MAINTENANCE This appliance is intended for household use. Unplug product before cleaning. The product must be cleaned only when cool. Use a soft non-abrasive cloth that is slightly dampened with water to wipe styling barrel surface. Do not allow water or any other liquid to get into the handle of the iron. Any other servicing should be performed by a qualified service center. The product should not be stored while hot or plugged in. When not in use, allow curling iron to cool, then simply put back in the box and store out of reach of children in safe, dry location. Never wrap the cord around the curling iron. This could cause the cord to wear prematurely and break. CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling

11 FRANÇAIS SINBO SHD 7012 PINCE À CHEVEUX MODE D EMPLOI Pour profiter au maximum de votre appareil, lisez ce mode d emploi avec attention avant de commencer à utiliser l appareil pour la première fois. Nous vous conseillons de conserver ce manuel pour une consultation future en cas de besoin de vous rappeler des renseignements relatifs aux fonctions de l appareil. DONNÉES TECHNIQUES: Type: SHD 7012 Puissance: AC230V, 50Hz, 30W Embout de bouclage: 19MM PRENEZ CONNAISSANCE DU PRODUIT A- Embout froid B- Pince C- Menotte D- Voyant lumineux E- Bouton de marche F- Cordon d alimentation G- Manche AVERTISSEMENT ATTENTION N utilisez pas cet appareil à proximité de l eau, des baignoires, des lavabos ou des objets remplis d eau. Comme chez plusieurs appareils électriques, les pièces électrifiées peuvent contenir du courant même si le bouton est en position d arrêt. Pour minimiser les risques de brûlures, de chocs électriques, d incendies, de graves blessures ou de mort: Débranchez absolument la fiche électrique de la prise de courant après avoir utilisé l appareil. Ne placez pas l appareil sur un endroit d où il peut tomber ou se traîner dans la baignoire ou dans le lavabo. N utilisez pas en prenant votre bain. N immergez pas ou ne faites pas tomber le produit dans l eau dans tout autre liquide. Dans le cas où l appareil tombe dans l eau, débranchez-le immédiatement de la prise. Ne contactez absolument pas avec l eau. N utilisez pas de cordon d extension avec cet appareil. Ne vous absentez jamais de l endroit où se trouve l appareil pendant qu il est branché à la prise de courant. Soyez très prudent lorsque l appareil est utilisé près ou par des enfants ou des personnes handicapées. Utilisez cet appareil uniquement tel qu indiqué dans le guide. N utilisez pas les - 9 -

12 AVERTISSEMENT accessoires qui ne sont pas conseillés par le fabricant. Ne tentez jamais d utiliser l appareil si la fiche électrique ou le cordon d alimentation est endommagé, si l appareil ne fonctionne pas correctement, s il est tombé parterre ou dans l eau ou s il est endommagé. Remettez l appareil au centre de service agréé pour examen et réparation. Tenez le cordon à distance des surfaces chaudes. N utilisez pas l appareil lorsque vous êtes ensommeillé. Ne permettez aucun objet entrer à travers une espace ou un orifice quelconque de l appareil. N utilisez pas dans des espaces libres ou des endroits où des produits aérosols (spray) sont utilisés ou des endroits où des opérations avec de l oxygène se réalisent. Ce produit chauffe lors de l utilisation. Ne permettez pas la surface chauffée contacter votre peau. Ne posez pas la pince de bouclage à cheveux chauffé directement sur une surface lorsqu il est branché à la prise ou lorsqu il est encore chaud. (Servez-vous de la base fournie avec l appareil). Ne nettoyez pas ou ne rangez pas la pince de bouclage à cheveux lorsqu il est branché à la prise ou lorsqu il est encore chaud. Cet appareil dispose d une fiche polarisée (elle possède deux goupilles dont l une est plus grande que l autre). Pour des raisons de sécurité, cette fiche électrique peut entrer dans la prise de courant uniquement d une seule façon. Si la fiche ne pénètre pas dans la prise complètement, essayez dans le sens inverse. Si la fiche ne pénètre toujours pas dans la prise, consultez un technicien électrique qualifié. Ne tentez pas de laisser cette fonction hors circuit. La température à la quelle cette pince de bouclage à cheveux va arriver est conçue à l usage des cheveux normaux. Si les cheveux que vous allez coiffez sont teint, s ils ont été décolorés, ou s ils sont endommagés, la pince de bouclage à cheveux doit être moins mis en contact. EMPLOI 1. Faites un préchauffage en faisant attendre la pince de bouclage à cheveux sur une base branchée à une prise 230 VAC installée sur une surface plate. La pince de bouclage est prête à l emploi lorsque le point rouge qui se trouve au-dessus de la pince devient blanc. (environ cinq minutes). 2. Avant d utiliser l appareil, assurez-vous d avoir les cheveux propres, secs, pas sales et sans spray etc. Si vous coiffez vos cheveux régulièrement avec la pince de bouclage à cheveux, séparez vos cheveux de la même façon. Séparez d abord vos cheveux en faisant des mèches environ de 2.5 cm d épaisseur et 4 cm de largeur. 3. Aplanissez les mèches de cheveux, à l aide d une brosse ou d un peigne, en les saisissant fermement par les pointes. 4. Installez chaque pointes de cheveux sur la pince pendant que la pince est ouverte, et -10 -

13 EMPLOI puis fermez la pince, assurez-vous d avoir laissé la pointe des cheveux un peu à l extérieur. 5. Saisissez d une main le bout sécurisé. 6. Saisissez d une main le manche de la pince et de l autre main le bout sécurisé isolant tout en assurant que la mèche de cheveux reste tendue et enroulez vos cheveux autour de la pince en faisant tourner l appareil. 7. Enroulez la boucle vers votre tête autant que vous le désirez, sans faire toucher la pince chaude à votre peau de tête. 8. Maintenez la mèche de cheveux ainsi jusqu à 20 secondes pour faire des boucles fermes, tenez cette durée courte pour des boucles plus relâchées. Lorsque vous êtes prêt, lâcher les cheveux, déroulez l appareil de demi tour à peu près. Si vous avez les cheveux longs, déroulez la pince un peu plus, laissez vos cheveux libres en appuyant sur le bras de libération de pince et retirez la barre de chauffage du centre de la boucle. 9. Pour des cheveux plus relevés et des formes plus élevées vers le haut, la pince doit être sur la mèche de cheveux tandis que la barre doit être sous la mèche de cheveux. ENTRETIEN ET SERVICE Cet appareil est uniquement destiné à l usage domestique. Débranchez l appareil avant de le nettoyer. Cet appareil doit être nettoyé uniquement lorsqu il est froid. Nettoyez la surface de la barre coiffeuse avec un tissu doux et non-abrasif légèrement humidifié avec de l eau. Ne permettez pas l eau ou tout autre liquide enter à l intérieur à travers le manche de la pince de bouclage. Toute opération de service doit être réalisée uniquement par un personnel de service qualifié. Cet appareil ne doit pas être rangé lorsqu il est chaud ou branché à la prise. Si l appareil ne va pas être utilisé, attendez qu il refroidisse, installez-le dans sa boîte et rangez-le quelque part de sécurisé et sec où les enfants ne peuvent pas joindre. N enroulez jamais le cordon autour de la pince à cheveux. Cela causera une détérioration et une cassure de cordon très tôt. ELIMINEZ CE PRODUIT DE FAÇON CORRECTE Ce signe signifie partout dans l UE que le produit ne doit pas être jeté ensemble avec les autres ordures ménagères. Pour éviter que l environnement et la santé publique s endommagent à cause des déchets jetés de façon incontrôlée, assurez le recyclage de l appareil pour permettre la réutilisation continue des sources de matériels. Veuillez remettre vos appareils utilisés aux centres de rétrocession et de collectes ou mettez-vous en contact avec le magasin d où le produit a été acheté. Ces endroits peuvent réceptionner le produit et assurer leur recyclage de façon respectueuse envers l environnement

14 NEDERLANDS SINBO SHD 7012 ELEKTRISCHE KRULTANG GEBRUIKSHANDLEIDING Om optimaal van dit apparaat en van alle functies te kunnen genieten is het belangrijk dat u deze handleiding aandachtig leest voor het eerste gebruik. Wij raden u aan de handleiding te bewaren als naslagbron. TECHNISCHE SPECIFICATIES: Type: SHD 7012 Vermogen: AC230V, 50Hz, 30W Krulstang : 19mm LEER HET APPARAAT KENNEN A- Koude top B- Krulstang C- Klem D- Indicatielampje E- Schakelknop F- Snoer G- Handgreep WAARSCHUWEING: OPGELET Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of met water gevulde, badkuip, lavabo e.d. Zoals het geval is voor vele elektrische apparaten, kunnen elektrische onderdelen van dit toestel zelfs na uitschakeling onder stroomspanning staan. Om het gevaar van brandwonden, elektrische schok en brand te voorkomen: Haal dadelijk na gebruik de stekker uit het stopcontact. Leg of bewaar het apparaat nooit op een plaats vanwaar het in een badkuip of lavabo zou kunnen vallen of gesleept worden. Gebruik het apparaat niet in het bad. Laat het niet vallen, dompel het niet in water of in een andere vloeistof. Als het apparaat onverhoopt in water mocht vallen, haal dan dadelijk de stekker uit het stopcontact en raak het water beslist niet aan. Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer. Laat het apparaat nooit onbewaakt achter met de stekker in het stopcontact. Wees vooral voorzichtig en houd nauwlettend toezicht als het apparaat gebruikt wordt door of in aanwezigheid van kinderen of gehandicapten. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bestemde doel en volgens de aanwijzingen in deze handleiding. Maak geen gebruik van accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen. Het apparaat mag niet gebruikt worden als het snoer, de stekker of het apparaat zelf

15 WAARSCHUWEING defect of beschadigd is, als het gevallen of in water gevallen is. Breng het naar een bevoegde Service voor nazicht en herstel. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken. Gebruik het apparaat niet als u slaperig bent. Let erop dat er langs de ventilatie openingen geen vreemde voorwerpen in de behuizing geraken. Gebruik het apparaat niet buitenhuis of in ruimtes waar er met aerosol (spuitbussen) of met zuurstof wordt gewerkt. Sommige delen van dit apparaat worden heet tijdens het gebruik, vermijd contact met de blote huid. Leg de krultang nooit zomaar ergens neer terwijl ze heet is of op het stroomnet is aangesloten (maak gebruik van de meegeleverde houder). Reinig de krultang niet en berg ze niet op terwijl ze warm is of terwijl de stekker nog in het stopcontact zit. Dit apparaat is om veiligheidsredenen voorzien van een gepolariseerde stekker (een van de pennen is breder dan de andere) en past alleen in een gepolariseerd stopcontact als het er in de ruiste richting wordt ingestoken. Ingeval de stekker niet in het stopcontact past, keer hem om en probeer opnieuw. Als dit niet helpt, contacteer dan een geschoold elektricien en tracht niet dit beveiligingssysteem te omzeilen. De krultang wordt verhit tot de temperatuur die het best geschikt is voor normaal haar. Voor het krullen van geverfd, gebleekt of beschadigd haar is het aangeraden de krultang wat minder lang in contact met het haar te houden. GEBRUIK 1. Steek de stekker in een 230 VAC stopcontact, en laat de krultang voorverwarmen in de houder die u op een vlak en stabiel oppervlak hebt geïnstalleerd. De krultang is gebruiksklaar zodra het rode indicatiepunt op de stang wit wordt (na ca. vijf minuten). 2. Het haar moet zuiver en droog zijn, ontdaan van haarspray en andere onreinheden voordat u de krultang gebruikt. Als u gewoonlijk een krultang (of rollers) gebruikt voor uw krullen, verdeel het haar dan op dezelfde wijze. Verdeel het haar eerst in strengen van hoogstens 2,5 cm dik en 4 cm breed. 3. Kam of borstel de haarstreng netjes uit en houd de punt met één hand vast. 4. Leg het uiteinde van een haarstreng over de krulstang terwijl de klem geopend is, sluit de klem over de haarstreng en zorg dat de uiterste haarpunten nog juist onder de klem uitsteken. 5. Grijp met de andere hand het apparaat vast aan de koude top. 6. Houd het haar strak terwijl u het rond de krulstang wikkelt, door het apparaat rond te draaien met een hand aan de handgreep en de andere hand aan de koele top. 7. Rol de haarstreng op tot zo dicht mogelijk tegen de haarwortel zonder dat het hete ijzer de hoofdhuid raakt

16 GEBRUIK 8. Houd de krul tot 20 seconden vast voor stevige krullen, een kortere tijd voor losse krullen. Ontwind ongeveer een halve slag als u klaarbent om de krul los te laten ontwind wat verder voor lang haar- druk op de klem om het haar los te laten. Neem vervolgens de stang uit de krul. 9. Voor een levendig kapsel en opwippende krullen moet de stang bovenop de haarstreng en de klem onder de haarstreng worden geplaatst. ONDERHOUD EN SERVICE Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Neem de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het gaat reinigen. Wrijf de krulstang schoon met een zachte, lichtjes met water bevochtigde doek. Zorg dat er geen water of andere vloeistof in de handgreep komt. Alle service werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door geschoold personeel van een bevoegde Service. Het apparaat mag niet worden opgeborgen als het nog warm is of terwijl de stekker in het stopcontact zit. Laat het apparaat afkoelen na gebruik en bewaar het in de eigen doos op een veilige en droge plaats, buiten het bereik van kinderen. Wikkel het snoer niet rond de krultang want dit zou kunnen leiden tot voortijdige slijtage en breken van het snoer. ONTDOE U VAN DIT PRODUCT OP DE VOORGESCHREVEN WIJZE Dit symbool wijst erop dat het product binnen de grenzen van de EG niet met het gewoon huisafval mag worden verwijderd. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvoer te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat dit product of de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt of herverwerkt. Gelieve apparaten die u niet meer gebruikt, in te leveren bij uw leverancier of op een door de locale overheid aangeduid verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten

17 ESPANOL SINBO SHD 7012 TENACILLAS DE RIZAR INSTRUCCIÓN DEL USO Para utilizar la máquina mejormente, antes de empezar a utilizar el cepillo de pelo lea este guía del uso cuidadamente, tenga en cuenta las precauciones de las páginas. Guarde el guía del uso para consultar en el futuro. DATOS TÉCNICOS: Tipo: SHD 7012 Energía: AC230V, 50Hz, 30W Extremo de rizar: 19mm INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO A- Extremo frío B- Tenazas C- Cerradura D- Luz de indicador E- Botón de energía F- Cable de energía G- Mango AVISO: ATENCIÓN: No utilice esta máquina cerca de los bañaderos, lavabos u otras cosas que están llenados por agua. Como muchas máquinas eléctricas, aunque el botón está apagado, las piezas eléctricas pueden tener corriente. Para reducir el riesgo de quemarse, heridos graves o morirse: Después de utilizar la máquina, desenchufa siempre. No hace situar la máquina en un lugar en que se puede caer al bañadero o lavabo. No utilice cuando está bañándose. No mete o hace caer la máquina en agua u otro líquido. Si la máquina se cae al agua, desenchufa inmediatamente. No toca al agua absolutamente. No utilice cable de extensión con esta máquina. Si la máquina está enchufado, no deja la máquina sola. Tenga mucho cuidado cuando la máquina está utilizándose por los niños o minusválidos. Utilice esta máquina como solo se explica en el guía. No utilice los accesorios no recomendados por el fabricante. No intenta utilizar la máquina nunca si su cable de energía está averiado, si no se funciona correctamente, si se cae agua y suelo o si se avería. Para la inspección y reparación de la máquina, llévela a centro del servicio. Guarde el cable fuera de las superficies calientes. No permite que cualquier material entra al dentro por cualquier espacio o hueco

Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SAH 6107 HAVA NEMLEND R C S KULLANMA

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SSI 2852 BUHAR KAZANLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SK 2371, SK 2372 KETTLE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SHC 4346 SAÇ KESME MAK NASI (fiarjli) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SDF 3822 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SJ 3133 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SS 4031 TRAfi MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER TR FR EN NL SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER ES HR RU SHD-2688 SHD-2689 KULLANIM KILAVUZU MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE

Detaylı

SHB 3029 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SSW 101 M N D K fi MAK NASI KULLANIM

Detaylı

Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SFH 3313 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SHD 2692 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR PT De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR ÖNEML GÜVENL K UYARILARI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TAL MATLARI OKUYUN ÖNEML GÜVENL K ÖNLEMLER Elektrikli cihazlar kullan rken

Detaylı

NASI KULLANMA KILAVUZU

NASI KULLANMA KILAVUZU SS 4032 ELEKTR KL TRAfi MAK NASI KULLANMA KILAVUZU FR EN TR NL DE SR/ BiH ES RU UA AR HR PT www.sinbo.com.tr 1 2 3 4 5 6 7-1 - SINBO SS 4032 RASOIR MODE D'EMPLOI FRANÇAIS Avertissement : Domaine d utilisation

Detaylı

SHC 4348 SAÇ KESME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR ES RU UA HR SR BiH AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

SHC 4348 SAÇ KESME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN RU UKR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SFD 7401 GIDA KURUTUCUSU KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP. Buharl Temizleyici Steam Cleaner. Kullan m K lavuzu Instruction Manual

2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP. Buharl Temizleyici Steam Cleaner. Kullan m K lavuzu Instruction Manual 2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP Buharl Temizleyici Steam Cleaner TR EN Kullan m K lavuzu Instruction Manual TR GENEL Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir 2 in 1 Professional Steam

Detaylı

FR Service Consommateurs : (33) 09 7450 3623 GROUPE SEB FRANCE Place Ambroise Courtois BP 8553 69356 LYON - FRANCE http://www.rowenta.

FR Service Consommateurs : (33) 09 7450 3623 GROUPE SEB FRANCE Place Ambroise Courtois BP 8553 69356 LYON - FRANCE http://www.rowenta. 751272_SF Cyclonic_3L_751272 03/01/11 16:44 Page1 FR Service Consommateurs : (33) 09 7450 3623 GROUPE SEB FRANCE Place Ambroise Courtois BP 8553 69356 LYON - FRANCE http://www.rowenta.fr GB Consumer Service

Detaylı

WHC 750 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL

WHC 750 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL WHC 750 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR WHC 750 WHC750

Detaylı

LHN 18. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Rechargeable Cleaner. fiarjl El Süpürgesi

LHN 18. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Rechargeable Cleaner. fiarjl El Süpürgesi LHN 18 fiarjl El Süpürgesi Rechargeable Cleaner Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir LHN 18 fiarjl Süpürge yi sat n alm fl oldu

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

This manual has been designed for our UFO Line, UFO Star and UFO UK Line models.

This manual has been designed for our UFO Line, UFO Star and UFO UK Line models. Distinguished Customer, This manual has been designed for our UFO Line, UFO Star and UFO UK Line models. You have purchased a high quality, efficient and original UFO-IR Infrared Heater. We would like

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

UFO SO UK BUHAR LE SER NLETEN YON ZERL PORTAT F VANT LATÖR ATEAC-01 KULLANIM KILAVUZ

UFO SO UK BUHAR LE SER NLETEN YON ZERL PORTAT F VANT LATÖR ATEAC-01 KULLANIM KILAVUZ UFO SO UK BUHAR LE SER NLETEN YON ZERL PORTAT F VANT LATÖR ATEAC-01 KULLANIM KILAVUZ UFO PORTABLE FAN WITH HUMIDIFIER BLOWING COOL MIST AND IONIZER ATEAC-01 USER MANUAL www.ufotr.com UFO SO UK BUHAR LE

Detaylı