Инструкция Sinbo SHD-7012 Перейти в карточку товара

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Инструкция Sinbo SHD-7012 Перейти в карточку товара"

Transkript

1 Инструкция Sinbo SHD-7012 Перейти в карточку товара л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы

2 SHD 7012 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR

3 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri SINBO SHD 7012 SAÇ MAfiASI KULLANIM TAL MATI Cihaz n zdan en iyi flekilde yararlanabilmek için cihaz ilk defa kullanmaya bafllamadan önce bu kullan m talimat n dikkatli bir flekilde okuyunuz. Bu talimat cihaz n ifllevlerine iliflkin bilgileri hat rlamak amac yla bir baflvuru kayna olarak muhafaza etmenizi tavsiye ederiz. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir

4 ÖNEML UYARILAR Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar D KKAT - Bu cihaz su, küvetler, lavabolar ve di er su dolu cisimlerin yak n nda kullanmay n z. Birçok elektrikli cihazda oldu u gibi dü me kapal konumda olsa bile elektriksel parçalar ak m bar nd rabilmektedir. Yan k, elektrik floku, yang n, ciddi yaralanma ya da ölüm riskini asgari düzeye çekmek için: Cihaz kulland ktan sonra mutlaka fiflini çekiniz. Cihaz küvete veya lavaboya düflebilece i ya da sürüklenebilece i bir yere yerlefltirmeyiniz. Banyo yaparken kullanmay n z. Ürünü suya ya da baflka bir s v ya sokmay n z ya da düflürmeyiniz. Cihaz suya düfltü ü taktirde derhal fiflten çekiniz. Suyla kesinlikle temas etmeyiniz. Bu cihazla uzatma kablosu kullanmay n z. Cihaz prize tak l durumdayken kesinlikle bafl ndan ayr lmay n z. Cihaz çocuklar ya da engelliler taraf ndan veya onlar n yak n nda kullan l yorken çok dikkatli olunuz. Bu cihaz yaln zca k lavuzda aç klanan flekilde kullan n z. Üretici taraf ndan tavsiye edilmeyen aksesuarlar kullanmay n z. Cihaz kesinlikle hasar görmüfl bir güç kablosu ya da fiflle; cihaz düzgün çal flmad takdirde; cihaz n suya ya da yere düflürülmesi veya hasar görmesi halinde kullanmaya kalk flmay n z. Cihaz nceleme ve onar m için servis merkezine götürünüz. Kabloyu s cak yüzeylerden uzak tutunuz. Cihaz uykuluyken kullanmay n z. Herhangi bir boflluk ya da delikten içeri hiçbir cismin girmesine izin vermeyiniz. Aç k alanlarda ya da aerosol (sprey) ürünlerin kullan ld ya da oksijenle ifllem yap lan alanlarda kullanmay n z. Bu ürün kullan m s ras nda s n r. Is nm fl yüzeyin cildinize temas etmesine izin vermeyiniz. Is t lm fl saç k v rma maflas n henüz prize tak l ya da s cak durumdayken do rudan herhangi bir yüzey üzerine koymay n z (cihazla birlikte gelen altl kullan n z). Saç k v rma maflas n henüz s cakken ya da prize tak l yken temizlemeyiniz ya da kald rmay n z. Bu cihaz polarize bir fifle sahiptir (biri di erinden büyük iki adet pimi bulunmaktad r). Bir güvenlik unsuru olarak bu fifl prize yaln zca tek flekilde girebilir. Fifl prize tam olarak girmiyorsa ters flekilde deneyiniz. Fifl prize yine girmiyorsa ehliyetli bir elektrik teknisyenine baflvurunuz. Bu güvenlik özelli ini devre d fl b rakmaya kalk flmay n z. K v rma maflas n n ulaflaca s cakl k normal saçlara yönelik olarak tasarlanm flt r. fiekillendirece iniz saçlar boyal ysa, rengi aç ld ysa, hasarl ysa saç k v rma maflas saçla daha az temas ettirilmelidir

5 A- So uk uç B- Mafla C- Kelepçe D- Gösterge lambas E- Güç dü mesi F- Güç kablosu G- Sap C HAZIN TANITIMI TEKN K ÖZELL KLER Model: SHD 7012 Güç: AC230V, 50Hz, 30W K v rma ucu: 19MM TASARIM VE TEKN K ÖZELL KLERDE ÖNCEDEN B LD R M YAPILMAKSIZIN DE fi KL E G D LEB L R! D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir. Bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Cihaz n zla birlikte gelen aksesuarları kolayl kla kendiniz tak p ç kartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak n yetkili servise baflvurunuz. 1. Saç k v rma maflas n, düzgün bir yüzey üzerine yerlefltirilmifl ve 230 VAC prize tak lm fl bir altl k üzerinde bekleterek ön s tma yap n z. Mafla üzerindeki k rm z nokta beyaza döndü ünde k v rma maflas kullan ma haz rd r. (Yaklafl k befl dakika) 2. Cihaz kullanmadan önce saçlar n z n temiz, kuru oldu undan kirli olmad ndan ve saç spreyi vb. bar nd rmad ndan emin olunuz. Saçlar n z düzenli bir flekilde k v rma maflas kullanarak flekillendiriyorsan z saçlar n z ayn flekilde ay r n z. Saçlar n z ilk önce yaklafl k 2.5 cm kal nl nda ve 4 cm geniflli inde tutamlara ay r n z. 3. Saç tutamlar n uçlar ndan s k ca tutarak f rça ya da tarak yard m yla düzlefltiriniz. 4. Mafla aç k durumdayken her saç tutam n n uçlar n mafla üzerine yerlefltiriniz ve maflay kapat n z, saç uçlar n n maflan n biraz d fl nda kald ndan emin olunuz. 5. Güvenli ucu bir elinizle tutunuz. 6. Saç tutam n n gergin kalmas n sa layarak bir elinizle maflan n sap n ve di er elinizle maflan n s nmayan güvenli ucunu tutunuz ve cihaz döndürerek saç n z maflaya dolay n z. 7. Bukleyi bafl n za do ru s cak maflay kafa derinize de dirmeden istedi iniz kadar sar n z

6 C HAZIN KULLANIMI 8. Saç tutam n s k bukleler yapmak için 20 saniye kadar bu flekilde tutunuz, daha gevflek bukleler için süreyi k sa tutunuz. Saçlar b rakmaya haz r oldu unuzda cihaz yaklafl k yar m tur geri aç n z. Uzun saçl ysan z maflay biraz daha geri aç n z, mafla b rakma koluna basarak saçlar serbest b rak n z ve s tma çubu unu buklenin merkezinden geri ç kar n z. 9. Daha haval ve yukar ya kalk k flekiller için mafla saç tutam n n üstünde çubuk ise saç tutam n n alt nda olmal d r. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz sökmeye kalk flmay n z, bak m merkezimiz ya da sat fl sonras hizmet merkezimiz ile ba lant ya geçiniz. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TAfiIMA VE NAKL YE ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün. Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler Bu cihaz yaln zca evde kullan ma yöneliktir. Cihaz temizlemeden önce prizden ç kar n z. Bu cihaz yaln zca so ukken temizlenmelidir. fiekillendirici çubuk yüzeyini suyla hafifçe nemlendirilmifl ve afl nd r c olmayan yumuflak bir bez yard m yla siliniz. K v rma maflas n n sap ndan içeri su ya da baflka s v lar n girmesine izin vermeyiniz. Tüm servis ifllemleri yaln zca ehliyetli servis personeli taraf ndan gerçeklefltirilmelidir. Bu cihaz s cak ya da fifle tak l durumdayken kald r lmamal d r. Cihaz kullan lmayacaksa so umas n bekleyiniz ve kutusuna yerlefltirerek çocuklar n eriflemeyece i güvenli, kuru bir yere kald r n z. Kabloyu kesinlikle saç maflas n n etraf na sarmay n z. Bu durum kablonun erkenden y pranmas na ve k r lmas na neden olabilir

7 TEM ZL K VE BAKIM BAKIM Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. Bu cihaz fazla bak m gerektirmemektedir ve kullan c taraf ndan onar labilecek hiçbir parças bulunmamaktad r. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Servis ifllemi yaln zca ehliyetli servis sorumlular taraf ndan gerçeklefltirilmelidir. SAKLAMA Cihaz fiflten çekiniz, so umas n bekleyiniz ve kutusunun içinde ya da temiz ve kuru bir yerde saklay n z. Kabloyu gevflek bir flekilde sar lm fl olarak b rak n z. Kabloyu kesinlikle cihaz n etraf na sarmay n z. Kablo s yr l p hasar görebilece i için kablonun sapa ba land noktaya güç uygulamay n z. Cihaz kesinlikle güç kablosundan asmay n z. SORUN G DERME Güç kablosunun fiflinde ar za varsa tehlikeye maruz kalmamak için bunu kesinlikle kendiniz de ifltirmeye kalk flmay n z. Cihaz yetkili Teknik Destek Merkezine götürünüz. Ayn durum di er sorunlar için de geçerlidir. SATIfi SONRASI H ZMETLER Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar görmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli)

8 ENGLISH SINBO SHD 7012 HAIR CURLER INSTRUCTION MANUAL To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the first time. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your appliance. TECHNIC DATA: Type: SHD 7012 Power: AC230V, 50Hz, 30W Curling tongs :19MM KNOW YOUR PRODUCTION A- Cool tip B- Barrel C- Clamp D- Indicator light E- Switch cover F- Power cord G- Handle NOTICE: WARNING- Do not use this appliance near water in bathtubs, basins or other vessels. As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or serious personal injury or death by electric shock: Always unplug the product immediately after use. Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not use while bathing. Do not place in or drop into water or other liquid. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water. Do not use an extension cord with appliance. An appliance should never be unattended when plugged in. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examintion and repair. Keep the cord away from heated surfaces

9 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Never use while sleeping. Do not drop or insert any object into any opening or hole. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered. This product is hot when in use. Do not let heated surfaces touch bare skin. Do not place the heated curler directly on any surface while it is hot or plugged in (use the heel rest provided). Do not clean or store the curler while it is hot or still plugged in. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safely feature, this plug will in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. Your curling iron will heat to a temperature designed for narmal hair. When curling hair that is tinted, bleached, or damaged, the iron should be held in the hair for a shorter length of time. HOW TO USE 1. Preheat the curling iron by resting the curling iron ( use the heel rest) on a smooth flat surface and plug into a volt AC outlet. When the red dot on the barrel turns white, the iron is ready for use. ( About five minutes). 2. Hair should be clean and dry and free from all dirt, hair spray, etc. before using the product. IF you normally set your hair with curlers, section the hair in same pattern. Start by sectioning hair into strands of no more than 1 inch deep and 2 inches wide. 3. Keep your hair smooth by brushing or combing through the section while holding the ends tout with on hand. 4. Place the ends of each hair section over the rod, with the clamp open, close the clamp, making sure that the hair ends extend just beyond the clamp. 5. Grasp the safety tip with other hand. 6. Keep the section of hair taut, while you wind it around the heating rod by turning the handle with one hand and safety tip with the other. 7. Wind the curl toward your scalp as far as you can go without touching the scalp with the hot iron. 8. Hold the curl in place for up to 20 seconds for tight curls, less time for loose curls. Unwind about half a turn, when ready to release the hair. For long hair unwind a little further push the clamp release bar to open the clamp and withdraw the heating rod from the center of the curl. 9. For bouncy, flip-up styles, the clamp should be over and the rod under the section of hair. -7 -

10 CARE AND MAINTENANCE This appliance is intended for household use. Unplug product before cleaning. The product must be cleaned only when cool. Use a soft non-abrasive cloth that is slightly dampened with water to wipe styling barrel surface. Do not allow water or any other liquid to get into the handle of the iron. Any other servicing should be performed by a qualified service center. The product should not be stored while hot or plugged in. When not in use, allow curling iron to cool, then simply put back in the box and store out of reach of children in safe, dry location. Never wrap the cord around the curling iron. This could cause the cord to wear prematurely and break. CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling

11 FRANÇAIS SINBO SHD 7012 PINCE À CHEVEUX MODE D EMPLOI Pour profiter au maximum de votre appareil, lisez ce mode d emploi avec attention avant de commencer à utiliser l appareil pour la première fois. Nous vous conseillons de conserver ce manuel pour une consultation future en cas de besoin de vous rappeler des renseignements relatifs aux fonctions de l appareil. DONNÉES TECHNIQUES: Type: SHD 7012 Puissance: AC230V, 50Hz, 30W Embout de bouclage: 19MM PRENEZ CONNAISSANCE DU PRODUIT A- Embout froid B- Pince C- Menotte D- Voyant lumineux E- Bouton de marche F- Cordon d alimentation G- Manche AVERTISSEMENT ATTENTION N utilisez pas cet appareil à proximité de l eau, des baignoires, des lavabos ou des objets remplis d eau. Comme chez plusieurs appareils électriques, les pièces électrifiées peuvent contenir du courant même si le bouton est en position d arrêt. Pour minimiser les risques de brûlures, de chocs électriques, d incendies, de graves blessures ou de mort: Débranchez absolument la fiche électrique de la prise de courant après avoir utilisé l appareil. Ne placez pas l appareil sur un endroit d où il peut tomber ou se traîner dans la baignoire ou dans le lavabo. N utilisez pas en prenant votre bain. N immergez pas ou ne faites pas tomber le produit dans l eau dans tout autre liquide. Dans le cas où l appareil tombe dans l eau, débranchez-le immédiatement de la prise. Ne contactez absolument pas avec l eau. N utilisez pas de cordon d extension avec cet appareil. Ne vous absentez jamais de l endroit où se trouve l appareil pendant qu il est branché à la prise de courant. Soyez très prudent lorsque l appareil est utilisé près ou par des enfants ou des personnes handicapées. Utilisez cet appareil uniquement tel qu indiqué dans le guide. N utilisez pas les - 9 -

12 AVERTISSEMENT accessoires qui ne sont pas conseillés par le fabricant. Ne tentez jamais d utiliser l appareil si la fiche électrique ou le cordon d alimentation est endommagé, si l appareil ne fonctionne pas correctement, s il est tombé parterre ou dans l eau ou s il est endommagé. Remettez l appareil au centre de service agréé pour examen et réparation. Tenez le cordon à distance des surfaces chaudes. N utilisez pas l appareil lorsque vous êtes ensommeillé. Ne permettez aucun objet entrer à travers une espace ou un orifice quelconque de l appareil. N utilisez pas dans des espaces libres ou des endroits où des produits aérosols (spray) sont utilisés ou des endroits où des opérations avec de l oxygène se réalisent. Ce produit chauffe lors de l utilisation. Ne permettez pas la surface chauffée contacter votre peau. Ne posez pas la pince de bouclage à cheveux chauffé directement sur une surface lorsqu il est branché à la prise ou lorsqu il est encore chaud. (Servez-vous de la base fournie avec l appareil). Ne nettoyez pas ou ne rangez pas la pince de bouclage à cheveux lorsqu il est branché à la prise ou lorsqu il est encore chaud. Cet appareil dispose d une fiche polarisée (elle possède deux goupilles dont l une est plus grande que l autre). Pour des raisons de sécurité, cette fiche électrique peut entrer dans la prise de courant uniquement d une seule façon. Si la fiche ne pénètre pas dans la prise complètement, essayez dans le sens inverse. Si la fiche ne pénètre toujours pas dans la prise, consultez un technicien électrique qualifié. Ne tentez pas de laisser cette fonction hors circuit. La température à la quelle cette pince de bouclage à cheveux va arriver est conçue à l usage des cheveux normaux. Si les cheveux que vous allez coiffez sont teint, s ils ont été décolorés, ou s ils sont endommagés, la pince de bouclage à cheveux doit être moins mis en contact. EMPLOI 1. Faites un préchauffage en faisant attendre la pince de bouclage à cheveux sur une base branchée à une prise 230 VAC installée sur une surface plate. La pince de bouclage est prête à l emploi lorsque le point rouge qui se trouve au-dessus de la pince devient blanc. (environ cinq minutes). 2. Avant d utiliser l appareil, assurez-vous d avoir les cheveux propres, secs, pas sales et sans spray etc. Si vous coiffez vos cheveux régulièrement avec la pince de bouclage à cheveux, séparez vos cheveux de la même façon. Séparez d abord vos cheveux en faisant des mèches environ de 2.5 cm d épaisseur et 4 cm de largeur. 3. Aplanissez les mèches de cheveux, à l aide d une brosse ou d un peigne, en les saisissant fermement par les pointes. 4. Installez chaque pointes de cheveux sur la pince pendant que la pince est ouverte, et -10 -

13 EMPLOI puis fermez la pince, assurez-vous d avoir laissé la pointe des cheveux un peu à l extérieur. 5. Saisissez d une main le bout sécurisé. 6. Saisissez d une main le manche de la pince et de l autre main le bout sécurisé isolant tout en assurant que la mèche de cheveux reste tendue et enroulez vos cheveux autour de la pince en faisant tourner l appareil. 7. Enroulez la boucle vers votre tête autant que vous le désirez, sans faire toucher la pince chaude à votre peau de tête. 8. Maintenez la mèche de cheveux ainsi jusqu à 20 secondes pour faire des boucles fermes, tenez cette durée courte pour des boucles plus relâchées. Lorsque vous êtes prêt, lâcher les cheveux, déroulez l appareil de demi tour à peu près. Si vous avez les cheveux longs, déroulez la pince un peu plus, laissez vos cheveux libres en appuyant sur le bras de libération de pince et retirez la barre de chauffage du centre de la boucle. 9. Pour des cheveux plus relevés et des formes plus élevées vers le haut, la pince doit être sur la mèche de cheveux tandis que la barre doit être sous la mèche de cheveux. ENTRETIEN ET SERVICE Cet appareil est uniquement destiné à l usage domestique. Débranchez l appareil avant de le nettoyer. Cet appareil doit être nettoyé uniquement lorsqu il est froid. Nettoyez la surface de la barre coiffeuse avec un tissu doux et non-abrasif légèrement humidifié avec de l eau. Ne permettez pas l eau ou tout autre liquide enter à l intérieur à travers le manche de la pince de bouclage. Toute opération de service doit être réalisée uniquement par un personnel de service qualifié. Cet appareil ne doit pas être rangé lorsqu il est chaud ou branché à la prise. Si l appareil ne va pas être utilisé, attendez qu il refroidisse, installez-le dans sa boîte et rangez-le quelque part de sécurisé et sec où les enfants ne peuvent pas joindre. N enroulez jamais le cordon autour de la pince à cheveux. Cela causera une détérioration et une cassure de cordon très tôt. ELIMINEZ CE PRODUIT DE FAÇON CORRECTE Ce signe signifie partout dans l UE que le produit ne doit pas être jeté ensemble avec les autres ordures ménagères. Pour éviter que l environnement et la santé publique s endommagent à cause des déchets jetés de façon incontrôlée, assurez le recyclage de l appareil pour permettre la réutilisation continue des sources de matériels. Veuillez remettre vos appareils utilisés aux centres de rétrocession et de collectes ou mettez-vous en contact avec le magasin d où le produit a été acheté. Ces endroits peuvent réceptionner le produit et assurer leur recyclage de façon respectueuse envers l environnement

14 NEDERLANDS SINBO SHD 7012 ELEKTRISCHE KRULTANG GEBRUIKSHANDLEIDING Om optimaal van dit apparaat en van alle functies te kunnen genieten is het belangrijk dat u deze handleiding aandachtig leest voor het eerste gebruik. Wij raden u aan de handleiding te bewaren als naslagbron. TECHNISCHE SPECIFICATIES: Type: SHD 7012 Vermogen: AC230V, 50Hz, 30W Krulstang : 19mm LEER HET APPARAAT KENNEN A- Koude top B- Krulstang C- Klem D- Indicatielampje E- Schakelknop F- Snoer G- Handgreep WAARSCHUWEING: OPGELET Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of met water gevulde, badkuip, lavabo e.d. Zoals het geval is voor vele elektrische apparaten, kunnen elektrische onderdelen van dit toestel zelfs na uitschakeling onder stroomspanning staan. Om het gevaar van brandwonden, elektrische schok en brand te voorkomen: Haal dadelijk na gebruik de stekker uit het stopcontact. Leg of bewaar het apparaat nooit op een plaats vanwaar het in een badkuip of lavabo zou kunnen vallen of gesleept worden. Gebruik het apparaat niet in het bad. Laat het niet vallen, dompel het niet in water of in een andere vloeistof. Als het apparaat onverhoopt in water mocht vallen, haal dan dadelijk de stekker uit het stopcontact en raak het water beslist niet aan. Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer. Laat het apparaat nooit onbewaakt achter met de stekker in het stopcontact. Wees vooral voorzichtig en houd nauwlettend toezicht als het apparaat gebruikt wordt door of in aanwezigheid van kinderen of gehandicapten. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bestemde doel en volgens de aanwijzingen in deze handleiding. Maak geen gebruik van accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen. Het apparaat mag niet gebruikt worden als het snoer, de stekker of het apparaat zelf

15 WAARSCHUWEING defect of beschadigd is, als het gevallen of in water gevallen is. Breng het naar een bevoegde Service voor nazicht en herstel. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken. Gebruik het apparaat niet als u slaperig bent. Let erop dat er langs de ventilatie openingen geen vreemde voorwerpen in de behuizing geraken. Gebruik het apparaat niet buitenhuis of in ruimtes waar er met aerosol (spuitbussen) of met zuurstof wordt gewerkt. Sommige delen van dit apparaat worden heet tijdens het gebruik, vermijd contact met de blote huid. Leg de krultang nooit zomaar ergens neer terwijl ze heet is of op het stroomnet is aangesloten (maak gebruik van de meegeleverde houder). Reinig de krultang niet en berg ze niet op terwijl ze warm is of terwijl de stekker nog in het stopcontact zit. Dit apparaat is om veiligheidsredenen voorzien van een gepolariseerde stekker (een van de pennen is breder dan de andere) en past alleen in een gepolariseerd stopcontact als het er in de ruiste richting wordt ingestoken. Ingeval de stekker niet in het stopcontact past, keer hem om en probeer opnieuw. Als dit niet helpt, contacteer dan een geschoold elektricien en tracht niet dit beveiligingssysteem te omzeilen. De krultang wordt verhit tot de temperatuur die het best geschikt is voor normaal haar. Voor het krullen van geverfd, gebleekt of beschadigd haar is het aangeraden de krultang wat minder lang in contact met het haar te houden. GEBRUIK 1. Steek de stekker in een 230 VAC stopcontact, en laat de krultang voorverwarmen in de houder die u op een vlak en stabiel oppervlak hebt geïnstalleerd. De krultang is gebruiksklaar zodra het rode indicatiepunt op de stang wit wordt (na ca. vijf minuten). 2. Het haar moet zuiver en droog zijn, ontdaan van haarspray en andere onreinheden voordat u de krultang gebruikt. Als u gewoonlijk een krultang (of rollers) gebruikt voor uw krullen, verdeel het haar dan op dezelfde wijze. Verdeel het haar eerst in strengen van hoogstens 2,5 cm dik en 4 cm breed. 3. Kam of borstel de haarstreng netjes uit en houd de punt met één hand vast. 4. Leg het uiteinde van een haarstreng over de krulstang terwijl de klem geopend is, sluit de klem over de haarstreng en zorg dat de uiterste haarpunten nog juist onder de klem uitsteken. 5. Grijp met de andere hand het apparaat vast aan de koude top. 6. Houd het haar strak terwijl u het rond de krulstang wikkelt, door het apparaat rond te draaien met een hand aan de handgreep en de andere hand aan de koele top. 7. Rol de haarstreng op tot zo dicht mogelijk tegen de haarwortel zonder dat het hete ijzer de hoofdhuid raakt

16 GEBRUIK 8. Houd de krul tot 20 seconden vast voor stevige krullen, een kortere tijd voor losse krullen. Ontwind ongeveer een halve slag als u klaarbent om de krul los te laten ontwind wat verder voor lang haar- druk op de klem om het haar los te laten. Neem vervolgens de stang uit de krul. 9. Voor een levendig kapsel en opwippende krullen moet de stang bovenop de haarstreng en de klem onder de haarstreng worden geplaatst. ONDERHOUD EN SERVICE Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Neem de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het gaat reinigen. Wrijf de krulstang schoon met een zachte, lichtjes met water bevochtigde doek. Zorg dat er geen water of andere vloeistof in de handgreep komt. Alle service werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door geschoold personeel van een bevoegde Service. Het apparaat mag niet worden opgeborgen als het nog warm is of terwijl de stekker in het stopcontact zit. Laat het apparaat afkoelen na gebruik en bewaar het in de eigen doos op een veilige en droge plaats, buiten het bereik van kinderen. Wikkel het snoer niet rond de krultang want dit zou kunnen leiden tot voortijdige slijtage en breken van het snoer. ONTDOE U VAN DIT PRODUCT OP DE VOORGESCHREVEN WIJZE Dit symbool wijst erop dat het product binnen de grenzen van de EG niet met het gewoon huisafval mag worden verwijderd. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvoer te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat dit product of de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt of herverwerkt. Gelieve apparaten die u niet meer gebruikt, in te leveren bij uw leverancier of op een door de locale overheid aangeduid verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten

17 ESPANOL SINBO SHD 7012 TENACILLAS DE RIZAR INSTRUCCIÓN DEL USO Para utilizar la máquina mejormente, antes de empezar a utilizar el cepillo de pelo lea este guía del uso cuidadamente, tenga en cuenta las precauciones de las páginas. Guarde el guía del uso para consultar en el futuro. DATOS TÉCNICOS: Tipo: SHD 7012 Energía: AC230V, 50Hz, 30W Extremo de rizar: 19mm INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO A- Extremo frío B- Tenazas C- Cerradura D- Luz de indicador E- Botón de energía F- Cable de energía G- Mango AVISO: ATENCIÓN: No utilice esta máquina cerca de los bañaderos, lavabos u otras cosas que están llenados por agua. Como muchas máquinas eléctricas, aunque el botón está apagado, las piezas eléctricas pueden tener corriente. Para reducir el riesgo de quemarse, heridos graves o morirse: Después de utilizar la máquina, desenchufa siempre. No hace situar la máquina en un lugar en que se puede caer al bañadero o lavabo. No utilice cuando está bañándose. No mete o hace caer la máquina en agua u otro líquido. Si la máquina se cae al agua, desenchufa inmediatamente. No toca al agua absolutamente. No utilice cable de extensión con esta máquina. Si la máquina está enchufado, no deja la máquina sola. Tenga mucho cuidado cuando la máquina está utilizándose por los niños o minusválidos. Utilice esta máquina como solo se explica en el guía. No utilice los accesorios no recomendados por el fabricante. No intenta utilizar la máquina nunca si su cable de energía está averiado, si no se funciona correctamente, si se cae agua y suelo o si se avería. Para la inspección y reparación de la máquina, llévela a centro del servicio. Guarde el cable fuera de las superficies calientes. No permite que cualquier material entra al dentro por cualquier espacio o hueco

18 AVISO No utilice en las zonas abiertas o en que se utilizan productos de aerosol (espray) u oxigeno. Este producto se calienta durante el uso. No permite que su piel toca a las superficies calientes. No fija las tenacillas de rizar encima de una superficie cuando está enchufado o está caliente. (Utilice el suelo que se viene con la máquina). No limpie o guarde la máquina cuando está enchufado o está caliente. Esta máquina tiene un enchufe polarizado (hay dos pernos, uno de ellos es más grande que el otro.). Este enchufe se puede fijar a la toma solo en una forma para la seguridad. Si el enchufe no se fija a la toma completamente, intenta su inverso. Si el enchufe no se fija aun, consulta a un técnico de electricidad cualificado. No intenta eliminar esta propiedad de seguridad. La temperatura que las tenacillas de rizar llega se ha diseñado para los pelos normales. Si los pelos que se van a formar están pintadas, averiadas, las tenacillas de rizar se debe tocar a los pelos menos. USO 1. Hace el pre calentamiento por hacer esperarla encima de un suelo que está enchufado a una toma de 230 VAC y por hacer situar encima de una superficie recta. Cuando el punto rojo se cambia a blanco que está encima de la máquina, las tenacillas de rizar está lista para el uso. (Cinco minutos aproximadamente). 2. Antes de utilizar la máquina, tiene que estar seguro que sus pelos están secos, no sucios y no tienen espray de pelo u etc. Si forma su pelo por utilizar las tenacillas de rizar regularmente, separa sus pelos en la misma forma. Primero separa sus pelos por los puñados de ancho de 2.5cm y 4cm. 3. Por coger los extremos de los puñados de pelo, recta mediante el cepillo o peine. 4. Cuando las tenacillas están abiertas, fija todos los extremos de los pelos encima de tenacillas y cierre las tenacillas, tenga en cuenta que los extremos de pelos se quedan un poco fuera de las tenacillas. 5. Coge el extremo seguro por una mano. 6. Para suministrar que el puñado se queda apretado coge el mango de las tenacillas por una mano y por la otra mano coge el extremo seguro del pelo y enrolle el pelo a las tenacillas por girar. 7. Enrolle el bucle hacia su cabeza sin hacer tocar las tenacillas calientes a la piel de su cabeza. 8. Para hacer bucles apretados coge en esta forma por 20 segundos, para los bucles aflojados reduce esta duración. Cuando está lista para dejar los pelos, abre la máquina por media gira atrás. Si tiene los pelos largos, abre la máquina un poco más, por pulsar el brazo de dejar las tenacillas déjelo y saca la barra de calentamiento desde el centro del bucle. 9. Para las formas más levantadas hacia arriba las tenacillas se deben estar encima del puñado de pelo y la barra debajo del puñado del pelo

19 MANTENIMIENTO Y SERVICIO Esta máquina es solo para el uso domestico. Antes de limpiar la máquina desenchúfela. Esta máquina solo se debe limpiar. Limpie la superficie de la barra formador por un paño húmedo, no abrasivo y suave. No permite que agua u otro líquido entren al dentro del mango de las tenacillas. Todos los procesos del servicio se deben realizar solo por la personal cualificada del servicio. Esta máquina no se debe guardar cuando está enchufada o caliente. Si no se utiliza la máquina, espera a enfriarse y guarde en un lugar seguro y seco fuera de los niños. No enrolla el cable en el entorno de las tenacillas nunca. Este caso se puede causar a deformación rápida y romperse. TIRAR ESTE PRODUCTO CORRECTAMENTE Este signo muestra que este producto no se debe tirar con los residuos domesticos dentro de UE. Para evitar que la salud humano y de medioambiente se dañan por los residuos tirados sin control, para suministrar reuso y sostenible de los recursos de materiales, suministra el reciclaje de la máquina. Lleve las máquina usadas a los centros de acumulación autorizados o consulte a la tienda de su máquina. Estos lugares pueden recibir el producto y suministrar su reciclaje

20 - 18 -

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 7005 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SHD 2700 SAÇ KURUTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN HOTEL TYPE HAIR DRYER INSTRUCTION MANUAL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER TR EN SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SHD 7018 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 2376 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SK 2376 KETTLE KULLANIM TAL MATI G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3028 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3048 DO RAYICI KULLANMA KILAVUZU TR EN G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

SHD 7014 SAÇ KURUTMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN SINBO SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

SHB 3041 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SHD 7012 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce b

G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce b SHD 2694 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SHD 2694 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

SHC 4342 SAÇ KESME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SHB 3036 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

TOST MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN SSM 2512 SSM 2513 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER TR FR EN NL SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER ES HR RU SHD-2688 SHD-2689 KULLANIM KILAVUZU MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

SHD 7013 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, K v rma f rças n kullanmaya bafllamadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyunuz,

Detaylı

SK 2369 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN TR EN FR NL AR SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN HR ES RU KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür

Detaylı

ST 2415 EKMEK KIZARTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

kullanma kılavuzu user manual AHS 2012 Saç Şekillendirici Hair Curler

kullanma kılavuzu user manual AHS 2012 Saç Şekillendirici Hair Curler EN FR TR kullanma kılavuzu user manual AHS 2012 Saç Şekillendirici Hair Curler DİKKAT Duş veya küvette kullanılmaz. UYARI Bu cihazı küvet, duş teknesi ve su içeren diğer kaplara yakın yerde kullanmayınız.

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SHD 7019 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR DE UK De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

SHB 3064 KIYMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN AR PER De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

SFH 3302 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

SK 2376 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4915 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W EN LISA AR 5028 XL CURLING IRON 1- Ceramic covered 32 mm curling iron

Detaylı

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513

Detaylı

SJ 3133 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce b

TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce b SHD 7032 SAÇ KIVIRMA MAfiASI KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR www.sinbo.com TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SCM 2929 KAHVE Ö ÜTÜCÜSÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI

BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI STR 4911 BURUN ve KULAK KIL TEM ZLEY C S KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR ES HR RU BIYIK,FAVOR DÜZELTME APARATLI G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SHD 7037 SAÇ KURUTMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 2384, SK 2384B KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

SVC 3458 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SHB 3057 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

SHB 3053 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR * KAHVE ÖGÜTME APARATI LE B RL KTE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu

Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu K 5119 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SFH 3313 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SHC 4342 SAÇ KESME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

SSI 2854 BUHARLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

SK 2391B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

SCM 2921 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SS 4031 TRAfi MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SK 2371, SK 2372 KETTLE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SHB 3028 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25 JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd 1 15.09.2011 16:43:25 TECHNICAL DATA Model Reference J02953xxxx Calibre Jaquet Droz 6885-S Power reserve 40 hours Number of jewels 37 Case Stainless steel Diameter: 45 mm

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

SS 4028 TRAfi MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR YIKANAB L R TASARIM EN FR AR HR ES ISLAK&KURU RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce b

TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce b SHD 7032 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR www.sinbo.com.tr TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SAH 6107 HAVA NEMLEND R C S KULLANMA

Detaylı

De erli Müflterimiz, K v rma f rças n kullanmaya bafllamadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyunuz, bu sayfada ve di er sayfalard

De erli Müflterimiz, K v rma f rças n kullanmaya bafllamadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyunuz, bu sayfada ve di er sayfalard SHD 7013 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, K v rma f rças n kullanmaya bafllamadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatli bir

Detaylı

SBS-4419 BANYO BASKÜLÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SVC 3457 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce b

G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce b SHD 2691 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

SHC 4344 SAKAL-BIYIK DÜZELTME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR SHC 450 SHC 450, SHC 451 SAÇ KESME MAK NES KULLANMA KILAVUZU SHC 451 G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

SCM 2922 ELEKTR KL CEZVE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

SBS-4418 BANYO BASKÜLÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

RF 600 RF 700 RF 800

RF 600 RF 700 RF 800 RF 600 RF 700 RF 800 REPEL RF 800 ELECTRONİC ANIMAL & RAT REPELLER Fare Haşere Yarasa kovucu cihaz eşsiz ve dayanıklı metal kasa tasarımı,elektrikli ve pilli kullanıma uygun ve zaman ayarlı çalışma özelliği

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) NL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun!

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun

Detaylı

SVC 3446 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

AHS 2019 SG SG Konik Saç Şekillendirici Bukle Maşası Fer À Friser Conique Conical Hair Curling Iron

AHS 2019 SG SG Konik Saç Şekillendirici Bukle Maşası Fer À Friser Conique Conical Hair Curling Iron AHS 2019 SG SG Konik Saç Şekillendirici Bukle Maşası Fer À Friser Conique Conical Hair Curling Iron instruction manual mode d'emploi kullanım kılavuzu EN FR TR EN GENERAL NOTES The appliance is designed

Detaylı

SCO 5027 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR

SCO 5027 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR SCO 5027 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Bu cihaz tam anlam yla ve güvenli bir flekilde kullanabilmek için bu kullan

Detaylı