Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi."

Transkript

1 Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak fl Av. Sipahi Arslano lu Dünya dan vergi haberleri Hafize Özgür English translation Resmi Gazete den... Mustafa Özen Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakk nda Concerning tax

2 Vergide Gündem Mehmet Korkusuz flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l kanun, TBMM de kabul edildi. I. Girifl Çal flma gücü ve iste indeki insanlar için, bir ifle sahip olabilmenin uzunca bir süredir büyük bir sorun olarak ortada durdu u ülkemizde, Hükümet, istihdam do rudan teflvik eden 5084 say l Kanun un ard ndan flimdi de, 5763 say l Kanun la, istihdam n iflverenler üzerindeki yüklerini hafifleten, gençler ve kad nlar n istihdam n teflvik eden yeni bir ad m daha att. Bu Kanunla, ayr ca, gençlerin ve kad nlar n istihdam n n teflvik edilmesi, kay td fl istihdam n önlenmesi ve nitelikli iflgücü ihtiyac n n karfl lanmas da hedefleniyor say l Kanunda, afla da özetledi imiz, çal flanlar ve iflverenleri do rudan ve yak ndan ilgilendiren düzenlemelerin d fl nda, as l iflveren ve alt iflveren aras ndaki iliflkilerin düzenlenmesi, il istihdam kurullar n n üyeleri ve görevlerinin yeniden tan mlanmas, yeni aç lacak iflyerlerine Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nca ifl mevzuat na göre iflletme belgesi verilmesi ve bu belgenin verilmedi i iflyerlerine belediyeler veya di er ilgili makamlarca aç lma izni verilememesi, belirli say n n üzerinde çal flan bulunan iflyerlerinde krefl ve emzirme odas açma gibi yükümlülüklerin iflverenlerce hizmet al m yoluyla yerine getirilmesine olanak sa lanmas, yine belirli say n n üzerinde çal flan bulunan iflyerlerinin spor tesisi kurma yükümlülü ünün tamamen kald r lmas, iflsizlik sigortas n n amac n n yeniden tan mlanmas, y llar nda Devlet taraf ndan iflsizlik sigortas fonuna ödenen tutarlar ve bunlar n getirisinin 2008 y l nda nemaland r lmas sonucu elde edilen gelirin YTL sinin Güneydo u Anadolu Projesi (GAP) kapsam nda de erlendirilmesine izin verilmesi, Özellefltirme Fonunda biriken tutardan Fonun 2008 y l nakit fazlas ndan YTL'lik k sm n n, Yüksek Planlama Kurulu karar gere ince Güneydo u Anadolu Projesi kapsam ndaki yat r mlara öncelik vermek kayd yla yat r mlarda kullan lmak üzere ilgili idare bütçelerine ödenek kaydedilmesi, özel istihdam bürosu aç labilmesi için aranan Türk vatandafl olma koflulunun kald r lmas, baz fiillerle ilgili idari para cezalar n n yeniden düzenlenmesi gibi çeflitli de ifliklik ve düzenlemeler de yer al yor. II say l Kanunla yap lan de ifliklik ve düzenlemeler 1. Elli ve daha fazla say da iflçi çal flt ran özel iflyerlerinde terör ma duru ve eski hükümlü çal flt rma zorunlulu una son verildi Bilindi i gibi, 4857 say l fl Kanunu nun 30 uncu maddesinde, iflverenler, elli veya daha fazla iflçi çal flt rd klar iflyerlerinde her y l n Ocak ay bafl ndan itibaren yürürlü e girecek flekilde Bakanlar Kurulu taraf ndan belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) f kras uyar nca istihdam zorunlu olan terör ma duru iflçiyi meslek, beden ve ruhi durumlar na uygun ifllerde çal flt rmakla yükümlü k l nm fl; ayn maddede, bu kapsamda çal flt r lacak iflçilerin toplam oran n n yüzde alt olaca, ancak özürlüler için belirlenecek oran n, toplam oran n yar s ndan az olamayaca, ayn il s n rlar içinde birden fazla iflyeri bulunan iflverenin bu kapsamda çal flt rmakla yükümlü oldu u iflçi say s n n, toplam iflçi say s na göre hesaplanaca hükme ba lanm flt r. Bu hükümler çerçevesinde, Bakanlar Kurulu da, son olarak, tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 2008/13196 say l Karar ile, fl Kanunu nun 30 uncu maddesine göre iflverenlerin elli veya daha fazla iflçi çal flt rd klar özel iflyerlerinde 2008 y l nda çal flt rmalar gereken özürlü, eski hükümlü ve terör ma durlar için öngörülen toplam çal flt rma oran n n % 6 oldu unu, bu oran n da l m n n da kamu iflyerlerinde, özürlüler için %4, eski hükümlüler için %2; özel sektör iflyerlerinde de, özürlüler için %3, eski hükümlüler için %1, terör ma durlar için de %2 fleklinde oldu unu hükme ba lam flt r. 2 Haziran 2008

3 fiimdi, 5763 say l Kanunla, fl Kanunu nun 30 uncu maddesinin Özürlü, eski hükümlü ve terör ma duru çal flt rma zorunlulu u olan bafll, özürlü çal flt rma zorunlulu u olarak de ifltirilmekte, elli ve daha fazla say da iflçi çal flt ran özel iflyerlerinde terör ma duru ve eski hükümlü çal flt r lmas zorunlulu una son verilmekte, özürlü çal flt rma zorunlulu unda oran, özel iflyerleri için % 3 olarak belirlenmekte, ve, çal flt r lan özürlülerin ücretleri üzerinden hesaplanacak sigorta primi iflveren hissesinin sigorta primine esas kazanç alt s n r na isabet eden k sm n n, tarihinden itibaren, belirli koflullarla Hazine taraf ndan karfl lanmas hükme ba lanmaktad r. Kanunda, ayr ca, çal flt r lacak özürlü iflçi say s n n tespitinde belirli ve belirsiz süreli ifl sözleflmelerine göre çal flt r lan iflçilerin say s n n esas al nmas, oran n hesaplanmas nda yar ma kadar kesirlerin dikkate al nmamas, yar m ve daha fazla olanlar n tama dönüfltürülmesi, flyerinin iflçisi iken sakatlananlara öncelik tan nmas, çal flt r lacak özürlü iflçilerin Türkiye fl Kurumu arac l ile sa lanmas, çal flt r lan özürlü iflçilerin prime esas kazanç alt s n r üzerinden hesaplanacak sigorta primine ait iflveren hissesinin tamam n n da, iflyerinde çal flt r lan sigortal lara ait ayl k prim ve hizmet belgelerinin süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi ve sigorta primlerinin (sigortal hissesi ve Hazinece karfl lanmayan k sm n tamam n n) süresinde ödenmifl olmas kofluluyla Hazinece karfl lanmas, da hüküm alt na al nmaktad r say l Kanunla, ayr ca, kontenjan fazlas özürlü çal flt ran veya yükümlü olmad klar halde özürlü çal flt ran iflverenlerin bu flekilde çal flt rd klar her bir özürlü için prime esas kazanç alt s n r üzerinden hesaplanan sigorta primine ait iflveren hisselerinin de, yine tarihinden itibaren, % 50 sinin Hazinece karfl lanmas da benimsenmifltir. Yukar daki ifadelerden de anlafl laca gibi, zorunlu özürlü istihdam na sa lanacak sigorta primi katk s n n bir üst s n r bulunmaktad r. Kanunda bu s n r, sigorta primine esas kazanç alt s n r üzerinden hesaplanacak sigorta primi iflveren pay olarak belirlenmifltir. Bu s n r ile, özürlü çal flan n ücreti üzerinden hesaplanacak sigorta primi iflveren pay aras ndaki fark, sigorta primi çal flan pay ile birlikte, iflveren taraf ndan Sosyal Güvenlik Kurumu na ödenecektir. stihdam edilecek özürlülerin ücretleri üzerinden hesaplanacak sigorta primi iflveren pay n n, belirlenen s n rlar içinde Hazine taraf ndan karfl lanmas nda, a) iflverenlerin çal flt rd klar sigortal larla ilgili olarak ayl k prim ve hizmet belgelerini süresinde Kuruma vermeleri, ve, b) sigortal lar n tamam na ait sigorta primlerinin sigortal hissesine isabet eden tutar ile Hazinece karfl lanmayan iflveren hissesine ait tutar n tamam n ödemeleri, koflullar aranacakt r. flverenler, söz konusu primleri Kuruma geç ödemeleri halinde, prim tutar üzerinden ödeyecekleri gecikme zamm na ilave olarak katk pay n n Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumu na geç ödenmesinden kaynaklanacak gecikme zamm n da ayr ca ödeyeceklerdir. Hazinece karfl lanan prim tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi matrah n n hesaplanmas s ras nda gider olarak indirilemeyecektir. Özel iflyerleri için eski hükümlü ve terör ma duru istihdam n n zorunlu olmaktan ç kar lmas sebebiyle, fl Kanunu nun eski hükümlü ve terör ma duru istihdam edilmemesi durumunda uygulanacak idari para cezalar ile ilgili hükümleri fl Kanunu ndan ç kar lm flt r. 2. Gençlerin ve kad nlar n istihdam teflvik ediliyor 5763 Say l Kanun la 4447 say l flsizlik Sigortas Kanunu na eklenen Geçici 7 nci maddede, özel iflyerlerinde, tarihinden önceki son alt ayl k dönemde ayl k prim ve hizmet belgelerinde kay tl sigortal lar d fl nda olmas (son alt ayda herhangi bir iflte çal flmam fl olmas ) kofluluyla ve yine ayn tarihten önceki bir y ll k dönemde iflyerine ait ayl k prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortal say s na ilave olarak, yine tarihinden itibaren bir y l içinde yeni ifle al nacak ve fiilen çal flt r lacak (Sosyal Güvenlik Destek Primi ne tabi olarak çal flt r lan iflçilerle yurt d fl nda çal flt r lan iflçiler hariç) yafl aras iflçilerle, yafl ne olursa olsun (18) yafl ndan büyük kad n iflçilerin sigorta primine esas kazanç alt s n r üzerinden hesaplanacak sigorta primi iflveren hissesinin, ilk y l tamam n n, ikinci y l % 80 inin, üçüncü y l % 60 n n, dördüncü y l % 40 n n ve beflinci y l da % 20 sinin flsizlik Sigortas Fonundan karfl lanmas hüküm alt na al nm flt r. Ancak, geçici süreli bu destekten yararlan labilmesi için, uygulamadan yararland r lacak iflçilerin, Kanunun yürürlü e girece i tarihten önceki alt ayl k dönemde prim ve hizmet belgelerinde kay tl sigortal lardan olmamas, uygulamadan yararland r lacak iflçilerin, Kanunun yürürlü e girece i tarihten önceki bir y ll k dönemde iflyerine ait ayl k prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortal say s na ilave olarak, Kanunun yürürlü e girece i tarihten itibaren bir y l içinde yeni ifle al nm fl ve fiilen çal flt r l yor olmas, çal flt r lan tüm iflçilerle ilgili ayl k prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu na süresinde verilmesi, ve, tüm çal flanlara ait sigorta primlerinin süresinde ödenmesi, gerekmektedir. Uygulamadan yararlanan iflverenler, söz konusu primleri Sosyal Güvenlik Kurumu na geç ödemeleri halinde, prim tutar üzerinden ödeyecekleri gecikme zamm na ilave olarak katk pay n n iflsizlik Sigortas Fonu taraf ndan Sosyal Haziran

4 Güvenlik Kurumu na geç ödenmesinden kaynaklanacak gecikme zamm n da ayr ca ödeyeceklerdir. flsizlik Sigortas Fonundan karfl lanan prim tutarlar, mükellefler taraf ndan gelir ve kurumlar vergisi matrah n n hesaplanmas s ras nda gider olarak indirilemeyecektir. Bu bölümün ilk paragraf ndaki ifadelerden de kolayca anlafl labilece i gibi, gençlerin ve kad nlar n istihdam karfl l nda iflverenlere sa lanacak prim deste inin bir üst s n r bulunmaktad r. Baflka bir ifadeyle, kapsama giren çal flanlar n ücretlerinin prime esas kazanç alt s n r n aflan k sm üzerinden hesaplanacak sigorta primi iflveren hissesi, iflverenlerce ayr ca ödenecektir. Ayn destek unsurundan baflka mevzuat hükümlerine göre yararlanmakta olanlar (örn say l Kanun), bu destekten yararlanamayacaklard r. Kanunda, bu durumda olan iflverenlere, farkl mevzuatla sa lanan destek unsurlar ndan birini serbestçe tercih edebilme hakk da tan nm flt r. Kanunda ayr ca, Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre yap lan denetimlerde, sigortas z iflçi çal flt rd tespit edilen iflverenlerin, bu desteklerden bir y l süresince yararlanamamalar da hükme ba lanm flt r. fl Kanunu na eklenen Geçici 7 nci maddede, ayr ca, tarihinden sonra özellefltirme kapsam nda devral nan iflyerleri hariç olmak üzere, mevcut ve faaliyette bulunan iflyerlerinin devredilmesi, birleflmesi, bölünmesi veya nev i de ifltirmesi, Mevcut bir iflyerinin kapat larak, de iflik bir ad veya unvan ya da bir ifl birimi olarak ayn faaliyette aç lmas veya çal flan sigortal lar n bütün olarak devredilmesi, Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak flekilde do rudan veya dolayl ortakl k iliflkisi bulunan flirketler aras nda istihdam n kayd r lmas, flah s iflletmelerinde iflletme sahipli inin de ifltirilmesi, hallerinde, uygulamadan yararlan lamayaca ; Devlet hale Kanunu ile Kamu hale Kanunu ve uluslar aras anlaflma hükümlerine istinaden yap lan hizmet ve yap m ifllerine yönelik iflyerlerinin ve kamu iflyerlerinin de, uygulamadan yararlanmalar n n söz konusu olmayaca hükme ba lanm flt r. 3. Sigorta priminde befl puan indirime gidiliyor 5763 Say l Kanun un 24 üncü maddesi hükümleri ile, tarihinden itibaren, Sosyal Güvenlik Destek Primi ne tabi olarak çal flanlar ile yurt d fl nda çal flanlar d fl ndaki tüm sigortal lar n malullük, yafll l k ve ölüm sigortas primlerinden iflveren hissesinin befl puanl k k sm na isabet eden tutar n Hazine taraf ndan karfl lanmas hüküm alt na al nm flt r. Ancak, bu destekten yararlan labilmesi için, çal flt r lan iflçilerle ilgili ayl k prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu na süresinde verilmesi, primlerin süresinde ödenmesi, ve, iflverenin Sosyal Güvenlik Kurumu na prim, idari para cezas ve bunlara iliflkin gecikme cezas ve gecikme zamm borcunun bulunmamas (teminata ba lanm fl borçlar ile yeniden yap land r lm fl borçlar hariç), gerekmektedir. Hazinece karfl lanacak primler, gelir ve kurumlar vergisi matrah n n hesaplanmas s ras nda gider olarak dikkate al namayacakt r. Ayn destek unsurundan baflka mevzuat hükümlerine göre yararlanmakta olan iflverenler, bu destekten yararlanamayacaklard r. Kanunda, bu durumda olan iflverenlere, farkl mevzuatla sa lanan destek unsurlar ndan birini serbestçe tercih edebilme hakk da tan nmaktad r. Sosyal Sigorta Kanunu hükümlerine göre yap lan denetimlerde, sigortas z iflçi çal flt rd tespit edilen iflverenler, bu desteklerden bir y l süresince yararlanamayacaklard r. 4. flverenlerin elli ve daha fazla say da iflçi çal flt rd klar iflyerlerinde almalar gereken ifl sa l ve güvenli i ile ilgili tedbirler yeniden belirlendi Kanunkoyucu, 4857 say l fl Kanunu nun 80 inci maddesinde, sanayiden say lan, devaml olarak en az elli iflçi çal flt ran ve alt aydan fazla sürekli ifllerin yap ld iflyerlerinde, her iflverenin, bir fl Sa l ve Güvenli i Kurulu kurmakla yükümlü oldu u aç kland ktan sonra, iflverenlerin, bu Kurullarca ifl sa l ve güvenli i mevzuat na uygun olarak verilen kararlar uygulamakla mükellef olduklar hükme ba lanm flt r. Ayn Kanunun 81 ve 82 inci maddelerinde de elli ve daha fazla say da iflçi çal flt ran iflyerlerinde ifl yeri hekimi, mühendis ve teknik eleman bulundurma zorunlulu u ile ilgili ayr nt l hükümlere yer verilmifltir. Buna göre; devaml olarak en az elli iflçi çal flt ran iflverenler, Sosyal Sigortalar Kurumu taraf ndan sa lanan tedavi hizmetleri d fl nda kalan, iflçilerin sa l k durumunun ve al nmas gereken ifl sa l ve güvenli i önlemlerinin sa lanmas, ilk yard m ve acil tedavi ile koruyucu sa l k hizmetlerini yürütmek üzere iflyerindeki iflçi say s na ve iflin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla iflyeri hekimi çal flt rmak ve bir iflyeri sa l k birimi oluflturmakla yükümlü bulunmaktad rlar. Ayn flekilde, devaml olarak en az elli iflçi çal flt ran ve alt aydan fazla sürekli ifllerin yap ld iflyerlerinde iflverenler, iflyerinin ifl güvenli i önlemlerinin sa lanmas, ifl kazalar n n ve meslek hastal klar n n önlenmesi için al nacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmas n n izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere iflyerindeki iflçi say s na, iflyerinin niteli ine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik eleman görevlendirmek zorundad rlar. fiimdi, 5763 say l Kanun ile, fl Kanunu nun 82 nci maddesi yürürlükten kald r l rken, belirli say n n üzerinde iflçi çal flt ran iflyerlerinin iflyeri hekimi, mühendis ve teknik eleman bulundurma zorunluluklar fl Kanunu nun 81 inci maddesinde yeniden düzenlenmektedir. 4 Haziran 2008

5 Maddenin yeni fleklinde, fl sa l ve güvenli i hizmetleri bafll alt nda, flverenler, devaml olarak en az elli iflçi çal flt rd klar iflyerlerinde al nmas gereken ifl sa l ve güvenli i önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmas n n izlenmesi, ifl kazas ve meslek hastal klar n n önlenmesi, iflçilerin ilk yard m ve acil tedavi ile koruyucu sa l k ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amac yla, iflyerindeki iflçi say s, iflyerinin niteli i ve iflin tehlike s n f ve derecesine göre; a) flyeri sa l k ve güvenlik birimi oluflturmakla, b) Bir veya birden fazla iflyeri hekimi ile gere inde di er sa l k personelini görevlendirmekle, c) Sanayiden say lan ifllerde ifl güvenli i uzman olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik eleman görevlendirmekle, yükümlüdürler. flverenler, bu yükümlülüklerinin tamam n veya bir k sm n, bünyesinde çal flt rd ve bu maddeye dayan larak ç kar lacak yönetmelikte belirtilen vas flara sahip personel ile yerine getirebilece i gibi, iflletme d fl nda kurulu ortak sa l k ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir. Bu flekilde hizmet al nmas iflverenin sorumluklar n ortadan kald rmaz denilmektedir. Madde metninde de anlafl labilece i gibi, yükümlülük kapsam nda bulunan iflverenler, bu yükümlülüklerini iflletme d fl nda kurulu ortak sa l k ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da karfl layabileceklerdir. 5. flsizlik ödene inin tutar ve üst s n r art r ld 5763 say l Kanun la, flsizlik Sigortas Kanunu nun 50 nci maddesinde yap lan düzenleme ile, halen an lan madde metninde yer alan Günlük iflsizlik ödene i, sigortal n n son dört ayl k prime esas kazançlar dikkate al narak hesaplanan günlük ortalama net kazanc n n % 50' sidir ifadesi, Kanun un Resmi Gazete de yay mland tarihi izleyen ikinci ay n sonundan itibaren geçerli olmak üzere, Günlük iflsizlik ödene i, sigortal n n son dört ayl k prime esas kazançlar dikkate al narak hesaplanan günlük ortalama brüt kazanc n n % 50' sidir fleklinde de ifltirilmektedir. Metindeki de ifliklikten de anlafl labilece i gibi, yap lacak düzenleme ile, iflsizlik ödene inin hesaplanmas nda bu güne kadar dikkate al nan, sigortal n n son dört ayl k prime esas kazançlar dikkate al narak hesaplanan günlük ortalama net kazanc n n yerine günlük ortalama brüt kazanc n n esas al nmas benimsenmektedir. Öte yandan, flsizlik Fonundan verilebilecek iflsizlik ödene inin üst s n r konusunda halen mevcut olan Bu suretle hesaplanan iflsizlik ödene i miktar 25/8/1971 tarihli ve 1475 say l fl Kanununun 33 üncü maddesine göre sanayi kesiminde çal flan onalt yafl ndan büyük iflçiler için uygulanan ayl k asgari ücretin netini geçemez. fleklindeki hüküm de, sanayi kesiminde çal flan onalt yafl ndan büyük iflçiler için uygulanan ayl k asgari ücretin brüt tutar n n % 80 ini geçemez. fleklinde de ifltirilmektedir. Haziran 2008 flsizlik ödene inin tutar ve üst s n r ile ilgili olarak yap lan bu de ifliklikler Temmuz 2008 ay sonunda (5763 say l Kanun un May s 2008 ay içinde Resmi Gazete de yay mlanaca varsay m ile) yürürlü e girecektir. Bu de ifliklikler, Temmuz 2008 ay ndan itibaren ayl k brüt asgari ücretin 638,70 YTL oldu u gözönüne al nd nda, iflsizlere ayl k 510,96 YTL ye kadar iflsizlik ödene i verilebilmesine de imkan sa layacakt r. Bu bölümde, son olarak, iflsizlik ödene inin üst s n r konusunda yap lan yeni düzenlemenin de, yüksek ücretle çal flanlar aleyhine var olan adaletsizli i ortadan kald rmayaca n belirtmek isteriz. Bu bölümün bafl nda yer alan ifadelerden de anlafl ld gibi, iflsiz sigortal ya verilecek iflsizlik ödene inin tutar, yeni düzenlemeyle sigortal n n son dört ayl k prime esas kazançlar dikkate al narak hesaplanan günlük ortalama brüt kazanc n n % 50' si olarak tan mlan yor olsa da, ödemenin üst s n r n n günlük asgari ücretin brüt tutar n n % 80 i olarak belirlenmifltir. Sigorta primine esas kazanç tavan tutar ndan prim ödeyen sigortal lar n fona yapt klar katk lar ile fondan sa lad klar yard mlar aras nda büyük bir dengesizlik bulunmaktad r. Daha aç k bir ifade ile, yeni düzenleme yürürlü e girdi inde, ayl k YTL kazanç üzerinden ad na her ay toplam 40,87 YTL (Devlet ve iflveren katk s dahil) iflsizlik primi ödenen bir sigortal n n iflsiz kalmas halinde alaca iflsizlik ödene inin ayl k tutar ile ayl k YTL kazanç (prime esas kazanç tavan tutar ) üzerinden ad na her ay toplam 166,06 YTL (Devlet ve iflveren katk s dahil) iflsizlik primi ödenen bir sigortal n n iflsiz kalmas halinde alaca ayl k iflsizlik ödene inin tutar ayn (510 YTL) olacakt r. 6. Ücret Garanti Fonu kuruldu 5763 say l Kanunla yap lan önemli düzenlemelerden biri de flsizlik Sigortas Kanunu na eklenen Ek Madde.1 ile, flsizlik Sigortas Fonu kapsam nda bir Ücret Garanti Fonu oluflturuluyor olmas d r. flverenlerce ödenecek iflsizlik sigortas primlerinin y ll k toplam n n % 1 i ile kurulacak olan Ücret Garanti Fonu, hizmet akdi ile çal flanlar n, iflverenin konkordato ilan etmesi, iflveren için aciz vesikas al nmas ve iflas na karar verilmesi hallerinde, çal flan n ödenmeyen ücretlerinden üç ayl k k sm n karfl layacakt r. Çal flanlar n Fondan yararlanabilmeleri için, iflverenin zor duruma düfltü ü tarihten önceki bir y l içinde ayn iflyerinde çal fl yor olmalar gerekecektir. Ücret Garanti Fonundan yap lacak ödemelerde, sigorta primine esas kazanç tavan tutar n aflmamak kayd yla, çal flan n temel ücreti esas al nacakt r. 7. flverenlerin Sosyal Sigortalar Kurumu ve Ba -Kur a olan prim borçlar yeniden yap land r l yor 5763 say l Kanun un TBMM Genel Kurulu ndaki görüflmeleri s ras nda verilen bir önergenin kabul edilmesi ile, iflverenlerin, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Ba -Kur a olan 2008/Mart ve önceki dönemlere iliflkin sigorta primi, iflsizlik sigortas primi, idari para cezas, sosyal yard m zamm borçlar n n yeniden yap land r lmas (peflin veya yirmi dört aya kadar eflit taksitler halinde 5

6 ödenebilmesine olanak sa lanmas ) kararlaflt r lm flt r. Bunun için, iflverenlerin, maddenin yürürlü e girdi i tarihi (Kanunun Resmi Gazete de yay mland tarihi) takip eden iki ay içinde yaz l olarak baflvurmalar ve Sosyal Güvenlik Kurumuna yapt klar itirazlardan ve yarg nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamalar gerekmektedir. Peflin ödeme yolunun tercih edilerek borç asl n n tamam n n ve baflvurunun yap ld ay n sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuat n n ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezas ve gecikme zamm n n yüzde on beflinin baflvuru tarihini takip eden bir ay içinde ödenmesi halinde, gecikme cezas ve gecikme zamm n n kalan yüzde seksen befli terkin edilecektir. yürürlü e girdi i tarihi takip eden ay n sonuna kadar kaybedenlerin, bu maddenin yürürlü e girdi i tarihi takip eden iki ay içinde Kuruma yaz l olarak baflvurmalar hâlinde, bozulmufl olan yeniden yap land rma anlaflmalar, 5458 say l Kanuna göre yap lm fl olan baflvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate al nmak suretiyle ihya edilmesi hükme ba lanm flt r. * 5763 say l Kanun, tarihli Resmi Gazete de yay mlanm flt r. Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise, borç as llar na baflvurunun yap ld ay n sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuat n n ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezas ve gecikme zamm n n; oniki aya kadar taksitlendirmelerde yüzde elli befli, oniki ay aflan taksitlendirmelerde yüzde otuzu terkin edilecek ve kalan k sm borç as llar na ilave edilerek taksitlendirmeye esas borç hesaplanacakt r. Bulunan bu tutar, taksit süresine bölünmek suretiyle ödenecek ayl k taksit miktar bulunacakt r. lk taksit, baflvurunun yap ld ay takip eden ayda bafllayacakt r. Yeniden yap land rma uygulamas ndan, iste e ba l sigortal lar da 2003/May s ila 2008/Mart dönemleri aras nda iste e ba l sigortal l klar n n devam etti i süre içindeki prim borçlar için yararlanabileceklerdir. Yine, görüflmeler s ras nda verilen bir baflka önergenin kabul edilmesi ile de, 5458 say l Sosyal Güvenlik Prim Alacaklar n n Yeniden Yap land r lmas ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri kapsam na giren borçlar yeniden yap land r ld halde ayn Kanunun 3 üncü maddesi uyar nca yeniden yap land rma haklar n bu maddenin 6 Haziran 2008

7 Vergide Gündem Av. Sipahi Arslano lu 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak fl Girifl Yaklafl k elli y ld r yürürlükte olan ve Türkiye de sigortac l n oluflumu ve geliflmesinde büyük katk lar sa lam fl tarihli Resmi Gazete de yay nlanm fl 7397 say l Sigorta Murakabe Kanunu (Murakabe Kanunu) baflta olmak üzere, tarihli Resmi Gazete de yay nlanm fl olan 1160 say l Mükerrer Sigorta Hakk nda Kanun ve tarihli Resmi Gazete de yay nlanm fl olan 2918 say l Karayollar Trafik Kanununun 107. maddesinin üçüncü f kras ve ayn kanunun 108 inci maddesi ile ek 8 inci maddesinin birinci ve ikinci f kralar tarihli Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girmifl olan 5684 Say l Sigortac l k Kanunu (Sigortac l k Kanunu) ile mülga edilmifltir. Sigortac l k Kanunu ile öngörülen de ifliklik ve yenilikler, Sigortac l k Kanunu ile mülga Murakabe Kanunu ve bunlara dayal olarak ç kar lm fl ikincil düzenlemelerin ilgili hükümleri de göz önünde tutularak genel hatlar yla afla da izah edilmeye çal fl lacakt r. Sigortac l k Kanunu nun Hukuki Yap s Sigortac l k Kanunu bir çerçeve kanun niteli indedir. Öncelikle ana kurallar belirlenmifl ve ayr nt lar Sigortac l k Kanunu na ba l olarak ç kar lacak ikincil mevzuata b rak lmak suretiyle yasal düzenlemelerin sektörün dinamik yap s na gecikmeden ayak uydurmas na imkân sa lanm flt r. Bu sayede, Avrupa Birli i mevzuat ndaki olas de iflikliklerin Türk sigortac l k mevzuat na yans t labilmesinin kolaylaflt r lmas hedeflenmifltir. Ayr ca, temel kanun niteli indeki Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, cra- flas Kanunu gibi kanunlarda yer alan sigorta ile ilgili düzenlemelere, Sigortac l k Kanunu na tekraren yer verilmemifltir. Sigortac l k Kanunu le Yap lan De ifliklik ve Yenilikler A. Sigorta ve Reasürans fiirketlerinin (Sigorta fiirketi) Kurulufluna liflkin De ifliklikler a. Sigorta fiirketi kuruluflu için gerekli ön izin kald r lm flt r: Murakabe Kanunu nun 2. maddesi ile sigorta flirketleri için öngörülmüfl olan kurulufl öncesi Baflbakanl k Hazine Müsteflarl ndan (Müsteflarl k) ön izin alma yükümlülü üne, Sigortac l k Kanunu nda yer verilmemifltir. Sigorta fiirketlerinin kurulufl flartlar na haiz olup olmad na iliflkin karar verme yetkisi Sigortac l k Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanl n n takdirine b rak lm fl olsa dahi uygulamada Müsteflarl n görüflü al nmaktad r. b. Kurulufl flartlar na yeni flartlar ilave edilmifltir: Murakabe Kanunu nda kurulufl için öngörülen flartlar Sigortac l k Kanunu ile daha da detayland r larak muhafaza edilirken, bunlara ilave olarak yeni kurulufl flartlar da öngörülmüfltür. lave olunan bu bu flartlar afla da belirtilmektedir: Sigorta fiirketlerinin kurucular n n bir Sigorta fiirketinin kurucusu veya orta olman n gerektirdi i malî güce ve itibara sahip bulunmas : Sigortac l k Kanunu na dayal olarak Say l tarihli Resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e girmifl olan Sigorta fiirketlerinin Kurulufl ve Çal flma Esaslar na liflkin Yönetmeli in (Yeni Kurulufl Yönetmeli i) 5. maddesi ile kurucular n gerekli mali güç ve itibara sahip olmas fleklinde ifade edilmifl olan bu yeni kurulufl flart n n mevcut olup olmad na iliflkin de erlendirmede flu hususlar n dikkate al naca belirtilmifltir. i) Kurucular n reel, finansal ve tafl nmaz varl klar, ii) Kurucular n borçlar ve yükümlülükleri, iii) Sigorta fiirketine ait ifl plan n n kapsad süre boyunca ortaya ç kmas muhtemel zararlar kurucular n finanse edebilme kapasitesi, iv) Vergi borcu olup olmad, v) Sosyal güvenlik prim borcu olup olmad, vi) Son befl y l içinde kulland krediler ve finansman kaynaklar dolay s yla icra takibine u ray p u ramad, vii) Mali güç ve itibar tespit etmeye Haziran

8 yönelik Müsteflarl kça uygun görülecek di er hususlar. Not: Tüzel kifli kurucular n mali güç ve itibara sahip olup olmad na iliflkin yukar daki paragrafta belirtilen hususlardan (i), (iii) ve (vii) dikkate al nacakt r. Murakabe Kanunundan farkl olarak Sigortac l k Kanunu nda ilk defa kurucular n yan s ra Sigorta fiirketi yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, genel müdür ve genel müdür yard mc lar n n, baflka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibar yla genel müdür yard mc s na denk veya daha üst konumlarda görev yapan di er yöneticilerin ve kurucular n tüzel kifli olmas halinde bu tüzel kiflinin yönetim ve denetimine sahip kiflilerin de, malî güç d fl nda kurucularda aranan di er tüm flartlar tafl mas öngörülmüfltür. Murakabe Kanunu nda, kurucular d fl ndaki yukar da say lan flah slar için sadece belirli suçlar ifllememe ve haklar nda iflas ve konkordato ilan edilmemifl olma flart bulunmakta idi. Kurucular n, tasfiyeye tâbi tutulan finansal kurulufllarda ve hakk nda mali bünyenin güçlendirilmesine yönelik Sigortac l k Kanunu nun 20. maddesinin ikinci ve üçüncü f kras nda belirtilen tedbirler uygulanan flirketlerde oy hakk n n ya da sermayesinin do rudan veya dolayl yüzde on ve daha fazla bir oranda veya bu oran n alt nda olsa bile denetim ve yönetime etkili olabilecek flekilde denetim ve yönetim kurullar na üye belirleme imtiyaz veren pay sahibi olmamas, Sigorta fiirketinin bir holding bünyesinde faaliyet gösterecek olmas halinde, holding flirketinin finansal durumunun da sigortac l k faaliyetlerini idame ettirmeye yeterli olmas, Üyeleri d fl ndaki kiflilerle sigorta sözleflmesi yapmayan kooperatif fleklinde kurulan sigorta flirketleri ve reasürans flirketlerinin yöneticilerine herhangi bir ayr cal k vermemesi, c. Asgari sermaye yükümlülü ünde de ifliklik yap lm flt r: Murakabe Kanunu nda sigorta flirketleri için kurulufl flart olarak öngörülmüfl olan Yeni Türk Liras (YTL) seviyesindeki minimum ödenmifl sermayeye sahip olma zorunlulu u Sigortac l k Kanunu nun 5. maddesi ile kurulufl flart olmaktan ç kar lm fl, miktarda de ifliklik yap larak bu defa faaliyet ruhsat al nmas için ön flart olarak öngörülmüfltür. Ayr ca, Sigortac l k Kanunu ile, minimum ödenmifl sermayeye ilaveten sigorta branfl baz nda sermaye uygulamas kabul edilmifltir. Buna göre, kurulufl ifllemlerini tamamlayan ve ruhsat talebinde bulunan Sigorta fiirketlerinin ödenmifl sermayelerini ruhsat talep edilen sigorta branfllar için öngörülen sermaye tutarlar ile verilmek istenen teminatlara ba l olarak, YTL ndan az olmamak kayd yla, Müsteflarl kça belirlenecek miktara yükseltmek zorunda oldu u belirtilmifltir. d. lk 3 y l için fl Plan haz rlanarak ilk ruhsat baflvurular nda sunulmas ilkesi benimsenmifltir: Yeni Kurulufl Yönetmeli i nin 11 ve 12. maddeleri ile ifl plan kavram ilk kez öngörülmüfl, bununla Sigorta fiirketlerinin, kurulufl amaçlar ile en az ilk üç y ldaki faaliyetlerine iliflkin tahminlerini ve yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirebilece ini ayr nt l bir flekilde ortaya koyan ifl planlar n ilk ruhsat baflvurular ile birlikte Müsteflarl a sunmalar istenmifltir. e. Ruhsat talebinin Müsteflarl kça reddedilebilmesi ilk defa aç k kurallara ba lanm flt r: Murakabe kanununda ruhsat baflvurular n n uygun bulunmas keyfiyeti Müsteflarl n takdirine b rak lm flken Sigortac l k Kanunu nda somut ret nedenleri ortaya konmufltur. Sigortac l k Kanunu nun 6. maddesinde ruhsat baflvurular n n; i) Sigorta fiirketlerinin kurucular ile yönetici ve denetçilerinin bu Kanunda öngörülen flartlar tafl mamas, ii) fl plan na ve ibraz edilen belgelere göre sigorta sözleflmesine taraf olanlar n hak ve menfaatlerinin yeterince korunamayaca n n anlafl lmas veya yükümlülüklerin sürekli ve yeterli olarak yerine getirilebilecek flekilde oluflturulmamas, iii) Baflvurunun yeterli beyan ve bilgileri içermemesi veya Sigortac l k Kanunu nda öngörülen flartlar tafl mad n n anlafl lmas ve iv) Sigorta fiirketlerinin gerekli teknik donan m ya da yeterli say da nitelikli personele sahip olmad n n veya ruhsat talep edilen alanda sigortac l k yapma yeterlili inin bulunmad n n yap lan denetimle tespit edilmesi, hallerinden en az birinin gerçekleflmesi durumunda reddedilece i öngörülmüfltür. B. Sigorta fiirketlerinin Faaliyetlerine liflkin De ifliklik ve Yenilikler a. Sigorta flirketlerinin faaliyette bulunmak istedikleri her bir sigorta branfl bak m ndan yükümlülükleri karfl lama yeterlili ine sahip olmas zorunlulu u öngörülmüfltür. Buna göre; Sigortac l k Kanunu ile sigorta flirketlerinin ruhsat baflvurusunda bulunduklar her bir sigorta branfl bak m ndan yükümlülükleri karfl lamaya yetecek kaynaklar n n bulundu u belgelendirilecek ve yukar da sözü edilen ifl plan kapsam nda Müsteflarl a sunulacakt r. Müsteflarl k, yapaca de erlendirme neticesinde flirket kaynaklar n n ruhsat baflvurusunda bulunulan branfl için yetersiz oldu u kanaatine var rsa yap lan ruhsat baflvurusunu reddedecektir. b. Murakabe Kanunu ile Sigorta fiirketlerinin mali bünyesinin yükümlülüklerini karfl lamas n sa lamaya yönelik olarak öngörülmüfl olan teminat tesisine iliflkin hükümler Sigortac l k Kanunu ile yeniden düzenlenmifl, hayat d fl Sigorta fiirketleri ve hayat branfl nda faaliyet gösteren Sigorta fiirketlerinin bir y ldan k sa süreli yapm fl olduklar ferdî kaza, hastal k ve sa l k sigorta sözleflmeleri bak m ndan minimum garanti fonu ad alt nda ayr lmas zorunlu yeni bir teminat türü tesis edilmifl ve teminat ile ilgili sair tüm hususlar say l tarihli Resmi Gazete de yay nlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik fiirketlerinin Mali Bünyelerine liflkin Yönetmelik ile ayr nt l olarak ele al nm flt r. Murakabe Kanunu nda teminat yükümlü ü aç s ndan ikili bir ayr m yap lm flt. Buna göre; i) hayat d fl branfllar için öngörülen teminat n her hesap dönemi sonu itibariyle Türkiye'de akdedilmifl sigortalardan fesih ve iptaller ç kar ld ktan sonra kalan prim tutar n n %20'sinden çok olmamak üzere Müsteflarl kça tespit edilen oranda tesis edilece i ve ayr ca Müsteflarl n hesap dönemine ba l kalmaks z n yürürlükte bulunan sözleflme tutarlar ile orant l olarak teminat tesis edilmesini isteyebilece i, 8 Haziran 2008

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland

ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland Özel Sa l k Sigortalar Hastal k-sa l k branfl nda uygulama alan bulan ömür boyu yenileme garantisi gibi baz teminatlar için standartlar getiriliyor,

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

FAAL YET RAPORU çindekiler

FAAL YET RAPORU çindekiler çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No: 159 2010/1 ISBN No: 978-605-5614-20-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

TAR HSEL GEL fi M. Faaliyet Raporu 2008

TAR HSEL GEL fi M. Faaliyet Raporu 2008 TAR HSEL GEL fi M Türkiye'de 1926 y l ndan itibaren faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta A.fi.'nin 1981 y l nda ülke temsilcili ini alan fiirket, 1988 y l nda sigortac l k faaliyetlerini düzenleyen

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat IV. BÖLÜM MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERDE GEÇ C 67 NC MADDE KAPSAMINDA VERG TEVK FATI 13 Gelir Vergisi Kanununa 5281 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen

Detaylı

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ R.G. 02 Mart 2005 - Say : 25743 YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Karar 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zamm Oran ile lgili

Detaylı

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K Makale - 2 ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K 14 I. Girifl Çeyrek as rdan beri emeklilik sistemlerinde çok ayakl yap lanma yayg nl k kazanmaktad r. Do um art fl h z n n azalmas n n sonucu olarak

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI

SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI 36 I- G R fi Ülkemizde çal flanlar n sosyal güvencesi, temelde üç kamu kuruluflunca sa lanmaktad r: Sosyal Sigortalar Kurumu,

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE Makale - 1 B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE CAYMA (GER ALMA) HAKKI 4 I-Genel Olarak Son günlerde bas na yans yan haberlerin bir k sm, bireysel emeklilik sözleflmeleri üzerine. Bu ba lamda günlük hayat

Detaylı

BES, 10 YAfiINDA. ten

BES, 10 YAfiINDA. ten Birlik 34 kapak 2/19/14 4:43 PM Page 1 ten EK M-ARALIK 2013 SAYI: 34 BES, 10 YAfiINDA 10. y l n geride b rakan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, özellikle Devlet Katk s uygulamas n n yürürlü e girmesi ile

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:...

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:... 1/1 HESAP AÇILIfi KARTONU ACENTA: HESAP NO: Müflterinin: Ad/Adlar :... Do um Yeri ve Tarihi:... Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:...... fl Adresi:...... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı