Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...3 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Çevre Korumaya Katkýnýz...8 Ýlk Kullanýmdan Önce...9 Ýlk Temizlik ve Ýlk Isýtma...9 Kullaným...10 Çekmecenin Açýlmasý ve Kapanmasý...10 Kumanda Üniteleri...10 Kullaným Kurallarý...11 Isý Seçimi...11 Isýtma Süreleri...12 Kapasitesi...13 Temizlik ve Bakým...14 Cihazýn Ön Yüzü, Ýçi Kaymayý Önleyen Kaplama...15 Ne Yapmalý, eðer...?...16 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...17 Montaj Ýçin Güvenlik Önerileri...18 Montaj Ölçüleri...19 Kombinasyon Olanaklarý...19 Cihazýn Yerleþtirilmesi Cihazýn Hizalanmasý Elektrik Baðlantýsý...22 Müþteri Hizmetleri, Tip Etiketi

3 Cihazýn Tanýtýmý a Açma/Kapama Düðmesi(ýþýklý) b Isý Düðmesi c Tabak Çekmecesi d Kaymayý Önleyen Kaplama e Cihazýn Önünde Kontrol Alaný f Yapýþkanlý Etiket (Uyarý: Rezistans elinizi yakabilir) 3

4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu tabak ýsýtma cihazý mevcut güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþilere ve eþyalara zarar verebilir. Cihazýnýzý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz! Böylece oluþabilecek zararlardan kendinizi ve süpürgenizi korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu özenle saklayýnýz ve gerekirse sizden sonraki sahibine teslim ediniz! Kullaným Kurallarý Tabak ýsýtma cihazýný kullanma kýlavuzunda belirtilen iþler için sadece evde kullanabilirsiniz. Amaç dýþý kullaným veya cihazda yapacaðýnýz deðiþiklikler sizin için tehlikeli olabilir. Hatalý veya kurallara aykýrý kullaným sonucunda ortaya çýkacak zararlardan üretici firma sorumlu tutulmaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. 4

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Ambalaj parçalarý (stropor, folyo gibi) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Bunlarý çocuklardan uzak bir yerde saklayýnýz ve mümkün olduðu kadar çabuk evden dýþarý çýkartýnýz. Teknik Güvenlik Tabak ýsýtýcý monte edilmeden önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý ürün güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Tabak ýsýtýcýnýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun korumalý bir hat (topraklý hat) mevcut olduðu takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Gerekirse evdeki elektrik tesisatýný uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz. Eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz (örneðin: cereyan çarpmasý gibi). Cihazýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketindeki baðlantý verilerini (akým ve frekans) evinizin elektrik tesisatýnýn deðerleri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn zarar görmemesi için bu deðerlerin mutlaka uyuþmasý gerekir. Bu konuyu uzman bir elektrikçiye danýþmanýz faydalý olacaktýr. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kablodaki fiþ çýkarýlýp, cihaz doðrudan elektrik þebekesine baðlanacaksa, bu iþlem yerel kurallarý çok iyi bilen ve dikkatle uygulayan yetkili ve uzman bir elektrikçi olmalýdýr. Hatalý ve yanlýþ montaj veya baðlantý sonucunda oluþacak zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Daha güvenli çalýþabilmesi açýsýndan tabak ýsýtma cihazýný ancak monte edildikten sonra kullanabilirsiniz. Tabak ýsýtma cihazýnýn kasasýný asla açmayýnýz. Cereyan ileten kablolara temas veya elektrikli veya mekanik yapýlarýn deðiþtirilmesi durumunda güvenliðiniz tehlikeye girebilir ve cihaz bozulabilir. Montaj ve bakým iþleri sadece üretici firma tarafýndan yetkilendirilen servisler tarafýndan yapýlabilir. Yanlýþ montaj ve bakým iþleri sonucunda kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bundan sorumlu deðildir. Baðlantý kablosu hasar gördüðünde yine ayný cins (H 05 VV-F (PVC-izolasyonlu)kabloyu Miele yetkili servislerinden temin edebilirsiniz. Arýzalý yapý parçalarý ancak orijinal Miele yedek parçalarý ile yenilenebilirler. Üretici firma ancak bu parçalarla cihazýn güvenle çalýþabileceðini taahhüt edebilir. Montaj- ve bakým iþlerinde cihazýn elektrik baðlantýsý þebekeden ayrýlmalýdýr. Ancak aþaðýdaki iþlemler yapýldýðýnda cihaza gelen elektrik durdurulmuþ olacaktýr: evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr, vidalý sigortayý tamamen yuvasýndan çýkartýlmalýdýr. cihazýn fiþi prizden çýkarýlmalýdýr. Bunu yaparken fiþi kordonundan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Cihazýn elektrik þebekesine baðlantýsý için uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmayýnýz, bunlar güvenli deðildir (aþýrý ýsýnma tehlikesi). Tabak ýsýtýcýnýn garanti süresi içindeki tamiri ancak üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman bir personel tarafýndan yapýlabilir. Aksi halde daha sonra ortaya çýkacak arýzalar garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Tabak ýsýtýcýnýn içi, özellikle üst tarafý cihaz çalýþýrken çok ýsýnýr ve cihaz kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Ellerinizi cihazý kullanýrken ýsýya dayanýklý mutfak eldivenleri, tencere tutacaklarý ve benzerleri ile koruyunuz. Bu bezlerin ýslak olmamasýna dikkat ediniz. Islak bezler ýsýyý çok çabuk iletir, eliniz yanabilir. Tabak ýsýtýcýnýn açýk olan çekmecesinin üzerine oturmayýnýz veya çýkmayýnýz. Teleskop sürgü zarar görür. Tabak ýsýtýcýnýn en fazla 15 kg. aðýrlýk kaldýrabileceðini unutmayýnýz. Güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda oluþan zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Cihazýn henüz çok sýcak olan bölümlerine dokunmamak için, tabaklarý çekmeceden çýkarabilmek için çekmeceyi dayanma noktasýna kadar dýþarý çekiniz. Cihazý yemekleri sýcak tutmak, ýsýtmak veya yemek piþirmek veya içecekleri ýsýtmak için kullanmayýnýz. Yemeklerdeki veya içeceklerdeki nem cihazýn içinde korozyona sebep olabilir. Tabak ýsýtma cihazýnýn içinde plastik kaplar veya yanýcý malzemeler saklamayýnýz. Cihaz çalýþtýrýldýðýnda bunlar eriyebilir veya alev alabilir. Yangýn tehlikesi! Tabak ýsýtma cihazýný mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý nedeniyle etrafýndaki kolay alev alabilecek yanmaya baþlayabilir. Bunun dýþýnda cihazýn dayanma ömrü azalýr. Çekmecenin içinde kaymayý önleyen kaplamanýn yerine bir örtü veya bez sermeyiniz. Çekmeceye çok fazla tabak çanak koymayýnýz. Çekmece en fazla 15 kg. aðýrlýk kaldýrabilir. 7

8 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj, cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyen geri dönüþümlü maddelerden yapýlmýþtýr. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tüketimi ve çöp oluþumu azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarabilecek parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine Belediyeniz tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýz evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. Bu konu ile ilgili bilgileri "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünde bulabilirsiniz. 8

9 Ýlk Temizlik ve Ýlk Isýtma Ýlk Kullanýmdan Önce Cihazýn belgeleri arasýnda bulunan tip etiketini, kullanma kýlavuzunun "Tip Etiketi" sayfasýnda öngörülen yere yapýþtýrýnýz. Tabak ýsýtýcýnýn üzerinde koruyucu folyo varsa çekip alýnýz. Çekmecenin içindeki kaymayý önleyen kaplamayý dýþarý çýkartýnýz ve hafif deterjanlý ýlýk su ile siliniz. Daha sonra bir bezle iyice kurulayýnýz. Cihazýn içini ve dýþýný ýslak bir bezle siliniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Kaymayý önleyen kaplamayý tekrar çekmecenin içine yerleþtiriniz. Boþ çekmeceyi en az 2 saat kadar ýsýtýnýz. Bunun için ýsý düðmesini en üst kadmeye getiriniz ("Isý Seçimi") bölümüne bakýnýz. Cihazýn metal parçalarý koruyucu bir madde ile kaplanmýþtýr. Bu nedenle ilk ýsýtma sýrasýnda bir koku duyulur. Oluþan koku ve duman kýsa bir süre sonra yok olur ve cihazýn yanlýþ baðlandýðýný veya bozuk olduðunu göstermez. Mutfaðýnýzý iyice havalandýrýnýz. 9

10 Kullaným Tabak ýsýtýcýyý yiyecekleri ve içecekleri sýcak tutmak, ýsýtmak veya piþirmek için kullanmayýnýz. Yiyeceklerdeki ve içeceklerdeki nem cihazda korozyon oluþmasýna sebep olabilir. Isýnan tabak çanaklarý çekmeceden çýkarmak için koruyucu eldiven kullanýnýz. Cihaz maksimum 15 kg. aðýrlýk kaldýrabilir. Tabak ýsýtma çekmecesinin tabaný tabaklarýn ve fincanlarýn kaymasýný önleyen özel bir malzeme ile kaplanmýþtýr. Çekmecenin Açýlmasý ve Kapanmasý Kumanda Üniteleri Çekmece panelinin ortasýna hafifçe basarak çekmeceyi açabilir veya kapatabilirsiniz. Cihazýn kumanda üniteleri bir adet ýsý düðmesi ve bir adet Açma-/Kapama düðmesinden ibarettir. Bunlar ancak çekmece açýk olduðunda görülebilir. Çekmece kapalý olduðunda cihazýn önündeki kontrol ekranýndan cihazýn açýk olup olmadýðýný anlayabilirsiniz. 10

11 Kullaným Kurallarý Isý Seçimi Tabaklarýnýzý çekmecenin içine yerleþtiriniz. Bir ýsý kademesi seçiniz. Cihazý açýnýz ( ). Düðmenin ýþýðý yanar. Tabak ýsýtma çekmecesini kapatýnýz. Isýnmýþ olan tabaklarý çýkartmadan cihazý kapatýnýz ( ). Tabaklarý dýþarý alabilmek için çekmeceyi dayanma noktasýna kadar dýþarý çekiniz. Isý düðmesi sayesinde yaklaþýk 30 ile 50 C arasýnda kademesiz bir ýsý seçimi yapabilirsiniz. Isý düðmesini sadece saða doðru dayanma noktasýna kadar çevirebilir ve tekrar geri döndürebilirsiniz. Aksi halde düðme bozulur. Kullaným Ýstenilen ýsý derecesine ulaþýldýðýnda rezistans kapanýr. Isý ayarlanan derecenin altýna düþtüðünde rezistans tekrar çalýþmaya baþlar. Fincan ve bardaklarýn önceden ýsýtýlmasý için yaklaþýk 40 C en uygun derecedir. Ýçine sýcak içecekler doldurulacak sürahiler ve kaplar bu derecede önceden ýsýtýlýrsa, daha sonra içindeki içecekler uzun süre sýcak kalýr ve sürahiler buna raðmen elle tutulabilir. 11

12 Kullaným Isýtma Süreleri Isýtma sürecini çeþitli sebepler etkileyebilir: Malzeme ve tabaklarýn kalýnlýðý Çekmeceye konulan tabak miktarý Yerleþtirme þekli Isý ayarý Bunun için kesin bilgiler vermek mümkün deðildir. Dayanak noktasý olarak þu deðerler sayýlabilir: Yaklaþýk 50 C derecede tabaklarýn hepsi 30-40dakikada ýsýtýlabilir. Cihazý kullanýrken tecrübelerinize dayanarak en uygun ayarý kendiniz belirleyebilirsiniz. 12

13 Kullaným Kapasitesi Kapasite sizin tabaklarýnýzýn ölçüsüne baðlýdýr. Örnek 25 Cappuccino-Fincaný, 88 mm veya 56 Espresso-Fincaný, 60 mm Fincan veya bardaklarý aðýzlarý aþaðýya doðru yerleþtirirseniz, ýsýtma iþlemi daha eþit olacaktýr. Tabak, çanak olarak çekmeceye en fazla 15 kg. aðýrlýk konulabilir. 13

14 Temizlik ve Bakým Cihazýn Ön Yüzü, Ýçi Temizlik iþlemleri için asla buhar basýnçlý temizlik aletleri kullanmayýnýz. Buhar elektrik ileten parçalara ulaþabilir ve kýsa devre oluþmasýna neden olabilir. Temizlik iþleri için hiçbir zaman sanayi deterjanlarý kullanmayýnýz, sadece evde kullanýlan deterjanlara izin verilebilir. Kirler oluþtuðunda hemen temizleyiniz. Kirler uzun süre temizlenmezse, çýkarýlmasý güçleþir, cihazýn yüzeyinde renk deðiþtirmeler meydana gelebilir. Bütün kirleri temiz bir süngerli bez, hafif deterjanlý sýcak su ile siliniz. Daha sonra yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Temizlik için deterjansýz mikro elyaflý ýslak bir bez de kullanabilirsiniz. Cihazýn tüm yüzeyi çiziklere karþý hassastýr. Cam yüzeylerde çizikler kýrýklara sebep olabilir. Tüm yüzeyler uygun olamayan temizlik ürünleri ile silindiði takdirde renk deðiþtirebilir. 14

15 Temizlik ve Bakým Yüzeylerin zarar görmemesi için aþaðýdaki temizlik ürünleri kullanmayýnýz: soda-, amonyak, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç çözme maddeleri, toz deterjan, krem deterjan gibi aþýndýrma özelliði olan temizlik ürünleri, çözücü madde içeren deterjanlar, çelik-temizleme maddesi, bulaþýk makinesi deterjaný, fýrýn spreyi, cam temizleme maddesi, aþýndýrýcý sert sünger ve fýrçalar, keskin metal kazýyýcýlar! Kaymayý Önleyen Kaplama Bu kaplama temizlik için dýþarý alýnabilir. Kaymayý önleyen kaplamayý elde, hafif deterjanlý sýcak su ile temizleyiniz ve arkasýndan bir bezle kurulayýnýz. Kaplama iyice kuruduktan sonra tekrar çekmecenin içine yerleþtiriniz. Kaymayý önleyen kaplamayý çamaþýr veya bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz. Bu kaplamayý asla fýrýnda kurutmayýnýz! 15

16 Ne Yapmalý, eðer...? Ne yapmalý, eðer... Elektrikli cihazlarýn tamiri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir.... tabak çanaklar yeterli derecede ýsýnmýyorsa? Þunlarý kontrol ediniz: cihaz açýlmamýþ olabilir. doðru ýsý derecesi ayarlanmamýþ olabilir. ýsýtma süresi yeterli gelmemiþ olabilir. Isýtma sürecini çeþitli nedenler etkileyebilir: Malzeme ve tabaklarýn kalýnlýðý Tabaklarýn miktarý Yerleþtirme düzeni Isý ayarý Verilen süreler ortalama deðerlerdir. En iyi ayarlarý kendi tecrübeleriniz sonucunda elde edebilirsiniz.... cihaz ýsýnmýyorsa? Þunlarý kontrol ediniz: evdeki sigorta atmýþ olabilir. Aþaðýdaki problemler için mutlaka yetkili servise haber veriniz.... tabaklar çok fazla ýsýnýyorsa? Isý ayarlayýcý bozuk olabilir.... cihaz açýldýðýnda Açma-/Kapama düðmesinin ýþýðý yanmýyorsa? Düðmenin kontrol lambasý arýzalý olabilir. 16

17 Sonradan Alýnabilen Aksesuar Bu aksesuarlarý yetkili Miele servislerinden temin edebilirsiniz. Kaymayý Önleyen Kaplama Kaymayý önleyen kaplama tabaklarýn çekmecede jkaymadan saðlam durmasýný saðlar. Mikro Elyaflý Bez Mikro elyaflý bez parmak izlerini ve hafif kirleri hemen yok eder. 17

18 Montaj Ýçin Güvenlik Önerileri Cihazýn montajýndan önce cihazýn tip etiketinde yazýlý baðlantý bilgilerini (akým ve frekans) elektrik þebekesinin verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn zarar görmemesi için bu bilgilerin uyuþmasý þarttýr. Aksi halde uzman bir elektrikçiye haber veriniz. Baðlantý prizinin cihazýn yakýnlarýnda olmasýna dikkat ediniz. Tabak ýsýtýcý sadece Miele firmasýnýn öngördüðü kombinasyonlar için cihazlarla birlikte monte edilebilir. Bunun dýþýndaki cihazlarla bir kombinasyon yapýldýðý takdirde cihazýn güvenle çalýþmasý saðlanamayacaðýndan tüketicinin garanti hakký ortada kalkar. Tabak ýsýtýcýnýn kombine edildiði cihazla arasýnda yeterli taþýma kapasitesini saðlayacak sabit bir ara plaka bulunmalýdýr. Kombine edilen cihaz ara parça olmadan doðrudan tabak ýsýtýcýnýn üstüne yerleþtirilir. Kombine edilen cihazýn montajýnda onun kullanma kýlavuzu ve montaj talimatýný mutlaka dikkate alýnýz. Tabak ýsýtýcýnýn ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý ancak cihazýn güvenle çalýþmasýný saðlayabilecek yetkili ve uzman personel/firma tarafýndan yapýlabilir. Bütün ölçüler mm olarak verilmiþtir. 18

19 Montaj Ölçüleri Kombinasyon Olanaklarý Otomatik Kahve Makinesi Buharlý Fýrýn * Ön Yüzü Cam Olan Cihazlar ** Ön Yüzü Metal Olan Cihazlar 19

20 Cihazýn Yerleþtirilmesi Cihazý dolabýn içine koruma bandýna kadar sürünüz ve hizalayýnýz. Cihaz kasasýnýn düzgün durmasýna dikkat ediniz. Çekmeceyi açýnýz ve cihazý verilen iki vida ile dolap kenarlarýna sabitleyiniz. Kombine edilecek cihazý kendi montaj talimatýnda belirtildiði gibi monte ediniz. 20

21 Cihazýn Hizalanmasý Kombinasyon yapýlacak cihaz da monte edildikten sonra: cihazýn ön tarafý hizalanmalýdýr. tabak ýsýtýcý ile kombine edilen cihaz arasýndaki boþluk dengelenmelidir. Teleskop kýzaklarýnýn üstündeki pullarý düzgün yerleþtirme iþlerinde kullanabilirsiniz. Somunlarý sökünüz ve çekmeceyi dýþarý alýnýz. Cihazýn düzgün durmasý ve aradaki boþluðu ayarlamak için pullarý þu þekilde kullanýnýz. Pozisyonu deðiþtiriniz (çekmecenin üstünde veya altýnda ), her iki taraftaki boþluðu ayarlayýnýz. 21

22 Elektrik Baðlantýsý Cihazýn bir priz üzerinden þebekeye baðlanmasý tavsiye edilir. Bu sayede yetkili servisin iþi kolaylaþacaktýr. Montajdan sonra prizin cihaz yakýnlarýnda olmasýna dikkat ediniz. Fakat elektrik baðlantýsý doðrudan þebekeye yapýlacaksa, o zaman yerel yönetmelikleri iyi bilen ve bunu dikkatle uygulayan uzman bir elektrikçiye bu görevi veriniz. Þebekede her kutup için ayrý bir ayraç bulunmalýdýr. Bu ayraç için 3 mm kontak aralýðý olan bir þalter gereklidir. Yalýtkan þalter, sigorta ve koruyucular bu görevi görür. Baðlantý kablosu zarar görürse, yerine ayný cins özel bir kablo (H 05 VV-F (PVC-izolasyonlu)takýlmalýdýr. Bu kabloyu yetkili servislerden temin edebilirsiniz. Gerekli olan baðlantý bilgilerini fýrýnýn kapaðýný açtýktan sonra görebileceðiniz tip etiketinden öðrenebilirsiniz. Bu bilgilerin evinizin þebeke deðerleri ile uyuþmasý þarttýr. 22

23 Elektrik Baðlantýsý Üretici firma dolaylý dolaysýz zararlardan sorumlu tutulamaz. Hatalý montaj veya kesik veya hasarlý kablolar nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan sorumlu deðildir (örneðin elektrik çarpmasý gibi). Montajdan sonra izolasyonlu kablolar tekrar kontrol edilmelidir. Toplam Güç Tip etiketine bakýnýz. Baðlantý ve Sigorta AC230V/50Hz Aþýrý akým koruma þalteri 10 A B veya C tipi ayýrýcý Hatalý Akým Koruma Þalteri Cihaza bir adet 30mA sigortalý FI-koruma þalteri takýlmalýdýr. Cihaz uzun bir süre kullanýlmadýðýnda 100 ma'lýk bir sigortada FI-koruma þalteri devreye girer. 23

24 Elektrik Baðlantýsý Þebekeden Ayýrma Cihaza gelen elektrik þebekeden ayrýlacaðý zaman: Vidalý sigortalarý Yuvalarýndan tamamen çýkartýnýz veya: Otomatik sigortalarý Kontrol düðmesine (kýrmýzý) ortadaki (siyah) düðme dýþarý atýncaya kadar basýnýz veya: Gömme sigortalarý (Kablo koruyucu þalteri, en az B veya C tipi!): Mandalý 1 (Açýk) pozisyondan 0 (Kapalý) pozisyona getiriniz. veya: FI-Koruyucu Þalteri (Hatalý akým koruyucu þalteri) Ana þalteri 1 (Açýk) pozisyondan 0 (Kapalý) pozisyona getiriniz veya kontrol tuþuna basýnýz. Þebekeyi tekrar açýlmaya karþý emniyete alýnýz. 24

25 Müþteri Hizmetleri, Tip Etiketi Kendinizin gideremediði arýzalar için lütfen: Yetkili Miele satýcýsýný veya Yetkili Miele teknik servisini arayýnýz. Merkez müþteri hizmetlerinin telefon numarasýný kullanma kýlavuzunun arka sayfasýnda bulacaksýnýz. Müþteri hizmetleri sizden cihazýn modelini ve seri numarasýný isteyecektir. Bu bilgileri cihazla birlikte verilen tip etiketinde bulacaksýnýz. Cihazla birlikte verilen tip etiketini buraya yapýþtýrýnýz. Kullanma kýlavuzunun kapak sayfasýndaki model tanýmlamasýnýn tip etiketindeki numara ve modele uyup uymadýðýný mutlaka kontrol ediniz. 25

26 26

27 27

28 Deðiþiklik haklarý saklýdýr./ 0511 EEE yönetmeliðine uygundur M.-Nr / 01

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Tabak/Fincan Isýtma Çekmecesi EGW 6210 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar CS 1011 CS 1021 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Gazlý Ocaklar KM 2256 KM 2257 KM 2257-1 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) FIRIN FIRIN FIRIN KULLANMA KULLANMA KILAVUZU KILAVUZU MODEL MODEL MODEL MODEL SLV 239K SLV 239K SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) 1 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı