[2008] e-üniversite PROJESİ FİZİBİLİTE RAPORU. Kırıkkale Üniversitesi. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "[2008] e-üniversite PROJESİ FİZİBİLİTE RAPORU. Kırıkkale Üniversitesi. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 [2008] e-üniversite PROJESİ FİZİBİLİTE RAPORU Kırıkkale Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Mehmet PINARBAŞI Rahşan ERAKÇORA Yalçın YALÇINKAYA [2008_Kırıkkale] i

2 TABLOLAR DĠZĠNĠ TABLO 1: PROJE BĠLGĠ FORMU TABLO 2: BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ PROJELERĠNE AĠT MALĠYET VE HARCAMALARIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI TABLOSU TABLO 3: ĠHTĠYAÇ ANALĠZĠ TABLO 4: TEKNĠK-SĠSTEM ANALĠZĠ TABLO 5: MALĠYET BĠLEġENLERĠ TABLO 6: EKONOMĠK VE SOSYAL ANALĠZ TABLO 7: PROJE ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORLARI TABLO 8: PROJE TAMAMLAMA RAPORU TABLO 9: KURULUġ BĠT ENVANTERĠ ii

3 ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR DĠZĠNĠ... ĠĠ ĠÇĠNDEKĠLER... ĠĠĠ 1. GĠRĠġ PROJENĠN TANIMI VE KAPSAMI PROJE YERĠ/PĠLOT UYGULAMA ALANI ĠHTĠYAÇ ANALĠZĠ TEKNĠK SĠSTEM ANALĠZĠ VE TASARIMI MALĠYET BĠLEġENLERĠ DanıĢmanlık Hizmeti Donanım Ağ Altyapısı Güvenlik Yazılım Hazır Yazılım Uygulama Yazılım GeliĢtirme Eğitim Veri Ġhtiyacı- SayısallaĢtırma PROJE ĠZLEME VE PERFORMAN DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Proje Ġzleme Raporu Performans Değerlendirme Raporu EKONOMĠK VE SOSYAL ANALĠZ Fayda-Maliyet Analizi Maliyet Etkinlik Analizi iii

4 8.3. Risk Analizi Sosyal Analiz KURULUġ BĠT ENVANTERĠ MEVCUT VEYA UYGULANAN PROJELER HAKKINDA BĠLGĠ Elektronik Yüksek Öğretim Kayıtları Entegre e-kütüphane Sistemi E-ÜNĠVERĠSTENĠN ĠLERĠ SEVĠYE UYGULAMA ADIMLARI SONUÇ KAYNAKLAR FĠZĠBĠLĠTE ANALĠZ TABLOLARI EKLER iv

5 1. GĠRĠġ Bu rapor Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde hazırlanan e-üniversite projesine ait fizibilite etüdü bilgilerini içermektedir. Amaç projenin hem üniversite hem de ülke ekonomisi için maliyetini ve faydalarını tespit etmektir. Proje yürütme organizasyon yapısı Ek 1 de verilmiģtir. Bu yapı BĠT projeleri yürütme aģaması için en uygun yapıdır. ÇeĢitli araģtırmalar ve emsal çalıģmalar araģtırılarak elde edilmiģtir. Proje kapsamında Kırıkkale Üniversitesi yerleģkeleri ele alınmıģ, ileri seviye uygulamalar için ülke geneli üniversite yerleģkeleri düģünülmüģtür. Proje bir kamu BĠT projesi çalıģması kapsamında çeģitli formatlar taranarak geliģtirilmiģ ve fizibilite raporu hazırlanmıģtır. ÇalıĢma yöntemi olarak Kamu BĠT Fizibilitesi Hazırlama Kılavuzunun önerdiği format olan tablolama yöntemi, yani verilerin tablolar yardımı ile sunumu yolu tercih edilmiģtir. ÇalıĢma bulguları BĠT proje maliyetleri, sosyal ve teknik analizler, projenin ekonomik ve sosyal faydaları olarak kısaca açıklanabilir. Projenin ilk yatırım maliyeti yüksek elde edilmiģ, buna karģın elde edilecek faydalar ve mali kazançlar da en yüksek seviyede sonuçlanmıģtır. Maliyet sorunu ise bütçe kaynaklarının elverdiği ölçüte belirlendiği için fazla yük oluģturmayacaktır. Proje kamu BĠT projeleri içerisinde baģarı ile tamamlanması planlana örnek proje olma yolunda ilerlemektedir. 1

6 2. PROJENĠN TANIMI VE KAPSAMI Bu bölümde esas alınan kılavuz gereği Proje Bilgi Formu hazırlanmıģ ve ilgili bilgiler ile doldurulmuģtur. Bu bilgi formunda; projenin adı, varsa yatırım programında yer alan numarası, proje sahibi kuruluģ, projenin amacı ve gerekçesi, sektörü/alt sektörü, yeri, baģlama ve bitiģ yılı, toplam proje tutarı, yıllar itibarıyla talep edilen ödenek tutarı, finansman Ģekli ve karakteristiğinin yanı sıra, projenin bu kılavuzda belirtilen üst politika belgeleriyle iliģkisi ve uyumu tanımlanmıģtır. Ayrıca, projenin planı, organizasyon ve yönetim yapısı ile proje kapsamında geliģtirilecek sistemin diğer kamu kurum ve kuruluģlarına ait bilgi sistemleriyle birlikte çalıģabilirlik gereksinimleri de ilgili bölümlerde tanımlanmıģtır. Formun sonunda hazırlayanlara ait bilgilere de yer verilmiģtir. Bu amaca yönelik hazırlanan Proje Bilgi Formu Tablo 1 de sunulmuģtur. 2

7 3. PROJE YERĠ/PĠLOT UYGULAMA ALANI Bu böümde projenin uygulanacağı Kırıkkale Üniversitesi yerleģke(ler) alanı hakkında bilgiler verilecektir. Fiziksel ve coğrafi özellikler: Kırıkkale üniversitesi ana kampus yerleģkeleri ve diğer ilçe yerleģkelerinin fiziksel ve coğrafi açıdan e- Üniversite sisteminin kurulmasına uygun olduğu, gerekli altyapı ve teçhizatın istenilen Ģekilde kurulumuna elveriģli yapıda bulunduğu tespit edilmiģtir. Projeyi etkileyecek toprak yapısı, coğrafi yerleģim gibi sorunlar asgari düzeye indirilmiģtir. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı: Kırıkkale Üniversitesi yerleģkeleri (özellikle ana yerleģke) elektrik, su ve doğalgaz gibi altyapı kaynaklarını en iyi Ģekilde kullanır durumdadır. Ayrıca halen kullanılan basit de olsa bir haberleģme sistemi mevcuttur. Bu sistemler proje kapsamında geliģtirilecektir. Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve internet hizmetlerini ücretsiz sunarak ekonomik açıdan öğrencilere yük getirmemeyi hedeflemektedir. Üniversite halen bir internet sitesine sahiptir. Bu site vasıtası ile bazı elektronik hizmetler sunmaktadır (akademik bilgi sistemi vs.). Sosyal Altyapı: Kırıkkale Üniversitesi Ģu anda yaklaģık öğrenci ile eğitim öğretime devam etmektedir. Bu miktar projenin uygulanıp geliģtirilmesi için yeterli bir miktardır. Kurumsal Yapılar: Kırıkkale üniversitesi hâlihazırda aģağıdaki Ģemada gösterilen idari birimler vasıtasıyla görevlerini yerine getirmektedir. 3

8 ġekil 1. Kırıkkale Üniversitesi Ġdari birimleri ġeması 4. ĠHTĠYAÇ ANALĠZĠ Ġhtiyaç Analizi, önerilen projenin amacı ve gerekçesine ıģık tutacak Ģekilde söz konusu proje hakkında bilgileri içeren çalıģmadır. Bu çalıģmada, Proje fikrinin hangi ihtiyaçlardan ortaya çıktığı, Proje sonucu sunulması hedeflenen hizmet(ler)in mevcut sunumunda karģılaģılan güçlükler ve yetersizlikler, Projenin hedef kitlesi, Beklenen talep düzeyi, Proje ile hedef kitlenin kanıtlanmıģ ve önceliğe sahip hangi ihtiyaçlarının karģılanacağı, gibi bilgiler ile projenin ortaya çıkmasını destekleyici nitelikteki tüm analizler yapılmıģtır. 4

9 Bu amaca yönelik olarak İhtiyaç Analizi Formu Tablo 3 hazırlanmıģtır. 5. TEKNĠK SĠSTEM ANALĠZĠ VE TASARIMI Teknik-Sistem Analizi, kurumun bilgi sistemi altyapıları ve bu altyapılar üzerinde sunulan ya da sunulması planlanan hizmetlerin mevcut durumunun ortaya konduğu, sorunların ve ihtiyaçların belirlendiği ve incelenen sistem girdilerinin, çıktılarının, süreçlerinin ve kontrol mekanizmasının detaylı olarak analiz edildiği çalıģmadır. Bu çalıģmanın amaçları: Mevcut sistemin analizinin yapılması: Mevcut sistemin detaylı incelenmesi suretiyle sınırlarının belirlenerek uç kullanıcı, hedef kitle ve kurumun hizmet verdiği diğer kurumlar açısından sistemin süreç analizlerinin yapılması, Kurumsal süreçlerinin incelenmesi sonucunda sorunların ortaya konması ve bu yönde cevap verilecek yeni süreç modelinin, ihtiyaçların ve önceliklerin belirlenmesi, Yeni sistem için veri analizinin yapılması ve süreçlerin birbirleriyle iliģkilerini gösteren mantıksal modelin hazırlanması, Yeni sistemin tanımlanan ihtiyaçlara göre BĠT bileģenlerinin ortaya konması, Yeni sistemin kurumsal altyapısının ortaya konmasıdır. Ayrıca bu analizde projenin baģka projelerle varsa olan iliģkilerinden de bahsedilecektir. Bu amaca yönelik hazırlanan örnek Teknik - Sistem Analizi Formu Tablo 4 de sunulmuģtur. 5

10 6. MALĠYET BĠLEġENLERĠ Projeye ait danıģmanlık hizmeti, donanım, ağ altyapısı, güvenlik, yazılım, eğitim ve veri ihtiyacı-sayısallaģtırma kalemlerine iliģkin maliyet bileģenleri detaylı olarak sunulmuģtur. Bu amaca yönelik olarak Maliyet Bileşenleri Tablo 5 ( ) hazırlanmıģtır. AĢağıda maliyet bileģenleri kısaca açıklanmıģtır DanıĢmanlık Hizmeti DanıĢmanlık hizmeti, projenin tümü için yapılan Fizibilite Etüdü çalıģmasından farklı olarak, projenin belirli alt kalem(ler)i için kurum dıģından uzmanlık ihtiyacı olması durumunda alınabilecek hizmetleri kapsamaktadır. BĠT yatırımları için alınabilecek temel danıģmanlık hizmetleri aģağıda verilmiģtir: a) Teknik-sistem analizi: Mevcut iģleyiģ, kurumun görev ve yetkileri kullanma kapasitesi, zayıf ve güçlendirilmesi gereken yönlerin araģtırılması, b) Yazılım GeliĢtirme: Kurum içerisinde oluģturulacak yazılımlar için her aģamada teknik ve teorik destek alınması, c) Süreç Analizleri: Proje süreçlerin doğru ve yerinde iģleyiģinin kontrol edilmesi, d) Teknik Ģartname hazırlanması, e) Projenin yürütülmesi sürecinde kontrol, ölçme ve değerlendirme, standartlara uygunluk açısından değerlendirilmesi için teknik yardım sağlama. 6

11 6.2. Donanım Bu bölümde, kurumun proje kapsamındaki donanım ihtiyaçları (sunucu, masaüstü ve dizüstü bilgisayar, güvenlik duvarı, yazıcı, tarayıcı, kesintisiz güç kaynağı, yedekleme ve depolama birimleri, projeksiyon cihazı, optik okuyucu vb.) ve buna iliģkin bilgiler verilecektir. Tedarik edilmesi planlanan donanımların teknik özellik ve kapasiteleri bu donanımların sağlayacağı hizmetin yoğunluğu ile orantılı olarak seçilmiģ, sunulacak hizmetin gerektirdiğinin ötesinde kapasite ve teknik özelliklere sahip teçhizat talep edilmemesine özen gösterilmiģtir. Tedarik edilmesi planlanan donanımlar için Tablo 5.1 Donanım tablosu hazırlanmıģtır Ağ Altyapısı Bu bölümde; kurulması planlanan ağ yapısı ile ilgili bilgiler verilecektir. Talep edilen ürünlerin maliyetleri verilecektir. Kurulması planlanan ağ altyapısı için Tablo 5.3. Ağ Altyapısı tablosu hazırlanmıģtır Güvenlik Bu bölümde sistemde kullanılacak bilginin güvenliğini ile yazılım ve donanım güvenliğini de sağlayacak güvenlik yazılımları ve donanımları ile bilgiler verilecektir. Kurumun güvenlik altyapısı için Tablo 5.2. Güvenlik Altyapısı tablosu hazırlanmıģtır. 7

12 6.5. Yazılım Kamu kurum ve kuruluģlarında kurumsal kapasitenin geliģtirilmesi, iģ süreçlerinde etkinlik, verimlilik ve Ģeffaflığın artırılması amacıyla kullanılan bilgi ve iletiģim teknolojisi projeleri ve uygulamalarında kritik bileģenlerden bir tanesi de yazılımdır. Yazılım bileģenleri bir firmanın tescili altında lisans ücreti ödenerek ve hazır olarak veya ihtiyaçlar doğrultusunda kurum bünyesinde ya da hizmet satın alma yoluyla temin edilebilmektedir. AĢağıda tedarik Ģekilleri hakkında bilgiler verilmiģtir Hazır Yazılım Hazır yazılımlar için kurumsal donanım ve ağ altyapısına uygunluğunun yanı sıra, yazılımlar arasında kıyaslama yapılarak fiyat, performans ve güncelliği gibi özelliklerine dikkat edilerek seçim yapılmıģtır. Hazır yazılımlar için Tablo Hazır Yazılım tablosu hazırlanmıģtır Uygulama Yazılım GeliĢtirme Bir yüklenici tarafından veya kuruluģ bünyesinde geliģtirilecek yazılımlarda yazılım mühendisliği teknikleri gözetilmiģtir. Bu tekniklerden ġelale Modeli uygun görülmüģtür ve temel aģamaları aģağıda verilmiģtir. a) Analiz : Mevcut durumun analiz edildiği, gereksinimlerin belirlendiği ve projenin ön tasarımının yapıldığı aģamadır. b) Tasarım : Analiz aģamasında belirlenen gereksinimlere uygun Ģekilde iģ, süreç ve veri modelinin ortaya konduğu aģamadır. Veri modeli çalıģması, veri sözlüğü, meta-veri çalıģması ve veri tabanı tasarımını içermektedir. Kodlama aģamasında takip edilecek zaman planı bu aģamada oluģturulacaktır. 8

13 c) Kodlama : Yazılımın tasarım aģamasında oluģturulan modellere uygun Ģekilde geliģtirildiği aģamadır. d) Test : GeliĢtirilen yazılımların test edildiği aģamadır. Birden fazla mekânda çalıģacak yazılımların test aģamasında pilot bölge seçilerek gerçek uygulamada yaģanan sorunlar tespit edilir. Bu aģamada yazılım yeterli olgunluk seviyesine ulaģana kadar test sonuçları kodlama-geliģtirme aģamasında geri dönülerek gereken düzeltmelerin yapılması sağlanır. e) Kurulum : Test aģamasından geçerek yeterli olgunluğa ulaģan uygulama yazılımının yaygınlaģtırıldığı aģamadır. Bu aģamanın baģında öncelikle entegrasyon, yaygınlaģtırma planı ve ekipleri oluģturulmalıdır. YaygınlaĢtırma ekibine yazılımın kurulumu hakkında hazırlanan yönerge ile teknik konularda gereken eğitim verilmelidir. f) Bakım-Güncelleme: Sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması için bakım ve güncelleme planı oluģturulmalıdır. Uygulama yazılımı geliģtirme kalemi için Tablo Uygulama Yazılımı Geliştirme Planı hazırlanmıģtır Eğitim BĠT projelerinin amacına ulaģabilmesi için kurum personelinin proje kapsamında kurulacak sistemin yazılım ve donanım kalemleri üzerindeki kullanım yeteneklerinin geliģiminin sağlanması temel bir zorunluluktur. Proje kapsamında alınacak eğitimlere iliģkin olarak Tablo 5.5. Eğitim tablosu hazırlanmıģtır. 9

14 6.7. Veri Ġhtiyacı- SayısallaĢtırma BĠT projelerinde sistemin sürdürülebilirliğini etkileyen faktörlerden birisi de güncel ve doğru verilerin temin edilmesidir. Tarama ve Kodlama yöntemleri kullanılarak bilgilerin güncel ve doğru kalması sağlanmıģtır. Veri ihtiyacı-sayısallaģtırma kalemi için Tablo 5.6. Veri İhtiyacı- Sayısallaştırma tablosu hazırlanmıģtır. 7. PROJE ĠZLEME VE PERFORMAN DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ 7.1. Proje Ġzleme Raporu Proje planında öngörülen aģamaların zaman-bütçe kısıtlarına uygunluğunun izlenebilmesi amacıyla Proje Ġzleme Raporu hazırlanmıģtır. Bu raporda, proje planında belirlenen zaman ve bütçe hedeflerine ne oranda ulaģıldığına iliģkin bilgiler verilmiģ, varsa proje planından sapmalar ve nedenleri açıklanmıģtır. Bu amaca yönelik olarak Tablo 7.1 baģlığı altında yer alan Proje İzleme Raporu hazırlanmıģtır Performans Değerlendirme Raporu Performans değerlendirme raporu ile fizibilite etüdünde belirlenen performans ölçütleri hedeflerine ne oranda ulaģıldığına iliģkin değerlendirmeler verilmiģtir. Hedeflerden sapmalar varsa bunların nedenleri açıklanmıģtır. Bu amaca yönelik olarak Tablo 7.2 baģlığı altında yer alan Performans Değerlendirme Raporu hazırlanmıģtır. 10

15 8. EKONOMĠK VE SOSYAL ANALĠZ Projenin ekonomik ve sosyal analizi; fayda-maliyet analizi veya maliyetetkinlik analizi ile risk analizi (idari, hukuki, teknik ve mali) gibi temel analizleri içerir. Ekonomik ve sosyal analizde, projenin faydalı ömrü süresince gerçekleģmesi beklenen ilgili fayda ve maliyetler dikkate alınmıģtır. Ġlgili fayda ve maliyet; proje kararı ile doğrudan iliģkili olan fayda ve maliyetleri ifade eder. Devlet planlama TeĢkilatının hazırladığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu nda BĠT projelerinin ekonomik ve mali analizinde kullanılacak indirgenme oranı yüzde 10 olarak verilmiģtir. Hesaplamalar bu oran üzerinden yapılmıģtır Fayda-Maliyet Analizi Fayda-maliyet analizi projenin yatırım dönemi ve ekonomik ömrü süresince ortaya çıkan fayda ve maliyetlerinin bir referans yılına indirgenerek karģılaģtırılması esasına dayanan yöntemdir. Söz konusu analizde kullanılan temel analiz ölçütleri net bugünkü değer ve iç karlılık oranı olmuģtur Maliyet Etkinlik Analizi Bilindiği gibi bazı faydaların parasal değere dönüģtürülmesi mümkün olamamaktadır. Özellikle sosyal içerikli ve/veya altyapı projelerinde bu durum söz konusu olmaktadır. Bu çerçevede projenin yaratacağı faydaların ölçülemediği ya da ölçmeye çalıģmanın maliyetinin yüksek olabileceği durumlarda maliyet-etkinlik analizi kullanılmaktadır. 11

16 Ancak, en ucuz alternatifin seçimini temel alan maliyet-etkinlik analizi, en ucuzun her zaman en iyi alternatif olmaması nedeniyle doğru sonucu veremeyebilmektedir. Bu nedenle, maliyet-etkinlik analizinin uygulanacağı projelerin amacı, kapsamı ve sağlayacağı hizmetin niteliği doğru ve net olarak tanımlanmıģ olmalıdır Risk Analizi Tüm projelerde olduğu gibi BĠT projelerinde de riskler vardır. Bu bölümde idari, teknik, hukuki ve mali riskler irdelenmiģ ve çözüm önerileri getirilmiģtir Sosyal Analiz BĠT projeleri ekonomik faydalarının yanı sıra birtakım sosyal faydaları da beraberinde getirmektedir. Bu sosyal faydaların nicelik olarak ölçülmesi oldukça güçtür. Fizibilite Etüdünün içinde projenin tamamlanması sonrasında beklenen sosyal faydalar ayrıntılı olarak irdelenmiģtir. Ekonomik ve Sosyal Analiz Amacına yönelik olarak Tablo 6 Ekonomik ve Sosyal Analiz Raporu (Tablo 6.1- Tablo6.2) hazırlanmıģtır. 12

17 9. KURULUġ BĠT ENVANTERĠ Kırıkkale üniversitesinde halen kullanılan Bilgi Teknolojileri altyapısı detaylı olmasa da incelenmiģ; BT için kullanılan yazılım, donanım, ağ altyapısı gibi envanter kalemlerinin dökümü çıkarılmaya çalıģılmıģtır. Kesin rakamlara ulaģmak çok zaman alacağından ve masraflı olacağından dolayı bazı envanter kalemlerinin miktarları tahmin edilerek hesaplanmıģtır. Bu amaca yönelik olarak hazırlanan Tablo 9 Kuruluş BİT Envanter Raporu (Tablo 9.1-Tablo 9.5) hazırlanmıģtır. 10. MEVCUT VEYA UYGULANAN PROJELER HAKKINDA BĠLGĠ Bu kısımda Bilgi Toplum Stratejisi gereği uygulanılması düģünülen veya uygulamaya geçmiģ projeler hakkında bilgi verilecektir. Verilen bilgilerin e- Üniversite projesi ile kıyaslamak yapılabilecek cinsten bilgiler olmasına özen gösterilmiģtir. Kısaca bu projeler aģağıdaki gibidir: Elektronik Yüksek Öğretim Kayıtları Proje Sahibi Kuruluş: Yükseköğretim Kurulu Zamanlama: BaĢlangıç: Temmuz 2006 BitiĢ: Ocak 2008 Projenin Amacı ve Tanımı: Yüksek öğretim kurumlarında öğrenci ve ders kayıtlarının elektronik ortamda gerçekleģtirilmesi sağlanacaktır. Projeden Beklenen Faydalar: Üniversite kayıt sürecinin çevrimiçi ortama aktarılması sonucu öğrencilere ve velilere zaman kazancı sağlanacak, birçok belgenin fiziksel olarak çeģitli kurumlardan toplanmasına gerek kalmayacaktır. 13

18 Öğrenciler her sene ders seçim sürecinde okulda fiziksel olarak sıra beklemek zorunda kalmayacak, harç ödemesini de elektronik ortamdan gerçekleģtirebilecektir. Bu, kurum içi verimliliğe de olumlu yönde yansıyacaktır. Öğrenci ve ders kayıtlarının dijital ortama aktarılması kurum içi süreçlerde de verimlilik artıģı sağlayacak, elektronik ortamda gelen baģvurular daha hızlı değerlendirilebilecektir Projenin Tahmini Maliyeti: Entegre e-kütüphane Sistemi Proje Sahibi Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı Zamanlama: BaĢlangıç: Temmuz 2006 BitiĢ: Temmuz 2008 Süre:24 ay Projenin Amacı ve Tanımı: Ülkedeki tüm kütüphanelerde yer alan kaynakların tek bir noktadan sorgulanabilmesi 14

19 Kitap ayırtma, talep, uzatma, ceza ödeme gibi iģlemlerin çevrimiçi gerçekleģtirilmesi; elektronik kanallardan kullanıcılara çeģitli bilgilendirme mesajları(kitap süre dolumu, ceza ödemesi, vb) iletilmesi Seçili kütüphane materyallerine (kitap, tez, saydam, vb) çevrimiçi eriģim imkanı sağlanması Devlet arģivlerinde yer alan en önemli veya en sık kullanılan belgelerin elektronik ortama aktarılması, bu belgelere çevrimiçi eriģim sağlanması Farklı kurumlar tarafından yürütülen e-kütüphane çalıģmalarının birleģtirilmesi Projeden Beklenen Faydalar: Kullanıcıların farklı yerlerde bulunan kaynaklara ulaģabilme imkanının artması, arama süresinin kısaltılması Kitap uzatma veya ceza ödeme gibi iģlemler için fiziksel olarak kütüphaneye gitme zorunluluğunun kalkması, elektronik kanallardan yapılan hatırlatmalarla kullanıcıların hizmet memnuniyetinin artırılması ÇeĢitli kütüphane iģlemlerinin elektronik ortamda yapılması sonucu kütüphanelerde iģ yükünün azalması, arka-ofis süreçlerinin de elektronik ortamda gerçekleģmesi sonucu verimliliğin artması Ortak veritabanı kullanımı ile kütüphaneler arasında kitap paylaģımı ve takibinin kolaylaģması Çevrimiçi sunulan kütüphane materyalleriyle kullanıcılara mekandan bağımsız olarak ve hızlı bir Ģekilde bilgiye eriģim imkanı, mevcut kaynak sayısı ile daha çok kullanıcıya hizmet imkanı 15

20 ArĢiv belgelerinde yer alan çeģitli bilgilerin zamanın yaratacağı olumsuz fiziksel etkilere, yangın gibi risklere karģı daha iyi korunuyor hale gelmesi. Projenin Tahmini Maliyeti: 11. e-ünġverġstenġn ĠLERĠ SEVĠYE UYGULAMA ADIMLARI Projede, pilot uygulama bağlamında Kırıkkale Üniversitesinden uygulanmasından sonra ileri seviyede gerçekleģmesi düģünülen bazı politikalar vardır. Bunlar: Tüm ülke geneli üniversitelerde yerleģik bir e-üniversite altyapısı kurulması. Yapılacak anket çalıģmasının genelleģtirilerek uygulanması. Anket çalıģması sonuçlarından yola çıkarak sistemde iyileģtirilmeler yapılması. Sistemin daha az maliyetle yaygınlaģtırılması. 16

21 Benzer projelerden faydalanarak sistemin geliģtirilmesi. Kullanıcı ihtiyaçlarının sürekli tespiti için bir birim kurulması. Ar-Ge çalıģmalarının sürekli desteklenmesi. Bu standardın tüm üniversitelerde kullanılması için yasal yaptırımlar getirilmesi. E-eğitim ile projeyi destekleme. Sınavların elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak altyapının oluģturulması ve fizibilite raporunun hazırlanması. BĠT alanında yetki öğretim üyesi yetiģtirmek için projeye gerekli donanımın eklenmesi ve fizibilitesinin hazırlanması. Üniversiteler ve YÖK, ÖSYM gibi kurumlar arasındaki tüm bilgi trafiğinin de kontrol edilir hale getirilmesi. 12. SONUÇ e-üniversite gerçekleģtirmek istediği amaçlar doğrultusunda ilerlemiģ ve gerçek bir baģarı yakalamıģtır. Yukarıda bahsedilen benzer projeler içerisinde maliyet açısından olsun sosyal ve teknik faydalar açısından olsun e-üniversite gerçekten tercih edilen proje olmuģtur. Benzer projelerle karģılaģtırma yapılırken dikkat edilecek bir nokta e- Üniversitenin maliyetinin çok çok düģük göründüğüdür. Sanki e-üniversite seçilmesi çok doğalmıģ gibi gelebilir. Fakat projenin ileri seviye adımlarının maliyetleri de düģünülürse hesaplanan maliyetler artacaktır. Yine de örnek proje maliyetlerini geçmeyeceği düģünülmektedir. 17

22 Proje ayrı ayrı sunulan hizmetlerin bir arada sunulmasını sağlaması nedeniyle maliyeti yüksek dahi olsa tercih sebebi olacaktır (teknik ve sosyal fayda yönünden). Raporun sonucunu destekleyecek Proje Tamamlama Raporu Tablo 8 de verilmiģtir. 18

23 KAYNAKLAR 1. E. Kâhya, Mühendislik Ekonomisi, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, EskiĢehir, Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, DPT, e-dönüģüm Türkiye Ġcra Kurulu 4 No lu Karar Eki: Bilgi Toplumuna DönüĢüm Politika Belgesi 4. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ( ) 5. DPT, Kamu Yatırım Projelerinin Planlanması ve Analizi, M. PınarbaĢı, ICT En Ġyi Organizasyonel Yapılanma Raporu, TURKSAT, Ankara, sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu /02/2003 tarihli ve 2003/12 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi. 19

24 FĠZĠBĠLĠTE ANALĠZ TABLOLARI 20

25 Tablo 1: Proje Bilgi Formu 1 Projenin Adı: e-ünġversġte 2 Projenin Numarası: Proje Sahibi KuruluĢ: KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 4 Projenin Amacı ve Gerekçesi: Kayıtların elektronik ortamdan yapılabilmesi. Öğrencilerin Bilgi Teknolojileri kullanımındaki motivasyonunu artırmak. Kütüphane hizmetlerinin elektronikleģtirilmesi. Üniversite iģlemlerinin elektronik ortamda yapılması ile zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlama. Kullanıcıların üniversite hizmetlerini daha doğru bilgi ile ve daha güvenli yapabilmelerini sağlama. Kurulacak sistemin öğrencilerin eğitiminde emsal çalıģma teģkil etmesi ve projede bizzat öğrenciler ile birlikte çalıģmak. Bilgi Toplumu na dönüģüm sürecine katkıda bulunmak. Üniversite hizmetlerinin daha hızlı, kolay ve sürekli yapılabilmesini sağlamak. Bilgi Teknolojileri alanında araģtırma yapmayı ve BT eğitimini teģvik etmek. ġeffaf ve etkin hizmetlerin oluģturulması, hizmet sunumunun iyileģtirilmesi. 5 Sektör / Alt sektörü: BĠLĠġĠM / BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ 6 Proje Yeri: KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ YERLEġKELERĠ 7 Karakteristik: ETÜD-FĠZĠBĠLĠTE RAPORU 8 BaĢlama ve BitiĢ Yılı: Ortası 9 10 Toplam Proje Tutarı: (. Yılı Fiyatlarıyla) Yıllar Ġtibarıyla Ödenek Teklifi: (. Yılı Fiyatlarıyla) Finansman ġekli: ÖZKAYNAK(BÜTÇE) - KREDĠ 12 Projeden Sorumlu Olanlar: Adı Soyadı Görevi Telefon Tarih Ġmza Hazırlayanlar: Mehmet PINARBAġI RahĢan ERAKÇORA Yalçın YALÇINKAYA Onaylayan Ġdareci: Süleyman ERSÖZ Mühendis Mühendis Mühendis Öğr. Gör 13 Projenin Ulusal Plan ve Programlar, e-dönüģüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisiyle ĠliĢkisi e-üniversite daha çok e-dönüģüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisiyle ilgili ortak yanlara sahiptir. Bunlar; 21

26 AB tarafından belirlenen 20 temel e-devlet hizmeti arasında yer almaktadır. Kayıtların elektronik ortamda tek bir noktadan gerçekleģtirilmesi kamu idari giderlerinde düģüģ sağlayacak, kırtasiyecilik azalacak, iģ akıģı hızlanacaktır. Yüksek öğretim ders ve öğrenci iģlemleri geniģ bir kitleye hitap etmekte olup, bunların çevrimiçi gerçekleģtirilmesi ile elektronik ortamda gerçekleģtirilen iģlem yüzdesinde de artıģ sağlanacaktır. Öğrenci ve veliler açısından gerek kullanıcı memnuniyeti gerek zaman tasarrufu gerekse de maliyet avantajı sağlanacaktır. Kendilerini e-üniversite projesinin uygulanmasıyla geliģtiren ve dolayısıyla yetkinleģen çalıģanlar iģ gücünün kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Bilgiye zamanında ve hızlı eriģim sağlanacaktır. Kamuda veriye dayalı karar mekanizmalarının oluģturulması stratejisine katkıda bulunmak. 14 Projenin Kurumun Görev ve e-dönüģüm Stratejisiyle ĠliĢkisi Kırıkkale Üniversitesi bu proje ile aģağıda belirtilen görev ve stratejik hedeflerine ulaģmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin bilgi teknolojileri kavramına alıģması ve BT kullanım yüzdesinin artırılması. Üniversitedeki bilgisayar sayılarının artırılıp, gerekli hallerde eğitim verilebilecek laboratuar imkânlarının oluģturulması. Üniversite hizmetlerini daha hızlı, doğru ve az maliyetle gerçekleģtirerek hem ülke hem de üniversite bütçesine katkıda bulunmak. E-DönüĢüm ve Bilgi Toplum Stratejisi kapsamında üzerine düģen görevi yapmak ve bu projelere katkıda bulunmak. Hizmetlerin elektronik ortamda yapılması ile elde edilecek zaman tasarrufu ile daha baģka projelere yönelmek. Ayrıca Ġhtiyaç Analizi tablosunda belirtilen, projenin ortaya çıkmasında etkili olan ihtiyaçlar da eklenebilir. 15 Projeyi GerçekleĢtirecek Organizasyon Yapısı ve Projede görev alacak personel ve görevleri hakkında bilgi. Bu kısımda projenin yürütülmesinden ve proje yürürlüğe girdikten sonra da yönetim, izleme, kontrol, değerlendirme ve raporlama gibi iģlemleri yürütmekten sorumlu olacak bir birim kurulması gerekmektedir. Bu birim klasik Bilgi-ĠĢlem birimi gibi değil bir direktörlük, koordinatörlük birimi gibi iģleyecektir. Çünkü e-üniversite sadece bilgiyi iģlemeyi değil onun koordinasyonu ve ilgili kurumlar ile paylaģımını da kapsar. Fizibilite etüdü kapsamında belirlenen Bilgi Teknolojileri Daire BaĢkanlığının organizasyon Ģeması Ek 1 de verilmiģtir. Bu Ģemadaki birimlerin kısaca görevleri aģağıda tanımlanmıģtır. Bilgi Teknolojileri Daire BaĢkanlığı: e-üniversite için stratejik seviye yönetim birimi olarak görev yapacaktır. BiliĢim Hukuku ġubesi: e-üniversite kapsamında yürütülen projelerin hukuksal altyapısın değerlendirilmesini yapacaktır. Ayrıca yürütme aģamasında doğacak hukuksal sorunları çözmekle ve bu görevleri yerine getirebilecek insan kaynağına sağlamakla görevli olacaktır. Sistem üzerinde çalıģacak hizmetlerin ve kullanılan bilgilerin etik açıdan farkındalığını sağlayacaktır. Bilgi Güvenliği ġubesi: Kurumun bilgi güvenliğini sağlayacak tedbirleri, politikaları ve ihtiyaçları iģleyen durum ve acil durumlar için ayrı ayrı belirlemekten, geliģtirmekten ve 22

27 uygulamaktan sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk için gerekli olan teknik altyapının araģtırılması, uygun donanımların sağlanması ve altyapının kurulmasından sorumludur. Uygulama ve Yazılım geliģtirme ġubesi: Ġhtiyaç duyulan yazılımların dizaynından ve kurulmasından, hazır alınacak yazılımlara ait teknik özelliklerin belirlenmesinden ve alternatiflerin değerlendirilmesinden sorumludur. Ayrıca çözüme yönelik yazılım alternatifleri belirlemek, yazılımların güncellenmesini ve geliģtirilmesini sağlamak ve yazılım teknolojilerini takip etmekle yükümlüdür. Performans Test ve Kalite ġubesi: ġubelerin dokümantasyon standartlarının belirlenmesi, organizasyon süreçlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenip iyileģtirilmesi ve süreçleri insan odaklı dizayn etmekle sorumludur. Sistem Kurulumu ve Yönetimi ġubesi: Kurulacak sistemler için araģtırma yapmak, kullanılan sistemlerin yenilenmesi için teknolojiyi takip etmek, bu sistemlerin mali analizlerini yapmak ve bu sistemleri teknik olarak yönetmekten sorumludur. Bilgi ĠĢlem ġubesi: Kullanıcıya, hizmeti sunana ve diğer Ģubelere teknik, idari yardım ve servis masası olarak görev yapacaktır. Operasyon Süreç Yönetimi ġubesi: Ġç ve dıģ her türlü biliģim projelerinin yönetiminden, Ģubelerin tüm operasyonlarının yönetim ve standardizasyonu ile sistem süreçlerinin standardizasyonundan sorumludur. Ayrıca bu standardizasyon için gerekli literatür araģtırmasını yaparak uygun standardın belirlenmesiyle yükümlüdür. Ağ ve ĠletiĢim ġubesi: Ağ altyapısının iģletilmesi, kurulması, güvenliği ve yenilenmesiyle yükümlüdür. Ayrıca bu görevlerini yerine getirirken gerekli olan teknik altyapının belirlenmesinden de sorumludur. Bu organizasyon da görev alacak personelin niteliği ve görevleri ise aģağıda kısaca açıklanmıģtır. Her Ģubede en az 1 tane ilgili Ģubenin görevlerini yerine getirebilecek teknik bilgi ile donatılmıģ, üniversitelerin ilgili bölümünden (bu bölüme ve kesin çalıģan sayısına ilgili birim karar verecektir) mezun bir mühendis bulundurulacaktır. Ayrıca BiliĢim Hukuku biriminde biliģim hukuku alanında uzmanlaģmıģ en az bir tane hukukçu bulunacaktır. Ġlgili birimin belirleyeceği sayıda ve teknik donanıma sahip ara elemanlar bulundurulacaktır (ara elemanlar yüksek okul, meslek yüksek okulu tercih sebebi dikkate alınarak belirlenir). Gerekli görüldüğünde Ģube içi ve birimleri arası iģlemlerin yürütülmesi için ilgili birimin ihtiyacı doğrultusunda gerekli görülecek memur ve iģçi istihdamı yapılacaktır. NOT: Fizibilite raporunda maliyet ve iģgücü hesaplarında her personel tipi için ilgili her Ģubeye 1 er adet personel alındığı varsayılmıģtır. 23

28 16 Proje Planı (Faaliyet - Zaman Maliyet Çizelgesi ) 2008 Yılı Fiyatlarıyla Projenin başlangıç tarihi :16/01/ 2008 Faaliyet 1. Ölçümleme ve Analizler I. Yıl II. Yıl 1-3. ay 4-6. ay 7-9. ay ay ay ay ay ay III. Yıl Maliyet (Bin YTL) 445, Ġhtiyaç / Gereksinim Yönetimi ve Analizi 1.2. Risk Yönetimi 2. Ġhtiyaç / Gereksinim GeliĢtirme , , ,5 289, , , , , , ,25 357, Teknik Çözümler 3.394, Donanım Tespiti , , , ,75 996, Yazılım Tespiti , , , , , , ,287 24

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI GĠRĠġ 1. Özet 2. E-Devlet Nedir? 3. ĠĢ Sürekliliği Ve FKM ÇalıĢmalarının E-Devlet Projelerindeki Önemi 4. ĠĢ Sürekliliği Planlaması

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) NA () 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği ön başvurusu yapılmış olan isimli iş fikrime ait İş Planı Dosyası ekte sunulmuştur.

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) NA () 5746 sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 307.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu 21 OCAK 2011 Osman ġahġn MALĠYE BAKANLIĞI Yükseköğretim Hizmetleri Daire BaĢkanı SUNUM PLANI Yükseköğretim Kurumları Bütçeleri Ar-Ge

Detaylı

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL SAYFA 1 / 6 1. AMAÇ TÜRKSAT ın bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla

Detaylı

PROJE İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORLARI ŞABLONU REHBERİ

PROJE İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORLARI ŞABLONU REHBERİ PROJE İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORLARI ŞABLONU REHBERİ Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 1.1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 2 PROJE İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORLARI... 4 2.1 DEVAM EDEN

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Karar Tarihi : 16/05/2017 Karar No : 220 Amaç ve kapsam: MADDE 1- (1) Bu yönetmelik; Erzurum

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI İÇİNDEKİLER İçindekiler Tablo ve şekil listesi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

EK-3 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV FORMU

EK-3 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV FORMU Sağlık Bilimleri Fakültesi Hassas Görevi Olan Personel Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu *Harcama Yetkilisi *Eğitim-öğretim iģleyiģinin, öğrencilerin ve akademik personelin sorunlarını çözüme kavuģturmak

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ, ZĠRAAT VE DOĞA BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUMUNU SAĞLAMAK

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı BTYD 2011 ANKARA COSO YAKLAġIMI ÇERÇEVESĠNDE ĠÇ KONTROL FAALĠYETLERĠNĠN ANALĠZĠ Haziran 2011 BTYD 2011 BTYD 2011 Gündem Gündem 1. Ġç Kontrol Modelleri

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ DERS SUNUMU

SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ DERS SUNUMU SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ DERS SUNUMU Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet DĠLMAÇ Yardımcı Öğretim Elemanı: ArĢ. Gör. Beytullah ERDOĞAN 1 DERS KONU BAġLIKLARI PROJENĠN BAġLATILMASI PROJENĠN EVRELERĠ

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Özel Sektörde Doktoralı Personel İstihdamının

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun ve ODTÜ ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar 16 Mart 2009 ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar http://www.metu.edu.tr/5651

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır Buraya Staj Yaptığı Yer yazılacaktır Buraya Ay, Yıl yazılacaktır

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Bilgi Ġşlem Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Bilgi Ġşlem Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları Sayfa : 1 / 5 Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları GENELGE 2008/7 Bakanlığımız, ilgili kanunların vermiģ olduğu görev ve yetkileri yerine getirme safhasında,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) ĠÇĠNDEKĠLER Tablolar dizini 3 Kadın Sorunlarını

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI DALLARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI DALLARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI IT - Information Technology BT - Bilişim Teknolojileri BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI DALLARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Bilişim Teknolojileri Ağ ĠĢletmenliği Web Programcılığı Veri Tabanı Programcılığı

Detaylı

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların

Detaylı

KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS)

KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS) KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS) PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA ĠÇERĠK İlimizin afetselliği Projenin Tanımı Projenin Yasal Dayanakları KENTGES Strateji Belgesi Kapsamı Proje

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-4/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 28 OCAK 2011, DİYARBAKIR Kapsam Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler Yeni KOSGEB

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1-

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *BEL9B1H4* Sayı : 82018567-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU

ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU 1 in Ait Olduğu Alt Süreci 5 - Enstitü, Yüksekokul, ve AraĢtırma Merkezi Yönetim Yüksekokul, ve T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 504 - GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU Seçilen

Detaylı