Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SHB 3058 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR

2 De erli Müflterimiz, Tebrikler! En popüler ve en üstün özelliklere sahip Çok-Fonksiyonlu Mutfak Robotunu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Bu Mutfak Robotunu en iyi flekilde kullanabilmek için bu Kullan m K lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyunuz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri SATIfi SONRASI H ZMETLER Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar görmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli). This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir

3 ÖNEML UYARILAR Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Elektrikli cihaz kullan lmadan önce afla da belirtilen temel güvenlik kurallar na mutlaka uyulmas gerekmektedir: 1. Cihaz kullanmadan önce tüm talimat okuyunuz. 2. Elektrik flokuna maruz kalmamak ve makinenin zarar görmemesi için kabloyu, fifli ya da cihaz n ana gövdesini suya ya da herhangi baflka bir s v ya sokmay n z. 3. Herhangi bir makine çocuklar taraf ndan ya da çocuklar n yak n nda kullan l yorken çok dikkatli olunuz. 4. B çaklar de ifltirmeden ya da temizlemeden önce güç kablosunu prizden çekiniz. Aksi takdirde, motorun kazayla çal flmas durumunda b çaklar yaralanmaya yol açabilir. 5. Cihaz aç k alanlarda kullanmay n z. 6. Kablonun masa ya da tezgah kenar ndan sarkmamas ya da s cak yüzeylerle temas etmemesi gerekir. 7. Cihaz s cak gazlar n ya da elektrikli ocaklar ya da s cak f r nlar n yak n na ya da içine koymay n z. 8. Cihaz 5 dakikadan daha uzun bir süre boyunca kesintisiz olarak çal flt rmaman z tavsiye edilir. Cihaz kapal duruma getirip 3 dakika bekledikten sonra yeniden çal flt r n z. 9. Güç kablosu, fifl ya da di er parçalarda herhangi bir hasar bulunmamas n kontrol ediniz. Cihaz n ar zalanmas durumunda cihaz kullanmaya devam etmeyiniz, cihaz onarmaya kalk flmay n z ve onar m için servis merkezimize baflvurunuz. 10. Yaralanmaya ve makinenin ar zalanmas na neden olabilece i için kat meyve s kaca filtresi ve motor gibi hareketli parçalarla temas etmeyiniz. 11. Besleme deli inden içeri parmaklar n z ya da yabanc cisimleri sokmaya kalk flmay n z. Besleme hunisinin yerine baflka bir aksesuar kullanmay n z. Kazalara yol açmamak için gözlerinizi besleme deli ine yaklaflt rmay n z. 12. Lütfen cihaz çal fl rken posa haznesini cihazdan ç karmaya kalk flmay n z. 13. Lütfen cihaz n içine su ya da baflka bir s v dökmeye kalk flmay n z. TEKN K VER LER Voltaj : AC V~ 50Hz Çal flma Gücü : 800W Kapasite : 1500 ML hacimli blender C HAZIN ÖZELL KLER * Son derece sessiz yüksek etkili fonksiyon * LED ekranlı, elektrikli kumanda panosu * 5 hız kontrolü ve anlık çalıfltırma * 1.5L Blender cam haznesi ile kolay temizlik için sökülebilir paslanmaz çelik bıçaklar * Çeflitli ihtiyaçları karflılayabilecek 4 de iflik bıçak * Ek ö ütücü fonksiyonu - 2 -

4 C HAZIN TANITIMI Yiyecek flleme Parçalar Kar flt rma ve Ö ütücü Parçalar 1. Ana Gövde 2. AÇMA/KAPAMA Dü mesi 3. Aral kl Çal flt rma Dü mesi 4. SEÇ M Dü mesi 5. Motor mili 6. Ana gövde kapa 7. Cam blender 8. Cam blender kapa 9. Güvenlik flalteri 10. Ö ütücü aparat kapa 11. Ö ütücü aparat 12. Bast rma çember anahtar 13. Yiyecek haznesi 14. Yiyecek haznesi kapa 15. tici tokmak 16. K yma b ça 17. fierit kesme b ça 18. nce flerit kesme b ça 19. Dilimleme b ça 20. B çak tutucusu 21. Kilitleme somunu C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Cihaz n zla birlikte gelen aksesuarları kolayl kla kendiniz tak p ç kartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak n yetkili servise baflvurunuz

5 C HAZIN KULLANIMI Y YECEK fileme TAL MATI 1. Montaj 1. Yiyecek haznesini tak n z. Yiyecek haznesini ana gövdeye yerlefltiriniz; hazneyi saat yönünde çevirerek sabitleyiniz. 2. Yiyecek flleme b ça n Motor miline tak n z (Yaralanmaya maruz kalmamak için b çakla temas etmemeye özen gösteriniz) 3. Ana gövde kapa n ana gövdeye yerlefltiriniz yerine kilitlenene kadar saat yönünde döndürünüz (Ana gövdede güvenlik flalteri bulundu u için kapak yerine do ru bir flekilde tak lmad takdirde makine çal flmayacakt r) 2. Malzemeleri Haz rlama Taze sebze ve meyveler kullan n z (Sert kabuklar soyduktan ve ç kard ktan sonra), havuç ve patates gibi sert malzemeleri ifllemeye bafllamadan önce küçük parçalara bölünüz; Makinede iflleyece iniz etlerin taze olmas na özen gösteriniz (derisini ve kemi ini ç kar n z) ve ifllemeden önce küçük parçalara bölünüz (toplamda 300 g. den fazla olmamal d r). 3. flleme 1. Haz rlam fl oldu unuz sebze ve etleri yiyecek haznesine doldurunuz; 2. Yiyecek Haznesi Kapa n Yiyecek Haznesine tak n z ve saat yönünde çevirerek sabitleyiniz. 3. lk önce AÇMA/KAPAMA dü mesine bas n z ve daha sonra aral kl çal flt rma (PULSE) dü mesine bir ya da iki kez bas n z ve daha sonra yiyecekleri iflleyece iniz h z ayarlay n z (H z seçimi yapmak için lütfen Ana Gövde Kumanda Panosu Kullan m Talimat bölümünü okuyunuz) fier T KESME TAL MATI 1. Montaj 1. Yiyecek haznesini tak n z. B çak seçimini yapaca n z iflleme uygun flekilde gerçeklefltirin. 2. B çaklar tak n z. flleme b ça n B çak Tutucusuna tak n z, yerine sabitlemek için Kilitleme Somununu çeviriniz (Yaralanmaya maruz kalmamak için b çakla temas etmemeye özen gösteriniz) 3. B ça monte edilmifl B çak Tutucusunu Motor Miline tak n z ve sabitleyiniz. 4. Yiyecek Haznesi Kapa n Yiyecek Haznesine tak n z ve kapa saat yönünde çevirerek sabitleyiniz. 5. Ana gövde kapa n ana gövdeye yerlefltiriniz yerine kilitlenene kadar saat yönünde döndürünüz (Ana gövdede güvenlik flalteri bulundu u için kapak yerine do ru bir flekilde tak lmad takdirde makine çal flmayacakt r) 2. Malzemeleri Haz rlama Malzemeleri ifllemeye bafllamadan önce küçük parçalara bölünüz

6 C HAZIN KULLANIMI 3. Kesme 1. AÇMA/KAPAMA Dü mesine bas n z. Daha sonra 3. ya da 4. h z seçene ini tercih ediniz. 2. Haz rlam fl oldu unuz sebze ve eti yiyecek haznesine koyunuz; Yiyecek Haznesi Kapa n Yiyecek Haznesine tak n z ve saat yönünde çevirerek sabitleyiniz. Malzemeleri yavaflça b ça a do ru itiniz. BLENDER KULLANIM TAL MATI 1. Montaj 1. Yiyecek haznesini tak n z ve güvenlik flalterinin aç k oldu undan emin olunuz (Not: Y YECEK HAZNES N N içine hiçbir flekilde b çak takmaya kalk flmay n z) 2. Cam Blenderi ana gövdeye yerlefltiriniz, güvenlik flalterinin aç k oldu undan emin olunuz, aksi takdirde makine çal flmayacakt r. 2. Malzemeleri Haz rlama Taze sebze ve meyveler kullan n z (Sert kabuklar soyduktan ve ç kard ktan sonra), havuç ve patates gibi sert malzemeleri ifllemeye bafllamadan önce küçük parçalara bölünüz. 3. Kar flt rma 1. Haz rlam fl oldu unuz malzemeleri Cam Hazneye doldurunuz. 2. Blenderin azami kapasitesinin 1.5 L oldu unu göz önünde bulundurarak 1:2(malzeme - su) oran nda su ilave ediniz. 3. lk önce AÇMA/KAPAMA dü mesine bas n z ve daha sonra aral kl çal flt rma (PULSE) dü mesine bir ya da iki kez bas n z ve daha sonra iflleyece iniz h z ayarlay n z. Ö ÜTÜCÜ APARATI TAL MATI 1. Montaj Yiyecek haznesini tak n z ve güvenlik flalterinin aç k oldu undan emin olunuz (Not: Y YECEK HAZNES N N içine hiçbir flekilde b çak takmaya kalk flmay n z) 2. Malzemeleri Haz rlama Biber, susam ve kahve çekirdeklerini haz rlay n z. 3. Ö ütme 1. Haz rlam fl oldu unuz malzemeleri Ö ütme Aparat na doldurunuz. 2. Ö ütücü Aparat Kapa n saat yönünde çevirerek sabitlenmesini sa lay n z. 3. Ö ütücü Aparat n ana gövdeye yerlefltiriniz, güvenlik flalterinin aç k oldu undan emin olunuz, aksi takdirde makine çal flmayacakt r. 4. lk önce AÇMA/KAPAMA dü mesine bas n z ve daha sonra aral kl çal flt rma (PULSE) dü mesine bir ya da iki kez bas n z ve daha sonra iflleyece iniz h z ayarlay n z

7 C HAZIN KULLANIMI flleme Süresi Bilgileri flleme Ünitesi Önerilen Süre fllenecek Malzeme K yma B ça 3-15sn. Çeflitli sebzeler ve etleri parçalama fierit Kesme / 5-15sn. Havuç, patates, salatal k vb. malzemeleri Dilimleme B ça dilimleme, uzun uzun ya da jülyen kesme Cam Blender 25-40sn. Meyvelerin suyunu s kma Ö ütücü Aparat 25-50sn. Sert yiyecekleri toz haline getirme (biber, pirinç, kahve çekirde i vb.) Ana Parça Kumanda Panosu Kullan m Talimat H z Seçimi flleme Yöntemi 1., 2. seviye Meyveleri parçalama, kuru ö ütme, et parçalama 3., 4. seviye Parçalara ay rma, harç haline getirme 5. seviye Yumuflak meyveleri iflleme KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz sökmeye kalk flmay n z, bak m merkezimiz ya da sat fl sonras hizmet merkezimiz ile ba lant ya geçiniz. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TAfiIMA VE NAKL YE ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün. Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir

8 TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler 1. Temizlik ifllemini cihaz kulland ktan hemen sonra yapman z iflinizi kolaylaflt racakt r. 2. Güç kablosunu prizden ç karmadan cihaz n dü mesini kapat n z. 3. Meyve suyu s kt ktan sonra cihaz temizlemek için tüm sökülebilir parçalar ç kar n z ve bir miktar deterjan eklenmifl s cak suya dald r n z, yumuflak bir f rça yard m yla temizledikten sonra suyla durulay n z. 4. Blenderi, ö ütme aparat n ya da et k y c s n temizlerken içine bir miktar deterjan eklenmifl s cak su doldurunuz ve üniteyi ana gövdeye tak n z, aral kl çal flt rma (PULSE) tufluna birkaç kez bas n z ve daha sonra suyla y kay p kendi kendine kurumas n bekleyiniz. 5. Üniteyi ana gövdeye geri takmadan önce havayla kurumas n sa lay n z, makinenin tamam kuru ve iyi havaland r lan bir ortamda muhafaza edilmelidir. BAKIM Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. Her kullan mdan sonra temizli inin yap lmas nda fayda vard r. SORUN G DERME Dü meye bas ld nda makine çal flm yor. NEDEN 1. Kapak yerine do ru flekilde tak lmam fl, güvenlik flalteri ba lanmam fl. NEDEN 2. Güç beslemesi yok. ÇÖZÜM 1. Kapa yerine düzgün bir flekilde tak n z ve güvenlik flalterinin tak l olup olmad ndan emin olunuz. ÇÖZÜM 2. Elektrik kesintisi olmad ndan emin olunuz. Cihaz çal flma s ras nda kendi kendine duruyor NEDEN 1. Afl r miktarda malzeme doldurulmufl, motor bloke olmufl. NEDEN 2. Motor uzun süre kesintisiz olarak çal flt r lm fl ya da motorun s cakl k kontrolü bozulmufl. ÇÖZÜM 1. Gücü kapal konuma getirip malzemeleri ç kar n z. ÇÖZÜM 2. S cakl k azald ktan sonra motor yeniden çal flmaya haz r hale gelecektir. ÇÖZÜM 3. Lütfen ürünü ilgili servis merkezine götürünüz. fllenen malzemenin içinde çok fazla posa var NEDEN 1. B ça n filtresi ar zalanm fl. NEDEN 2. Posa haznesi doldu u için posalar taflmaya bafllam fl. ÇÖZÜM 1. B çak filtresini de ifltiriniz. ÇÖZÜM 2. Posa haznesini boflalt p temizledikten sonra cihaz kullanmaya devam ediniz

9 SINBO SHB 3058 FOOD PROCESSOR USER MANUAL ENGLISH Congratulations! You have purchased the most popular and most advanced Multifunctional Food Processor! Please read this User Manual carefully so that you will get the full benefit of this Food Processor. Important Safeguards 1. Read all instructions before using the machine. 2. To prevent electrical shock or damage of the machine, do not immerse cord, plug, or the Main part in water or other liquids. 3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. 4. Unplug power cord before removing changing blades or cleaning. Otherwise, the blades could cause personal injuries if the motor starts accidentally. 5. Do not use outdoors. 6. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface. 7. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven. 8. Continuous cycle of no more than 5 minutes is recommended. Re-start the machine after switching off the power and pausing for 3 minutes. 9. Please check whether there is any damage on power cord, plug or other components. Please stop using in case of damage, do not repair and turn to service center instead. 10. Contact to moving parts like juicing filter and motor is not suggested on consideration of avoiding personal injury and damage to machine. 11. Please do not put your fingers or non-food material into the feeding hole. Feeding chute are not allowed to be replaced. Keep your eyes away from feeding hole to avoid accident. 12. Please do not take away the pulp container while operation. 13. Please do not add water or any other liquid into the machine. Specifications & Features Model Name : SHB 3058 Power Supply: AC V/50Hz Rated Power: 800W * Distinctive low noise with high efficient functions * Electrical control panel with LED display * 5 speed plus pulse control * 1.5L glass jug for blender with removable stainless steel blade for easy cleaning * 4 different blades to meet your various requiremnt * Extra grinder function for your favorite - 8 -

10 PARTS DESCRIPTION Food Processing Part Mixing & Grinding Parts 1. Main part 2. Power ON/OFF button 3. PULSE button 4. CHOOSE button 5. Transmission rod 6. Main part lid 7. Glass blender 8. Glass blender lid 9. Safety switch 10. Milling unit lid 11. Milling unit 12. Pressing ring switch 13. Food container 14. Food container cover 15. Pusher 16. Processing blade 17. Stripes cutting blade 18. Small-stripes cutting blade 19. Slicing blade 20. Blade holder 21. Locking nut USAGE INSTRUCTIONS FOOD PROCESSING INSTRUCTION 1. Assembling 1. Assembling food container Put the food container onto the main part; rotate the container clockwise to fix it. 2. Install Processing blade onto the Transmission rod (Do not touch the blade to avoid injury) 3. Place the main part lid on the main part, rotate clockwise till reaching the locking position (Since there is a safety switch in the main part, the machine will not work if the lid is not installed properly) - 9 -

11 USAGE INSTRUCTIONS 2. Material Preparing Choose fresh vegetables and fruits (after pealing and taking off hard shell), cutting hard material, such as carol & potato, into small pieces before processing; For processing meat, please choose fresh meat (after taking out skin and bone) and cut it into smaller pieces (no more than 300g in total). 3. Processing 1. Add the prepared vegetables and meat into food container; 2. Place the Food Container Cover onto the Food Container and rotate the cover clockwise till reaching the locking position. 3. Press the power ON/OFF button firstly and then choose PULSE, press for one, or two times, then choose different speed for processing(please refer to the Usage Instruction of Main Part Control Panel for speed choosing) STRIPES CUTTING INSTRUCTION 1. Assembling 1. Assembling food container Choose blades accordingly. 2. Installing Blades Install Processing blade onto the Blade Holder, rotate the Locking Nut to fix it (Do not touch the blade to avoid injury) 3. Place the installed Blade Holder into the Transmission Rod and fix it. 4. Place the Food Container Cover on the Food Container; rotate clockwise till reaching the locking position. 5. Place the main part lid on the main part, rotate clockwise till reaching the locking position (Since there is a safety switch in the main part, the machine will not work if the lid is not installed properly) 2. Material Preparing Cut materials into small pieces before processing. 3. Cutting 1. Press the ON/OFF button. Then choose 3rd, or 4th speed. 2. Add the prepared vegetables and meat into food container; Place the Food Container Cover onto the Food Container and rotate the cover clockwise till reaching the locking position. Push the material onto the blade slowly. BLENDER USAGE INSTRUCTION 1. Assembling 1. Assemble food container and make sure the safety switch is on (Note: Do not install any blades inside the FOOD CONTAINER)

12 USAGE INSTRUCTIONS 2. Place Glass Blender into main part, make sure the safety switch is on, otherwise the machine will be work. 2. Material Preparing Choose fresh vegetables and fruits (after pealing and taking off hard shell), cutting hard material, such as carol & potato, into small pieces before processing. 3. Blending 1. Add the prepared material into Glass Blender. 2. Add some water with proportion of 1:2(material to water), and the max. capacity of blender is 1.5L. 3. Press the power ON/OFF button firstly and then choose PULSE, press for one or two times, then choose different speed for processing. MILLING INSTRUCTION 1. Assembling Assemble food container and make sure the safety switch is on (Note: Do not install any blades inside the FOOD CONTAINER) 2. Material Preparing Prepare pepper, sesame and coffee bean for grinding. 3. Milling 1. Add the prepared material into Milling Unit. 2. Rotate the Milling Unit Lid clockwise till reaching the locking position 3. Place Milling Unit into main part, make sure the safety switch is on, otherwise the machine will be work. 4. Press the power ON/OFF button firstly and then choose PULSE, press for one or two times, then choose different speed for processing. Processing Period Reference Processing Unit Suggested Period Target Material Processing Blade 3-15sec. Grinding various vegetables, meats Stripes Cutting/Slicing Blade 5-15sec. Cutting carol, potato, cucumber, etc. into slice, bar or thread Glass Blender 25-40sec. Mixing fruit pieces into juice Milling Unit 25-50sec. Milling solid food into powder (such as pepper, rice, coffee bean etc.)

13 USAGE INSTRUCTIONS Usage Instruction of Main Part Control Pane Speed Choice Processing Method 1st,2nd speed Mixing fruit, dry milling, meat grinding 3rd, 4th speed Pieces cutting, stuffing processing 5th speed Softer fruit processing Cleaning and Maintenance 1. After operation, it is easier to clean the machine immediately. 2. Switch off the machine before unplugging the power cord. 3. While cleaning after juicing, uninstall the detachable parts and soak them in warm water with some detergent, clean them with soft brush and then flush with clean water. 4. While cleaning blender, milling unit or meat grinder, add some warm water with detergent inside, place the unit onto the main part, press PULSE for several times and then put in into water for washing, the airing. 5. Airing before install back to main part, the whole machine should be stored at ventilated and dry place. Trouble Shooting Switching on machine, not work. 1. Lid is not installed properly, safety switch is not connected. 2. No power supply. 1. Install lid properly, and make sure the safety switch is not connected. 2. Check and get through electricity. Stop working while operation 1. Material overloaded, motor is blocked. 2. Being operated continuously over-time, motor or the temperature control of motor is damaged. 1. Switch off the power and take out materials. 2. The motor will re-position after the temperature decreases. 3. Turn to specified service center. Too much impurity inside 1. Filter of blade is damaged. 2. Pulp container is full, pulp over brimming. 1. Change blade filter. 2. Empty and clean pulp container, then re-operate

14 SINBO SHB 3058 ROBOT DE CUISINE MODE D'EMPLOI FRANÇAIS Félicitations! Merci d avoir choisi ce robot de cuisine à multiple-fonctions le plus populaire ayant les meilleures fonctions. Lisez attentivement ce manuel pour pouvoir utiliser ce robot de cuisine d une meilleure façon. AVERTISSEMENTS IMPORTANTS 1. Lisez le manuel en entier avant de commencer à utiliser l appareil. 2. Ne plongez pas le cordon, la fiche ou le corps principal de l appareil dans l eau ou dans d autre liquide quelconque afin d éviter de subir un choc électrique ou d éviter que la machine s endommage. 3. Soyez très attentif lorsqu une machine quelle conque est utilisée par un enfant ou lorsqu elle fonctionne à proximité des enfants. 4. Débranchez le cordon d alimentation de la prise de courant avant de changer les couteaux ou avant le nettoyage. Dans le cas contraire les lames peuvent causer une blessure si le moteur se met en marche accidentellement. 5. N utilisez pas l appareil dans des espaces libres. 6. Le cordon ne doit pas pendre du bord de la table ou de l établi, et ne doit pas être en contact avec des surfaces chaudes. 7. N apposez pas l appareil à l intérieur ou à proximité des gaz chauds ou des chauffes électriques ou des fours chauds. 8. Nous vous conseillons de ne pas faire marcher l appareil pendant plus de 5 minutes sans faire de pause. Arrêtez l appareil puis remettez-le en marche après avoir attendu pendant 3 minutes. 9. Vérifiez que le cordon d alimentation, la fiche électrique ou que les autres pièces ne sont pas endommagées. Ne continuez pas à utiliser l appareil au cas où il tombe en panne, ne tentez pas de le réparer mais consultez notre centre de service pour la réparation. 10. Ne vous mettez pas en contact avec les pièces amovibles telles que le filtre de centrifugeuse ou le moteur étant donné que cela peut causer une blessure ou une panne d appareil. 11. Ne tentez pas d introduire vos doigts ou autres objets allogènes à travers la cheminée de remplissage. N utilisez pas un autre accessoire au lieu de l entonnoir de remplissage. N approchez pas vos yeux à l orifice de remplissage afin d éviter tout accident. 12. Veuillez ne pas essayer de retirer le récipient de pulpe de l appareil lorsque l appareil est en marche. 13. Veuillez ne pas tenter de verser de l eau ou d autre liquide à l intérieur de l appareil

15 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Nom du Modèle: SHB 3058 Source de Puissance: AC V/50Hz Puissance Nominale: 800W * Très silencieux avec plusieurs applications * Panneau de commande avec affichage LED * 5 Vitesses et pulse * Blender en verre de 1.5L avec lame en acier inoxydable amovible pour nettoyage facile * 4 different lames pour plusieurs applications * Extra moulin de café Pièces de votre robot de cuisine Pièces de traitement d aliment Pièces de mixage et de moulage 1. Corps principal 2. Bouton de MARCHE / ARRÊT 3. Bouton de Fonctionnement Discontinu 4. Bouton de SÉLÉCTION 5. Mille de Moteur 6. Couvercle de Corps Principal 7. Mixeur en Verre 8. Couvercle de Mixeur en Verre 9. Interrupteur de Sécurité 10. Couvercle de l Appareil Mouleur 11. Appareil Mouleur Clef Circulaire de Pression 13. Récipient d Aliment 14. Couvercle de Récipient d Aliment 15. Poussoir 16. Couteau de Hachage 17. Couteau de Coupe en Bandes 18. Couteau de Coupe en Bandes Fines 19. Tenant de Couteau 20. Écrou de Verrouillage 21. Locking nut

16 MODE D EMPLOI INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT D ALIMENTS 1. Montage 1. Montez le récipient d aliment. Installez le récipient d aliment au corps principal ; fixez le récipient en le tournant dans le sens horaire. 2. Montez le couteau de traitement d aliment au mille de moteur (Ayez soin de ne pas vous contacter avec le couteau afin de ne pas subir de blessure). 3. Installez le couvercle du corps principal au corps principal et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu il s installe à sa place (La machine ne fonctionnera pas tant que le couvercle n est pas installé correctement étant donné qu un interrupteur de sécurité existe au corps principal). 2. Préparation des matériels Utilisez des fruits-légumes frais. (Après avoir pelé et enlevé les peaux dures), coupez en petits morceaux les matériels durs comme les carottes ou les patates avant de les traiter; Veillez à ce que les viandes que vous allez traiter dans la machine soient fraiches (enlevez la peau et l os) et divisez en petits morceaux avant de les traiter (ne doit pas être plus de 300 gr. en total). 3. Traitement 1. Remplissez dans le récipient d aliment les légumes et les viandes que vous avez préparé; 2. Montez le couvercle de récipient d aliment au récipient d alimentation et fixez-le en le tournant dans le sens horaire. 3. Pressez tout d abord le bouton de MARCHE/ARRÊT et ensuite pressez une ou deux fois le Bouton de Fonctionnement Discontinu (PULSE) et plus tard ajustez la vitesse à la quelle vous allez traiter les aliments. (Veuillez lire le chapitre de «Mode d emploi de Panneau de Commande de Corps Principal» pour faire votre choix de vitesse). INSTRUCTIONS DE COUPE EN BANDE 1. Montage 1. Montez le récipient d aliment. Faites votre choix de couteau de façon convenable au traitement que vous allez faire. 2. Montez les couteaux. Montez le couteau de traitement au Tenant de Couteau, tournez l Écrou de Verrouillage pour le fixer à sa place. (Ayez soin de ne pas vous contacter avec le couteau afin de ne pas subir de blessure). 3. Montez au Mille de Moteur le Tenant de Couteau dont le couteau est monté puis fixez. 4. Montez le Couvercle de Récipient d Aliment au Récipient d Aliment et fixez-le en le tournant dans le sens horaire. 5. Installez le Couvercle du Corps Principal au Corps Principal et tournez-le dans le sens

17 MODE D EMPLOI horaire jusqu'à ce qu il s installe à sa place (La machine ne fonctionnera pas tant que le couvercle n est pas installé correctement étant donné qu un interrupteur de sécurité existe au Corps Principal). 2. Préparation des Matériels Divisez les matériels en petit morceaux avant de commencer à les traiter. 3.Coupe 1. Pressez le bouton de MARCHE/ARRÊT. Et puis préférez le 3ème ou le 4ème choix de vitesse. 2. Mettez les légumes et la viande que vous avez préparé dans le Récipient d Aliment; Montez le Couvercle de Récipient d Aliment au Récipient d Aliment et fixez-le en le tournant dans le sens horaire. Poussez doucement les matériels vers le couteau. MODE D EMPLOI DE MIXEUR 1. Montage 1. Montez le Récipient d Aliment et assurez-vous que l interrupteur de sécurité est en marche (Remarque: N essayez jamais de monter un couteau d aucune façon dans le RÉCIPIENT D ALIMENT). 2. Installez le Mixeur en Verre au Corps Principal, assurez-vous que l interrupteur de sécurité est en marche, sinon la machine ne fonctionnera pas. 2. Préparation des matériels Utilisez des fruits-légumes frais. (Après avoir pelé et enlevé les peaux dures), coupez en petits morceaux les matériels durs comme les carottes ou les patates avant de les traiter; 3. Mixage 1. Remplissez dans le Récipient en Verre les matériels que vous avez préparé. 2. Rajoutez l eau dans les proportions de 1:2(matériel - eau) en prenant en considération que la capacité maximum du mixeur est de 1.5 Lt. 3. Pressez tout d abord le Bouton de MARCHE/ARRÊT et ensuite pressez une ou deux fois le Bouton de Fonctionnement Discontinu (PULSE) et plus tard ajustez la vitesse à la quelle vous allez traiter les aliments. INSTRUCTIONS D APPAREIL MOULEUR 1. Montage Montez le Récipient d Aliment et assurez-vous que l Interrupteur de Sécurité est en marche (Remarque: N essayez jamais de monter un couteau d aucune façon dans le RÉCIPIENT D ALIMENT)

18 MODE D EMPLOI 4. Préparation des matériels Préparez le poivron, les sésames et les grains de café. 2. Moulage 1. Remplissez dans l Appareil de Moulage les matériels que vous avez préparé. 2. Fixez le couvercle de l Appareil Mouleur en le tournant dans le sens horaire. 3. Installez l Appareil Mouleur au Corps Principal, assurez-vous que l interrupteur de sécurité est en marche, sinon la machine ne fonctionnera pas. 4. Pressez tout d abord le Bouton de MARCHE/ARRÊT et ensuite pressez une ou deux fois le Bouton de Fonctionnement Discontinu (PULSE) et plus tard ajustez la vitesse à la quelle vous allez traiter les aliments. Renseignements de Durées de Traitement Unité de traitement Durée conseillée Matériel à traiter Couteau de hachage 3-15sec. Morcellement différents légumes et viandes Coupe en bande / Couteau de tranchage 5-15sec Tranchage des matériels tels que les carottes, les patates, lesconcombres, etc. coupe longue ou Julienne. Mixeur en verre 25-40sec. Pressage des jus de fruits Appareil mouleur 25-50sec. Transformation des aliments durs en poudre (poivron, riz, grains de café, etc.) Mode d emploi de panneau de commande de la pièce principale Choix de Vitesse Direction de Traitement 1er 2ème niveau Morcellement des fruits, moulage à sec, morcellementde viande 3ème 4ème niveau Division en morceaux, transformation en forme d ingrédient 5ème niveau Traitement des fruits mous Nettoyage et Entretien 1. Cela vous facilitera la tache de faire l opération de nettoyage tout de suite après vous avez utilisé l appareil. 2. Mettez le bouton de l appareil en arrêt avant de débrancher le cordon d alimentation de la prise. 3. Pour nettoyer l appareil après avoir pressé du jus de fruit, retirez tous les accessoires démontables et trempez-les dans de l eau chaude à la quelle vous aurez ajouté un peu

19 NETTOYAGE ET ENTRETIEN de détergeant, rincez à l eau après avoir nettoyé à l aide d une brosse douce. 4. Pour nettoyer le mixeur, l appareil de moulage ou le hachoir de viande ; remplissezy de l eau chaude à la quelle vous aurez ajouté un peu de détergeant, et montez l unité au corps, appuyez quelques fois sur le Bouton de Fonctionnement Discontinu (PULSE) ensuite lavez et attendez que cela sèche tout seul. 5. Assurez que l unité se sèche à l air avant de le remonter au corps principal, la totalité de la machine doit être conservée dans un milieu sec et bien aéré. Dépannage La machine ne fonctionne pas lorsqu on appuie sur le bouton. 1. Le couvercle n est pas monté à sa place correctement, l interrupteur de sécurité n est pas connecté. 2. Il n y a pas d alimentation 1. Montez le couvercle à sa place correctement et assurez-vous que l interrupteur de sécurité est bien connecté. 2. Assurez-vous qu il n y pas de coupure d électricité. L appareil s arrête tout seul lors du fonctionnement. 1. Une quantité excessive de matériels a été remplie, le moteur est bloqué. 2. Le moteur a été mis en marche pour une longue durée sans cesse ou le contrôle de température du moteur est en panne. 1. Mettez l alimentation en état d arrêt et retirez les matériels. 2. Le moteur deviendra prêt à marcher à nouveau lorsque la chaleur aura diminué. 3. Veuillez porter le produit au centre de service concerné. Il ya trop de pulpe dans le matériel traité. 1. Le filtre du couteau est en panne. 2. Les pulpes ont commencé à déborder puisque le récipient de pulpe est plein. 1. Remplacez le filtre de couteau. 2. Continuez à utiliser l appareil après avoir vidé et nettoyé le récipient de pulpe. Préservez ces instructions comme source de consultation ultérieure. Le signe de poubelle avec une croix dessus signifie que l appareil usé et dont la vie d usage est terminé doit être éliminé de façon respectueuse envers l environnement. Vous pouvez avoir plus d informations au sujet de transmission de l appareil au centre de recyclage en vous contactant avec les autorités locales

20 SINBO SHB 3058 KEUKENROBOT GEBRUIKSHANDLEIDING NEDERLANDS Proficiat! U hebt de meest gevraagde en meest geperfectioneerde Multifunctionele Keukenrobot aangekocht. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig om optimaal van uw keukenmachine te kunnen genieten. Belangrijke Veiligheidsinstructies 1. Neem de handleiding volledig door vooraleer het apparaat te gebruiken. 2. Dompel het snoer, de stekker of de behuizing niet in water of in een andere vloeistof om elektrische schok en beschadiging van het apparaat te voorkomen. 3. Let vooral goed op als u het apparaat gebruikt terwijl er kinderen in de buurt zijn. 4. Neem altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de messen verwisselt of reinigt. Ingeval de motor per ongeluk zou aanslaan kunnen de messen letsel veroorzaken. 5. Gebruik het apparaat niet buitenhuis. 6. Laat het snoer niet over de rand van tafel of werkblad hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken. 7. Plaats het apparaat niet op of nabij een heet elektrisch vuur, een gasfornuis of in een hete oven. 8. Het is aangeraden het apparaat niet langer dan 5 minuten onafgebroken te gebruiken. Schakel daarna het apparaat uit en laat de motor 3 minuten afkoelen voordat u het opnieuw aanzet. 9. Vergewis u ervan dat het snoer, de stekker of andere onderdelen van het apparaat niet beschadigd zijn. Gebruik het apparaat niet als het defect is of niet normaal functioneert. Tracht nooit zelf herstellingen uit te voeren, contacteer hiervoor een bevoegde Service. 10. Raak niet aan roterende onderdelen zoals de fruitsapfilter of de motor om verwondingen en beschadiging van het apparaat te voorkomen. 11. Stop nooit uw vingers of een vreemd voorwerp in de vulopening en kijk niet van dichtbij rechtstreeks in de vulopening om ongelukken te voorkomen. Gebruik uitsluitend de meegeleverde vultrechter. 12. Demonteer het pulpreservoir niet terwijl het apparaat in werking is. 13. Giet geen water of een andere vloeistof in de machine. Technische Specificaties Model: SHB 3058 Stoombron: Ac V/50Hz Vermogen: 800W * Laag geluidsniveau en hoge efficiency * Electronisch bedieningspaneel met LED display * 5 snelheden plus pulse instelling * 1.5L glazen beker voor blender met verwijderbare RVS messen voor eenvoudige reiniging

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3053 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR * KAHVE ÖGÜTME APARATI LE B RL KTE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SHB 3053 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR * KAHVE ÖGÜTME APARATI LE B RL KTE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

SHB 3057 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

SHB 3070 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI FR Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

SCM 2921 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SHB 3054 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR * KAHVE ÖGÜTME APARATI LE B RL KTE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

SHB 3036 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

SHB 3028 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

SVC 3458 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

SHB 3051 KIYMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SJ 3133 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi ÖNEML GÜVENL K TAL MATI LÜTFEN KILAVUZU D KKATL B R fiek LDE OKUYUP BAfiVURU KAYNA I OLARAK SAKLAYINIZ Cihaz kullanmaya bafllamadan

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SCM 2625 ESPRESSO KAHVE MAK NES

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

SHB 3028 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF676, SCF675 EN Introduction The Philips AVENT Glass bottle sleeve is designed to specifically fit the Philips AVENT Natural Glass feeding

Detaylı

SK 2395 SU SEB L KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur.

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu

Detaylı

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25 JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd 1 15.09.2011 16:43:25 TECHNICAL DATA Model Reference J02953xxxx Calibre Jaquet Droz 6885-S Power reserve 40 hours Number of jewels 37 Case Stainless steel Diameter: 45 mm

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SK 2376 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SK 2376 KETTLE KULLANIM TAL MATI G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

SHB 3041 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 7018 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SCM 2922 ELEKTR KL CEZVE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

SVC 3457 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

E F D C G B R Q A H L-1 I L-2 J K O M P N - 2 -

E F D C G B R Q A H L-1 I L-2 J K O M P N - 2 - SCM 2937 KAHVE MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SCM 2926 KAHVE MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

Инструкция Sinbo SCM-2917. Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SCM-2917. Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SCM-2917. Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SCM 2917 KAHVE MAK NASI KULLANMA

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SK 2369 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

SHB 3102 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR www.sinbo.com.tr 1 2 5 3 4-1 - TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun!

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6 Otomatik Do ray c Kullanma K lavuzu BKK 9 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

SHB 3036 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SCO 5023 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz

Detaylı

SHB 3042 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR UA DE G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 7005 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8454.10.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi R Blok No:

Detaylı

SHB 3029 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) NL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam yla v

De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam yla v SDF 3827 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SK 2371, SK 2372 KETTLE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

Istruzioni d uso Notice de montage Instruction sheet Gebruiksinstructies Kullanma kılavuzu M7 M01 A 1 B 1 C 4 D 4 E 1 F 2 G 1 E C

Istruzioni d uso Notice de montage Instruction sheet Gebruiksinstructies Kullanma kılavuzu M7 M01 A 1 B 1 C 4 D 4 E 1 F 2 G 1 E C PART. Y428D Istruzioni d uso Notice de montage Instruction sheet Gebruiksinstructies Kullanma kılavuzu 0/2-0 GF A B M M0 A B C 4 D 4 E F 2 G E C D F G 2 8 08 08 0 40 40 Nm 4 Nm Nm LOCK ø4...mm max x F

Detaylı

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU HR AR UA G R fi ÖNEML GÜVENL K TAL MATI LÜTFEN KILAVUZU D KKATL B R fiek LDE OKUYUP BAfiVURU KAYNA I OLARAK SAKLAYINIZ Cihaz kullanmaya

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SFH 3326 ELEKTR KL YA LI RADYATÖR KULLANMA KILAVUZU

SFH 3326 ELEKTR KL YA LI RADYATÖR KULLANMA KILAVUZU SFH 3326 ELEKTR KL YA LI RADYATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR DE 2000W G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE FR Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SFH 3321 : 1500W SFH 3322 : 2000W

SFH 3321 : 1500W SFH 3322 : 2000W SFH 3321, SFH 3322 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR SFH 3321 : 1500W SFH 3322 : 2000W G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Trima Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Trima kulak burun k l temizleme

Detaylı

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SDF 3822 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN

SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN TR EN FR NL AR SP 5204 P ZZA YAPMA MAK NASI (Elektrikli Piflirici) PIZZA PAN HR ES RU KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

550 W MİO GLASS 0.5 KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

550 W MİO GLASS 0.5 KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG MÇİFT KATLI PASLAN MİO GLASS AR 1043 CAM HAZNELİ DOĞRAYICI AR 1043 CHOPPER WITH GLASS BOWL AR 1043 ZERSCHNEIDER MIT GLASBEHÄLTER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 550 W Ç E L İ K

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SKS 4513 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

RF 600 RF 700 RF 800

RF 600 RF 700 RF 800 RF 600 RF 700 RF 800 REPEL RF 800 ELECTRONİC ANIMAL & RAT REPELLER Fare Haşere Yarasa kovucu cihaz eşsiz ve dayanıklı metal kasa tasarımı,elektrikli ve pilli kullanıma uygun ve zaman ayarlı çalışma özelliği

Detaylı