DIfi POL T KA ANAL Z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIfi POL T KA ANAL Z"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2947 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1903 DIfi POL T KA ANAL Z Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Cengiz ER fien (Ünite 1-5, 7) Yrd.Doç.Dr. Bar fl KESG N (Ünite 6) Doç.Dr. Ertan EFEG L (Ünite 8) Editör Doç.Dr. M. Murat ERDO AN ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc lar Doç.Dr. Murat Ataizi Yrd.Doç.Dr. Mestan Küçük Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil Yaz m Dan flman Emine Koyuncu Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi D fl Politika Analizi ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii D fl Politika Analizi ve Kuramsal Yaklafl mlar... 2 G R fi... 3 DIfi POL T KA ANAL Z NDE KULLANILAN ANAL Z SEV YES YAKLAfiIMI 5 Birey Seviyesinde Analiz... 5 Devlet Seviyesinde Analiz... 6 Sistem Seviyesinde Analiz... 7 Seviyeler Aras letiflim... 7 DIfi POL T KA ANAL Z N N GEL fi M SÜREC VE TEMEL KURAMSAL YAKLAfiIM... 8 Yak n Dönem D fl Politika Analizi Çal flmalar D fl Politika Analizinin Katk s DIfi POL T KA ANAL Z NDE KULLANILAN ARAfiTIRMA YÖNTEMLER.. 12 çerik Analizi Vaka Analizi Deneysel Yöntem Anket Yöntemi Bilgisayar Modelleri ve Simulasyonlar OKUYUCULAR Ç N ÖNEML HATIRLATMALAR K TABIN ÇER Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Liderlerin D fl Politika Üretimindeki Rolü: Bireysel Unsurlar G R fi DIfi POL T KA YAPIMINDA L DERLER N ROLÜ VE PS KOLOJ K UNSURLAR Psikolojik Unsurlar n D fl Politika Çal flmalar ndaki Kullan m K fi L K VE KARAKTER NANÇLAR VE NANÇ S STEMLER MAJ TEOR S YANLIfi ALGILAMA Yanl fl Alg lar n Savafla Yönelik Etkileri GEÇM file KIYASLAYARAK (ANALOJ N N YARDIMIYLA) DIfi POL T KA KARARI ALMA DUYGULARIN L DERLER N DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S HASTALIKLAR VE RAHATSIZLIKLAR Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler 3. ÜN TE 4. ÜN TE Grup çi Karar Alma Süreçleri ve Çevresel Faktörler G R fi L DERLER N YAKIN ÇEVRES L DER VE ÇALIfiMA GRUBU Groupthink L DER VE ORGAN ZASYONEL DÜZEN Resmî Yaklafl m Rekabetçi Yaklafl m Paylafl mc Yaklafl m Yaklafl mlar Aras Karfl laflt rma L DER VE BÜROKRAS Rasyonel Politika Modeli Örgütsel Süreç Modeli Bürokratik Siyaset Modeli GRUP Ç ÇATIfiMA VE DIfi POL T KA Çat flma Yönetimi Mutabakat Modeli Oy Birli i Modeli Ço ulcu Model KOAL SYON VE DIfi POL T KA Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Kamuoyunun D fl Politika Üretim Sürecine Etkisi G R fi Kamuoyu Neden Önemlidir? KAMUOYU LE KARAR ALICILAR ARASINDAK LET fi M N BOYUTLARI Demokrasi ve Kamuoyunun Etkisi Demokrasi, Siyasi Yap ve Kamuoyunun Önemi Baflkanl k Sistemi Parlamenter Sistem MEDYA VE DIfi POL T KA Sosyal Medya Medya Kamuoyunu Nas l Etkiler? Medyan n Bilgiyi Sunarken Kulland Araçlar Medyan n Etkisi Üzerine Üç Farkl Model Hipodermik Model Asgari Etki Modeli nce Etki Modeli Demokratik Düzende Medya KAMU D PLOMAS S Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar... 85

5 çindekiler v Devletin D fl Politika Yap m G R fi DEVLETE A T ÖZELL KLER Askerî Güç Ekonomik Güç Do al Kaynaklar Demografik Özellikler Co rafi Konum Siyasal Sistem Tarih Kültürel Yap DEVLETLER N N TEL KLER VE GÜÇ TANIMI K s tlamalar ve D fl Politika Kararlar Güçler Aras Eflitsizlik ve D fl Politika Kararlar GÜÇ VE ULUSAL ROL Ulusal Rol Kavram n n Türkiye ye Uyarlanmas YUMUfiAK GÜÇ VE DIfi POL T KA YAPIMI KÜLTÜR VE DIfi POL T KA KUTUPLAfiMA VE DIfi POL T KA Uluslararas Dinamikler ve Kutuplaflma Devlet çi Dinamikler ve Kutuplaflma Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Uygulama 1: Liderlerin D fl Politika Yap m Sürecine Etkisi G R fi TÜRK DIfi POL T KASINDA L DERLER YAKIN DÖNEM TÜRK-YUNAN L fik LER : L DERL K ÖZEL KLER ANAL Z LE Ç LLER VE ERDO AN KARfiILAfiTIRMASI SO UK SAVAfi SONRASI TÜRK BAfiBAKANLARININ OPERASYONEL KODLARI Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Uygulama 2: Kamuoyunun D fl Politika Yap m Sürecine Etkisi G R fi KARAR ALICILAR LE KAMUOYU ARASINDAK ETK LEfi M N DIfi POL T KAYA YANSIMALARI Bayrak Etraf nda Bütünleflme ve K br s Harekât Kamuoyunun Lidere Olan Deste i: Türk- srail liflkilerine Uygulama ÜN TE 6. ÜN TE 7. ÜN TE

6 vi çindekiler Liderin Kamuoyunu Yönlendirmesi: ran n Yak n Dönem ABD D fl Politikas MEDYA VE TÜRK YE KAMUOYU Medya, fiirketleflme ve Siyaset: Uzan fiirketler Grubu Medya ve Olay n Sunumu Priming Üzerine Örnekler Çerçeveleme Üzerine Örnekler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Uygulama 3: Devlet G R fi ULUSAL ÖZELL KLER, EKONOM VE DIfi POL T KA DEVLETLER N DIfi POL T KA UYGULAMALARI Amerika Birleflik Devletleri: Süpergüç Örne i Olarak Büyük Devletler: Rusya ve Çin Orta Büyüklükte Devletler: Brezilya ve ran Küçük/Zay f Devlet: srail TÜRK DIfi POL T KASININ GENEL SEYR Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar

7 Önsöz vii Önsöz D fl Politika Analizi kitab, öncelikle siyaset bilimi ve uluslararas iliflkiler bölümlerinde okuyan lisans ve lisansüstü ö rencileri için haz rlanm flt r. Bu kitap, özellikle So uk Savafl sonras nda de iflen d fl politika üretimi ve uygulama sürecini anlamaya yönelik yaklafl mlar sunan bir çal flmad r. Farkl düzeylerde, farkl ö elerin incelenmesiyle d fl politika analizinin çok boyutlu yap s n tan tan, bunu yaparken farkl örnekleri kullanan bu çal flma, okuyucu için önemli bir kaynak niteli i tafl maktad r. Sekiz üniteden oluflan çal flmada üniteler aras nda önemli farkl laflmalar bulunmaktad r. Kitab n 1. Ünitesi, d fl politika analizi konusuna girizgah yapmakta ve di er ünitelerde kullan lacak temel kavramlar hakk nda fikir vermeyi hedeflemektedir. Burada yap lan genel bir giriflin ard ndan gelen dört ünitede (2, 3, 4, 5) kitab n temel kuramsal yap s verilmektedir. Her bir ünite farkl konulara öncelik vererek d fl politika analizinin yap tafllar n oluflturmaktad r. Girifl ünitesinin ard ndan kuramsal yap n n ilk parças n oluflturan 2. Ünite, d fl politika analizinin en önemli ve yak n dönemde üzerine çok fazla eser verilmifl birey odakl çal flmalar na a rl k vermektedir. Grup seviyesindeki unsurlar ve çevresel faktörlerin bireyler üzerindeki etkisini ele alan 3. Üniteyi, kamuoyunun ve medyan n d fl politika üretim sürecine etkisini inceleyen 4. Ünite izlemektedir. Kuramsal ünitelerin sonuncusunda (5. Ünite) ise devlet ve sistem baz ndaki unsurlar n d fl politika yap - m ndaki yerini aç klamaktad r. Kitab n son üç ünitesi ise (6, 7, 8) daha önce verilen kuramsal yap lar n uygulamas olarak sunulmaktad r. Uygulama ünitelerin birincisinde (6. Ünite), birey odakl analizi örneklendirmek üzere lider kiflilik analizi ve operasyonel kod yöntemleri üzerine uygulama ve tart flma sunulmaktad r. 7. Ünitede ise, kamuoyu ve d fl politika üzerine farkl vakalardan örneklendirmelerle Ünite 4 te sunulan bilgilerin uygulama alan na dikkat çekilmektedir. Son bölüm olan 8. Ünitede ise, devlet baz nda sunulan özellikler aras nda ekonomik unsurlara dayanarak d fl politikan n nas l oluflturulabildi ine dair farkl ülkelerden örnekler sunulmaktad r. Yrd.Doç.Dr. Cengiz Eriflen (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi), Yrd. Doç.Dr. Bar fl Kesgin (Susquehanna Üniversitesi), ve Doç.Dr. Ertan Efegil (Sakarya Üniversitesi) taraf ndan kaleme al nan elinizdeki kitab n; d fl politikada daha iyi pratiklerin yaflanmas na mütevazi de olsa katk larda bulunmas en önemli dile imizdir. Bu çerçevede kitab n ortaya ç kmas nda katk veren bütün yazarlara tek tek teflekkür ederiz. Ancak kitapta bir yazardan çok daha fazla katk s, eme i olan Say n Yrd.Doç.Dr. Cengiz Eriflen e özel olarak teflekkür etmek isteriz. Bu kitap onun kapasitesi, titizli i ve gayretleri ile ortaya ç kt. Kitab n ele ald konu, siyaset bilimi ve uluslararas iliflkiler disiplini içerisinde özellikle son dönemde büyük önem tafl yan bir konu olmakla birlikte, Türkiye deki literatürde pek çal fl lmam flt r. Hem akademik platformlarda hem de politika üreticileri taraf ndan yararlan labilecek olan bu kitab n, ayn zamanda konuya ilgi duyan genifl bir okuyucu kitlesine de hitap etmesi hedeflenmifltir. Bu ba lamda konunun hem anlafl l r sunulmas na hem de uygulamalarla desteklenmesine özellikle önem verilmifltir. D fl Politika Analizi kitab n n ülkemiz, bölgemiz ve bütün dünyada bar fla ve refaha katk da bulunmas n diliyoruz. Editör Doç.Dr. M. Murat ERDO AN

8 1DIfi POL T KA ANAL Z Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; D fl Politika Analizi araflt rmalar nda kullan lan analiz seviyesi yaklafl m n tan mlayabilecek, D fl Politika Analizi nin geliflim sürecini anlatabilecek, D fl Politika Analizi ndeki geliflmelerin literatürü nas l de ifltirdi ini aç klayabilecek, D fl Politika Analizinde kullan labilecek araflt rma yöntemlerini s ralayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar D fl Politika Analizi Analiz Seviyesi Kuramsal Yaklafl mlar Araflt rma Yöntemleri çindekiler D fl Politika Analizi D fl Politika Analizi ve Kuramsal Yaklafl mlar G R fi DIfi POL T KA ANAL Z NDE KULLANILAN ANAL Z SEV YES YAKLAfiIMI KURAMSAL YAKLAfiIMLAR DIfi POL T KA ANAL Z NDE KULLANILAN ARAfiTIRMA YÖNTEMLER OKUYUCULAR Ç N ÖNEML HATIRLATMALAR K TABIN ÇER

9 D fl Politika Analizi ve Kuramsal Yaklafl mlar G R fi D fl politika analizinin özünde bir devlete ait d fl politikan n anlafl lmas ve aç klanmas yer almaktad r. D fl politika bir devletin kendi s n rlar ötesindeki devletlerle yürüttü ü iletiflimin tamam olarak tan mlanabilir. Bu tan mlama çok genifl ve içinde bir çok farkl konu bafll n içermektedir. Bu konular genellikle birbirleriyle ilintili olduklar kadar baz durumlarda tek bafllar na da incelenebilir. Bir ülkenin d fl politika karar sonuçta ulusal ve uluslararas camiaya duyurulduktan sonra bireylerin akl nda kalan bilgi devletin ne yapt n n bir özetidir. Medyada bu bir cümle olarak yer al rken akademik çerçevede de erlendirildi inde ise bu mesaj tüm olay n sadece buz da n n görünen en ufak noktas oldu u düflünülebilir. Bu nedenle d fl politika karar olarak bir durum ya da olay önümüze ç ksa da bu bilgiyi yal n ve onu oluflturan süreçlerden ba ms z bir flekilde de erlendirmek bir çok etkenin de erlendirilmemesine sebep olacakt r. Bu nedenle d fl politika analizi zor ve birden fazla faktörün hesaba kat lmas gereken bir süreçtir. Tek bir etkene dayanarak veya do ru tan mlanmayan unsurlar n de erlendirilmesi d fl politika analizi anlam na gelmemektedir. D fl politika analizinin yorumu, di- er toplumlar referans alarak karar alman n sonuçlar n ve sürecini içerir. Süreç diye tan mlanan kavram ise araflt rmaya odaklanma, problemin tan mlamas, problemin sunuluflu, alg, amaç önceli i, seçeneklerin de erlendirilmesi k s mlar n içerir. D fl politika analizinin ilk dönemlerde yap lan tan mlamalar nda özellikle bir devletin gücünü ve güvenli ini nas l art raca na öncelik verilmifltir. Özellikle bir ülkenin savafl ve çat flma gibi bekas n do rudan etkileyecek konularda nas l davranmas gerekti i çal fl lm flt r. Burada devletin savafltan kendini nas l koruyabilece- i, savafla ne zaman girmesinin do ru olaca ve en önemlisi de devletin s n rlar - n n ve bekas n n nas l zarar görmeden korunabilece idir. Bu ba lamda ülkelerin So uk Savafl sonras dönemde birbirleriyle küreselleflme içerisinde ekonomik ba lar kurmas karfl l kl iliflkiler oluflturmufltur. Uluslararas piyasalara ba l olan devletler bu küreselleflme sürecinden daha fazla etkilenmifl ve devletler aras ekonomik iliflkiler d fl politik kararlar n da etkilemifltir. Öte yandan güvenlik ve ekonomik öncelikler devletin nas l hareket edece ine tamamen yön verememektedirler. Günümüz uluslararas sisteminin devinimi içerisinde ortaya ç kmakta olan konular (örne in, enerji politikalar, çevre sorunlar, terörizm, telekomünikasyon, insan haklar, nufüs genifllemesi ve k s tl do al kaynaklar) devletlerin d fl politika karar mekanizmalar n do rudan etkilemektedir. Konular n güvenlik ve ekonomik

10 4 D fl Politika Analizi ç karlar ikileminden ç kmas yla d fl politika yap m ve uygulama süreçleri de bir o kadar girift ve bir çok etkenin incelenmesi gereken bir ortam yaratm flt r. Bu nedenle d fl politikan n anlafl lmas nda konular n karmafl kl içerisinde bu konulara dahil olan birimlerin anlafl lmas üzerine kurgulanabilecek süreçlerin de önemli bir yeri bulunmaktad r. Geleneksel yaklafl mda devletler d fl politika analizinde en önemli birim olarak incelenirken günümüzde buna liderler ve kamuoyu baflta olmak üzere farkl birimler de eklenmifltir. Liderlerin tafl d önem ve d fl politika yap m sürecine olan etkileri özünde devletin bekas n ve ç karlar n en üst seviyede korumay içerir. Her lider kendi devletinin girdi i d fl politika sürecinden en iyi sonuçlarla ç kmas n beklerken, d fl politika karar n n al nma sürecine nas l dahil oldu u ise kendine ait bireysel özelliklerinden etkilenebilir. Bunun içerisinde kiflilik özelliklerinden bafllamak üzere çevresindekilere nas l bakt ve onlar nas l yorumlad ve özellikle d fl politikan n uyguland di er devlet liderini nas l alg lad da büyük önem tafl maktad r. Liderin kendine ait özellikleri ve içinde bulundu u psikolojik durum vakan n getirdi i özellikler kadar karar n nas l oluflaca na yön verebilir. Bu nedenle liderler üzerinde yap lan de erlendirmeler d fl politika süreçlerinin iflledi ini ve kararlar - n n nas l al nd hakk nda araflt rmac lara önemli bilgiler sunmaktad r (Bu konuda detayl bilgiyi Ünite 2 de verilmektedir). Liderleri tek bafl na incelemek ise içinde bulunduklar durum ve ortamlar n üzerlerinde kurabilece i etkiyi gözard eder. Neticede liderler bir grup içerisinde, dan flmanlar, yard mc lar ve çal flma arkadafllar ile iletiflim içerisinde karar verirler; özellikle de d fl politika konular nda yak n çevrenin ve liderin içinde bulundu- u grubun önemi bulunmaktad r. Bu nedenle grup seviyesinde liderin neler yaflayabilece i ve d fl politika konusunda nas l etkilenebilece i araflt r lmas gereken bir ö edir (Bu konuda detayl bilgiyi Ünite 3 te verilmektedir). Liderlerin ve gruplar ötesinde günümüzde devletler aras iliflkilerde farkl aktörler de oyuna dahil olmufltur. Bunlardan biri kamuoyudur. Kamuoyu özellikle demokratik ülkelerde önemli bir araç olarak d fl politika yap m ve kararlar sürecinde etkin olsa da demokratikleflen veya demokratik olmayan ülkelerde de benzer etkiyi farkl flekilde tafl d klar n söyleyebiliriz (Bu konuda Ünite 4 daha detayl bilgi ve tart flma sunmaktad r). D fl politika uygulama sürecinin bir baflka boyutu olan kamuoyu günümüzdeki çal flmalarda Kamu Diplomasisi bafll alt nda incelenmektedir. Kamu Diplomasisi bir ülkenin vatandafllar baflta olmak üzere bas n yay n organlar, sivil toplum örgütleri gibi baflka devletlerin diplomatik giriflimlerine destek verebilecek aktörleri etkilemek üzere yap l r. Kamu diplomasisi sadece resmî aktörlerin d fl nda etkili olabilecek ve sürece yön verebilecek aktörlerin de kazan lmas yla devletin kendi ç karlar na yönelik bir flekilde konuya dahil edilmeleridir. Büyük ya da küçük güç olsun, devletlerin d fl politikalar dünya tarihini oluflturmufltur. Tarihe süreç veren d fl politika kararlar baz zamanlarda bar fl ile sonuçlan rken bazen de savafl ile sonuçlanm flt r. Devletlerin temsilcileri olarak liderlerin verdikleri kararlar bazen ülkeleri için olumlu sonuçlar do urabilirken bazen de içinden ç k lamaz ve geri dönüflü mümkün olmayan durumlara neden olmufltur. Fakat liderlerin tek bafl na incelenmesi de tamamen d fl politika yap m süreci, karar, davran fl ve sonucunu aç klamayacakt r. Liderler bir birey olarak süreçte yer alsalar da etraflar ndaki bireylerden, iç politikadan veya uluslararas unsurlardan etkilenebilirler. Sonuçta liderlerin içinde bulunduklar çerçeve ve ortam da do rudan onlar n yapt klar n etkileyecektir. D fl politika içerisindeki bir çok faktörü bir-

11 1. Ünite - D fl Politika Analizi ve Kuramsal Yaklafl mlar 5 birinden ay rarak incelemek kolay de ildir. Bu nedenle kullan lan yöntemlerin de bu karmafl kl aç klayabilmesi gerekir. Kullan lan araçlar bu ihtiyac sa layabildikleri oranda d fl politikay aç klayabilirler. Bu ba lamda, genel perspektif incelendi inde, art k sadece devlet odakl analiz ve yorumlar n yap lmas ndan çok farkl boyutlarda farkl unsurlar n incelenmesiyle d fl politika analizi birbirine entegre olmufl birçok parçan n çözümlenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle tek bir düzlemde analiz yap lmas ve o düzleme ait de iflkenlerin (ya da unsurlar n) de erlendirilmesi yeterli olmamaktad r. D fl politika analizinin en önemli iki özelli i çok faktörlü (multifactorial) ve bir den fazla seviyeli (multilevel) olmas d r. Bu özellikleri sebebiyle analizin farkl analiz seviyelerinde yap lmas gerekmektedir. Birçok sosyal bilime ait ö eyi de içine alabildi i için disiplinler aras olmas da konunun di er bir özelli idir. Bu araflt rma alan aktör ve birim odakl d r. Her aflamada bir aktörün veya tan malanabilen bir birimin hareketleri, kararlar ve davran fllar irdelenebilmelidir. Bu özelliklerden yola ç karsak farkl seviyelerde d fl politika analizinin nas l mümkün oldu unu biraz daha aç klamam z gerekmektedir. DIfi POL T KA ANAL Z NDE KULLANILAN ANAL Z SEV YES YAKLAfiIMI Uluslaras siyaset içerisinde farkl birçok aktör yer almakta ve karmafl k iliflkiler farkl düzeydeki aç klamalar ve kuramlar arac l yla incelenmektedir. Bu karmafl k yap n n sadelefltirilmesi ve daha analitik ve metodolojik bir hâle getirilmesi analiz seviyesi yaklafl m n n kullan m yla mümkündür. Uluslararas iliflkiler içerisinde analiz seviyesi, yap lan de erlendirmelerin hangi seviyede ve hangi de iflkenlere bak larak yap laca n tan mlamaktad r. Analiz seviyesi araflt r lan konuyu kavrayabilmek, aç klayabilmek ve yorumlayabilmek için önemli araçlardan biridir. Analiz seviyesi yaklafl m uluslararas iliflkilerde benzer aktörlerin veya süreçlerin ayn seviyede incelenmesi ve incelenen sorunsala cevap aramas n sa lamaktad r. Temelde üç farkl analiz seviyesinden ve bu seviyelerin baz alt seviyelerinden bahsetmek mümkündür: Birey Seviyesinde Analiz Birey seviyesinde analiz bireylerin alg lar, seçimleri, davran fllar ve hareketleriyle ilgilenir. Büyük liderler tarihin gidiflat na yön vermifltir ve bu nedenle bir çok aç dan incelenmeleri önemli olaylar n ayd nlanmas nda ve anlafl lmas nda gereklidir. Örne in, Türk liderleri düflündü ümüzde Mustafa Kemal Atatürk baflta olmak üzere smet nönü, Adnan Menderes, Alparslan Türkefl, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, ve Recep Tayyip Erdo an gibi Türk d fl politikas n belirlemifl ve Türkiye nin en önemli siyasi konumlar nda görev alm fl liderlerin de erlendirilmesi Türk d fl politikas n n anlafl lmas nda büyük önem tafl maktad rlar. Birey seviyesinde yap lan çal flmalar özünde liderin (devlet odakl unsurlar n ötesinde) d fl politikay oluflturdu u ve liderlerin kararlar n n ve seçimlerinin olaylar sürükledi i ve tarihe yön verdi i görüflü yatmaktad r. Bu görüfl dolay s yla bireylerin her türlü özelliklerinin incelenmesinin ne kadar önemli oldu unu savunmaktad r. Bu özellikler aras nda liderlerin dünyay nas l alg lad klar yatmaktad r. Bu alg y aç klayabilecek ve belirginlefltirebilecek her ö enin incelenmesi ise bu analizde ulafl lmaya çal flan ana hedeftir.

12 6 D fl Politika Analizi Birey seviyesindeki analizin iki temel parças bulunmaktad r. Birincisi liderlerin bireysel özelliklerini tan mlamaya çal fl r: liderlerin kiflisel özellikleri, inançlar ve de erleri d fl politkay aç klayan faktörler olarak incelenmektedir. Bu ve benzeri kiflisel özellikler bireylerin karar alma süreçlerinde nas l davranabilece i hakk nda bize bilgi sa layabilir. Bu faktörler aç klanabildi i taktirde bireyin güç sahibi olma arzusu, kendisini neyin motive etti inin belirlenmesi, kendini ve çevresindekileri olumlu ya da olumsuz nas l de erlendirdi i gibi d fl politikay etkileyebilecek konularda bilgi sahibi olunabilir. kinci parça ise bireylerin kiflisel özelliklerinin d fl politika karar alma sürecini nas l etkiledi idir. Yani, bireye ait özellikler hangi flekilde bir d fl politika konusuna yön verebilmekte ve al nacak karar etkileyebilmektedir. Bireyin d flar y nas l alg lad, d fl politika sorunsal n n nas l sunuldu u ve bunun nas l tan mland karar alma sürecinin netlefltirilmesinde etkin rol oynarlar. Öte taraftan birey seviyesindeki analizlerde bireylerin içinde bulunduklar gruplara ba l davran fllar da ele al nmaktad r. Liderler kendi bafllar na bir karar mekanizmas n n tamam n oluflturmad klar için grup (yak n ifl arkadafllar, dan flmanlar ve yak n çevresindeki bireyler) ve bürokrasiye ba l olarak genifl bir çat alt nda karar vermektedirler. Bu çat içerisinde gruplar n ve bürokrasinin (yani kurumlar n) liderler üzerindeki etkisi yer almaktad r. Bu ba lamda, grup içerisindeki iliflkiler bireyler aras iletiflim olarak de erlendirildi inden gruplar bir analiz birimi olarak nitelendirilmemektedir. Fakat grup içi etkileflimin bireyin kararlar üzerindeki etkisi önem tafl maktad r. Ayn flekilde, bireyin içinde yer ald bürokratik yap da davran fllar n ve kararlar n etkileyebilir. Bürokrasi daha çok kurumsal yap alt nda ve kesin görev tan mlar n n verildi i bir düzen içerisinden liderlerin davran fllar n etkileyebilir. Bu nedenle liderler tek bafllar na incelendi i gibi içinde bulunduklar gruplar n ve bürokrasinin etkileriyle de d fl politika karar alabilirler (Bu konular hakk nda Ünite 2 ve 3 te detayl bilgilendirme sunulmaktad r). Devlet Seviyesinde Analiz Devlet seviyesindeki analiz sadece devletle alakal de il (örne in, askerî güç, ekonomik kriterler, siyasi yap ), devlet seviyesinde incelenebilecek birimlerin araflt r lmas n da içermektedir. Bahsedilen ikinci grup içerisinde kamuoyu baflta olmak üzere, ç kar gruplar, siyasi organizasyonlar, kamu kurum ve kurulufllar yer almaktad r. Bu gruplar n her biri farkl bir flekilde çal flmakta ve dolay s yla da d fl politika yap m sürecine farkl etkileri olmaktad r. Kamuoyu devlet alt bir birim olarak de erlendirilmekte ve hangi siyasal sistem olursa olsun, ülkelerde do rudan karar al c lar n hareket alanlar n s n rland rabilmektedir. Örne in, Arap Bahar içerisindeki halk ayaklanmalar ise benzer bir flekilde liderleri ve liderlerin yapabileceklerini ciddi oranda etkilemifl ve s n rland rm flt r (Ünite 4 te kamuoyu ve benzer devlet alt yap lar üzerine daha fazla bilgi verilmektedir). Devlet kurum ve kurulufllar n düflündüflümüzde ise aktörler aras ndaki iliflkilerin d fl politikaya etkisi olabilece ini görebiliriz: Örne in, D fliflleri Bakanl yla Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanl eflit oranda d fl politika kararlar n etkilememektedir. Her ikisinin de tafl d bir etkiden bahsederken hâliyle D fliflleri Bakanl n n tüm devlet kurumlar içerisinde tan m gere i d fl politika yap m sürecini ve kararlar n oluflturdu unu düflünebiliriz. Fakat kamu kurumlar aras çekiflmeler do rultusunda da d fl politikan n belirli önceliklere göre düzenlenmesi beklenilebilir. Sadece bakanl klar seviyesinde de il, karar al c mekanizmalarda (Baflbakanl k veya

13 1. Ünite - D fl Politika Analizi ve Kuramsal Yaklafl mlar 7 yürütme en önde olmak üzere) di er bürokratik kurumlar aras çekiflmelerin d fl politika yap m nda etkili olabilece ini söyleyebiliriz. Ayn flekilde zamana ba l olarak, devlet alt birimlerin d fl politikaya etkisi farkl olabilir. Örne in, demokrasilerde seçim y llar na k yasla seçim olmayan senelerdeki d fl politika yap m süreci farkl l k gösterebilir. Ülkenin yönetim fleklinin demokrasi olup olmamas da devlet seviyesinde incelenebilecek unsurlar aras nda gelmektedir. Bir baflka aç dan, devletin etnik yap lar ve millî öncelikleri devlet içi çat flmalar ortaya ç karabilir ve bu durum da devletler aras iliflkilerde ve devletlerin d fl politika önceliklerinin belirlenmesinde rol oynayabilir. Örne in, Türkiye nin Irak ve Suriye nin bütünlü ünün korunmas na yönelik gösterdi i öncelik di er ülkelerdeki etnik az nl klar n Türkiye nin d fl politik önceliklerini etkiledi ini göstermektedir. Etnik yap gibi devlete ait unsurlar aras nda say labilecek ekonomik durum, tarih, kültür ve siyasi yönetim de bu seviyede incelenebilecek kriterler aras nda say lmaktad r. Bu analiz seviyesinde devletin d fl politikas n etkileyebilecek iç özelliklerin anlafl lmas yer almaktad r. Genifl anlamda de erlendirildi inde devlet temelindeki de iflkenler bir nevi liderlerin karar alma kapasitelerini ve önlerine gelebilecek opsiyonlar belirleyebilmektedir (Ünite 5 te devlet seviyesindeki kriterler üzerine daha fazla bilgi sunulmaktad r). Sistem Seviyesinde Analiz Sistem seviyesinde analiz devlet üstü ve küresel düzeni içeren bir yaklafl md r. Hâliyle, sistem seviyesinde baz olaylar n (örne in, terörizm, küresel s nma, sistemdeki güç da l m ) küresel seviyede incelenmesi gerekmektedir. Bu seviye, devletler aras seviye olarak da nitelendirilebilmektedir. Bu tan m içerisinde (tek bir devletten öte) devletler üstü bir etkileflimin varl ndan bahsederken bu etkileflimin de d fl politikaya yön verebilece i üzerine durulmaktad r. Bu ba lamda, devletler aras iliflkiler ve devlet üstü yap dan bahsederken devletin iç yap lar veya ülke yöneticilerinin kim olduklar n n bir önemi bulunmamaktad r. Bu bak fl aç s nda, devletin uluslararas sistem içinde sahip oldu u güç ve sistem içi etkileflimin etkilerinden bahsedilmektedir. Örne in, küreselleflme sonucunda devletler aras ticaret iliflkileriyle karfl l kl ba ml l k kavram n n oluflmas d fl politikay etkilemifltir. Bu yaklafl m içerisinde küresel çapta meydana gelen olaylar n da eklenmesi söz konusudur. Örne in, terörizm, çevre sorunlar, dünya çap nda etkili olabilecek teknolojik ve bilimsel geliflmeler gibi. Bu konulara bak ld nda tek bir devlet ya da bölgede de il tüm dünyada sonuç do urabilecekleri için daha genifl bir perspektiften devletin d fl politikalar na nas l yön verdikleri incelenebilir. Seviyeler Aras letiflim Analiz seviyesi yaklafl m farkl seviyelerde d fl politika olaylar n n nas l yorumlanaca na önemli katk sa lamaktad r. Akademik seviyede araflt rmac lar n bir k sm tek bir seviyenin di erinden çok daha faydal bilgiler sundu unu savunurken bir k s m akademisyen de farkl seviyelerin birbirlerini bütünleyici sonuçlar ortaya koyabilece ini savunmaktad r. Bu ba lamda, araflt r lan konuya ba l olarak hangi analiz seviyesinin araflt rmac için faydal olaca n söylemek en do rusudur. E er liderlerin etkili oldu u düflünülen bir savafl kararar inceleniyorsa lider seviyesinde yap lacak bir inceleme bu araflt rmac için daha faydal sonuçlar ortaya ç karacakt r. Fakat liderlerin etkili oldu u düflünülen bir konuda devlet veya sistem seviyesinde yap lan bir inceleme ise ortaya at lan soruya yönelik yeterli bilgi sa lamayacakt r.

14 8 D fl Politika Analizi D fl politikan n özü gere i tek bir analiz seviyesine ba l kalman n da çeflitli s - k nt lar olabilir. Bir tarafta, liderin en etkili aktör oldu u varsay m yla bir analiz yap l rsa devlete ait özellikler, kamuoyunun lider üzerineki etkisi ve hatta bölgesel unsurlar ve sistemdeki güç da l m na bak lmadan yola ç kman n baz dezavantajlar bulunmaktad r. Öte tarafta, devletin en önemli aktör oldu unu savunarak lider ve kamuoyu gibi iki önemli unsurun d fl politika yap m nda ve karar süreçlerine hiç önemi olmad n savunmak da ayn oranda yanl fl yorumlamalara yol açabilir. Bu nedenle d fl politikan n özü gere i farkl seviyelerden bilgi alarak birbirleriyle k yaslamal bir flekilde en kuvvetli ç kar m n yap labilece i yaklafl m takip edilmelidir. Nitekim, d fl politika olaylar n n tek boyutlu oldu u ve tek bir seviyede cereyan etti ini savunmak da bu ba lamda pek tutarl ve baflar l bir yaklafl m olmayacakt r. Sonuç olarak tek tarafl bir flekilde, d fl politika analizi eksik oldu u kadar, yanl fl yorumlar n da yap lmas na sebebiyet verebilir. Önemli olan farkl seviyelerdeki de iflkenlerin, birbirleriyle etkileflim içerisinde, d fl politikay nas l oluflturdu- u ve bu politikalar n nas l uyguland d r. Sizce, analiz SIRA seviyesi S ZDEyaklafl m d fl politika analizine nas l bir katk sa lamaktad r? 1 DÜfiÜNEL M MAKALE SORU D KKAT DÜfiÜNEL M Singer, David MAKALE J. (1961) The Level-of-Analysis Problem in International Relations. World Politics Cilt 14, Say 1, s SORU DIfi POL T KA ANAL Z N N GEL fi M SÜREC VE TEMEL KURAMSAL YAKLAfiIM D KKAT D fl politika analizi So uk Savafl sonras nda ilgi çekmeye bafllayan önemli akademik bafll klar aras nda yer almaktad r. Siyaset bilimi disiplininde yer alan çal flmalar ilk etapta SIRA ABD deki S ZDE akademisyenler taraf ndan yap lm flt r. Fakat son on senede yürütülen çal flmalar farkl ülkelerden akademisyenlerin de konuya dahil olmas yla farkl liderlerin, ülkelerin ve araflt rma birimlerinin incelenmesine ve genifl bir AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON NTERNET yelpazede konunun irdelenemsine f rsat vermifltir. Her ne kadar uluslararas politika çal flan araflt rmac lar için bireysel aktörlerin psikolojik özelliklerinin K T A P karar alma süreçlerini etkilemeleri normal bir sonuç olarak karfl lansa da disiplindeki bir çok kuram ve düflünce okulu bu durumu göz ard etmifltir ve umursamam flt r. Realizm, neorealizm, yap salc l k bu okullar aras nda say labilir. Bunun TELEV ZYON ötesinde ampirik çal flma yapan araflt rmac lar da uzun seneler boyunca devlet alt ö elerin (bireyler, gruplar ve kamuoyu baflta olmak üzere) d fl politika üzerindeki etkilerini önemsememifllerdir. Savafl çal flmalar, güç ve ç kar çal flmalar, devletlerin motivasyonlar ve öncelikler gibi konularda tekdüze ve k - s tl bir bak fl NTERNET aç s uzun süre çal flmalar yönlendirmifltir. Öte yandan, birey odakl bak fl aç s baflta olmak üzere devlet alt unsurlar n d fl politika yap m na nas l katk da bulunabilece ini gösteren çal flmalar literatürde 1950 lerden günümüze kadar uzanmaktad r. Bu süreç içerisinde etki yaratan üç çal flman n günümüzdeki d fl politika analizine temel oluflturdu unu söyleyebiliriz: Öncelikle günümüz d fl politika analizini de en yak ndan etkileyen karar alma yaklafl m n aç klamam z gerekmekted r. Snyder, Bruck, ve Sapin in 1954 senesinde yay mlad çal flma ulus-devlet alt analiz seviyesinin kullan lmas n savunmufltur. Bu çal flma d fl politika analizinin farkl boyutlardan incelenmesine öncülük eden bir eserdir. Bu yaklafl m ile Snyder ve ekibi d fl politika analizinin özünden farkl bir flekilde d fl politikan n karar alma süreçlerine odaklan lmas gereklili ini

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

DAVRANIfi B L MLER -II

DAVRANIfi B L MLER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2760 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1718 DAVRANIfi B L MLER -II Yazarlar Prof.Dr. Melek GÖREGENL (Ünite 1, 6, 8) Yrd.Doç.Dr. Aysel KAYAO LU (Ünite 2-4) Prof.Dr. Asude

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3039 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1989 GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET Yazarlar Prof.Dr. Birol AKGÜN (Ünite 1, 2) Mustafa Cüneyt ÖZfiAH N (Ünite 1) Segah TEK N

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2686 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1652. PS KOLOJ YE G R fi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2686 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1652. PS KOLOJ YE G R fi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2686 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1652 PS KOLOJ YE G R fi Yazarlar Doç.Dr. Zeynep CEMALCILAR (Ünite 1) Dr. Selin KESEB R (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Fuat BALCI (Ünite 3)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644. ST HDAM VE fis ZL K

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644. ST HDAM VE fis ZL K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644 ST HDAM VE fis ZL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Seda TEKEL (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER (Ünite 2, 3) Doç.Dr. M. Ça lar

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2821 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1779 KÜRESEL PAZARLAMA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2821 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1779 KÜRESEL PAZARLAMA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2821 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1779 KÜRESEL PAZARLAMA Yazarlar Doç.Dr. pek ALTINBAfiAK FAR NA (Ünite 1) Prof.Dr. Ercan GEGEZ (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Asl KÜÇÜKASLAN

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M Yazarlar Prof.Dr. Süleyman ER PEK (Ünite 1) Prof.Dr. Elif

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2605 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1573 filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1) Prof.Dr. Mahmut ARSLAN (Ünite 2) Prof.Dr. Sabahat

Detaylı

filetme B LG S STEMLER

filetme B LG S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2690 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1656 filetme B LG S STEMLER Yazarlar Ö r.gör.dr. fienay LEZK (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Özlem

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bengül Gülümser ARSLAN (Ünite 1) Prof.Dr. Muharrem AFfiAR (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr. Etem

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H. Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H. Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8) Editörler Emekli Büyükelçi Temel SK T Yrd.Doç.Dr. Betül YÜCE DURAL

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M Yazarlar Prof.Dr. Melih ERDO AN (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Nurten ERDO AN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Nuran CÖMERT (Ünite 3, 7)

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1794 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 929 BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M Yazarlar Ö r.gör. Mehmet Ali ÇEL KSOY (Ünite 1, 4) Ö r.gör. Emine Ülker AYKAÇ (Ünite 2, 5) Ö r.gör.

Detaylı