4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER"

Transkript

1 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda kullan m amac yla davranan, al m gücü olan gerçek ve tüzel kifli kavram d r. Mal ve hizmetler; piyasalarda bulunan çeflitli amaçlarla kurulan flirketler arac l ile tüketicilere sunulmaktad r. Rekabet ortam nda bu mal ve hizmetlerin serbestçe dolafl m sa lanmaktad r. Bu piyasalara hakim olmak ve hakim durumun kötüye kullan lmas tüketicileri etkileyecek en önemli faktördür. Bu nedenle Avrupa Toplulu u Hukukunda Rekabet Hukukuyla ilgili ilkeler tüketici haklar - n da yak ndan ilgilendirmekte ve iki hukuk iliflkisi ortaya ç kmaktad r. Tüketici sorunlar liberal ekonominin getirdi i en önemli sorunlard r. lk defa Amerika Birleflik Devletlerinde ça dafl anlamda bu hareketler bafllam flt r y l nda ABD baflkan Kennedy taraf ndan aç klanan Evrensel Tüketici Haklar 1985 y l nda Birleflmifl Milletler Genel Kurulu taraf ndan "tüketici haklar deklarasyonu olarak yay nlanm flt r". 8 temel hak flunlard r. 1- Tüketicinin temel gereksinimlerinin karfl lanmas hakk, (beslenme, bar nma, s nma, ayd nlanma, haberleflme vs. gibi temel haklard r) 2- Sa l k ve güvenli in korunmas hakk, (tüketilecek her türlü mal ve hizmet yaflam ve sa l k aç s ndan kullan c lara zarar vermeyecek durumda olmal d r) 3- Bilgi edinme hakk, (mal ve hizmeti sat n al rken do ru karar vermeye yard mc olacak bilgiler ve kullan ma ait bilgiler eksiksiz olarak bulunmal d r) 4- Mal ve hizmetlerin serbestçe seçilmesi hakk, (tüketicilere çeflitli kaliteli mal ve hizmetler uygun fiyatlarla sunulmal, hizmetle yeterli düzeyde olmal, bask yaratan sat fl yöntemlerine karfl tüketici korunmal d r) (*) stanbul Barosu Tüketici Haklar ve Rekabet Hukuku Merkezi Kurucu Baflkan

2 2512 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l Temsil edilme hakk, (tüketicilerle ilgili politika oluflturulmas nda kararlara kat l m, ürün gelifltirme aflamas nda tüketicinin temsil edilmesidir) 6- Tazmin edilme hakk, (ay pl mal ve hizmetin geri al nmas, yenisiyle de ifltirilmesi zarar n tazmini hakk d r) 7- E itim hakk, (tüketicilerin hak ve yararlar n koruyup gelifltirmesi, e itim kurumlar nda bilinçlenme ve e itilme hakk d r) 8- Sa l kl bir çevrede yaflama hakk, (sa l k koflullar na uygun bir çevrede tehlikelerden korunarak yaflama) Tüketiciyi koruyan yasalarda evrensel tüketici haklar n n bulunma zorunlulu u vard r. Amerika ve Avrupa ülkelerinde 1995 y l na de in tüketicilerle ilgili yasalar yap lm fl hak ve özgürlükler gelifltirilmifltir. Bizim 1982 Anayasam zda "Devlet tüketicileri koruyucu ve ayd nlat c tedbirler al r, tüketicilerin kendilerini koruyucu giriflimlerini teflvik eder" hükmü 172. Madde ile konulmufl Avrupa Birli ine uyum çerçevesinde önemli bir ad m at lm flt r tarihinde kabul edilip 6 ay sonra yürürlü e giren 4077 Say l Yasa tüketicinin korunmas hakk nda kanundur. Ülkemizde konuyla ilgili ilk yasa budur. Bu yasan n gereksinimleri karfl lamamas nedeniyle ve de Avrupa Uyum Yasalar yla uyum sa lamas amac yla tarihinde 4822 Say l Yasayla 4077 say l yasada baz de- ifliklikler yap lm flt r. Bu yasadaki önemli de ifliklik Tüketici Haklar n n daha fazla güvence alt na al nm fl olmas d r. Tazminat hakk yasaya konulmufl, sözleflmelerdeki haks z flartlara yer verilmifltir. Ayr ca gayrimenkuller de yasa kapsam içinde de erlendirilmifltir. Tüketici, piyasalar karfl s nda sosyal- ekonomik- psikolojik- entelektüel aç dan zay f kiflidir. Tüketicinin korunmas kavram tüketicinin Pazar de eri olan mallar n eflya ve hizmet edimlerinin tüketilmesi biçiminde ortaya ç kan gereksinimlerin giderilmesi kavram na ba l d r. Üründen kaynaklanan zararlara karfl korunmal d r. Bu nedenler tüketici hukukunun do mas na yol açm flt r. Sosyal ve ekonomik gerçekler karfl s nda tüketici fiyatlara, a r kredi koflullar na, yan lt c reklamlara, genel ifllem koflullar çerçevesinde tuzaklara, ifa eksikliklerine karfl korunmal d r. Bu nedenle yasan n ismine bile bu durum yans m fl ve "Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun" olarak an lm flt r. Ancak piyasa flartlar yla ilgili di er yasalar n da bu yasa ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Örne in, taksitli sat fllar, Borçlar Yasas hükümlerine göre ayr, Tüketici Yasas hükümlerine göre ayr de erlendirilmifltir. Türk Ticaret Kanununda geri alma hakk na yer verilmemesi bir eksikliktir. Tüketici Yasas 5 k s m ve 34 maddeden oluflur. 1. K s m; Amaç, kapsam ve tan mlar 2. K s m; Tüketicinin Korunmas ve Ayd nlat lmas 3. K s m; Tüketici Kurulufllar

3 Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun Aydeniz Alisbah Tuskan K s m; Yarg lama ve Cezaya liflkin Hükümler 5. K s m; Çeflitli Hükümler ( Denetim, Laboratuar, ödenek vs.) Tüketici yasas n n 1. Maddesi evrensel tüketici haklar yla ilgili olan bir tan m içermektedir. MADDE 1. "Bu kanunun amac, kamu yarar na uygun olarak tüketicinin sa l k ve güvenli iyle, ekonomik ç karlar n koruyucu, ayd nlat c, e itici, zararlar tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmas n sa lay c önlemleri almak tüketicilerin kendilerini koruyucu giriflimlerini özendirmek ve bu konudaki politikalar n oluflturulmas nda gönüllü örgütlenmeleri teflvik etmeye iliflkin hususlar düzenlemektir." MADDE 2. "1. Maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalar nda tüketicinin taraflardan birini oluflturdu u her türlü tüketici ifllemini kapsar". MADDE 3. Tüketici ifllemi mal ve hizmet piyasalar nda tüketici ile sat c - sa lay c aras nda yap lan her türlü hukuki ifllemdir. Yasaya göre al flverifle konu olan tafl n r eflyay, konut ve tatil amaçl tafl nmazlar elektronik ortamda kullan lmak üzere haz rlanan yaz l m, ses, görüntü ve benzeri gayrimaddi mallar kapsamaktad r. Yasaya göre hizmet bir ücret veya menfaat karfl l nda yap lan mal sa lam d fl ndaki her türlü faaliyettir. Tüketici bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kiflidir. Yasan n en önemli maddesi olan 4. madde Ay pl malla ilgilidir. MADDE 4. "Sat lan malda ortaya ç kan ve al c n n o maldan tamamen gerekti i gibi yararlanmas n engelleyen eksiklikler ve aksakl klar ay p kavram n oluflturur". Ay p; hukuksal, fiziksel ve ekonomik olabilir. Ay p mal n de erini ve al c n n ondan bekledi i yarar önemli ölçüde azalt c bir nitelik tafl mal d r. Ay p gizli olabilir. Ay p hasar n al c ya geçmesinden önce olmal d r. Sonradan ç kan ay plar önceden var olan nedenlere dayan - yorsa yine sat c sorumlu olur. Yasan n 4. Maddesine göre "ambalaj nda, etiketinde, tan tma ve kullanma k lavuzunda yada reklam ve ilan nda yer alan veya sat c taraf ndan bildirilen veya standard nda veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteli i etkileyen niceli ine ayk r olan yada tahsis veya kullan m amac bak m ndan de erini veya tüketicinin ondan bekledi i faydalar azaltan veya ortadan kald ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ay pl mal olarak kabul edilmektedir". Bu maddeye göre tüketici 30 günlük sürede ay b sat c ya bildirmekle yükümlüdür. - Al c mal muayene ederek ay b ihbar etmelidir.

4 2514 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l 2006 Tüketicinin ay p nedeniyle seçimlik haklar vard r. Ayr ca sat c belirli mallar için garanti belgesi verme zorunlulu undad r. Tüketicinin seçimlik haklar flunlar d r. - Mal geri vererek ödedi i bedeli isteme hakk, (sözleflmeden dönme) Ay b n neden oldu u de er kayb n n bedelden indirilmesini isteme hakk. Tüketicinin mal geri vererek ay ps z misli ile de ifltirilmesini isteme hakk. - Tüketicinin ay pl mal n ücretsiz onar m n isteme hakk. AYIPLI MAL: Ay pl oldu unu bilerek al nan mallarda yukar da say - lan sorumluluklar sat c lar için geçerli olmaz. Ay pl malda zamanafl m 2 y ld r. Bu süre konut ve tatil amaçl tafl nmazlar için 5 y ld r. Ay pl mal n neden oldu u her türlü zararlardan dolay yap lacak talepler ise 3 y ll k zamanafl m na tabidir. Hile ile ay p gizlenmiflse bu süre genel hükümlere göredir. Ay ptan imalatç - üretici, sat c, bayi, acente, ithalatç müfltereken ve müteselsilen sorumludur. Sat lan mal n ay pl oldu unun bilinmemesi bu sorumlulu u ortadan kald rmaz. Bu sorumluluk birliktedir. Tüketici sat c bulamad nda di erlerinden bunun karfl lanmas n isteyebilir. MADDE 4/A. AYIPLI H ZMET: Sa lay c taraf ndan bildirilen reklam ve ilanlarda veya standard nda veya teknik kural nda tespit edilen nitelik veya niteli ini etkileyen niceli ine ayk r olan yada yararlanma amac bak - m ndan de erini veya tüketicinin ondan bekledi i faydalar azaltan veya ortadan kald ran maddi hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ay pl hizmet olarak kabul edilir. Sözleflmeden dönme Hizmetin yeniden verilmesini isteme Ay p oran nda bedelden indirim talep etme haklar na tüketici sahip olacakt r. Yine 30 günlük ihbar mükellefiyeti tüketiciye yüklenmifltir. MADDE 5. Üzerinde "numunedir" veya "sat l k de ildir" ibaresi bulunmayan bir mal n sat c lar n vitrininde veya aç kça görülebilir bir yerinde teflhir edilmesi halinde sat c bu mal n sat fl ndan kaç namaz. MADDE 6. Sözleflmedeki Haks z fiartlar Kanunun " Sözleflmelerdeki Haks z fiartlar " bafll kl 6. Maddesinde Sat c veya sa lay c n n tüketiciyle müzakere etmeksizin, tek yanl olarak sözleflmeye koydu u, taraflar n sözleflmeden do an hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallar na ayk r düflecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizli e neden olan sözleflme koflullar n n haks z flart oldu u belirtilerek, bir sözleflme önceden haz rlanm fl ve özellikle standart sözleflme olmas ve içeri ine tüketicinin etki edememesi nedeniyle mecburen imza-

5 Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun Aydeniz Alisbah Tuskan 2515 lanm flsa aleyhe olan flartlar n haks z flart oldu u ve bu flartlar n hükümsüz kabul edilerek tüketiciyi ba lamad aç klanm flt r Say l da Resmi Gazetede Banka Kartlar ve Kredi Kartlar ile ilgili kanun yay nlanm flt r. Aleyhlerinde cra Takibi yap lm fl, tarihine kadar temerrüde düflüp ihtar çekilmifl olanlara karfl taksitle ödeme olana sa lanm flt r. MADDE 6/A. Taksitli sat fllarda sözleflmenin yaz l olarak yap lmas, bir nüshas n n da tüketiciye verilmesi ve sözleflmede; A- Tüketici ve sat c / sa lay c n n isim, unvan, aç k adresleri ve varsa eriflim bilgileri, B- Mal veya hizmetin YTL. olarak vergiler dahil peflin sat fl fiyat, C- Vadeye göre faizle birlikte ödenecek YTL. olarak toplam sat fl fiyat, D- Faiz miktar, faizin hesapland y ll k oran ve sözleflmede belirlenen y ll k faiz oran n n % 30 fazlas n geçmemek üzere gecikme faizi oran, E- Peflinat tutar F- Ödeme plan G- Borçlunun temerrüde düflmesinin hukuki sonuçlar n n aç klanmas zorunludur. Yeni kanunla devre tatil, paket tur ve devre mülkler de yasa kapsam na al nm fl ve ayr ca ç kar lan yönetmeliklerle flartlar ve yükümlülükler belirlenmifltir. Madde 6/B. Devre tatil sözleflmeleri en az 3 y l süre ile yap lan ve bu süre zarf nda y l içinde belirli veya belirlenebilecek bir haftadan daha az olmayacak dönem için bir veya daha fazla say daki tafl nmaz n kullan m hakk ndaki devridir. Tüketiciye yaz l bir sözleflme verilme mecburiyeti vard r. Yine kampanyal sat fllar, abonelik sözleflmeleri ( böylece elektrik, su, do algaz vesair kamu kurumlar yla yap lan sözleflmeler de bu kanun kapsam na girdi) ve süreli yay nlar da kanunla hükümlere ba lanm flt r. MADDE 6/C. Paket tur sözleflmeleri turistik hizmetlerin taahhüdünün yap ld gece konaklamay içeren sözleflmenin bir nüshas n n tüketiciye verilmesi zorunlu olan sözleflmelerdir. MADDE 7. Kampanyal Sat fllar Gazete radyo televizyon ilan ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara ifltirakçi kabul edilmesi ve mal n veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yap lan sat md r. Bakanl k izniyle yap l r. Mal ve hizmet taahhüdünden sat c, sa lay c, bayi, acente, imalatç -üretici, ithalatç ve kredi veren müteselsilen sorumludur. Kampanyal sat fllarda mal n teslim süresi 12 ay aflamaz. Konut ve tatil amaçl tafl nmaz mallar için bu süre 30 ayd r.

6 2516 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l 2006 MADDE 8 VE 9. Kap dan Sat fllar Tüketicilerin sürekli sorun yaflad kap dan sat fllarda 7 gün içinde sat n al nan mal hiçbir gerekçe göstermeksizin iade hakk aynen b rak lm flt r. Sat c n n düzenledi i sözleflmelere en az 16 punto ve koyu siyah harflerle 7 günlük cayma hakk n yazmas ve tüketicinin sözleflmeye kendi el yaz s ile tarih atarak, imzalamas ve bu konuda faaliyet gösteren flirketlere Sanayi ve Ticaret Bakanl ndan yetki belgesi alma zorunlulu- u getirilmifltir. Bu tip sat fllarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus 7 günlük deneme süresi geçmeden hiçbir belgeye imza at lmamas - d r. Yani tüketici önce mal alacak be enirse 7 gün sonra senet ya da ödeme plan n imzalayacakt r. Bu sürede vazgeçti i takdirde noter vas tas yla ya da iadeli taahhütlü mektupla CAYMA BEYANINI sat c ya bildirmesi gerekmektedir. Yeni yasaya yaz l, görsel, telefon veya elektronik ortamda yap lan al m sat m ifllemleri de al nm fl, mesafeli sözleflme denilen bu çeflit sözleflmelerde tüketicinin bilgilendirilmesi koflulu getirilmifl ve bu bilgileri edindi ini yaz l olarak teyit etmedikçe sözleflmenin aktedilmifl olmayaca belirtilmifltir. Sat c verilen siparifli 30 gün içinde teslim etmek zorunda olup, tüketiciye cayma hakk da tan nm flt r.. MADDE 10. Tüketici Kredisi Tüketici kredisi tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amac yla kredi verenden nakit olarak ald klar kredidir. Kredi veren faiz art r m n 30 gün içinde tüketiciye bildirmek zorundad r. Bu oran geçmifle dönük uygulanamaz. Sözleflme süresi içinde tüketici aleyhine de ifltirilemez. Sözleflmede a) Tüketici kredisi tutar b) Faiz ve toplam borç tutar c) Y ll k faiz oran d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve di er masraflar e) stenecek teminatlar f) Akdi faiz ve gecikme faizi g) Kredinin vadesinden önce kapat lmas na iliflkin flartlar yer al r. Tüketici kredilerinde temerrüt faizi oran " akdi faiz oran n n % 30 fazlas n geçmemek üzere " indirilmifltir. Ayr ca as l borçluya baflvurmadan, kefilden borcun ödenmesinin istenilemeyece i hükmü getirilmifltir MADDE 10/A : Kredi Kartlar : Kredi kart ile mal veya hizmet al m sonucu nakdi krediye dönüflen veya kredi kart ile nakit çekim suretiyle kullan lan krediler 10. Madde hükümlerine tabidir. Tüketiciye gönderilen dönemsel hesap özetleri ödeme plan hükmündedir. Ödeme tutar n n vadesinde ödenmemesi halinde sadece gecikme faizi yükümlülü ü do ar.

7 Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun Aydeniz Alisbah Tuskan 2517 Yasaya kredi kartlar yla da ilgili geçici 1-2. Maddeler konulmufl ve o tarihte icra takibine u ram fl ya da ihtarname çekilmifl tüketicilere y ll k % 50' yi geçmemek üzere temerrüd faizi tahakkuk ettirilerek 12 eflit taksitte borçlar n ödeme olana sa lanm flt r Ocak ay nda ç kar lan Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Hakk nda Kanunla bu hak % 18 temerrüd faizi iflletilerek, 18 taksitte ödeme fleklinde yeniden tan nm flt r. MADDE 11: Süreli yay nlar Süreli yay nlar ve abonelik sözleflmeleri madde 11 ve 11/A da düzenlenmifltir. Süreli yay nlar n kampanya süresi 60 günü geçemez. Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine iliflkin program ilan edilir. Kampanya bitiminden itibaren 30 gün içerisinde hizmet teslim edilmelidir. Her türlü abonelik sözleflmelerinde taraf olan tüketiciler tek tarafl olarak yaz l bildirimle aboneli e son verebilirler. Sat c 7 gün içinde bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Aboneli e son verme istemi yaz l bildirimin sat c ya ulaflt tarihten itibaren günlük yay nlarda 15 gün, haftal k yay nlarda 1 ay, ayl k yay nlarda 3 ay sonra yürürlü e girer. Sat c abone ücretinin geri kalan k sm n hiçbir kesinti yapmaks z n 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür. MADDE 12. Fiyat etiketi Mal ve ambalajlar n üzerinde okunabilir flekilde o malla ilgili tüm vergiler dahil fiyat, üretim yeri, ve özellikler içeren etiket konulmal d r. Fiyat konulamayan hallerde ayn bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek flekilde uygun yerlere as lmas gerekir. MADDE 13. Garanti belgelerinin süresi 2 y la ç kar lm flt r. Tüketiciye sat lan mal n Garanti belgesinin verilmesi zorunludur. Aksi halde sat c flikayet edilmelidir. Garanti süresi içinde mal n s k s k ar zalanmas, bu nedenle maldan yararlanamamam n süreklilik arzetmesi, tamir için gerekli sürenin afl lmas veya tamirinin mümkün olmamas halinde tüketici ay pl mallar için say lan seçimlik,haklar ndan herhangi birini kullanabilecektir. Bu konuda ç kar lan yönetmelikle de tamirat süresinin 30 ifl gününü aflmas halinde ay pl mal n mutlaka de ifltirilmesi gerekti i hususu da belirlenmifltir. MADDE 14. Tan tma ve kullanma k lavuzu. Yurt içinde üretilen veya yurt d fl ndan ithal edilen sanayi mallan için Türkçe kullan m k lavuzu verilmesi zorunludur. Aksi halde sat c Sanayi ve Ticaret l Müdürlü üne flikayet edilmeli ve cezaland r lmas sa lanmal d r. MADDE 15. Sat fl sonras hizmetleri malatç ve ithalatç lar ürettikle ve satt klar mallar n bakanl kça tespit edilen kullan m ömrü süresince yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bak m ve onar m hizmetlerini sunmak zorundad rlar.

8 2518 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l 2006 MADDE 16. Ticari reklam ve ilanlar. Ticari reklamlar n reklam kurulunca belirtilen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kiflilik haklar na uygun dürüst ve do ru olmalar esast r. Reklam kurulu 17. maddede belirtilen kurumlardan oluflan kuruldur. MADDE 18. Zararl tehlikeli mal ve hizmetler. Tehlikeli maddelerin k lavuzlar nda bu durumu aç klay c bilgi ve uyar lar olmal. Aç kça görülecek ve okunacak flekilde yaz lmal d r. Mal ve hizmet denetimi ilgili bakanl klarca yap l r. MADDE 20. Tüketicinin e itilmesi konusunda örgün ve yayg n e itim kurumlar nda ders programlar na ilave yap l r. Tüketicinin e itilmesi ve bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonda programlar düzenlenmelidir. TÜKET C KURULUfiLARI MADDE 21. Tüketici konseyi. Konsey bir bakanl k görevlisinin baflkanl nda bir çok bakanl k temsilcisi patent, istatistik, standartlar enstitüleri belediyeler, kooperatifler, odalar, barolar gibi vs. kurumlar n bir araya gelmesiyle oluflur. Y lda en az bir kez toplan r. MADDE 22. Tüketici sorunlar hakem heyeti. Bakanl k l ve lçe Merkezlerinde bu kanun uygulanmas ndan do an uyuflmazl klara çözüm bulmak amac yla en az bir tüketici sorunlar hakem heyeti oluflturmakla görevlidir. l hakem heyetine sanayi ticaret il müdürü veya görevlendirece i bir memur taraf ndan baflkanl k yap l r. Belediye baflkanl ndan bir personel baronun görevlendirece i bir üye ticaret ve sanayi odas ile esnaf ve sanatkar odalar n n görevlendirece i bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere 5 üyeden oluflur. lçe hakem heyetlerinde baflkanl k kaymakam n görevlendirece i bir memur taraf ndan yap l r. 2005/2 Nolu Sanayi ve Ticaret Bakanl Tebli ine göre alt parasal s - n r YTL'dir. lçe Hakem Heyetlerine YTL 'ye kadar olan mallarla ilgili flikayet yap labilir YTL'den daha fazla parasal de- eri olan mallarla ilgili flikayetler l Hakem Heyeti'ne yap l r. TÜKET C MAHKEMELER Her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bak l r. Tüketici mahkemelerinin yarg çevresi hakimler savc lar yüksek kurulunca belirlenir. Tüketici mahkemeli nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve bakanl kça aç lacak davalar her türlü resim ve harçtan muaft r. Bu davalardaki bilirkifli ücretleri sanayi bakanl nca karfl lan r. Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar HUMK. 7. bab. ve 4. fas l hükümlerine göre yürütülür. Tüketici davac tüketicinin ikametgah mahkemesinde de aç labilir.

9 Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun Aydeniz Alisbah Tuskan 2519 MADDE 24. Sat fla sunulan bir seri mal n ay pl olmas durumunda bakanl k, tüketiciler veya tüketici örgütleri ay pl seri mal n üretiminin ve sat fl n n durdurulmas ve sat fl amac yla elinde bulunduranlardan toplat lmas için dava açabilir. Yasada denetim, laboratuar, ödenek ile ilgili maddeler ve baz ceza hükümleri de bulunmaktad r. YÖNETMEL KLER Ayr ca tarihli say l resmi gazetede yay nlanan yönetmelikler tüketici mevzuat na dahildir. Bu yönetmelikler flunlard r. - Tüketici sorunlar hakem heyetleri yönetmeli i - Tüketici konseyi yönetmeli i - Reklam kurulu yönetmeli i - Ticari reklam ve ilanlara iliflkin ilkeler ve uygulama esaslar na dair yönetmelik ( tarih say l resmi gazete) - Kap dan sat fllara iliflkin uygulama usul ve esaslar hakk nda yönetmelik ( tarihli) - Kampanyal iliflkin uygulama usul ve esaslar hakk nda yönetmelik. - Etiket tarife ve fiyat listeleri yönetmeli i - Garanti belgesi uygulama esaslar na dair yönetmelik. - Sanayi mallar n n sat fl sonras hizmetleri hakk nda yönetmelik. - Ay pl mal n neden oldu u zararlardan sorumluluk hakk nda yönetmelik. ( tarihli resmi gazete) - Devre tatil sözleflmeleri uygulama usul ve esaslar hakk nda yönetmelik. - Mesafeli sözleflmeler uygulama usul ve esaslar hakk nda yönetmelik. - Paket tur sözleflmeleri uygulama usul ve esaslar hakk nda yönetmelik. - Tüketici kredisinde erken ödeme indirimi ve kredinin y ll k maliyet oran n hesaplama usul ve esaslar hakk nda yönetmelik. ( tarihli Resmi gazete) - Tüketici sözleflmelerindeki haks z flartlar hakk nda yönetmelik ( tarihli resmi gazete) KAYNAKÇA (1) Tüketici Haklar Yasa ve Tüketicinin Korunmas Baro Bülteni 2 Ocak 2004 Av. Aydeniz Alisbah Tuksan (2) Naci Özdamar 2004 Bask s - Aç klamal 4822 Say l Yasa ile De iflik 4077 Say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun (3) Mustafa Ekinci 2006 Bask s - Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Kanunu (4) S n rlar n art r lmas na iliflkin Tebli TRKGM 2005/2

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 15 KISALTMALAR 17 ÇİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ KAPSAM TANIMLAR A. AMAÇ 27 B. KAPSAM 27 C.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 15 KISALTMALAR 17 ÇİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ KAPSAM TANIMLAR A. AMAÇ 27 B. KAPSAM 27 C. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 15 KISALTMALAR 17 ÇİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ KAPSAM TANIMLAR A. AMAÇ 27 B. KAPSAM 27 C. TANIMLAR 28 İKİNCİ BÖLÜM AYIPLI MAL VE HİZMET TÜKETİCİNİN

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W.

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W. SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 700W www.sinbo.com.tr - 1 - - 22 - No: 1-3111-07112016 - 23 - - G ARANT fiartlari - 1. Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Av.Şükran EROĞLU İstanbul Barosu Tüketici hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Üyesi Bilindiği gibi 15.03.1962 yılında ABD Başkanı Kennedy tarafından açıklanan Evrensel

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

OCAK 2013 TAR H BASKILI ELEKTRON K T CARET DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL

OCAK 2013 TAR H BASKILI ELEKTRON K T CARET DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL OCAK 2013 TAR H BASKILI ELEKTRON K T CARET DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL Ünite 5, Elektronik Ticaret ve lgili Hukuki Düzenlemeler bafll kl ünite, 28 May s 2014 tarihinde yürürlü e giren 6502 say

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

4822 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

4822 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar 4822 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 4822 Kabul Tarihi : 06/03/2003 Resmi Gazete Tarihi: 14/03/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25048 Madde 1-23/02/1995 tarihli

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı: 8.3.1995 Sayı : 22221)

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı: 8.3.1995 Sayı : 22221) -527- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 8.3.1995 Sayı : 22221) Kanun No. Kabul Tarihi 4077 { 23.2.1995 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1. - Bu Kanunun amacı,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI 11 Soru 1: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (TKHK) göre mal nedir? 13 Soru 2: Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Tüketici Haklarını Biliyor musunuz?

Tüketici Haklarını Biliyor musunuz? On5yirmi5.com Tüketici Haklarını Biliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nca oluşturulan tüketici hakları bürosu haklı bilinçlendirmeye devam ediyor. Yayın Tarihi : 14 Şubat

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN

4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN 4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN 243 4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 47 Üretici

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

UYARI. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Dayanak

UYARI. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Dayanak UYARI İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 16 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR

NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR lhami ÖZTÜRK* Ahmet OZANSOY** G R fi Noterler, yapt klar ifllemlerden kaynaklanan noter harc n tahsil ederek 1512 say l Noterlik Kanunu nun 119 uncu maddesinde

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı