ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3244 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATOM BOMBASINDAN BETER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3244 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATOM BOMBASINDAN BETER"

Transkript

1 KKTC'nin yeni havayolu þirketine gazete ilanlarýyla hissedar aranýyor. Kimsenin parti rozetine bakýlmayacak bu kez. Cebindeki paraya bakýlacak yalnýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3244 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GÜRKAN'IN FOTOÐRAFINI ÇEKEN KÝM? 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Kaya Çanca yý seveceksiniz, sevmelisiniz! Faize Özdemirciler ATOM BOMBASINDAN BETER Ali Osman SAKALIMDAN AÞAÐA DROMOLAKÞA! Erdoðan Baybars SORULAR VE 'HÝZMETÇÝ' Elvan Levent EN NÝHAYET BÝLÝMSEL KARARI ALABÝLDÝLER Mehmet Levent Kurtlar vadisindeki sis perdesi aydýnlanýyor Kurtlar vadisindeki sis perdesi aydýnlanýyor Mehmet Çangar ile Ýsmet Felek iliþkileri polis tarafýndan mercek altýna alýnýrken, ölüm tehditi ile imzalatýldýðý ileri sürülen çeklerin kilit adamý Selami Bayýr da ortaya çýktý ve konuþtu... Dolandýrýldýðýný iddia eden Bayýr, çek trafiðini anlatýrken kendi kendini ele verdi... 'Afrika' babanýn peþinde... 'Baba'ya az kaldý Baþ harflerini H.C olarak açýkladýðýmýz 'baba' konusunda araþtýrmalarýmýz sürüyor. Bu konuda elimize yeni bilgiler de ulaþtý... Tanýk ve deliller kesinleþtikten sonra bunu açýklayan yine biz olacaðýz... Çekleri "10 adam"a vermiþ 10 adam kim? Avukat Seyhan Yýldýrým'a serbest limanda 1 milyon 370 bin dolarlýk sigara sattýðýný ve bundan dolayý Yýldýrým'ýn kendisine çek gönderdiðini söyleyen Selami Bayýr, daha sonra bu çekleri 10 kiþinin gelip kendisinden aldýðýný açýkladý... Selami Bayýr "Seyhan Yýldýrým bana nakit ödeme yapacaðýný bildirdiði için o çekleri onlara verdim" dedi... Çeklerden biri Selami Bayýr tarafýndan Tekjen Finans þirketinde bozduruldu. Geriye kalanlar ise Mustafa Debbað'a verildi... Polisin Ýsmet Felek olayýný aydýnlatmamasý için artýk hiçbir sebep kalmadý. Selami Bayýr bu olaydaki kilit isimlerden biri olarak görülüyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Son sayfamýzda... Hazin bir cenaze töreni daha... Vangöl gözyaþlarýyla topraða verildi Gazetemizle birlikte... Dr. Ýhsan Ali Ödülü Þener Levent ve Andreas Paraskos'a ödül 2. sayfada

2 ÜÇ TEKERLEKLÝ ÖZÜRLÜ BÝSÝKLETÝ ÇALINDI Ülkenin çeþitli yerlerinde meydana gelen hýrsýzlýk olaylarýnda para dýþýnda þeyler çalýndý. Ortopedik özürlü bir yabancýya ait üç tekerlekli özürlü bisikleti, Girne-Lefkoþa anayolundan çalýndý. Polis bültenine göre olay Ekim tarihlerinde meydana geldi. Joel De Bermond De Vaulx'e ait olan ve havanýn yaðmurlu olmasý yüzünden Girne- Lefkoþa anayolunun 1-2. kilometreleri arasýnda yolun doðusunda býrakýlan 3 tekerlekli bisikletin bulunmasý için soruþturmanýn sürdüðü kaydedildi. OÐLUNU KORUMAYA ÇALIÞAN BABA TUTUKLANDI Yeniboðaziçi'nde Barkýnay Internet Cafe adlý iþyerine önceki sabah 03.00'te pencereden giren 19 yaþýndaki N.K., 2 Play Station 3 cihazýný, 2 el komutasýný, 14 oyun CD'sini, 3 adet USB cihazýný ve ofis çekmecesinden 40 TL nakit parayý çaldý. N.K.'nin babasý 48 yaþýndaki H.K., oðlunun cezadan kurtulmasýný saðlamak amacýyla, çalýnan þeyleri, Barkýnay Internet Cafe iþletmecisine götürüp teslim etti ve hýrsýzlýðý tanýmadýðý iki kiþinin yaptýðýný, kendisinin de iþyerinin yanýndan geçerken bu kiþileri görüp, çaldýklarýný aldýðýný söyledi. Olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine baba ve oðul tutuklandý. EMANET EDÝLEN OTLARI GERÝ VERMEDÝ Lefkoþa'da marta ayýndan beri Adile Türk tarafýndan muhafaza amaçlý emanet edilen çeþitli ot, baharat ve yaðlarý geri vermeyen 27 yaþýndaki Ý.N. ile 32 yaþýndaki M.B. adlý erkek kiþiler tutuklandý. 4 KÜNYE Kozanköy'de Mustafa Akarsulu'nun evine mutfak kapýsýndan giren hýrsýz, 4 kadýn künyesi çaldý. Olayýn 4-5 Kasým arasýnda meydana geldiði belirtildi. DOÐANKÖY, ALAYKÖY VE LEFKOÞA'DA KANUNSUZ ATEÞLÝ SÝLAH OLAYLARI Doðanköy, Alayköy ve Lefkoþa'da kanunsuz ateþli silah ve patlayýcý madde taþýma olaylarý yaþandý. Polis bültenine göre önceki gün saat 03.00'te Doðanköy'deki bir eðlence yerine giden 5 kiþiden biri, erkekler tuvaletinin duvarýna tabancayla bir el ateþ etti. Söz konusu yere Ö.A.'nýn (E-34) kullandýðý araçla giden M.S (E- 25), A.G (E-34), B.A (E-30) ve M.A (E-36), eðlenmek için gittikleri bu yerde tutuklandý. A.G.'nin suçu iþlediðini itiraf ettiði ve tabancanýn, tuvalette bulunan bir boþ kovanýn ve bir parçalanmýþ mermi gömleðiyle tuvaletin çöp kutusunda bulunan bir kurusýký tabanca mermi kovaný emare alýndý. Alayköy mezarlýðý bölgesinde önceki gece saat 20.00'de 50 yaþýndaki H.A.'nýn aracýnda polisin yaptýðý aramada, 2 tabanca ve 22 tane canlý mermi bulundu. Polis, H.A.'yý tutukladý. Lefkoþa'da dün sabah 03.30'daki olayda ise, 21 yaþýndaki N.K.'ye ait arabada yapýlan aramada, N.K. adýna kayýtlý gazlý hava tabancasý ve þarjöre takýlý iki hava tabancasý mermisi, kayýtsýz gazlý hava tabancasý, iki canlý mermi, dört boþ kovan ile bir sopa bulundu. Polis N.K.'yi tutukladý ve bulunan tabanca ve mermilerle sopaya da emare olarak el koydu. Þener Levent ve Andreas Paraskos'a ödül Kýbrýs'ýn güneyindeki Yeþiller Partisi bu yýlýn Dr. Ýhsan Ali ödüllerini iki gazeteciye verdi... Þener Levent'e ve Andreas Paraskos'a... Uzunca bir süre 'Politis' gazetesinin yazý iþleri müdürlüðünü yapan Andreas Paraskos, halen Kýbrýs'ta haftalýk olarak yayýnlanan 'Kathimerini' gazetesinin genel yayýn yönetmeni olarak görev yapýyor. Her iki gazeteciye de ödüller geçtiðimiz akþam güneydeki Gazeteciler Cemiyeti salonunda düzenlenen Dr. Ýhsan Ali'yi anma gecesinde verildi... Bazý Kýbrýslý Türklerin de katýldýðý gecede Rum Hükümet Sözcüsü Stefanu da bir konuþma yaptý... Gecede ayrýca Yeþiller Partisi Genel Sekreteri ve Milletvekili Yorgos Perdikis ile Dr. Ýhsan Ali'nin kýzý Ülgen Ýhsan Ali de birer sunum yaptý. Tören Andreas Paraskos, Þener Levent ve Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Andreas Kannauros'un konuþmalarýyla sona erdi. Fotoðraflar: Evrim Kamalý Þener LEVENT Açý GÜRKAN'IN FOTOÐRAFINI ÇEKEN KÝM? Yakýn tarihimizde bir dönüm noktasý olan o cinayeti biraz daha irdelemek zorundayýz... Diyebilirsiniz ki: -Öldürme emrini verenler belli, nesini irdeleyeceksin daha? Doðru... Emri verenler belli... Ama yetmez... Kamuoyu vicdanýnda mahkum olsalar da yetmez... Onlar zaten bu mahkumiyeti kabullenmiyorlar hala... -Biz öldürmedik, Rumlar öldürdü, diyorlar... Yorgacis'in casusuymuþlar... Ve ölülerinden de yararlanmak için öldürtmüþ onlarý Yorgacis... Polisten önce cinayet mahalline gittiðini ve Ayhan Hikmet'in fotoðraflarýný çeken tek gazeteci olduðunu; ayrýca bunlarýn negatiflerini Nikos Samson'a verdiðini Þinasi Baþaran'ýn açýklamasýndan sonra bugüne dek bildiðimiz bazý þeylerin yanlýþ olduðu ortaya çýktý. Mesela ben, o fotoðraflarý çeken kiþinin Samson olduðunu ve olay yerine polisten önce gittiðini sanýrdým þimdiye kadar... Neden? O fotoðraflarý ertesi gün yalnýz 'Mahi' gazetesinde gördüðüm için... Þinasi'nin çektiðini ve Samson'a verdiðini nerden bileyim... Yazý da yazdým geçmiþte bu konuda... 5 Ocak 1998 tarihli 'Avrupa'da þöyle dedim: "Gazetenin (Mahi'nin) birinci sayfasý baþtanbaþa katliam resimleriyle doluydu. Ayhan Hikmet'in yataðýnda vücudu delik deþik resimlerle... Samson olay yerine ilk giden ve bu resimleri ilk çeken gazetecilerdendi." Þinasi bu satýrlarýmý oluduðunda kýs kýs gülmüþ olmalýydý içinden... Ama nedense o gün ortaya çýkýp da "Doðru deðil, bunlar yalan, o resimleri çeken bendim" demedi sene daha geçmesini bekledi bunu söylemek için... Denktaþ'ýn danýþmanlarýndan Aydýn Akkurt 1998 yýlýnda yayýnladýðý 'Yorgacis'in Casuslarý' isimli kitapta benim o satýrlarýma da atýfta bulundu. Ve bunu da, cinayetin Rumlar tarafýndan iþlendiðini kanýtlamak için kullandý. Benim satýrlarýma atýfta bulunurken þöyle yazdý Aydýn Akkurt: "Cinai tahkikat þubesi mensuplarý ve polisin fotoðrafçýsý 24 Nisan sabahý saat 04.30'da olay yerine varýrken, Av. Ayhan Hikmet'in öldürülmesinden hemen sonra olay yerine birisi gelmiþ ve olayý görüntülemiþtir." O 'birisi' þimdi çýkmýþ iþte ortaya... Samson deðil ama... Þinasi 'nin 23 Nisan'ýný 24 Nisan'a baðlayan gecesi çok gerilimli, çok trajik bir gece aslýnda... Önce Ahmet Gürkan öldürülmüþ Küçük Kaymaklý'da... Ardýndan da surlariçinde Ayhan Hikmet... Nasýl olmuþ peki bu?.. Ayný gece iþlenen iki cinayet ayný anda iþlenmemiþ... Önemli bir saat farký var arada... Gürkan, Aydýn Akkurt'un da kitabýnda belirttiði gibi, sýralarýnda öldürülmüþ... Ayhan Hikmet ise sýralarýnda... Yani iki cinayet arasýnda 5 saati aþkýn bir zaman farký var. Küçük Kaymaklý'da iþlenen bir cinayet nasýl olmuþ da surlariçinde 5 saat duyulmamýþ? Duyulsa Ayhan Hikmet de hemen olay yerine koþmaz ve tedbir almaz mýydý? Vurulan en yakýn arkadaþý... Ayhan Hikmet evinde misafirleri ile oturmaktaymýþ o sýrada... Faiz Kaymak'la eþiymiþ misafirleri... Saat 24.00'e doðru onlar kalkýp gitmiþler. Cinayet ise, yattýktan sonra 01.45'te iþlenmiþ... Gürkan'ýn öldürüldüðünü öðrenen hiç kimsenin aklýna gelmemiþ mi o gece Ayhan Hikmet'e haber vermek? Ya cinayeti tasarlayanlar? Ýkisini birden ayný anda tasarlamadýklarýna ve araya bu kadar uzun bir saat farký koyduklarýna göre, Ayhan Hikmet'in Gürkan'ýn öldürüldüðünü duymayacaðýna nasýl emindiler? Þinasi Ayhan Hikmet'in fotoðraflarýný çekmiþ... Peki ya Gürkan'ýn fotoðraflarýný çeken kim? O da mý Þinasi? Eðer o da Þinasi ise, neden bunu da itiraf etmedi? Her kim ise Gürkan'ýn resimlerini çeken, Ayhan Hikmet'in de o gece vurulacaðýný bilirdi... Yoksa en azýndan Ayhan'a o haber verirdi...

3 AFRÝKA dan mektup... KENDÝ KENDÝNÝ ELE VEREN SUÇLU Ýsmet Felek çetesi bir tetikçi bulmuþ basýnýmýzda... Ve sýrayla içini dökmüþ ona... Talat, Soyer ve Ahmet Uzun'un da gözdesi olan bu tetikçi, CTP döneminde Gary Robb'u nasýl savunduysa, bu çeteyi de savundu var gücüyle... Zaten parayý kim bastýrýrsa onun borusunu öttürür hep... Böylesi þimdiye dek görülmedi basýnýmýzda, ama Soyer'in gözdesi olduðu için, CTP kalemþörlerinden tek bir laf edilmedi ona hiçbir zaman... Oysa ondaki kirlilik Volkan'ýn da, UBP'nin de kirliliðini fersah fersah aþar... Þimdilerde ancak yüz tane kadar satan gazetesinde bakýn kimlerin ilaný var... Çangar'ýn... Acapulco'nun... Fergün Denizcilik'in... Ve de CTP'li belediyelerle sendikalarýn... * Her neyse... Yazýp söylediklerine artýk kimse aldýrmaz... Ve umarýz polis de, Ýsmet Felek çetesi ile ilgili o gazetede yazýlan saçmalýklarý dikkate almaz... Dün de kaþ yapayým derken göz çýkardý zaten... Av. Seyhan Yýldýrým'a fenalýk yapayým derken iyilik yaptý... Selami Bayýr isimli kiþinin gazeteye yaptýðý açýklamalarý yayýnladý. Selami Bayýr kim? Seyhan Yýldýrým güya kendisinden bir milyon 317 bin dolarlýk sigara almýþ serbest limanda... Ve bunlarý ödememiþ... Seyhan'ýn Ýstanbul'da kendisine zorla imzalatýldýðýný söylediði çekler de güya bu sigaralarýn karþýlýðýymýþ iþte... O çekleri iki kiþi Seyhan'dan alýp ona getirmiþ... Birini Tekjen finansta bozdurmuþ... Ama geriye kalan çekleri de 10 kiþi Birtan Zabitler'in huzurunda ondan almýþ... Güya Seyhan kendisine telefon ederek nakit ödeyeceðini söylemiþ ve bunun üzerine o da bu çekleri o 10 kiþiye teslim etmiþ... * Eðer polis bu martavallara inanýrsa polis deðil... Polis Müfettiþi Hasan Dayý'yý derhal göreve çaðýrýyoruz... Selami Bayýr tutuklanmalý ve hesap vermeli... Bu dolandýrýcýlýðýn bir parçasý çünkü... Meclise sunulan polis raporunda neden adý geçmiyor anlayamadýk. Dün Seyhan'la konuþtuk... Selami Bayýr'ýn kendisine çamur atacak diye yaptýðý bu açýklamalar onu oldukça memnun etmiþ... Zaten o da kaç zamandýr polise bunu ispat etmeye çalýþýyormuþ, ama bir türlü ispat edemiyormuþ... Ýspat etmeye çalýþtýðý, Selami Bayýr'ý 'kýlýf' olarak kullanan çetecilerin, daha sonra ondan aldýklarý bu çekleri götürüp Mustafa Debbað'a verdikleri... Aslýnda Selami Bayýr'ýn daha önce polise bu yönde verdiði ifade var... Ama Hüseyin Özerenler'e verilen bu ifade her ne hikmetse poliste kaybolmuþ... Anlaþýlan kaybolduðundan haberi yok Selami'nin, ki þimdi bunu bir daha farkýnda olmadan ele veriyor. * Haydi polis kardeþler... Kim o 10 kiþi? Düþün bakalým þimdi onlarýn peþine... Ve çoktan netleþmiþ olan bu meseleyi siz de çözün artýk... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Mutallo Camii restore ediliyor... (Haber ve Fotoðraflar Mustafa ERKAN)- Kýbrýslý Türklerin yaþadýðý bölge olarak bilinen Baf'ýn Mutallo bölgesini gezdik. 1974'ten sonra kuzeyden güneye göç eden Rumlar Türklerin evlerine yerleþtirilmiþ. Halen orada yaþýyorlar. Mutallo Camii'nin restorasyonu ise devam ediyor... Çiziktirdi ex istence Elvan Levent SORULAR VE 'HÝZMETÇÝ'... Teknolojinin ne kadar büyük bir süratle ilerlediðini gördükçe, günün birinde insanlarýn falcýlara gitmekten bile vazgeçeceðini ve kafalarýndaki tüm sorulara, her an ellerinin altýnda bulundurduklarý küçük bir aletten gelen mekanik sesin yanýt vereceðini düþünürdüm. Mekanik ses eksik henüz, ama yine de, 'Jeeves'a Sorun' baþlýklý haberi okuyunca, 'O' gün yakýndýr herhalde, dedim kendi kendime. 'Ask Jeeves' bir internet sitesi. Bu siteye girip sorunuzu yazýyorsunuz ve onlarca alternatif yanýt çýkýyor önünüze. Bazen de neredeyse þüphe götürmeyen bir kesinlikte beliriyor cevap karþýnýzda. Ne sorsam, diye düþünürken, aklýma Kýbrýs sorunu geldi. Hiçbir zaman dilimi belirtmeden yazdým hemen sorumu: 'Kýbrýs sorunu çözülecek mi?' Önümde onlarca farklý siteden alýnmýþ metin çýktý. Bu sonuç týpký sorunun kendisi gibi 'hayal kýrýcý'ydý elbette. Anlaþýlan her ay, on altý milyon soruya yanýt veren 'cevap mekanizmasý' bu soruya henüz kesin bir yanýt bulamamýþtý. Oysa 'Dünyanýn en ünlü insaný kim', diye sorduðunuzda, önünüzde hemen Michael Jackson yanýtý beliriveriyordu. Ve insanlarýn çoðunluðu 'Uzaylýlar var mý', þeklinde, ayný sorularýn yanýtlarýnýn peþinde koþuyordu. Þaþýracaksýnýz belki ama, yine de yanýtlanmasý en zor sorular kapsamýnda 'Kýbrýs sorunu'nun bile önününe geçen sorular vardý. 'Hayatýn anlamý nedir', sorusu örneðin ilk sýrada geliyordu... 'Tanrý var mý', sorusu ise, yanýtlanmasý 'imkansýz' sorular kategorisindeydi... Birkaç gün önce muhtemelen yaþadýðýmýz yüzyýlýn en iyi filmlerinden birini izlemiþtim. 'La Nana'... Ýngilizce'ye 'The Maid', Türkçe'ye ise 'Hizmetçi' olarak çevirmiþler filmin adýný. Þili-Meksika ortak yapýmý, 2009 yýlýnda gösterime giren bir film. Son olarak beni ekranýn baþýna tam anlamýyla kilitleyen film François Ozon'un yýllar önce izlediðim, kýsa metrajlý 'Regarde La Mer' filmi olmuþtu. Üstelik bu filmin günlerce etkisinden kurtulamamamýn nedeni, hiç çekilmemiþ orjinal bir konuyu iþlemiþ olmasýndan, veya gözünüzü alamayacaðýnýz bir görselliðe sahip olmasýndan ötürü deðildi. Tam tersine, birçok gerilim filminde rastlayabileceðiniz türde bir konusu vardý filmin. Dolayýsýyla, tek neden filmdeki karakterdi. Öylesine 'keskin' bir karakter yaratýlmýþtý ki filmde, tek baþýna, otuz dakika boyunca izleyiciyi soluksuz býrakmaya yetiyordu. Ýþte, birkaç gün önce izlediðim 'Hizmetçi' filmindeki 'Raquel' karakteri de ayný bu türde bir karakterdi. Tamamý neredeyse bir evin içinde geçen filmdeki, diðer bütün karakterleri gölgede býrakarak doksan dakika boyunca izleyiciyi peþinden sürükleyen bir karakter. Sýnýfsal farklýlýðýn yarattýðý uçurumun, bireyin üzerindeki psikolojik ve fiziksel etkileri, bu uçurumun eþiðinde duran 'Raquel' karakteri üzerinden iþleniyor filmde. Filmin yer yer duraðan temposunun, gittikçe yaklaþan bir trajedinin habercisine de dönüþmesi ayný zamanda, garip bir çeliþki yaratmakla birlikte, gerilimi de týrmandýrýyor. Oturup, bir tez yazmaya kalksam bu film üzerine, aklýma ilk gelen isim Karl Marx olurdu kuþkusuz. Bu düþünceyle birlikte büyük bir merak da sarýyor beni. Karl Marx'ýn 'Hizmetçi' filmiyle ilgili yorumu ne olurdu, diye kafa yormaya baþlýyorum. Ve iþte tam da bu sýrada, 'askjeeves.com' geliyor aklýma. Sorumu hemen yazýp, yanýt aramaya baþlýyorum. Karþýma çýkan onlarca baðlantýlý 'site'nin hiçbirinde kayda deðer bir yanýta rastamýyorum ne yazýk. Bu da en az, 'Tanrý var mý' sorusu kadar yanýtý imkansýz bir soruydu anlaþýlan.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Önce maaþýný kestiler emeklinin Þimdi de sýra ikramiyesine geldi Bir heyulâ dolaþýyor üstünde ülkenin Ki kaderimiz eline teslim edildi Kalay NO COMMENT SAYIN EROÐLU, NO COMMENT Derviþ Eroðlu "Yýl sonuna kadar anlaþmaya varýlabileceði konusunda söz söylemekte, yorum yapmakta zorlanýyorum" diyor. Kýbrýs'ta varýlacak olasý bir anlaþma üzerine söylenecek söz kalmadý ki sayýn Eroðlu. Sözün tükendiði yerdeyiz, farkýnda deðil misiniz? sözün tükendiði yerdeyiz sayýn Eroðlu. Susacaksýnýz gözleriniz konuþacak bundan böyle. Bu yüzden yorum yapmak zorunda hissetmeyin kendinizi. Rahat olun. Yeterince yorum yapýldý bugüne kadar. Ne söyleseniz "yeni" bir þey olmayacak. Siz en iyisi, susma hakkýnýzý kullanarak, "no comment" deyin. Olsun bitsin... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ATOM BOMBASINDAN BETER Bugün bir okurumuzun gönderdiði mektubu köþeme aldým. Ýsminin önemli olmadýðýný, ama baþýna gelenleri herkesin okumasýný istedi. Toplumsal bir dert onunki. "Merhaba, Ben dört yýllýk evli birisiyim. Bu mektupta anlatacaklarým, benim hatamdan kaynaklandý. Kendime deðil sadece eþime de dert verdim. Bizim bir arkadaþ grubumuz vardýr. Arada sýrada buluþup yemek yiyoruz Bundan bir yýl önceydi Bir akþam gene buluþmuþtuk. Yemek içki falan derken arkadaþlarýmýzdan birisinin falan gece kulübüne gidelim, dedi Kafalarýmýz içkiden dolayý iyiydi. Kalkýp gittik. Kendimize striptiz yapan kadýnlardan birer tane seçtik. 150 TL vererek kulübün pazarlayýcýsý tarafýndan birer odaya alýndýk. Prezervatif kullanmak en saðlýklý iliþki olmasýna raðmen nedendir bunu denemedim. Neyse aradan bir süre geçtikten sonra genital bölgemde siðiller oluþmaya baþladý. Ýnanýlacak gibi deðildi. Bu arada eþimle de iliþkiye girmiþtim. Eþimin fark etmemesi için genital bölgemi de traþ etmeyerek siðilleri gizlemeye çalýþtým ama olmadý. Kaþýntý veriyordu Tanýdýk bir eczacýya baþvurdum. Bana gereken ilaçlarý verdi Kullanmaya baþladým. Memnundum Ancak tam sönmeye baþlayacaklarý sýrada yeniden ortaya çýkýyorlardý Eczacý arkadaþým eþimi de bir jinekologa göstermemi istedi. Onda da rahim aðzýnda sorunlar oluþtuðunu öðrendik. Doktor beni bir kenara çekip durumumu sordu ona da anlattým. Eþimin hala haberi yok ama ben büyük bir bunalým içindeyim Aldýðým virüs PHV imiþ. Ýnsan virüsü de derlermiþ. Papillium Human Virus Bu virüsü alan kadýnlarýn büyük oranda yaþama veda ettiklerini araþtýrmalarýmdan öðrendim. Bende bulunan bu hastalýðýn da tedavi olma oraný yüzde altmýþ olarak gösterilmekte Ancak yarý yarýya tam tedavinin mümkün olamayacaðý da belirtiliyor. Eþime olayý fark ettirmeden ve doktorumuzun da söylememesini tembihleyerek tedavisini sürdürüyoruz Tedavi sürerken ben de gerekli ilaçlarý almaktayým ama siðiller söndükten belli bir süre sonra tekrar oluþmaktadýrlar Eþimde her þey yola girse dahi benim durumum sürmekte Eþim durumu bilmiyor ya, çocuk yapmamýzý istiyor Bizdeki virüsün çocuða bulaþma þansý da çok yüksekmiþ. Ya benim intihar etmem lazým, ya da ayrýlmam gerek Eþimi de seviyorum. Eczacý arkadaþým bir psikoloða baþvurmamý istedi Arkadaþýma uyup felekten bir gece çaldýk, ama o felek de geleceðimizi çaldý Buradan herkese çaðrý yapýyorum. Benim durumumu düþünün ve geleceðinizi karartmayýn." Bana gönderilen mektupta yazýlanlarý bir doktor arkadaþýma da anlattým Bu virüsü taþýyan erkeklerin sayýsýnýn doktora baþvuranlardan daha çok olduðunu ve eczacýlarla iþbirliði içinde tedavi olmaya çalýþtýklarýný söyledi Toplumumuzun en büyük saðlýk sorunu aslýnda Atom bombasýndan beter! Halk Konseyi ilk toplantýsýný yaptý Cumhurbaþkanlýðý'nca Kýbrýs sorunundaki sürecin halkalarýndan biri olarak oluþturulan Halk Konseyi'nin ilk toplantýsý dün saat 15.00'te sona erdi. Sayýþtay salonunda yer alan toplantýnýn ardýndan BRTK televizyonunun canlý yayýnýnda deðerlendirme yapan Eroðlu, 18 Kasým'daki üçlü zirve için New York'a giderken, arkasýnda halkýn desteðini hissetmesinin önemini vurguladý. Eroðlu, toplantýya katýlan örgüt, kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerinin sorular sorduðunu, yanýtlar aldýðýný ve düþüncelerini yansýttýðýný belirterek, son derece memnun olduðunu söyledi. Kýbrýs sorunuyla ilgili görüþ ve önerilerin kendisine herhangi bir zamanda, yazýlý olarak da bildirilebileceðini duyurduðunu kaydeden Derviþ Eroðlu, deðiþik kesimlerden kiþilerin katýldýðý bu toplantýnýn New York öncesinde önemli olduðunu belirtti. Eroðlu, "New York'a giderken arkamda böyle bir desteði hissetmem tabi ki önemli, bu toplantýlar benim taahhüdümdü ve üçlü zirveye giderken bu toplantý anlamlý" diye konuþtu. Derviþ Eroðlu, Halk Konseyi toplantýlarýnýn devam edeceðini, rutin toplantýlar yanýnda gerektiðinde olaðanüstü toplantý yapma konusunda da prensip anlaþmasýna vardýklarýný kaydetti. KIB-TEK'ÝN ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝNE KARÞI MÜCADELE Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý El-SEN'in, üyelere yönelik "KIB- TEK'in Özelleþtirilmesine Yönelik Politikalar ve El-Sen'in Mücadele Perspektifleri" konulu eðitim çalýþmasý dün Girne Dome Otel'de gerçekleþti. Dün sabah EL-SEN Baþkaný Tuluy Kalyoncu ve Türk-Sen Baþkaný Arslan Býçaklý'nýn açýlýþ konuþmalarýyla baþlayan eðitim çalýþmasýnda DAÜ Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tufan Erhürman " Özeleþtirmenin Hukuksal Boyutu", YDÜ Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Erdal Güryay "Dünyada Elektrik Sektöründeki Özelleþtirmelerin Ekonomik ve Sosyal Sonuçlarý", DEV-ÝÞ Eski Baþkaný Hasan Sarýca da "Özelleþtirme Sürecinde Sendikalar ve Sendikalarýn Rolü" konularýnda sunum gerçekleþtirdi. KALYONCU EL-SEN Baþkaný Tuluy Kalyoncu açýlýþta yaptýðý konuþmada, elektrik kurumu çalýþanlarýnýn ülkeye enerji saðlamak amacýyla büyük özveriyle çalýþtýðýný ifade ederek, bu görevi yeri geldiðinde caný pahasýna yerine MECLÝS PLATFORMUYLA SALI GÜNÜ Eroðlu, Salý günü de Cumhurbaþkanlýðý'nda Meclis Platformu'yla bir araya geleceðini belirterek, Meclis Baþkaný, siyasi parti baþkanlarý ve bazý milletvekilleriyle deðerlendirme yapacaklarýný ifade etti. Toplantýnýn ardýndan BRT'ye deðerlendirme yapan örgüt temsilcileri de, beklentilerini karþýlayan yararlý bir toplantý yaptýklarýný söyledi. getiren çalýþanlara herkesin saygý göstermesi gerektiðini belirtti. KTHY'nýn iflasý sonrasý havayolu çalýþanlarýnýn yaþadýðý sýkýntýlarý dile getiren Kalyoncu, son günlerde gündeme gelen özelleþtirme çalýþmalarýna deðindi "El- Sen çalýþanlarýnýn ekmeðine ve geleceðine ipotek koymaya çalýþanlar, EL-SEN üyelerinin üretimden gelen gücünü kullanmaktan bir an bile çekinmeyeceðini, EL- SEN üyelerinin gerektiðinde ne kadar mücadeleci bir ruh ve kararlýlýða sahip olduðunu unutmamalýdýr. Unutanlar varsa geçmiþte hatýrlatmasýný nasýl bildiysek bugün de biliriz" þeklinde konuþtu. BIÇAKLI Türk-Sen Baþkaný Arslan Býçaklý ise hükümeti, "bütçe açýðýný kapatma, özelleþtirme, çalýþan ve emeklilerin haklarýný budamaya yönelik sergilediði tavýrlar" nedeniyle eleþtirerek, "özelleþtirmenin", "toplum malýný satmak" anlamýna geldiðini söyledi. KTHY'nýn iflasýnda yaþanan süreci ve sonrasýnda yaþanan geliþmeleri hatýrlatan Býçaklý, hükümetin KTHY'yi yaþatmak için hiçbir þey yapmadýðýný savundu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent EN NÝHAYET BÝLÝMSEL KARARI ALABÝLDÝLER Ve nihayet hükümet, brucellalý hayvanlarýn itlâf edilmesine karar verebildi. Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif bilimsel bir karar aldýklarýný söylüyor. Kuþkusuz bu bir günah çýkarma halidir. Çünkü bu konudaki tartýþmalar baþladý baþlayalý yaptýklarý çok çeliþkili açýklamalar, halkýn iyice kafasýný karýþtýrmýþ, paniðin her geçen gün büyümesine yol açmýþtý. Bunun sonucunda et tüketimi büyük ölçüde düþmüþ, üreticiler, kasaplar ve dolayýsýyla halkýn maðduriyeti her geçen gün artan boyutlara ulaþmýþtý. Ve þimdi hükümet her zaman olduðu gibi ilk yapmasý gerekeni en sonunda yaparak, brucellalý hayvanlarýn itlâf edilmesi yönünde karar aldý. Saðlýk Bakaný, bu kararýn bilimsel olduðunu açýkladý. Ve bugüne kadar halkýn kafasýný karýþtýrýp paniðe neden olan çok çeliþkili açýklamalarýn hiçbir bilimsel temele dayanmadan "alâguduru" yapýldýðýný da itiraf etmiþ oldu. Bugün "brucella konusunda bilimsel karar aldýk" derken, geç de olsa bilimdýþý kalmanýn günahýný çýkarýyorlar. Ne var ki karar henüz halk arasýnda bir etki yaratmamýþ görünüyor. Kasaplar, et satýþlarýnda bir kýpýrdanma olmadýðýný söylerken, Kurban Bayramý'na bir hafta kaldýðý halde, kurbanlýk sipariþlerinde de, geçmiþ yýllara oranla büyük düþüþ olduðunu belirtiyorlar. Belli ki hükümet 1 aydýr bilim dýþýnda kararsýzlýklarla bocalarken, halkýn güvenini de iyice kaybetti. Þimdi "bilimsel karar aldýk, brucellalý hayvanlarý itlâf edeceðiz" derken halk kendilerine inanmýyor. Bu nedenle, alýnan karara da ihtiyatla yaklaþmýyor insanlar. Ve en azýndan kararýn uygulandýðýný somut biçimde görmek için bir süre daha kýrmýzý etten uzak durmayý tercih ediyor. UBP hükümetinin, halka doðrularý söylememe konusundaki sicili temiz deðil. Aynen kendinden önceki CTP hükümeti gibi sýkýþtýkça yalana sarýlýyor. Daha daha sýkýlýrsa, "CTP de yaptý" diyerek iþin içinden çýkmaya çalýþýyor! Sanki CTP'nin yediði bir haltý kendilerinin de yemesi çok doðal bir hakmýþ gibi! "Emekli maaþlarýndan kesinlikle vergi alýnmayacak" diye Emekli Dernekleri Eþgüdüm Komitesi'ne defalarca en yetkili aðýzlardan sözlü ve yazýlý teminat verdikleri halde, bunun tam tersini yapýp emekli maaþlarýný satronomik ölçülerde aþaðýya çekenler... Þimdi kalkýp da size, "Bilimsel karar aldýk. Brucellalý hayvanlar itlâf edilecek" derlerse inanýr mýsýnýz? Ýnanmazsýnýz tabii. Ýnanmamakta da çok haklýsýnýz. Ýhtiyatlý olarak yaklaþýrsýnýz bu karara... Ve somut biçimde hayata geçirilmesi için bir süre daha beklemeyi tercih edersiniz. Anlaþýlan o ki, hükümet itlâf kararýný bir an önce uygulamaya koymadan halkýn kafasý netleþmeyecek. Bu arada bilimsellikten uzak kalarak yaptýklarý açýklamalarla halkýn kafasýný karýþtýran ve onu yanýltmaya çalýþanlarýn da, gelinen bu noktada halka bir de özür borcu olduðunu düþünüyorum. En baþta da Zorlu Töre, Ahmet Kaþif ve Ýrsen Küçük'ün...

5 7 Kasým 2010 Pazar Þaziye nin Görüþü: Et ile týrnak gibiydik Konu mülkiyete dayanýnca ayrýldýk * Yeni hýz kameralarý yarýn devreye giriyormuþ. - Ýyi ki hükümet insaflý davrandý da ilk 1010 kiþiyi rapor etmeyecek. *KTAMS Baþkaný Kaptan; boyun eðmemizi istediklerini açýklamýþ. - Sadece boyun eðmemizi istiyorlarsa, mesele yok Ama eðilmemizi de istiyorlarsa, iþte o zaman su gabaðýný yedik! *Eroðlu "Rumlar isterse yýl sonuna kadar çözüm mümkün" demiþ. - Maþallah maþallah Eroðlu bu imajý ile Talat'ý karanlýkta býraktý vallahi!. *Maliye Bakaný Ersin Tatar Türkiye'den yatýrýmcý getirmek için gece gündüz çalýþýyormuþ. - Gerçekten büyük bir yatýrýmcý sevdasý var Tatar'ýn Onca olanaktan sonra gelmeleri için üste para da verdiðini duyarsanýz hiç þaþmayýn. *Ýçiþleri Bakanlýðý Ýskan Müsteþarý Hasan Ýslamoðlu tapu almak isteyen vatandaþa "þeker suya düþmedi" demiþ. - Þeker suya düþmemiþ olabilir.. Tuz nemlendi ama Ýçiþleri Bakaný Ýlkay Kamil "her duyduðunuza inanmayýn" diyor. - Doðrudur. Haklýdýr. Biz de her duyduðumuza inanmak isemiyoruz. Ama sadece duymuyoruz ki.. Olaný biteni de görüyoruz Ve üstelik kokusu bile geliyor burnumuza Bu durumda nasýl inanmayalým? Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI SAKALIMDAN AÞAÐA DROMOLAKÞA! Deylim ki benim elimde bir mal var. Ve deylim ki senin elinde de bir mal var. Hem da guvvetli mal. Sýký sýký dutarýk kapmasýn biri elimizden.. Elimizde kapý gadar tapumuz da var ama güman olmaz bunnara.. Verdikleri gibi alýrlar da. Senin malýný, mal sahibi Rum geri istedi deylim. Bizim Taþýnmaz Mal Komisyonu da dedi Rum'a "Biz bunun üsdüne Türk bayaraðý çekdik, asla geri vermeyik, veremeyik, gel al paraný da malý unut." Rum da geldi, aldý parayý gitti. Bu durumda senin malýn "Türk Malý Kategorisine" geçti, benimki eskisi gibi mallahda galdý. Deycen bana benimki geçti da n'oldu. Söyleyim sana n'oldu. Senin malýn daha fazla deðer gazandý. Üçükan sekiz oldu. Sen oturduðun yerde kâra geçtin. Çok sevinme ama þu gurtuldun Urumdan. Uluslar arasý hukuða girdin, rahatladýn. Ha iþde, tam bu noktada sana deycekler ki ver bakalým vergisini. Hade, pamuk eller cebe deycekler. Nasýl deycekler? Bir gün saman renginde bir zarf getirecek sana postacý Üstünde resmi mühür da olacak Açacan bakacan ki "ver bakalým bu gadar" derler sana. Sen ývýracan gývýracan.. Mýrýn gýrýn edecen Baðýracan çaðýracan Hatta "ma nasýl devletsiniz be siz" bile söylenecen.. Kimse gulak asmaycak. Bilirler ki biz eþekler hem baðýrýrýk, hem sonuna gadar yerik! Ama sonunda bal gibi yeycen. Eþek gibi týkýr týkýr ödeycen. Ödemem mödemem yok. Bir yolunu bulacaklar bu parayý senden baðýrta baðýrta alacaklar. Ve bir koçan daha verecekler sana Onu da goycan obirin yanýna dosyacýðýna. - Ma ne annadýn be bana bunnarý? - Bilesin baþýna gelecekleri - Ben baþýma geleceklerý bilirim. - Eh, tedbirini ona göre al. - Hiiç aklýmýn ucu bile deðil. Ne tedbir alýrým ne biþey Sakalýmdan aþaða Dromolakþa Bu senin dediklerini görmek için ben lazým yaþayým 50 sene daha.. - Biz da mesela dedik zaten... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bugün av günü Gitsek vay, gitmesek vay Zero'nun hatýrý olmasa gitmeyeceðim vallahi. 5 KKTC'NÝN YENÝ HAVAYOLUNA HÝSSEDAR OLMAK ÝSTEYENLERE SALI GÜNÜNE KADAR SÜRE Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn iflas etmesinin ardýndan, devlet-özel sektör ortaklýðýyla kurulmasý planlanan yeni havayolu þirketinde hissedar olmak isteyenlerden baþvuru kabul ediliyor. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn gazetelerde bugün yayýmlanan ilanýna göre yeni havayolundan blok hisse almak isteyenlerin, 9 Kasým Salý günü mesai bitimine kadar bakanlýða baþvurmasý gerekiyor. "KKTC havayolunu yeniden bayrak taþýcýyý olarak göklerde uçurabilmek için hükümetin kararýyla bakanlýðýn çalýþmalarýnýn son aþamaya geldiði" belirtilen ilana göre, yeni hava yolu devlet ve özel sektör ortaklýðýyla kurulacak. Ýlanda, "Halkýmýzýn yeni kurulacak havayolumuzun ortaklýðýnda yer almasý en büyük arzumuzdur" denildi. LEFKOÞA'DA SOYGUN Lefkoþa'da önceki gün soygun ve soyguna teþebbüs suçlarý iþleyen 16 yaþýndaki iki genç tutuklandý. Polis bültenine göre önceki gün saat 14.30'da Ý.G. ve M.A. adlý 16 yaþýndaki iki erkek genç, Kemal Mohamed'in tasarrufunda bulunan 11 TL parayý çaldý ve cep telefonundan kendi telefonuna zorla 5 kontör aktardý. Zanlýlar yine dün, Özel Gökçekuþ'un pantolonunun cebinden cüzdaný ve 30 TL'yi zorla almaya çalýþarak soyguna teþebbüs suçu da iþledi. Olaylarýn polisin bilgisine gelmesi üzerine iki genç tutuklandý. KAHVEDE KUMAR Güzelyurt'ta bir kahvehanede "pokerize" adlý kumar oyununu para karþýlýðý oynayan 5 kiþi, oynamak için toplanan 3 kiþi ve kahvehane iþletmecisi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis bültenine göre, kumar oynayanlar ve oynamak için toplananlar, söz konusu kahvehaneye dün saat 16.00'da polisin yaptýðý kontrolde tespit edildi. RUM EUROCYPRIA HAVAYOLU ÞÝRKETÝ BATTI Güney Kýbrýs'ta iflas eden hava yolu þirketi Eurocypria çalýþanlarý dün de eylemlerini sürdürürken, bu þirketi "Kýbrýs Havayollarý" (Cyprus Airways) ile birleþtirme veya devretme çabalarýna Avrupa Komisyonu'ndan da olumsuz yanýt geldi. Alithia gazetesinin geniþ bir þekilde fotoðraflý olarak okuyucularýna aktardýðý haberine göre, Avrupa Komisyonu Rekabet Müdürlüðü'nün Brüksel'deki toplantýsýnda, Eurocypria'nýn Cyprus Airways ile birleþmesinin veya bu hava yolu þirketine devredilmesinin mümkün olmadýðý kararý çýktý. Habere göre toplantýya, Cyprus Airways ile Eurocypria yetkilileri yanýnda, Rum Maliye Bakanlýðý ve sendika temsilcileri de katýldý. Bu arada, Eurocypria çalýþanlarý, þirketin iflasý nedeniyle protesto eylemlerine dün de devam etti. Eylem nedeniyle Eurocypria þirketi aracýlýðýyla önceki gün yapýlacak olan 11 uçuþun olumsuz etkilendiði bildirildi. GÜNEYDE KUZEYDEKÝ MALLAR ÝÇÝN KAVGA KKTC'deki eski mallarý için Rumlarýn, hatta kardeþlerin bile birbirlerine düþtüðü, hatta yargýya giden çekiþmeler olduðu haber verildi. Fileleftheros "Ýþgal Bölgeleri Ýçin Kardeþler Bile Kavga Ediyor... Tapu, Sahte Beyanda Bulunulan Taþýnmazlarý Silecek" baþlýklý haberinde çoðu zaman, babalarýnýn kendilerine verdiðini veya devrettiðini iddia eden kardeþler olduðu gibi, kardeþlerden biri tarafýndan yüzde yüzü adýna kaydedilmiþ olduðu savunulurken, öteki kardeþin yüzde elli oranýnda hissedar olduðunu savunduðu mallar da bulunduðunu yazdý. Gazeteye göre Rum Tapu ve Kadastro Dairesi yetkilisi Andreas Matsukaris, KKTC'deki eski Rum mallarýyla ilgili bütün bu kavgalarýn; bugün KKTC'nin denetiminde bulunan "tapu kayýtlarýnýn Rum Tapu Dairesi'nin eline geçer geçmez" çözüleceðini savundu. LARNAKA'DA IRKÇILAR BASKIN YAPTI "Helen Direniþ Hareketi" ve "TümKýbrýs Anti Ýþgal Hareketi" isimli þoven gruplara üye 100 kadar Rum, Larnaka sahil kesiminde düzenlenen RAINBOW isimli ýrkçýlýk karþýtý festivali bastý ve Avrupa Komisyonu'nun Güney Kýbrýs'taki temsilcisi Andrulla Kaminara kürsüde konuþma yaparken, festivale katýlan yabancý uyruklulara sopa, zehirli boya ve hatta býçaklarla saldýrdý. Politis "Milliyetçiler Seyrana Çýktý... Larnaka'daki Irkçýlýk Karþýtý Festivale Sopa ve Boyalarla" baþlýklý haberinde "Helen Direniþ Hareketi" ve "TümKýbrýs Anti Ýþgal Hareketi" isimli þoven örgüt üyelerinin, polis engelini kýrarak Larnaka sahilinde düzenlenen Rainbow isimli ýrkçýlýk karþýtý festival alanýna girdiðini bildirdi.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER. Bir kez daha sandýða gideceksiniz bugün. Gönlünüzde yatan aslanlarý seçmek için... Þimdi yaz mevsimi... Dikkatli olun, o sandýktan zehirli bir yýlan çýkmasýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran

Detaylı

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!..

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!.. Davul zurna çaldýk olmadý... Vuvuzelaya geçtik sonra... Þimdi de tava, tencere çalýyoruz... Orkestra tamam... Çal gardaþ çal! Kara bulutlarý kaldýr aradan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2012

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

Türkiye Suriye'yi vurdu

Türkiye Suriye'yi vurdu Dün araçlarýyla güneye geçen Kýbrýslý Türklere Rum trafik polisi bol bol ceza yazmýþ... 3 Rum polisine mahkemelerimizin kestiði cezayý bir günde fazlasýyla çýkardýlar herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksiklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2014

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ. Erdoðan Baybars

MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ. Erdoðan Baybars Bize ölüm tehditleri yaðdýranlara da, onlara kol-kanat geren polise de, askere de, siyasilere de, tümüne birden bir sözümüz var. Arif Hoca nýn dediðinden: Hassiktir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ. Henüz 5 yaþýndayken söylemiþtik. Þimdi 29 yaþýna bastý, ama deðiþen bir þey yok. Adý KK, soyadý TC, adresi Mersin 10/Turkey... Lüzum görüldüðü takdirde her an iptal edilebilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN. "Ben eski bir TMT'ciyim, ama artýk bu rezilliðe katlanamam... Biz bugünler için mi savaþtýk?" diye feryat ediyor yurttaþýmýz... Savaþmýþlar, vuruþmuþlar, ama galiba içimizde yanlýþ adamlarý vurmuþlar!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent.

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent. Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı