ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3244 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATOM BOMBASINDAN BETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3244 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATOM BOMBASINDAN BETER"

Transkript

1 KKTC'nin yeni havayolu þirketine gazete ilanlarýyla hissedar aranýyor. Kimsenin parti rozetine bakýlmayacak bu kez. Cebindeki paraya bakýlacak yalnýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3244 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GÜRKAN'IN FOTOÐRAFINI ÇEKEN KÝM? 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Kaya Çanca yý seveceksiniz, sevmelisiniz! Faize Özdemirciler ATOM BOMBASINDAN BETER Ali Osman SAKALIMDAN AÞAÐA DROMOLAKÞA! Erdoðan Baybars SORULAR VE 'HÝZMETÇÝ' Elvan Levent EN NÝHAYET BÝLÝMSEL KARARI ALABÝLDÝLER Mehmet Levent Kurtlar vadisindeki sis perdesi aydýnlanýyor Kurtlar vadisindeki sis perdesi aydýnlanýyor Mehmet Çangar ile Ýsmet Felek iliþkileri polis tarafýndan mercek altýna alýnýrken, ölüm tehditi ile imzalatýldýðý ileri sürülen çeklerin kilit adamý Selami Bayýr da ortaya çýktý ve konuþtu... Dolandýrýldýðýný iddia eden Bayýr, çek trafiðini anlatýrken kendi kendini ele verdi... 'Afrika' babanýn peþinde... 'Baba'ya az kaldý Baþ harflerini H.C olarak açýkladýðýmýz 'baba' konusunda araþtýrmalarýmýz sürüyor. Bu konuda elimize yeni bilgiler de ulaþtý... Tanýk ve deliller kesinleþtikten sonra bunu açýklayan yine biz olacaðýz... Çekleri "10 adam"a vermiþ 10 adam kim? Avukat Seyhan Yýldýrým'a serbest limanda 1 milyon 370 bin dolarlýk sigara sattýðýný ve bundan dolayý Yýldýrým'ýn kendisine çek gönderdiðini söyleyen Selami Bayýr, daha sonra bu çekleri 10 kiþinin gelip kendisinden aldýðýný açýkladý... Selami Bayýr "Seyhan Yýldýrým bana nakit ödeme yapacaðýný bildirdiði için o çekleri onlara verdim" dedi... Çeklerden biri Selami Bayýr tarafýndan Tekjen Finans þirketinde bozduruldu. Geriye kalanlar ise Mustafa Debbað'a verildi... Polisin Ýsmet Felek olayýný aydýnlatmamasý için artýk hiçbir sebep kalmadý. Selami Bayýr bu olaydaki kilit isimlerden biri olarak görülüyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Son sayfamýzda... Hazin bir cenaze töreni daha... Vangöl gözyaþlarýyla topraða verildi Gazetemizle birlikte... Dr. Ýhsan Ali Ödülü Þener Levent ve Andreas Paraskos'a ödül 2. sayfada

2 ÜÇ TEKERLEKLÝ ÖZÜRLÜ BÝSÝKLETÝ ÇALINDI Ülkenin çeþitli yerlerinde meydana gelen hýrsýzlýk olaylarýnda para dýþýnda þeyler çalýndý. Ortopedik özürlü bir yabancýya ait üç tekerlekli özürlü bisikleti, Girne-Lefkoþa anayolundan çalýndý. Polis bültenine göre olay Ekim tarihlerinde meydana geldi. Joel De Bermond De Vaulx'e ait olan ve havanýn yaðmurlu olmasý yüzünden Girne- Lefkoþa anayolunun 1-2. kilometreleri arasýnda yolun doðusunda býrakýlan 3 tekerlekli bisikletin bulunmasý için soruþturmanýn sürdüðü kaydedildi. OÐLUNU KORUMAYA ÇALIÞAN BABA TUTUKLANDI Yeniboðaziçi'nde Barkýnay Internet Cafe adlý iþyerine önceki sabah 03.00'te pencereden giren 19 yaþýndaki N.K., 2 Play Station 3 cihazýný, 2 el komutasýný, 14 oyun CD'sini, 3 adet USB cihazýný ve ofis çekmecesinden 40 TL nakit parayý çaldý. N.K.'nin babasý 48 yaþýndaki H.K., oðlunun cezadan kurtulmasýný saðlamak amacýyla, çalýnan þeyleri, Barkýnay Internet Cafe iþletmecisine götürüp teslim etti ve hýrsýzlýðý tanýmadýðý iki kiþinin yaptýðýný, kendisinin de iþyerinin yanýndan geçerken bu kiþileri görüp, çaldýklarýný aldýðýný söyledi. Olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine baba ve oðul tutuklandý. EMANET EDÝLEN OTLARI GERÝ VERMEDÝ Lefkoþa'da marta ayýndan beri Adile Türk tarafýndan muhafaza amaçlý emanet edilen çeþitli ot, baharat ve yaðlarý geri vermeyen 27 yaþýndaki Ý.N. ile 32 yaþýndaki M.B. adlý erkek kiþiler tutuklandý. 4 KÜNYE Kozanköy'de Mustafa Akarsulu'nun evine mutfak kapýsýndan giren hýrsýz, 4 kadýn künyesi çaldý. Olayýn 4-5 Kasým arasýnda meydana geldiði belirtildi. DOÐANKÖY, ALAYKÖY VE LEFKOÞA'DA KANUNSUZ ATEÞLÝ SÝLAH OLAYLARI Doðanköy, Alayköy ve Lefkoþa'da kanunsuz ateþli silah ve patlayýcý madde taþýma olaylarý yaþandý. Polis bültenine göre önceki gün saat 03.00'te Doðanköy'deki bir eðlence yerine giden 5 kiþiden biri, erkekler tuvaletinin duvarýna tabancayla bir el ateþ etti. Söz konusu yere Ö.A.'nýn (E-34) kullandýðý araçla giden M.S (E- 25), A.G (E-34), B.A (E-30) ve M.A (E-36), eðlenmek için gittikleri bu yerde tutuklandý. A.G.'nin suçu iþlediðini itiraf ettiði ve tabancanýn, tuvalette bulunan bir boþ kovanýn ve bir parçalanmýþ mermi gömleðiyle tuvaletin çöp kutusunda bulunan bir kurusýký tabanca mermi kovaný emare alýndý. Alayköy mezarlýðý bölgesinde önceki gece saat 20.00'de 50 yaþýndaki H.A.'nýn aracýnda polisin yaptýðý aramada, 2 tabanca ve 22 tane canlý mermi bulundu. Polis, H.A.'yý tutukladý. Lefkoþa'da dün sabah 03.30'daki olayda ise, 21 yaþýndaki N.K.'ye ait arabada yapýlan aramada, N.K. adýna kayýtlý gazlý hava tabancasý ve þarjöre takýlý iki hava tabancasý mermisi, kayýtsýz gazlý hava tabancasý, iki canlý mermi, dört boþ kovan ile bir sopa bulundu. Polis N.K.'yi tutukladý ve bulunan tabanca ve mermilerle sopaya da emare olarak el koydu. Þener Levent ve Andreas Paraskos'a ödül Kýbrýs'ýn güneyindeki Yeþiller Partisi bu yýlýn Dr. Ýhsan Ali ödüllerini iki gazeteciye verdi... Þener Levent'e ve Andreas Paraskos'a... Uzunca bir süre 'Politis' gazetesinin yazý iþleri müdürlüðünü yapan Andreas Paraskos, halen Kýbrýs'ta haftalýk olarak yayýnlanan 'Kathimerini' gazetesinin genel yayýn yönetmeni olarak görev yapýyor. Her iki gazeteciye de ödüller geçtiðimiz akþam güneydeki Gazeteciler Cemiyeti salonunda düzenlenen Dr. Ýhsan Ali'yi anma gecesinde verildi... Bazý Kýbrýslý Türklerin de katýldýðý gecede Rum Hükümet Sözcüsü Stefanu da bir konuþma yaptý... Gecede ayrýca Yeþiller Partisi Genel Sekreteri ve Milletvekili Yorgos Perdikis ile Dr. Ýhsan Ali'nin kýzý Ülgen Ýhsan Ali de birer sunum yaptý. Tören Andreas Paraskos, Þener Levent ve Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Andreas Kannauros'un konuþmalarýyla sona erdi. Fotoðraflar: Evrim Kamalý Þener LEVENT Açý GÜRKAN'IN FOTOÐRAFINI ÇEKEN KÝM? Yakýn tarihimizde bir dönüm noktasý olan o cinayeti biraz daha irdelemek zorundayýz... Diyebilirsiniz ki: -Öldürme emrini verenler belli, nesini irdeleyeceksin daha? Doðru... Emri verenler belli... Ama yetmez... Kamuoyu vicdanýnda mahkum olsalar da yetmez... Onlar zaten bu mahkumiyeti kabullenmiyorlar hala... -Biz öldürmedik, Rumlar öldürdü, diyorlar... Yorgacis'in casusuymuþlar... Ve ölülerinden de yararlanmak için öldürtmüþ onlarý Yorgacis... Polisten önce cinayet mahalline gittiðini ve Ayhan Hikmet'in fotoðraflarýný çeken tek gazeteci olduðunu; ayrýca bunlarýn negatiflerini Nikos Samson'a verdiðini Þinasi Baþaran'ýn açýklamasýndan sonra bugüne dek bildiðimiz bazý þeylerin yanlýþ olduðu ortaya çýktý. Mesela ben, o fotoðraflarý çeken kiþinin Samson olduðunu ve olay yerine polisten önce gittiðini sanýrdým þimdiye kadar... Neden? O fotoðraflarý ertesi gün yalnýz 'Mahi' gazetesinde gördüðüm için... Þinasi'nin çektiðini ve Samson'a verdiðini nerden bileyim... Yazý da yazdým geçmiþte bu konuda... 5 Ocak 1998 tarihli 'Avrupa'da þöyle dedim: "Gazetenin (Mahi'nin) birinci sayfasý baþtanbaþa katliam resimleriyle doluydu. Ayhan Hikmet'in yataðýnda vücudu delik deþik resimlerle... Samson olay yerine ilk giden ve bu resimleri ilk çeken gazetecilerdendi." Þinasi bu satýrlarýmý oluduðunda kýs kýs gülmüþ olmalýydý içinden... Ama nedense o gün ortaya çýkýp da "Doðru deðil, bunlar yalan, o resimleri çeken bendim" demedi sene daha geçmesini bekledi bunu söylemek için... Denktaþ'ýn danýþmanlarýndan Aydýn Akkurt 1998 yýlýnda yayýnladýðý 'Yorgacis'in Casuslarý' isimli kitapta benim o satýrlarýma da atýfta bulundu. Ve bunu da, cinayetin Rumlar tarafýndan iþlendiðini kanýtlamak için kullandý. Benim satýrlarýma atýfta bulunurken þöyle yazdý Aydýn Akkurt: "Cinai tahkikat þubesi mensuplarý ve polisin fotoðrafçýsý 24 Nisan sabahý saat 04.30'da olay yerine varýrken, Av. Ayhan Hikmet'in öldürülmesinden hemen sonra olay yerine birisi gelmiþ ve olayý görüntülemiþtir." O 'birisi' þimdi çýkmýþ iþte ortaya... Samson deðil ama... Þinasi 'nin 23 Nisan'ýný 24 Nisan'a baðlayan gecesi çok gerilimli, çok trajik bir gece aslýnda... Önce Ahmet Gürkan öldürülmüþ Küçük Kaymaklý'da... Ardýndan da surlariçinde Ayhan Hikmet... Nasýl olmuþ peki bu?.. Ayný gece iþlenen iki cinayet ayný anda iþlenmemiþ... Önemli bir saat farký var arada... Gürkan, Aydýn Akkurt'un da kitabýnda belirttiði gibi, sýralarýnda öldürülmüþ... Ayhan Hikmet ise sýralarýnda... Yani iki cinayet arasýnda 5 saati aþkýn bir zaman farký var. Küçük Kaymaklý'da iþlenen bir cinayet nasýl olmuþ da surlariçinde 5 saat duyulmamýþ? Duyulsa Ayhan Hikmet de hemen olay yerine koþmaz ve tedbir almaz mýydý? Vurulan en yakýn arkadaþý... Ayhan Hikmet evinde misafirleri ile oturmaktaymýþ o sýrada... Faiz Kaymak'la eþiymiþ misafirleri... Saat 24.00'e doðru onlar kalkýp gitmiþler. Cinayet ise, yattýktan sonra 01.45'te iþlenmiþ... Gürkan'ýn öldürüldüðünü öðrenen hiç kimsenin aklýna gelmemiþ mi o gece Ayhan Hikmet'e haber vermek? Ya cinayeti tasarlayanlar? Ýkisini birden ayný anda tasarlamadýklarýna ve araya bu kadar uzun bir saat farký koyduklarýna göre, Ayhan Hikmet'in Gürkan'ýn öldürüldüðünü duymayacaðýna nasýl emindiler? Þinasi Ayhan Hikmet'in fotoðraflarýný çekmiþ... Peki ya Gürkan'ýn fotoðraflarýný çeken kim? O da mý Þinasi? Eðer o da Þinasi ise, neden bunu da itiraf etmedi? Her kim ise Gürkan'ýn resimlerini çeken, Ayhan Hikmet'in de o gece vurulacaðýný bilirdi... Yoksa en azýndan Ayhan'a o haber verirdi...

3 AFRÝKA dan mektup... KENDÝ KENDÝNÝ ELE VEREN SUÇLU Ýsmet Felek çetesi bir tetikçi bulmuþ basýnýmýzda... Ve sýrayla içini dökmüþ ona... Talat, Soyer ve Ahmet Uzun'un da gözdesi olan bu tetikçi, CTP döneminde Gary Robb'u nasýl savunduysa, bu çeteyi de savundu var gücüyle... Zaten parayý kim bastýrýrsa onun borusunu öttürür hep... Böylesi þimdiye dek görülmedi basýnýmýzda, ama Soyer'in gözdesi olduðu için, CTP kalemþörlerinden tek bir laf edilmedi ona hiçbir zaman... Oysa ondaki kirlilik Volkan'ýn da, UBP'nin de kirliliðini fersah fersah aþar... Þimdilerde ancak yüz tane kadar satan gazetesinde bakýn kimlerin ilaný var... Çangar'ýn... Acapulco'nun... Fergün Denizcilik'in... Ve de CTP'li belediyelerle sendikalarýn... * Her neyse... Yazýp söylediklerine artýk kimse aldýrmaz... Ve umarýz polis de, Ýsmet Felek çetesi ile ilgili o gazetede yazýlan saçmalýklarý dikkate almaz... Dün de kaþ yapayým derken göz çýkardý zaten... Av. Seyhan Yýldýrým'a fenalýk yapayým derken iyilik yaptý... Selami Bayýr isimli kiþinin gazeteye yaptýðý açýklamalarý yayýnladý. Selami Bayýr kim? Seyhan Yýldýrým güya kendisinden bir milyon 317 bin dolarlýk sigara almýþ serbest limanda... Ve bunlarý ödememiþ... Seyhan'ýn Ýstanbul'da kendisine zorla imzalatýldýðýný söylediði çekler de güya bu sigaralarýn karþýlýðýymýþ iþte... O çekleri iki kiþi Seyhan'dan alýp ona getirmiþ... Birini Tekjen finansta bozdurmuþ... Ama geriye kalan çekleri de 10 kiþi Birtan Zabitler'in huzurunda ondan almýþ... Güya Seyhan kendisine telefon ederek nakit ödeyeceðini söylemiþ ve bunun üzerine o da bu çekleri o 10 kiþiye teslim etmiþ... * Eðer polis bu martavallara inanýrsa polis deðil... Polis Müfettiþi Hasan Dayý'yý derhal göreve çaðýrýyoruz... Selami Bayýr tutuklanmalý ve hesap vermeli... Bu dolandýrýcýlýðýn bir parçasý çünkü... Meclise sunulan polis raporunda neden adý geçmiyor anlayamadýk. Dün Seyhan'la konuþtuk... Selami Bayýr'ýn kendisine çamur atacak diye yaptýðý bu açýklamalar onu oldukça memnun etmiþ... Zaten o da kaç zamandýr polise bunu ispat etmeye çalýþýyormuþ, ama bir türlü ispat edemiyormuþ... Ýspat etmeye çalýþtýðý, Selami Bayýr'ý 'kýlýf' olarak kullanan çetecilerin, daha sonra ondan aldýklarý bu çekleri götürüp Mustafa Debbað'a verdikleri... Aslýnda Selami Bayýr'ýn daha önce polise bu yönde verdiði ifade var... Ama Hüseyin Özerenler'e verilen bu ifade her ne hikmetse poliste kaybolmuþ... Anlaþýlan kaybolduðundan haberi yok Selami'nin, ki þimdi bunu bir daha farkýnda olmadan ele veriyor. * Haydi polis kardeþler... Kim o 10 kiþi? Düþün bakalým þimdi onlarýn peþine... Ve çoktan netleþmiþ olan bu meseleyi siz de çözün artýk... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Mutallo Camii restore ediliyor... (Haber ve Fotoðraflar Mustafa ERKAN)- Kýbrýslý Türklerin yaþadýðý bölge olarak bilinen Baf'ýn Mutallo bölgesini gezdik. 1974'ten sonra kuzeyden güneye göç eden Rumlar Türklerin evlerine yerleþtirilmiþ. Halen orada yaþýyorlar. Mutallo Camii'nin restorasyonu ise devam ediyor... Çiziktirdi ex istence Elvan Levent SORULAR VE 'HÝZMETÇÝ'... Teknolojinin ne kadar büyük bir süratle ilerlediðini gördükçe, günün birinde insanlarýn falcýlara gitmekten bile vazgeçeceðini ve kafalarýndaki tüm sorulara, her an ellerinin altýnda bulundurduklarý küçük bir aletten gelen mekanik sesin yanýt vereceðini düþünürdüm. Mekanik ses eksik henüz, ama yine de, 'Jeeves'a Sorun' baþlýklý haberi okuyunca, 'O' gün yakýndýr herhalde, dedim kendi kendime. 'Ask Jeeves' bir internet sitesi. Bu siteye girip sorunuzu yazýyorsunuz ve onlarca alternatif yanýt çýkýyor önünüze. Bazen de neredeyse þüphe götürmeyen bir kesinlikte beliriyor cevap karþýnýzda. Ne sorsam, diye düþünürken, aklýma Kýbrýs sorunu geldi. Hiçbir zaman dilimi belirtmeden yazdým hemen sorumu: 'Kýbrýs sorunu çözülecek mi?' Önümde onlarca farklý siteden alýnmýþ metin çýktý. Bu sonuç týpký sorunun kendisi gibi 'hayal kýrýcý'ydý elbette. Anlaþýlan her ay, on altý milyon soruya yanýt veren 'cevap mekanizmasý' bu soruya henüz kesin bir yanýt bulamamýþtý. Oysa 'Dünyanýn en ünlü insaný kim', diye sorduðunuzda, önünüzde hemen Michael Jackson yanýtý beliriveriyordu. Ve insanlarýn çoðunluðu 'Uzaylýlar var mý', þeklinde, ayný sorularýn yanýtlarýnýn peþinde koþuyordu. Þaþýracaksýnýz belki ama, yine de yanýtlanmasý en zor sorular kapsamýnda 'Kýbrýs sorunu'nun bile önününe geçen sorular vardý. 'Hayatýn anlamý nedir', sorusu örneðin ilk sýrada geliyordu... 'Tanrý var mý', sorusu ise, yanýtlanmasý 'imkansýz' sorular kategorisindeydi... Birkaç gün önce muhtemelen yaþadýðýmýz yüzyýlýn en iyi filmlerinden birini izlemiþtim. 'La Nana'... Ýngilizce'ye 'The Maid', Türkçe'ye ise 'Hizmetçi' olarak çevirmiþler filmin adýný. Þili-Meksika ortak yapýmý, 2009 yýlýnda gösterime giren bir film. Son olarak beni ekranýn baþýna tam anlamýyla kilitleyen film François Ozon'un yýllar önce izlediðim, kýsa metrajlý 'Regarde La Mer' filmi olmuþtu. Üstelik bu filmin günlerce etkisinden kurtulamamamýn nedeni, hiç çekilmemiþ orjinal bir konuyu iþlemiþ olmasýndan, veya gözünüzü alamayacaðýnýz bir görselliðe sahip olmasýndan ötürü deðildi. Tam tersine, birçok gerilim filminde rastlayabileceðiniz türde bir konusu vardý filmin. Dolayýsýyla, tek neden filmdeki karakterdi. Öylesine 'keskin' bir karakter yaratýlmýþtý ki filmde, tek baþýna, otuz dakika boyunca izleyiciyi soluksuz býrakmaya yetiyordu. Ýþte, birkaç gün önce izlediðim 'Hizmetçi' filmindeki 'Raquel' karakteri de ayný bu türde bir karakterdi. Tamamý neredeyse bir evin içinde geçen filmdeki, diðer bütün karakterleri gölgede býrakarak doksan dakika boyunca izleyiciyi peþinden sürükleyen bir karakter. Sýnýfsal farklýlýðýn yarattýðý uçurumun, bireyin üzerindeki psikolojik ve fiziksel etkileri, bu uçurumun eþiðinde duran 'Raquel' karakteri üzerinden iþleniyor filmde. Filmin yer yer duraðan temposunun, gittikçe yaklaþan bir trajedinin habercisine de dönüþmesi ayný zamanda, garip bir çeliþki yaratmakla birlikte, gerilimi de týrmandýrýyor. Oturup, bir tez yazmaya kalksam bu film üzerine, aklýma ilk gelen isim Karl Marx olurdu kuþkusuz. Bu düþünceyle birlikte büyük bir merak da sarýyor beni. Karl Marx'ýn 'Hizmetçi' filmiyle ilgili yorumu ne olurdu, diye kafa yormaya baþlýyorum. Ve iþte tam da bu sýrada, 'askjeeves.com' geliyor aklýma. Sorumu hemen yazýp, yanýt aramaya baþlýyorum. Karþýma çýkan onlarca baðlantýlý 'site'nin hiçbirinde kayda deðer bir yanýta rastamýyorum ne yazýk. Bu da en az, 'Tanrý var mý' sorusu kadar yanýtý imkansýz bir soruydu anlaþýlan.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Önce maaþýný kestiler emeklinin Þimdi de sýra ikramiyesine geldi Bir heyulâ dolaþýyor üstünde ülkenin Ki kaderimiz eline teslim edildi Kalay NO COMMENT SAYIN EROÐLU, NO COMMENT Derviþ Eroðlu "Yýl sonuna kadar anlaþmaya varýlabileceði konusunda söz söylemekte, yorum yapmakta zorlanýyorum" diyor. Kýbrýs'ta varýlacak olasý bir anlaþma üzerine söylenecek söz kalmadý ki sayýn Eroðlu. Sözün tükendiði yerdeyiz, farkýnda deðil misiniz? sözün tükendiði yerdeyiz sayýn Eroðlu. Susacaksýnýz gözleriniz konuþacak bundan böyle. Bu yüzden yorum yapmak zorunda hissetmeyin kendinizi. Rahat olun. Yeterince yorum yapýldý bugüne kadar. Ne söyleseniz "yeni" bir þey olmayacak. Siz en iyisi, susma hakkýnýzý kullanarak, "no comment" deyin. Olsun bitsin... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ATOM BOMBASINDAN BETER Bugün bir okurumuzun gönderdiði mektubu köþeme aldým. Ýsminin önemli olmadýðýný, ama baþýna gelenleri herkesin okumasýný istedi. Toplumsal bir dert onunki. "Merhaba, Ben dört yýllýk evli birisiyim. Bu mektupta anlatacaklarým, benim hatamdan kaynaklandý. Kendime deðil sadece eþime de dert verdim. Bizim bir arkadaþ grubumuz vardýr. Arada sýrada buluþup yemek yiyoruz Bundan bir yýl önceydi Bir akþam gene buluþmuþtuk. Yemek içki falan derken arkadaþlarýmýzdan birisinin falan gece kulübüne gidelim, dedi Kafalarýmýz içkiden dolayý iyiydi. Kalkýp gittik. Kendimize striptiz yapan kadýnlardan birer tane seçtik. 150 TL vererek kulübün pazarlayýcýsý tarafýndan birer odaya alýndýk. Prezervatif kullanmak en saðlýklý iliþki olmasýna raðmen nedendir bunu denemedim. Neyse aradan bir süre geçtikten sonra genital bölgemde siðiller oluþmaya baþladý. Ýnanýlacak gibi deðildi. Bu arada eþimle de iliþkiye girmiþtim. Eþimin fark etmemesi için genital bölgemi de traþ etmeyerek siðilleri gizlemeye çalýþtým ama olmadý. Kaþýntý veriyordu Tanýdýk bir eczacýya baþvurdum. Bana gereken ilaçlarý verdi Kullanmaya baþladým. Memnundum Ancak tam sönmeye baþlayacaklarý sýrada yeniden ortaya çýkýyorlardý Eczacý arkadaþým eþimi de bir jinekologa göstermemi istedi. Onda da rahim aðzýnda sorunlar oluþtuðunu öðrendik. Doktor beni bir kenara çekip durumumu sordu ona da anlattým. Eþimin hala haberi yok ama ben büyük bir bunalým içindeyim Aldýðým virüs PHV imiþ. Ýnsan virüsü de derlermiþ. Papillium Human Virus Bu virüsü alan kadýnlarýn büyük oranda yaþama veda ettiklerini araþtýrmalarýmdan öðrendim. Bende bulunan bu hastalýðýn da tedavi olma oraný yüzde altmýþ olarak gösterilmekte Ancak yarý yarýya tam tedavinin mümkün olamayacaðý da belirtiliyor. Eþime olayý fark ettirmeden ve doktorumuzun da söylememesini tembihleyerek tedavisini sürdürüyoruz Tedavi sürerken ben de gerekli ilaçlarý almaktayým ama siðiller söndükten belli bir süre sonra tekrar oluþmaktadýrlar Eþimde her þey yola girse dahi benim durumum sürmekte Eþim durumu bilmiyor ya, çocuk yapmamýzý istiyor Bizdeki virüsün çocuða bulaþma þansý da çok yüksekmiþ. Ya benim intihar etmem lazým, ya da ayrýlmam gerek Eþimi de seviyorum. Eczacý arkadaþým bir psikoloða baþvurmamý istedi Arkadaþýma uyup felekten bir gece çaldýk, ama o felek de geleceðimizi çaldý Buradan herkese çaðrý yapýyorum. Benim durumumu düþünün ve geleceðinizi karartmayýn." Bana gönderilen mektupta yazýlanlarý bir doktor arkadaþýma da anlattým Bu virüsü taþýyan erkeklerin sayýsýnýn doktora baþvuranlardan daha çok olduðunu ve eczacýlarla iþbirliði içinde tedavi olmaya çalýþtýklarýný söyledi Toplumumuzun en büyük saðlýk sorunu aslýnda Atom bombasýndan beter! Halk Konseyi ilk toplantýsýný yaptý Cumhurbaþkanlýðý'nca Kýbrýs sorunundaki sürecin halkalarýndan biri olarak oluþturulan Halk Konseyi'nin ilk toplantýsý dün saat 15.00'te sona erdi. Sayýþtay salonunda yer alan toplantýnýn ardýndan BRTK televizyonunun canlý yayýnýnda deðerlendirme yapan Eroðlu, 18 Kasým'daki üçlü zirve için New York'a giderken, arkasýnda halkýn desteðini hissetmesinin önemini vurguladý. Eroðlu, toplantýya katýlan örgüt, kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerinin sorular sorduðunu, yanýtlar aldýðýný ve düþüncelerini yansýttýðýný belirterek, son derece memnun olduðunu söyledi. Kýbrýs sorunuyla ilgili görüþ ve önerilerin kendisine herhangi bir zamanda, yazýlý olarak da bildirilebileceðini duyurduðunu kaydeden Derviþ Eroðlu, deðiþik kesimlerden kiþilerin katýldýðý bu toplantýnýn New York öncesinde önemli olduðunu belirtti. Eroðlu, "New York'a giderken arkamda böyle bir desteði hissetmem tabi ki önemli, bu toplantýlar benim taahhüdümdü ve üçlü zirveye giderken bu toplantý anlamlý" diye konuþtu. Derviþ Eroðlu, Halk Konseyi toplantýlarýnýn devam edeceðini, rutin toplantýlar yanýnda gerektiðinde olaðanüstü toplantý yapma konusunda da prensip anlaþmasýna vardýklarýný kaydetti. KIB-TEK'ÝN ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝNE KARÞI MÜCADELE Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý El-SEN'in, üyelere yönelik "KIB- TEK'in Özelleþtirilmesine Yönelik Politikalar ve El-Sen'in Mücadele Perspektifleri" konulu eðitim çalýþmasý dün Girne Dome Otel'de gerçekleþti. Dün sabah EL-SEN Baþkaný Tuluy Kalyoncu ve Türk-Sen Baþkaný Arslan Býçaklý'nýn açýlýþ konuþmalarýyla baþlayan eðitim çalýþmasýnda DAÜ Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tufan Erhürman " Özeleþtirmenin Hukuksal Boyutu", YDÜ Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Erdal Güryay "Dünyada Elektrik Sektöründeki Özelleþtirmelerin Ekonomik ve Sosyal Sonuçlarý", DEV-ÝÞ Eski Baþkaný Hasan Sarýca da "Özelleþtirme Sürecinde Sendikalar ve Sendikalarýn Rolü" konularýnda sunum gerçekleþtirdi. KALYONCU EL-SEN Baþkaný Tuluy Kalyoncu açýlýþta yaptýðý konuþmada, elektrik kurumu çalýþanlarýnýn ülkeye enerji saðlamak amacýyla büyük özveriyle çalýþtýðýný ifade ederek, bu görevi yeri geldiðinde caný pahasýna yerine MECLÝS PLATFORMUYLA SALI GÜNÜ Eroðlu, Salý günü de Cumhurbaþkanlýðý'nda Meclis Platformu'yla bir araya geleceðini belirterek, Meclis Baþkaný, siyasi parti baþkanlarý ve bazý milletvekilleriyle deðerlendirme yapacaklarýný ifade etti. Toplantýnýn ardýndan BRT'ye deðerlendirme yapan örgüt temsilcileri de, beklentilerini karþýlayan yararlý bir toplantý yaptýklarýný söyledi. getiren çalýþanlara herkesin saygý göstermesi gerektiðini belirtti. KTHY'nýn iflasý sonrasý havayolu çalýþanlarýnýn yaþadýðý sýkýntýlarý dile getiren Kalyoncu, son günlerde gündeme gelen özelleþtirme çalýþmalarýna deðindi "El- Sen çalýþanlarýnýn ekmeðine ve geleceðine ipotek koymaya çalýþanlar, EL-SEN üyelerinin üretimden gelen gücünü kullanmaktan bir an bile çekinmeyeceðini, EL- SEN üyelerinin gerektiðinde ne kadar mücadeleci bir ruh ve kararlýlýða sahip olduðunu unutmamalýdýr. Unutanlar varsa geçmiþte hatýrlatmasýný nasýl bildiysek bugün de biliriz" þeklinde konuþtu. BIÇAKLI Türk-Sen Baþkaný Arslan Býçaklý ise hükümeti, "bütçe açýðýný kapatma, özelleþtirme, çalýþan ve emeklilerin haklarýný budamaya yönelik sergilediði tavýrlar" nedeniyle eleþtirerek, "özelleþtirmenin", "toplum malýný satmak" anlamýna geldiðini söyledi. KTHY'nýn iflasýnda yaþanan süreci ve sonrasýnda yaþanan geliþmeleri hatýrlatan Býçaklý, hükümetin KTHY'yi yaþatmak için hiçbir þey yapmadýðýný savundu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent EN NÝHAYET BÝLÝMSEL KARARI ALABÝLDÝLER Ve nihayet hükümet, brucellalý hayvanlarýn itlâf edilmesine karar verebildi. Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif bilimsel bir karar aldýklarýný söylüyor. Kuþkusuz bu bir günah çýkarma halidir. Çünkü bu konudaki tartýþmalar baþladý baþlayalý yaptýklarý çok çeliþkili açýklamalar, halkýn iyice kafasýný karýþtýrmýþ, paniðin her geçen gün büyümesine yol açmýþtý. Bunun sonucunda et tüketimi büyük ölçüde düþmüþ, üreticiler, kasaplar ve dolayýsýyla halkýn maðduriyeti her geçen gün artan boyutlara ulaþmýþtý. Ve þimdi hükümet her zaman olduðu gibi ilk yapmasý gerekeni en sonunda yaparak, brucellalý hayvanlarýn itlâf edilmesi yönünde karar aldý. Saðlýk Bakaný, bu kararýn bilimsel olduðunu açýkladý. Ve bugüne kadar halkýn kafasýný karýþtýrýp paniðe neden olan çok çeliþkili açýklamalarýn hiçbir bilimsel temele dayanmadan "alâguduru" yapýldýðýný da itiraf etmiþ oldu. Bugün "brucella konusunda bilimsel karar aldýk" derken, geç de olsa bilimdýþý kalmanýn günahýný çýkarýyorlar. Ne var ki karar henüz halk arasýnda bir etki yaratmamýþ görünüyor. Kasaplar, et satýþlarýnda bir kýpýrdanma olmadýðýný söylerken, Kurban Bayramý'na bir hafta kaldýðý halde, kurbanlýk sipariþlerinde de, geçmiþ yýllara oranla büyük düþüþ olduðunu belirtiyorlar. Belli ki hükümet 1 aydýr bilim dýþýnda kararsýzlýklarla bocalarken, halkýn güvenini de iyice kaybetti. Þimdi "bilimsel karar aldýk, brucellalý hayvanlarý itlâf edeceðiz" derken halk kendilerine inanmýyor. Bu nedenle, alýnan karara da ihtiyatla yaklaþmýyor insanlar. Ve en azýndan kararýn uygulandýðýný somut biçimde görmek için bir süre daha kýrmýzý etten uzak durmayý tercih ediyor. UBP hükümetinin, halka doðrularý söylememe konusundaki sicili temiz deðil. Aynen kendinden önceki CTP hükümeti gibi sýkýþtýkça yalana sarýlýyor. Daha daha sýkýlýrsa, "CTP de yaptý" diyerek iþin içinden çýkmaya çalýþýyor! Sanki CTP'nin yediði bir haltý kendilerinin de yemesi çok doðal bir hakmýþ gibi! "Emekli maaþlarýndan kesinlikle vergi alýnmayacak" diye Emekli Dernekleri Eþgüdüm Komitesi'ne defalarca en yetkili aðýzlardan sözlü ve yazýlý teminat verdikleri halde, bunun tam tersini yapýp emekli maaþlarýný satronomik ölçülerde aþaðýya çekenler... Þimdi kalkýp da size, "Bilimsel karar aldýk. Brucellalý hayvanlar itlâf edilecek" derlerse inanýr mýsýnýz? Ýnanmazsýnýz tabii. Ýnanmamakta da çok haklýsýnýz. Ýhtiyatlý olarak yaklaþýrsýnýz bu karara... Ve somut biçimde hayata geçirilmesi için bir süre daha beklemeyi tercih edersiniz. Anlaþýlan o ki, hükümet itlâf kararýný bir an önce uygulamaya koymadan halkýn kafasý netleþmeyecek. Bu arada bilimsellikten uzak kalarak yaptýklarý açýklamalarla halkýn kafasýný karýþtýran ve onu yanýltmaya çalýþanlarýn da, gelinen bu noktada halka bir de özür borcu olduðunu düþünüyorum. En baþta da Zorlu Töre, Ahmet Kaþif ve Ýrsen Küçük'ün...

5 7 Kasým 2010 Pazar Þaziye nin Görüþü: Et ile týrnak gibiydik Konu mülkiyete dayanýnca ayrýldýk * Yeni hýz kameralarý yarýn devreye giriyormuþ. - Ýyi ki hükümet insaflý davrandý da ilk 1010 kiþiyi rapor etmeyecek. *KTAMS Baþkaný Kaptan; boyun eðmemizi istediklerini açýklamýþ. - Sadece boyun eðmemizi istiyorlarsa, mesele yok Ama eðilmemizi de istiyorlarsa, iþte o zaman su gabaðýný yedik! *Eroðlu "Rumlar isterse yýl sonuna kadar çözüm mümkün" demiþ. - Maþallah maþallah Eroðlu bu imajý ile Talat'ý karanlýkta býraktý vallahi!. *Maliye Bakaný Ersin Tatar Türkiye'den yatýrýmcý getirmek için gece gündüz çalýþýyormuþ. - Gerçekten büyük bir yatýrýmcý sevdasý var Tatar'ýn Onca olanaktan sonra gelmeleri için üste para da verdiðini duyarsanýz hiç þaþmayýn. *Ýçiþleri Bakanlýðý Ýskan Müsteþarý Hasan Ýslamoðlu tapu almak isteyen vatandaþa "þeker suya düþmedi" demiþ. - Þeker suya düþmemiþ olabilir.. Tuz nemlendi ama Ýçiþleri Bakaný Ýlkay Kamil "her duyduðunuza inanmayýn" diyor. - Doðrudur. Haklýdýr. Biz de her duyduðumuza inanmak isemiyoruz. Ama sadece duymuyoruz ki.. Olaný biteni de görüyoruz Ve üstelik kokusu bile geliyor burnumuza Bu durumda nasýl inanmayalým? Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI SAKALIMDAN AÞAÐA DROMOLAKÞA! Deylim ki benim elimde bir mal var. Ve deylim ki senin elinde de bir mal var. Hem da guvvetli mal. Sýký sýký dutarýk kapmasýn biri elimizden.. Elimizde kapý gadar tapumuz da var ama güman olmaz bunnara.. Verdikleri gibi alýrlar da. Senin malýný, mal sahibi Rum geri istedi deylim. Bizim Taþýnmaz Mal Komisyonu da dedi Rum'a "Biz bunun üsdüne Türk bayaraðý çekdik, asla geri vermeyik, veremeyik, gel al paraný da malý unut." Rum da geldi, aldý parayý gitti. Bu durumda senin malýn "Türk Malý Kategorisine" geçti, benimki eskisi gibi mallahda galdý. Deycen bana benimki geçti da n'oldu. Söyleyim sana n'oldu. Senin malýn daha fazla deðer gazandý. Üçükan sekiz oldu. Sen oturduðun yerde kâra geçtin. Çok sevinme ama þu gurtuldun Urumdan. Uluslar arasý hukuða girdin, rahatladýn. Ha iþde, tam bu noktada sana deycekler ki ver bakalým vergisini. Hade, pamuk eller cebe deycekler. Nasýl deycekler? Bir gün saman renginde bir zarf getirecek sana postacý Üstünde resmi mühür da olacak Açacan bakacan ki "ver bakalým bu gadar" derler sana. Sen ývýracan gývýracan.. Mýrýn gýrýn edecen Baðýracan çaðýracan Hatta "ma nasýl devletsiniz be siz" bile söylenecen.. Kimse gulak asmaycak. Bilirler ki biz eþekler hem baðýrýrýk, hem sonuna gadar yerik! Ama sonunda bal gibi yeycen. Eþek gibi týkýr týkýr ödeycen. Ödemem mödemem yok. Bir yolunu bulacaklar bu parayý senden baðýrta baðýrta alacaklar. Ve bir koçan daha verecekler sana Onu da goycan obirin yanýna dosyacýðýna. - Ma ne annadýn be bana bunnarý? - Bilesin baþýna gelecekleri - Ben baþýma geleceklerý bilirim. - Eh, tedbirini ona göre al. - Hiiç aklýmýn ucu bile deðil. Ne tedbir alýrým ne biþey Sakalýmdan aþaða Dromolakþa Bu senin dediklerini görmek için ben lazým yaþayým 50 sene daha.. - Biz da mesela dedik zaten... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bugün av günü Gitsek vay, gitmesek vay Zero'nun hatýrý olmasa gitmeyeceðim vallahi. 5 KKTC'NÝN YENÝ HAVAYOLUNA HÝSSEDAR OLMAK ÝSTEYENLERE SALI GÜNÜNE KADAR SÜRE Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn iflas etmesinin ardýndan, devlet-özel sektör ortaklýðýyla kurulmasý planlanan yeni havayolu þirketinde hissedar olmak isteyenlerden baþvuru kabul ediliyor. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn gazetelerde bugün yayýmlanan ilanýna göre yeni havayolundan blok hisse almak isteyenlerin, 9 Kasým Salý günü mesai bitimine kadar bakanlýða baþvurmasý gerekiyor. "KKTC havayolunu yeniden bayrak taþýcýyý olarak göklerde uçurabilmek için hükümetin kararýyla bakanlýðýn çalýþmalarýnýn son aþamaya geldiði" belirtilen ilana göre, yeni hava yolu devlet ve özel sektör ortaklýðýyla kurulacak. Ýlanda, "Halkýmýzýn yeni kurulacak havayolumuzun ortaklýðýnda yer almasý en büyük arzumuzdur" denildi. LEFKOÞA'DA SOYGUN Lefkoþa'da önceki gün soygun ve soyguna teþebbüs suçlarý iþleyen 16 yaþýndaki iki genç tutuklandý. Polis bültenine göre önceki gün saat 14.30'da Ý.G. ve M.A. adlý 16 yaþýndaki iki erkek genç, Kemal Mohamed'in tasarrufunda bulunan 11 TL parayý çaldý ve cep telefonundan kendi telefonuna zorla 5 kontör aktardý. Zanlýlar yine dün, Özel Gökçekuþ'un pantolonunun cebinden cüzdaný ve 30 TL'yi zorla almaya çalýþarak soyguna teþebbüs suçu da iþledi. Olaylarýn polisin bilgisine gelmesi üzerine iki genç tutuklandý. KAHVEDE KUMAR Güzelyurt'ta bir kahvehanede "pokerize" adlý kumar oyununu para karþýlýðý oynayan 5 kiþi, oynamak için toplanan 3 kiþi ve kahvehane iþletmecisi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis bültenine göre, kumar oynayanlar ve oynamak için toplananlar, söz konusu kahvehaneye dün saat 16.00'da polisin yaptýðý kontrolde tespit edildi. RUM EUROCYPRIA HAVAYOLU ÞÝRKETÝ BATTI Güney Kýbrýs'ta iflas eden hava yolu þirketi Eurocypria çalýþanlarý dün de eylemlerini sürdürürken, bu þirketi "Kýbrýs Havayollarý" (Cyprus Airways) ile birleþtirme veya devretme çabalarýna Avrupa Komisyonu'ndan da olumsuz yanýt geldi. Alithia gazetesinin geniþ bir þekilde fotoðraflý olarak okuyucularýna aktardýðý haberine göre, Avrupa Komisyonu Rekabet Müdürlüðü'nün Brüksel'deki toplantýsýnda, Eurocypria'nýn Cyprus Airways ile birleþmesinin veya bu hava yolu þirketine devredilmesinin mümkün olmadýðý kararý çýktý. Habere göre toplantýya, Cyprus Airways ile Eurocypria yetkilileri yanýnda, Rum Maliye Bakanlýðý ve sendika temsilcileri de katýldý. Bu arada, Eurocypria çalýþanlarý, þirketin iflasý nedeniyle protesto eylemlerine dün de devam etti. Eylem nedeniyle Eurocypria þirketi aracýlýðýyla önceki gün yapýlacak olan 11 uçuþun olumsuz etkilendiði bildirildi. GÜNEYDE KUZEYDEKÝ MALLAR ÝÇÝN KAVGA KKTC'deki eski mallarý için Rumlarýn, hatta kardeþlerin bile birbirlerine düþtüðü, hatta yargýya giden çekiþmeler olduðu haber verildi. Fileleftheros "Ýþgal Bölgeleri Ýçin Kardeþler Bile Kavga Ediyor... Tapu, Sahte Beyanda Bulunulan Taþýnmazlarý Silecek" baþlýklý haberinde çoðu zaman, babalarýnýn kendilerine verdiðini veya devrettiðini iddia eden kardeþler olduðu gibi, kardeþlerden biri tarafýndan yüzde yüzü adýna kaydedilmiþ olduðu savunulurken, öteki kardeþin yüzde elli oranýnda hissedar olduðunu savunduðu mallar da bulunduðunu yazdý. Gazeteye göre Rum Tapu ve Kadastro Dairesi yetkilisi Andreas Matsukaris, KKTC'deki eski Rum mallarýyla ilgili bütün bu kavgalarýn; bugün KKTC'nin denetiminde bulunan "tapu kayýtlarýnýn Rum Tapu Dairesi'nin eline geçer geçmez" çözüleceðini savundu. LARNAKA'DA IRKÇILAR BASKIN YAPTI "Helen Direniþ Hareketi" ve "TümKýbrýs Anti Ýþgal Hareketi" isimli þoven gruplara üye 100 kadar Rum, Larnaka sahil kesiminde düzenlenen RAINBOW isimli ýrkçýlýk karþýtý festivali bastý ve Avrupa Komisyonu'nun Güney Kýbrýs'taki temsilcisi Andrulla Kaminara kürsüde konuþma yaparken, festivale katýlan yabancý uyruklulara sopa, zehirli boya ve hatta býçaklarla saldýrdý. Politis "Milliyetçiler Seyrana Çýktý... Larnaka'daki Irkçýlýk Karþýtý Festivale Sopa ve Boyalarla" baþlýklý haberinde "Helen Direniþ Hareketi" ve "TümKýbrýs Anti Ýþgal Hareketi" isimli þoven örgüt üyelerinin, polis engelini kýrarak Larnaka sahilinde düzenlenen Rainbow isimli ýrkçýlýk karþýtý festival alanýna girdiðini bildirdi.

6 GÜNLÜK GÝRNE BELEDÝYESÝ ÇOCUK KOROSU GÝRNE ÇEVRE YOLU KAVÞAÐINI AÐAÇLANDIRDI Girne Belediyesi Çocuk Korosu (GBÇK) Girne-Lefkoþa anayolu Girne giriþindeki çevre yolu kavþaðýný aðaçlandýrdý. Bu sabah çevre yolu kavþaðýnda yer alan etkinlikte koro üyesi çocuklar, þefleri Öznaz Uzuner'le birlikte kavþaða üzerlerinde kendi adlarýný taþýyan zeytin, demir ve yalancý karabiber aðaçlarýndan oluþan 200 adet fidan dikti. Etkinliðe, Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, bazý belediye meclis üyeleri, GBÇK öðretmen ve öðrencileri katýldý. Fidan dikimi, Baþkan Sümer Aygýn'ýn dün doðum günü olmasý nedeniyle çocuklarýn okuduðu þarký eþliðinde gerçekleþti. Etkinlikte, Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn ile koro Þefi Öznaz Uzuner birer konuþma yaptý. Rum yönetimi ihmal ve "kayýp" yakýnlarýna onur kýrýcý davranmaktan tazminata mahkûm edildi... Rum yönetimi 'kayýp' davasýnda mahkum oldu Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi, Rum yönetimini, "kayýplar" konusunu 36 yýldýr siyasi propaganda aracý olarak kullanmaktan mahkûm etti. Politis haberi "Kýbrýs Cumhuriyeti Sanýk Sandalyesinde... Kayýp Davasýnda Mahkeme Tarafýndan Mahkûm Edildi... Devlet Biliyordu veya Bilmesi Gerekirdi Ancak Yakýnlarýna Bilgi Vermedi" baþlýðýyla yansýttý Gazete mahkemenin; Hristofi Vasiliu Paþa isimli Rum'un, 1974'te ölmüþ ve Lakadamya'daki Yunan Askeri Mezarlýðý'na gömülmüþ olduðunu ailesine bildirebilecekken bunu yapmadýðý için Rum yönetimini suçlu bulduðunu ve toplam 125 bin Euro tazminat cezasýna çarptýrdýðýný yazdý. Paþa'nýn 1974'te dul kalan eþinin, esir deðiþimi yapýlan ilk günlerde gece gündüz Ledra Palace'da beklediðini, bir sonuç alamadýðýný, daha sonraki yýllarda da "kayýplar" için düzenlenen bütün eylemlerde diðer "kayýp" yakýnlarýyla birlikte yer aldýðýný yazan gazete özetle þunlarý yazdý: "Kýbrýs Cumhuriyeti kayýplar konusunu insani olarak ilan etti. Öyledir de. Ancak kayýp yakýnlarýnýn yaralarýnýn açýk kalýp kanamasý özellikle siyasi açýdan iþine gelir þekilde davranýldý. Lefkoþa Kaza Mahkemesi tarafýndan dün verilen kararla; Kýbrýs Cumhuriyeti'nin ölü ve Lakadamya askeri mezarlýðýnda gömülü olan bu 'kaybýn' (Hristofi Vasiliu Paþa) akýbetini belirlemede ihmalkâr davrandýðýný gösterdi. Mahkeme tarafýndan saptandýðý üzere bu ihmal; kayýp yakýnlarýnýn insanlýk dýþý kullanýlmasý noktasýndadýr." Habere göre 1974 yazýnda 29 yaþýnda, evli ve 3 çocuk babasý olan Paþa, Rum Milli Muhafýz Ordusu'na katýldý. Birliði Aðustos ayýnda Lefkoþa Havaalaný'nda Türk Alayý ile karþý karþýya geldi. Paþa, çatýþmadan sonra köyüne (Ksilofagu) geri dönmedi. Ailesi Paþa'yý bütün RMMO birliklerinde aradý ve "içinde bulunduðu mevziinin Türkler tarafýndan alýndýðý, Paþa'nýn da tutuklandýðýnýn görüldüðü" þahadetine ulaþtý. Bu itibarla Paþa "kayýp" addedildi. Ancak Paþa'nýn 1974'te Lakadamya'daki Yunan askeri mezarlýðýna gömüldüðü saptandý. "Kýbrýs Cumhuriyeti, Lakadamya askeri mezarlýðýnda gömülü meçhul ölüler olduðunu biliyordu ama pasif kaldý" ifadesini kullanan gazete, Yunan Askeri Mezarlýðý'nda kayýp kazýlarýnýn, 1974'ten tam 18 yýl sonra baþladýðýna vurgu yaptý. Gazete Paþa'nýn kalýntýlarýnýn 2000 yýlýnda saptanmasýndan 2 yýl sonra eþi ve 3 çocuðunun Rum Yönetimi aleyhine; Paþa'nýn akýbetini çok daha önceleri belirleyebilecek olmasýna raðmen akýbeti hakkýnda ciddi bir araþtýrmada dahi bulunmadýðý gerekçesiyle dava açtýðýný kaydetti. Gazete Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi'nin, Paþa ailesinin avukatý Ahilleas Dimitriadis'in yürüttüðü davanýn dayandýrýldýðý Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'ne ve Anayasa'ya atýfta bulunarak; kayýp þahsýn yakýnlarýnýn, akýbeti hakkýnda bilgi edinme hakkýný tanýdýðýný yazdý. Günter Grass sert konuþtu: 'HERKES LAÐIMINI BOÞALTSIN' Ünlü romancý Günter Grass, "Soðaný Soymak" adýyla yayýmladýðý hatýralarýnda Ýkinci Dünya Savaþý'nda SS tümenlerine katýldýðýný yazarak son 50 yýlýn en büyük tartýþmalarýndan birini baþlatmýþtý. "Ülkeden dýþarý sürmek Türkiye'deki Ermeni soykýrýmýyla baþladý. Sonra Almanlar tarafýndan uygulandý" diyen Günter Grass, Almanlarýn suçlarýyla yüzleþtiðini, Türkiye'nin de bunu yapmasý gerektiðini söylüyor. Grass þöyle devam ediyor: "Savaþý kaybeden Almanlar geçmiþi düþünmek zorunda kaldý ama kazananlar düþünmedi. Hiçbir ülkenin sadece Almanya'ya iþaret etmeye hakký yok. Herkes kendi laðýmýný boþaltmak zorunda." Batýnýn yaklaþýmýný inandýrýcý bulmayan Grass "Amerika'nýn Hiroþima ve Nagazaki'ye atom bombasý atmasý savaþ suçu sayýlmazken, Ýran'ýn atom bombasý geliþtirmesini nasýl engelleriz?" diye soruyor. Bush ve Cheney yönetiminin savaþ suçlarý mahkemesinde olmayý hak ettiklerini söylüyor ama bunun gerçekleþeceðine inanmýyor. Hatta nu sebeple "Nüremberg mahkemeleri bir palavraya" dönüþtüðünü söylüyor. Haksýz mý? ÖDÜL Þener Levent, Dr. Ýhsan Ali ödülünü alýrken yaptýðý konuþmada, "Memleketimiz hala bu haldeyken ödül almaktan utanýyorum" dedi. Ekranda Darfur'daki aç çocuklarý izlerken kuzuyu atýþtýrmaya benzer bu! HALK KONSEYÝ Þimdi de bir Halk Konseyi oluþturulmuþ Eroðlu'nun giriþimiyle... Ve bu Konsey ilk toplantýsýný yapmýþ dün... Katýlanlar kimler? Milliyetçi cephe... Muhalefetten hiç kimse yoksa, bu konsey halkýn konseyi olur mu? HÝSSEDAR KKTC'nin yeni havayolu þirketine gazete ilanlarýyla hissedar aranýyor. Kimsenin parti rozetine bakýlmayacak bu kez. Cebindeki paraya bakýlacak yalnýz! FATMAGÜL Herkes soruyor: "Fatmagül'ün suçu ne?" Galiba herkes kendini Fatmagül sanýyor artýk burada... YENÝ SOL Solun yeni bir sola ihtiyacý varmýþ. Ama saðýn yeni bir saða ihtiyacý yok! Týrnak... "Devlet, özel þirket ve kiþilerle ortaklýk kuracaksa, bu halka açýk olmalý, halkýn hisse alýmýna olanak tanýnmalýdýr. Bu ülkede mafyalaþmaya daha fazla çanak tutulmamalýdýr. Hele havacýlýk, kumar oynamakla bir tutulmamalýdýr. KKTC yeterince kirletildi; artýk yeter..." Ýsmet KOTAK (Halkýn Sesi) "Annesini vurulduðu ve yakýldýðý noktadan alýp, yolun tam karþýsýndaki bahçedeki bir incir aðacýnýn altýna gömmüþ, babasýyla birlikte... Anneciðinin kemiciklerini teker teker toplamýþlar, yolu geçip incir aðacýnýn altýna bir çukur kazýp gömmüþler... Ama incir aðacý da yok artýk..." Sevgül ULUDAÐ (Yenidüzen) "Yeter artýk. Bizi baþkalarý zaten yiyip yutmak üzere, yok olmaya gidiyoruz. Varsýn Rum gelsin ve bizleri hap gibi yutsun. Bunlarý binlerce kiþiden iþittim. Hele þimdi, mal-mülk-tazminat derken Kýbrýs Türküne daha neler ödettirme planlarý yapýlýrken, umutlarýný iyice yitiren insanlarýmýza, süper milliyetçilerin artýk söyleyecekleri, verecekleri söz ve umut kalmamýþtýr." Özcan ÖZCANHAN (Star) "Bir yol yapýmýný bile yýllardýr bitiremedik. Bölge sakinleri, trafik gürültüsünden ve toz toprak içinde yaþamaktan býktý... Dahasý evleri sýyýrarak geçen araçlar yüzünden tehlike altýnda. Ýlgililere 'Bitirin artýk þu yolu' diye sürekli çaðrý yapýyorlar... Ama kimin umurunda." Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) 'Güneþin batmadýðý ülke'nin çocuk köleleri- Hindistan'ýn baþkenti Yeni Delhi'de 3-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Ýngiliz Milletler Topluluðu Oyunlarý için yapýlan stadyumda çocuk iþçiler süt ve ekmek karþýlýðý çalýþtýrýlýyor. Günün Kahramaný ALÝ NÝHAT ÖZEYRANLI Tuðgeneral Ali Nihat Özeyranlý yýllarýnda Kýbrýs ta Güvenlik Kuvvetleri Komutaný olarak görev yaptý ve tarihimize gazetecilere düzenlediði casusluk komplosu olarak damgasýný vurdu. Geçtiðimiz gün intihara teþebbüs ettiði duyulunca, toplumumuz o günleri hatýrladý. Biz de hatýrladýk. Ama kesinlikle buna sevindiðimiz sanýlmasýn. Radyo Mayýs taki programýmýz sýrasýnda da geçmiþ olsun diledik kendisine. General bir hataya düþmüþ geçmiþte. Yanlýþ yapmýþ... Hatta kulaðýmýza çalýnanlar doðruysa, sonradan piþmanlýk da duymuþ bundan... Neden intihara kalkýþtýðýný doðrusu anlayamadýk...

7 7 Kasým 2010 Pazar FESLÝKAN Niyazi Ökten KOLEKTÝF SUÇLULUK Ankara gasp ettiði Rum mallarýna tazminat ödemeden bunaldý. Son AÝHM kararlarý ise meselenin tuzu-biberi olunca elbette para bulma meselesinde sorunlar yaþanacaktý. Fakat Kýbrýs Türklerine ganimetin bedelini yüklemek olmamalýydý çare derken, bunu hak etmedik mi diye düþünür bazen insan. Hak ettik galiba. Neydi toplumsal çýlgýnlýðýmýz o ganimet yýllarýnda? Gözümüz hiçbir þey görmüyordu, deðil mi? Sana daha güzel ev verdiler, hakkýn olduðundan daha fazla dönüm tarla aldýn, bana kemik koklattýlar diyerek, halkýný sürgüne gönderdiðimiz Rum köylerinin meydanlarýnda birbirimizi yerdik, deðil mi? Ganimet kavgasý gözümüzü kör etmiþti, deðil mi? O kadar kör etmiþti gözlerimizi ki, biz birbirimizi yerken köy meydanlarýnda, esas malý götürenleri dahi fark etmedik, edemedik, deðil mi? Dünyada eþi emsali görülmeyen puan düzenlemesiyle tuzaða düþürülerek güney'deki mallarýmýzýn feragatname imzalatýlarak nasýl gasp edildiðini dahi yýllarca sonra algýladýk, deðil mi? Ya güney'de dünya kadar mal-mülk býrakan ve karþýlýðýnda zýrnýk alamayanlarý hangi kafese koyalým? Ýþte þimdi Ankara ve kuzey'deki iþbirlikçileri diyorlar o insanlarýmýza yüzleri hiç kýzarmadan, 'ganimet düzeninin yarattýðý zenginlerin kaptýðý ve yanlarýna kalan mal-mülklerin bedelini da sen öde bakalým!..' Evet, her þeye raðmen ödenecek acý bir bedel vardý. Fakat ganimetin bedeli deðildi Kolektif suçluluðun bedeliydi. Ki Kýbrýs Türkleri bu bedeli yok oluþ tüneline girmekle ödedi. Ödedi; kültür ve sanatýný, gelenek ve törelerini yozlaþtýrmakla Partizanlýk uygulamalarýyla kendi kendini kemirmekle Onur ve haysiyetini ve iradesini yitirmekle. Hesap- kitap temizdir!.. Ödenmeyen bedel kalmadý Ve kimsenin bu topluma 'þunu öde, bunu öde ' demeye de yüzü yok, olamaz. Yanýtý 'nah!..' olur. Çünkü verecek bir þeyi kalmadý Kýbrýs Türkü'nün yýlýnda Kýbrýs Cumhuriyeti'nin çöken anayasal nizamýný yeniden tesis etmek gayesiyle hakkýydý, geldi. Sorumluluðunu yerine getirip çekilip gitmesi gerekirdi. Çekilmedi Yapýþtý kaldý Kýbrýs'ýn kuzeyi'ne Nüfusunu taþýdý... Ýþgalci konumuna düþtü... Taþýdýðý nüfusa eþdeðer aramadan Rum vatandaþýn mal-mülkünü daðýttý. Yerli iþbirlikçilerine sahte tapu daðýtma yasalarý çýkarttý ve taþýdýðý nüfusa 'bu mal-mülk sizindir!..' dedi. Kimin malýný kime daðýtýyordu? Ankara ödeyecek bedeli. Ve Denktaþ'ýn söylediði gibi, 'TMT sayesinde zengin olanlar ' Ve mülkiyet rejiminin ganimetçileri. Evet, Kýbrýs Türkü'nün ödenecek acý bir bedeli vardý. Fakat ganimetin bedeli deðildi. Kolektif suçluluðun bedeliydi. Ki bu bedeli yok oluþ tüneline girmekle ödedi Kýbrýs Türk'ü. Ödenmeyen bedel kalmadý. Hesap-kitap temizdir!.. AÝHM, RUM DAVALARINI TAÞINMAZ MAL KOMÝSYONU'NA HAVALE EDÝYOR Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin, Rumlarýn, KKTC'deki eski mallarýyla ilgili yýllardýr önünde biriken dava baþvurularýný peþ peþe reddetmeye baþladýðý; yalnýz geçen hafta benzer 15 dava baþvurusunu reddettiði ve baþvuru sahiplerini temsil eden avukatlara; AÝHM Genel Kurulu'nun Dimopulos baþvurusundaki kararý tahtýnda, artýk etkin iç yargý imkaný bulunduðu bilgisini verdiði bildirildi. Politis "AÝHM'deki Yitik Kýbrýs Rum Baþvurularý Döngüsü Tamamlandý 'ten (baþvuru) 3 Kaldý" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde AÝHM'in KKTC'deki Taþýnmaz Mal Komisyonu'nu adres göstererek geçen hafta reddettiði baþvurularýn "Fieros ve diðerleri" (10 baþvuru) ve 'Eleftheriadis' (5 kiþisel baþvuru) olduðunu yazdý. Gazete AÝHM tarafýndan kabul edilebilirlik kararý bekleyen Türkiye aleyhine 3 baþvurunun ise Lordos, Kalispera ve Nikola baþvurularý olduðunu belirtti. Ayný gazete "AÝHM Kararý Da MUHTARLAR BÝRLÝÐÝ BAÞKANI BARBET Gazimaðusa Namýk Kemal Mahallesi Muhtarý Mehmet Aydýn tarafýndan 14 yýl yürütülen Muhtarlar Birliði'nin baþkanlýðýna Yukarý Dikmen Muhtarý Hüseyin Barbet seçildi. Muhtarlar Birliðinin iki yýlda bir gerçekleþtirilen Olaðan Genel Kurulu Lefkoþa'daki Kýrýkkale Mücahitler Evi'nde yapýldý. Yukarý Dikmen Muhtarý Hüseyin Barbet ve Kumsal Bölge Muhtarý Süleyman Güçlü'nün baþkanlýk için yarýþtýðý genel SOS ÇOCUKKÖYÜ BAYRAMDA UNUTULMASIN SOS Çocukköyü Derneði, toplumun geleceði olan çocuklarýn Kurban Bayramý'nda unutulmamasýný; yardýmlarýn çocuklara yapýlmasýný istedi. Dernekten yapýlan açýklamada, ihtiyaçlý çocuk ve gençlerin ailelerinden kopmasýný engellemek amacýyla yürütülen "Aile Güçlendirme Projesi"yle iyi bir gelecek için baþarýlý gençler ve bireyler kazandýrýlmaya çalýþýldýðý vurgulandý. Bu amaçla halkýn nakdi yardýmlarýna ihtiyaç duyulduðu kaydedilen "KIRMIZI PALMÝYE BÖCEÐÝ" SEMÝNERÝ PAZARTESÝ Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý pazartesi günü "Kýrmýzý Palmiye Böceði Yayýlýþ ve Eradiksiyonu Projesi" konulu seminer düzenliyor. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre saat 09.30'da Sayýþtay Konferans Salonu'nda yer alacak semineri, Oynuyor... Komisyon'un Türkiye'yle Ýlgili Raporunda 'Komisyon'a Meþruiyet" baþlýklý Brüksel çýkýþlý haberinde Avrupa Komisyonu'nun önümüzdeki Salý günü resmen açýklanacak Türkiye'yle ilgili bu yýlki ilerleme raporunun öncekilerden fazlaca farklý olmayacaðý, beklenmekte olan tek yeniliðin; Taþýnmaz Mal Komisyonu'nu etkin iç yargý imkaný olarak tanýyan AÝHM kararýnýn not edilmesi olacaðýný yazdý. Gazete edindiði bilgilere dayanarak kararýnýn Komisyon'un ilerleme raporunda AÝHM'in ilgili kararýnýn kelimesi kelimesine aynen yer alacaðýný; Avrupa-Türkiye iliþkilerini yakýndan takip etmekte olan siyasi analizcilerin; AÝHM kararýnýn Komisyon tarafýndan kayýt altýna alýnmasýný; Türkiye'yle ilgili geliþmelerin genel kaydý çerçevesinde tamamen doðal olduðunu söylediklerini ve KKTC kurumlarýnýn ne AÝHM'in ilgili kararýnda ne de Komisyon'un raporlarýnda tanýndýðýna dikkat çektiklerini yazdý. kurulda faaliyet ve mali raporlar da aklandý. Divan Baþkanlýðýný Mustafa Arif Cüce'nin yaptýðý Olaðan Genel Kurul'a Ulusal Birlik Partisi ve Hükümet adýna Milletvekili Þerife Ünverdi, Ýskele Baðýmsýz Milletvekili Ejder Aslanbaba ve Lefkoþa Kaymakam Yardýmcýsý Kemal Deniz Dana da katýldý. Bir dakikalýk saygý duruþu ile baþlayan toplantýda Küçük'ün katýlamamasýndan dolayý gönderdiði mesaj okundu. açýklamada, Kurban Bayramý ve yeni yýlda, kutsal vazifelerin çocuklara yardým edilerek deðerlendirilmesi çaðrýsý yapýldý. SOS Çocukköyü'ne yardým etmek isteyenler Türk Bankasý'ndaki numaralý TL hesabýna ve ya numaralý sterlin hesabýna; Limasol Türk Kooperatif Bankasý'nda ise numaralý TL hesabýna, numaralý Sterlin hesabýna ve numaralý Euro hesabýna para yatýrabilecek. Adana Tarýmsal Mücadele Araþtýrma Enstitüsü'nden Yüksek Ziraat Mühendisi H. Deda Büyük Öztürk verecek. Ýlgi duyan herkesin davetli olduðu seminerde Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre de açýlýþ konuþmasý yapacak. MEKSÝKA'NIN EN BÜYÜK UYUÞTURUCU PATRONU CARDENAS ÖLDÜRÜLDÜ Meksika'nýn en büyük uyuþturucu kaçakçýlýðý þebekesinin patronu, "Tony Tormenta" takma adýyla tanýnan Ezequiel Cardenas, güvenlik güçleriyle girdiði çatýþmada öldürüldü. Meksika'dan yayýn yapan Milenio TV'nin haberinde, Meksika'nýn ABD sýnýrýndaki Matamoros'ta, Meksikalý güvenlik güçleriyle çatýþmaya giren Cardenas'ýn vurularak öldüðü belirtildi. Uzmanlar, Meksika Körfezindeki eski uyuþturucu karteli patronlarýndan Osiel Cardenas'ýn kardeþi olan Ezequiel'in, Osiel'in 2007'de ABD'nin Texas eyaletine iade edilmesinin ardýndan uyuþturucu çetesinin liderlerinden biri konumuna geldiðini belirtiyor. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI MÝT ELEMANI DÝYE ORTALIKTA DOLAÞANLAR VAR... Gazetemize elektronik bir mektup gönderen ve ismini yayýnlamamýzý istemeyen vatandaþýmýz mektubunda Erman Çitim isimli þahsýn 'Ben MÝT elemanýyým' diye etrafta dolaþtýðýný söyledi ve bazý sorular sordu: "Ben bir vatandaþým. Adýmý yazmanýzý istemiyorum. Korkuyor muyum derseniz, evet korkuyorum. Zaten bizler korkmadan ortaya çýkabilsek çok þeyler olabilir burada. Ancak dayanamadým ve gazeteniz vasýtasýyla Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi'ne birkaç soru sormak istiyorum. Baþka bir gazeteye de yazabilirdim bunlarý, ancak yayýnlayacaklarýndan emin deðildim. Sizde yayýnlanacaðýna emin olduðum için size yazýyorum. Dünyada olduðu gibi KKTC'deki elçilikte de MÝT elemanlarý mevcuttur. Hatta denildiðine göre KKTC'de var olan altý-yedi dinleme istasyonundan biri de buradadýr. Benim söylemek istediðim baþka bir meseledir. Yani dinleme istasyonlarýyla ilgili deðildir. KKTC'de yaþayan Erman Çitim isimli emekli bir paþa oðlu vardýr. Bir müddet önce Lefkoþa Türk Belediyesi'nde danýþman olarak yüksek maaþla görev yapýyordu. Söylenenlere göre iþyerine belinde ruhsatlý tabancasý ile gidiyormuþ. Þimdi belediyede çalýþmýyor. Nedenini de sorarsanýz öðrenebilirsiniz. Belediyede çalýþan bir bayan personele karþý yaptýðý uygunsuz hareketlerden sonra, kocasýna þikayette bulunan bayanýn eþinin de belediyeye gelmesiyle olay çýktý. Ondan sonra da görevine son verildi. Ýþsiz kalan Erman Çitim bu kez birilerinin araya girmesiyle çok kýsa süre içinde Kýzýlay Derneði'ne demir attý. Orada da tutunamadý. Gerçi bu þahsýn yaptýklarý pek basýna ve emniyet güçlerine yansýmadý ama yaptýklarýndan dolayý buradan da iþinden kovuldu. Geçenlerde onu Maðusa taraflarýnda gördüm. Bir restorantta yemek yiyordu. Kullandýðý aracýn plakasý 'Kordiplomat'larýn kullandýðý yeþil renkli 'CD' plakalardandý. Ve aracýnýn özel anteni vardý. O gittikten sonra restoran sahibine sordum.. Giden þahsý tanýyor musun, dedim. 'Arada sýrada gelir yemek yer', dedi. 'Bir ara sohbet ettik. Bize MÝT mensubu olduðunu söyledi' dedi. Belediyeden kovulan, Kýzýlay Derneði'nde iþten atýlan ve kordiplomat aracýyla ortalýkta cirit atan Erman Çitim neyin nesidir? Bu ülkede vatandaþ yapýlan Çitim gerçekten MÝT üyesi midir? Sýk sýk Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði'ne girip çýkýyormuþ derler, acaba oradaki görevini Sayýn Kaya Türkmen mi açýklayacak yoksa, elçilikteki MÝT þubesinin sorumlusu mu?" BÝZÝM DUVAR BÝLGÝSAYARLA YAZARIM BATMAZ, KALEMLE YAZARIM BATAR Bizim Mandra Hükümetin, brucellalý hayvanlarýn itlâf edilmesiyle ilgili kararýna raðmen, mandradaki et satýþlarýnda henüz bir kýmýldanma görülmez. Kasaplar halkýn haklý olarak karara ihtiyatla yaklaþtýðýný ve hükümete duyulan güvensizliðin dolayý, bir süre daha beklemeyi tercih ettiðini belirtmektedirler. Vatandaþlar bu güvensilziðin hükümetin bizzat kendisi tarafýndan yaratýldýðýna dikkat çekerken, sokaktaki adam "Mesele yalancýnýn mumu meselesi" diye imalý imalý söylenir.

8 8 7 Kasým 2010 Pazar "MARAÞ'I ANMA GÜNLERÝ" ADLI KORO FESTÝVALÝ DÜZENLENDÝ Cikko Manastýrý Kültür Merkezi'nde önceki gün "Maraþ'ý Anma Günleri" adlý "Kýbrýs Koro Festivalinin" gerçekleþtirildiði bildirildi. Alitiha gazetesine göre festivalde konuþan Rum Eðitim Bakaný Andreas Dimitriu; festivalin, gerek Kýbrýs'ta, gerek dünyada birçok koro festivali ve kültürel festivaller arasýnda seçkin bir konumda bulunduðunu savundu. ÝHSAN ALÝ'YÝ ANMA GÜNÜ ÖNERÝSÝ Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi Milletvekili Yorgos Perdikis'in, Rum Meclisi'ne 8 Kasým'ýn "Dr. Ýhsan Ali'yi Anma Günü" olarak ilan edilmesi önerisi sunduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Perdikis'in Ýhsan Ali'nin ölümünün 32. yýlý olmasý nedeniyle yayýmladýðý mesajda, "Ýhsan Ali'nin hayatý boyunca Kýbrýs için büyük mücadeleler verdiðini ve çok deðerli bir kiþilik olduðunu" belirttiðini yazdý. ABD BÜYÜKELÇÝSÝ URBANCIC KIBRIS SANAT VE BALE MERKEZÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝ ABD'nin Lefkoþa'daki Büyükelçisi Frank Urbancic dün Girne'deki Kýbrýs Sanat ve Bale Merkezi'ne (KSBM) ziyaret gerçekleþtirdi. Urbancic'in saat 14:00'te gerçekleþen ziyareti; merkezin Aðustos ayýnda Amerika'nýn Texas eyaleti, Houston ve Austin'nde, Houston Gençlik Orkestrasý ile birlikte verdiði konser üzerine yapýldý. Ziyarette merkezi gezerek müzik ve dans okulu hakkýnda Kýbrýs Sanat ve Bale Merkezi Direktörleri Turgay Hilmi ile Gözlem Özdeðirmenci'den bilgi alan Frank Urbancic'e, okulun müzik bölümü öðrencileri mini bir konser verdi. Konserde Büyükelçi Urbancic'e Kýbrýs Türk Folk Müziði'nin en güzel örneklerinden "Al yemeni mor yemeni" yi seslendiren öðrencilerin sürpriz yaparak Amerika Ulusal Marþý'ný okumasý büyükelçiyi duygulandýrdý. Ziyarette öðrencilere hediye tiþört veren Büyükelçi Urbancic ardýndan ziyaretiyle ilgili basýna kýsa bir deðerlendirme yaptý, merkeze yaptýðý ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, verdiði kaliteli eðitimden etkilendiðini ifade etti. Urbancic merkezin baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. POLONYA ÝLE SAVUNMA ALANINDA ÝÞBÝRLÝÐÝ Rum Savunma Bakaný Kostas Papakostas, Polonya'ya resmi bir ziyaret yapýyor. Papakostas ziyaretiyle ilgili yaptýðý açýklamada Güney Kýbrýs'ýn Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasý'na aktif bir þekilde katýlmasýna deðindi ve Kýbrýs'ýn, AB'nin bu politikanýn geliþmesi için yaptýðý giriþimleri ve diðer ülkelerle yaptýðý iþbirliðini desteklediðini söyledi. ÇÝNLÝ YETKÝLÝNÝN TEMASLARI Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Polit Büro yetkilisi Zhang Gaoli'nin, beraberindeki heyetle Güney Kýbrýs'ta bazý temaslarda bulunduðu bildirildi. GAZETE ÝLANI KKTC havayolunu yeniden bayrak taþýyýcý olarak göklerde uçurabilmek için hükümetimizin ortaya koyduðu kararlý davranýþ ve Bakanlýðýmýzýn yapmýþ olduðu çalýþmalar son aþamaya gelmiþ bulunmaktadýr. Yeni kurulacak havayolumuz Devlet+Özel Sektör ortaklýðý ile kurulmasý planlanmakta olup, halkýmýzýn yeni kurulacak havayolumuzun ortaklýðýnda yer almasý en büyük arzumuzdur. Hep birlikte yeniden yaratacaðýmýz havayolumuzda, blok hisse almak isteyen tüm KKTC yurttaþlarýmýzýn 9 Kasým 2010 mesai bitimine kadar Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'na müracaatlarýný yapmalarý özlenir. Kamuoyunun bilgisine saygý ile sunulur. Ýletiþim adresi: Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý Tel No:

9 7 Kasým 2010 Pazar Tünel ALINTI HOÞÇAKAL WALKMAN Sony'nin Walkman üretimini sonlandýrdýðýný açýkladý. Taþýnabilir kasetçalarlarýn hâlâ üretildiðini kim biliyordu ki zaten? Ýpod, ipad çaðýnda hantal görünüyor olabilir ama Walkman devrim yaratan bir üründü. Bu cihaza dair ilk fikir, Akio Morita'ya aitti; seyahatlerde sevdiði operalarý dinlemek istiyordu. Walkman, sadece müzik dinleme tarzýmýzý dönüþtürdü. Ýlk Walkman modeli 1979'da piyasaya sürüldü. Piyasaya çýktýðý 2001'den bu yana Apple'ýn ipod'u 277 milyon adet sattý. Walkman'in çýkýþýný hatýrlamayacak kadar genç olanlar, tahayyül etmekte zorlanabilir. Money dergisinde 1981'de çýkan bir yazýda þöyle deniyordu: "New York'ta donuk bakýþlý tiplerin niye küçük kutulara baðlanmýþ kulaklýklarla dolaþtýðýný merak etmiþtim. Soruþturdum, bunlar yeni bir tarikatýn üyesi deðilmiþ. O kutular taþýnabilir kasetçalarmýþ." Fred KAPLAN (Slate) DÝPNOT 8 Kasým ýn Dr. Ýhsan Ali yi Anma Günü olarak kabul edilmesi iç'n Rum Meclisi ne öneri sunuldu. ARTIK YALAN SÖYLEMEKTEN YORULDUM ARÞÝV TARÝH 2 EKÝM, 2009 Dövizci Mustafa Tanýl'ý kendisinin öldürmediðini ispat etmek için Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne baþvuran ve bu mahkemenin kararý üzerine KKTC'de yeniden yargýlanma talep eden Yasir Amir aleyhinde polis kaynaklý asýlsýz haberler yayýlýyor. Gözden kaçmayanlar... MARAÞ TEKERLEMELERÝ Maraþ ne zaman sahiplerine iade edilir? Bütünlüklü çözüm olduðunda? Ne zaman bütünlüklü çözüm olur?maraþ sahiplerine iade edildiðinde. Durum bu minvalde ilerlemekte olduðundan bütünlüklü çözüm diye diye hayatlarýmýz paramparça oldu bu ülkede. Parçalanmýþ hayatlar ne zaman birleþir? Bütünlüklü çözüm olduðunda. Ne zaman bütünlüklü çözüm olur? Parçalanmýþ hayatlar birleþtiðinde. Hade be ordan siz de... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Yeþilýrmak'ta dün yaþandýðý iddia edilen geçiþ sorunu politik deðil teknik bir mesele." Libor ROUCEK (AP Kýbrýslý Türklerle Temas Grubu Koordinatörü) virgül... TERSÝNE MEMLEKETÝN ELEKTRÝKLERÝ Gazeteler artýk Teknecik Elektrik Santrali'nde arýza olmadýðý gün, "bugün arýza olmadý" diye manþet atsalar yeridir. 365 günün 300'ünde arýza oluyor, 65 gününde olmuyorsa, "haber" arýzanýn olduðu günlerde deðil, olmadýðý günlerdedir. Elektriklerimizin kesilmediði gün bunu manþetten verebilirsiniz mesela. Þaþýrýr olduk artýk elektrikler kesilmediðinde: Hayret nasýl olur diye... O kadar tersine bir memlekette yaþýyoruz yani. "Yýlsonuna dek anlaþmaya varýlabileceði konusunda söz söyleyip yorum yapmakta zorlanýyorum..." Derviþ EROÐLU 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar Pakistan kökenli ünlü romancý Tarýk Ali "The Guardian"da yazdý:: 'Büyük çýkar çevreleri direndi, Obama teslim bayraðýný çekti' Obama'nýn 2008'deki seçim zaferi, ekonomik krize denk düþmüþtü; uzaktaki Ýslam ülkelerinin haþin topraklarýnda süregiden iki savaþ da cabasýydý. 2009'un ilk birkaç ayý, balayý olarak tarihe yazýldý. Kriz dönemlerinde koltukta oturan ceremesini çeker. Kriz ne kadar büyükse iktidarda olanlara kesilen ceza da o oranda aðýrlaþýr, tabii, deðiþim yaratacak bir þeyler yapmadýklarý sürece. Obama da deðiþim yaratmadý. Tam aksine, gerek ülke içinde gerek ülke dýþýnda, Bush-Cheney yönetimi arasýndaki süreklilikler farklýlýklara açýk ara baskýn çýkýyor. Obama, büyük çýkar çevreleri her ayak dirediðinde sindi. Ekonomi bahsinde ise Obama Wall Street'in göçmesine KARÝKATÜR / yol açan baðnazlýðý müdafaa etti. Ve bu tavrý, ABD'de eþitsizliðin 40 yýl öncesine nazaran çok daha yüksek düzeyde olduðu bir dönemde sergiledi. Saðlýk 'reformlarý' büyük þirketlerin dayatmalarýna göre þekillendi: Bundan sigorta þirketleri, ilaç firmalarý, özel hastaneler kâr saðlayacak. Büyük çýkar çevreleri direndi. Obama teslim bayraðýný çekti. Saðlýk 'reformu' bir saðlýk sigorta þirketinin eski yöneticisi Liz Fowler tarafýndan hazýrlandý. Fowler, 'sigorta ve saðlýk þirketlerinden milyonlarca dolarlýk baðýþ alan' Senatör Max Baucus'un çalýþanýydý. Siyasetçileri kapitalistlerden ayýrmak hayalden ibaret. Amerikalý milletvekilleri Serhan Gazioðlu kendilerini açýk artýrmaya çýkarýp en yüksek teklifi verene yâr oluyorlar. Bunun sonucunda da saðlýk reformlarýnýn hikâyesi baþka alanlarda da tekrarlanýyor. Guantanamo hâlâ açýk. Obama'nýn þu an Dýþiþleri Bakanlýðý'na iliþtirilmiþ olan hukukçusu Harold Koh, Pakistan'da düzenlenen ve 'terörist'lerden ziyade sivilleri öldüren insansýz savaþ uçaðý saldýrýlarýnýn yasal olduðunda ýsrarlý. Obama'nýn Yüksek Mahkeme'ye armaðaný Elena Kagan, herhangi bir yerde yakalanan 'terörist'in 'savaþ yasalarý'na tabi tutulacaðýný söylüyor. Adalet Bakaný Eric Holder, Cumhuriyetçi selefleri gibi, bir davayý durdurmak için 'devlet sýrlarý'ný gerekçe gösteriyor. 2008'deki umut kýsa sürede yutturmacaya dönüþtü. Obama'yý sivil haklar hareketiyle baðlantýlandýran medyadaki hayranlarýnýn söyledikleri kulaða gülünç geliyor; Obama'larýna Martin Luther King'in kýyafetini giydirme çabalarý, bir an önce kenara atýlmasý gereken bir saçmalýk. Suikasta kurban gitmeden bir yýl önce yaptýðý bir konuþmada King þunlarý söylemiþti: "Eðer ülkemiz Vietnam'daki adaletsiz bir savaþ için yýlda 35 milyar dolar ve ay'a insan göndermek için 20 milyar dolar harcayabiliyorsa, Tanrý'nýn evlatlarýnýn bu dünyada baþlarý dik, iki yakalarý bitiþik yaþamasý için de milyarlarca dolar harcayabilir demektir." Kaþarlanmýþ bir siyasetçiyle bu sözler arasýnda alaka olabilir mi? Bir baþkan adayý olarak Obama kendisini, yeni bir Ronald Reagan gibi sundu. Herkesi memnun etmek istedi, fakat gelinen noktada birçoklarýný kýzdýrdý. Cumhuriyetçiler dürüst bir aday bulabilirse, Obama'nýn ikinci kez baþkan seçilmesi zor. Zaten Clintonlar aday olmasýna izin verir mi? (1 Kasým 2010)

10 10 7 Kasým 2010 Pazar TV'DE BU AKÞAM TV 8 Ýþaretler Türü: Yabancý Sinema Saat: 21:15 Eski bir rahip olan Graham Hess, çok sevdiði eþinin altý ay önce ölmesinin ardýndan biri erkek diðeri kýz iki çocuðuyla Pennysylvania'daki çiftliðine yerleþerek çiftçilik yapmaya baþlamýþtýr. Ailesini ayakta tutmak için büyük çaba sarfeden Graham'a destek olmak için çiftliðe küçük kardeþi Merrill de gelir ve onlarla birlikte yaþamaya baþlar. Fakat Graham aksi yöndeki tüm çabasýna raðmen eþini genç yaþta kaybettiði için Tanrý'ya olan inancýný yitirmeye baþlamýþ ve rahiplikten soðumuþtur. Bu günlerden birinin sabahýnda uyanýr ve çiftliðindeki tarlada yüzlerce metre çapýnda daireler olduðunu görür. Önce birisinin kendilerine oyun oynadýðýný sanan Graham ve ailesi zamanla bunun belki de dünya dýþý varlýklar tarafýndan kendilerine verilen iþaretler olabileceðini düþünmeye baþlar. Bu garip þekiller Graham ve ailesinin hayatýný sonsuza dek deðiþtirecek, inançlarýný yeniden sorgulayarak gerçeði bulmasýna yol açacaktýr. Yönetmen: M. Night Shyamalan Oyuncular: Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin 24 Þeref Madalyasý Türü: Yabancý Sinema Saat: 21:30 II. Dünya Savaþýnýn bitiþinin 50.yýl onuruna açýkça belirtilmeyen "kahramanca" davranýþlarýndan dolayý 75 yaþýndaki Ion'a Onur Madalyasý verilir. Komünizm sonrasýdýr, Ion karýsý Nina ile orta halli bir yaþam sürmektedir. Ion'nun aldýðý bu madalya toplumun aþaðýlamalarýndan, karýsýnýn ihmalinden ve yalnýzlýktan kurtuluþ bileti gibidir. Sorun þu ki, bunu hak edecek bir þey yaptýðýný hatýrlamýyordur. Çok geçmeden, yetkililerin sözüne inanýr ve madalyanýn esiri olur. Yönetmen: Calin Peter Netzer Kanal D Merhaba Dünyalý Türü: Yabancý Sinema Saat: 23:00 Çocuk sevgisi, toplum yapýsý gibi konulara deðinen ve sýcacýk bir hikayesi olan "Merhaba Dünyalý" adlý film, TV'de ilk kez bu gece Kanal D'de ekrana geliyor. Küçüklüðünde sýra dýþý bir çocuk olan David Gordon, bilimkurgu yazarý olmuþtur. Niþanlýsý öldükten sonra, zeki fakat sorunlu bir çocuk olan, 6 yaþýndaki Dennis'i evlât edinmeye karar verir ve onu tüm tuhaflýklarýna raðmen sever. Dennis, Mars'tan geldiðini düþünmektedir. Uzayla ilgilenen ve toplumdan uzak yaþayan David ve Dennis, bu özelliklerinden dolayý yakýnlaþýrlar. Aralarýnda özel bir bað oluþan bu ikiliyi ayýrmak isteyen Sosyal Hizmetler, çocuðun evden kaçmasýna sebep olur. Sakýn kaçýrmayýn! Orjinal adý: :Martian Child Yapým Yýlý : 2007 Yönetmen : Menno Meyjes Oyuncular : John Cusack, Bobby Coleman, Amanda Peet, Sophie Okonedo, Joan Cusack Fox Gökyüzü Savaþçýlarý Türü: Yabancý Sinema Saat: 23:30 Farnborough Havacýlýk Fuarý sýrasýnda, bir Mirage 2000 model uçak, gösteri uçuþu sýrasýnda kaybolur. Ýki yüzbaþý, Antoine Marchelli ile Sebastien Vallois arama göreviyle hemen uçaðýn radardan kaybolduðu alan olan Kuzey Denizi'ne gönderilir. Çok geçmeden Mirage'ýn yerini saptarlar: bir Airbus A340'ýn altýna saklanmýþ, uçmaktadýr. Mirage, savaþ konumuna geçer. Tam o anda Marchelli ile Vallois hiç gecikmeden takibi býrakma emri alýrlar. Artýk çok geçtir. Mirage 2000 Vallois'ya ateþ açmak üzeredir. Marchelli, arkadaþýný korumak için Mirage'ý vurmak zorundadýr. Bu olay, çok büyük bir senaryonun baþlangýcýdýr. Fransýz Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaþ uçaðý, terörist saldýrý yapmak için kaçýrýlmýþtýr. Yönetmen : Gerard Pires Oyuncular : Benoit Magimel, Clovis Cornillac, Geraldine Pailhas, Philippe Torreton, Philippe Torreton Tünel insanlarý... Dünyanýn kumar cenneti olarak tanýnan Las Vegas'ýn renkli ve pýrýltýlý ýþýklarýnýn, þehrin altýnda sürmekte olan bambaþka bir hayatý gözlerden sakladýðý ortaya çýktý. Daily Mail gazetesi, Las Vegas'ýn toprak altýndaki kanalizasyonlarýnda yaþayan evsiz ve yoksullarý buldu. Daily Mail'in haberine göre, ünlü kumarhaneleri besleyen 330 kilometrelik elektrik, su ve kanalizasyon tünelleri yaklaþýk 1000 kiþiye ev sahipliði yapýyor. Bunlardan bazýlarý, sokaklardan toplanan kitaplýk, gardrob ve çift katlý ranzalarýyla tünellerde adeta bir "yer altý sarayý" bile kurmuþ durumda. Bu "yeraltý sarayý"nýn sahibi olan Steven ve Kathryn çifti, yaklaþýk beþ yýldýr yaþadýklarý tünelin duvarlarýný çöpe atýlmýþ tablolarla bile süslemiþler. Amy ve Junior çifti ise, uyuþturucu baðýmlýsý olup bütün varlýklarýný uyuþturucuya kaptýrýnca, Las Vegas'ýn altýndaki tünellerde yaþamaya baþlamýþlar. Bir gece yarýsý yiyecek bulmak için çöpleri karýþtýrdýklarý sýrada tünellerde yaþayan biri sayesinde burayý mesken edindiklerini belirten çift, çöplerden topladýklarý eþyalar sayesinde üç yýldýr "mutlu bir yuva" sahibi olduklarýný söylüyor.

11 7 Kasým 2010 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Harnýp dalý yarýldý Yere düþdü gýrýldý Yari yanýnda sandý Yastýðýna sarýldý Sahibi inkâr etti tablo rekor kýrdý Modigliani'nin La Belle Romaine adlý tablosu, Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açýk artýrmayla satýldý... Modigliani'nin La Belle Romaine adlý tablosu, Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açýk artýrmayla satýldý milyon dolara alýcý bulan tablo ressamýn en pahalý eseri olarak kayda geçti. Wall Street Journal gazetesi, konuya iliþkin haberinde tablonun 1999 yýlýnda Demirbank'ýn eski sahibi Halit Cýngýllýoðlu tarafýndan 16.8 milyon dolara satýn alýndýðýna yer vermiþti. Fakat Cýngýllýoðlu, yaptýðý tüm açýklamalarda tablonun kendisine ait olduðunu yalanladý. Öngörülen rakamýn çok üzerinde bir fiyata satýlan tablo, Modigliani tarafýndan 1917 yýlýnda yapýlan "nü" serisinin bir parçasý. "Satýþýmýzýn sonucundan oldukça mutluyuz" diyen Sotheby's'tan Simon Shaw, "Modigliani için muhteþem bir geceydi. Bu rakam, 1999 yýlýnda Sotheby's'ta yapýlan satýþýn dört kat fazlasýna iþaret ediyor" dedi. Marquez'den inciler Gabriel Garcia Marquez tarafýndan yapýlan konuþmalar, "Buraya Konuþma Yapmak Ýçin Gelmedim" adýyla kitaplaþtýrýldý. Adý, Marquez'in öncülüðünü yaptýðý sihirli realizmi karakterize eden absürdlüðün ruhuyla yakýndan ilintili olan kitap, yazarýn 1944 yýlýnda liseden mezun olduktan sonra yaptýðý bir konuþmayla açýlýyor yýlýnda Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldýðýnda yaptýðý konuþmayý da içeren kitap, Marquez'in bir yazar olarak nasýl geliþtiðini gözler önüne sermesi bakýmýndan önem teþkil ediyor. Marquez, 20. yüzyýl romanýnýn en etkili kalemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kitap Dünyasý DAVA Themis'e Havale Çeviren: Osman Þenkul Scala Yayýncýlýk 453 sayfa ÖZDEYÝÞLER "Hürriyet, baþkalarýna ermedikçe alamayacaðýmýz tek þeydir." W.A. White II. Dünya Savaþý asýl þimdi sona erdi Harry Mulisch, 83 yaþýnda, Amsterdam'daki evinde hayata gözlerini yumdu. Mulisch, 'Saldýrý'nýn yaný sýra birçok eseriyle edebiyat dünyasýna damga vurmuþtu. Ahlakî ve psikolojik temalarý açýklýkla yazma yeteneðiyle Hollanda'da ve tüm dünyada etkili bir edebî figür olan yazar Harry Mulisch, 83 yaþýnda, Amsterdam'da hayatýný kaybetti. Yayýncýsý De Bezige Bij, Mulisch'in kanser hastalýðý sonucu hayatýný kaybettiðini açýkladý. Harry Mulisch, Nazilerin Hollanda'yý iþgali sýrasýnda geçen, masumiyet ile suçluluðu, iþbirliði ile kayýtsýzlýðý iþlediði romaný The Assault/ Saldýrý ile Hollanda'nýn yaný sýra tüm dünya büyük bir üne kavuþtu. Saldýrý, 30'dan fazla dile çevrildi ve 1986 yýlýnda En Ýyi Yabancý Film dalýnda Oscar'a deðer görülen bir filme uyarlandý. Birçok türde yazdý Mulisch'in en tutkulu romaný olarak lanse edilen The Discovery of Heaven/Cennetin Keþfi de birçok dile çevrildi ve yazarýn baþyapýtý olarak deðerlendirildi. Cennetteki melekler arasýndaki tartýþmalar çerçevesinde geçen roman, aþk üçgeniyle bezenmiþ entelektüel bir dostluðun hikâyesini anlatýyor. Roman ayrýca, tarih ve sanat, bilim ve din, insanlýk ve Tanrý, iyi ve kötü üzerine kapsamlý bir içerik sunuyor. Eserdeki iki ana karakter, týpký Harry Mulisch gibi bütünüyle entelektüel kiþilikler. Cennetin Keþfi, 2007 yýlýnda bir gazetenin yaptýðý yoklamada, Hollandalý okurlar arasýnda Hollandaca yazýlan en iyi kitap olarak seçilmiþti. Harry Mulisch, kurgu roman, düzyazý, eleþtiri, oyun ve þiir gibi türlerde 30'dan fazla eser üretti. Yazarýn eserleri, Küba Devrimi savunmasýndan savaþ ve parlamentodaki yerel anlaþmazlýklara kadar birçok alanda çeþitlilik gösterir. Savaþ korkunç bir paradoks Harry Mulisch, Hollanda'ya Avusturya'dan göçen ve iþbirlikçi olmakla suçlanýp tutuklanan eski bir subayýn ve Nazi Almanyasý'na sürülen Avusturya Yahudisi bir annenin oðlu olarak 1927 yýlýnda Haarlem'de dünyaya geldi. Hitler hakkýndaki Siegfried romaný yayýmlandýktan sonra Mulisch, II. Dünya Savaþý konusuna eserlerinde sürekli yer vermesiyle ilgili Times'a, "Ben sadece II. Dünya Savaþý'ný hatýrlamýyorum; Ben, II. Dünya Savaþý'nýn ta kendisiyim" demiþti. Savaþýn korkunç bir paradoks olduðunu düþünen Mulisch, II. Dünya Savaþý'nýn gölgesinde geçen aile tarihiyle ilgili olarak, "Babam annemi kurtarmak için büyük risk aldý ve sonra da Nazi iþbirlikçisi olmakla suçlandý" demiþti. Vakit az herkes masa baþýna Yüz binlerce hevesli romancý, 30 gün içerisinde 50 bin kelimeden oluþan bir roman yazma amacýyla kaleme sarýlacak. Ýlki 11 yýl önce 21 yazar tarafýndan gerçekleþtirilen National Novel Writing Month'a (Ulusal Roman Yazma Ayý) binlerce kiþi katýlacak. Kasým ayýnýn sonuna kadar, 200 bin romanýn National Novel Writing Month'un (NaNoWriMo) internet sitesine yüklenmesi bekleniyor. NaNoWriMo'nun iþletilmesine yardýmcý olan Lindsey Grant, þimdiye kader proje çerçevesinde, 55 romanýn yayýmlandýðýný açýkladý. Bir iki haftada biten yapýtlar Catch 22'yi sekiz yýlda yazan Joseph Heller gibi eserlerini tamamlamak için yýllar harcayan birçok büyük romancý hikâyesi olmasýna karþýn, Charles Dickens'ýn Bir Noel Þarkýsý, Muriel Sparks'ýn The Prime of Miss Jean Brodie gibi edebiyat dünyasýnýn en bilinen eserlerinin birçoðu da birkaç hafta içinde kaleme alýndý. Graham Greene, en bilinen romanlarýndan biri olan The Confidential Agent'ý, çok daha zor olan The Power and the Glory üzerinde çalýþtýðý 1938 yýlýnda yalnýzca altý haftada yazdý. Daha sonra ise otobiyografisinde þöyle yazýyordu Greene: "Arka planda Ýspanya Ýç Savaþý vardý. O sýralar The Power and the Glory üzerinde çalýþýyordum, fakat öngörebildiðim kadarýyla kitapta para yoktu. Þüphesiz, eþim ve iki çocuðum satmayan bir kitapla geçimlerini saðlayamazdý. Bu yüzden, öðleden sonralarý The Power and the Glory'yi yazarken, sabahlarý da mümkün olduðunca hýzlý bir þekilde eðlenceli baþka bir kitap yazmaya karar vermiþtim." Ýþte çok kýsa sürede edebiyat dünyasýna damga vuran eserler ve yaratýcýlarýndan bazýlarý: William Faulkner 1949 yýlýnda Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan William Faulkner, 20. yüzyýlýn en iyi romanlarýndan biri olan Döþeðimde Ölürken'i elektrik santralinde çalýþýrken yazdý. 15 bakýþ açýsýndan bilinç akýþý tekniðiyle Addie Bundren'ýn ölümünün öyküsünü anlattýðý romanýný Faulkner, yalnýzca bir ayda tamamladý. Arthur Conan Doyle Arthur Conan Doyle tarafýndan 1886 yýlýnda yazýlan A Study in Scarlet, edebiyat baþyapýtý ya da harika bir polisiye hikâye olmasýndan çok, Sherlock Holmes'un ilk kez ortaya çýkmasý bakýmýndan önem teþkil ediyor. Doyle, bu romaný sadece üç haftada yazdý. Jack Kerouac Jack Kerouac, kültürel bir deðiþime neden olan Yolda'yý bir oturuþta bir top rulo kâðýda yazdý. Üç haftada yazdýðý kitap için Amerika'yý gezerken geçirdiði yedi yýl süresince tuttuðu notlarý vardý tabii. Elizabeth Jenkins 104 yaþýnda ölen Elizabeth Jenkins, baþyapýtý The Tortoise and the Hare'i, yaþadýðý bir ihanetin tam ortasýnda üç haftada bitirdi. Jenkis'in eþinden ayrýlmayý kabul etmeyen evli bir adamla karmaþýk bir gönül iliþkisi vardý. Dostoyevski Rus romancý, Suç ve Ceza'yý yazarken büyük bir borç bataðýndaydý ve sürekli kumar oynuyordu. Bu yüzden de ayný zamanda Kumarbaz'ý yazmak zorunda kaldý. Sadece 26 günde tamamladýðý romaný, genç stenograf Anna Snitkina'ya dikte ettirdi. Daha sonra da Snitkina'yla evlendi. TADIMLIK Hala yaðmur yaðýyorsa tanrýlar yeryüzünü terketmedi demektir Fakat, insandan umut yitirdikleri belli bu yüzden Zeus tüm titanlarýný geri çekti Afrodit bir sokak orospusu gibi bahçesinde turuncu aðacý olmayan kerpiç bir evde ölü olarak bulundu Ben de onun bir piçi olmaktan utanç duymuyorum artýk Ümit Ýnatçý "Afrodit piçi" adlý þiirinden Jill Clayburgh hayata veda etti ABD'li film yýldýzý Jill Clayburgh 65 yaþýnda hayata gözlerini yumdu. Clayburgh'un eþi, oyun yazarý David Rabe, lenfositik lösemi hastalýðýyla 21 yýldan beri mücadele eden eþinin, Connecticut'taki evinde ailesinin yanýnda, 66 yaþýnda öldüðünü söyledi. Eþi için cenaze töreni yapýlmayacaðýný duyuran Rabe, aile fertlerinin Clayburgh için bir anma töreni düzenleyeceklerini kaydetti. Broadway, TV dizileri ve filmlerde baþrollerde yer almýþ olan Clayburgh, "An Unmarried Woman" ve "Starting Over" filmleriyle iki kez Oscar ödülüne aday gösterilmiþti. Clayburgh'un, biri üvey, 3 çocuðundan biri olan Lily Rabe de týpký annesi gibi bir sinema sanatçýsý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Sammy nin Maceralarý ( ) 1. salon Muhtar Yusuf Galleria Paranormal Aktivity 2 ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Aþkýn Ýkinci Yarýsý ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Çýlgýn Hýrsýz 3D ve Piranha 3D ( ) 2. salon

12

13

14 14 7 Kasým 2010 Pazar BULMACA Soldan Saða: 1-Ýyice çýkýþmak, aðzýna geleni söylemek. 2-Ýlgi. Selenyum'un kýsaltmasý. Ters okunuþu "Evcil olmayan hayvanlarýn vurulmasý ile ilgili spor dalý". 3-Bir sporda eriþilmiþ derecelerin en üstünü. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun kýsa yazýlýþý. 4-Sonradan bir þeyi kabul edip uymak (iki kelime). 5-Hazýrlanan çayýn renk ve koku bakýmýndan istenilen durumu. Ýçinde bir veya birçok þey bulunan, kâðýda sarýlarak hazýrlanmýþ, elde taþýnacak büyüklükte nesne. 6-Bir dava sonunda temiz ve iliþiksiz çýkmak, temize çýkmak, beraat etmek. Ýlave. 7-Minare, kubbe, sancak direði gibi yüksek þeylerin tepesinde bulunan, madenden yapýlmýþ ay yýldýz veya lâle biçiminde süs. Telefonu açýnca söyleriz. 8-Ýki þey arasýnda açýklýk oluþturmak, yarý açmak. 9-Kýrmýzý. Tavla onsuz oynanmaz. Ýþaret, alâmet. 10-Yazmak, çizmek gibi iþlerde kullanýlan çeþitli biçimlerde araç. Rusçada, iki atlý kýzak. 11-Ýnsan, hayvan ve bitkilerin yapýsýný ve organlarýnýn birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim. Ters okunuþu "Bir araba markasý". Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Serpin Onay Eczanesi: Þht. Mustafa Ruso Cad. No:84 K. Kaymaklý (Reis Süpermarket Karþýsý) Tel: Önal Aktolga Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:91/F Dereboyu Tel: Maðusa Çaðkan Aksoy Eczanesi: Larnaka Yolu 15 Aðustos Bulvarý No:28 Anýt Çemberi 200 m ilerisi Tel: Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Girne Defne Eczanesi: Atatürk Cad. No:20 (Ordu Pazarý Yolu) Tel: Yanký Eczanesi: Kurtuluþ Cad. No:53/1 Tel: Güzelyurt Güzelyurt Eczanesi: K 166 Alemdar Sok. Tel: PEYGAMBERDEN Yukarýdan Aþaðýya: 1-Gelir, gelirler. Büyük kardeþ, aðabey. 2-Sýnav veya yarýþma yoluyla en iyileri seçmek. Düz, açýk ve geniþ yer, meydan, saha. 3-Sayýlarý göstermek için kullanýlan iþaretlerden her biri (çoðul). Bir nota. 4-Ortodokslarda Ýsa, Meryem veya ermiþlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalý boyalarla yapýlmýþ dini resimlerine verilen ad. Büyüklük, irilik bakýmýndan þaþýlacak durumda olan þey. 5-Ýçi misket dolu top mermisi. Molibden'in kýsaltmasý. 6-Söz getirip götüren, arkadan çekiþtiren, fitneci. 7-Bilardo oyununda kullanýlan deðnek. Geçmiþ. 8-Bir nota. Ters okunuþu "Baþýnda saçý olmayan". Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 9-Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. Beyaz. Sodyum'un kýsaltmasý. 10-Bir olayda birbiri ardýnca görülen, bir iþte birbiri ardýnca beliren, geliþendeðiþik durumlarýn her biri, aþama, merhale. Yabancý. Tek rakamlý bir sayý. 11-Bir þeyin oluþmasýna, geliþmesine veya gerçekleþmesine emek, bilgi, para ile yardým etmek (iki kelime). I DIANA MAHER Divorcee, of 4. CAROB HOMES ESENTEPE GIRNE intend to marry Cengiz Erol, single of 4. CAROB HOMES ESENTEPE GIRNE at Ýzmir Registrar on 8th December Any person knowing of any lawful impediment to the marriage should without delay notify: British High Commission Consular Section Shakespeare Avenue, (Mehmet Akif Caddesi) No:29 Nicosia Tel: SATILIK TEKNE Gazimaðusa Limanýndaki yeri ile birlikte 3.75 m 4 HP Yamaha motorlu tekne 3500 TL ye satýlýktýr. Tüm harçlarý ödenmiþ Web tasarýmý yapýlýr. Tel: Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: OTOBÜS TURU Baf+ Poli (Afrodit Hamamý) Pisuri + Yeroþibu Tarih: 20 Kasým 2010 Cumartesi Tel: ÖTE O'na iman eden herkese þifa verdi. Hastalar iyileþti, körler gördü, kötürümler yürüdü. Ölüler bile dirildi. "Diriliþ ve Yaþam Benim" dedi. Ýman eden herkese "Ebedî Hayat" verdi. "Meryem Oðlu Ýsa, O Mesih'tir" dediler. O, Kutsal Ruh'tan doðdu. Dünyasal babasý yoktu. O'na gelenler hayat buldu, þifa buldu. O, eþsiz ve benzersizdir. O'nun ADI bugün bile þifa verir. Gelin ve görün. Herkes davetlidir. Hastalar, acý çekenler, ezilenler! Gelin ve þifa bulun. 2 ve 9 Kasýmda, saat 19.00'da Lütuf Kilisesi - Girne. 4 ve 11 Kasýmda, saat 18.00'de Lütuf Kilisesi - Lefkoþa. Tel: NOT: Ýsteyene ücretsiz ÝNCÝL gönderilir... Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa SATILIK KUAFÖR SALONU Lefkoþa'da devren satýlýk bay-bayan kuaför salonu Tel: MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg KLEOPATRA AKTAR DOÐALLIÐIN MERKEZÝ Þifalý Bitkiler Bitkisel yaðlar Enerji Taþlarý Adres: Yeniþehir Alirýzalar (1001 çeþit karþýsý...)

15 7 Kasým 2010 Pazar 15 Toplu sonuçlar Turkcell 2. Ligi Çanakkale-Baf Ülkü Yurdu: Türk Ocaðý-Görneç: Göçmenköy-Gençlik Gücü: Esentepe-Mehmetçik: Gençler Birliði-Y.Boðaziçi: Turkcell 3. Lig Doðu Grubu Maraþ-Serdarlý: Akýncýlar-Mormenekþe: Dipkarpaz-Ýncirli: Turkcell 3. Lig Batý Grubu Akçay-Girne Halk Evi: Aðýrdað Boðaz-Hamitköy: U-19 LÝGLERÝ Turkcell 2. Ligi Çanakkale-Baf Ülkü Yurdu: Türk Ocaðý-Görneç: Göçmenköy-Gençlik Gücü: Esentepe-Mehmetçik: Gençler Birliði-Y.Boðaziçi: Turkcell 3. Lig Doðu Grubu Maraþ-Serdarlý: Akýncýlar-Mormenekþe: Dipkarpaz-Ýncirli: Turkcell 3. Lig Batý Grubu Akçay-Girne Halk Evi: Aðýrdað Boðaz-Hamitköy: Turkcell 1 inci Ligi nde... GÜNÜN PROGRAMI (Saat: da) Lapta-Düzkaya (Osman Küçük) B.Baðcýl-Gönyeli (Ulus Sediral) K.Kaymaklý-Maðusa Türk Gücü (Murat Sapsýzoðlu) Doðan T.B.-Cihangir (Mehmet Malek) A.Yeþilova-Lefke (Ecvet Kanatlý) Ozanköy-Türkmenköy (Savaþ Tilki) Çetinkaya Türk Spor Kulübü Baþkaný Urcan Vangöl gözyaþlarý arasýnda topraða verildi Urcan Vangöl uðurlandý Urcan Vangöl için dün saat 10.30'da Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nde bir tören düzenlendi Beklenmedik bir anda yaþamýný kaybeden Çetinkaya Türk Spor Kulübü Baþkaný Urcan Vangöl dün topraða verildi. Urcan Vangöl için dün saat 10.30'da Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nde bir tören düzenlendi. Törene Vangöl'ün ailesini yanýnda, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Vangöl'ün kayýnpederi Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, kayýnbiraderi DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Baþkaný Ömer Adal, bazý bakan, milletvekilleri, Çetinkaya sporcularý ve sevenleri katýldý Törende bir konuþma yapan Cumhurbaþkaný Dr.Derviþ Eroðlu, erken vefatýn beklenen bir þey olmadýðýný, Urcan Vangöl'ün birkaç gün önce Çetinkaya Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte kulübün kuruluþunun 80'inci yýldönümü vesilesiyle kendisini ziyaret ettiðini dile getirdi. Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nde düzenlenen törenin ardýndan Vangöl'ün naaþý Ýsmail Safa Camisi'ne götürüldü. Vangöl öðle namazýnýn ardýndan kýlýnan cenaze namazýndan sonra Lefkoþa Mezarlýðýnda topraða verildi. Urcan Vangöl'ün sevilen bir kiþiliðe sahip olduðunu belirten Eroðlu, Vangöl ailesine ve Çetinkaya camiasýna baþsaðlýðý diledi. KTFF Genel Sekreteri Öner Özerdem de törende yaptýðý konuþmada Urcan Vangöl'ün, Çetinkaya camiasýnýn en zor döneminde elini taþýn altýna koyduðuna dikkat çekerek, Vangöl'ün vefatýnýn tüm futbol camiasýný büyük üzüntüye boðduðunu, Vangöl ve Denktaþ ailesi ile tüm sevenlerine baþsaðlýðý diledi. ANMA Türk Ocaðý-Görneç maçýnda gülen taraf ev sahibi ekip oldu Ocak Ediz ile coþtu Deðerli aile büyüðümüz Elmas Halil i Ölümünün 26. yýldönümünde saygý ve özlemle anýyoruz. TÜM AÝLESÝ Ediz'in (2) ve Nurcan'ýn golleriye Türk Ocaðý karþýlaþmayý 3-1kazanýrken, Görneç oynadýðý son üç maçta üst üste üçüncü maðlubiyetini almýþ oldu... YER: Girne 20 Temmuz Stadý HAKEMLER: Mustafa Gençosman, Erdoðan Kaba, Alparslan Ersoy TÜRK OCAÐI: Hüseyin, Yunus, Davut, Salahi (Özcan), Nurcan, Talat, Evren, Deniz (Cahit), Aksel, Ediz, Emrah (Hasan) GÖRNEÇ: Ahmet, Ýrfan, Nazým Belge, Zeki, Fýrat, Burçin, Ali Akdost, Gökhan, Mehmet (Ümit), Haþim (Rýdvan), Cem GOLLER: Dk.27 Nurcan, dk:73 ve 79 Ediz (TOL), Dk:47 Haþim (Görneç) Girne 20 Temmuz Stadý'nda oynanan Türk Ocaðý-Görneç maçýnda ev sahibi Türk Ocaðý sahadan 3-1 galibiyetle ayrýlarak çýkýþýný sürdürdü. 27. dakikada Ediz'in kullandýðý köþe vuruþunda Ahmet'in tokatladýðý top Nurcan'ýn sýrtýna çarptý ve aðlarla buluþtu (1-0). 47. dakikada Ýrfan'ýn saðdan ortasýnda Nazým kafayla topu arkadaki Haþim'e aktardý ve bu oyunucunun vuruþunda top aðlarla buluþtu (1-1). 62. dakikada Türk Ocaðý ataðýnda ceza sahasýnda iyi yükselen Ediz elini de kullanarak topu aðlara gönderince karþýlaþmanýn hakemi golü geçersiz sayarak bu futbolcuya bir de sarý kart gösterdi. 73. dakikada ceza sahasý sol çaprazýnda topla buluþan Ediz önce topu düzeltti ve sonrasýnda sert ve düzgün bir vuruþla topu uzak kale direðinden doksan diye tabir edilen yerden aðlara gönderdi (2-1). 79. dakikada defansýn arkasýna atýlan topta Ediz topla buluþtu, kalecinin de öne çýkmasýndan yararlanan Ediz aþýrtma bir vuruþla topu bir kez daha aðlara gönderdi (3-1). Karþýlaþmanýn uzatma dakikalarýnda baþka gol olmayýnca Türk Ocaðý bu zorlu maçta üç puaný üç golle aldý.

16 Futbolda 1. Lig maçlarý bugün oynanacak Turkcell Birinci Ligi'nde dün oynanmasý gereken 1. Lig karþýlaþmalarý bugüne alýndý. Çetinkaya Baþkaný Urcan Vangöl'ün cenaze töreni nedeni ile dünkü 1. Lig maçlarý Futbol Federasyonu tarafýndan iptal edilip bugüne alýndý. Tüm maçlar ayný sahalarda bugün oynanacak. Çetinkaya Türk Spor Kulübü Baþkaný Urcan Vangöl gözyaþlarý arasýnda topraða verildi Gözyaþlarý Vangöl için Urcan Vangöl için dün saat 10.30'da Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nde bir tören düzenlendi... (Haber ve fotoðrfaflar sayfa 19'da) Göçmen, Kadri ile seriyi sürdürdü Göçmenköy konuk ettiði Gençlik Gücü karþýsýnda galibiyet serisini devam ettirdi... Kadri nin kaydettiði penaltý golüyle karþýlaþmadan 1-0 galibiyetle ayrýlan Göçmenköy 6 da 6 yaptý... Göçmenköy sahasýnda oynanan karþýlaþmayý çok sayýda futbolsever izledi. Maçýn 2. devresinde Gençlik Gücü baskýsý vardý ancak baþka gol olmadý... YER: Göçmenköy Stadý HAKEMLER: Aziz Dayý, Alkým Aksoy, Ali Özel GÖÇMENKÖY: Okan, Mehmet Ulupýnar (Beytullah), Erman, Doðuþ, Mustafa Salman, Tonguz, Mustafa Ayker, Hüseyin Katmer (Mehmet Baykent), Borga (Oruç), Bülent, Kadri GENÇLÝK GÜCÜ: Hasan, Kürþat, Ragýp, Suat, Adil, Emre, Hüseyin Çýdamlý, Derviþ (Aþkýn), Serhan, Hakan, Görkem (Erol) GOL: Dk:49 (pen.) Kadri (Göçmenköy) Kuzey Kýbrýs Turkcell 2.Ligi nde haftanýn önemli karþýlaþmasýnda Göçmenköy konuk ettiði Gençlik Gücü karþýsýnda zorlanmasýna raðmen 1-0 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Kadri nin kaydettiði penaltý golüyle kazandýðý karþýlaþmanýn sonunda maç fazlasýyla liderliðe yükseldi. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý daha çok Göçmenköy-Gençlik Gücü arasýnda oynanan karþýlaþmayý çok sayýda taraftar izledi. Takýma galibiyet getiren golü Kadri kaydederken tribünlerde büyük coþku yaþandý. (Fotoðraflar: Necati Özsoy) orta saha þeklinde geçti. 12. dakikada Gençlik Gücü ataðýnda Görkem ceza alaný içerisinde kaleci Okan la karþý karþýya kaldý. Yardýmcý hakem ofsayt gerekçesiyle bayraðýný kaldýrmasýna raðmen orta hakem Aziz Dayý oyunu devam ettirdi. Görkem in vuruþunda top kaleci Okan dan döndü, bir kez daha Görkem in vuruþunda defansa çarpan top kornere gitti. 34. dakikada Göçmenköy defansýnýn gerisinde Mehmet Ulupýnar topu Serhan a kaptýrdý, Serhan ceza alanýna girer girmez vurdu ancak topu kalenin üstünden dýþarýya göndererek Gençlik Gücü nü mutlak bir golden etti. 43. dakikada ceza alaný içerisnde Kadri nin vuruþunda top defansa çarptý, bu pozisyonda Göçmenköylü futbolcularýn penaltý itirazlarý vardý ancak hakem Aziz Dayý oyunu devam ettirdi. 49. dakikada Göçmenköy ataðýnda golcü Kadri rakip ceza alanýna girdi, kaleci Hasan ile Suat anlaþmazlýðý sonrasý araya giren Kadri nin yerde kalmasýyla Göçmenköy penaltý atýþý kazandý. Atýþý kullanan Kadri topu ve kaleciyi ayrý köþelere gönderdi (1-0). 79. dakikada Adil in uzak mesafeden kaleye gönderdiði sert þutta kaleci Okan ýn elinden kaçýrdýðý top üst direkten geri döndü, Aþkýn ýn önüne düþen topa yine ayni futbolcu vurdu ancak Okan bu pozisyonda gole izin vermedi dakikada geliþen Göçmenköy ataðýnda Bülent süratle gitti, kaleye vuruþunda top kendi takým arkadaþý Oruç tan döndü. Karþýlaþma da az sonra Göçmenköy ün 1-0 üstünlüðünde sona erdi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3243 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÖYLE MAZERET MÝ OLUR YAHU!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3243 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÖYLE MAZERET MÝ OLUR YAHU! 2000 yýlýnda bizi 'Rum casusu' diye tutuklayan GKK Komutaný Ali Nihat Özeyranlý intihar etmiþ, ama ölmemiþ. Biz yaþamaya deðer birþeyler bulduk bu dünyada... O bulamadý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı