ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3244 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATOM BOMBASINDAN BETER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3244 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATOM BOMBASINDAN BETER"

Transkript

1 KKTC'nin yeni havayolu þirketine gazete ilanlarýyla hissedar aranýyor. Kimsenin parti rozetine bakýlmayacak bu kez. Cebindeki paraya bakýlacak yalnýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3244 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GÜRKAN'IN FOTOÐRAFINI ÇEKEN KÝM? 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Kaya Çanca yý seveceksiniz, sevmelisiniz! Faize Özdemirciler ATOM BOMBASINDAN BETER Ali Osman SAKALIMDAN AÞAÐA DROMOLAKÞA! Erdoðan Baybars SORULAR VE 'HÝZMETÇÝ' Elvan Levent EN NÝHAYET BÝLÝMSEL KARARI ALABÝLDÝLER Mehmet Levent Kurtlar vadisindeki sis perdesi aydýnlanýyor Kurtlar vadisindeki sis perdesi aydýnlanýyor Mehmet Çangar ile Ýsmet Felek iliþkileri polis tarafýndan mercek altýna alýnýrken, ölüm tehditi ile imzalatýldýðý ileri sürülen çeklerin kilit adamý Selami Bayýr da ortaya çýktý ve konuþtu... Dolandýrýldýðýný iddia eden Bayýr, çek trafiðini anlatýrken kendi kendini ele verdi... 'Afrika' babanýn peþinde... 'Baba'ya az kaldý Baþ harflerini H.C olarak açýkladýðýmýz 'baba' konusunda araþtýrmalarýmýz sürüyor. Bu konuda elimize yeni bilgiler de ulaþtý... Tanýk ve deliller kesinleþtikten sonra bunu açýklayan yine biz olacaðýz... Çekleri "10 adam"a vermiþ 10 adam kim? Avukat Seyhan Yýldýrým'a serbest limanda 1 milyon 370 bin dolarlýk sigara sattýðýný ve bundan dolayý Yýldýrým'ýn kendisine çek gönderdiðini söyleyen Selami Bayýr, daha sonra bu çekleri 10 kiþinin gelip kendisinden aldýðýný açýkladý... Selami Bayýr "Seyhan Yýldýrým bana nakit ödeme yapacaðýný bildirdiði için o çekleri onlara verdim" dedi... Çeklerden biri Selami Bayýr tarafýndan Tekjen Finans þirketinde bozduruldu. Geriye kalanlar ise Mustafa Debbað'a verildi... Polisin Ýsmet Felek olayýný aydýnlatmamasý için artýk hiçbir sebep kalmadý. Selami Bayýr bu olaydaki kilit isimlerden biri olarak görülüyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Son sayfamýzda... Hazin bir cenaze töreni daha... Vangöl gözyaþlarýyla topraða verildi Gazetemizle birlikte... Dr. Ýhsan Ali Ödülü Þener Levent ve Andreas Paraskos'a ödül 2. sayfada

2 ÜÇ TEKERLEKLÝ ÖZÜRLÜ BÝSÝKLETÝ ÇALINDI Ülkenin çeþitli yerlerinde meydana gelen hýrsýzlýk olaylarýnda para dýþýnda þeyler çalýndý. Ortopedik özürlü bir yabancýya ait üç tekerlekli özürlü bisikleti, Girne-Lefkoþa anayolundan çalýndý. Polis bültenine göre olay Ekim tarihlerinde meydana geldi. Joel De Bermond De Vaulx'e ait olan ve havanýn yaðmurlu olmasý yüzünden Girne- Lefkoþa anayolunun 1-2. kilometreleri arasýnda yolun doðusunda býrakýlan 3 tekerlekli bisikletin bulunmasý için soruþturmanýn sürdüðü kaydedildi. OÐLUNU KORUMAYA ÇALIÞAN BABA TUTUKLANDI Yeniboðaziçi'nde Barkýnay Internet Cafe adlý iþyerine önceki sabah 03.00'te pencereden giren 19 yaþýndaki N.K., 2 Play Station 3 cihazýný, 2 el komutasýný, 14 oyun CD'sini, 3 adet USB cihazýný ve ofis çekmecesinden 40 TL nakit parayý çaldý. N.K.'nin babasý 48 yaþýndaki H.K., oðlunun cezadan kurtulmasýný saðlamak amacýyla, çalýnan þeyleri, Barkýnay Internet Cafe iþletmecisine götürüp teslim etti ve hýrsýzlýðý tanýmadýðý iki kiþinin yaptýðýný, kendisinin de iþyerinin yanýndan geçerken bu kiþileri görüp, çaldýklarýný aldýðýný söyledi. Olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine baba ve oðul tutuklandý. EMANET EDÝLEN OTLARI GERÝ VERMEDÝ Lefkoþa'da marta ayýndan beri Adile Türk tarafýndan muhafaza amaçlý emanet edilen çeþitli ot, baharat ve yaðlarý geri vermeyen 27 yaþýndaki Ý.N. ile 32 yaþýndaki M.B. adlý erkek kiþiler tutuklandý. 4 KÜNYE Kozanköy'de Mustafa Akarsulu'nun evine mutfak kapýsýndan giren hýrsýz, 4 kadýn künyesi çaldý. Olayýn 4-5 Kasým arasýnda meydana geldiði belirtildi. DOÐANKÖY, ALAYKÖY VE LEFKOÞA'DA KANUNSUZ ATEÞLÝ SÝLAH OLAYLARI Doðanköy, Alayköy ve Lefkoþa'da kanunsuz ateþli silah ve patlayýcý madde taþýma olaylarý yaþandý. Polis bültenine göre önceki gün saat 03.00'te Doðanköy'deki bir eðlence yerine giden 5 kiþiden biri, erkekler tuvaletinin duvarýna tabancayla bir el ateþ etti. Söz konusu yere Ö.A.'nýn (E-34) kullandýðý araçla giden M.S (E- 25), A.G (E-34), B.A (E-30) ve M.A (E-36), eðlenmek için gittikleri bu yerde tutuklandý. A.G.'nin suçu iþlediðini itiraf ettiði ve tabancanýn, tuvalette bulunan bir boþ kovanýn ve bir parçalanmýþ mermi gömleðiyle tuvaletin çöp kutusunda bulunan bir kurusýký tabanca mermi kovaný emare alýndý. Alayköy mezarlýðý bölgesinde önceki gece saat 20.00'de 50 yaþýndaki H.A.'nýn aracýnda polisin yaptýðý aramada, 2 tabanca ve 22 tane canlý mermi bulundu. Polis, H.A.'yý tutukladý. Lefkoþa'da dün sabah 03.30'daki olayda ise, 21 yaþýndaki N.K.'ye ait arabada yapýlan aramada, N.K. adýna kayýtlý gazlý hava tabancasý ve þarjöre takýlý iki hava tabancasý mermisi, kayýtsýz gazlý hava tabancasý, iki canlý mermi, dört boþ kovan ile bir sopa bulundu. Polis N.K.'yi tutukladý ve bulunan tabanca ve mermilerle sopaya da emare olarak el koydu. Þener Levent ve Andreas Paraskos'a ödül Kýbrýs'ýn güneyindeki Yeþiller Partisi bu yýlýn Dr. Ýhsan Ali ödüllerini iki gazeteciye verdi... Þener Levent'e ve Andreas Paraskos'a... Uzunca bir süre 'Politis' gazetesinin yazý iþleri müdürlüðünü yapan Andreas Paraskos, halen Kýbrýs'ta haftalýk olarak yayýnlanan 'Kathimerini' gazetesinin genel yayýn yönetmeni olarak görev yapýyor. Her iki gazeteciye de ödüller geçtiðimiz akþam güneydeki Gazeteciler Cemiyeti salonunda düzenlenen Dr. Ýhsan Ali'yi anma gecesinde verildi... Bazý Kýbrýslý Türklerin de katýldýðý gecede Rum Hükümet Sözcüsü Stefanu da bir konuþma yaptý... Gecede ayrýca Yeþiller Partisi Genel Sekreteri ve Milletvekili Yorgos Perdikis ile Dr. Ýhsan Ali'nin kýzý Ülgen Ýhsan Ali de birer sunum yaptý. Tören Andreas Paraskos, Þener Levent ve Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Andreas Kannauros'un konuþmalarýyla sona erdi. Fotoðraflar: Evrim Kamalý Þener LEVENT Açý GÜRKAN'IN FOTOÐRAFINI ÇEKEN KÝM? Yakýn tarihimizde bir dönüm noktasý olan o cinayeti biraz daha irdelemek zorundayýz... Diyebilirsiniz ki: -Öldürme emrini verenler belli, nesini irdeleyeceksin daha? Doðru... Emri verenler belli... Ama yetmez... Kamuoyu vicdanýnda mahkum olsalar da yetmez... Onlar zaten bu mahkumiyeti kabullenmiyorlar hala... -Biz öldürmedik, Rumlar öldürdü, diyorlar... Yorgacis'in casusuymuþlar... Ve ölülerinden de yararlanmak için öldürtmüþ onlarý Yorgacis... Polisten önce cinayet mahalline gittiðini ve Ayhan Hikmet'in fotoðraflarýný çeken tek gazeteci olduðunu; ayrýca bunlarýn negatiflerini Nikos Samson'a verdiðini Þinasi Baþaran'ýn açýklamasýndan sonra bugüne dek bildiðimiz bazý þeylerin yanlýþ olduðu ortaya çýktý. Mesela ben, o fotoðraflarý çeken kiþinin Samson olduðunu ve olay yerine polisten önce gittiðini sanýrdým þimdiye kadar... Neden? O fotoðraflarý ertesi gün yalnýz 'Mahi' gazetesinde gördüðüm için... Þinasi'nin çektiðini ve Samson'a verdiðini nerden bileyim... Yazý da yazdým geçmiþte bu konuda... 5 Ocak 1998 tarihli 'Avrupa'da þöyle dedim: "Gazetenin (Mahi'nin) birinci sayfasý baþtanbaþa katliam resimleriyle doluydu. Ayhan Hikmet'in yataðýnda vücudu delik deþik resimlerle... Samson olay yerine ilk giden ve bu resimleri ilk çeken gazetecilerdendi." Þinasi bu satýrlarýmý oluduðunda kýs kýs gülmüþ olmalýydý içinden... Ama nedense o gün ortaya çýkýp da "Doðru deðil, bunlar yalan, o resimleri çeken bendim" demedi sene daha geçmesini bekledi bunu söylemek için... Denktaþ'ýn danýþmanlarýndan Aydýn Akkurt 1998 yýlýnda yayýnladýðý 'Yorgacis'in Casuslarý' isimli kitapta benim o satýrlarýma da atýfta bulundu. Ve bunu da, cinayetin Rumlar tarafýndan iþlendiðini kanýtlamak için kullandý. Benim satýrlarýma atýfta bulunurken þöyle yazdý Aydýn Akkurt: "Cinai tahkikat þubesi mensuplarý ve polisin fotoðrafçýsý 24 Nisan sabahý saat 04.30'da olay yerine varýrken, Av. Ayhan Hikmet'in öldürülmesinden hemen sonra olay yerine birisi gelmiþ ve olayý görüntülemiþtir." O 'birisi' þimdi çýkmýþ iþte ortaya... Samson deðil ama... Þinasi 'nin 23 Nisan'ýný 24 Nisan'a baðlayan gecesi çok gerilimli, çok trajik bir gece aslýnda... Önce Ahmet Gürkan öldürülmüþ Küçük Kaymaklý'da... Ardýndan da surlariçinde Ayhan Hikmet... Nasýl olmuþ peki bu?.. Ayný gece iþlenen iki cinayet ayný anda iþlenmemiþ... Önemli bir saat farký var arada... Gürkan, Aydýn Akkurt'un da kitabýnda belirttiði gibi, sýralarýnda öldürülmüþ... Ayhan Hikmet ise sýralarýnda... Yani iki cinayet arasýnda 5 saati aþkýn bir zaman farký var. Küçük Kaymaklý'da iþlenen bir cinayet nasýl olmuþ da surlariçinde 5 saat duyulmamýþ? Duyulsa Ayhan Hikmet de hemen olay yerine koþmaz ve tedbir almaz mýydý? Vurulan en yakýn arkadaþý... Ayhan Hikmet evinde misafirleri ile oturmaktaymýþ o sýrada... Faiz Kaymak'la eþiymiþ misafirleri... Saat 24.00'e doðru onlar kalkýp gitmiþler. Cinayet ise, yattýktan sonra 01.45'te iþlenmiþ... Gürkan'ýn öldürüldüðünü öðrenen hiç kimsenin aklýna gelmemiþ mi o gece Ayhan Hikmet'e haber vermek? Ya cinayeti tasarlayanlar? Ýkisini birden ayný anda tasarlamadýklarýna ve araya bu kadar uzun bir saat farký koyduklarýna göre, Ayhan Hikmet'in Gürkan'ýn öldürüldüðünü duymayacaðýna nasýl emindiler? Þinasi Ayhan Hikmet'in fotoðraflarýný çekmiþ... Peki ya Gürkan'ýn fotoðraflarýný çeken kim? O da mý Þinasi? Eðer o da Þinasi ise, neden bunu da itiraf etmedi? Her kim ise Gürkan'ýn resimlerini çeken, Ayhan Hikmet'in de o gece vurulacaðýný bilirdi... Yoksa en azýndan Ayhan'a o haber verirdi...

3 AFRÝKA dan mektup... KENDÝ KENDÝNÝ ELE VEREN SUÇLU Ýsmet Felek çetesi bir tetikçi bulmuþ basýnýmýzda... Ve sýrayla içini dökmüþ ona... Talat, Soyer ve Ahmet Uzun'un da gözdesi olan bu tetikçi, CTP döneminde Gary Robb'u nasýl savunduysa, bu çeteyi de savundu var gücüyle... Zaten parayý kim bastýrýrsa onun borusunu öttürür hep... Böylesi þimdiye dek görülmedi basýnýmýzda, ama Soyer'in gözdesi olduðu için, CTP kalemþörlerinden tek bir laf edilmedi ona hiçbir zaman... Oysa ondaki kirlilik Volkan'ýn da, UBP'nin de kirliliðini fersah fersah aþar... Þimdilerde ancak yüz tane kadar satan gazetesinde bakýn kimlerin ilaný var... Çangar'ýn... Acapulco'nun... Fergün Denizcilik'in... Ve de CTP'li belediyelerle sendikalarýn... * Her neyse... Yazýp söylediklerine artýk kimse aldýrmaz... Ve umarýz polis de, Ýsmet Felek çetesi ile ilgili o gazetede yazýlan saçmalýklarý dikkate almaz... Dün de kaþ yapayým derken göz çýkardý zaten... Av. Seyhan Yýldýrým'a fenalýk yapayým derken iyilik yaptý... Selami Bayýr isimli kiþinin gazeteye yaptýðý açýklamalarý yayýnladý. Selami Bayýr kim? Seyhan Yýldýrým güya kendisinden bir milyon 317 bin dolarlýk sigara almýþ serbest limanda... Ve bunlarý ödememiþ... Seyhan'ýn Ýstanbul'da kendisine zorla imzalatýldýðýný söylediði çekler de güya bu sigaralarýn karþýlýðýymýþ iþte... O çekleri iki kiþi Seyhan'dan alýp ona getirmiþ... Birini Tekjen finansta bozdurmuþ... Ama geriye kalan çekleri de 10 kiþi Birtan Zabitler'in huzurunda ondan almýþ... Güya Seyhan kendisine telefon ederek nakit ödeyeceðini söylemiþ ve bunun üzerine o da bu çekleri o 10 kiþiye teslim etmiþ... * Eðer polis bu martavallara inanýrsa polis deðil... Polis Müfettiþi Hasan Dayý'yý derhal göreve çaðýrýyoruz... Selami Bayýr tutuklanmalý ve hesap vermeli... Bu dolandýrýcýlýðýn bir parçasý çünkü... Meclise sunulan polis raporunda neden adý geçmiyor anlayamadýk. Dün Seyhan'la konuþtuk... Selami Bayýr'ýn kendisine çamur atacak diye yaptýðý bu açýklamalar onu oldukça memnun etmiþ... Zaten o da kaç zamandýr polise bunu ispat etmeye çalýþýyormuþ, ama bir türlü ispat edemiyormuþ... Ýspat etmeye çalýþtýðý, Selami Bayýr'ý 'kýlýf' olarak kullanan çetecilerin, daha sonra ondan aldýklarý bu çekleri götürüp Mustafa Debbað'a verdikleri... Aslýnda Selami Bayýr'ýn daha önce polise bu yönde verdiði ifade var... Ama Hüseyin Özerenler'e verilen bu ifade her ne hikmetse poliste kaybolmuþ... Anlaþýlan kaybolduðundan haberi yok Selami'nin, ki þimdi bunu bir daha farkýnda olmadan ele veriyor. * Haydi polis kardeþler... Kim o 10 kiþi? Düþün bakalým þimdi onlarýn peþine... Ve çoktan netleþmiþ olan bu meseleyi siz de çözün artýk... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Mutallo Camii restore ediliyor... (Haber ve Fotoðraflar Mustafa ERKAN)- Kýbrýslý Türklerin yaþadýðý bölge olarak bilinen Baf'ýn Mutallo bölgesini gezdik. 1974'ten sonra kuzeyden güneye göç eden Rumlar Türklerin evlerine yerleþtirilmiþ. Halen orada yaþýyorlar. Mutallo Camii'nin restorasyonu ise devam ediyor... Çiziktirdi ex istence Elvan Levent SORULAR VE 'HÝZMETÇÝ'... Teknolojinin ne kadar büyük bir süratle ilerlediðini gördükçe, günün birinde insanlarýn falcýlara gitmekten bile vazgeçeceðini ve kafalarýndaki tüm sorulara, her an ellerinin altýnda bulundurduklarý küçük bir aletten gelen mekanik sesin yanýt vereceðini düþünürdüm. Mekanik ses eksik henüz, ama yine de, 'Jeeves'a Sorun' baþlýklý haberi okuyunca, 'O' gün yakýndýr herhalde, dedim kendi kendime. 'Ask Jeeves' bir internet sitesi. Bu siteye girip sorunuzu yazýyorsunuz ve onlarca alternatif yanýt çýkýyor önünüze. Bazen de neredeyse þüphe götürmeyen bir kesinlikte beliriyor cevap karþýnýzda. Ne sorsam, diye düþünürken, aklýma Kýbrýs sorunu geldi. Hiçbir zaman dilimi belirtmeden yazdým hemen sorumu: 'Kýbrýs sorunu çözülecek mi?' Önümde onlarca farklý siteden alýnmýþ metin çýktý. Bu sonuç týpký sorunun kendisi gibi 'hayal kýrýcý'ydý elbette. Anlaþýlan her ay, on altý milyon soruya yanýt veren 'cevap mekanizmasý' bu soruya henüz kesin bir yanýt bulamamýþtý. Oysa 'Dünyanýn en ünlü insaný kim', diye sorduðunuzda, önünüzde hemen Michael Jackson yanýtý beliriveriyordu. Ve insanlarýn çoðunluðu 'Uzaylýlar var mý', þeklinde, ayný sorularýn yanýtlarýnýn peþinde koþuyordu. Þaþýracaksýnýz belki ama, yine de yanýtlanmasý en zor sorular kapsamýnda 'Kýbrýs sorunu'nun bile önününe geçen sorular vardý. 'Hayatýn anlamý nedir', sorusu örneðin ilk sýrada geliyordu... 'Tanrý var mý', sorusu ise, yanýtlanmasý 'imkansýz' sorular kategorisindeydi... Birkaç gün önce muhtemelen yaþadýðýmýz yüzyýlýn en iyi filmlerinden birini izlemiþtim. 'La Nana'... Ýngilizce'ye 'The Maid', Türkçe'ye ise 'Hizmetçi' olarak çevirmiþler filmin adýný. Þili-Meksika ortak yapýmý, 2009 yýlýnda gösterime giren bir film. Son olarak beni ekranýn baþýna tam anlamýyla kilitleyen film François Ozon'un yýllar önce izlediðim, kýsa metrajlý 'Regarde La Mer' filmi olmuþtu. Üstelik bu filmin günlerce etkisinden kurtulamamamýn nedeni, hiç çekilmemiþ orjinal bir konuyu iþlemiþ olmasýndan, veya gözünüzü alamayacaðýnýz bir görselliðe sahip olmasýndan ötürü deðildi. Tam tersine, birçok gerilim filminde rastlayabileceðiniz türde bir konusu vardý filmin. Dolayýsýyla, tek neden filmdeki karakterdi. Öylesine 'keskin' bir karakter yaratýlmýþtý ki filmde, tek baþýna, otuz dakika boyunca izleyiciyi soluksuz býrakmaya yetiyordu. Ýþte, birkaç gün önce izlediðim 'Hizmetçi' filmindeki 'Raquel' karakteri de ayný bu türde bir karakterdi. Tamamý neredeyse bir evin içinde geçen filmdeki, diðer bütün karakterleri gölgede býrakarak doksan dakika boyunca izleyiciyi peþinden sürükleyen bir karakter. Sýnýfsal farklýlýðýn yarattýðý uçurumun, bireyin üzerindeki psikolojik ve fiziksel etkileri, bu uçurumun eþiðinde duran 'Raquel' karakteri üzerinden iþleniyor filmde. Filmin yer yer duraðan temposunun, gittikçe yaklaþan bir trajedinin habercisine de dönüþmesi ayný zamanda, garip bir çeliþki yaratmakla birlikte, gerilimi de týrmandýrýyor. Oturup, bir tez yazmaya kalksam bu film üzerine, aklýma ilk gelen isim Karl Marx olurdu kuþkusuz. Bu düþünceyle birlikte büyük bir merak da sarýyor beni. Karl Marx'ýn 'Hizmetçi' filmiyle ilgili yorumu ne olurdu, diye kafa yormaya baþlýyorum. Ve iþte tam da bu sýrada, 'askjeeves.com' geliyor aklýma. Sorumu hemen yazýp, yanýt aramaya baþlýyorum. Karþýma çýkan onlarca baðlantýlý 'site'nin hiçbirinde kayda deðer bir yanýta rastamýyorum ne yazýk. Bu da en az, 'Tanrý var mý' sorusu kadar yanýtý imkansýz bir soruydu anlaþýlan.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Önce maaþýný kestiler emeklinin Þimdi de sýra ikramiyesine geldi Bir heyulâ dolaþýyor üstünde ülkenin Ki kaderimiz eline teslim edildi Kalay NO COMMENT SAYIN EROÐLU, NO COMMENT Derviþ Eroðlu "Yýl sonuna kadar anlaþmaya varýlabileceði konusunda söz söylemekte, yorum yapmakta zorlanýyorum" diyor. Kýbrýs'ta varýlacak olasý bir anlaþma üzerine söylenecek söz kalmadý ki sayýn Eroðlu. Sözün tükendiði yerdeyiz, farkýnda deðil misiniz? sözün tükendiði yerdeyiz sayýn Eroðlu. Susacaksýnýz gözleriniz konuþacak bundan böyle. Bu yüzden yorum yapmak zorunda hissetmeyin kendinizi. Rahat olun. Yeterince yorum yapýldý bugüne kadar. Ne söyleseniz "yeni" bir þey olmayacak. Siz en iyisi, susma hakkýnýzý kullanarak, "no comment" deyin. Olsun bitsin... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ATOM BOMBASINDAN BETER Bugün bir okurumuzun gönderdiði mektubu köþeme aldým. Ýsminin önemli olmadýðýný, ama baþýna gelenleri herkesin okumasýný istedi. Toplumsal bir dert onunki. "Merhaba, Ben dört yýllýk evli birisiyim. Bu mektupta anlatacaklarým, benim hatamdan kaynaklandý. Kendime deðil sadece eþime de dert verdim. Bizim bir arkadaþ grubumuz vardýr. Arada sýrada buluþup yemek yiyoruz Bundan bir yýl önceydi Bir akþam gene buluþmuþtuk. Yemek içki falan derken arkadaþlarýmýzdan birisinin falan gece kulübüne gidelim, dedi Kafalarýmýz içkiden dolayý iyiydi. Kalkýp gittik. Kendimize striptiz yapan kadýnlardan birer tane seçtik. 150 TL vererek kulübün pazarlayýcýsý tarafýndan birer odaya alýndýk. Prezervatif kullanmak en saðlýklý iliþki olmasýna raðmen nedendir bunu denemedim. Neyse aradan bir süre geçtikten sonra genital bölgemde siðiller oluþmaya baþladý. Ýnanýlacak gibi deðildi. Bu arada eþimle de iliþkiye girmiþtim. Eþimin fark etmemesi için genital bölgemi de traþ etmeyerek siðilleri gizlemeye çalýþtým ama olmadý. Kaþýntý veriyordu Tanýdýk bir eczacýya baþvurdum. Bana gereken ilaçlarý verdi Kullanmaya baþladým. Memnundum Ancak tam sönmeye baþlayacaklarý sýrada yeniden ortaya çýkýyorlardý Eczacý arkadaþým eþimi de bir jinekologa göstermemi istedi. Onda da rahim aðzýnda sorunlar oluþtuðunu öðrendik. Doktor beni bir kenara çekip durumumu sordu ona da anlattým. Eþimin hala haberi yok ama ben büyük bir bunalým içindeyim Aldýðým virüs PHV imiþ. Ýnsan virüsü de derlermiþ. Papillium Human Virus Bu virüsü alan kadýnlarýn büyük oranda yaþama veda ettiklerini araþtýrmalarýmdan öðrendim. Bende bulunan bu hastalýðýn da tedavi olma oraný yüzde altmýþ olarak gösterilmekte Ancak yarý yarýya tam tedavinin mümkün olamayacaðý da belirtiliyor. Eþime olayý fark ettirmeden ve doktorumuzun da söylememesini tembihleyerek tedavisini sürdürüyoruz Tedavi sürerken ben de gerekli ilaçlarý almaktayým ama siðiller söndükten belli bir süre sonra tekrar oluþmaktadýrlar Eþimde her þey yola girse dahi benim durumum sürmekte Eþim durumu bilmiyor ya, çocuk yapmamýzý istiyor Bizdeki virüsün çocuða bulaþma þansý da çok yüksekmiþ. Ya benim intihar etmem lazým, ya da ayrýlmam gerek Eþimi de seviyorum. Eczacý arkadaþým bir psikoloða baþvurmamý istedi Arkadaþýma uyup felekten bir gece çaldýk, ama o felek de geleceðimizi çaldý Buradan herkese çaðrý yapýyorum. Benim durumumu düþünün ve geleceðinizi karartmayýn." Bana gönderilen mektupta yazýlanlarý bir doktor arkadaþýma da anlattým Bu virüsü taþýyan erkeklerin sayýsýnýn doktora baþvuranlardan daha çok olduðunu ve eczacýlarla iþbirliði içinde tedavi olmaya çalýþtýklarýný söyledi Toplumumuzun en büyük saðlýk sorunu aslýnda Atom bombasýndan beter! Halk Konseyi ilk toplantýsýný yaptý Cumhurbaþkanlýðý'nca Kýbrýs sorunundaki sürecin halkalarýndan biri olarak oluþturulan Halk Konseyi'nin ilk toplantýsý dün saat 15.00'te sona erdi. Sayýþtay salonunda yer alan toplantýnýn ardýndan BRTK televizyonunun canlý yayýnýnda deðerlendirme yapan Eroðlu, 18 Kasým'daki üçlü zirve için New York'a giderken, arkasýnda halkýn desteðini hissetmesinin önemini vurguladý. Eroðlu, toplantýya katýlan örgüt, kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerinin sorular sorduðunu, yanýtlar aldýðýný ve düþüncelerini yansýttýðýný belirterek, son derece memnun olduðunu söyledi. Kýbrýs sorunuyla ilgili görüþ ve önerilerin kendisine herhangi bir zamanda, yazýlý olarak da bildirilebileceðini duyurduðunu kaydeden Derviþ Eroðlu, deðiþik kesimlerden kiþilerin katýldýðý bu toplantýnýn New York öncesinde önemli olduðunu belirtti. Eroðlu, "New York'a giderken arkamda böyle bir desteði hissetmem tabi ki önemli, bu toplantýlar benim taahhüdümdü ve üçlü zirveye giderken bu toplantý anlamlý" diye konuþtu. Derviþ Eroðlu, Halk Konseyi toplantýlarýnýn devam edeceðini, rutin toplantýlar yanýnda gerektiðinde olaðanüstü toplantý yapma konusunda da prensip anlaþmasýna vardýklarýný kaydetti. KIB-TEK'ÝN ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝNE KARÞI MÜCADELE Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý El-SEN'in, üyelere yönelik "KIB- TEK'in Özelleþtirilmesine Yönelik Politikalar ve El-Sen'in Mücadele Perspektifleri" konulu eðitim çalýþmasý dün Girne Dome Otel'de gerçekleþti. Dün sabah EL-SEN Baþkaný Tuluy Kalyoncu ve Türk-Sen Baþkaný Arslan Býçaklý'nýn açýlýþ konuþmalarýyla baþlayan eðitim çalýþmasýnda DAÜ Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tufan Erhürman " Özeleþtirmenin Hukuksal Boyutu", YDÜ Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Erdal Güryay "Dünyada Elektrik Sektöründeki Özelleþtirmelerin Ekonomik ve Sosyal Sonuçlarý", DEV-ÝÞ Eski Baþkaný Hasan Sarýca da "Özelleþtirme Sürecinde Sendikalar ve Sendikalarýn Rolü" konularýnda sunum gerçekleþtirdi. KALYONCU EL-SEN Baþkaný Tuluy Kalyoncu açýlýþta yaptýðý konuþmada, elektrik kurumu çalýþanlarýnýn ülkeye enerji saðlamak amacýyla büyük özveriyle çalýþtýðýný ifade ederek, bu görevi yeri geldiðinde caný pahasýna yerine MECLÝS PLATFORMUYLA SALI GÜNÜ Eroðlu, Salý günü de Cumhurbaþkanlýðý'nda Meclis Platformu'yla bir araya geleceðini belirterek, Meclis Baþkaný, siyasi parti baþkanlarý ve bazý milletvekilleriyle deðerlendirme yapacaklarýný ifade etti. Toplantýnýn ardýndan BRT'ye deðerlendirme yapan örgüt temsilcileri de, beklentilerini karþýlayan yararlý bir toplantý yaptýklarýný söyledi. getiren çalýþanlara herkesin saygý göstermesi gerektiðini belirtti. KTHY'nýn iflasý sonrasý havayolu çalýþanlarýnýn yaþadýðý sýkýntýlarý dile getiren Kalyoncu, son günlerde gündeme gelen özelleþtirme çalýþmalarýna deðindi "El- Sen çalýþanlarýnýn ekmeðine ve geleceðine ipotek koymaya çalýþanlar, EL-SEN üyelerinin üretimden gelen gücünü kullanmaktan bir an bile çekinmeyeceðini, EL- SEN üyelerinin gerektiðinde ne kadar mücadeleci bir ruh ve kararlýlýða sahip olduðunu unutmamalýdýr. Unutanlar varsa geçmiþte hatýrlatmasýný nasýl bildiysek bugün de biliriz" þeklinde konuþtu. BIÇAKLI Türk-Sen Baþkaný Arslan Býçaklý ise hükümeti, "bütçe açýðýný kapatma, özelleþtirme, çalýþan ve emeklilerin haklarýný budamaya yönelik sergilediði tavýrlar" nedeniyle eleþtirerek, "özelleþtirmenin", "toplum malýný satmak" anlamýna geldiðini söyledi. KTHY'nýn iflasýnda yaþanan süreci ve sonrasýnda yaþanan geliþmeleri hatýrlatan Býçaklý, hükümetin KTHY'yi yaþatmak için hiçbir þey yapmadýðýný savundu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent EN NÝHAYET BÝLÝMSEL KARARI ALABÝLDÝLER Ve nihayet hükümet, brucellalý hayvanlarýn itlâf edilmesine karar verebildi. Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif bilimsel bir karar aldýklarýný söylüyor. Kuþkusuz bu bir günah çýkarma halidir. Çünkü bu konudaki tartýþmalar baþladý baþlayalý yaptýklarý çok çeliþkili açýklamalar, halkýn iyice kafasýný karýþtýrmýþ, paniðin her geçen gün büyümesine yol açmýþtý. Bunun sonucunda et tüketimi büyük ölçüde düþmüþ, üreticiler, kasaplar ve dolayýsýyla halkýn maðduriyeti her geçen gün artan boyutlara ulaþmýþtý. Ve þimdi hükümet her zaman olduðu gibi ilk yapmasý gerekeni en sonunda yaparak, brucellalý hayvanlarýn itlâf edilmesi yönünde karar aldý. Saðlýk Bakaný, bu kararýn bilimsel olduðunu açýkladý. Ve bugüne kadar halkýn kafasýný karýþtýrýp paniðe neden olan çok çeliþkili açýklamalarýn hiçbir bilimsel temele dayanmadan "alâguduru" yapýldýðýný da itiraf etmiþ oldu. Bugün "brucella konusunda bilimsel karar aldýk" derken, geç de olsa bilimdýþý kalmanýn günahýný çýkarýyorlar. Ne var ki karar henüz halk arasýnda bir etki yaratmamýþ görünüyor. Kasaplar, et satýþlarýnda bir kýpýrdanma olmadýðýný söylerken, Kurban Bayramý'na bir hafta kaldýðý halde, kurbanlýk sipariþlerinde de, geçmiþ yýllara oranla büyük düþüþ olduðunu belirtiyorlar. Belli ki hükümet 1 aydýr bilim dýþýnda kararsýzlýklarla bocalarken, halkýn güvenini de iyice kaybetti. Þimdi "bilimsel karar aldýk, brucellalý hayvanlarý itlâf edeceðiz" derken halk kendilerine inanmýyor. Bu nedenle, alýnan karara da ihtiyatla yaklaþmýyor insanlar. Ve en azýndan kararýn uygulandýðýný somut biçimde görmek için bir süre daha kýrmýzý etten uzak durmayý tercih ediyor. UBP hükümetinin, halka doðrularý söylememe konusundaki sicili temiz deðil. Aynen kendinden önceki CTP hükümeti gibi sýkýþtýkça yalana sarýlýyor. Daha daha sýkýlýrsa, "CTP de yaptý" diyerek iþin içinden çýkmaya çalýþýyor! Sanki CTP'nin yediði bir haltý kendilerinin de yemesi çok doðal bir hakmýþ gibi! "Emekli maaþlarýndan kesinlikle vergi alýnmayacak" diye Emekli Dernekleri Eþgüdüm Komitesi'ne defalarca en yetkili aðýzlardan sözlü ve yazýlý teminat verdikleri halde, bunun tam tersini yapýp emekli maaþlarýný satronomik ölçülerde aþaðýya çekenler... Þimdi kalkýp da size, "Bilimsel karar aldýk. Brucellalý hayvanlar itlâf edilecek" derlerse inanýr mýsýnýz? Ýnanmazsýnýz tabii. Ýnanmamakta da çok haklýsýnýz. Ýhtiyatlý olarak yaklaþýrsýnýz bu karara... Ve somut biçimde hayata geçirilmesi için bir süre daha beklemeyi tercih edersiniz. Anlaþýlan o ki, hükümet itlâf kararýný bir an önce uygulamaya koymadan halkýn kafasý netleþmeyecek. Bu arada bilimsellikten uzak kalarak yaptýklarý açýklamalarla halkýn kafasýný karýþtýran ve onu yanýltmaya çalýþanlarýn da, gelinen bu noktada halka bir de özür borcu olduðunu düþünüyorum. En baþta da Zorlu Töre, Ahmet Kaþif ve Ýrsen Küçük'ün...

5 7 Kasým 2010 Pazar Þaziye nin Görüþü: Et ile týrnak gibiydik Konu mülkiyete dayanýnca ayrýldýk * Yeni hýz kameralarý yarýn devreye giriyormuþ. - Ýyi ki hükümet insaflý davrandý da ilk 1010 kiþiyi rapor etmeyecek. *KTAMS Baþkaný Kaptan; boyun eðmemizi istediklerini açýklamýþ. - Sadece boyun eðmemizi istiyorlarsa, mesele yok Ama eðilmemizi de istiyorlarsa, iþte o zaman su gabaðýný yedik! *Eroðlu "Rumlar isterse yýl sonuna kadar çözüm mümkün" demiþ. - Maþallah maþallah Eroðlu bu imajý ile Talat'ý karanlýkta býraktý vallahi!. *Maliye Bakaný Ersin Tatar Türkiye'den yatýrýmcý getirmek için gece gündüz çalýþýyormuþ. - Gerçekten büyük bir yatýrýmcý sevdasý var Tatar'ýn Onca olanaktan sonra gelmeleri için üste para da verdiðini duyarsanýz hiç þaþmayýn. *Ýçiþleri Bakanlýðý Ýskan Müsteþarý Hasan Ýslamoðlu tapu almak isteyen vatandaþa "þeker suya düþmedi" demiþ. - Þeker suya düþmemiþ olabilir.. Tuz nemlendi ama Ýçiþleri Bakaný Ýlkay Kamil "her duyduðunuza inanmayýn" diyor. - Doðrudur. Haklýdýr. Biz de her duyduðumuza inanmak isemiyoruz. Ama sadece duymuyoruz ki.. Olaný biteni de görüyoruz Ve üstelik kokusu bile geliyor burnumuza Bu durumda nasýl inanmayalým? Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI SAKALIMDAN AÞAÐA DROMOLAKÞA! Deylim ki benim elimde bir mal var. Ve deylim ki senin elinde de bir mal var. Hem da guvvetli mal. Sýký sýký dutarýk kapmasýn biri elimizden.. Elimizde kapý gadar tapumuz da var ama güman olmaz bunnara.. Verdikleri gibi alýrlar da. Senin malýný, mal sahibi Rum geri istedi deylim. Bizim Taþýnmaz Mal Komisyonu da dedi Rum'a "Biz bunun üsdüne Türk bayaraðý çekdik, asla geri vermeyik, veremeyik, gel al paraný da malý unut." Rum da geldi, aldý parayý gitti. Bu durumda senin malýn "Türk Malý Kategorisine" geçti, benimki eskisi gibi mallahda galdý. Deycen bana benimki geçti da n'oldu. Söyleyim sana n'oldu. Senin malýn daha fazla deðer gazandý. Üçükan sekiz oldu. Sen oturduðun yerde kâra geçtin. Çok sevinme ama þu gurtuldun Urumdan. Uluslar arasý hukuða girdin, rahatladýn. Ha iþde, tam bu noktada sana deycekler ki ver bakalým vergisini. Hade, pamuk eller cebe deycekler. Nasýl deycekler? Bir gün saman renginde bir zarf getirecek sana postacý Üstünde resmi mühür da olacak Açacan bakacan ki "ver bakalým bu gadar" derler sana. Sen ývýracan gývýracan.. Mýrýn gýrýn edecen Baðýracan çaðýracan Hatta "ma nasýl devletsiniz be siz" bile söylenecen.. Kimse gulak asmaycak. Bilirler ki biz eþekler hem baðýrýrýk, hem sonuna gadar yerik! Ama sonunda bal gibi yeycen. Eþek gibi týkýr týkýr ödeycen. Ödemem mödemem yok. Bir yolunu bulacaklar bu parayý senden baðýrta baðýrta alacaklar. Ve bir koçan daha verecekler sana Onu da goycan obirin yanýna dosyacýðýna. - Ma ne annadýn be bana bunnarý? - Bilesin baþýna gelecekleri - Ben baþýma geleceklerý bilirim. - Eh, tedbirini ona göre al. - Hiiç aklýmýn ucu bile deðil. Ne tedbir alýrým ne biþey Sakalýmdan aþaða Dromolakþa Bu senin dediklerini görmek için ben lazým yaþayým 50 sene daha.. - Biz da mesela dedik zaten... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bugün av günü Gitsek vay, gitmesek vay Zero'nun hatýrý olmasa gitmeyeceðim vallahi. 5 KKTC'NÝN YENÝ HAVAYOLUNA HÝSSEDAR OLMAK ÝSTEYENLERE SALI GÜNÜNE KADAR SÜRE Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn iflas etmesinin ardýndan, devlet-özel sektör ortaklýðýyla kurulmasý planlanan yeni havayolu þirketinde hissedar olmak isteyenlerden baþvuru kabul ediliyor. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn gazetelerde bugün yayýmlanan ilanýna göre yeni havayolundan blok hisse almak isteyenlerin, 9 Kasým Salý günü mesai bitimine kadar bakanlýða baþvurmasý gerekiyor. "KKTC havayolunu yeniden bayrak taþýcýyý olarak göklerde uçurabilmek için hükümetin kararýyla bakanlýðýn çalýþmalarýnýn son aþamaya geldiði" belirtilen ilana göre, yeni hava yolu devlet ve özel sektör ortaklýðýyla kurulacak. Ýlanda, "Halkýmýzýn yeni kurulacak havayolumuzun ortaklýðýnda yer almasý en büyük arzumuzdur" denildi. LEFKOÞA'DA SOYGUN Lefkoþa'da önceki gün soygun ve soyguna teþebbüs suçlarý iþleyen 16 yaþýndaki iki genç tutuklandý. Polis bültenine göre önceki gün saat 14.30'da Ý.G. ve M.A. adlý 16 yaþýndaki iki erkek genç, Kemal Mohamed'in tasarrufunda bulunan 11 TL parayý çaldý ve cep telefonundan kendi telefonuna zorla 5 kontör aktardý. Zanlýlar yine dün, Özel Gökçekuþ'un pantolonunun cebinden cüzdaný ve 30 TL'yi zorla almaya çalýþarak soyguna teþebbüs suçu da iþledi. Olaylarýn polisin bilgisine gelmesi üzerine iki genç tutuklandý. KAHVEDE KUMAR Güzelyurt'ta bir kahvehanede "pokerize" adlý kumar oyununu para karþýlýðý oynayan 5 kiþi, oynamak için toplanan 3 kiþi ve kahvehane iþletmecisi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis bültenine göre, kumar oynayanlar ve oynamak için toplananlar, söz konusu kahvehaneye dün saat 16.00'da polisin yaptýðý kontrolde tespit edildi. RUM EUROCYPRIA HAVAYOLU ÞÝRKETÝ BATTI Güney Kýbrýs'ta iflas eden hava yolu þirketi Eurocypria çalýþanlarý dün de eylemlerini sürdürürken, bu þirketi "Kýbrýs Havayollarý" (Cyprus Airways) ile birleþtirme veya devretme çabalarýna Avrupa Komisyonu'ndan da olumsuz yanýt geldi. Alithia gazetesinin geniþ bir þekilde fotoðraflý olarak okuyucularýna aktardýðý haberine göre, Avrupa Komisyonu Rekabet Müdürlüðü'nün Brüksel'deki toplantýsýnda, Eurocypria'nýn Cyprus Airways ile birleþmesinin veya bu hava yolu þirketine devredilmesinin mümkün olmadýðý kararý çýktý. Habere göre toplantýya, Cyprus Airways ile Eurocypria yetkilileri yanýnda, Rum Maliye Bakanlýðý ve sendika temsilcileri de katýldý. Bu arada, Eurocypria çalýþanlarý, þirketin iflasý nedeniyle protesto eylemlerine dün de devam etti. Eylem nedeniyle Eurocypria þirketi aracýlýðýyla önceki gün yapýlacak olan 11 uçuþun olumsuz etkilendiði bildirildi. GÜNEYDE KUZEYDEKÝ MALLAR ÝÇÝN KAVGA KKTC'deki eski mallarý için Rumlarýn, hatta kardeþlerin bile birbirlerine düþtüðü, hatta yargýya giden çekiþmeler olduðu haber verildi. Fileleftheros "Ýþgal Bölgeleri Ýçin Kardeþler Bile Kavga Ediyor... Tapu, Sahte Beyanda Bulunulan Taþýnmazlarý Silecek" baþlýklý haberinde çoðu zaman, babalarýnýn kendilerine verdiðini veya devrettiðini iddia eden kardeþler olduðu gibi, kardeþlerden biri tarafýndan yüzde yüzü adýna kaydedilmiþ olduðu savunulurken, öteki kardeþin yüzde elli oranýnda hissedar olduðunu savunduðu mallar da bulunduðunu yazdý. Gazeteye göre Rum Tapu ve Kadastro Dairesi yetkilisi Andreas Matsukaris, KKTC'deki eski Rum mallarýyla ilgili bütün bu kavgalarýn; bugün KKTC'nin denetiminde bulunan "tapu kayýtlarýnýn Rum Tapu Dairesi'nin eline geçer geçmez" çözüleceðini savundu. LARNAKA'DA IRKÇILAR BASKIN YAPTI "Helen Direniþ Hareketi" ve "TümKýbrýs Anti Ýþgal Hareketi" isimli þoven gruplara üye 100 kadar Rum, Larnaka sahil kesiminde düzenlenen RAINBOW isimli ýrkçýlýk karþýtý festivali bastý ve Avrupa Komisyonu'nun Güney Kýbrýs'taki temsilcisi Andrulla Kaminara kürsüde konuþma yaparken, festivale katýlan yabancý uyruklulara sopa, zehirli boya ve hatta býçaklarla saldýrdý. Politis "Milliyetçiler Seyrana Çýktý... Larnaka'daki Irkçýlýk Karþýtý Festivale Sopa ve Boyalarla" baþlýklý haberinde "Helen Direniþ Hareketi" ve "TümKýbrýs Anti Ýþgal Hareketi" isimli þoven örgüt üyelerinin, polis engelini kýrarak Larnaka sahilinde düzenlenen Rainbow isimli ýrkçýlýk karþýtý festival alanýna girdiðini bildirdi.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3243 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÖYLE MAZERET MÝ OLUR YAHU!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3243 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÖYLE MAZERET MÝ OLUR YAHU! 2000 yýlýnda bizi 'Rum casusu' diye tutuklayan GKK Komutaný Ali Nihat Özeyranlý intihar etmiþ, ama ölmemiþ. Biz yaþamaya deðer birþeyler bulduk bu dünyada... O bulamadý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM. Müzakere masasýnda milli birlik ve beraberlik ruhu aðýr basmýþ yine... Kanlý çatýþmalardaki gibi týpký... Faþistimiz de komünistimiz de bütünleþir hep mevzide ve masada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok!

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Aðustos 2011 Cumartesi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu Hangi baykuþ Eroðlu'nun kulaðýna fýsýldamýþsa fýsýldamýþ... Meclisten çekilmeye hazýrlanan partiler varmýþ! Nerde o günler Derviþ Bey... Onlarý çelik halatlarla baðlayýp çeksek de yerlerinden kýpýrdatamayýz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI... Nüfusumuzun ne kadar olduðunu Ýrsen Küçük de bilmiyor. "Ülkede kalabalýk bir insan varlýðý bulunduðu doðrudur" diyor ancak. Soranlara siz de öyle deyin: Kalabalýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3944 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT STRESE KARÞI DEDÝKODU.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3944 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT STRESE KARÞI DEDÝKODU. Bu ne hýrs, bu ne ihtiras Ýrsen Bey? Aðýr olun biraz... Size dedelerinizden miras kalan bir çiftlik mi bu? Devlette çiftlik olur ama çiftlikte devlet olmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2012

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ocak 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4764 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ocak 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4764 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güney özgür, kuzey ise iþgal bölgesi, ama ikisinin de havayollarý ardarda battý... Neden acaba? Sürünmek için doðanlar uçamazlar da ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ocak 2015 Pazar YIL: 14 SAYI:

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars Vergi Dairesi, Çangar'ýn 4 trilyonluk vergi borcu ve haciz kararýyla ilgili dün de açýklama yapmadý. Neden? Vergi tahsil etmek için baba H.C.'nin peþine düþtü de vakit mi bulamadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Kasým 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3242 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CAYDIRICI CEZA KESÝLÝR, YOL DA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Kasým 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3242 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CAYDIRICI CEZA KESÝLÝR, YOL DA! Avcýlarýmýz farkýnda deðil hala anlaþýlan... Bir kurtlar vadisidir bu vadi... Herkes cikla peþinde koþmayý býraksýn ve bir cikla gibi vurulmamaya baksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Kasým 2010 Cuma

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Kasým 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3241 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN MERKEZÝNDEYÝM!..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Kasým 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3241 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN MERKEZÝNDEYÝM!.. Ahmet Uzun týpký Çangar gibi paralý bir 'açýklama' gönderdi gazetemize. Yayýnlýyoruz. Ancak 'paralý' açýklamaya ne gerek vardý? Sanki 'bedava' açýklama gönderdi de yayýnlamadýk mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4700 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4700 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan, "Þehit cenazesi görmek istemiyoruz" diyen vatandaþa "Askerlik yan gelip yatma yeri deðildir " demiþti... "Yan gelip yatmadýk" diyen Eroðlu, Tayyip'in askeri mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı