Gebelikteki Glukoz intolerans1 ile ili~kili Feto-Maternal Riskier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gebelikteki Glukoz intolerans1 ile ili~kili Feto-Maternal Riskier"

Transkript

1 KLiNiKARASTIRMA CiLT: 42 YIL : 2011 SAY!: 1 Gebelikteki Glukoz intolerans1 ile ili~kili Feto-Maternal Riskier Bora Ta~pmar, Dilek Benk Silfeler, ibrahim Silfeler, Vedat DaYJ.Cioglu Hassa Devlet Hastanesi <;ocuk Klinigi, Hassa-Hatay Adres: ibrahim ~ilfeler. Hassa Devlet Hastanesi <;ocuk Klinigi Hassa, Ratay Cep: OZET: Diabetes mellitus(dm), t;e~itli etiyolojik nedenlerle insiilinin yetersiz salmmasl ve/veya yetersiz etkisi sonucu ortaya t;lkan ve hiperglisemi ile karakterize metabolik bir hastallktlr. Toplumdaki yaygmllgma paralel olarak degi~ik popiilasyonlarda gebeliklerin %1-14'ii gestasyonel diyabet, %0.5'i de pregestasyonel diyabet ile komplike olmaktadlr. Biz bu t;alz~mada glikoz intoleranslyla ilgili riskleri saptamayl ve bun/an literatiirdeki mevcut bilgilerle klyaslayarak takip ve tedavi protokollerimizin etkinligini ar~tlrmayl amat;ladlk. Degi~ik diizeydeki glikoz intoleransmm maternal ve perinatal sonut;lara etkisini ar~tlrmak it;in 16 pregestasyonel, 67 gestasyonel diyabetik(gdm) ve 21 bozulmu~ glikoz toleransh gebe, 119 normoglisemik gebe ile kar~lla~tmldl. Dogum kilosuna gore gruplar arasmda istatistiksel olarak ileri diizeyde anlamll farkhllk bulunmaktadlr(p<o. OJ). Gestasyonel DM grubunun dogum kilosu ortalamasl, normoglisemik olgulara gore anlamll diizeyde yiiksek bulunm~tur(p:0.018; p<0.05); Diger gruplarm dogum kilo/an arasmda ise anlamll farkhbk yoktur(p>o, 05 ). Hastanemizde slkt;a takip ettigimiz bu gebelerin t;lktllanm derleyip topluca ortaya koydugumuzda diyabetle komplike olmu~ gebelerin gert;ekten de yiiksek riskli gebelikler smlfmda oldugu t;ok daha net anl~llml~tlr. Anahtar Kelimeler: Diyabet, gebelik; Gebelik; Perinatal mortalite; Komplikasyonlar ABSTRACT: Feto-Maternal Risks related with Glucose Intolerance in Pregnancy Diabetes Mellitus (DM) is a metabolic disease charecterized by insuffficient secretion and/or insufficient effect of insulin as a result of viarious etiologic causes. Parallel with its prevalance in the population, 1-14% of the pregnancies are complicated by gestational DM and 0.5% by pregestational DM In this study we intended to detect the risks related with glucose intolerence and tried to investigate the efficacy of our treatment protocols by comparing our data with the current literature. In order to investigate the maternal and perinatal effects of gluose intolerence, 16 pregnant woman with pregestational DM, 67 with gestational DM and 21 with impared glucose tolerence are compared with 119 normoglyicemic pregnant woman. Statictically significant difference was found between groups with regard to the birth weight (p<o.ol) Mean birthweight ofth GDM group was significantly higher than the normoglycemic group(p:0.018; p<0.05);. No differences were found between the birthweight of other groups (p>0.05). After we thoroughly reviewed the data of these pregnancies that we frequently follow in our clinic, it is beter understood that the pregnancies complicated by DM are in the high risk group. Key words: Diabetes, Gestational; Pregnancy; Perinatal Mortality; complications GiRi~ Diabetes mellitus(dm), 9e~itli etiyolojik nedenlerle insiilinin yetersiz salmmast ve/veya yetersiz etkisi sonucu ortaya 91kan ve hiperglisemi ile karakterize metabolik bir hastahktlr. Diyabetteki kronik hiperglisemi, ba~ta goz, bobrekler, sinirler, kalp ve damarlar olmak U.Zere bir9ok organda hasara yol a9arak farkh klinik durumlarla kar~tmtza pkar(l). Toplumdaki yaygmhgma paralel olarak degi~ik popfilasyonlarda ge beliklerin %1-14 'ii gestasyonel diyabet, %0.5'i de pregestasyonel diyabet ile komplike olmaktadtr(2,3). Diyabetle komplike olmu~ gebelikler normal gebe grubuna gore birtaktm maternal ve fetal riskier i9ermektedir. Ge9en yiizythn ba~lannda diyabetle komplike olmu~ gebeliklerde maternal mortalite %45 ve perinatal mortalite %60'lar gibi 90k yiiksek oranlarda seyretmekteydi. 1920' lerde insiilinin tedavide kullamlmaya ba~lamastyla bu oranlar olduk9a dii~mii~tiir. Buna ragmen hala bazt komplikasyonlara bu gebelerde daha stk -21-

2 ZEYNEP KAML TIP BULTENi CiLT: 42 YIL: 2011 SAY!: I rastlanllmaktadu( 4). Biz bu <;ah~mada hastanemizde takip edilen pregestasyonel diyabet, gestasyonel diyabet ve bozulmu~ glikoz toleransh olgulann maternal-perinatal sonu<;lannt hastanemizde takip ettigimiz normoglisemik gebelerle kar~lla~trrarak glikoz intoleranstyla ilgili riskleri saptamay1 ve bunlart literaturdeki mevcut bilgilerle ktyaslayarak takip ve tedavi protokollerimizin etkinligini ara~tlrmayt ama<;ladtk. Materyal Ve Metod <;ah~mamtz gebe izlem poliklinikleri, dogumhane ve perinatoloji servislerinde takip ve tedavi edilen ve dogumlan hastanemizde ger<;ekle~tirilen toplam 223 gebeyi ve onlann bebeklerini kapsamaktadtr. Degi~ik diizeydeki glikoz intolerans1n1n maternal ve perinatal sonu<;lara etkisini ara~tumak i<;in 16 pregestasyonel, 67 gestasyonel diyabetik(gdm) ve 21 bozulmu~ glikoz toleransh gebe, 119 normoglisemik gebe ile kar~lla~hnldt. GDM grubu, 50g glikoz tarama testinin sonucu 140mg/dl ve uzerinde olanlara 100g OGTT yaptlarak en az iki deger yiiksekligi olanlardan veya direkt olarak 50g tarama sonucu 200mg/dl uzerinde <;tkanlardan olu~turuldu. OGTT de e~ik degerler i<;in Carpenter ve Causton'un onerdigi degerler esas ahndt(5). Bozulmu~ glikoz tolerans1 grubu ise 50g tarama testi yiiksek ve 100g OGTT'de sadece tek deger yiiksekligi olanlardan olu~turuldu. Tarama testi 140 mg/dl altlnda olanlar ve sonucu 140 dan yiiksek <;tktp da 1 OOg OGTT de hi<;bir e~ik degeri a~mayanlar normoglisemik gruba dahil edildi. Diyabetik gebelere, diyetisyen ile konsulte edilerek onerilen ~ekilde diyet ba~land1( 4,6). Diyetle tedaviye ragmen, a<;hk kan ~ekerleri 105mg/dl ve 2.saat tokluk kan ~ekeri 120mg/ dl iizerinde seyredenler hastaneye yahnlarak insulin tedavisine ba~lantldt. insulin ba~lama dozu, gebenin o anki kilosuna ve gebelik haftastna gore 18. haftaya kadar O.TU/kg, haftalarda 0.8U/kg, haftalarda 0.9U/kg ve haftalar arastnda l.ou/kg olacak ~ekilde hesapland1( 4, 7). <;ah~maya dahil edilen gebeler gebe izlem polikliniklerine ba~vuran ve tekiz gebeligi olanlar arastndan rastgele se<;ildi. Kronik hipertansiyonu olan ve ilk trimesterde tansiyon yuksekligi saptananlar, aynca glikoz metabolizmasmda bozulmaya neden olabilecek ila<; kullanlml oykiisu olanlarla <;ogul gebeligi olanlar <;ah~maya ahnmad1. <;ah~maya ahnan gebeler prospektif olarak doguma kadar takip edilerek gruplardaki maternal ve perinatal komplikasyonlann varhgt ara~t1nld1. Gebelerin antenatal takipleri hastanemizde uygulanan rutin izlem protokolleri <;er<;evesinde yiiriitiildu. <;ah~ma gruplanndaki tiim gebeler dogumdan hemen sonra degerlendirilerek maternal ve fetal komplikasyonlann varhg1 ara~t1nld1. <;ah~mada elde edilen bulgular degerlendirilirken, istatistiksel analizler i<;in SPSS for Windows 10.0 program1 kullantldt. <;ah~ma verileri degerlendirilirken tantmlaytcl istatistiksel metodlann yantsua niceliksel verilerin kar~tla~tlnlmastnda normal dagtltm gosteren parametrelerin gruplar aras1 kar~lla~tlrmalannda Oneway Anova testi ve farkhhga neden <;tkan grubun tespitinde Tukey HDS testi kullantldt. Niteliksel verilerin kar~lla~tmlmastnda ise Ki-Kare testi kullamldt. Sonu<;lar %95'lik giiven arahgtnda, anlamhhk p<0.05 diizeyinde degerlendirildi. BULGULAR <;ah~mamtz hastanemiz dogum klinigi'nde ya~lan 18 ile 44 arastnda degi~mekte olan toplam 223 olgu iizerinde yaptlrm~trr. Olgularm ortalama ya~ ±5.92'dir(Tablo 1). Tablo 1: Anne ozelliklerine gore degerlendirmeler YA~ GRAVIDA Pregestasyone1 GestasyonelDM Bozul.glik. T Normoglisemik Test DM (n=67) (n=11 ) (n=11 9) Degeri:P (n=16) Ort±SD Median Ort±SD Median Ort±SD Median Ort±SD Median 31,56± 31,17± 30,61± 16,18± F:16,759; 34,50 3~, 00 31,00 ~5, 00 5, 9 ~ 5,50 5,39 5,11 P:0,001 ** 2,69± 2,83± 2,90± L 9 ~ ± 2,00 2,00 3,00 1,99 1,97 1,22 1,31 KW:21,41 2,00 4; P:0,001 ** K\V : 20, ~4 1,25± 1,25± 1,24± 0,60± PARi IE 0,50 1,00 1,00 0,00 3: 1,84 1,25 0,89 0,86 P:0,001 ** Ya~ ortalamastna gore gruplar arastnda istatistiksel olarak ileri diizeyde anlamh farklthk bulunmaktadu(p<o.o 1 ). N ormoglisemik gebelerin ya~ ortalamas1 diger gruplann ya~ ortalamalanndan istatistiksel olarak anlamh -22-

3 ZEYNEP KAMiL TIP BULTENi CiLT: 42 YIL : 2011 SAY/: I derecede du~uk bulunmu~tur(p<0.01). Normoglisemiklerin d1~mdaki gruplarda ya~ ortalamas1 a91s1ndan istatiksel olarak fark bulunmadi(p>0.05).benzer ~ekilde gravida ve parite sayllanna gore de normoglisemiklerin ortalama gravida ve parite sayllan diger gruplardan istatiksel olarak ileri duzeyde anlamh du~uk saptanm1~hr(p<o. 01). Gruplarda onceki gebeliklerdeki abortus oykfisu ara~t1nld1gmda istatistiksel olarak anlamh bir fark saptanmami~hr(p>0.05)(tablo 2). Tablo 2: Abortus ve ailede DM oykiisi.ine gore daglltm Pregeste1syonel Geste1syonel Bozul.glik. T Nonnoglisemik Test DM DM (n<~ l ) (n~ 1 1 9) Degeri;P (n ~ l 6) (n ~67 ) % % n I % % Abortus iiykiisii Eve! 13 18, , ,3 I :w 16,8 X 2 :3,136: Hoyn , , , ," P:0,37 1 AiledeDM Eve! 14 87, ,7 9 4" ,1 X':"4,748 Hoyrr " I " 5 "9 43,3 I" " 68,9 P:O,OO I ** Gebelerin birinci ve ikinci derece akrabalanndaki diyabet anamnezi ara~t1nld1gmda pregestasyonel grupta %87.5 oranmda aile anamnezi saptand1. Bu oran diger tum gruplardan ileri diizeyde fazlayd1(p<0.01). GDM grubunda da ailelerindeki diyabet anamnezi hem bozulmu~ glikoz tolerans1 olanlardan hem de normoglisemiklerden istatiksel olarak anlamh derecede fazlayd1(p<0.01). Bozulmu~ glikoz tolerans1 olanlarla normoglisemikler aras1nda fark saptanmadi(p>0.05).iri bebek oranlanna gore gruplar arasmda istatistiksel olarak ileri diizeyde anlamh farkhhk bulunmaktadu(p<0.01). Normoglisemik olgularda iri bebek gorulme oram; pregestasyonel, gestasyonel DM ve bozulmu~ glukoz tolerans1 gruplarmda iri bebek goriilme oranlarmdan anlamb diizeyde du~iiktiir. iri bebek gorulme oranlanna gore pregestasyonel, gestasyonel DM ve bozulmu~ glukoz tolerans1 gruplan arasmda ise anlamh bir farkhhk bulunmamaktadu(tablo 3). Tablo 3: Onceki gebeliklerde iri bebek ve olii dogum oykiisii Iri bebek oyhisii Olii bebek oyhisli Gruplar Eve! Hayu Eve! Hay1r n(%) n(%) n(%) n(%) PregestasyonelD1ti(n= 16) 3(% 18,7) 13(%81,3) 1(%6,3) 15(%93,8) Ges tas yone i DM (n ~67) 13(% 19,4) 54(%80,6) 3(%4,5) 64(95,5) Bo zulmu ~ Glukoz T.(n-" I) 5(' "3,8) 16(% 76,") 0 ~ 1 (% 1 00) Nonn og li semik (n~ l l 9) 6( 0 o5,0) 113(%95.0) 1(%0.8) 1 1 8(%99. ~ z2: 12,299; p:0,(}()6' z2:~,249; p:0, 236?2: Ki-kare Testi ** p<o.ol ileri diizeyde anlamh ) Olu dogum oykusu gorulme oranlanna gore gruplar arasmda istatistiksel olarak anlamh farkhhk bulunmamaktadu(p>0.05). Gebelik oncesi body mass index(bmi) oranlann1 kar~ila~tirdigimizda normoglisemiklerden pregestasyonel gruba dogru gittik9e gebelik oncesi BMI degerlerinin artt1g1 saptanmi~tlr(p<0.01). Gebelikte ahnan kilo ortalamalanna gore gruplar aras1nda istatistiksel olarak anlamh bir farkhhk bulunmamaktadu(p>0.05).dogum haftasma gore gruplar arasmda istatistiksel olarak ileri duzeyde anlamh farkhhk bulunmaktad1r (p<0.01). Pregestasyonel olgulann dogum haftas1 ortalamas1, diger gruplardaki olgulann dogum haftalanndan istatistiksel olarak ileri diizeyde anlamb du~iiktiir(p<0.01 ).Gruplardaki normal ve sezaryenle dogum oranlanna baklld1gmda normoglisemiklerdeki sezaryenle dogum orani(%23,5), diger gruplardan istatistiksel olarak anlamh duzeyde du~uk saptanrm~tlr(p<o.o 1 ). Diger gruplann sezaryen oranlan aras1nda ise anlamh fark yoktur. Gruplarda ki sezaryen nedenleri tablo 4'da gosterilmi~tir. Tablo 4: Gruplann sezeryan endikasyonlannm daglltmt Pregestasyonel Gestasyonel Bozul.glik. T. N onnoglisemik Dlvl DM (n ~ 2I ) (n~ IJ 9) (n ~ I 6) (n ~67) n(%) n(%) n(%) n(%) iri Bebek 2(% 20,0) 10(%31,3) 3(% 10,7) CPD 4(%12,5) 1(% 12,5) 5(% 17,9) Ilerlemeyen Tnway 1(%3,1) 1((12,5) 2(%7,1 ) Eski C/S 2(% 20,0) 9(% 28,1) 3(%37,5) 5(% 17,9 lvlakat Ge li ~ 1(% 10,0) 1(% 12,5) 7(% 25,0) Preek1ampsi 1(%10.0) 1(%3,1) 1(%3,6) Feto1 distress 4(% 12,5) 3(% 10,7) IUGR 1(% 10,0) 1(%3,1 ) 1(%3,6) Diger 3(%30,0) 2(%6,3) 2(% 25,0) 1(%3,6) Gruplarda preeklampsi s1khg1 kar~ila~tlnlmgmda, gruplar arasmda istatistiksel olarak anlamh farkhhk bulunmaktadu (p<0.05). Normoglisemik olgularda preeklampsi gorulme oram, diger gruplann preeklampsi oranlarmdan anlamh duzeyde du~iiktiir. Preeklampsi gorulme oranlarma gore pregestasyonel, gestasyonel DM ve bozulmu~ glukoz tolerans1 gruplan arasmda ise anlamh bir farkhhk bulunmamaktadu. Preterm premature rupture of the membranes(pprom), 223 gebeden sadece 6's1nda gorulmu~tur. Gruplar arasmda PPROM s1khg1 a91smdan anlamh fark saptanmami~hr(p>0.05). Polihidroamniyos gorulme oram -23-

4 ZEYNEP KAADL TIP BULTENi normoglisemiklerden pregestasyonel diyabetli gruba dogru c;tkttkc;a artmaktadtr. Diger uc; grupta polihidroamniyos normoglisemiklerden anlamh olarak daha stk saptanmt~ttr(p<0.05). Olu doguma, toplam 6 gebede rastlandt. Bunlann 3'u pregestasyonel, 2'si gestasyonel ve 1 tanesi normoglisemik gruptaydt. Pregestasyonel gruptaki olu dogum oram(%18.8), diger tum gruplara gore istatistiksel olarak ileri duzeyde yuksek saptandt(p<0.01). Diger gruplarda ise olu dogum stkhgt ac;tsmdan istatiksel fark tespit edilmemi~tir(p>0.05). Konjenital anomali tum c;ah~ma grubunda 9(%4,03) bebekte saptandt. Bu anomaliler minor kardiyak, iskelet ve yfiz anomalileriydi. Konjenital anomali varhgt apsmdan gruplar arasmda anlamh bir fark saptanmamt~tlr ancak burada da en yfiksek oran pregestasyonel diyabetli gruptaydt. SGA (gebelik haftasma gore kfic;uk bebek) varhgma gore gruplar arasmda istatistiksel olarak anlamb farkbbk bulunmamt~ttr(p>o.ol ). LGA (gebelik haftasma gore buyfik bebek) varhgma gore gruplar arasmda istatistiksel olarak ileri duzeyde anlamh farkhhk bulunmu~tur(p<o. 01 ).Pregestasyonel diyabet olgularmda LGA oram, diger tum olgulara gore anlamh ~ekilde yfiksekti. Aynca gestasyonel DM ve bozulmu~ glikoz toleranst olanlarda LGA stkhgt kendi aralannda fark gostermese de normoglisemiklerden anlamh duzeyde yfiksek saptanmt~trr (Tablo5). Tablo S:Gruplann LGA stkhgma gore degerlendirmesi Evetn(%) LGA Hoym1(%) PregestasyonelDlH(n=l6) 9(%56,3) 7(%43,7) Gestasyonel DM(n=67) 18(% c6,9) 49(%73J ) Bozulmu~ Glukoz T. (n=21) 6(% c8,6) 15(%7 L4) Normoglisemik(n=ll9) 13(% 10,9) 106(%89J ) Test Degeri, p X 2 :cl646; p:o,oo I ** X2: Ki-kare Testi **p<o,ol anlamh Makrozomiye (bebek agrrbgt?4000g) gore gruplar arasmda istatistiksel olarak anlamh farkhltk bulunmu~tur(p<0.05). Pregestasyonel olgularda makrosomi orant, gestasyonel DM, bozulmu~ glukoz toleranst ve normoglisemik olgulara gore anlamh ~ekilde yuksektir. Makrosomi gorfilme oranlanna gore gestasyonel DM, bozulmu~ glukoz toleranst ve normoglisemik gruplan arasmda ise anlamb bir farkhhk bulunmamt~tlr(tablo 6). Tablo 6: Makrozomi stkhgmm gruplara gore degerlendirmesi Gruplar Pregestasyone1DM(n=l6) lh<lkrozomi EYetn(%) Hayu n(%) 6(%37,5) 10(%6:!,5) Gestasyonel DM(n=67) 14(%:! L c) 5:! (%78,8) Bozulmu~ Glukoz T. 5 (%13,8) 16(%76,: ) (n=21) Normoglisemik(n=l19) 13(% 11,1) 104(%88,9) Test Degeri, p X 2 :9,035; p:0,029* Canlt dogan bebeklerdeki yenidogan yogun b aktm unites ine s evk oranlan kar~tla~tmldtgmda en yfiksek oran %75 ile pregestasyonel diyabeti olanlarda saptanmi~trr ve bu diger gruplardan istatistiksel olarak ileri dtizeyde yfiksekti(p<0.01). Kalan fie; grupta ise bebeklerin yogun baktma sevk oranlan anlamh bir fark gostermemi~tir(tablo 6). Yenidogan bebeklerin 1. dakika apgar skorlanmn 7'nin altmda olma oranlan kar~tla~ttnldtgmda pregestasyonel grupta diger gruplardan anlamh derecede yfiksek bir oran saptandt(p<0,01). Gestasyonel diyabetiklerin, bozulmu~ glikoz toleranst olanlann ve normoglisemiklerin bebeklerinde apgar skoru kar~tla~ttrmasmda anlamh bir fark bulunmadt.diger birc;ok kar~tla~tumada oldugu gibi yenidogan hipoglisemisi de pregestasyonel diyabeti olan annelerin bebeklerinde anlamh dtizeyde daha fazla gorfilmu~tfir(p<0.05). Geri kalan gruplarda istatistiksel bir fark saptanmasa da normoglisemiklerde, digerlerinden daha du~uk oranda yenidogan hipoglisemisi saptanmt~ttr.pregestasyonel DM, gestasyonel DM ve bozulmu~ glikoz toleranst gruplarmda polihidroamniyosu olanlarla olmayanlar olu dogum, preeklampsi, makrozomi ve LGA oranlan ac;tsmdan kar~tla~ttnldtgmda polihidroamniyosu olanlarda bu parametreler ic;in artmt~ bir risk istatistiksel olararak saptanmamt~tlr(p>0.05).dogum kilosuna gore gruplar arasmda istatistiksel olarak ileri dtizeyde anlamh farkhhk bulunmaktadu(p<0.01). Gestasyonel DM grubunun dogum kilosu ortalamast, normoglisemik olgulara gore anlamh dtizeyde yfiksek bulunmu~tur(p:0.018; p<0.05); Diger gruplann dogum kilolan arasmda ise anlamh farkhhk yoktur(p>0,05). Pregestasyonel gruptaki 16 gebeden 12 tanesi(% 75) diyet+insulin, 4 tanesi(%25) ise sadece diyet ile tedavi edildi. Glisemi kontrolu bu grupta minimum 35 U/gfin, maksimum

5 D I gun insulin ile saglanabilmi~tir. Tip-1 diyabetik olan gebelere tum gebelikleri boyunca, tip-2 diyabetiklere ise hastaneye ilk ba~vuru haftasma bagh olarak en erken 5. gebelik haftasmdan itibaren insulin tedavisi ba~land1. GDM grubundaki 67 gebeden 57 tanesinin glisemi kontrolu i9in diyet yeterli oldu. Kalan 10 gebede ise glisemi kontrolu i9in diyet yeterli olmadt ve insulin tedavisi ba~landt. GDM grubunda insulin ba~lama zamam ortalama 30. haftaydt. TARTI~MA Genel olarak birtakrm ozellikler diyabetik gebelerde normoglisemik olanlardan daha stk goriilmektedir. ileri ya~,artm1~ gebelik oncesi BMI, parite, ailede diyabet oykusu, kotu obstetrik oykii ve makrozomik bebek dogurma hikayeleri diyabetik gebelerde daha stk rastlanmaktadu(8, 9, 10). <;ah~mamtzda pregestasyonel ve gestasyonel DM ile bozulm~ glikoz toleranst olan grupta ya~ ortalamasmt normoglisemiklerden daha fazla bulduk. Glikoz intoleranst olan ilk u9 gruptaki top lam 104 gebeden sadece 16 tanesi 25 ya~mdan kii9iiktii(%14). Bu sonu9 Dordiincu Uluslararast Gestasyonel Diyabet A to lye <;ah~mast'nda(8) onerilen diger risk faktorleri yoklugunda 25 ya~ ustundekilere se9ici tarama yapma gorii~uyle benzerdir. Tip 2 diyabetli insanlarda ailesel anamnez dikkat 9ekicidir. Monozigot ikizlerde bir arada gorillmesi %100'diir. Karde~lerin %40'mda ve 90cuklarm u9te birinde anormal glikoz toleranst veya a~ikar diyabet geli~ir. Eger anne ve babamn her ikisi de diyabetikse bu oran %60-75'e yiikselir. Hedef dokularda insulin direnciyle seyreden GDM'ta da benzer ailesel yatkmhk soz konusudur(11,12,13). Biz 9ah~mamtzda gebelerin birinci ve ikinci derece akrabalarmda diyabet anamnezini ara~tudtk. Glikoz intoleransmm derecesi artt1k9a daha yiiksek oranda aile oykiisu saptadtk.diyabetik gebelerin bir diger ozelligi bu gebelerdeki obezite oranlannm normoglisemiklere gore daha fazla olu~udur. Amerikan Diyabet Birligi ve ACOG gebelik oncesi BMI'i 27kg/m2 ve ustiinde olan gebelerin ilk antepartum vizitte diyabet apsmdan taranmas1n1 eger negatif 91karsa testin haftalarda tekranm onermektedir(2,4). BMI arttlk9a Tip 2 diyabet ve degi~ik derecede glikoz intoleranst a91ga pkma riski artar. Bu risk 27'kg/m2 de yakla~tk 4-5 misliyken 35kg/m2'nin ustiinde 40 mislini bulur(14,15). Yapdan 9ah~malara paralel olarak pregestasyonel DM, GDM ve bozulmu~ glikoz toleranst olan gruplanmtzda gebelik oncesi BMI normoglisemiklerden anlamh duzeyde fazlayd1. Perikonsepsiyonel donemde ve ilk trimesterdeki glisemi kontrolunun yeterli olmamast bazt prospektif 9ah~malarda spontan abortuslar ile ili~kili bulunmu~tur( 4, 16). Biz 9ah~mamtzda gebelerin daha onceki gebeliklerinde abortus hikayesini sorguladtk ve gruplar arasmda anlamh bir fark saptamadtk. Aym ~ekilde gruplarda daha onceki gebeliklerdeki iri bebek ve Olu dogum oykiisiinu ara~tudtgtmtzda LGA bebek dogurma oykiisiiniin diyabetik gebelerle, bozulm~ glikoz toleranst olanlarda normoglisemiklerden daha fazla saptadlk. Olu dogum oykiisu a91smdansa anlamh bir fark yoktu. Diyabetle komplike olmu~ gebeliklerde ozellikle gebelik oncesinde a~ikar diyabet varhgmda birtaktm fetal ve maternal komplikasyonlar daha stk izlenmektedir ve bu komplikasyonlara bagh olarak bir9ok gebelik daha erken haftalarda sonlandmlmaktadtr. Ayrtca ilerleyen gebelik haftalarmda makrozomi ve a91klanamayan fetal kaytplarm(in-utero mort fetus) insidanst giderek attlgmdan hekimlerin biwogu spontan travayt beklememektedir ve genellikle indiiksiyon yada sezaryenle gebeligi sonlandumaktadu (17,18,19). Bahsedilen bu nedenler diyabetin e~lik ettigi gebeliklerdeki artmt~ sezaryen ve preterm dogum oranlanm a91klamaktadtr. Bununla birlikte diyabete bagh komplikasyonlardan bagrmstz olarak Monique M. Hedderson ve arkada~lan degi~ik derecelerdeki glikoz intolerans1n1 spontan erken dogumla ili~kili bulmu~tur(20).<;ah~mamtzda pregestasyonel diyabeti olan grupta ortalama dogum haftast 36.8 hafta olarak bulundu ve bu diger gruplara gore anlamh derecede erken bir haftaydt. Gestasyonel diyabetiklerin, bozulmu~ glikoz toleranst olanlarm ve normoglisemiklerin ortalama dogum haftalan strastyla 38.8 hafta, 38.9 hafta, 39 hafta bulundu. Genel gebe popillasyonunun yakla~lk %6'smda preeklampsi goriilmektedir ve gebelige bagh en onemli komplikasyonlardan biridir. Sibai ve arkada~lan pregestasyonel diyabeti olan gebelerde -25-

6 preeklampsinin 2-3 kat daha stk rastlandtgmt bildirmi~tir(21 ). Bir 90k 9ah~ma degi~ik derecedeki insulin direnci ve glikoz intoleransmm gebeligin indukledigi hipertansiyon olgulannm patogenezinde rol oynayabilecegini ileri surmektedir( 4,17,22). Biz 9ah~mam1zda preeklampsi stkhgmt pregestasyonel grupta %18, gestasyonel grupta %13.4, bozulmu~ glikoz toleranst olanlarda %4.8 ve normoglisemiklerde %1.7 bulduk. Preeklampsi stkhgtmtz ilk li9 grupta normoglisemiklere gore anlamh olarak artrm~tt. <;ah~mamtzda glikoz intoleransmm derecesi artttk9a preeklampsi daha fazla tespit edilmi~tir. Diyabetik gebelerde stk rastlanan bir diger durum da polihidroamniostur. insidanst yakla~tk %3-32 arasmda olup diyabetli olmayan kontrollerle kar~tla~ttnldtgmda diyabeti olanlarda 30 kata kadar daha stk gorullir ve bir taktm obstetrik komplikasyonlara yol a9ar(3,23). Bizim 9ah~mamtzda da normoglisemiklere ktyasla polihidroamniosa anlamh duzeyde daha stk rastlandt. Yang ve arkada~lanmn 2002'de yaymlanan 9ah~malannda glikoz toleranst bozuk gebeliklerde normoglisemik gebelerle kar~tla~tmldtgmda makat geli~ ve PPROM oranlanmn daha stk oldugu bildirilmi~tir(24). Bizim 9a11~mamtzda ise diyabetik ve bozulmu~ glikoz toleranst olan gebelerde artmt~ polihidroamnios oranlanna ragmen dort grup arasmda makat geli~ ve PPROM a91smdan istatistiksel a91dan anlamh fark bulunmamt~tlr. Bu sonu9 N oraihan ve arkada~lanmn bildirdikleri ile uyumludur(19). Diyabetik gebeliklerdeki en onemli komplikasyonlardan biri de feta1 makrozomidir. Diyabetli olmayanlarda %8-14 oramnda gorulurken diyabetlilerde %25-40 oranmda gorullir(3, 17). Makrozomiyle ilgili perinatal odak nokta omuz taktlmast ile ilgili zor dogumlann onlenmesidir. Omuz taktlmast normoglisemik gebelerde %0.3-%0.5 arasmda gorulurken diyabetiklerde 2-4 kat daha stk gorulur( 4,17,25). Olast omuz taktlmast ihtimaline kar~t yaptlan sezaryen oranlan diyabetik gebelerde olduk9a stktu. Bu gebeliklerde sezaryen oranlan degi~ik merkezlerde % arastnda bildirilmektedir( 4). Biz de benzer ~ekilde pregestasyonel diyabeti olanlarda %62.5, gestasyonel DM grubunda %47.8 oranmda sezaryen oram saptadtk. <;ah~mamtzda dogum haftasma bakmakstzm 4000g ve lizerinde dogan bebekleri makrozomik kabul ettik. Buna gore pregestasyonel grupta %37.5, gestasyonel diyabet grubunda %21.2, bozulmu~ glikoz toleranst grubunda %23.8 ve normoglisemiklerde %11.1 oranmda makrozomi tespit ettik. Pregestasyonel grupta makrozomi anlamh dlizeyde yuksek bulundu. Diger gruplar arasmda ise makrozomi ~tsmdan istatiksel a91dan anlamh bir fark tespit edilmedi. Oysa bir9ok 9ah~ma makrozomi orantm GDM' lilerde normoglisemiklerden ve bozulmu~ glikoz toleranst olanlardan anlamh dlizeyde yuksek bildirmektedir(19,26,27). <;ah~ma gruplanmtzda gebelik haftasma gore dogum kilolanm kar~tla~ttrdtgtmtzda ise pregestasyonel, gestasyonel DM ve bozulmu~ glikoz toleranst gruplanmn tumunde LGA oranlan normoglisemiklerden anlamh dlizeyde yuksek bulunmu~tur. Fetal geli~imle ilgili bir diger parametre olan SGA ozellikle vaskuler komplikasyonu olan pregestasyonel tip 1 diyabetiklerde stk gorulen bir komplikasyondur( 4, 17). Biz SGA a91smdan gruplar arasmda fark saptamadtk. Diyabetik gebeliklerdeki en korkulan komplikasyon ileri gebelik haftalannda bebegin anne kammda a91klanamayan olumudur. Bizim 9ah~ma gruplanrmzda toplam 6 olu dogum gewekle~ti. Bunlann 3(%18.8) tanesi pregestasyonel, 2'si(%3) gestasyonel DM grubundaydt. Bir(%0.8) tanesi ise normoglisemik gruptaydt. Pregestasyonel gruptaki olu dogum oramm diger gruplara gore anlamh olarak yuksek bulduk. Olu dogan bebeklerin 4 tanesinde LGA mevcuttu. Bu bulgu Richey ve arkada~lanmn dile getirdigi hipotezle uyumlu niteliktedir(28). in-utero mort fetuslann nedeni net anla~tlamamt~tlr. Salvasen ve arkada~lan diyabetik gebeliklerde fetal ph' nm azalmt~ ve C02, laktat ve eritropoetin degerlerinin artmt~ oldugunu bildirmi~tir(84). Genel populasyonda %1-2 stkhgmda gorillen konjenital anomaliler ozellikle pregestasyonel a~ikar diyabeti olanlarda 4-8 kat daha fazladtr ve diabetik gebeliklerdeki onemli bir perinatal olum nedenidir( 4,17,29). Top lam 9 anomalinin 2'si pregestasyonel, 5'i gestasyonel diyabet grubunda goruldu. Kalan ikisi ise normoglisemik gruptaydt. Gruplar arasmda -26-

7 istatistiksel fark sap1:amachk. Pregestasyonel gruptaki anomaliler diyabette stk gorillen minor kardiyak anomalilerdi. Diger gruplardaki anomaliler ise iskelet sistemi ve yiizdeki minor anomalilerdi. <;ah~mamtzda aldtg1m1z gebelerin bebeklerini birinci dakika apgar puanlan, yenidogan hipoglisemisi varhg1 ve yenidogan yogun bak1m birimine sevk oranlanna gore kar~tla~tudtk. Yenidogan hipoglisemisi diyabetik annelerin bebeklerinde ozellikle glisemi kontrolii kotii olanlarda s1k9a goriiliir. Yakla~1k olarak %25-40 bebekte ya~amm ilk saatlerinde hipoglisemi geli~ir. Eger bebegin glikoz duzeyi 40'm altma du~erse tedaviye ba~lamr( 4,11,17,30). Biz 9ah~mamtzda yenidogan hipoglisemisini pregestasyonel grupta anlamh olarak daha fazla saptadtk. Gestasyonel DM, bozulmu~ glikoz tolerans1 ve normoglisemiklerde stkhk giderek azalsa da fark saptamadtk. Dogum travmalan, artm1~ erken dogum oranlan, preeklampsi gibi obstetrik durumlarm stkh~ ve maternal diyabete bagh olarak bebekteki birtak1m metabolik dtizensizlikler diyabetik annelerin bebeklerinde du~uk apgar puanlan ve yfiksek yogun baklm ihtiyac1 ile seyreder. JM. Brudenel ve arkada~lan yaptiklan 9ah~mada diyabetle komplike olmu~ gebeliklerde fetal distres oranlarm1 %21-33, perinatal mortaliteyi ise %5 civannda bildirmi~tir(31 ). Birinci dakika apgar puanmm yedinin altmda olmasma gore 9ah~ma gruplanrmz1 ~Ila~trrdt~da pregestasyonel grupta %38.5 gibi yfiksek oranda du~uk apgar oram saptadtk. Bu oran GDM'lilerde %10.9, bozulmu~ glikoz tolerans1 olanlarda %4.8 ve normoglisemiklerde %5.1 'di. Yenidogan yogun baklm unitesine sevk oramm da diyabetle komplike olmu~ gebelerde daha yiiksek bulduk. Sonu9 olarak; Degi~ik dtizeylerde glikoz intoleransmm gebelikte birtaktm sorunlara yol ayhgt, fetal, maternel ve neonatal komplikasyonlan artrrdtg1 bu 9ah~mayla tekrar ortaya konulmu~tur. Hastanemizde stk9a takip ettigimiz bu gebelerin pktllanm derleyip topluca ortaya koydugumuzda diyabetle komplike olmu~ gebelerin geryekten de yiiksek riskli gebelikler smtfmda oldugu 90k daha net anla~ilmt~tlr. Antenatal kontroller daha s1k yaptlmah ve mumkunse endokrinolog, diyetisyen ve kadtn dogum uzmanmdan ol~an sabit bir ekipce sfudtiriilmelidir. Dogumdan sonra ba~ta hipoglisemi olmak uzere baz1 metabolik sorunlar diyabetik anne bebeklerinde stk gorii1dugunden bu bebekler yakmdan takip edilmelidir. Pregestasyonel, gestasyonel donemlerde; bu tur olgularda, uygun tam ve tedavi yakla~rmlan ile, maternal-fetal morbidite ve mortalitenin mfimkun olabilecek en du~uk duzeye indirilmesi hedeflenmeli ve saglanmahdtr. KAYNAKLAR 1- American Diabetes Association: Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus; Diabetes Care, 2005;28(1): American Diabetes Association: Gestational Diabetes Mellitus; Diabetes Care, 2003;26(1): Janice Falls, Lorraine Milio. Endocrine Disease in Pregnancy. in: Brandon J.B, Amy E. H eds. The Johns Hopkins Manuel of Gynecology and Obstetrics. 2th ed philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2002; Cunningham FG: Diabetes. in: Cunningham FG, Mac Donald PC, Gant NF, et al: Eds. Williams Obstetrics 21' th ed. Appleton & Lange 2001, American College of Obstetricians and Gynecologists: Diabetes and pregnancy. ACOG Technical Bulletin. Washington, DC, Lois Jovanovic: American Diabetes Association's Fourth international Workshop- Conference on Gestational Diabetes Mellitus: Summary and Discussion. Therapeutic interventions. Diabetes Care 1998;21(2): William N. Spellacy. Diabetes Mellitus in Pregnancy in: James R. Scott, Philip J. Disaia, eds. Danforth's obstetrics and gynecology. 7 th ed. Philadelphia:J.B. Lippincott Company: 1997; Metzger BE, Couston DR: Summary and recommendations of the fourth nternational workshop-conference on gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 21: B161,

8 9- Berkus MD, Langer 0: Glucose tolerance test: Degree of glucose abnormality correlates with neonatal outcome. Obstet Gynecol81:344, Owen J, Phelan ST, Landon MB, Gabbe SG: Gestational diabetes survey. Am J Obstet Gynecol 1995; 172: Carla J, Jeffrey S. Diabetes Mellitus and Pregnancy. jn: Alan H De Cherney, Lauren Nathan eds. Current Obstetric and Gynecologic Diagnosis and Treatment. 9th. Ed. Lange Medical Boks/McGraw Hill Companies:2003; Stephan C, Elizabeth S. Diabetes mellitus. jn: Michael T. Me. Dermott eds. The Endocrine Secrets. 1th ed. Hanley and Belfus Medical Publishers, 2004; Foster DW. Diabetes Mellitus. jn Fauci AS, Braunwald E, jsselbacher KJ, Wilson JD: Harrison's Principles of jnternal Medicine, 14th ed George A. Bray: Medical Consequences of Obesity. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2004;89(6): Colditz GA, Willett WC, Rotnitzky A, Manson JE: Weight gain as a risk factor for clinical diabetes mellitus in women. Ann Intern Med 1995;122: Miodovnik M, Lavin JP, Knowles HC, et al: Spontaneous abortion among insulin-dependent diabetic women. Am JObst Gynecol1984;150: Thomas R. Moore. Diabetes in pregnancy. In Creasy RK, Resnik R, eds. Maternal-Fetal Medicine. 5th ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 2004; Sibai BM, Caritis S, Hauth J, et al: Risks of preeclampsia and adverse neonatal outcomes among women with pregestational diabetes mellitus. Am J Obstet Gynecol2000;182: Noraihan MN, Justen WHW, Nyi NN, et al: Comparison of maternal-fetal outcomes in gestational diabetes and lesser degrees of glucose intolerance. J Obstet Gynecol Res 2006;32:1: Monique MH, Assiamira Ferrara, et al: Gestational Diabetes Mellitus and Lesser Degrees of Pregnancy Hyperglycemia: Association With Increased Risk of Spontaneous Preterm Birth. Obstetrics & Gynecology, 2003;102: Sibai BM, Caritis S, Hauth J, et al: Risks of preeclampsia and adverse neonatal outcomes among women with pregestational diabetes mellitus. Am J Obstet Gynecol2000;182: A. Vambergue, MC. Nuttens, P Goeusse, et al: Pregnancy induced hypertension in women with gestational carbohydrate intolerance: the diagest study. European J of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 2002;102(1): Marshall W. Carpenter, Jacob A. Canick, Joseph W. Hogan,et al: Amniotic Fluid Insulin at Weeks' Gestation. Association with later maternal glucose intolerance and birth macrosomia. Diabetes Care 2001;24: Xilin Yang, Bridget Hsu-Hage, Hong Zhang, et al: Women With Impaired Glucose Tolerance During Pregnancy Have Significantly Poor Pregnancy Outcomes. Diabetes Care 2002;25: Nesbitt TS, Gilbert WM, Herrchen B. Shoulder dystocia and associated risk factors with macrosomic infants born in California. Am J Obstet Gynecol1998;179: Ingrid Ostlund, Ulf Hanson, Anders Bjorklund, et al: Maternal and fetal outcomes if gestational imparied glucose tolerance is not treated. Diabetes Care 2003;26(7): Tina M Saldana, Anna Maria Siega-Riz, Linda S. Adair, et al: The Association Between Impaired Glucose Tolerance and Birth Weight Among Black and White Women in Central North Carolina. Diabetes Care 2003;26: Richey SD, Sandstad JS, Leveno KJ: Observations concerning "unexplained"fetal demise in pregnancy complicated by diabetes mellitus. J Mat Fet Med 1995;4: C Wren, G Birrell, G Hawthorne: Cardiovascular malformations in infants of diabetic mothers. Heart ;2003;89: jsmail D, Ozlem 6. Diabetes Mellitus ve Gebelik. Kadm Hastalzklarz ve Dogum Bilgisi. 1. baskz. Gune Kitabevi. 2006; Brudenell JM: Delivering the baby of the diabetic mother. J R Soc Med 1978;71(3):

Gebelikte diyabet taraması. Prof. Dr. Yalçın Kimya

Gebelikte diyabet taraması. Prof. Dr. Yalçın Kimya Gebelikte diyabet taraması Prof. Dr. Yalçın Kimya Gestasyonel diyabet İlk defa gebelik sırasında saptanan diyabet Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2010;33(Suppl 1):S62 9.

Detaylı

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET 50 GRAM GLUKOZ YÜKLEME TESTİ ANORMAL, 100 GRAM ORAL GLUKOZ TESTİ NORMAL OLAN GEBELERİN MATERNAL ÖZELLİKLER VE GEBELİK SONUÇLARI AÇISINDAN NORMAL GEBELER VE GESTASYONEL DİYABETİK HASTALAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları

Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Van Tıp Dergisi: 15 (2):44-50, 2008 Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Mertihan Kurdoğlu*, Zehra Kurdoğlu**, Aydan Biri*** Özet: Amaç: Sadece 50 gr oral

Detaylı

YİRMİ DÖRT YAŞ VE ALTINDAKİ GEBELERE GLUKOZ TARAMA TESTİ YAPILMALI MIDIR?

YİRMİ DÖRT YAŞ VE ALTINDAKİ GEBELERE GLUKOZ TARAMA TESTİ YAPILMALI MIDIR? KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE YİRMİ DÖRT YAŞ VE ALTINDAKİ GEBELERE GLUKOZ TARAMA TESTİ YAPILMALI MIDIR? Dilek BENK ŞİLFELER, 1 Atilla KARATEKE, 1 Erhan KUYUCU, 1 Burcu ARTUNÇ, 2 Bora TAŞPINAR 3 1 Mustafa

Detaylı

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Gestasyonel Diyabetes

Detaylı

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

ÖZET. Key words: Gestational diabetes, Glucose SUMMARY MATERYAL VE METOD. GEBELİKTE GLUKOZ TARAMA TESTİ ve YAŞ FAKTÖRÜ İLİŞKİSİ 123 OLGU ANALİZİ"'*

ÖZET. Key words: Gestational diabetes, Glucose SUMMARY MATERYAL VE METOD. GEBELİKTE GLUKOZ TARAMA TESTİ ve YAŞ FAKTÖRÜ İLİŞKİSİ 123 OLGU ANALİZİ'* GEBELİKTE GLUKOZ TARAMA TESTİ ve YAŞ FAKTÖRÜ İLİŞKİSİ 23 OLGU ANALİZİ"'* Doç. _Dr. U. Kuyunu:uoğlu(*), ÖZET Perinatal mortaliteyi en çok arttıran metabolik hastalık gestasyonel diabettir. Gestasyonel diyabeti

Detaylı

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı doi:10.5222/jopp.2013.007 Araştırma İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı The Prevalence of Gestational Diabetes Mellitus

Detaylı

GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi

GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi Dr.Seyfettin Uludağ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi seyuludag@gmail.com DM tipleri ve Gebelik 1997 1999 ADA,WHO Tip 1 ( immun& idiopatik) Tip 2 ( İnsülin

Detaylı

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı ve Perinatal Sonuçları

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı ve Perinatal Sonuçları Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:244-248/Ekim/2015 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

GEBELİKTE İNSÜLİN STRATEJİSİ

GEBELİKTE İNSÜLİN STRATEJİSİ GEBELİKTE İNSÜLİN STRATEJİSİ Prof. Dr. Engin GÜNEY Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı GEBELİKTE İNSÜLİN STRATEJİSİ İki hedef Primer koruma GEBELİKTE

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

DİABET ve GEBELİK TANI VE YÖNETİM

DİABET ve GEBELİK TANI VE YÖNETİM DİABET ve GEBELİK TANI VE YÖNETİM Ders Dr.Seyfettin Uludağ CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diabetes Mellitus insülin Sekresyon Azalması &Yokluğu *Etkisinde Azalma Periferik

Detaylı

500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE

500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE 500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE Dr. A. AMAÇ - Dr. N. SARPER. Dr. D. TANUGUR ÖZET Ekim 199l'de İstanbul Zeynep Kamil Hastanesine doğum

Detaylı

İri Bebek Doğuran Annelerde Postpartum Glukoz İntoleransı*

İri Bebek Doğuran Annelerde Postpartum Glukoz İntoleransı* Perinatoloji Dergisi Cilt: 4, Sayı: 4/Aralık 1996 228-232 228 İri Bebek Doğuran Annelerde Postpartum Glukoz İntoleransı* Gürbüz KABA, Ali İsmet TEKİRDAĞ, Ahmet GÜL, Halil ASLAN, Semin ŞAHİN, İbrahim POLAT

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Gebelikte Gestasyonel Diyabet Taraması Gestational Diabetes Screening During Pregnancy Cihan Çetin 1, Cansun Demir 1 1 Çukurova Üniversitesi

Detaylı

DİYABET ve GEBELİK. Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

DİYABET ve GEBELİK. Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD DİYABET ve GEBELİK Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD TİP 2 DİABET (%90): DOĞAL SEYİR Bozulmuş glikoz toleransı Tanı konmamış Diabet Diabet İnsulin direnci

Detaylı

ARAŞTIRMA. Gülhane Tıp Derg 2011; 53: 237-242 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2011

ARAŞTIRMA. Gülhane Tıp Derg 2011; 53: 237-242 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2011 ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2011; 53: 237-242 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2011 Gestasyonel diyabetes mellitus olgularında maternal vücut kitle indeksi ve kilo alımı ile maternal biyokimyasal değerler ve

Detaylı

Gestasyonel Diyabet (GDM)

Gestasyonel Diyabet (GDM) Gestasyonel Diyabet (GDM) Tanım, Sıklık Gebelikte ortaya çıkan veya ilk defa tespit edilen glikoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır (WHO 2012; ACOG, 2013). Aşikar diyabet kriterlerini içermeyen ve gebeliğin

Detaylı

Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma

Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma Diyabetli bir kadının gebe kalması pregetasyonel diyabet. Gebelikte diyabetin ortaya çıkması gestasyonel diyabet olarak tanımlanır. 2 Gestasyonel diyabet UK de

Detaylı

İkiz Gebeliklerde Fetal ve Maternal Sonuçların Değerlendirilmesi EVALUATION OF FETAL AND MATERNAL RESULTS IN TWİN PREGNANCIES

İkiz Gebeliklerde Fetal ve Maternal Sonuçların Değerlendirilmesi EVALUATION OF FETAL AND MATERNAL RESULTS IN TWİN PREGNANCIES Araştırma İkiz Gebeliklerde Fetal ve Maternal Sonuçların Değerlendirilmesi EVALUATION OF FETAL AND MATERNAL RESULTS IN TWİN PREGNANCIES Burcu ARTUNÇ ÜLKÜMEN, Halil Gürsoy PALA, Esat ÇALIK, Faik Mümtaz

Detaylı

GESTASYONEL DİYABET Tarama Prof.Dr.N.Cenk Sayın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 01 Kasım 2014 İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi

GESTASYONEL DİYABET Tarama Prof.Dr.N.Cenk Sayın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 01 Kasım 2014 İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi GESTASYONEL DİYABET Tarama Prof.Dr.N.Cenk Sayın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 01 Kasım 2014 İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi GDM Gebelik sırasında ortaya çıkan veya ilk kez gebelik sırasında saptanan glukoz

Detaylı

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KARDİOTOKOGRAFİNİN PERİNATAL, FETAL VE NEONATAL MORTALİTE ORANLARINA ETKİSİ Op. Dr. Can YENER - Op. Dr. Mebrure ALTUG Dr. Ayşe KIRKER

Detaylı

Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması

Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1942 Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması Comparison of obstetric and perinatal

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

11-14. GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ

11-14. GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ 11-14. GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ Prof. Dr. Sermet Sağol Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hast. ve Doğum AD Perinatoloji RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ PREEKLAMPSİ SGA (PE olmadan)

Detaylı

URLA İLÇESİNDE GESTASYONEL DİABETES MELLİTUS PREVALANSI VE RİSK ETMENLERİYLE İLİŞKİSİ

URLA İLÇESİNDE GESTASYONEL DİABETES MELLİTUS PREVALANSI VE RİSK ETMENLERİYLE İLİŞKİSİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ URLA İLÇESİNDE GESTASYONEL DİABETES MELLİTUS PREVALANSI VE RİSK ETMENLERİYLE İLİŞKİSİ Göknil GÜMÜŞ ERDOĞAN HALK SAĞLIĞI YÜKSEK LİSANS TEZİ İZMİR-2016

Detaylı

Bebek Doğum Tartısının Maternal ve Fetal Komplikasyonlara Etkisi

Bebek Doğum Tartısının Maternal ve Fetal Komplikasyonlara Etkisi İKSST Derg 6():65-70, 014 doi:10.5/iksst.014.065 Araştırma Bebek Doğum Tartısının Maternal ve Fetal Komplikasyonlara Etkisi The Effects of Birth Weight on the Maternal and Fetal Complications Hasan Talay

Detaylı

Diyabetik olmayan gebelerin makrozomik do umlar nda etkili faktörler

Diyabetik olmayan gebelerin makrozomik do umlar nda etkili faktörler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2014;22(2):83-87 Perinatal Journal 2014;22(2):83-87 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Diyabetik olmayan gebelerin makrozomik do umlar nda etkili faktörler Alpaslan

Detaylı

28-34. Gestasyonel Haftadaki Ağır Preeklamptik Anne İnfantlarının Neonatal Prognozları

28-34. Gestasyonel Haftadaki Ağır Preeklamptik Anne İnfantlarının Neonatal Prognozları Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 6: 35-39 / Eylül 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi 28-34. Gestasyonel Haftadaki Ağır Preeklamptik Anne İnfantlarının Neonatal Prognozları Neonatal Outcomes

Detaylı

Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki

Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki Gebelikte beden kitle indeksi ve kilo değişimi ile albuminüri arasındaki ilişki Özlem Banu Tulmaç, Zeynep Özcan Dağ, Yüksel Işık, Cemile Dayangan Sayan, Funda Erdoğan, Nevin Sağsöz Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

Jonathan S. Berek. (2003) Novak's Gynecology. 13. baskı, Lippincott, Williams & Wilkins;

Jonathan S. Berek. (2003) Novak's Gynecology. 13. baskı, Lippincott, Williams & Wilkins; 1. ĠSĠM TIP 580- KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2. TANIM Kadın Hastalıkları ve Doğum Dönem V. Stajı, tıp öğrencilerinin pratisyen hekimlik çerçevesinde jinekolojik ve obstetrik sorunların 1.basamak tanı ve

Detaylı

Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür.

Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür. ALFA FETO PROTEİN AFP; Alfa feto protein; Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür. AFP testi ne

Detaylı

Kötü Obstetrik Sonuç Prediksiyonunda Birinci Trimesterin Yeri

Kötü Obstetrik Sonuç Prediksiyonunda Birinci Trimesterin Yeri Kötü Obstetrik Sonuç Prediksiyonunda Birinci Trimesterin Yeri Prof. Dr. Mehmet Özeren T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türk Jinekoloji ve Obstetrik

Detaylı

GEBELİKTE ORAL ANTİDİYABETİK KULLANIMI. Doç. Dr. Derya EROĞLU

GEBELİKTE ORAL ANTİDİYABETİK KULLANIMI. Doç. Dr. Derya EROĞLU TMFTPD 9. ULUSAL KONGRESİ 24-27 Eylül 2014/İSTANBUL GEBELİKTE ORAL ANTİDİYABETİK KULLANIMI Doç. Dr. Derya EROĞLU Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Acıbadem Fulya Hastanesi

Detaylı

11-14 GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ

11-14 GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ 11-14 GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ Prof. Dr. Sermet Sağol Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hast. ve Doğum AD Prerinatoloji RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ SGA (PE olmadan) PREEKLAMPSİ

Detaylı

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması doi:10.5222/iksst.2015.073 Araştırma itenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması The Effect of Obesity on Maternal and Fetal Outcomes in Term Pregnant Women: A

Detaylı

Gebelik ve Diyabet tanısında yenilikler

Gebelik ve Diyabet tanısında yenilikler Gebelik ve Diyabet tanısında yenilikler Dr. A. Mete ERGENOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİMDALI İnsulin sekresyonu İnsulin aksiyonu Hiperglisemi Her ikisi Tip I

Detaylı

Diabetik anne bebeğinde komplikasyonlar*

Diabetik anne bebeğinde komplikasyonlar* Diabetik anne bebeğinde komplikasyonlar* Kaan Demirören 1, Hasan Koç 2, H.Ali Yüksekkaya 2 1 Çumra Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Konya 2 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi,

Detaylı

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS hiperandrojenism, anovulasyon, overde polikistik görünüm Obezite

Detaylı

Gebelik diyabeti tarama ve tan testlerinin fetal makrozomi üzerine etkileri

Gebelik diyabeti tarama ve tan testlerinin fetal makrozomi üzerine etkileri Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):133-137 Perinatal Journal 2013;21(3):133-137 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelik diyabeti tarama ve tan testlerinin fetal makrozomi üzerine etkileri

Detaylı

Gestasyonel diabet taramas nda 50 gr oral glukoz testinin etkinli i 50 gr GCT was calculated for both groups. Results: Of 426 evaluated pregnant women

Gestasyonel diabet taramas nda 50 gr oral glukoz testinin etkinli i 50 gr GCT was calculated for both groups. Results: Of 426 evaluated pregnant women GESTASYONEL D ABET TARAMASINDA 50 GR ORAL GLUKOZ TEST N N ETK NL Murat SAGÜN 1, Mi raci TOSUN 2, Erdal MALATYALIO LU 2, Mehmet Bilge ÇET NKAYA 2, Tayfun ALPER 2, Arif KÖKÇÜ 2 1 Kad n Do um ve Çocuk Hastal

Detaylı

Doç.Dr.Neşe Yücel SB Göztepe EAH

Doç.Dr.Neşe Yücel SB Göztepe EAH Doç.Dr.Neşe Yücel SB Göztepe EAH Diyabet ve Gebelik Diyabetes mellitus, insülin eksikliği veya insensitivitesi sonucu organların kronik hiperglisemiye maruz kaldığı klinik bir sendromdur Diyabetes mellitus

Detaylı

PREGESTASYONEL ve GESTASYONEL DİABETES MELLİTUSDA. TAKİP-TEDAVİ PROTOKOLLERİMİZ ve MATERNAL-PERİNATAL SONUÇLARI

PREGESTASYONEL ve GESTASYONEL DİABETES MELLİTUSDA. TAKİP-TEDAVİ PROTOKOLLERİMİZ ve MATERNAL-PERİNATAL SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Op. Dr. Vedat DAYICIOĞLU PREGESTASYONEL ve GESTASYONEL DİABETES MELLİTUSDA TAKİP-TEDAVİ PROTOKOLLERİMİZ

Detaylı

Gestasyonel diyabet (GDM), gebelik sırasında sık görülen medikal bir

Gestasyonel diyabet (GDM), gebelik sırasında sık görülen medikal bir ORİJİNAL ARAŞTIRMA Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı Özhan ÖZDEMİR, a Mustafa Erkan SARI, a Funda ARPACI ERTUĞRUL,

Detaylı

AGE SUMMARY PRIMIPAR AGE

AGE SUMMARY PRIMIPAR AGE PRiMİPAR AGE Dr. A. Füsun AKSU('"). Dr. Birtan BORAN ( ) Or. A. Tarık ALTINOK (*) Dr. Umur KUVUMCUOÖLU ('") ÖZET Ocak - Aralık 98 tarihleri arasında Zeynep - Kamil Kadın ve Ço cuk Hastalıkları Hastanesi'nde

Detaylı

Doğuştan şişman olan kimseler zayıflara nazaran ani. ölüm olayları ile daha fazla karşılaşırlar. Hippocrates

Doğuştan şişman olan kimseler zayıflara nazaran ani. ölüm olayları ile daha fazla karşılaşırlar. Hippocrates Doğuştan şişman olan kimseler zayıflara nazaran ani ölüm olayları ile daha fazla karşılaşırlar Hippocrates TANIM VKİ (kg/m2) SINIF ZAYIF

Detaylı

KIRK YASIN 0ST0NDEKi KADINLARDA Gl!Bl!LIK V E DOGUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖZET SUM 1 MARY

KIRK YASIN 0ST0NDEKi KADINLARDA Gl!Bl!LIK V E DOGUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖZET SUM 1 MARY KIRK YASIN 0ST0NDEKi KADINLARDA 1 '6 Gl!Bl!LIK V E DOGUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Uz. Dr. Umur ÇOLGAR ( *) İnt. Dr. Filiz YILMAZ(*) ÖZET Kırk yaşın üzerindeki 214 gebede, gebelik ve doğumu etkileyen faktörler

Detaylı

GESTASYONEL DİYABETLİ GEBE OLGU SUNUMU

GESTASYONEL DİYABETLİ GEBE OLGU SUNUMU İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI GESTASYONEL DİYABETLİ GEBE OLGU SUNUMU EBE HATİCE CANSARAN OĞUZ GDM TANI KRİTERLERİ Gebelerde 24 ile 28 hafta arasında 75 gr şeker

Detaylı

)üşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Perinatal Sonuçlarının Değerlendirilmesi

)üşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Perinatal Sonuçlarının Değerlendirilmesi )üşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Perinatal Sonuçlarının Değerlendirilmesi :ıents Evaluation of Perinatal Outcome of Small for Gestational Age Babies Tevfik GÜVENAL *, Meral ÇETİN***, Bayram Ali MAMİK**,

Detaylı

İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 DİYABET OKULU PROGRAMI

İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 DİYABET OKULU PROGRAMI İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 DİYABET OKULU PROGRAMI HASTANE TARİH SAAT KONU YER HASTA/DİYABET/GEBE OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI EAH 15/01/13 13:30-15:30

Detaylı

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Rauf Melekoğlu Sevil Eraslan Ebru Çelik Harika Gözde Gözükara Bağ İnönü

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

PRETERM-POSTTERM EYLEM

PRETERM-POSTTERM EYLEM PRETERM-POSTTERM EYLEM PRE-TERM EYLEM PRETERM EYLEM; Doğum ağırlığı dikkate alınmaksızın, gebenin son adetinin ilk gününden itibaren 20-37. haftalar arasında eyleme girmesi ve bu eylem ile servikal açıklık

Detaylı

GESTASYONEL DİYABET: TANI KARMAŞASINA RASYONEL BAKIŞ

GESTASYONEL DİYABET: TANI KARMAŞASINA RASYONEL BAKIŞ GESTASYONEL DİYABET: TANI KARMAŞASINA RASYONEL BAKIŞ Prof. Dr. İlhan SATMAN İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Endokrinoloji-Metabolizma Hast BD Çıkar Çatışması Bu sunum kapsamında çıkar çatışması oluşturabilecek

Detaylı

önerilerine uygun olarak tüm gebelere 24-28 hafta arasında 50 gram glikoz tarama testi uygulanmaktadır

önerilerine uygun olarak tüm gebelere 24-28 hafta arasında 50 gram glikoz tarama testi uygulanmaktadır önerilerine uygun olarak tüm gebelere 24-28 hafta arasında 50 gram glikoz tarama testi uygulanmaktadır (3). Elli gram glikoz tarama testinde 1. saat değeri 140 mg/dl olan olgulara, 100 gram glikoz tolerans

Detaylı

Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH

Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Doğumun 2. Evresi Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonlanır? İlerlemeyen Eylem Tanısı Nasıl Konulur? Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH EVRE 2 (Atılma dönemi) Efasman ve dilatasyonun tamamlanması ile doğum

Detaylı

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Şafak ÖZDEMİRCİ 1, Emre BAŞER¹, Eylem ÜNLÜBİLGİN 1,Deniz ESİNLER 1, Serdar YALVAÇ 2, Aykan YÜCEL 1, Özlem MORALOĞLU TEKİN 1 1 Etlik Zübeyde Hanım

Detaylı

The Fetal Medicine Foundation

The Fetal Medicine Foundation Erken Term Dönemde İntrauterin Büyüme Geriliği Olan Fetuslarda Neonatal Asidozu Öngörmede Orta Serebral Arter Tepe Akım Hızı ve Serebroplasental Oranın Kullanımı Rauf Melekoğlu Ayşe Gülçin Baştemur Sevil

Detaylı

GESTASYONEL VE PREGESTASYONEL DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

GESTASYONEL VE PREGESTASYONEL DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ GESTASYONEL VE PREGESTASYONEL DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ DYT. SELDA SEÇKİNER Ege ÜTF Hastanesi Endokrinoloji Bilim Dalı 25.04.2015, Antalya Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanım Gebelik sırasında

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

POLİKİSTİK OVER SENDROMU POLİKİSTİK OVER SENDROMU Polikistik Over Hastalığı; PCOS; Stein Leventhal Sendromu; Polifolliküler Over; Hiperandrojenik Anovulasyon; Polikistik over sendromu kronik endokrin bir hastalıktır, kadınlarda

Detaylı

Gestasyonel diyabet: Güncel durum

Gestasyonel diyabet: Güncel durum Derleme Perinatoloji Dergisi 2014;22(2):105-109 Perinatal Journal 2014;22(2):105-109 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gestasyonel diyabet: Güncel durum Mehmet Okan Özkaya, Seyit Ali Köse Süleyman Demirel

Detaylı

Borderline gestasyonel diabetes mellitus saptanan gebelerin perinatal sonuçlar

Borderline gestasyonel diabetes mellitus saptanan gebelerin perinatal sonuçlar Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):6 12 Perinatal Journal 2015;23(1):6 12 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Borderline gestasyonel diabetes mellitus saptanan gebelerin perinatal sonuçlar

Detaylı

UZAMIŞ GEBELİKLERDE PERİNATAL VE OBSTETRİK SONUÇLAR TERM GEBELİKLERDEN FARKLI MI?

UZAMIŞ GEBELİKLERDE PERİNATAL VE OBSTETRİK SONUÇLAR TERM GEBELİKLERDEN FARKLI MI? ARE THERE ANY DIFFERENCE IS PREGNANCY OUTCOMES BETWEEN TERM AND PROLONGED PREGNANCIES? Özlem YÖRÜK, Ayşegül ÖKSÜZOĞLU, Yaprak ENGİN-ÜSTÜN, Ayla AKTULAY, Elif Gül YAPAR EYİ, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU Zekai

Detaylı

K.K.T.C`DE DİYABETİN EPİDOMİYOLOJİSİ. UZM.HEM. AYNUR BAYKAL Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Merkezi

K.K.T.C`DE DİYABETİN EPİDOMİYOLOJİSİ. UZM.HEM. AYNUR BAYKAL Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Merkezi K.K.T.C`DE DİYABETİN EPİDOMİYOLOJİSİ UZM.HEM. AYNUR BAYKAL Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Merkezi Dünya genelinde 4.ölüm nedenidir. Her yıl diyabete bağlı

Detaylı

Sezaryen Doğumlarda Beden Kitle İndeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisinin Değerlendirilmesi

Sezaryen Doğumlarda Beden Kitle İndeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisinin Değerlendirilmesi KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Van Tıp Derg 24(1): 1-6, 2017 Sezaryen Doğumlarda Beden Kitle İndeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisinin Değerlendirilmesi Evaluation of the Effect on Perinatal Outcomes

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ. Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan

ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ. Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan Son adet tarihinden itibaren 42 0/7 gebelik haftasına ulaşan veya bu haftayı geçen gebelikler post-term gebelik

Detaylı

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI Prof. Dr. Engin GÜNEY Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı DİABETES MELLİTUS 415 milyon erişkinde diyabet var.

Detaylı

GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS RİSKİ DÜŞÜK GEBELERDE, FETAL VE PLASENTAL ANTROPOMETRİ VE KAN GLUKOZ DÜZEYLERİ

GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS RİSKİ DÜŞÜK GEBELERDE, FETAL VE PLASENTAL ANTROPOMETRİ VE KAN GLUKOZ DÜZEYLERİ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 7(3) : 13-18 Klinik Araştırma GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS RİSKİ DÜŞÜK GEBELERDE, FETAL VE PLASENTAL ANTROPOMETRİ VE KAN GLUKOZ DÜZEYLERİ 1 1 1 1 Ali Rıza ODABAŞI, Hasan

Detaylı

SİGARANIN GEBELİĞE ETKİLERİ. Mini Ders 2 Modül: Sigara ve Üreme Sistemi

SİGARANIN GEBELİĞE ETKİLERİ. Mini Ders 2 Modül: Sigara ve Üreme Sistemi SİGARANIN GEBELİĞE ETKİLERİ Mini Ders 2 Modül: Sigara ve Üreme Sistemi Mini Dersin Hedefleri MİNİ DERSİN AMACI: Kursiyerlerin, gebelik sırasında sigara kullanımı ile ilişkili olası problemler hakkında

Detaylı

GESTASYONEL DİYABETLİ HASTADA STRESİN YÖNETİMİ

GESTASYONEL DİYABETLİ HASTADA STRESİN YÖNETİMİ GESTASYONEL DİYABETLİ HASTADA STRESİN YÖNETİMİ Arş.Gör.Dr. Gamze FIŞKIN İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD İÇERİK PLANı Gestasyonel diyabet tanımı

Detaylı

Diyabetik Anne Bebeklerinin Yenidoğan Dönemi Sorunları The newborn period problems of the infants born to diabetic mothers

Diyabetik Anne Bebeklerinin Yenidoğan Dönemi Sorunları The newborn period problems of the infants born to diabetic mothers Journal of Contemporary Medicine 2014;4(3): 115-120 Original Article / Orijinal Araştırma Ince et al. Diyabetik Anne Bebeklerinin Yenidoğan Dönemi Sorunları The newborn period problems of the infants born

Detaylı

BİYOKİMYASAL TARAMA TESTLERİ HALA GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR MU? STRATEJİ NE OLMALI?

BİYOKİMYASAL TARAMA TESTLERİ HALA GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR MU? STRATEJİ NE OLMALI? BİYOKİMYASAL TARAMA TESTLERİ HALA GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR MU? STRATEJİ NE OLMALI? Prof. Dr. FİLİZ YANIK PERİNATOLOJİ UZMANLARI DERNEĞİ PRENATAL TARAMA VE TANI AMAÇ Fetal kromozom anomalilerini, Genetik hastalıkları/sendromları

Detaylı

İkiz Gebeliklerde Gestasyonel Diabetes Mellitus Taraması

İkiz Gebeliklerde Gestasyonel Diabetes Mellitus Taraması Original Article / Özgün Araştırma DOI : 10.15197/sabad.2.5.06 İkiz Gebeliklerde Gestasyonel Diabetes Mellitus Taraması Akin Usta 1, Mehmet Kanter 2, Meryem Hocaoğlu 3, Ceyda Sancakli Usta 4, Aydin Savkli

Detaylı

DOĞUMDA PARTOGRAM KULLANIMI

DOĞUMDA PARTOGRAM KULLANIMI DOĞUMDA PARTOGRAM KULLANIMI Dr Özlem Gün Eryılmaz Zekai Tahir Burak Eğitim Araştırma Hastanesi Doğum Kliniği Never let the sun set twice on a laboring woman. Steer P; BMJ 1999 PARTOGRAM NEDİR? Doğum eyleminin

Detaylı

Kader K. ATA 1, Nevin H. ŞAHİN 2

Kader K. ATA 1, Nevin H. ŞAHİN 2 ZKTB ORİJİNAL ARAŞTIRMA Gebelik Öncesi Beden Kitle İndeksinin Perinatal ve Neonatal Sonuçlara Etkisi The Effect of Pregestational Body Mass Index on Prenatal And Neoanatal Outcomes Kader K. ATA 1, Nevin

Detaylı

Aile Hekimliği Uzmanı, Altıyüzevler Aile Sağlığı Merkezi, Tokat. Adres: Karşıyaka Mh. İbni. Kemal Cd. 8. Sk Göksu Evleri, Altıyüzevler Aile Sağlığı

Aile Hekimliği Uzmanı, Altıyüzevler Aile Sağlığı Merkezi, Tokat. Adres: Karşıyaka Mh. İbni. Kemal Cd. 8. Sk Göksu Evleri, Altıyüzevler Aile Sağlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6 (2):129-137 Orijinal Makale Oktay G. Aile Sağlığı Birimimde Kayıtlı Bebeklerin Doğum Ağırlığını Etkileyen Faktörler Factors Affecting the Birth Weight

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır?

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Lebriz Hale Aktün, Yeliz Aykanat, Fulya Gökdağlı

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

Anne Yaşı ve Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi

Anne Yaşı ve Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi Yıl: 11 Cilt: 5 Sayı: 19 Ekim-Kasım-Aralık 2009 Anne Yaşı Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Saadet YAZICI* Yrd. Doç. Dr. Gülümser DOLGUN* Öz Amaç: Çalışmanın amacı, anne

Detaylı

Gec Preterm Olgularin Yonetimi

Gec Preterm Olgularin Yonetimi Gec Preterm Olgularin Yonetimi Serdar H. Ural, M.D., F.A.C.O.G. Chief, Division of Maternal Fetal Medicine Director, Fellowship Training Program Medical Director, Labor and Delivery Unit Director, Obstetrical

Detaylı

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Prof. Dr. H.Mete TANIR Perinatoloji Uzmanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antepartum Fetal ölümler Değişik

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Doğum Bilgisi ve Hemşirelik Yaklaşımı Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta

Detaylı

Preeklampside Tiroid Fonksiyon Değişiklikleri ve Fetal Prognostik Değeri

Preeklampside Tiroid Fonksiyon Değişiklikleri ve Fetal Prognostik Değeri Perinatoloji Dergisi 1: 236-240,1993 Preeklampside Tiroid Fonksiyon Değişiklikleri ve Fetal Prognostik Değeri İsmail YILMAZ, Erdal AKTAN, Ferit SOYLU, Süleyman B. TOSUN İzmir Atatürk Devlet Hastanesi 2.

Detaylı

Gestasyonel Diabetin Tanısında 50 gram Glukoz Tarama Testi, Plazma İnsülin ve C-peptid Değerleri Arasındaki İlişki

Gestasyonel Diabetin Tanısında 50 gram Glukoz Tarama Testi, Plazma İnsülin ve C-peptid Değerleri Arasındaki İlişki Perinatoloji Dergisi Cilt: 4, Sayı: 3/Eylül 1996 167-171 167 Gestasyonel Diabetin Tanısında 50 gram Glukoz Tarama Testi, Plazma İnsülin ve C-peptid Değerleri Arasındaki İlişki Mehmet KEBABCI, Serdar ÖZŞENER,

Detaylı

Diabetes Mellitus ve Gebelik

Diabetes Mellitus ve Gebelik doi:10.5222/otd.2015.017 Diabetes Mellitus ve Gebelik Veli Mihmanlı*, Müjgan Mihmanlı** *S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği **Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Fetus - Amru.os sıvısı - Anne organizması arasındaki ilişki ve denge önemlidir. Amnios sıvısı total protein düzeyi çeşitli araştırmalara konu

Fetus - Amru.os sıvısı - Anne organizması arasındaki ilişki ve denge önemlidir. Amnios sıvısı total protein düzeyi çeşitli araştırmalara konu MIADINDAKİ GEBELERDE AMNiOS sıvısı TOTAL PROTEİN DÜZEYİ Dr. C. ŞEN(*) Doç. D. V. OCAK (") Dr. N. HEKİM ( 0 ) Prof. Dr. S. EREZ("} ÖZl!T Fetus - Amru.os sıvısı - Anne organizması arasındaki ilişki ve denge

Detaylı

Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler

Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler 384 Dicle Tıp Dergisi / M. Bekdaş ve ark. Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde morbidite ve mortalite 2013; 40 (3): 384-390 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0294 ÖZGÜN ARAŞTIRMA /

Detaylı

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER Nilüfer Güzoğlu, H. Gözde Kanmaz, Dilek Dilli, Nurdan Uras, Ömer Erdeve, Uğur Dilmen İlk tüp bebeğin 1978 de doğumundan bu yana IVF

Detaylı

GEBE ve EMZİREN ANNEDE BESLENME Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

GEBE ve EMZİREN ANNEDE BESLENME Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Aile Hekimliği sisteminde ilk 1000 gündeki beslenmeye yaklaşım nasıl olmalı? Doktor, Hemşire, Ebenin rolü GEBE ve EMZİREN ANNEDE BESLENME Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Maternal,

Detaylı

Gebelik, Diyabet ve Hemşirelik Bakımı

Gebelik, Diyabet ve Hemşirelik Bakımı Gebelik, Diyabet ve Hemşirelik Bakımı Pregnancy, Diabetes Mellitus and Nursing Care (Derleme) Yard.Doç.Dr. Hilmiye AKSU*, Esra YURTSEV** *Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık Yüksek Okulu, Doğum-Kadın

Detaylı

ACOG Diyor ki! GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS. Özeti Yapan: Dr. Namık Demir

ACOG Diyor ki! GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS. Özeti Yapan: Dr. Namık Demir ACOG Diyor ki! GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS Özeti Yapan: Dr. Namık Demir Gestasyonel Diyabetes Mellitus (GDM) gebelik sırasında en sık karşılaşılan tıbbi komplikasyonlardan biridir. Bu konuları ilgilendiren

Detaylı

PREVENTİF DOĞUM İNDÜKSİYONU ÖNERİLMELİ Mİ? Dr Ayşe Filiz Yavuz Yıldırım Beyazıt Univ. Tıp Fak.

PREVENTİF DOĞUM İNDÜKSİYONU ÖNERİLMELİ Mİ? Dr Ayşe Filiz Yavuz Yıldırım Beyazıt Univ. Tıp Fak. PREVENTİF DOĞUM İNDÜKSİYONU ÖNERİLMELİ Mİ? Dr Ayşe Filiz Yavuz Yıldırım Beyazıt Univ. Tıp Fak. Gerekçe Sosyal sebepler (anne korkusu, kötü obs öykü, uzakta oturmak vs) LGA Fetusun daha fazla büyümesi ve

Detaylı

Gestasyonel Diyabette Nötrofil- Lenfosit Oranı, Ortalama Platelet Hacmi ve Solubıl İnterlökin 2 Reseptör Düzeyi

Gestasyonel Diyabette Nötrofil- Lenfosit Oranı, Ortalama Platelet Hacmi ve Solubıl İnterlökin 2 Reseptör Düzeyi Gestasyonel Diyabette Nötrofil- Lenfosit Oranı, Ortalama Platelet Hacmi ve Solubıl İnterlökin 2 Reseptör Düzeyi Yrd. Doç. Dr. Cuma MERTOĞLU Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Gestasyonel

Detaylı

Aralıklarla Beta HCH ölçümü ne için yapılır?

Aralıklarla Beta HCH ölçümü ne için yapılır? BETA HCG Kanda Gebelik Testi; HCG blood test quantitative; Serial beta HCG; Repeat quantitative beta HCG; Human chorionic gonadotrophin blood test quantitative; Beta-HCG blood test quantitative; Pregnancy

Detaylı

Gestasyonel diyabet taramas preeklampsiyi öngörebilir mi?

Gestasyonel diyabet taramas preeklampsiyi öngörebilir mi? Özgün Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2016;24(1):6 10 Perinatal Journal 2016;24(1):6 10 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gestasyonel diyabet taramas preeklampsiyi öngörebilir mi? Gonca Batmaz 1, Fulya

Detaylı