KIRIKKALE 1925 lerde 1929 Kırıkkale 1929 da Genel Nüfus Sayımında 4599 a

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRIKKALE 1925 lerde 1929 Kırıkkale 1929 da 3000 1935 Genel Nüfus Sayımında 4599 a 1941 205.208"

Transkript

1 KIRIKKALE

2 KIRIKKALE Kırık köyü arazileri üzerine kurulmuş, gelişmiş ve büyümüştür lerde Mühimmat Fabrikasının temellerinin atılması, DDY buradan geçmesi gibi unsurlar şehrin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Mühimmat Fabrikasının üretime geçmesiyle şehir göç almaya başlamış ve 12 hanelik Kırık köyü, 1929 yılında bucak yapılarak Kırıkkale biçiminde kullanılmıştır. Kırıkkale 1929 da 3000 nüfusa sahip tipik bir Anadolu kasabasıdır Genel Nüfus Sayımında Şehrin nüfusu 4599 a yükselir. MKE Fabrikalarında çalışmak üzere çevre illerden insanlar buraya göç etmeye başlar. Cumhuriyetin ilk yılları olması nedeniyle sanayi şehrin büyümesine öncülük yapar. Kırıkkale 1941 yılında Belediye statüsüne kavuşmuş bir şehirdir. Kırıkkale bugün merkez nüfusa kavuşmuş olup 26 mahallesi mevcuttur.

3 ÇEVRE VE KENTLEŞME İnsan ve çevre arasındaki etkileşimde, şehir, bölge, ülke ve hatta uluslararası sınırlar dahi anlamını yitirmiştir. Bu durum, yeni çevre politikalarının oluşturulmasına neden olmuştur. 21. yy a girerken sadece hemşerilerimiz ile değil bütün insanlarla aynı gemide olduğumuzu bilmeliyiz. Doğal çevre ile onun bütünlüğünü ve devamlılığını bozmadan faydalanmada işbirliği yapmak zorundayız. Bu durum sürdürülebilir kalkınma kavramını beraberinde getirmiştir. Sürdürülebilir kalkınma içerisinde ekonomik büyüme ve ekolojik dengenin birbiriyle uyumlu olması, sağlıklı ve dinamik çevre ile mümkündür. Çevre sorunları birbirinden bağımsız değildir. Bu nedenle bir bütün olarak ele alınmalıdır. Fakat burada kolaylık olması amacıyla, temel bazı sorunaların çözümüne getirilecek öneriler ayrı alt başlıklar altında ifade edilmiştir.

4 Hava kirliliği sorununun çözümüne yönelik öneriler: Kırıkkale ilinin en önemli çevre sorunlarından birisi hava kirliliğidir. Kırıkkale ilinin havasını kirleten başlıca unsurlar içinde sanayileşme ilk sırada yer almaktadır. Son yıllarda taşıtlardan kaynaklanan emisyonların Kırıkkale hava kirliliğine, özellikle yaz aylarında önemli oranda katkıda bulunduğu bilinmektedir. İlimizin hava kirliliği ölçüm verilerinin düzenli olmaması da bu konu için büyük önem arz etmektedir. Bu konu ile ilgili alınması gereken önlemler şöyle özetlenebilir:

5 Kentin ana arterlerinin önü açılması için hakim rüzgar yönü göz önüne alınarak çevre düzeni planları yapılmalıdır. Gecekondulaşma önlenmeli, yeni yerleşim alanlarında çevreye zarar vermeyen enerji çeşitleri kullanılmalıdır. Yeşil alan varlığı artırılmalıdır. Toplu taşımacılık yaygınlaştırılmalıdır. Kent içi ve kent dışı trafik akışı düzenlenirken trafik yoğunluğu göz önüne alınmalı ve egzoz gazlarının hava kirliliğine etkisi düşürülmelidir. Kış aylarında kullanılan katı ve sıvı atıkların kalite denetimi artırılmalı, kaçak yakıt girişi engellenerek çevreye en az zarar veren enerji kaynakları (doğal gaz) kullanımı teşvik edilmeli ve gereken alt yapıları hazırlanmalıdır. Sanayi tesislerinde baca gazı arıtma ünitelerinin kurulması, düzenli çalışması sağlanmalı ve sanayi kuruluşları emisyon izni almaları için teşvik edilmelidir

6 Su kirliliğinin çözümüne yönelik öneriler: Su yönetimi, suyun çok amaçlı kullanımını mümkün hale getirmek ve bunu ekonomik yönden olumlu kılmayı hedeflemektedir. Su kirliliği Kontrolü çıkıncaya kadar ülkemizin yer altı ve yer üstü su kaynakları ile deniz ve göllerimizin her türlü kullanım amacıyla korunmasını, belli standartlar çerçevesinde sağlayacak bir kanun veya yönetmelik mevcut değildi. Su kirliliği kontrolü yönetmeliği bu alandaki kargaşanın giderilmesi ve hemen tüm su kullanımlarına cevap vermeye çalışan bir mevzuat olması açısından ülkemiz için önemlidir. Bu konu ile ilgili alınması gereken önlemler şöyle özetlenebilir;

7 Yeraltı suları korunmalı, yeraltı su haritalarına göre çöp depolama alanları ve sanayi tesisleri yer seçimi yapılmalıdır. Kanalizasyon şebekelerinin yeterli olması sağlanmalı ve kanalizasyon şebekesi olmayan belde ya da ilçelerde fosseptiklerin sızdırmaz olması, sağlanmalıdır. Doğal su kaynaklarında su kirliliğine sebebiyet verebilecek tüm tesislerin atık sularının periyodik analizlerinin yapılabilmesi sağlanmalıdır Fosseptiklerden vidanjörlerle çekilen atıklar-atık sular arıtma tesislerine boşaltılmalıdırlar. Doğal su kaynaklarında su kirliliğinin önlenebilmesi için öncelikle hava kirliliğine neden olan faktörlerin imkanlar ölçüsünde ortadan kaldırılması ve tarımdan kaynaklanan aşırı gübre ve pestisid gibi kimyasalların doğal su kaynaklarına sızması önlenmelidir Kırıkkale halkının çeşmeden daha kaliteli su içmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

8 Atıklar sorununun çözümüne yönelik öneriler; Katı Atıklar Şehirleşme, endüstrileşme ve hızlı nüfus artışıyla birlikte açık alanda çöp biriktirme ve yakma işlemlerinin çevreye ve insan sağlığı üzerine yaptığı olumsuz etkiler görülmeye başlandı ve bunun sonucu olarak da, katı atıkların bertaraf edilmesi için metotlar geliştirildi. Bu metotlar düzenli depolama, yakma, komposlama ve geri kazanım şeklinde sıralanabilir. Düzensiz depolamada hiçbir önlem alınmadan bir alana dökülen çöpler yer altı sularını kirletmekte, rahatsız edici kokulara, yangınlara neden olabilmekte, doğaya ve çevreye zarar verebilmektedir.

9 Çöp alanları yerleşim yerleri ve su havzalarından yeterince uzak olmalı görünüş kirliliği ve haşere üremesine imkan vermemelidir. Katı atıkların öncelikle geri dönüşümü ile ilgili çalışmalar hemen başlatılmalı ve geri dönüşümü sağlanmayan katı atıkların bertaraftı ile ilgili çalışmalar yapılmalı. Geri dönüşümün sağlanması için kağıt, karton, metal ve plastik türü atıkları ayrı gruplar halinde toplanabilmeli (Gerek okullarda, gerek sanayi kuruluşları ve tesislerde geri dönüşüm kolaylığı olan bu nesneler ayrı konteynırlarda toplanmalı) Tehlikeli ve zararlı atıklar özel lisanslı araçlar ve personel ile taşınmalıdır. Pil ve akülerin özel ve tehlikeli atık olmaları önlenmeli. Evsel atıkların belirlenen zamanlarda geri dönüşüm için ayrılmış biçimlerde dönüşüme hazır bir biçimde toplanması için eğitim çalışmaları ve bunun için gerekli altyapı çalışmaları sağlanmalıdır. Tıbbi atıkların yönetmeliklere uygun biçimde toplanması ve imha edilmesi gerçekleştirilmelidir.

10 Atıklar sorununun çözümüne yönelik öneriler; Atık Su Kırıkkale nin mevcut evsel atık su yükü;40000m3/gün, endüstriyel atık su yükü;14471m3/gün ve kişi başına düşen günlük su tüketimi lt olarak alınmaktadır. İller Bankası tarafından yapılan Kırıkkale Kanalizasyon Projesi, Kırıkkale, Yahşihan, Balışeyh, Hasandede ve Bahşılı yerleşimlerinin yaklaşık nüfusuna hizmet verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Kanalizasyon sisteminin inşaatı 1987 yılında başlamış ve 1992 yılında tamamlanmıştır. Kırıkkale merkez ve ilçelerde yerleşim alanlarından ve sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların Kızılırmak a veya ona ulaşan derelere direkt olarak verilmesi önlenmelidir. Hasandede, Bahşılı ve Yahşihan İlçelerinin atık sularının arıtılması düşünülen Kırıkkale Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi tamamlanarak en kısa zamanda faaliyete geçmesi sağlanmalıdır.

11 Toprak ve erozyon sorunlarının çözümüne yönelik öneriler; İlimizde birinci derece Erozyona maruz kalan toprakların oranı genel arazilerimizin %50 si boyutuna ulaşmıştır. İlimizde rüzgar ve su erozyonu şeklinde görülen bu oran tehlike boyutlarındadır. Bu konu ile alınması gereken önlemler şu şekilde özetlenebilir;

12 Erozyon riski yüksel olan yetersiz toprak özelliklerine sahip, ıslaklık ve iklim şartları dolayısıyla işlenmeye uygun olmayan arazilerde tarım yapılmamalı, bu tip araziler mera olarak ayrılmalı, orman örtüsü altına alınması sağlanmalı. Yanlış toprak işlenmesi, yanlış ekim ve sulama önlenmelidir. Ayrıca taşkın önleme setleri yapılmalı, dere yatakları ıslah edilmelidir. Su kaynakları korunmalı, taban suyunun düşmesi sonucu oluşabilecek toprak tuzlanması önlenmeli. Yanlış kesim yapılmamalı, ağaçlandırmada ise yöresel iklim şartlarına uygun ağaç türleri seçilmelidir. Orman yöresinde oturan halkın ekonomik şartları iyileştirilmeli, köy, kasaba ve beldelerde çevre eğitimleri verilerek ağaç kesimleri önlenmelidir. Çayır ve mera alanlarının tahribi önlenmeli, mevcut alanlar geliştirilmeli ve meralar yaygınlaştırılarak hayvanların orman içinde yayılmaları önlenmelidir.

13 KIRIKKALE BELEDİYESİNİN ÇEVRE SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN HAZIRLADIĞI BAŞLICA PROJELER

14 İçilebilir Çeşme Suyu Projesi Kırıkkale halkının içmesuyunuhem sağlık hem de içilebilrlik açısından en iyi noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Mevcutiçmesuyuarıtma tesisimizin revize edilerek yeni yapılacak üniteyle birlikte Kırıkkale mizin içme suyu ihtiyacını karşılamış olacağız. Şehrin tamamı içme suyunu satın alarak ya da taşıyarak tüketmektedir. Yapılan anketlerde de şehrin içme suyu problemi %52 ile ilk sırada yer almaktadır. Bu sebepten sularımızı içilebilecek seviyede iyileştirebilmek için Türkiye genelinde bu çapta bir ilk olan ters ozmos sistemi kullanılacaktır. Temizvekesintisizsuteminiiçinyapılan çalışmalardan Çelik Boru Yapımı ve Su Deposu Yapımı ile alyapı problemleri çözüldü m uzunluğunda Çelik Boru hattı döşenmiştir. Su Deposu ise yapılan ilave depolarla toplam m³ ile 5 katına çıkarılmıştır.

15 Kırıkkale Şehir Su Depoları Scada Kontrol Projesi Şehir su depolarının güvenliği teknolojik bir biçimde sağlanacak ve böylece Kırıkkale halkına en güvenli şekilde su temini sağlanacaktır. Depo seviyelerinin ve vana açıklık oranlarının scada merkezinden izlenmesiyle su kaçaklarının önüne geçilebilecektir.

16 Kırıkkale Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Çevreye duyarlı olan Belediyemiz tarafından kısa zamanda Atık Su Arıtma Tesisi yapılacak ve bu şekilde şehir kirliliğinin önlenmesi sağlanacaktır. Kızılırmak ın kenarında kurulmuş olan ilimizde, tüm su ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra atık olan sularımızı çevreye zarar vermeden deşarj etmek projedeki temel amacımızdır.

17 Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi Halen uygulanmakta olan vahşi depolama yöntemini sonlandırarak günümüz teknolojisinden faydalanarak çöplerimizin nihai bertarafını sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir. Proje İhalesi sonuçlanmıştır. Proje inşaat aşamasındadır.

18 Geri DönüşümüD Mümkün n Olan Maddelerin Toplanması ve Geri Kazanımı Projesi Yaşam alanlarımızda kullanılmaz diyerek çöpe attığımız atıklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu halkımıza anlatmak ve geri dönüştürüldüğünde hammadde olan bu ürünlerin ayrı biriktirilerek toplanmasını sağlamak üzere düşünülmüş bir projedir. Bu proje düzenli atık deponi sahasının işleyişiyle eş zamanlı olarak uygulanacaktır

19 Atık Pillerin Ayrı Toplanması Projesi Atık pillerin ayrı olarak toplanması ve uygun şartlarda biriktirilmesi sağlanacaktır. Çevreye ve dolayısıyla insan sağlığına zararları olan atık pillerin pil toplama kutularında toplanarak bertarafı sağlanacaktır. Atık Pil kutularından 35 tanesi başta alışveriş merkezleri ve semt pazarlarına, 50 adedi ilköğretim okullarımıza ve kent merkezine de 15 tane olmak üzere toplam 100 adet yerleştirilmiştir.

20 Doğalgaz Çalışmaları Kırıkkale artık sisli ve kirli havadan kurtuldu. Temiz hava, modern bir şehir için çağın enerjisi Doğalgaz Kırıkkale ye getirildi ve halkımızın %70 i Doğalgaz kullanmaya başladı.

21 Genel Çevre Eğitimi Projesi Genel Çevre Eğitimi Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz Temizlik Kampanyaları ile yarının büyükleri olan çocuklarımıza çevre bilinci kazandırarak, duyarlı bireylerin oluşturulmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çocuklardan başlanarak yapılanbueğitim çalışmaları sonucunda uygulanacak çevre projelerinden daha fazla verim alınacağı tahmin edilmektedir.

22 Dinlediğiniz için Teşekkürler

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI

ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI MİSYONUMUZ Vakfın amacı, içinde yaşadığımız ortamda, teknolojinin ve endüstrinin sağlamış olduğu olanakların yanı sıra çevreye verdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla, çöp yönetimine

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN Gİ Rİ Ş Rize İli, Kuzeyden Karadeniz, doğudan Artvin, güneyden Erzurum, güneybatıdan Bayburt

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

K r kkale de Su. bir damla hayat

K r kkale de Su. bir damla hayat Kuruluflundan Günümüze bir damla hayat K r kkale Belediyesi A ustos-2008 Bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli olan, saf halde iken tadı ve kokusu bulunmayan su, hayatın olmazsa olmaz bir parçasıdır.

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR İLİ 2012 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

İZMİR İLİ 2012 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU İLİ 2012 YL ÇEVRE DURUM RAPORU -2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ A. Hava A.1.Hava Kalitesi 9 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar. 10 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar.. 13 A.4. Ölçüm

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3.

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı