ISL 108 GENEL MUHASEBE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISL 108 GENEL MUHASEBE"

Transkript

1 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karı veya zararını gösteren bir tablodur. Gelir Tablosu Hesapları Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir. Bu hesaplar, işletmenin sermayesinde meydana gelen artış, başka bir ifadeyle gelirleri ve sermayedeki azalışları bir başka ifadeyle giderleri gösterir. Bu bakımdan gelir tablosu hesapları gider ve gelir hesapları olarak ikiye ayrılmaktadır. 3 4 Gelir Tablosu Hesapları Gelir tablosunda yer alan hesap grupları aşağıda gösterilmiştir. 60 BRÜT SATIŞLAR 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 63 FAALİYET GİDERLERİ (-) 64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 69 DÖNEM NET KARI VE ZARARI 5 Gelir Hesapları ve Hesapların İşleyişi Gelir, işletmenin ana faaliyet konusuna giden mal ve hizmet satışlarından ve ana faaliyet konusu dışında kalan faiz, kira vs. biçimde elde edilen hasılat olarak ifade edilebilir. İşletmenin faaliyetleri sonucunda varlıklarında artış meydana getiren unsurlara gelir, bu unsurların izlendiği hesaplara gelir hesapları denir. İşletme gelirleri; ana faaliyetten elde edilen gelirler, ana faaliyet konusu dışında elde edilen gelirler olarak ikiye ayrılabilir. 6 1

2 Tekdüzen Hesap Planında Yer Alan Gelir Grupları: 60 BRÜT SATIŞLAR (ANA FAALİYETLE İLGİLİ GELİRLER) 600 Yurtiçi Satışlar Hs. 601 Yurtdışı Satışlar Hs. 602 Diğer Gelirler Hs. 64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR (ANA FAALİYET DIŞINDAKİ GELİRLER) 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hs. 641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hs. 642 Faiz Gelirleri Hs. 643 Komisyon Gelirleri Hs. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs. 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs. 646 Kambiyo Karları Hs. 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hs. 648 Diğer Olan Gelir ve Karlar Hs. 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 670 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hs. 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs. Gelir Hesaplarının Çalışma Kuralları Borç Gelir Hesapları Alacak Azalışlar(-) (Kapanışta) Artışlar(+)! Gelir Hesapların Çalışma Kuralları! Gelirlerdeki artışlar, hesabın alacak tarafına kaydedilir. Düzeltme yada ayarlama kayıtlarında borçlandırılır. Dönem sonunda borçlandırılarak 690. Dönem Kar veya Zarar Hesabına devredilir. Kalan vermezler. 7 8 Gelir Hesaplarının Çalışma Kuralları Borç Gelir Hesapları Alacak Azalışlar(-) (Kapanışta) (60, 64,67 Hesap Artışlar(+) Grupları) Azalışlar(-) (Kapanışta) Artışlar(+) 1.000(1) 1.000(2) 1.000(1) Borç 690 Dönem Karı veya Zararı Alacak Borç Giderler 690 Dönem Karı veya Zararı Gelirler Alacak Giderler Gelirler 1.000(2) 60 Brüt Satışlar Grubu (Ana Faaliyetle İlgili Gelirler) 60 Brüt satışlar grubu işletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan yurtiçi ve yurt dışı mal ve hizmet satışlarının toplam değeri ile holding ilişkisinde yan ve bağlı kuruluşlara yapılan yurtiçi ve yurt dışısatışlarıiçerir. Brüt satışlar içinde işletmenin mal ve hizmet satışlarının yanında ayrıca satışlarla ilgili diğer gelirlerde vardır. Bunlar devletin ihracatı teşvik amacıyla işletme lehine tahakkuk eden veya ödenen sübvansiyonlar, vergi iadeleri, vade farkları, ihracatla ilgili dönemiçindeortayaçıkankurfarklarıdır Brüt Satışlar Grubu (Ana Faaliyetle İlgili Gelirler) Brüt satışların oluşması için ödemenin yapılmış olması koşulu gerekli olmayıp, satışların gerçekleşmiş olması yeterlidir. Satışlar, hangi dönemde gerçekleşmiş ise o dönemin gelir tablosundayeralmalıdır. Brüt satışlara"katma Değer Vergisi" dahil edilmez. Brüt satışlar; yurt içi satışlar, yurt dışı satışlar ve diğer gelirler şeklinde bölümlenir. Brüt satışlar grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır: 600 Yurtiçi Satışlar Hs. 601 Yurtdışı Satışlar Hs. 602 Diğer Gelirler Hs. 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı Hesabın Kapsamı: Yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır. Gereksinime göre bölümlenebilir. İşleyişi: Satış gerçekleştiğinde veya ana faaliyet konusu gelirler tahakkuk ettiğinde bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında hesap, 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır

3 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı Örnek: Serdemir işletmesi tarihinde yarısı peşin, yarısı senet karşılığı olmak üzere TL lik mal satmıştır. Ayrıca% 18 KDV peşin tahsil edilmiştir. 100 Kasa Hesabı 121 Alacak Senetleri 600 Yurt İçiSatışlar 391 Hesaplanan KDV Mal Satış Borç Alacak Yurtdışı Satışlar Hesabı Yurt dışında satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da alınacak olan toplam değerlerin izlendiği hesaptır. İşletmenin gerek yurt dışına kendisinin yaptığı ihracat tutarları, gerekse ihracat kaydıyla aracı ihracatçı firmalara yapmış olduğu satışlar bu hesapta izlenir. Dönem içinde ihracat bedelinin transferlerinin gecikmesi nedeniyle ortaya çıkan lehteki kur farkları da bu hesapta izlenir Yurtdışı Satışlar Hesabı Yurtdışına satılan mal ve hizmetlerin karşılığında alınan ve alınacak değer Katma Değer Vergisi Kanunun 11/a maddesi gereğincekatmadeğervergisindenistisnatutulmuştur. İşleyişi: Satışlar gerçekleştikçe hasılat tutarı bu hesaba alacak yazılır. Satış tutarının Türk Lirası karşılığı malın gümrüktençıktığı tarihteki kur dikkate alınarak hesaplanır. Mal bedelinin transferleri tarihi ile malın gümrükten çıkış tarihi arasında ortaya çıkan olağan kur farkları da bu hesabın İhracattan Doğan Kur Farkları tali hesabındaizlenir. Dönem sonlarında hesap 690 DönemKarı veyazararı hesabınadevredilerekkapatılır. 601 Yurtdışı Satışlar Hesabı Serdemir işletmesi Fransa daki Constellation şirketine Euro karşılığı mal satmış tarihinde mal gümrükten geçtiği tarihte 1 Euro: 2,35 TL dir. 120 Alıcılar -Yurtdışı alıcılardan alacaklar Borç Alacak Yurtdışı Satışlar Fransa ya Mal Satışı Yurtdışı Satışlar Hesabı Mal bedeli tarihinde işletmenin A bankasındaki hesabına transfer etmiştir. Bu tarihte 1 Euro: 2,38 TL Borç Alacak 102 Bankalar Hs Alıcılar -Yurtdışı alıcılardan alacaklar 601 Yurtdışı Satışlar Mal Bedelinin Tahsili ve kur farkı Diğer Gelirler Hesabı Hesabın Kapsamı: İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikalarına uyma zorunluluğu karşısında oluşan, işletmenin faaliyet gelirleri düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrardesteklemeprimivb. gelirkalemleribuhesaptaizlenir. Hesabın İşleyişi: Dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları vb. tutarlar saptanarak ilgili hesababorç, buhesabaisealacakkaydedilir

4 602 Diğer Gelirler Hesabı Serdemir işletmesi yurtdışına sattığı mallardan ötürü devletten tarihinde 550 TL teşvik primi almıştır Borç Alacak 102 Bankalar Hs Diğer Gelirler 550 Teşvik Priminin bankaya yatırılması 64 Diğer Faaliyetlerden Olağan İşletmenin esas faaliyeti dışında, olağan faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin ve karların izlendiği gruptur. İşletmenin ana faaliyet dışı gelir ve karlarını, iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü gelirleri ile faiz ve diğer temettüler, kira gelirleri, menkul kıymet satış karları, kambiyo karları, gibi diğer faaliyetlerden elde edilen olağan gelir ve karlar oluşturur Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar Grubu Grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir; 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı 641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hesabı 642 Faiz Gelirleri Hesabı 643 Komisyon Gelirleri Hesabı 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı 646 Kambiyo Karları Hesabı 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı 649 Diğer Olağan 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri ve Karları Hesabı Hesabın Kapsamı: İşletmelerin, sermayelerine katıldıkları iştiraklerden elde ettikleri temettü (kar payı) gelirlerinin izlendiği hesaptır. Hesabın İşleyişi: işletmenin iştirakinden aldığı temettü gelirleri bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır İştiraklerden Temettü Gelirleri ve Karları Hesabı Serdemir işletmesi tarihinde ortak olmak amacıyla satın aldığı A. A.Ş. Hisse senetlerine isabeteden TLkar payını tahsil etmiştir Borç Alacak 100 Kasa Hesabı İştirakten Temettü Gelirleri -Temettü Gelirleri A. A.Ş. den tahsil edilen temettü gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri ve Karları Hesabı Hesabın Kapsamı: İşletmelerin, sermayelerine katıldıkları bağlı ortaklıklardan elde ettikleri temettü (kar payı) gelirlerinin izlendiği hesaptır. Hesabın İşleyişi: işletmenin bağlı ortaklığından aldığı temettü gelirleri bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır

5 641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri ve Karları Hesabı Örnek: Serdemir işletmesi tarihinde yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olmak amacıyla satın aldığı X A.Ş. Hisse senetlerine TL temettü geliri tahakkuk ettiğini öğrenmiştir Borç Alacak 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hs Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri -Temettü Gelirleri X. A.Ş. den temettü gelirinin tahakkuk etmesi Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri ve Karları Hesabı tarihinde tahakkuk eden temettü gelirini bankadaki hesaba aktarılmıştır Borç Alacak 102 Bankalar Hs Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hs X A.Ş. den tahsil edilen temettü Faiz Gelirleri Hesabı 642 Faiz Gelirleri Hesabı Hesabın Kapsamı: İşletmenin, kamu iç borçlanma senetlerinden elde ettiği faizler, mevduatlardan alınan faizler, iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan olan alacaklardan alınan faizler gibi kısa ve uzun vadeli mali yatırımlarından sağladığı faiz gelirlerinin izlendiğihesaptır. İşletmenin elde ettiği faiz gelirlerinin bazıları gelir vergisine ve fon payına tabidir. Devlet tahvili faizi, hazine bonosu faizi ve gelir ortaklığı senetlerinin faizli örnek gösterilebilir. Bu menkul kıymetlerin faizleri elde eden yönünden ticari kazanç sayılır ve tahsil edilmesi sırasında Gelir Vergisi Kanunun 94. Md. Göre vergikesintisiyapılarakgerikalantutarkişiveyakurumaödenir. Hesabın İşleyişi: Faiz gelirleri tahakkuk ettikçe bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır Faiz Gelirleri Hesabı 643 Komisyon Gelirleri Hesabı Serdemir işletmesi tarihinde A Bankasından aldığı hesap özetinde işletme lehine TL faiz tahakkuk ettiği ve faiz üzerinden %18 gelir vergisi kesildikten sonra kalan tutarın işletmenin banka hesabına geçirildiğini öğrenmiştir. 102 Bankalar Hs. -A Bankası 193Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hs. -Gelir vergisi Borç Alacak Faiz Gelirleri Hs A.bankasındakimevduata tahakkuk eden faiz Hesabın Kapsamı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışında, yan uğraşlardan dolayı tahakkuk eden komisyon gelirleri bu hesapta izlenir. Hesabın İşleyişi: Esas faaliyet konusu dışındaki bir işlemden dolayı tahakkuk eden komisyon gelirleri bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır

6 643 Komisyon Gelirleri Hesabı Serdemir işletmesi demir alım satımı ile uğraşmaktadır tarihinde Bursa da faaliyet gösteren Tonyalı Demir Çelik işletmesinin Karabük ten Mal almasına yardımcı olmuştur. Bu faaliyet sonrasında %18 KDV dahil TL komisyon geliri tahsil etmiştir Borç Alacak 100 Kasa Hesabı Komisyon Gelirleri Hs. 391 Hesaplanan KDV Hs. Komisyon geliri tahsili Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabın Kapsamı: Varlık hesapları için ayrılan karşılıkların iptal edilen tutarlarının izlendiği hesaptır. Hesabın İşleyişi: Varlık hesapları için ayrılan karşılıklar iptal edildiğinde bu hesabın alacağına, ilgili varlık hesabının borcuna kaydedilir. Dönem sonunda 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır Konusu Kalmayan Karşılıklar Serdemir işletmesi Soner Uslu ya senet karşılığında olarak %18 KDV dahil TL lik mal satmıştır. 121Alacak Senetleri Soner Uslu 600 Yurtiçi Satışlar Hs. 391 Hesaplanan KDV Hs. Mal Satışı Borç Alacak Konusu Kalmayan Karşılıklar Soner Uslu nun borcunu ödeyemeyeceği anlaşılmış ve işletmemize borcu kadar karşılık ayrılmıştır Borç Alacak 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs Alacak Senetleri Hs Senetli Alacağın Şüpheli Duruma Düşmesi Borç Alacak 654 Karşılık Giderleri Hs Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) Şüpheli TicariAlacak İçin karşılıkayırlması Konusu Kalmayan Karşılıklar İşletmemiz daha önce tamamı için karşılık ayırdığı Soner Uslu dan olan TL lik alacağının TL lik kısmını tarihinde tahsil etmiş, kalanın tahsil olanağı ortadan kalkmıştır. 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı Hesabın Kapsamı: Menkul kıymet (hisse senedi, tahvil, bono vb.) satış karlarının izlendiği hesaptır. Hesabın İşleyişi: Menkul kıymetler, alış değerlerinin üzerinde bir değerden satıldığında, ortaya çıkan kar bu hesabın alacağına, ilgili hesabın borcuna kaydedilir Borç Alacak 100 Kasa Hs. 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs.(-) 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs. Karşılık Tutarının İptali

7 100 Kasa Hesabı 653 Komisyon Giderleri 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı Serdemir işletmesi tarihinde geçici amaçla TL ye satın aldığı Göktaş şirketinin hisse senetlerini TL ye satmıştır. Ayrıca satış tutarı üzerinden %5 komisyon ödenmiştir Borç Alacak 110 Hisse Senetleri 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hisse senetlerinin karlı satılması Kambiyo ve Borsa Değer Artış Karları Hesabı Hesabın Kapsamı: İşletmenin yabancı paralı işlemlerden dolayı elde ettiği kambiyo karlarının izlendiği hesaptır. Hesabın İşleyişi: Yabancı paralı işlemlerden doğan karlar bu hesabın alacağına, ilgili hesabın borcuna kaydedilir. Dönem içerisinde ihracatla ilgili ortaya çıkan kur farkları, bu hesaba değil, 601 Yurtdışı Satışlar Hesabına kaydedilir Kambiyo ve Borsa Değer Artış Karları Hesabı Serdemir işletmesi tarihinde daha önce sattığı mallar karşılığında aldığı 500 Euro yu 1 Euro=2,45 TL den TL ye çevirmiştir. İşletme yabancı parayı aldığı tarihte 1 Euro=2,60 TL den kaydetmiştir. 100 Kasa Hesabı -TL Kasası Borç Alacak 100 Kasa Hesabı -Euro Kasası 646 Kambiyo ve Borsa Değer Artış ve Karları 500 Euro nun TL ye çevrilmesi Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı Hesabın Kapsamı: İşletmenin dönem sonunda hesapladığı reeskont faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır. Hesabın İşleyişi: işletmenin senetli borçlarına dönem sonunda yapılan reeskont işlemi sonucunda hesaplanan reeskont tutarı, 322 Borç Senetleri Reeskontu hesabının borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilir Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı Serdemir işletmesi tarihinde 321 Borç Senetleri Hesabına kayıtlı TL lik borcun vadesi ve faiz oranı % 20 dir. İşletme bilanço gününde senedini tasarruf değeri ile değerlemeye karar vermiştir. 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı Borç Alacak 322 Borç Senetleri Reeskontu Hs.(-) Reeskont Faiz Gelirleri Hs Borç Senetleri Reeskont Tutarının Kaydı Borç Alacak 657 Reeskont Faiz Giderleri Hs Borç Senetleri Reeskontu Hs.(-) Borç Senetleri Reeskont Tutarının Kaydı

8 649 Diğer Olağan Hesabın Kapsamı: Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen diğer olağan gelir ve karların izlendiği hesaptır. Hesabın İşleyişi: Diğer olağan gelir ve karlar, ilgili hesabın borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilir. 100 Kasa Hesabı -TL Kasası 649 Diğer Olağan Demir ticareti ile uğraşan Serdemir işletmesi tarihinde kira geliri olarak TL tahsil edilmiştir Borç Alacak Diğer Olağan Gelir ve Karlar Tahsil edilen kira geliri Olağandışı Gelir ve Karlar Grubu İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayan, sık sık veya düzenli olarak ortaya çıkmayan olay ve gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan gelir ve karların yer aldığı gruptur. İşletmenin olağandışı gelir ve karları duran varlık satış karları, önceki dönem gelir ve karları, sayım fazlaları, alınan tazminatlar ve benzer gelir ve karlardan oluşur. Grupta yer alan hesaplar şunlardır; 671 Önceki Dönem 679 Diğer Olağandışı 671 Önceki Dönem Hesabın Kapsamı : İçinde bulunulan dönemden önceki dönemlere ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata ya da unutulma nedeniyle yansıtılamayan gelirlerin ve karların izlendiği hesaptır. Hesabın İşleyişi: Önceki dönemleri ait gelir ve karlar bu hesabın alacağına kaydedilir Önceki Dönem Örnek: İşletme, aktifinde kayıtlı demirbaşını tarihinde %18 KDV hariç TL.ye peşin satmıştır. Demirbaşın aktifteki değeri TL. olup, birikmiş amortismanları ise TL dir. 100 Kasa Hs. 257 Birikmiş Amortismanlar Hs. / /201.. Borç Alacak 255 Demirbaşlar Hs. 391 Hesaplanan Kdv Hs. 549 Özel Fonlar Hs. Maddi Duran Varlığın Karlı Satılması Önceki Dönem Serdemir işletmesi 2012 döneminde karlı olarak sattığı duran varlıktan ayırdığı 500 lik yenileme fonunu 2013 yılında kullanmaktan vazgeçmiştir Borç Alacak 549 Özel Fonlar Hs Önceki Dönem Gelir ve Karları Hs. 500 Yenileme fonunun gelirlere aktarılması

9 679 Diğer Olağandışı Hesabın Kapsamı: Diğer olağandışı gelir ve karlar hesabı, işletmenin arızi nitelik taşıyan ve daha önce açıklanan hesapların kapsamına girmeyen gelir ve karların izlendiği bir hesaptır. Hesabın İşleyişi: Diğer olağandışı gelir ve karlar tahakkuk ettikçe, ilgili hesabın borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilir. 679 Diğer Olağandışı Örnek: İşletme, aktifinde kayıtlı demirbaşını tarihinde %18 KDV hariç TL.ye peşin satmıştır. Demirbaşın aktifteki değeri TL. olup, birikmiş amortismanları ise TL dir. 100 Kasa Hs. 257 Birikmiş Amortismanlar Hs. / /201.. Borç Alacak 255 Demirbaşlar Hs. 391 Hesaplanan Kdv Hs. 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs. Maddi Duran Varlığın Karlı Satılması Gelir Hesaplarının Kapatılması Gelir Hesaplarının Kapatılması Gelir ve gider hesapları işletmenin faaliyet sonucunu oluşturan hesaplardır. Sonuç hesapları olarak da isimlendirilen bu hesapların, işletme faaliyet sonucunu ortaya koyabilmesi için dönem sonunda gerekli ayarlama ve düzeltme kayıtları yapıldıktan sonra 690 Dönem Kar veya Zarar Hesabına devredilerek kapatılması gerekir. Serdemir A.Ş. nin aşağıda alacak kalanı veren gelir hesaplarının gelir tablosuna aktarılmasını yapınız. 600 Yurtiçi Satışlar Hs TL 601 Yurtdışı Satışlar Hs TL 602 Diğer Gelirler Hs TL 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hs TL 641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hs TL 642 Faiz Gelirleri Hs TL 643 Komisyon Gelirleri Hs TL 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs TL 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs TL 646 Kambiyo Karları Hs. 800 TL 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hs TL 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hs TL 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hs TL 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs. 500 TL 52 Gelir Hesaplarının Kapatılması Kaynakça 600 Yurtiçi Satışlar Hs. 601 Yurtdışı Satışlar Hs. 602 Diğer Gelirler Hs. 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hs. 641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hs. 642 Faiz Gelirleri Hs. 643 Komisyon Gelirleri Hs. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs. 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs. 646 Kambiyo Karları Hs. 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hs. 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hs. 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hs. 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs. 31/12/201 Borç Alacak Dönem Kar/Zarar Hs Gelir Hesaplarının Dönem Kar/Zarara Devri Nalan AKDOĞAN, Orhan SEVİLENGÜL, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitapevi, Ankara. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, Ankara, Orhan Sevilengül, Çözümlü Muhasebe Problemleri, Gazi Kitapevi, Ankara, Abdullah Karakaya, Genel Muhasebe Ders Notları, Safranbolu, Ahmet Vecdi CAN/ Sakarya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ders Notları Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitapevi. CEMALCILAR, Ö., "Muhasebenin amaçlarına Ulaşmada Muhasebenin Kuramsal Yapısına Bağlılığın Gereği ve Önemi", Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak No lu TMS- Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar IASC, International Accounting Standards Committee, International Accounting Standards 1999, London,

10 Teşekkür Ederim Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, iyi çalışmalar dilerim 55 10

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan

Detaylı

MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar Yrd.Doç. Dr. Murat Yıldırım muratyildirim@karabuk.edu.tr Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar, herhangi

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

17. Bölüm UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

17. Bölüm UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 17. Bölüm UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Yabancı paralı işlemlerin gerek

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2006 da 99, 2007 de 98 aracı kurumun verileri toplulaştırılmıştır. Bu bölümde incelenen veriler, 2006 yılı için 99, 2007

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Denetçi Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı