500 milyon lira harcadýk"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "500 milyon lira harcadýk""

Transkript

1 Orman Ýþletmede devir teslim Çorum Orman Ýþletme Müdürü Halil Oflu' nun tayininin Samsun Orman Ýþletme Müdürlüðüne çýkmasý nedeniyle yerine Orman Kadastro Baþmühendisi Orhan Çatalçam atandý. Görev devir tesliminin ardýndan Oflu ve Çatalçam Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. Vali Baþköy Oflu ve Çatalçam'ý yeni görevlerinden dolayý tebrik etti. 3 TE Ölü bulunan coðrafya öðretmeni topraða verildi Evinde ölü bulunan coðrafya öðretmeni, Çaðlar Ulaþ Kara, dün gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Bayramýn ikinci günü evinde kýz arkadaþý tarafýndan ölü olarak bulunan Çaðlar Ulaþ Kara'nýn cenazesi Ankara'da yapýlan otopsi ardýndan ailesine teslim edildi. Özel bir dersanede coðrafya öðretmeni olarak görev yapan... 4 TE 01 AÐUSTOS 2014 CUMA 40 KURUÞ "300 milyon lira gelir elde ettik 500 milyon lira harcadýk" Borusan OSB'ye kreþ açacak Borusan'ýn "Annemin Ýþi Benim Geleceðim" sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda 10 organize sanayi bölgesinde inþa edeceði "Borusan Neþe Fabrikasý" kreþ ve gündüz bakým evlerinin ilki Adýyaman'da hizmete girdi. Kreþlerden Çorum OSB'ye de açýlacak. Borusan Neþe Fabrikasý'nýn açýlýþ töreni Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý temsilcileri ve Borusan Holding CEO'su Agah Uður'un katýlýmýyla gerçekleþti. 5 TE Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'nden þehit ailesine ziyaret Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Kilis Hilal Tepe'de bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlýðý 1 hudut taburu 3 bölük komutanlýðýnda vatani görevini yaparken mayýn taramasý sýrasýnda þehit düþen Kemal Güccan'ýn ailesine bayram ziyaretinde bulundu. 2 DE Sakarya Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðý'na atanan Ali Sormaz, göreve baþladý. Defterdar Ali Sormaz basýn mensuplarý ile bir araya gelerek deðerlendirme yaptý. Erzincan'da ve Sakarya'da Defterdar olarak görev yaptýðýný kaydeden Sormaz, bu bilgi birikimi ve tecrübesi ile Çorum'a kaliteli hizmet sunacaðýný ifade etti. Çorum'un bölgesinde sanayi ve tarým konusunda kendini ispat ettiðini dile getiren Sormaz, Çorum'un Anadolu'nun yýldýzlarýndan birisi olduðunu söyledi. MHP'den Fatih Gök'e tebrik 5 TE Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Teþkilatý, Kamu Sen Ýl Temsilciliðine seçilen Fatih Gök'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete MHP Ýl Baþkaný Dr. Vahit Demiran, Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katýldý. Ali Sormaz 4 TE Engin Nurþani, cumartesi günü Saðmaca'da Türk Halk Müziði'nin sevilen seslerinden Engin Nurþani, 2 Aðustos Cumartesi günü Kuþsaray Köyü Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri'nde Çorumlu hayranlarýyla buluþacak. Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri Ýþletme Sahibi Recep Gür'ün verdiði bilgiye göre, Engin Nurþani'nin yaný sýra yerel sanatçýlar Berkant Bolat, Gözde Özsoy ve... 3 TE Harun ve Büþra hafta sonu evleniyor Fevziye-Hasan Cesur çiftinin oðlu Harun ile Ayþe-Þükrü Saltan çiftinin kýzý Büþra dünya evine girecek. 7 DE Liseler için tercih maratonu baþladý Milli Eðitim Bakanlýðý, bu yýl ilk kez uygulanan ortak sýnavlar sonucuyla yapýlacak lise yerleþtirmeleri için tercihleri almaya baþladý. Tercih süreci 8 Aðustos Cuma günü sona erecek. 10 DA Seçim yasaklarý baþladý 10 Aðustos'ta yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan belirlenen seçim yasaklarý dün itibariyle baþladý. Bu arada yurt dýþý temsilciliklerinde oy verme iþlemi de baþladý. Ýlk turu 10 Aðustos'ta yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan belirlenen seçim yasaklarý dün itibariyle baþladý. 7 DE OKUYUCU MEKTUBU Kaldýrýmlar, çilekeþ yalnýzlarýn annesi; Kaldýrýmlar, içimde yaþamýþ bir insandýr. Kaldýrýmlar, duyulur, ses kesilince sesi; Kaldýrýmlar, içimde kývrýlan bir lisandýr. (Necip Fazýl Kýsakürek) Kent Konseyi Baþkaný Sayýn Turhan Candan'a Açýk Mektup Sayýn Candan; Geçtiðimiz günlerde oy birliði ile Kent Konseyine baþkan seçildiniz. Öncelikle yeni görevinizi kutlar, baþarýlar dileriz. Sizi beyefendi kiþiliðiniz ve sorumluluðunun bilincinde ciddi bir kamu görevlisi kimliðinizle tanýyoruz. Belediye Baþkan Yardýmcýlýðýný yürütürken böylesine önemli bir oluþumunda yükümlülüðünü üstlenmenizi kentimiz için bir þans olarak deðerlendiriyoruz. 5 TE

2 2 YILDIZ AJANDA Ýmsâk : 03:43 Güneþ : 05:29 Öðle : 12:54 Ýkindi : 16:46 Akþam : 20:06 Yatsý : 21: Ay, 31 Gün, 31. Hafta ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Tabip Odasý'ndan bayram ziyaretleri Çorum Tabip Odasý yönetim kurulu Ramazan Bayramý dolayýsýyla bir dizi kutlama ziyareti yaptý. Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr Mustafa Azak, Yönetim Kurulu üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla ve Uzm. Dr. Mustafa Sungur ile birlikte Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Acil ve Çocuk Acil Polikliniklerini, Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesini, Özel Elitpark Hastanesini, Çorum Özel Hastanesini ve Özel Saðlýk Diyaliz Merkezini ziyaret ederek çalýþanlarýn ve hastalarýn bayramýný tebrik ettiler. Bahadýr YÜCEL Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'nden þehit ailesine ziyaret Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Kilis Hilal Tepe'de bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlýðý 1 hudut taburu 3 bölük komutanlýðýnda vatani görevini yaparken mayýn taramasý sýrasýnda þehit düþen Kemal Güccan'ýn ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Çorum Þehit Aileleri ve Gazileri Derneði Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen ve yönetim kurulu üyeleri Mevlüt Özçiftçi ve Nurettin Kaya katýldý. Þehit'in babasý Fevzi Güccan ve abisi Rahmi Güccan, bu ziyaretten çok mutlu olduklarýný ve ilk defa birilerinin bayramlaþmak için kapýlarýný açtýklarýný belirttiler.haber Servisi Ýyi kimsenin kalbinde iyi, kötü kimsenin kalbinde kötü düþünceler dolaþýr. Ýbn-i Hibbân "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri DOST HEDÝYESÝ Taze bir belgizar aldým dostumdan Kokusu miski amber güle ne minnet Dar günümde gelir tutar elimden Yar yardým ederse ele ne minnet Ýþte gönül sever böyle dostunu Sevgi ile serer eve postunu Ellerin sözleri bana kar etmez Ýpekten yapýlan çula ne minnet Aþýk maþukundan olur mu usanmak Aðzý þeker ezer dili bal kaymak Hakiki dostta olur mu doymak Arýnýn yaptýðý bala ne minnet Can ciðer dostuna kýymet biçilmez Bahar gelmeyince güller açmaz Dünya dönmeyince güneþ tutulmaz Ay benden olunca yýldýza ne minnet Yar elinden bade içsem az gelir Kýþlar geçer bahar ile yaz gelir Sevgi ile buse alsam az gelir Naz ile sevdayý eðlemem minnet Pir elinden bade içtim doymadan Arý gibi bir çiçeðe konmadým Haydut olup insanlarý soymadým Bu yalan dünya ya eylemem minnet Suyumu soðutsalar teni mi yýksalar Götürseler mezarýma koysalar Sorgu melekleri sual sorsalar Hak yardým ederse cana ne minnet Rýza Koçak aþk derdinden ölür ise Caný sýhat bulur canan gelirse Çok insanlar kast eðleyip durursa Hak yardým ederse kula ne minnet HAVA DURUMU Rýza Koçak Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus ( LPG li Orijinal ) Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: AÐUSTOS 2014 CUMA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,142 2,143 EUR 2,868 2,869 STERLiN 3,614 3,615 JPY YENi 0,208 0,209 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER MACÝTOÐLU ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MH. M.A.ERSOY CD.NO:146/B GAZÝ ECZANESÝ TEL: DR. ÝLHAN GÜREL CD. NO:27/17 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Orman Ýþletmede devir teslim Çorum Orman Ýþletme Müdürü Halil Oflu' nun tayininin Samsun Orman Ýþletme Müdürlüðüne çýkmasý nedeniyle yerine Orman Kadastro Baþmühendisi Orhan Çatalçam atandý. Görev devir tesliminin ardýndan Oflu ve Çatalçam Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. Vali Baþköy Oflu ve Çatalçam'ý yeni görevlerinden dolayý tebrik etti. ORHAN ÇATALÇAM KÝMDÝR? Orhan Çatalçam 1992 Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliði bölümünden mezun oldu yýlýnda Çoruh Üniversitesinde Yüksek Lisansýný tamamladý. Kastamonu' da yevmiyeli Mühendis, Ankara Orman Ýdaresi Planlama Dairesinde Mühendis olarak, Gölpazarý ve Salýpazarý Ýþletme Þeflikleri, Samsun Orman Ýþletme Müdürlüðü Müdür Yardýmcýsý ve 123 nolu Orman Kadastro Komisyon Baþkanlýðý yaptýktan sonra Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðüne Müdür olarak atanmýþtýr. Orhan Çatalçam evli ve 2 çocuk babasý. Yýlmaz MERT Meclis Baþkaný Kaya'dan köy ziyaretleri Baþkan Çatma personelle bayramlaþtý Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma bayram sonrasý ilk mesai günü Belediye personeli ile makamýnda bayramlaþtý. Belediyede görev yapan memur, iþçi ve þirket elemanlarý ile ayrý, ayrý bayramlaþan Çatma "Ýskilip'e hizmet adýna gayretle görev yapan tüm çalýþma arkadaþlarýma teþekkür ediyor, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamý temennisi ile saðlýk, huzur ve mutluluklar diliyorum" dedi. Yýlmaz MERT Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Laçin ve köylerinde bir dizi ziyaret gerçekleþtirdi.laçin ziyaretleri kapsamýnda Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, ilçe merkezinde bulunan Özel Çorum Bakým Merkezi ile ilçedeki dört köyü ziyaret etti. Karasoku köyündeki park açýlýþýna katýlan Meclis Baþkaný Kaya, Muhtar Mustafa Diþkaya'nýn eþliðinde köy halký ile bir araya geldi. Yine Meclis Baþkaný Kaya, Doðanlar, Çamlýpýnar ve Çamlýca köylerini ziyaret etti. Doðanlar Köyü Muhtarý Metin Þenol, Çamlýca Köyü Muhtarý Yaþar Özdilli ve Çamlýpýnar Köyü Muhtarý Hüseyin Al ile görüþen Meclis Baþkaný Kaya, ziyaretlerinde köyün ve köylünün sorunlarýný dinledi. Ziyaretlerinde Meclis Baþkaný Kaya'ya Laçin Ýl Genel Meclis Üyesi Ömer Çatalpelit, Laçin AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki, Laçin eski Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ eþlik etti. Ayrýca Meclis Baþkaný Kaya, ziyaretleri sýrasýnda Hamamözü Belediye Baþkaný Bahattin Destebaþ ile de karþýlaþarak görüþtü. Haber Servisi Bayat'tan Erdoðan'a destek Engin Nurþani, cumartesi günü Saðmaca'da Bayat'ta bulunan sivil toplum örgütlerinden Anadolu Gençlik Derneði, Yüksekokul Yaptýrma ve Yaþatma Derneði, Eðitim Birsen, Diyanet Sen, Saðlýk Sen, Bem Bir Sen ve Muhtarlar Derneðinin birleþerek oluþturduðu Bayat Milli Ýdare Platformu üyeleri Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a destek olmak amacýyla, Bayat Ziraat Bankasýnda toplanarak baðýþta bulundular. Platform sözcüsü Adem Okumuþ, Baþbakan ve Cumhurbaþkaný adayý Recep Tayyip Erdoðan'ýn seçim kampanyasýna baðýþta bulunan kiþi sayýsýnýn bine yaklaþtýðýný ifade etti. Haber Servisi Türk Halk Müziði'nin sevilen seslerinden Engin Nurþani, 2 Aðustos Cumartesi günü Kuþsaray Köyü Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri'nde Çorumlu hayranlarýyla buluþacak. Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri Ýþletme Sahibi Recep Gür'ün verdiði bilgiye göre, Engin Nurþani'nin yaný sýra yerel sanatçýlar Berkant Bolat, Gözde Özsoy ve Reha Palabýyýk'ýn sahne alacaðý müzik þöleni saat 18.00'da baþlayacak. Konser menüsü ise salata, serpme zeytinyaðlýlar, peynir, ordövr tabaðý, meyve, ana yemek ve ara sýcaktan oluþuyor. Ýþletme Sahibi Recep Gür, konser için biletlerin Özdoðanlar Kavþaðý'nda hizmet veren Gür Dayýoðlu Kebap ve Çorba Salonu'ndan temin edilebileceðini ifade etti. Haber Servisi YÝTÝK Elazýð Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Fahri kýzý Hatice Tekin

4 4 Ölü bulunan coðrafya öðretmeni topraða verildi Evinde ölü bulunan coðrafya öðretmeni, Çaðlar Ulaþ Kara, dün gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Bayramýn ikinci günü evinde kýz arkadaþý tarafýndan ölü olarak bulunan Çaðlar Ulaþ Kara'nýn cenazesi Ankara'da yapýlan otopsi ardýndan ailesine teslim edildi. Özel bir dersanede coðrafya öðretmeni olarak görev yapan Kara'nýn cenazesi önceki akþam Hacý Bektaþ Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi morguna konuldu. Dün vakfýn morgundan alýnan cenaze için tören düzenlendi. Ailesi, yakýnlarý mesai arkadaþlarýnýn katýldýðý tören ardýndan Kara'nýn cenazesi merkeze baðlý Kavacýk Köyü'ne götürüldü, burada kýlýnan cenaze namazýndan sonra topraða verildi. Ölüm nedeninin Ankara'dan gönderilecek otopsi sonuçlarý ile belli olacaðý ifade edildi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Teþkilatý, Kamu Sen Ýl Temsilciliðine seçilen Fatih Gök'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete MHP Ýl Baþkaný Dr. Vahit Demiran, Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katýldý. Bireysel kredi kartý harcamalarý 18 Temmuz 2014 itibarýyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 279 milyon TL azalýþla 73.5 milyar TL'ye geriledi. Kredi kartý harcamalarýnýn 35.1 milyar TL'sini taksitli, 38.3 milyar TL'sini taksitsiz harcamalar oluþturdu. Taksitli kredi kartý harcamalarý "taksit" sýnýrlamasýnýn getirildiði 1 Þubat'a göre 12 milyar 723 milyon TL tutarýnda azaldý. Kredi hacmi artarken, kredi kartý harcamalarý geriledi. 18 Temmuz 2014 itibarýyla kredi hacmi bir önceki haftaya göre 1 milyar 990 milyon TL artýþla 1 trilyon milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartý harcamalarý 1 milyar 279 milyon TL azalýþla 73.5 milyar TL'ye geriledi. Kredi kartý harcamalarýnýn 35.1 milyar TL'sini taksitli, 38.3 milyar TL'sini taksitsiz harcamalar oluþturdu. Taksitli kredi kartý harcamalarý "taksit" sýnýrlamasýnýn getirildiði 1 Þubat'a göre 12 milyar 723 milyon TL tutarýnda azaldý. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Haftalýk Bülteni'nde açýkladýðý geçici verilere göre; bankacýlýk sektöründe krediler toplamý (mali kesime verilenler dâhil) 18 Temmuz 2014 itibarýyla 11 Temmuz haftasýna göre 1 milyar 990 milyon TL tutarýnda artýþla 1 trilyon 130 milyar 785 milyon TL'den 1 trilyon 132 milyar 775 milyon TL'ye yükseldi. Krediler 2013 yýlý sonuna göre yüzde 6.4 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine göre ise yüzde 20.7 oranýnda artýþ gösterdi. 18 Temmuz 2014 itibarýyla mali kesim hariç krediler toplamý bir MHP'den Fatih Gök'e tebrik Ýl Baþkaný Demiran, Kamu Sen Ýl Temsilciliðine getirilen Fatih Gök'ü tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Kamu Sen'in, kamu çalýþanlarýnýn haklarýný korumaya yönelik yaptýðý çalýþmalar ile takdir toplayan bir sendika olduðunu kaydeden Demiran, "MHP olarak her zaman sizlerin yanýndayýz. Birlik ve beraberlik için ülkemiz için hizmet etmeye her zaman hazýrýz" ifadelerini kullandý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kamu Sen Ýl Temsilcisi Fatih Gök ise "Biz sizleri yuvadan biri olarak görüyoruz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Kredi kartýna taksit sýnýrlamasý tuttu YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintinin yapýlacaðý bölge saatler ve etkilenecek yerler þöyle: tarihinde saatleri arasýnda: Ayar Köyü. önceki haftaya oranla 1 milyar 329 milyon TL artýþla 1 trilyon 35 milyar 100 milyon TL'den 1 trilyon 36 milyar 429 milyon TL'ye yükseldi. Mali kesim hariç kredilerde, 2013 yýlý sonuna göre 67 milyar 623 milyon TL tutarýnda, yüzde 7 oranýnda artýþ yaþandý. Geçen yýlýn ayný dönemine göre ise 180 milyar 860 milyon TL tutarýnda, yüzde 21.1 oranýnda artýþ yaþandý. -TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ MÝLYAR TL- 18 Temmuz 2014 itibarýyla mali kesim hariç, katýlým bankalarýnýn dâhil edildiði tüketici kredileri bir önceki haftaya göre; yüzde 0.1 oranýnda artýþla 262 milyar 696 milyon TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 2013 yýlý sonuna göre yüzde 5.9 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine oranla yüzde 15.5 oranýnda artýþ gösterdi. -KONUT KREDÝLERÝ MÝLYAR TL- Tüketici kredilerinin daðýlýmý incelendiðinde konut kredileri 18 Temmuz 2014 itibarýyla 115 milyar 875 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Konut kredileri bir önceki haftaya göre; yüzde 0.2 oranýnda artarken, 2013 yýlý sonuna göre yüzde 5.2, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 13.3 oranýnda artýþ gösterdi. -TAÞIT KREDÝLERÝ 7.3 MÝLYAR TL- Taþýt kredileri 18 Temmuz itibarýyla 11 Temmuz'a göre 43 milyon TL azalýþla 7 milyar 337 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. 18 Temmuz itibarýyla taþýt kredileri 2013 yýlý sonuna göre yüzde 14.3 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 11 oranýnda geriledi. -ÝHTÝYAÇ KREDÝLERÝ 91.7 MÝLYAR TL- 18 Temmuz 2014 itibarýyla bankacýlýk sektörünün verdiði ihtiyaç kredileri bir önceki haftaya göre; 17 milyon TL artarak 91 milyar 743 milyon TL oldu. Ýhtiyaç kredileri 2013 yýlý sonuna göre yüzde 6 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine oranla yüzde 14.5 oranýnda arttý. -BÝREYSEL KREDÝ KARTI HARCAMALARI GERÝLEDÝ- Bireysel kredi kartý harcamalarý 18 Temmuz 2014 itibarýyla bir önceki haftaya göre; yüzde 1.7 oranýnda azalýþla 73 milyar 456 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Bireysel kredi kartý harcamalarý 2013 yýlý sonuna göre yüzde 10.9 oranýnda, 2013 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 5.1 oranýnda azalýþ gösterdi. Kredi kartýna yönelik düzenlemelerin getirildiði 1 Þubat 2014'e göre ise bireysel kredi kartý harcamalarý 18 Temmuz itibarýyla 10 milyar 693 milyon TL tutarýnda, yüzde 12.7 oranýnda geriledi. -TAKSÝTLÝ KREDÝ KARTI HARCAMALARI GERÝLEMEYÝ SÜRDÜRDÜ- 18 Temmuz itibarýyla bireysel kredi kartý harcamalarýnýn 35 milyar 149 milyon TL'sini taksitli harcamalar, 38 milyar 306 milyon TL'sini taksitsiz harcamalar oluþturdu. 18 Temmuz itibarýyla taksitli kredi kartý harcamalarý bir önceki haftaya göre yüzde 0.2 oranýnda gerilerken, geçen yýlýn ayný dönemine göre ise yüzde 21.4 oranýnda geriledi. Kredi kartýna taksit sýnýrlamasýnýn getirildiði 1 Þubat 2014'e göre ise taksitli kredi kartý harcamalarý yüzde 26.6 oranýnda, 12 milyar 723 milyon TL tutarýnda azalýþ gösterdi. 18 Temmuz itibarýyla taksitsiz kredi kartý harcamalarý bir önceki haftaya göre yüzde 3 oranýnda azalýrken, geçen yýlýn ayný dönemine göre ise yüzde 17.1 oranýnda artýþ gösterdi. Mahir ODABAÞI BAYRAM ZÝYARETLERÝNDE GÖZE TAKILANLAR Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bayramlarýn hayatýmýzda önemli bir yeri vardýr. Bayramlar vesile kýlýnarak çalýnmayan ziller çalýnýr, açýlmayan kapýlar açýlýr. Öpülmeyen eller öpülür. Ýçilmeyen çaylar içilir. Alýnmayan gönüller alýnýr, bazen de o gönüllerden çýkýlmaz artý veya eksi olarak bir ömür boyu kalýnýr. Diðer taraftan bayram ziyaretleri insanlarý tanýma noktasýnda da önem arz eder. Özellikle ilçelere, köylere doðru gidildiðinde yazýyý çiziyi sevenler, toplumda olup bitenlere farklý gözlükten bakmaya çalýþanlar için epey malzeme verir. Anadolu insaný doðaldýr, candandýr, misafirperverdir. Ýyi dediði zaman kolay kolay kötü demez, kötü dediði zamanda iyi demez. Halk tabiri ile lafýný çekmeden, toplum içinde kýrýlýr mý kýrýlmaz mý diye düþünmeden LOMBUDA konuþabilen bir yapýya sahiptir. Özellikle köylerde, ilçelerde bayram için diðer þehirlerden gelen akrabalarýnýn, köylülerinin üniversitede okuyanlarýna, amir - memur olmuþ çocuklarýna, damatlarýna, gelinlerine ayrý bir önem verir. Bayram ziyareti nedeniyle kapýsýný açan o öðrencilere, gelinlere, damatlara 70'lik teyzemiz, amcamýz 'OÐLUMUZ, GELÝNÝMÝZ HOÞ GELDÝN' deyip bir annebaba sýcaklýðýyla sarýlmaya çalýþýrken, diðer taraftan ta ikram için tabiri caizse pervane olur. Kendince deðerli olan ceviz, sucuk, bal, pestil turþu, kabak, süt, yoðurt vs. türü elinde eteðinde ne varsa sofraya döker. Dökmekle de kalmaz doðal saflýðýnda samimiyetle ''oðlumuz, kýzýmýz, gelinimiz HADÝ YÝYÝVÝN, YÝYÝVÝN'' diye durmadan ýsrar eder. Bu kadar doðal saflýðýnda misafirperverlik her millete nasip olmaz. Bu olsa olsa öz benliðini kaybetmemiþ güzel ülkemin güzel insanlarýna nasip olur. Temennimiz bu güzel hasletlerin þehirleþmenin getirdiði apartman hayatýyla beraber kaybolmamasýdýr. Bir öðretmenimiz çocuklar, þunu asla unutmayýn: ''Ýnsan, makamla mekânda farklý olmalý. Makamdaki ciddiyet mekânda (evine gelen misafirlerine) ayný olursa kibir olur. Evdeki samimiyet makamda ayný olursa bu seferde görevde ciddiyetsizlik oluþur. Gelecekte farklý görevlerde olacaksýnýz, bunun için terazinin okkasýný iyi ayarlamanýz gerekir '' diye nasihatte bulunmuþtu. Bizim nesil misketle büyürken, þimdiki nesil disketle büyüyor. BÝZ ANNE - BABALAR ÇOCUKLARIMIZI GALÝBA ÝYÝ YETÝÞTÝREMÝYO- RUZ. Bu deðiþim hayatýn her alanýnda açýkça fark ediliyor. Ýsterseniz bu konuda yukarýda izah etmeye çalýþtýðým mevzu ile ilgili olarak bir örnek vereyim. Büyükþehirde memur - amir olarak görev yapan oðlunuz, kýzýnýz, geliniz veya damadýnýz bayram ziyareti için köye geldi. Bayram günü köydeki akrabanýzýn veya sevdiðiniz bir komþununuz evine giderken gurbetten gelen çocuklarýnýzý da götürdünüz yaþýndaki teyzemiz, amcamýz kapýda sizleri ve misafir çocuklarýnýzý görünce bir taraftan ' O BUYRUN, BUYRUN derken, diðer taraftan hanýmýna: ' Haným bak aðýr misafirlerimiz gelmiþ. Malýnýn gittiðine bakma, yüzünün aðardýðýna bak. Dökül saçýl ' türü samimiyet esprileri yapýyor. Bu arada teyze de geldi, '' yavrum hoþ geldiniz, sefalar verdiniz' diyerek sarýlýyor. Ama oðlunuz, kýzýnýz, geliniz, damadýnýz zoraki sarýlýyor. Kurulan sofraya oturmaya gerek duymuyor. 'Ben tokum, onu sevmiyorum' diyor. Peþinden teyze baþka bir þeyler ikram etmeye çalýþýyor ama ayný tür gerekçeler. Kýzýnýzýn veya oðlunuzun baþka þehirden; öðretmen, hâkim, savcý, doktor vs. olan eþleri o ortamda yaþça en küçükler. Fakat gelin görün ki, 70'lik ninemiz veya dedemiz sofra kurmak için koþtururken, çay dökmeye çalýþýrken bizimkiler yerinden oynamýyor. Daha da olmadý ' benim çayým açýk olabilir mi?' türü konuþabiliyor. Çocuklarýnýzýn bu rahatlýðý karþýsýnda siz anne- babalar için için kendinizi yiyorsunuz. Belki de çocuklarýnýzýn o açýðýný kapatma adýna anne-baba olarak siz yardým etmeye çalýþýyor ve lisani halle, ''KI- ZIM SANA SÖYLÜYORUM, GELÝNÝM SEN ANLA'' diye haykýrýyorsunuz ama NAFÝLE Tabi bu arada siz evden ayrýldýktan sonra teyzemiz - dedemiz, ''Oðlan iyi de, gelin çok kibirli veya gelin iyi de damadý kibirli'' türü dedi - kodu yapmaya. Diðer taraftan da bir daha bayrama geldiklerinde o kadar samimi olmaz. Belki de mecburiyetten evin kapýsýný açar ama gönül kapýsýný kapatýr. Bulduðu her fýrsatta olumsuz reklamýný köye, mahalleye yapar Cemal Süreyya Darphane müdürüdür. Hiç sevmediði Maliye Bakaný bir gün teftiþe gelir. Darphanenin her tarafýný gezer, bir ara þaire sorar: - Açmadýðýnýz kapý kaldý mý? - Cemal Süreyya'nýn cevabý þöyle olur. - Size bütün kapýlarýmýzý açtýk. Biri hariç! - Bakan þaþýrýr ve merakla sorar: - Hangi kapýymýþ o? - Kelimelerin ustasý acýlý sözle karþýlýk verir; - Gönül kapýmýz! Ýsterseniz yukarýdaki örneði tersine çevirelim. Sofra kurulurken kýzýnýz, gelininiz hemen yardýma koþuyor. Oðlunuz, damadýnýz çaylarý doldurmaya yardým ediyor. Sofra kaldýrýlmasýna yardým ediyor, olmadý ''teyze bulaþýklarý ben yýkayým'' diyor... Bunu duyan teyzemiz, dedemiz % 90 ''YAVRUM KESÝNLÝKLE OLMAZ, BEN SÝZE KIYAMAM, SONRA YA- PARIM'' diyerek çalýþtýrmaz. Annenize, babanýza dönerek: ''Allah baþa kadar versin. GELÝNÝN - DAMADININ KIYMETÝNÝ BÝL. ALTIN GÝBÝ ÇOCUKLAR'' diyerek iltifat eder. Sizin bu duyarlýðýnýzý gören ve iltifata þahit olan anne- babalar kim bilir ne kadar sevinir. Siz evden ayrýldýktan sonra teyzemiz, dedemiz muhtemelen ''Ahmet A'gil tam geline, damada düþmüþ. Çocuklara baktýn mý, insan evladý. Sanki yýllardýr bizimle beraberler. Kocaman memur (hâkim, savcý, doktor, hemþire, öðretmen vs) ama hemen mutfaktaki bulaþýða giriþiverdi '' türü olumlu düþüncelerle köye, mahalleye reklam yapar ÖZETÝN ÖZETÝ: Çocuklarýmýz biz anne- babalarýn en kýymetli deðerleridir. Onlarý hayata tutunmuþ veya memur - amir olarak görmek her anne babanýn ölmeden önceki hayalidir. Baþka bir ifade ile yavrularýmýzýn BÝRÝNCÝ olmasý iyidir. Ancak bir -ÝNCÝ olarak birinci olmasý (aile bireyleriyle gittiði ziyaretlere üst kademede amir-memur olsa da uyum saðlamasý, mütevazý, samimi olmasý, yaþça en küçükse yardýma koþmasý) daha iyidir diye düþünüyorum. Yýllardýr toplumda yaþanan olaylarý gözlemleyen biri olarak bazen göz gördü, bazen kulak duydu ve bir bayram sonrasýnda anne-babalara ve çocuklarýmýza faydalý olabilir niyetiyle kaleme alýndý. Temennim o dur ki, BÜYÜKLER gelecek bayramlarda ziyaretler sonrasýnda çocuklarýmýzý ve onlarý yetiþtiren anne-babalarýný güzel düþüncelerle yâd etsinler Çocuklarýmýza; bayramda ne kazandýn? diye sorunca, ebemin - dedemin- halamýn- teyzemin - amcalarýmýn DUASINI KAZANDIM diye cevap verebiliyorsa, her þey yolunda demektir Yoksa,. (Yazarý eleþtiri - öneri: )

5 5 "300 milyon lira gelir elde ettik 500 milyon lira harcadýk" Sakarya Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðý'na atanan Ali Sormaz, göreve baþladý. Defterdar Ali Sormaz basýn mensuplarý ile bir araya gelerek deðerlendirme yaptý. Erzincan'da ve Sakarya'da Defterdar olarak görev yaptýðýný kaydeden Sormaz, bu bilgi birikimi ve tecrübesi ile Çorum'a kaliteli hizmet sunacaðýný ifade etti. Çorum'un bölgesinde sanayi ve tarým konusunda kendini ispat ettiðini dile getiren Sormaz, Çorum'un Anadolu'nun yýldýzlarýndan birisi olduðunu söyledi. Defterdarlýk olarak 500'e yakýn merkez ve ilçe personeli ile Maliye Bakanlýðýnýn taþrada ki tüm görevlerini en iyi þekilde yapmaya çalýþacaklarýný anlatan Sormaz, "Çorum'da 50 binin üzerinde hazine taþýnmazý var. Yýlýn ilk yarýsý 500 milyon lira harcamýþýz 300 milyon lirada gelir elde etmiþiz. 1 almýþ 2 vermiþiz. Tüm döner sermayelerin saymanlýk hizmetini de biz yapýyoruz. Genel idarenin dýþýnda tüm döner sermaye iþletmelerinin saymanlýk iþlemini yapýyoruz. Kamu kaynaðý olarak alýnan taþýnmazlarýn da tasfiyesini yapýyoruz. Vergi daireleri arýcýlýðý ile de 20 binin üzerinde mükellefin mükellefiyetlerini yerine getirmeye çalýþýyoruz" diye konuþtu. Haber Servisi Borusan OSB'ye kreþ açacak Borusan'ýn "Annemin Ýþi Benim Geleceðim" sosyal sorumluluk çalýþma fýrsatý bulacak bir yandan da bir yandan daha fazla kadýn sanayide projesi kapsamýnda 10 organize çocuklarýmýz zihinsel ve fiziksel geliþim için deðerli bir eðitime kavuþacak. sanayi bölgesinde inþa edeceði "Borusan Neþe Fabrikasý" kreþ ve gündüz bakým evlerinin ilki Adýyaman'da hizmete güçleneceðine inancýmýz tam". Bu gibi projelerle Türkiye'nin daha da girdi. Kreþlerden Çorum OSB'ye de açýlacakman Borusan Neþe Fabrikasý açýldýðý Toplam 75 çocuk kapasiteli Adýya- Borusan Neþe Fabrikasý'nýn açýlýþ töreni Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Adýyaman'da açýlan Borusan Neþe ilk haftada 34 çocuða yuva oldu. Ýlki Ayþenur Ýslam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý temsilcileri ve Borusan Afyonkarahisar'da hizmete girecek. Fabrikalarý'nýn ikincisi Eylül ayýnda Holding CEO'su Agah Uður'un katýlýmýyla gerçekleþti. yaþanan Soma maden kazasý nedeniy- Öte yandan Borusan, Mayýs ayýnda Borusan'ýn Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Bilim, Sanayi le Balýkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde yapýlacak olan Borusan ve Teknoloji Bakanlýðý iþ birliðiyle hayata geçirdiði "Annemin Ýþi Benim Geleceðim" sosyal sorumluluk projesinde önemli bir adým atýl- kreþte, kazadan etkilenen ailelerin çocuklarýna öncelik verilecek ve Neþe Fabrikasý çalýþmalarýna bu yýl içinde baþlama kararý aldý. Bu dý. Proje kapsamýnda Türkiye çapýnda 10 ildeki 10 organize sanayi Borusan tarafýndan eðitim bursu saðlanacak. Malatya, Þanlýurfa, bölgesinde(osb)0-6 yaþ grubu çocuklar için kurulacak kreþlerin ilki Çorum, Karaman, Ordu-Fatsa, Mardin ve Diyarbakýr OSB'lerde kurulacak Borusan Neþe Fabrikalarý ile de proje tamamlanacak. Adýyaman'da açýldý. Borusan Neþe Fabrikasý'nýn açýlýþ törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý temsilcileri ve Borusan Holding CEO'su Agah Uður dünyasýnda kadýn istihdamýnýn artmasýna katký yapýlmasý hedefle- Proje kapsamýnda 10 bölgede kadýnlara saðlanacak destek ile iþ katýldý. niyor. "Borusan Neþe Fabrikalarý" sayesinde kadýnlar gönül rahatlýðýyla çalýþýrken, çocuklara neþeli, güvenli ve saðlýklý bir eðitim orta- Açýlýþ töreninde konuþan Borusan Holding CEO'su Agah Uður þunlarý söyledi: mý saðlanýyor. "Türkiye'nin hedefi 2023'e kadar dünyanýn ilk 10 ekonomisi arasýnda yer alabilmek.böyle bir hedefi gerçekleþtirebilmek için niteliknen Adýyaman Borusan Neþe Fabrikasý çocuklarýn zihinsel ve fizik- Mimari tasarýmý ulusal çapta bir proje yarýþmasý sonucu belirleli, verimli ve çalýþkan bir iþ gücüne gerek var. Özellikle kadýnlarýn iþ sel geliþimlerini saðlayacak özelliklere sahip özel bir kreþ ve gündüz gücüne yeterince katýlamamasý bu hedefe ulaþmanýn önünde ciddi bakýmevi olarak inþa edildi. bir engel. Maalesef ülkemizde kadýnlarýn iþ gücüne katýlým oraný sadece yüzde 28 seviyelerinde. Yapýlan araþtýrmalar bunun en önemli sýnýfta müzik aletlerinden oluþan bir müzik köþesi ve çocuklarýn sý- Çocuklarýn kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmasý için her nedeninin ise çocuk bakýmý olduðunu gösteriyor." nýfta oynayabilecekleri kukla köþesi bulunuyor. Kültürel ve sanatsal Eðitim, kültür ve sanat alanlarýnda önemli yatýrýmlar gerçekleþtiren Borusan'ýn þimdi de sanayide kadýn istihdamýný desteklemeye için Borusan Neþe Fabrikasý'nýn arka bahçesinde çocuklar için ekin faaliyetlerin yaný sýra doða sevgisi ile iç içe büyümelerini saðlamak odaklandýðýný vurgulayan Uður, sözlerine þöyle devam etti: alanlarý mevcut. "Kadýnlarýn eþit çalýþma fýrsatýna sahip olmalarý gerektiðine inanýyoruz. Bu proje ile çocuk bakýmý nedeniyle çalýþamayan kadýnlara ganize sanayi bölgeleri yönetimine devrediliyor ve ildeki taban fiya- Ailelere destek amaçlý kurulan kreþ ve gündüz bakým evleri, or- destek sunarak iþgücüne katýlmalarýna olanak saðlýyoruz. Böylece týn altýnda bir ücretle hizmet vermesi saðlanýyor. OKUYUCU MEKTUBU Kaldýrýmlar, çilekeþ yalnýzlarýn annesi; Kaldýrýmlar, içimde yaþamýþ bir insandýr. Kaldýrýmlar, duyulur, ses kesilince sesi; Kaldýrýmlar, içimde kývrýlan bir lisandýr. (Necip Fazýl Kýsakürek) Kent Konseyi Baþkaný Sayýn Turhan Candan'a Açýk Mektup Sayýn Candan; Geçtiðimiz günlerde oy birliði ile Kent Konseyine baþkan seçildiniz. Öncelikle yeni görevinizi kutlar, baþarýlar dileriz. Sizi beyefendi kiþiliðiniz ve sorumluluðunun bilincinde ciddi bir kamu görevlisi kimliðinizle tanýyoruz. Belediye Baþkan Yardýmcýlýðýný yürütürken böylesine önemli bir oluþumunda yükümlülüðünü üstlenmenizi kentimiz için bir þans olarak deðerlendiriyoruz. Sözü uzatmadan hemen konuya giriyorum. Konsey baþkaný olduðunuz gün verdiðiniz beyanatý yerel gazetelerden yaþadýðýmýz bu kentin bireyleri ve evine ekmek götürmek için nasibini bekleyen çilekeþ esnaflar olarak önemseyerek defalarca kez tekrar ederek okuduk. Konseyin varlýk sebebini açýklarken kentlilik bilincinde farkýndalýk yaratma kavramýndan söz ediyorsunuz. Ve ekliyorsunuz " Hemþerilerimizin kamu idaresine kolay bir þekilde ulaþmasýný saðlamaya çalýþacaðýz.." Sizi baþkan yardýmcýsý olan bir Kent Konseyi Baþkaný olarak, Uður Mumcu Caddesinin Askerlik Þubesi önünden Milönü Meydanýna çýkan kaldýrýmlarýný görmeye davet ediyoruz. Yoðun bir yönetici olduðunuz için belki vakit bulamayacaksýnýz. Manzarayý size kolaylýk olsun diye en iyisi hemen resmedeyim. Buradan normal bir insan yada aklý baþýnda bir vatandaþ olarak yürümeniz için; Öncelikle kahvehane ve çay ocaklarýnca gölgelik olsun diye gerilmiþ pazar çadýrlarýnýn altýndan eðilerek yada kahvehane ve çay ocaklarýnýn müþterileri otursun diye serilmiþ iskemlelerin arasýndan geçerek yürüyebiliyorsunuz. Bir köy veya kasaba meydaný görünümündeki bu kaldýrým iþgali yüzünden yaya olarak yürümek isteyen vatandaþlar kadar kapýlarý bu kaldýrýma açýlan zavallý esnafýmýzýn yýllar boyu süren çaresizliðini anlamýnýzý, kavramanýzý istiyorum. Günün hemen her saatinde yaz kýþ buradan geçenleri meraklý gözlerle seyreden sigara tüttürüp çay içen vatandaþlarýn varlýðý bu kaldýrýmda rýzkýný kazanmak için her gün besmele ile iþyerinin kapýsýný açan birçok esnafýn ekmeðine de sebep oluyor. Durumun ciddiyetini rahat kavramýnýz açýsýndan bilmenizi istiyorum. Son iki yýl içerisinde bu kepaze tablo buradaki en az altý esnafýn iþyerini kapatmasýna yada þehrin baþka yerine taþýnmasýna sebep oldu. Bu þehirde yaþayan bir insan olarak buradan günün herhangi bir saatinde eþinizle yada dostlarýnýzla yürümenizi yada küçükte olsa bu biçare esnaflardan alýþ veriþ yapmanýzý istirham ediyorum. Ve yine soruyorum. Kentlilik bilincinde kahvehane ve çay ocaklarýnýn ticari vicdani inisiyatifine býrakýlmýþ iþgal edilen kaldýrýmda yürüme hakký diye bir hak bulunuyor mu? Buna göz yuman ve izin veren bir þehremini hakkýn huzuruna çýkacaðý gününde vebali altýndadýr. Daha önce farklý zamanlarda durumu anlatan dilekçelerle baþýnda bulunduðunuz makama baðlý olan Zabýta Müdürlüðüne baþvuruda bulunuldu. Üstelik her dilekçeden sonra bu kaldýrým despotluðu masa sandalye ilaveleri ile daha da ilerledi. Kirlilik kavramýný yalnýzca hava ve gürültü olgusuna indirgemek belki yavan ve eksik olacaktýr. Gelin bu güzel kentin Kent Konseyi Baþkaný olarak somut, elle tutulur ciddi bir adým atýn. Kentlilik bilincinde farkýndalýðý sözde deðil icraatýnýzla yaratýn.. BÝR OKUYUCU Sedat Canbolat'ýn oðlu dünya evine girecek Kýzýlay Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat'ýn oðlu Serhat Gökhan Canbolat ile Selcen Özarslan dünya evine girecek. 2 yýl Baþbakanlýk TBESF'de Dýþ Ýliþkiler Koordinatörü olarak görev yaptýktan sonra Çedaþ Grub bünyesinde bulunan Hattuþa Enerji'de Enerji Uzmaný olarak görev yapan Serhat Gökhan Canbolat ile ÇorumGaz A.Þ.'de Genel Müdür Asistaný olarak görev yapan Endüstri Mühendisi Selcen Özarslan'ýn düðün törenleri 6 Aðustos Çarþamba günü saat 20.00'da Vadi Düðün Salonunda yapýlacak. Yýlmaz MERT Uyarý levhasý yoksa ceza da yok Yargýtay, uyarýcý levha olmadan trafikte radarla hýz kontrolü yapýlamayacaðýna hükmetti. Yargýtay 12. Ceza Dairesi, hukuk devletinin bir erki olan idarenin görevinin, öncelikle bireylerin kurallarý ihlal etmesini bekleyip cezalandýrma yoluna gitmesi deðil, kurallara uygun davranma düzeyini ve alýþkanlýðýný geliþtirmek olduðunu belirtti. Adalet Bakanlýðý'nýn kanun yararýna bozma istemi üzerine Yargýtay'ýn gündemine taþýnan davaya konu olay Manisa'nýn Alaþehir ilçesinde meydana geldi yýlýnda radarla hýz kontrolüne F.A.'nýn hýz limitini aþmasý üzerine 343 TL idari para cezasý uygulandý. F., bu idari para cezasýnýn iptali için ayný gün Alaþehir Sulh Ceza Mahkemesine baþvuruda bulundu. Alaþehir Sulh Ceza Mahkemesi, radar kontrolü yapýlan yerde radar iþaretinin bulunmadýðý, gerekli yasal uyarýlar usulüne uygun bir þekilde yapýlmadan kesilen para cezalarýnýn hukuki mesnedinin bulunmadýðýný belirterek, itirazýn haklý olduðu kanaatine verdi ve para cezasýnýn kaldýrýlmasýna karar verdi. Bu karara karþý Emniyet Genel Müdürlüðü mahkemenin gerekçesinin kanuna aykýrý olduðuna iliþkin baþvuruda bulundu. Adalet Bakanlýðý da Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna baþvurarak kanun yararýna bozma talebinde bulundu. -ÝDARENÝN GÖREVÝ, BÝREYLERÝN KURALLARI ÝH- LAL ETMESÝNÝ BEKLEYÝP CEZALANDIRMA DEÐÝLDÝR- Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý kanun yararýna bozma isteminde, 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu'nda ve Karayollarý Trafik Yönetmeliðinde radarla hýz denetimi yapýlacak yerlerde, bu denetimin yapýldýðýna dair ikaz levhasý ve iþaretleme bulundurulmasý konusunda herhangi bir hüküm yer almadýðýna dikkat çekerek, mahkemenin "radar iþaretinin bulunmadýðý ve gerekli yasal uyarýlarýn usulüne uygun yapýlmadýðý" gerekçesiyle "idari yaptýrým kararýnýn kaldýrýlmasý" yönündeki kararýnýn kanuna aykýrý olduðunu belirtti. Baþsavcýlýðýn istemini görüþen Yargýtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararýný yerinde bularak, kanun yararýna bozma istemini reddetti. Hukuk devletinde idarenin eylem ve iþlemlerinin idare edilenler tarafýndan önceden tahmin edilebilir olmasý gerektiðinin vurgulandýðý kararda, devletin kiþi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliðini, kamu saðlýðýný ve çevreyi, ekonomik düzeni, toplum barýþýný ve düzenini, genel ahlaka iliþkin kurallarý ihlal eden eylemleri yani suç ve kabahatleri, ulusal ve evrensel hukuk çerçevesinde, ödetme görev ve yükümlülüðünün bulunduðunu anýmsatýldý. Kararda, devletin, esasen ve öncelikle bu kurallarýn ihlalini önleme görevi bulunduðunun kabul edilmesi gerektiði kaydedildi. Kararda, hukuk devletinin bir erki olan idarenin görevinin, öncelikle bireylerin kurallarý ihlal etmesini bekleyip cezalandýrma yoluna gitmesi deðil, kurallara uygun davranma düzeyini ve alýþkanlýðýný geliþtirmek olduðunu belirtti. Ýdarenin iyi idare ilkeleriyle baðlý olmasýnýn da hukuk devletinin bir gereði olduðunun vurgulandýðý kararda, Türkiye'nin, üyesi olduðu Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesinin 20 Haziran 2007 tarihli ve 999 sayýlý Bakan Temsilcileri toplantýsýnda, "iyi idare konusunda üye devletlere tavsiye kararý"ný kabul ettiðini anýmsattý. Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesinin Bakan Temsilcileri tarafýndan kabul edilen tavsiye kararýnýn iyi idare ilkelerinden olarak kabul edilen "açýklýk ve uygun araçlarla haberdar etme" ilkelerinin de bir gereði olduðunun altý çizilen kararda, idarenin sürücülerin her koþulda bilgilendirmekle yükümlü olduðu vurgulandý. Bilgilendirmelerin Trafik Ýþaretleri Hakkýnda Yönetmelikte konulacak "trafik iþaret levhalarý" ile yapýlmasý gerektiðinin yer aldýðýnýn anlatýldýðý kararda, radarla hýz denetiminin karayolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapýlacaðý konularýnda sürücülerin, her þeyden önce trafik iþaret levhalarýyla bilgilendirilmesinin zorunlu olduðuna hükmetti. Öncelikle kiþilerin can ve mal güvenliðini saðlamak amacýyla yapýlmasý gereken trafik denetimlerinin, yol kullanýcýlarýna ceza vermek amacýyla bilgilendirme yapmadan kural ihlali yapmasýný beklemenin, trafik kurallarýnýn konuluþ amacýna uygun olmadýðý ve araç sürücülerine tuzak kurulmasý anlamýna geleceði ve bu durumun da çaðdaþ hukuk devleti ilkeleriyle baðdaþmayacaðý belirtildi.

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM 12 yýlýn özelleþtirme bilançosu 50 milyar dolarý aþtý Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, 12 yýlda özelleþtirme kapsamýna alýnan 102 adet kuruluþa ait hisse ve varlýklar ile 8 adet kuruluþta özelleþtirme kapsamýna alýnan varlýklarýn satýþ/devir suretiyle toplam 50 milyar 813 milyon 582 bin 843 ABD dolarý bedelle özelleþtirildiðini açýkladý. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu'nun soru önergesine Maliye Bakaný'nýn verdiði yanýt, 12 yýldaki özelleþtirme bilançosunu ortaya Bayramda cepten iletiþime ilgi yoðundu Turkcell'den verilen bilgiye göre, Turkcell aboneleri Temmuz tarihleri boyunca cepten bayramlaþarak, 1.2 milyar dakika konuþtu. Arefe ve Ramazan Bayramý'ný kapsayan 4 gün boyunca 800 milyon'u aþan SMS, 3.5 milyon MMS gönderen Turkcell'lilerin kullandýðý data miktarý ise 1.6 milyon GB'ý aþtý. Ses ve data trafiðinde Ýstanbul birinci sýrada yer aldý. Turkcell, Arefe ve Ramazan Bayramý'ný kapsayan Temmuz tarihlerinde mobil iletiþimde en yoðun dönemlerden birinin yaþandýðýný bildirdi. Yapýlan açýklamaya göre, Turkcell aboneleri, sevdikleri ile bayramlaþmak için 4 gün boyunca 1.2 milyar dakika konuþtu. En çok konuþan ilk 10 il sýrasýyla Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Mersin, Adana, Hatay, Kocaeli oldu. Turkcell abonelerinin bayram boyunca cepten gönderdiði kýsa mesajlarýn sayýsý 800 milyonu geçti. Bayram coþkusunu görüntülü mesajla paylaþmak isteyenler ise ayný tarihlerde 3.5 milyon MMS gönderdi. Turkcell aboneleri uzun bayram tatilinde mobil internetten yoðun olarak faydalandý. 5 günlük bayram tatili boyunca kullanýlan data miktarý 1.6 milyon GB'ý aþtý. Data kullanýmýnýn en yoðun olduðu ilk 10 il ise sýrasýyla Ýstanbul, Ankara, Antalya, Ýzmir, Muðla, Bursa, Kocaeli, Hatay, Mersin, Adana oldu. Turkcell aboneleri, bayram coþkusunu yurt dýþýndaki sevdikleriyle de paylaþtý. Bayram boyunca Türkiye'deki Turkcell þebekesinden yurt dýþýnda en çok Almanya'ya arama gerçekleþtirilirken, bayram tatili için yurtdýþýna çýkan Turkcell'liler de Türkiye'yi yine en çok Almanya'dan aradýlar.verilen bilgiye göre bayramlaþma trafiðini, Turkcell'in Almanya'daki grup þirketi Turkcell Europe da yoðun olarak yaþadý. Almanya'da yaþayan Turkcell Europe müþterileri, bayram boyunca Turkcell'lilerle 671 milyon dakika konuþtu. Turkcell Europe müþterilerinin en çok aradýðý ilk 10 il sýrasýyla, Ýstanbul, Ýzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Hatay, Gaziantep, Mersin, Balýkesir, Mardin oldu. koydu. Maliye Bakaný, 18 Kasým Mayýs 2014 tarihleri arasýnda özelleþtirme kapsamýna alýnan 102 adet kuruluþa ait hisse ve varlýklar ile 8 adet kuruluþta özelleþtirme kapsamýna alýnan varlýklarýn satýþ/devir suretiyle toplam 50 milyar 813 milyon 582 bin 843 ABD dolarý bedelle özelleþtirildiðini ve bu kapsamda toplam 44 milyar 3 milyon 235 bin 560 ABD Dolarý tahsil edildiðini bildirdi. Kadýna yönelik þiddetle mücadelede yeni dönem Kadýna yönelik þiddetin önlenmesinde etkin önlemler alýnmasýnýn benimsendiði ve Türkiye'nin ilk imzacýsý olduðu, uluslararasý "Ýstanbul Sözleþmesi" bugün yürürlüðe giriyor. Avrupa Konseyi Eþitlik Komitesi Baþkaný olduðu dönemde, sözleþmenin hazýrlanmasýna katký verenlerden biri olan CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, Türkiye için bu önemli sözleþmenin sözde kalmamasý ve acil bir eylem planýnýn uygulamaya sokulmasý uyarýsýnda bulundu. Bilgehan konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Avrupa Konseyi Ýstanbul Sözleþmesi'nin yürürlüðe girmesiyle 1 Aðustos'ta kadýna yönelik þiddetle mücadelede yeni ve "uluslararasý" bir dönemin baþlayacaðýna dikkat çekti. Türkiye'nin, Avrupa Konseyi ülkelerince Mayýs 2011'de imzaya açýlan Ýstanbul Sözleþmesi'ni ilk imzalayan ülke olduðunu ve Kasým 2011'de de parlamentosunda onayladýðýný anýmsatan Bilgehan, "Sözleþmenin yürürlüðe girmesi için gerekli 10 imza, ülkelerin deðerlendirme süreçleri nedeniyle üç yýlda tamamlandý. Son olarak Andora'nýn parlamentosundan da onay alan sözleþme, 1 Aðustos itibariyle geçerli hale geliyor" dedi. -"MÝLAT OLMALI"- Türkiye'de 2013 yýlý içinde 189, bu yýlýn ilk altý ayýnda da 129 kadýnýn öldürüldüðünü kaydeden Bilgehan, "Kadýna þiddet geliþmiþ ülkelerde de bir sorun. Geçen yýl Ýsveç'te 80, Ýspanya'da 45, Portekiz'de de 36 kadýn öldürüldü. Ancak Türkiye'de karþý karþýya bulunduðumuz tablo çok vahimdir. 1 Aðustos'u bir milat olarak kabul edip kadýnlarýmýzý uluslararasý bir zýrhla korumak için gerekli adýmlarý atmalýyýz" dedi. Bilgehan, Türkiye'de her türlü þiddetin artýþ gösterdiðine iþaret ederken, "Böyle bir dönemde kadýnlarýn uluslararasý koruma altýna alýnmasý önemli. Türkiye için bu kritik sözleþmenin sözde kalmamasý çok önemli. Türkiye Avrupa Konseyi'nin tam üyesidir. Bu sözleþmenin uygulanmasýnda da tam bir kararlýlýk göstermelidir. Sözleþmenin öngördüklerinin yaþama geçirilmesi için hemen bir eylem planý uygulamaya konulmalýdýr" dedi. -ÝSTANBUL SÖZLEÞMESÝ NEDÝR- Ýstanbul Sözleþmesi, Mayýs 2011'de Avrupa Konseyi ülkelerince Ýstanbul'da imzaya açýlmasý nedeniyle bu adý taþýyor. Türkiye, Kasým 2011'de sözleþmeye parlamentosunda onay veren ilk ülke oldu. Yarýn itibariyle yürürlüðe girecek sözleþmede yer alan hükümler özetle þöyle: "Kadýnlarýn güvenliði Avrupa Konseyi merkezli 4 yýl süreyle görev yapan bir birim tarafýndan uluslararasý düzeyde denetlenecek. GREVIO adý verilen bu birim 6 ay içinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafýndan belirlenecek. Sözleþmeye taraf devletler, þiddet gören kadýnlara da mülteci olma hakký verebilecek. Bu anlamda sözleþme küresel ölçekte kadýna þiddetle mücadeleyi öngörüyor. Devlet, ölüm riski ve durumun aciliyeti göz önüne alýnarak her türlü önlem alýnacak. Kolluk kuvvetlerinin, maðdurlara yönelik her türlü þiddete acil ve yerinde müdahale etmesi için çok daha etkin önlem almalarý saðlanacak. Emniyet, savcý ve mahkeme arasýnda etkin bir iþbirliði oluþturulacak. Ýhbar mekanizmasýnýn iþleyiþi hýzlandýrýlacak. Yargý, polis ve saðlýk birimlerinin eðitimine bütçe ve zaman ayrýlacak. Þiddet maðduruna ikametini deðiþtirmesi için destek verilecek. Maðdur korunacak ve psikolojik destek alacak. Maðdurun faille temas etmemesi saðlanacak. Þiddet maðduru kadýna asgari ücretin günlük tutarýna göre devlet tarafýndan geçici maddi destek verilecek. Kadýna yönelik þiddete yataklýk edenler de cezalandýrýlacak. Devlet radyo ve televizyonlarýnda her ay en az 90 dakika toplumsal cinsiyet eþitliðine dair yayýn yapýlacak. Ýlk ve Ortaöðretim müfredatýna, kadýnýn insan haklarý ve kadýn erkek eþitliði konusunda eðitime yönelik dersler konulacak. Zorla evlendirmelerin suç sayýlmasý için gereken hukuki, idari ve cezai önlemler alýnacak. Þiddet üreten geleneksel rol modellerinin deðiþmesi için çalýþýlacak. Maðdurlarýn faillerden tazminat talep etmesi konusunda gerekli yasal düzenlemeler yapýlacak." "DÜNYA HEPATÝT GÜNÜ" Dünya Saðlýk Örgütü ve Dünya Hepatit Birliði tarafýndan "Dünya Hepatit Günü" olarak belirlenen 28 Temmuz günü, bütün dünyada olduðu gibi ülkemizde de gün dolayýsýyla düzenlenen etkinliklerle, kamuoyunun dikkati hepatit hastalýklarýna çekilmesi amaçlanmaktadýr. Hepatit çoðunlukla virüslerden bulaþýr. Hepatit hastalýðýnýn 7 türü olup A, E, F tipi hepatitler, virüs bulaþan su ve besin maddelerinin aðýzdan alýnmasý ile oluþur. B, C, D, G türü hepatitler ise kanla temas, tükürük ve cinsel iliþki yoluyla bulaþýr. Hepatit A, Hepatit A virüsünün neden olduðu bir karaciðer hastalýðýdýr. Ülkemizde, genellikle okul çaðý çocuklarýnda sýk görülür. Tuvalet hijyeni kötü olan kiþilerin ellerini yýkamamasý ve sonrasýnda yiyecek-içeceklere dokunmasý sonucu kiþiden kiþiye bulaþýr. Bu nedenle, kiþisel hijyenin ve saðlýk koþullarýnýn yetersiz ve kötü olduðu toplu yaþanan yerlerde kolayca yayýlýr. Hepatit B ve C hastalýðýna sebep olan virüsler sessizdir. Pek çok insan farkýnda olmadan bu virüsü almýþ olabilir ve hiçbir belirti olmaksýzýn bu virüsü taþýyabilir. Tedavi edilmez ise her iki virüs de karaciðer sirozuna neden olabilir. Siroz ise kanama, asit, koma, karaciðer yetmezliði gibi yaþamý tehdit eden hastalýklar ya da ölüm ile sonuçlanabilir. Uzun süreli Hepatit B hastalýðýnda siroz ortaya çýkmadan önce de karaciðer kanseri görülebilir. HEPATÝT B VE HEPATÝT C HASTALIKLARININ BULAÞMA YOLLARI ÞUNLARDIR: Kan ve diðer vücut sývýlarýyla bulaþma, deri bütünlüðünün bozulduðu durumlarda (kesik-açýk yara vb) mikrobun bulaþmasý, cinsel iliþki, Hepatit taþýyýcý gebeden bebeðine bulaþma. HEPATÝT B RÝSK GRUPLARI: Hepatit B'li anneden doðan bebekler, Hepatit B taþýyýcýsý ile aile içi temas edenlerden aþýsýz olanlar, kan ve kan ürünleri kullananlar, hemodiyaliz uygulanan kiþiler, damar içi ilaç baðýmlýlarý, hasta ve hasta çýkartýlarý ile temasý bulunan tüm saðlýk personeli, toplu halde bulunulan yerlerde (okullar, kreþler, kýþlalar, yurtlar, huzurevleri, v.b.) yaþayanlar, steril olmayan aletlerle yapýlan sünnet ve kulak delme gibi iþlemler de Hepatit B'nin bulaþmasý için önemli bir risk oluþturmaktadýr. Berberler, kuaförler, manikür-pedikürcüler, itfaiye personeli, askerler, polis memurlarý, kazalarda ve afetlerde ilk yardým uygulayan kiþiler de risk grubunda yer almaktadýr. HEPATÝT B VE HEPATÝT C TÝPÝ SARILIK MÝKROP- LARINDAN KORUNMAK ÝÇÝN DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN KURALLAR ÞUNLARDIR: Týraþ býçaðý, diþ fýrçasý, küpe, týrnak makasý gibi kiþisel malzemeleri diðer insanlarla paylaþmaktan kaçýnýlmalý, dövme veya piercing yaptýrýrken temiz iðneler kullanýldýðýndan emin olunmalý, berbere gidildiðinde kullanýlmamýþ týraþ býçaðý ve steril edilmiþ ustura kullanýldýðýndan emin olunmalýdýr, cinsel iliþki sýrasýnda, özellikle çok eþli durumlarda, mutlaka prezervatif kullanýlmalýdýr, uyuþturucu kesinlikle kullanýlmamalý, saðlýk görevlileri enjeksiyon uygulamasýný güvenli yöntemlerle gerçekleþtirmeli, tek kullanýmlýk enjektör kullanýlmalý, gebeler mutlaka B tipi sarýlýk mikrobu olup olmadýðýna iliþkin test yaptýrmalý, ailede (özellikle anne baba kardeþ eþ gibi yakýn akrabalarda) sarýlýk hastasý, siroz veya karaciðer kanseri hastasý varsa mutlaka test yaptýrmalý, AÞILANMA: Hepatit A ve B virüsünden korunmanýn en etkili yolu aþýlanmaktýr. Ülkemizde Hepatit A aþýsý, çocuklara 18. Ay ile 24. Ayda ücretsiz uygulanmaktadýr. Hepatit B aþýsý da güvenli ve etkili bir aþýdýr. Ülkemizde Hepatit B aþýsý, 1998 yýlýndan beri her yeni doðan bebeðe ücretsiz olarak doðum yapýlan hastanelerde ve aile hekimliðinde uygulanmaktadýr. Hepatit B aþýsý bebeklere doðumda, 1.ayýn sonunda ve 6.ayýn sonunda; çocuklara ve risk grubunda olan kiþilere Aylarda toplam 3 doz ücretsiz olarak saðlýk kuruluþlarýmýzda uygulanmaktadýr. Hepatit C hastalýðýna karþý aþý henüz bulunmamaktadýr. Hepatit tanýsý alan kiþilerin mutlaka tedavi olmalarý ve saðlýklý yaþam yöntemlerini uygulamalarý kendileri ile çevresinin saðlýðý açýsýndan çok önemli olduðu unutulmamalýdýr. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýklar Kontrol Programlarý Þube Müdürlüðü

7 7 Seçim yasaklarý baþladý 10 Aðustos'ta yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan belirlenen seçim yasaklarý dün itibariyle baþladý. Bu arada yurt dýþý temsilciliklerinde oy verme iþlemi de baþladý. Ýlk turu 10 Aðustos'ta yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan belirlenen seçim yasaklarý dün itibariyle baþladý. Bu kapsamda, dünden itibaren kamuoyu araþtýrmalarý, anketler, tahminler, bilgi ve iletiþim telefonlarý yoluyla mini referandum gibi adlarla, adayýn lehinde veya aleyhinde veya vatandaþýn oyunu etkileyecek biçimde yayýn ve herhangi bir surette daðýtým yapýlamayacak. Oy verme gününü takip eden güne kadar þehir içi veya þehir dýþýnda, toplu taþýma amacýyla kamu hizmetlerinde kullanýlan hava, kara, deniz ve raylý sistem taþýtlarýndaki reklam yerleri ve araçlarýnda propaganda içeren yayýnlar yapýlmasý da yasak. Kural, toplu taþýma araçlarýna tahsis edilmiþ üstü kapalý duraklar ile yolcularýn inip bindiði kapalý alanlarda da geçerli olacak. Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara baðlý daire ve müesseseler, iktisadi devlet teþekkülleri ve bunlarýn kurduklarý müesseseler ve ortaklýklarý ile diðer kamu tüzel kiþilikleri, kamu yararýna sahip cemiyetler ve Bankacýlýk Kanunu'na tabi teþekküllere ait kaynaklardan yapýlan iþ ve hizmetler dolayýsýyla, açýlýþ ve temel atma dâhil törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkýnda her türlü vasýtayla yayýnlarda bulunulmasý yasak olacak. Yine memur ve hizmetli olarak çalýþanlar ilan daðýtamayacak. -MAKAM ARACI KULLANMAK YASAK- Yurt içinde yapýlacak seçim propaganda gezilerine, Baþbakan ve bakanlarla, milletvekillerinin makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasýtalarla katýlamayacak, bu maksatla yapýlacak gezilerde, protokol icabý olan karþýlama ve uðurlamalar ile törenlerin yapýlamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek. Baþbakan, bakanlar, milletvekilleri ile aday olmasý durumunda görevde bulunan Cumhurbaþkaný ve diðer adaylarýn seçim propagandasý ile ilgili olarak yapacaklarý gezilere hiç bir memur katýlamayacak. Kamu yararýna çalýþan dernek ve vakýflar, seçmenin oyunu etkileyebilecek giriþimlerde bulunamayacak. Bu arada yurt dýþý temsilciliklerinde oy verme iþlemi de dün baþladý. Oy verme iþlemleri 3 Aðustos Pazar günü sona erecek. Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: "Akaryakýt üzerindeki vergi yükü artmadý, azaldý" Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, yýllar içinde artan fiyatlarýn aksine, akaryakýt üzerindeki vergi yükünün artmadýðýný, azaldýðýný söyledi. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu'nun soru önergesini yanýtlayan Maliye Bakaný, Petrol Piyasasý Kanununa göre, petrol fiyatlarýnýn 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren en yakýn eriþilebilir dünya serbest piyasa oluþumu dikkate alýnarak, serbest piyasa koþullarýna göre oluþtuðunu belirtti. Maliye Bakaný Þimþek, akaryakýt ürünlerinin piyasa koþullarý dahilinde oluþan fiyatýna kamunun herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadýðýný ifade etti. Yýllar içinde artan fiyatlarýn aksine, akaryakýt üzerindeki vergi yükünün artmadýðýný azaldýðýna iþaret eden Maliye Bakaný Þimþek, þöyle dedi: "Þöyle ki 100 TL'lik benzin fiyatýnýn içerisinde vergi yükü 31 Aralýk 2002 tarihinde 70,2 TL iken, 7 Haziran 2014 tarihi itibarýyla 58,61 TL'ye; 100 TL'lik motorin fiyatýnýn içerisinde vergi yükü 1 Ocak 2005 tarihinde 65,1 TL iken, 7 Mayýs 2014 tarihi itibarýyla 51,74 TL'ye düþmüþtür." Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan strese karþý uyarýyor. Kontrol altýnda tutulamayan stresin vücudun savunma sistemini zayýflattýðýný, gizli ve bastýrýlmýþ önemli hastalýklarýn ortaya çýkmasýna neden olduðunu vurgulayan Tarhan, vücudun strese cevabýnýn aðýr olduðuna dikkat çekiyor. Kontrol altýnda tutulamayan stres vücudun savunma sistemini zayýflatýyor bununla kalmayýp, gizli ve bastýrýlmýþ önemli hastalýklarýn da ortaya çýkmasýna neden oluyor. Kiþinin hastalýða yakalanmasýnda stresin önemli bir faktör olduðuna vurgu yapan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, stresi kontrol edebilmenin ve onunla baþ etmenin ilk adýmýnýn onu tanýmak olduðunu belirtiyor. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan strese karþý uyarýyor. Geçici Harun ve Büþra hafta sonu evleniyor Fevziye-Hasan Cesur çiftinin oðlu Harun ile Ayþe- Þükrü Saltan çiftinin kýzý Büþra dünya evine girecek. Genç çiftin düðünleri 2 Aðustos Cumartesi günü Babaoðlu köyünde yapýlacak. Düðünde ayrýca Ankaralý sanatçýlar da sahne alacaklar. Bahadýr YÜCEL Vücudun strese cevabý aðýr oluyor kýsa süreli stresle, uzun süreli tekrarlayan stresin bedendeki tepkilerinin farklý olduðunu vurgulayan Tarhan, vücudun strese baðlý salgýladýðý maddelerin vücudu tahrip ettiðini belirtiyor. Kontrol edilemeyen stresin vücut savunma sistemini zayýflatýp, gizli ve bastýrýlmýþ hastalýklarýn ortaya çýkmasýna neden olduðunu kaydeden Tarhan, stresi tanýmanýn onu kontrol edebilmenin ilk adýmý olduðunu ifade ediyor. Nevzat Tarhan, stresin belirtilerini þöyle sýralýyor: "-Saldýrgan veya kayýtsýzlýk, - Sýkýntý, gerilim hali, sinirlilik, - Neþesizlik, durgunlaþma, - Dinlenmekle geçmeyen yorgunluk, - Unutkanlýk, korkulu rüyalar, - Karamsarlýk, yalnýzlýk hissi, - Yersiz suçluluk duygularý." -BELÝRTÝLER 3 GÜNDEN FAZ- LA SÜRÜYORSA DESTEK ÞART- Endüstrileþmenin getirdiði yükümlülükler insanlarý az uyumak zorunda býrakýyor.bu durum öðrenilen bilgilerin bellekten uçmasýna neden oluyor Uykudan feragat ederek ders çalýþmak, öðrenmeyi artýrmanýn aksine gecikmesine neden oluyor. Kalýcý belleðin oluþmasý için insanlarýn düzenli ve saðlýklý uykuya gereksinimi var. Ne kadar çok yeni bilgi öðrenilirse öðrenilsin, yeteri kadar uyunmadýðýnda hepsi bellekten uçup gidiyor. Türk Uyku Týbbý Derneði (TUTD) Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Aksu, "Uykudan feragat ederek ders çalýþmak, öðrenmenin artýrmanýn aksine, gecikmesine neden oluyor. Þehir hayatý, sanayi, trafikte geçirilen sürenin uzamasý, eve döndükten sonra da televizyon seyretmek veya baþka yapýlacak iþlerin çoðalmasý, uyku süremizin kýsalmasýna neden Tarhan, organik bir açýklamasý olmayan; aðýz kuruluðu, üþüme, titreme, vücutta uyuþma, karýncalanma hissi, sebepsiz çarpýntý, soðukluk veya sýcaklýk hisleri, baþ aðrýsý, baþ dönmesi, idrar sýklaþmasý, mide bulantýsý, kusma, ishal, uyku ve iþtah bozukluklarý, konuþma güçlükleri, uykuda diþ gýcýrdatma, gürültü ve sese karþý aþýrý hassasiyet gibi belirtilerin 3 günden fazla sürüyorsa mutlaka bir uzmana danýþýlmasý gerektiðini vurguluyor. Diðer insanlara yardým edebilmek için onlardaki stres belirtilerinin bilinmesi gerektiðini vurgulayan Profesör Dr. Nevzat Tarhan, gittikçe artan içki, sigara, hap kullanýmý, kolay heyecana kapýlma, ani patlamalar, öfke hali, yetersiz yeme içme, çocuksu tepkiler, huzursuzluk, gereksiz riske girme, eleþtiriye aþýrý hassasiyet hallerinde de kiþilerin destek alýmýnýn gerekli olduðunun altýný çiziyor. Az uyumak öðrenmeyi zorlaþtýrýyor oluyor"dedi. Uykunun ihtiyaç olduðunu belirten Aksu, "Eðer aþýrý uyunuyorsa dikkat edilmeli. Organizma, uykuyu bir þekilde yerine koymak için uyku süresini artýrmaktadýr çünkü beyin de beden de uykudan vazgeçemez" diye konuþtu.

8 YILDIZ YAÞAM 8 Fast food kabýzlýk yapýyor Ödünç Bir adam sabah yürürken ilginç bir cenaze kafilesi farkeder; önde giden köpekli bir adam, arkasýnda bir tabut ve 10 metre arkadan gelen bir baþka tabut ve tek sýra olmuþ yaklaþýk 200 adam. Tuhafýna gider. Kafilenin basýndaki adam kuskusuz cenazenin sahibidir diye düþünür, yanýna gider ve sorar; - "Beyefendi, acýnýzý tazelemek istemem ama Kelime Avý ölenler neyiniz oluyor?" Adam yanýtlar - "öndeki karim arkadaki de kayýnvalidem." - "Vah vah baþýnýz saðolsun. Nasýl oldu?" - "Köpeðim karýma saldýrýp öldürmüþ. Kayýnvalidemde karýma yardýma gelmiþ onu da öldürmüþ." Adam biraz düþündükten sonra sorar; - "Beyefendi köpeðinizi ödünç alabilir miyim?" - "Sýraya gec." Günün Sudoku Bulmacasý Baþkent Üniversitesi Özel Baþkent Uygulama ve Araþtýrma Merkezi çocuk cerrahisi uzmaný Doç. Dr. Semire Serin Ezer, kabýzlýðýn, modern yaþamýn getirdiði düzensiz (fast food) besin deðeri olmayan, kalorisi fazla, liften fakir gýdalarýn çok sýk tüketilmesi ile birlikte düzensiz ve yetersiz dýþkýlama sonucu ortaya çýktýðýný kaydetti.doç. Dr. Ezer, Bu hastalar; azar azar ve sert kaka yapma, ara ara altýna istemsiz dýþký kaçýrma, kakasý geldiði zaman yapmayýp tutma, aðrýlý ve sert kaka yapma þikâyetleri ile doktora baþvurduðunu belirtti. Fonksiyonel kabýzlýklarýn geçici veya çok karmaþýk olduðunu dile getiren Ezer, "Bu hastalarýmýzda yüzde 50 oranýnda ailesel yatkýnlýk olduðu yani ailede de benzer sorunlarý yaþayan bir yakýný olduðu saptanýr. Daha küçük yaþ gruplarýnda anne sütü alanlarda, mamaya ya da ek gýdaya geçiþ dönemlerinde de dýþkýlama güçlüðü gözlenebilir. Bu tür hastalar bazen mama deðiþikliði yapýlarak bazen de yardýmcý ilaçlar baþlanarak düzenli takibe alýnýr. Bu hastalarýn daha sonraki dönemlerinde þikâyetleri devam edebilir. Bu durumda tetkiklere gerek duyulabilir. Bebeklerde huzursuzluk, aðlama, karýn þiþliði, karýn aðrýsý, bazen kusma, makattan kanama, yetersiz dýþkýlama, dýþký kaçýrma gibi þikâyetler olabilir." dedi. "KANAMALARA NEDEN OLABÝLÝR" Doç. Dr. Semire Serin Ezer, þöyle devam etti: "Makattan olan kanamalar sýklýkla uzun süren þikâyetlerde dýþkýnýn bekleyerek sertleþmesi, aðrýlý ve zorlu dýþkýlama sonucu hastanýn bu eylemden kaçýnmasý veya yetersiz dýþkýlamasý; daha fazla bekleyen ve daha da sertleþen kakanýn dýþkýlamalar sýrasýnda dýþkýlama yolunu yaralamasý yani çatlaklar oluþturmasý sonucu ortaya çýkar. Ancak her makattan kanamasý olan hasta kabýz olmayabilir. Bu durumda gerekirse kolonoskopi gibi baðýrsaðýn içini gösteren teþhis yöntemlerine gerek duyulabilir." "CERRAHÝ MÜDAHALE GEREKTÝREBÝLÝR" Doðuþtan olan kabýzlýðýn ise yapýsal problemlere yani makatýn tam olarak normal yerinde olmamasý veya kýsmen kapalý olmasýna baðlý olabileceðini söyleyen Ezer, "Böyle bir durum ancak uzman bir hekim tarafýndan yapýlan detaylý bir fizik muayene ile ortaya konur. Tedavisi cerrahi müdahale gerektirebilir veya bir süre düzenli takip ile kontrol altýnda tutulabilir. Kabýzlýk, dýþ görünüþün veya sindirim sisteminin normal gibi göründüðü durumlarda, mikroskobik düzeyde barsak hareketini düzenlemekle görevli sinir sisteminde geliþimsel aksaklýklar sonucunda da karþýmýza çýkabilir. Sýklýkla bu durum kendini yeni doðan döneminde ilk kakasýný çok geç çýkarma, daha az oranda da çocukluk döneminde kabýzlýk þeklinde gösterir. Böyle bir durumda aileden alýnan detaylý bir öykü, yapýlacak özellikli tetkikler; görüntüleme yöntemleri ve þüphe halinde makadýn iç kýsmýndan 'rektal biyopsi' dediðimiz patolojik inceleme için alýnan minik bir kalýn barsak-doku parçasý ile kesin taný konulur. Eðer makattan alýnan biyopsi ile sinir sisteminin geliþimindeki bozukluk ortaya konulur ise bu hastalarda mutlaka ameliyat gerekir. Bu noktada ameliyat programý yapýlarak tedavi süreci baþlatýlýr. Bazý sistemik hastalýklarda yani hastanýn barsak sistemi ile ilgili olmayan hastalýklara baðlý da dýþkýlama sorunlarý olabilir. Böyle durumlarda asýl hastalýðýný tedavisi ile þikâyetler düzelebilir." dedi. NELER YAPILMALI? Doç. Dr. Ezer, fonksiyonel kabýzlýk þikâyeti olan hastalarýn dikkat etmesi gereken konularý þöyle sýraladý: "Hastaya göre beslenme alýþkanlýðýna yönelik öneriler, sýklýkla lifli besinlerin tüketilmesi, hazýr gýdalardan, aburcuburdan uzak beslenme, dengeli beslenme, ana öðünlerin atlanmamasý, düzenli tuvalete gitme alýþkanlýðý kazanýlmasý ve sýklýðýnýn düzenlenmesi, özellikle klozet türü tuvaletlerde çocuðun ayaklarýnýn altýna bir basamak konulmasý gibi dýþkýlamayý kolaylaþtýrýcý yapýlandýrmalar ve gerekirse doktor kontrolünde verilen bazý ilaçlarý kullanýlmasý." (CÝHAN) Sinema 20:00 20:00 21:50 Dünyanýn Merkezine Yolculuk Antropolog Jonathan Brock, Martha Dennison adýndaki varlýklý bir kadýnýn dört sene önce birdenbire ortadan kaybolan kocasýný bulma teklifini kabul eder. Ama bu sýradan bir görev olmayacaktýr. Jonathan ve ekibi dünyanýn merkezine doðru tehlikeli bir yolculuða çýkar. Karþýlaþacaklarý þeyler, tahmin edemeyecekleri kadar ilginçtir.saat : 21:50-23:40 (110 dakika) Tür : Sinema (Macera, Aksiyon) Oyuncular : Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem Yönetmen : Eric Brevig Dizi Otel Divane Ýki yüz yýllýk bir akýl hastanesi, þenlikli bir butik otele dönüþtürülür. Akýl hastanesi müdavimlerinin bir þekilde kendilerini otel personeli olarak bulduðu otelde, þamata ve komedi eksik olmaz.saat : 20:00-23:00 (180 dakika) Tür : Dizi (Komedi) Oyuncular : Emre Altuð, Cem Kýlýç, Volkan Severcan, Nefise Karatay Yönetmen : Kartal Çidamlý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Dizi Diðer Yarým Esma uzun zamandýr radyoda dinleyip, hayraný olduðu ve Mona Rosa mahlasýyla mektuplar yazdýðý Tarýk la buluþacaktýr. Ancak dedesinin ortadan kaybolmasý Esma nýn bütün planlarýný alt üst eder. Dede, bütün mahalle eþrafýnýn yardýmý ile aranýrken geçen zaman Esma nýn lehine iþler. Tarýk la buluþma saatleri gelmiþtir ve dedesi hâlâ bulunmamýþtýr. Birkaç saat sonra dedenin bulunmasýyla rahat bir nefes alan aile, hayatlarýnýn kökten deðiþmek üzere olduðundan habersizdir. Lütfi Paþa Nerede doðduðu ve nereli olduðu bilinmemektedir. Fakat Arnavut asýllý olduðu rivayet edilmektedir.[1] [2]Avlonya civarýndan devþirme olarak getirilmiþ ve Enderun'da eðitim görmüþtür. Çýkma ile çuhadar görevi verilmiþtir. 1512'de Yavuz Sultan Selim'in tahta geçtikten sonra müteferrika olarak saraydan dýþ göreve çýkmýþtýr. Daha sonra sýrasýyla çaþnigirbaþý, kapýcýbaþý ve miralemlik görevlerinde bulunmuþtur.kanunu Sultan Süleyman'ýn tahta çýkýnca önce Kastamonu sonra Aydýn sancakbeyi olmuþtur yýlýnda Rodos kuþatmasýna katýlmýþ sonra Yanya sancakbeyliðine atanmýþtýr. Bu görevde iken kendi sancak askeri baþýnda 1529'da I. Viyana Kuþatmasý'na katýlmýþtýr yýlýnda Karaman beylerbeyi olup, bu görevdeyken Irakeyn Seferi' ne katýlmýþtýr. Daha sonra Anadolu ve Rumeli beylerbeyliði görevlerinin akabinde üçüncü vezirliðe yükselmiþ, 1537 yýlýnda donanmadaki kara askerlerinin serdarý olarak Barbaros Hayrettin Paþa ile birlikte Korfu Kuþatmasý'nda bulundu. Ýki hafta kadar devam eden kuþatma, Lütfi Paþa'nýn zafer beklentisi mesajlarý göndermesine raðmen padiþahýn emriyle kaldýrýlmýþtýr. 1538'de ikinci vezirliðe tayin edilmiþ ve Boðdan seferine katýlmýþtýr. Genç yaþtan itibaren devlet görevine gelen Lütfi Paþa ayný zamanda I. Selim'in kýzý ve Kanuni'nin kýz kardeþi olan Þah Sultan'la 19 yýl süren bir evlilik yaparak saraya damat da olmuþtur.13 Temmuz 1539'da Ayas Mehmet Paþa'nýn vebadan vefatý üzerine sadrazamlýk görevine getirilmiþtir. BANYOLU BÖREK Malzemeler 1/2 Kalýp Tuzsuz Beyaz Peynir Kýrmýzýbiber, Karabiber, Kimyon Maydanoz 3 Adet Yufka 1/2 Paket Margarin 1 Yumurta Sarýsý Çörekotu Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak böreðin harcýný hazýrlayýn. Bunun için tuzu alýnmýþ beyaz peyniri ufalayýn. Dilerseniz içine ince ince kýyýlmýþ maydanozu doðrayýn. Kýrmýzýbiber, karabiber, kimyonu ekleyin.margarini eritip, soðutun. Ýlk yufkayý serin ve üzerine yaðý gezdirin. Üzerine ikinci yufkayý serin. Ayný iþlemleri bütün yufkalar için tekrarlayýn. Keskin bir býçakla, sigara böreði yufkasý formunda 16 üçgen parça kesin. Her parçanýn geniþ kenarýna peynirli harçtan koyarak, geniþçe sarýn.geniþ bir tencereye soðuk su koyun. Bütün börekleri içine atýn. Suyun içinde yarým saat bekletin. Bu sürenin sonunda börekleri tencereden çýkarýn. Ýki elinizin arasýnda sýkýn. Yaðlanmýþ fýrýn tepsisine dizin. Üzerine çýrpýlmýþ yumurta sarýsý sürün. Dilerseniz çörekotu ve susam serpin. 180 dereceye ayarlanmýþ fýrýnda altýn sarýsý renk alana dek piþirip servis yapýn. Aklýn yoksa yandýn, ya kalbin yoksa o zaman sen zaten yoksun ki. (Hz. Mevlana) 02:50 Pinokyo 05:50 Aþk Bir Hayal 08:40 Adanalý Karadayý Kýzlar ve Annleri Diðer Yarým Yerli Dizi 17:00 Alemin Kýralý 18:10 Hawaii Five 18:55 Ana Haber 20:00 Diðer Yarým 23:20 Þoray Uzun la 7 de 7 04:30 Ender Saraç ile Saðlýklý Günler 06:30 Cennet Mahallesi 07:30 Ayý Kardeþler 08:00 Pepee 10:00 Kezban 12:00 Ender Saraç Ýle Saðlýklý Günler 14:00 Dila Haným 16:30 Fatih Harbiye 19:00 Ana Haber 20:00 Otel Divane 23:00 Petrol Krallarý 08:00Ýnadým Ýnat Doktorum 09:30 Sürtük Magazin D 11:30Aliye Gün Arasý 12:55Hazine Kaynana Gelin 14:50Hz. Yusuf Seda'ya Gelin 15:50 Benden Sevdalý mýsýn 14:00 Ben Bilmem 17:50 Ana Haber Eþim Bilir 18:45 Hayat Dediðin 16:45 Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar 19:45 Avanak Abdi 19:00 Ana Haber Türk Filmi 19:45 Çarkýfelek 21:30 Haber Saati 21:00 Alabora 22:30 Þabaniye 23:30 Ulan Ýstanbul 07:00 Sabah Haber 08:15 Ýþimi Seviyorum 08:30 Böyle Bitmesin 10:35 Beni Böyle Sev 13:00 Haber 13:25 Küçük Hanýmefendi 15:10 Aileler Yarýþýyor 16:55 Zengin Kýz Fakir Oðlan 19:00 Ana Haber Bülteni 19:55 Gezegen 51 21:50 Dünyanýn Merkezine Yolculuk 05:00 Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:10 Küçük Gelin 20:45 Þefkat Tepe Yerli Dizi 23:00 Davetsiz Misafir

9 9 "Resûlüm de ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat edin." Eðer yüz çevirirlerse þüphe yok ki Allah kâfirleri sevmez." (Âl-i Ýmrân, 3/32) GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI ÝTÝSAM 'Ý'tisam', sözlükte sarýlmak, sýðýnmak, kulp ve bað takmak, demektir. Terim olarak i'tisam, kulun, sakýncalý, korkulu þeylerden kaçýnmasý, Allah (c.c.)'ýn dinine, koruyucu iplere sarýlmasýdýr. Yüce Allah (c.c.) buyuruyor: " Öyle ise namaz kýlýn, zekât verin, Allah'a sarýlýn, O sizin mevlanýzdýr. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardýmcýdýr." [1] "Hep beraber Allah'ý ipine sarýlýn, ayrýlmayýn." [2] Dünya ve ahiret mutluluðunun kaynaðý, Allah (c.c.) ile ve Allah (c.c.)'ýn ipiyle i'tisâm'dýr. Bu iki ismete (koruyucuya) yapýþmayana kurtuluþ yoktur. Allah (c.c.) ile i'tisâm, þüpheli her düþünce ve eylemden sýyrýlýp çýkmaktýr. Allah (c.c.)'tan baþka her þey hayaldir. Hayallerden kurtulmak, Allah (c.c.)'tan baþka þeyleri görmekten, Allah (c.c.)'ý görmeye doðru yükselmek demektir. Allah (c.c.)'ýn ipiyle i'tisam da buyruðuna yapýþýp, yasaklarýndan kaçýp O'na kulluða devam etmektir. [3] Ýslâm toplumu bireylerinin i'tisam üzere olmalarý halinde, bütün bir toplum tek bir manevi ipe sarýlmýþ ve bu ipin ekseninde kenetlenmiþ olacaktýr. Tevhid üzerine gerçekleþen bu kenetlenme, beraberinde o toplumun içerde ve dýþarýda gücünü, bireyleri arasýndaki dayanýþmayý ve dýþa karþý birlikteliðini göstereceði gibi insanlarýn ahiret hayatý mutluluðunu da sonuçlandýracaktýr. Müslüman bireylerin, i'tisamý býrakýp Ýslâm nimetinden payýný alamamýþ zavallý kimi insanlarýn uydurduklarý ve kurduklarý beþeri sistem ve inançlarýn peþinden koþmalarý kabul edilemez. En son ve olgun din ve dünya sistemi olarak Allah (c.c.) tarafýndan gönderilen Ýslâm'ýn, çaðlarýn veya coðrafyalarýn deðiþmesi nedeniyle hiçbir ekleme ve çýkarmaya yahut deðiþikliðe ihtiyacý yoktur. Olduðu gibi kabul edilmek durumundadýr. Hükümlerinden bir bölümünü inkar etmek tamamýný inkar etmek gibidir. Ý'tisam ahlâkýný kazanmak, itikad, ibadet, muamelat, ukubat ve ahlâk esaslarýnýn tamamýnýn parçalanmaz bir bütün halinde Ýslâm toplumunda yerleþmesi ve yaþamasý ile mümkün olur. [1] Hac sûresi, 22/78. [2] Al-i Ýmran sûresi, 3/103. [3] Medâricü's- Sâlikin. ESMAÜL HÜSNA EL-KAVÝ "Çok kuvvetli" anlamýna gelen "el- Kavi" ismi celili Kur'ân-ý Kerim'de 9 defa geçmekte. Musa aleyhisselam karþýsýnda firavunun maðlubiyeti anlatýlýrken Rabbimiz: "Þüphesiz Allah çok kuvvetlidir, cezasý þiddetlidir" buyurur. (Enfal 52) Salih Aleyhisselam karþýsýnda Semud kavminin maðlubiyetini anlatýrken de Rabbimizin el-kavi ismi zikredilir. (Hud 66) Zülme uðrayanlara harbetme izni veren ayette de Rabbimiz: "Allah kendisine yardým edenlere elbette yardým eder. Þüphesiz Allah çok güçlüdür, Azizdir" (Hac 40) buyurur. Sayýmýný yapamadýðýmýz yýldýzlarý, denizdeki canlýlarý, havadaki kuþlarý yaratan, yaþatan koyduðu kurallar içinde yöneten çok kuvvetli Rabbe iman eden bir mü'min güçlü ordulara, güçlü paralara, güçlü görünmeye çalýþanlara aldýrýþ etmeden Allah yolunda yürümeye devam eder. Baki'nin: "Baþ eðmeziz edaniye dünyayý dûn için, Allah'adýr tevekkülümüz, i'timadýmýz." "Deðersiz dünya için alçaklara baþ eðmeyiz biz. Bizim dayanaðýmýz, güvencemiz, itimadýmýz Allah'adýr" dediði gibi, Enfal suresinin 60'ýncý ayetinde "düþman için kuvvet hazýrlayýnýz" emrine uyarak güçlü olmaya çalýþýrýz ve el-kavi olan Rabbimize güvenip yolumuza devam ederiz. Samimiyet, kalbin önünden kalýbý çekmektir. Kalýplar aradan kalkýnca kalpler birbirini görür. Saydamlaþýr insan. Samimiyetsizlik ise matlaþtýrýr. Ahte gülücüklerin, riyakâr taltiflerin, cazibedar þöhretlerin, zengin ikramlarýn, geçici mutluluklarýn boyasýnýn silindiði andaki yalnýzlýðýn þefkat kucaðýdýr samimiyet. Ýkiyüzlülüðe, ben merkezli iliþkilere, hasede, öfkeye, hýrsa, kötülüðe gönülde yer vermemektir samimiyet. Mevlana þöyle der: "Gönlü ve sözü bir olmayan kiþinin, yüz dili bile olsa o, gene dilsiz sayýlýr." Özü, sözü bir olmaktýr samimiyet... Sadeliktir, içtenliktir, duruluktur, olduðu gibi görünmektir, desinlerden öte tavýr ve davranýþ sergilemektir. Dost olmaktýr, birlik olmaktýr, ahde vefaya baðlý kalmaktýr, kalbin onayladýðýný dilin dýþarýya aktarmasýdýr samimiyet. Samimiyet; kötü ve makbul olmayan þeyleri tasfiye etme, kötüyü iyiden ayýrt etme/ arýndýrma/izale etme, bir þeyi diðerinden ayýrarak bir noktada farký fark etme, tasvip edilmeyen þeylerden kurtulmadýr. Samimiyet, kalbin önünden kalýbý çekmektir. Kalýplar aradan kalkýnca kalpler birbirini görür. Saydamlaþýr insan. Samimiyetsizlik ise matlaþtýrýr. Bir þeyi irade ve sevgiyle kabul etmek, gönülden istemek ve içten gelerek yapmaktýr samimiyet... Samimiyet paylaþmaktýr. Samimiyet tek kelime ile birçok þeyi ifade eder. Ve samimiyet ile sýralanýr bir bir diðer meziyetler; doðruluk, vefa, fedakârlýk ve dürüstlük... gibi! Samimiyet testi Bir sýnavdan geçiyor insanlýk... Bu sýnav; sadakat ve ihanetin, ihlas ile nifakýn, imanla inkârýn, takva ile hevanýn, hakikat ile yalanýn, doðru ile eðrinin, tabii ile suninin, samimi ile sahtekârýn ayrýlacaðý bir sýnav... Her þey ve herkes Allah'ýn bilgisi dâhilinde ve tüm kullar "samimiyet testi"ne tabi... Samimiyet, gönlün kapýlarýný araladýðýn yerden boþ dönmemektir... Huzuru bozmadan, kalbi karartmadan sýðýnmayý bilmektir bizleri yoktan var edene... Öze dönmektir, heveslerine yenik düþmemektir... "Kulumun en sevdiðim ibadeti, bana olan samimiyetidir." (Ahmed b. Hanbel, V/254.) buyurulurken kutsi hadiste; kulluðu gönülden yapmak, içtenlik ve ihlasla, saf ve duru bir hâl ile Allah'a yönelmektir samimiyet. Müminler olarak yaþadýðýmýz bu "samimiyet testi"nde kendimizle ilgili sonuçlarý saðlýklý deðerlendirmek ve doðru okumak durumundayýz... Hesap gününden önce kendimizi hesaba çekelim. Kendi samimiyetimizi kendimiz test edelim. Ve bilelim ki; Bizler bu dünyada imtihandayýz. Ýnsanýn imtihaný baþarabilmesi de dini yalnýz Allah'a halis kýlmasý, yalnýz O'na kulluk edip O'na hiçbir þeyi ortak koþmamasý, ihlas ve samimiyetle kulluðuna devam etmesi ile mümkündür. Zira Rabbimiz þöyle buyurur: "Hâlbuki onlara, ancak dini Allah'a has kýlarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazý kýlmalarý ve zekâtý vermeleri emredilmiþti. Ýþte bu dosdoðru dindir." (Beyyine, 98/5.) Dinin özü ve ruhudur samimiyet. Zira Peygamber Efendimiz "Din Samimiyettir" buyurunca, sahabenin "kim için " diye sormalarý üzerine; Sevgili Peygamberimiz "Allah için, O'nun kitabý için, O'nun elçisi için, Müslümanlarýn yöneticileri ve bütün Müslümanlar için." (Müslim, "Ýman" Cumanýz Mübarek Olsun... DUA "Allahým! Senden selim bir kalb ve daima doðru söyleyen bir dil niyaz ediyorum." Amin SAMÝMÝYETÝN ADI VAR! 95.) buyurmuþlardý... Samimiyet çaðrýsý Unuttuðumuz erdemlerden, kaybolmaya yüz tutan deðerlerimizden biridir samimiyet... Kaç zaman, kaç yerde, kaç kiþiden duymuþuzdur, 'ne samimi insan", 'çok da samimi, candan ve içten' sözünü... Hâlbuki 'Gerçekten samimi mi? 'samimi ol' ve 'samimiyetten yoksun'a kadar duymadýðýmýz samimiyetsizlik de kalmadý... Ýçimizle dýþýmýz, söylediklerimizle eylemlerimiz uyuþuyor mu? En yakýnýmýzdakilere duygularýmýzý, fikirlerimizi anlatýrken gerçekten samimi miyiz veya ne kadar samimiyiz veya Onlar bize karþý ne kadar samimi acaba? Kendi anlattýklarýmýza, fikirlerimize, kendi söylediklerimize kendimiz inanýyor muyuz veya ne kadar inanýyoruz? Yani kendimizle bile ne kadar samimiyiz? Kardeþlik hukukunda ne kadar samimiyiz?... Sevdiðimizde samimi miyiz? Ýbadetlerimizde samimi miyiz? Yoksa söylediklerimize kalbimizi inandýramýyor, bir ikinci ses mi duyuyoruz? Ayný bedende bile farklý kanaatler mi taþýyoruz, bir uyum sergilemiyor mu ayný bedendeki ben? Belki de samimiyetin samimiyetsizliðinden olacak ki birçok taleplerimizde hayatýmýzý olumsuz yönde etkileyen aksaklýklarla karþýlaþýyor veya sonuç alamýyoruz. Öyle ki kötü bir iþte samimi olan bir insan bile bu samimiyetinden dolayý belki de sonuca gidiyor. Samimiyet bir noktada inanmaktýr, kararlýlýktýr. Evet, samimiyet; iþini ciddiye almaktýr. Meslek þuurudur. Verimlilik saadetidir. Gizli þirkten, alkýþ delisi olmaktan beri olmaktýr. Hakk'ýn hatýrýný halkýn hatýrýna tercih etmektir. Daima güneþe dönük yaþamaktýr. Sahtelik ve sunilikten kurtulmaktýr. Tercihini, kalýcý olandan yana kullanmaktýr. "el-bakýyâtu's-sâlihat" (Kehf, 18/46.) sýrrýna ermektir. Samimiyet, kulluktaki deðer ölçüsü ve davranýþlarýn kýymetini belirleyen mihenk taþýdýr. Samimiyet tutarlýlýktýr. Kiþinin kendisine, çevresine, inanç ve düþünce dünyasýna karþý tutarlýlýðýdýr. Samimiyet, kiþinin yüzüne ve davranýþlarýna yansýyan bir aydýnlýk, bir enerjidir âdeta. Çünkü o, içten, katýþýksýz, dupduru; riyadan, þüphe ve kirlerden uzak, sevgiye dayalý bir iradeyi yansýtýr. Ýyi niyetle birlikte bazen küçümsediðimiz davranýþlar bile ibadete dönüþür. Nitekim Þair þöyle seslenir: "Küçük bir tebessüm, içten bir selam Dosta hatýr soran, bir iki kelam, Kýsaca diyor ki, insana Ýslam; Ýhlasla yaptýðýn, her þey ibadet..." Ýnsanýn deðeri onun samimiyet ve içtenliði ile doðru orantýlýdýr. Yapmacýk olan ve taklitten öte hiçbir anlamý özü ve ruhu olmayan her türlü davranýþ, deðersiz ve bayaðýdýr. Bu Cenab-ý Hak katýnda böyle olduðu gibi, sosyal hayatýn hemen her safhasýnda ve insanlarýn nezdinde de böyledir. Samimiyetsiz gayretler boþunadýr ve gayretsiz samimiyetler de yetersizliðe mahkûmdur. Ve son söz Aslýnda, insanýn göstermiþ olduðu samimiyet, dönüp dolaþýp bir gün yine kendisine gelir. Samimiyet gösteren mutlaka samimiyet ile karþýlýðýný bulur. Kalplerini kendi elleriyle mühürleyenlerin samimiyet beklemeye de hakký yoktur. Mevlana'nýn dediði gibi; "Aslýnda farkýndayým ha-yatýmdaki sahte varlýklarýn, istesem bir anda temizlemesini de bilirim. Ama bunca sahteliðin, benim samimiyetime ihtiyacý var." Dr. Ömer Menekþe "Allahým! Nimetinin yok olmasýndan, verdiðin afiyetin (nimet ve saðlýðýn) bozulmasýndan,ansýzýn cezalandýrmandan ve öfkene sebep olan her þeyden sana sýðýnýrým." (Müslim, "Zikir",96) SAHABE HAYATI AMR BÝN SÂBÝT UHAYRÝM (R.A.) Amr bin Sâbit, "Uhayrim" lakabýyla tanýnýyordu. Amr (r.a.) Medineliydi. Bütün kavmi Müslüman olduðu hâlde, o tek baþýna Müslümanlara muhalefete devam ediyordu. Uhud Savaþý devam ederken Medine'de kalan Uhayrim'i bir düþünce kapla-mýþtý. Müslümanlarýn inandýklarý dava uðrunda canla baþla çalýþmalarýnýn ve hiçbir fedakârlýktan çekinmemelerinin sebebi neydi? Uhayrim bunu düþünüyor, düþündükçe iman nuru kalbini ve yüzünü aydýnlatýyordu. Nihayet Müslüman olmaya karar verdi. Kelimei Þehadet getirdi. Uhayrim artýk bir Ýslam mücahidiydi. Din kardeþleri cephede azgýn müþriklerle savaþýr, kanlarýný sebil ederken, Medine'de rahat edemezdi. Kýlýcýný kuþandý, doðru Uhud'un yolunu tuttu. Savaþýn en þiddetli ânýna yetiþmiþti. Kahramanca savaþtý. Sonunda aðýr bir þekilde yaralanarak hâlsiz düþtü. Savaþ bitmiþti. Müslümanlar birçok þehit vermiþlerdi. Yürüyebilecek gücü kendinde bulabilenler þehitler arasýnda dolaþýyor, yaralýlara yardýmcý olmaya çalýþýyorlardý. Bu arada son nefesini vermek üzere olan Uhayrim'i (r.a.) gördüler. Çok þaþýrdýlar. Çünkü onu müþrik olarak biliyorlardý. Hattâ onun müþriklere yardýma geldiðini dahi düþünenler oldu. Meraklarýný gidermek için yanýna yaklaþýp sordular: "Ey Amr, sen buraya niye geldin? Kavmini kayýrmak için mi, yoksa Ýslam'a yardým düþüncesiyle mi? " Uhayrim (r.a.), bu suale, onlarý sevindiren þu müjdeyi verdi: "Ben Ýslam'a olan arzumdan dolayý geldim. Müslüman oldum. Allah'a ve Resûlüne iman ettim. Sonra da kýlýcýmý alýp Allah ve Resûlü uðrunda müþriklerle çarpýþmak üzere buraya geldim." Uhayrim (r.a.) biraz sonra vefat ederek þehitlik mertebesini kazandý. Sahabiler, onun durumunu Resûlullah'a haber verdiler. Peygamberimiz, "O, cennetliktir. Az þey yaptý, fakat çok sevap kazandý." buyurdu. Bu hadiseden yýllar sonraydý Hz. Ebû Hüreyre, etrafýndakilere, "Ömründe hiç namaz kýlmadýðý hâlde cennetlik olan insan kimdir?" diye sordu. Onlar sustular, cevap veremediler. Ebû Hüreyre (r.a.), "O, Amr bin Sâbit'tir." dedi. Sonra da onun bu kýssasýný anlattý.[1] [1]Üsdü'l-Gàbe, 4: 90-91; Ýsâbe, 2: Istýrabýn Gözyaþlarý Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz dünyadan el-etek çekerek kendini Allah'a ibadete adamýþ üstün devlet adamlarýndan biridir. Tarih sayfalarý arasýnda gezinirken görmekteyiz ki, bu üstün devlet adamý adaleti, güzel ahlaký ve devamlý ibadetiyle zamanýnda tüm müslüman halkýnýn gönüllerinde saygý ve sevgiden yýkýlmaz bir taht kurmuþtur. Ýþte bu haliferin kadýn hizmetçisi bir gece uykusunda ilginç bir rüya görür. Kýyamet kopmuþ, insanlar dirilmiþ, amel terazisi kurulmuþ ve tüm insanlar Mahþer toplantýsýna akýn ederek sorgu suale çekilmektedirler. Hesabý görülen bütün hükümdarlar Sýrat Köprüsünün baþýna getirirler. Ýlk önce Mervanoðlu Abdül-Melik getirilir. Sýrat köprüsünü geçmek üzere daha bir veya iki adým atar atmaz ateþler ve dehþetlikler yeri Cehenneme düþer. Ardýndan oðlu Velid getirilir. O da adýmlarýný daha atar atmaz Cehennem alevleri arasýna yuvarlanýp gider. Böylece yeryüzü hükümdarlarý kýldan ince kýlýçtan keskin Sýrat Köprüsü üzerinden geçirirler. Hepsi de, birer birer Cehennem alevleri arasýna yuvarlanýr. Sýra Emevi Halifesi Ömer bin Abdülaziz'e gelir. Gördüðü rüyasýný çok sevdiði halife Abdülaziz'e anlatan kadýn hizmetçisi sözün burasýna gelince coþkun iman sahibi halife hýçkýrýklar salarak aðlamaya ve baþýný dövmeye baþlar. Bütün ev halký baþýna toplanarak teskin etmeye çalýþýrlarsa da boþunadýr. O, Cehennem azabýna uðramanýn ve Allah'ýn gazabýna çarpmanýn acý akibetine dalmýþ yaþýn yaþýn ýstýrap gözyaþlarý dökmektedir. O'nun acý ve ýstýrabýna dayanamayan kadýn hizmetçi de oluk oluk yaþ dökmeye baþlar. Halife sanki aða tutulmuþ, artýk hayatýný kaybetmek üzere olan balýk gibi çýrpýnýp didinmektedir. Gözyaþlarý arasýnda kadýn hizmetçi Halifesine sözünü duyurmaya çalýþýr, ama boþunadýr. Bir türlü, "Allah'a and olsun ki, sizi Cennette gördüm. Sýrat Köprüsünü kolaylýkla geçtiniz." diyen sözlerini duyuramaz. Halifenin çýðlýklarý ve acý acý çýnlayan iniltileri kesilince bakarlar ki ruhunu teslim ederek öbür dünyaya göçmüþtür. Yüce Allah (c.c.) cümlemizi kendi korkusu gönlünde kökleþtiren kullarýndan eylesin, amin...

10 10 Sigara, diþ eti hastalýklarýnda risk faktörü Uzmanlar, sigaranýn diþ eti hastalýklarý açýsýndan risk faktörü olduðunu belirtti. Ýstanbul Üniversitesi (ÝÜ) Diþ Hekimliði Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Korkut Demirel, "Sigara içenler diþ eti hastalýklarý açýsýndan daha riskli gruptadýr" dedi. Demirel, diþ fýrçasý kullanýmýnýn diþlerin görünen yüzünün temizlenmesine yardýmcý olduðunu, diþ aralarýna ulaþýlamamasý nedeniyle bu bölgelerin temizlenmesi için yardýmcý gereçlere ihtiyaç duyulduðunu söyledi. Diþ eti hastalýklarýnýn sinsice ilerleyebildiðini, þikayetler ortaya çýktýðýnda genellikle tedavisinin güçleþtiðini anlatan Demirel, "Hastalýðýn tedavisi yapýlmamasý durumunda diþlerin kaybýyla sonuçlanabiliyor. Hastalýklarýn ilerleme hýzýnda kiþinin aðýz bakýmýnýn düzeyi, þeker hastalýðý gibi diðer hastalýklarýn varlýðý, sigara içme gibi kötü alýþkanlýklarýnýn da rol oynar" diye konuþtu. Demirel, diþ eti hastalýklarýn tanýsýnýn konulmasýnda diþ hekiminin muayenesi gerektiðine iþaret ederek, þunlarý kaydetti: "Erken taný konulduðunda tedavisi sanýldýðý kadar zor deðildir. Diþ eti hastalýklarýnýn bireyin kendisi tarafýndan deðerlendirilmesinde uygulanabilecek sorgulama sistemi sayesinde hastalýðýn belirtileri sayýlabilecek bulgulara dikkat çekilmesi mümkündür. Saðlýklý diþ etleri genellikle açýk pembe renktedir. Nadiren bazý bireylerde diþ eti koyu renkte olabilir. Diþ etlerinin renginin deðiþmesi diþ eti ve bazý sistemik hastalýklarýn da habercisi olabilir. Saðlýklý diþ eti portakal kabuðu görüntüsünde ve sýký yapýdadýr. Sigara içilmesi aðýz bakýmýný olumsuz yönde etkilerken diþ etini doðrudan dumanla ve kana karýþan nikotin yoluyla etkileyerek hastalýk için uygun ortamýn hazýrlanmasýna yol açar. Sigaranýn iltihabý maskeleyici özelliðinden dolayý hastalýðýn ilerleyiþi fark edilmeyebilir. Sigara içenler, diþ eti hastalýklarý açýsýndan daha riskli gruptadýr." Diþ eti rahatsýzlýklarýný tedavisinin hem aðýz hem vücut saðlýðýný rahatlatacaðýný vurgulayan Demirel, "Diþ etlerimi karýþtýrýp kanattýðýmda rahatlýyorum' deniliyorsa diþ eti iltihabý ve diþ taþý varlýðýndan söz edilebilir. Sadece diþleri fýrçalamak yeterli deðildir. Unutmayýnýz ki aðýz bakýmý aðzýn tümünü içermelidir. Diþ aralarýna fýrçalarýn ulaþamamasý yüzünden bu bölgelerin temizlenmesi için yardýmcý gereçlere ihtiyaç duyulur" ifadesini kullandý. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Bir milyon euroluk miras çöpe gitti Almanya'da yaþayan amcasýndan kendisine miras kalan banka kasasýný açan Sara Ferrari gözlerine inanamadý. Kasada tedavülden kalkmýþ 2 milyar Ýtalyan lireti yani yaklaþýk 1 milyon euro ve yaklaþýk 1.5 milyon Alman marký (730 bin euro) vardý. Ancak Ferrari asýl þokla, artýk kullanýlmayan liret ve marklarý euro'ya çevirmek istediðinde karþýlaþtý. Ýtalyan bankalarý, 2011'de çýkan yasa gereði Ýtalyan liretlerini euro'ya çeviremeyeceklerini söylüyordu, yani mirasýn 1 milyon euro'luk kýsmý artýk deðersizdi. Ferrari'nin baþvurduðu Alman bankasý ise marklarý euro'ya çevirerek Ferrari'ye 730 bin euro'sunu teslim etti. Ýtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, Brüksel'de yaþayan 43 yaþýndaki Sara Ferrari, birkaç ay önce amcasý Salvatore'yi kaybetti. Yýllar önce Almanya'ya göç eden ve kuyumculuk yapan Salvatore bekar ve çocuksuzdu. Salvatore'nin mirasçýsý olan yeðeni Sara Ferrari, amcasýndan kalan eve girdiðinde bir banka kasasýna ait belgeler buldu. Kasa, Almanya'nýn baþkenti Berlin'deki bir Deutsche Bank þubesindeydi. 'Dava açacaðým'sara Ferrari, amcasýnýn mirasçýsý olduðunu gösteren belgelerle bu ay baþýnda bankaya giderek kasayý açtý. Kasadan yaklaþýk 2 milyon euro deðerinde eski Ýtalyan lireti ve Alman marký çýktý. Sara Ferrari, marklarý euroya çevirmeyi baþarsa da amcasýndan kalan mirasýn kalanýný alabilmek için þimdi Ýtalya Merkez Bankasý ve Maliye Bakanlýðý'na dava açmaya hazýrlanýyor. Ferrari, "Almanya'da eski marklarý euro'ya çevirmek sadece 10 gün alýrken kendi ülkemde bu iþlemi yapmak mümkün deðil. Her ne kadar 'Avrupa Birliði'nden söz edilse de yasalar herkes için eþit deðil" diyor ve gerekirse davayý Avrupa mahkemelerine de taþýyacaðýný belirtiyor. BBC TÜRKÇE Ortak sýnava girenler dikkat! MEB, ortak sýnavlara girenlerin yüzdelik dilimlerini yeniden sýraladý. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), Danýþtay kararý üzerine birinci ve ikinci dönem ortak sýnavlarda ikili kopya tespiti yapýlan tüm öðrencilerin, iptal edilen testleri ve Yerleþtirmeye Esas Puanlarý (YEP) ile sýnavlara giren bütün öðrencilerin yüzdelik dilimlerinin yeniden hesaplandýðýný bildirdi. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ uygulamasý çerçevesinde 8. sýnýf öðrencilerine yönelik gerçekleþtirilen ortak sýnavlarda, týpký diðer merkezi sýnavlarda olduðu gibi belli durumlarda kopya analizi yapýldýðý kaydedildi. Bu uygulamalardan birinin de akademik çevrelerce de kabul görmüþ, bugüne deðin bütün sýnavlarda uygulanan ve halen tüm merkezi sýnavlar için yürürlükte olan "ayný salonda sýnava giren adaylarýn belli sayýda soruda ayný yanlýþ seçenekte birleþme durumunda ikili kopya iþlemine tabi tutulmasý" kuralý olduðunun hatýrlatýldýðý açýklamada, "Bu kural, sýnavlarda emeðinin karþýlýðýný eksiksiz almasýný arzu ettiðimiz öðrencilerimizin güvenli bir ortamda baþarýlarýnýn ölçülmesine yönelik bir uygulama olarak sýnav güvenliðinin ana unsurlarýndan biridir" denildi. 8. sýnýf öðrencilerinin Kasým 2013'te katýldýklarý birinci dönem ortak sýnavlarý ile Nisan 2014'te katýldýklarý ikinci dönem ortak sýnavlarýnda da bu genel çerçeve ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamýnda ayný uygulamanýn gerçekleþtirildiði anýmsatýlan açýklamada, bu kapsamda 6 bin 165 öðrencinin ikili kopya uygulamasýna tabi tutulduðu bildirildi. Bu öðrencilerden bir kýsmýnýn açtýðý iptal davalarý sonrasýnda, Danýþtay 8. Dairesinin "ikili kopya" uygulamasýnýn yasal dayanaðý ve sonuçlarýyla ilgili olarak yürütmenin durdurulmasý yönünde bir karar verdiðinin kaydedildiði, açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Bakanlýðýmýz, yürütmeyi durdurma kararýna göre tercih ve yerleþtirme iþlemleri öncesinde öðrencilerimizin herhangi bir maðduriyet yaþamamasý amacýyla sadece dava açan sýnýrlý sayýda öðrenci için deðil, ikili kopya iþlemi yapýlan tüm öðrencilerimiz için yeniden deðerlendirme yapmýþ, bu öðrencilerin iptal edilen testleri ve Yerleþtirmeye Esas Puanlarý (YEP) ile sýnavlara giren bütün öðrencilerimizin yüzdelik dilimlerini yeniden hesaplamýþtýr.öðrencilerimizin puanlarý ve yüzdelik dilimleri 31 Temmuz 2014 günü saat itibariyle ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinde yer alan e-okul veli bilgilendirme sayfasýnda yayýmlanmaya baþlamýþtýr. 31 Temmuz 2014 günü saat 19.00'dan önce baþvurularýný yapan öðrencilerimiz de güncellenen yüzdelik dilimleri dikkate alarak, tercihlerini gözden geçirip yenileyebileceklerdir." Liseler için tercih maratonu baþladý Milli Eðitim Bakanlýðý, bu yýl ilk kez uygulanan ortak sýnavlar sonucuyla yapýlacak lise yerleþtirmeleri için tercihleri almaya baþladý. Tercih süreci 8 Aðustos Cuma günü sona erecek. Ortaöðretim Kurumlarýna Geçiþ Uygulamasý Tercih ve Yerleþtirme e-kýlavuzu'na göre, Anadolu liselerine, anadolu imam hatip liselerine, çok programlý anadolu liselerine, fen liselerine, mesleki ve teknik anadolu liselerine, sosyal bilimler liselerine, mesleki ve teknik eðitim merkezlerine, Özel Öðretim Kurumlarý Genel Müdürlüðüne baðlý ve Yerleþtirme Esas Puanýna (YEP) göre öðrenci alan özel okullara, eðitim-öðretim yýlý için öðrencilerin YEP'ine göre yerleþtirme yapýlacak. Liselere, eðitimöðretim yýlýnda ortaokul 8. sýnýfý baþarýyla tamamlayan, baþvuru yapýlacak okulun kayýt?kabul þartlarýný taþýyan ve YEP'e sahip olan öðrenciler baþvurabilecek. Tercihler, öðrenci ya da veli tarafýndan, https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapýlabileceði gibi öðrencinin 8. sýnýfý tamamladýðý ortaokuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüðünden de yapýlabilecek. Tercihler iki grupta alýnacak. Öðrencilerin A grubu tercihleri, okullarýn kodlarýna göre, B grubu tercihleri ise sadece okul türlerine göre yapýlacak. A grubu tercihleri Bakanlýðýn veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayýmlanan, okullarýn kodlarýna göre velisi tarafýndan en fazla 15 tercih olmak üzere yapýlacak. A grubu tercih listesinde yer alan tercihlerine yerleþemeyen öðrenciler, öðrencinin ikamet adresi, YEP, tercih önceliði, okul kontenjaný ve okulun A grubu yerleþtirme taban puaný dikkate alýnarak B grubundan tercih edeceði okul türlerine göre sistem tarafýndan otomatik yerleþtirilecek.b grubu tercih listesinde, 6 okul türünden en az 4'ünün bulunmasý zorunlu olacak. Elektronik tercih yapamayanlar için okul müdürlükleri tercihleri yapacak Elektronik ortamda tercih iþlemlerini yapamayan veliler için okul müdürlüðü, tercih iþlemlerini öðrenci velisi adýna, velinin doldurup imzalayarak verdiði "Yerleþtirme Ýþlemi Tercih Ön Çalýþma Formu"na baðlý kalarak yapacak. Tercihler okul müdürlüðü tarafýndan elektronik ortamda onaylanacak. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme onaylanmadan önce elektronik ortamda yapýlacak. Tercih listesinden öðrenci velisi, onay iþleminden ise okul müdürlüðü ile veli sorumlu olacak. Elektronik ortamda onaylanan "Tercih Baþvuru Bilgileri Formu"nun çýktýsý alýnarak okul müdürlüðü yetkilisi ve veli tarafýndan imzalandýktan sonra aslý okulda saklanacak ve bir nüshasý imza karþýlýðý veliye verilecek. Tercih baþvurusu bir kez yapýlacak. Baþvuru iþleminden sonra deðiþiklik yapýlamayacak. YEP ile öðrenci alan okullarýn yerleþtirme sonuçlarý 22 Aðustos'ta ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecek ve kesin kayýtlarý da bu tarihte sistem tarafýndan otomatik yapýlacak.

11 YILDIZ SPOR 11 Spor ve saðlýklý beslenme Saðlýklý bir yaþam için beslenmenin ve sporun önemi önceden beri bilinmektedir. Hipokrat M.Ö. 480 yýlýnda saðlýklý yaþamýn temel ilkesini þu þekilde açýklamýþtýr. "Saðlýklý yaþam, bireyin beden yapýsý (kalýtým) ve çeþitli besinlerin etkilerinin bilinmesini gerektirir. Ancak beslenme tek baþýna saðlýklý yaþam için yeterli deðildir, egzersizde yapýlmalýdýr."(ersoy,1995). Bununla birlikte beslenme ile güçlülük arasýndaki iliþkinin önemi eski yunanlýlar devrinde olduðu gibi sporun ilk örgütlenmesi çaðlarýnda da bilim adamlarýnca belirtilmiþ ve konu üzerinde önemle durulmuþtur (Kasap ve ark.,1982). Beslenme kavramý spor olgusu içerisinde, kimine göre sihirli bir deðnek, kimine göre ise zorunlu bir eðitim ve uygulama sürecini ifade eder. Organizmanýn günlük 50 çeþidin üzerinde besin öðesine gereksinimi bulunduðunu düþünürsek, besin öðelerinin belirli bir süre yetersiz tüketimi veya birkaçýnýn tüketilmemesi halinde, saðlýk ve performansýn olumsuz yönde etkileneceði sonucuna ulaþýrýz (Ersoy,1998). Beslenme bütündür ve sporcunun performansýný en üst düzeye çýkaracak sihirli yiyecek ve içecekler yoktur. Önemli olan sporcunun, sporcu beslenmesi kurallarý içerisinde, yeterli ve dengeli beslenmesinin saðlanmasýdýr (Hasbay, 2002). Dengeli bir beslenme ile geliþme gösteren sporcu performansýnýn, yapýlan araþtýrmalar yetersiz beslenme ile düþeceði sonucuna varmýþlardýr (Fox,1999). Alýnan temel besin öðelerinde önemli ölçüde bir yetersizlik olmadýðý sürece, beslenme durumu sihirli bir þekilde kýsa sürede performansý etkilemeyerek, örneðin 100m koþu süresini yarýya indirmeyecektir. Fakat yýllýk sezon süresince optimal beslenme ile performansta farklýlýk yaratabilmektedir. Saðlýklý kalmak, kendini iyi hissetmek için yoðun antrenman yaparak, kondüsyonu artýrmak mümkün olabilmektedir. Bu þartlarýn saðlanmasý ise kazanma ve kaybetme arasýndaki farký belirlemektedir (Ersoy,1998). ÝYÝ BESLENMENÝN SPORCUYA SAÐLADIÐI AVANTAJLAR Beslenme uzmanlarý, her koþulda iyi beslenen bir sporcunun iyi beslenmeyen veya besinlerine hiç dikkat etmeyen bir sporcuya göre elde ettiði bir takým avantajlarý olduðu görüþündedirler. Bu avantajlarý ise aþaðýdaki gibi sýralamaktadýrlar. Sporcunun antrenman etkinliði maksimum düzeydedir: Ýyi bir beslenmeyle sporcu, antrenörünün verdiði antrenmana kolay uyum saðlamakta ve her türlü antrenmaný yapacak güce kavuþmakta ve performansýný arttýrmaktadýr. Üst düzey mental konsantrasyon ve dikkate sahiptir: Her spor dalýnda, dikkat ve oyuna konsantrasyon önemlidir, bunun için de temel etkenlerden bir tanesi de yeterli ve dengeli beslenmedir. Seyahatlere dayanýklý ve yabancý çevreye kolay uyum saðlamaktadýr: Ýyi beslenen bir sporcu her zaman, her ortama ayak uydurabilecek güce ve dayanýklýlýða sahip olmaktadýr. Büyüme ve geliþmesi üst düzeydedir: Özellikle spora baþlama yaþýnýn küçük olmasý nedeniyle, yeterli ve dengeli beslenme sonucu çocuklarýn büyümesi ve geliþmesi üst düzeye eriþmekte ve yetiþkinlikte istenilen vücut ölçülerine ulaþýlmaktadýr. Hastalýklara yakalanma ve sakatlanma oraný az ve hastalýk süresi kýsadýr: Yapýlan çalýþmalarda, iyi beslenen sporcularýn hastalanma ve sakatlanma oranlarýnýn iyi beslenmeyenlere göre daha az olduðu saptanmaktadýr. Hatta sakatlanma oranýnýn iyi beslenmeyle % 50 gibi yüksek oranlarda azaltýlabileceði de belirtilmektedir (Hasbay,2002). Yapýlan spor dalýna göre farklýlýk göstermesine raðmen, sporculardaki enerji harcamasý normal bir kiþiden 2-3 kat fazla olduðu bilimsel bulgulardýr. farklý ülkelerde veya ayný ülkelerde, bu enerji gereksinimi ayný spor dalýnda, ayrý antrenörlerin antrenman programlarýna göre deðiþiklik gösterebilir (Kayahan ve ark., 1992) Sporcularýn performansýný artýrmak amacý ile çeþitli diyet programlarý hazýrlanmýþ ve uygulanmýþtýr. Bazý antrenörlerde inandýklarý muayyen tarzdaki diyet tarzlarýný sporcularýna uygulamaktadýrlar. Sadece diyet faktörünün fizyolojik performansa olan etkisini deðerlendirmek oldukça güçtür. Çünkü performansa bir çok faktör etki etmektedir (Yaman, 2000) Bu yüzden sporda performansý bütün etmenleri ile bütün düþünüp, diyet programlarýnýn içeriðini de yapýlan antrenman dönemi, içeriði gibi öðeleri göz önüne alarak hazýrlamak gerekir. Sporcu beslenmesi önemli ölçüde, yapýlan spor dalý özelliklerine ve antrenman çeþidine baðlý olmasý dolayýsýyla antrenörü ön plana çýkarmaktadýr (Gökdemir, 1996) Yapýlan araþtýrmalarda sporcularýn dengeli beslenme bilgi düzeylerinde ve ilgili uygulamalarýnda yetersizliklerin büyük ölçüde ; antrenörlerin eksik ve yanlýþ yönlendirme kaynaklý olduðu belirlenmiþtir (Kasap ve ark.,1982; Özkara ve ark., 1997). Ancak, sporcu beslenmesi konusunda yapýlan araþtýrmalar, çoðunlukla sporcular üzerinde yapýlan çalýþmalar sonucu elde edilmiþtir. Antrenörlerin beslenme bilgi ve alýþkanlýklarýný içeren araþtýrmalar yok denecek kadar azdýr (Yýldýran, 1998). Beslenme eðitimi yoluyla davranýþ deðiþikliðinin oluþturulabilmesi, hem bilgi düzeyinin geliþtirilmesi, hem de beslenme ile ilgili tutum ve inanýþlarýn deðiþtirilmesi ile saðlanabilir (Beyhan ve ark., 1988) Yeterli ve dengeli beslenme için alýnacak önlemlerin yararlý olmasý da ancak sporcu beslenmesi eðitimine verilecek önemle olasýdýr (Özkara ve ark., 1997). SPOR SERVÝSÝ Çatalcada Gökhan Yýlmaz sesleri Spor Toto 3.Lig ekiplerinden Çatalcaspor'un Silivrisporlu Gökhan Yýlmazla yakýndan ilgilendiði öðrenildi. Teknik direktör Kadir Akbulut'un raporlarý doðrultusunda sol kanat oyuncusuyla temasa geçen yönetimin bu transferi bitirip dýþ transfere de nokta koyacaðý öðrenildi. Tuncay Göztepe ile Gerede kampýnda Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup ekiplerinden Göztepe, sezon hazýrlýklarýna bugünden itibaren Gerede'de devam edecek. Çorumspor'un eski futbolcusu Tuncay Kýlýç'ya Göztepe ile birlikte Gerede kampýnda bulunuyor. Genç futbolcu ilk etap çalýþmalarýnýn ardýndan iznini Çorum'da geçirirken bayram izninin ardýndan takýmýnýn yeni sezon kamp hazýrlýklarýna katýldý. Geçtiðimiz sezonun ikinci yarýsýnda Göztepe'nin kadrosunda kendisine yer bulmaya baþlamýþtý. Kýlýç, gelecek sezon performansýný artýrarak üst liglere gitmek istiyor. Ýlk etap kampýný Ankara Kýzýlcahamam'da tamamladýktan sonra 3 gün izin yapan Göztepe'nin Gerede'deki kampý 12 Aðustos Salý günü sona erecek. Sarý kýrmýzýlý ekibin kamp kadrosunda yer alanlar þöyle: Oðuzhan Bahadýr, Cengiz Biçer, Ramiz Ok, Fatih Kýran, Ýsa Akgöl, Koray Yýldýz, Metin Depe, Burak Keskin, Ertuðrul Arslan, Seçkin Getbay, Hasan Küçcük, Ali Akburç, Samet Kartal, Timur Kosovalý, Egemen Gençalp, Göktuð Bakýrbaþ, Sabutay Bayülken, Cihan Yýlmaz, Tolga Çavdar, Halil Akbunar, Furkan Alakmak, Enes Kubat, Tuncay Kýlýç, Tahir Babaoðlu,Matheus Þenkal, Fethi Özer ve Mustafa Tiryaki. Adnan YALÇIN Sebat umut dolu Bordo-Mavi-Beyazlýlar, baþarýlý bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki sezon Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan ve tek hedefini bir üst lige çýkmak olarak belirleyen Sebat Proje Trabzon Akçaabat, ikinci etap kamp çalýþmalarýný gerçekleþtirmek için Nevþehir'e gitti. Nevþehir'de 15 günlük bir kamp dönemi geçirecek olan Sebat'ta baþkan Zeki Öztürk, Nevþehir'de takýmýn çok iyi bir seviyeye geleceðini söyledi. HERÞEY GÜZEL OLUR Amaçlarýnýn iyi bir kamp dönemi geçirerek lige hazýr bir þekilde girmek olduðunu belirten Öztürk, "Zorlu bir lig maratonun bizi beklediðinin farkýndayýz. Bu nedenle elimizdeki olanaklar dahilinde bize en çok katký saðlayacaðýna inandýðýmýz oyuncularý kadromuza kattýk. Tabiki futbol bu. Bazen ne yaparsanýz yapýn iþler istediðiniz gibi geçmeyebiliyor. Geçtiðimiz sezonda bunu yaþadýk. Dilerim yeni sezonda her þey güzel olur ve ligi hak ettiðimiz yerde tamamlarýz" diye konuþtu. Kaynak: Günebakýþ Nevþehirspor transfere devam ediyor Çorum Belediyespor'un eski futbolcularý Emrah Býdýk, Mehmet Keleþ ve Halil Ýbrahim Karakuþ'u kadrosuna katan Nevþehirspor transfere devam ediyor. Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcimiz Ulukavakspor'un muhtemel rakiplerinden Nevþehirspor dýþ transferde Iðdýr Gençlerbirliði'nden Kemal Aras'ý, Beþikdüzüspor'dan Ersin Demiral ve Soner Yirmibeþ'i de transfer etti. Þimdiye kadar 2 futbolcusuyla sözleþme uzatan ve 5 dýþ transfer gerçekleþtiren Nevþehirspor'da transfer komitesi, 3 yeni futbolcu ile daha anlaþma saðladýðýný duyurdu. Teknik Direktör Þanver Göymen'in verdiði rapor doðrultusunda transfer çalýþmalarýný sürdüren Nevþehirspor, 3. Lig ekibi Ankara Þekerspor'dan eski Çorum Belediyesporlu orta saha Halil Ýbrahim Tuzlaspor evinde çalýþýyor Spor Toto 3. Ligin iddialý takýmlarýndan Tuzlaspor 14 günlük Termal Kampý'nýn ardýndan kendi tesislerinde yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi Yalova- Termal'de ilk hazýrlýk kampýný tamamlayan Tuzlaspor, evine dönmüþtü. 14 gün süren ilk etap hazýrlýk çalýþmalarýnýn ardýndan iki gün bayram izni yapan Mavi Beyazlýlar, tekrar çalýþmalara baþladý. Yeni sezon hazýrlýklarýna kendi tesislerinde devam eden Tuzlaspor, ikinci kamp programý için 11 Aðustos'ta Bolu'ya hareket edecek. Kaynak: Tuzla Gündem Karakuþ transferinin ardýndan Iðdýr Gençlerbirliði Spor'dan forvet Kemal Aras'ý, Beþikdüzüspor'dan stoper Ersin Demiral ve ayný takýmdan orta saha Soner Yirmibeþ'i renklerine kattý. Adnan YALÇIN

12 01 AÐUSTOS 2014 CUMA Hasan, Trabzon'da Geçen sezon Batman Petrolspor formasýyla attýðý 26 golle 'gol kralý' olan Hasan Ahmet Sarý, 1461 Trabzon kulübüyle anlaþtý. Geçen sezon Batman Petrolspor formasýyla attýðý 26 golle 'gol kralý' olan Hasan Ahmet Sarý, 1461 Trabzon kulübüyle anlaþtý. Hasan Ahmet Sarý'nýn, eski kulübü 1461 Trabzon kulübüne tekrar dönmesiyle Kýrmýzý-Beyazlý ekipte forvet arayýþlarý hýzlandý. Futbolseverlerin ýsrarla takýmda kalmasýný istediði Sarý, yeni takýmýyla bir yýllýk sözleþme imzaladý. Belediyespor'dan çift mesai Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný Nevþehir'de sürdüren Çorum Belediyespor, kamp çalýþmalarýna çift antrenmanlarla baþladý. Dün yapýlan hazýrlýklarýn sabahki bölümünde Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde dayanýklýlýðý artýrma üzerine koþu çalýþmalarý yapýldý. Dayanýklýlýk koþularý ile sabah antrenmanýný tamamlayan kýrmýzý siyahlýlar öðleden sonraki günün ikinci çalýþmasýna kadar otel tesislerinde dinlendiler. Günün ikinci çalýþmasýnda tecrübeli teknik adam topla teknik çalýþmalarla antrenmaný baþlatýrken, taktik çalýþmalarýn yapýldýðý antrenmanýn geri kalan bölümünde yeni oyun sistemi üzerinde taktiksel çalýþmalar yaptýrdý. HAZIRLIK MAÇLARI BELLÝ OLDU Yeni sezon hazýrlýklarý kapsamýnda özel karþýlaþmalar yapacak olan Belediyespor'un özel maç takvimi de þekillendi. Kýrmýzý siyahlýlar 6 Aðustos Çarþamba günü Bayrampaþaspor ile ilk hazýrlýk maçýna çýkarken ikinci hazýrlýk maçýný ise 8 Aðustos Cuma günü yapacak. Ýkinci hazýrlýk maçý için birkaç takýmla görüþmeler devam ediyor. Belediyespor kamptaki üçüncü hazýrlýk maçýný 10 Aðustos Pazar günü Tokatspor ile yapacak. Kýrmýzý siyahlýlar 12 Aðustos Salý günü Bugsaþspor ile kampýn son hazýrlýk maçýný oynayacak ve 13 Aðustos Çarþamba günü kamp çalýþmalarýný tamamlayacak. Adnan YALÇIN Konyaspor'dan Ali Kireþ, Belediyespor antrenmanýnda Yeni sezon hazýrlýklarýný Nevþehir'de sürdüren Çorum Belediyespor hazýrlýk çalýþmalarýnýn yaný sýra transfer çalýþmalarýný da sürdürüyor. Kýrmýzý siyahlýlar Torku Konyaspor'dan Ali Kireþ'i hazýrlýk kampýna davet etti Konya Meram doðumlu Ali Kireþ 2009 yýlýnda Konyaspor'da profesyonelliðe adým attý sezonunda Konya Anadolu Selçukluspor'da kiralýk oynayan futbolcu daha sonra geçiþ yaptýðý Gümüþhanespor'da bir sezon oynayýp 5 gole imza atarken ve son olarak geçtiðimiz yýl küme düþen Adýyamanspor'da oynadý ve sezonu bir golle tamamladý. Bonservisi Süper Lig takýmý Torku Konyaspor'da bulunan Ali Kireþ'in bu sözleþmesi 31 Mayýs 2014'te sona erdi. Emir Gökçe'nin takýmdan ayrýlmasýyla forvet hattýnda alternatif oyunsu sýkýntýsý yaþayan kýrmýzý siyahlýlarýn Ali Kireþ ile sözleþme imzalamasý bekleniliyor. Adnan YALÇIN Nurettin Anadolu Üsküdar'da kaldý Geçtiðimiz sezon Anadolu Üsküdarspor'da forma giyen Çorumlu futbolcu Nurettin Çaðlar'ý kulübü býrakmadý. Bir çok kulüpten teklif gelmesine raðmen kulüp baþkaný Nurettin Çaðlar'ý bu sezonda oynadýktan sonra önümüzdeki sezon býrakacaðýný belirterek transferine izin vermedi. Kýrýkhanspor'da profesyonel olduktan sonra, geçtiðimiz sezon baþýnda Anadolu Üsküdar'a transfer olan Nurettin devre arasýnda kiralýk olarak Elazýð Belediyespor'a verilmiþti. Yeni sezon için bir çok kulüpten teklif alan genç futbolcu baþkaný izin vermeyince kulübünde kaldý. Nurettin Anadolu Üsküdar takýmý ile birlikte Ankara'da Fenerbahçe tesislerinde yeni sezona hazýrlanýyor. Adnan YALÇIN Batman savunmasýný güçlendiriyor Transfer çalýþmalarýný sürdüren Batman Petrolspor, kadrosuna bir sað bek ve bir stoper katýyor. Ünyespor'dan bir saðbek ile bir stoperi kadrosuna katmaya hazýrlanan Kýrmýzý-Beyazlýlar, ayrýca bir kaleci, iki stoper ve bir santrafor almak için de görüþmelerini sürdürüyor. Öte yandan Batman Petrolspor'un ikinci etap kampýna alt yapýdan dört isim ikinci etabada çaðrýldý. Isparta'daki birinci etap kampa davet edilen 7 Batmanlý futbolcudan dördü ikinci etap kampa davet edildi. Isparta'daki birinci etap kampa davet edilen 7 Batmanlý futbolcudan dördü ikinci etap kampa davet edildi. Teknik heyetin raporu doðrultusunda Bolu'daki kampa katýlacak futbolcular þöyle; Muhammed Ýkbal, Geylani Öztürk, Muhammed Ýmren ve Sergen Özdemir. BÝZ BU YOLA BAÞKOYDUK Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Cahit Terzi'nin teknik ekibinde Birol Yýlmaz,Metin Nezor, Basri Kocabaþoðlu ve Selçuk Turmuþ yer alýyor. Cahit Terzi, ekip olarak Lacivert-Kýrmýzýlý takýmýn Spor Toto 2. Lig'e çýkmasý konusunda el birliði verip adeta gece gündüz çalýþtýklarýný belirterek, "Biz, bu yola baþkoyduk. Bir þampiyonluk daha yaþayýp ekip olarak tarihe geçmek istiyoruz" dedi sezonunda veda ettiði 3. Lig'e, 7 yýl sonra yeniden "merhaba" diyen Zonguldak Kömürspor'da teknik direktör Cahit Terzi ve kurmaylarý, yeni sezondan bir hayli umutlu. Terzi, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de yaþadýklarý þampiyonluðu, 3. Lig'e taþýyýp þehre bir þampiyonluk daha yaþatmak istediklerini söyledi. Lacivert-Kýrmýzýlý ekibi, profesyonel lig sezonunda geçen sezon olduðu gibi Cahit Terzi çalýþtýracak. Birol Yýlmaz, Metin Nezor ve Basri Kocabaþoðlu'ndan oluþan ekibini bozmayan Terzi, 3. Lig'de de yoluna ekip arkadaþlarýyla birlikte devam edecek. Tecrübeli hoca, Yýlmaz, Nezor ve Kocabaþoðlu'na ilaveten daha önce Pursaklarspor'da görev yapan kondisyoner antrenör Selçuk Turmuþ'u da ekibine kattý. "EKÝBÝME GÜVENÝM SONSUZ" Cahit Terzi, yeni sezonda birlikte kader birliði yapacaklarý ekip arkadaþlarýna güveninin tam olduðunu belirterek, "Arkadaþlarýmýz hem futbolculuk, hem de antrenörlük kariyerlerinde kendilerini ispatlamýþ isimler. Geçen sezon olduðu gibi bu sezon da birlikte yürüyeceðiz. Hedefimiz 3. Lig þampiyonluðu. Nasýl ki geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de þampiyon olduk, inþallah bu sezon da ayný baþarýyý yakalayacaðýz. Ekip olarak biz bu yola baþ koyduk. Umudumuz fazla. Zonguldak þehrine bir þampiyonluk daha yaþatýp, tarihe geçmek istiyoruz" dedi. ÝLK ETAP BÝTTÝ, ÝKÝNCÝ ETAP HAZIRLIK ÇALIÞMALARI BAÞLADI Spor Totto 3. Lig takýmlarýndan Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný istedikleri þekilde tamamladýklarýný söyledi sezonu hazýrlýklarý için 20 Temmuz Pazar günü topbaþý yapan Zonguldak Kömürspor, 1 haftadýr kendi tesislerinde sürdürdüðü ilk etap kamp çalýþmalarýný test programýyla tamamladý. Takým, Ramazan Bayramý tatilinin ardýndan dün tesislerde toplanýp ikinci etap kamp çalýþmalarýna baþladý. 4 Aðustos Pazartesi gününe kadar Zonguldak'ta çalýþacak olan Lacivert-Kýrmýzýlýlar, ayný gün kamp çalýþmalarý için Nevþehir'e hareket edecek. CAHÝT TERZÝ: TAKVÝYELERÝMÝZ OLABÝLÝR Teknik direktör Cahit Terzi, ilk etap çalýþmalarýný deðerlendirdi. 1 hafta süren ilk etabýn istedikleri þekilde tamamlandýðýný kaydeden Terzi, "Ýlk etaptan çok memnunum. Çok iyi çalýþtýk. Nevþehir kampý süresince hazýrlýk maçlarýna önem vereceðiz. Kadromuz burada tamamen þekillenecek. Þuan ki mevcut kadroda geçen sezondan 11 futbolcu var. Diðer 10'u ise, hedeflerimiz doðrultusunda aldýðýmýz yeni oyuncular. Kadromuz yüzde 90 oranýnda tamam. Ama eksik gördüðümüz mevkilere takviyelerimiz olacak" dedi. Kaynak: Zonguldak-Þafak

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi

Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi Nuhut'tan OSB turu 5 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Zeki Gül: Belediyemiz Gýda yardýmýný Yýlýn 12 ay'ý Rutin olarak devam etmektedir Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi Zeki Gül Gazetemizin dün yayýnlanan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı