500 milyon lira harcadýk"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "500 milyon lira harcadýk""

Transkript

1 Orman Ýþletmede devir teslim Çorum Orman Ýþletme Müdürü Halil Oflu' nun tayininin Samsun Orman Ýþletme Müdürlüðüne çýkmasý nedeniyle yerine Orman Kadastro Baþmühendisi Orhan Çatalçam atandý. Görev devir tesliminin ardýndan Oflu ve Çatalçam Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. Vali Baþköy Oflu ve Çatalçam'ý yeni görevlerinden dolayý tebrik etti. 3 TE Ölü bulunan coðrafya öðretmeni topraða verildi Evinde ölü bulunan coðrafya öðretmeni, Çaðlar Ulaþ Kara, dün gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Bayramýn ikinci günü evinde kýz arkadaþý tarafýndan ölü olarak bulunan Çaðlar Ulaþ Kara'nýn cenazesi Ankara'da yapýlan otopsi ardýndan ailesine teslim edildi. Özel bir dersanede coðrafya öðretmeni olarak görev yapan... 4 TE 01 AÐUSTOS 2014 CUMA 40 KURUÞ "300 milyon lira gelir elde ettik 500 milyon lira harcadýk" Borusan OSB'ye kreþ açacak Borusan'ýn "Annemin Ýþi Benim Geleceðim" sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda 10 organize sanayi bölgesinde inþa edeceði "Borusan Neþe Fabrikasý" kreþ ve gündüz bakým evlerinin ilki Adýyaman'da hizmete girdi. Kreþlerden Çorum OSB'ye de açýlacak. Borusan Neþe Fabrikasý'nýn açýlýþ töreni Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý temsilcileri ve Borusan Holding CEO'su Agah Uður'un katýlýmýyla gerçekleþti. 5 TE Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'nden þehit ailesine ziyaret Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Kilis Hilal Tepe'de bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlýðý 1 hudut taburu 3 bölük komutanlýðýnda vatani görevini yaparken mayýn taramasý sýrasýnda þehit düþen Kemal Güccan'ýn ailesine bayram ziyaretinde bulundu. 2 DE Sakarya Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðý'na atanan Ali Sormaz, göreve baþladý. Defterdar Ali Sormaz basýn mensuplarý ile bir araya gelerek deðerlendirme yaptý. Erzincan'da ve Sakarya'da Defterdar olarak görev yaptýðýný kaydeden Sormaz, bu bilgi birikimi ve tecrübesi ile Çorum'a kaliteli hizmet sunacaðýný ifade etti. Çorum'un bölgesinde sanayi ve tarým konusunda kendini ispat ettiðini dile getiren Sormaz, Çorum'un Anadolu'nun yýldýzlarýndan birisi olduðunu söyledi. MHP'den Fatih Gök'e tebrik 5 TE Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Teþkilatý, Kamu Sen Ýl Temsilciliðine seçilen Fatih Gök'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete MHP Ýl Baþkaný Dr. Vahit Demiran, Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katýldý. Ali Sormaz 4 TE Engin Nurþani, cumartesi günü Saðmaca'da Türk Halk Müziði'nin sevilen seslerinden Engin Nurþani, 2 Aðustos Cumartesi günü Kuþsaray Köyü Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri'nde Çorumlu hayranlarýyla buluþacak. Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri Ýþletme Sahibi Recep Gür'ün verdiði bilgiye göre, Engin Nurþani'nin yaný sýra yerel sanatçýlar Berkant Bolat, Gözde Özsoy ve... 3 TE Harun ve Büþra hafta sonu evleniyor Fevziye-Hasan Cesur çiftinin oðlu Harun ile Ayþe-Þükrü Saltan çiftinin kýzý Büþra dünya evine girecek. 7 DE Liseler için tercih maratonu baþladý Milli Eðitim Bakanlýðý, bu yýl ilk kez uygulanan ortak sýnavlar sonucuyla yapýlacak lise yerleþtirmeleri için tercihleri almaya baþladý. Tercih süreci 8 Aðustos Cuma günü sona erecek. 10 DA Seçim yasaklarý baþladý 10 Aðustos'ta yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan belirlenen seçim yasaklarý dün itibariyle baþladý. Bu arada yurt dýþý temsilciliklerinde oy verme iþlemi de baþladý. Ýlk turu 10 Aðustos'ta yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan belirlenen seçim yasaklarý dün itibariyle baþladý. 7 DE OKUYUCU MEKTUBU Kaldýrýmlar, çilekeþ yalnýzlarýn annesi; Kaldýrýmlar, içimde yaþamýþ bir insandýr. Kaldýrýmlar, duyulur, ses kesilince sesi; Kaldýrýmlar, içimde kývrýlan bir lisandýr. (Necip Fazýl Kýsakürek) Kent Konseyi Baþkaný Sayýn Turhan Candan'a Açýk Mektup Sayýn Candan; Geçtiðimiz günlerde oy birliði ile Kent Konseyine baþkan seçildiniz. Öncelikle yeni görevinizi kutlar, baþarýlar dileriz. Sizi beyefendi kiþiliðiniz ve sorumluluðunun bilincinde ciddi bir kamu görevlisi kimliðinizle tanýyoruz. Belediye Baþkan Yardýmcýlýðýný yürütürken böylesine önemli bir oluþumunda yükümlülüðünü üstlenmenizi kentimiz için bir þans olarak deðerlendiriyoruz. 5 TE

2 2 YILDIZ AJANDA Ýmsâk : 03:43 Güneþ : 05:29 Öðle : 12:54 Ýkindi : 16:46 Akþam : 20:06 Yatsý : 21: Ay, 31 Gün, 31. Hafta ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Tabip Odasý'ndan bayram ziyaretleri Çorum Tabip Odasý yönetim kurulu Ramazan Bayramý dolayýsýyla bir dizi kutlama ziyareti yaptý. Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr Mustafa Azak, Yönetim Kurulu üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla ve Uzm. Dr. Mustafa Sungur ile birlikte Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Acil ve Çocuk Acil Polikliniklerini, Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesini, Özel Elitpark Hastanesini, Çorum Özel Hastanesini ve Özel Saðlýk Diyaliz Merkezini ziyaret ederek çalýþanlarýn ve hastalarýn bayramýný tebrik ettiler. Bahadýr YÜCEL Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'nden þehit ailesine ziyaret Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Kilis Hilal Tepe'de bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlýðý 1 hudut taburu 3 bölük komutanlýðýnda vatani görevini yaparken mayýn taramasý sýrasýnda þehit düþen Kemal Güccan'ýn ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Çorum Þehit Aileleri ve Gazileri Derneði Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen ve yönetim kurulu üyeleri Mevlüt Özçiftçi ve Nurettin Kaya katýldý. Þehit'in babasý Fevzi Güccan ve abisi Rahmi Güccan, bu ziyaretten çok mutlu olduklarýný ve ilk defa birilerinin bayramlaþmak için kapýlarýný açtýklarýný belirttiler.haber Servisi Ýyi kimsenin kalbinde iyi, kötü kimsenin kalbinde kötü düþünceler dolaþýr. Ýbn-i Hibbân "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri DOST HEDÝYESÝ Taze bir belgizar aldým dostumdan Kokusu miski amber güle ne minnet Dar günümde gelir tutar elimden Yar yardým ederse ele ne minnet Ýþte gönül sever böyle dostunu Sevgi ile serer eve postunu Ellerin sözleri bana kar etmez Ýpekten yapýlan çula ne minnet Aþýk maþukundan olur mu usanmak Aðzý þeker ezer dili bal kaymak Hakiki dostta olur mu doymak Arýnýn yaptýðý bala ne minnet Can ciðer dostuna kýymet biçilmez Bahar gelmeyince güller açmaz Dünya dönmeyince güneþ tutulmaz Ay benden olunca yýldýza ne minnet Yar elinden bade içsem az gelir Kýþlar geçer bahar ile yaz gelir Sevgi ile buse alsam az gelir Naz ile sevdayý eðlemem minnet Pir elinden bade içtim doymadan Arý gibi bir çiçeðe konmadým Haydut olup insanlarý soymadým Bu yalan dünya ya eylemem minnet Suyumu soðutsalar teni mi yýksalar Götürseler mezarýma koysalar Sorgu melekleri sual sorsalar Hak yardým ederse cana ne minnet Rýza Koçak aþk derdinden ölür ise Caný sýhat bulur canan gelirse Çok insanlar kast eðleyip durursa Hak yardým ederse kula ne minnet HAVA DURUMU Rýza Koçak Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus ( LPG li Orijinal ) Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: AÐUSTOS 2014 CUMA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,142 2,143 EUR 2,868 2,869 STERLiN 3,614 3,615 JPY YENi 0,208 0,209 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER MACÝTOÐLU ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MH. M.A.ERSOY CD.NO:146/B GAZÝ ECZANESÝ TEL: DR. ÝLHAN GÜREL CD. NO:27/17 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Orman Ýþletmede devir teslim Çorum Orman Ýþletme Müdürü Halil Oflu' nun tayininin Samsun Orman Ýþletme Müdürlüðüne çýkmasý nedeniyle yerine Orman Kadastro Baþmühendisi Orhan Çatalçam atandý. Görev devir tesliminin ardýndan Oflu ve Çatalçam Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. Vali Baþköy Oflu ve Çatalçam'ý yeni görevlerinden dolayý tebrik etti. ORHAN ÇATALÇAM KÝMDÝR? Orhan Çatalçam 1992 Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliði bölümünden mezun oldu yýlýnda Çoruh Üniversitesinde Yüksek Lisansýný tamamladý. Kastamonu' da yevmiyeli Mühendis, Ankara Orman Ýdaresi Planlama Dairesinde Mühendis olarak, Gölpazarý ve Salýpazarý Ýþletme Þeflikleri, Samsun Orman Ýþletme Müdürlüðü Müdür Yardýmcýsý ve 123 nolu Orman Kadastro Komisyon Baþkanlýðý yaptýktan sonra Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðüne Müdür olarak atanmýþtýr. Orhan Çatalçam evli ve 2 çocuk babasý. Yýlmaz MERT Meclis Baþkaný Kaya'dan köy ziyaretleri Baþkan Çatma personelle bayramlaþtý Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma bayram sonrasý ilk mesai günü Belediye personeli ile makamýnda bayramlaþtý. Belediyede görev yapan memur, iþçi ve þirket elemanlarý ile ayrý, ayrý bayramlaþan Çatma "Ýskilip'e hizmet adýna gayretle görev yapan tüm çalýþma arkadaþlarýma teþekkür ediyor, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamý temennisi ile saðlýk, huzur ve mutluluklar diliyorum" dedi. Yýlmaz MERT Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Laçin ve köylerinde bir dizi ziyaret gerçekleþtirdi.laçin ziyaretleri kapsamýnda Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, ilçe merkezinde bulunan Özel Çorum Bakým Merkezi ile ilçedeki dört köyü ziyaret etti. Karasoku köyündeki park açýlýþýna katýlan Meclis Baþkaný Kaya, Muhtar Mustafa Diþkaya'nýn eþliðinde köy halký ile bir araya geldi. Yine Meclis Baþkaný Kaya, Doðanlar, Çamlýpýnar ve Çamlýca köylerini ziyaret etti. Doðanlar Köyü Muhtarý Metin Þenol, Çamlýca Köyü Muhtarý Yaþar Özdilli ve Çamlýpýnar Köyü Muhtarý Hüseyin Al ile görüþen Meclis Baþkaný Kaya, ziyaretlerinde köyün ve köylünün sorunlarýný dinledi. Ziyaretlerinde Meclis Baþkaný Kaya'ya Laçin Ýl Genel Meclis Üyesi Ömer Çatalpelit, Laçin AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki, Laçin eski Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ eþlik etti. Ayrýca Meclis Baþkaný Kaya, ziyaretleri sýrasýnda Hamamözü Belediye Baþkaný Bahattin Destebaþ ile de karþýlaþarak görüþtü. Haber Servisi Bayat'tan Erdoðan'a destek Engin Nurþani, cumartesi günü Saðmaca'da Bayat'ta bulunan sivil toplum örgütlerinden Anadolu Gençlik Derneði, Yüksekokul Yaptýrma ve Yaþatma Derneði, Eðitim Birsen, Diyanet Sen, Saðlýk Sen, Bem Bir Sen ve Muhtarlar Derneðinin birleþerek oluþturduðu Bayat Milli Ýdare Platformu üyeleri Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a destek olmak amacýyla, Bayat Ziraat Bankasýnda toplanarak baðýþta bulundular. Platform sözcüsü Adem Okumuþ, Baþbakan ve Cumhurbaþkaný adayý Recep Tayyip Erdoðan'ýn seçim kampanyasýna baðýþta bulunan kiþi sayýsýnýn bine yaklaþtýðýný ifade etti. Haber Servisi Türk Halk Müziði'nin sevilen seslerinden Engin Nurþani, 2 Aðustos Cumartesi günü Kuþsaray Köyü Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri'nde Çorumlu hayranlarýyla buluþacak. Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri Ýþletme Sahibi Recep Gür'ün verdiði bilgiye göre, Engin Nurþani'nin yaný sýra yerel sanatçýlar Berkant Bolat, Gözde Özsoy ve Reha Palabýyýk'ýn sahne alacaðý müzik þöleni saat 18.00'da baþlayacak. Konser menüsü ise salata, serpme zeytinyaðlýlar, peynir, ordövr tabaðý, meyve, ana yemek ve ara sýcaktan oluþuyor. Ýþletme Sahibi Recep Gür, konser için biletlerin Özdoðanlar Kavþaðý'nda hizmet veren Gür Dayýoðlu Kebap ve Çorba Salonu'ndan temin edilebileceðini ifade etti. Haber Servisi YÝTÝK Elazýð Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Fahri kýzý Hatice Tekin

4 4 Ölü bulunan coðrafya öðretmeni topraða verildi Evinde ölü bulunan coðrafya öðretmeni, Çaðlar Ulaþ Kara, dün gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Bayramýn ikinci günü evinde kýz arkadaþý tarafýndan ölü olarak bulunan Çaðlar Ulaþ Kara'nýn cenazesi Ankara'da yapýlan otopsi ardýndan ailesine teslim edildi. Özel bir dersanede coðrafya öðretmeni olarak görev yapan Kara'nýn cenazesi önceki akþam Hacý Bektaþ Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi morguna konuldu. Dün vakfýn morgundan alýnan cenaze için tören düzenlendi. Ailesi, yakýnlarý mesai arkadaþlarýnýn katýldýðý tören ardýndan Kara'nýn cenazesi merkeze baðlý Kavacýk Köyü'ne götürüldü, burada kýlýnan cenaze namazýndan sonra topraða verildi. Ölüm nedeninin Ankara'dan gönderilecek otopsi sonuçlarý ile belli olacaðý ifade edildi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Teþkilatý, Kamu Sen Ýl Temsilciliðine seçilen Fatih Gök'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete MHP Ýl Baþkaný Dr. Vahit Demiran, Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katýldý. Bireysel kredi kartý harcamalarý 18 Temmuz 2014 itibarýyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 279 milyon TL azalýþla 73.5 milyar TL'ye geriledi. Kredi kartý harcamalarýnýn 35.1 milyar TL'sini taksitli, 38.3 milyar TL'sini taksitsiz harcamalar oluþturdu. Taksitli kredi kartý harcamalarý "taksit" sýnýrlamasýnýn getirildiði 1 Þubat'a göre 12 milyar 723 milyon TL tutarýnda azaldý. Kredi hacmi artarken, kredi kartý harcamalarý geriledi. 18 Temmuz 2014 itibarýyla kredi hacmi bir önceki haftaya göre 1 milyar 990 milyon TL artýþla 1 trilyon milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartý harcamalarý 1 milyar 279 milyon TL azalýþla 73.5 milyar TL'ye geriledi. Kredi kartý harcamalarýnýn 35.1 milyar TL'sini taksitli, 38.3 milyar TL'sini taksitsiz harcamalar oluþturdu. Taksitli kredi kartý harcamalarý "taksit" sýnýrlamasýnýn getirildiði 1 Þubat'a göre 12 milyar 723 milyon TL tutarýnda azaldý. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Haftalýk Bülteni'nde açýkladýðý geçici verilere göre; bankacýlýk sektöründe krediler toplamý (mali kesime verilenler dâhil) 18 Temmuz 2014 itibarýyla 11 Temmuz haftasýna göre 1 milyar 990 milyon TL tutarýnda artýþla 1 trilyon 130 milyar 785 milyon TL'den 1 trilyon 132 milyar 775 milyon TL'ye yükseldi. Krediler 2013 yýlý sonuna göre yüzde 6.4 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine göre ise yüzde 20.7 oranýnda artýþ gösterdi. 18 Temmuz 2014 itibarýyla mali kesim hariç krediler toplamý bir MHP'den Fatih Gök'e tebrik Ýl Baþkaný Demiran, Kamu Sen Ýl Temsilciliðine getirilen Fatih Gök'ü tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Kamu Sen'in, kamu çalýþanlarýnýn haklarýný korumaya yönelik yaptýðý çalýþmalar ile takdir toplayan bir sendika olduðunu kaydeden Demiran, "MHP olarak her zaman sizlerin yanýndayýz. Birlik ve beraberlik için ülkemiz için hizmet etmeye her zaman hazýrýz" ifadelerini kullandý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kamu Sen Ýl Temsilcisi Fatih Gök ise "Biz sizleri yuvadan biri olarak görüyoruz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Kredi kartýna taksit sýnýrlamasý tuttu YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintinin yapýlacaðý bölge saatler ve etkilenecek yerler þöyle: tarihinde saatleri arasýnda: Ayar Köyü. önceki haftaya oranla 1 milyar 329 milyon TL artýþla 1 trilyon 35 milyar 100 milyon TL'den 1 trilyon 36 milyar 429 milyon TL'ye yükseldi. Mali kesim hariç kredilerde, 2013 yýlý sonuna göre 67 milyar 623 milyon TL tutarýnda, yüzde 7 oranýnda artýþ yaþandý. Geçen yýlýn ayný dönemine göre ise 180 milyar 860 milyon TL tutarýnda, yüzde 21.1 oranýnda artýþ yaþandý. -TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ MÝLYAR TL- 18 Temmuz 2014 itibarýyla mali kesim hariç, katýlým bankalarýnýn dâhil edildiði tüketici kredileri bir önceki haftaya göre; yüzde 0.1 oranýnda artýþla 262 milyar 696 milyon TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 2013 yýlý sonuna göre yüzde 5.9 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine oranla yüzde 15.5 oranýnda artýþ gösterdi. -KONUT KREDÝLERÝ MÝLYAR TL- Tüketici kredilerinin daðýlýmý incelendiðinde konut kredileri 18 Temmuz 2014 itibarýyla 115 milyar 875 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Konut kredileri bir önceki haftaya göre; yüzde 0.2 oranýnda artarken, 2013 yýlý sonuna göre yüzde 5.2, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 13.3 oranýnda artýþ gösterdi. -TAÞIT KREDÝLERÝ 7.3 MÝLYAR TL- Taþýt kredileri 18 Temmuz itibarýyla 11 Temmuz'a göre 43 milyon TL azalýþla 7 milyar 337 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. 18 Temmuz itibarýyla taþýt kredileri 2013 yýlý sonuna göre yüzde 14.3 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 11 oranýnda geriledi. -ÝHTÝYAÇ KREDÝLERÝ 91.7 MÝLYAR TL- 18 Temmuz 2014 itibarýyla bankacýlýk sektörünün verdiði ihtiyaç kredileri bir önceki haftaya göre; 17 milyon TL artarak 91 milyar 743 milyon TL oldu. Ýhtiyaç kredileri 2013 yýlý sonuna göre yüzde 6 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine oranla yüzde 14.5 oranýnda arttý. -BÝREYSEL KREDÝ KARTI HARCAMALARI GERÝLEDÝ- Bireysel kredi kartý harcamalarý 18 Temmuz 2014 itibarýyla bir önceki haftaya göre; yüzde 1.7 oranýnda azalýþla 73 milyar 456 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Bireysel kredi kartý harcamalarý 2013 yýlý sonuna göre yüzde 10.9 oranýnda, 2013 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 5.1 oranýnda azalýþ gösterdi. Kredi kartýna yönelik düzenlemelerin getirildiði 1 Þubat 2014'e göre ise bireysel kredi kartý harcamalarý 18 Temmuz itibarýyla 10 milyar 693 milyon TL tutarýnda, yüzde 12.7 oranýnda geriledi. -TAKSÝTLÝ KREDÝ KARTI HARCAMALARI GERÝLEMEYÝ SÜRDÜRDÜ- 18 Temmuz itibarýyla bireysel kredi kartý harcamalarýnýn 35 milyar 149 milyon TL'sini taksitli harcamalar, 38 milyar 306 milyon TL'sini taksitsiz harcamalar oluþturdu. 18 Temmuz itibarýyla taksitli kredi kartý harcamalarý bir önceki haftaya göre yüzde 0.2 oranýnda gerilerken, geçen yýlýn ayný dönemine göre ise yüzde 21.4 oranýnda geriledi. Kredi kartýna taksit sýnýrlamasýnýn getirildiði 1 Þubat 2014'e göre ise taksitli kredi kartý harcamalarý yüzde 26.6 oranýnda, 12 milyar 723 milyon TL tutarýnda azalýþ gösterdi. 18 Temmuz itibarýyla taksitsiz kredi kartý harcamalarý bir önceki haftaya göre yüzde 3 oranýnda azalýrken, geçen yýlýn ayný dönemine göre ise yüzde 17.1 oranýnda artýþ gösterdi. Mahir ODABAÞI BAYRAM ZÝYARETLERÝNDE GÖZE TAKILANLAR Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bayramlarýn hayatýmýzda önemli bir yeri vardýr. Bayramlar vesile kýlýnarak çalýnmayan ziller çalýnýr, açýlmayan kapýlar açýlýr. Öpülmeyen eller öpülür. Ýçilmeyen çaylar içilir. Alýnmayan gönüller alýnýr, bazen de o gönüllerden çýkýlmaz artý veya eksi olarak bir ömür boyu kalýnýr. Diðer taraftan bayram ziyaretleri insanlarý tanýma noktasýnda da önem arz eder. Özellikle ilçelere, köylere doðru gidildiðinde yazýyý çiziyi sevenler, toplumda olup bitenlere farklý gözlükten bakmaya çalýþanlar için epey malzeme verir. Anadolu insaný doðaldýr, candandýr, misafirperverdir. Ýyi dediði zaman kolay kolay kötü demez, kötü dediði zamanda iyi demez. Halk tabiri ile lafýný çekmeden, toplum içinde kýrýlýr mý kýrýlmaz mý diye düþünmeden LOMBUDA konuþabilen bir yapýya sahiptir. Özellikle köylerde, ilçelerde bayram için diðer þehirlerden gelen akrabalarýnýn, köylülerinin üniversitede okuyanlarýna, amir - memur olmuþ çocuklarýna, damatlarýna, gelinlerine ayrý bir önem verir. Bayram ziyareti nedeniyle kapýsýný açan o öðrencilere, gelinlere, damatlara 70'lik teyzemiz, amcamýz 'OÐLUMUZ, GELÝNÝMÝZ HOÞ GELDÝN' deyip bir annebaba sýcaklýðýyla sarýlmaya çalýþýrken, diðer taraftan ta ikram için tabiri caizse pervane olur. Kendince deðerli olan ceviz, sucuk, bal, pestil turþu, kabak, süt, yoðurt vs. türü elinde eteðinde ne varsa sofraya döker. Dökmekle de kalmaz doðal saflýðýnda samimiyetle ''oðlumuz, kýzýmýz, gelinimiz HADÝ YÝYÝVÝN, YÝYÝVÝN'' diye durmadan ýsrar eder. Bu kadar doðal saflýðýnda misafirperverlik her millete nasip olmaz. Bu olsa olsa öz benliðini kaybetmemiþ güzel ülkemin güzel insanlarýna nasip olur. Temennimiz bu güzel hasletlerin þehirleþmenin getirdiði apartman hayatýyla beraber kaybolmamasýdýr. Bir öðretmenimiz çocuklar, þunu asla unutmayýn: ''Ýnsan, makamla mekânda farklý olmalý. Makamdaki ciddiyet mekânda (evine gelen misafirlerine) ayný olursa kibir olur. Evdeki samimiyet makamda ayný olursa bu seferde görevde ciddiyetsizlik oluþur. Gelecekte farklý görevlerde olacaksýnýz, bunun için terazinin okkasýný iyi ayarlamanýz gerekir '' diye nasihatte bulunmuþtu. Bizim nesil misketle büyürken, þimdiki nesil disketle büyüyor. BÝZ ANNE - BABALAR ÇOCUKLARIMIZI GALÝBA ÝYÝ YETÝÞTÝREMÝYO- RUZ. Bu deðiþim hayatýn her alanýnda açýkça fark ediliyor. Ýsterseniz bu konuda yukarýda izah etmeye çalýþtýðým mevzu ile ilgili olarak bir örnek vereyim. Büyükþehirde memur - amir olarak görev yapan oðlunuz, kýzýnýz, geliniz veya damadýnýz bayram ziyareti için köye geldi. Bayram günü köydeki akrabanýzýn veya sevdiðiniz bir komþununuz evine giderken gurbetten gelen çocuklarýnýzý da götürdünüz yaþýndaki teyzemiz, amcamýz kapýda sizleri ve misafir çocuklarýnýzý görünce bir taraftan ' O BUYRUN, BUYRUN derken, diðer taraftan hanýmýna: ' Haným bak aðýr misafirlerimiz gelmiþ. Malýnýn gittiðine bakma, yüzünün aðardýðýna bak. Dökül saçýl ' türü samimiyet esprileri yapýyor. Bu arada teyze de geldi, '' yavrum hoþ geldiniz, sefalar verdiniz' diyerek sarýlýyor. Ama oðlunuz, kýzýnýz, geliniz, damadýnýz zoraki sarýlýyor. Kurulan sofraya oturmaya gerek duymuyor. 'Ben tokum, onu sevmiyorum' diyor. Peþinden teyze baþka bir þeyler ikram etmeye çalýþýyor ama ayný tür gerekçeler. Kýzýnýzýn veya oðlunuzun baþka þehirden; öðretmen, hâkim, savcý, doktor vs. olan eþleri o ortamda yaþça en küçükler. Fakat gelin görün ki, 70'lik ninemiz veya dedemiz sofra kurmak için koþtururken, çay dökmeye çalýþýrken bizimkiler yerinden oynamýyor. Daha da olmadý ' benim çayým açýk olabilir mi?' türü konuþabiliyor. Çocuklarýnýzýn bu rahatlýðý karþýsýnda siz anne- babalar için için kendinizi yiyorsunuz. Belki de çocuklarýnýzýn o açýðýný kapatma adýna anne-baba olarak siz yardým etmeye çalýþýyor ve lisani halle, ''KI- ZIM SANA SÖYLÜYORUM, GELÝNÝM SEN ANLA'' diye haykýrýyorsunuz ama NAFÝLE Tabi bu arada siz evden ayrýldýktan sonra teyzemiz - dedemiz, ''Oðlan iyi de, gelin çok kibirli veya gelin iyi de damadý kibirli'' türü dedi - kodu yapmaya. Diðer taraftan da bir daha bayrama geldiklerinde o kadar samimi olmaz. Belki de mecburiyetten evin kapýsýný açar ama gönül kapýsýný kapatýr. Bulduðu her fýrsatta olumsuz reklamýný köye, mahalleye yapar Cemal Süreyya Darphane müdürüdür. Hiç sevmediði Maliye Bakaný bir gün teftiþe gelir. Darphanenin her tarafýný gezer, bir ara þaire sorar: - Açmadýðýnýz kapý kaldý mý? - Cemal Süreyya'nýn cevabý þöyle olur. - Size bütün kapýlarýmýzý açtýk. Biri hariç! - Bakan þaþýrýr ve merakla sorar: - Hangi kapýymýþ o? - Kelimelerin ustasý acýlý sözle karþýlýk verir; - Gönül kapýmýz! Ýsterseniz yukarýdaki örneði tersine çevirelim. Sofra kurulurken kýzýnýz, gelininiz hemen yardýma koþuyor. Oðlunuz, damadýnýz çaylarý doldurmaya yardým ediyor. Sofra kaldýrýlmasýna yardým ediyor, olmadý ''teyze bulaþýklarý ben yýkayým'' diyor... Bunu duyan teyzemiz, dedemiz % 90 ''YAVRUM KESÝNLÝKLE OLMAZ, BEN SÝZE KIYAMAM, SONRA YA- PARIM'' diyerek çalýþtýrmaz. Annenize, babanýza dönerek: ''Allah baþa kadar versin. GELÝNÝN - DAMADININ KIYMETÝNÝ BÝL. ALTIN GÝBÝ ÇOCUKLAR'' diyerek iltifat eder. Sizin bu duyarlýðýnýzý gören ve iltifata þahit olan anne- babalar kim bilir ne kadar sevinir. Siz evden ayrýldýktan sonra teyzemiz, dedemiz muhtemelen ''Ahmet A'gil tam geline, damada düþmüþ. Çocuklara baktýn mý, insan evladý. Sanki yýllardýr bizimle beraberler. Kocaman memur (hâkim, savcý, doktor, hemþire, öðretmen vs) ama hemen mutfaktaki bulaþýða giriþiverdi '' türü olumlu düþüncelerle köye, mahalleye reklam yapar ÖZETÝN ÖZETÝ: Çocuklarýmýz biz anne- babalarýn en kýymetli deðerleridir. Onlarý hayata tutunmuþ veya memur - amir olarak görmek her anne babanýn ölmeden önceki hayalidir. Baþka bir ifade ile yavrularýmýzýn BÝRÝNCÝ olmasý iyidir. Ancak bir -ÝNCÝ olarak birinci olmasý (aile bireyleriyle gittiði ziyaretlere üst kademede amir-memur olsa da uyum saðlamasý, mütevazý, samimi olmasý, yaþça en küçükse yardýma koþmasý) daha iyidir diye düþünüyorum. Yýllardýr toplumda yaþanan olaylarý gözlemleyen biri olarak bazen göz gördü, bazen kulak duydu ve bir bayram sonrasýnda anne-babalara ve çocuklarýmýza faydalý olabilir niyetiyle kaleme alýndý. Temennim o dur ki, BÜYÜKLER gelecek bayramlarda ziyaretler sonrasýnda çocuklarýmýzý ve onlarý yetiþtiren anne-babalarýný güzel düþüncelerle yâd etsinler Çocuklarýmýza; bayramda ne kazandýn? diye sorunca, ebemin - dedemin- halamýn- teyzemin - amcalarýmýn DUASINI KAZANDIM diye cevap verebiliyorsa, her þey yolunda demektir Yoksa,. (Yazarý eleþtiri - öneri: )

5 5 "300 milyon lira gelir elde ettik 500 milyon lira harcadýk" Sakarya Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðý'na atanan Ali Sormaz, göreve baþladý. Defterdar Ali Sormaz basýn mensuplarý ile bir araya gelerek deðerlendirme yaptý. Erzincan'da ve Sakarya'da Defterdar olarak görev yaptýðýný kaydeden Sormaz, bu bilgi birikimi ve tecrübesi ile Çorum'a kaliteli hizmet sunacaðýný ifade etti. Çorum'un bölgesinde sanayi ve tarým konusunda kendini ispat ettiðini dile getiren Sormaz, Çorum'un Anadolu'nun yýldýzlarýndan birisi olduðunu söyledi. Defterdarlýk olarak 500'e yakýn merkez ve ilçe personeli ile Maliye Bakanlýðýnýn taþrada ki tüm görevlerini en iyi þekilde yapmaya çalýþacaklarýný anlatan Sormaz, "Çorum'da 50 binin üzerinde hazine taþýnmazý var. Yýlýn ilk yarýsý 500 milyon lira harcamýþýz 300 milyon lirada gelir elde etmiþiz. 1 almýþ 2 vermiþiz. Tüm döner sermayelerin saymanlýk hizmetini de biz yapýyoruz. Genel idarenin dýþýnda tüm döner sermaye iþletmelerinin saymanlýk iþlemini yapýyoruz. Kamu kaynaðý olarak alýnan taþýnmazlarýn da tasfiyesini yapýyoruz. Vergi daireleri arýcýlýðý ile de 20 binin üzerinde mükellefin mükellefiyetlerini yerine getirmeye çalýþýyoruz" diye konuþtu. Haber Servisi Borusan OSB'ye kreþ açacak Borusan'ýn "Annemin Ýþi Benim Geleceðim" sosyal sorumluluk çalýþma fýrsatý bulacak bir yandan da bir yandan daha fazla kadýn sanayide projesi kapsamýnda 10 organize çocuklarýmýz zihinsel ve fiziksel geliþim için deðerli bir eðitime kavuþacak. sanayi bölgesinde inþa edeceði "Borusan Neþe Fabrikasý" kreþ ve gündüz bakým evlerinin ilki Adýyaman'da hizmete güçleneceðine inancýmýz tam". Bu gibi projelerle Türkiye'nin daha da girdi. Kreþlerden Çorum OSB'ye de açýlacakman Borusan Neþe Fabrikasý açýldýðý Toplam 75 çocuk kapasiteli Adýya- Borusan Neþe Fabrikasý'nýn açýlýþ töreni Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Adýyaman'da açýlan Borusan Neþe ilk haftada 34 çocuða yuva oldu. Ýlki Ayþenur Ýslam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý temsilcileri ve Borusan Afyonkarahisar'da hizmete girecek. Fabrikalarý'nýn ikincisi Eylül ayýnda Holding CEO'su Agah Uður'un katýlýmýyla gerçekleþti. yaþanan Soma maden kazasý nedeniy- Öte yandan Borusan, Mayýs ayýnda Borusan'ýn Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Bilim, Sanayi le Balýkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde yapýlacak olan Borusan ve Teknoloji Bakanlýðý iþ birliðiyle hayata geçirdiði "Annemin Ýþi Benim Geleceðim" sosyal sorumluluk projesinde önemli bir adým atýl- kreþte, kazadan etkilenen ailelerin çocuklarýna öncelik verilecek ve Neþe Fabrikasý çalýþmalarýna bu yýl içinde baþlama kararý aldý. Bu dý. Proje kapsamýnda Türkiye çapýnda 10 ildeki 10 organize sanayi Borusan tarafýndan eðitim bursu saðlanacak. Malatya, Þanlýurfa, bölgesinde(osb)0-6 yaþ grubu çocuklar için kurulacak kreþlerin ilki Çorum, Karaman, Ordu-Fatsa, Mardin ve Diyarbakýr OSB'lerde kurulacak Borusan Neþe Fabrikalarý ile de proje tamamlanacak. Adýyaman'da açýldý. Borusan Neþe Fabrikasý'nýn açýlýþ törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý temsilcileri ve Borusan Holding CEO'su Agah Uður dünyasýnda kadýn istihdamýnýn artmasýna katký yapýlmasý hedefle- Proje kapsamýnda 10 bölgede kadýnlara saðlanacak destek ile iþ katýldý. niyor. "Borusan Neþe Fabrikalarý" sayesinde kadýnlar gönül rahatlýðýyla çalýþýrken, çocuklara neþeli, güvenli ve saðlýklý bir eðitim orta- Açýlýþ töreninde konuþan Borusan Holding CEO'su Agah Uður þunlarý söyledi: mý saðlanýyor. "Türkiye'nin hedefi 2023'e kadar dünyanýn ilk 10 ekonomisi arasýnda yer alabilmek.böyle bir hedefi gerçekleþtirebilmek için niteliknen Adýyaman Borusan Neþe Fabrikasý çocuklarýn zihinsel ve fizik- Mimari tasarýmý ulusal çapta bir proje yarýþmasý sonucu belirleli, verimli ve çalýþkan bir iþ gücüne gerek var. Özellikle kadýnlarýn iþ sel geliþimlerini saðlayacak özelliklere sahip özel bir kreþ ve gündüz gücüne yeterince katýlamamasý bu hedefe ulaþmanýn önünde ciddi bakýmevi olarak inþa edildi. bir engel. Maalesef ülkemizde kadýnlarýn iþ gücüne katýlým oraný sadece yüzde 28 seviyelerinde. Yapýlan araþtýrmalar bunun en önemli sýnýfta müzik aletlerinden oluþan bir müzik köþesi ve çocuklarýn sý- Çocuklarýn kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmasý için her nedeninin ise çocuk bakýmý olduðunu gösteriyor." nýfta oynayabilecekleri kukla köþesi bulunuyor. Kültürel ve sanatsal Eðitim, kültür ve sanat alanlarýnda önemli yatýrýmlar gerçekleþtiren Borusan'ýn þimdi de sanayide kadýn istihdamýný desteklemeye için Borusan Neþe Fabrikasý'nýn arka bahçesinde çocuklar için ekin faaliyetlerin yaný sýra doða sevgisi ile iç içe büyümelerini saðlamak odaklandýðýný vurgulayan Uður, sözlerine þöyle devam etti: alanlarý mevcut. "Kadýnlarýn eþit çalýþma fýrsatýna sahip olmalarý gerektiðine inanýyoruz. Bu proje ile çocuk bakýmý nedeniyle çalýþamayan kadýnlara ganize sanayi bölgeleri yönetimine devrediliyor ve ildeki taban fiya- Ailelere destek amaçlý kurulan kreþ ve gündüz bakým evleri, or- destek sunarak iþgücüne katýlmalarýna olanak saðlýyoruz. Böylece týn altýnda bir ücretle hizmet vermesi saðlanýyor. OKUYUCU MEKTUBU Kaldýrýmlar, çilekeþ yalnýzlarýn annesi; Kaldýrýmlar, içimde yaþamýþ bir insandýr. Kaldýrýmlar, duyulur, ses kesilince sesi; Kaldýrýmlar, içimde kývrýlan bir lisandýr. (Necip Fazýl Kýsakürek) Kent Konseyi Baþkaný Sayýn Turhan Candan'a Açýk Mektup Sayýn Candan; Geçtiðimiz günlerde oy birliði ile Kent Konseyine baþkan seçildiniz. Öncelikle yeni görevinizi kutlar, baþarýlar dileriz. Sizi beyefendi kiþiliðiniz ve sorumluluðunun bilincinde ciddi bir kamu görevlisi kimliðinizle tanýyoruz. Belediye Baþkan Yardýmcýlýðýný yürütürken böylesine önemli bir oluþumunda yükümlülüðünü üstlenmenizi kentimiz için bir þans olarak deðerlendiriyoruz. Sözü uzatmadan hemen konuya giriyorum. Konsey baþkaný olduðunuz gün verdiðiniz beyanatý yerel gazetelerden yaþadýðýmýz bu kentin bireyleri ve evine ekmek götürmek için nasibini bekleyen çilekeþ esnaflar olarak önemseyerek defalarca kez tekrar ederek okuduk. Konseyin varlýk sebebini açýklarken kentlilik bilincinde farkýndalýk yaratma kavramýndan söz ediyorsunuz. Ve ekliyorsunuz " Hemþerilerimizin kamu idaresine kolay bir þekilde ulaþmasýný saðlamaya çalýþacaðýz.." Sizi baþkan yardýmcýsý olan bir Kent Konseyi Baþkaný olarak, Uður Mumcu Caddesinin Askerlik Þubesi önünden Milönü Meydanýna çýkan kaldýrýmlarýný görmeye davet ediyoruz. Yoðun bir yönetici olduðunuz için belki vakit bulamayacaksýnýz. Manzarayý size kolaylýk olsun diye en iyisi hemen resmedeyim. Buradan normal bir insan yada aklý baþýnda bir vatandaþ olarak yürümeniz için; Öncelikle kahvehane ve çay ocaklarýnca gölgelik olsun diye gerilmiþ pazar çadýrlarýnýn altýndan eðilerek yada kahvehane ve çay ocaklarýnýn müþterileri otursun diye serilmiþ iskemlelerin arasýndan geçerek yürüyebiliyorsunuz. Bir köy veya kasaba meydaný görünümündeki bu kaldýrým iþgali yüzünden yaya olarak yürümek isteyen vatandaþlar kadar kapýlarý bu kaldýrýma açýlan zavallý esnafýmýzýn yýllar boyu süren çaresizliðini anlamýnýzý, kavramanýzý istiyorum. Günün hemen her saatinde yaz kýþ buradan geçenleri meraklý gözlerle seyreden sigara tüttürüp çay içen vatandaþlarýn varlýðý bu kaldýrýmda rýzkýný kazanmak için her gün besmele ile iþyerinin kapýsýný açan birçok esnafýn ekmeðine de sebep oluyor. Durumun ciddiyetini rahat kavramýnýz açýsýndan bilmenizi istiyorum. Son iki yýl içerisinde bu kepaze tablo buradaki en az altý esnafýn iþyerini kapatmasýna yada þehrin baþka yerine taþýnmasýna sebep oldu. Bu þehirde yaþayan bir insan olarak buradan günün herhangi bir saatinde eþinizle yada dostlarýnýzla yürümenizi yada küçükte olsa bu biçare esnaflardan alýþ veriþ yapmanýzý istirham ediyorum. Ve yine soruyorum. Kentlilik bilincinde kahvehane ve çay ocaklarýnýn ticari vicdani inisiyatifine býrakýlmýþ iþgal edilen kaldýrýmda yürüme hakký diye bir hak bulunuyor mu? Buna göz yuman ve izin veren bir þehremini hakkýn huzuruna çýkacaðý gününde vebali altýndadýr. Daha önce farklý zamanlarda durumu anlatan dilekçelerle baþýnda bulunduðunuz makama baðlý olan Zabýta Müdürlüðüne baþvuruda bulunuldu. Üstelik her dilekçeden sonra bu kaldýrým despotluðu masa sandalye ilaveleri ile daha da ilerledi. Kirlilik kavramýný yalnýzca hava ve gürültü olgusuna indirgemek belki yavan ve eksik olacaktýr. Gelin bu güzel kentin Kent Konseyi Baþkaný olarak somut, elle tutulur ciddi bir adým atýn. Kentlilik bilincinde farkýndalýðý sözde deðil icraatýnýzla yaratýn.. BÝR OKUYUCU Sedat Canbolat'ýn oðlu dünya evine girecek Kýzýlay Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat'ýn oðlu Serhat Gökhan Canbolat ile Selcen Özarslan dünya evine girecek. 2 yýl Baþbakanlýk TBESF'de Dýþ Ýliþkiler Koordinatörü olarak görev yaptýktan sonra Çedaþ Grub bünyesinde bulunan Hattuþa Enerji'de Enerji Uzmaný olarak görev yapan Serhat Gökhan Canbolat ile ÇorumGaz A.Þ.'de Genel Müdür Asistaný olarak görev yapan Endüstri Mühendisi Selcen Özarslan'ýn düðün törenleri 6 Aðustos Çarþamba günü saat 20.00'da Vadi Düðün Salonunda yapýlacak. Yýlmaz MERT Uyarý levhasý yoksa ceza da yok Yargýtay, uyarýcý levha olmadan trafikte radarla hýz kontrolü yapýlamayacaðýna hükmetti. Yargýtay 12. Ceza Dairesi, hukuk devletinin bir erki olan idarenin görevinin, öncelikle bireylerin kurallarý ihlal etmesini bekleyip cezalandýrma yoluna gitmesi deðil, kurallara uygun davranma düzeyini ve alýþkanlýðýný geliþtirmek olduðunu belirtti. Adalet Bakanlýðý'nýn kanun yararýna bozma istemi üzerine Yargýtay'ýn gündemine taþýnan davaya konu olay Manisa'nýn Alaþehir ilçesinde meydana geldi yýlýnda radarla hýz kontrolüne F.A.'nýn hýz limitini aþmasý üzerine 343 TL idari para cezasý uygulandý. F., bu idari para cezasýnýn iptali için ayný gün Alaþehir Sulh Ceza Mahkemesine baþvuruda bulundu. Alaþehir Sulh Ceza Mahkemesi, radar kontrolü yapýlan yerde radar iþaretinin bulunmadýðý, gerekli yasal uyarýlar usulüne uygun bir þekilde yapýlmadan kesilen para cezalarýnýn hukuki mesnedinin bulunmadýðýný belirterek, itirazýn haklý olduðu kanaatine verdi ve para cezasýnýn kaldýrýlmasýna karar verdi. Bu karara karþý Emniyet Genel Müdürlüðü mahkemenin gerekçesinin kanuna aykýrý olduðuna iliþkin baþvuruda bulundu. Adalet Bakanlýðý da Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna baþvurarak kanun yararýna bozma talebinde bulundu. -ÝDARENÝN GÖREVÝ, BÝREYLERÝN KURALLARI ÝH- LAL ETMESÝNÝ BEKLEYÝP CEZALANDIRMA DEÐÝLDÝR- Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý kanun yararýna bozma isteminde, 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu'nda ve Karayollarý Trafik Yönetmeliðinde radarla hýz denetimi yapýlacak yerlerde, bu denetimin yapýldýðýna dair ikaz levhasý ve iþaretleme bulundurulmasý konusunda herhangi bir hüküm yer almadýðýna dikkat çekerek, mahkemenin "radar iþaretinin bulunmadýðý ve gerekli yasal uyarýlarýn usulüne uygun yapýlmadýðý" gerekçesiyle "idari yaptýrým kararýnýn kaldýrýlmasý" yönündeki kararýnýn kanuna aykýrý olduðunu belirtti. Baþsavcýlýðýn istemini görüþen Yargýtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararýný yerinde bularak, kanun yararýna bozma istemini reddetti. Hukuk devletinde idarenin eylem ve iþlemlerinin idare edilenler tarafýndan önceden tahmin edilebilir olmasý gerektiðinin vurgulandýðý kararda, devletin kiþi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliðini, kamu saðlýðýný ve çevreyi, ekonomik düzeni, toplum barýþýný ve düzenini, genel ahlaka iliþkin kurallarý ihlal eden eylemleri yani suç ve kabahatleri, ulusal ve evrensel hukuk çerçevesinde, ödetme görev ve yükümlülüðünün bulunduðunu anýmsatýldý. Kararda, devletin, esasen ve öncelikle bu kurallarýn ihlalini önleme görevi bulunduðunun kabul edilmesi gerektiði kaydedildi. Kararda, hukuk devletinin bir erki olan idarenin görevinin, öncelikle bireylerin kurallarý ihlal etmesini bekleyip cezalandýrma yoluna gitmesi deðil, kurallara uygun davranma düzeyini ve alýþkanlýðýný geliþtirmek olduðunu belirtti. Ýdarenin iyi idare ilkeleriyle baðlý olmasýnýn da hukuk devletinin bir gereði olduðunun vurgulandýðý kararda, Türkiye'nin, üyesi olduðu Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesinin 20 Haziran 2007 tarihli ve 999 sayýlý Bakan Temsilcileri toplantýsýnda, "iyi idare konusunda üye devletlere tavsiye kararý"ný kabul ettiðini anýmsattý. Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesinin Bakan Temsilcileri tarafýndan kabul edilen tavsiye kararýnýn iyi idare ilkelerinden olarak kabul edilen "açýklýk ve uygun araçlarla haberdar etme" ilkelerinin de bir gereði olduðunun altý çizilen kararda, idarenin sürücülerin her koþulda bilgilendirmekle yükümlü olduðu vurgulandý. Bilgilendirmelerin Trafik Ýþaretleri Hakkýnda Yönetmelikte konulacak "trafik iþaret levhalarý" ile yapýlmasý gerektiðinin yer aldýðýnýn anlatýldýðý kararda, radarla hýz denetiminin karayolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapýlacaðý konularýnda sürücülerin, her þeyden önce trafik iþaret levhalarýyla bilgilendirilmesinin zorunlu olduðuna hükmetti. Öncelikle kiþilerin can ve mal güvenliðini saðlamak amacýyla yapýlmasý gereken trafik denetimlerinin, yol kullanýcýlarýna ceza vermek amacýyla bilgilendirme yapmadan kural ihlali yapmasýný beklemenin, trafik kurallarýnýn konuluþ amacýna uygun olmadýðý ve araç sürücülerine tuzak kurulmasý anlamýna geleceði ve bu durumun da çaðdaþ hukuk devleti ilkeleriyle baðdaþmayacaðý belirtildi.

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM 12 yýlýn özelleþtirme bilançosu 50 milyar dolarý aþtý Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, 12 yýlda özelleþtirme kapsamýna alýnan 102 adet kuruluþa ait hisse ve varlýklar ile 8 adet kuruluþta özelleþtirme kapsamýna alýnan varlýklarýn satýþ/devir suretiyle toplam 50 milyar 813 milyon 582 bin 843 ABD dolarý bedelle özelleþtirildiðini açýkladý. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu'nun soru önergesine Maliye Bakaný'nýn verdiði yanýt, 12 yýldaki özelleþtirme bilançosunu ortaya Bayramda cepten iletiþime ilgi yoðundu Turkcell'den verilen bilgiye göre, Turkcell aboneleri Temmuz tarihleri boyunca cepten bayramlaþarak, 1.2 milyar dakika konuþtu. Arefe ve Ramazan Bayramý'ný kapsayan 4 gün boyunca 800 milyon'u aþan SMS, 3.5 milyon MMS gönderen Turkcell'lilerin kullandýðý data miktarý ise 1.6 milyon GB'ý aþtý. Ses ve data trafiðinde Ýstanbul birinci sýrada yer aldý. Turkcell, Arefe ve Ramazan Bayramý'ný kapsayan Temmuz tarihlerinde mobil iletiþimde en yoðun dönemlerden birinin yaþandýðýný bildirdi. Yapýlan açýklamaya göre, Turkcell aboneleri, sevdikleri ile bayramlaþmak için 4 gün boyunca 1.2 milyar dakika konuþtu. En çok konuþan ilk 10 il sýrasýyla Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Mersin, Adana, Hatay, Kocaeli oldu. Turkcell abonelerinin bayram boyunca cepten gönderdiði kýsa mesajlarýn sayýsý 800 milyonu geçti. Bayram coþkusunu görüntülü mesajla paylaþmak isteyenler ise ayný tarihlerde 3.5 milyon MMS gönderdi. Turkcell aboneleri uzun bayram tatilinde mobil internetten yoðun olarak faydalandý. 5 günlük bayram tatili boyunca kullanýlan data miktarý 1.6 milyon GB'ý aþtý. Data kullanýmýnýn en yoðun olduðu ilk 10 il ise sýrasýyla Ýstanbul, Ankara, Antalya, Ýzmir, Muðla, Bursa, Kocaeli, Hatay, Mersin, Adana oldu. Turkcell aboneleri, bayram coþkusunu yurt dýþýndaki sevdikleriyle de paylaþtý. Bayram boyunca Türkiye'deki Turkcell þebekesinden yurt dýþýnda en çok Almanya'ya arama gerçekleþtirilirken, bayram tatili için yurtdýþýna çýkan Turkcell'liler de Türkiye'yi yine en çok Almanya'dan aradýlar.verilen bilgiye göre bayramlaþma trafiðini, Turkcell'in Almanya'daki grup þirketi Turkcell Europe da yoðun olarak yaþadý. Almanya'da yaþayan Turkcell Europe müþterileri, bayram boyunca Turkcell'lilerle 671 milyon dakika konuþtu. Turkcell Europe müþterilerinin en çok aradýðý ilk 10 il sýrasýyla, Ýstanbul, Ýzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Hatay, Gaziantep, Mersin, Balýkesir, Mardin oldu. koydu. Maliye Bakaný, 18 Kasým Mayýs 2014 tarihleri arasýnda özelleþtirme kapsamýna alýnan 102 adet kuruluþa ait hisse ve varlýklar ile 8 adet kuruluþta özelleþtirme kapsamýna alýnan varlýklarýn satýþ/devir suretiyle toplam 50 milyar 813 milyon 582 bin 843 ABD dolarý bedelle özelleþtirildiðini ve bu kapsamda toplam 44 milyar 3 milyon 235 bin 560 ABD Dolarý tahsil edildiðini bildirdi. Kadýna yönelik þiddetle mücadelede yeni dönem Kadýna yönelik þiddetin önlenmesinde etkin önlemler alýnmasýnýn benimsendiði ve Türkiye'nin ilk imzacýsý olduðu, uluslararasý "Ýstanbul Sözleþmesi" bugün yürürlüðe giriyor. Avrupa Konseyi Eþitlik Komitesi Baþkaný olduðu dönemde, sözleþmenin hazýrlanmasýna katký verenlerden biri olan CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, Türkiye için bu önemli sözleþmenin sözde kalmamasý ve acil bir eylem planýnýn uygulamaya sokulmasý uyarýsýnda bulundu. Bilgehan konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Avrupa Konseyi Ýstanbul Sözleþmesi'nin yürürlüðe girmesiyle 1 Aðustos'ta kadýna yönelik þiddetle mücadelede yeni ve "uluslararasý" bir dönemin baþlayacaðýna dikkat çekti. Türkiye'nin, Avrupa Konseyi ülkelerince Mayýs 2011'de imzaya açýlan Ýstanbul Sözleþmesi'ni ilk imzalayan ülke olduðunu ve Kasým 2011'de de parlamentosunda onayladýðýný anýmsatan Bilgehan, "Sözleþmenin yürürlüðe girmesi için gerekli 10 imza, ülkelerin deðerlendirme süreçleri nedeniyle üç yýlda tamamlandý. Son olarak Andora'nýn parlamentosundan da onay alan sözleþme, 1 Aðustos itibariyle geçerli hale geliyor" dedi. -"MÝLAT OLMALI"- Türkiye'de 2013 yýlý içinde 189, bu yýlýn ilk altý ayýnda da 129 kadýnýn öldürüldüðünü kaydeden Bilgehan, "Kadýna þiddet geliþmiþ ülkelerde de bir sorun. Geçen yýl Ýsveç'te 80, Ýspanya'da 45, Portekiz'de de 36 kadýn öldürüldü. Ancak Türkiye'de karþý karþýya bulunduðumuz tablo çok vahimdir. 1 Aðustos'u bir milat olarak kabul edip kadýnlarýmýzý uluslararasý bir zýrhla korumak için gerekli adýmlarý atmalýyýz" dedi. Bilgehan, Türkiye'de her türlü þiddetin artýþ gösterdiðine iþaret ederken, "Böyle bir dönemde kadýnlarýn uluslararasý koruma altýna alýnmasý önemli. Türkiye için bu kritik sözleþmenin sözde kalmamasý çok önemli. Türkiye Avrupa Konseyi'nin tam üyesidir. Bu sözleþmenin uygulanmasýnda da tam bir kararlýlýk göstermelidir. Sözleþmenin öngördüklerinin yaþama geçirilmesi için hemen bir eylem planý uygulamaya konulmalýdýr" dedi. -ÝSTANBUL SÖZLEÞMESÝ NEDÝR- Ýstanbul Sözleþmesi, Mayýs 2011'de Avrupa Konseyi ülkelerince Ýstanbul'da imzaya açýlmasý nedeniyle bu adý taþýyor. Türkiye, Kasým 2011'de sözleþmeye parlamentosunda onay veren ilk ülke oldu. Yarýn itibariyle yürürlüðe girecek sözleþmede yer alan hükümler özetle þöyle: "Kadýnlarýn güvenliði Avrupa Konseyi merkezli 4 yýl süreyle görev yapan bir birim tarafýndan uluslararasý düzeyde denetlenecek. GREVIO adý verilen bu birim 6 ay içinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafýndan belirlenecek. Sözleþmeye taraf devletler, þiddet gören kadýnlara da mülteci olma hakký verebilecek. Bu anlamda sözleþme küresel ölçekte kadýna þiddetle mücadeleyi öngörüyor. Devlet, ölüm riski ve durumun aciliyeti göz önüne alýnarak her türlü önlem alýnacak. Kolluk kuvvetlerinin, maðdurlara yönelik her türlü þiddete acil ve yerinde müdahale etmesi için çok daha etkin önlem almalarý saðlanacak. Emniyet, savcý ve mahkeme arasýnda etkin bir iþbirliði oluþturulacak. Ýhbar mekanizmasýnýn iþleyiþi hýzlandýrýlacak. Yargý, polis ve saðlýk birimlerinin eðitimine bütçe ve zaman ayrýlacak. Þiddet maðduruna ikametini deðiþtirmesi için destek verilecek. Maðdur korunacak ve psikolojik destek alacak. Maðdurun faille temas etmemesi saðlanacak. Þiddet maðduru kadýna asgari ücretin günlük tutarýna göre devlet tarafýndan geçici maddi destek verilecek. Kadýna yönelik þiddete yataklýk edenler de cezalandýrýlacak. Devlet radyo ve televizyonlarýnda her ay en az 90 dakika toplumsal cinsiyet eþitliðine dair yayýn yapýlacak. Ýlk ve Ortaöðretim müfredatýna, kadýnýn insan haklarý ve kadýn erkek eþitliði konusunda eðitime yönelik dersler konulacak. Zorla evlendirmelerin suç sayýlmasý için gereken hukuki, idari ve cezai önlemler alýnacak. Þiddet üreten geleneksel rol modellerinin deðiþmesi için çalýþýlacak. Maðdurlarýn faillerden tazminat talep etmesi konusunda gerekli yasal düzenlemeler yapýlacak." "DÜNYA HEPATÝT GÜNÜ" Dünya Saðlýk Örgütü ve Dünya Hepatit Birliði tarafýndan "Dünya Hepatit Günü" olarak belirlenen 28 Temmuz günü, bütün dünyada olduðu gibi ülkemizde de gün dolayýsýyla düzenlenen etkinliklerle, kamuoyunun dikkati hepatit hastalýklarýna çekilmesi amaçlanmaktadýr. Hepatit çoðunlukla virüslerden bulaþýr. Hepatit hastalýðýnýn 7 türü olup A, E, F tipi hepatitler, virüs bulaþan su ve besin maddelerinin aðýzdan alýnmasý ile oluþur. B, C, D, G türü hepatitler ise kanla temas, tükürük ve cinsel iliþki yoluyla bulaþýr. Hepatit A, Hepatit A virüsünün neden olduðu bir karaciðer hastalýðýdýr. Ülkemizde, genellikle okul çaðý çocuklarýnda sýk görülür. Tuvalet hijyeni kötü olan kiþilerin ellerini yýkamamasý ve sonrasýnda yiyecek-içeceklere dokunmasý sonucu kiþiden kiþiye bulaþýr. Bu nedenle, kiþisel hijyenin ve saðlýk koþullarýnýn yetersiz ve kötü olduðu toplu yaþanan yerlerde kolayca yayýlýr. Hepatit B ve C hastalýðýna sebep olan virüsler sessizdir. Pek çok insan farkýnda olmadan bu virüsü almýþ olabilir ve hiçbir belirti olmaksýzýn bu virüsü taþýyabilir. Tedavi edilmez ise her iki virüs de karaciðer sirozuna neden olabilir. Siroz ise kanama, asit, koma, karaciðer yetmezliði gibi yaþamý tehdit eden hastalýklar ya da ölüm ile sonuçlanabilir. Uzun süreli Hepatit B hastalýðýnda siroz ortaya çýkmadan önce de karaciðer kanseri görülebilir. HEPATÝT B VE HEPATÝT C HASTALIKLARININ BULAÞMA YOLLARI ÞUNLARDIR: Kan ve diðer vücut sývýlarýyla bulaþma, deri bütünlüðünün bozulduðu durumlarda (kesik-açýk yara vb) mikrobun bulaþmasý, cinsel iliþki, Hepatit taþýyýcý gebeden bebeðine bulaþma. HEPATÝT B RÝSK GRUPLARI: Hepatit B'li anneden doðan bebekler, Hepatit B taþýyýcýsý ile aile içi temas edenlerden aþýsýz olanlar, kan ve kan ürünleri kullananlar, hemodiyaliz uygulanan kiþiler, damar içi ilaç baðýmlýlarý, hasta ve hasta çýkartýlarý ile temasý bulunan tüm saðlýk personeli, toplu halde bulunulan yerlerde (okullar, kreþler, kýþlalar, yurtlar, huzurevleri, v.b.) yaþayanlar, steril olmayan aletlerle yapýlan sünnet ve kulak delme gibi iþlemler de Hepatit B'nin bulaþmasý için önemli bir risk oluþturmaktadýr. Berberler, kuaförler, manikür-pedikürcüler, itfaiye personeli, askerler, polis memurlarý, kazalarda ve afetlerde ilk yardým uygulayan kiþiler de risk grubunda yer almaktadýr. HEPATÝT B VE HEPATÝT C TÝPÝ SARILIK MÝKROP- LARINDAN KORUNMAK ÝÇÝN DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN KURALLAR ÞUNLARDIR: Týraþ býçaðý, diþ fýrçasý, küpe, týrnak makasý gibi kiþisel malzemeleri diðer insanlarla paylaþmaktan kaçýnýlmalý, dövme veya piercing yaptýrýrken temiz iðneler kullanýldýðýndan emin olunmalý, berbere gidildiðinde kullanýlmamýþ týraþ býçaðý ve steril edilmiþ ustura kullanýldýðýndan emin olunmalýdýr, cinsel iliþki sýrasýnda, özellikle çok eþli durumlarda, mutlaka prezervatif kullanýlmalýdýr, uyuþturucu kesinlikle kullanýlmamalý, saðlýk görevlileri enjeksiyon uygulamasýný güvenli yöntemlerle gerçekleþtirmeli, tek kullanýmlýk enjektör kullanýlmalý, gebeler mutlaka B tipi sarýlýk mikrobu olup olmadýðýna iliþkin test yaptýrmalý, ailede (özellikle anne baba kardeþ eþ gibi yakýn akrabalarda) sarýlýk hastasý, siroz veya karaciðer kanseri hastasý varsa mutlaka test yaptýrmalý, AÞILANMA: Hepatit A ve B virüsünden korunmanýn en etkili yolu aþýlanmaktýr. Ülkemizde Hepatit A aþýsý, çocuklara 18. Ay ile 24. Ayda ücretsiz uygulanmaktadýr. Hepatit B aþýsý da güvenli ve etkili bir aþýdýr. Ülkemizde Hepatit B aþýsý, 1998 yýlýndan beri her yeni doðan bebeðe ücretsiz olarak doðum yapýlan hastanelerde ve aile hekimliðinde uygulanmaktadýr. Hepatit B aþýsý bebeklere doðumda, 1.ayýn sonunda ve 6.ayýn sonunda; çocuklara ve risk grubunda olan kiþilere Aylarda toplam 3 doz ücretsiz olarak saðlýk kuruluþlarýmýzda uygulanmaktadýr. Hepatit C hastalýðýna karþý aþý henüz bulunmamaktadýr. Hepatit tanýsý alan kiþilerin mutlaka tedavi olmalarý ve saðlýklý yaþam yöntemlerini uygulamalarý kendileri ile çevresinin saðlýðý açýsýndan çok önemli olduðu unutulmamalýdýr. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýklar Kontrol Programlarý Þube Müdürlüðü

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Anadolu Ýmam Hatip, baþarýyý ödüllendirdi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi çeþitli yarýþmalarda derece yapan öðrencilerini ödüllendirdi.arapça bilgi yarýþmalarýnda bölge birincisi olan öðrenciler tabletle

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler!

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler! Sürücülere bayram trafiði uyarýsý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Kurban Bayramý tatilinin 5 gün olmasýnýn karayollarýndaki araç yoðunluðunu artýracaðýný belirtti. Bayram tatillerindeki

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

"Ýddialar asýlsýzdýr,

Ýddialar asýlsýzdýr, Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil... 2 DE ÝHH, Afrika'da görmeyen

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez

Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez Þekerbank Çorum'a ikinci þubeyi açacak Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz, Çorum Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Genel Müdür Yardýmcýsý Gökhan Ertürk, Karadeniz Bölge Müdürü Namýk Kemal Ergenoðlu ile

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı