G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ"

Transkript

1 G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ ST. PETERSBURG ZİRVESİ 5-6 EYLÜL 2013 Giriş 1. Biz, G-20 Liderleri olarak 5-6 Eylül 2013 tarihlerinde St. Petersburg ta bir araya geldik ve küresel ekonomiyi güçlendirmek üzere birlikte çalışma taahhüdümüzü devam ettirdik. 2. Büyümenin güçlendirilmesi ve istihdam oluşturulması en önemli önceliğimiz olup; istihdam açısından zengin, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme patikasına geri dönmek için kararlı adımlar atmayı güçlü bir şekilde taahhüt ediyoruz. 3. İlk defa bir araya geldiğimiz beş yıllık dönemin başından itibaren, G-20 nin işbirliği içinde hareket etmesi, finansal krizin sona erdirilmesi ve küresel ekonominin canlanma patikasına girmesinde kritik bir öneme sahip olmuştur. Ancak, çalışmalarımız hala tamamlanmış değildir. Bu itibarla, G-20 ülkelerinin tüm çabalarını, modern tarihin en uzun süreli ve sürüncemede kalan krizinden kalıcı bir çıkış tasarlayabilmeye odaklaması kritik önem taşımaktadır. 4. En acil ihtiyacımız; küresel ekonomik canlanmanın hızlandırılması, daha yüksek bir büyümenin ve daha iyi iş imkânlarının temini ve uzun vadeli büyümenin temellerinin güçlendirilmesidir. Ancak, bu hedeflere yönelirken, ekonomik toparlanmayı duraksatacak ya da diğer ülkelerin aleyhine olacak şekilde büyümeyi teşvik edecek politikalardan sakınacağız. 5. Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin temel olarak; artan ve öngörülebilir yatırımlara, güven ile şeffaflığa ve aynı zamanda, piyasa politikaları ve uygulamalarının bir parçası olarak etkin düzenlemelere bağlı olduğunun farkındayız. 6. Dünyanın en büyük ekonomilerinin Liderleri olarak, kurallara dayalı bir küresel ekonomik sistemin desteklenmesi sorumluluğunu paylaşıyoruz. Temel küresel ekonomik güçlüklerin giderilmesi için eşgüdümlü bir biçimde çalışmayı taahhüt ediyoruz. Bu kapsamda: Büyüme, kamu maliyesi sürdürülebilirliği korunurken, tesis edilmelidir. Bizler, bugün St. Petersburg Eylem Planı üzerinde anlaşarak; güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme sağlanmasına yönelik stratejilerimizi ortaya koyduk. Özellikle gençler arasındaki işsizlik ve düşük istihdam sorun olmaya devam etmektedir. Bizler, daha kaliteli ve üretken iş alanları oluşturulması amacı etrafında yekvücut olduk. Bu amaca giderken, eşgüdümlü ve bütüncül kamu politikaları (makroekonomik, finansal, kamu maliyesi, eğitim, beceriler, yenilikçilik, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında) kilit rol oynamaktadır. Bizler, bugün kapsayıcı işgücü piyasalarının desteklenmesine yönelik çabalarımızı devam ettirmeyi taahhüt ediyoruz ve bu itibarla, anayasal farklılıklarımızı yansıtacak şekilde ülkeler özelinde hazırlanan plan ve eylem paketlerini birbirimizle paylaşacağız. 1

2 Altyapı alanına ve KOBİ lere yönelik olanlar başta olmak üzere, uzun vadeli yatırımların finansmanı, istihdam oluşturulması ve kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün, uzun vadeli yatırımların finansmanının mevcudiyetini ve erişilebilirliğini etkileyen hususların değerlendirilmesine katkı sağlayan iş planını onayladık. Bu itibarla, ulusal yatırım ortamlarımızın somut bir şekilde iyileştirilmesine yönelik müşterek ve ülke-özelindeki tedbirleri tasarlamayı ve uygulamayı taahhüt ediyoruz. Serbest ve kurallara dayalı bir ticaret sistemi, ekonomik fırsatları artırmaktadır. Güçlü bir çok-taraflı ticaret sisteminin büyük önemini vurgulayarak; Dünya Ticaret Örgütü üyelerini, gerekli esnekliği göstermeye ve bu yılki çok taraflı ticaret müzakerelerini başarılı bir şekilde sonuçlandırmaya davet ediyoruz. Korumacılıktan kaçınmaya yönelik taahhüdümüzü yineliyor ve bölgesel ticaret anlaşmaları da dâhil olmak üzere, ticaret alanında şeffaflığı artırmayı hedefliyoruz. Sınır ötesi vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma, kamu mali dengelerimize ve insanlarımızın vergi sisteminin adilliğine olan inancına zarar vermektedir. Bugün, bu sorunların giderilmesine yönelik planları onayladık. Ayrıca vergi kayıp ve kaçağı, zararlı vergi uygulamaları ve vergiden kaçınma amaçlı aşırı vergisel planlama ile mücadele etmek amacıyla adımlar atmayı taahhüt ediyoruz. Krize sebebiyet veren ana fay hatları ile mücadele etmek amacıyla, kapsamlı bir finansal reform paketi üzerinde anlaşmaya vardık ve bu reformları uygulamaya başladık. Daha dayanıklı finansal kurumlar geliştiriyor, batmasına izin verilemeyecek kadar büyük olgusunu bertaraf etme yolunda önemli gelişmeler kaydediyor, şeffaflığı ve piyasaların bütünlüğünü artırıyor, mevzuattaki boşlukları gideriyor ve gölge bankacılıktan kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren güvenilir bir finansal sistemin tesisi yolundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. G-20 ülkeleri, tüm insanların güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeden faydalanma fırsatı edinmesi için bir sorumluluk taşımaktadır. Bu itibarla, St. Petersburg Kalkınma Çerçevesi ni onaylayarak; çabalarımızı gıda güvenliği, finansal hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine yayılması, altyapı, insan kaynağının geliştirilmesi ve yurt içi kaynakların harekete geçirilmesi alanlarına odaklamayı amaçlıyoruz. Yolsuzluk, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve yoksulluğun azaltılmasına ciddi bir engel teşkil etmekte ve finansal istikrar ile bir bütün olarak ekonomiyi tehdit etmektedir. Bizler, G-20 Yolsuzluğun Önlenmesi Eylem Planı nın uygulanması, yurt içinde ve yurt dışında rüşvetle mücadele edilmesi, yüksek riskli sektörlerdeki yolsuzluğun ele alınması, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ile yolsuzlukla mücadele için şeffaflığın ve kamuda dürüstlüğün teşvik edilmesine yönelik 2

3 taahhüdümüze bağlıyız. Bu alanda müşterek ve sürekli çaba gösterilmesi ihtiyacının farkında olarak, St. Petersburg Stratejik Çerçevesi ni kabul ediyoruz. Daha temiz, daha etkin ve daha güvenilir enerji arz kaynaklarının geliştirilmesinin yanı sıra daha şeffaf fiziki ve finansal emtia piyasalarının da geliştirilmesi alanında ortak bir çıkara sahibiz. Enerji piyasası verilerinin daha doğru ve ulaşılabilir bir hale getirilmesi, daha temiz ve daha etkin enerji teknolojilerinin geliştirilmesinin desteklenmesi için adımlar atılması, piyasaların etkinliğinin artırılması ve gelecekte daha sürdürülebilir enerjiye geçişin sağlanması için enerji alanında işbirliğini artırmayı taahhüt ediyoruz. Küresel ölçekte çözüm gerektiren küresel sorunlara çok güzel bir örnek teşkil eden iklim değişikliği ve çevrenin korunması konularının ele alınmasında birlikte çalışma taahhüdümüzün altını çiziyoruz. Sürdürülebilir bir kamu maliyesi düzeni içerisinde daha güçlü, daha sürdürülebilir ve dengeli büyümeye ulaşmak için kapsamlı büyüme stratejileri geliştirmeye devam edeceğiz. 7. Vatandaşlarımızın çoğu, süregelen küresel ekonomik canlanmadan istifade edememiştir. G-20; sadece güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için değil, ayrıca nüfusun tamamının yeteneklerini daha iyi harekete geçirecek daha kapsayıcı bir büyüme modeli için de çabalamalıdır. 8. İşbirliği, eşgüdüm ve güven için gayret göstermeye devam edeceğiz. 3

4 Küresel Ekonomi ve G-20 Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi 9. Temel risklerin kontrol altına alınmasına, finansal piyasa koşullarının iyileştirilmesine ve ekonominin canlanmasına katkı sağlayan birçok önemli politika adımını uygulamaya koyduk. ABD de özel kesim talebi güçlenmiş olup; Japonya ve Birleşik Krallık ta büyüme artmaya başlamıştır. Avro Bölgesi nde de büyümenin başladığına ilişkin sinyaller bulunmaktadır. Yükselen piyasa ekonomilerinde büyüme devam etmekle birlikte, bazı ülkelerde yavaşlama gözlenmektedir yılı küresel büyüme beklentileri geçtiğimiz sene içinde tekraren düşürülmüş, küresel talebin dengelenmesi tamamlanmamış, bölgesel büyüme farklılıkları yüksek düzeyini korumuş ve işsizlik, özellikle de genç işsizliği kabul edilemeyecek şekilde yüksek kalmaya devam etmiştir. Uygulanan bu politikalara rağmen, ekonomik canlanma oldukça zayıf bir şekilde gerçekleşmekte ve riskler aşağı yönlü olmaya devam etmektedir. Son aylarda finansal piyasalardaki dalgalanmalar artmıştır. 10. Küresel ekonominin önündeki temel zorlukların aşağıdaki şekilde olduğunu düşünüyoruz: Pek çok ekonomideki zayıf büyüme ve başta gençler olmak üzere süreklilik arz eden yüksek işsizlik oranları ile daha kapsayıcı bir büyümeye olan ihtiyaç; Avrupa finansal piyasalarındaki parçalı yapı ve bankacılık birliğinin geç kalınmaksızın uygulanabilmesi; Bir kısım yükselen piyasa ekonomilerinde; bazı durumlarda dalgalı sermaye akımları, sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın yanı sıra yurt içi yapısal problemlerin de etkisini yansıtan, düşük büyüme; Devam eden piyasa belirsizlikleri ve yurt içi piyasa katılıklarının sebep olduğu pek çok ülkedeki yetersiz yatırım seviyesi; Kamu borç stoku/gsyh nin mevcut ve ileriye dönük tahmini değerlerinin en yüksek olduğu ülkeler başta olmak üzere; bazı ülkelerde, kısa vadede ekonomik canlanmaya uygun olacak şekilde ele alınması gereklilik arz eden, yüksek kamu borcu ve sürdürülebilirliği; Gelişmiş ülkelerdeki büyümenin güçlenmesinin ve para politikasının nihai aşamada yeniden ayarlanmasına ilişkin beklentilerin sebep olduğu dalgalı sermaye akımları; Küresel talepteki dengelenmenin tamamlanmamış oluşu; ve Kamu maliyesi tartışmalarına ilişkin devam eden belirsizlikler. 11. Bu zorlukların ele alınması ve küresel ekonomiyi daha güçlü, daha sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme patikasına oturtmak için; önceki eylemlerimizin üzerine, St. Petersburg Eylem Planı nda (Ek) belirtildiği şekilde, yeni politikalar bina ettik. Eylem Planı; ekonomik aktivitenin ve istihdamın canlandırılması, ekonomik toparlanmanın desteklenmesi ve ekonomik görünüm üzerindeki kısa vadeli risklerin bertaraf edilmesi amacıyla tasarlanmış olup; ortaya koyduğu iddialı ve hedeflenmiş reformlarla, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümenin temellerini güçlendirmektedir. Tüm taahhütlerimizi zamanlı bir şekilde yerine getirecek ve bu süreci sıkı bir şekilde takip edeceğiz. 4

5 12. İlk önceliğimiz, gelişmiş ekonomilerde ekonomik toparlanmanın sinyallerini temel alan zamanlı politikalarla büyümenin ve istihdamın artırılmasına yönelik koşulların oluşturulması ve bunun küresel ekonominin tümünün yararına olacak şekilde kalıcı bir nitelik arz etmesidir. 13. Bu kapsamda Avro Bölgesi; banka bilançolarının iyileştirilmesi, finansal sistemdeki parçalı yapının azaltılması, bankacılık birliğine kararlı bir biçimde ve gecikme olmaksızın geçiş sağlanması gibi adımlar yoluyla ekonomik ve parasal birliğin temellerinin güçlendirilmesini taahhüt etmektedir. Gelişmiş G-20 ülkeleri, sürdürülebilir kamu finansmanı taahhütleri ile uyumlu olmak üzere esnek bir yaklaşım izleyecekleri konusunda fikir birliğine varmışlardır. Finansal piyasalardaki artan dalgalanmalar ile birlikte, gelişmekte olan ülkeler, büyümeyi desteklemek ve istikrarı sürdürmek için, ekonomik temellerini iyileştirecek çabalar da dâhil olmak üzere, dış şoklara karşı dayanıklılığı artırıcı ve finansal sistemlerini güçlendirici gerekli adımları atma yönünde fikir birliğine varmışlardır. 14. Para politikası, merkez bankalarının kendi görev alanları ile uyumlu olmak üzere, yurt içi fiyat istikrarının sağlanması ve ekonomik canlanmanın desteklenmesi doğrultusunda uygulanmaya devam edilecektir. Son yıllarda, geleneksel olmayan para politikalarını da içeren, genişletici para politikalarının küresel ekonomiye sağladığı desteği takdir ediyoruz. Uzun bir süredir devam eden parasal genişlemenin doğurduğu riskler ve istenmeyen olumsuz yan etkiler konusundaki hassasiyetimiz devam etmektedir. Güçlü ve sürdürülebilir bir büyümenin, nihai aşamada para politikalarının normalleşmesi sonucunu beraberinde getireceğini kabul ediyoruz. Merkez Bankalarımız, para politikası düzenlemelerindeki gelecek dönem değişikliklerini, dikkatli bir şekilde ayarlamayı ve açık bir şekilde kamuoyuna duyurmayı taahhüt etmişlerdir. 15. Finansal akımlardaki aşırı dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki düzensiz hareketlerin, son dönemde bazı yükselen piyasa ekonomilerinde de gözlendiği gibi, ekonomik ve finansal istikrar için olumsuz sonuçlar doğurduğunu tekrarlıyoruz. Yerinde makroekonomik politikalar, yapısal reformlar ve güçlü ihtiyati politika çerçeveleri, artan piyasa dalgalanmalarının giderilmesine yardımcı olmaktadır. Finansal piyasa koşullarını dikkatli bir şekilde izlemeye devam edeceğiz. 16. Yurt içi büyüme hedefi doğrultusunda uygulanan politikaların, küresel büyüme ve finansal istikrarı da desteklemesinde ve bu politikalardan kaynaklanan yayılma etkilerinin yönetilmesinde işbirliği yapmayı taahhüt ediyoruz. 17. Ekonominin temellerini yansıtmak ve kalıcı döviz kuru dengesizliklerini engellemek üzere, daha piyasa odaklı döviz kuru sistemlerine hızlı bir geçiş ve döviz kuru esnekliğinin sağlanması yönündeki taahhütlerimizi tekrarlıyoruz. Rekabetçi devalüasyonlardan kaçınacak ve döviz kurlarımızı rekabetçi amaçlarla hedeflemeyeceğiz. Her çeşit korumacılığa karşı duracak ve piyasalarımızı açık tutacağız. 18. Uzun vadeli büyümenin temellerinin güçlendirilmesi için; kamu maliyesi sürdürülebilirliğini sağlayan, yatırımları canlandıran, verimliliği ve işgücüne katılımı artıran, 5

6 iç ve dış dengesizlikleri ele alan iddialı ve hedeflenmiş reformları uygulamayı da ayrıca taahhüt ettik. 19. Gelişmiş ekonomilerde kamu maliyesi sürdürülebilirliği korunurken, güçlü ve sürdürülebilir bir canlanmanın yakalanması kritik öneme sahiptir. Tüm gelişmiş ülkeler, daha önce karar verildiği gibi, güvenilir, iddialı ve ülke özelindeki koşulları dikkate alan orta vadeli kamu maliyesi stratejilerini geliştirmişlerdir. Bu stratejiler, ekonomik büyüme ve istihdam sağlanmasını desteklemek için kısa vadeli ekonomik koşulları dikkate alarak esnek bir şekilde uygulanacak ve kamu borcunun GSYH ye oranını sürdürülebilir bir seviyeye getirecektir. Birçok yükselen piyasa ekonomisi de kamu maliyesi sürdürülebilirliğini destekleyecek stratejilerinin temel unsurlarını açıklamışlardır. 20. Önemli yapısal reformlarda daha hızlı bir biçimde ilerleme kaydedilmesi ihtiyacının farkında olarak; yapısal reform gündemimizi amacına daha uygun, somut ve iyi hedeflenmiş bir biçimde yeniden belirledik. Ülkeler, uzun dönemde güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin temellerini güçlendirmek amacıyla yatırımların artırılması, ekonomilerindeki temel zayıflıkların giderilmesi, verimlilik ve rekabet gücünün iyileştirilmesi, işgücüne katılımın artırılması, finansal istikrarın ve krediye erişimin iyileştirilmesi ile iç ve dış dengesizliklerin giderilmesi alanlarında bir dizi reformu taahhüt etmişlerdir. Bu reformlar, potansiyel büyümede kalıcı bir iyileşme sağlanması, istihdam oluşturulması ve talebin yeniden dengeye gelmesinde kilit bir öneme sahiptir. 21. Küresel talebin kapsamlı bir şekilde yeniden dengelenmesi sürecinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi konusunda kararlıyız. Her ne kadar küresel cari işlemler dengesizlikleri azalmış olsa da; bu azalmanın yalnızca bir kısmı bazı ülkeler tarafından uygulanan önemli reformları yansıtırken, iyileşmenin büyük bir bölümü talep daralmasından kaynaklanmıştır. Küresel büyüme güçlendikçe daha kalıcı bir iyileşmenin sağlanabilmesi için; cari fazla ve cari açık veren ülkeler arasında küresel talebin yeniden dengelenmesi ve yurt içi dengelenmeyi sağlamak üzere ilave politika uyarlamalarını gerçekleştirmekte kararlıyız. Bu kapsamda; cari fazla veren büyük ekonomilerde güçlü bir yurt içi talep artışına ulaşılması, cari açık veren ülkelerde ise daha esnek döviz kurları ile birlikte tasarrufların artırılması ve rekabet edilebilirliğin geliştirilmesi gerekmektedir. Tüm bu alanlarda gerekli politikaları uygulamayı ve ilerlemeleri düzenli bir şekilde değerlendirmeyi taahhüt ediyoruz. 22. St. Petersburg Eylem Planı; güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye ulaşmadaki reformlarımızı ortaya koymaktadır. Ayrıca Hesap Verilebilirlik Değerlendirmelerimiz geçmiş dönem taahhütlerimizdeki ilerlemeleri tanımlamaktadır. Ekonomilerimizin güçlü, daha sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde büyümesinin önündeki temel engelleri ve ihtiyaç duyulan reformları tanımlayacağız. Bakanlarımızdan, Brisbane Zirvesi ne sunulmak üzere, daha kapsamlı büyüme stratejileri geliştirmelerini istiyoruz. 6

7 Kaliteli İşler Vasıtasıyla Büyüme 23. Kapsayıcı büyüme, daha fazla ve daha iyi işlerin teşvik edilmesi hususunda kararlılığımızı koruyoruz. 24. Birçok ülkede özellikle gençler arasında görülen işsizlik ve eksik istihdam, küresel ekonominin ve G-20 ülkelerinin karşı karşıya kaldıkları en önemli sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. 25. Daha verimli ve kaliteli iş yaratılması (ve güçlü talep ve büyümenin teşvik edilmesi), güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme sağlanması ve yoksulluğun azaltılıp, sosyal uyumun arttırılması ülkelerimizin politikalarının özünde yer almaktadır. Güçlü ve destekleyici makroekonomik, ticaret, yatırım ve işgücü piyasası politikaları, sürdürülebilir kamu maliyesi, sağlam ve iyi düzenlenmiş bir finansal sistem, dirençli ve etkili bir sosyal koruma sisteminin sürdürülebilir, istihdam yaratıcı ekonomik büyüme için temel olduğunu kabul ediyoruz. 26. Yüksek istihdamı desteklemek ve iş olanakları ile iş yaratma becerilerinin daha iyi eşleşmesini kolaylaştırma amaçlı reformlar, büyüme stratejilerimizin merkezinde bulunmaktadır. Daha fazla ve daha iyi işlerin yaratılmasını teşvik etmek için ulusal koşullara göre biçimlendirilmiş geniş kapsamlı eylemler gerçekleştirmeyi taahhüt etmekteyiz: Makul vergi rejimleri ve ulusal koşullara göre gerekli olabilecek diğer hükümet girişimlerinin yanında, işgücü piyasasının uyum yeteneğinin ve verimliliğinin desteklenmesi; yeterli iş gücü korumasının sağlanması da dâhil olmak üzere, ürün ve işgücü piyasalarında büyüme yanlısı yapısal reformlar aracılığıyla iş ortamını geliştirmek ve muntazam, daha üretken ve tatmin edici iş yaratılmasını teşvik etmek. Beceri taşınabilirliklerini ve daha olumlu beklenti içinde olmalarının sağlanması için insanlarımızın becerilerine, kaliteli eğitimlerine, yaşam boyu öğrenme programlarına yatırım yapmak, hareketliliğini kolaylaştırmak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak. İş arayanların iş bulmalarına yardımcı olacak, işgücünde az temsil edilen ve hassas grupların işgücü piyasasına katılımlarını sağlayacak ve kayıt dışılığı azaltacak işgücü piyasası altyapısının ve etkin işgücü aktivasyon politikalarının mevcudiyetini temin etmek için hedefe yönelik yatırımların pekiştirilmesi. Çalışma koşulları, ücret pazarlık çerçeveleri, ulusal ücret düzenleme sistemleri ve sosyal korumaya erişim yoluyla iş kalitesinin iyileştirilmesi. İstihdam konusunda ülke özelinde planlar veya eylemler setinin geliştirilmesi. Bu konudaki ilerlemeyi Brisbane de tartışacağız. 27. Eşgüdümlü ve bütüncül kamu politikaları, güçlü sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme sağlanması ve küresel ekonomide güvenin yeniden ihdas edilmesi için çok önemlidir. Bir yandan daha yüksek istihdam seviyeleri ile işsizlik, eksik istihdam ve kayıt dışı istihdamda 7

8 sürekli bir düşüş sağlanırken; diğer yandan, Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklara tam bağlı kalarak, verimliliğin artırılması için Çalışma ve İstihdam Bakanları ile G-20 Bakanlarımızın kaliteli istihdam yaratılmasının teşvikine yönelik ulusal politikalarının (makroekonomik, finansal, mali, eğitim, beceri geliştirme, yenilikçilik, istihdam, sosyal koruma) koordine ve bütüncül hale getirilmesine ilişkin tavsiyelerini uygun bulmaktayız. 28. G-20 Bakanlarımız ve Çalışma ve İstihdam Bakanlarımızın ilk kez düzenlenen ortak toplantıları; makroekonomik ve mali politikalar ile işgücü, istihdam ve sosyal politikaların eşgüdümü ve bütüncül hale getirilmesi yönünde atılan olumlu bir adım olmuştur. Çalışma ve İstihdam Bakanlarımız ve G-20 Bakanlarımıza, kaliteli iş yaratılması, bol istihdam ve sürdürülebilir büyümenin teşvik edilmesinde işbirliğine devam etme çağrısında bulunuyoruz. G-20 Çalışma ve İstihdam Bakanlarının gelecekteki danışmalarında birer girdi olarak, ILO, OECD ve Dünya Bankası Grubu da dâhil olmak üzere, diğer ilgili uluslararası kuruluşları G- 20 ülkelerinin yakın zamandaki tecrübelerini analiz etmeleri ve daha fazla ve kaliteli iş yaratılması, işgücünün biçimlendirilmesinin desteklenmesi, eşitsizliğin azaltılması, etkili sosyal koruma ve işgücü piyasasının uyum yeteneğinin sağlanmasında en çok başarılı olmuş, en iyi uygulamaları belirlemeleri konusunda destekliyoruz. 29. Gençlerin istihdamını teşvik etmek küresel bir önceliktir. Kaliteli çıraklık ve gönüllü mesleki eğitim programlarının gerçekleştirilmesi ve örneğin, uygun olduğu hallerde, ücret dışı emek giderlerinin azaltılması, gençliğin farklı grupları için erken müdahale önlemlerine ve etkili iş arama yardımları yoluna gidilmesi ve genç girişimcileri ve yeni başlayan iş yerlerinin motive edilmesi suretiyle firmaları, gençleri işe almaya teşvik edecek yenilikçi usuller bulunması hedeflerine bağlıyız. Gençliğe güvence yaklaşımları da dâhil olmak üzere, amaca uygun stratejiler, girişimciliği destekleyen üniversite ve okul eğitim programları, G-20 ülkeleri arasında iyi uygulamaların değişiminin kolaylaştırılması ve sosyal ortaklıklar bu bakımdan kilit öneme sahiptir. 30. Kapsayıcı işgücü piyasalarının, piyasaya ilişkin geliştirilmiş bilgilerin ve işsizlikte, eksik istihdamda ve kayıt dışı istihdamda sürekli bir düşüşle birlikte; istihdam düzeylerinin yükselmesine katkı sağlayacak etkili istihdam hizmetlerinin desteklenmesi yönündeki çabalarımızı artırma hedeflerine bağlıyız. Uygun işgücü piyasalarının ve sosyal politikaların daha iyi sosyal bütünlük, ekonomik istikrar temin edebileceği ve toplam talep ile orta ve uzun vadeli büyümeyi destekleyebileceği hususunda mutabıkız. Karşılanabilir, etkin, etkili ve sosyal açıdan yeterli, sıhhatli yerel sosyal koruma ağlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyal koruma politikalarımız, gerekirse yardım sağlayarak, istihdamı ve iş aramayı desteklemelidir. İş yaratılması ve işgücü arzının massedilmesi edilmesi de dâhil olmak üzere, kapsayıcı büyümenin temini bakımından en önemli ortaklarımız arasında olan küçük ve orta ölçekli girişimler (KOBİ ler) dâhil özel sektör, teşvik edilmelidir. Diğer uluslararası kuruluşlar yanında IMF nin büyüme, istihdam ve gelir dağılımı alanlarındaki araştırmalarına devam etmesini destekliyoruz. 31. Az temsil edilen ve kırılgan grupların verimli ve tatminkâr işler bulmalarına hem teşvik hem destek verilmesine önem atfetmekteyiz. Gençler, kadınlar, uzun süreli işsizler, düşük 8

9 nitelikli işçiler, yalnız ebeveynler, engelli ve yaşlı işçiler gibi iş bulmak ve işte kalmakta en büyük engellerle karşılaşan gruplara özel ilgi gösterilmelidir. Bu nedenle bu gruplara, işsizler için gelir desteğini, iş arama yardımını, iş deneyimini, kamu istihdam programları, işe alma sübvansiyonları, şartlı transferler ve eğitimle birlikte, her ülkenin koşullarına göre koşulları hafifletilmiş düzenlemelerle birleştirecek önlemlerle, amaca uygun aktivasyon stratejilerini geliştirme ve güçlendirme hedefine bağlıyız. Bu önlemler resmen istihdam edilmek için daha iyi fırsatlar sağlanmasına yönelik daha genel gayretlerle ilişkilendirilmelidir. Çalışma ve İstihdam Bakanlarımız ve G-20 Bakanlarımıza en iyi uygulamaları aralarında teati etmeleri ve bu taahhüdün uygulanması bakımından ILO, OECD ve Dünya Bankası Grubunun desteğiyle daha kapsayıcı emek piyasaları için iyi uygulamaların ve etkili önlemlerin tanımlanmasında birlikte çalışmaları çağrısında bulunuyoruz. 32. Taahhütlerimizi yerine getirmemizde kaydettiğimiz gelişmeyi rapor etmenin ve etkin politika ve önlemlere ilişkin deneyimlerimizi paylaşmanın önemini teyit ediyoruz. G-20 İstihdam Görev Gücü tarafından hazırlanan, iyi uygulamalar ile işgücü piyasası ve istihdam konusundaki zorluklara karşı alınan önlemleri paylaşmaya imkân veren ve ekonomik analiz ve karar vermeye yönelik önemli bir kaynak vazifesi gören veri tabanını önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu husus, özellikle gençlerin istihdamı ve becerilerinin geliştirilmesi için önem taşımaktadır. Çalışmaya devam etmeyi ve bu yaklaşımı, veri tabanının kapsamı da dâhil olacak şekilde geliştirmeyi; gerekli olduğunda ülkelere ait ve ülkelere özgü izleme mekanizmaları oluşturmayı, bu politikaları geliştirirken veri tabanını kullanmayı taahhüt ediyoruz. 33. B-20 ve L-20 nin katkılarını memnuniyetle karşılıyor ve sosyal diyaloğun G-20 nin büyüme, istihdam ve sosyal uyum hedeflerine ulaşmak için belirleyici önemini tasdik ediyoruz. 34. G-20 İstihdam Görev Gücü ne çalışmaları için teşekkür ediyor ve görev sürelerini bir yıllığına uzatıyoruz. G-20 İstihdam Görev Gücü nü ekonomi politikaları ile işgücü ve istihdama ilişkin konulardaki çalışmalarını devam ettirmeye ve özellikle gençler ile uzun dönemli işsizler, yapısal işsizliği çözmeye yönelik stratejiler ve ulusal sosyal güvenlik sistemlerine odaklanmaya çağırıyoruz. Bu, izleme sürecine devam etme, en iyi uygulamaları paylaşma ve nitelikli çıraklıklarla ilgili temel unsurlara ilişkin ilerlemeyi gözden geçirme dâhil, Çalışma ve İstihdam Bakanlarımızca önerilen hususlar üzerine bina edilecek bir çalışma olacaktır. Görev Gücünden ILO, OECD ve Dünya Bankası Grubu ile birlikte çalışarak, istihdam konusunda farklı yapısal koşullarımıza uygun olarak geliştirilen ülke temelli planlar ve eylem setlerinin teatisini koordine etmelerini istiyoruz. Bu raporlar, G-20 ülkelerinin istihdam alanında karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilmeleri için kullanacakları politika ve program karışımları hakkında bilgi içermelidir. İlave olarak, güvensiz çalışma ortamları nedeniyle dünya çapında meydana gelen can ve mal kayıpları dikkate alınarak; Görev Gücüne, diğer ülkeler ile istişare halinde, ILO ile birlikte çalışmayı ve G-20 nin işyerlerinin güvenliğine nasıl katkıda bulunabileceği hususunu değerlendirme talimatı veriyoruz. G-20 bünyesindeki işgücü konularına ilişkin faaliyetlerde, G-20 İstihdam Görev Gücü ile Büyüme 9

10 Çerçevesi ve Kalkınma Çalışma Grupları arasındaki işbirliğinin ve eşgüdümün artmasını destekliyoruz. Yatırımların Finansmanı 35. Uzun vadeli yatırımların sürdürülebilir büyüme ve istihdam oluşturma açısından kilit bir rol oynadığının farkındayız. Bu itibarla, ülkelere özgü koşulları da dikkate alarak, altyapı alanındaki yatırımlar ile KOBİ yatırımları da dâhil olmak üzere, uzun vadeli yatırımların finansmanı için uygun koşulların ortaya konulması önem arz etmektedir. Özellikle, yatırım ortamının, uzun vadeli finansmanın ülkeye çekilmesinde sahip olduğu büyük önemin farkındayız. Özel sermayenin harekete geçirilmesinin önündeki engellerin belirlenmesi ve giderilmesi ile mevcut yatırım koşullarının ve kamu harcamalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşım izleyeceğiz. 36. Yatırımların artırılması yoluyla büyümeyi artırmak ve istihdam oluşturmak için; başta altyapı alanındakiler olmak üzere, uzun vadeli yatırımların finansmanı için daha elverişli bir yapı teşkil edilmesi ve hayata geçirilen projelerde bir artış yakalanabilmesi için yurt içi yatırım ortamını somut bir şekilde iyileştirecek bir dizi müşterek ve ülkelere özgü eylemin Brisbane Zirvesi ne kadar geliştirilmesini taahhüt ediyoruz. Bu eylemler, ülkelerimizin büyüme stratejilerinin bir parçası olacaktır. 37. G-20 Yatırımların Finansmanı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Çalışma Planı nı onaylıyoruz. Bakanlarımızı ve Merkez Bankası Başkanlarımızı, ilgili uluslararası kuruluşların katkılarını alarak ve diğer ilgili G-20 çalışma grupları ile de işbirliği halinde, uzun vadeli yatırımların finansmanına ilişkin sorunlara yönelik analizlerini genişletmeye ve bu suretle, uzun vadeli yatırımlara yönelik iyi tesis edilmiş ve örneklere dayalı politika girişimlerine katkı sağlamaya çağırıyoruz. Bakanlarımızdan, bir sonraki Zirve de, ilgili uluslararası kuruluşların raporlarının da ışığında bizlere tavsiyelerini aktarmalarını bekliyoruz. 38. Kurumsal yatırımcıları, görev tanımları ve ihtiyatlı risk politikaları ile uyumlu olmak kaydıyla, uzun vadeli yatırımların finansmanı konusunda teşvik edecek politikaların hükümetler tarafından desteklenmesi gerektiği noktasında fikir birliği halindeyiz. Uzun Vadeli Yatırımların Kurumsal Yatırımcılar tarafından Finansmanına ilişkin G20/OECD Üst Düzey İlkeleri ni onaylıyoruz. Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarından, bir sonraki Zirve ye kadar bu ilkelerin uygulanmasına yönelik yaklaşımları OECD ve diğer ilgili katılımcılarla birlikte belirlemelerini istiyoruz. Finansal İstikrar Kurulu nun (FSB), finansal düzenleyici reformların uzun vadeli yatırım finansman arzı üzerindeki etkilerini takip etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. 39. Bakanlarımıza, yurt içi sermaye piyasalarının geliştirilmesinin sağlanması ve küresel tasarrufların, altyapı da dâhil olmak üzere, üretken yatırımlara daha yüksek oranda yönlendirilmesi ile KOBİ lerin finansman erişiminin iyileştirilmesine yönelik önlemleri, bir sonraki Zirve ye kadar belirlemeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz. Özel finansman kaynaklarının ve sermaye piyasalarının hangi yollarla daha iyi kullanabileceğinin Bakanlar ve 10

11 Merkez Bankası Başkanları tarafından değerlendirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, Çok Taraflı Kalkınma Bankaları nın hâlihazırdaki çalışmalarını zemin alarak, mevcut kaynaklarının daha etkin kullanımına yönelik, özel sermayenin hareket geçirilmesi ve Çok Taraflı Kalkınma Bankaları nın borç verme kapasitelerinin artırılması da dâhil olmak üzere, yeni yaklaşımlar geliştirilmesini bekliyoruz. Dünya Bankası nın ve bölgesel bankaların, bilhassa yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde, yapılacak altyapı yatırımlarının finansmanını kolaylaştırmaya yönelik süregelen çalışmalarını not ediyoruz. 40. Altyapı ve proje hazırlık fonlarının daha iyi kullanımı başta olmak üzere, yatırım projelerine ilişkin önceliklendirme, planlama, finansman ile ilgili şeffaflığın sağlanması ve süreçlerin iyileştirilmesinin öneminin farkındayız. Kamu-özel sektör işbirliği (KÖİ) düzenlemelerinin tasarımını ve bu düzenlemelere ilişkin koşulları geliştirmeye yönelik yaklaşımlara da özel önem verilecektir. Çok Taraflı Ticaretin Geliştirilmesi 41. Serbest ticaret ve yatırım ile açık, kurallara dayanan, şeffaf ve DTÖ-temelli ayrımcı olmayan ticaret sistemine ulaşılması, küresel büyümenin yeniden tesis edilmesinde hayati önem taşımaktadır. Ticaretin ulusal ve küresel düzeyde ekonomik büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam yaratmada kilit öneme sahip olduğunu vurguluyoruz. 42. Çok taraflı ticaret sisteminin başarılı bir şekilde işlemesinin ehemmiyetini ve kuralların düzgün bir şekilde uygulanmasının sağlanmasındaki önemini teyit ediyoruz. Ticaretin kolaylaştırılması ile tarım ve kalkınma konularının bazı unsurları üzerine 9. Bakanlar Konferansı nda (BK9) başarılı bir sonuç alınması, çok taraflı ticaret serbestisinin ve gelişiminin ilerletilmesi için bir atlama taşı vazifesi görecek ve Doha Kalkınma Gündemi müzakerelerinin dengeli bir şekilde sonuçlandırılması yönünde ilerleme anlamına gelecektir. Böylece, Bali Konferansı sonrasında Doha turu müzakerelerinin başarılı bir biçimde gerçekleşeceğine yönelik yeni bir güven ortamı doğacaktır. 43. Tüm DTÖ üyelerini, mevcut ihtilafların giderilmesini teminen gerekli esnekliği göstermeye ve Aralık 2013 Bali DTÖ Bakanlar Konferansı na kadar olumlu ve dengeli sonuçlar elde etmeye çağırıyoruz. BK9 da dengeli ve elle tutulur sonuçlara ulaşmak ve DTÖ nün müzakere fonksiyonlarının inandırıcılığını ortaya koymak için bu görüşmelere önemli katkılar sağlamaya hazır bulunuyoruz. 44. Korumacılığın yol açtığı ekonomik yavaşlama ve ticari zayıflama risklerinin farkındayız. Küresel ticaret ve yatırımlara ilişkin engelleri kaldırmada daha fazla ilerleme sağlamaya bağlı kalarak, mevcut korumacı önlem almama teminatımızı 2016 sonuna kadar uzatıyoruz ve yeni korumacılık önlemlerinden kaçınmaya yönelik taahhüdümüzü yineliyoruz. Bu taahhütlerle, DTÖ aracılığıyla korumacılığın daha fazla önlenmesinin önemini vurguluyoruz ve bu amaçla, Doha Kalkınma Gündeminin başarılı bir şekilde neticelendirilmesine yönelik bir yol haritası üzerindeki görüşmelerde itici güç olarak BK9 un başarılı geçmesi için çalışacağız. 11

12 45. Ticaret ve yatırımları kısıtlayıcı/genişletici tedbirlerin DTÖ, OECD ve UNCTAD tarafından izlenmesine değer veriyoruz. Bu örgütleri, kendi yetkileri ile uyumlu olarak, korumacılığa karşı daha iyi bir şekilde karşı koymak, küresel ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesini teşvik etmek, mevcut ve yeni tedbirlerin olası etkilerini araştırmak üzere bu çalışmayı sürdürmeye ve güçlendirmeye çağırıyoruz. DTÖ nün hükümetlerin, özel sektörün ve sivil toplumun yararına olacak şekilde, bu tedbirler hakkında şeffaflık sağlayan internet sayfasını memnuniyetle karşılıyoruz. 46. Şeffaflık, çok taraflı ticaret sisteminin temel bir taşıdır. DTÖ bildirim gerekliliklerine zamanlı bir şekilde uymaya ve mevcut DTÖ kuralları aracılığıyla şeffaflığı geliştirmeye bağlı bulunuyoruz. 47. Bölgesel ticaret anlaşmalarının (BTA) önemini ve ticaret ve yatırım serbestleşmesine olan katkılarını anlıyoruz. BTA ların çok taraflı ticaret sistemini desteklemelerini sağlamayı taahhüt ediyoruz. BTA ların şeffaflığını güçlendirmenin ve BTA ların ve çok taraflı kuralların daha fazla geliştirilmesi üzerindeki etkilerini anlamanın, bütün G-20 üyelerinin stratejik çıkarlarına olduğunu takdir ediyoruz. DTÖ bünyesindeki BTA lar hakkındaki çalışmamızı sürdürmeye ve Bölgesel Ticaret Anlaşmalarında Şeffaflığı İlerletmeye ilişkin G-20 yaklaşımlarını paylaşmaya kararlıyız. 48. Afrika Kalkınma Bankası, Uluslararası Ticaret Merkezi, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Dünya Bankası arasında bir ortaklık olan ve yeni ticaret imkânlarını belirlemek ve ticari akışları kolaylaştırmak maksadıyla ticaret politikası bilgisinin ve analiz sisteminin açık kullanımını sağlayacak olan Ticarette Şeffaflık Girişimini destekliyoruz. Ayrıca DTÖ nün entegre Ticaret Bilgi Portalini (I-TIP) memnuniyetle karşılıyoruz. 49. Küresel değer zincirlerinin hızlı yayılmasını ve büyüme, endüstriyel yapı, kalkınma ve istihdam yaratmada bu değer zincirlerine katılımın etkilerini daha iyi anlamanın önemini kabul ediyoruz. Bu bağlamda, OECD, DTÖ ve UNCTAD tarafından yapılan çalışmayı memnuniyetle karşılıyor ve hükümetlerin bu konudaki görüşlerini sormalarını ve özellikle küresel değer zincirlerinin ticaret, ekonomik büyüme, kalkınma, istihdam yaratma ve katma değerin dağılımı üzerine olan etkisine ilişkin olarak sürdürmeye çağırıyoruz. Küresel değer zincirlerine katılımın getirdiği fırsatların ve zorlukların belirlenmesi ve katma değere ilişkin ticaret istatistiklerinin ulaşılabilir kılınması, ülkelere gelecekte bu değer zincirlerinden faydalanmaları için uygun politika tercihleri belirlemelerinde yardım sağlayabilir. OECD yi, DTÖ ve UNCTAD ile işbirliği içinde, 2014 ün ilk yarısında bu amaçla bir rapor sunmaya davet ediyoruz. 12

13 Matrah Aşınması ve Kar Kaydırmanın Azaltılması, Vergiden Kaçınma ile Mücadele ve Şeffaflığın ve Otomatik Bilgi Paylaşımının Teşvik Edilmesi 50. İçinde bulunduğumuz, sert mali sıkılaşma ve birçok ülkede yaşanan toplumsal güçlük ortamında, tüm vergi mükelleflerinin, vergi yükünden üzerlerine adil bir şekilde tereddüp eden paylarını ödemelerini temin etmek, hiç olmadığı kadar öncelik teşkil etmektedir. Vergiden kaçınma, zararlı uygulamalar ve agresif vergi planlaması ile mücadele edilmelidir. Elektronik ekonomik faaliyetlerin artması uluslararası vergilendirme için engel teşkil etmektedir. OECD tarafından hazırlanan, matrah aşınması ve kar kaydırmanın azaltılmasını amaçlayan, iddialı ve kapsayıcı nitelikteki Eylem Planı nı ve Planın uygun bir mekanizma ile güçlendirilmesini tamamen onaylıyoruz. G-20/OECD Matrah Aşınması ve Kar Kaydırma (BEPS) projesinin başlatılmasını memnuniyetle karşılıyor ve ilgilenen tüm ülkelerin buna katılımını teşvik ediyoruz. Kârlar, kâra kaynaklık eden ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve katma değerin yaratıldığı yerde vergilendirilmelidir. Matrah aşınması ve kar kaydırmanın asgariye indirilmesi için, ülkeleri kanunlarının matrah aşınmasına ve kar kaydırmaya nasıl katkıda bulunduğunu incelemeye ve çok uluslu şirketlerin kârlarını daha düşük vergi ödenen ülkelere kaydırmalarına imkân sağlayan ya da bunu destekleyen uluslararası ve ulusal vergi düzenlemelerini değiştirmeye davet ediyoruz. Mobil gelirlerin etkin bir şekilde vergilendirilmesinin bir zorluk olduğunun bilincindeyiz. Ülkelerin düzenleme yapma haklarını da dikkate alarak, Eylem Planı`nda belirlenen 15 eylemin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik bireysel ve müşterek tüm gerekli adımları atmayı taahhüt ediyoruz. Bu çalışmaları yakından takip edeceğiz ve Eylem Planı nın uygulanmasına ilişkin olarak düzenli raporlama yapılmasını bekliyoruz. 51. Vergide şeffaflık alanında son dönemde sağlanan ilerlemeyi takdirle karşılıyor ve OECD nin ikili ve çok taraflı otomatik bilgi paylaşımı için gerçek anlamda küresel bir model geliştirmeye yönelik teklifini tamamen destekliyoruz. Diğer ülkeleri bu konuda mümkün olduğunca kısa sürede aramıza katılmaya davet ederek, otomatik bilgi paylaşımını bu alandaki yeni ve tek küresel standart olarak taahhüt ediyoruz. OECD nin G-20 ülkeleri ile birlikte otomatik bilgi paylaşımına yönelik bu yeni standardı Şubat 2014 itibarıyla sunmaya ve 2014 yıl ortası itibarıyla otomatik bilgi paylaşımına yönelik teknik ayrıntıların tamamlanmasına yönelik çalışmalarını bütünüyle destekliyoruz. Buna paralel olarak, 2015 yılı sonu itibarıyla, G-20 ülkeleri arasında vergi konularında otomatik bilgi paylaşımına başlanmasını bekliyoruz. Vergi Meselelerinde Müşterek İdari Yardımlaşma Çok Taraflı Sözleşmesi ne ilave bir gecikme olmaksızın katılmaları yönünde tüm ülkelere çağrıda bulunuyoruz. Yeni standardın küresel ölçekte tam anlamıyla ve pratik olarak uygulanmasını bekliyoruz. Küresel Forum u, talebe binaen bilgi paylaşımının etkin olarak uygulanmasına yönelik kapsamlı ülke notlarını tahsis surecini tamamlama ve standartlara uyumu mutat bir şekilde izlemesi hususunda teşvik ediyoruz. Özellikle Küresel Forum incelemesinde İkinci Aşamaya geçememiş on dört ülke başta olmak üzere, tüm ülkelerin Küresel Forum tavsiyelerine uyum sağlamasını istiyoruz. Küresel Forumu, Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) gerçek yararlanıcıya ilişkin çalışmalarından faydalanmaya davet ediyoruz. Küresel Forum un gerçek yararlanıcıya ilişkin raporu ile otomatik bilgi paylaşımına yönelik yeni standardın uygulanmasının denetimine ve incelemesine yönelik bir mekanizma kurulmasına ilişkin raporunu bekliyoruz. 13

14 52. Yerel kaynakların harekete geçirilmesi kalkınmanın finansmanı için kritik önemi haiz olduğundan, gelişmekte olan ülkeler daha şeffaf bir uluslararası vergi sisteminden faydalanabilmeli ve gelir kapasitelerini güçlendirebilmelidir. Vergide bilgi paylaşımının artmasının, bundan faydalanan tüm ülkeler için önemini kabul ediyoruz. Otomatik bilgi paylaşımının, en az gelişmiş ülkeler dâhil tüm ülkelere erişilebilir olmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz ve bu ülkelerin kapasite geliştirmeleri için destek sağlamaya çalışacağız. Kalkınma Çalışma Grubu`nu Finans Hattıyla müştereken; OECD, Vergide Bilgi Paylaşımı Küresel Forumu ve diğer uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışarak; gelişmekte olan ülkelerin yeni otomatik bilgi paylaşım standardını uygulamalarına engel olan hususları nasıl ortadan kaldıracaklarına dair bir yol haritası oluşturmaya ve Saint Petersburg Kalkınma Görünüm Planında yer verilen eylemlerle ilgili olarak standardın karşılanmasına yardımcı olmaya çağırıyoruz. Kalkınma Çalışma Grubu bir sonraki Zirveye bu konuda rapor sunmalıdır. Uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışarak, tecrübe paylaşımında bulunmaya, kapasite geliştirmeye ve başarıyı teminen uzun ömürlü ortaklık programlarına dâhil olmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede, OECD nin, vergi konusunda gelişmekte olan ülkelerin yerel kapasitelerini artırmayı ve bilgi paylaşımını sağlamayı amaçlayan Sınır Tanımayan Vergi Müfettişleri girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Son olarak, gelişmekte olan ülkeleri (otomatik bilgi paylaşımına ek olarak) vergi idarelerinin ihtiyaçlarını tespit etme ve kapasitelerini geliştirme hususlarında desteklemeye devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz ve bu desteğin gelişmekte olan ülke talebiyle başlamasını destekliyoruz. Uluslararası Finansal Mimari 53. Süregelen IMF yönetim reformların tamamlanması, Fon un güvenilirliğini, meşruiyetini ve etkililiğini artırmak için vazgeçilmezdir. Bu nedenle, 2010 IMF Kota ve Yönetim Reformu nun ivedilikle onaylanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. IMF İcra Direktörleri Kurulu nun yeni kota formülü üzerinde nihai uzlaşıya varılması sürecini 15. Genel Kota Gözden Geçirmesi ile birleştirme kararını desteklemeyi sürdürüyoruz. Tüm IMF üyeleri ile birlikte, kota formülü üzerinde anlaşmak ve 15. Genel Kota Gözden Geçirmesini, Seul Zirvesi nde uzlaşıldığı ve Cannes ile Los Cabos ta teyit edildiği üzere, 2014 yılı Ocak ayına kadar tamamlamak doğrultusundaki taahhüdümüze bağlıyız. Bu hedefe ulaşılması için, 2013 yılı Ekim ayı içerisindeki G-20 Bakanlar ve IMFC Toplantılarına kadar anlaşılmasına ve bu suretle, daimi bir ilerleme kaydedilmesine büyük önem atfediyoruz. Formüle dayalı olarak belirlenecek kota dağılımının, IMF üyelerinin küresel ekonomi içindeki dinamik yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkelerdeki güçlü gayri safi yurtiçi hâsıla büyümesi ışığında önemli ölçüde değişen- ağırlıklarını daha iyi yansıtması gerektiğine ilişkin geçmiş taahhüdümüzü yineliyoruz. Bu ağırlıklar, bu Genel Kota Gözden Geçirmesi kapsamında, IMF nin en yoksul üyelerinin temsil gücünün korunmasına olan ihtiyacı bir kez daha teyit ediyoruz. 54. Los Cabos ta, etkin küresel güvenlik ağlarının öneminin farkında olarak, kayda değer sayıda ülkenin IMF kaynaklarının 461 milyar ABD dolar artırılmasına yönelik verdiği 14

15 taahhütleri memnuniyetle karşılamıştık. Bugün, taahhüt edilen bu kaynakların büyük çoğunluğunun IMF ye, ikili kredi ya da tahvil satın alım anlaşmaları aracılığıyla sunulduğunu ilan etmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu geniş kapsamlı işbirliği çabası, Fon un krizlerin önlenmesi ve çözümlenmesindeki rolünün güçlendirilmesi ve böylelikle küresel finansal istikrarın korunmasına katkı sağlanmasına yönelik uluslararası toplumun kararlılığını sergilemektedir. 55. Bölgesel Finansman Düzenlemeleri nin (BFD) mevcut küresel finansal güvenlik ağında önemli bir rol oynayabileceğini teyit ediyoruz. Cannes da kabul ettiğimiz, IMF ve BFD ler arasındaki işbirliğinin önemini, ilgili kurumların görev tanımı ve bağımsızlığını muhafaza ederek vurgulayan ortak ilkeleri yeniden teyit ediyoruz. Bu konuda, IMF ve G-20 nin yürüttüğü son çalışmaları göz önüne alarak; IMF ve BFD ler arasında süreklilik arz eden, esnek ve gönüllü bir diyalogun iyi yapılandırılmış iletişim kanalları aracılığıyla oluşturulmasını bekliyoruz. BFD lerin kendi arasında da esnek ve gönüllülük esasına dayalı, gayrı resmi bir fikir ve tecrübe teatisi tesis etmek amacıyla yürütülecek diyalogun önemini not ediyoruz. Bu çerçevede Bakanlarımızdan, IMF-BFD işbirliğinin yanı sıra BFD ler arası diyaloga ilişkin gelişmeleri ve ilerlemeleri izlemelerini istiyoruz. 56. Kamu borç yönetimine ilişkin mevcut uygulamaların güçlendirilmesi, daha dirençli bir kamu finansman yapısı sağlanması açısından önemlidir. Kamu Borç Yönetimi Kılavuzları nın yakın geçmişteki tecrübelerimiz ışığında güncellenmesine yönelik IMF ve Dünya Bankası nca sürdürülen çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Bakanlarımızdan, söz konusu Kılavuzların güncellenmesine ilişkin ilerlemeyi ve OECD nin devlet garantileri de dâhil olmak üzere, kamu borçlarının temini, yönetimi ve itfasına ilişkin yol gösterici uygulamalarının güncellenmesi hakkındaki ara raporunu değerlendirmelerini istiyoruz. 57. Son yıllardaki gerçekleşmeler, borç sürdürülebilirliğinin herkes için önemini göstermiştir. Bu nedenle biz, IMF ve Dünya Bankası nın bu hususta sürdürdüğü dikkati uygun buluyoruz. Ayrıca, düşük gelirli ülkeler için IMF-Dünya Bankası Borç Sürdürülebilirlik Çerçevesi nin uygulanmasını destekliyoruz. Uygulamalarımızın daha sağlam bir bilgi zeminine oturması ve uygun kanallar aracılığıyla sürdürülebilir finansmanın, sürdürülebilir büyümenin ve kalkınmanın sağlanması amacıyla bu Çerçeve yi göz önünde bulunduracağız. Sürdürülebilir finansmana yönelik ilkelerin geliştirilmesi olasılığı da dâhil olmak üzere, bu konularda, düşük gelirli ülkelerle daha kapsayıcı tartışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu hususunda uzlaşıya vardık. IMF ve Dünya Bankası ndan düşük gelirli ülkelere, ihtiyatlı orta vadeli borç yönetim stratejilerinin hazırlanması ve borç yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi konularında kendi talepleri dâhilinde yardım etmeye devam etmelerini istiyoruz. 58. Küresel likidite koşullarını yansıtan göstergeler geliştirilmesi konusunda IMF ve BIS (Uluslararası Ödemeler Bankası) tarafından, fiyat ve miktar tabanlı ölçütleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirilen çalışmaları not ediyoruz. Küresel likidite göstergelerinin daha kapsamlı bir şekilde Fon un gözetim çerçevesine nasıl dâhil edilebileceğine yönelik öneriler geliştirmek amacıyla ilave araştırmalar yapması yönünde Fon a çağrıda bulunuyoruz. 15

16 59. Etkin yerel para birimi cinsinden tahvil piyasalarının, ulusal ekonomilerin ve finansal sistemlerin dayanıklılığını artırma noktasında önemli bir rol oynadığını yineliyoruz. IMF, Dünya Bankası Grubu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, OECD ve diğer uluslararası kuruluşların, Yerel Para Birimi Cinsinden Tahvil Piyasalarına İlişkin Teşhis Çerçevesi ni hazırlamalarının yanı sıra, Yerel Para Birimi Cinsinden Tahvil Piyasalarının Geliştirilmesine İlişkin Eylem Planı nın uygulanmasına yönelik çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Uluslararası kuruluşları, diğer teknik yardım sağlayıcıları ve ülke yetkililerini, yerel para birimi cinsinden tahvil piyasalarının geliştirilmesinin desteklenmesine yönelik reform ve kapasite geliştirme önceliklerinin belirlenmesi ve oluşturulması konusunda Teşhis Çerçevesi ni kullanmaları hususunda teşvik ediyoruz. 60. Bakanlarımızın, Uluslararası Kalkınma Birliği nin (IDA) 17. kaynak artırımına ve Afrika Kalkınma Fonu nun (AfDF) 13. kaynak artırımına yönelik taahhütlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Finansal Düzenlemeler Başarılarımız ve Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar 61. Geride bıraktığımız beş yılda finansal sektörlerimizde uluslararası tutarlılığı haiz düzenlemelerin uygulanması konusunda önemli gelişmeler kaydettik. Bütün önemli ülkeler, tamamen ya da kısmen: Yeni küresel sermaye yeterlilik düzenlemelerini (Basel III) uygulamaya koydu, Tezgâh üstü türev ürünlerin organize piyasalarda ya da elektronik platformlarda işlem görmesi, merkezi takası ve raporlanmasına yönelik gerekli çerçeveyi tamamladı, Küresel sistemik öneme sahip banka ve sigorta şirketlerini belirledi ve bunların olası risklerinin azaltılması amacıyla geliştirilmiş ihtiyati standartlara tabi olması hususunda mutabık kaldı, Karmaşık ve büyük finansal kurumların vergi mükellefleri aleyhine kayıplara neden olmaksızın muntazam bir şekilde tasfiyesine yönelik üzerinde uzlaşılmış araçları ve süreçleri uygulamaya koydu, Gölge bankacılıktan kaynaklanan olası sistemik risklerin finansal istikrara etkilerine yönelik gelişme kaydetti. Bu düzenlemelerin uygulanmasına bağlılık ve bu konuda uluslararası işbirliğinin sağlanması geçmişte emsali olmayan bir olaydır. Ancak, bu konuda yapılması gereken daha çok şey bulunmaktadır. Çalışmalar tamamlanana kadar, reformların hızlı bir şekilde yürütülmesi konusunda kararlıyız. 16

17 Güçlü sürdürülebilir ve Dengeli Ekonomik Büyümeyi Destekleyen Bir Finansal Sisteme Doğru 62. Kasım 2008 de Vaşington daki taahhüdümüzden bu yana, krize neden olan önemli fay hatlarını bertaraf etmeyi amaçlayan geniş bir yelpazede reform üzerinde uzlaştık ve bunları uyguluyoruz. Uluslararası tutarlı ve ayrım yapmayan bir şekilde tüm finansal kurumların, piyasaların ve piyasa katılımcılarının durumlarına uygun düzenlenmesini ya da gözetime tabi olmasını temin ediyoruz. Çalışmalarımızda önemli derecede ilerleme sağlandı ancak çalışmalarımız henüz tamamlanmadı. Sistemik riskle mücadeleye tam olarak bağlıyız. Daha dayanıklı finansal kurumlar geliştiriyor, batmasına izin verilemeyecek kadar büyük olgusunu bertaraf etme yolunda önemli gelişmeler kaydediyor, şeffaflığı ve piyasaların bütünlüğünü artırıyor, mevzuattaki boşlukları gideriyor ve gölge bankacılıktan kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Türev ürünler piyasasında daha güvenli yaparak, piyasa alt yapılarını daha da güçlendirerek ve kredi derecelendirme kurumlarını yeniden düzenleyerek, finansal piyasaların kesintisiz bir şekilde işlemesini destekliyoruz. 63. Serbest, bütüncül ve sağlam bir küresel finansal sistemin faydalarını elde etme konusunda kararlıyız. Bu amaçla, üzerinde uzlaşma sağlanmış reformların tutarlı ve ayrım gözetmeyen bir şekilde tam olarak uygulanması için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. İşbirliği ve bilgi paylaşımını geliştireceğiz. 64. Ahlaki tehlikeyi ve sistemik riski azaltmayı, finansal istikrarı geliştirmeyi ve sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlayan finansal düzenleme reformlarını teşvik ediyoruz. Bu cihetle, Finansal İstikrar Kurulu nun (FSB); bu yıl daha fazla mali özerkliğe sahip, finansal düzenlemeye ilişkin politikaların geliştirilmesini ve uygulanmasını koordine etme kapasitesi daha güçlü bir tüzel kişilik olarak kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, FSB nin finansal düzenlemeler reform gündemine ilişkin olarak Zirve ye sunulmak üzere hazırlanan ilerleme raporunu ile bu konudaki özet raporunu ve bugüne kadar kaydedilen önemli gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. FSB nin temsil yapısının gözden geçirme kararını destekliyor ve FSB nin bu konudaki raporunu bir sonraki Zirvede sunmasını bekliyoruz. 65. Kabul edilen reformları uygulamaya ilişkin taahhüdümüze ilişkin peşin hükümlü bir tavır takınmadan, istenmeyen mühim sonuçları uygun şekilde ele almak amacıyla, kabul edilen finansal düzenleme reformlarının, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkelere etkilerinin izlenmesi için FSB`nin, standart belirleyici kuruluşlar, IMF ve Dünya Bankası Grubuyla birlikte kaydettiği gelişmeyi takdirle karşılıyoruz. IMF, Dünya Bankası ve diğer standart belirleyici kuruluşlara, bu alandaki takip, analiz ve teknik destek çalışmalarını hızlandırma çağrısında bulunuyoruz. Son olarak, gerektiğinde uygulamaların izlenmesine yönelik çerçevesinin bir parçası olarak, FSB`yi gelişen düzenleyici reformların, yükselen piyasalara ve gelişmekte olan ekonomilere etkilerini izleme, analiz etme ve raporlama hususunda tevsik ediyoruz. 66. Finansal düzenlemeler gündemini tamamlanana kadar izlemeye kararlıyız. Küresel piyasaların parçalanması riskini göz önünde bulundurmaya devam edeceğiz. Finansal 17

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 Önsöz 1. G-20 Liderleri olarak, birlikte çalıştığımız takdirde tüm ülkelerin vatandaşlarına daha müreffeh bir gelecek sağlayabileceğimize yönelik

Detaylı

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 1. G-20 Liderleri olarak, 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde Cannes da toplandık. 2. Son toplantımızdan bu yana başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, küresel

Detaylı

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane Gayriresmi Tercüme 1. İnsanlara dünyanın her yerinde daha iyi yaşam standartlarının ve daha kaliteli istihdamın sağlanması için küresel büyümenin

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA 3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Kasım 2011 ANKARA 1 3-4 KASIM 2011 TARİHLİ G20 ZİRVESİ 26 Eylül 1999 tarihli G7 Maliye Bakanları Zirvesinde, uluslararası

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim

Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim James Heintz University of Massachusetts, Amherst Özet: Dünyanın önde gelen ekonomi forumu olduğunu ilan eden 20 ler Grubu

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve malî sektörün geliştirilmesi amacıyla düzenleme,

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27351 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15430 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan ekli Orta Vadeli Program (2010-2012) ın

Detaylı

KORUMA GÜNDEMİ. ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003

KORUMA GÜNDEMİ. ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003 KORUMA GÜNDEMİ KORUMA GÜNDEMİ ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003 İÇİNDEKİLER Yüksek Komiser tarafından hazırlanan Önsöz Genel Koruma Gündemi Giriş Taraf Devletler Beyannamesi Eylem Programı HEDEF 1 1951 Sözleşmesi

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI KALKINMA BAKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 20 Eylül 2012 İhale Kayıt Numarası 2012/135022 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...3 1.1. Genel Bilgiler...3 1.2.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 ANKARA Ocak 2014 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2014-2016), Yüksek Planlama Kurulunun 2014/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan D okümanı BAŞKANIN SUNUŞU Finansal tüketicinin korunması,

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik.

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Editörden Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Ülkemizde tasarruf bilinci her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Hükümetler tarafından bu konuda politikalar

Detaylı

I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B.

I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B. I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B. Entegrasyonun, Uygulamanın ve Bütünlüğün Geliştirilmesi: Sürecin

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr STRATEJİK PLAN 2014-2018 www.oib.gov.tr www.oib.gov.tr ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2014-2018 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu... 10 Üst Yönetici Sunuşu... 12 Birinci Bölüm Çalışma Yöntemi

Detaylı

BU SAYIDA: AB Dönem başkanlığı Polonya ya geçti

BU SAYIDA: AB Dönem başkanlığı Polonya ya geçti T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2011 SAYI 53 BU SAYIDA: POLONYA NIN AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI AB KAMU ALIMLARI SİSTEMİNDE REFORM YENİ VE İDDİALI

Detaylı