İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri Açıortay, Kenarortay Teoremleri Üçgenlerde Alan...18 B) ÇOKGENLER Çokgenler, Düzgün çokgenler ve Dörtgenler...0. Özel Dörtgenler, Yamuk, Paralelkenar, Eşkenar dörtgen, Dikdörtgen, Kare, Deltoid...3 C) ÇEMBERLER Çemberde Açılar...8. Çemberde Uzunluk ve Dairenin Alanı...30 D) TRİGONOMETRİ VE ANALİTİK GEOMETRİ...4 E) GEOMETRİK EŞİTSİZLİKLER...44 F) KATI CİSİMLER...48 II. BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ A) TEMEL KAVRAMLAR B) BÖLÜNEBİLME C) ASAL SAYILAR D) TAM SAYININ BÖLENLERİ, EBOB, EKOK E) MODÜLER ARİTMETİK; Temel İlke ve Yöntemler F) MODÜLER ARİTMETİK; Temel İlke ve Yöntemlerin Uygulaması G) FERMAT IN KÜÇÜK TEOREMİ H) EULER FONKSİYONU I) DENKLEM ÇÖZÜMLERİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI A) ANALİZ VE TEMEL KAVRAMLAR...0 B) FONKSİYONLAR...4 C) POLİNOMLAR ve ÇARPANLARA AYIRMA...9 D). VE 3. DERECEDEN DENKLEMLER, VİETA TEOREMİ...34 E) EŞİTSİZLİKLER...39 F) PROBLEMLER VE DENKLEM ÇÖZÜMLERİ...46 G) TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLLERİ...54 H) DİZİLER VE SERİLER...56

2 IV. BÖLÜM: SONLU MATEMATİK A) SAYMANININ TEMEL İLKESİ, PERMÜTASYON...35 B) KOMBİNASYON C) BİNOM KATSAYILAR D) DAĞILIM E) OLASILIK F) GÜVERCİN YUVASI PRENSİBİ G) BOYAMA H) EN BÜYÜK VE EN KÜÇÜK DEĞER İLKESİ I) OYUN STRATEJİLERİ J) PROBLEMLER...379

3 1. BÖLÜM: GEOMETRi SORULARI TOPLAM SORU SAYISI 59 Soru 41 (011) ABC üçgeninin B ve C köşelerinden geçen bir çember [AB] kenarını D, [AC] kenarını da E noktasında kesiyor. ACD üçgeninin çevrel çemberi ise, BE doğrusunu [BE] dışındaki bir F noktasında kesiyor. AD =4 ve BD =8 ise, AF nedir? A) ñ3 B) ñ6 C) 4ñ6 D) ñ6 E) Hiçbiri Soru 4 (01) Bir ABC üçgeninin [AC] kenarının M orta noktası, B köşesine ait yüksekliğinin H ayağı ile C köşesi arasındadır. m(aébh)=m(mébc), m(aécb)=15 ve HM =ñ3 ise, AC nedir? 16 A) 6 B) 5ñ C) 8 D) E) 10 M3 Soru 43 (01) [AB] çaplı çemberin [CD] kirişi [AB] ye diktir. M ve N sırasıyla, [BC] ve [AD] nin orta noktaları olmak üzere, BC = 6 ve AD = ñ3 ise, MN nedir? A) 4 B) 3ñ C) ò1 D) 5 E) Hiçbiri Soru 44 (1995) Þekilde A noktasýndan geçen iki çemberden d doðrusuna B de teðet olanýn yarýçapý 9, C'de teðet olanýn yarýçapý 4 tür. ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarýçapý aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A 5 A) B) 5 C) 6 D) ñ6 E) ò13 B C Soru 45 (1999) Yüksekliði 3 olan ABC eþkenar üçgeninin [BC] kenarýna orta noktasýnda teðet olan ve diðer kenarlarý da kesen yarýçaplý çember çiziliyor. AB ve AC nin çemberi üçgenin dýþýnda kestiði noktalar D ve E olmak üzere, Alan(ABC) nin Alan (ADE) ye oraný kaçtýr? A) (5+ñ3) B) 7ñ C) 5ñ3 D) (3+ñ5) E) (ñ3+ñ5) 38 Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri

4 TOPLAM ÇEMBERDE SORU SAYISI 59 UZUNLUK VE DAiRENiN ALANI Soru 46 (1999) AC =8ñ; [AC] nin orta noktasý B; [AB] ný kiriþ kabul eden çemberin AB yayýnýn orta noktasý E; C noktasýndan bu çembere çizilen teðetin deðme noktasý da, (D ile E, AB doðrusunun ters tarafýnda olmak üzere) D dir. [DE] [AB] = {F} ise, CF kaçtýr? A) 5ñ B) 4ñ C) 8 D) 6 E) 4ñ3 Soru 47 (1999) Köþeleri bir çember üzerinde bulunan dýþbükey bir sekizgenin dört kenarýnýn uzunluðu, diðer dört kenarýnýn uzunluðu da 6ñ ise, bu sekizgenin alaný kaçtýr? A) 10 B) 4+68ñ C) 88ñ D) 14 E) 7ñ3 Soru 48 (000) Alaný a olan bir dik üçgenin iç teðet çemberi ile, alaný b olan bir dik üçgenin çevrel çemberi a ayný çember ise, en az nedir? b A) 3+ñ B) 1+ñ C) ñ D) +ñ3 E) ñ3 Soru 49 (001) AB // CD olan ikizkenar bir ABCD yamuðunun tüm kenarlarý bir çembere teðettir. [AD] nin bu çembere deðme noktasý N; NC ve NB doðrularýnýn çemberi N dýþýnda kestiði BN noktalar sýrasýyla K ve L ise, BL + CN CK nedir? A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 Soru 50 (004) S 1 ve S çemberleri A ve B noktalarýnda kesiþi-yor. B den geçen bir doðru S 1 i B dýþýnda D noktasýnda ve S yi ise yine B dýþýnda C noktasýnda kesiyor. D den S 1 e çizilen teðet ile C den S ye çizilen teðetin kesiþim noktasý E ve AD =15, AC =16, AB =10 ise, AE kaçtýr? A) 0 B) 4 C) 5 D) 6 E) 31 Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri 39

5 1. BÖLÜM: GEOMETRi SORULARI TOPLAM SORU SAYISI 59 Soru 51 (009) ABCD kirişler dörtgeninin [AC] ve [BD] köşegenleri, P noktasında kesişiyor. APB ve CPD üçgenlerinin çevrel çemberlerinin merkezleri, ABCD dörtgeninin çevrel çemberi üstünde ve AC + BD =18 ise, ABCD dörtgeninin alanı nedir? 81 36M3 81M3 A) 36 B) C) D) E) Hiçbiri 4 Soru 5 (009) Dışbükey bir ABCD dörtgeninin köşegenlerinin kesişim noktası E olmak üzere, AEB, BEC, CED ve DEA üçgenlerinin çevre uzunlukları birbirlerine eşittir. AEB, BEC ve CED üçgenlerinin iç teğet çemberlerinin yarıçapları sırasıyla, 3, 4 ve 6 ise, DEA üçgeninin iç teğet çemberinin yarıçapı kaçtır? A) B) C) D) 5 E) Hiçbiri 3 Soru 53 (01) AB = 5, BC = 6 ve CA = 7 olan bir ABC üçgeninin A köşesine ait açıortayı [BC] kenarını D noktasında kesiyor. A dan geçen ve BC ye D de teğet olan çember ise, [AB] ve [AC] kenarlarını sırasıyla, P ve Q noktalarında kesiyor. AD ve PQ doğruları T noktasında kesişiyorsa, AT / TD nedir? 7 7 A) B) C) 3 D) E) 4 5 Soru 54 (1996) Þekilde ABCD kare, m(aéed)= 90 ve [BD] nin orta noktasý F dir. EA = a, EF = b, ED = c ise, ABD üçgeninin alaný aþaðýdakilerden hangisidir? A) a +b +ab B) b a + ac +4ac C) D) b ac E) b ac 3 40 Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri

6 TOPLAM ÇEMBERDE SORU SAYISI 59 UZUNLUK VE DAiRENiN ALANI Soru 55 (1997) O merkezli R yarýçaplý bir çemberin [OA] ve [OB] yarýçaplarý üzerinde sýrasýyla L ve M noktalarý alýnýyor. AB yayýnýn orta noktasý K olmak üzere, KLM üçgeni eþkenar üçgen ve (M3 3)R Alan(K LM)= ise, m(aéob) kaç derecedir? 8 A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 Soru 56 (001) Bir ABC üçgeninde AC =1, AB =ñ dir. AB doðrusuna göre C ile farklý tarafta, MA = AB ve m(méab)=90 olacak þekilde M noktasý ile AC doðrusuna göre B ile farklý tarafta, NA = AC ve m(néac)=90 olacak þekilde bir N noktasý alýnýyor. MAN üçgeninin çevrel çember merkezi ile A'dan geçen doðru, [BC]'yi F noktasýnda kesiyorsa, A) ñ B) ñ3 C) D) 3 E) 3ñ Soru 57 (00) BF FC nedir? AD//BC ve AB = CD koþullarýný saðlayan bir ABCD yamuðu ayný zamanda bir teðetler dörtgenidir. Ýç teðet çemberinin [CD] kenarýna deðme noktasý N, [AN]'nin çemberi ikinci kez kestiði nokta K, [BN]'nin çemberi ikinci kez kestiði nokta L olmak üzere A) 8 B) 9 C) 10 D) 1 E) 16 AN AK + BN BL dir? Soru 58 (005) AD//BC olmak üzere ABCD ikizkenar yamuðunun köþegen uzunluðu ñ3 ve taban açýsý 60 olsun. Bu yamukla ayný düzlemde bulunan bir P noktasý, PA =1 ve PD =3 koþullarýný saðlýyorsa, PC aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) ñ6 B) ñ C) ñ3 D) 3ñ3 E) ñ7 Soru 59 (1997) Bir ABCD dýþbükey dörtgeninde AD =, m(aébd)=m(aécd)= 90, E ve F noktalarý sýrasýyla AéBD ve AéCD ve üçgenlerinin iç teðet çemberlerinin merkezi olmak üzere, EF =ñ ise, BC nedir? M3 M5 3M A) B) ñ3 C) D) E) ñ5 Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri 41

7 Soru 1 (1994) A-TEMEL KAVRAMLAR Bir çiftlikteki tavþanlarýn sayýsý Mart ayýnda bir tam karedir. Tavþanlarýn sayýsý Nisan ayýnda 100 adet artarak bir tam kareden bir fazla hale gelir. Mayýs ayýnda, tavþan sayýsý, yine 100 adetlik bir artýþtan sonra yeniden tam kare olur. Tavþanlarýn Mart ayýndaki sayýsý nedir? A) 47 B) 48 C) 49 D) 50 E) 51 Soru (1994) n pozitif bir tam sayý olmak üzere, S n ile {1,,...,n} kümesini gösterelim. S n kümesinin içerdikleri elemanlarýn toplamlarý birbirine eþit olan iki ayrýk alt kümeye ayrýlabildiðini kabul edelim. Bu durumda aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) n, 4k + 1 biçiminde olmak zorundadýr. B)n, 4k + biçiminde olabilir. C) n, 4k biçiminde olmak zorundadýr. D) n, ya 4k ya da 4k + 3 biçiminde olmak zorundadýr. E) Ýstenen koþulu saðlayan hiçbir n sayýsý yoktur. Soru 3 (1995) (ABC) 7 =(CBA) 9 ise, C aþaðýdakilerden hangisidir? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 Soru 4 (1995) Aþaðýdaki sayýlardan hangisi b > 1 doðal sayýsý ne olursa olsun asal deðildir? A) (11) b B) (111) b C) (1111) b D) (11111) b E) Hiçbiri Soru 5 (1997) N sayýsýnýn ondalýk yazýlýmýnda birler basamaðýndaki rakam 'dir. Bu rakamý bulunduðu yerden kaldýrýp en baþa yazdýðýmýzda elde ettiðimiz sayý N' nin iki katý ise, N' nin basamak sayýsý en az kaçtýr? A) 36 B) 6 C) 18 D) 1 E) Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri

8 TOPLAM TEMEL SORU SAYISI KAVRAMLAR Soru 6 (1999) Aþaðýdaki sayýlardan hangisi, m ve n tam sayýlar olmak üzere, m +3mn 4n þeklinde ifade edilemez? A) 69 B) 76 C) 91 D) 94 E) Hiçbiri Soru 7 (003) 000! sayýsýnýn ondalýk yazýlýmýnýn sonunda tam olarak kaç 0 vardýr? A) B) 499 C) 65 D) 999 E) Hiçbiri Soru 8 (004) Ýkisinde 1, sekizinde, on ikisinde 3, dördünde 4 ve beþinde 5 yazýlý otuz bir taþtan otuzu herhangi iki satýrdaki sayýlarýn toplamý eþit ve herhangi iki sütundaki sayýlarýn toplamý eþit olacak biçimde 5 x 6 bir satranç tahtasýna yerleþtirilmiþse, kullanýlmayan taþtaki sayý nedir? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 Soru 9 (006) 1000 den küçük olan ve veya daha fazla ardýþýk pozitif tam sayýnýn toplamý olarak yazýlamayan kaç pozitif tam sayý vardýr? A) 6 B) 10 C) 6 D)68 E) 7 Soru 10 (1998) m=(abab) ve n=(cdcd) ondalýk sistemde dört basamaklý iki tam sayýnýn gösterimi olsun. m + n sayýsýnýn tam kare olmasýný saðlayan (m, n) çiftleri için, a. b. c. d çarpýmý en çok kaç olabilir? A) 39 B) 40 C) 588 D) 600 E) 750 Soru 11 (00) Üç bileþik tek sayýnýn toplamý olarak yazýlabilen tüm tam karelerin kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) {(k+1) : k 0} B) {(4k+3) : k 1} C) {(k+1) : k 3} D) {(4k+1) : k } E) Hiçbiri Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri 135

9 .BÖLÜM: SAYILAR TEORiSi SORULARI TOPLAM SORU SAYISI Soru 1 (00) Bir A sayýsýnýn ondalýk gösteriminin saðýna üç rakam yazarak, A toplamýna eþit bir sayý elde edilmesini olanaklý kýlan kaç tane A pozitif tam sayýsý vardýr? A) 0 B) 1 C) D) 00 E) Hiçbiri Soru 13 (004) i,o,p,t,y {0,1,,...,9} olmak üzere, top =iyitop ise, y i kaçtýr? A) 1 B) C) 3 D) 5 E) Hiçbiri Soru 14 (011) 100 öğrencinin girdiği bir sınavda 5 soru sorulmuş ve her soruyu tam olarak 50 öğrenci çözmüştür. Çözdüğü soru sayısı ikiyi aşmayan öğrencilerin sayısı en az kaç olabilir? A) 1 B) 18 C) 17 D) 16 E) Hiçbiri Soru 15 (01) Farklı asal sayıların kuvvetlerinin çarpımı olarak yazılımında sıfırdan farklı tüm kuvvetlerin tek sayılar olduğu bir pozitif tam sayıya tekil sayı diyelim. En çok kaç ardışık tekil sayı vardır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) Hiçbiri Soru 16 (1996) Elemanlarýndan herhangi ikisi aralarýnda asal olan ve herhangi ikisinin farký üçüncüsü ile bölünen, üç elemanlý tüm {a, b, c} Z kümelerini dikkate aldýðýmýzda, aþaðýdakilerden hangisi doðru deðildir? A) a, b, c sayýlarýndan en az biri negatif olmalýdýr. B) Sýfýrdan farklý hangi c tam sayýsý verilirse verilsin, {a, b, c} istenen koþulu saðlayacak biçimde a ve b tam sayýlarý bulunur. C) a, b, c sayýlarýndan en az birinin mutlak deðeri 1 ya da dir. D) a, b, c ardýþýk tam sayýlar olamaz. E) Hiçbiri 136 Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri

10 .BÖLÜM: SAYILAR TEORiSi ÇÖZÜMLERi TOPLAM SORU SAYISI 9 Çözüm 8 x 1 (mod p) p asal sayı denkliğinin kökü sadece p 1 (mod 4) durumunda vardır. O halde, 97 1 (mod 4), x 1 (mod 97) için çözüm var. Bunlardan bazıları; 48, 4 veya 1 dir. a 1 (mod 98) olsaydı, a 1 (mod 7) olup bu durum mümkün değildir çünkü, 7 3 (mod 4) a 1 (mod 99) olsaydı, a 1 (mod 11) olup bu durum mümkün değildir çünkü, 11 3 (mod 4) a 1 (mod 100) olsaydı, a 1 (mod4) olup bu durum mümkün değildir Cevap B Çözüm 9 Bir sayı 5 ile bölünüyorsa 5 e de bölünür. 5 e bölünmeyenin 5 e bölünmeyeceği açıktır. (Her 5 e bölünen 5 e bölünür diye bir şey söylenemez.) A) (x 1) 3 + 5x (mod 5) 5(x 1) 3 0 (mod 5) bunu sağlamak için x 1 (mod 5) olmalıdır. Fakat x 1 (mod 5) için (x 1) 3 + 5x 15k 3 + 5k (mod 5) B) (x + 1) 5 5x 0 (mod 5) 5(x + 1) 3 0 (mod 5) Bunun için x 1 (mod 5) olmalı fakat x 1 (mod 5) için (x + 1) 3 5x = 15k (mod 5) C) (x + 1) x 9 = x x + 3x 8 ve x 1 (mod 5) için (x + 1) x 9 0 (mod 5) olur. x = 11 için x x + 3x 8 0 (mod 5) dir. D) x 3 + x + 1 T 0 (mod 5) Cevap C Çözüm 10 Çözüm 1: a + b 4 = 5 n ifadesi Pisagor üslülerinden a = (3k) ve b = 4k olup a + b 4 = 5 n de yerine yazıldığında (3k) 4 + (4k) 4 = 5 n ve (9k ) + (16k ) = (5k ) = 5 n ve n = m + için 5k = 5.5 m ve k = 5m ve k = ± 5m elde edilir. O halde sonsuz çoklukta m değeri için k değeri vardır ve soruda istenen durumu sağlayan (a, b, n) pozitif tam sayı üçlüleri çokluktadır. Çözüm 1I: = 5 eşitliği Pisagor üçlüsü olup, bu eşitliğin her iki tarafını 5 4k ile çarparsak (5 k 3) + (5 k ) 4 = (5 k + 1 ) eşitliğinden sonsuz çözüm elde edilir. Cevap E 196 Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri

11 TOPLAM MODÜLER SORU SAYISI 9 ARiTMETiK; Temel ilke ve Yöntemlerin Uygulaması Çözüm (mod 4) olup tam kare değildir. Tam kare bir sayı a 0, 1 (mod 4) ( 1) (mod 5) tam kare bir ifade a 0, 1, 4, (mod 5) olup tam kare değildir ( ) = 1.14 tam kare değildir = (11.1) = x + (x + 1) + (x(x + 1)) = (x(x + 1) + 1) Yani tam karedir = = (13 + 1) dir. Cevap D Çözüm 1 a = 547,503,491 durumlarında a asal olduğundan, Fermat ın Küçük Teoreminden dolayı n 4 n (mod a) olur. a = 561 = durumunda; ebob(n, 11) = 1 ise, n 10 1 (mod 11) ise n 561 (n 10 ) 56. n n(mod 11) olur. Şayet 11 n ise n (mod 11) dir. ebob(n, 3) = 1 ise, n 561 (n ) 80.n n(mod 3) olur. Şayet 3 n ise n (mod 3) tür. ebob(n, 17) = 1 ise, n 561 (n 16 ) 35.n n(mod 17) olur. Şayet 17 n ise n (mod 17) dir. a = 667 = 3.9 dir. n (mod 667) olduğunu kabul edelim. O halde, n 1 (mod 3) ve n 8 1 (mod 9) olmalıdır. Fakat ve 8 sayıları 666 nın böleni olmadıklarından n (mod 3) ve n (mod 3) n (mod 9) yazamayız. Buradan n (mod 667) dir denilemez. Cevap A Çözüm 13 (5 + 1). (a 0 + a a a ) = A A = a 0 + (a 0 + a 1 )5 + (a 1 + a )5 + (a + a 3 ) (a 8 + a 9 )5 9 + a A 1 (mod 5 10 ) ise A 1 (mod 5 k ) (1 k 10) dur. O halde A 1 (mod 5) den a 0 = 1, A 1 (mod 5 ) den a 1 = 4, A 1 (mod 5 3 ) den a = 0, Benzer şekilde bir 4 bir 0 olarak gider. Yani a 9 = 4 dür. Hakikaten = = olur. Cevap E Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri 197

12 3. BÖLÜM: ANALiZ VE CEBiR SORULARI TOPLAM SAYISI 37 Soru 7 (001) a ve b pozitif gerçel sayýlar ve ab(a b) = 1 ise, a + b aþaðýdakilerden hangisine eþit olabilir? A) 1 B) C) ñ D) ò11 E) Hiçbiri Soru 8 (005) x +y +x 6y=6 eþitliðini saðlayan (x, y) gerçel sayý ikilileri için, (x 1) +(y ) ifadesi aþaðýdaki deðerlerden hangisini alamaz? A) B) 9 C) 16 D) 3 E) 30 Soru 9 (005) a,b ve c, a < b koþulunu saðlayan gerçel sayýlar olmak üzere, her x gerçel sayýsý için, ax + bx + c 0 ise, a + b + c b a ifadesinin alabileceði en küçük deðer nedir? 5 M5 A) B) C) D) 3 E) M7 M3 Soru 30 (006) x, y, z pozitif gerçel sayıları xy + yz + zx = 5 koşulunu sağlıyorsa, x + y + z xyz ifadesi aşağıdaki değerlerden hangisini alamaz? A) 3 B) 4 C) 5 D) 3ñ3 E) Hiçbiri Soru 31 (008) xy=1 koþulunu saðlayan her x, y gerçel sayýlarý için ((x + y) + 4)((x + y) ) A (x y) eþitsizliði saðlanýyorsa, A sayýsýnýn alabileceði en büyük deðer aþaðýdakilerden hangisidir? A) 1 B) 14 C) 16 D) 18 E) 0 Soru 3 (008) x bir gerçel sayý ise kaçtýr? ifadesinin alabileceði en küçük gerçel deðer A) ò39 B) 6 C) D) ñ+ò13 E) Hiçbiri Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri

13 TOPLAM EŞiTSiZLiKLER SORU SAYISI 37 Soru 33 (009) x + y =13 eşitliğini sağlayan (x,y) gerçel sayı ikilileri için, x +7x 3y+y ifadesi aşağıdaki değerlerden hangisini alamaz? 35 A) 08 B) 15ñ C) D) 37 E) Hiçbiri Soru 34 (010) Aşağıdaki ifadelerden hangisi, 0<x<1 ve 0<y<1 koşullarını sağlayan tüm x, y gerçel sayıları için x 3 +y 5 ten küçük değildir? A) x y B) x y C) x y 3 D) x y E) xy 4 Soru 35 (011) i +j +k = 011 koşulunu sağlayan i, j, k tam sayıları için, i+j+k ifadesinin alabileceği en büyük değer nedir? A) 71 B) 73 C) 74 D) 76 E) 77 Soru 36 (01) x 3 +y 4 = x y eşitliğini sağlayan tüm (x, y) pozitif gerçel sayı ikililerinde x in aldığı en büyük değer A ve y nin aldığı en büyük değer B ise, A/B nedir? A) B) C) D) E) Soru 37 (011) Aşağıdaki fonksiyonlar arasında pozitif gerçel sayılar kümesinde aldığı en büyük değer en küçük olan hangisidir? x x 3 A) B) C) D) E) 1 + x x x x 9 x 4 x 5 x x 8 Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri 45

14 3. BÖLÜM: ANALiZ VE CEBiR ÇÖZÜMLERi TOPLAM SORU SAYISI 37 Çözüm 8 x + y + 6y=6 ifadesinin (x + 1) + (y 3) = 4 şeklinde düzenlendiğinde Merkezi M 1 ( 1, 3) yarıçapı r=4 olan bir çember olduğu görülür. (x 1) + (y ) = r için M (1, ) dir. MM = ( 1, 1) + ( 3 ) = ñ5 r 4 ñ5 ve 1 +8ñ5 r 1 8ñ5 olup bu değerler yaklaşık olarak 30, ~ r 3, ~ Cevap A Çözüm 9 x R için ax + bx + c 0 olduğundan a > 0 dır. a > 0 olduğundan x b c olup a x a x + mx + n 0 dır. a+b+c = 1+m+n b a m 1 olup 1+m+n m 1 in minimum değeri aranan çözümdür. x + mx + n 0 için = m 4n 0, n m 4 tür. 1+m+n m 1 m n+ = 1+ nin en küçük değeri n = içindir. m 1 4 m n = + m + = + m m 1 4( m 1) m +8 m = m olup AO GO dan m dır. m 1 m 1 m +8 m 1 Çözüm 30 1+m+n 1 8 olup, = 3 tür. m 1 4 x, y, z R + olduğundan, x + y + z xy + yz + xz =5 Cevap D xy + yz + xz 5 = 3 3 ( xy)( yz)( xz) = x y z ise xyz olup, x + y + z 5 xyz 5 < 3 tür Cevap E 31 Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri

15 TOPLAM EŞiTSiZLiKLER SORU SAYISI 37 Çözüm 31 x + y = m olsun. ((x+y) + 4) ((x +y) ) A(x y) (x + xy + y + 4) (x +xy + y ) A(x +xy + y ) dir. x. y = 1 olduğundan, (m + 6) m A(m ) olur. m + (6 A) m + A 0 ise =0 dır. =b 4ac = (6 A) 4. A= 0 A 0A + 36 = 0 elde edilir. (A - 18) (A - ) =0 max A =18 bulunur. Cevap D Çözüm 3 x 6x+ 13+ x 14x+ 58 = ( x 3) + + ( x 7) + 3 ifadesini analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklık şeklinde ifade edebiliriz. AC + CB toplamının en küçük değeri olması için A noktasının X eksenine göre, simetriği olan A ile C 1, B noktaları doğrusal olmalıdır. A B uzunluğu AC + CB nin alabileceği en küçük değerdir. İki nokta arasındaki uzaklık A B = ( 7 3) + ( 3 ( )) = = 41 bulunur. Cevap E Çözüm 33 A = x + 7x 3y + y 7 =(x + ) 3 + (y ) 9 olsun. Buna göre, (x, y) gerçel sayı ikilileri için A nın alabileceği en büyük değeri KM ve en küçük değerde KN olur. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklıktan; 7 ( +13 ) +( 3 7 ) A ( 13 ) +( 3 ) eşitsizliğinden Α + 9 yanı 9,5 Α 74, bulunur. Seçeneklerdeki tüm değerler bulunan aralıktadır. Cevap E Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri 313

16 Soru 1 (006) J-PROBLEMLER Kenar uzunluklarý 1 olan 7 tane küpten her birinde, iki karþýlýklý yüz birer nokta, baþka iki karþýlýklý yüz ikiþer nokta, geri kalan iki karþýlýklý yüz de üçer nokta ile iþaretleniyor. Bu 7 küp ile boyutlarýnda bir küp oluþturursak, bu küpün yüzleri üstünde iþaretlenmiþ toplam nokta sayýsý en az kaç olabilir? A) 54 B) 60 C) 7 D) 90 E) 96 Soru (010) 1001 kişilik bir okulda herhangi üç öğrenciden en az ikisi arkadaştır. Bu okulda en çok arkadaşa sahip olan öğrencilerden birinin arkadaş sayısı, 334, 41, 450, 499 değerlerinden kaçını alabilir? A) 4 B) 3 C) D) 1 E) Hiçbiri Soru 3 (1997) a, b, c adýndaki üç adam, adlarý (ayný sýrayla olmasý gerekmeksizin) x, y, z olan eþleri ile kitap almaya çýkarlar. Kitaplarýn fiyatlarý tam sayýlar olup bir kiþinin aldýðý tüm kitaplarýn fiyatý aynýdýr. Bu altý kiþiden her biri bu alýþveriþte bir kitaba ödediði para kadar kitap alýr. Adamlardan her biri kendi eþinden 63 lira; a, y den 3 lira; b de x ten 11 lira daha fazla harcar. d nin w ile evli olma durumunu (d, w) ile gösterirsek, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) (a, z), (b, x), (c,y) B) (a, y), (b,z), (c, x) C) (a, x), (b, y), (c, z) Soru 4 (001) D) (a, z), (b, y), (c, x) E) (z, y), (b, x), (c, z) Berk, Ayça'nýn tuttuðu iki basamaklý bir sayýyý tahmin etmeye çalýþýyor. Berk'in her tahminine karþýlýk, Ayça, doðru bilinen basamaklarýn sayýsýný söylüyor. Ayça'nýn tutuðu sayý ne olursa olsun, Berk bu sayýyý n tahminde bulmayý garanti ediyorsa, n en az kaçtýr? A) 9 B) 10 C) 11 D) 415 E) 0 Soru 5 (001) A, B, C, D, E kasabalarý çember biçimindeki bir yol üstünde, saat yönünde A ile B, B ile C, C ile D, D ile E ve E ile A arasýndaki yollarýn uzunluklarý sýrasýyla 5, 5,, 1 ve 4 km olacak þekilde yer alýyor. Bu yol üstünde kurulacak bir saðlýk ocaðýnýn yeri, saðlýk ocaðýndan bu kasabalara giden en kýsa yollarýn uzunluklarýnýn maksimumunu en aza indirecek biçimde seçilmek isteniyor. Bu koþulu saðlayan kaç yer vardýr? A) 0 B) 1 C) D) 3 E) Hiçbiri Soru 6 (1998) Alýnan herhangi n küme arasýnda birbirini içermeyen en az 3 tane veya herhangi ikisinden biri diðerini içeren en az 3 tane küme bulunmasýný garanti eden en küçük n tam sayýsý nedir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri 379

17 4. BÖLÜM: SONLU MATEMATiK SORULARI TOPLAM SORU SAYISI 19 Soru 7 (009) Tüm tam sayılar kümesi, farkları asal bir sayıya eşit olan herhangi iki tam sayı aynı altkümeye düşmeyecek biçimde, n altkümeye ayrılabiliyorsa, n en az kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) Hiçbiri Soru 8 (011) Boyları birbirinden farklı 14 öğrenci başlangıçta nasıl sıralanmış olurlarsa olsunlar, her adımda yanyana duran iki öğrencinin yerini değiştirerek en az kaç adımda öğrencileri boy sırasına sokmak mümkün olur? A) 4 B) 43 C) 45 D) 5 E) Hiçbiri Soru 9 (1996) Farklý boylarda 17 kiþi yan yana dizilmiþ olsun. Bunlardan n tanesi artan ya da azalan bir boy sýrasýnda kalacak þekilde geri kalanlar sýradan uzaklaþtýrýlýyor. Bu diziliþ ne olursa olsun, böyle bir iþlemi olanaklý kýlan en büyük n sayýsý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 Soru 10 (1998) birim kareyi göstermek üzere, istenilen sayýda, ve en çok bir tane kullanýlarak aþaðýdaki n tam sayýlarýndan hangisi için n x n lik bir satranç tahtasý kaplanamaz? A)96 B) 97 C) 98 D) 99 E) 100 Soru 11 (1999) 13 kent arasýnda, karþýlýklý olmasý gerekmeyen uçak seferleri yapýlýyor. k olmak üzere A 1 den A ye, A den A 3 e,..., A k-1 den A k ye ve A k den A 1 e uçak seferi varsa, A 1, A,..., A k dizisine bir çevrim diyelim. Seferler hangi kentler arasýnda olursa olsun, bir çevrimin olmasýný gerektiren en küçük toplam sefer sayýsý kaçtýr? A) 14 B) 53 C) 66 D) 79 E) 156 Soru 1 (007) Bir çember etrafýnda yazýlý n tam sayýdan her biri, kendisini saat yönünde izleyen iki sayýnýn farkýnýn mutlak deðerine eþit olup, tüm sayýlarýn toplamý 78 ise, n kaç farklý deðer alabilir? A) 1 B) C) 4 D) 139 E) Hiçbiri Soru 13 (009) Her biri dört elemanlı n kümeden, hangi farklı ikisini alırsak alalım, bu iki kümeden yalnızca birine ait olan tüm elemanlardan oluşan küme, başlangıçtaki n kümeden birine eşitse, n en çok kaçtır? A) 3 B) 5 C) 7 D) 15 E) Hiçbiri 380 Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri

18 TOPLAM PROBLEMLER SORU SAYISI 19 Soru 14 (010) 010 kişinin yaşadığı bir köyde her ikisi de aynı arkadaş sayısına sahip olan bir tek ikili varsa, bu sayı kaç farklı değer alabilir? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) Hiçbiri Soru 15 (011) Ağırlıkları pozitif tam sayılar olan herhangi 011 taş, biri diğerinin iki katı ağırlıkta iki taş içermeyen n öbeğe ayrılabiliyorsa, n en az kaç olabilir? A) 10 B) 51 C) 1 D) 11 E) Hiçbiri Soru 16 (008) n 4 kiþilik bir partide, her 3 kiþinin tam olarak 1 ortak arkadaþý varsa n kaç farklý deðer alabilir? A) 1 B) C) 4 D) Sonsuz sayıda E) Hiçbiri Soru 17 (009) Yüz kenti olan bir ülkedeki bazı kentler arasında yapılan tek yönlü uçak seferleri, başkentten başlayıp, ülkedeki her kentten en az bir kez geçerek, yeniden başkente dönmeyi mümkün kılan en az bir sefer dizisi bulunacak biçimde düzenlenmiştir. Böyle bir düzenlemede, bu şekildeki uçak seferi dizilerinden sefer sayısı en az olanın sefer sayısı, bütün bu tür düzenlemeler arasında en çok kaç olabilir? A) 1850 B) 100 C) 550 D) 3060 E) Hiçbiri Soru 18 (01) Her kutuda en çok 0 taş olmak koşuluyla k tane taş 01 kutuya nasıl dağıtılmış olursa olsun, bu kutulardan bazılarını seçip, seçtiğimiz kutulardan istediklerimizden istediğimiz sayıda taş atarak, seçtiğimiz kutularda toplam olarak en az 100 tane ve bu kutuların her birinde eşit sayıda taş kalmasını sağlayabiliyorsak, k en az kaç olabilir? A) 500 B) 450 C) 40 D) 345 E) 96 Soru 19 (011) 1,,..., 40 sayıları x011 bir satranç tahtasının birim karelerine, iki sayı aynı birim karede olmamak ve ardışık olan sayılar ortak bir kenarı olan birim karelerde yer almak koşuluyla kaç farklı biçimde yerleştirilebilir? A) B) C) D) E) Hiçbiri Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri 381

19 4. BÖLÜM: SONLU MATEMATiK SORULARI TOPLAM SORU SAYISI Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri

20 J-PROBLEMLER Çözüm 1 Küplerin yüzlerindeki sayıların toplamının en az olması için şekildeki gibi bir dizilimin olması gerektiği aşikardır. Bu durum diğer üç yüz için simetrik olacağından, (9+15+1)=90 dır. Çözüm Çözüm 1 Cevap D A ve B arkadaş olmayan iki kişi olsun. Sınıftaki herhangi üç kişiden ikisi arkadaş olacağına göre, geriye kalan herkes ya A ile ya da B ile arkadaştır. Buna göre, A nın en az 500 arkadaşı vardır. Çözüm Hepsi birbiriyle tanışıyorsa S=1000. Tanışmayan iki A ve B öğrencileri bulunsun Herhangi C A, B için {A, B, C} üçlüsünden ikisi arkadaştır. Bunlar A, C veya B, C olabilir. Her C kişisi ya A ile yada B ile arkadaştır. A nın arkadaş sayısı + B nin arkadaş sayısı 999 A nın arkadaş sayısı 500 veya B nin arkadaş sayısı 500 S 500 Cevap E Çözüm 3 k liradan k tane kitap alan birinin eşi de m liradan m kitap alırsa k m = 63 olup, kitapların fiyatları tam sayılar olduğundan (k m) (k + m) = 63 şeklinde çarpanlarına ayrılır buradan k 1 = 3 ve m 1 = 31 k = 1 ve m = 9 k 3 = 8 ve m 3 = 1 a y = 3 b x =11 olduğuna göre, a=k 1 = 3 y= m = 9 b=k = 1 x= m 3 = 1 (a, z), (b,y), (c,x) c=k 3 = 8 z= m 1 = 31 Cevap B 448 Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri

21 TOPLAM PROBLEMLER SORU SAYISI 19 Çözüm 4 Ayça nın tuttuğu iki basamaklı sayının rakamlarını en az beş hamlede bulur. 10,3, 45, 67, 89 beş tane sayının, Berk in tahmini için bu beş sayıdan biri kalmışsa sayı ab ve ba dır. Örneğin kalan sayı 3 ise Ayça nın tuttuğu sayı 3 veya 3 dir. Berk in tahmini için bu beş sayıdan ab, cd gibi ikisi kalmışsa Ayça nın tuttuğu sayı; ac, ad, bc, bd Örneğin; Ayça nın tuttuğu sayı 73 ise, 3 ile 97 sayıları kalacaktır. 9, 7, 7, 39, 93, 37, 73, 9 değilse, 9 de değildir. (6. tahmin) 7 değilde 7 de değildir. (7. tahmin) 39 değilse 93 de değildir. (8. tahmin) 37 değilse 73 tür. (9. tahmin) Cevap A Çözüm 5 Şekilde görüldüğü gibi en uzak kasabanın sağlık ocağına 6 km de ulaşabileceği saat yönünde A kasabasına 1 km uzakta ve D kasabası ile C kasabasının ortasında aynı koşulları sağlayan iki yer vardır. Cevap C Çözüm 6 A B olsun. A C ve B D şartını sağlayan C ve D kümeleri için A, B, C, D nin yanına hangi kümeyi alırsak alalım şart sağlanır. A={a} B={b} C={a,c} D={b,d}, E={a,b,c,d} kümelerini aranan durumun sağlandığını gösterir. Cevap B Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri 449

22 4. BÖLÜM: SONLU MATEMATiK ÇÖZÜMLERi TOPLAM SORU SAYISI 19 Çözüm 7 n = veya n = 3 olamaz. n= için {1, {1, {,3 {3,4 olmadığını gösterdik. n=3 için aynı şekilde olamaz. n=4 için mod 4 e göre, {..., 1, 5, 9,...} {...,, 6, 10,...} {..., 3, 7, 11,...} {..., 4, 8, 1,...} olup herhangi iki sayının farkı her zaman 4k k Z formunda olacaktır. Cevap C Çözüm 8 14 öğrencinin yan yana dizlişinde sağdan sola veya soldan sağa bakıldığında hangisinde küçükten büyüğe doğru dizilişin çok olduğuna bakılır. Örneğin 1,, 3, 4 sayıları için 143 şeklindeki bir sıralanışta 1 veya 34 başlangıç olarak alınabilir. Buna göre, en fazla Bu da 45 demektir. 14 / den küçük en büyük tamsayı adımdaboy sırasına koymak mümkün olur. Cevap C Çözüm 9 Çözüm 1 n elemanlı bir dizide n = a. b + 1 olmak üzere a+1 ya da b+1 tane bu dizinin artan ya da azalan dizisi vardır. Buna göre, ilk diziliş ne olursa olsun dediğine göre, a=b için alırsak istenen durum sağlanır. Buna göre, 17 = alındığında ilk diziliş ne olursa olsun = 5 tane artan ya da azalan alt dizi vardır. Çözüm Genel durumu bozmadan kişilerin boylarını 1,,..., 17 varsayabiliriz. Kişiler 16, 17, 11, 1, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 1,, 3, 4, 5 şeklinde dizilmişse, buradan artan veya azalan ve altı kişiden oluşan bir alt dizi seçme mümkün değildir. Öte yandan kişiler ne şekilde dizilirse dizilsin, buna göre, 5 kişilik artan veya 5 kişilik azalan bir alt diziliş bulunur. Cevap D 450 Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyatları Soru ve Çözümleri

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

KENAR UZUNLUKLARI GEOMETRİK DİZİ OLUŞTURAN TAM SAYI KENARLI ÜÇGENLER

KENAR UZUNLUKLARI GEOMETRİK DİZİ OLUŞTURAN TAM SAYI KENARLI ÜÇGENLER ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI (01 013) KENAR UZUNLUKLARI GEOMETRİK DİZİ OLUŞTURAN TAM SAYI KENARLI ÜÇGENLER Fatih KORKUSUZ Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi Eskişehir Kadir

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ

ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ TAM SAYILAR ÖĞRENME ALANI : Sayılar ALT ÖĞR. ALANI : Tam Sayılar BECERİLER : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim KAZANIMLAR : Tam sayıları açıklar. ARAÇ VE GEREÇLER : Sayma pulları, termometre Tam sayıların

Detaylı

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı:

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı: OLASILIK OLASILIK OLASILIK Değişik renkteki topların bulunduğu bir kutudan rastgele alınan bir topun hangi renkte olduğu, bir para atıldığında yazı veya tura gelmesi... v.b gibi sonucu kesin olarak bilinmeyen

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A KDENİZ ÜNİVERSİTESİ 18. ULUSL NTLY MTEMTİK OLİMPİYTLRI BİRİNCİ ŞM SORULRI SINV TRİHİ VESTİ:30 MRT 2013 - Cumartesi 10.00-12.30 Bu sınav 25 sorudan oluşmaktadır vesınav süresi 150 dakikadır. SINVL İLGİLİ

Detaylı

Analiz I (Temel Gerçel Analiz)

Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Ali Nesin Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Nesin Yayıncılık A.Ş. İnönü Mahallesi Çimen Sokak No: 50/A Elmadağ Şişli/İstanbul Tel: 022 29 49 89 Faks: 022 234 7 77 nesin@nesinyayinevi.com www.nesinyayinevi.com

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

15. Bağıntılara Devam:

15. Bağıntılara Devam: 15. Bağıntılara Devam: Yerel Bağıntılardan Örnekler: Doğal sayılar kümesi üzerinde bir küçüğüdür (< 1 ) bağıntısı: < 1 {(x, x+1) x N} {(0,1), (1, 2), } a< 1 b yazıldığında, a doğal sayılarda bir küçüktür

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek: SAYMANIN TEMEL KURALLARI Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela, sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. s(a)=

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

SAYI VE KESĐR PROBLEMLERĐ

SAYI VE KESĐR PROBLEMLERĐ YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 4 4 4 SAYI VE KESĐR PROBLEMLERĐ Bir sayının eksiği = x- Bir sayının 10 fazlası _x+10 Bir sayının katı :x Bir sayının / ün = Bir sayının 4/ inin 10 fazlası

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için HAHN-BANACH TEOREMİ VE SONUÇLARI G.F.Simmons 1963 tarihli Introduction to Topology and Modern Analysis adlı mükemmel kitabında soyut bir matematisel yapıyı anlamanın en iyi yollarından biri olarak o matematiksel

Detaylı

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır.

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır. 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1) a, b, c G için a ( b c) ( a b) c (Birleşme özelliği)

Detaylı

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez.

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez. BÖLÜM IV (KÜÇÜK FERMAT VE WİLSON TEOREMLERİ Teorem 4. (Fermat Teoremi F a olan bir asal sayı olsun. Bu durumda a (mod İsat: a sayısının a a a K ( a gibi ilk ( katından oluşan sayı takımını gözönüne alalım.

Detaylı

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar,

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar, ÖN SÖZ eğerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) na hazırlanmaktasınız ve buradaki başarınız gelecekteki iş yaşamınızı ciddi şekilde etkileyecek.

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı