Ýþkenceyi Adli Týp Belgeledi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýþkenceyi Adli Týp Belgeledi"

Transkript

1 Ýþkenceyi Adli Týp Belgeledi Hocam istediði bir þekilde rahatlýkla beni okuldan atabilir. Atmasa bile tezimi bitirmekte bana zorluk çýkartabilir. Ben ne yaparsam yapayým o tez bitmeyecek ve yaklaþýk 11 sene süren eðitimim tamamen boþa gitmiþ olacak. Yani bir iþçinin iþten çýkartýlmasý gibi deðil, bu titri artýk hiçbir þekilde kazanamama korkusu diyen Çapa Diþ Hekimliði Fakültesi nde doktorasýný tamamlamaya çalýþan asistan öðrenci, tüm bu nedenlerden dolayý yüzünü göstermeyip, ismini vermek istemiyor. Bizde doktora eðitimi süresince yaþadýklarýný anlatýrken kendisinden asistan öðrenci diye bahsedeceðiz. Amaç Hastaneye Döner Sermaye Doktora programlarý, ALES, ÜDS ve mülakat sýnavý sonuç puaný ve not ortalamasýna göre doktora tezi yaparak mezun olunan bir süreç. Avrupa da bu 3 ya da 4 seneyi kapsýyorken, Türkiye de 5-6 seneye kadar uzayabiliyor. Asistan öðrenci, bu sürenin neden uzadýðýný þöyle açýklýyor: Türkiye de de 3-4 yýl olmasý planlanmýþken, hocalarýn bizden biraz daha yararlanabilmesi için, daha doðrusu bizi biraz daha kullanabilmeleri için 5-6 yýla kadar uzuyor. Diþ hekimliði fakültesindeki doktora öðrencisi, hasta bakmak için deðil, ameliyat, tedavi ile ilgili yeni teknikleri öðrenmek ya da bir konu hakkýnda uzmanlýðýný yapabilmek, kendini teorisyen olarak da geliþtirebilmek için bu stajý yapýyor. Fakat doktora öðrencisinin anlattýklarýna bakýlýrsa durum farklý: Çünkü bizim araþtýrma yapmamýz demek, hasta baktýðýmýz koltuklardan biri kullanmamýz, okulda daha az hasta bakýlmasý Bursa nýn Kestel ilçesinde kimlik kontrolü sýrasýnda bir polisi vurduðu iddiasýyla gözaltýna alýnan Ender Bulhaz Aktürk, önce ilçe, ardýndan Bursa Emniyet Müdürlüðü ne götürüldü. Emniyet, Aktürk ün gözaltýnda alýndýðýný 2 gün kabul etmedi. Kestel Sulh Ceza Mahkemesi tarafýndan tutuklanarak cezaevine konuldu. Bursa Adli Týp Kurumu ile bir hastanenin verdiði raporlar Aktürk e yapýlan iþkenceyi belgeledi. Savcý: Yasalar Böyle Aktürk ün avukatlarý, görevli 7 polis hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Bursa Baþsavcýlýðý Türkiye nin iþkence karnesindeki kötü durumu büyüten bir karara imza attý. 7 DE sonuçta dönerin düþmesi demek. Bizim doktora programý içerisinde yaptýðýmýz iþlemin yüzde 70 i hastaneye para kazandýrmak amaçlý. Diþ taþý temizlikleri, basit dolgular gibi, normal bir hekimin de yapabileceði iþlemler. 2 DE 1980 sonrasýnda Türkiye tarýmýnda önemli deðiþim ve dönüþümler gözlenmektedir arasýndaki devletin tarým sektörünü koruyan ve destekleyen politikalarý büyük ölçüde deðiþmiþ; devletin tarýmda destekleme alýmlarý, girdi ve kredi sübvansiyonlarý þeklinde üç ayaktan oluþan rolü küçültülmüþtür. Ýzlenen politikalarla sermaye hayatýn her alanýnda belirleyici hale getirilmiþ; köylü ile doðrudan iliþkiye giren devletin yerini köylüyü sermaye ile yüz yüze býrakan devletin almasý amaçlanmýþtýr. Uygulanan neoliberal politikalar küçük üreticilik üzerindeki sermaye hakimiyetini güçlendirirken, geniþ bir köylü kitlesini üretimden kopartmýþ; 2001 krizinden sonra tarýmda da hayata geçirilen IMF-Dünya Bankasý patentli reformlar, köylülüðün çözülme sürecini daha da hýzlandýrmýþtýr. Yazý Dizisi Devamý >4DE 2 DE Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, yaptýðý açýklamada, Nevþehir'de çevre kirliliði ile köklü bir þekilde mücadele yapýlmasý amacýyla baþlatýlan çalýþmalar çerçevesinde hazýrlanan Nevþehir Atýk Su Arýtma Tesisi projesinin tamamlanmasýna yönelik yapýlan harcamalarýn, yüzde 75 inin, AB'nin karþýlýksýz hibe yardým fonundan karþýlandýðýný söyledi. Geliþmiþ Avrupa ülkelerinde olduðu gibi bu alanda son teknolojik yöntemlerin uygulanacaðý Türkiye'nin en önemli Atýk Su Arýtma Tesislerinden biri olacak... 6 DA»Merhaba, bir süredir Ýstanbul Bienali ile ilgili bir araþtýrma yürütmek amacýyla Türkiye de bulunduðunuzu biliyoruz. Bu çalýþmanýn çerçevesinden biraz söz eder misiniz? Asýl ilgi alaným Ýstanbul Bienali nin mali kaynaklarýný araþtýrmak. Dünya çapýnda bildiðimiz diðer bienallerle karþýlaþtýrýldýðýnda, Ýstanbul Bienali nin, mali yapýsý itibariyle kendine has bir durumu var. Neredeyse tamamen özel kaynaklarla, sponsorluklarla düzenleniyor, bunu söylerken de hem kiþisel hem de kurumsal sponsorluktan söz ediyorum. Ýstanbul Bienali ile ilgili olarak esas ilgimi çeken mali kaynaklarýnýn bu özel yapýsý: neden böyle, nasýl iþliyor ve bu durumun bienal üzerinde bir etkisi var mý?»peki, Ýstanbul Bienali ni ziyaret ettiðiniz zaman, bu mali tabloyu yansýtacak bir farklýlýk sezinlediniz mi? Ýstanbul Bienali nin diðer bienallerden farklý bir yönü olduðunu düþünüyor musunuz? Ýstanbul Bienali yýllar boyunca çeþitli dönüþümlerden geçti. Ama hepsinde dikkat çekici olan çok fazla kurumsal logo kullanýlmasýydý bienal mekânýna girerken gördüðünüz tüm o þirket logolarý... 5 DE 7 DE Þiir3 DE Üreticiler ve üretici örgütleri kuru çay piyasasýnýn borsada dünya piyasalarýndaki fiyatlara göre deðer bulmasýna karþý çýkýyor. 8 DE

2 2 Nasýl seçilmiþ olursanýz olun, nereden gelmiþ olursanýz olun, kiþiliðiniz ve kimliðiniz ne olursa olsun;büyük lokma yiyebilirsiniz,ancak büyük konuþmayýn. Alevi-Bektaþi geleneðinde yetiþmiþ hiç bir Cumhuriyet vatandaþý ; AKP,CHP,MHP,DP,DTP...' nin ve onlarýn saygý deðer baþkanlarýnýn aðýzlarýnýn içine bakan ahmaklar olmadýðý gibi,þimdiden sonra kurulacak,adlarý ne konulursa konulsun hiç bir partinin ve kendini alemin akýllýsý sanan baþkanlarýnýn ve de sözcülerinin,kayýtsýz þartsýz takipçileri olmayacaklardýr. Anayasa'nýn gereklerine uygun kurulmuþ tüm partileri izler, akýllarý ve gönüllerine uygun düþen partiyi kendi özgür iradeleriyle seçerler Alevi-Bektaþi geleneðine sahip insanlar. CHP'nin oy deposu olma enayiliði ile suçlamaya çabaladýðýnýz Cumhuriyetin sadýk ve uyanýk bekçileri Alevi-Bektaþiler, sorgusuz bir teslimiyeti hiç bir zaman benimsemeyecekleri gibi, size de sorgusuz sualsiz biat etmeyeceklerdir,çünkü;onlarýn geleneðinde biat yoktur,laik,demokratik,sosyal,hukuk devletinin en bilinçli savunucusu ve koruyucusudurlar. Güncelin yarattýðý fýrsatlarý kendi ikballerine uygun bir yönde deðerlendirmeye çabalayan çeþitli örgütlerde yer bulmuþ kimi uyanýklar, tarihsel süreç içerisinde kime hizmet ettikleri ortaya çýktýðýnda,sömürüldüðünü anlayan halk katmanlarýnca kimlerin peþine,neden takýldýðýný anlayamamýþ olmanýn ezikliðini zaman zaman yaþamýþlardýr. Alevi-Bektaþi geleneðinin mazlum insanlarý,yapýlan anketlerde,iktidardakilerin oy kaybetmeye baþladýðý,akp'ye yol göründüðü þu günlerde,neden demokratik kesimin;bir olmak yerine bölünmesine yol açacak giriþimlere çýðýrtkanlar eþliðinde yüründüðünü anlamakta zorlanmaktadýr.onlarýn önderi deðil midir;"bir olalým,iri olalým,diri olalým" diyen,onlarýn geleneði deðil midir,"gelin canlar bir olalým" diyen? Herkes anlamýþtýr da neden Alevi-Bektaþi yol önderleri! anlamamýþtýr bölünerek çoðalamayacaðýmýzý? Yoksa;aslýnda anlaþýlmayacak hiç bir þey yoktur ama ;zat-ý alilerine böyle bir görev mi tevdi edilmiþtir? Bazý hususlar önemlidir ve tekrarýnda hiç bir mahsur yoktur; 1-Alevi-Bektaþi geleneðinden yetiþip gelen hiç bir vatandaþ;sadece kendi adýný taþýyor,ya da sadece inancýna uygun diye,siyasi bir oluþuma meyil etmez,siyasi partiye bu nedenle oy vermez. 2-Siyasi platformda esas önceliðimiz;anayasa'ya sadakat ve kendisini Anayasa'nýn ilk dört maddesi ile ifade eden Cumhuriyet rejimine baðlýlýklarý,ata'larýna vermiþ olduklarý sözden asla dönemeyecekleri gerçeðidir,laikliði verilen bu sözler içerisinde ayrý tutarlar,vaat edilen yaþam biçimlerini bu rejim sayesinde elde etmiþlerdir ve buna duyduklarý minnettarlýkla sözlerinin arkasýnda durmaktadýr Alevi-Bektaþiler.Yine onlar der ki;" Dönen dönsün,ben dönmezem yolumdan",asla dönek olmamýþtýr bu toplum,söz konusu rejim olduðunda. 3-Kime hizmet ettikleri elbet ortaya çýkacak olan giriþimleri,ibret ve hayretle izlemekteyiz.hiç kimsenin; Alevi-Bektaþi toplumu adýna kendini söz sahibi ilan edip söz söylemeye hakký da hukuku da yoktur.söylenecek bir sözü olduðunda sokaða çýkacak,sözünü rahatlýkla söyleyecek medeni cesarete ve toplumsal akýla sahiptir bu müstesna toplum. Malum medyanýn þaþkýnlýk uyandýrmayan,mutluluk dolu desteði ile duyurulan yeni parti ve oluþum haberleri,iyice bilinmelidir ki Alevi- Bektaþi toplumunu þiddetle üzmektedir,yýpratýlmak istenen sabrýmýzý zorlayan bu tür giriþimlerin þakþakçýlarýna dikkat etmeniz bile kimlerin kýna yakmakta olduðunu anlamanýzý saðlayacak ve nerede durmanýz gerektiðini gösterecektir. Bölünerek,parçalanarak ancak karþýmýzda duran karanlýðýn güçlerine hizmet edeceðimiz muhakkaktýr. Bilimin ýþýðý yolumuzu aydýnlatsýn. Saygýlarýmla 30 KASIM 2009,ANKARA Sevim Kahraman Hocam istediði bir þekilde rahatlýkla beni okuldan atabilir. Atmasa bile tezimi bitirmekte bana zorluk çýkartabilir. Ben ne yaparsam yapayým o tez bitmeyecek ve yaklaþýk 11 sene süren eðitimim tamamen boþa gitmiþ olacak. Yani bir iþçinin iþten çýkartýlmasý gibi deðil, bu titri artýk hiçbir þekilde kazanamama korkusu diyen Çapa Diþ Hekimliði Fakültesi nde doktorasýný tamamlamaya çalýþan asistan öðrenci, tüm bu nedenlerden dolayý yüzünü göstermeyip, ismini vermek istemiyor. Bizde doktora eðitimi süresince yaþadýklarýný anlatýrken kendisinden asistan öðrenci diye bahsedeceðiz. Amaç Hastaneye Döner Sermaye Doktora programlarý, ALES, ÜDS ve mülakat sýnavý sonuç puaný ve not ortalamasýna göre doktora tezi yaparak mezun olunan bir süreç. Avrupa da bu 3 ya da 4 seneyi kapsýyorken, Türkiye de 5-6 seneye kadar uzayabiliyor. Asistan öðrenci, bu sürenin neden uzadýðýný þöyle açýklýyor: Türkiye de de 3-4 yýl olmasý planlanmýþken, hocalarýn bizden biraz daha yararlanabilmesi için, daha doðrusu bizi biraz daha kullanabilmeleri için 5-6 yýla kadar uzuyor. Diþ hekimliði fakültesindeki doktora öðrencisi, hasta bakmak için deðil, ameliyat, tedavi ile ilgili yeni teknikleri öðrenmek ya da bir konu Ereðli Gemi Sanayi Ýþletmesinde faaliyet gösteren 8 taþeron firmada çalýþan yaklaþýk 300 iþçi 6-7 aydýr maaþlarýný alamadýklarý gerekçesiyle Gülüç beldesi tersaneler bölgesi önünde toplanarak, ilçe merkezine doðru yürümeye baþladý. Gülüç giriþinde kendilerini durdurarak konuþmak isteyen Ýlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaþ ile görüþmeyi kabul etmeyen iþçiler, yürüyüþlerine devam etti. Ýþçiler, ''Tersane iþçisi köle deðildir'', ''Ýþçiyiz hakkýmýzý istiyoruz'', Ýþçiye kalkan eller kýrýlsýn hakkýnda uzmanlýðýný yapabilmek, kendini teorisyen olarak da geliþtirebilmek için bu stajý yapýyor. Fakat doktora öðrencisinin anlattýklarýna bakýlýrsa durum farklý: Çünkü bizim araþtýrma yapmamýz demek, hasta baktýðýmýz koltuklardan biri kullanmamýz, okulda daha az hasta bakýlmasý sonuçta dönerin düþmesi demek. Bizim doktora programý içerisinde yaptýðýmýz iþlemin yüzde 70 i hastaneye para kazandýrmak amaçlý. Diþ taþý temizlikleri, basit dolgular gibi, normal bir hekimin de yapabileceði iþlemler. Hocalarýn Ayak Ýþleri Daha önceki yýllarda doktora öðrencilerinin geçici kadrolarda çalýþabildiðini söyleyen asistan öðrenci, artýk kadrolu olmak gibi bir umutlarýnýn olmadýðýný vurguluyor. Asistan öðrenci, Yani ben oraya geliyorum. Bize birkaç kat dýþýnda doktoralarýmýz verilmiyor. Yarý zamanlý gelen hocalarýn hiç gelmediði oluyor. Onlarýn hastalarýna bakmamýzý, onlar için çalýþýp para kazanmamýzý istiyorlar. Bazý hocalar bununla da kalmýyor. Bazýlarý hastane dýþý iþleri de yaptýrýyorlar. Faturalarýný ödetmek, ailesinden birini havaalanýnda karþýlamak gibi, muayenehanesine malzeme götürmek gibi birçok þey diyor. Tek Talebi Doktora Öðrenimi Alabilmek Tek isteklerinin doktora öðrenimi sloganlarýný attýlar. Yürüyüþe Devrek yol ayrýmý mevkisindeki tali yoldan devam etmeleri istenen iþçiler, buna tepki göstererek Uður Mumcu Caddesi'nden þehir merkezine yöneldi. Eyleme son vermelerini isteyen Kaymakam Osman Ekþi'nin konuþma talebini de reddeden iþçiler, Erdemir Caddesi'nden yürüyüþlerini sürdürdü. Caddenin Hatip Sokak ile kesiþtiði noktada yolu kesen polis ekipleri, yürüyüþün durdurulmasýný istedi. Emniyet Müdürü ile bir süre yapabilmek olduðunu söyleyen asistan öðrenci, Doktora öðretimi boyunca ne maaþ ne baþka bir þey istiyoruz, en azýndan doktora öðrenimi alabilelim. Araþtýrma yapabilmemiz için karnýmýzýn tok olmasý gerekiyor. En azýndan baktýðýmýz hastalarýn karþýlýðýnda yaþayabileceðimiz kadar bir para. Dünyadaki diðer devletlerde yapýlan doktora öðrenimine benzer bir eðitim görmek isteðimiz diyor. (Ýstanbul/EVRENSEL) 5 Yýl Ücretsiz Çalýþýyorlar Doktora öðrencileri için en zor durum ise 5 yýl boyunca hiçbir ücret almadan çalýþýyor olmalarý. Öðrenciler güvencesiz olduklarý gibi dýþarýda çalýþmalarý da yasak. Asistan öðrenci, Bu konuda bizi en azýndan sýkmýyorlar. Mesela doktora eðitimi dýþýnda, bazý arkadaþlar haftada 2-3 gün, saat: akþam 4 ten sonra nöbetlere kalýyor. Cerrahi bölümlerde olanlar ameliyatlara giriyor. Protez bölümünde olanlar farklý iþleri yapýyorlar. Ben haftanýn 2-3 günü uyumayýp, dýþarýda nöbet tutarak geçinmeye çalýþýyorum diyor. görüþen iþçiler 10 ar kiþilik gruplar halinde savcýlýða giderek suç duyurusunda bulundular. Yapýlan suç duyurularýnýn ardýndan eylem sonlandýrýldý. Baretleri çýkartmýþlardý Geçtiðimiz hafta da tersane de iþ býrakma eylemi yapan yaklaþýk 400 iþçisi 6-8 aydýr maaþlarýný alamadýklarýný belirtmiþlerdi. Eylemlerine, önce baretlerini ve eldivenlerini yere fýrlatarak baþlayan iþçiler, tersane önündeki direklerde asýlý bulunan bayrak ve flamalarý indirmiþlerdi. Daha sonra iþçiler, tersane giriþinde oturarak araç giriþ ve çýkýþlarýna izin vermemiþler. Firma yetkilileriyle yapýlan görüþme sonunda alacaklarýnýn ödeneceði sözü verilmesi üzerine eylemlerini bitirmiþlerdi. Sendika.Org / Ereðli

3 Yemek, Temizlik, Bulaþýk, Ýlaçlama,Kalorifer ve Gece bekçisi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale kayýt numarasý :2009/ Ýdarenin a) Adresi : Zir Mah Hükümet Konaðý karþýsý Hacýbektaþ Nevþehir b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik posta adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 6 iþçilik hizmet alýmý b) Yapýlacaðý yer : Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Hacýbektaþ /NEVÞEHÝR c) Ýþin süresi : 1 takvim yýlý içerisinde 10 ay 300 gün (Temmuz ve Aðustos aylarý hariç) 3-Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Müdür Yardýmcýlarý Odasý b) Tarihi ve saati : 11/12/ : Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri kapsamýnda sunmalarý gerekir: a) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasý veya ilgili meslek odasý belgesi; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, c) Bu Þartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, ç) Bu Þartnamede belirlenen geçici teminata iliþkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektuplarý dýþýndaki teminatlarýn Saymanlýk ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatýrýldýðýný gösteren makbuzlar, d) Bu Þartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, þekli ve içeriði Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde düzenlenen yeterlik belgeleri, e) Vekaleten ihaleye katýlma halinde, vekil adýna düzenlenmiþ, ihaleye katýlmaya iliþkin noter onaylý vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, f) Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde, bu Þartname ekinde yer alan standart forma uygun iþ ortaklýðý beyannamesi, g) Alt yüklenici çalýþtýrýlmasýna izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündüðü iþlerin listesi, ð) (Deðiþik 3/7/ R.G. / 10. md.) Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, Ýhaleye iþ ortaklýðý olarak teklif verilmesi halinde; 1. Ýþ ortaklýðýnýn her bir ortaðý tarafýndan 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrý ayrý sunulmasý zorunludur. Ýþ ortaklýðýnýn tüzel kiþi ortaðý tarafýndan, iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, bu ortak (ð) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadýr Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ bitirme belgesi (Ýhale konusu iþin yüzde 50 si oranýnda) 4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: ÝSO belgesi. (Yemek temizlik ve ilaçlamayý da kapsamasý gerek gerekir) 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Her türlü bina temizlik ve yemek piþirme iþleri birlikte 5 - Ekonomik açýdan en avantajlý teklif en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6 - Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir 7- Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1 Ýhale dokümaný Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Hacýbektaþ /NEVÞEHÝR adresinde görülebilir ve 150,00 TL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8- Teklifler 11/12/2009 tarihinde Cuma günü saat 14:00 da kadar Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Müdür yardýmcýlarý odasýndan verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9- Ýstekliler tekliflerini, [götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.] 10- Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler Zeynep AYVAZOÐLU Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Müdür. V. (328) MUSTAFA SÜMEN Hiçbir yere uðrayamam, varamam Evlensen de eski tadý bulamam Geline oðlana yanaþamazsýn Baþka evlilerle dolaþamazsýn Bir topluma varýp karýþamazsýn Komþularýn yüz çevirir zamanla Ýtibarýn düþer dostlarý anla Senin gibi olan var ise dinle Eski dostlar bile uzak bakarlar Fýrsat geçse yurt yuvaný yýkarlar Baþýndan geçmeyen bundan ne anlar Doðanýn kanunu böyle geçecek Ecel þerbetini her can içecek Bu dünyada derdiðini saçacak Ali Turab sorma bekâr hâlini Yapraklarý dökük kuru dalýný Felek kýrmýþ kanadýný kolunu Hacýbektaþ Ali Özcivan Halk Ozaný GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 ARAÞTIRMA Tarýmdaki dönüþüm iç dinamiklerin olduðu kadar dýþ dinamiklerin de ürünüdür. Küreselleþme olgusuna paralel olarak çokuluslu þirketler çeþitli mekanizmalarla azgeliþmiþ ülkelerde tarýmý kontrol altýna almaktadýr. Çokuluslu þirketler tarýmda doðrudan yatýrýma girebilmekte ya da tarýmý denetim altýna almak için yerli taþeronlar kullanmaktadýr. Türkiye de de devletle iþbirliði içerisinde çiftçileri girdi, kredi ve pazarlama mekanizmalarýyla kontrol etmektedir. Türkiye de uygulanan neoliberal politikalarla çökertilen tarým sektörü, çokuluslu þirketlerin serbest piyasasý haline getirilmiþtir. Bu amaca ulaþmak için sektörde kamuya ait tarýmsal iþletme ve kuruluþlar ya özelleþtirilmiþ ya da kapatýlmýþtýr. EBK, SEK ve YEMSAN gibi tarýmsal KÝT ler elden çýkarýlarak yerli tekellere peþkeþ çekilmiþtir. Bu þirketlerin kýsa bir süre içerisinde yabancýlarla ortak giriþim kurmalarý ile bu kuruluþlar bir kez daha el deðiþtirerek yabancýlaþtýrýlmaya baþlanmýþtýr. Öte yandan son 15 yýllýk dönemde gerçekleþen krizler sonrasýnda piyasa deðerleri düþen gýda þirketleri, yabancý yatýrýmcýlara oldukça cazip gelmiþ; birçok þirket yabancýlar tarafýndan satýn alýnmýþtýr. 1. Tarým sektöründe yabancýlaþma Tohumculuk Sektörü Tarýmda en önemli girdi tohumdur. Kullanýlan tohumun yüksek verimli, hastalýk ve zararlýlara dayanýklý, ekoloji ile uyumlu olmasý, tarýmsal üretimi belirleyen önemli özelliklerdir. Türkiye de tohumculuðun geliþtirilmesi için baþlatýlan çalýþmalar 1930'lu yýllara kadar gitmektedir yýlýnda çýkarýlan kanunla tohumluk üretim, denetim ve dýþ ticareti Tarým Bakanlýðý nýn izni ve denetimi altýnda alýnmýþtýr lere kadar tohumculuk tümüyle devletin tekelinde kalmýþ; tohum fiyatlarý devletçe belirlenmiþtir yýlýnda tohum fiyatlarý serbest býrakýlmýþ, 1984 yýlýnda "Tohumluk Ýthalatýnýn Serbest Býrakýlmasý" ve 1985 yýlýnda çýkarýlan "Tohumluk Teþvik Kararnamesi" ve bunlarý izleyen politikalarla tohumculuk özel sektöre dayalý bir yapýlanma içine girmiþtir. Bu politikalarýn etkisiyle ülkemizde özel tohumculuk þirketlerinin sayýsý hýzla artmýþ, dünyanýn en büyük tohumculuk þirketleri ülkemizde yatýrým yapmýþlardýr. Ancak bu þirketlerin pek azý ýslah ve adaptasyon çabasý içine girmiþ, çoðunlukla bilinen çeþitlerin çoðaltýlmasý ya da ithalat tercih edilmiþtir. Tohumculuðun özelleþtirilmesi hibrit tohumun yeni bir uluslararasý meta haline gelmesi ile çakýþmýþ, sonuçta Türkiye uluslararasý tohum tekellerinin açýk pazarý haline gelmiþtir (Tümay 1998) yýlýnda çýkarýlan 5553 sayýlý Tohumculuk Kanunu hükümlerinden kamunun tohumculuðun her alanýndan çekilerek bu alaný özel firmalara terk edeceði anlaþýlmaktadýr. Kanunun yetki devri baþlýklý 15. maddesine göre; kamu üretim, sertifikalandýrma, ticaret ve denetim yetkilerini kurulacak olan tohumculuk birliðine (gerçekte ise buna hakim olacak çokuluslu þirketler ve onlarýn yerli taþeronlarýnýn egemenliðine) devredebilecektir li yýllarda tohumluk pazarýnýn büyüklüðü 80 milyon dolar olarak tahmin ediliyordu. Ticari tohumluk hacminin 400 milyon dolara ulaþtýðý günümüz Türkiye'sinde tohum pazarýnýn yüzde 40'ý özel tohum þirketlerinin elinde. Özellikle hibrit sebze, ayçiçeði, mýsýr ve patateste özel þirketlerin payý yüzde 100 lere ulaþtý. Büyük bölümü yabancý ortaklý, çoðu da yalnýzca tohum ithalatý yapan 250'yi aþkýn tohumculuk þirketi mevcut. Ýhtiyaç duyulan tohumun en az üçte biri ithal ediliyor. Sebze tohumlarýnda dýþa baðýmlýlýk oraný yüzde 85'e çýkýyor. Patatesin neredeyse tümü ithal tohumla üretiliyor. Sertifikalý hububat tohumluðunun ise ancak yüzde 25'i üretilebiliyor. Mýsýr tohumluðunda Monsanto yüzde 10, Pioneer yüzde 72 lik bir paya sahip. Pamukta Monsanto ve Bayer in aðýrlýðý toplam yüzde 80 düzeyine ulaþýyor. Pioneer in Cargill ile iþbirliði içerisinde olduðu düþünüldüðünde Türkiye mýsýr piyasasýnda iþgal ettiði yer daha kolay anlaþýlýr. Ancak asýl tehlike kamunun yetkilerini tohum birliklerine ve özel þirketlere devretmesi. Böylesi bir tohum piyasasý, özel þirketlerin lisans saðlayýcýlýðý altýnda ABD, Ýsrail, Ýspanya ve Fransa gibi ülkelerin tarým þirketlerinin doðrudan belirleyicisi olduðu bir yapýya bürünecek (Express Dergi, 2009/05). Kimsayal Gübre Piyasasý Kimyasal gübreler, bitkilerin besin gereksinimi karþýlamak amacýyla mevsimsel olarak kullanýlan, tarýmsal üretimde tek baþýna yüzde 40 verim artýþý saðlayabilen girdilerdir. Türkiye gübre piyasasýnda üretici olarak toplam 5 sermaye grubuna baðlý 7 kuruluþ faaliyet göstermektedir. Sektörde yer alan kamuya ait kuruluþlarýn (TÜGSA? ýn baðlý ortaklýklarý Gemlik Gübre ve Samsun Gübre ile ÝGSAÞ) özelleþtirilmeleri 2005 yýlýnda tamamlanmýþ ve kamunun üretici olarak varlýðý sona ermiþtir. Özelleþtirmeler sonrasý iki yeni grup, Yýlyak Yakýt Pazarlama Tic. A.Þ. Gemlik Gübre hisselerini, Yýldýz Entegre Aðaç San. ve Tic. A.?. ÝGSAS hisselerini ve Kütahya Gübre varlýklarýný satýn alarak sektöre girmiþ, sektörde yer alan Toros Gübre, Samsun Gübre hisselerini alarak kurulu kapasitesini artýrmýþtýr. Üretim kapasitesi 5.3 milyon ton/yýl olan Türkiye gübre sanayii iç pazara yönelik olarak kurulmuþ olup, iki ana mal (kompoze ve TSP) dýþýnda kurulu kapasitesi iç talebi karþýlayamaz durumdadýr. Son 10 yýllýk ortalamalara göre, kimyasal gübre tüketiminin yaklaþýk yüzde 55 i yerli üretimle karþýlanýrken yüzde 45 i ithalatla karþýlanmaktadýr. Fiilen ithalat yapan firma sayýsý 15 dolayýndadýr. Ayrýca yerli gübre üreticileri de üretmedikleri gübre cinslerini ya da üretebilmelerine karþýn ithal etmeyi daha ekonomik bulduklarý gübreleri ithal etmektedirler. Ýthalatýn tamamýna yakýný Rusya, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerden yapýlmaktadýr. Gübrenin baþlangýç hammaddeleri doðalgaz, fosfat kayasý ve potas tuzu; ara maddeleri amonyak, nitrik asit, sülfürik asit, fosforik asittir. Maliyetlerin yüzde i hammadde maliyeti olup; yukarýda sayýlan girdilerin yaklaþýk yüzde i ithalat yoluyla saðlanmaktadýr. Çünkü Türkiye, kimyasal gübre üretimde kullanýlan hammadde kaynaklarýna sahip deðildir. Dolayýsýyla Türkiye de gübre sanayii ithal girdilere baðýmlý bir endüstridir. Bu çerçevede, iç piyasadaki gübre fiyat deðiþimlerini uluslararasý piyasadaki gübre ve hammadde fiyatlarý; döviz kur deðiþmeleri ve gübre tekellerinin kâr hýrsý belirlemektedir. Tarým Ýlaçlarý Piyasasý Türkiye de tarým ilaçlarý pazarýnýn büyüklüðü yaklaþýk olarak 350 milyon dolar olup; yýllýk ortalama ilaç tüketimi 33 bin tondur. Tarýmsal ilaçlarýn yaklaþýk yüzde 40 ý Akdeniz (Adana, Mersin, Antalya) ve Ege (Ýzmir) bölgelerinde tüketilmektedir. Tarým ilacý kullanýmýna ürün bazýnda bakýldýðýnda; yüzde 40 lýk payla pamuk ve hububat ilk sýrayý almakta, onu yüzde 27 lik paylarla turunçgiller, üzüm, meyveler ve yüzde 16 lýk payla sebzeler izlemektedir. Türkiye aktif madde açýsýndan dýþa baðýmlý olup; tarým ilacý imalatýnda kullanýlan girdilerin yaklaþýk yüzde 90 ý ithal edilmektedir. Yerli firmalar aktif maddeleri ithal ederek jenerik ilaç üretmektedirler. Tarým ilaçlarý pazarýnda yüzde 22 lik payý ile Hektaþ ilk sýrayý almakta, onu Bayer ve Syngenta izlemektedir. Bu üç firmanýn pazardaki payý yüzde 65 i bulmaktadýr. Hektaþ, dünya tarým ilaçlarý sektörünün önemli þirketleri arasýnda yer alan DuPont, Makhteshim-Agan, FMC, Chemtura, Sipcam ve Agrichem in Türkiye daðýtýcýsýdýr. Ayrýca pazarda ithalat yoluyla ilaç saðlayan 350 dolayýnda þirket bulunmaktadýr. Tarým Makineleri Piyasasý Traktör, tarýmsal üretimde modern üretim teknolojilerinin kullanýlma olanaðýný saðlayarak verimliliði artýrmakta ve maliyetleri düþürmektedir. Türkiye de traktör üretiminin tarihi 1955 yýlýna kadar gitmektedir. Türkiye 1949 dan itibaren traktör ithal ediyordu. Bu nedenle ilk üretimin yapýldýðý 1955 te traktör parký 40 bin adede ulaþmýþtý de kurulan ve ilk yýlý hazýrlýklarla geçiren Türk Traktör bir sonraki yýl üretime baþlamýþtýr. Traktör satýþlarýnda yýldan yýla büyük dalgalanmalar olmaktadýr. Bunun en önemli nedeni, izlenen destekleme politikalarý ve deðiþken iklim koþullarýndan dolayý çiftçi gelirinin yýldan yýla büyük deðiþiklikler göstermesidir döneminde tarýmsal gelirdeki artýþla birlikte traktör talebinde de artýþ yaþanmýþ; 1994 yýlýnda 23 bin traktör satýlýrken, 1998 yýlýnda bu sayý 49 bine yükselmiþtir. Ancak 17 Aðustos 1999 depreminden sonra traktör talebi olaðanüstü bir þekilde düþmüþtür yýlýndaki traktör satýþý 19 bin adede ulaþabilmiþtir kriz yýlýnda 11 bin; 2002 yýlýnda ise yalnýzca 7 bin adet traktör satýlabilmiþtir yýlýnda 40 bin adede ulaþan traktör satýþlarý 2008 de 27 bin adet olarak gerçekleþmiþtir. Yaþanan küresel kriz baþta olmak üzere, çiftçinin borçlu olmasý, girdi ve ürün fiyatlarýndaki dengesizlik nedeniyle alým gücünün iyice daralmasý gibi faktörlerin etkisiyle, 2009 yýlýnda traktör üretimi ilk altý ayda yüzde 60 tan fazla daralmýþ; iç pazardaki daralma, firma bazýnda yüzde seviyelerine ulaþmýþtýr. Türkiye traktör pazarý uzun yýllar pazar paylarý birbirine oldukça yakýn iki üretici þirket tarafýndan kontrol edilmiþtir. Bunlarda ilki, Koç Grubu ile Hollanda merkezli CNH Global NV'nin ortaklýðýnda faaliyetini sürdüren Türk Traktör 2007 yýlýnda %48 lik bir pazar payýna sahipti. Ayný yýl Massey Ferguson lisansýyla üretim yapmakta olan diðer üretici þirket Uzel Makine nin pazar payý ise yüzde 37 olarak gerçekleþmiþti (Uzel Grubu, 2008 yýlýnda AGCO ya ait Massey Ferguson traktörlerinin üretim ve daðýtým lisansýný kaybetmesi nedeniyle faaliyetine ara vermiþtir). Bu þirketlerin yaný sýra, daha düþük pazar paylarýna sahip Alçelik (Tümosan), Hattat, Erkunt da traktör pazarýnda faaliyetlerini sürdürmektedir. Tarým Bankacýlýðýnda Yabancýlaþma Merkez Bankasý verilerine göre; 2009 yýlý Mart ayý itibariyle Türkiye de bankacýlýk sektöründe faaliyet gösteren 49 bankanýn 32 si mevduat bankasý, 13 ü kalkýnma ve yatýrým bankasý, 4 ü ise katýlým bankasýdýr. Mevduat bankalarýndan yalnýzca 3 ünün sermayesi kamuya aittir (Ziraat Bankasý, Halk Bankasý ve Vakýflar Bankasý). Ancak kamu bankalarý özelleþtirme tehdidi altýndadýr. 31 Aralýk 2008 tarihli Resmi Gazete de yayýmlanan Avrupa Birliði Müktesebatýnýn Üstlenilmesine Ýliþkin Türkiye Ulusal Programý na göre, Özelleþtirme vizyonu çerçevesinde önümüzdeki dönemde, devletin bankacýlýk alanýndan tamamen çekilmesi hedeflenmektedir. Bu programýn uygulanmasý halinde Türkiye de kamu bankasý kalmayacaktýr lý yýllarda birçok ülkede uygulanan neoliberal politikalarla yabancý bankalarýn þube açmalarýna ve banka kurmalarýna imkân tanýyan düzenlemeler, azgeliþmiþ ülkelerde yaþanan bankacýlýk krizleri, uluslararasý sermaye akýmlarý, teknolojik yenilikler özellikle azgeliþmiþ ülkelerde yabancý bankalarýn sektördeki payýnýn önemli ölçüde artmasýna yol açmýþtýr. Türkiye de de, özellikle liberalizasyon sürecinden sonra yabancý banka giriþleri artmýþtýr. Bunda 1989 yýlýnda sermaye hareketlerinin serbestleþtirilmesi ve uluslararasý ticaretin artmasý etkili olmuþtur (Apak ve Tavþancý, 2008). Bankacýlýk sisteminde yabancýlaþma süreci, ekonomik krizin yaþandýðý 2001 yýlýndan itibaren ivme kazanarak günümüze kadar süregelmiþtir. Tablo 1, ülkenin öz kaynaklarý ile kurulmuþ bankalarýn son yýllarda yabancýlarýn eline geçtiðini göstermesi açýsýndan önem taþýmaktadýr. Gelinen noktada ödenmiþ sermayedeki paylarý esas alýndýðýnda, yabancý hissedarlarýn aktif büyüklüðü içindeki payý 2009 yýlý Mart ayý itibarýyla yüzde 25,3 olarak gerçekleþmiþtir. Öte yandan, yüzde 16 olan halka açýk paylar içindeki yabancý paylarý da eklendiðinde bankacýlýk sektöründeki yabancý payý yüzde 41,3 düzeyine ulaþmaktadýr (TCMB, 2009). Oysa AB ülkeleri bankacýlýðýn ulusal sermayenin elinde kalmasý için uðraþ vermektedirler. Bu nedenle yabancýlaþma oraný Almanya da yüzde 5, Ýtalya da yüzde 8, Ýspanya da yüzde 10, Hollanda da yüzde 11, Danimarka da yüzde 17, Avusturya ve Fransa da yüzde 19, Yunanistan da yüzde 20 dolayýndadýr. IMF kontrolündeki ülkelerde bankacýlýk sektöründeki yabancýlaþma oraný dikkat çekicidir. Bu oran Estonya da yüzde 100, Çek Cumhuriyeti nde yüzde 95, Slovakya da yüzde 93, Meksika da yüzde 82, Macaristan ve Polonya da yüzde 65, Arjantin de yüzde 48, Peru da yüzde 47 ve Þili de yüzde 42 düzeyindedir (Uzunlu, 2007). Türkiye bankacýlýk sektöründe yabancý sermayeye üst sýnýr getirilmesinde geç kalmýþtýr. Mevcut koþullar devam ettiðinde sektör aþama aþama yüzde 70 lere varan oranda yabancýlaþacaktýr. Tablo 2 den görüldüðü gibi, 2008 yýlýnda kullanýlan toplam kredinin yüzde 45 i Ziraat Bankasý, yüzde 15 i tarým kredi kooperatifleri, yüzde 8,2 si Ýþ Bankasý, yüzde 7,9 u Denizbank, yüzde 5 i Halkbank, geri kalaný ise diðer bankalar tarafýndan kullandýrýlmýþtýr. Bu durumda kredilerin yüzde 60 ý Ziraat Bankasý ve tarým kredi kooperatifleri, yüzde 40 ý da diðer bankalar tarafýndan kullandýrýlmýþtýr. Bunlardan Denizbank ve Finansbank yabancý sermayeli bankalardýr. Kamu bankalarý (Ziraat Bankasý, Vakýfbank ve Halkbank) ve yerli özel sermayeli Ýþ Bankasý dýþýndaki diðer tüm bankalarýn deðiþen oranlarda yabancý hissedarlarý bulunduðu göz önüne alýndýðýnda, tarým bankacýlýðý alanýndaki yabancýlaþma tüm çýplaklýðýyla ortaya çýkmaktadýr (Günaydýn, 2009). (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Bursa Þubesi) = TABLO 2 Tarým Kredilerinin Bankalara Göre Daðýlýmý BANKA ADI Milyon TL % Milyon TL % Milyon TL % T.C. Ziraat Bankasý , , ,8 Tarým Kredi Koop , , ,3 Türkiye Ýþ Bankasý 536 6, , ,2 Denizbank 512 6, , ,9 Halkbank 391 4, , ,3 Akbank 350 4, , ,1 Yapý- Kredi Bankasý 339 4, , ,0 Garanti Bankasý 473 5, , ,8 Þekerbank 400 4, , ,5 Vakýfbank 175 2,1 12 0, ,2 T. Ekonomi Bankasý , ,7 Finansbank 108 1, , ,6 Fortis Bank 61 0,7 73 0, ,7 GENEL TOPLAM , , ,0 TABLO 1 Bankacýlýk Sisteminde Yabancýlaþma Süreci TARÝH BANKA ADI YABANCI ORTAK ORTAKLIK (%) 2001 Demirbank HSBC (Ýngiltere) Koçbank Italiano (Ýtalya) Site Bank Millennium BCP (Portekiz) T.EkonomiBnk. BNP Paribas (Fransa) 42, Dýþbank Fortis Bank (Belçika) 89, YapýKredi Bnk. Koçbank-UniCredito 57, Garanti Bankasý General Electric Capital Corp. (ABD) 25, Bank Pozitif(C Bank) Bank Hapoalim (Ýsrail) Finansbank National Bank of Greece (Yunanistan) 89, Denizbank Dexia (Belçika-Fransa) 99, Akbank Citibank (ABD) Þekerbank Bank Turan Alem Group (Kazakistan) Tat Bank Merill Lynch Eur. Asset Hold. Inc (ABD) Tekfenbank Eurobank EFG (Yunanistan) MNG(Turkland)Bank BankMed ve Arab Bank (Ürdün) Oyakbank ING Bank (Hollanda) Turkish Bank National Bank Of Kuwait (Kuveyt) Türkiye Finans The National Comm. Bank (S. Arabistan) 60 Kaynak: Günaydýn (2009) BirGün Devam Edecek

5 »Merhaba, bir süredir Ýstanbul Bienali ile ilgili bir araþtýrma yürütmek amacýyla Türkiye de bulunduðunuzu biliyoruz. Bu çalýþmanýn çerçevesinden biraz söz eder misiniz? Asýl ilgi alaným Ýstanbul Bienali nin mali kaynaklarýný araþtýrmak. Dünya çapýnda bildiðimiz diðer bienallerle karþýlaþtýrýldýðýnda, Ýstanbul Bienali nin, mali yapýsý itibariyle kendine has bir durumu var. Neredeyse tamamen özel kaynaklarla, sponsorluklarla düzenleniyor, bunu söylerken de hem kiþisel hem de kurumsal sponsorluktan söz ediyorum. Ýstanbul Bienali ile ilgili olarak esas ilgimi çeken mali kaynaklarýnýn bu özel yapýsý: neden böyle, nasýl iþliyor ve bu durumun bienal üzerinde bir etkisi var mý?»peki, Ýstanbul Bienali ni ziyaret ettiðiniz zaman, bu mali tabloyu yansýtacak bir farklýlýk sezinlediniz mi? Ýstanbul Bienali nin diðer bienallerden farklý bir yönü olduðunu düþünüyor musunuz? Ýstanbul Bienali yýllar boyunca çeþitli dönüþümlerden geçti. Ama hepsinde dikkat çekici olan çok fazla kurumsal logo kullanýlmasýydý bienal mekânýna girerken gördüðünüz tüm o þirket logolarý... Diðer bienallerde de destekleyen kurumlarýn logolarýna rastlarsýnýz ama bunlar büyük oranda Arts Council London gibi, Oslo daki Office for Contemporary Art gibi kamu kaynaðý kullanan kurumlardýr. Þirket logolarý da vardýr ama Ýstanbul Bienali nde olduðu kadar çok görmezsiniz bunlarý. Aslýnda daha önce, Brezilya da, Barcelona da, Norveç te ve hatta Tayvan da, araþtýrmamdan söz ettiðim konuþmalarda verdiðim bir örnek vardý: 2003 yýlýnýn bienal kataloðu sayfa boyunca sponsor reklamlarý, bazýlarý tek sayfa olarak basýlmýþ, bazý sayfalarý ise birkaç þirket paylaþýyor tabii tam olarak hangi þirketin ne kadar katkýda bulunduðunu bilmiyorum ama bütün sayfayý kullanma hakkýna sahip þirketlerin daha çok para verdiklerini tahmin ediyorum. Katalogda tam olarak fark edilmiyor ama powerpoint sunumu olarak ekranda gösterince daha dikkat çekici oluyor. Sayfayý her çevirdiðinizde izleyiciler, Ah! Bir tane daha mý varmýþ? demekten kendilerini alamýyorlar. Ýstanbul Bienali bu açýdan diðerlerinden farklý. Bu sunumda dikkat çekici bir nokta daha vardý: Japanese Tobacco International þirketinin 2003 yýlýnda bienal sponsoru olmasý. Çünkü Avrupa da birçok yerde, tütün þirketlerinden para alýnmaz. Bu da Ýstanbul Bienali nin farklý olduðu noktalardan biri.»bu yöndeki özelleþmenin kültür alaný açýsýndan nasýl sonuçlarý olacaðýný düþünüyorsunuz? Daha genel bir anlamda, galiba þöyle bir þey. Örneðin 2003 yýlýnda JTI ýn sponsor olmasý konusunda insanlar þunu düþünebilirler: Bunda yanlýþ olan bir þey yok, bu kurum bir katkýda bulunuyor, bu ülkede insanlarýn büyük bir kýsmý zaten sigara içiyor. Ama bienalin açýlýþýnda bu þirket ayný zamanda devasa yemekli bir parti verdi, VIP sayýlan kiþiler için; masalarýn üzerinde sigara paketleri vardý, tabii o dönemde kapalý mekânlarda sigara içmek yasak deðildi, burada bulunan kiþiler zaten sigara içen kiþiler, ne önemi var diye düþünülebilir. Þimdi bunun mümkün olup olamayacaðýný bilemiyorum tabii, sigara yasaðýndan sonra. Ama etik olarak sorulmasý gereken soru þu: Neden bu þirket bu tür bir etkinliðin asýl sponsoru olmak için bir servet harcýyor? Çünkü bir imaj problemi var. Sanata yatýrým yapmalarýnýn nedeni, sanatýn bir tür yücelmeyi, insan türünün veya insan aklýnýn yükselmesini temsil etmesi, toplumda sanatýn böyle görülmesi. Tüm ülkeleri bilmiyorum tabii ama örneðin Ýngiltere de tütün þirketleri veya silah satýþý yapan þirketler sponsor olarak kabul edilmez. Tate Gallery de böyle bir düzenleme var örneðin. Yine Güney Afrika da apartheid rejiminin sürdüðü dönemde, burada önemli çýkarlarý olan þirketler kabul edilmezdi. Çünkü zannediyorum, sanatýn burjuva toplumunda her zaman ayrýcalýklý bir yeri oldu, dolayýsýyla kiþisel olarak bu fikre inanç duyulmasýndan baðýmsýz olarak, serginin bunu yansýtmasý gerekiyor. Bienal iþ hayatýnýn bir parçasý olmamalý, bienali taþýma iþini üstlenen bir kurumun iþi sanat etkinliði düzenlemek olabilir veya güncel kültür hayatýna katkýda bulunmak, ama bir þirketin adýný parlatmak deðil. Bunu yaptýðýnýzda bienal olarak konumunuzdan ödün vermiþ olursunuz.»özelleþtirmenin Türkiye de kültür alaný kabul edilebilecek baþka dallarda da etkileri olduðunu düþünüyor musunuz, bu yönde bir gözleminiz oldu mu? Yükseköðrenimde, devlet üniversiteleri ile özel üniversiteler arasýndaki fark beni özellikle çok þaþýrttý, örneðin bir devlet üniversitesine gittiðimde altý kiþinin bir odada çalýþtýðýný gördüm. Tayvan da ilköðretimde görevli öðretmenlerin paylaþtýklarý odalar gibi. Ayrýca, devlet üniversitelerinde çalýþan kiþilerin, özellerde çalýþanlarýn üçte biri kadar maaþ aldýklarýný duydum. Özel üniversitelerde öðrencilerden alýnan paranýn yüksekliði de beni çok þaþýrttý. Herhalde söylememin sakýncasý yoktur, emeklilik geliri dýþýnda hiçbir gelirleri olmayan bir aile tanýyorum ama oðullarýný özel bir üniversiteye göndermek için 20 bin lira bulmalarý gerekiyor. Düþük gelirli kiþiler hayata zaten dezavantajlý olarak baþlýyor. Ýyi bir eðitim þansýna sahip olmamalarý da bu durumu yeniden üretiyor ki, bu kabul edilebilir bir þey deðil. Türkiye ye gelmeden önce kitabýmýn burada okuyucularýnýn olmasý beni þaþýrtmýþtý. Çünkü Türkiye benim için neredeyse tamamen yabancý bir ülkeydi ve kitabým ilk olarak Türkçeye çevrildi. Bu sefer daha uzun zaman kalma fýrsatým oldu ve kültürün özelleþtirilmesi meselesinin neden ilgi çektiðini anladým. Daha gelmeden de özel sektörün önemli bir yer tuttuðunu hissediyordum. Sýradan insanlara çok fazla söz hakký tanýnmýyor ve özel sektör daha dengeli bir þekilde daðýtýlmasý gereken kaynaklarýn önemli bir kýsmýný kullanýyor. Buraya geldikten sonra koþullarýn Tayvan dakinden de zor olduðunu gördüm, orada insanlar devlet üniversitelerine gitmeyi tercih eder. Bu, iyi bir iþ bulmalarý ve iyi para almalarý açýsýndan önemlidir. Akademisyen olarak da devlet üniversitesinde çalýþanlar daha iyi kaynaklara sahiptir, daha iyi maaþ alýrlar ve harç farklarý da buradaki kadar derin deðildir.»bu yýlki bienal hakkýndaki genel izleniminiz nedir? 2003 yýlýndan beri Ýstanbul a bienalleri görmeye geliyorum, bu gördüðüm dördüncü bienal. Uçakta THY nýn dergisinde bienal ile ilgili haberi gördüðüm zaman meraklandým, bu bienalin þimdiye kadar gerçekleþtirilen en politik bienal olduðunu söylüyordu. Diðer üç seferden farklý olarak, burada daha uzun kalma fýrsatým olduðu için bütün videolarý görmeye çalýþtým. Bu kesinlikle oldukça politik bir bienal. Bu arada... Ýnsanlar bienale oldukça milliyetçi bir bakýþ açýsýyla yaklaþýyorlar. Geçen günkü konuþmam sýrasýnda birisi Ýstanbul bienallerinin çekim merkezi olmasýný ünlü küratörlerin davet edilmesine baðladý, Hou Hanru veya Dan Cameron gibi. Ama bence bienalin çekim merkezi olmasý, Ýstanbul dan kaynaklanýyor, insanlar burada zaman geçirmek istiyorlar, gerçi gördükleri de ancak Ýstanbul un romantik bir imgesi oluyor. Sýradan insanlarýn yaþadýðý sýradan Ýstanbul deðil bu. Geçenlerde yine bir özel üniversiteye gitmek için elli dakikalýk bir otobüs yolculuðu yaptým ve gördüðüm yerler göze hiç de hoþ görünmüyordu, kesinlikle turistlerin görmek isteyeceði yerler deðildi, zor bir yolculuk oldu benim için ve her gün o yolu gidip gelmek hiç de kolay deðil. Ýstanbul Bienali nin yolu buralardan geçmiyor. Bienalin politik olmasýna geri dönecek olursak, her zaman politik sanat ile ilgili çekincelerim var. Politik sanat ne yapabilir? Bu yýlki bienal de en politik bienal olabilir, ama sonrasýnda ne yapabilir? Toplum ile ilgili genel bir eleþtiri geliþtirebilir mi veya bienalin kendi misyonu ile ilgili bir eleþtiri getirebilir mi? Üstelik duydum ki, bienal için çalýþanlar günde 35 TL alýyor. Politik bir bienal olma iddiasýndaysanýz, insanlara makul bir ödeme yaparsýnýz; 9 saatlik bir çalýþma için 35 TL ödenmesi, hüzünlü bir þekilde ironiktir. Bu benim politik sanatla ilgili çekincem. Hepimiz sanatýn politik olmasýný istiyoruz ama genellikle bir sergi, seyirlik bir gösteri olarak kalýyor. Politik sanattan ne bekleyebiliriz? Eminim ki küratörler de sanatçýlar da bu çabalarýnda samimiler, ama onlar için, kendi bulunduklarý durumu eleþtirmek mümkün mü? Veya -güç simsarlarý demek istemiyorsak, þöyle diyelim- küratörler, sanatçýlarýn kariyerleri konusunda oldukça ciddi biçimde söz sahibiler, peki kendi içinde bulunduklarý konumu eleþtirebilirler mi? Yine sponsorluklarla düzenlenen bir bienalde, kendi sponsorlarýný eleþtirebilirler mi?»kitabýnýzýn ve buradaki çalýþmalarýnýzýn nasýl karþýlandýðýný düþünüyorsunuz? Geçen hafta Bilgi Üniversitesi nde bir konuþma yaptým ve yaklaþýk doksan-yüz kiþi geldi, gurur duydum. Konuþmadan sonraki tartýþma bölümü de oldukça uzun sürdü, konuþmayý düzenleyenler de çok memnun oldular. Yalnýz konuþmanýn sonunda birisi özel üniversitelerin kamudaki imajlarýyla ilgili sorunlar yaþadýklarý zamanlarda böyle ortamý hareketlendirecek, yeniden güven tesis edecek ve gazetelere yansýyacak konuþmalar düzenlendiðinden söz etti. Böyleyse, doðrusu bunun bir parçasý olmuþ olmak üzdü beni. Ama ne yapabilirdim ki, konuþma bitmiþti [gülmeler]. Ayný þekilde insanlar kitabýmý okuduklarýný ve ders kitabý olarak okuttuklarýný söylediklerinde gururum okþanýyor doðrusu. Ama kitabýmýn kültür yönetimi bölümlerinde bir ders kitabý olarak kalmasýndan da endiþe duyuyorum. Bu kitap, eðer sponsorluk elkitabýna dönüþür ve halihazýrdaki sistemin eleþtirisine hizmet etmezse çok üzücü olur, kitabýn yazarý olarak benim için. Tabii yazar olarak kitabýn nasýl okunacaðý üzerine bir söz hakkým yok, biliyorum ama, kitabýmýn okuyucularýn Türkiye deki durum üzerine de düþünmelerini saðlamasýný, sistemin deðiþmesi için küçücük de olsa bir katký sunmasýný -bu nasýl ve ne kadar küçük olursa olsundiliyorum. Araþtýrmaya gelince, þu ana kadar herkes çok arkadaþça davrandý bana, herkes yardýmcý olmaya çalýþtý elinden geldiðince. Bir istisna dýþýnda: IKSV Genel Müdürü Görgün Taner. Bunu nasýl söyleyeceðimi tam bilemiyorum ama þu ana kadar yaptýðým en zor görüþmeydi. Ýnsanlarýn bilgi vermek istemedikleri, cevap vermekten kaçýndýklarý durumlar her zaman olur. Ama burada durum tam böyle deðildi. Bu kadar tepeden bakan, erkek-egemen, þovenist ve hatta ýrkçý diyeceðim bir konuþma tarzý ile daha önce hiç karþýlaþmadým. Yüzüme bakarak parasý olmayan, çevrede dolaþarak aptalca sorular soran Çinli bir kadýn olduðumu, araþtýrmalarýmý dedikoduya dayandýrdýðýmý söyledi. Ýki þey yapabilirdim: bu hakaret karþýsýnda odadan çýkýp gidebilirdim veya kalýp iþimi sürdürmeye çalýþabilirdim, ikincisini yapmayý tercih ettim [uzunca bir sessizlik]. Bir akademisyen, araþtýrmacý veya gazeteci karþýsýnda özellikle çok nazik olmanýz gerekmez, ancak asgari bir nezaket çerçevesi vardýr, insanlarýn yüzlerine karþý aptalca sorular sorma diyemezsiniz, bu düþünülemez bile. Daha önceki araþtýrmalarýmda yüzlerce kiþiyle konuþtum, büyük þirketlerin, vakýflarýn yöneticileri, koleksiyonerler, gazeteciler ama bu kadar kaba davranan hiç olmadý. Bilmiyorum, bir erkek veya Batýlý bir erkek olsaydým, baþýma böyle bir þey gelir miydi? Bu kadar önemli bir görevde böyle birinin olmasýný da anlayamýyorum. Sonuç olarak Türkiye yi seviyorum, Ýstanbul u seviyorum ama bu tür bir þeyi tolere etmem mümkün deðil, ben iþimi yapmaya çalýþýyorum. BirGün

6 Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, yaptýðý açýklamada, Nevþehir'de çevre kirliliði ile köklü bir þekilde mücadele yapýlmasý amacýyla baþlatýlan çalýþmalar çerçevesinde hazýrlanan Nevþehir Atýk Su Arýtma Tesisi projesinin tamamlanmasýna yönelik yapýlan harcamalarýn, yüzde 75 inin, AB'nin karþýlýksýz hibe yardým fonundan karþýlandýðýný söyledi. Geliþmiþ Avrupa ülkelerinde olduðu gibi bu alanda son teknolojik yöntemlerin uygulanacaðý Türkiye'nin en önemli Atýk Su Arýtma Tesislerinden biri olacak Atýk Su Arýtma Tesisinin merkez ilçeye baðlý Nar beldesinin Burgaz mevkiinde 40 bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulduðunu belirten Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, tesisin yapým çalýþmalarýnda sona yaklaþýldýðýný kaydetti. Ünver, Nevþehir kent merkezinin yaný sýra Nevþehir'in merkez ilçeye baðlý Göre,Uçhisar ve Nar beldeleri ile Nevþehir'in merkez ilçeye baðlý Çardak ve Güvercinlik köylerinin de atýk sularýnýn arýtýlacaðý tesiste, Kaba Izgaralar, Giriþ Pompa Ýstasyonu, Ýnce Izgaralar, Kum ve Yað Tutucu,Havalandýrma Havuzu, Çöktürme Havuzu,Klor Binasý,Ýdare Binasý,Otopark,Blower Binasý,Trafo Binasý ve Çamur Depolama gibi ünitelerinin yer aldýðýný ifade etti. 'Çevre Sorununa Etkili Çözüm' Belediye Baþkaný Hasan Ünver, çevresel bazda en temel sorunlardan birini oluþturan atýk sularýn, Atýk Su Arýtma Tesisi ile arýtýlmýþ hale gelmesinin,türkiye'nin 1050 kilometrelik uzunluðu ile en uzun nehri konumundaki Kýzýlýrmak'ýn Nevþehir bölümünde yeraltý ve yerüstü kirliliðinin de önüne geçileceði gibi, tarýmsal sulamada kullanýlacaðýný vurguladý. Ünver, tesisin aktif bir þekilde çalýþmasýyla arýtýlan su ve çýkan çamurun, bölgede sebze ve meyveler için etkili bir gübre özelliðinde olmasýyla da önemli bir potansiyel güç oluþturacaðýný ifade ederek,atýk Su Arýtma Tesisi'nden elde edilecek çamurun tarým arazilerinde gübre olarak kullanýlmasýnýn ise tesisin hizmete kazandýrýlmasýnýn ardýndan yapýlacak bilimsel çalýþmalardan sonra sonuçlandýrýlabileceðini sözlerine ekledi. Kent Haber Baþvurular, tebliðin resmi gazete de yayýmlanmasýndan itibaren 15/10/2009 tarihine kadar Ýl/Ýlçe Tarým Müdürlüklerine yapýldý. Yayýmlanan Teblið gereði, 2009 yýlýnda alternatif ürün olarak patates ve solanaceae familyasýna ait bitkiler ile toprak parçasý taþýyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dýþýndaki bitkisel ürünleri yetiþtiren veya nadas uygulayan çiftçiler, Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre ÇKS ye kayýtlý olmak þartý ile dekar baþýna 99 TL. destekleme ödemesi yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Ýl/Ýlçe Tarým Müdürlüðünde görevli teknik personellerce, çiftçiler tarafýndan üretim sezonu içerisinde yetiþtirilen tarýmsal ürünler çýkýþý sonrasýnda tarla kontrolleri yapýlmýþ ve baþvuru sahibi çiftçilerin ürün ve arazi bilgilerinin ÇKS ye veri giriþleri yapýlmýþtýr. Alternatif ürün destekleme ödeme baþvurularýna; Acýgöl, Avanos, Derinkuyu,Gülþehir,Ürgüp ve Merkez Ýlçeden çiftçi müracaatlarý alýnmýþtýr. Baþvurular sonunda;acýgöl Ýlçesinden 29 kiþiye 408,972 da alan için ,24 TL, Derinkuyu Ýlçesinden 891 kiþiye ,533 da alan için ,72 TL, Merkez Ýlçeden 934 kiþiye ,298 da alan için ,55 TL, Ürgüp Ýlçesinden 222 kiþiye 5.286,920 da alan için ,09 TL, Gülþehir Ýlçesinden 1 kiþiye 8,150 da alan için 806,85 TL ve Avanos Ýlçesinden 1 kiþiye 20,979 da alan için 2.076,92 TL olmak üzere, Toplam 6 Ýlçeden kiþiye ,852 da telafi edici ödemeye esas alan için, ,37 TL destekleme ödemesi yapýlacaktýr. Nevþehirtarým.gov.tr Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir'in Gülþehir ilçesinde Kýzýlýrmak nehrine balýk avlamaya giden balýkçýlar, dev bir yayýn balýðý ile karþýlaþtý. Bölgede uzun yýllar balýkçýlýkla uðraþan Hüseyin Genç (43) ve arkadaþlarý tarafýndan olta ile yakalanan 1 metre 40 santim boyundaki ve 42 kilogram aðýrlýðýndaki yayýn balýðý, güçlükle nehirden çýkartýldý. Nehirden çýkarýlan balýk, getirildiði Nevþehir'deki bir balýk satýþ merkezinde tezgaha konularak satýþa sunuldu. Balýk almak için iþyerine gelen vatandaþlarve çevreden geçen öðrenciler dev balýk karþýsýnda þaþkýnlýklarýný gizleyemedi. Dev balýðý parçalayarak kilogramý 13 TL'den satacaklarýný kaydeden Hüseyin Genç, 42 kilogram aðýrlýðýndaki balýðýn 100 kiþiyi doyurmaya yeteceðini Kent Haber DÝJÝTAL SÝSTEMLER Otomatik kaþe Logolu kaþe Ýmza kaþesi Düz ve Oval kaþe Cep kaþeleri Kaþeler kendi imalatýmýzdýr OKUL ÇANTALARI Defter, Kalem,Silgi ve tüm okul kýrtasiye ihtiyaçlarý uygun fiyatlarla HER MARKA FOTOKOPÝ, FAX, YAZICI Kartuþ ve Tonerleri Sarf Malzemeleri HACIBEKTAÞ

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı