TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 1526 29 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ"

Transkript

1 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Gezi Parký eylemcilerine yönelik baþta 'çapulcular' olmak üzere yaptýðý benzetmelere bir yenisini ekledi ve bu kez 'kemirgenler' dedi. Konuþmasýnda Gezi Parký eylemlerine de deðinen Erdoðan, esnafýn eylemler sýrasýndaki tavrýný olumlu bulduðunu vurguladý. Gezi Parký eylemcilerine kemirgen benzetmesi de yapan Erdoðan þöyle konuþtu: Hükümetle olan meselesini Türkiye ekonomisini çökertmek suretiyle halletmek isteyenlerin 76 milyonun içinde bulunduðu geminin tabanýna delik açmaya çalýþan zavallý kemirgenlerden hiçbir farký yoktur. AVM'DE BÝRÝNCÝ Erdoðan bu sözleri söylerken Gezi Direniþi'nin Taksim'e Topçu Kýþlasý, rezidans ve AVM yapýmýna karþý baþladýðýna ise diðinmedi. AKP döneminde kentlerin en deðerli alanlarý AVM yapýlýrken bunda en büyük zararý küçük esnaf görüyor. Taksim Gezi Parký direniþiyle dayanýþma eylemleri sürecinde, Ankara da polis tarafýndan vurularak yaþamýna son verilen ETHEM SARISÜLÜK ün katlediliþinin 40. günü dolayýsýyla 26 Temmuz günü Ankara da Emek ve Demokrasi Güçleri bir anma gerçekleþtirdi. ETHEM SARISÜLÜK ün vurulduðu yerde, saat: 18:00 de baþlayan anma 19:15 e kadar sürdü. ETHEM SARISÜLÜK anmasý dolayýsýyla Taksim Gezi Parký Direniþi nde katledilenlerden ETHEM SARISÜLÜK, ABDULLAH CÖMERT, MEHMET AYVALITAÞ, ALÝ ÝSMAÝL KORKMAZ ile Lice de jandarma tarafýndan vurulan MEDENÝ YILDIRIM ýn aileleri sabahýn erken saatlerinde Ankara da buluþtular. Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Ankara Þubede, saat: 09:00 da biraraya gelen aileler burada kahvaltý yaparak dertleþtiler. Sonra TBMM ye geçerek burada CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin AYGÜN le birlikte gerçekleþtirdikleri basýn toplantýsýnda katillerin yargýlanmasýný ve AKP hükümetinin istifasýný talep ettiler. Nevþehir'de kurulan vakfýn amacý ise þöyle belirlendi : "Anadolu kültürünü, Türk kültürünü ve Hacý Bektaþ Veli kültürünü yurt dýþýnda ve yurt içinde araþtýrmak, incelemek ve tanýtmak. Hacýbektaþ tarihin derinliklerinden gelen Anadolu'nun çok önemli kültür ve turizm merkezlerinden birisidir. Kültür mirasý MÖ 5 binli yýllara kadar dayanmaktadýr. Söz konusu kültür varlýklarýný, gün ýþýðýna çýkartýlmamýþ olanlarýný bilimsel yaklaþýmla araþtýrýp insanlýðýn ilgisine, bilgisine ve yararlanmasýna sunmak. Kültür ve tabiat varlýklarýmýzýn korunmasýný saðlamak. Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýný Destekleme Projesi (KKYDP) kapsamýnda Alet-Ekipman Alýmlarýnýn Desteklemesi baþvuru sonuçlarýnýn Aðustos ayý içerisinde açýklanacaðý bildirildi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Okan Yýlmaz yaptýðý açýklamada, bu yýl 9. etabý düzenlenen 2013 yýlý Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Projesi nin, Alet Ekipman... "Çaðdaþlarýndan yüz bulmuþ budala tarihçiler þunu yazsýnlar varsýn: Bu ilginç ozanýn hiç de ilginç olmayan bir yaþam öyküsü var." Mayakovski'nin Doðuþu "Yýldýz, nedir bu üþenme parýldamaktan Kutlamayacaksan eðer doðuþunu bir insanýn yalnýz þeytan olmaz mý yýldýz övüp ululadýðýn?" Yaþadýðýmýz topraklar, yaþanmýþlýklarla dolu bir birikimi insanýn doðasýna bir kara kutu gibi yerleþtiriyor. Yüzlerce yýla dayanan bu yaþanmýþlýklar, duyularýmýzda yolculuðunu sürdürürken aklýmýzla da bitmeyen bir savaþý devam ettiriyor. Hepimiz bu savaþýn hem esiri, hem de kahramanýyýz. Devamý 5 DE Nevþehir Belediyesi tarafýndan yürürlükteki 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanununun gerekliliklerinin aralýksýz yerine getirildiði belirtildi. Nevþehir'de son günlerde baþýboþ köpeklerin artýþ gösterdiði ve durumun kamuoyunda rahatsýzlýk meydana getirdiði yolunda...

2 Türkiye açýsýndan iþsizlik temel sorunlardan biri olmaya devam ediyor sonrasýnda ateþi iyice yükselen iþsizlik AKP li yýllar boyunca iki haneli rakamlarýn içinde/kýyýsýnda dolaþtý. DÝSK-AR olarak 1990'lý yýllarla AKP li 2000'li yýllarý karþýlaþtýran bir rapor yayýnlamýþtýk, yýllarý ile yýllarý iþsizlik oranlarýnýn dikkate alýndýðý raporda iþsiz sayýsý 2000'li yýllarda 1990'lý yýllarýn 2 katýný aþtýðý ortaya çýkmýþtý yýlý döneminde ortalama iþsiz sayýsý umudu kesik olduðu için ya da diðer nedenlerle iþe baþlamaya hazýr olup da iþ aramayan ve bu nedenle iþsiz sayýlmayanlar da dahil edildiðinde, 2 milyon 142 bin iken, bu sayý döneminde ortalama 4 milyon 305 bin düzeyindeydi. Umutsuzlarla birlikte iþsizlik oraný da ilgili dönemde 1990'lar için ortalamada yüzde 9,3 iken, 2000'lerde yüzde 17 idi. Ýþsiz sayýsýnýn cumhuriyet tarihi rekoru kýrdýðý 2009 yýlýnda bu oran yüzde 20,6'ya ulaþmýþtý. Bir baþka çarpýcý veri ise üniversite ve yüksekokul mezunu iþsizlerle ilgiliydi yýllarý için ortalama yükseköðrenim mezunu iþsiz sayýsý 121 bin iken, yýllarý için 342 bindi. Nisan 2013 Hanehalký Ýþgücü anketi sonuçlarý üzerinden yaptýðýmýz hesaplamaya göre iþsiz sayýsý 4,5 milyonun üzerinde. Üniversiteli iþsiz sayýsý 500 binleri zorluyor. Yani iþsizliðin krizi devam ediyor. Bu süreçte ekonomik krizi en derin biçimde yaþayan AB ülkeleri ile Türkiye yi kýyaslamak hükümet ve onun kontrolündeki kitle iletiþim araçlarý açýsýndan son derece cazip. Oysa bu ülkelerle ciddi yapýsal farklýlýklarýmýzýn olduðu bir gerçek. Ýþgücüne katýlým oranlarý, tarýmsal istihdamýn toplam istihdamdaki yeri karþýlaþtýrma yapmayý oldukça zorlaþtýrýyor. Türkiye de çalýþma çaðýndaki her iki kiþiden sadece biri çalýþma hayatýnýn içinde. AB ülkeleri için ise bu oran yüzde 71,2. Türkiye de çalýþmak isteyenlerin ve istihdam edilenlerin oraný (iþgücüne katýlým) AB-27 ortalamasý kadar olsaydý, Türkiye 11 milyondan fazla kiþiye daha ilave iþ yaratmak zorunda olacaktý. Bu kiþilerin iþ bulamamasý veya kendi iþini kuramamasý halinde iþsizlik oraný yüzde 30'larýn üzerine çýkacaktý. Tablo iç açýcý deðil Mevcut verilerle de bir karþýlaþtýrma yapalým. Krizi aðýr bir biçimde yaþayan AB ülkeleri açýsýndan Mayýs 2013 için iþsizlik oraný ortalama yüzde 11. Türkiye de tarýmdýþý iþsizlik (daha gerçekçi bir karþýlaþtýrma için bu rakamý almayý tercih ettim) ise yüzde 11,5 düzeyinde. 11 AB ülkesi bu deðerin üstünde. 17 ülke ise bu deðerin altýnda. Avusturya da bu oran yüzde 5. Deniz COÞAN Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Gezi Parký eylemcilerine yönelik baþta 'çapulcular' olmak üzere yaptýðý benzetmelere bir yenisini ekledi ve bu kez 'kemirgenler' dedi. Konuþmasýnda Gezi Parký eylemlerine de deðinen Erdoðan, esnafýn eylemler sýrasýndaki tavrýný olumlu bulduðunu vurguladý. Gezi Parký eylemcilerine kemirgen benzetmesi de yapan Erdoðan þöyle konuþtu: Hükümetle olan meselesini Türkiye ekonomisini çökertmek suretiyle halletmek isteyenlerin 76 milyonun içinde bulunduðu geminin tabanýna delik açmaya çalýþan zavallý kemirgenlerden hiçbir farký yoktur. AVM'DE BÝRÝNCÝ Erdoðan bu sözleri söylerken Gezi Direniþi'nin Taksim'e Topçu Kýþlasý, rezidans ve AVM yapýmýna karþý baþladýðýna ise diðinmedi. AKP döneminde kentlerin en deðerli alanlarý AVM yapýlýrken bunda en büyük zararý küçük esnaf görüyor. Son raporlara göre 2012'de dünyada en çok alýþveriþ merkezinin açýldýðý 5. þehir Ýstanbul yýlý için de Alýþveriþ Yatýrýmcýlarý Derneði verilerinden yaptýðý belirlemeye göre, özellikle son on yýlda sayýlarý hýzla artan söz konusu büyük alýþveriþ merkezlerinin (AVM) bulunduðu il sayýsý mart sonu itibariyle 54 e, toplam AVM sayýsý da 299 a ulaþtý. Türkiye de kiþi baþýna 106 metrekare AVM alaný düþüyor. AVM'LER YOK EDÝYOR Bu arada TESK Baþkaný Bendevi Palandöken in açýklamasýna göre, ülke genelinde zincir süpermarket sayýsý da 13 bin 415 e ulaþtý. Daha önce çarþý ve pasaj dükkanlarýnda gerçekleþen perakende ticaret, AVM lerde toplanýrken, kentlerin geleneksel dokusundaki deðiþim ve çarpýk geliþme de hýzlandý. Kentsel dokuyu bozan ve perakendeci küçük esnafýn varlýðýný tehdit eden AVM lerin, Batý ülkelerindeki gibi kent dýþýnda yapýlmasýna yönelik yasal düzenleme 15 yýldýr gündemde olmasýna raðmen hayata geçirilemedi. AVM ler, halkýn ortak kullaným alaný olan ve nefes almasýný saðlayan yeþil alanlar ve meydanlarý yok ettiði gibi, kent ekonomisi ve demografisinin en önemli unsurlarý olan küçük maðaza ve iþ yerlerinin yok olmasýna yol açýyor. Alýþveriþ Merkezi Yatýrýmcýlarý Derneði ile Akademetre Research tarafýndan oluþturulan AVM Ciro Endeksi, 2013 Nisan ýnda 2012 nin ayný ayýna göre yüzde 6.5 lik artýþ gösterdi. Tüm ürün kategorilerinde ciro endeksi yükseldi. Ýstanbul ciro endeksi, yüzde 6.6 artarak 130 puana, Anadolu da ciro endeksi ise yüzde 6.5 artarak 132 puana ulaþtý. YÜZ BÝNLERCE ESNAF MESLEÐÝ BIRAKTI Bu arada TESK istatistiklerine göre son 8 yýllýk dönemde dönemde toplam 1 milyon 137 bin 698 esnaf, iþ yapmayý býrakarak sicil kaydýný da sildirdi. Sicil terkini yapan esnaf gruplarýnýn baþýnda bakkallýk, bayilik, büfecilik, kahvecilik, kýraathanecilik ve internet kafe iþletmeciliði, minibüsçülük, taksicilik, kadýn ve erkek kuaförlüðü, nakliyecilik ve nakliye komisyonculuðu, kamyonculuk, kamyonetçilik, lokantacýlýk, pazarcýlýk, servis aracý iþletmeciliði geliyor. *** 'Gammazlýk yapmayýn' Baþbakan Erdoðan, esnafýn, ahilik geleneðine sahip olduðunu iþaret ederek, bir esnafý için gammazlýk, kibir ve hasedin felaket olacaðýný vurguladý. Erdoðan ýn, Kastamonu daki konuþmasýnda tencere-tava çalanlarýn komþularý tarafýndan þikayet edilmesi yönündeki sözlerine karþýn esnafa ispiyonculuk anlamýna gelen gammazlýk yapmayýn uyarýsýnda bulunmasý dikkat çekti. Kaynak:BirGün Dünya ile bir karþýlaþtýrma yaparsak ise sevimsiz tablo daha da belirgin hale geliyor. Türkiye de iþsizlik oraný 101 ülkenin 64 den daha yüksek. Yani AB ile kýyaslayarak baþarý öyküsü yazmanýn hiç bir anlamý yok. Türkiye açýsýndan iþsizlik sorunun en önemli boyutunu eðitimli kadýnlara karþý iþgücü piyasasýnýn ördüðü duvarlar oluþturuyor. Ýnsanlarýn iþ talep etmesi kadar, iþ bulup bulamamasý, bulduðu iþin niteliði de önemli. Bu anlamda kadýnlarýn ve gençlerin iþgücü piyasalarýnda yaþadýðý zorluklar gözardý edilmemeli. Sonuç olarak Türkiye açýsýndan iþsizlik kronik bir sorun. Hükümet istihdam stratejisini, iþsizlik oranlarýný TÜÝK in dar tanýmlamasýnýn içinde görünmez kýlmak üzerinden kurguluyor. Ýþsizlikle deðil, onun görünür biçimleri ile mücadele etme gayretinde. Güvencesiz, kuralsýz, geçici çalýþmayý yaygýnlaþtýrarak, Ne iþ olsun yaparým kategorisini hakim bir istihdam biçimi haline getirerek, iþsizlik sorunu ortadan kalkmaz, olsa olsa hasýr altý edilir. Sokaktaki huzursuzluk ise artmaya devam eder. Kriz koþullarýnda bu huzursuzluðun baþkaca patlamalara yol açacaðýný tahmin etmek ise hiç de zor deðil. (BirGün) Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýný Destekleme Projesi (KKYDP) kapsamýnda Alet-Ekipman Alýmlarýnýn Desteklemesi baþvuru sonuçlarýnýn Aðustos ayý içerisinde açýklanacaðý bildirildi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Okan Yýlmaz yaptýðý açýklamada, bu yýl 9. etabý düzenlenen 2013 yýlý Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Projesi nin, Alet Ekipman alýmlarýnýn desteklemesi müracaat dosyalarýnýn ilçe müdürlüklerinden teslim alýnarak, Nevþehir Gýda, Tarým Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ne teslim edildiðini belirtti. Alet ekipman desteði bazýnda Ýl merkezi ve Ýlçelerden toplam 808 üreticinin baþvuruda bulunduðunu kaydeden Yýlmaz, baþvurularýn müdürlükleri bünyesindeki Ýl Proje Yürütme Birimi Komisyonu tarafýndan, 20 gün içerisinde Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarý Destekleme Programý kapsamýnda, Makine ve Ekipman Alýmlarýnýn Desteklenmesi hakkýndaki 2013 / 27 sayýlý tebliði ve uygulama rehberindeki belirtilen kriterler doðrultusunda deðerlendirmeye alýnarak, hibe desteði almaya hak kazanan üreticilerin isim listelerinin internet sitesinde yayýnlanacaðýný açýkladý.

3 RTE nin Gezi direniþinin kuyruk acýsý dinmek bilmiyor.çapulcu dedi, yatýþmadý, kendisi inanmadý. Kim böyle kafa tutup karizmasýný çizebilirdi? Birileri daha olmalýydý, alttan alta oyan...kim olabilirdi? Washington dan süklüm püklüm dönmüþtü. Eline Diktatörün Psikolojisi kitabýný armaðan olarak tutuþturmuþlardý. Obama ya Türkiye de iþlerin iyi gitmediðine dair raporlar mý gidiyordu? ABD, Yeni Osmanlýcýlýk tan hazzetmiyordu. Ama içeride homurtular artýyordu. Ýþ dünyasý ne ekonominin gidiþinden emindi ne de sistemin geleceðinden. Baþkanlýk diye tutturuyordu, doðum tarzýndan, doðacak çocuk sayýsýna, milletin içkisinden inancýna, giyim kuþamýna kadar her þeyi bir tornaya sokmaya çalýþýyordu. Gidiþat iyi deðildi. KOMPLO Bunlar ABD ye, AB ye eli ulaþanlarca kýsýk sesle de olsa dillendiriliyormuþ demek ki...yoksa niye böyle celallensin? Niye Gezi Parký deyince hemen aklýna Koç Üniversitesi, orada kesilen aðaçlar gelsin? Niye Koç un Yapý Kredisi nin en büyükler arasýnda olduðu bankalar gelsin, niye Gezi direniþçilerine kapýsýný açan Koç Divan Oteli gelsin ve yataklýk yaptýlar diye öfke patlamasý yaþasýn? 19 Temmuz da bu köþede yazdým; Alternatif arayýþýna RTE den ekonomik þantaj baþlýðý ile...kim ki, biat etmiyor, açýktan ya da örtülü direniyor, alternatif yaratmaya baþlýyor, artýk RTE nin hedef tahtasýnda. Bunu yaparken yine maðdurum da maðdurum türküsünü dilinden düþürmüyor. Tribündeki seçmenine büyük güçlerin, içeriden, dýþarýdan kendisine komplo kurduklarý mesajýný servis ediyor durmaksýzýn. Sýrtýnda 350 milyar dolar dýþ borç yükü olduðuna, o krediye bankacýlýk sisteminin aracýlýk ettiðine aldýrmadan bankalarý sömürgenler diye niteliyor. Kredi kartlarýyla halký sömürdüklerini ekliyor. Koroya bakanlarý da katýlýyor. Sanayi Bakaný Ergün, cep telefonlarýna gönderilen SMS lerle para týrtýklandýðýný, nedense, bugün hatýrlýyor. AKP ye komploolar kuran bu büyük güçlere genel salvolar yavaþ yavaþ özele iniyor. Ýlk hedef Koç Grubu oldu nitekim. OPERASYON Önceki gün Koç Grubu'nun amiral gemisi Tüpraþ a diðer enerji kuruluþlarý Aygaz ve OPET e Maliye müfettiþleri ve polis ekipleri tarafýndan vergi ve kaçak akaryakýt denetimleri baþlatýldý. Mahkeme kararý ile 24 Temmuz da yapýlan baskýna 20 polis ve akaryakýt uzmanlarýnýn katýldýðý bildirildi. Enerji Piyasasý Denetleme Kurumu (EPDK) yetkilileri Bu denetim rutin deðil, bizim dýþýmýzdadýr açýklamasýnda bulunmalarý, icraatýn siyasi özünü açýða çýkarmaya yetiyordu.. Koç Grubu na ait þirketlere yapýlan baskýnýn ardýndan Borsa Ýstanbul da (BÝST) hisseler günü düþüþle tamamlarken, hisselerdeki düþüþ ertesi gün de devam etti. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada, Gezi olaylarý ile vergi incelemeleri arasýnda kesinlikle bir iliþki yoktur dese de, sen onu külahýma anlat cevaplarý alýyordu. Benzer bir denetimle Aydýn Doðan ýn Petrol Ofisi nin nasýl sindirildiði, giderek satýþa zorlandýðý akýllardaydý. Ama hedefteki Koç tu ve devir baþka devirdi. Neden Koç, sorusuna gelince...doðrusu AKP rejiminde Koç, koç gibi büyüdü ama yetmedi; ters giden bir þeyler ve itiraz vardý. AKP iktidara geldiði 2003 sonunda Koç un satýþlarý 11 milyar dolardý. Sürekli büyüdü Koç, Tüpraþ ý özelleþtirmeden, Yapý Kredi yi Çukurova dan aldý. Küresel krizden etkilenilen 2009 dýþýnda hep yükseldi ve 2012 de cirosu 47 milyar dolarý geçti.. Yüzde 56 sý enerji ve otomotivde, yüzde 21 i finansta, yüzde 23 ü de öteki þirketlerde olmak üzere 82 bin çalýþana çýktý istihdamý. Ama Koç için iyi giden, Türkiye için iyi gitmiyordu. Ýstanbul rantýna odaklý inþaat serüveni ile nereye kadar gidilebilirdi? Toplumu sürekli geren kutuplaþtýran çok kimlikliliðine, çok kültürlülüðüne sürekli meydan okuyup tornadan geçiren kibirli bir iktidarla patlama yaþamadan daha ne, nereye kadar gidebilirdi? Belli ki bu sorular daha yüksek sesle sorulmaya, içeride alternatfiler aramaya, dýþarýda ilgili mercilere aktarýlmaya kadar vardýrýldý. Bunlarýn RTE nin kulaðýna gitmemesi mümkün mü? Gitti elbette ve Aydýn Doðan a uygulanan sindirme operasyonu için bu kez Koç seçildi. Bakalým ne olacak? Koç un borsadaki hisselerinin yüzde 80 i yabancýlarda. Onlara bu olanlar nasýl açýklanacak, çekilirlerse ne olacak? TÜSÝAD, kurucusu Koç ile dayanýþacak mý, dýþarýnýn, özellikle Koç Ailesi ile çok yakýn baðlarý olan ABD nin tavrý ne olacak? Hayýrlýsý, inþallah!... Kaynak:Yurt Gazetesi Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL CHP Ýstanbul Milletvekili, Türk Halk Müziði sanatçýsý Sabahat Akkiray ve CHP Kahramanmaraþ Milletvekili Durdu Özbolat ile Bayram Aydoðmuþ, Rýza Baþ, Ruhan Selçuk, Güllizar Cengiz, Memet Çamur, Emrullah Çetin, Hüseyin Çetin, Bennur Durmuþ, Ali Erdoðan, Metin Feyzioðlu, Dönsel Güler, Miyase Ýlknur, Behçet Karabacak, Dilek Karabacak, Mustafa Karabacak, Turan Karakaþ, Selvi Özen, Mürsel Öztürk, Þahlan Öztürk, Ali Aydýn Sarýçoban, Hülya Ercan sarýçoban, Ali Naki Selmanpakoðlu, Oktay Selmanpakoðlu, Ali Rýza Selmanpakoðlu, Döndü Þentürk, Hüseyin Þentürk, Miktat Þentürk, Murat Taþdemir, Feyzullah Torun, Demet Erdemir Yeþiltaþ, Ýrfan Hüseyin Yýldýz, Muharrem Yýlmaz, Cemil Zengin tarafýndan Hacý Bektaþ Veli Kültür Turizm ve Üniversite Vakfý kuruldu. Vakfýn kurulmasýna iliþkin ilan Resmi Gazete'de yayýmlandý. Nevþehir'de kurulan vakfýn amacý ise þöyle belirlendi : "Anadolu kültürünü, Türk kültürünü ve Hacý Bektaþ Veli kültürünü yurt dýþýnda ve yurt içinde araþtýrmak, incelemek ve tanýtmak. Kapadokya bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uçhisar beldesindeki tarihi Uçhisar Kalesi artýk gece de gezilebilecek. Nevþehir'in Uçhisar Beldesi Belediye Baþkaný Osman Süslü, yaptýðý açýklamada Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancý turistlerin en çok ziyaret ettiði merkezlerden biri olan ve günümüzden 5 bin yýl öncesine kadar uzanan köklü bir tarihe de sahip olan Uçhisar Kalesi'nin gündüz saatlerinin dýþýnda, gecede yerli ve yabancý turistler tarafýndan ziyaret edilebilmesi amacýyla çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Süslü, Hititler döneminde koruma amaçlý olarak kullanýlan ve 1960'lý yýllara kadar da bölge insanlarýnýn gerek normal yaþam ve gerekse de depo olarak yararlandýðý Uçhisar Kalesi nin 179 metre olan yüksekliði ile de bölgenin en büyük peribacasý olduðunu ifade etti. Kaledeki turizm hareketinin sadece gündüz deðil, gece de devam etmesi düþüncesinden restorasyon ve aydýnlatma çalýþmalarý gerçekleþtirdiklerini ve çalýþmalarýn 200 bin TL lik bir harcama ile 2 hafta önce tamamlandýðýný belirten Süslü, proje kapsamýnda kalenin içinde ve çevresinde iyileþtirme çalýþmasý yaptýklarýný ve kalenin zirvesine kadar çýkan merdivenleri doðal dokuya uygun ahþaplardan yeniden düzenlediklerini açýkladý. Merdivenlerin çevresinde ve kalenin zirvesinde güvenlik þeritleri de oluþturduklarýný ifade eden Süslü, son olarak kalenin merdivenlerini ve diðer çýkýþ noktalarýný aydýnlattýklarýný söyledi. Daha önce yerli ve yabancý turistler tarafýndan akþam saat ye kadar gezilebilen kalenin yapýlan çalýþmalarýn ardýndan bundan böyle gece saat Hacýbektaþ tarihin derinliklerinden gelen Anadolu'nun çok önemli kültür ve turizm merkezlerinden birisidir. Kültür mirasý MÖ 5 binli yýllara kadar dayanmaktadýr. Söz konusu kültür varlýklarýný, gün ýþýðýna çýkartýlmamýþ olanlarýný bilimsel yaklaþýmla araþtýrýp insanlýðýn ilgisine, bilgisine ve yararlanmasýna sunmak. Kültür ve tabiat varlýklarýmýzýn korunmasýný saðlamak. Kültürel mirasýn korunma ve yaþatýlmasýnda bilimsel yaklaþýmla halkýn aydýnlatýlmasýný saðlamak, halkýn katýlýmýna öncülük etmek, tarihi ve kültürel yapý ile turizmi canlý tutmak için gerekli önlemleri almak. Yurdumuzda eðitimin öneminin her geçen gün artmasý ve ihtiyaçlarýn Avrupa standartlarýna göre varlýðý dikkate alýndýðýnda Hacýbektaþ'da "Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi' ile önemli bir eksikliðin tamamlanmasýna ve her alanda, her seviyede eðitim kurumlarý oluþturulmasýna katký saðlamak." a kadar gezilebileceðini söyleyen Süslü, bu sayede kalenin ziyaretçi sayýsýnda da ciddi bir artýþ yaþanmasýný beklediklerini vurguladý. Süslü, "Kaleyi her yýl yaklaþýk 200 bin turist ziyaret ediyor. Ziyaretçilerimizden sürekli olarak kalenin aydýnlatýlarak gece de ziyarete açýlmasý yönünde öneriler aldýk. Bu kapsamda baþlattýðýmýz çalýþmalar 2 hafta önce tamamlandý ve kaleyi a kadar turistlerin ziyaretine açýk hale getirdik. Ýlk izlenimler oldukça iyi. Bu durumun ziyaretçi sayýsýný ciddi oranda artýracaðýný düþünüyorum" diye konuþtu. Kaynak:Nevþehir Gazete

4 Leyla Erbil in yazýsýndan duyulan ilk nota, insanýn düþtüðü sakatlanýþlara, yabancýlaþmaya, körleþmeye iþaret çakmak isteyen bir siren sesidir. Bu sesin duyulmasý içindir baþkaldýrý." Leyla Erbil i 19 Temmuz 2013 günü kaybettik. Mahmut Temizyürek in 9 yýl önce Varlýk Dergisi nde (Mart 2004) Leyla Erbil için kaleme aldýðý yazýsýný yayýnlýyoruz. * * * Leyla Erbil, doðru bildiði bir edebiyat pratiðini elli yýldýr sürdürüyor. Yola çýktýðý edebi deðerler uðruna, kendi deyimleriyle sevimsiz, oyun bozan, delilikle haþýr neþir olmayý göze almýþ; yadýrganmak ile anlaþýlmak arasýndaki o uzun, o yýldýrýcý mesafeyi de. Ýmla iþaretlerine müdahale eden bir yazarsýnýz (1) saptamasýna þu yanýtý veriyor: Belki de tersine, yetersiz imla iþaretleri, gramer, dil benim beynime müdahale ediyor? (Benim bazý insanlarým) oyun bozan olarak Türk Dil Kurumu'nun imla kurallarýna baþkaldýrýyorlar... (...) Bildiðiniz gibi imla kýlavuzlarý normal (!) insanlar tarafýndan normal insanlara önerilir. O vakit (normal sayýlmayanlarýn) dünyasýna uygun birtakým iþaretler icat ederek (...) normal insanlar için yapýlmýþ olan iþaretlere müdahale ediyorum! Daha önce baþka yazarlar neden böyle düþünmemiþ de bana býrakmýþlar bu iþi bilmem. Çünkü bu gibi yenilikler insaný sevimsiz kýlar. Özellikle deliliði, düþseli, bilinçdýþýný anlatan yazarlarýn bunu gerçekleþtirmeyi akýl etmesi gerekirdi. (...) Adý gelecekte belki de "Leyla iþaretleri" (!) olarak dünya dolayýmýna geçecek olan göstergelerim gerçekleþtirildi! (...) Bundan sonra bol bol deli söylemleriyle haþýr neþir olma olanaðý bulacaðým demektir! Bir de, ilk kitabý Hallaç taki Bilinçli Eðinim I adlý öyküden (yayýmlanýþ tarihi 1959 dur) bir alýntý: (...)(P)aranýz vardý da niçin aldýnýz (çaldýnýz demek istiyor MT) o çocuk donunu, rica ederim bunu anlatýn bana. Önce bunu, kendimin de bilemeyeceðini söyleyerek yansýtmayý düþündüm. Ardýndan bana en doðru geleni, ÖYKÜ UÐRUNA KÝÞÝYÝ SONUNA DEK GETÝRME DENEYLERÝNDE bulunduðumu, kolayca önüne geçilir atýlganlýklarýma bile bu yüzden hiç ket vurmadýðýmý, böylece bireyi, insaný KENDÝMDE SINAMA ya KISTIRMA ya uðraþtýðýmý söyleyecek oldum. Caydým ama, alt yaný bir polisti iþte: OLGULARIN BENÝ DEÐÝL BENÝM OLGULARI YÖNETTÝÐÝMÝ söyledim ona. (...) (O)laylara karþý koymakla kiþi hem kendi özgürlüðünü bi ölçü içinde- elinde tutmuþ oluyor, hem de BEN den önce yanlýþ mý, doðru mu olduðunu irdeleyemediði bir düzenin içinde suçlu bir baþkaldýrma örneði vererek ötekileri de etkiliyor, uyarýyor. Böylece diye ekledim, geleceðe karþý sorumluluðunu koyuyorum ortaya. Bi sorumluluk kalýplaþmamýþ, donmamýþ bi sorumluluk mösyö. (...) Yeniden kýstým gözlerimi alkolden kýpkýrmýzý olmuþ burnunu süzdüm, döndüm, sýrtýmý ona doðru iyice sivrilterek yürüdüm. Artýk hiç unutmazdý beni hah hah hahhay! Þu gözlemleniyor: Yazar, kahramanlarýný fýrlattýðý uç durumlara kurmuþ yazý masasýný. Onlarý zorda sýnamak ve kýstýrmak için. Bu demek kendini zorda sýnamak ve kýstýrmak için. Kahramanlarýnýn yaþadýðý durumlarla kendi yazý serüveni arasýnda bir fark yok aslýnda. Yeni imla iþaretlerinin ilk iþaretçisi deðil yalnýzca; edebi bir baþkaldýrýnýn da temsilcisi. Edebi ve toplumsal muhafazayý da kýrmak için çekiçle edebiyat yapýyor, ilk öyküsü Uðraþsýz dan (1956) bu yana. Leyla Erbil in yazýsýndan duyulan ilk nota, insanýn düþtüðü sakatlanýþlara, yabancýlaþmaya, körleþmeye iþaret çakmak isteyen bir siren sesidir. Bu sesin duyulmasý içindir baþkaldýrý. Bu baþkaldýrýyý anlamak için, insanýn yabancýlaþmýþ ve bu yüzden sahtelik, duyarsýzlýk, ruhsal saðýrlýk illetine yakalanmýþ olduðunu kabul etmek gerekir. Leyla Erbil, yerleþik edebi bilinci sarsmak ve deðiþtirmek mi istemektedir? Her edebi yapýt bir baþkaldýrý temsilidir diye düþünenler vardýr. Bu kaný her zaman doðru olmayabiliyor. Þu da açýktýr ki, edebiyata baþkaldýrmayan bir edebiyat, devraldýðý edebi mirasý aynen tekrarlýyor demektir. Erbil ve kuþaðý, (Sevim Burak, Onat Kutlar, Erdal Öz, Orhan Duru, Ferid Edgü, Adnan Özyalçýner, Demir Özlü vd) yenilikler arayan, edebi deneyler ortaya koyan bir kuþaktý. Kendilerinden hemen önce Vüs at O. Bener in yapmak istediðini doðru anlamýþ olan bu kuþaðýn, insan ve toplum hakkýnda tutarlý bir bilinçleri vardý. Ýnsan, kendi içindeki diktatörün bilincinde olmadan, deyim yerindeyse o kiþisel faþizmle hesaplaþmadan, iktidarýn bizzat dilde yapýlandýðýný görmeden iktidarla ya da faþizmle savaþýlmayacaðýna inanan bir bilinçti bu. Bu bakýþla, bireyin yaratýcý özgürlüðünün anlamsýza kadar gidebileceðini edebi ilke sayabilmiþlerdi. Felsefede, psikanalizde ve bilimsel araþtýrmalarda geliþen bireye bakýþtan ilham aldýklarý gibi, bunu asýl edebi biçimlerde zenginleþtirmek gayreti güdülemiþti, Erbil ve kuþaðýný. Gerçeküstücülükten ilham almýþ özellikleriyle savaþ sonrasý Avrupa sýnýn Fransa sahnesinde canlanan sanat ve felsefede etkin olan yeni bakýþlar, özellikle Varoluþçuluk ya da ABD deki Beat Generation gibi avangart yazýnýn temsilcileri, Samuel Beckett, Albert Camus gibi yaþam ve anlam baðlamlarýný sýký sýkýya sorgulayan yazarlarla bir yöneliþ belirmiþti, 1950 li yýllarda. Sorgulayan, kuþkulanan, eleþtirel anlayýþý yeniden canlandýran ideoloji kýrýcý bir özelliði vardý bu edebi yöneliþin. Örneðin, yazar sözü, bu kuþak için, bugün olduðu gibi, kullanýldýðýnda kullananý alay konusu yapan, içi küçülüp çirkinleþene dek boþaltýlan bir sözcük olarak algýlanýyor ve yazar kimliði sorgulanýyordu. Bu kuþak, yazar olma hakkýndan ciddi olarak kuþku duymadan kimsenin yazar olamayacaðýný (Canetti) bilen bir kuþaktý. Yeni bir yazar ahlaký oluþmaya baþlamýþtý Türkiye de ve Leyla Erbil, bu kuþaðýn uçtaki yazarlarýndan biri oldu. O güne kadar yapýlmýþ tanýmlara karþý kuþkucu yaklaþýmý, yerleþik anlayýþlarý yadsýma tutumu ile dikkat çekmekteydi Erbil in yazdýklarý. Okur beðenileriyle ilgilenmiyordu; anlaþýlmamayý, yadýrganmayý göze almýþlardandý. Ustalýkla kurgulanmýþ metinlerarasý iliþkiler, imgeyoðun anlam katmanlarý, yinelendikçe izlekleri pekiþtirilen ifadeler... Ama asýl, anlatýcýnýn huyunun deðiþmesi önemliydi bu metinlerde. Ýnsanla insanýn iliþkisi insanýn kendisiyle iliþkisidir demiþti Marks. Bu sözün edebi açýlýmýný arayan bir yazar kuþaðý doðmuþtu Türkçe de. Edebiyatýmýzýn evriminde önemli bir anlayýþ deðiþimiydi bu. Anlatý biçiminde olduðu kadar, nesne iliþkileri nde bir oynamanýn, nesnelere bakýþ açýsýnda yeni geliþen bir odaðýn belirmesiydi öne çýkan. Yazarýn anlatý nesneleriyle iliþkisinde mesafeler, yazarlýk bilinci ve iradesi, gerçeðin çözümlenmesinde boyutlarýn, seslerin, imgelerin ve baþka iþaretlerin çoðulluðu ve yoðunluðu girmiþti metne. Batýda bu deðiþimi baþlatanlardan birinin sözleri þöyledir: Sanatçý kendi bir epik olayýnýn merkezinde olarak uzun süre düþündüðü zaman (...) duygusal çekim merkezi sanatçýdan ve baþkalarýndan eþit derecede bir uzaklýða varýncaya kadar ilerler ve böylece en basit epik biçiminin lirik edebiyattan geliþtiði görülür. Anlatý artýk katýksýzca kiþisel deðildir. Sanatçýnýn kiþiliði anlatýnýn içine geçer, kiþilerle eylemin çevresinde dirimsel bir deniz gibi akar durur. (2) Erbil in anlatýsýnda, kendisinden ve baþkalarýndan eþit derecede bir uzaklýða varýncaya kadar ilerleyen yazarý görürüz öncelikle. Yazarýn bilincinin, bilinç akýþýnýn ve yaklaþýmýndaki farklýlýðýn kimi kahramanlarýnca da temsil ediliyor olmasý, ben merkezli bir anlatý özelliði taþýmaz. Yeni bir durum vardýr anlatýda. Hallaç taki kahramanýn dediði gibi, ÖYKÜ UÐRUNA KÝÞÝYÝ SONUNA DEK GETÝRME DENEYLERÝNDE bulunmaktadýr yazar. Bunun için ve bu yüzden, kolayca önüne geçilir atýlganlýklarýna bile hiç ket vurmamakta, böylece bireyi, insaný KENDÝNDE SINAMA ya KISTIRMA uðraþýsý vermektedir. Yeni bir irade, yeni bir birey tasarlarken yeni bir edebiyat doðmaktadýr böylece. O birey, týpký yazar gibi, þöyle konuþur: OLGULARIN BENÝ DEÐÝL BENÝM OLGULARI YÖNETTÝÐÝMÝ söyledim ona. Olgularý yöneten birey olma iradesinin hükümsüz kaldýðý yere kadar kullanýlmasý, Ýkinci Yeni þairleri için söylenen Anlamsýza kadar özgürlük sözünü çaðrýþtýrmaktadýr. Edebi iradenin baský altýna alýnmaksýzýn kendini var etmesi gereðine vurgu yapmaktadýr bu önerme, bu þiar. Erbillerin Ýkinci Yeni ile zamandaþ oluþu rastlantý mýdýr? Sanmýyoruz. Erbil ve kuþaðýnýn, Ýkinci Yeni þairleriyle karþýlýklý bir etkileþim yaþadýklarý iki tarafýn metinlerinde de kolayca görülebilir. Ýkisi de öncü atýlýmlar peþindedir. Ýkisi de bireyden çýkar yola. Ýkisi de toplumun ve insanýn açýða çýkmamýþ hallerini kuþatacak bir bilinç arayýþýndadýr. Ýkisi de imgelerin seferberliði konusunda aþkýn deneyler yaparlar. Her türlü rantçý sahteliðe karþý edebiyatý yapýbozum tekniðiyle iþletmektedirler. Kaba maddecilik, ham idealizm ya da gözboyayýcý metafizik oyunlar, bu metinlerde zavallý edebi retoriðin bir parodisi, kimi zaman bir alegori malzemesi olur. Bir bakýma Gerçeküstücülerin çýkýþýna benzer, Erbil in ve Ýkinci Yeni nin çýkýþý. Gerçeküstücülük, gerçeðin ideolojiler tarafýndan baskýlanýþýna karþý bir baþkaldýrýydý. Gerçeðin geleneksel ya da modern anlam kalýplarýyla daraltýlmasýna, bireyin o gerçek üzerindeki etkisinin asla hissedilmemesine karþý bir baþkaldýrý. Bir tür dýþavurumcu bir yazý da denebilir buna. Ayný metin içindeki çok seslilik ve çok üslupluluk da bu özgürlüðün bir parçasý olarak doðmuþtur. Bu haliyle her okura deðil yaratýcý okura, kendisi gibi kuþkucu okura seslenmeyi yeðleyen bir yazýdýr bu. Yazarýn kuþkucu bilinci, ideolojilerin maskesini indirmek için her cümlede içkindir. Kendini kendi retoriðine kaptýrmayan, kendine de mesafe alan, yazar ý da sorgulayan bir yazardýr ayný zamanda. (Cüce, bu yargýya kusursuz bir örnektir.) Bu özelliklere daha birçok örnek katýlabilir. Özetle, Türkçe, toz tutmamak, yað baðlamamak için yine yazarýndan, þairinden baþlayan temizlik hareketine kavuþmuþtur. Türkçeyi kente taþýyan, ya da kentte yaþayan Türkçeyi yeðleyen bir dildi bu. Ayný zamanda zenginleþmiþ, çoðalmýþ ve baþkalaþmýþ bir yazý ve imge alanýydý metinleri. Bu edebiyat, ne yazýk ki, daha sonraki kimi örnekleriyle gerileyen edebiyatýmýzda bugün de birçok bakýmdan avangart bir konumdadýr. Leyla Erbil in edebiyata getirdiði baþka bir özellik daha vardýr: Bu edebi pratik, reel politikayý, bayaðý siyasal ortamý dýþlayarak küçümsüyordu. Edebiyatýn görece özerk yapýsýna baþka bir iktidar amaçlý disiplinin tahakkümünü kesinlikte reddeden bir edebi pratikti bu. Beri yandan ileri politik, psikanalitik ve felsefi yaklaþýmlardan güçlü esinler alan bir edebiyattý Erbil in edebiyatý. Örneðin Marks ýn, örneðin Freud un öngördüðü toplum ve birey tasarýmýný, edebi ilhamýna katmýþ bir yazardýr. Edebiyat yapýþ tarzý Nietzsche nin felsefe yapýþ tarzýna benzer. Þu savý da öne sürmek benim için zor deðil sonrasýnda Batý da geliþen Foucault, Deleuze, Derrida gibi öncekileri; Nietzsche yi, Spinoza yý ve Marks ý yeniden yorumlayan düþünürlerin kimi tezleri, Leyla Erbil in 1950 lerin sonunda yazdýðý kimi öykülerinde içkindir. Buna çarpýcý bir örnek Hallaç taki (1961) Baltýk adlý (Sait Faik e adadýðý bölümdeki) öyküsü ile Michel Foucault un 1975 te yayýmlanan Hapisanenin Doðuþu adlý yapýtýyla bakýþ benzerliðidir. Bu konuyu irdelemek heyecan verici olabilir; Derrida nýn yapýbozum tekniði ile Erbil in metinlerindeki benzerlik... Batýdan referans alarak yazarýmýzý ispatlamak gibi anlaþýlmasýndan korka korka, þunu da eklemek isterim. Nietzsche, Marks ve Freud ilhamlarýnýn Leyla Erbil in metinlerinde içkinliðinin bir ifadesi, ideolojilerin çözünümü üzerine iþleyen þiddetli, bilinçli eðinim dir. Bireyin özgürlüðünden hareket eden özgürlükçü düþüncelerin, ülkemizde önce edebiyat alanýnda yanký bulduðuna da bir iþarettir, Leyla Erbil in yapýtlarý. Kimi zaman alay, kimi zaman ironi teknikleri bu hamleye yardým eder. Leyla Erbil in ironisi, liberal bir ironi deðildir. Hýrçýn, gergin, sert bir ironidir; ideolojik olanýn yüzündeki peçeyi hýþýmla çeken (Eski Sevgili de olduðu gibi), Füsun Akatlý nýn deyimiyle, hýrçýn sesin tizleþmesi biçiminde iþleyen bir ironidir bu. Acýnýn kendini olumlamasýna karþý ve kendine kapanarak idealistleþmesine karþý bu teknikle ideolojik yapýyý bozar. Keza, mutluluðun aldatýcý bilinci de bu teknikle hallaç pamuðu gibi atýlýr. Erbil; Joyce, Woolf ve Foulkner da temsil olunan bilinçakýþý tekniðinin Türkçe de yetkinleþmesini de saðlamýþtýr. Sanat, bir kez daha, olaðanüstü sezgi gücünü ve öngörüsünü, Leyla Erbil in yapýtlarýnda göstermiþtir. Psikanalizin Leyla Erbil edebiyatýna etkisi belirgin bir özelliktir. Bilinçaltý dolayýmlarýnýn iþaretlerini veren çoklu anlatý katmanlarýyla, baskýlamanýn dilde ve davranýþta nasýl dönüþüm geçirdiðine dair imgesel iþaretlerle ve düþlerin yorumunda kullanýlan tekniðin, yani rüyadaki birincil ve ikincil süreçler gibi metnin açýk ve gizli içeriðinin görünümlerinin ustalýkla iþlenmesiyle de belirginleþir psikanaliz etkisi. Bütün bunlar, bilinçli eðinim le(3) metne yansýmaktadýr. Hallaç ta iki öykü adýnýn da Bilinçli Eðinim olmasý ve bu tekniðin sonraki metinlerde de, (en son yapýtý Cüce de örneðin) devam etmesi, Erbil in baþtan sona tutarlýlýkla iþleyen poetik bir yapýsý olduðunu gösterir. Sýnýflarýn tarzlarýnýn, beðenilerinin, tutum ve davranýþlarýnýn, ideoloji-sýnýf iliþkilerinin, bireyde bu çatýþmalarýn yansýmalarýnýn bilinçli bir gözlemle metne gizlenmiþ olmasý, yazarýn toplumsal ve edebi bilincinin boyutlarýný gösterir. Marks ýn öngördüðü eleþtirel düþünce, kendi eleþtirisine de olanak verdiði için, bu yeteneði kullanmaktan asla kaçýnmayan yanýyla devrimcidir. Marks ýn bile yaka silktiði, Marksizmin kimi dogmatik yozlaþmalarý ve baskýcý iktidar buyruklarýna vardýrýlmýþ uygulama ve eðilimleri, Erbil in ironik eleþtirisinden kaçamaz. Bu ironik eleþtirinin sayýsýz örneðini cümlelerde bulabileceðimiz gibi, Tuhaf Bir Kadýn da Bayan Nermin in sosyalizm adýna düþtüðü popülizmin gülünç boyutlarý, Biz Ýki Sosyalist Eleþtirmen öyküsünde keza, sol edebiyat ortamýn kimi tiplerinin gülünç karakterleri, (bunun en son ve çarpýcý örneði Bir kötülük Denemesi nde verilmiþtir) Marksizm adýna yapýlan sahteliklerin yazarýn eleþtirel bilincinden kolay kaçamayacaðýný da gösterir. Karþýlýklý bir çatýþma vardýr burada: Erbil in bu gülünç kahramanlarý da Erbil e karþý direnirler ve onu asla görmezler ya da görmezden gelip susuþ suikastý na uðratýrlar. Cüce, yazarýn Karanlýðýn Günü nde de güçlü bir temsili bulunan yaþamdaki bütünlük arayýþýnýn edebi doruk noktasý olmuþtur. Leyla Erbil, Cüce de, kendisinden baþka bir yaratý ve deðer tanýmayan, konu aldýðý her þeyi kendine benzeten medyanýn yazarý ve edebiyatý hiçliðe varacak düzeye kadar indirgeyen tutumunu, alegorinin çarpýcý örnekleriyle anlatmýþtýr. Bu romanýyla, meselesi olan edebiyatý yeniden gündemimize çaðýrmýþtýr Erbil. Cüce, bütün bir yazarlýk sorgulamasýnýn, yazý ile görselliðin dünyalarýnýn farklýlýðýnýn, yazýnýn özerk dünyasý ile gündemin dayattýklarý arasýndaki iliþkinin çok yönlü, çok katmanlý irdelenmesini baþarmýþtýr. O kýsacýk metinle, zihnin konformizmine, dilin dar kalýplarýna, toplumsal yaþantýlarýn hangi biçimde olursa olsun faþizan yüzüne þaklatmýþtýr eleþtirel düþüncenin kýrbacýný da ilk iþaretini gördüðümüz yazarýn bugün de öncü olmasý ne tuhaf! Yaklaþýk yarým yüzyýl sonra bile onun öncü niteliðini aþan bir yazarýn henüz bu yetkinlikte belirmemiþ olmasý ne tuhaf! Beri yandan, bize ne mutlu ki, onun yazdýðý dilde yaþýyoruz. Ve ne mutlu ki bize, ( biz : Erbilsever ler: normalliðinden bazen kuþkulanan normaller ), Erbil, alýþtýðýmýz iþaretleri bozmaya, böylece sakatlanmýþlýðýmýzý göstermeye, aldanýþlarý ve sahtelikleri teþhir etmeye devam ededuruyor Leyla Þahin, 6 aðustos 1998, Cumhuriyet. (Öðrendiðime göre söyleþi Sýrma Köksal ýndýr. Yanlýþlýkla Leyla Þahin in olmuþ.) 2- J. Joyce. Sanatçýnýn Bir Genç Adam Olarak Portresi, sf De Yayýnevi, 1966 Çev: Murat Belge). 3- Eðinim: Kiþinin bedensel ve ruhsal isteklerini tümünün genel adý (Püsküllüoðlu). BÝA Haber Merkezi

5 Doðrular, yanlýþlar, iyiler, kötüler, yenilgiler ve yengiler tarihi duyularýmýzý þekillendirirken, esarete karþý olan direniþimiz geleceðin duyularýný ve aklýný oluþturmaya devam ediyor. Bir toprak, bir tarihe böyle sahne oluyor. Sahip olmak duygusu bu topraklarý halklarýn akan kanlarýyla sulamasýna neden olurken, diðer yandan olmak duygusu bu yürüyen savaþa karþý isyan geleneðini sürdürüyor. Bizler bütün bunlarýn ürünüyüz. Tek bir insaný anlayabilmek için bu bütünlüðü de algýlamak gerekiyor. Bir insaný bütünlük içinde parantez içine alarak algýlamaya çalýþmak, onu doðasýndan koparmak gibidir. Görebilmenin en saðlýklý hali olduðuna inandýðým bu yöntem, hayattan kopuk bir suni aklýn oluþmasýnýn da koþullarýný ortadan kaldýrmaktadýr. Sahip olmak duygusunun o geniþ pazarýyla mücadelede, insanýn olmak serüveninin o aðýr bedellerini Mayakovski'de de görüyoruz. Mayakovski'yi Rus gelecekçilerinin (Fütüristler) kodlarý içine sýkýþtýrmak ve onu o parantez içinde algýlmaya çalýþmak, büyük haksýzlýk olur. Çünkü bu bakýþ açýsý, O'nun o büyük lirizminin çýðlýðýna karþý saðýr olmak anlamýna gelir. Mayakovski'nin doðduðu yýllarýn ve dünyadaki sanayileþme sürecinin tüm etkileri, O'nun lirizminin çýðlýklarýna bir liman oluyor. Eski düzenin ve yeni dünyanýn özlemlerinin (modernizm) çeliþkileri içinde, baþkaldýrýsýný yaslayabileceði bir sýðýnak gibi oluyor Rus gelecekçiliði. Kafkasya'daki çocukluðunun biriktirdikleri ile hayalini kurduðu yeni dünya yolculuðunun ilk duraðý Rusya oluyor. Gürcistan'daki eski bir kalenin arazisinde bulunan evlerinin zemin katýndaki küçük bir þarap iþliðinde, üzüm çiðniyor insanlar. "Ben yiyorum, onlar içiyorlar. Bedeninin dik açýsýna yaslanýyor kale. Bedenin köþelerinde, toplar için, iniþte toprak iyice çiðnenmiþ. Bedenlerde mazgal delikleri. Bedenler ardýnda hendekler. Ormanlar ve çakallar hendeklerin ardýnda. Ormanlarýn üstünde daðlar. Büyüyordum. En yükseðe týrmanýyordum. Kuzeye doðru daðlar küçüle küçüle gidiyordu. Kuzeyde bir kopma. Düþ kuruyordum. Rusya düþünü. Öyle çekiyordu ki orasý beni." Mayakovski küçük yaþýna raðmen bu hareketleri anlamaya çalýþmasa bile, rüzgar onu safýný belirlemeye doðru götürmektedir. Rusya'daki politik hareketlerle ilgili ilk yasadýþý bildiriler, kýzkardeþinin Moskova'dan dönerken getirdiði coþkun kaðýtlardýr. "Katlanmýþ uzun kaðýtlar veriyor bana gizlice. Þimdi bile aklýmda ilki: "Gitme yoldaþ, gitme kardeþ sefere, Elindeki þu silahý at yere." Bir tane daha var: "... ya da yeni bir yol, Almanlarýn arasýnda anne, kýz, oðlan, kadýn..." (çarýn sözü ediliyor) "Devrimdi bu... Manzumelerle. Manzume ve devrim kafamda birleþmiþti." Babasýnýn ölümü üzerine ailesi ile birlikte Moskova'ya göçerler. Çok küçük yaþta Bolþeviklerle tanýþmasý ve Marksizmden etkilenmesi, O'nu politik hareketlerin içine iter. Daha 15 yaþýndayken tutuklanýr ve hapishaneyle tanýþýr. Mayakovski'nin hapishanedeki süreci, O'nu çok kitap okumaya yöneltir. 11 Ay süren hapishane macerasýndan sonra, dýþarýya çýktýðýnda, O'nu rahatsýz eden sorunlar vardýr. "Bütün yaþamýmý kendi bulduðum tümceler yerine, saðlam kitaplardan tümceler aktarmakla geçiremezdim. Üretmeliydim. Okuduklarým kafamdan boþalýp giderse ne kalýr geriye? Marksist yöntem. Ama bu silah çocuðun eline verilmiþ olmaz mý o zaman da? Sizin gibi düþünenlerle bir iþiniz oldu mu kolaydýr bu silahtan yararlanmak. Ama düþmanlarla karþýlaþtýðýnýzda baþarýsý ne olur, bilinmez. Ne koyabilirim köhne düþünceler karþýsýna? Devrim ciddi bir okul bitirmemi gerektirecek mi bilemem?" Partideki diðer yoldaþlarýn yüksek tahsilli olmalarý, ozanda bir burukluk býrakmýþtýr. Bir gün partideki yoldaþlarýndan birine toplumcu sanat yapmak istediðinden bahseder. Yoldaþ Seryoja "senin gözlerin karnýndan daha büyük" diye cevap verir. Þiir yazma tutkusu onu iyice sarmýþtýr. Ancak bu þiir tutkusunu, nasýl þiire dönüþtüreceðini bilememektedir. Ýçindeki bitmez tükenmez coþkuyu ifade edememesi, onu iyice karamsarlýða itmiþtir. Bu huzursuzlukla "Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu"ndaki derslere katýlmaya baþlar. O günkü rejimin kefilliði olmadan girebildiði tek yer orasýdýr. Kýsa bir süre sonra baðýmsýzlarýn ezilip, taklitçilerin el üstünde tutulduðu ve devrimsel içgüdünün onu da atýlmýþlar arasýna kattýðýný farkeder. Ýçindeki coþkun duygular, O'nda yazma isteði uynadýrsa da, bir türlü cesaret edemez. O'na bu cesareti veren, David Burliyuk olur. "Sretenski bulvarýnda Burliyuk'la buluþuyoruz. Bir iki dize okuyorum ona ve ekliyorum: 'Bir arkadaþ verdi de...' David duruyor. Yüzüme bakýyor. Gür sesle baðýrarak: 'Sizsiniz bunu yazan! Dahi bir ozansýnýz siz!' Hak etmediðim bu sözleri sarfetmesi çok heyecanlandýrýyor beni. Dizeler arasýna gömülüyorum. Beklenmedik bir biçimde ozan olup çýkmýþtým o akþam." Avrupa'daki çalkantýlarýn gerisinde kalmýþ olan Ýtalya'daki tepkiselliðin edebiyattaki sözcüsü olan Filippo Tommaso Marinetti'nin izlediði yolu kendilerine örnek alan Mayakovski ve arkadaþlarý, artýk kendilerine bir ifade biçimi bulmuþlardýr. "David de çaðdaþlarýný geride býrakmýþ bir ustanýn öfkesi var, bende de modasý geçmiþ fikirlerin uðursuzluðuna aklý yatmýþ bir sosyalistin konuþma ustalýðý: Doðdu Rus fütürizmi!" Rus gelecekçileri yaþadýklarý çaðdan ve çaðýn düþ üzerine kurulu yazýnýna karþý tavýr almýþlardý. Þiirin yaþamý daha canlý ve daha iradeli kýlacaðý yerde uyuþturduðunu söylüyorlardý. Aslýnda sanat eleþtirilerinin altýnda toplumsal eleþtiri yatýyordu. Rus gelecekçileri bir çok anlamda devrimciydi. Bu damar, büyük etkisi olan Mayakovski'nin tavrýndan kaynaklanýyordu. Gelecekçiliði þiddetle bezeyen Marinetti'nin tersine Ruslar toplumsal düzenlerinin ruhu bunaltýp yok ettiðine inanýyorlardý. Özgür ve düþsel yaþam ilkelerini, bulunduklarý konjonktürle kýyasladýklarýnda hissettikleri huzursuzluðu gizlemek için ironiyi bir örtü olarak kullanýyorlardý. Akýmýn mistik þiire saldýrýsý, Marks'ýn izinden giden, dinin "halkýn afyonu" olduðunu söyleyen Lenin'in dine karþý olan tavrýnýn sanata yansýmasý gibiydi. Geçmiþi yadsýyorlardý, çünkü çarlýk rejiminin devrime karþý, halkýn dikkatini baþka yönlere çekmek için ileri sürdüðü romantik ve duygusal fanatizme karþý devrimci bir tepki duyuyorlardý. Akýmýn çýkýþý kaçýnýlmaz olmuþtu, gizemli dünya duyumsamalarý birçok sýnýrlamalar ve düþ kýrýklýklarýyla doluydu ve bunun üzerine sabrý tükenen kuþak patlamýþtý. Marinetti Rusya'yý ziyaretinde gelecekçiler tarafýndan iyi karþýlanacaðýný sanýyordu, ama Rus gelecekçileri onun izlediði siyaseti anlamsýz buluyor ve ona hiçbir þey borçlu olmadýklarýný söylüyorlardý. 1905'ten beri engellenen devrimci ruh onlarda anlatýmýný bulmuþtu senelerinde Rus gelecekçileri ülkede bir turne düzenlediler. Yapýtlarýný tanýtmak zorundaydýlar. Çünkü yapýtlarýný bastýrabilmek imkanýna sahip deðildiler. "Yayýncýlar yüz vermiyordu bize. Kapitalistlerin burnu yýkýcý kokusu alýyordu. Baþvurularýmý kabul eden çýkmadý." Bildirinin etkisiyle bütün gazeteler onlarý aþaðýlarcasýna baþlýklar atmaya baþlamýþlardý. "Gazeteler fütürizmle dolup taþýyor. Ama pek de kibarca deðil. Bana da açýkçasý "Köpoðlu köpek" diyorlar." Ülke çapýnda yapýlan turne Mayakovski için çok uygun düþmüþtü. Ýyi sayýlýr bir fiziðe ve en önemlisi etkileyici bir sese sahipti. Halkýn önünde ezberden þiir okuma sanatýna öncülük etti. Kendine özgü doðal retoriði, canlý ve güçlü vurgularýyla halký etkiledi. Kendi vezninde, halk türkülerinden, tanýnmýþ þiirlerden ündeþ, sözcük oyunlarý türetti ve yansýmalý seslerden yararlandý. Þiirini bilinen vezinlerin tersine oklavayla açarmýþçasýna yayarak sanki okuyucu ile diyalog kurdu. Yapýtlarýnda kompozisyon ve öfke hep dikkati çekmekteydi. Turne boyunca hep polis baskýlarýna maruz kalýrlar. Ozan þiirin ve resmin yaný sýra tiyatroyu da gözardý etmemiþtir. Kendisinin sahneye koyup oynadýðý ilk fütürist gösteri "trajedi", 1913 senesinde bu turnede gerçekleþmiþtir. Bu oyun Petersburg'da oynandýðý zaman fena halde ýslýklandý ve bu dönem Vladimir Mayakovski'nin "Trajedi"siyle kapandý. Yoðun bir çalýþma düzenine giren ozan artýk düþüncelerini yayabilmek için yýðýnlara þiirler okuyor, konferanslara katýlýyordu. Deðiþik yöntemlerle yapýlan gösteriler ilginç bulunuyordu. "Hiç takým elbisem olmadý. Ýki gömleðim vardý acýnacak halde. Denenmiþtir, kravat gösterir gömleði. Para yok. Kýz kardeþimden bir parça sarý þerit aldým. Sardým boynuma. Sükse dehþetli. Kravatmýþ insaný þirin gösteren, göze çarptýran demek. Kravat büyüdükçe de süksenin büyüdüðü besbelli. Kravatlarýn boyutlarý sýnýrlanýnca hemen iþin hilesine kaçtým: Kravattan bir gömlek, gömlekten de bir Kravat çýkardým. Karþý konulmaz bir etkiydi elde edilen." Yapýlan bu gösterilerde radikal çýkýþlarýn, kopuþun, aþýrý bohem tavrýn ve sýnýfa yakýn durmasýyla oluþan bir söylemin öfkeli çýkýþlarý vardý. Gelecekçilerin izlediði bu yolun sonunda Tatbiki Sanatlar Okulu'ndan atýlmalarý kaçýnýlmaz olmuþtu tabii. "Sanat generalleri takýmý diþlerini göstermekte gecikmedi. Prdens Lyof, okulun müdürü, eleþtirinin de, taþkýnlýðýn da önlenmesini öneriyordu. Takmadýk." Mayakovski'nin Yaþamý Çok iyidir bakýþlarýndan korumasý ruhun kendini kuþanarak sarý bir yelek! Çok iyidir fýrlatýrken kendini giyotinin diþlerine haykýrmasý insanýn "Van Huten Kakaosu içiniz!" diye. Ve bu saniye bir kestane fiþeðidir, aðar yukarý hiçbir þeye deðiþmem onu dünyada, hiçbir... Sigara dumanýndan beriye bir likör kadehi gibi çýkarak uzanýyordu Severyanin'in þarap çalýðý yüzü. Nasýl diliniz varýyor kendinize ozan demeye öyle bir býldýrcýnýn boz sesiyle þakýyarak? Bugündür, bir demir muþtayla yarmamýz gereken gündür þakkadak dünyanýn kafatasýný! Hep þunu düþünürsünüz siz: "Dansediyor muyum, dersiniz, kibarca?" Nasýl da eðleniyorum, bir de bana bakýn bir parça, ben ayaktakýmýndan serseri, kumarbazýn üçkaðýtçýsý! Mayakovski, mütevazý olmayan, duygularýný göstermekten çekinmeyen ve öfkesine sadýk bir söylemi vardýr. Gizemli dünyaya, eski estetiðe ve bu estetiðin doðurduðu kokuþmuþ hayata, doðanýn edilgin mitoslaþtýrýlmasýna, düþlerdeki yaþama, gözü sululuða, entelicensiyanýn tiksintisine karþýdýr. O bilimsel örgütlenmeden, makinadan, planlýlýktan, iradeden, hýzdan, yüreklilikten, insanýn insaný sömürmediði bir düzenden yana olup, bunlarla kuþanmýþ yeni insaný yaratmaya çalýþýr. Burjuvalarý daha çok þaþýrtmak ve tedirgin etmek için öfkeli ve sert þahlanýþlar içine girer. Zaman zaman aþka yaktýðý aðýtlar gözden kaçmaz yýlýnda, onun yaþamýnda çok önemli olacak iki insanla tanýþýr Temmuz'unda Mayakovski'nin þiirine hayranlýk duyan Elsa Triolet, Rus gelecekçilerine pek hoþ bakmayan Ossip Maksimoviç ve Lili Yurevna Brik'le tanýþtýrýr. Bu karý koca o dönemde Rusya'nýn Rus entelecensiyasýnýn üyeleridirler. Edebiyat eleþtirmeni olan Ossip Brik, Opoyaz adlý formalist grubun kurucularýndandýr ve Mayakovski'nin hem yayýncýsý olarak hem de Rus gelecekçilerinin büyük savunucularý arasýna girecektir. Bu serüven Elsa'nýn, Mayakovski'yi Briklerin evine götürmesiyle baþlayacaktýr yýlýnda Mayakovski'nin beklentileri gerçekleþir. Eski bir Bolþevik olarak Kerenski'nin hükümetinden hoþnut deðildir. "Bana göre sosyalistlerin gelmesi kaçýnýlmazdý. Beklenen günün gelmesi ile birlikte gözler gelecekçilere çevrilmiþti. Üye olmalý mý, olmamalý mý? Böyle bir sorun yoktu benim için (diðer Moskova gelecekçileri için de). Bu benim devrimim.." Mayakovski ve arkadaþlarý, hiç tereddüt etmeden devrimin coþkusuna katýldýlar. Fütüristler bir sanat okuluna dönüþmeden, daha baský altýnda tutulan bir grup dönemindeyken proleter devrimiyle yüzyüze gelmiþlerdi. Devrime rahatlýkla adapte olmuþlardý ama, iþçi sýnýfýnýn edebi geleneklerden kopmak gibi bir zorunluluklarý olmadýðý için fütüristlerin istekleriyle uzlaþmalarý söz konusu olmayacaktý. Çünkü iþçi sýnýfýnýn geçmiþe ait edebiyattan haberi olmadýðý için, eski ile tanýþmadan yeniye kucak açmasý mümkün deðildi. Fütüristlerin devrim öncesindeki konumlarýnýn belirsizliði, onlarý proleteryanýn yanýna itecekti. Mayakovski'nin geçmiþi de bunu doðruluyordu zaten. Ancak Mayakovski gibi politik geçmiþe sahip olmayan ve þiirin retoriðiyle, teorisiyle uðraþan diðer þairlerin durumu belirsizlik içindeydi. Fütürizmin artýk kendi havuzuna dönebilmesi imkansýzdý. Devrim bir takým geleneklerin dýþýnda her þeyi ileri çekmiþti zaten. Fütürizm yeniden doðmaya deðil, yeni dünyanýn edebiyatýnda kurucu bir parça olma niteliðine sahip olacaktý. Gelenekle yazan diðer akýmlarýn yazarlarý ise yeni dünyada yerlerini almýþlardý bile. Fütüristlerin durumlarý tartýþma götürür bir haldeydi. Zamanýnda savurduklarý sloganlar, proleteryanýn dünyasý ile ters düþebilirdi. Bu terslikler, fütürizmin ilkelerinde varolan isteklerin doðru bir biçimde yerli yerine oturmasýyla düzelebilecek miydi? Bu bocalama gösteriyordu ki, devrim, fütürizmi de ileri çekmiþti. Bu durumda edebi devrimcilere ve gelenek yýkýcýlara akademiye giden yol gözükmüþtü. Devrim fütürizmi bulunduðu konjonktürden koparýp ileri çektiðinde, fütürizmin savaþtýðý sorunlarýn tam tersinden düþünülmesi gerekliliðini ortaya çýkarmýþ olur. Artýk fütüristlerin yeni dünyada baþka bir strateji belirlemeleri gerekmektedir. Bu yeni formül LEF Grubu (Sol Sanat Cephesi) olur. Mayakovski, Aseyev, Brik gibi isimlerin yanýsýra fütüristler, formalistler, konstrüktivistler ve kimi bireysel yazarlardan oluþacaktýr. 1. LEF "Sokaklar fýrça, alanlar paletimizdir" sloganýyla sanat ordusunu sokaða davet etmiþtir. Sanatýn eþitsiz geliþmenin bir sonucu olarak, toplumun diðer kesimlerinden kopmasýný ilk bakýþta ortaya atan LEF Grubu, toplumla buluþmak istemiþ, ancak, toplumun onlara doðru hareket etmesini isteyen bir görüntü yaratmýþlardýr. Gerçekte, sanatlarýný hayatýn içine götürmek istemiþlerdir. Unutulmamasý gereken bir þey varsa, fütürizmin çýkýþýnda önemli olan noktalardan birisi de yüzeysel gerçekçiliðe karþý olan tutumdur. Yeni LEF Grubu dergilerinde bu tavrý sürdürmüþlerdir. Bu çizgi sanatýn yansýtan deðil dönüþtüren olduðu sorununu ortaya bir kez daha koymuþtur. LEF deneyseldir ve arayýþlar içindedir. Yazarýn kendiyle, anlattýðý "vulgar obje" arasýndaki perspektifi yaratýp yaratmadýðý sorunu LEF'i meþgul eden sorunlarýn baþýnda geliyordu. Troçki, yazdýðý "Edebiyat ve Devrim" adlý kitabýnda bu konu üstüne þöyle diyor: "Ama sanatýn yalnýz yansýtmasý için deðil dönüþtürebilmesi için de yazarla hayat arasýnda, týpký devrimciyle politik gerçeklik arasýnda olduðu gibi, önemli bir uzaklýk bulunmalýdýr." Bu tartýþmalar sonucunda LEF kapanýp, tekrar açýlýr ve 1928'de tekrar kapanýr. Mayakovski için devrime uyum saðlamak diðer sanatçýlara göre daha kolay olmuþtur. Diðer kesimler Mayakovski gibi anayolu bulup hedefe ulaþamayabilirler. Çünkü Rus entelecensiyasýnýn bilindiði gibi ayrý sýnýflarý, ayrý akýmlarý vardýr. Bu farklý insan tipleri uzlaþmakla yetinirler. Kendilerini bir bütünün parçasý olarak devrime vermezler. Bunlar genelde akýlcýlar ve eklektikleri oluþtururlar. Mayakovski ise ait olduðu sýnýfýn zorluklarýyla boðuþarak, kendine yol açmaya çalýþan bir bohem olarak gelmiþtir. O bir proleter deðildir ama, eski dünyaya isyan etmiþ ve devrimci bireyciliðini proleter devrimiyle buluþturabilmiþtir. Artýk devrim için iþler, onun için yoðundur. Ülke kültürünü yeniden örgütlemeye, sanatý kitlelere maletmeye ve sokaða indirmeye çalýþacaktýr. Ýlk amaç, yine geçmiþin kýsýtlý burjuva sanatýna son vermek, yerine kitleler için bir iþlevi ve yararý olan yaþamýn tüm yönlerini içerecek yeni bir sanat yaratmaktýr. Yaþamla dolu sanatý bütünleme kaygýsý, sanatsal üretimle sanayi üretiminin özleþmesi biçiminde ortaya çýkar. Mücadele bitmemiþtir. Ozan için sanat artýk bir araçtýr. Bireyin ve toplumun günlük yaþamýný, iliþkilerini, çevresini deðiþtirecek, kitlelerin yaratýcý gücünü iteleyecek, güzele ve doðruya yaklaþmalarýný, yeni estetik deðerlere kavuþmalarýný saðlayacak bir araç. Devrim öncesi Pantolonlu Bulut'la baþlayan üretim sürecini daha yoðunlaþtýrarak çalýþmaya koyulur. Ýþçi kültürü örgütlerine girerek þiirlerini fabrikalarda, toplu mekanlarda güçlü sesiyle okumaya baþlar Yýlýnda "Beþinci Enternasyonel"i yazmaya baþlar. Bir ütopyadýr bu. Beþ yüzyýl boyunca süregelen sanatý sergileyecektir. Ýtalyan fütürizminin biçiminden etkilenen Rus gelecekçilerinin izlerini bizim ülkemizde de görmek mümkündür. Puþkin'in üzerine çarpý çekip "putlarý yýkalým!" diyen Rus gelecekçilerinin yöntemini, Nazým Hikmet de, çýkardýklarý Resimli Ay adlý dergide Abdülhak Hamit üzerine çarpý çekerek izler. Dil devrimi gerçekleþtirmiþ Türkiye'de, yeni dünyanýn edebiyat dilini kurabilmek için Mayakovski'den çok fazla esinlendiðini de görürüz Nazým Hikmet'in. Ancak bu bir taklid etme boyutunda deðil, deðiþen dünyanýn yöntemlerine eþ zamanlýlýk gösterme þeklindedir. Ki Nazým Hikmet, kendi topraðýnýn özgünlüðüne uygun bir dili kurmanýn yanýnda, dil devrimine sunduðu katkýlarla da çok dikkat çekicidir. Ruhsal durumu karmakarýþýk olan Mayakovski, artýk kendini yolun sonuna getirmiþtir. 14 Nisan 1930'da silahla intihar eder. Böylece coþkulu ve dopdolu geçen bir yaþamý ancak 37 yýl sürdürebilmiþtir. O'nun kendine has dili, daha önce de sözünü ettiðimiz gibi, Rus fütürizminin içine hapsolacak bir tarihselliði aþan ve yüzyýllara yayýlacak ölçüde güçlü bir lirizme sahiptir. O'nun lirizmindeki vurgu, yoksunluðunu gördüðü deðerlerin ifadesini aþýrý tepkilerle ve hatta tüm insanlýðýn acýlarýna ortak olmasýyla görürüz. Ýsa'nýn çarmýh hikayesindeki gibi, Roma valisinin askerlerinin elindeki çiviler, Mayakovski'nin kendi elindedir. Kurmak istedikleri yeni dünya, aslýnda, tüm insanlýðýn kayýtsýz kaldýðý deðerler bütünüdür. Sadece göstermelik bir ritüele dönüþtürülmüþ olan insanlýk deðerlerinin samimiyetsizliði ve sahtekarlýðý karþýsýnda, intikamýný almak için "kendimi çarmýha gerdim her akan gözyaþýnda" diyerek tetiði çeker. Bugün bile göz yaþlarýna sebep olan bu sarsýcý intikam duygusunun acýsýný duyan insanlarýn suladýðý topraklardan yeþerecek yeni dünyanýn filizleri. O son olarak bir ironide bulundu tüm insanlýða. Bunu görebilmek için sadece gökyüzüne bakmamýz yeterli olacaktýr. "Ýsterseniz ben çýlgýna dönerim tenden, -ya da renk deðiþtiren bir gök gibi ufukta- Ýsterseniz öyle çýtkýrýldým olurum, öyle incelirim ki çýkarým insanlýktan, dönerim bir pantolonlu buluta!" Kaynak:soL Gazete

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE 9 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE 9 Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan dün sabah da Ýzmir merkezli olmak üzere 5 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýzmir

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

kültür / sanat / edebiyat

kültür / sanat / edebiyat AYIÞIÐI VII SANAT KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým tux ajans tuxajans@gmail.com

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 2 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 2 DE Türkiye Ýþ Kurumu (Ýþ-Kur) Ýþsizlik Sigortasý Fonu Aylýk bültenini yayýmladý. Buna göre, Ýþsizlik Sigortasý nýn uygulamaya baþladýðý Mart 2002 den 31 Mart a kadar sisteme 2 milyon 188 bin 550 kiþi baþvururken,

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı