MÜDÜRLÜ ÜN TANITIMI Müdürlü ün Tarihçesi Yapısal Görev Tanımı: ISPS Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenli i Kodu ihtisas müdürlü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜDÜRLÜ ÜN TANITIMI Müdürlü ün Tarihçesi Yapısal Görev Tanımı: ISPS Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenli i Kodu ihtisas müdürlü"

Transkript

1

2 MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI Müdürlüğün Tarihçesi: Karayolları Genel Müdürlüğü Makine ve Đkmal Dairesi Başkanlığına bağlı bir ikmal merkezi olan Müdürlüğümüz, 1950 li yıllarda Teşkilatımız merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılandırılırken taşrada oluşturulan bölge müdürlüklerine ilave olarak Ankara da Atölye, Đstanbul da da Đkmal Müdürlüğü birimleri oluşturulmasına karar verilmiş ve Đstanbul un Anadolu Yakasında Maltepe Đlçesinde, Bostancı-Kartal Sahil Yolu üzerinde Dragos mevkiinde kurulmuştur. Müdürlüğümüzün konuşlandırıldığı Đstanbul Maltepe deki m 2 yüzölçümlü taşınmaz, üzerindeki yapılarla birlikte, 2010 yılı içinde Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı tarafından Gür-Tem Madencilik Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ne TL ye satılmış ve bu satış tarih ve 2010/116 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı ile Alıcı arasında tarihinde Varlık Satış Sözleşmesinin imzalanmasını müteakip, alıcıya devrinin gerçekleştirilebilmesi için, taşınmazın tarihinden itibaren 6 ay içinde boşaltılması için Karayolları ile Alıcı arasında protokol imzalanmıştır. Diğer taraftan Genel Müdürlüğümüzce, Müdürlüğümüzün Tavşancıl Asfalt Tesisinde konuşlandırılmasına ve Tavşancıl daki tadilat ve yenileme işlerinin Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Tavşancıl daki taşınmaz 2. derece sit alanında olduğundan, buradaki tadilat ve yenileme işlemlerinin yapılması bağlamında Kocaeli Valiliği Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan idari binadaki tadilat ve ambarların yıkılarak yerine yenilerinin yapılabilmesi için gerekli müsaade alınmış olup diğer proje çalışmaları devam etmektedir. Yapısal Görev Tanımı: a) Genel Müdürlüğümüzce yurt dışından satın alınmasına karar verilen her türlü malzeme ve ekipmanın Türkiye de mevcut Gümrük Müdürlüklerinden fiili ithal işlemlerini yürütmek, ithal edilen malzemenin muayene ve montaj işlemlerini yapmak, ilgili Yönetmeliğe göre giriş evraklarını tanzim etmek, Malzeme Şubesi Müdürlüğüne ve ilgili teknik birimlere bunları ulaştırmak ve Genel Müdürlüğümüz tahsis planları içinde bunları kullanıcı bölgelere sevk etmek, b) Asfalt Şubesi Müdürlüğünün Teşkilatımız için temin ettiği her çeşit bitümün Tüpraş Rafineri sinden temin etmek, bunların ambar girişlerini yapmak, ton kapasiteli ve 2015 yılına kadar süresi uzatılan ISPS (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenliği Kodu) sertifikasına sahip Tavşancıl Tesisine gemi, vagon ve kara nakliyeleri ile bitüm stoklayarak yine Asfalt Şube Müdürlüğünün dağıtım programına göre ihtiyacı olan bölgelere sevk etmek, c) Teşkilatımızda mevcut her türlü makine ve teçhizatın yıl içinde acil ihtiyacı olan ve teminine Makine ve Đkmal Dairesi Başkanlığınca karar verilen malzemelerin temin etmek, stoklamak ve ihtiyacı olan bölgelere sevk etmek. Yatırımcı bir kurum olan Teşkilatımızın ihtiyacı olan yukarıdaki hizmetler Đstanbul ili ve çevresiyle beraber gerektiğinde diğer bölgelerde de yürütülmektedir. Teşkilatımız görevleri tarihinde kabul edilen 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun la tarif edilmiş olup Müdürlüğümüz bu mevzuat içinde verilen görevleri bir ihtisas müdürlüğü olarak yürütmektedir.

3 PERSONEL DURUMU ĐŞÇĐ PERSONEL MERKEZ 27 TAVŞANCIL 14 TÜPRAŞ 2 TOPLAM 43 MEMUR PERSONEL 15 GENEL TOPLAM 58 Merkez Đşyerinde 2 Özürlü, 1 Eski Hükümlü çalışan mevcuttur.

4 MAKĐNE PARKI DURUMU Resmi Araç Mevcudu: MÜDÜRLÜK VE TAVŞANCIL TESĐSĐ MAKĐNE PARKI LĐSTESĐ SIRA NO TCK NO CĐNSĐ MARKASI MODELĐ PLAKASI ĐŞ YERĐ BĐNEK OPEL OPEL 34 UY 7509 Maltepe STATĐON WAGON MURAT KARTAL HYR 91 Maltepe KAMYON SABĐT KAR. FARGO PD ZC 687 Maltepe KAMYON SABĐT KAR. FORD KARGO 2014 VĐNÇLĐ 34 CPJ 03 Maltepe VĐNÇ LOCATELLĐ GRIL 102 Maltepe YÜKLEYĐCĐ ĐSTĐF ĐŞMAK REKORD DV1788 Tavşancıl YÜKLEYĐCĐ ĐSTĐF ÇUKUROVA CF 30C Maltepe Kiralık Araç Mevcudu: Müdürlüğümüzde 2 adet binek, 1 adet kamyonet ve 4 adet minibüs olmak üzere toplam 7 adet kiralık araç çalışmaktadır.

5 2010 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR GÜMRÜK HĐZMETLERĐ Makine Şubesi Müdürlüğü 3 Adet Kar Rotatifi (Almanya) Derince Gümrük Müdürlüğünden çekilmiştir. ( ) Kabul işlemleri yapılıp ilgili bölgelere gönderilmiştir. 8 Adet Kar Rotatifi (Almanya) Derince Gümrük Müdürlüğünden çekilmiştir. ( ) Đlgili firma tarafından eğitimleri yapılmıştır. 32 Adet Vibrasyonlu Kombine Silindir Kap 500 tutarındaki malzeme Avustralya ya tamir maksadıyla gönderilmiştir. Toplam mal bedeli 349,16 olan 1 adet dosya (bedelsiz) yedek parçalar Avustralya dan nakliyesi yapılmıştır. Atatürk Hava Limanı Gümrük Müdürlüğünden çekilmiş olup Ulaşım ve Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğü ne teslim edilmiştir. 1 Adet dosya (Aydınlatma Sistemlerinin Kontrolü) değerinde olup, Halkalı Gümrük Müdürlüğünden çekilmiştir. 4. Bölge Müdürlüğü Akıncılar Otoyol Bakım Đşletme Şefliği ne teslim edilmiştir. 1 Adet dosya (Ulaşım Sistemleri Planlaması Yazılımları) değerinde olup, Atatürk Hava Limanı Gümrük Müdürlüğünden çekilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı na teslim edilmiştir. KKTC ye Bitümlü Malzeme Nakli (Đhracat): 2010 yılında Đzmir Aliağa Tüpraş tan 4 kez toplam Kg Bitümlü Malzeme KKTC ye gönderilmiştir. Protokol gereği 2011 yılında Đzmir Aliağa dan KKTC ye ihracat devam edecektir.

6 2010 YILINDA YAPILAN GÜMRÜK ĐŞLERĐ ĐŞ NO SĐPARĐŞ NO MALIN CĐNSĐ ĐSTEYEN ŞUBE MĐKTARI DÖVĐZ CĐNSĐ (MAL BEDELĐ) SAĐR MASRAFLAR (NAVLUN) ÖDENEN KDV ÇEKĐLDĐĞĐ TARĐH GĐRĐŞĐ YER YAPILACAK KAR ROTATĐFĐ MAKĐNE ŞUBESĐ 3 ADET EURO TL , MALTEPE TRAFĐK SAYIM CĐHAZI ULAŞIM MAL. ETÜD.ŞUBE MÜD. 1 KAP 500 AUD TL Tarihinde AVUSTRALYA'ya Gönderildi TRAFĐK SAYIM CĐHAZI ULAŞIM MAL. ETÜD.ŞUBE MÜD. 1 KAP 349,16 AUD TL 267,61 TL ULAŞIM SĐST.PLANLAMASI YAZILIMLARI STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRESĐ BAŞK. 1 KAP EURO ANKARA (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5 AYDINALTMA SĐSTEMLERĐ KONTROLÜ 4.BÖLGE MÜD. 1 KAP EURO ,66 TL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAR ROTATĐFĐ MAKĐNE ŞUBESĐ 8 ADET ARAÇ 14 AD.KAP EURO ,10 TL MALTEPE VĐBRASYONLU KOMBĐNE SĐLĐNDĐR MAKĐNE ŞUBESĐ (ĐÇ PĐYASA) 32 ADET EURO MALTEPE GENEL TOPLAM ,37 $ 1.813,50 TL ,55 TL

7 2010 YILINDA KKTC' YE YAPILAN ASFALT ĐHRACATI VE GÜMRÜK ĐŞLERĐ ĐŞ NO ASFALT ĐHRAÇ EDĐLEN YER MALIN CĐNSĐ ĐSTEYEN ŞUBE MĐKTARI MALIN BEDELĐ MALIN ÇIKIŞ YAPILDIĞI YER GEMĐ ADI GEMĐNĐN ÇIKIŞ YAPTIĞI TARĐH 1 KKTC 50/70 PENETRASYON ASFALT KIBRIS ĐŞLERĐ KOORDĐNATÖRLÜĞÜ KG TL ĐZMĐR / ALĐAĞA TÜPRAŞ ALFA AKDENĐZ KKTC 50/70 PENETRASYON ASFALT KIBRIS ĐŞLERĐ KOORDĐNATÖRLÜĞÜ KG TL ĐZMĐR / ALĐAĞA TÜPRAŞ ALFA AKDENĐZ KKTC 50/70 PENETRASYON ASFALT KIBRIS ĐŞLERĐ KOORDĐNATÖRLÜĞÜ KG TL ĐZMĐR / ALĐAĞA TÜPRAŞ ALFA AKDENĐZ KKTC 50/70 PENETRASYON ASFALT KIBRIS ĐŞLERĐ KOORDĐNATÖRLÜĞÜ KG TL ĐZMĐR / ALĐAĞA TÜPRAŞ ALFA AKDENĐZ GENEL TOPLAM KG TL

8 2011 YILINDA KKTC' YE YAPILAN ASFALT ĐHRACATI VE GÜMRÜK ĐŞLERĐ MALIN YER GĐTTĐĞĐ MALIN CĐNSĐ ĐSTEYEN ŞUBE MĐKTARI / KG MALIN BEDELĐ MALIN ÇIKIŞ YAPILDIĞI YER GEMĐ ADI GEMĐNĐN ÇIKIŞ YAPTIĞI TARĐH 1- KKTC 50/70 PENETRASYON ASFALT Kıbrıs Đşleri Koordinatörlüğü Kg TL Đzmir/Aliağa Tüpraş CATERĐNA L KKTC 50/70 PENETRASYON ASFALT Kıbrıs Đşleri Koordinatörlüğü kg ,95 TL Đzmir/Aliağa Tüpraş ALFA AKDENĐZ GENEL TOPLAM : Kg ,95 TL

9 3 ADET KENDĐ YÜRÜR ROTATĐF KAR SAVURMA ARACI: Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı için Almanya dan Schmidt Winterdienst Und Kommunaltechnik firmasından satın alınıp, Müdürlüğümüzce Đzmit- Derince Gümrük Müdürlüğünden 2010 Şubat ayında 3 adet kendi yürür rotatif kar savurma aracı çekilmiştir. Mal Bedeli : EURO 8 ADET KENDĐ YÜRÜR ROTATĐF KAR SAVURMA ARACI: Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı için Almanya dan Schmidt Winterdienst Und Kommunaltechnik firmasından satın alınıp, Müdürlüğümüzce Đzmit- Derince Gümrük Müdürlüğünden 2010 Aralık ayında 8 adet kendi yürür rotatif kar savurma aracı çekilmiştir. Mal Bedeli : EURO

10 32 ADET VĐBRASYONLU KOMBĐNE SĐLĐNDĐR Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı için ihalesi yapılan 32 adet Vibrasyonlu Kombine Silindir Müdürlüğümüzce teslim alınmıştır. Đlgili firma tarafından Müdürlüğümüzde eğitimleri verilerek ilgili bölge müdürlüklerine sevk edilmiştir. Mal Bedeli: EURO

11 2010 Yılı Yedek Parça Đhaleleri: a) Đkmal Şubesi Müdürlüğü işleri; Muhtelif iş makineleri için yedek parça, akü, lastik ve patinaj zinciri alımı ihaleleri yapılmış olup, ,75 TL ödenek harcanmıştır. b) Transit Ambarlar ve Bölge Ambarlarındaki işlem bilgileri; Transit ambarlarında 41 adet kodda çeşitli malzemeler stoklanmıştır. Bu malzemeler 7620 adet kartta çalışmaktadır. Bu sayının % 70 i normal hareket görmektedir. Yedek Parça Đkmal Hizmetleri : 2010 Yılı Müdürlük Ambarı Piyasa Alımı (Demirbaş dahil) : ,75 TL 2009 Yılı Transit Ambarı Hareketleri (Demirbaş) Giriş Bedeli : ,74 TL Çıkış Bedeli : ,01 TL 2009 Yılı Transit Ambarı Hareketleri (Yedek Parça) Giriş Bedeli : ,15 TL Çıkış Bedeli : ,41 TL

12 2011 Yılı Yedek Parça Đhaleleri: ( Tarihleri arası ) a) Đkmal Şubesi Müdürlüğü işleri; Muhtelif iş makineleri için yedek parça, akü, lastik ve Isı Yağı alımı ihaleleri yapılmış olup, ,63 TL ödenek harcanmıştır. b) Transit Ambarlar ve Bölge Ambarlarındaki işlem bilgileri; Transit ambarlarında 41 adet kodda çeşitli malzemeler stoklanmıştır. Bu malzemeler 7062 adet kartta çalışmaktadır. Bu sayının % 70 i normal hareket görmektedir. Yedek Parça Đkmal Hizmetleri : 2011 Yılı Müdürlük Ambarı Piyasa Alımı (Demirbaş dahil) : ,63 TL 2011 Yılı Transit Ambarı Hareketleri (Demirbaş) Giriş Bedeli : ,95 TL Çıkış Bedeli : ,21 TL 2011 Yılı Transit Ambarı Hareketleri (Yedek Parça) Giriş Bedeli : ,64 TL Çıkış Bedeli : ,42 TL

13 Genel Müdürlük ihtiyacı için piyasa alımları: Bölge Müdürlüklerinin ihtiyacı için yedek parçalar ile muhtelif ebatta akü, lastik ve zincir alımları, Isı Transfer Yağı, Asfalt Plent Filtresi ve Adblue alımları yapılmıştır. ADBLUE ASFALT PLENTĐ FĐLTRESĐ ISI TRANSFER YAĞI

14 Lastik Temini: Genel Müdürlüğümüz makine parkı ihtiyacı olan muhtelif ebatlarda lastik alımları yapılarak Akköprü Atölye Müdürlüğüne ve bölgelere sevk edilmiştir. LASTĐK YEDEK PARÇA BOSCH AKÜ

15 TAVŞANCIL ASFALT TESĐSĐ TAVSANCIL ASFALT TESISLERI (Tank plani-isitma donanimi) K3 B2 S M MC C M C MC M K M A A A P1 A A A B1 K K K K KK A T E L Y E K1 K2 P2 A A M I1 K1,K2( kcal/h) kizg.yag kazani..k3(750000kcal/h) kizg.yag kazani.- B1(700000kcal/h)Buh.jen.,B2(600000kcal/h)Buh.Jen...I1(150000kcal/h)kalorifer kazani ISITMA DONANIMI A-Asfalt,MC-Astar,K-Kalyak,M-Motorin,S-Servis tank...p1,p2(100 Ton/h, P3(60Ton/h)Asfalt pompasi..

16 2010 YILI TAVŞANCIL ASFALT TESĐSĐ ÇALIŞMALARI Bitüm Đkmal Hizmetleri: Tüpraş tan Bölge Müdürlüklerine sevk ettirilen asfalt miktarları ve tutarları. Cinsi Miktarı (kg) Tutarı (TL) MC ,00 AC 50/ ,23 AC 70/ ,76 AC 100/ ,92 AC 160/ ,47 TOPLAM : ,38

17 Tavşancıl Asfalt Tesisi Malzeme Hareketleri: Asfalt : kg 1.Bölge Müdürlüğüne verilmiştir.

18 TÜPRAŞ BĐTÜM TUTARLARI , , , , ,00 0,00 MC/30 50/70 70/ / /220 3-B Sütun , , , , ,47 GENEL TOPLAM: ,39 TL TÜPRAŞ BĐTÜM HAREKET MĐKTARLARI MC /70 70/ / /220 MĐKTAR (KG.) GENEL TOPLAM : Kg

19 2010 YILI BÖLGELERE YAPILAN ASFALT SEVK RAPORU BÖLGELER MC / 30 (Kg) 50 / 70 (Kg) 70 / 100 (Kg) 100/150 (Kg) 160 / 220 (Kg) GENEL TOPLAM TOPLAM YILINDA BÖLGELERE SEVK EDĐLEN BĐTÜM MĐKT ARLARI MC-30 50/70 70/ / /

20 2011 TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİNDEN TARİHLERİ ARASINDA ALINAN BİTÜM MİKTAR VE TUTARLARI MİKTARI (Kg) TUTARI (TL) MC/ ,72 50/ ,29 70/ ,33 100/ ,33 160/ ,28 GENEL TOPLAM ,92

21 2011 YILI MALTEPE ĐKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL ASFALT TESĐSĐ AKARYAKIT DÖKÜMÜ 2010 YILINDAN 2011 YILINA DEVĐR 2011 YILINDA GĐREN 2011 YILI ĐŞ YERĐ TÜKETĐMĐ MALTEPE'YE ÇIKAN 1.BÖLGE MÜD.NE ÇIKIŞ 15.BÖLGE MÜD.NE ÇIKIŞ 2011 YILI SON DURUMU KALYAK NO FUEL OĐL (Kg) MOTORĐN (Lt) TOPLAM

22 Vagon Dolum ve Boşaltım Faaliyetleri: 2010 YILI Demiryolu ile gelen vagonlara her türlü asfaltın dolum ve boşaltım işlemleri yapılmaktadır. Gemi Dolum ve Boşaltım Faaliyetleri: Tesisimizdeki mevcut muhtelif asfalt stoklarından ihtiyaç duyulan bölgelere sevk yapılmaktadır.

23 TESĐSĐN BAKIM-ONARIM VE YENĐLEME ĐŞLERĐ 2010 YILI Tankların Đzolasyonu: Tesisin uluslararası liman hizmetleri için sahip olduğu ISPS (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu) kod sertifikası denetleme ve tesis iyileştirme işleri kapsamında bakım işleri gerçekleştirilmiştir. ISPS bakanlık sertifikası onayı tarihine kadar 5 yıllık geçerlilik müsaadesi alınmıştır. DEPOLAMA TANKLARI ONARIM ĐŞĐ : Mevcut 2000 Ton Kapasiteli( 2001 No.lu tank)sabit Asfalt Tankı onarım işi yapılmıştır.

24 2000 TONLUK 5 ADET TANKIN HAVUZLAMA ĐŞĐ YAPILMIŞTIR.

25 2010 YILI Müdürlüğümüzün faaliyetlerine ait muhtelif fotoğraflar KAR SAVURMA ARAÇLARI SCHMIDT (4001 SUPRA) 32 adet vibrasyonlu Kombine Silindir

26

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI 1 2 2010 YILINA AİT FAALİYET RAPORU Belediyemiz Birimlerinin günlü ve saatli taşıt ihtiyaçlarının karşılanması, hizmette kullanılan taşıtların Trafik Tescil

Detaylı

TEKNĐK ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ

TEKNĐK ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĐK ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ Kuruluş amacı Madde 1- Başkanlığın teşkilat ve görevlerini düzenlemek amacıyla Merkezde bir Teknik Đşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU 2009 YILI FAALİYET RAPORU

ET VE BALIK KURUMU 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Et ve Balık Kurumu 1952 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak kurulmuş, ülke besi hayvancılığının ve bu sahada faaliyet gösteren özel sektörün gelişmesine çok büyük katkı sağlamıştır. Kurumun kurulduğu

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C. Birime İlişkin Bilgiler... 3 1- Fiziksel

Detaylı

Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 18 Aralık, 2014. Raporu Hazırlayan

Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 18 Aralık, 2014. Raporu Hazırlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 12/2014 18 Aralık, 2014 KKTC Karayolları Dairesinin

Detaylı

Destek Hizmetleri. Müdürlüğü. faaliyet raporu 2013. Teftiş Kurulu. Müdürlüğü TEFTİŞ İŞLEMLERİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ

Destek Hizmetleri. Müdürlüğü. faaliyet raporu 2013. Teftiş Kurulu. Müdürlüğü TEFTİŞ İŞLEMLERİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ Teftiş Kurulu TEFTİŞ İŞLEMLERİ Ümraniye Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Mülga 1580 sayılı Belediye yasasının 88.maddesine istinaden 27.03.1989 tarihinde kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Halen bir

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C.

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. TOPLU BAKIŞ 1 II. İDARİ BÜNYE 2 A MEVZUAT 2 B TEŞKİLAT 2 1. Teşkilatın Bünyesi 2 2. Yönetim Organı 3 3. Servislerin

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( Temmuz 2014 ) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL

Detaylı

ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. TOPLU BAKIŞ 1 II. İDARİ BÜNYE 2 A MEVZUAT 2 B TEŞKİLAT 2 1. Teşkilatın Bünyesi 2 2. Yönetim Organı 3 3. Servislerin

Detaylı

Alâaddin YÜKSEL. Antalya Valisi

Alâaddin YÜKSEL. Antalya Valisi T.C. ANTALYA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU 2010 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ Đlimiz Özel Đdaresinin 2009 Mali Yılı Bütçesi Đl Genel Meclisimizce 67.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. Antalya nın coğrafi

Detaylı

(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI (1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Tüvasaş 1951 yılında, vagon tamir atölyesi olarak işletmeye açılmış, 1964 yılından itibaren vagon imalatına da başlayarak, demiryolu işletmeciliğinin dışa bağımlılığını

Detaylı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İdare adına tüm hukuki konuların takibi ile yasal işlemlerin yürütümü, idare Encümeni ve Memur Disiplin Kurulu üyeliği görevlerini yürütmek, Genel Müdürlük Makamı

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 GENEL GEREKÇE Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kurum un yetki, görev ve sorumlulukları Tablo 1 18 de yer almaktadır. Tablo 1: Genel Müdür Görev, Yetki ve Sorumluluklar Genel Müdürlüğü temsil etmek.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014 1. GENEL

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. KÖRFEZ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI T.C. KÖRFEZ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI BELEDĐYE MECLĐSĐNĐ TEŞKĐL EDEN ÜYELER Yunus PEHLĐVAN, Đsmail BARAN, Ziya BAYKARA, Metin ÖZKAN, Selattin KABADAYIOĞLU, Mehmet ŞENDOĞAN, Faruk DENLĐ, Şener SÖĞÜT, Mehmet

Detaylı

TRANSİT AMBAR ŞEFLİĞİ

TRANSİT AMBAR ŞEFLİĞİ TRANSİT AMBAR ŞEFLİĞİ Genel Müdürlüğümüzün merkezi ambarlarından birisi olan Transit Ambar Şefliği, İthal ya da yerli piyasadan alınan malzemelerin stoklanması, muhafazası ve sevkıyatının yapıldığı ambarlardan

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. TOPLU BAKIŞ 1 II. İDARİ BÜNYE 2 A MEVZUAT 2 B TEŞKİLAT 2 1. Teşkilatın Bünyesi 2 2. Yönetim Organı 3 3. Servislerin

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. TOPLU BAKIŞ 1 II. İDARİ BÜNYE 2 A MEVZUAT 2 B TEŞKİLAT 2 1. Teşkilatın Bünyesi 2 2. Yönetim Organı 3 3. Servislerin

Detaylı

ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĐLE BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALĐYETLERĐ

ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĐLE BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALĐYETLERĐ ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĐLE BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALĐYETLERĐ ANKARA, 2008 Bağlı ve Đlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĐLE BAĞLI VE ĐLGĐLĐ

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA - 2015 GENEL MÜDÜR SUNUŞU Tarım ürünleri piyasalarında küresel ölçekte yaşanan gelişmeler, gıda güvence ve güvenilirliğinin değerini

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI ve LOJİSTİK DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük Faalıẏet Kapsamı BİRİMLERİN ARAÇ-MAKİNE TALEPLERİNİN KARŞILANMASI - Araçların sevk ve idaresi - İhtiyaç halinde Kiralama Hizmetleri (Vinç, iş makinesi

Detaylı

Ata mızın Kırklareli İli ne ziyareti 19 Aralık 1930

Ata mızın Kırklareli İli ne ziyareti 19 Aralık 1930 2 Ata mızın Kırklareli İli ne ziyareti 19 Aralık 1930 3 ÇOK ÇALIŞIN, HALKA DOĞRUYU SÖYLEYİN! 20 ARALIK 1930 KIRKLARELİ 4 T.C. KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 5 KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ

Detaylı

2015 Yılı Bütçe Bilgileri ve 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu

2015 Yılı Bütçe Bilgileri ve 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 Yılı Bütçe Bilgileri ve 01 Ocak 30 Eylül Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu Sadi KIZIK Strateji Geliştirme Başkan V. 20 Ekim Strateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK YILI

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK 1/15 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. TOPLU BAKIŞ 1 II. İDARİ BÜNYE 2 A MEVZUAT 2 B TEŞKİLAT 2 1. Teşkilatın Bünyesi 2 2. Yönetim Organı 3 3. Servislerin

Detaylı

BAYRAMPAfiA BELED YES

BAYRAMPAfiA BELED YES BAYRAMPAfiA BELED YES Đçindekiler BAŞKAN DAN... 25 I. GENEL BĐLGĐLER... 27 A. VĐZYONUMUZ... 27 B. MĐSYONUMUZ... 27 C. ĐLKELERĐMĐZ... 27 D. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 28 1. Üst Yönetimin Yetkileri...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında hazırlanan Bakanlığımız 2014 yılı Kurumsal

Detaylı